Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné"

Transkript

1 Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority Opatření Aktivity Realizátor a partneři podpora rozšíření osobní asistence v rámci poradenství rozšíříme nabídku služeb Podpora - veřejná, odborná, aj. - rodinám a blízkým pečujícím o seniory a zdravotně postižené v domácím prostředí, rozšířit a zlepšit informovanost o sociálních službách v rozšíříme službu "osobní asistence" vytvoříme propagační materiály udržíme kvalitu stávající služby - poradenství sociální rehabilitaci pro zdravotně propagace a nabídka služby postižené děti rozšíříme o další službu sociální rehabilitaci pro zdravotně propagace a nabídka služby + postižené dospělé let zřízení nové služby udržení, zkvalitnění a zviditelnění udržíme charitní pečovatelskou stávajících služeb a ošetřovatelskou službu poskyzovaných Farní charitou udržíme službu osobní asistence udržíme občanskou poradnu a zkvalitníme dluhové poradenství udržení nabídky služeb Střediska využití kapacit služeb pracovišť rané péče rané péče Centrum pro zdravotně postižené Farní charita Středisko rané péče v Pardubicích, Společností pro ranou péči Praha, Středisko rané péče Tam-tam rok - na 100% r r r r / r r r r / r r / r r / r r rok - r r /9.000 (D) r r / (D) r r / (D) r r /40000 (PD) r r / (PD) r r / (PD) r (G) r (G)

2 rozšíření nabídky odlehčovacích služeb rozšíříme kapacitu odlehčovacích služeb v domech s pečovatelskou službou Centrum sociálních služeb a pomoci 2. Podpora dalších forem pracovního uplatnění pro zdravotně postižené 2.1. rozšíření kapacity služeb pro podporu lidí s postižením za účelem pracovního uplatnění sociální rehabilitace - sociální služba dle zákona o sociálních službách poskytovaná formou podporovaného zaměstnávání zrealizujeme 1 rekvalifikační kurz práce s PC, zrealizujeme alepsoň 2 kurzy Práce s pěnězi a 2 kurzy Samostatného cestování podpoříme vznik skupiny sebeobhájců zrealizujeme minimálně 1 kurz Finanční gramotnosti sociálně terapeutická dílna - sociální služba dle zákona o sociálních službách - kapacita 16 osob chráněný obchod a kavárna - prodej výrobků chráněných dílen, zaměstnávání zdravotně postižených osob a jejich pracovní kontakt s veřejností Rytmus, o.p.s. Momo, o.p.s. rok - na 100% r r / r r r r r / rok r / (PD) r / (PD) r (PD/G) r (PD/G) r (PD/G) (PD/G) r / (PD/G) r / (D)

3 kurzy a řemeslné dílny pro cílovou skupinu a organizace s ní pracující a terapeutické dílny pro děti a mládež sociální firma zaměstnávající zdravotně znevýhodněné osoby Vytvoříme a rozšíříme nabídku v r bude dostavěn domov příprava zahájení provozu od návazných sociálních služeb pro seniory Zajištění komplexních služeb pro osoby se zrakovým postižením zajištění průvodcovských a předčitatelských služeb dle z. 108/2006 Sb. pro osoby se zajištění průvodcovských a předčitatelských služeb po celý týden (po-pá) pro 20 uživatelů zdrav. postižením zajištění sociálně aktivizačních realizace 20 soc.aktiv.programů služeb dle z. 108/2006 Sb. pro osoby se zdrav. postižením zajištění služeb sociální rehabilitace dle z.108/2006 Sb. pro osoby se zdrav. postižením rozvoj vzdělávacích aktivit, PC kurzy, procvičování sebeobsluhy, nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., město rok - na 100% r r TyfloCentrum, o.p.s. r r / rok - r r r (G) r / (G)

4 zajištění služeb odborného sociálního poradenství dle zákona 108/2006 Sb. pro osoby se zdrav. postižením osvětová činnost udržení nabídky služeb Centra sociálních služeb a pomoci Podpora stávajících registrovaných služeb pro seniory a osoby s mentálním a kombinovaným postižením vybavení kompenzačními pomůckami - půjčovna oslovení očních a praktických lékařů poradenství v oblasti odstr.architekotnických a informačních bariér z hlediska osob se zrakovým postižením poradenství a vydávání inform.časopisu KUKÁTKO - 6x ročně, náklad 40ks/2 měsíce (tj.cca 240 ks/rok) uskutečnění 20 hodin zážitkového semináře pro žáky škol a veřejnost - život lidí se zrakovým postižením pečovatelská služba sociálně aktivizační programy denní stacionář "Jitřenka" denní stacionář "Pohoda" tísňová péče "Signál v tísni" domácí zdravotní a ošetřovatelská péče "KIRKÉ půjčovna kompenzačních pomůcek Centrum sociálních služeb a pomoci rok - na 100% r r / / rok - r r / / MPSV

5 rozšíření nabídky služeb Centra sociálních služeb a pomoci zřízení pracoviště smyslové terapie "Snoozelen" v domě s pečovatel.službou Podpora stávajících registrovaných soc. služeb pro osoby s dlouhodob. duševním onemocněním udržení nabídek Péče o duševní zdraví - pomoc při návratu z psychiatr.oddělení a léčebny, nácvik ztracených dovedností vlivem nemoci, získávání nových dovedností, pomoc s finančními problémy, aktivizace uživatelů v klubu Polárka, prevence relapsu sociální rehabilitace následná péče klub Polárka edukace - duševní onemocnění rok - na 100% Péče o duševní zdraví r r /neuzavřeno rok - r (PD) (G) r / (PD) /10.000(G)

6 Oblast péče o rodinu, děti a mládež Priority Opatření Aktivity Realizátor a partneři 1. Rozvineme a budeme 1.1. v budeme poskytovat podání projektu v r podporovat programy pro službu terénní sociální asistence obnovu rodiny v rodinách klientů v výběr a zaškolení pracovníků podpora služeb pro rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte nebo usilují o návrat dítěte v průběhu udržíme kapacitu služby na 4 rodiny a budeme ji dlouhodobě udržovat umístěného mimo rodinu podpora rozvoje náhradní rodinné péče (podpora stávajícího Centra náhradní rodinné péče) rozšiřování programu práce v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi v průběhu udržíme kapacitu služby na 7 rodin poradenství v oblasti dluhů a exekucí pomoc při vedení domácnosti pomoc při rozvoji osobnosti dětí předškolního i školního věku z rodin ohrožených sociálním vyloučením letní ozdravný tábor v budeme poskytovat sestavíme pracovní tým a služby pro rodiny, kterým hrozí budeme poskytovat službu pro odebrání dítěte nebo již mají dítě rodiny ve spolupráci s orgánem v ústavní péči (sanace rodiny) sociálně-právní ochrany dětí Šance pro Tebe rok - na 100% Šance pro Tebe Amalthea, město r r /neuzavřeno r r /neuzavřeno rok částečně? r (PD) r / (PD) (G) 0 (podpořeno z IP) r (PD) r /0 (PD) Sopre CR r /neuzavřeno r (PD) r / r / (PD) nebude žádáno

7 Podpoříme stávající služby v budeme podporovat Krizového centra stávající služby Krizového Centra přímá krizová intervence sociálně právní poradenství psychologické poradenství psychoterapie práce s dětmi (i oběťmi domácího násilí) práce s rodinným systémem doprovod a podpora při jednání s úřady pobytové služby (pobytový program na utajené adrese) v období let v rozšíříme formu práce o podpoříme nové služby skupinové sezení s pachateli Krizového centra partnerského násilí zajistíme výcvik pracovníka podpora služeb pro oběti domácího násilí podpora terapie vytvoření dětské podpůrné skupiny v roce vytvoření programu bezpečného setkávání (rodič-dítě) bezpečné setkávání (rodič-dítě) Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. rok - na 100% r r / r r / rok - r (PD) r / (PD) r (PD) r / (PD)

8 rozšíření nabídky o psychologicko - terapeutickou péči o týrané děti rozšíření služeb o poradenství přes sociální síť facebook rozšíření nabídky témat přednášek krizového centra Komplexní systém nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé udržet základní provoz NZDM (Futur, Kopretina, Agora, skateareál), nespecifický street (v plošné i lokální variantě) doplněný sociálně aktivizační terénní službou podání projektu na Pardubický kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropské sociální fondy rok - na 100% Šance pro Tebe r / r / rok částečně r / r / (PD)

9 Oblast péče o osoby ohrožené závislostmi, nepřizpůsobivé, minority, osoby v krátkodobé sociální krizi, nezaměstnané Priority Opatření Aktivity Realizátor a partneři 1. Podpora terénní práce a rozvoje nízkoprahových zařízení 1.1. do zajistíme nárůst nespecifického streetworku na 3 pracovníky (na min. 2,0 úvazku) plošný streetwork - průběžně v poskytován plošný streetwork ve vytipovaných lokalitách v podpoříme stávající služby terénní programy pro uživatele drog monitoring místní drogové scény terénní práce s uživateli drog rozšíření obsahu sociální služby v upravíme provoz nízkoprahového denního centra tak, aby nutil uživatele k větší aktivitě udržení provozu noclehárny v udržíme kapacitu 20 lůžek noclehárny Aktivní podpora začleňování cílové skupiny a podpora prevence do zajistíme 2 specifické preventivní programy zaměřené na zvyšování kompetencí a zvládání obtížných životních situací v vytvoříme projekt v budou vytvářené metodiky testovány v praxi propagace a nabídka služby do zajistíme asistenci vytvořit pracovní tým + zajistit rodinám s dětmi v obtížné živ. vzdělávání soc. situaci - asistence, poradenství sanace uspořádat zážitkové akce pro rodiče s dětmi z marginálních sociálních skupin s cílem umožnit pozitivní společné zážitky LAXUS o.s. Sopre CR Šance pro Tebe, LAXUS rok - na 100% Šance pro Tebe r / r / Šance pro Tebe r r /neuzavřeno r /neuzavřeno r / r /neuzavřeno r / nerealizováno rok částečně r (PD)/ r (PD)/ r (G) r / (G) nežádáno r nežádáno r nežádáno r (PD) r nežádáno nerealizováno

10 v podpoříme stávající poradenství pro klienty formou služby Poradenského centra pro osobních konzultací, ICQ, děti a mládež s nařízenou ústavní telefonu, u výchovou ambulantní forma práce s klienty v rámci skupiny osobnostního rozvoje a osobních konzultací v PC práce v terénu víkendová sociálně terapeutická činnost v podpoříme nové služby Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou ambulantní forma práce s klienty v rámci skupiny osobnostního rozvoje pro mladší klienty rozšíříme službu ového a ICQ poradenství proškolení a vzdělávání pracovníků sociálně terapeutické prázdninové pobyty vytvoříme a zahájíme pásmo vzdělávávacích seminářů pro děti rozšíříme službu o facebook (poradenství, fotogalerie a informace pro klienty) distribuce nově vytvořené příručky pro děti odcházející z dětských domovů Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. rok - na 100% r r / r r / rok - r (PD) r / (PD) r (PD) r /0 (PD)

11 v podpoříme stávající poradenské služby individuální, služby Ambulantní péče skupinové, ové doprovod (pomoc při obstarávání osobních záležitostí) sociální výcvik psychoterapie činnosti výchovné a vzdělávací v podpoříme nové služby Ambulantní péče poradenství v oblasti exekucí a dluhů pracovní poradenství (příprava na vstup do zaměstnání) proškolení stávajících pracovníků rok - na 100% r r / r r /neuzavřeno rok - r (PD) r / (PD) r (PD) r / (PD) vytvoření probačního programu akreditace programu v proškolení pracovníků v v podpoříme stávající trénink sociálních dovedností služby Domu na půli cesty pomoc při hledání zaměstnání a jeho udržení r r / r (PD) r / (PD)

12 vytvoření podmínek k dosažení co nejvyššího vzdělání pomoc při vedení domácnosti - pomoc při řešení bytové otázky odborná pomoc terapeuta, soc. pracovnice a psychologa v podpoříme nové služby Domu na půl cesty rozšíření nabídky služeb o pravidelné skupinové a individuální konzultace s právničkou udržení dílny ručních prací víkendové výcvikové pobyty pro současné i bývalé klienty Domu na půl cesty a jejich sourozence rozšíření sociálně-aktivizační služby na nové adrese v i a specifikace cílových skupin v jednotlivých střediscích do roku najít větší prostory pro dílnu ručních prací nácvik pracovních dovedností v dílně ručních prací zajistit celoroční prodej výrobků z dílny ručních prací navázání spolupráce se zaměstnavateli klientů Domů na půl cesty rozšíření nabídky psychologicko - terapuetické pomoci rok - na 100% r r /neuzavřeno rok - r (PD) r /0 (PD)

13 podpora rozšíření cílené individuální plány nízkoprahového denního centra pro uživatele doprovázení uživatelů při obstarávání osobních záležitostí zpětné začlenění uživatelů do místa trvalého bydliště sociálně právní poradenství psychologická pomoc a psychoterapie poskytování služby v rozsahu - odborné sociální poradenství a terénní program na území města i. zavedení a realizace poskytování terénní sociální služby cílové skupině osob po výkonu trestu odnětí svobody a osobám v podmínečném trestu na svobodě v lokalitě navázání spolupráce s náváznými organizacemi v rámci cílové skupiny na území města i udržení současné spolupráce se subjekty na území města i udržení poskytování služeb v rámci odborného sociálního poradenství na území města i 3. Poradenské služby pro cizince 3.1. podpora sociálního poradenství sociálně právní poradenství pro cizince - zachování a případný rozvoj terénního poradenství poradenské služby ambulantní, terénní (cca 1x měsíčně) Sopre CR Vězeňský program Pardubice - Romodrom,o.s. Most pro lidská práva, o. s. rok - na 100% r / r / služba je zafinancována od r do února r. 2013, pro r bylo čerpáno rok - r nežádáno r nežádáno 2011 Nadace Open Society nebude žádáno Found ,- Kč (Pardubicko, r nežádáno zahrnuje i sko); Pardubický kraj a MPSV ,- Kč

14 řešení legálního pobytového rámce; pomoc při hledání bydlení a práce; pomoc při získávání jazykové kompetence; pomoc při nostrifikaci dosaženého vzdělání; oblast sociálního a zdravotního zabezpečení; získání českého občanství; informační servis týkající se rodinného práva; právní poradenství rok - na 100% rok -

15 Projekty a služby zasahující do více skupin Priority Opatření Aktivity Realizátor a partneři v zajistíme provoz vytvoření projektu nezávislého sociálně právního poradenství Zvýšení informovanosti uživatelů sociálních služeb a propagace poskytovatelů sociálních služeb Podpora bydlení pro sociálně znevýhodněné, pro lidi se zdravotním postižením a dlouhodobě duševně v zajistíme zpracování koncepce sociálního bydlení s ohledem na potřeby jednotlivých skupin v výběrové řízení na poradce a zaškolení pracovníků v žádost o přidělení městského bytu (sociální byt) Šance pro Tebe Zajistit komplexní primární v rozvineme nespecifický existující plošný a lokální prevenci (nejen na školách) a streetwork pro děti a mládež na streetwork komplexní nízkoprahové většinu území ě služby včetně krizových Šance pro Tebe v zajistíme vznik 2 mobilních buněk jako nízkoprahových zařízení zajistíme nákup buněk zajistíme jejich rozmístění podpora začleňování všech telefonické poradenství cílových skupin a podpora Krizového centra (v pracovní prevence - rozšíření nabídky době Krizového centra) služeb Krizového centra proškolení pracovníků v udržet nepřetržitý provoz linky důvěry,poskytující telefonickou krizovou intervenci zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných odborníků (vzdělávání, supervize) zajištění informovanosti o službě (distribuce propagačních materiálů, pořádání besed na základních a středních školách o činnosti linky důvěry) rok - na 100% Šance pro Tebe Město, Péče o duševní zdraví Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. Občanské sdružení KONTAKT r / r / r neralizováno r r /neuzavřeno r r / rok (PD) částečně r / (PD) r / (PD) r neralizováno r (PD) r /0 (PD) r (G) r /5.000 (G)

16 zavedení internetového poradenství Podpora dobrovolnických aktivit v zajistíme fungování dobrovolnické agentury zajistíme pozici koordinátora dobrovolníků budeme vysílat dobrovolníky mimo organizaci vyšleme dobrovolníky do 2 organizací ve městě 5. Podpora spolupráce poskytovatelů 5.1. udržet a rozvíjet spolupráci a vzdělávání funguje skupina Case managementu, má svého koordinátora vytvořeny vzdělávací bloky pro soc. pracovníky Zajistíme poskytování psychosociální a právní služby klientům v obtížných životních situacích osobních, partnerských, rodinných a mezilidských zajistíme individuální, párovou, rodinnou a skupinovou psychoterapii, sociálně-právní poradenství, psychodiagnostiku, nácvik relaxačních technik, arteterapii, službu po telefonu realizace psychoterapeutických skupin pro jednotlivce s délkou trvání min. 1/2 roku psycho-sociální služby v oblasti náhradní rodinné péče (pěstounská péče) sociálně-právní poradenství v průběhu roku 2012 budeme pokračovat v informovanosti veřejnosti o službách poradny rok - na 100% rok - Šance pro Tebe r / r / r /PD částečně r nežádáno Šance pro Tebe Poradna pro rodinu Pardubického kraje (dotace prevence kriminality/mv) r ,- (dotace prevence kriminality/ MV) r ,- (dotace prevence kriminality/ MV) financování zajišťuje základní organizace r (dotace prevence kriminality/ MV) r ,- (dotace prevence kriminality/ MV) r ,- (dotace prevence kriminality/ MV) nežádáno r nežádáno r nežádáno

17 rok - na 100% rok provozování Hospice poskytování služeb pro terminálně nemocné, jejich blízké a pozůstalé zajištění standartního provozu Hospice osvěta a distribuce propagačních materiálů provozování půjčovny kompenzačních pomůcek poskytování sociálních služeb zaregistrovaných dle zákona o sociálních službách podpora vzniku svépomocné skupiny pozůstalých vzdělávání stážistů Smíření - hospicové sdružení pro Pardubický kraj r r / nežádáno r nežádáno r / (PD) Vysvětlivky : PD - přímá dotace, D - dotace, G - grant

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2015 Opatření 2015 Aktivity 2015 Realizátor a partneři 1. 1.1. 1.1.1. Podpora

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v olomouci 2014 STATUTÁNÍ MĚSTO Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 Finální verzi dokumentu zpracovala:

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 2.1 Udržení

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více