7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 14. ROČNÍK 7/2006 Z OBSAHU Znovuzavedení titulu městys Žijící partnerství Prostředky EU převeďme z MMR krajům Jak se žije v Bruselu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Dnem 1. července 2006 nabyla účinnosti významná novela zákona o obcích, která kromě zásadní změny koncepce dozoru a kontroly přináší obcím možnost žádat o navrácení titulu město nebo městys. Tím dochází k nápravě opomenutí při obnovení místní samosprávy v České republice po roce Na vypracování a prosazení této novely se podstatnou měrou podílel i Svaz měst a obcí České republiky, čímž naplnil i jeden ze závažných úkolů uložených IX. Sněmem. Přestože se zpočátku část poslanců včetně Výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny spolu s Ministerstvem vnitra proti tomuto oprávněnému požadavku stavěly, podařilo se s výrazným přispěním zainteresovaných obcí (zejména obce Krucemburk a Libice nad Doubravou) tuto snahu dotáhnout do vítězného konce. Jedním z hlavních důvodů tohoto úspěchu byla skutečnost, že ke zpracovanému legislativnímu návrhu Kanceláře Svazu byla přiložena velmi rozsáhlá a podrobná důvodová zpráva, jejíž obsah uveřejňujeme uvnitř tohoto zpravodaje, která dokázala přesvědčivě tento požadavek podpořit. Ačkoliv byla po čtyřiceti letech opět uvedena v život samospráva v České republice, opomnělo se na obnovení městysů a historických měst. Tato sídla jsou i nadále spádovými centry, jejich vybavenost je na dostačující výši a vzhledem k tomu, že se zavedením tohoto titulu do našeho právního řádu nejsou spojeny žádné finanční náklady na státní rozpočet, bylo možné bez větších obtíží zavést toto označení do zákona o obcích. Pokud vzniknou nějaké náklady, pak pouze obcím, jež budou chtít navrátit tento titul zpět, případně o něj požádají obce, jež městysem nebyly (např. předělání úředních razítek, obálek, hlavičkových papírů). Hlavním důvodem této snahy je navrátit občanům obce pocit sounáležitosti, zvýšit prestiž obce v očích návštěvníků a umožnit obci navázat na své historické kořeny. Na navrácení statutu městys nebo města mají nárok pouze ty obce, které toto označení užívaly před 17. květnem 1954, což je den účinnosti zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech. Od tohoto dne totiž obstarávaly veškeré záležitosti veřejného života národní výbory jakožto orgány moci pracujícího lidu a byla tak fakticky zlikvidována samospráva. Historická města a městyse mají tak zákonnou možnost nabýt na svou žádost označení, které jim nebylo žádným právním předpisem výslovně odňato, jen toto označování reálně vymizelo s novým společenským řádem zavedeným v Československu po druhé světové válce. Pavel Drahovzal

2 aktuality ve zkratce Francouzsko-český seminář o odpadovém hospodářství 31. květen a 1. červen 2006, Praha Na přelomu května a června se konal v pražském Hotelu Dorint Novotel Praha Don Giovanni seminář o Odpadovém hospodářství pořádaný Francouzskou ambasádou v Praze a Ministerstvem životního prostředí ČR. Příspěvky zástupců orgánů veřejné správy (obce, kraje, ministerstva), firem i odborníků činných v oblasti nakládání s odpady byly pro posluchače velmi přínosné. Nabízely zejména pohled na stav legislativy v této oblasti včetně dalšího vývoje (např. legislativa a strategické dokumenty EU revize směrnice o odpadech, přijetí Zelené knihy k energetické úspornosti, nově zaváděná pravidla pro některé druhy výrobků a odpadů elektrozařízení), praktické nabídky a zkušenosti společností zabývajících se technikou sběru a třídění komunálního odpadu (např. biologicky rozložitelné plastové pytle na odpad, nové systémy vykládek a nakládek odpadů, poradenská centra a zapojení veřejnosti, využívání poradenského inženýrství pro zavádění systémů nakládání s komunálním odpadem), konkrétní projekty realizované v oblasti nakládání s komunálním odpadem a financované z evropských prostředků (např. projekt Mikroregionu RADBÚZA na zřízení sběrných dvorů ve spádových obcích Plzeňský kraj), ale také na realizaci systémů nakládání s komunálním odpadem v některých městech (Praha, Ostrava) a mj. i na předpoklady pro čerpání prostředků z fondů EU (pro Operační program Životní prostředí vyčleněno cca 5 176,5 mil ) v plánovacím období na projekty v oblasti životního prostředí. co významného pro obce se děje v evropské unii na poli dopravy? 14. červen 2006, Paříž Na tuto otázku lze nejsnadněji nalézt odpověď na schůzkách pracovních skupin Rady evropských obcí a regionů (CEMR) v tomto případě konkrétně v Pracovní skupině pro dopravu. Z pohledu Svazu je velice důležité tuto úroveň monitorovat a pokoušet se jí ovlivnit, protože většina předpisů, která se projedná na evropské úrovni, se dříve nebo později implementuje na úrovni národní a má dopady na města a obce. Lze celkově říct, že problematika dopravy je aktuální nejen u nás (tzv. bodový systém a plánované zavedení mýtného), ale i na evropské úrovni. Jsou zde dva zásadní návrhy právních předpisů jedno nařízení a jedna směrnice (viz následující aktualita). Jedním z projednávaných dokumentů je Návrh nařízení Rady a Evropského parlamentu o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. To má za cíl nastavit nové legislativní podmínky v oblasti veřejné dopravy. Zabývá se např. povolenými kompenzacemi ztrát z veřejné dopravy, uzavíráním kontraktů s dopravci (prostřednictvím tendru nebo přímého zadání zakázky) a jejich zveřejňováním. Pro obce provozující městskou dopravu prostřednictvím vlastních společností může přijetí tohoto nařízení znamenat, že investice do této společnosti přijdou nazmar, protože výběrové řízení na poskytování dopravních služeb vyhraje jiný soukromý subjekt. Nařízení rovněž znemožňuje kooperaci obcí při zajišťování dopravy (např. v příměstských oblastech). Největší vášně návrh nařízení vyvolal v Německu, kde asociace územních samospráv dokonce vyvolala jednání s ministrem dopravy a uspěla ve snaze změnit některá ustanovení (jejich názory se promítly do německé národní pozice). Podle našich informací se zástupci České republiky u tohoto návrhu hodlají zdržet hlasování v Radě. vyhráli jsme první bitvu - směrnice o ekologicky čistých vozidlech 21. červen 2006, Brusel, Evropský parlament Svaz se spolu s partnerskými národními asociacemi sdruženými v CEMR tvrdě ohradil proti povinnosti orgánů veřejné správy nebo jejich organizací zajistit, aby minimálně 25 % silničních vozidel nad 3,5 t, která koupí nebo pronajmou, byla ekologická! Tuto povinnost navrhovala v připravované směrnici Evropská komise. Při projednávání směrnice v Evropském parlamentu se někteří aktivní europoslanci dokonce snažili tuto kvótu zvýšit až na 40 %. Přijetí směrnice by znamenalo obrovský zásah do rozpočtů měst. Jak upozorňoval Svaz i ostatní asociace, tato vozidla jsou výrazně dražší než normální. Ve městech by bylo nutné navíc vybudovat rovněž příslušnou infrastrukturu (např. čerpací stanice, speciální garáže, atp.). Když se obsah směrnice probíral v parlamentních výborech, ukázalo se, jak je důležité mít v Evropském parlamentu dobré kontakty. Velkou pomocí při tom je, že někteří europoslanci bývali také primátory či starosty a mají tak přehled o praktických dopadech různých zákonů. Výhrady samospráv prosadili do stanovisek výborů právě čeští europoslanci bývalí komunální politici místopředseda EP MUDr. Miroslav Ouzký ve Výboru pro životní prostředí a Ing. Oldřich Vlasák v Dopravním výboru. Díky intenzivnímu lobbování národních asociací a jejich europoslanců tato stanoviska našla širokou podporu a výbory Evropského parlamentu odmítly směrnici jako celek. Další bitva nás čeká na podzim, kdy o znění směrnice bude jednat Evropský parlament v plénu. první kolo informačních seminářů k sociálním službám ukončeno Od 1. ledna 2007 vstoupí v účinnost nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ministerstvo práce a sociálních věcí na popud Svazu uspořádalo v průběhu června pro zástupce samospráv a pracovníky krajských a obecních úřadů 14 informačních seminářů po jednotlivých krajích. Poslední z nich se uskutečnil na krajském úřadu Královehradeckého kraje a za Kancelář Svazu jej navštívili Mgr. Lukáš Váňa a Mgr. Jakub Pôbiš. Zaměstnanci ministerstva v čele s ředitelem odboru sociálních služeb Mgr. Martinem Žárským přednášeli prezentace se zaměřením na novou typologii sociálních služeb, na zaměstnance v sociálních službách, roli veřejné správy a v neposlední řadě novou koncepci financování. Informační semináře navštívilo celkem přes 700 účastníků a z diskusí bylo zřejmé, že zaměstnanci sociálních odborů obecních úřadů již mají zákon nastudovaný a zamýšlejí se nad jeho dopady v praxi. Hovořilo se rovněž o tom, že ačkoliv se zvažuje zrušení nebo posunutí účinnosti některých zákonů, zákona o sociálních službách se to pravděpodobně netýká a od 1. ledna skutečně obecní úřady obcí s rozšířenou působností budou vést řízení o nové dávce informační servis č. 7/2006 strana 2

3 příspěvku na péči, kterou občané budou využívat k nákupu sociálních služeb. Druhé kolo seminářů bude uspořádáno na podzim (přesný termín není ještě znám), ale tentokráte budou společné pro veřejnou správu a poskytovatele služeb především z řad neziskových organizací, takže lze předpokládat trochu jiné zaměření přednášek i diskuzí. Příští číslo Informačního servisu bude proto zaměřeno na problematiku sociálních služeb. Financování sipvz, jak bylo dosud, končí a nový způsob financování na roky ještě není schválen 28. červen 2006, Praha Pracovní jednání Konzultační komise Koordinačního centra Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) proběhlo na ministerstvu školství. Obsahem jednání byla Průběžná zpráva o stavu SIPVZ za rok Na jednání zaznělo, že současný projekt SIPVZ fakticky ke konci roku 2006 končí a nyní je třeba vytvořit novou koncepci na roky 2007 až 2010, zejména v oblasti financování. Průběžná zpráva obsahuje v závěru i východiska na období po roce 2006 a hlavní cíle pro roky Z těchto závěrů vyplývá, že původně příslíbený finanční rámec 1 mld. Kč na roky bude třeba navýšit o další 1 mld. Kč na zabezpečení reprodukce stávajících koncových stanic, o čemž nebylo v rozpočtu vůbec uvažováno. Průběžná zpráva o stavu SIPVZ za rok 2005 a návrh financování po roce 2006 byl předložen vládě k projednání dne 14. června Jednání bylo bohužel přerušeno, další kroky budou tedy záviset na vládě nové. MŠMT bude zcela jistě hledat nějaký způsob řešení této nemilé situace, ale je zcela zjevné, že zřizovatelé škol budou čím dál více nuceni participovat na financování ICT jejich škol. Průběžnou zprávu o stavu SIPVZ za rok 2005 a návrh financování po roce 2006 najdete na našich webových stránkách. nový správní řád a místní samospráva 28. červen 2006, Brno Letní mezinárodní workshop pod názvem Nový správní řád a místní samospráva, který se uskutečnil 28. června 2006 navázal na obdobnou akci uskutečněnou na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v červenci roku 2005 pod názvem Nový správní řád a jeho interpretace. Letos byla pozornost koncentrována především na dopad nového správního řádu na místní samosprávu v České republice. Diskutovalo se zejména o postavení obcí jako prvoinstančního orgánu v rámci správního řízení. Zajímavá byla také vystoupení zástupců slovenské akademické obce, kteří referovali o odlišném přístupu k reformě správního řízení na Slovensku. Cílem workshopu bylo zamyšlení zástupců akademické obce a praktiků z řad veřejné správy nad novým správním kodexem. Seminář přispěl k objasnění některých interpretačních problémů, které při využívání správního řádu vznikají. konference o problematice terénních sociálních služeb a jejich význam pro obce Výsledkem nadšení a aktivity poměrně nově založené pracovní skupiny pro problematiku sociálního začleňování je organizace konference, která bude zaměřena na důležitý, ale dosud poněkud opomíjený obor sociálních služeb - problematice terénní sociální práce. Starostové, kteří jsou členy této pracovní skupiny společně s odborníky ze společnosti Člověk v tísni a brněnského DROM, o. p. s., a také za podpory odborníků z Rady vlády pro záležitosti romské komunity, tímto způsobem vyjadřují svůj zájem o problematiku sociálního začleňování a zejména pak snahu seznámit i své kolegy starosty a úředníky orgánů samosprávných celků s tímto potřebným, ale zatím ne tolik propagovaným oborem sociálních služeb. Konference se bude konat ve dvou termínech, v praze 19. září 2006 a v brně 26. září Bude zaměřena jak na základní informace o terénní sociální práci, tak i na příklady z dobré praxe. Dalšími tématy budou začlenění TSP do komunitního plánování, do činnosti obecního úřadu, příprava programů, vzdělávání sociálních terénních pracovníků. Konference je pro účastníky zcela bezplatná, zapůjčením přednáškových sálů se na organizaci konference podílejí i Krajský úřad Středočeského a Jihomoravského kraje, za což jim organizátoři posílají vřelé díky. Kapacita sálů je omezená, proto budou účastníci registrováni podle došlých přihlášek. Nepřehlédněte proto vloženou přihlášku na konferenci s programem. Přihláška je umístěna i na webových stránkách. informujeme starostové Mohou do parlamentu Za nesporný úspěch Svazu lze považovat fakt, že prezident republiky Václav Klaus dne 6. června 2006 vetoval zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Tento zákon měl zakázat starostům a hejtmanům možnost vykonávat zároveň se svým postem funkci poslance, či senátora. Podle Václava Klause není žádný důvod souběh těchto volených funkcí striktně zakazovat. Záleží plně na voličích, zda si takový souběh přejí a zda kandidáty s možností takového souběhu podpoří, uvedl prezident. 23. května 2006 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své 56. schůzi přehlasovala zamítnutí Senátu a schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon informační servis č. 7/2006 strana 3

4 žijící partnerství č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Tento kontroverzní návrh obsahuje nové pojetí úpravy složení členů obligatorně zřizovaných finančních a kontrolních výborů zastupitelstva obce. K tomuto původnímu obsahu poslaneckého návrhu novely zákona o obcích byl schválen pozměňovací návrh, jenž upravuje zcela nově případ souběhu výkonu funkce poslance nebo senátora s mandátem člena zastupitelstva obce (obdobně i pro člena zastupitelstva kraje, popř. hl. města Prahy). Tato změna nebyla v průběhu legislativního procesu zřetelně odůvodněna a ani nebyla konzultována s příslušnými institucemi. Svaz měst a obcí České republiky proti projednávanému návrhu novely zákona protestoval v průběhu jednání u všech poslanců a senátorů. Základní argument Svazu zněl, že nesmí docházek k dalšímu omezování samosprávy obcí. Je na zastupitelstvu příslušné obce, zda rozhodne, že některý člen zastupitelstva bude uvolněný s nárokem na odměnu či nebu- de. Poslanecká sněmovna však přehlasovala nesouhlas Senátu se zákonem. Svaz měst a obcí České republiky se proto obrátil s žádostí o vetování této novely zákona na pre- zidenta republiky. Prezident republiky svým postojem dokázal, že rozumí problémům starostů našich měst a obcí, využil své pravomoci a návrh zákona Poslanecké sněmovně vrátil. Poděkoval také dopisem předsedovi Svazu měst a obcí, že jej na tento problém upozornil. Naštěstí se mezitím uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny a nově zvolená Sněmovna již veto prezidenta republiky přehlasovat nemůže. Zákon byl tak prezidentským vetem definitivně zamítnut. Lenka Zgrajová, Lukáš Váňa Historicky první setkání představitelů partnerských obcí a měst z České republiky a Rakouska se uskutečnilo 26. června 2006 v Českých Budějovicích. Asi nikdo neměl bližší představu o tom, kolik měst a obcí má své partnery na druhé straně česko-rakouské hranice a pro mnohé tak bylo překvapením, když se při přípravě akce ukázalo, že se toto číslo blíží stovce. Nakonec je to pochopitelné, vždyť jsme bezprostřední sousedé a máme i kus společné historie, zkonstatoval v úvodním projevu primátor Miroslav Tetter. Do Budějovic přijelo českou stranu reprezentovat šedesát delegátů, rakouskou stranu osmdesát. Setkání se uskutečnilo z iniciativy velvyslankyně Rakouska v České republice Dr. Margot Klestil Löfflerové. Zorganizovalo ho město Budějovice za spolupráce hornorakouské vlády, Jihočeského kraje, českého Svazu měst a obcí i obou svazů rakouských. Zájem o tuto akci skutečně předčil očekávání. Ukázalo se, že mezi našimi a rakouskými městy a obcemi existuje mnoho hlubokých partnerství na vysoké úrovni, ale také celá řada partnerství neformálních, založených třeba jenom na individuálních kontaktech. Setkání zahájil primátor Českých Budějovic Miroslav Tetter. Vždy je přínosné znát informační servis č. 7/2006 strana 4 suché litery zákona. K zintenzivnění spolupráce mezi českými a rakouskými municipalitami vydatně přispívá i velvyslanectví Rakouska v České republice. Ostatně, jak jsme již uvedli, právě z podnětu paní velvyslankyně se toto historicky první setkání také uskutečnilo. Přála bych si, abychom tímto setkáním zahájili společnou tradici a v pravidelných intervalech se zamýšleli nad zajímavými tématy. Jednou u nás, jednou u Vás, vyslovila přání Margot Klestil-Löfflerová. I další vystupující hodnotili akci jako velkolepý krok k prohloubení vzájemné spolupráce, jejímž cílem je učit se jeden od druhého. Jak? Zemský radní Horního Rakouska Dr. Josef Stockinger radil: Přebírejme vzájemně svoje zkušenosti, nevymýšlejme již vymyšlené, vytvářejme něco nového. A hlavně nestyďme se napodobovat. Význam přeshraniční spolupráce obecně ve svém příspěvku podtrhl i předseda Svazu Oldřich Vlasák. Spolupráce našich asociací zkušenosti svých nestojí na úplném sousedů, a to ze všech oblastí činnosti, uvedl v úvodu začátku, připomeňme si např. úspěšný projekt LOGON, na kterém doc. Tetter. velvyslankyně Margot Klestil-Löffler spolupracovali kromě Pro česká města Rakušanů a Čechů a obce, která se před dvěma lety stala součástí Evropské unie, se navíc nabízí možnost konfrontovat s rakouskými přáteli praktické zkušenosti při realizaci nových směrnic a nařízení, nad kterými, přiznejme si, často kroutíme hlavou. Daleko lépe se dají pochopit, když o nich můžeme diskutovat a poradit se, než když je máme realizovat podle také Slováci a Maďaři. Z pozice europoslance pak zhodnotil vzájemnou spolupráci - společné lobby zástupců našich samospráv na půdě Evropského parlamentu. V závěru pak dodal: Opravdové propojení Evropy to je ale ve skutečnosti partnerství našich měst a obcí. Na jeho slova navázal generální tajemník Rakouského Svazu měst Erich

5 Pramböck: Společně pouze nepodléháme prostému diktátu z Bruselu, nýbrž i tam společně vnášíme svoje iniciativy. Primátor Miroslav Tetter Druhá část setkání představitelů partnerských obcí a měst byla věnována výměně konkrétních zkušeností především z oblasti odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí. Všichni vystupující kladli důraz na separaci odpadu a jeho následnou recyklaci. Důrazně přitom zaznělo, že separaci a recyklaci musí předcházet smysluplné balení výrobků, což mnoho firem nemá na zřeteli. Fenomén rozvoje bývá hodnocen pouze finančním prospěchem, kvalita životního prostředí tomu ustupuje. Přínosné byly i příspěvky týkající se možných úspor pro obce a města v sektoru energetiky a vystoupení zástupců bankovních domů, kteří představovali možnosti bankovních úvěrů pro projekty obcí a inovační leasingové modely. Po vlastním programu při dobrém občerstvení byl dán také prostor pro individuální rozhovory mezi partnery, čehož většina zúčastněných využila a přijala i pozvání primátora Tettra na večerní recepci, kterou bylo celé setkání zakončeno. Za profesionální rámec konference poděkovala Českým Budějovicím velvyslankyně Margot Klestil- Löfflerová, která zároveň pozvala všechny přítomné na příští setkání do Rakouska. Lenka Zgrajová prostředky eu převeďme z MMr krajům a neztotožňujme venkov se zemědělstvím! Setkání Rady AK ČR a Předsednictva SMO ČR, 9. června 2006, Rabyně, Středočeský kraj Delegace Svazu pánové Kalous, Váňa, Průša, Bezdíček, Pôbiš a Svoboda, vpravo hejtman Tošenovský Cílem jednání bylo podpořit požadavky měst a obcí na dostatečné zajištění financování projektů místních samospráv a jejich zohlednění v příslušných programových dokumentech pro čerpání prostředků EU v letech Hlavními závěry jednání zástupců Předsednictva Svazu a Rady Asociace krajů byla shoda nad převodem prostředků určených na financování Integrovaného operačního programu (dále IOP) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj do regionálních operačních programů (dále ROP). Celkově by tak ROPy mohly získat v letech až 20 % prostředků EU. Dohoda mezi Svazem a Asociací byla nutná, jelikož Ministerstvo nevyslyšelo požadavky Svazu na zohlednění potřeb větších měst v tomto programu. Nepředpokládá se v něm financování projektů s tzv. urbánní dimenzí, tedy větších měst fungujících v roli regionálních center a s významem pro celý kraj. Svaz, stejně jako Evropská komise, tak z dlouhodobého hlediska nevidí udržitelnost IOP, protože v něm zůstaly finanční prostředky pro resorty, které nemají vlastní programy. Hejtmani se však nepřipojili k požadavku zástupců Předsednictva Svazu, aby prostředky převedené z IOP do ROP byly výhradně určeny na rozvoj městských center v krajích. Peníze v ROP dosud určené na všechny obce by tak mohly být uvolněny výhradně na podporu projektů menších měst a obcí. Tato otázka bude nadále předmětem diskuzí mezi Svazem a Asociací. Rada krajů dále podpořila požadavek Svazu na zařazení vybraných projektů městské hromadné dopravy ve městech do Operačního programu Doprava, čímž bude možné uvolněné prostředky v krajích investovat do projektů menších měst a obcí. Dále Rada navrhla, aby se Svaz podílel na vytvoření implementační struktury ROP a vyčlenila jedno místo pro zástupce Svazu v pracovní skupině zabývající se tímto tématem. Svaz dále požadoval respektování komorového uspořádání Svazu ve Výborech Regionálních rad hrajících významnou roli při schvalování a posuzování projektů v regionech NUTS II. Svaz požadoval zastoupení vždy tří svazových zástupců, tj. po jednom za Komoru obcí, Komoru měst a Komoru statutárních měst. Dohoda byla, že pokud by po jmenování zástupců do těchto výborů v některém z regionů NUTS II nebyly obce takto zastoupeny, je možné o této otázce s kraji znovu jednat. V neposlední řadě byla diskutována otázka podpory venkova. Ve vztahu k Národnímu strategickému plánu rozvoje venkova v gesci Ministerstva zemědělství se obě asociace jednoznačně shodly na tom, že podpora venkova nesmí být ztotožňována s podporou zemědělství. Asociace podpořila návrh Svazu, aby z Programu rozvoje venkova byly významněji financovány projekty venkovských obcí a program se nesoustředil pouze na aktivity zemědělců. Jednání s Asociací krajů se za Svaz měst a obcí ČR zúčastnili předseda Komory statutárních měst a primátor Opavy Zbyněk Stanjura, primátor Českých Budějovic Miroslav Tetter, primátor Plzně Miroslav Kalous, předseda Komory měst a starosta Písku Luboš Průša a předseda Komory obcí a starosta Čermné nad Orlicí Josef Bezdíček. Na tiskové konferenci na konci jednání obou orgánů shodně zaznělo, že jak hejtmani, tak primátoři a starostové jsou přesvědčeni, že kraje, města a obce umí dobře využít evropské peníze a umí je i čerpat. Eva Maurová Ing. Zbyněk Stanjura a Ing. Miroslav Kalous informační servis č. 7/2006 strana 5

6 MYŠlenka znovuzavedení titulu MěstYs došla naplnění Do zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byla s účinností od 1. července letošního roku vnesena mj. i obnova titulu městys (viz zákon č. 234/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). S účinností novely zákona o obcích bude moci požádat o navrácení historického statutu města na 95 obcí a o navrácení titulu městys 390 obcí. Nové znění 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 3 (1) Obec, která má alespoň obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. (2) Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. (3) Obec, která byla městem přede dnem 17. května 1954, je městem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, kdy se obec stává městem. (4) Obec, která byla oprávněna užívat označení městys přede dnem 17. května 1954, je městysem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, od kterého se obec stává městysem. (5) Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž alespoň jedna je městem, je nově vzniklá obec městem. Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž žádná není městem, ale alespoň jedna je městysem, je nově vzniklá obec městysem. Oddělí-li se část města a vzniknou dvě nebo více obcí, pak obec, které zůstane název dosavadního města nebo část jeho názvu, je i nadále městem. Oddělíli se část městyse a vzniknou dvě nebo více obcí, pak obec, které zůstane název dosavadního městyse nebo část jeho názvu, je i nadále městysem. V souvislosti s účinností novely vláda zřejmě upraví a doplní své příslušné usnesení vlády, jež upravuje kritéria pro posuzování návrhů obce na stanovení městem tak, aby mohly být posuzovány i návrhy obcí na stanovení městysem. odůvodnění zavedení titulu městys V roce 1990 byla po čtyřiceti letech v České republice obnovena místní samospráva v obcích, což po roce 1989 bylo jedním z podstatných kroků k návratu demokratických tradic do naší země, ale hlavně do myslí lidí. Bohužel nebyly však vráceny příslušné tituly městysům a všem tzv. historickým městům, stejně tak nebyl obnoven titul městys jako takový. Navzdory všem historickým opomenutím lze říci, že někdejší města a městyse si většinou uchovaly postavení přirozeného centra vůči okolním obcím. Snaha o znovuzavedení titulu městys byla vyvolána iniciativou obcí z okresů Havlíčkův Brod a Chrudim, které právě v minulosti městysi nebo městy byly, a tuto myšlenku podpořili i delegáti IX. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky, když vznesli požadavek na provedení příslušné legislativní změny. Na tomto místě je nutno uvést především obce Libici nad Doubravou, Luže, a Krucemburk. Tyto obce a mnoho dalších se obracelo se svým požadavkem na různé státní instituce mj. i na Ministerstvo vnitra, kterému byly adresovány dopisy zastupitelstev obcí s vyjádřením podpory této myšlence. Například zastupitelstvo obce Ostrovačice uvádí ve svém dopise ze dne 18. července 2005: Obec Ostrovačice byla na městys povýšena rozhodnutím císaře Ferdinanda I. dne 9. září 1842 a naši předkové používali označení městys také na razítkách obce ještě v polovině 20. století. Naše obec a její občané jsou hrdi na toto významné historické označení a připomínají si vždy výročí sepsání této listiny. Nepožadujeme žádných nároků ve vztahu ke státnímu rozpočtu či státní správě, požadujeme pouze návrat statutu a možnosti používat toto označení především z důvodu historické paměti našich obyvatel a pocitu hrdosti na svoji obec, zejména u nejmladší generace. I když jsme si vědomi, že zavedení používání označení městys přinese obci náklady zejména na pořízení nových tiskovin a razítek, přesto tento návrh podporujeme a žádáme o prosazení této změny a její zapracování do připravované novely zákona o obcích. z historie městysů Síť měst a městysů má své počátky v 13. století, svébytná instituce středověkého města k nám byla přenesena z iniciativy panovníků a postupně i soukromých vrchností. Vedle přibližně pěti desítek královských měst vznikala v českých zemích již od 13. století města a městečka (od 16. století městyse) také na majetku šlechty a církevních institucí. Středověká města se vyznačovala zejména specifickým právním postavením svých obyvatel nadaných značnými svobodami a právy a rozsáhlou samosprávou. Městečka (latinsky oppidum, německy Städtchen nebo Markt, popř. Marktflecken ) byla specifickým typem sídla, které mělo podobně jako města vůči svému okolí rovněž centralizující funkci, ale menšího rozsahu a významu. Bylo především centrem týdenních trhů a spíše jen výjimečně, zejména v počátcích, mělo i výsadu trhů výročních. Jeho funkcí bylo zprostředkovat odbyt mezi venkovem a větším městským centrem. Městotvorné úsilí šlechty i církevních institucí pokračovalo ve 14. až 16. století. V polovině 16. století tak existovalo asi 41 královských a věnných měst (z toho na Moravě jen 6) a téměř 700 poddanských a horních měst a městeček, čili přibližně třikrát více, než se odhaduje k roku Obecní samospráva v českých zemích, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, byla uvedena v život v roce 1850 v souvislosti se zavedením habsburské konstituční monarchie v letech Byla to jak první ústava z 25. dubna 1848, tak i návrh ústavy vypracovaný říšským sněmem zasedajícím od října 1848 v Kroměříži, kde se jako nezadatelná práva obcí prohlašovala svobodná volba zástupců, přijímání členů do obecního svazku, správa vlastního majetku i výkon místní policie. Tyto zásady přešly i do tzv. Stadionovy ústavy vyhlášené 20. března První zákonnou právní úpravou obecního zřízení v habsburské monarchii byl provizorní říšský obecní zákon z 20. března 1849, kterým se zmíněná Stadionova ústava prováděla. V úvodu tohoto zákona byla vepsána zásada: Základem svobodného státu je svobodná obec. Každé místo se muselo stát buď obcí, nebo součástí obce, ve většině případů osadou. Kategorie město, městys, vesnice v době před zrušením poddanství a vrchnostenské správy místa s rozdílným právním postavením byly zachovány, ovšem pouze jako označení. Dosavadní privilegia jak královských (svobodných) měst, tak i poddanských měst i městeček se vznikem obecní samosprávy zanikla. Výjimkou byly pouze města se zvláštním statutem. Povyšování obcí na města a městyse však zůstalo. Toto právo náleželo výlučně panovníkovi, avšak bez výslovného zákonného zmocnění. informační servis č. 7/2006 strana 6

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážení čtenáři, Vesnice roku - městyse ano, či ne? dovolte, abych Vám

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02 140197/00

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr.

1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr. 14. ROČNÍK 1/2006 Z OBSAHU Primátoři českých měst ve Štrasburku Jak hlasovali poslanci Z Rady Svazu Hodnocení našich úspěchů na poli legislativy MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz,

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy -

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více

8-9/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Účetnictví obcí se bude měnit

8-9/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Účetnictví obcí se bude měnit MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 8-9/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Reorganizace České pošty Účetnictví obcí se bude měnit Možné změny

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Vážení pracovníci ve státní správě a samosprávě, vážení přátelé naší školy, ctěné kolegyně a kolegové, milí studenti! Naše vysoká škola má za sebou jeden rok

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více