Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace"

Transkript

1 odloučené pracoviště: Alešova 1723, Turnov tel , ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zlatník a klenotník Obor vzdělání: H/003 Zlatník a klenotník Platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem. Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2008/

2 Úvodní identifikační údaje: Název školy: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, odloučené pracoviště: Alešova 1723, Turnov Kontakty: Zřizovatel: tel , Liberecký kraj Název školního vzdělávacího programu: Zlatník a klenotník Kód a název oboru vzdělávání: H/03 Zlatník a klenotník Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky v denní formě vzdělávání Ředitelka: Ing. Milena Lednejová Zástupkyně ředitele pro praktické vyučování: Ing. Taťána Kohoutová Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků školy Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem. 2

3 Obsah: 1. PROFIL ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK OBČANSKÁ NAUKA CHEMIE EKOLOGIE MATEMATIKA TĚLESNÁ VÝCHOVA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE EKONOMIKA DĚJINY UMĚNÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA MATERIÁLY TECHNOLOGIE ODBORNÝ VÝCVIK ROZPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

4 1.Profil absolventa Název ŠVP: Zlatník a klenotník Kód a název oboru vzdělání: H/03 Délka a forma vzdělávání: 3 roky v denní formě vzdělávání Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s výučním listem Datum platnosti od: 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem. Obor je určen pro chlapce i dívky. Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent tohoto ŠVP získá střední vzdělání se všeobecnou i odbornou vzdělávací složkou a je schopen výkonu povolání zlatník a klenotník. Uplatní se zejména v organizacích a provozovnách s uměleckořemeslným charakterem výroby, splňuje požadavky potřebné pro kvalifikovaný výkon pracovních činností individuální i sériové zlatnické a klenotnické výroby. Absolvent je schopen zhotovovat a opravovat šperky a klenoty z drahých kovů v kombinaci s drahými kameny a jinými materiály a připravit potřebný materiál v souladu s puncovním zákonem. Dále zhotovovat moderní šperky i repliky starých šperků klasickými i nejnovějšími zlatnickými technikami, vytvářet šperky a klenoty podle předloh i vlastních návrhů. Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance v malých a středně velkých firmách. Po získání potřebné praxe je schopen se uplatnit i jako řemeslník-živnostník, jako návrhář i technolog. Může se uplatnit v oblasti obchodování i při vlastní umělecko-výtvarné činnosti, zhotovovat ateliérové šperky dle vlastních návrhů, prezentovat je a prodávat na výstavách a v galeriích. Stupeň středního vzdělání s výučním listem vytváří základ pro další vzdělávání v navazujících vzdělávacích programech. Absolvent je připraven prohlubovat si znalosti v oboru a v programech celoživotního vzdělávání. Kompetence absolventa V souladu s obecným cílem středního odborného vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život ve 21. století. Vzdělávání vymezené vzdělávacím programem klade důraz na všeobecnou a odbornou složku vzdělání. Vytváří předpoklady k získání způsobilosti a schopnosti zvládnout odborné činnosti v obru zlatník a klenotník a předpoklady pro celoživotní vzdělávání. Výsledky vzdělávání sledují cíl, aby žáci získali v rozsahu odpovídajícím jejich schopnostem a studijním předpokladům klíčové a odborné kompetence. 4

5 Klíčové kompetence Vzdělání směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové kompetence: 1. Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání uplatňovat různé způsoby práce s textem s porozuměním poslouchat mluvené projevy využívat ke svému učení různé informační zdroje. 2. Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. absolventi by měli: porozumět zadání úkolu a získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty a vyhodnotit správnost zvoleného postupu spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 3. Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. absolventi by měli být schopni: zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty, komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky komunikace vhodně se prezentovat při jednáních se zaměstnavatelem a na úřadech zpracovat správně a srozumitelně žádosti a podání na instituce, strukturovaný životopis, vyplňovat formuláře dodržovat odbornou terminologii formulovat a zdůvodnit své názory, vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 4. Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. absolventi by měli být schopni: 5

6 adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky zaměstnavatelů pracovat samostatně i v týmu přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů uvědomovat si vlastní přednosti i nedostatky volit vhodné techniky učení, využívat k učení různé pomůcky a prostředky, uplatňovat zásady duševní hygieny využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí přijímat kritiku a radu od druhých lidí dále se vzdělávat, pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj. 5. Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí a vystupovat proti diskriminaci jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování zajímat se o politické a společenské dění chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje uvědomovat si odpovědnost za vlastní zdraví a život, chránit zdraví a život ostatních uznávat tradice a hodnoty svého národa podporovat hodnoty místní, národní, evropské a světové kultury. 6. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světe práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, ke vzdělávání a uvědomovat si význam celoživotního učení získat reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, o požadavcích zaměstnavatelů na zaměstnance vytvářet si pozitivní vztah k povolání a k práci uvědomovat si rizika nezaměstnanosti získat přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání být schopni si vyhledat informace o možnostech dalšího celoživotního učení být schopni získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách a využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb být schopni rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity. 6

7 7. Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli: správně používat a převádět běžné jednotky využívat různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, apod.) provádět reálný odhad výsledků řešení aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů zvolit odpovídající matematické postupy a používat vhodné algoritmy. 8. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi by měli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky ICT pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením učit se používat nové aplikace komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet. Odborné kompetence Vzdělání směřuje k tomu,aby absolventi: orientovali se v oblasti dějin umění. prokázali manuální zručnost v daném oboru a chápali důležitost kvalitní práce hospodárně a ekologicky využívali materiál a dodržovali technologické postupy dokázali stanovit harmonogram jednotlivých pracovních operací ovládali běžné techniky a osvojovali si nové technologické postupy byli schopni si vyhledat příslušné předpisy a znali puncovní zákon a. uměli zvolit správné nářadí a nástroje dle vzoru nebo technologického postupu uměli připravit materiál a polotovary dodržovali bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržovali platné předpisy s tím související prezentovali svou práci Výsledky vzdělávání Občanské kompetence 7

8 Vzdělání směřuje k tomu,aby absolvent: jednal odpovědně,samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu,ale i pro zájem veřejný. dbal a dodržoval zákony a pravidla chování,respektoval práva druhých lidí jednal v souladu s morálními principy uvědomoval si vlastní kulturní,národní a osobní identitu aktivně se zajímal o politické a společenské dění u nás i ve světě -chápal význam životního prostředí pro člověka Klíčové kompetence Vzdělání směřuje k tomu,aby absolvent v komunikativní oblasti byl schopen: vyjadřovat se v projevech mluvených i psaných,myšlenky formulovat srozumitelně a souvisle vhodně se prezentovat při jednání se zaměstnavatelem a na úřadech - formulovat a zdůvodnit své názory,vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat zpracovat správně a srozumitelně žádosti a podání na instituce,strukturovaný životopis,vyplňovat formuláře vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování Při využívání prostředků informačních a komunikačních technologií absolventi umějí: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních komunikačních technologií komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky komunikace získávat informace z otevřených zdrojů,zejména pak z celosvětové sítě Internet Absolventi jsou schopni v sociální oblasti adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky pracovat samostatně i v týmu přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů,k předcházení osobním konfliktům a k odstraňování diskriminace Absolventi jsou připraveni v personálních otázkách: kriticky hodnotit své osobní dispozice,uvědomovat si vlastní přednosti i meze a nedostatky rozhodovat se,plánovat svůj život,pracovní kariéru i dílčí aktivity podle svých schopností,osobních vlastností,studijních výsledků efektivně se učit,volit vhodné techniky učení a duševní práce,využívat k učení různé pomůcky a prostředky,uplatňovat zásady duševní hygieny využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností kriticky hodnotit výsledky svého učení a práce,přijímat kritiku a radu od druhých lidí 8

9 dále se vzdělávat,pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj Při řešení praktických úkolů z hlediska aplikace matematických postupů absolventi zvolí odpovídající matematické postupy a používat vhodné algoritmy využívají různé formy grafického znázornění (tabulky,grafy,schémata apod.) používají a správně převádějí jednotky používají funkční vztahy při řešení praktických úkolů provádějí reálný odhad výsledků řešení Vzhledem k pracovnímu uplatnění absolventi získají pozitivní vztah k povolání a k práci,uvědomují si rizika nezaměstnanosti mají aktuální přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání získají reálnou představu o pracovních,platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry,znají požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance a jsou schopni srovnávat je se svými předpoklady umějí vyhledat informace o možnostech dalšího školního i mimoškolního vzdělání a rekvalifikace dokážou získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách,využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb mají základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Organizace vzdělání Délka a forma vzdělání 3 roky v denní formě vzdělávání Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem Podmínky pro přijetí ke vzdělávání přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 516/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání v daném oboru vzdělávání. Způsob ukončení vzdělání Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Závěrečná zkouška se skládá z písemné, z praktické a ústní zkoušky.obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. 9

10 2.Charakteristika školního vzdělávacího programu Název ŠVP: Zlatník a klenotník Kód a název oboru vzdělání: H/003 Délka a forma studia: 3 roky v denní formě vzdělávání Dosažený stupeň vzdělání : střední odborné s výučním listem Datum platnosti od: 1.září 2009 počínaje 1. ročníkem Podmínky pro přijetí ke studiu splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením Zdravotní požadavky na uchazeče Pro zařazení do učebního oboru zlatník a klenotník nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícímu práci ve vynucené poloze prognosticky závažnými onemocněními horních končetin znemožňujícími jemnou motoriku a koordinaci pohybů prognosticky závažnými poruchami vidění nebo poruchami barvocitu Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění.k posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař. Celkové pojetí vzdělání Školní vzdělávací program připravuje absolventy pro tradiční rukodělnou umělecko řemeslnou činnost v oblasti zpracování drahých kovů a kamenů tak.aby odpovídal profilu absolventa. Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy na činnost reprodukční a realizační,připravit je tak,aby byli dobře umístitelní na trhu práce,aby byli schopni adaptovat se na měnící se podmínky trhu práce,tzn.aby se snadno rekvalifikovali a měli rozvinuté klíčové kompetence. Klíčové kompetence jsou obecně použitelné a mají přenositelný charakter. Tyto kompetence (komunikativní, personální, řešit problémy, používat ICT a pracovat s informacemi, aplikovat 10

11 základní matematické postupy při řešení praktických úkolů) umožňují zvládat obecné nároky v jakémkoli pracovním uplatnění i v osobním životě a posilují zaměstnatelnost uchazečů o práci. Prolínají se všeobecným i odborným obsahem vzdělání. Občanské kompetence vymezují široký poznatkový základ potřebný pro uplatnění člověka ve společnosti i v osobním životě a umožňují socializaci a rozvoj osobnosti. Vytvářejí předpoklady pro celoživotní vzdělávání a přispívají i k profesionalizaci a adaptabilitě jedince na změněné podmínky trhu práce. Prolínají především všeobecným vzděláním s výrazným přesahem do odborné vzdělávací složky. Odborné kompetence zajišťují poznatkový základ pro získání odborné kvalifikace. Významně ovlivňují schopnost absolventa rozhodnout o své profesní kariéře. Prolínají především odborným,ale částečně i všeobecným obsahem vzdělání. V učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů jsou rozpracovány a začleněny odpovídající části ze čtyř průřezových témat: Občan v demokratické společnosti (občanská nauka, ekonomika, dějiny umění, odborný výcvik) Člověk a životní prostředí (ekologie, chemie, materiály, technologie, občanská nauka,ekonomika, odborný výcvik) Člověk a svět práce (ekonomika, občanská nauka, výtvarná výchova, technologie, informační a komunikační technologie, odborný výcvik) Informační a komunikační technologie (všechny předměty) Charakteristika obsahových složek Obsah všeobecného a odborného vzdělávání je vymezen celkem jedenácti okruhy. Učivo jednotlivých vyučovacích předmětů je organicky spjato. Žáci si tak osvojují učivo v souvislostech.důraz je kladen na rozvíjení klíčových kompetencí, na osvojování dovedností a rozvíjení schopnosti aktualizovat a aplikovat získané vědomosti. 1. Jazykové vzdělávání a komunikace Učivo je obsaženo zejména v předmětech český jazyk a literatura a cizí jazyk. Vzdělávací obsah plní významnou socializační a kulturně vzdělávací funkci, nebo v návaznosti na předcházející vzdělání rozvíjí komunikativní schopnost žáků v mateřském jazyce,učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty.jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků, rovněž přispívá i ke tříbení jazykového cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. 2. Společenskovědní vzdělávání Učivo je obsaženo zejména v předmětech občanská nauka, dějiny umění. Vzdělávací obsah má multidisciplinární charakter, nebo jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vzdělávacích oborů, etiky, politologie, psychologie, sociologie, dějepisu. Základním cílem společenskovědního vzdělávání však není vybavit žáka pouze množstvím poznatků, 11

12 ale i rozvíjet jeho sociální a osobnostní kultivaci. Osvojované poznatky usnadňují chápání sama sebe i druhých lidí, pochopení a vědomí akceptování principů a norem demokratické společnosti. Učivo částečně vybavuje žáka odbornými kompetencemi pro profesní přípravu. Obsah vzdělání prolíná i ostatními předměty. 3. Přírodovědné vzdělávání Žáci se učí vybrané poznatky z chemie, fyziky a ekologie, které jsou podpůrné pro odbornou složku vzdělávání, Žáci se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům z oblasti péče o životní prostředí. 4. Matematické vzdělávání Učivo rozvíjí numerické dovednosti, podílí se na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení. Rozvíjí i důležité charakterové vlastnosti, především vytrvalost a důslednost. Důraz je kladen i na řešení příkladů z praxe. 5. Estetické vzdělávání Učivo je obsaženo zejména v předmětech výtvarná výchova, dějiny umění, český jazyk a literatura. Estetické vzdělávání má nadpředmětový charakter, neboť má výrazné kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je třeba nahlížet jako na jednu ze základních formativních oblastí vzdělávacího procesu. Obecným cílem je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. 6, Vzdělávání pro zdraví Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou ve vyučovacím předmětu odborný výcvik vymezeny požadavky na vytvoření předpokladů pro transfer získaných dovedností z oblasti tělesné kultury do pracovní metodiky a na zvládnutí kompenzačních cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil vzhledem k požadavkům praxe a budoucí profese, dále pak na vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy, zejména se jedná o zvládnutí základů poskytování první pomoci při úrazech. Upevnění dovedností první pomoci je součástí náplně lyžařského výcvikového kurzu. 7. Vzdělávání i informačních a komunikačních technologiích Učivo je obsaženo v předmětu informační a komunikační technologie. Vzdělávací obsah vede k získávání dovedností nezbytných k ovládání základního programového vybavení, zejména pro vyhledávání a zpracování informací a při komunikaci. 8. Ekonomické vzdělávání Učivo je obsaženo zejména v předmětu ekonomika Cílem vzdělávacího obsahu je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, vést je k hospodárnému jednání a uplatňování ekonomického hlediska při jakémkoliv rozhodování. Žáci se učí orientovat v právní úpravě podnikání a pracovně právních vztazích, základních podnikových činnostech a osvojují si praktické dovednosti při hledání zaměstnání. 9. Umělecko historická a výtvarná příprava Učivo je obsaženo zejména v předmětech výtvarná výchova a dějiny umění. 12

13 Učivo poskytuje žákům všeobecné i odborné znalosti a dovednosti potřebné pro názorové vyjadřování, zahrnuje výtvarnou průpravu pro specifickou praktickou činnost, rozvíjí estetický cit i výtvarnou zkušenost. Žáci poznají způsoby výtvarného ztvárnění skutečnosti a naučí se ovládat výtvarné vyjadřovací techniky. Praktickým procvičováním zadávaných úkolů získávají předpoklady pro výtvarné zpracování požívaných materiálů. Učivo vede žáky k základní orientaci v dějinách umění a uměleckého řemesla. Objasňuje základní souvislosti umění se společenskoekonomickou situací a vývojovými oblastmi všeobecných dějin lidstva. Na základě těchto poznání formuje estetické cítění a myšlení žáků, přispívá k pochopení kulturního dědictví minulosti a pěstuje hluboký zájem o obor. 10. Techniky a technologické postupy Učivo je obsaženo v předmětech materiály a technologie. Učivo poskytuje žákům ucelený soubor teoretických vědomostí a intelektuálních dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v oblasti zlatnické a klenotnické výroby. Zahrnuje poznatky o druzích a vlastnostech používaných materiálů, o výrobních a o technologických postupech výroby zlatnických a klenotnických předmětů. 11. Odborný výcvik Odborný výcvik integruje teoretickou a praktickou složku výuky s přesahem do praktické části. Žáci si vytvářejí a upevňují především manuální zručnosti a dovednosti, učí se odpovídat za svou práci. Odborný výcvik probíhá ve vhodně vybavených odborných pracovištích pod vedením kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Těžiště práce žáků spočívá v samostatné realizaci uměleckořemeslně ztvárněných výrobků. Nezbytnou součástí učiva jsou instrukce o dodržování bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních předpisů, řešení problematiky hospodaření s materiály, energií a ochrany životního prostředí. Metodické přístupy Metody a formy výchovně vzdělávací práce volí učitel se zřetelem k charakteru předmětu a konkrétní situaci ve vyučovacím procesu. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí samostatnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních dovedností a schopností u žáků. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce řízené rozhovory, skupinové a problémové vyučování, diskusní metody, autodidaktické metody, metody činnostně zaměřeného vyučování. Tyto přístupy umožňují rozvíjet soustavnou pracovní aktivitu žáků. Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů vyučující věnuje zvýšenou pozornost rozvoji klíčových dovedností a přizpůsobuje jim své pedagogické působení na žáky. Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků vychází z klasifikačního řádu s ohledem na individuální požadavky v integrovaném přístupu k žákům V odborných předmětech se klade důraz na zvládnutí praktických dovedností. 13

14 Pro ověření výsledků vzdělávání se jako vhodná forma doporučuje zařadit testy a hledat možnosti pro individuální projevy žáků, zejména prezentacemi výsledků jejich prací (výstavy prácí žáků, účasti na soutěžích a prezentačních akcích, zlatnických sympoziích apod.) V hodnocení žáků se doporučuje zohlednit pracovní činnosti žáků, zejména sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivní hodnocení s důrazem na prezentaci výsledků práce žáků. Je nutná spolupráce pedagogů a žáků směřující k odstranění vzniklých nedostatků. Velmi důležité jsou závěry z průběžné pedagogické diagnostiky s využíváním didaktických orientačních testů. Diagnostika žáků spočívá v kombinaci známkování, slovního hodnocení a využívání bodového systému. Celkové hodnocení žáka v jednotlivých předmětech se uskutečňuje formou klasifikace na konci prvního a druhého pololetí stupni prospěchu: -1-výborný -2-chvalitebný -3- dobrý -4-dostatečný -5-nedostatečný Vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se SVP probíhá v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. a o předškolním základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ze dne 9. února 2005, ve znění vyhlášky č. 62/2007 Sb. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, žáci se specifickými poruchami chování, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním i žáci ohroženi sociálně patologickými jevy. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení jsou integrovány do běžné třídy a vzdělávají se podle IVP. Podobný přístup je i žákům s vývojovými poruchami chování, především s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou (ADHD). Práce s nimi spočívá především ve volbě vhodných výukových a výchovných prostředků a vychází se z doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Práce se žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke studiu vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Tito žáci jsou dlouhodobě sledováni a vedeni třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem a event. s vychovateli DM. Žáci mimořádně nadaní se ve škole v současné době nevzdělávají. Pro žáky, jejichž porucha dosahuje takového stupně, že je opravňuje k zařazení do speciálního školství, je na žádost rodičů a na základě doporučení školského poradenského zařízení vypracován individuální výukový plán. Cíl vzdělávání těchto žáků zůstává zachován, rozsah učiva může být přizpůsoben s ohledem na druh postižení žáka. Pro každého žáka volíme vhodné metody vzdělávání a speciální formy ověřování osvojeného učiva. Výuka těchto žáků směřuje k tomu, aby si i přes svůj handicap osvojili potřebné občanské, klíčové i odborné kompetence. Podle IVP mohou být vzděláváni i žáci dlouhodobě nemocní. Všichni vyučující jsou v potřebném rozsahu informováni o žácích se SVP, které učí, třídní učitelé jsou podrobněji informováni o potřebách se SVP ve všech třídách. 14

15 Při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s následujícími institucemi a organizacemi: Pedagogicko-psychologická poradna Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Výchovní poradci základních škol, ze kterých integrované děti přicházejí Praktiční lékaři pro děti a dorost, specialisté, dětský klinický psycholog i školní psycholog Středisko výchovné péče a výchovné ústavy v případě žáků s poruchami chování Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického i praktického vyučování. Vychází z požadavků platných právních předpisů zákonů, vyhlášek, teoretických norem i předpisů ES pro danou oblast. Prostory, ve kterých je prováděna výuka, musí odpovídat Vyhlášce č. 410/2005 Sb. Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména s odborným výcvikem. Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznamováni. Rizika, která nejdou eliminovat, jsou částečně řešena osobními ochrannými prostředky,které žáci dostávají bezplatně na základě Směrnice ředitele a jejichž používání se důsledně kontroluje. Problematika bezpečnosti práce je podrobně popsána ve Vnitřním řádu pracoviště odborného výcviku, se kterým jsou žáci seznámeni. Je zpracována osnova školení BOZP a PO pro žáky, se kterou jsou žáci seznamováni a prokazatelně poučeni vždy při úvodních hodinách jednotlivých předmětů. Obsahem vstupního školení jsou mimo jiné tyto předpisy a normy: Seznámení s dislokací objektů a umístěním lékárniček první pomoci Vyhláška č. 64/2005 Sb. O evidenci úrazů dětí, žáků i studentů Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů Zákoník práce Vyhláška č. 288/2003 Sb., o pracích zakázaných mladistvým V odborném výcviku dále předchází novému tématu proškolení z BOZP. Žáci jsou prokazatelně seznamováni s návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení a s místními provozně-bezpečnostními předpisy. Základními podmínkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se rozumí: 1. Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,s technologickými a pracovními postupy. 2. Používání strojů a zařízení,pracovních nástrojů a pomůcek,které odpovídají bezpečnostním předpisům. 3. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle vyhodnocených rizik pracovních činností 4. Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č.133/1985sb.,o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2006 Sb.,o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 5. Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované učitelem odborné výchovy v souladu s přílohou č.1 vyhlášky MŠMT ČR č.354/1991 Sb. 15

16 6. Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků,přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně: Práce pod dozorem-vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem,která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak,aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví. Práce pod dohledem-osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne,pak je v průběhu prací obchází a kontroluje Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probíhá téma odborného výcviku je povinností vedoucích zaměstnanců příslušného školského zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť,kde žáci příslušný tématický celek plní. Organizační, personální a materiální podmínky Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP : H003 Zlatník -klenotník Zlatník-klenotník Organizační podmínky Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. Probíhá vždy jeden týden teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Praktické vyučování probíhá ve standardně vybavených zlatnických dílnách,které umožňují provozovat zlatnickou práci všemi tradičními technologiemi Základním dokumentem, který zajišťuje jednotnost v celém výchovně vzdělávacím procesu, je Školní řád. Školní řád upravuje pravidla chování žáků v teoretickém a praktickém vyučování i na domově mládeže, obsahuje práva a povinnosti žáků. Školní řád dále rozvádí některá ustanovení Organizačního řádu a Pracovního řádu týkající se zaměstnanců. Všichni zaměstnanci a žáci jsou povinni se seznámit se Školním řádem a řídit se jím. Seznámení žáků se Školním řádem probíhá každý rok první vyučovací den školního roku a záznam o poučení je uveden v třídní knize. Hodnocení žáků se řídí klasifikačním řádem školy, který uvádí kritéria hodnocení chování žáků, výchovná opatření, kritéria hodnocení výsledků vzdělávání a podmínky opravných zkoušek. Personální podmínky Předměty oboru zlatník -klenotník vyučují učitelé s úplnou odbornou a pedagogickou způsobilostí. K dalšímu odbornému rozvoji využívají semináře zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností např. pořádané pedagogickými centry. Odborné znalosti s převážně doplňují samostudiem a účastí na odborných seminářích. Odborný výcvik probíhá pod odborným vedením učitelů odborného výcviku.učitelé odborného výcviku prošli před nástupem do školy výrobní sférou v Družstvu umělecké výroby Granát. Péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťuje ve škole kvalifikovaný výchovný poradce, který je zároveň vzdělán v oboru speciální pedagogika. 16

17 Materiální podmínky Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy. Jednotlivé předměty se vyučují v kmenových učebnách, které jsou vybaveny běžnou technikou (tabule, zpětné projektory, video), kapacita učeben je žáků. Pro výuku jazyků mají učitelé speciální učebnu, kde mají k dispozici magnetofony, sluchátka, video, počítač. Výuka tělesné výchovy probíhá ve sportovní hale, na atletickém stadionu a školním hřišti. Vybavení haly umožňuje výuku gymnastiky, sálových her a kondiční přípravu. Vybavení stadionu umožňuje provádět všechny atletické disciplíny, sousední les je využíván ke kondičním běhům. V prvním ročníku je zařazen výběrový zimní lyžařský kurz, který probíhá v zimním středisku v Krkonoších, umožňuje sjezdové lyžování, snowboarding, běh na lyžích a turistiku. Ve druhém ročníku absolvují turistický kurz ve Starých Splavech, který je zaměřen na cykloturistiku, poskytnutí první pomoci, základy horolezectví a turistiku. Výuka informační a komunikační technologie probíhá ve třech odborných učebnách s kapacitou 15 žáků, každý žák má k dispozici osobní počítač s potřebným softwarovým vybavením a připojením na Internet. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně. Organizace teoretického i praktického vyučování je řešena tak, aby žáci měli potřebné přestávky na oddech i na oběd. Ve škole se vzdělávají žáci z celé republiky Pro žáky, kteří nemohou denně dojíždět na vyučování, je k dispozici Domov mládeže. Domov mládeže poskytuje celodenní péči o žáky. Ubytovaní žáci mají zajištěné celodenní stravování a ubytování v nově zrekonstruovaném objektu. Domov mládeže ubytování je zajištěno ve vlastním domově mládeže, který je nově zrekonstruován ubytovaní žáci mají zajištěné celodenní stravování domov mládeže nabízí mnohé volnočasové aktivity (sportovní a kulturní aktivity) domov mládeže uskutečňuje program Minimální preventivní program pro ubytované i dojíždějící žáky a každoročně pořádají různé soutěže Volnočasové aktivity školy v areálu školy jsou k dispozici 2 hřiště, jedno je s umělým povrchem žáci mohou navštěvovat Fitness centrum v hale TSC a v zimním období otevřené kluziště u haly TSC vedle areálu budovy školy žáci se účastní abonentních divadelních představení v Mladé Boleslavi kvalitní školní knihovna poskytuje žákům půjčování knih zdarma z bohatého výběru titulů, inventář knih je pravidelně doplňován knižními novinkami 17

18 3.Učební plán-zlatník klenotník Název ŠVP: Zlatník a klenotník Kód a název oboru vzdělání: H/003 Délka a forma studia: 3 roky v denní formě vzdělávání Dosažený stupeň vzdělání : Střední odborné s výučním listem Datum platnosti od: 1.září 2009 počínaje 1. ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem Povinné Český jazyk Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Chemie Základy ekologie Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika Dějiny umění 0, ,5 Výtvarná výchova Materiály Technologie 3 1,5 1,5 6 Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 Celkem hodin týdně 32, ,5 18

19 Přehled využití týdnů ve školním roce pro tříletý obor zlatník a klenotník Činnost 1.ročník 2.ročník 3.ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz Závěrečná zkouška Časová rezerva Celkem týdnů Poznámky: 1. Sportovní kurz se organizuje v souladu s metodickými pokyny MŠMT.Provedení kurzu bude specifikováno podle počasí a možností žáků. 2. Časová rezerva je určena na exkurze,výstavy a prodlevy ve výuce. 19

20 4.Učební osnovy UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Obsahové, časové a organizační vymezení: Obsah předmětu vychází z RVP H/03 z okruhu Vzdělávání a komunikace v českém jazyce a z okruhu Estetické vzdělávání. Předmět se skládá ze dvou oblastí, jazykového vzdělávání a literárního vzdělávání, které se navzájem prolínají a rozvíjejí. Cílem jazykového vzdělávání je naučit žáky užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí. Cílem literárního vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Práce s uměleckým textem je zaměřena zejména na výchovu k vědomému, kultivovanému čtenářství. Poznání textu slouží také k vytváření rozmanitých komunikačních situací, které pomáhají formovat postoje žáka. K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání a naopak literární vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Výuka probíhá: 1. ročník 2hod./týden 2. ročník 2hod./týden 3. ročník 2hod./týden Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k tomu, aby žáci: chápali funkci spisovného mateřského jazyka, poznali rozdíl mezi spisovným a nespisovným vyjadřováním, dokázali rozeznat vhodnost a nevhodnost použití určitého tvaru z obou vrstev jazyka rozvíjeli svou slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti obhájili svůj názor dovedli pracovat samostatně i v týmu, dovedli posoudit práci svoji i druhých byli vedeni k samostatnosti, odpovědnosti a ke kultuře osobního projevu psaného i mluveného chápali význam umění pro člověka, znali cenu kulturních památek a vážili si jich porozuměli odbornému i uměleckému textu rozvíjeli své čtenářské dovednosti a dovedli umělecký text interpretovat s využitím poznatků z literární historie a teorie literatury 20

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ 82 51 H / 03 ZLATNÍK A KLENOTNÍK Platnost ŠVP: od 1. září 2008 počínaje 1. ročníkem

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výrobce kovové bižuterie OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů kovová bižuterie Platnost

Více

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 VÝROBCE BIŢUTERIE A DEKORATIVNÍCH PŘEDMĚTŮ - SKLENĚNÁ BIŢUTERIE

Více

SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA

SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA OBOR VZDĚLÁNÍ 28-58-H/01 SKLÁŘ - VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA Platnost ŠVP:

Více

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství OBSAH Identifikační údaje...3 Profil absolventa...4 Charakteristika školního vzdělávací programu...6 Organizační, personální a materiální podmínky...12

Více

Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš. Školní vzdělávací program Kadeřník

Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš. Školní vzdělávací program Kadeřník Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš Školní vzdělávací program Kadeřník 1.1 Identifikační údaje Název školy: Střední odborná škola Jana Tiraye Adresa: 595 01 Velká Bíteš, Tyršova

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.4 Učební plány 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura..... 17 Anglický

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/4/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘ OBOR VZDĚLÁNÍ CUKRÁŘ 29-54-H/01 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 2. Charakteristika

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obráběč kovů RVP: (23-56-H/01) Obráběč kovů Obráběč kovů Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing. Pavel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 131) Strana 2 (celkem 131) Školní vzdělávací program Strana 3 (celkem 131) OBSAH: 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Centrum odborné přípravy 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště Kmenový obor 2651H Elektrikář Učební obor 26 51-H/01

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program Vlasová tvorba č.j. 776/2012 RVP 69-51-H/01 Kadeřník 2013 Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa...

Více