KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI ZEMĚMI VŮČI SPOLEČENSTVÍ (STATISTIKY DO 31. PROSINCE 2008, AVŠAK KOMENTÁŘ K ŘÍZENÍM A TEXT JE AKTUALIZOVÁN K BŘEZNU 2009) {SEC(2009) 958} CS CS

3 ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI ZEMĚMI VŮČI SPOLEČENSTVÍ (STATISTIKY DO 31. PROSINCE 2008, AVŠAK KOMENTÁŘ K ŘÍZENÍM A TEXT JE AKTUALIZOVÁN K BŘEZNU 2009) Shrnutí V porovnání s předchozím rokem se koncem roku 2008 počet platných obchodních ochranných opatření uplatňovaných vůči EU mírně snížil. Důvodem je, že v roce 2001 vzrostl počet zahájených řízení a následných opatření v letech 2002/2003, z nichž mnohá byla ukončena v roce Očekává se nárůst tohoto počtu, vzhledem k nárůstu zahájení nových řízení v posledních měsících roku 2008 a na počátku roku Komise tuto aktivitu nadále pečlivě sleduje s cílem poskytnout dotyčnému výrobnímu odvětví EU pomoc a v případě potřeby zasáhnout. V tomto roce bylo dosaženo pozitivních výsledků. Za současné finanční a ekonomická krize bude však více třetích zemí snáze podléhat pokušení používat určité nástroje způsobem, který je v rozporu s WTO a nepřispívá k podpoře volného obchodu. V této situaci má zásadní význam aktivita Komise zaměřená na sledování opatření třetích zemí, posilování mezinárodní spolupráce a koordinace a podporu zvýšené disciplíny při používání nástrojů na ochranu obchodu. 1. ÚVOD Ve zprávách z loňského roku Komise uvítala klesající tendenci v počtu opatření na ochranu obchodu uplatňovaných vůči EU nebo jejím členským státům, ale dospěla rovněž k závěru, že je zapotřebí tyto činnosti stále bedlivě sledovat vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům, které vykazují opatření třetích zemí. V roce 2008 všechny zasáhla rostoucí se globální ekonomická krize, což se negativně projevilo na situaci mnoha hospodářských subjektů na celém světě. V tomto kontextu skupina G20 ve své nedávné deklaraci zdůraznila zásadní důležitost odmítnutí protekcionismu a přijala závazek upustit od vytváření nových bariér obchodu se zbožím, ukládání nových exportních omezení nebo zavádění opatření, jež nejsou v souladu s WTO. Zajímavé je, že počet zahájených řízení týkajících se ochrany obchodu se značně zvýšil v posledních měsících roku a uvedený trend pokračoval rovněž v prvních měsících roku 2009: na konci února 2009 probíhalo 49 šetření týkajících se ochrany obchodu potenciálně ovlivňující vývozy EU 1, což je velmi vysoké číslo v porovnání s předchozími lety, přičemž téměř polovina těchto nových řízení byla zahájena v posledních čtyřech měsících roku Antidumpingová či vyrovnávací opatření nelze považovat za ochranářská opatření jako taková, jelikož jejich účelem je spíše napravit narušení mezinárodního obchodu a znovu nastolit spravedlivé obchodní toky. To však neplatí pro případy, kdy zahájení nových řízení a možná opatření z nich vyplývající, nejsou v souladu s normami WTO. Ve stávající situaci je zajištění právoplatného přístupu na trh pro průmyslová odvětví EU důležitější než kdy jindy, a proto je nutné vymáhat dodržování norem pro používání 1 Tato řízení sestávají z 29 antidumpingových šetření (9 z nich jsou přezkumy před pozbytím platnosti), 19 ochranných šetření (z nichž 8 se týká vývozů EU) a 1 řízení, kdy jde o vyrovnávací clo (přezkum před pozbytím platnosti). CS 2 CS

4 příslušných nástrojů a tyto normy ještě posílit a rovněž je nesmírně důležité pečlivě sledovat, aby přijatá opatření byla oprávněná. V této souvislosti podává tato zpráva podrobnou analýzu všeobecných trendů, stávajících problémů a rovněž úspěchů dosažených Komisí v rámci sledování opatření třetích zemí. 2. VŠEOBECNÉ TRENDY Na konci roku 2008 bylo v platnosti 133 opatření na ochranu obchodu vůči Evropskému společenství nebo jeho členským státům, což představuje ve srovnání se 147 opatřeními v minulém roce pokles. Toto snížení je hlavně výsledkem ukončení platnosti mnoha opatření po období jejich obvyklé pětileté lhůty a mělo by být vnímáno ve světle roku 2004, kdy počet uplatňovaných opatření dosáhl svého vrcholu téměř dvou set. Většinou se stále ještě jedná o antidumpingová opatření: ta tvoří přibližně dvě třetiny z celkového počtu. Trend snižování počtu vyrovnávacích opatření pokračoval v roce Podobně se snižoval i počet ochranných opatření ze 36 v roce 2007 na 32 v roce 2008 tato opatření nicméně stále představují čtvrtinu celkových uplatňovaných opatření. Jak bylo výše vysvětleno, snížení počtu uplatňovaných opatření však kontrastuje s počtem nově zahájení řízení. Celkový počet zahájení vzrostl z 19 v roce 2007 na 33 v roce 2008, což je trend, který vzbuzuje obavy, zejména když uvážíme, že téměř polovina nových řízení byla zahájena v posledních dvou měsících roku a že tato tendence v prvních měsících roku 2009 pokračovala. Je však třeba poznamenat, že polovina z uvedených zahájení jsou ochranná opatření uplatňovaná podle zásady erga-omnes a ne vždy se týkají výrobků vyvážených průmyslovými odvětvími EU. V každém případě se však očekává, že pokud ze všech těchto šetření vzejdou opatření, počet uplatňovaných opatření se v budoucnosti zvýší. Uvedená nová řízení se většinou týkají ocelářství (spojovacích prostředků, za tepla/za studena válcovaných svitků, ocelových trubek), ale rovněž výrobků, jako jsou chemikálie, keramické dlaždice a stroje na sklízení. Zeměmi, které tato opatření využívaly nejvíce, byly Indie, Rusko, Čína a Brazílie, ale šlo také o země, které tyto nástroje téměř nikdy nebo vůbec nikdy nepoužily, jako například Kazachstán v roce 2008 nebo Izrael na počátku roku Celkově bylo v roce 2008 uloženo 18 nových opatření (2 dočasná a 16 konečných opatření). Nejvíce aktivní byla Brazílie (4 antidumpingová opatření) a Turecko (4 ochranná opatření), spolu s Indií a USA (každá země dvě antidumpingová opatření). 3. TRENDY V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH USA jsou s 25 opatřeními (tj. téměř 20 % z celkového počtu) zemí, která nejvíce používá nástroje proti Evropskému společenství nebo jeho členským státům. Dalšími hlavními zeměmi jsou Indie (16 opatření), Brazílie a Turecko (každá země 11 opatření), Čína (9 opatření), Ukrajina a Mexiko (každá země 8 opatření). Opatření uplatňovaná v Indii pokračovala v sestupné tendenci (z 19 opatření v roce 2007 na 16 opatření v roce 2008), zatímco čísla v ostatních zemích teprve klesat začala (Brazílie a Čína), nebo zůstala na stejné úrovni (USA) jako v roce Pět zemí, které používaly opatření nejvíce, uplatňuje ještě stále více než polovinu všech opatření. Pouze tři země (Turecko, Japonsko a Moldavská republika) zvýšily v roce 2008 počet svých opatření a pokud jde o Turecko, je třeba zdůraznit, že zvýšení opatření v této zemi se týká pouze nových ochranných opatření zavedených v roce Podrobný popis trendů a hlavních řízení v jednotlivých třetích zemích je uveden v příloze I. CS 3 CS

5 4. PŘETRVÁVAJÍCÍ PROBLÉMY Komise stále stojí před stejnými problémy, které byly zjištěny v minulosti a týkají se zahajování řízení bez dostatečných důvodů, nedostatečné analýzy újmy a příčinné souvislosti, nerespektování práva zúčastněných stran na obranu a zvýšeného používání ochranných opatření. Nárůst počtu zahájení řízení v posledních měsících roku 2008 (a prvních měsících roku 2009), jenž je nesporně přímým důsledkem ekonomické krize, jistě zhoršil některé již zjištěné problémy, zejména ty, které se týkají důvodů pro zahajování řízení, práv na obranu zúčastněných stran a intenzivního používání ochranných nástrojů Nedostatečné důvody pro zahájení řízení Stejně jako v předcházejících letech jsou šetření často zahajována i přesto, že kritéria pro zahájení nejsou splněna, tj. v mnoha případech jsou důkazy o újmě nepřesvědčivé a neexistují ani přesvědčivé důkazy o příčinné souvislosti. Toho jsme byli svědky obzvláště v posledních měsících roku Je zřejmé, že finanční a ekonomická krize má negativní dopad na situaci mnoha odvětví a tato odvětví se snaží dosáhnout úlevy jakkoli je to možné. Některá odvětví průmyslu proto podala stížnosti s cílem získat ochranu ve formě obchodních ochranných opatření. Ačkoli uznáváme právo třetích zemí používat nástroje na ochranu obchodu, různá šetření byla nicméně zahájena na základě nedostatečně podložených stížností, u kterých chyběly hodnověrné doklady. Zaprvé se negativní účinky krize projevily teprve na konci roku 2008, což není dostatečně reprezentativní časové období, aby bylo možné v něm doložit dumping, újmu, atd., a zadruhé jsou dovozy často neprávem obviňovány ze způsobování údajné újmy, protože skutečným zdrojem problémů je spíše celkový ekonomický pokles. A konečně, cílem nástrojů na ochranu obchodu není poskytnout průmyslovým odvětvím ochranářská opatření, ale odstranit škodlivý účinek nekalých praktik v dovozech nebo zvýšení dovozů. Ve stávajícím kontextu má proto zásadní význam, aby orgány provádějící šetření zajistily, aby stížnosti, které dostávají od místních průmyslových odvětví, byly v souladu s normami WTO a obsahovaly objektivní a dostatečné důkazy. Orgány provádějící šetření by se skutečně měly zdržet nepřiměřeného zahajování šetření, protože ta narušují obchod, obvykle velmi zatěžují obchodní společnosti, kterých se týkají, a velmi často vedou k neoprávněným opatřením. Podle pravidel WTO nelze ospravedlnit zahájení žádného řízení pouze na základě stížnosti založené jen na tvrzeních nepodložených příslušnými důkazy, jak tomu bohužel často bývá Rozsáhlé používání ochranných opatření Ochranná opatření jsou i nadále rozsáhle používána: Více než polovina nových zahájení v roce 2008 se týkala ochranných šetření, která ještě stále představují čtvrtinu veškerých opatření platných vůči Evropskému společenství. Ačkoliv ne všechna uvedená šetření nebo opatření ovlivňují průmyslová odvětví EU (někdy není dotčený výrobek ani z EU vyvážen), tento trend nicméně vzbuzuje obavy, protože ochranná opatření by měla být omezena skutečně na výjimečné okolnosti. Ochranná opatření mohou mít navíc přímé nebo nepřímé negativní následky (odklon obchodu) pro firmy v EU. V mnoha případech orgány provádějící šetření při ukládání těchto opatření nerespektují poměrně přísné normy WTO, proto by tato opatření měla být považována za ochranářská opatření, která neblahým způsobem ovlivňují výrobky obchodované podle pravidel. Při pohledu na podrobnosti nových zahájení řízení a opatření uložených v roce 2008 se zdá, že některé země dávají jasně přednost volbě tohoto nástroje, přičemž by v mnoha případech CS 4 CS

6 bylo spíše vhodné použít nástroje mířící na konkrétní země a jejich nekalé obchodní praktiky, např. anti-dumping. Komise proto stále vyjadřuje své obavy ohledně používání a dopadu ochranných nástrojů a naléhá na třetí země, aby od používání těchto nástrojů upustily. Kde se nejde vyhnout ochranným šetřením, je často úlohou útvarů Komise pokusit se v maximální míře zmírnit dopad podobných opatření vůči vývozům EU Procedurální hlediska, zejména pokud jde o práva zúčastněných stran na obranu Navzdory úsilí Komise řešit tyto problémy se bohužel ukazuje, že některé třetí země stále zanedbávají práva zúčastněných stran na obranu a při provádění svých šetření uplatňují zatěžující a zbytečná hlediska. Zejména pravidla o důvěrnosti jsou často vykládána nevhodným způsobem a někdy se nesdělují skutečné údaje nebo tyto údaje nejsou ani indexovány či shrnuty, přičemž riziko odhalení důvěrných informací v podstatě neexistuje. Například se tak děje v případech, kdy nejsou odhaleny souhrnné ukazatele skutečné újmy, ačkoliv se vztahují k více než třem hospodářským subjektům. Stalo se rovněž, že různé země požadovaly od vývozců předložení velmi konkrétních a podrobných informací, přičemž bylo zřejmé, že takové informace buď nebyly relevantní pro určení dumpingu nebo újmy, nebo představovaly enormní zátěž a nebyly nezbytné a někdy se dokonce vztahovaly k extrémně citlivým obchodním záležitostem. To samozřejmě negativně ovlivňuje právo na obranu vyvážejících průmyslových odvětví a ostatních dotčených stran. Komise bude proto i nadále oslovovat příslušné orgány kvůli těmto otázkám a to nejen v kontextu individuálních případů, ale rovněž na všeobecnější rovině, během dvoustranných kontaktů nebo pracovních skupin organizovaných s různými třetími zeměmi. 5. HLAVNÍ ÚSPĚCHY Komise hraje v podstatě tři různé role v kontextu obchodních ochranných opatření uplatňovaných třetími zeměmi. První role spočívá v tom, že informuje průmyslová odvětví a poskytuje jim poradenství přímo se týkající šetření. Druhá role je obecnější spočívá v tom, že Komise bedlivě sleduje šetření vedená třetími zeměmi, aby zajistila správné používání norem, což zahrnuje rovněž organizaci seminářů a pracovních skupin na podporu osvědčených postupů. A poslední role spočívá v tom, že Komise přímo zasahuje při již probíhajících šetřeních, aby řešila zjištěné nedostatky a zajistila pro dotčená průmyslová odvětví EU co nejlepší výsledek. Pokud jde o první dvě role, je obtížné změřit dosažené výsledky, Komise však získala velmi pozitivní zpětnou vazbu od dotčených průmyslových odvětví i členských států, což je jistě povzbuzení, aby pokračovala v této činnosti a ještě ji zlepšila. Úloha Komise při poskytování pomoci a vedení průmyslovým odvětvím EU je kvůli stávající finanční krizi a následnému nárůstu počtu opatření třetích zemí ještě důležitější než v předcházejících letech. K hlavním úspěchům za rok 2008 patří: 5.1. Nulování kladný nález WTO V prvním případě nulování rozhodl odvolací orgán WTO proti Spojeným Státům v květnu 2006 a Spojeným státům byla dána lhůta do dubna 2007, aby vyhověly tomuto nálezu. Spojené Státy nicméně odmítly plně vyhovět a EU musela žádat o vytvoření takzvané CS 5 CS

7 odborné skupiny pro dodržování pravidel která publikovala svou zprávu v prosinci EU se dostalo ze strany odborné skupiny potvrzení, že Spojené Státy se nemohou vyhnout svým povinnostem vzhledem k WTO tím, že provedou každoroční přezkumy povinností a pak budou argumentovat, že tyto přezkumy nahradily opatření, které bylo zpochybněno a lze jej tudíž zpochybnit pouze v rámci nového sporu. Spojené Státy se nicméně rozhodly proti této zprávě odvolat, jelikož nesouhlasí s některými aspekty dodatečných nálezů odborné skupiny. Pokud konečné rozhodnutí v tomto sporu dojde k závěru, že Spojené Státy ještě stále nedodržují své závazky vůči WTO a nadále je nedodrží, bude Evropská komise moci žádat o odvetná opatření. Ve druhém řízení týkajícím se nulování odvolací orgán na odvolání potvrdil hlavní tvrzení EU, zamítl všechny důvody odvolání přednesené Spojenými státy a potvrdil nález odborné skupiny, že Spojené státy porušily své závazky vůči WTO tím, že použily ve svých každoročních přezkumech nulování. Od Spojených Států se požaduje, aby uplatnily doporučení a rozhodnutí, která vyplynula z tohoto sporu, přičemž mohou žádat o rozumnou lhůtu, aby tak učinily. Uplatnění v tomto případě znamená přepočítat dumpingová rozpětí u 46 jednotlivých opatření zjištěných Evropskou komisí, aniž by bylo použito nulování Olivový olej Mexiko ukončení opatření Odborná skupina WTO ustavená na podnět EU shledala, že vyrovnávací opatření uložená Mexikem proti dovozům olivového oleje z EU porušovala některá ustanovení WTO. Tato opatření byla zrušena na základě rozhodnutí mexického národního soudu, který potvrdil argumenty Komise, vznesené během řízení vedeném WTO Profily z PVC Ukrajina ukončení ochranných šetření Komise toto šetření bedlivě sledovala, vzhledem k velkému hospodářskému zájmu průmyslového odvětví Společenství roční hodnota vývozu činila v tomto případě kolem 100 miliónů EUR, hlavně z Německa a z Polska a zjištěným nedostatkům. Komise koordinovala své zásahy s dotčeným průmyslovým odvětvím EU a označila hlavní nedostatky, spojené s neexistencí vážné újmy a chybějícím příčinným vztahem mezi dovozy a údajnými potížemi domácího průmyslu. Tyto zásahy byly úspěšné a řízení bylo ukončeno, aniž by byla uložena opatření, z důvodu nedostatečného určení vážné újmy Ochranná opatření Turecko Turecko se v posledních letech stalo jednou ze zemí, která nejvíce používá ochranná opatření, postihující rovněž výrobky z EU, které v některých případech nebyly považovány za výrobky způsobující újmu tureckým výrobcům. Cílem Komise bylo odvrátit uložení opatření a ačkoliv tohoto cíle nemohlo být dosaženo, podařilo se alespoň do určité míry minimalizovat jeho negativní ekonomický dopad. V řízení, které se týkalo některých elektrických spotřebičů, byla z jakýchkoli opatření vyloučena téměř polovina typů výrobků a v řízení, které se týkalo bavlněné příze, byly stanoveny maximální hodnoty, čímž se snížila platná valorická celní sazba pro vývozy z EU. V druhé polovině roku 2008 Turecko žádné nové ochranné šetření nezahájilo a Komise zůstává v této otázce i nadále velmi ostražitá Skleněné tvárnice Thajsko sníženy celní sazby Toto šetření bylo zahájeno v roce 2007 a ukončeno v lednu Thajsko uložilo antidumpingová cla na dovozy skleněných tvárnic pocházejících z České Republiky, avšak na zásah Komise, která žádala uplatnění pravidla nižšího cla, bylo konečné clo použitelné pro vývozce z EU značně sníženo. CS 6 CS

8 5.6. Ocelové výrobky válcované za studena Thajsko cla zrušena Antidumpingová cla uložená v roce 2002 vývozcům z EU v tomto řízení se pohybovala mezi 10,02 % a 25,57 %. V březnu 2008 Thajské orgány provádějící šetření zahájily přezkum před pozbytím platnosti opatření vůči EU, Japonsku, Tchaj-wanu a Koreji. Thajsko ve svých předběžných závěrech zvažovalo prodloužení opatření pro všechny dotčené země. Komise v tomto případu zasáhla a argumentovala tím, že záporné dumpingové rozpětí ve výši 41 %, které vyplynulo z šetření pro vývozy z EU, jasně ukázalo, že pokračování nebo opakování dumpingu ze strany vývozců EU není pravděpodobné. Komise se spojila s částí vyvážejících výrobců EU, kteří spolupracovali při šetření, které rovněž zdůraznilo omezené vývozy dotčeného výrobku a vyšší kvalitu vývozů EU ve srovnání s domácí produkcí, Thajskému průmyslu tudíž nevznikla újma Monohydrát dextrózy Indonézie Na základě prozatímních informací Komise zasáhla v úzké spolupráci s průmyslovým odvětvím a bylo dosaženo vyřazení většiny druhů výrobků vyvážených z EU na základě argumentace, že nezpůsobují újmu domácímu průmyslu Indonézie. Výsledek však teprve musí být potvrzen konečným závěrem Ocelová drátěná lana (Jižní Afrika) a viskózové vlákno (Brazílie) kladné předběžné závěry V uvedených dvou řízeních prozatímní informace naznačují, že intervence Komise by mohla vést k lepšímu výsledku pro dotčené vývozce EU, t.j. k nižšímu clu v Brazílii a dokonce k žádnému clu v Jižní Africe. Druhý případ však musí být teprve musí být potvrzen konečným závěrem Brazílie: přezkum před pozbytím platnosti proti Řecku, týkající se konzervovaných broskví Toto řízení je dalším dobrým příkladem kladného vlivu, který může mít nepolevující úsilí průmyslových odvětví a Komise na výsledek šetření. Výše uvedený přezkum byl uzavřen v dubnu 2008 s tím, že opatření nebudou pokračovat. Bohužel krátce nato se Brazílie rozhodla zvýšit svá cla na stejný výrobek v limitech vázané sazby Status tržního hospodářství nové členské státy V průběhu roku 2007 se ukázalo, že v rámci antidumpingových šetření Brazílie a Argentina nadále považují novější členské státy EU za země, které dosud nedosáhly plně a bezpodmínečně statusu tržního hospodářství. Po mnoha intervencích na různých úrovních byl tento problém v roce 2008 téměř zcela vyřešen Je politováníhodné, že řešení tohoto problému nastalo až po tak dlouhé době, zejména proto, že situace je nepřípustná, a ještě politováníhodnější je, že celá věc není ještě v Brazílii zcela vyřešena, pokud jde o Rumunsko a Bulharsko. Komise nicméně pokračuje ve svém úsilí a věří, že se věc zcela vyřeší v roce ZÁVĚR Ačkoliv počet platných obchodních ochranných opatření vůči EU nebo jejím členským státům v roce 2008 poklesl, v příštím roce se opět očekává jejich nárůst. Narozdíl od výše uvedeného poklesu byla aktivita související s obchodními ochrannými opatřeními v roce 2008 extrémně vysoká, a to zejména na konci roku. Bylo zahájeno 33 nových šetření, a přibližně polovina z nich byla zahájena v posledních čtyřech měsících roku. Tento trend na počátku roku 2009 pokračoval. CS 7 CS

9 Je to znepokojivá tendence, zvláště jelikož Komise zaznamenala, že v mnoha případech zahájení řízení nebyla právně zdůvodněna, většinou proto, že neuváděla dostatečné přímé důkazy újmy nebo šlo pouze o velmi omezená časová období. Navíc často nebyla plně respektována práva zúčastněných stran na obranu. Globální ekonomický pokles měl nepochybně negativní vliv na ekonomickou situaci mnoha obchodních společností na celém světě a je přirozené, že se mnohé z nich snaží v takové situaci získat jakoukoli úlevu. Tento fakt však sám o sobě nemůže ospravedlnit zahájení šetření týkajících se ochrany obchodu, jejichž cílem je napravit narušení mezinárodního obchodu a znovu nastolit spravedlivé obchodní toky, a ne chránit průmyslová odvětví před spravedlivou konkurencí. Orgány třetích zemí, když obdrží stížnosti, by měly být velmi opatrné a dostát svým mezinárodním závazkům, to znamená nezahajovat tato šetření a/nebo neukládat opatření na ochranu obchodu, pokud nejsou právně zdůvodněna. V tomto kontextu Komise bedlivě sledovala obchodní ochranná opatření uplatňovaná třetími zeměmi a velmi aktivně zasahovala v rámci probíhajících šetření a poskytovala rozsáhlou pomoc společnostem, které se staly cílem těchto opatření. Úspěchy dosažené v tomto roce zdůraznily důležitost činností uskutečněných Komisí a rovněž důležitost spolupráce s průmyslovými odvětvími a členskými státy a potřebu posílit dvoustranné kontakty s orgány třetích zemí. Toto úsilí bohužel nepřineslo vždy kladné výsledky a v mnoha případech je stále důvod se domnívat, že šetření postrádala objektivitu a právo na obranu zúčastněných stran nebylo dostatečně respektováno. V obtížné hospodářské situaci je zajištění právoplatného přístupu na trh pro průmyslová odvětví EU důležitější než jindy, a Komise proto bude pokračovat ve svém úsilí pomáhat vývozcům a podporovat dodržování přísných norem u šetření týkajících se ochrany obchodu, aby předcházela zneužívání těchto nástrojů. Kromě přímého zasahování v rámci stávajících šetření bude Komise i nadále pokračovat ve dvoustranných diskusích s různými ad hoc vytvořenými odbornými skupinami pro nástroje na ochranu obchodu i s mnoha obchodními partnery, jako jsou Indie, Čína, Ukrajina a Korea a bude rovněž organizovat různá školení pro úředníky ze třetích zemí, čímž vytvoří další příležitost k podpoře dodržování přísných norem, pokud jde o záležitosti týkající se ochrany obchodu. CS 8 CS

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.12.2006 KOM(2006) 814 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Třetí zpráva o sledování restrukturalizace ocelářství v České

Více

Předloha. ROZHODNUTÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ]

Předloha. ROZHODNUTÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ] CS xxxx CS CS Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ] týkající se přechodného období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.11.2013 COM(2013) 835 final 2013/0412 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2012 COM(2012) 731 final 2012/0345 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 mění

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Šestá zpráva ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.8.2009 KOM(2009) 426 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY

Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2013 COM(2013) 206 final 2013/0109 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014 5 Potratovost V roce bylo evidováno 10 37,0 tisíce potratů, čímž bylo opět překonáno absolutní minimum z minulého roku. Počet uměle přerušených těhotenství (UPT) se snížil o 0,8 tisíce na 21,9 tisíce.

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 20. července 2007 Sp. zn.: 2945/2006/VOP/KČ Závěrečné stanovisko k postupu Ministerstva zemědělství ve věci odvodnění autopůjčovny a autobazaru v Pardubicích, část Pardubičky A. Rekapitulace

Více

{KOM(2006) 684 v konečném znění} {SEK(2006) 1449}

{KOM(2006) 684 v konečném znění} {SEK(2006) 1449} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20. listopadu 2006 SEK(2006) 1448 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k Návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zakazuje uvádět

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 49 2013-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 155/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 566 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o předávání osobních údajů z EU do Spojených států amerických podle směrnice 95/46/ES po rozsudku

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015 *UOHSX006XWC3* UOHSX006XWC3 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2. 1. 2014 (doručeném

Více

SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ

SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.3.2011 SEK(2011) 328 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU,

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.03.2005 KOM(2005) 80 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o další změně nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 60/2011-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. ledna 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.12.2015 do 31.12.2015 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. září 2011 (OR. en) 14268/11 AUDIO 36 JEUN 48 TELECOM 126 CONSOM 144 JAI 630 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 36/2011-125 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 78/2010-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Lenky

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Afs 11/2004-190 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 84/2006-175 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Barbary

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 113/2013-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr.

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.10.2008 KOM(2008) 682 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS 1 CS 1. ÚVOD 1. Ve sdělení s názvem

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 171/2015-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Petra

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.4.2013 COM(2013) 197 final 2013/0106 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 1. dubna 2005 (04.04) (OR. fr) 7737/05. Interinstitucionální spis: 2005/0022 (ACC) WTO 64 USA 15 COMER 33

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 1. dubna 2005 (04.04) (OR. fr) 7737/05. Interinstitucionální spis: 2005/0022 (ACC) WTO 64 USA 15 COMER 33 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 1. dubna 2005 (04.04) (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2005/0022 (ACC) 7737/05 WTO 64 USA 15 COMER 33 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 31. března 2005 Předmět: Návrh nařízení

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. listopadu 2011 (OR. en) 17055/11 Interinstitucionální spis: 2011/0342 (NLE) ANTIDUMPING 95 COMER 230

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. listopadu 2011 (OR. en) 17055/11 Interinstitucionální spis: 2011/0342 (NLE) ANTIDUMPING 95 COMER 230 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. listopadu 2011 (OR. en) 17055/11 Interinstitucionální spis: 2011/0342 (NLE) ANTIDUMPING 95 COMER 230 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se

Více

Q1 2012. Manpower Index trhu práce Česká republika

Q1 2012. Manpower Index trhu práce Česká republika Q1 212 Manpower Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 212 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/12 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne v senátě složeném z předsedy senátu Vladimíra Sládečka a soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 21/2010-118 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o uplatňování systému všeobecných celních preferencí. (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o uplatňování systému všeobecných celních preferencí. (předložená Komisí) KOMIE EVROPKÝCH POLEČENTVÍ V Bruselu dne 20.10.2004 KOM(2004) 699 v konečném znění 2004/0242 (CN) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (předložená Komisí) es es ODŮVODNĚNÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 160/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Mýty o účasti veřejnosti

Mýty o účasti veřejnosti Mýty o účasti veřejnosti příspěvek na konferenci Občanská společnost v zemích střední Evropy, aspekty spolupráce mezi neziskovými organizacemi a státem. Autor: Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 4 Ads 32/2012-30 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: Centrum Rožmitál

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU Kód: e - 6013-13 Praha, 26. červen 2013 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU v roce 2005 až Zpracovaly: Kontakt: E-mail: Ředitel odboru: Ing. Jiřina Semanová Ing. Monika Bartlová Ing. Monika Bartlová,

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í:

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í: NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 22 INS 1108/2008 29 NSČR 10/2009 - A -36 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Filipa

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R101/2012/VZ-18588/2013/310/PSe Brno 27. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R101/2012/VZ-18588/2013/310/PSe Brno 27. září 2013 *UOHSX004SPR4* UOHSX004SPR4 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R101/2012/VZ-18588/2013/310/PSe Brno 27. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu pro ochranu

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.11.2004 SEK(2004) 1446 v konečném znění Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT kterým se mění protokol 4 k Euro-středomořské dohodě týkající se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá.

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá. Ministr vnitra Milan Chovanec V Praze dne 11. 4. 2014 Č.j.:MV-16239-6/VS-2014 R o z h o d n u t í Ministr vnitra, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

rozhodnutí: Odpůrce je povinen uhradit navrhovateli náklady řízení, tj. 10 000,- Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

rozhodnutí: Odpůrce je povinen uhradit navrhovateli náklady řízení, tj. 10 000,- Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle 107 odst. 10 a 127 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 V roce 2000 proběhl ve světě prestižní výzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.2.2009 KOM(2009) 104 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu CS CS SDĚLENÍ KOMISE Reakce na krizi v evropském

Více

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ STUDIE Tematické oddělení B Strukturální politika a politika soudržnosti ANALÝZA AKADEMICKÉ A ODBORNÉ KARIÉRY ABSOLVENTŮ EVROPSKÝCH ŠKOL SHRNUTÍ KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 2008 CS Generální ředitelství pro

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R110/2011/VZ-18331/2011/310/ASc/JSl V Brně dne: 13.

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R110/2011/VZ-18331/2011/310/ASc/JSl V Brně dne: 13. *UOHSX003W3HT* UOHSX003W3HT PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R110/2011/VZ-18331/2011/310/ASc/JSl V Brně dne: 13. prosince 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) 12832/08 ADD 3 ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Azs 85/2005-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 59Ad 2/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 A 5/2000-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka JUDr.

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 A 30/2002 98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Výpověď z pracovního poměru Dotčené předpisy:

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) 6154/16 SOC 69 EMPL 44 ECOFIN 108 EDUC 31 JEUN 17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada Investice

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky IV.ÚS 2265/13 ze dne 24. 4. 2014 Odškodnění osob soudně rehabilitovaných za trestné činy v době nesvobody Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne v senátě složeném

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudce Tomáše Lichovníka a soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové o ústavní stížnosti

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

Peugeot: 1 700 000 celosvětově vozů prodaných v roce 2012

Peugeot: 1 700 000 celosvětově vozů prodaných v roce 2012 TISKOVA ZPRAVA 9. ledna 2013 Peugeot: 1 700 000 celosvětově vozů prodaných v roce 2012 Nárůst počtu prodaných vozů mimo Evropu a pokračující přesun směrem k luxusnějším kategoriím vozů NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 4/2013-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 264/2014-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 55/2009-96 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 9/2001-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 193/2004-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 39/2001 41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudkyň JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ

ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/12 vydáno dne. 11. 12 ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ Velmi dobré vztahy ke Slovensku, ale také k severským a západoevropským státům i k našim

Více

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Účast: B,DE,DK,FI,PL,SW,F,IT,IR,UK, NL,CZ (ing.kopáček-čmsm, ing.vaclíková-madeta) EDA: B.Masure, Joop Kleibeuker, Tijn van

Více