OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA OSTRAVY V NÁVAZNOSTI NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. etapa Díl III. Analýza ohrožených skupin v Ostravě v návaznosti na sociální služby Ostrava 2002

2 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce Senioři PhDr. Anna Schneiderová, CSc. Ostrava

3 Obsah - 1. kapitola Senioři 1. Vymezení pojmu stáří Stáří jako individuální jev Stáří jako společenský jev Evropská sociální charta služby pro staré občany Národní program na stárnutí populace v ČR Stárnutí obyvatelstva v ČR Vývoj počtu obyvatel nad 60 let v ČR v letech Stárnutí obyvatelstva v Ostravě Sociální služby pro seniory v ČR Ústavní péče Terénní péče Zajištění sociálních služeb pro seniory v ČR a Ostravě Domovy důchodců Domovy důchodců - Ostrava Domovy penzióny pro důchodce Domovy penzióny v Ostravě Pečovatelská služba Pečovatelská služba - Ostrava Domy s pečovatelskou službou Domy s pečovatelskou službou - Ostrava Přechodné pobyty Ostrava Domy zvláštního určení - Ostrava Kluby důchodců Kluby důchodců - Ostrava Sociální hospitalizace - Ostrava Charakteristika žadatelů rezidenčních služeb pro seniory Rizikové skupiny v sociální péči o seniory Charakteristika žadatelů čekatelů na domov důchodců a domov penzión 24 v Ostravě Charakteristika vybraného souboru obyvatel domova důchodců a domova 28 penziónu 1.8. Kapacity zařízení sociálních služeb pro seniory v Ostravě do roku 2020 dle 31 normativů ČR 1.9. Poskytované služby pro seniory v Ostravě Doporučení 39 Zdroje 41 3

4 SENIOŘI 1. Vymezení pojmu stáří Spolehlivá a komplexní definice stáří neexistuje především proto, že stáří je kategorií, jehož nejobecnější charakteristikou je multidimenzionalita je kategorií biologickou, medicínskou a psychologickou, policko-ekonomickou a společenskou Stáří jako individuální jev Základem stárnutí je postupná biologická involuce nezvratné povahy, ubývání funkčnosti orgánů. Z biologického hlediska se proto stárnutí projevuje od věku let, z psychologického hlediska se projevy stárnutí posunují do pozdějšího věku. Stáří je posledním ontogenetickým obdobím a tedy také poslední možností, kdy lze aktivně ovlivnit kvalitu života. Nese v sobě pečetˇ období předcházejících, tj. odpovídá do značné míry stylu života, jakým člověk žil zejména v dospělosti. Symptomatologie významně ovlivňující kvalitu života ve stáří: Klesá ostrost smyslového vnímání. Snižuje se ostrost sluchová - stařecká nedoslýchavost se týká nejprve vysokých tónů, později se snižuje i schopnost rozumění a chápání mluvené řeči, což vede k narušení komunikace. Změny v nervovém a endokrijním systému. Změny psychologické snížení poznávacích funkcí (vnímání, myšlení, paměti), snížení psychomotorického tempa, snížení adaptability (konzervatismus, rigidita, ulpívavost), emoční labilita, akcentace negativních osobnostních rysů, ale i trpělivost a altruismus. Etapa stáří se z ontogenetického hlediska může členit na: - mladší stáří let - pokročilé stáří nad 75 let 1.2. Stáří jako celospolečenský jev Složitější je vymezení stáří na základě společensko-ekonomických charakteristik. Z tohoto pohledu je senior osoba ve věku stanovené hranice odchodu do důchodu. Věková hranice přechodu z ekonomické činnosti do starobního důchodu by měla být i v ČR, vzhledem k prodloužení délky života, relativnímu zlepšení zdravotní péče a principům sociální ochrany, posunuta na 65 let nebo alespoň co nejvíce pružná. Senioři se podle životních sil a aktivity rozlišují na: seniory třetího věku tj. aktivní a nezávislé seniory a seniory čtvrtého věku tj. závislé seniory. Stárnutí populace je pozitivním výsledkem společenského rozvoje. K nejdůležitějším činitelům prodlužování lidského věku patří stupeň civilizačního vývoje společnosti, její technická úroveň, úroveň sociální infrastruktury, ekonomické 4

5 možnosti společnosti a životní úroveň jejich členů, v neposlední řadě i politické události, jako války revoluce apod. Stárnutí populace je poměrně moderním výdobytkem civilizačního vývoje, což dokazuje i fakt, že nejvyššího podílu starých lidí v populaci dosahuje Evropa, USA, Kanada a Japonsko. Stárnutí evropské společnosti dokládá postupné prodlužování délky života, která se za 10 let od roku 1989 zvýšila u žen o 1,7 roku a u mužů o 1,9 roku. Ženy se dožívají vyššího věku než muži, jak dokumentuje následující tabulka. Tabulka: Srovnání vývoje délky života u žen a mužů v EU Délka života v EU - ženy 79,2 79,4 79,6 79,9 79,9 80,3 80,4 80,6 80,9 80,9 Délka života v EU - muži 72,7 72,8 72,9 73,3 73,4 73,8 73,9 74,2 74,6 74,6 Zdroj: Eurostat, ČSU Stárnutí populace je řešeno již od roku 1982 Mezinárodním akčním plánem pro problematiku stárnutí (Vídeň). V roce 1991 přijalo Valné shromáždění OSN Zásady OSN pro seniory, které stanovilo 18 zásad seskupených do 5ti oblastí: nezávislost, zapojení do společnosti, péče, seberealizace, důstojnost Evropská sociální charta služby pro staré občany ( viz kapitola 2.3., díl I.) Evropská sociální charta (ESCH) vymezuje služby pro staré občany jako součást práva starých občanů na sociální ochranu. Státy by měly učinit k zajištění tohoto práva řadu praktických opatření spočívajících v poskytování řady sociálních a lékařských služeb speciálně určených k pomoci starým lidem tak, aby byla zajištěna jejich důstojnost, možnost výběru služby, dostupnost služby. Vedle různých forem pomoci, často v domě, spojených s domácími pracemi, stravováním, osobní hygienou, fyzioterapií a také dopravou, jsou podporována opatření povzbuzující seniory, aby se účastnili aktivit mimo domov a opatření, která by zajistila seniorům bydlení odpovídající jejich potřebám. Protokol ESCH nestanoví žádné specifické směrnice pro bytovou politiku seniorů, ale preferuje nezávislý život seniorů v jejich rodinném prostředí. V případě, že to není možné, považuje za alternativu bydlení v domovech, bydlení se službami, chráněné bydlení v malých blocích bytů nebo ve skupinách bytů pro osoby s velkou potřebou péče. Rozvoj alternativního bydlení snižuje počet starých lidí žijících v domovech důchodců, které musí existovat pro takové případy, kde je to nevyhnutelné, jinak se tato zařízení zaměřují spíše na krátkodobé pobyty. 5

6 Výbor ESCH registruje postupy jednotlivých zemí k zajištění nezávislosti seniorů, například: - chráněná bydlení pro skupiny osob s velkou potřebou péče ve Švédsku, - existenci elektronického dohledu a systému nouzové pomoci v Itálii, - mzdu za péči určenou členům rodiny, kterou poskytují obce v Norsku. Tam, kde neexistuje žádná alternativa k umístění seniorů v zařízeních, má v ústavech ( i nemocnicích) být zajištěno právo na soukromí, a to jak prostřednictvím ubytování v jednolůžkových pokojích tak i zajištěním kvality služeb poskytovaných pracovníky v zařízení. Ochrana zájmů uživatelů služeb by měla být stanovena standardami kvality služeb vycházející z potřeb seniorů a jejich dosahování kontrolováno systémy pro monitorování kvality. (Sociální ochrana v rámci Evropské sociální charty. MPSV, Praha 2001) Národní program přípravy na stárnutí populace v ČR Stárnutí jako společenský jev vyžaduje přijmout ucelený a dlouhodobý program přípravy na stáří a vyvolat zájem společnosti i jedinců o problémy stáří. Na IV. Světové konferenci Mezinárodní federace stárnutí bylo členským státům OSN doporučeno, aby přijaly národní plány přípravy na stáří. Takovým programem by se měl stát desetiletý Národní program přípravy na stárnutí populace v ČR (pro r ), který by měl zajistit připravenost na změnu demografické struktury české společnosti a dát tak možnost seniorům žít v bezpečí a důstojnosti, jako plnoprávní občané. Je zpracován návrh deseti základních principů tohoto programu Principy programu přípravy na stárnutí populace: 1. Etické principy - respekt k jedinečnosti, k důstojnosti osobnosti seniora, k nezávislosti, k právu na sebeurčení, k právu na soukromí, k právu na vlastní volbu. 2. Přirozené sociální prostředí zachování vlastního domova seniorů, poskytnutí společenské podpory a pomoci pečujícím rodinám, podpora činnosti organizací zaměřených na poradenství a pomoc seniorům a pečujícím rodinám, podpora vzniku široké nabídky sociálních a zdravotních služeb zajišťovaných přímo v domácnostech. 3. Pracovní aktivity prodloužení aktivní fáze života, pro společnost rezervy pracovní a ekonomické aktivity. 4. Hmotné zabezpečení jeho přiměřenost jako předpoklad ekonomické nezávislosti seniorů ( v důsledku celoživotní aktivity, vytváření finančních rezerv na stáří a mezigenerační solidarity). 5. Zdravý životní styl, kvalita života prevence, odstraňování bariér na veřejnosti, rozšiřování možností rekondice, rehabilitace a sociální integrace. 6

7 6. Zdravotní péče nejen léčba nemocí, ale i péče o duševní a sociální pohodu seniorů. Podpora spolupráce mezi zdravotnickými službami a službami sociální péče při komplexním řešení potřeb seniorů, podpora domácí zdravotní péče. 7. Komplexní sociální služby rozvoj sociálních systémů, které by reflektovaly různost sociální situace seniorů a efektivně bojovaly s rizikem sociálního vyloučení a závislosti. Pro seniory je potřeba zajistit takový systém sociálních služeb, který jim umožní setrvat v přirozeném domácím prostředí co možná nejdéle (nebo po celý jejich život), podpoří udržení jejich soběstačnosti a aktivity, zajistí prožití této fáze života důstojně a současně pomůže rodinám, které o seniory pečují. Péči o seniory je třeba chápat jako nabídku komplexních služeb, které se dotýkají všech sfér jejich života. Při poskytování služeb je třeba respektovat individualitu seniora a jeho právo rozhodovat o službě. K zabezpečení tohoto principu je potřeba rozpracovat následující doporučení: A/ Koordinovat zdravotní a sociální služby propojit informační sítě, zajišťovat návaznost na doplňkové služby a vyřešit jejich financování. B/ Zaměřit pozornost sociálních pracovníků a všech subjektů poskytujících sociální služby na vyhledávání seniorů, kteří se nacházejí v nepříznivé zdravotní a sociální situaci, na zvlášť ohrožené skupiny seniorů )osamělé, vysokého věku, závislé na pomoci druhé osoby, ohrožené týráním nebo zneužíváním, seniorů - bezdomovců). C/ Poskytovat kvalitní poradenství seniorům o službách sociální péče, které by odpovídaly jejich potřebám. D/ Podporovat rozšiřování spektra finančně dostupných sociálních služeb, zejména služeb v terénu, vytvářet nové formy služeb a péče, zajistit pro seniory v nepříznivé zdravotní a sociální situaci odpovídající péči a služby. E/ Při poskytování péče a služeb seniorům respektovat jejich osobní důstojnost. F/ Podporovat zapojení seniorů do práce v sociálních službách. G/ Podporovat transformaci současného systému rezidenčních a respitních zařízení na polyfunkční centra nabízející co možná nejširší spektrum služeb pro seniory v daním regionu a zajistit dostatek takových zařízení spolu s kvalitní péčí a důstojnými podmínkami v nich. H/ Dořešit problematiku ošetřovatelských lůžek a s tím spojeného rozdělení kompetencí mezi sektorem zdravotnictví a sociálních služeb. I/ Posilovat u seniorů vědomí vlastní hodnoty, zakomponovat jejich aktivizaci do všech sfér sociálních služeb a sociální péče. J/ Vytvořit podmínky pro důstojný a aktivní život obyvatel rezidenčních zařízení pro seniory. 7

8 K/ Pravidelně projednávat na úrovni krajů, měst a obcí rozbory sociální situace a potřeb seniorů a stavu péče o ně. L/ Umožnit účast seniorů na vytváření koncepce sociálních služeb v rámci sestavování komunitního plánu a tuto koncepci naplňovat. M/ Posílit dostupnost péče o seniory na venkově. N/ Vytvořit specializovaný systém zdravotně sociálních služeb a centra těchto služeb pro seniory účastníky protifašistického odboje, protikomunistického odporu a seniory vojenské veterány. O/ Přednostně uspokojovat požadavky seniorů účastníků protifašistického odboje, protikomunistického odporu a seniorů vojenských veteránů, na terénní a residenční služby. 7. Společenské aktivity co nejširší účast seniorů na společenském životě podporou rad a klubů seniorů, aktivním podílením se na realizaci programů a projektů pro ně, motivací k dobrovolnické činnosti, podílením se na péči o jejich zdravotně a sociálně handicapované vrstevníky aj. 8. Vzdělávání programy k vyrovnání se s novými poznatky a informačními technologiemi, vzdělávání všech věkových kategorií v přípravě na stáří a vytváření postojů úcty a porozumění k seniorům. 9. Bydlení vytváření podmínek pro důstojné a přiměřené bydlení seniorů, které by nevedlo k jejich segregaci do objektů odloučených od rodin a ostatní společnosti. Zajištění stárnutí a stáří představuje celý komplex opatření k zajištění adekvátní úrovně potřeb stárnoucí populace, počínaje zdravotní péčí, podporou rodiny, sociálním zabezpečením, bytovou politikou, školstvím, kulturou, společenským životem aj. Podpora je zajišťována v rovinách státní, veřejnoprávní, obecní, soukromé a individuální. 8

9 1.3. Stárnutí obyvatelstva v ČR Česká republika prochází stádiem populační stagnace. Podíl obyvatel nad 60 let se v ČR od roku 1950 postupně zvyšuje. Zatímco v roce 1950 činila poproduktivní populace jen 12%, v r 1990 se zvýšila na 17,7% a v roce 2000 již 18,2%. Podle střední varianty populační projekce ČSÚ (vypracované na konci r.1999) by se měl počet obyvatel nad 60 let zvýšit v roce 2020 na 27,7% a do roku 2030 se předpokládá nárůst na 30,6% Vývoj počtu obyvatel nad 60 let v ČR v letech r. 2000: obyvatel nad 60 let tj. 18,2% z celkové populace r. 2005: obyvatel nad 60 let - tj. 20,3% z celkové populace r. 2010: obyvatel nad 60 let - tj. 23,4% z celkové populace r. 2015: obyvatel nad 60 let - tj. 26,7% z celkové populace r. 2020: obyvatel nad 60 let tj. 27,7% z celkové populace Základním rysem demografického vývoje v ČR je stárnutí obyvatel. Ke stárnoucím společnostem se ČR zařadila již na přelomu let, kdy počet osob nad 65 let převýšil osmiprocentní podíl na celkové populaci, jež je ukazatelem stárnoucí společnosti. K činil podíl osob nad 65 let v ČR již 13,8%. Zatímco v současné době patří ČR podle indexu stáří, který v roce 2000 činil 18,2% (počet poproduktivních osob na 100 produktivních obyvatel), k evropskému průměru, postupně se bude dostávat mezi země s nejstarším obyvatelstvem. Jak ukazují prognózy vývoje obyvatel v ČR, nedojde-li ke zvratu v porodnosti, případně podstatnému zvýšení imigrace cizinců mladších věkových kategorií do ČR, nastane kolem roku 2030 situace dosud v jiných vyspělých zemích neznámá, neboť počet starých lidí bude tvořit více než polovinu všech obyvatel! Poznámka: Podrobné údaje o stárnutí populace v ČR i v Ostravě jsou uvedeny ve 2. dílu této práce. 9

10 1.4. Stárnutí obyvatelstva v Ostravě Rok 2000: tj. 18,74 % z celkového počtu obyvatel (ČR 18,2%) Rok 2005: tj. 20,46 % z celkového počtu obyvatel (ČR 20,3%) Rok 2010: tj. 23,65 % z celkového počtu obyvatel (ČR 23,4%) Rok 2015: tj. 26,12 % z celkového počtu obyvatel (ČR 26,7%) Rok 2020: tj. 27,26 % z celkového počtu obyvatel (ČR 27,7%) Stejně jako v ČR je základním rysem demografického vývoje Ostravy stárnutí obyvatel. Graf: Srovnání vývoje počtu obyvatel nad 60 let v ČR a Ostravě - vyjádřeno v % k celkovému počtu obyvatel Vývoj počtu obyvatel nad 60 let v ČR a OV v % ČR OV Z tabulky i grafického znázornění je zjevné, že nejproblematičtějším obdobím, kdy důchodového věku dosahuje početná generace ze 40tých let 20.století, se stane rok 2010 a následující léta. Situace v Ostravě se neliší podstatně od celkové situace v ČR. Graf: Srovnání vývoje počtu obyvatel nad 70 let v ČR a Ostravě - vyjádřeno v % zastoupení k celkovému počtu obyvatel Vývoj počtu obyvatel nad 70 let v ČR a OV v % ČR OV 10

11 Jak vyplývá z charakteristiky vývojového období a statistik klientely zařízení sociálních služeb pro seniory, potřebnost sociální pomoci se zvyšuje u lidí nad 70 let. Natalitní nárůst za 2.světové války a zejména pak poválečná pozitivní natalitní vlna znamená pro období let nárůst obyvatel starších 70 let, a to jak v ČR tak v Ostravě. Na tuto situaci je nutno se nejen připravit v plánování sociálních služeb, ale i celkové sociální pomoci starším občanům. Rozdíly v zastoupení seniorských skupin od 60 let v rozmezí po deseti letech ( 60 69, 70 79, 80 89, 90 a více) v Ostravě za období od roku 2000 do roku 2020 dokumentuje následující grafické znázornění. Graf: Četnost seniorských skupin obyvatel v Ostravě od roku 2000 do roku četnost seniorských skupin obyvatel Ostravy v roce až až až a více Jak ukazuje graf, výrazný nárůst seniorů v kategorii let se předpokládá do roku 2015, kategorie let se navyšuje postupně až do roku V následujících kategoriích a nad 90 let počet seniorů mírně stoupá do roku 2010, v dalších letech pak spíše stagnuje. Přesto zastoupení seniorů v populaci je velmi výrazné a pro následující období počty seniorů budou ještě vzrůstat s dosažením důchodového věku (i posunutého na 65 let) generace ze 70tých let minulého století. Nedojde-li k výrazným změnám v koncepci zabezpečení kvality života ve stáří (např. v důchodovém zabezpečení), případně nezmění-li se rodinná politika státu tak, aby mladá a kvalitní populace (dnešní letí) měla zájem zakládat rodiny, situace v letech , která znamená procentuální zastoupení seniorů v celkové populaci nad 50%, je z tohoto pohledu kritická pro dnešní generaci mladé dospělosti. 11

12 1.5. Sociální služby pro seniory v České republice Seniorům a zdravotně postiženým občanům jsou v rámci sociálních služeb určeny ústavy sociální péče, zařízení pečovatelské služby, jídelny pro důchodce a kluby důchodců. Poskytovatelé všech typů služeb jsou státní, samosprávní a soukromoprávní subjekty Ústavní péče Domovy důchodců 72 a 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 87 odst.4 a 89 zákona o sociálním zabezpečení (č.100/18988 Sb.) ve znění pozdějších předpisů Domovy důchodců jsou určeny pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna v jejich vlastním prostředí za pomoci rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými terénními službami sociální péče, a dále pro občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných závažných důvodů. Nemohou však být přijati občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zařízení. Pokud není v domově důchodců zřízeno pečovatelské oddělení, které je schopno zajistit náročnou ošetřovatelskou péči, nelze do domovů důchodců přijímat osoby trpící vybranými skupinami zdravotních postižení. Vedle obligatorních služeb bydlení, zaopatření (stravování, úklid a další služby), zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče a v případě potřeby osobního vybavení, je obyvatelům poskytována fakultativně psychoterapie. Ústavní péče se poskytuje formou pobytu: - celoročního - denního - týdenního - přechodného. Rozdíly jsou v poskytovaných službách, u denního pobytu se neposkytuje bydlení, u týdenního pobytu se neposkytuje bydlení ve dnech pracovního klidu. Přechodný pobyt je poskytován v případě, že občan, který o seniora pečuje, nemůže po přechodnou dobu tuto péči ze závažných důvodů poskytovat. Přechodný pobyt je určen v předem stanovené délce, nejdéle na 3 měsíce (ze zvlášť závažných důvodů může být pobyt prodloužen). V domovech důchodců může být vyčleněna lůžková kapacita pro přechodný pobyt - tzv. pohotovostní lůžka. Po dobu pobytu má klient právo na rozsah péče poskytované ústavem. Domovy-penzióny pro důchodce 73 vyhlášky č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jsou určeny pro důchodce, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro občany, kteří jsou plně invalidní. Podmínkou přitom je, že jejich celkový stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a jsou schopni vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. V domovech-penzionech je poskytováno obligatorně ubytování a základní péče, další služby jsou fakultativní. 12

13 Stejně jako domovy důchodců, mohou poskytovat i domovy - penziony pro důchodce kromě celoroční i ostatní formy péče. Sociální hospitalizace 73b, 93a a 113 zákona o sociálním zabezpečení, 44 a 55a zákona č. 114/1988 Sb., vyhláška č. 310/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů Ke službám poskytovaným seniorům patří i sociální hospitalizace, tj. ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, léčebné ústavy např. psychiatrické léčebny, léčebny pro dlouhodobě nemocné, rehabilitační ústavy) ze sociálních, nikoli ze zdravotních důvodů. Sociální hospitalizace je dočasným opatřením do doby, než bude občanu poskytnuta pomoc prostřednictvím sociálních služeb. Pohotovostní lůžka 74 vyhlášky 82/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Pohotovostní lůžka jsou formou přechodného pobytu seniorů v ústavech sociální péče (ÚSP), maximálně na dobu 3 měsíců. Po dobu pobytu má občan právo na rozsah péče poskytované ÚSP Terénní péče Pečovatelská služba 49, 50, 60, 105, 106 a 107, Příloha č. 1 vyhlášky č. 182/1991 Sb. dle znění pozdějších předpisů Jedna z nejrozšířenějších služeb sociální péče poskytované seniorům, kteří z důvodu vysokého věku, zdravotního stavu nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami si obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, a jimž osobní péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Zařízeními pečovatelské služby jsou: Zařízení pro denní pobyt - domovinky Poskytují potřebné úkony pečovatelské služby v rámci celodenního nebo půldenního pobytu seniorům, o které pečují v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu jejich rodinní příslušníci. Střediska osobní hygieny Poskytují hygienickou péči. Střediska mohou být samostatným zařízením nebo součástí jiného zařízení pečovatelské služby, anebo mohou být zřízena v domě s pečovatelskou službou. Prádelny Zajišťují praní a žehlení prádla, zřizují se v místech, kde nejsou běžně dostupné jiné prádelny. 13

14 Samostatné jídelny pro důchodce Poskytují stravování důchodcům, kterým je nelze poskytnout jinak. Stravování se poskytuje v souladu se zásadami správné výživy. Domy s pečovatelskou službou Nejsou zařízením sociální péče, do nichž by se občané umísťovali na základě správního rozhodnutí o přijetí do zařízení. Byty v domech s pečovatelskou službou jsou pronajímány na základě nájemní smlouvy podle obecných předpisů o nájmu bytu. Mají charakter bytů zvláštního určení. I v domech s pečovatelskou službou mohou existovat byty určené pro přechodný pobyt seniorů. V domech s pečovatelskou službou bývají zřizována zařízení sociální péče pro seniory a těžce zdravotně postižené občany, jako např. střediska osobní hygieny, prádelny pečovatelské služby nebo kluby důchodců. Kluby důchodců Zajišťují společenskou, kulturní a jinou zájmovou činnost pro staré občany a poskytují jim některé služby, např. informační a poradenskou činnost, pomoc při prosazování práv a zájmů, zprostředkování kontaktů. 14

15 1.6. Zajištění sociálních služeb pro staré občany v ČR a Ostravě Domovy důchodců Graf: Podíl kapacity domovů důchodců (DD) na celkové populaci nad 60 let - srovnání ČR a Ostravy v % Kapacita DD pro občany nad 60 let v ČR a OV v % ČR OV Zdroje: Statistiky odboru sociálních věcí MMO a Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2000, MPSV ČR Z grafického vyjádření kapacity domovů důchodců, procentuálně vyjádřené k populaci občanů nad 60 let, je zjevné, že zatímco v letech ústavní zařízení DD (domovy důchodců) v Ostravě uspokojovala 2,3% až 2,42% starších 60 let, v ČR se celkově kapacita DD, v přepočtu na počet obyvatel starších 60 let, snižovala z 1,87% na 1,54% Domovy důchodců v Ostravě Nárůst uspokojených žadatelů ústavní péče v Ostravě odráží rozšíření těchto služeb v Ostravě v situaci, kdy se více než 80 let dožívala generace narozená v době populačního minima před rokem 1920 a počet obyvatel nad 70 let, kteří tvoří převážnou část klientely DD se zvýšil jen nepatrně (o 300 lidí). Ze statistik odboru sociálních věcí MMO vyplývá, že kapacita DD se zvýšila právě v roce 2000 z 1263 na 1451 míst, tj. o 215 míst. Tabulka: Domovy důchodců v Ostravě počet žádostí za rok, počet umístěných a kapacita Žádosti Umístění Kapacita V pořadníku v roce celkem 3946 žádostí. Zdroj: Informace o zajišťování sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany ve městě Ostravě, Odbor sociálních věcí MMO 2001 Kapacita DD se výrazněji zvýšila v roce 2000 otevřením DD na Syllabové ulici s kapacitou 188 míst. V důsledku rekonstrukce, která měla za cíl zlepšení péče (bydlení, rehabilitace, tělocvična, společenský sál) se mírně (o 14) snížila kapacita DD na Čujkovově ulici. Počet žádostí do DD 2,7 krát převyšuje kapacity těchto zařízení. 15

16 Domovy penzióny pro důchodce Graf: Podíl kapacity domovů penziónů (DPD) na celkové populaci nad 60 let - srovnání ČR a Ostravy v % Kapacita DPD pro občany nad 60 let v ČR a OV v % ČR OV Zdroje: Statistiky odboru sociálních věcí MMO a Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2000, MPSV ČR Ve srovnání s ČR kapacita domovů penziónů se v přepočtu k populaci nad 60 let v Ostravě v roce 2000 podstatně snížila. Zatímco v ČR bylo uspokojeno 1,09% obyvatel nad 60 let, v Ostravě toto procento činí pouze 0,54, a to i přes celkově nižší zastoupení starší generace v Ostravě oproti ČR (17,4% / 18,2%). Jak vyplývá ze statistik MPSV a informací odboru sociálních věcí MMO, Ostrava měla v letech 1998 až 2000 k dispozici stabilní počet 328 míst v DPD Domovy - penzióny v Ostravě Tabulka: Domovy - penzióny v Ostravě Umístění Kapacita V roce 2001 v pořadníku čekatelů. Zdroj: Informace o zajišťování sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany ve městě Ostravě, Odbor sociálních věcí MMO 2001 Kapacita domovů penziónů v Ostravě se od roku 1997 nezvýšila, počet každoročně umístěných se pohybuje od 38 do 48 žadatelů. Celkový počet žadatelů o DPD 4,12 krát převyšuje kapacity domovů penziónů. Domovy penzióny tvořily v roce 2001 v Ostravě 18,58% kapacity rezidenčních zařízení (DD + DPD). Počet čekatelů na DPD v roce 2001 činil 26,56% všech čekatelů na DD a DPD, zájem o DPD je tedy nižší (přibližně 1/4 žadatelů o rezidenční služby). 16

17 Pečovatelská služba Graf: Klienti pečovatelské služby (PS) podíl na celkové populaci nad 60 let - srovnání ČR a Ostravy v % Podíl klientů opatřených PS na celkové populaci nad let v ČR a OV v % ČR OV Zdroje: Statistiky odboru sociálních věcí MMO a Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2000, MPSV ČR Klientela pečovatelské služby se postupně téměř analogicky zvyšuje v ČR i v Ostravě. Počet občanů, klientů pečovatelské služby, stoupl od roku 1998 o 1,11 % v ČR a o 1,42 % v Ostravě ( v přepočtu na počet obyvatel starších 60 let). Přes nárůst klientely pečovatelské služby, která umožňuje občanovi setrvat v domácím prostředí a saturovat přitom jeho potřeby, které si není schopen nebo nemůže sám zajistit, je rozdíl v uspokojování potřeb starších občanů prostřednictvím pečovatelské služby v České republice a Ostravě stále v neprospěch města Ostravy (5,99% v ČR ke 4,6% v Ostravě). Pokud by v Ostravě uspokojovala pečovatelská služba v roce 2000 stejné procento z občanů nad 60 let jako v ČR, pak 5,99% by znamenalo nárůst klientely oproti předchozímu roku o 322 (skutečný nárůst klientů oproti roku 1999 činil 46; pokud by se mělo uspokojit stejné procento občanů jako v ČR, nárůst by měl činit 368 klientů), tj klientů namísto vykazovaných Tabulka: Klienti pečovatelské služby v ČR a Ostravě v roce 2000 státní obecní Ostatní Celkem ČR Ostrava Zdroje: Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2000, MPSV ČR V ČR v roce 2000 klientela PS státních a obecních zařízení tvořila 92,2% (z toho obecních zařízení 61,8%), ostatních 7,8%. V Ostravě v roce 2000 klientela PS obecních zařízení tvořila 80%, ostatních 20%. Ze zařízení pečovatelské služby jsou nejvíce využívána střediska osobní hygieny, která poskytují hygienické služby. Kapacita těchto středisek v ČR v roce 2000 činila , tj. 0,74 % v přepočtu na obyvatele nad 60 let, v Ostravě jen 55, tj. 0,09%. Střediska poskytovala služby pro 1,35% (25568) občanů starších 60 let v ČR a 0,43% (233) v Ostravě. Menší zájem o využívání středisek osobní hygieny v Ostravě 17

18 ve srovnání s ČR souvisí s kvalitou bydlení v Ostravě, kde starší občané žijí převážně v bytech sídlištní a městské zástavby 1.a 2. kategorie. ( Čísla za ČR zahrnují i oblasti, kde kvalita bydlení je podstatně nižší.) Prádelny využívalo v ČR občanů nad 60 let, tj. 0,83% a 100 občanů v Ostravě, tj. 0,17%. Nižší počet klientů v Ostravě souvisí s kvalitou bydlení. Zařízení pro denní pobyt (tj. domovinky) pro seniory, o které ve své mimopracovní době pečují jejich rodinní příslušníci, využívalo v ČR 657 občanů, tj. 0,035% a 85 občanů v Ostravě, tj. 0,14% z počtu občanů starších 60 let. Větší využívání těchto služeb v Ostravě je dáno charakterem bydlení v převážně městské a sídlištní zástavbě spolu se způsobem života rodiny a příbuzných, kteří o seniory pečují práce mimo domov (s dojížděním), která neumožňuje pečovat o seniora v pracovní době. (Čísla za ČR zahrnují i venkovské oblasti s jiným způsobem života práce v místě bydliště, případně práce v několika denních blocích apod.) Pokud bychom propočetli počet zařízení - jídelen pro důchodce na počet obyvatel starších 60 let, je na tom Ostrava ve srovnání s ČR lépe (0,007% k 0,003%). Počet klientů činil v roce ,76% (33 289) všech občanů nad 69 let v ČR a 0,25% (148) v Ostravě. I tato čísla, ve srovnání s celostátními, potvrzují předchozí hypotézu o jiném způsobu života osob pečujících o seniory v Ostravě. Zdroje: Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2000, MPSV ČR Roční výkazy o sociální péči a dávkách bod E, statistiky pro MPSV Pečovatelská služba v Ostravě Tabulka: Pečovatelská služba v Ostravě v roce 1999 Typ zařízení 1999 Státní Obecní Církevní Fyz. Obč.sdružen Celkem osoby í a ostatní PS-počet pracovišť Z toho jen dovoz oběda Počet občanů Z toho V DPS Jen dovážka obědů Zdroj: Roční výkazy o sociální péči a dávkách bod E, statistiky pro MPSV Tabulka: Pečovatelská služba v Ostravě v roce 2000 Typ zařízení 2000 Státní Obecní Církevní Fyz. Obč.sdružení celkem osoby a ostatní PS-počet pracovišť Z toho jen dovoz oběda Počet občanů Z toho V DPS Jen dovážka obědů Zdroj: Roční výkazy o sociální péči a dávkách bod E, statistiky pro MPSV 18

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA OSTRAVY V NÁVAZNOSTI NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. etapa Závěrečná část Ostrava 2002

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého

Více

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ ÚVOD Tým Evropské rozvojové agentury vnímá aktuální demografické změny ve společnosti, narůstající

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA OSTRAVY V NÁVAZNOSTI NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. etapa Díl II. Sociodemografická struktura

Více

Sociální služby očima seniorů v regionu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - - Stará Boleslav

Sociální služby očima seniorů v regionu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - - Stará Boleslav Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Sociální služby očima seniorů v regionu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - - Stará Boleslav Sociální práce Vedoucí práce:

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická fakulta Katedra věd o výchově Analýza péče o seniory (porovnání veřejného a soukromého sektoru) Autor: Tereza Dušková Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D. Místo:

Více

1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE... 3 3. PŘEDPOKLAD BUDOUCÍHO VÝVOJE... 12 4. VYBRANÉ CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE... 3 3. PŘEDPOKLAD BUDOUCÍHO VÝVOJE... 12 4. VYBRANÉ CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE... 3 2.1. MĚSTO PROSTĚJOV V REGIONU... 3 2.2. POČET OBYVATEL... 4 2.3. STRUKTURA PODLE VĚKU... 6 2.4. VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA... 8 2.5. NÁRODNOSTNÍ

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 Děčín 2010 Náklad 250

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 Název projektu: Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT Číslo projektu: Hlavní řešitel projektu: Spoluřešitelé

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA KOJETÍNA

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA KOJETÍNA SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA KOJETÍNA 2008 Zpracovala: Mgr. Danuše Roučková OBSAH ÚVOD... 2 1. MĚSTO KOJETÍN.... 3 2. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE....... 5 2.1. Počet obyvatel........... 5 2.2. Porodnost

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více