Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831"

Transkript

1 Cvičení č. 2 ZÁKLADY VYTÁPĚNÍ Ing. Jindřich Boháč Místnost B

2 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu AKTUÁLNĚ PLATNÁ od r Norma popisuje výpočet návrhového tepelného výkonu pro: - vytápěný prostor pro dimenzování otopných ploch - budovu nebo část budovy pro dimenzování tepelného výkonu Výpočet pro standardní případy: - výška místností do 5 m - vytápění za ustáleného stavu - rovnoměrné rozložení teplot Zvláštní případy: budovy s vysokou výškou stropu nebo rozdílnou teplotou 2

3 Postup výpočtu pro vytápěný prostor: stanovení hodnoty výpočtové venkovní teploty a průměrné roční venkovní teploty; stanovení stavu každého prostoru (vytápěný nebo nevytápěný) a hodnot pro výpočtovou vnitřní teplotu každého vytápěného prostoru; stanovení rozměrových a tepelných vlastností pro všechny stavební části a pro každý vytápěný a nevytápěný prostor; výpočet součinitele návrhových tepelných ztrát prostupem a násobení návrhovým rozdílem teplot pro získání tepelných ztrát prostupem vytápěného prostoru (součet návrhových tepelných ztrát prostupem všech vytápěných prostor); výpočet součinitele návrhových tepelných ztrát větráním a násobení návrhovým rozdílem teplot pro získání tepelných ztrát prostupem vytápěného prostoru (součet návrhových tepelných ztrát větráním všech vytápěných prostor); stanovení celkové návrhové tepelné ztráty vytápěného prostoru (resp. budovy) sečtením návrhových tepelných ztrát prostupem a návrhových tepelných ztrát větráním 3

4 Značení veličin: θ teplota [ C] théta Φ tepelná ztráta, tepelný výkon [W] fí H součinitel tepelné ztráty [W/K] ψ lineární součinitel prostupu tepla [W/m.K] psí 4

5 Celková návrhová tepelná ztráta vytápěného prostoru (i): φ i = φ T,i + φ V,i [W] φ T,i φ V,i návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru [W] návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru [W] 5

6 Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru: φ T,i = H T,ie + H T,iue + H T,ig + H T,ij. θ int,i θ e [W] H T,ie H T,iue H T,ig H T,ij i nt,i e součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního prostředí (e) pláštěm budovy [W/K] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního prostředí (e) nevytápěným prostorem (u) [W/K] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do zeminy (g) v ustáleném stavu [W/K] součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru (i) do sousedního prostoru (j) vytápěného na výrazně jinou teplotu [W/K] výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru (i) [ C] výpočtová venkovní teplota [ C] 6

7 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí pláštěm budovy: H T,ie = k A k. U k. e k + l ψ l. l l. e l [W/K] A k plocha stavební části v [m 2 ] e k, e l korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům jako je různé oslunění, pohlcování vlhkosti stavebními díly, rychlost větru - základní hodnota je rovna 1 U k součinitel prostupu tepla stavební části [W/m 2.K]. Zde bychom měli prostupy počítat naprosto přesně pro různé nestejnorodé konstrukce a to dle níže popsaných norem společně s pokyny přílohy B ČSN EN Normy uvažují tepelné vazby uvnitř v jednotlivých vlastních konstrukcích: l l ČSN EN ISO 6946 resp. ČSN EN ISO (pro neprůsvitné části resp. v kontaktu se zeminou) ČSN EN ISO (pro dveře a okna) délka lineárních tepelných mostů mezi vnitřním a venkovním prostředím [m] (nejsložitější varianta!) l součinitel lineárního prostupu tepla lineárního tepelného mostu [W/m.K]. Tepelné mosty (vazby) mezi konstrukcemi! l se stanoví jedním ze dvou postupů: pro hrubé stanovení se užijí tabelární hodnoty uvedené v ČSN EN ISO 14683; nebo se vypočtou podle ČSN EN ISO a 2. 7

8 l Tabelované hodnoty součinitele lineárního prostupu tepla lineárního tepelného mostu dle ČSN EN ISO 14683: 8

9 Zjednodušená metoda stanovení součinitele tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí pláštěm budovy: H T,ie = A k. U k. e k + ψ l. l l. e l = A k. (U k +ΔU tb ) [W/K] k l k U tb korekční činitel prostupu tepla [W/m 2 K], závisející na druhu stavební části viz Počet průniků stropních konstrukcí Počet průniků stěn U tb pro svislé stavební části [W/m 2.K] Objem prostoru 100 m 3 Objem prostoru 100 m 3 0 0, , ,15 0,05 0 0,20 0,10 1 0,25 0,15 2 0,30 0,20 0 0,25 0,15 1 0,30 0,20 2 0,35 0,25 Stavební část Lehká stropní/podlahová konstrukce (např. dřevěná, kovová) Těžká stropní/podlaho vá konstrukce (např. betonová) Počet stran v kontaktu s venkovním prostředím U tb pro vodorovné stavební části [W/m 2.K] 0 1 0,05 2 0,10 3 0,15 4 0,20 Plocha stavební části m 2 U tb pro otvorové výplně [W/m 2.K] 0 až 2 0,50 2 až 4 0,40 4 až 9 0,30 9 až 20 0, ,10 (zjednodušená varianta dle - sloužící jen pro hrubý odhad a pro využití v případě energetického hodnocení a bilance budovy jako celku!) 9

10 Zjednodušená metoda stanovení součinitele tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí pláštěm budovy: U tb U k U kc H T,ie = A k. U kc = A k. (U k +ΔU tb ) [W/K] k k Korekční činitel - zvýšení součinitele prostupu tepla [W/m 2 K] vlivem tepelných mostů mezi jednotlivými stavebními konstrukcemi v místnosti viz ČSN EN Součinitel prostupu tepla [W/m 2 K], lze využít klasicky vypočtený jak jej známe (z tepelného odporu konstrukce a přestupů na jejích stranách) Celkový součinitel prostupu tepla [W/m 2 K] zabudované konstrukce Stavební konstrukce (zapamatovat!) U tb [W/m 2.K] S důsledně optimalizovanými tepelnými vazbami 0,02 S mírnými tepelnými vazbami (kvalitní řešení) 0,05 S běžnými tepelnými vazbami (standardní řešení) 0,1 S výraznými tepelnými vazbami (zanedbané řešení 0,2 a více Zjednodušená varianta dosazení ΔU tb dle normativní přílohy B ČSN EN praktický výpočet pro stanovení tepelné ztráty budovy součtem tepelných ztrát jednotlivých místností! 10

11 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního prostředí (e) nevytápěným prostorem (u): b u u H T,iue = A k. U k. b u + ψ l. l l. b u = A k. (U k +ΔU tb ). b u [W/K] k l k teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi nevytápěným prostorem a venkovní návrhovou teplotou [-], závisející na druhu stavební části viz Nevytápěný prostor teplota nevytápěného prostoru [ C] b u = θ int,i θ u θ int,i θ e nebo tabulka Prostor pouze s 1 venkovní stěnou Prostor nejméně s 2 venkovními stěnami bez venkovních dveří 0,5 Prostor nejméně s 2 venkovními stěnami s venkovními dveřmi (např. předsíně, haly, garáže) 0,6 Prostor se 3 venkovními stěnami(např. venkovní schodiště) 0,8 Podzemní podlaží bez oken/venkovních dveří 0,5 Podzemní podlaží s okny/venkovními dveřmi 0,8 b u 0,4 Opět se využívá zjednodušená varianta dosazení ΔU tb dle normativní přílohy B ČSN EN se stejnými hodnotami viz předchozí slide vysoká výměna vzduchu v podkroví (např. střešní keramická krytina nebo jiný materiál, které vytvářejí přerušované pokrytí) bez bednění pod krytinou jiné tepelně neizolované střechy 0,9 tepelně izolované střechy 0,7 Vnitřní komunikační prostory (bez venkovních stěn, intenzita výměny vzduchu nižší než 0,5 h -1 ) Volně větrané komunikační (poměr plochy otvorových výplní/objemu prostoru > 0,005 m 2 /m 3 ) Stropní konstrukce s podlahou nad vzduchovou mezerou (Stropní konstrukce s podlahou nad průlezným prostorem) 0,8 1,0 0 1,0 11

12 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do zeminy (g) v ustáleném stavu (zjednodušený výpočet): H T,ig = f g1. f g2. G W. k A k. U equiv,k [W/K] f g1 korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty [ ] dle ČSN EN roven 1,45 f g2 teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou venkovní teplotou a výpočtovou venkovní teplotou, který se stanoví: f g 2 int,i m,e int,i e průměrná venkovní teplota za otopné období [ C] (v normě označeno jako nepřesně roční ) A k plocha stavebních částí, které se dotýkají zeminy [m 2 ] U equiv,k ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební [W/m 2 K], stanovený podle různé typologie podlahy (viz obrázky 3 až 6 a tabulky 4 až 7 v ) G w korekční činitel zohledňující vliv spodní vody. Tento vliv se musí uvažovat, je-li vzdálenost mezi předpokládanou vodní hladinou spodní vody a úrovní podlahy podzemního podlaží (podlahové desky) menší než 1 m - dle ČSN EN je pak roven 1,15, jinak roven 1 m,e Charakteristický parametr podlahy A g B [ m] 0,5. P A G plocha uvažované podlahové konstrukce v metrech čtverečních [m 2 ] P obvod uvažované podlahové konstrukce (pouze délka obvodových stěn oddělujících vytápěný prostor uvažované části budovy od venkovního prostředí) [m] 12

13 Součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru (i) do sousedního prostoru (j) vytápěného na výrazně jinou teplotu: fij U k H T,ij = A k. U k. f ij [W/K] k redukční teplotní činitel, který koriguje teplotní rozdíl mezi teplotou sousedního prostoru a venkovní výpočtovou teplotou [-] Součinitel prostupu tepla [W/m 2 K], lze využít klasicky vypočtený jak jej známe (z tepelného odporu konstrukce a přestupů na jejích stranách) fij int,i sousedního prostoru int,i e Teplo sdílené z vytápěné místnosti do: sousední místnost ve stejné funkční části budovy sousední místnost v jiné funkční části budovy (např. byt) sousední místnost v jiné budově (vytápěné, nebo nevytápěné) sousední prostor [ C] sousední prostor se určí např. pro koupelnu, komoru apod. int,i m, e 2 m, e Účinky tepelných mostů se v tomto výpočtu neuvažují. 13

14 φ i = φ T,i + φ V,i [W] Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru: φ T,i = H T,ie + H T,iue + H T,ig + H T,ij. θ int,i θ e [W] H T,ie H T,iue H T,ig H T,ij i nt,i e součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního prostředí (e) pláštěm budovy [W/K] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního prostředí (e) nevytápěným prostorem (u) [W/K] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do zeminy (g) v ustáleném stavu [W/K] součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru (i) do sousedního prostoru (j) vytápěného na výrazně jinou teplotu [W/K] výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru (i) [ C] výpočtová venkovní teplota [ C] 14

15 Návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru: φ V,i = H V,i. θ int,i θ e [W] H V,i i nt,i e součinitel návrhové tepelné ztráty větráním [W/K] výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru (i) [ C] výpočtová venkovní teplota [ C] H V,i = V i. ρ. c p 0,34. V i [W/K] V i výměna vzduchu ve vytápěném prostoru [m 3 /s] resp. [m 3 /h] ρ hustota vzduchu při int, i [kg/m 3 ] c p měrná tepelná kapacita vzduchu při int,i [J/kg.K] 15

16 Výměna vzduchu ve vytápěném prostoru: a) PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ: V i = max( V inf,i. V min,i ) [m 3 /h] V inf,i = 2. V i. n 50. e i. ε i (infiltrace obvodovým pláštěm budovy) Vi objem vytápěném prostoru [m 3 ] n 50 intenzita výměny vzduchu za hodinu (h 1 ) při rozdílu tlaků 50 Pa mezi vnitřkem a vnějškem budovy a zahrnující účinky přívodů vzduchu e i stínící činitel [-] i výškový korekční činitel, který zohledňuje zvýšení rychlosti proudění vzduchu s výškou prostoru nad povrchem země [-] Stavba Rodinný dům s jedním bytem Jiné bytové domy nebo budovy n 50 [h -1 ] Stupeň těsnosti obvodového pláště budovy (kvalita těsnění oken) vysoká (velmi utěsněná okna a dveře) střední (Okna s dvojskly, normálně utěsněná) nízká (okna s jednoduchým zasklením, bez utěsnění) < 4 4 až 10 > 10 < 2 2 až 5 > 5 Třída zastínění Žádné zastínění (budovy ve větrné oblasti, vysoké budovy v městských centrech ) Mírné zastínění (budovy v krajině se stromovím nebo v zastavěném území, předměstská zástavba) Velké zastínění (středně vysoké budovy v městských centrech, budovy v zalesněné krajině) Vytápěný prostor bez nechráněných otvorových výplní e Vytápěný prostor s jednou nechráněnou otvorovou výplní Vytápěný prostor s více než jednou nechráněnou otvorovou výplní 0 0,03 0,05 0 0,02 0,03 0 0,01 0,02 Výška vytápěného prostoru nad úrovní země 0 10 m 1,0 > m 1,2 > 30 m 1,5 16

17 V V i fv, su,i Výměna vzduchu ve vytápěném prostoru: a) PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ: V i = max( V inf,i. V min,i ) [m 3 /h] V min,i = V i. n min (minimální hygienické množství) V objem vytápěném prostoru [m 3 ] i n min minimální intenzita výměny venkovního vzduchu za hodinu [h 1 ] b) NUCENÉ VĚTRÁNÍ: su,i mech,inf, i Druh místnosti n min [h -1 ] Obytná místnost (základní)) 0,5 Kuchyně nebo koupelna s oknem 1,5 Kancelář 1,0 Zasedací místnost, školní třída 2,0 V i = V inf,i + V su,i. f vi + V mech,inf,i [m 3 /h] množství přiváděného vzduchu do vytápěné místnosti [m 3 /h] (z projektu VZT) rozdíl množství mezi nuceně odváděným a přiváděným vzduchem z vytápěné místnosti [m 3 /h] (rovnotlaké větrání a obytné budovy většinou = 0) teplotní redukční činitel [-]: int,i su,i f v,i int,i e teplota přiváděného vzduchu do vytápěného prostoru (buď z ústřední teplovzdušné soustavy, ze sousedních vytápěných i nevytápěných prostorů, nebo z venkovního prostředí) ve stupních celsia [ C] Průtok vzduchu pro nucené větrání musí být minimálně roven nebo vyšší než je minimální hygienické množství! 17

18 Zvláštní případy: Budovy s výrazně odlišnou teplotou vzduchu a střední radiační teplotou (viz ČSN EN 12831) Vysoké a rozlehlé prostory Doposud byl předpoklad rovnoměrného rozložení teplot ve vytápěném prostoru u vysokých prostor však nelze zanedbat vzrůstající teplotní gradient po výšce místnosti, který ovlivňuje především velikost návrhové tepelné ztráty střechou. U budov s podmínkou s tepelnými ztrátami 60 W/m 2 norma zavádí výškový korekční součinitel: φ i = φ T,i + φ V,i. f h,i [W] fhi Způsob vytápění a druh nebo umístění otopných těles Výška vytápěných prostorů 5 m až 10 m 10 m až 15 m PŘEVÁŽNĚ SÁLAVÉ podlahové 1 1 stropní (teplota < 40 C) 1,15 nevhodné pro tento účel sálavé o střední a vysoké teplotě směrem dolů z vysoké výšky 1 1,15 PŘEVÁŽNĚ KONVEKČNÍ ohřátí vzduchu přirozenou konvekcí 1,15 nevhodné pro tento účel OHŘÁTÍ VZDUCHU NUCENOU KONVEKCÍ příčné proudění vzduchu v nízké výšce 1,30 1,60 proudění vzduchu směrem dolů z vysoké výšky 1,21 1,45 příčné proudění vzduchu o střední a vysoké teplotě ze střední výšky 1,15 1,30 18

19 Př.1) Vypočtěte celkovou návrhovou tepelnou ztrátu dané místnosti pomocí metod zjednodušeně zahrnujících tepelné mosty dle normy s využitím ČSN EN Místnost má standardní provedení tepelných mostů. Délka stěn (vnitřní rozm.): L 1 = 10 m; L 2 = 5 m volte: n 50 = 5 h -1 ; e i =0,03; ε i =1 Výška stěn (vnitřní rozm.): H = 2,5 Rozměry oken: 1,5 x 1,5 m Rozměry dveří: 2 x 0,9 m U vnějších stěn = 0,3 W/m 2 K U dělící příčky = 1,2 W/m 2 K U okna =U dveří = 1,4 W/m 2 K U strop = 0,2 W/m 2 K U podlaha = 0,25 W/m 2 K Spodní voda více než 1 m pod základy Větrání přirozeným způsobem θ int,i = 20 C (obývací místnost) θ sousední místn. = 15 C (vytápěná chodba) θ e = -12 C (Praha) θ m,e = 4,3 C (Praha, 13 C) 19

20 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí pláštěm budovy: Stavební konstrukce U tb [W/m 2.K] S důsledně optimalizovanými tepelnými vazbami 0,02 S mírnými tepelnými vazbami (kvalitní řešení) 0,05 S běžnými tepelnými vazbami (standardní řešení) 0,1 S výraznými tepelnými vazbami (zanedbané řešení 0,2 a více H T,ie = A k. (U k +ΔU tb ) k = ,2 + 0, ,5 3.1,5.1, ,9. 0,3 + 0,1 20

21 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního prostředí (e) nevytápěným prostorem: H T,iue = 0 W/K Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do zeminy (g) v ustáleném stavu (zjednodušený výpočet): H T,ig = f g1. f g2. G W. k A k. U equiv,k [W/K] = 1,45.0, ,165 = 5,9 W/K fg 2 int,i int,i m,e e 20 4,3 20 ( 12) 0,49 A B 0,5. P ,5.( ) g 4m Uequiv k W m 2, 0,165 / K 21

22 Součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru (i) do sousedního prostoru (j) vytápěného na výrazně jinou teplotu: H T,ij = k A k. U k. f ij [W/K] = 5.2,5. 1,2.0,1563 = 2,4 W/K Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru: φ T,i = H T,ie + H T,iue + H T,ig + H T,ij. θ int,i θ e = 49, ,9 + 2,4. (20 12 ) = 1846W min W fij int,i sousedního prostoru int,i e ( 12) 0,

23 Návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru: V inf,i = 2. V i. n 50. e i. ε i = ,5. 5.0,03.1 = 37,5 m 3 /h V min,i = V i. n min = ,5. 0,5 = 62,5 m 3 /h V i = max( V inf,i. V min,i ) 62,5 m 3 /h H V,i = V i. ρ. c p 0,34. V i = 0,34.62,5 = 21,25 W/K φ V,i = H V,i. θ int,i θ e = 21,25 (20 12 = = 680 W 23

24 Celková návrhová tepelná ztráta vytápěného prostoru (zjednodušenou metodou) (i): φ i = φ T,i + φ V,i = = 2530 W Celková návrhová tepelná ztráta (tohoto zadaného!) vytápěného prostoru (i) přesně: φ i = φ T,i + φ V,i = = 2680 W Celková tepelná ztráta vytápěného prostoru dle ČSN viz minulé cvičení: Qztr, celk Qp Qv Qz W 24

25 Návrhový tepelný výkon pro vytápěný prostor: φ HL,i = φ T,i + φ V,i + φ RH,i = φ i + (A i. f RH ) φ RH,i zátopový tepelný výkon [W] A i plocha vytápěném prostoru [m 2 ] f RH korekční součinitel závisící na době zátopu a předpokládaném poklesu vnitřní teploty v době útlumu [W/m 2 ] Standardně se s přerušovaným provozem (a tedy zátopovým tepelným výkonem) neuvažuje! 25

26 DĚKUJI ZA POZORNOST! 26

Tepelné soustavy v budovách

Tepelné soustavy v budovách Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Ing. Petr Horák, Ph.D. 1.3. 2010 2 Platnost normy ČSN

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN Základy vytápění (2161596) 2. Tepelné ztráty dle ČSN EN 12 831-1 19. 10. 2018 Ing. Jindřich Boháč ČSN EN 12 831-1 ČSN EN 12 831-1 Energetická náročnost budov Výpočet tepelného výkonu Část 1: Tepelný výkon

Více

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D.

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D. Tplné soustavy v budovách - Výpočt tplného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Ptr Horák, Ph.D. Platnost normy ČSN 060210 - Výpočt tplných ztrát budov při ústřdním vytápění Pozbyla platnost 1.9 2008. ČSN EN 12 831

Více

Výpočet tepelných ztrát rodinného domku

Výpočet tepelných ztrát rodinného domku Výpočet tepelných ztrát rodinného domku Výpočet tepelných ztrát rodinného domku Výpočet tepelných zrát je vázan na normu ČSN 060210/1994 "Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápěním. K vyrovnání

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová, Stavitelova 1, 111 11 Katastrální území: 234 567 Parcelní číslo: 11/1 Datum uvedení budovy do

Více

1 Úvod... 11 2 Popis objektu a klimatických podmínek... 12

1 Úvod... 11 2 Popis objektu a klimatických podmínek... 12 Obsah 1 Úvod... 11 2 Popis objektu a klimatických podmínek... 12 2.1 Klimatická data... 12 2.2 Popis objektu... 12 2.3 Popis konstrukcí... 13 2.3.1 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí... 13 3 Volba

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele ENERGETICKÉ VÝPOČTY 39 Podklady pro navrhování OS - energetické výpočty Stanovení potřebného výkonu tepelné ztráty [kw] Předběžný výpočet ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění ČSN EN

Více

Předmět VYT ,

Předmět VYT , Předmět VYT 216 1085, 216 2114 Podmínky získání zápočtu: 75 % docházka na cvičení (7 cvičení = minimálně 5 účastí) Konzultační hodiny: po dohodě Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Místnost č. 215 Fakulta strojní,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Energetické systémy budov 1

Energetické systémy budov 1 Energetické systémy budov 1 Energetické výpočty Výpočtová vnitřní teplota θint,i. (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 1 Vnější výpočtové parametry Co je to t e? www.japantimes.co.jp http://www.dreamstime.com/stock-photography-roof-colapsed-under-snow-image12523202

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1. ESB1 - Harmonogram ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1 prof.ing.karel Kabele,CSc ESB1 - Harmonogram 30.9. 1 Úvod,energetické výpočty 21.10. 2 Otopné plochy 7.11. 3 Otopné plochy 14.11.

Více

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný VYTÁPĚNÍ - cvičení č. Výpočet tepelných ztrát Ing. Roman Vavřička Vavřička,, Ph.D Ph.D.. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@ Roman.Vavricka @fs.cvut.cz neprůsvitné části

Více

Vzorové příklady aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorové příklady aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) Vzorové příklady aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) (novostavba výpočet návrhových tepelných ztrát, příklad bez výběru OT) MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY ZADÁNÍ BEZ ZÓNOVÁNÍ, BEZ BILANČNÍHO VÝPOČTU NEVYTÁPĚNÝCH

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Anna Polívková, Pečice 65, 262 31 Příbram Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický

Více

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Prakšice, Prakšice, 687 56 Katastrální území: 732826 Parcelní číslo: 46/2 Datum uvedení budovy do provozu

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Tepelné ztráty budov. Přednáška č. 1

Tepelné ztráty budov. Přednáška č. 1 Přednáška č. 1 Tepelné ztráty budov Vybrané veličiny charakterizujíc exteriér: Pro tepelně technické výpočty dle ČSN 73 0540 (Tepelná ochrana budov, díl 2- požadavky,2007, 3-návrhové hodnoty veličin, 2005):

Více

Výpočtové metody energetické náročnosti budov

Výpočtové metody energetické náročnosti budov Výpočtové metody energetické náročnosti budov Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Výpočtové metody energetické náročnosti budov Přehled platné legislativy Výpočetní postup podle vyhlášky 291/2001 Sb. Výpočet tepelného

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách Tepelně vlhkostní mikroklima Vlhkost v budovách Zdroje vodní páry stavební vlhkost - vodní pára vázaná v materiálech v důsledku mokrých technologických procesů (chemicky nebo fyzikálně vázaná) zemní vlhkost

Více

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY program ERGETIKA verze 2.0.2 DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY Způsob výpočtu: - Identifikační číslo průkazu: 19-2013 Identifikační údaje o zpracovateli průkazu - energetickém specialistovi: název zpracovatele:

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ Zbyněk Svoboda FSv ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, e-mail: svobodaz@fsv.cvut.cz The following paper contains overview of recommended calculation methods for

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 22 C Vnější návrhová teplota v zimním období Qe -13 C 4. Tepelně technické vlastnosti

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM HAVLÍČKOVA 519 BÍLOVICE NAD SVITAVOU zpracovaný podle vyhlášky 78/2013 Sb. ING. HANA KUKLÍNKOVÁ, OPRÁVNĚNÍ MPO Č. 0060 30.11.2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3 Zadání P7 (Konzultace č. 2) a P8 P7 Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce P8 Prostup

Více

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben Stavební fyzika Základní údaje k prvkům Schöck Isokorb Železobeton/železobeton Stavební fyzika 149 Stavební fyzika Tepelné mosty Teplota rosného bodu Teplota rosného bodu θ τ představuje takovou teplotu,

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: novostavba rodinného domu Adresa budovy: bytová zástavba Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.3 m 2

Více

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled PŘÍKLAD 17 Název stavby: Autor návrhu: Investor: Zhotovitel: Pasivní dům v Plzni Božkově Ing. arch. Martin Spěváček, Plzeň SETRITE, s.r.o., Ve Višňovce 21, 326 00 Plzeň-Božkov SETRITE, s.r.o., Ve Višňovce

Více

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č.... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 83.3 90.3 125 135 167 181 250 271 333 361 416 451 464 565 58.5 71.2 Software pro stavební fyziku

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 74.7 90.7 112 136 149 181 224 272 299 363 374 453 411 496 92.2 111.2 Software pro stavební

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

VZDUCHOTECHNIKA V RODINNÉM DOMĚ S KRYTÝM BAZÉNEM

VZDUCHOTECHNIKA V RODINNÉM DOMĚ S KRYTÝM BAZÉNEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING SERVICES VZDUCHOTECHNIKA V RODINNÉM DOMĚ

Více

Fakulta aplikovaných věd. Katedra mechaniky stavební oddělení

Fakulta aplikovaných věd. Katedra mechaniky stavební oddělení Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra mechaniky stavební oddělení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Nízkoenergetický bytový dům návrh řešení s

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dolákova 551 553 Dolákova 551 553, 181 00 Praha 8 Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti

Více

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 Předkládá: Ing. Pavel KOLOUCH oprávnění MPO č. 0999 E: kolouch.pavel@atlas.cz

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Nová evropská legislativa ČSN EN 12831 Obsah Směrnice 2002/91 Evropské technické normy Normy pro výpočet tepelných ztrát ČSN EN 12831 Výpočet

Více

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy Verze 2. 3. 202 Vyhláška č. xx/202 Sb., o energetické náročnosti budov ze dne 202, Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 4 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

STAVEBNÍ FYZIKA. Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

STAVEBNÍ FYZIKA. Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB STAVEBNÍ FYZIKA Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB tel.776 896553 k.bazantova@seznam.cz

Více

program ENERGETIKA verze 2.1.3 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 2.1.3 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

a průmyslové vytápění

a průmyslové vytápění Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Cvičení 6 Závěsné sálavé panely Ing. Ondřej Hojer, Ph.. otrbatý, M. a kol.: Vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů (I-IVX). a průmyslové vytápění Seriál

Více

Požárníbezpečnost. staveb Přednáška 9 -Zásady navrhování vzduchotechnických zařízení, druhy větracích systémů

Požárníbezpečnost. staveb Přednáška 9 -Zásady navrhování vzduchotechnických zařízení, druhy větracích systémů Požárníbezpečnost bezpečnoststaveb staveb Přednáška 9 -Zásady navrhování vzduchotechnických zařízení, druhy větracích systémů Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízení budov daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz

Více

program ENERGETIKA verze 2.1.4 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 2.1.4 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12 Ing.Miloslav Přibyl, Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 TEPLICE IČ:139 43 014, ČKAIT 0400249, EA číslo oprávnění 1123 Telefon: 773 164 628, 725 326 033 cead@seznam.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2015 obvodová stěna - Porotherm Název úlohy : Zpracovatel

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Energetická náročnost rodinného domu po provedeném zateplení vedoucí práce: Prof.Ing.Jiří Kožený, CSc.

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit 1. Energetický štítek obálky budovy 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB 3. Energetický audit Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB ENB obsahuje informace o

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY II. Petr Junga

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY II. Petr Junga Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY II Petr Junga Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY II Ing. Petr Junga, Ph.D. Brno, 2014 Tato publikace je

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz TEPELNÁ IZOLACE www.a-glass.cz 2 100% ČESKÝ VÝROBEK 100% RECYKLOVANÉ SKLO 100% EKOLOGICKÉ Pěnové sklo A-GLASS je tepelně izolační materiál, který je vyroben z recyklovaného skla. Pěnové sklo A-GLASS je

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Ohradní 1357/41, 140 00 Praha PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688,

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem

Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje na SPŠS Havlíčkův Brod zavřeným a otevřeným VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TEPELNÁ TECHNIKA 1D. Základy práce s aplikací. Verze 3.0.0

TEPELNÁ TECHNIKA 1D. Základy práce s aplikací. Verze 3.0.0 TEPELNÁ TECHNIKA 1D Základy práce s aplikací Verze 3.0.0 OBSAH 1. Přehled verzí aplikace... 5 2. Spuštění aplikace... 8 2.1. Ze stránek www.stavebni-fyzika.cz... 8 2.2. Z jiné aplikace... 8 3. Princip

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová Karolína Ostrava, Objekt 1.B.006 Blok u Galerijní třídy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r

Více

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav Energetický štítek obálky budovy Stávající a navrhovaný stav Protokol k energetickému štítku obálky budovy Identifikační údaje Druh stavby... Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)... Katastrální území a katastrální

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA IZOLACE PODLAH A STROPŮ vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007)

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích PTV Progresivní technologie budov Seminář č. 3 a 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 4 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz volba modelu pro výpočet vícerozměrného vedení tepla Lineární a bodový tepelný most Lineární

Více

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) (novostavba výpočet návrhových tepelných ztrát, příklad s výběrem OT) MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY ZADÁNÍ SE ZÓNOVÁNÍM, S BILANČNÍM VÝPOČTEM NEVYTÁPĚNÝCH

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Vytápění zavěšenými sálavými panely

Vytápění zavěšenými sálavými panely Vytápění zavěšenými sálavými panely 1. Všeobecně Vytápění pomocí sálavých panelů zaručuje bezhlučný provoz, při kterém nedochází k proudění vzduchu, dále stálou teplotu v celé místnosti a žádné nebezpečí

Více