zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011"

Transkript

1 zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 Letiště Praha, a. s. Komunikace Letiště Praha Communication Prague Airport K Letišti 6/ Praha 6 Vytištěno na recyklovaném papíru. Printed on recycled paper.

2 1 O Letišti Praha About Prague Airport 03 2 Naše hodnoty Our Values 05 3 Strategie a pilíře společenské odpovědnosti Letiště Praha 07 STRATEGY AND PILLARS OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF PRAGUE AIRPORT 4 Budujeme dobré vztahy s okolím BUILDING GOOD RELATIONS WITH OUR SURROUNDINgs 09 Programy finanční podpory Programmes of financial support Komunikace Communication Soutěže, motivace a exkurze Competitions, motivation and educational tours 5 Pečujeme o životní prostředí WE CARE FOR the ENVIRONMENt 16 EMS průkaz kvalitní péče o životní prostředí EMS certificate of quality in environmental care Hluková problematika Solving the noise issue Ochrana vod Water protection Ochrana ovzduší Air protection Odpadové hospodářství Waste management Emise Emissions EMS Recyklace, spotřeba kancelářského materiálu, omezení plýtvání, tisková řešení Recycling, consumption of office supplies, reduction of waste, print solutions 6 Zaměstnanci jsou pro nás klíčoví EMPLOYEES ARE OUR KEY ASSETS 24 Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Employee development and training Talent Management Pool Zaměstnávání handicapovaných Employing handicapped people Firemní mateřská školka Company pre-school centre Projekt Hodnoty Letiště Praha Project Values of Prague Airport Etický kodex Code of Ethics Prague Airport Team Spirit 7 Podporujeme neziskový sektor WE SUPPORT the NON-PROFIT SECTOR 30 Člověk v tísni People in Need Program finanční podpory NA KŘÍDLECH POMOCI Programme of financial support WINGS OF HELP Veřejné sbírky v prostorách letiště Public collections within the airport facilities 8 Další kroky NEXT STEPs 33 01

3 O Letišti Praha About prague airport 1 Letiště Praha, a. s., (dále také Letiště Praha ) je provozovatelem nejvýznamnějšího letiště v České republice a druhého největšího ve střední a východní Evropě. Letiště Praha/Ruzyně, které si v roce 2012 připomene výročí 75 let od prvního realizovaného letu, odbaví ročně necelých 12 milionů cestujících. V roce 2011 byl ruzyňský vzdušný přístav spojen pravidelnou linkou se 133 destinacemi v 52 zemích prostřednictvím letadel 53 aerolinek. Operuje zde i 5 pravidelných cargo dopravců a další desítky společností pak zajišťují charterovou přepravu. Letiště Praha, které v roce 2010 hospodařilo s miliardovým ziskem, zaměstnává přes zaměstnanců, dalších odhadovaných více než lidí zaměstnávají firmy působící na letišti či navázané na jeho provoz. Letiště Praha, a. s., je od roku 2011 součástí Českého Aeroholdingu, a. s. Ten zastřešuje skupinu společností vlastněných státem, které se zabývají leteckou dopravou a souvisejícími pozemními službami. V čele Letiště Praha, a. s., stojí tříčlenné představenstvo. Činnost společnosti kontroluje tříčlenná dozorčí rada. Letiště Praha získalo v roce 2011 jako jediné na světě prestižní cenu Eagle Award od asociace leteckých dopravců IATA především za jeho výrazný rozvoj, spokojenost zákazníků s jeho službami, transparentní a rovnocenný přístup vůči všem leteckým dopravcům a jeho pobídkovou politiku. Prague Airport (hereafter also Prague Airport ) operates the most important international airport in the Czech Republic and the secondlargest in Central and Eastern Europe. Prague Airport which in 2012 will celebrate the 75th anniversary of the first operated flight, services almost 12 million passengers a year. In 2011, the international air hub Ruzyně was connected by regular flights to 133 destinations in 52 countries via the aircraft of 53 carriers. There are also 5 regular cargo carriers and dozens of other companies providing charter flights from here. Prague Airport which generated a profit equal to one billion CZK in the year 2010, employs more than 2,000 people and there are more than 15,000 people employed by companies running their business at the airport or linked to its activities. Since 2011 Prague Airport has been been part of Czech Aeroholding, a. s. This company ensures coordination of a group of companies owned by the state which operate in air transportation and related ground handling services. Letiště Praha, a. s., is led by a three-member Board of Directors. Monitoring of the company s activities is carried out by a three-member Supervisory Board. Prague Airport was the only airport in the world in 2011 to be awarded with the prestigious Eagle Award from the Air Transport Association IATA mainly for its substantial development, customer satisfaction with its services, its transparent and equal approach to all air carriers and its incentive policy. Cena Eagle Award 2011 od asociace leteckých dopravců IATA. Eagle Award 2011 from the Air Transport Association IATA. 03

4 naše hodnoty our values 2 PRIDE We are proud bearers of the Prague Airport brand name We are bearers of the good name of the company both as an employer and a service provider. We always make sure we help promote the good name of our company. We are aware of our role in securing the flawless operation of Prague Airport as an integral company. We value the unique and professional environment of Prague Airport. HRDOST Jsme nositeli dobrého jména Letiště Praha Jsme nositeli dobrého jména společnosti jako zaměstnavatele a poskytovatele služeb. Chováme se vždy tak, abychom šířili dobré jméno naší společnosti. Jsme si vědomi naší role při zajišťování bezchybného fungování společnosti Letiště Praha jako celku. Vážíme si profesionálního a unikátního pracovního prostředí Letiště Praha. OTEVŘENOST Díváme se na svět vašima očima Jsme v první řadě profesionálové - poskytování kvalitních služeb je pro nás standardem. Zajímáme se o potřeby cestujících, obchodních partnerů, zákazníků i zaměstnanců letiště a pružně na ně reagujeme. Snažíme se, aby naše služby byly vždy příjemným zážitkem. Vstřícná, srozumitelná a otevřená komunikace nám umožňuje budování kvalitních a dlouhodobých vztahů uvnitř i vně letiště. Dbáme na včasné, přesné a pravdivé poskytování informací. BEZPEČNOST Garantujeme vaši bezpečnost Jsme si vědomi toho, že základem důvěry k nám je bezpečné letiště. Bezpečnost letiště a leteckého provozu zajišťujeme důsledným dodržováním mezinárodních standardů, bezpečnostních pravidel a postupů a předvídáním rizik. Důsledná ochrana informací je součástí naší práce. ODPOVĚDNOST Chováme se odpovědně Záleží nám na dobrých vztazích s okolím, jsme dobrý soused. Chráníme a aktivně zlepšujeme životní prostředí na letišti i v jeho okolí. Chováme se odpovědně k životnímu prostředí a motivujeme k tomu i naše obchodní partnery. OPENESS We perceive the world through your eyes Above all, we are professionals it is our standard to provide quality services. We analyse the needs of our passengers, business partners and clients, as well as those of the airport employees and try to react to them promptly. We always make sure our services turn out to be a pleasant experience. Positive, clear and open communication allows us to build strong and long-lasting relationships within and outside of the airport. We make sure information is provided on time, precisely and correctly. SAFETY We guarantee your safety We are aware of the fact that your trust in us is conditioned by having a safe airport. The safety of the airport and the air traffic is assured by following all international standards, safety rules and regulations strictly as well as by foreseeing risks. Strict protection of information is part of our job. RESPONSIBILITY We act in a responsible way We are committed to keeping good relationships with our neighbors; we are a good neighbour. We protect and actively improve the environment of the airport and its vicinity. We act in a responsible way when it comes to the environment and motivate also our business partners to adapt to the same approach. VISION We foresee future opportunities Innovation and advancement of technology have become an integral part of our work. Following the latest trends in the air traffic segment allows us to launch new technologies and systems enhancing the efficient use of resources, future revenue and an ongoing fine-tuning of the quality of our services to the most recent demands. Everything we do is with regard to the future prosperity and a sustainable growth of Prague Airport. VIZE Předvídáme budoucí příležitosti Inovace a technologický pokrok tvoří nedílnou součást naší práce. Sledování trendů v oblasti letecké dopravy nám umožňuje zavádět nové technologie a systémy s ohledem na efektivní využívání zdrojů, budoucí přínos a neustálé přizpůsobování kvality poskytovaných služeb aktuálním požadavkům. Vše, co děláme, děláme s vědomím budoucí prosperity trvale udržitelného růstu letiště

5 Strategie a pilíře společenské odpovědnosti Letiště Praha STRATEGY AND PILLARS OF SOCIAL RESPONSIBILITY 3 Approximately how many trees and woody species can be found in the area of the Prague Airport? Which of Prague Airport s activities produces the most CO 2 emissions? Who won the QUIETEST AIRLINE competition in the jet aircraft category in 2011? How much did the employees of the Prague Airport contribute to humanitarian flood donations in summer 2010? In its corporate social responsibility, Prague Airport focuses on four key areas which are essential as for its high quality of operation. Building good relations with inhabitants in its surroundings, improvement of the environment, employee development and support of the non-profit sector are those four. Kolik stromů a dřevin přibližně najdete v areálu letiště Praha/Ruzyně? Z jaké činnosti Letiště Praha vzniká nejvíce emisí CO 2? Kdo vyhrál soutěž NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE v kategorii proudových letadel v roce 2011? Jak vysokou částkou přispěli zaměstnanci Letiště Praha na humanitární povodňovou sbírku v létě 2010? Letiště Praha se ve své společenské odpovědnosti zaměřuje na čtyři klíčové oblasti, které jsou pro jeho kvalitní fungování zásadní. Jsou jimi budování dobrých vztahů s obyvateli v jeho okolí, zlepšování životního prostředí, rozvoj zaměstnanců a podpora neziskového sektoru. Dobré vztahy s okolím jsou klíčové pro většinu letišť na celém světě. Z pohledu trvale udržitelného rozvoje daného letiště je totiž nesmírně důležité vytvářet dlouhodobě kvalitní sousedské soužití. Letiště Praha vede se svými sousedy, zejména prostřednictvím zastupitelů jednotlivých obcí a městských částí Prahy dotčených leteckým provozem, průběžný dialog a využívá i další způsoby komunikace přímo s občany. Kromě toho finančně podporuje projekty ve svém okolí sloužící ke zlepšení životního prostředí či rozvoji občanské společnosti. Zaměřuje se také na pozitivní motivaci leteckých dopravců či osvětu směrem k nejmladší generaci. Životní prostředí je v souvislosti s leteckým provozem často zmiňováno. Jako nejvýznamnější dopad je v České republice chápán související hluk, dále pak emise a v neposlední řadě také problematika odpadového hospodářství. Kvalitní zaměstnanci jsou ve firmách, které myslí na svou budoucnost, chápáni jako rodinné stříbro, protože úspěch dané společnosti do značné míry závisí na jejich výkonech. Pracovat pro letiště je součástí určité stavovské hrdosti a u řady zaměstnanců se to projevuje tím, že na Ruzyni pracují po generace. Letiště Praha si je vědomo, jak je důležité rozvíjet potenciál jednotlivých zaměstnanců, ať už formou vzdělávání nebo motivačních programů. Good relations with its surroundings are key for most airports in the world. Regarding the sustainable development of the given airport, it is namely very important to build a long-lasting strong coexistence with the airport s neighbors. A continuous dialog between Prague Airport and its neighbors, via representatives of individual municipalities and city districts affected by the air traffic, has been established. Prague Airport also uses other ways of communication, directly with the inhabitants. As well as the above, Prague Airport provides financial support to projects in its surroundings leading to an improved environment environment or to development of civil society. We also focus on positive motivation of air carriers or raising public awareness of the youngest generation. The quality of the environment is a frequent topic mentioned in connection with air traffic. Noise connected with it, air pollution and last but not least the waste management system. Companies thinking of their future consider top-quality employees to be their most valuable resource, because success of the given company depends, to a considerable extent, on their performance. It is part of a certain professional pride to work for the airport and many current employees work here, as did their parents. Prague Airport is aware of how important it is to develop abilities of individual employees, be it through education or motivation programmes. The last, but not the least nor less important pillar of the social responsibility of Prague Airport is its cooperation with the non-profit sector, be it in partnership with the foundation People in Need or its own grant program. For the first time in history, this publication summarises the former and current activities of Prague Airportn in the area of corporate social responsibility. Posledním, ale neméně důležitým pilířem společenské odpovědnosti Letiště Praha je spolupráce s neziskovým sektorem, ať už se jedná o partnerství s nadací Člověk v tísni či o vlastní grantový program. Tato publikace shrnuje poprvé v historii dosavadní i stávající aktivity Letiště Praha v oblasti společenské odpovědnosti

6 Budujeme dobré vztahy s okolím BUILDING GOOD RELATIONS WITH OUR SURROUNDINGS Programy finanční podpory 4 Programmes of financial support In 2004, Prague Airport launched the program LIVING IN HARMONY, which represents a medium for granting financial support to municipalities and city districts of Prague affected by the operation of Prague Airport to improve the environment. Up to 2011 more than CZK 167 million has been granted to projects focusing on water and air protection, maintenance of greenery, waste management and noise protection. Tangible results are, for example, newly-built cycling paths, reduction of dust of local communications, planting and revitalization of greenery and many more activities. The total amount for the given year was specified through an agreement with the Association of legal persons affected by the operation of Prague Airport. This association represents municipalities and city districts of Prague within the noise restricted zone and in its immediate surroundings. The amount fluctuates around CZK 24 million and will be increased in the case of more extensive air traffic. Letiště Praha v roce 2004 zahájilo program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ, jehož prostřednictvím poskytuje obcím a městským částem Prahy dotčeným provozem letiště Praha/Ruzyně finanční prostředky na zlepšování životního prostředí. Do roku 2011 tak věnovalo více než 167 mil. Kč na projekty v oblasti ochrany vod, ovzduší, péče o zeleň, odpadového hospodářství či ochrany proti hluku. Konkrétními výstupy pak jsou např. budování cyklostezek, snižování prašnosti místních komunikací, výsadba a revitalizace zeleně a mnoho dalších aktivit. Celková částka pro daný rok byla stanovena dohodou se Sdružením právnických osob dotčených provozem letiště Praha/Ruzyně zastupujícím obce a MČ Prahy v ochranném hlukovém pásmu a v jeho bezprostředním okolí. Pohybuje se okolo 24 mil. Kč, navyšována bude v případě zvýšeného leteckého provozu. Příklady projektů podpořených programem ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ Kanalizace v Dobrovízi Cyklistická stezka v Přední Kopanině Softbalové hřiště v Řepích Dětské hřiště ve Zličíně Dětské hřiště v Roztokách Školní hřiště v Suchdole Zahrada vůní v Roztokách Lípa sousedství ve Zličíně O tři roky později Letiště Praha zahájilo program finanční podpory DOBRÉ SOUSEDSTVÍ, v němž rozšířilo možnosti využití příspěvku i na rozvoj občanské společnosti. Navíc se okruh žadatelů rozšířil na nadace, veřejně prospěšné organizace a další neziskové instituce působící v obcích a městských částech Prahy dotčených leteckým provozem. Letiště Praha zatím včetně roku 2011 vynaložilo více než 43 mil. Kč na výstavbu dětských hřišť, podporu projektů v oblasti sociální, kulturní, společenské či zdravotní. Příklady projektů vybraných v rámci programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ Vybudování oddechové zóny s herními prvky na školní zahradě ZŠ Roztoky Dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu v Horoměřicích Pokračování rekonstrukce fotbalového hřiště a jeho zázemí v městské části Přední Kopanina Vybudování dětského dopravního hřiště na zahradě MŠ Socháňova Přenosná motorová stříkačka pro Sbor dobrovolných hasičů Zličín Rekonstrukce prostor a dovybavení Mateřského centra Rožálek Aktivační programy pro klienty denního stacionáře penzionu pro seniory Horizont Celková rekonstrukce podlah a vybavení počítačové učebny základní školy ve Středoklukách Dovybavení knihovny a umístění aktivizačních prvků pro seniory a laviček v Městské části Praha - Suchdol Dětské hřiště v Tuchoměřicích Oprava areálu Českého svazu chovatelů ZO Hostivice Examples of projects supported within the program LIVING IN HARMONY Sewerage system in Dobrovíz Cycling path in Přední Kopanina Softball sports ground in Řepy Playground in Zličín Playground in Roztoky School playground in Suchdol Garden of fragrance in Roztoky Lime tree in the neighborhood of Zličín Three years later, Prague Airport launched the financial grant program GOOD NEIGHBORHOOD, which also expanded the possibilities of grant usage for enhancing the development of civic society. In addition to that, the range of applicants increased. It newly includes foundations, community organizations and further non-profit institutions operating in municipalities and city districts of Prague affected by air traffic. Prague Airport has so far financially supported building of playgrounds and projects in welfare, cultural, social and health areas with more than CZK 43 million. Examples of projects selected within the program GOOD NEIGHBORHOOD Built relaxation zone with playground elements in the school garden of ZŠ Roztoky Completed reconstruction of the municipal office building in Horoměřice Ongoing reconstruction of a football pitch and of its facilities in city district Přední Kopanina Built children s traffic playground in the garden of MŠ Socháňova Mobile motor fire-engine for for volunteer firefighters in Zličín Reconstructed premises and additional equipment of the parent centre Rožálek Activation programs for clients of the day care centre for old people Horizont Total reconstruction of floors and provided equipment of an IT classroom of an elementary school in Středokluky Retrofitting library and building activation elements for old people and park benches in city district Praha - Suchdol Playground in Tuchoměřice Reconstructed premises of the Czech Association of Breeders ZO Hostivice 09 10

7 Komunikace Letiště Praha průběžně komunikuje se svým okolím. Jedná se o pravidelná setkání se starosty obcí a městských částí Prahy v okolí letiště, dále zasílání měsíčního elektronického zpravodaje o aktuálním dění na letišti. Informace pro občany pak poskytuje také formou časopisu SPOLU a informačních roadshow v případě větších událostí nebo prostřednictvím zábavně-informačního rodinného odpoledne. Communication Prague Airport continually communicates with its neighborhood. Regular meetings are held with the mayors of municipalities and city districts of Prague in the neighborhood of the airport. Also an electronic newsletter on current happenings at the airport is sent monthly. Information to the public is furthermore provided through the magazine SPOLU and through information road shows in the case of bigger events and through fun/informative family afternoons. dobré sousedství good NeighbOrs žijeme zde společně LiViNg in harmony Zábavně-informační rodinné odpoledne na Letišti Praha. Fun/informative family afternoon at the Prague Airport

8 Soutěže, motivace a exkurze Ve spolupráci s MČ Praha 6 Letiště Praha vyhlašuje soutěž NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE, v roce 2011 se uskutečnil už 5. ročník. Soutěž se koná každoročně v období letní sezóny, kdy je letecký provoz na Ruzyni nejintenzivnější, většinou od května do října. Smyslem akce je pozitivní motivace leteckých společností k vstřícnému přístupu k životnímu prostředí a k ohleduplnosti k obcím a městským částem v okolí letiště. Do soutěže jsou zapojeny letecké společnosti, které na ruzyňské letiště létají nejčastěji. Soutěží se ve dvou kategoriích proudová letadla a turbovrtulová letadla. Pro vyhodnocení soutěže je využit monitorovací systém leteckého hluku a letových tratí ANOMS8, který patří ke světové špičce. Do hodnotících kritérií soutěže vstupují údaje o hlukových vlastnostech letadel, o dodržování stanovených protihlukových postupů a o počtu přepravených cestujících. Vítězem v kategorii proudových letadel se pro rok 2011 stala letecká společnost easyjet, v kategorii turbovrtulových letadel zvítězil maďarský dopravce Malév. Competitions, motivation and educational tours The QUIETEST AIRLINE competition is announced each year by Prague Airport in cooperation with Prague 6; 2011 was the the fifth year of the competition. It takes place every year during the summer season in the period of the highest air traffic at Ruzyně, mostly from May to October. Through this competition Prague Airport wants to motivate airlines positively to adopt a forthcoming approach to the environment and respectful behavior towards municipalities and city districts in the airport s vicinity. Airlines using Prague Airport most often participate in this contest. There are two categories in the competition jet aircraft and turboprop aircraft. To evaluate the results, the Aviation Noise and Routes Adherence Monitoring system ANOMS8, which is one of the world s top systems, is used. Data on noise characteristics of aircrafts, on adherence to given noise abatement procedures and on the number of carried passengers are part of the evaluation criteria. In 2011, the airline easyjet was the winner in the jet aircraft category and the Hungarian airline Malév in the turboprop category. Souběžně s NEJTIŠŠÍM DOPRAVCEM probíhá soutěž pro žáky základních škol z okolních obcí a pražských městských částí nazvaná SVĚT LETADEL. Letos se jednalo o 2. ročník, jehož téma bylo profese na letišti. Zúčastnilo se celkem 420 dětí z dvanácti základních škol. Letiště Praha zároveň umožňuje školám, které se nacházejí v ochranném hlukovém pásmu, bezplatné exkurze pro jednotlivé třídy. Ing. Jiří Pos, ředitel Letiště Praha, zástupci společností easyjet a Malév a Marie Kousalíková, starostka Prahy 6 při předání ocenění NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE In line with the QUIETEST AIRLINE competition a contest for children from elementary schools located in neighboring municipalities and city districts of Prague entitled THE WORLD OF AIRCRAFT is held. This year it was for the second time and its topic was professions at the airport. Altogether 420 children from twelve elementary schools participated. Prague Airport offers schools located in the noise restricted zone free educational tours round the airport for individual classes. Ing. Jiří Pos,Chief Executive Officer Prague Airport, representatives of companies easyjet and Malév and Marie Kousalíková, Mayor of Prague 6 at the QUIETEST AIRLINE 2011 awards. 13

9 Pečujeme o životní prostředí WE CARE FOR ENVIRONMENT 5 EMS průkaz kvalitní péče o životní prostředí Systémy environmentálního managementu (EMS) patří bezesporu k moderním nástrojům řízení, které firmy využívají k řízení svého vlivu na životní prostředí, aniž by je k tomu nutil stát svými legislativními požadavky. EMS zavádí pořádek a důslednost do snah společnosti zabývat se problémy ochrany životního prostředí. Určuje přidělování zdrojů, rozděluje odpovědnosti a neustále vyhodnocuje praxi, postupy a procesy. V oblasti životního prostředí Letiště Praha zavedlo a realizuje mnoho opatření tak, aby minimalizovalo svůj negativní vliv na jeho jednotlivé složky. EMS certificate of quality in environmental care Environment management systems (EMS) belong, without question, to modern management tools used by companies for the management of their influence on the environment without being forced to do so by the state through legislative means. An EMS brings order and consistency to a company s efforts in dealing with problems of environmental protection. It determines resource allocation, assigns responsibilities and continuously evaluates practices, procedures and processes. Prague Airport has launched and implemented many measures in the area of environmental protection so that its negative impact on individual components of the environment is minimized. Hluková problematika Letiště Praha usiluje o minimalizaci hlukové zátěže civilní letecké dopravy na své okolí realizací řady provozních, ekonomických a technických opatření. Mezi provozní opatření patří zejména zákaz vzletů a přistání letadel bez odpovídající hlukové certifikace, omezení nočního provozu, preference dráhového systému, pravidla pro přílety a odlety, pravidla pro motorové zkoušky, omezení použití reverzního tahu motorů a omezení použití záložního zdroje energie. Tato opatření se nadále vyvíjejí v souladu s vývojem leteckého provozu a respektují společenské a legislativní požadavky. 16

10 Mezi ekonomická opatření patří hlukové poplatky, které jsou nastaveny v přímé závislosti na hlučnosti a váze letadel. Opatření výrazně motivuje letecké dopravce k nasazování nejmodernějších, tedy nejtišších letadel na pražském letišti. O účinnosti tohoto postupu svědčí jednoznačně čísla. Zatímco v roce 2006 se v kategorii nejtišších letadel pohybovala zhruba polovina letounů, o pět let později už jich byly téměř tři čtvrtiny. Solving the noise issue Hluková kategorie 3 Noise category ,09 10,18 5,09 3,16 2,71 Prague Airport makes every effort to minimize the noise impact of civil air traffic on its neighborhood. A variety of operational, economic and technical measures have been applied. Mainly banning take-offs and landings of aircraft without the appropriate Noise-compliance Certificate, restricting night operations, runway system preference, regulations applied to departures and arrivals, regulations applied to performing engine tests, restrictions on use of reverse thrust and restrictions on use of reserve power supply are among the operational measures. These means are continuously being developed in accordance with air traffic development and respect social and legislative requirements. As economic measures the noise charges can be mentioned, whose calculations are directly dependent on the noise and weight category of a particular aircraft. This measure strongly motivates air carriers to use the most modern, that is the quietest, aircraft at Prague Airport. The following numbers prove the efficiency of this practice. While in 2006 approximately one half of the aircraft fell within the category of the quietest aircraft, five years later almost three quarters of them were in this category. Přistání letadel podle jednotlivých hlukových kategorií v % (1. kategorie nejméně hlučná letadla; 5. kategorie nejvíce hlučná letadla; pohyb letadla v %) Number of aircraft landings according to individual noise categories in % (Category 1 the quietest aircraft; category 5 the noisiest aircraft; aircraft operation in %) Hluková kategorie 1 Noise category Hluková kategorie 2 Noise category 2 52,85 54,72 63,25 73,03 73, Hluková kategorie 4 Noise category Hluková kategorie 5 Noise category Dalším významným ekonomickým prostředkem je tzv. zvláštní hlukový poplatek za porušení protihlukových postupů. V současné době se zvláštní hlukový poplatek aplikuje za porušení pravidel vizuálního přiblížení. Další poplatky sankčního charakteru jsou účtovány za porušení slotové koordinace a za porušení pravidel nočního provozu. Výnosy z hlukových poplatků jsou použity k pokrytí nákladů na monitorování hluku z leteckého provozu, od roku 1998 k financování protihlukových opatření v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha/Ruzyně a k pokrytí všech dalších aktivit souvisejících s řešením hlukové problematiky. 1,14 3,64 2,03 1,28 0,85 0,14 2,11 4,95 0,94 0, ,78 29,35 24,68 21,60 22,05 Zásadním technickým opatřením je monitoring leteckého hluku a letových tratí. Monitoring leteckého hluku je nezbytným nástrojem k zjištění aktuální hlukové situace zahrnujícím kontrolu dodržování hygienických limitů hluku. Monitoring letových tratí umožňuje především kontinuální kontrolu stanovených protihlukových postupů a zajišťování podkladů pro řešení stížností. Výstupy z monitoringu jsou zároveň veřejně publikovány na webu Letiště Praha

11 Another important economic means is the so-called special noise charge for violation of anti-noise procedures. Currently, the special noise charge is applied for violation of regulations on visual approach. Further charges penalizing air carriers are applied for violation of slot coordination and for violation of regulations for night operations. The revenue generated by collecting the noise charge is used to cover the the costs of civil aviation noise monitoring; since 1998 the funds have also been used to finance the noise abatement program within the noise restricted zone of Prague Airport and to cover all other activities related to solving the noise issue. The Aviation Noise and Routes Adherence Monitoring is the essential technical measure. Aviation noise monitoring is an indispensable tool for detection of the actual noise situation and includes the control of noise health limits. Routes Adherence Monitoring facilitates, in particular, continuous control of given noise abatement procedures and provides data for the resolution of complaints. Monitoring results are at the same time available to the public on Prague Airport s website. Rozmístění stacionárních měřicích stanic v návaznosti na rozsah ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně Location of stationary measuring stations in connection with the extent of the noise restriction zone of Prague Airport Důležitým technickým opatřením je program protihlukových opatření, který spočívá v kompletní výměně oken a balkonových dveří za protihluková s předepsanou vzduchovou neprůzvučností u tzv. chráněných místností bytových a rodinných domů. Dále se jedná o stavby školní a předškolní výchovy, stavby pro zdravotnické a sociální účely a funkčně obdobné stavby v obcích a městských částech, zahrnutých do ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně. Od roku 1998 do roku 2010 Letiště Praha, a. s., v rámci programu protihlukových opatření investovalo přes 650 miliónů korun. An important technical measure is the program of anti-noise measures which encompasses the complete replacement of windows and balcony doors for those made of required air soundproof material in the so-called protected rooms of apartment blocks and family houses. Furthermore, it concerns school and pre-school buildings, buildings for health and social purposes and functionally similar buildings in municipalities and city districts included in the noise restricted zone of Prague Airport. From 1998 to 2010, Prague Airport invested more than CZK 650 million within the scope of the noise abatement program. Ochrana vod Plnění letadel leteckými pohonnými hmotami, skladování těchto látek, odmrazování vzletových a přistávacích drah, odmrazování letadel, odvod srážkových vod, provozování předčisticích zařízení, provozování čistíren odpadních vod to jsou hlavní činnosti, které mohou ovlivňovat povrchové a podzemní vody na letišti a v jeho okolí. Z pohledu ochrany podzemních vod je nejdůležitější kontrola systému nakládání se závadnými látkami, především s leteckými pohonnými hmotami. Tento systém je průběžně revidován a v případě potřeby modernizován. V roce 2011 byla do provozu uvedena nová moderní čerpací stanice v Centrálním skladu leteckých pohonných hmot v Kněževsi. Nedílnou součástí ochrany je pravidelný monitoring kvality podzemních vod, který probíhá na letišti a v jeho okolí od roku Pro monitoring je využívána síť přibližně 50 hydrogeologických vrtů. Ve vrtech je sledován především obsah ropných látek. Centrální sklad leteckých pohonných hmot je od roku 2000 chráněn Ochranným hydrogeologickým systémem zahrnujícím sedm vrtů, který v nepřetržitém automatickém režimu monitoruje možnost výskytu ropných látek na hladině podzemní vody. Základním prvkem ochrany kvality povrchových vod jsou funkční a kapacitní čistírny odpadních vod. Letiště Praha, a. s., provozuje dvě čistírny odpadních splaškových a kontaminovaných srážkových vod (ČKV + ČOV SEVER a JIH). Kontaminovanými vodami jsou v zimním období dešťové vody s obsahem látek z odmrazování ploch a letadel, které musí být zachycovány v retenčních nádržích a před vypouštěním do recipientu biologicky čištěny. V tomto roce byla dokončena výstavba akumulačních jímek se samostatnou kanalizací u 3 odmrazovacích stání na zachycení koncentrovaných použitých odmrazovacích kapalin, která umožňuje separaci a řízenou likvidaci použitých odmrazovacích kapalin. Nejkoncentrovanější podíly kontaminovaných srážkových vod z odmrazování letadel jsou takto odděleny, což umožňuje efektivnější řízení procesu čištění odpadních vod. Čistírny jsou průběžně modernizovány a rozšiřovány tak, aby byly plněny požadované limity pro vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových. ČKV + ČOV JIH byla v květnu 2011 uvedena do trvalého provozu po modernizaci splaškové části čistírny a po dvouletém zkušebním provozu. 1. Jeneč 2. Červený Újezd 3. Unhošť 4. Pavlov 5. Hostivice 6. Dobrovíz 7. Kněževes 8. Horoměřice střed obce 9. Přední Kopanina 10. Horoměřice - JV okraj 11. Řepy 12. Bílá Hora 13. Suchdol 19 20

12 Water protection Fuelling aircraft, storage of fuels, de-icing of the take-off and landing runways, de-icing aircraft, drainage of rainwater, operation of water pre-treatment facilities, operation of water treatment facilities all these are activities which may affect surface and underground water at the airport and in its surroundings. From the perspective of groundwater protection, controlling the system of the treatment of harmful substances, mainly of aviation fuels, is of the highest importance. This system is continuously revised and, if necessary, upgraded. In 2011, a new modern fuel service station in the central aviation fuel store in Kněževes was opened. Regular monitoring of the quality of underground water performed at the airport and in its surroundings since 1995 represents an integral part of water protection. A network of approximately 50 hydrogeological wells is used for monitoring. In particular, the content of oil substances is monitored in the wells. Since 2000 the central aviation fuel store has been protected by the Protective hydrogeological system comprising seven wells which monitors the possible presence of oil substances on the surface of the groundwater in a non-stop automatic mode. Well-working and high-capacity wastewater treatment facilities mean the basic elements of surface water protection. Prague Airport operates two sewage and contaminated precipitation water treatment facilities (ČKV+ČOV NORTH and SOUTH). Contaminated water means rain- and meltwater in the winter season containing substances from de-icing of runways and aircrafts which must be collected in the retention tanks and biologically cleaned before being discharged into the recipient. This year, construction of storage tanks with separate drains for 3 de-icing standings has been finished to collect the used concentrated defrosting liquids, which makes separation and controlled disposal of used defrosting liquids possible. The most concentrated portions of contaminated meltwater from the de-icing of aircraft are separated in this way so that a more effective control of the sewage water treatment process is enabled. Wastewater treatment facilities are continuously being upgraded and enlarged so that required limits for pre-treated wastewater disposal into surface water are fulfilled. In May 2011, ČKV+ČOV SOUTH was put into permanent operation after modernization of the sewage part of the wastewater treatment facility and after a two-year testing operation. Ochrana ovzduší Ochrana ovzduší zahrnuje zejména povinnosti stanovené legislativou, jako jsou například pravidelné kontroly jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší, sledování provozních údajů a jejich hlášení příslušným úřadům. Emise vznikají také z provozu vozidel a speciálních mobilních prostředků, jejichž skladbu se Letiště Praha snaží pravidelně obměňovat vozy s lepšími emisními charakteristikami. Stejně tak se modernizují chladicí zařízení a zařízení s obsahem starých typů chladiv s vlivem na ozonovou vrstvu se postupně vylučují z provozu. Kromě vlastních zdrojů Letiště Praha, a. s., také sleduje kvalitu ovzduší ve svém okolí za pomoci měřicích vozů Horiba. Z výsledků dosavadních měření nevyplynulo, že by byly limity pro kvalitu ovzduší v okolí letiště překračovány. Jednou z dobrovolných činností Letiště Praha je členství v mezinárodním programu Airport Carbon Accreditation, který se zaměřuje na problematiku skleníkových plynů a změny klimatu. Do programu vstoupilo Letiště Praha v roce 2010 a tím se zavázalo k postupnému snižování produkce skleníkových plynů. Každý rok je vypočítána uhlíková stopa jednotlivých provozů letiště. Emise z provozu letadel spadají pod jednotlivé aerolinie, se kterými letiště na snížení spotřeby paliva a tím pádem i vznikajících emisí spolupracuje. Za tímto účelem vznikly projekty působící nacelém letišti jako je CDM (Collaborative Decision Making) zabývající se zlepšováním časové koordinace odbavování letadel, a CEM (Collaborative Environmental Management). Pracovní skupina CEM vznikla v roce 2010 na základě potřeby spolupráce a koordinace mezi klíčovými partnery Letiště Praha, a. s., v oblasti ochrany životního prostředí. V pracovním týmu CEM jsou zástupci Letiště Praha, a. s., Řízení letového provozu České republiky, s. p., Českých aerolinií, a. s., a Úřadu pro civilní letectví. S omezováním produkce skleníkových plynů úzce souvisí činnost energetického managementu, který se zaměřuje na hledání úspor ve spotřebě především elektrické energie. Snížení spotřeby fosilních paliv při provozování mobilních prostředků spatřuje Letiště Praha, a. s., zejména ve využití alternativních zdrojů energie, jakými mohou být například CNG nebo elektromobilita. Air protection Air protection includes in particular the obligations laid down by legislation, such as for example regular control of individual sources of air pollution, monitoring operational data and its reporting to competent authorities. Emissions arise also from the use of vehicles and special mobile devices; Prague Airport is trying to change their composition to always get vehicles with better emission characteristics. Also cooling equipment is being upgraded and devices with old types of refrigerant with an impact on the ozone layer are gradually being excluded from operation. In addition to its own sources, Prague Airport also monitors the quality of air in its surrounding with the help of measuring cars Horiba. According to the results of previous measurements, no limits for the quality of air in airport s surroundings were shown to be exceeded. One of the voluntary activities of Prague Airport is membership of the international program Airport Carbon Accreditation, which focuses on the issues of greenhouse gases and changes of climate. Prague Airport entered the program in 2010 and thus committed itself to gradually reduce production of greenhouse gases. Every year the carbon footprint of the individual operations of the airport is calculated. Emissions from the operations of aircraft are calculated for individual airlines and the airport cooperates with them on the reduction of fuel consumption and therefore also on reduction of resulting emissions. For this purpose, projects applied throughout the airport such as CDM (Collaborative Decision Making) concerned with improving the coordination of the handling of aircraft, and CEM (Collaborative Environmental Management) were created. The CEM working group was founded in 2010 on the grounds of the necessity to cooperate with the key partners of Prague Airport in the field of environmental protection and to coordinate them. Representatives of Prague Airport Air Navigation Services of the Czech Republic, s. c., Czech Airlines, a. s., and Civil Aviation Authority belong to the working team CEM. Limiting the production of greenhouse gases is closely connected with the activities of the energy management which focuses on looking for savings in consumption of electricity in particular. Reduction in the consumption of fossil fuels in the operation of mobile devices can according to Prage Airport be achieved particularly by using alternative sources of energy, such as CNG or electromobility. Odpadové hospodářství V oblasti odpadového hospodářství Letiště Praha v souladu s platnou legislativou dlouhodobě usiluje o snižování množství produkovaných odpadů. V roce 2010 se díky provozním opatřením podařilo snížit nejen celkové množství produkovaných odpadů, ale především výrazně zmenšit podíl nebezpečných odpadů, jak znázorňují následující grafy: 22

13 Waste management In the field of waste management, Prague Airport aims, in accordance with the valid legislation, in the long term at decreasing the quantity of produced waste. In 2010, we successfully decreased, thanks to operational measures, not only the total quantities of produced waste, but also, in particular the proportion of dangerous waste, as the following charts present: Podíl produkce jednotlivých druhů odpadů (t/rok) Share of production of individual types of waste (t/year) Monitoring ovoce a zemědělských plodin Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze zajišťuje Letiště Praha monitoring ovoce a zemědělských plodin. Jako vhodné vzorky, které odrážejí potencionální nebezpečí ve vztahu k možnému ohrožení potravního řetězce člověka i zvířat, byla vybrána jablka, pšenice, jahodové listí a trvalý travní porost. Ve vzorcích se stanovuje obsah těžkých kovů a organických látek. Souhrnná roční zpráva o monitoringu je zasílána obcím a městským částem hl. m. Prahy, v jejichž lokalitách jsou vzorky odebírány. Monitoring of fruit and agricultural crops 2082,9 303,9 1019, ,5 49,7 1096, l Kaly z čistíren Sludge from wastewater treatment facilities l Ostatní odpady Other waste l Nebezpečné odpady Dangerous waste Prague Airport in cooperation with the Institute of Chemical Technology in Prague provides monitoring of fruit and agricultural crops. Apples, wheat, strawberry foliage and permanent grass cover have been selected as suitable samples mirroring prospective danger regarding the potential threat to the human and animal food chain. The content of heavy metals and organic substances are specified in the samples. A summarizing annual report on monitoring is sent to municipalities and city districts of the capital of Prague, where the samples were collected. Zaměstnanci jsou pro nás klíčoví EMPLOYEES ARE OUR KEY ASSETS 6 Letiště trvale usiluje o maximální využití recyklovatelných odpadů. Zavedený oddělený sběr recyklovatelných odpadů (např. železa, papíru, plastu, skla, nápojových kartonů, hliníkových plechovek) navrací cenné druhotné suroviny zpět do výrobního procesu. Bioodpady produkované ve stravovacích zařízeních jsou odstraňovány v bioplynové stanici, kde dochází k anaerobnímu rozkladu odpadu za vzniku metanu. Ten je dále využíván jako palivo např. v kogeneračních jednotkách. Letiště Praha dlouhodobě spolupracuje se společnostmi, které zajišťují kolektivní systém zpětného odběru použitých výrobků. Díky tomu pomáhá recyklovat například barevné kovy, železo a plasty z nefunkčních elektrospotřebičů nebo recyklací chladicích zařízení pomáhá chránit ozonovou vrstvu Země. The airport continuously strives to use recyclable waste to the maximum extent. The established separated collection of recyclable waste (e.g. iron, paper, plastics, glass, beverage packages, aluminium cans) returns valuable secondary raw material back into the production process. Bio-waste produced in catering facilities is disposed in the biogas station, where the anaerobic decomposition of the waste is carried out with methane as a by-product. The methane is then further used as fuel e.g. in cogeneration units. Prague Airport cooperates on a long-term basis with companies ensuring a collective system of the take-back of used products. Thanks to this fact, it helps to recycle e.g. non-ferrous metals, iron and plastics from faulty electrical appliances and helps to protect the Earth s ozone layer through recycling of refrigeration appliances. Jedním z nejdůležitějších zdrojů úspěchu společnosti jsou její zaměstnanci. Letiště Praha proto věnuje nemalou pozornost jejich rozvoji, motivaci, podpoře a vzdělávání. One of the most important sources of success of a company is its employees. Prague Airport therefore pays great attention to their development, motivation, support and training. Rozvoj a vzdělávání Systém vzdělávání je nastaven jako opakující se cyklus, jehož jednotlivé části na sebe navazují. Cílem vzdělávání je podpořit péči o zaměstnance a jejich motivaci, snížit jejich fluktuaci. Důležitým faktorem je snaha o zlepšení komunikace a vedení podřízených. Dále se vzdělávání zaměřuje na zvýšení zákaznické orientace zaměstnanců a zvýšení kvality služeb a spokojenosti zákazníků. Development and training Our training system has been organized as a repeating cycle whose individual parts follow each other. The goal of the training is to support our care for employees and their motivation, to reduce staff turn-over. We further make an effort to improve communication and management of subordinates. Training also further focuses on increasing customer orientation of our employees and on increasing the quality of services and customer satisfaction

14 Zaměstnanci Employees Odbornost Expertise Rozvojové programy Development programmes Jazykové vzdělání Language education Prozákaznický přístup Customer friendly approach Employing handicapped people Prague Airport supports the employment of people with a health handicap. Our goal is to offer people with a health handicap a chance to actively integrate into work processes. Because of this reason we also endeavor to define and modify positions so that the needs of handicapped applicants can be accommodated. Areas suitable in the above-mentioned way cover administrative and specialists positions from different branches (accountancy and finance, sales and purchase, marketing, human resources, legal services, IT etc.), and also handling and customer services and catering. Talent management pool Program Talent management pool byl zahájen v roce 2009, je určen pro vybrané perspektivní zaměstnance a nominace probíhají ve spolupráci s výkonnými řediteli. Cílem je rozvíjet a udržet talentované zaměstnance a předávat si zkušenosti na formální i neformální úrovni. Program Talent management poolu umožňuje účastníkům absolvovat tréninky na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, vyjednávání a zvládání konfliktních situací, efektivní řízení času. Účastníci mají možnost projít individuálním koučinkem a programem týmové spolupráce. Program vždy uzavírá setkání s managementem společnosti, před kterým talenti prezentují své vědomosti i vlastní nápady. In February 2011, Airport Prague in cooperation with the Barriers Account provided the foundation s client Barbora Šafaříková with a chance to undergo a week-long internship at the airport. Within this internship, she supplemented her knowledge of the tourist industry with practical experience, got to know how the Central Dispatch of Terminal Operation works, visited also organizational units controlling and coordinating terminal operations and information service units. On the other hand, we had a great opportunity to look at the airport with the eyes of someone who often uses airport as a passenger and therefore to gain interesting practical hints on how to increase the quality of services for a passenger with a health handicap. Talent management pool The program Talent management pool was launched in 2009; it is intended for selected promising employees and nominations are discussed with executive directors. The aim of this program is to develop and keep talented employees and to share experience on both formal and informal levels. The program Talent management pool enables participants to attend training aimed at the development of communication and presentation skills, at negotiation and coping with conflict situations, at effective time-management. Participants are given the chance to experience individual coaching and take part in the program of team cooperation. At the end of the program, participants always meet management of the company and present their knowledge as well as well as their own ideas. Zaměstnávání handicapovaných Letiště Praha podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Našim cílem je nabídnout lidem se zdravotním znevýhodněním možnost začlenit se aktivně do pracovního procesu. Z tohoto důvodu se také snažíme definovat a upravovat pozice tak, abychom vyšli vstříc takto znevýhodněným uchazečům. Mezi vybrané oblasti patří administrativní a specialistické pozice z různých oborů (účetnictví a finance, obchod a nákup, marketing, lidské zdroje, právo, IT atd.), dále odbavení a služby cestujícím nebo stravování. V únoru 2011 Letiště Praha ve spolupráci s Kontem Bariéry umožnilo jeho klientce Barboře Šafaříkové absolvovat týdenní stáž na letišti. V jejím průběhu si své znalosti z oblasti cestovního ruchu doplnila o praktické zkušenosti, seznámila se s fungováním Centrálního dispečinku provozu terminálů, navštívila také organizační jednotky zabývající se dozorem a koordinací provozu terminálů a také informační služby. Na druhou stranu jsme my měli možnost podívat se na letiště pohledem člověka, který jej často využívá jako cestující, a mohl nám tak poskytnout zajímavé praktické podněty k dalšímu zkvalitnění služeb pro cestující se zdravotním omezením. Stážistka Barbora Šafaříková. Barbora Šafaříková during her internship

15 Firemní mateřská školka Letiště Praha se rozhodlo podpořit své zaměstnance otevřením firemní mateřské školky v nedaleké obci Kněževes, s níž dlouhodobě spolupracuje. První děti do školky nastoupily od ledna Otevřeno je od 7 do 17 hodin, což je vhodné s ohledem na směnný provoz na letišti. Company pre-school centre Project Values of Prague Airport The basic values of Prague Airport are OPENESS PRIDE SAFETY RESPONSIBILITY VISION. Human resource management led their definition in 2010 from bottom up, with the maximum engagement of company employees. Together more than 70 employees within workshops were involved in the process of their creation. The outcome of these discussions was provided by the HRM to the meeting of Board of Directors. Its members approved them in a round-table discussion. The individual values were first published within the whole company, firstly management and then later all employees via presentation in our internal magazine, via SMS competitions and thanks to their publication in a table calendar. Prague Airport decided to support its employees by opening a company pre-school center in the nearby municipality of Kněževes, with which the airport cooperates on a long-term basis. The first children in this pre-school center were welcomed in January The center opens from 7 am to 5 pm which is convenient regarding the shift work of the airport. Projekt Hodnoty Letiště Praha Základní hodnoty Letiště Praha jsou OTEVŘENOST HRDOST BEZPEČNOST ODPOVĚDNOST VIZE. Proces jejich definování vedlo Řízení lidských zdrojů v roce 2010 cestou zdola nahoru, s maximálním zapojením zaměstnanců společnosti. Celkem se do jejich tvorby v rámci workshopů zapojilo více než 70 zaměstnanců. Výstupy z těchto diskusí připravilo ŘLZ k jednání představenstva. Jeho členové je schválili během kulatého stolu. S jednotlivými hodnotami se postupně seznámila celá firma, nejprve management a posléze všichni zaměstnanci formou prezentace v interním časopise, SMS soutěží a díky jejich publikaci ve stolním kalendáři

16 Etický kodex Etický kodex Letiště Praha vznikal v letech současně s hodnotami společnosti a na jeho postupném zrodu se podílela celá řada zaměstnanců. Dokument prošel několika oponenturami včetně připomínek členů představenstva Letiště Praha. Jeho existence společně s hodnotami společnosti přispívá k dalšímu rozvoji pozitivní firemní kultury Letiště Praha a to jak uvnitř, tak i směrem k cestujícím, zákazníkům, obchodním partnerům a vůbec všem, kterých se provoz letiště jakýmkoli způsobem dotýká. Code of Ethics The Code of Ethics of Prague Airport was created in the years together with the values of the company and a number of employees contributed to its gradual formulation. The document underwent several critical examinations including comments of members of the Board of Directors of Prague Airport. Its existence together with the values of the company contributes to the further development of positive corporate culture of Prague Airport, which is both inside the company as well as towards passengers, customers, business partners and in general towards all that are affected in any way by the airport operations. Prague Airport Team Spirit Letiště Praha v rámci své strategie společensky odpovědné firmy připravilo v roce 2011 první ročník programu finanční podpory zaměstnanců v oblasti jejich sportovních aktivit ve spojení s prezentací Letiště Praha pod názvem PRAGUE AIRPORT TEAM SPIRIT. Cílem programu je podpořit volnočasové sportovní aktivity zaměstnanců společnosti, tím pádem zvyšovat jejich loajalitu a budovat povědomí o kvalitě Letiště Praha jakožto zaměstnavatele. Letiště Praha podpořilo takto celkem 15 jednotlivců a 12 týmů, tedy celkem 91 zaměstnanců, částkou ve výši Kč. Prague Airport Team Spirit POdPOrujeme NeziskOVý sektor We support the NON-PrOFit sector Člověk v tísni Poslední oblastí, kterou se Letiště Praha v rámci společenské odpovědnosti zabývá, je podpora neziskového sektoru. Je to nejmladší část, intenzivně jsme ji začali rozvíjet v loňském roce. V této souvislosti jsme zahájili spolupráci s organizací Člověk v tísni. Díky sbírce tato společnost získala v loňském roce téměř 350 tis. Kč od zaměstnanců a Letiště Praha na sanaci po povodních na Moravě. V letošním roce zaměstnanci přispívali formou toho, že se mohli vzdát části svých benefitů. Příspěvek zaměstnanců byl firmou zdvojnásoben. Celková částka ,- Kč byla použita na podporu české komunity v Rumunsku v oblasti přírodního parku Železná vrata, která si zachovala národní identitu a ekologický způsob hospodaření, a dále na pomoc obětem sexuálního násilí v Kongu. Spolupracujeme i na dalších potřebných projektech. Toto léto se např. ve spojovací chodbě uskutečnila výstava fotografií na podporu Člověka v tísni. Letiště Praha podpořilo také fotografickou výstavu o projektech Člověka v tísni v Café Louvre. People in Need The last area which is important for Prague Airport in terms of corporate social responsibility is support of the non-profit sector. It is the most recent part, we started developing it intensively last year. In this regard we started cooperation with the organization People in Need. Thanks to a collection, this organization received almost CZK 350,000 from employees and Prague Airport last year to ensure remediation after floods in Moravia. This year employees gave up a part of their benefits in favor of the collection and their contribution was doubled by the company. The total amount of CZK 101, was used to support a Czech community in Romania in the national park Iron Gates, which has retained its national identity and ecological way of farming, and furthermore to help victims of sexual violence in the Congo. We also cooperate on further necessary projects. E.g. this summer a photo exhibition to support People in Need was realized in the connecting hall. Prague Airport also supported a photo exhibition on projects of People in Need in Café Louvre. 7 Paní Trešlová reprezentovala LP na Mistrovství světa v bezmotorovém létání žen 2011 ve Švédsku. Mrs. Trešlová represented Prague Airport at the Women s World Gliding Championship 2011 in Sweden. In 2011, Prague Airport, in line with its strategy of a socially responsible company, prepared the first year of financial support event of employees in their sports activities in connection with a presentation of Prague Airport called PRAGUE AIRPORT TEAM SPIRIT. The aim of this program is to support the leisure time sports activities of company employees, and thus increase their loyalty and promote awareness of Prague Airport as an employer of high quality. This way, Prague Airport supported 15 individuals and 12 teams in total, which makes 91 employees, with an amount of CZK 229,

17 NA KŘÍDLECH POMOCI V roce 2011 jsme vyhlásili nový program finanční podpory nazvaný NA KŘÍDLECH POMOCI, jehož prostřednictvím jsme rozdělili 300 tis. Kč na pomoc potřebným. Program je zaměřen na veřejně prospěšné účely na podporu projektů drobnějšího charakteru s přesahem na celou Českou republiku. Vhodně svým zaměřením a šíří doplňuje již fungující stěžejní programy ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ a DOBRÉ SOUSEDSTVÍ. Příklady projektů vybraných v rámci programu NA KŘÍIDLECH POMOCI Nákup dětských kočárků pro Kojenecký ústav Praha 4 Příspěvek na provoz Hospice Anežky České v Červeném Kostelci Nákup monitorů dechu kojenců pro novorozenecká oddělení nemocnic v ČR Příspěvek na automobil pro tělesně postiženého Konto Bariéry Lehkoatletické závody pro děti z dětských domovů Nákup laviček do zahrady Diakonie středisko Vsetín WINGS OF HELP In 2011, a new program of financial support called WINGS OF HELP was announced; thanks to its existence we divided CZK 300,000 to help the needy. The program focuses on public benefit purposes to support rather small-scale projects encompassing the whole Czech Republic. With its focus and range, it complements appropriately our already existing key programs LIVING IN HARMONY and GOOD NEIGHBORHOOD. Examples of projects selected within the program WINGS OF HELP Purchase of baby prams for Nursing Center Prague 4 Contribution to operation of Hospice of Saint Anežka Česká in Červený Kostelec Purchase of baby respiration monitors for Neonatology units in hospitals in the Czech Republic Contribution for purchase of a car for a handicapped person Barriers Account Athletic contests for children in children s homes Purchase of park benches in the garden of Diaconia center Vsetín Veřejné sbírky Letiště Praha dále ve svých prostorách umožňuje veřejné sbírky. Výtěžek ze čtyř kasiček si dělí celkem 14 organizací, které byly pečlivě vybrány tak, aby reprezentovaly široké spektrum potřebných. Seznam organizací, které jsou touto formou podporovány: Pražská organizace vozíčkářů Arcidiecézní charita Praha Dětský domov Praha 9 Klánovice Dětský domov Unhošť Fond ohrožených dětí Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Obvodní organizace Praha 6 Domov Zvíkovecká kytička Občanské sdružení Česká společnost AIDS pomoc Svaz paraplegiků Centrum Paraple Nadace Naše dítě Dětský domov Kladno Občanské sdružení Klub přátel dětí dětských domovů FOD Klokánek v Hostivici Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci Public collections Prague Airport further allows public collections in its facilities. The money from four collection boxes is divided among 14 organizations in total which have been carefully selected to represent a wide range of the needy. List of organizations supported in this way: Prague organization of wheelchair users Archdiocese charity Prague Children s Home Prague 9 - Klánovice Children s Home Unhošť The Fund of Children in Need Company for support of people with mental handicap District organization Prague 6 Home Zvíkovecká kytička Citizens association Czech Society AIDS Aid Czech Paraplegic Association Centre Paraple Foundation Our Child Children s Home Kladno Citizens association Club of Friends of Children in Children s Homes The Fund for Children in Need Klokánek (Kangaroo) in Hostivice Foundation of Taťána Kuchařová Beauty of Help 31 32

18 další kroky NEXT STEPS 8 Letiště Praha, a. s., bude v nadcházejícím období nadále rozvíjet nastavené aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. Ve spolupráci s organizací Prague Airport Region, zastupující obce a městské části dotčené provozem letiště Praha/Ruzyně, bude v roce 2012 i následujících letech intenzivně pracovat na programu iniciovaném tímto sdružením zaměřeným na rozvoj mediace mezi oběma stranami. Zároveň bude Letiště Praha, a. s., usilovat o implementaci své strategie společenské odpovědnosti do širšího kontextu v rámci celé skupiny Český Aeroholding, a. s. Prague Airport will, in the coming period, continue to develop activities in the area of corporate social responsibility. In cooperation with the organization Prague Airport Region representing municipalities and city districts affected by the operation of the Prague Airport, it will, in 2012, intensively work on a program initiated by this association focused on mediation between both parties. At the same time Prague Airport., will strive to implement its strategy of corporate social responsibility in a wider context within the whole Czech Aeroholding. 33

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report. Letiště Praha Prague Airport

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report. Letiště Praha Prague Airport 2012 Zpráva o spoečenské odpovědnosti Corporate Socia Responsibiity Report Letiště Praha Prague Airport 1 O Letišti Praha About Prague Airport 03 2 Naše hodnoty Our Vaues 05 3 Strategie a piíře spoečenské

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002 zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts Stručný přehled (v mil. Kč) 2002 2001 2000 Změna / At

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Table of contents: Obsah:

Table of contents: Obsah: Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Roční zpráva SMP CZ 2013 SMP CZ Annual Report 2013

Roční zpráva SMP CZ 2013 SMP CZ Annual Report 2013 Roční zpráva SMP CZ 2013 SMP CZ Annual Report 2013 Obsah Table of Contents Motto 5 Slovo předsedy představenstva 6 Společenská odpovědnost 8 SMP CZ poskytuje podporu... 9 Profil společnosti 55 Historie

Více