zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011"

Transkript

1 zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 Letiště Praha, a. s. Komunikace Letiště Praha Communication Prague Airport K Letišti 6/ Praha 6 Vytištěno na recyklovaném papíru. Printed on recycled paper.

2 1 O Letišti Praha About Prague Airport 03 2 Naše hodnoty Our Values 05 3 Strategie a pilíře společenské odpovědnosti Letiště Praha 07 STRATEGY AND PILLARS OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF PRAGUE AIRPORT 4 Budujeme dobré vztahy s okolím BUILDING GOOD RELATIONS WITH OUR SURROUNDINgs 09 Programy finanční podpory Programmes of financial support Komunikace Communication Soutěže, motivace a exkurze Competitions, motivation and educational tours 5 Pečujeme o životní prostředí WE CARE FOR the ENVIRONMENt 16 EMS průkaz kvalitní péče o životní prostředí EMS certificate of quality in environmental care Hluková problematika Solving the noise issue Ochrana vod Water protection Ochrana ovzduší Air protection Odpadové hospodářství Waste management Emise Emissions EMS Recyklace, spotřeba kancelářského materiálu, omezení plýtvání, tisková řešení Recycling, consumption of office supplies, reduction of waste, print solutions 6 Zaměstnanci jsou pro nás klíčoví EMPLOYEES ARE OUR KEY ASSETS 24 Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Employee development and training Talent Management Pool Zaměstnávání handicapovaných Employing handicapped people Firemní mateřská školka Company pre-school centre Projekt Hodnoty Letiště Praha Project Values of Prague Airport Etický kodex Code of Ethics Prague Airport Team Spirit 7 Podporujeme neziskový sektor WE SUPPORT the NON-PROFIT SECTOR 30 Člověk v tísni People in Need Program finanční podpory NA KŘÍDLECH POMOCI Programme of financial support WINGS OF HELP Veřejné sbírky v prostorách letiště Public collections within the airport facilities 8 Další kroky NEXT STEPs 33 01

3 O Letišti Praha About prague airport 1 Letiště Praha, a. s., (dále také Letiště Praha ) je provozovatelem nejvýznamnějšího letiště v České republice a druhého největšího ve střední a východní Evropě. Letiště Praha/Ruzyně, které si v roce 2012 připomene výročí 75 let od prvního realizovaného letu, odbaví ročně necelých 12 milionů cestujících. V roce 2011 byl ruzyňský vzdušný přístav spojen pravidelnou linkou se 133 destinacemi v 52 zemích prostřednictvím letadel 53 aerolinek. Operuje zde i 5 pravidelných cargo dopravců a další desítky společností pak zajišťují charterovou přepravu. Letiště Praha, které v roce 2010 hospodařilo s miliardovým ziskem, zaměstnává přes zaměstnanců, dalších odhadovaných více než lidí zaměstnávají firmy působící na letišti či navázané na jeho provoz. Letiště Praha, a. s., je od roku 2011 součástí Českého Aeroholdingu, a. s. Ten zastřešuje skupinu společností vlastněných státem, které se zabývají leteckou dopravou a souvisejícími pozemními službami. V čele Letiště Praha, a. s., stojí tříčlenné představenstvo. Činnost společnosti kontroluje tříčlenná dozorčí rada. Letiště Praha získalo v roce 2011 jako jediné na světě prestižní cenu Eagle Award od asociace leteckých dopravců IATA především za jeho výrazný rozvoj, spokojenost zákazníků s jeho službami, transparentní a rovnocenný přístup vůči všem leteckým dopravcům a jeho pobídkovou politiku. Prague Airport (hereafter also Prague Airport ) operates the most important international airport in the Czech Republic and the secondlargest in Central and Eastern Europe. Prague Airport which in 2012 will celebrate the 75th anniversary of the first operated flight, services almost 12 million passengers a year. In 2011, the international air hub Ruzyně was connected by regular flights to 133 destinations in 52 countries via the aircraft of 53 carriers. There are also 5 regular cargo carriers and dozens of other companies providing charter flights from here. Prague Airport which generated a profit equal to one billion CZK in the year 2010, employs more than 2,000 people and there are more than 15,000 people employed by companies running their business at the airport or linked to its activities. Since 2011 Prague Airport has been been part of Czech Aeroholding, a. s. This company ensures coordination of a group of companies owned by the state which operate in air transportation and related ground handling services. Letiště Praha, a. s., is led by a three-member Board of Directors. Monitoring of the company s activities is carried out by a three-member Supervisory Board. Prague Airport was the only airport in the world in 2011 to be awarded with the prestigious Eagle Award from the Air Transport Association IATA mainly for its substantial development, customer satisfaction with its services, its transparent and equal approach to all air carriers and its incentive policy. Cena Eagle Award 2011 od asociace leteckých dopravců IATA. Eagle Award 2011 from the Air Transport Association IATA. 03

4 naše hodnoty our values 2 PRIDE We are proud bearers of the Prague Airport brand name We are bearers of the good name of the company both as an employer and a service provider. We always make sure we help promote the good name of our company. We are aware of our role in securing the flawless operation of Prague Airport as an integral company. We value the unique and professional environment of Prague Airport. HRDOST Jsme nositeli dobrého jména Letiště Praha Jsme nositeli dobrého jména společnosti jako zaměstnavatele a poskytovatele služeb. Chováme se vždy tak, abychom šířili dobré jméno naší společnosti. Jsme si vědomi naší role při zajišťování bezchybného fungování společnosti Letiště Praha jako celku. Vážíme si profesionálního a unikátního pracovního prostředí Letiště Praha. OTEVŘENOST Díváme se na svět vašima očima Jsme v první řadě profesionálové - poskytování kvalitních služeb je pro nás standardem. Zajímáme se o potřeby cestujících, obchodních partnerů, zákazníků i zaměstnanců letiště a pružně na ně reagujeme. Snažíme se, aby naše služby byly vždy příjemným zážitkem. Vstřícná, srozumitelná a otevřená komunikace nám umožňuje budování kvalitních a dlouhodobých vztahů uvnitř i vně letiště. Dbáme na včasné, přesné a pravdivé poskytování informací. BEZPEČNOST Garantujeme vaši bezpečnost Jsme si vědomi toho, že základem důvěry k nám je bezpečné letiště. Bezpečnost letiště a leteckého provozu zajišťujeme důsledným dodržováním mezinárodních standardů, bezpečnostních pravidel a postupů a předvídáním rizik. Důsledná ochrana informací je součástí naší práce. ODPOVĚDNOST Chováme se odpovědně Záleží nám na dobrých vztazích s okolím, jsme dobrý soused. Chráníme a aktivně zlepšujeme životní prostředí na letišti i v jeho okolí. Chováme se odpovědně k životnímu prostředí a motivujeme k tomu i naše obchodní partnery. OPENESS We perceive the world through your eyes Above all, we are professionals it is our standard to provide quality services. We analyse the needs of our passengers, business partners and clients, as well as those of the airport employees and try to react to them promptly. We always make sure our services turn out to be a pleasant experience. Positive, clear and open communication allows us to build strong and long-lasting relationships within and outside of the airport. We make sure information is provided on time, precisely and correctly. SAFETY We guarantee your safety We are aware of the fact that your trust in us is conditioned by having a safe airport. The safety of the airport and the air traffic is assured by following all international standards, safety rules and regulations strictly as well as by foreseeing risks. Strict protection of information is part of our job. RESPONSIBILITY We act in a responsible way We are committed to keeping good relationships with our neighbors; we are a good neighbour. We protect and actively improve the environment of the airport and its vicinity. We act in a responsible way when it comes to the environment and motivate also our business partners to adapt to the same approach. VISION We foresee future opportunities Innovation and advancement of technology have become an integral part of our work. Following the latest trends in the air traffic segment allows us to launch new technologies and systems enhancing the efficient use of resources, future revenue and an ongoing fine-tuning of the quality of our services to the most recent demands. Everything we do is with regard to the future prosperity and a sustainable growth of Prague Airport. VIZE Předvídáme budoucí příležitosti Inovace a technologický pokrok tvoří nedílnou součást naší práce. Sledování trendů v oblasti letecké dopravy nám umožňuje zavádět nové technologie a systémy s ohledem na efektivní využívání zdrojů, budoucí přínos a neustálé přizpůsobování kvality poskytovaných služeb aktuálním požadavkům. Vše, co děláme, děláme s vědomím budoucí prosperity trvale udržitelného růstu letiště

5 Strategie a pilíře společenské odpovědnosti Letiště Praha STRATEGY AND PILLARS OF SOCIAL RESPONSIBILITY 3 Approximately how many trees and woody species can be found in the area of the Prague Airport? Which of Prague Airport s activities produces the most CO 2 emissions? Who won the QUIETEST AIRLINE competition in the jet aircraft category in 2011? How much did the employees of the Prague Airport contribute to humanitarian flood donations in summer 2010? In its corporate social responsibility, Prague Airport focuses on four key areas which are essential as for its high quality of operation. Building good relations with inhabitants in its surroundings, improvement of the environment, employee development and support of the non-profit sector are those four. Kolik stromů a dřevin přibližně najdete v areálu letiště Praha/Ruzyně? Z jaké činnosti Letiště Praha vzniká nejvíce emisí CO 2? Kdo vyhrál soutěž NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE v kategorii proudových letadel v roce 2011? Jak vysokou částkou přispěli zaměstnanci Letiště Praha na humanitární povodňovou sbírku v létě 2010? Letiště Praha se ve své společenské odpovědnosti zaměřuje na čtyři klíčové oblasti, které jsou pro jeho kvalitní fungování zásadní. Jsou jimi budování dobrých vztahů s obyvateli v jeho okolí, zlepšování životního prostředí, rozvoj zaměstnanců a podpora neziskového sektoru. Dobré vztahy s okolím jsou klíčové pro většinu letišť na celém světě. Z pohledu trvale udržitelného rozvoje daného letiště je totiž nesmírně důležité vytvářet dlouhodobě kvalitní sousedské soužití. Letiště Praha vede se svými sousedy, zejména prostřednictvím zastupitelů jednotlivých obcí a městských částí Prahy dotčených leteckým provozem, průběžný dialog a využívá i další způsoby komunikace přímo s občany. Kromě toho finančně podporuje projekty ve svém okolí sloužící ke zlepšení životního prostředí či rozvoji občanské společnosti. Zaměřuje se také na pozitivní motivaci leteckých dopravců či osvětu směrem k nejmladší generaci. Životní prostředí je v souvislosti s leteckým provozem často zmiňováno. Jako nejvýznamnější dopad je v České republice chápán související hluk, dále pak emise a v neposlední řadě také problematika odpadového hospodářství. Kvalitní zaměstnanci jsou ve firmách, které myslí na svou budoucnost, chápáni jako rodinné stříbro, protože úspěch dané společnosti do značné míry závisí na jejich výkonech. Pracovat pro letiště je součástí určité stavovské hrdosti a u řady zaměstnanců se to projevuje tím, že na Ruzyni pracují po generace. Letiště Praha si je vědomo, jak je důležité rozvíjet potenciál jednotlivých zaměstnanců, ať už formou vzdělávání nebo motivačních programů. Good relations with its surroundings are key for most airports in the world. Regarding the sustainable development of the given airport, it is namely very important to build a long-lasting strong coexistence with the airport s neighbors. A continuous dialog between Prague Airport and its neighbors, via representatives of individual municipalities and city districts affected by the air traffic, has been established. Prague Airport also uses other ways of communication, directly with the inhabitants. As well as the above, Prague Airport provides financial support to projects in its surroundings leading to an improved environment environment or to development of civil society. We also focus on positive motivation of air carriers or raising public awareness of the youngest generation. The quality of the environment is a frequent topic mentioned in connection with air traffic. Noise connected with it, air pollution and last but not least the waste management system. Companies thinking of their future consider top-quality employees to be their most valuable resource, because success of the given company depends, to a considerable extent, on their performance. It is part of a certain professional pride to work for the airport and many current employees work here, as did their parents. Prague Airport is aware of how important it is to develop abilities of individual employees, be it through education or motivation programmes. The last, but not the least nor less important pillar of the social responsibility of Prague Airport is its cooperation with the non-profit sector, be it in partnership with the foundation People in Need or its own grant program. For the first time in history, this publication summarises the former and current activities of Prague Airportn in the area of corporate social responsibility. Posledním, ale neméně důležitým pilířem společenské odpovědnosti Letiště Praha je spolupráce s neziskovým sektorem, ať už se jedná o partnerství s nadací Člověk v tísni či o vlastní grantový program. Tato publikace shrnuje poprvé v historii dosavadní i stávající aktivity Letiště Praha v oblasti společenské odpovědnosti

6 Budujeme dobré vztahy s okolím BUILDING GOOD RELATIONS WITH OUR SURROUNDINGS Programy finanční podpory 4 Programmes of financial support In 2004, Prague Airport launched the program LIVING IN HARMONY, which represents a medium for granting financial support to municipalities and city districts of Prague affected by the operation of Prague Airport to improve the environment. Up to 2011 more than CZK 167 million has been granted to projects focusing on water and air protection, maintenance of greenery, waste management and noise protection. Tangible results are, for example, newly-built cycling paths, reduction of dust of local communications, planting and revitalization of greenery and many more activities. The total amount for the given year was specified through an agreement with the Association of legal persons affected by the operation of Prague Airport. This association represents municipalities and city districts of Prague within the noise restricted zone and in its immediate surroundings. The amount fluctuates around CZK 24 million and will be increased in the case of more extensive air traffic. Letiště Praha v roce 2004 zahájilo program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ, jehož prostřednictvím poskytuje obcím a městským částem Prahy dotčeným provozem letiště Praha/Ruzyně finanční prostředky na zlepšování životního prostředí. Do roku 2011 tak věnovalo více než 167 mil. Kč na projekty v oblasti ochrany vod, ovzduší, péče o zeleň, odpadového hospodářství či ochrany proti hluku. Konkrétními výstupy pak jsou např. budování cyklostezek, snižování prašnosti místních komunikací, výsadba a revitalizace zeleně a mnoho dalších aktivit. Celková částka pro daný rok byla stanovena dohodou se Sdružením právnických osob dotčených provozem letiště Praha/Ruzyně zastupujícím obce a MČ Prahy v ochranném hlukovém pásmu a v jeho bezprostředním okolí. Pohybuje se okolo 24 mil. Kč, navyšována bude v případě zvýšeného leteckého provozu. Příklady projektů podpořených programem ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ Kanalizace v Dobrovízi Cyklistická stezka v Přední Kopanině Softbalové hřiště v Řepích Dětské hřiště ve Zličíně Dětské hřiště v Roztokách Školní hřiště v Suchdole Zahrada vůní v Roztokách Lípa sousedství ve Zličíně O tři roky později Letiště Praha zahájilo program finanční podpory DOBRÉ SOUSEDSTVÍ, v němž rozšířilo možnosti využití příspěvku i na rozvoj občanské společnosti. Navíc se okruh žadatelů rozšířil na nadace, veřejně prospěšné organizace a další neziskové instituce působící v obcích a městských částech Prahy dotčených leteckým provozem. Letiště Praha zatím včetně roku 2011 vynaložilo více než 43 mil. Kč na výstavbu dětských hřišť, podporu projektů v oblasti sociální, kulturní, společenské či zdravotní. Příklady projektů vybraných v rámci programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ Vybudování oddechové zóny s herními prvky na školní zahradě ZŠ Roztoky Dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu v Horoměřicích Pokračování rekonstrukce fotbalového hřiště a jeho zázemí v městské části Přední Kopanina Vybudování dětského dopravního hřiště na zahradě MŠ Socháňova Přenosná motorová stříkačka pro Sbor dobrovolných hasičů Zličín Rekonstrukce prostor a dovybavení Mateřského centra Rožálek Aktivační programy pro klienty denního stacionáře penzionu pro seniory Horizont Celková rekonstrukce podlah a vybavení počítačové učebny základní školy ve Středoklukách Dovybavení knihovny a umístění aktivizačních prvků pro seniory a laviček v Městské části Praha - Suchdol Dětské hřiště v Tuchoměřicích Oprava areálu Českého svazu chovatelů ZO Hostivice Examples of projects supported within the program LIVING IN HARMONY Sewerage system in Dobrovíz Cycling path in Přední Kopanina Softball sports ground in Řepy Playground in Zličín Playground in Roztoky School playground in Suchdol Garden of fragrance in Roztoky Lime tree in the neighborhood of Zličín Three years later, Prague Airport launched the financial grant program GOOD NEIGHBORHOOD, which also expanded the possibilities of grant usage for enhancing the development of civic society. In addition to that, the range of applicants increased. It newly includes foundations, community organizations and further non-profit institutions operating in municipalities and city districts of Prague affected by air traffic. Prague Airport has so far financially supported building of playgrounds and projects in welfare, cultural, social and health areas with more than CZK 43 million. Examples of projects selected within the program GOOD NEIGHBORHOOD Built relaxation zone with playground elements in the school garden of ZŠ Roztoky Completed reconstruction of the municipal office building in Horoměřice Ongoing reconstruction of a football pitch and of its facilities in city district Přední Kopanina Built children s traffic playground in the garden of MŠ Socháňova Mobile motor fire-engine for for volunteer firefighters in Zličín Reconstructed premises and additional equipment of the parent centre Rožálek Activation programs for clients of the day care centre for old people Horizont Total reconstruction of floors and provided equipment of an IT classroom of an elementary school in Středokluky Retrofitting library and building activation elements for old people and park benches in city district Praha - Suchdol Playground in Tuchoměřice Reconstructed premises of the Czech Association of Breeders ZO Hostivice 09 10

7 Komunikace Letiště Praha průběžně komunikuje se svým okolím. Jedná se o pravidelná setkání se starosty obcí a městských částí Prahy v okolí letiště, dále zasílání měsíčního elektronického zpravodaje o aktuálním dění na letišti. Informace pro občany pak poskytuje také formou časopisu SPOLU a informačních roadshow v případě větších událostí nebo prostřednictvím zábavně-informačního rodinného odpoledne. Communication Prague Airport continually communicates with its neighborhood. Regular meetings are held with the mayors of municipalities and city districts of Prague in the neighborhood of the airport. Also an electronic newsletter on current happenings at the airport is sent monthly. Information to the public is furthermore provided through the magazine SPOLU and through information road shows in the case of bigger events and through fun/informative family afternoons. dobré sousedství good NeighbOrs žijeme zde společně LiViNg in harmony Zábavně-informační rodinné odpoledne na Letišti Praha. Fun/informative family afternoon at the Prague Airport

8 Soutěže, motivace a exkurze Ve spolupráci s MČ Praha 6 Letiště Praha vyhlašuje soutěž NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE, v roce 2011 se uskutečnil už 5. ročník. Soutěž se koná každoročně v období letní sezóny, kdy je letecký provoz na Ruzyni nejintenzivnější, většinou od května do října. Smyslem akce je pozitivní motivace leteckých společností k vstřícnému přístupu k životnímu prostředí a k ohleduplnosti k obcím a městským částem v okolí letiště. Do soutěže jsou zapojeny letecké společnosti, které na ruzyňské letiště létají nejčastěji. Soutěží se ve dvou kategoriích proudová letadla a turbovrtulová letadla. Pro vyhodnocení soutěže je využit monitorovací systém leteckého hluku a letových tratí ANOMS8, který patří ke světové špičce. Do hodnotících kritérií soutěže vstupují údaje o hlukových vlastnostech letadel, o dodržování stanovených protihlukových postupů a o počtu přepravených cestujících. Vítězem v kategorii proudových letadel se pro rok 2011 stala letecká společnost easyjet, v kategorii turbovrtulových letadel zvítězil maďarský dopravce Malév. Competitions, motivation and educational tours The QUIETEST AIRLINE competition is announced each year by Prague Airport in cooperation with Prague 6; 2011 was the the fifth year of the competition. It takes place every year during the summer season in the period of the highest air traffic at Ruzyně, mostly from May to October. Through this competition Prague Airport wants to motivate airlines positively to adopt a forthcoming approach to the environment and respectful behavior towards municipalities and city districts in the airport s vicinity. Airlines using Prague Airport most often participate in this contest. There are two categories in the competition jet aircraft and turboprop aircraft. To evaluate the results, the Aviation Noise and Routes Adherence Monitoring system ANOMS8, which is one of the world s top systems, is used. Data on noise characteristics of aircrafts, on adherence to given noise abatement procedures and on the number of carried passengers are part of the evaluation criteria. In 2011, the airline easyjet was the winner in the jet aircraft category and the Hungarian airline Malév in the turboprop category. Souběžně s NEJTIŠŠÍM DOPRAVCEM probíhá soutěž pro žáky základních škol z okolních obcí a pražských městských částí nazvaná SVĚT LETADEL. Letos se jednalo o 2. ročník, jehož téma bylo profese na letišti. Zúčastnilo se celkem 420 dětí z dvanácti základních škol. Letiště Praha zároveň umožňuje školám, které se nacházejí v ochranném hlukovém pásmu, bezplatné exkurze pro jednotlivé třídy. Ing. Jiří Pos, ředitel Letiště Praha, zástupci společností easyjet a Malév a Marie Kousalíková, starostka Prahy 6 při předání ocenění NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE In line with the QUIETEST AIRLINE competition a contest for children from elementary schools located in neighboring municipalities and city districts of Prague entitled THE WORLD OF AIRCRAFT is held. This year it was for the second time and its topic was professions at the airport. Altogether 420 children from twelve elementary schools participated. Prague Airport offers schools located in the noise restricted zone free educational tours round the airport for individual classes. Ing. Jiří Pos,Chief Executive Officer Prague Airport, representatives of companies easyjet and Malév and Marie Kousalíková, Mayor of Prague 6 at the QUIETEST AIRLINE 2011 awards. 13

9 Pečujeme o životní prostředí WE CARE FOR ENVIRONMENT 5 EMS průkaz kvalitní péče o životní prostředí Systémy environmentálního managementu (EMS) patří bezesporu k moderním nástrojům řízení, které firmy využívají k řízení svého vlivu na životní prostředí, aniž by je k tomu nutil stát svými legislativními požadavky. EMS zavádí pořádek a důslednost do snah společnosti zabývat se problémy ochrany životního prostředí. Určuje přidělování zdrojů, rozděluje odpovědnosti a neustále vyhodnocuje praxi, postupy a procesy. V oblasti životního prostředí Letiště Praha zavedlo a realizuje mnoho opatření tak, aby minimalizovalo svůj negativní vliv na jeho jednotlivé složky. EMS certificate of quality in environmental care Environment management systems (EMS) belong, without question, to modern management tools used by companies for the management of their influence on the environment without being forced to do so by the state through legislative means. An EMS brings order and consistency to a company s efforts in dealing with problems of environmental protection. It determines resource allocation, assigns responsibilities and continuously evaluates practices, procedures and processes. Prague Airport has launched and implemented many measures in the area of environmental protection so that its negative impact on individual components of the environment is minimized. Hluková problematika Letiště Praha usiluje o minimalizaci hlukové zátěže civilní letecké dopravy na své okolí realizací řady provozních, ekonomických a technických opatření. Mezi provozní opatření patří zejména zákaz vzletů a přistání letadel bez odpovídající hlukové certifikace, omezení nočního provozu, preference dráhového systému, pravidla pro přílety a odlety, pravidla pro motorové zkoušky, omezení použití reverzního tahu motorů a omezení použití záložního zdroje energie. Tato opatření se nadále vyvíjejí v souladu s vývojem leteckého provozu a respektují společenské a legislativní požadavky. 16

10 Mezi ekonomická opatření patří hlukové poplatky, které jsou nastaveny v přímé závislosti na hlučnosti a váze letadel. Opatření výrazně motivuje letecké dopravce k nasazování nejmodernějších, tedy nejtišších letadel na pražském letišti. O účinnosti tohoto postupu svědčí jednoznačně čísla. Zatímco v roce 2006 se v kategorii nejtišších letadel pohybovala zhruba polovina letounů, o pět let později už jich byly téměř tři čtvrtiny. Solving the noise issue Hluková kategorie 3 Noise category ,09 10,18 5,09 3,16 2,71 Prague Airport makes every effort to minimize the noise impact of civil air traffic on its neighborhood. A variety of operational, economic and technical measures have been applied. Mainly banning take-offs and landings of aircraft without the appropriate Noise-compliance Certificate, restricting night operations, runway system preference, regulations applied to departures and arrivals, regulations applied to performing engine tests, restrictions on use of reverse thrust and restrictions on use of reserve power supply are among the operational measures. These means are continuously being developed in accordance with air traffic development and respect social and legislative requirements. As economic measures the noise charges can be mentioned, whose calculations are directly dependent on the noise and weight category of a particular aircraft. This measure strongly motivates air carriers to use the most modern, that is the quietest, aircraft at Prague Airport. The following numbers prove the efficiency of this practice. While in 2006 approximately one half of the aircraft fell within the category of the quietest aircraft, five years later almost three quarters of them were in this category. Přistání letadel podle jednotlivých hlukových kategorií v % (1. kategorie nejméně hlučná letadla; 5. kategorie nejvíce hlučná letadla; pohyb letadla v %) Number of aircraft landings according to individual noise categories in % (Category 1 the quietest aircraft; category 5 the noisiest aircraft; aircraft operation in %) Hluková kategorie 1 Noise category Hluková kategorie 2 Noise category 2 52,85 54,72 63,25 73,03 73, Hluková kategorie 4 Noise category Hluková kategorie 5 Noise category Dalším významným ekonomickým prostředkem je tzv. zvláštní hlukový poplatek za porušení protihlukových postupů. V současné době se zvláštní hlukový poplatek aplikuje za porušení pravidel vizuálního přiblížení. Další poplatky sankčního charakteru jsou účtovány za porušení slotové koordinace a za porušení pravidel nočního provozu. Výnosy z hlukových poplatků jsou použity k pokrytí nákladů na monitorování hluku z leteckého provozu, od roku 1998 k financování protihlukových opatření v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha/Ruzyně a k pokrytí všech dalších aktivit souvisejících s řešením hlukové problematiky. 1,14 3,64 2,03 1,28 0,85 0,14 2,11 4,95 0,94 0, ,78 29,35 24,68 21,60 22,05 Zásadním technickým opatřením je monitoring leteckého hluku a letových tratí. Monitoring leteckého hluku je nezbytným nástrojem k zjištění aktuální hlukové situace zahrnujícím kontrolu dodržování hygienických limitů hluku. Monitoring letových tratí umožňuje především kontinuální kontrolu stanovených protihlukových postupů a zajišťování podkladů pro řešení stížností. Výstupy z monitoringu jsou zároveň veřejně publikovány na webu Letiště Praha

11 Another important economic means is the so-called special noise charge for violation of anti-noise procedures. Currently, the special noise charge is applied for violation of regulations on visual approach. Further charges penalizing air carriers are applied for violation of slot coordination and for violation of regulations for night operations. The revenue generated by collecting the noise charge is used to cover the the costs of civil aviation noise monitoring; since 1998 the funds have also been used to finance the noise abatement program within the noise restricted zone of Prague Airport and to cover all other activities related to solving the noise issue. The Aviation Noise and Routes Adherence Monitoring is the essential technical measure. Aviation noise monitoring is an indispensable tool for detection of the actual noise situation and includes the control of noise health limits. Routes Adherence Monitoring facilitates, in particular, continuous control of given noise abatement procedures and provides data for the resolution of complaints. Monitoring results are at the same time available to the public on Prague Airport s website. Rozmístění stacionárních měřicích stanic v návaznosti na rozsah ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně Location of stationary measuring stations in connection with the extent of the noise restriction zone of Prague Airport Důležitým technickým opatřením je program protihlukových opatření, který spočívá v kompletní výměně oken a balkonových dveří za protihluková s předepsanou vzduchovou neprůzvučností u tzv. chráněných místností bytových a rodinných domů. Dále se jedná o stavby školní a předškolní výchovy, stavby pro zdravotnické a sociální účely a funkčně obdobné stavby v obcích a městských částech, zahrnutých do ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně. Od roku 1998 do roku 2010 Letiště Praha, a. s., v rámci programu protihlukových opatření investovalo přes 650 miliónů korun. An important technical measure is the program of anti-noise measures which encompasses the complete replacement of windows and balcony doors for those made of required air soundproof material in the so-called protected rooms of apartment blocks and family houses. Furthermore, it concerns school and pre-school buildings, buildings for health and social purposes and functionally similar buildings in municipalities and city districts included in the noise restricted zone of Prague Airport. From 1998 to 2010, Prague Airport invested more than CZK 650 million within the scope of the noise abatement program. Ochrana vod Plnění letadel leteckými pohonnými hmotami, skladování těchto látek, odmrazování vzletových a přistávacích drah, odmrazování letadel, odvod srážkových vod, provozování předčisticích zařízení, provozování čistíren odpadních vod to jsou hlavní činnosti, které mohou ovlivňovat povrchové a podzemní vody na letišti a v jeho okolí. Z pohledu ochrany podzemních vod je nejdůležitější kontrola systému nakládání se závadnými látkami, především s leteckými pohonnými hmotami. Tento systém je průběžně revidován a v případě potřeby modernizován. V roce 2011 byla do provozu uvedena nová moderní čerpací stanice v Centrálním skladu leteckých pohonných hmot v Kněževsi. Nedílnou součástí ochrany je pravidelný monitoring kvality podzemních vod, který probíhá na letišti a v jeho okolí od roku Pro monitoring je využívána síť přibližně 50 hydrogeologických vrtů. Ve vrtech je sledován především obsah ropných látek. Centrální sklad leteckých pohonných hmot je od roku 2000 chráněn Ochranným hydrogeologickým systémem zahrnujícím sedm vrtů, který v nepřetržitém automatickém režimu monitoruje možnost výskytu ropných látek na hladině podzemní vody. Základním prvkem ochrany kvality povrchových vod jsou funkční a kapacitní čistírny odpadních vod. Letiště Praha, a. s., provozuje dvě čistírny odpadních splaškových a kontaminovaných srážkových vod (ČKV + ČOV SEVER a JIH). Kontaminovanými vodami jsou v zimním období dešťové vody s obsahem látek z odmrazování ploch a letadel, které musí být zachycovány v retenčních nádržích a před vypouštěním do recipientu biologicky čištěny. V tomto roce byla dokončena výstavba akumulačních jímek se samostatnou kanalizací u 3 odmrazovacích stání na zachycení koncentrovaných použitých odmrazovacích kapalin, která umožňuje separaci a řízenou likvidaci použitých odmrazovacích kapalin. Nejkoncentrovanější podíly kontaminovaných srážkových vod z odmrazování letadel jsou takto odděleny, což umožňuje efektivnější řízení procesu čištění odpadních vod. Čistírny jsou průběžně modernizovány a rozšiřovány tak, aby byly plněny požadované limity pro vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových. ČKV + ČOV JIH byla v květnu 2011 uvedena do trvalého provozu po modernizaci splaškové části čistírny a po dvouletém zkušebním provozu. 1. Jeneč 2. Červený Újezd 3. Unhošť 4. Pavlov 5. Hostivice 6. Dobrovíz 7. Kněževes 8. Horoměřice střed obce 9. Přední Kopanina 10. Horoměřice - JV okraj 11. Řepy 12. Bílá Hora 13. Suchdol 19 20

12 Water protection Fuelling aircraft, storage of fuels, de-icing of the take-off and landing runways, de-icing aircraft, drainage of rainwater, operation of water pre-treatment facilities, operation of water treatment facilities all these are activities which may affect surface and underground water at the airport and in its surroundings. From the perspective of groundwater protection, controlling the system of the treatment of harmful substances, mainly of aviation fuels, is of the highest importance. This system is continuously revised and, if necessary, upgraded. In 2011, a new modern fuel service station in the central aviation fuel store in Kněževes was opened. Regular monitoring of the quality of underground water performed at the airport and in its surroundings since 1995 represents an integral part of water protection. A network of approximately 50 hydrogeological wells is used for monitoring. In particular, the content of oil substances is monitored in the wells. Since 2000 the central aviation fuel store has been protected by the Protective hydrogeological system comprising seven wells which monitors the possible presence of oil substances on the surface of the groundwater in a non-stop automatic mode. Well-working and high-capacity wastewater treatment facilities mean the basic elements of surface water protection. Prague Airport operates two sewage and contaminated precipitation water treatment facilities (ČKV+ČOV NORTH and SOUTH). Contaminated water means rain- and meltwater in the winter season containing substances from de-icing of runways and aircrafts which must be collected in the retention tanks and biologically cleaned before being discharged into the recipient. This year, construction of storage tanks with separate drains for 3 de-icing standings has been finished to collect the used concentrated defrosting liquids, which makes separation and controlled disposal of used defrosting liquids possible. The most concentrated portions of contaminated meltwater from the de-icing of aircraft are separated in this way so that a more effective control of the sewage water treatment process is enabled. Wastewater treatment facilities are continuously being upgraded and enlarged so that required limits for pre-treated wastewater disposal into surface water are fulfilled. In May 2011, ČKV+ČOV SOUTH was put into permanent operation after modernization of the sewage part of the wastewater treatment facility and after a two-year testing operation. Ochrana ovzduší Ochrana ovzduší zahrnuje zejména povinnosti stanovené legislativou, jako jsou například pravidelné kontroly jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší, sledování provozních údajů a jejich hlášení příslušným úřadům. Emise vznikají také z provozu vozidel a speciálních mobilních prostředků, jejichž skladbu se Letiště Praha snaží pravidelně obměňovat vozy s lepšími emisními charakteristikami. Stejně tak se modernizují chladicí zařízení a zařízení s obsahem starých typů chladiv s vlivem na ozonovou vrstvu se postupně vylučují z provozu. Kromě vlastních zdrojů Letiště Praha, a. s., také sleduje kvalitu ovzduší ve svém okolí za pomoci měřicích vozů Horiba. Z výsledků dosavadních měření nevyplynulo, že by byly limity pro kvalitu ovzduší v okolí letiště překračovány. Jednou z dobrovolných činností Letiště Praha je členství v mezinárodním programu Airport Carbon Accreditation, který se zaměřuje na problematiku skleníkových plynů a změny klimatu. Do programu vstoupilo Letiště Praha v roce 2010 a tím se zavázalo k postupnému snižování produkce skleníkových plynů. Každý rok je vypočítána uhlíková stopa jednotlivých provozů letiště. Emise z provozu letadel spadají pod jednotlivé aerolinie, se kterými letiště na snížení spotřeby paliva a tím pádem i vznikajících emisí spolupracuje. Za tímto účelem vznikly projekty působící nacelém letišti jako je CDM (Collaborative Decision Making) zabývající se zlepšováním časové koordinace odbavování letadel, a CEM (Collaborative Environmental Management). Pracovní skupina CEM vznikla v roce 2010 na základě potřeby spolupráce a koordinace mezi klíčovými partnery Letiště Praha, a. s., v oblasti ochrany životního prostředí. V pracovním týmu CEM jsou zástupci Letiště Praha, a. s., Řízení letového provozu České republiky, s. p., Českých aerolinií, a. s., a Úřadu pro civilní letectví. S omezováním produkce skleníkových plynů úzce souvisí činnost energetického managementu, který se zaměřuje na hledání úspor ve spotřebě především elektrické energie. Snížení spotřeby fosilních paliv při provozování mobilních prostředků spatřuje Letiště Praha, a. s., zejména ve využití alternativních zdrojů energie, jakými mohou být například CNG nebo elektromobilita. Air protection Air protection includes in particular the obligations laid down by legislation, such as for example regular control of individual sources of air pollution, monitoring operational data and its reporting to competent authorities. Emissions arise also from the use of vehicles and special mobile devices; Prague Airport is trying to change their composition to always get vehicles with better emission characteristics. Also cooling equipment is being upgraded and devices with old types of refrigerant with an impact on the ozone layer are gradually being excluded from operation. In addition to its own sources, Prague Airport also monitors the quality of air in its surrounding with the help of measuring cars Horiba. According to the results of previous measurements, no limits for the quality of air in airport s surroundings were shown to be exceeded. One of the voluntary activities of Prague Airport is membership of the international program Airport Carbon Accreditation, which focuses on the issues of greenhouse gases and changes of climate. Prague Airport entered the program in 2010 and thus committed itself to gradually reduce production of greenhouse gases. Every year the carbon footprint of the individual operations of the airport is calculated. Emissions from the operations of aircraft are calculated for individual airlines and the airport cooperates with them on the reduction of fuel consumption and therefore also on reduction of resulting emissions. For this purpose, projects applied throughout the airport such as CDM (Collaborative Decision Making) concerned with improving the coordination of the handling of aircraft, and CEM (Collaborative Environmental Management) were created. The CEM working group was founded in 2010 on the grounds of the necessity to cooperate with the key partners of Prague Airport in the field of environmental protection and to coordinate them. Representatives of Prague Airport Air Navigation Services of the Czech Republic, s. c., Czech Airlines, a. s., and Civil Aviation Authority belong to the working team CEM. Limiting the production of greenhouse gases is closely connected with the activities of the energy management which focuses on looking for savings in consumption of electricity in particular. Reduction in the consumption of fossil fuels in the operation of mobile devices can according to Prage Airport be achieved particularly by using alternative sources of energy, such as CNG or electromobility. Odpadové hospodářství V oblasti odpadového hospodářství Letiště Praha v souladu s platnou legislativou dlouhodobě usiluje o snižování množství produkovaných odpadů. V roce 2010 se díky provozním opatřením podařilo snížit nejen celkové množství produkovaných odpadů, ale především výrazně zmenšit podíl nebezpečných odpadů, jak znázorňují následující grafy: 22

13 Waste management In the field of waste management, Prague Airport aims, in accordance with the valid legislation, in the long term at decreasing the quantity of produced waste. In 2010, we successfully decreased, thanks to operational measures, not only the total quantities of produced waste, but also, in particular the proportion of dangerous waste, as the following charts present: Podíl produkce jednotlivých druhů odpadů (t/rok) Share of production of individual types of waste (t/year) Monitoring ovoce a zemědělských plodin Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze zajišťuje Letiště Praha monitoring ovoce a zemědělských plodin. Jako vhodné vzorky, které odrážejí potencionální nebezpečí ve vztahu k možnému ohrožení potravního řetězce člověka i zvířat, byla vybrána jablka, pšenice, jahodové listí a trvalý travní porost. Ve vzorcích se stanovuje obsah těžkých kovů a organických látek. Souhrnná roční zpráva o monitoringu je zasílána obcím a městským částem hl. m. Prahy, v jejichž lokalitách jsou vzorky odebírány. Monitoring of fruit and agricultural crops 2082,9 303,9 1019, ,5 49,7 1096, l Kaly z čistíren Sludge from wastewater treatment facilities l Ostatní odpady Other waste l Nebezpečné odpady Dangerous waste Prague Airport in cooperation with the Institute of Chemical Technology in Prague provides monitoring of fruit and agricultural crops. Apples, wheat, strawberry foliage and permanent grass cover have been selected as suitable samples mirroring prospective danger regarding the potential threat to the human and animal food chain. The content of heavy metals and organic substances are specified in the samples. A summarizing annual report on monitoring is sent to municipalities and city districts of the capital of Prague, where the samples were collected. Zaměstnanci jsou pro nás klíčoví EMPLOYEES ARE OUR KEY ASSETS 6 Letiště trvale usiluje o maximální využití recyklovatelných odpadů. Zavedený oddělený sběr recyklovatelných odpadů (např. železa, papíru, plastu, skla, nápojových kartonů, hliníkových plechovek) navrací cenné druhotné suroviny zpět do výrobního procesu. Bioodpady produkované ve stravovacích zařízeních jsou odstraňovány v bioplynové stanici, kde dochází k anaerobnímu rozkladu odpadu za vzniku metanu. Ten je dále využíván jako palivo např. v kogeneračních jednotkách. Letiště Praha dlouhodobě spolupracuje se společnostmi, které zajišťují kolektivní systém zpětného odběru použitých výrobků. Díky tomu pomáhá recyklovat například barevné kovy, železo a plasty z nefunkčních elektrospotřebičů nebo recyklací chladicích zařízení pomáhá chránit ozonovou vrstvu Země. The airport continuously strives to use recyclable waste to the maximum extent. The established separated collection of recyclable waste (e.g. iron, paper, plastics, glass, beverage packages, aluminium cans) returns valuable secondary raw material back into the production process. Bio-waste produced in catering facilities is disposed in the biogas station, where the anaerobic decomposition of the waste is carried out with methane as a by-product. The methane is then further used as fuel e.g. in cogeneration units. Prague Airport cooperates on a long-term basis with companies ensuring a collective system of the take-back of used products. Thanks to this fact, it helps to recycle e.g. non-ferrous metals, iron and plastics from faulty electrical appliances and helps to protect the Earth s ozone layer through recycling of refrigeration appliances. Jedním z nejdůležitějších zdrojů úspěchu společnosti jsou její zaměstnanci. Letiště Praha proto věnuje nemalou pozornost jejich rozvoji, motivaci, podpoře a vzdělávání. One of the most important sources of success of a company is its employees. Prague Airport therefore pays great attention to their development, motivation, support and training. Rozvoj a vzdělávání Systém vzdělávání je nastaven jako opakující se cyklus, jehož jednotlivé části na sebe navazují. Cílem vzdělávání je podpořit péči o zaměstnance a jejich motivaci, snížit jejich fluktuaci. Důležitým faktorem je snaha o zlepšení komunikace a vedení podřízených. Dále se vzdělávání zaměřuje na zvýšení zákaznické orientace zaměstnanců a zvýšení kvality služeb a spokojenosti zákazníků. Development and training Our training system has been organized as a repeating cycle whose individual parts follow each other. The goal of the training is to support our care for employees and their motivation, to reduce staff turn-over. We further make an effort to improve communication and management of subordinates. Training also further focuses on increasing customer orientation of our employees and on increasing the quality of services and customer satisfaction

14 Zaměstnanci Employees Odbornost Expertise Rozvojové programy Development programmes Jazykové vzdělání Language education Prozákaznický přístup Customer friendly approach Employing handicapped people Prague Airport supports the employment of people with a health handicap. Our goal is to offer people with a health handicap a chance to actively integrate into work processes. Because of this reason we also endeavor to define and modify positions so that the needs of handicapped applicants can be accommodated. Areas suitable in the above-mentioned way cover administrative and specialists positions from different branches (accountancy and finance, sales and purchase, marketing, human resources, legal services, IT etc.), and also handling and customer services and catering. Talent management pool Program Talent management pool byl zahájen v roce 2009, je určen pro vybrané perspektivní zaměstnance a nominace probíhají ve spolupráci s výkonnými řediteli. Cílem je rozvíjet a udržet talentované zaměstnance a předávat si zkušenosti na formální i neformální úrovni. Program Talent management poolu umožňuje účastníkům absolvovat tréninky na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, vyjednávání a zvládání konfliktních situací, efektivní řízení času. Účastníci mají možnost projít individuálním koučinkem a programem týmové spolupráce. Program vždy uzavírá setkání s managementem společnosti, před kterým talenti prezentují své vědomosti i vlastní nápady. In February 2011, Airport Prague in cooperation with the Barriers Account provided the foundation s client Barbora Šafaříková with a chance to undergo a week-long internship at the airport. Within this internship, she supplemented her knowledge of the tourist industry with practical experience, got to know how the Central Dispatch of Terminal Operation works, visited also organizational units controlling and coordinating terminal operations and information service units. On the other hand, we had a great opportunity to look at the airport with the eyes of someone who often uses airport as a passenger and therefore to gain interesting practical hints on how to increase the quality of services for a passenger with a health handicap. Talent management pool The program Talent management pool was launched in 2009; it is intended for selected promising employees and nominations are discussed with executive directors. The aim of this program is to develop and keep talented employees and to share experience on both formal and informal levels. The program Talent management pool enables participants to attend training aimed at the development of communication and presentation skills, at negotiation and coping with conflict situations, at effective time-management. Participants are given the chance to experience individual coaching and take part in the program of team cooperation. At the end of the program, participants always meet management of the company and present their knowledge as well as well as their own ideas. Zaměstnávání handicapovaných Letiště Praha podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Našim cílem je nabídnout lidem se zdravotním znevýhodněním možnost začlenit se aktivně do pracovního procesu. Z tohoto důvodu se také snažíme definovat a upravovat pozice tak, abychom vyšli vstříc takto znevýhodněným uchazečům. Mezi vybrané oblasti patří administrativní a specialistické pozice z různých oborů (účetnictví a finance, obchod a nákup, marketing, lidské zdroje, právo, IT atd.), dále odbavení a služby cestujícím nebo stravování. V únoru 2011 Letiště Praha ve spolupráci s Kontem Bariéry umožnilo jeho klientce Barboře Šafaříkové absolvovat týdenní stáž na letišti. V jejím průběhu si své znalosti z oblasti cestovního ruchu doplnila o praktické zkušenosti, seznámila se s fungováním Centrálního dispečinku provozu terminálů, navštívila také organizační jednotky zabývající se dozorem a koordinací provozu terminálů a také informační služby. Na druhou stranu jsme my měli možnost podívat se na letiště pohledem člověka, který jej často využívá jako cestující, a mohl nám tak poskytnout zajímavé praktické podněty k dalšímu zkvalitnění služeb pro cestující se zdravotním omezením. Stážistka Barbora Šafaříková. Barbora Šafaříková during her internship

15 Firemní mateřská školka Letiště Praha se rozhodlo podpořit své zaměstnance otevřením firemní mateřské školky v nedaleké obci Kněževes, s níž dlouhodobě spolupracuje. První děti do školky nastoupily od ledna Otevřeno je od 7 do 17 hodin, což je vhodné s ohledem na směnný provoz na letišti. Company pre-school centre Project Values of Prague Airport The basic values of Prague Airport are OPENESS PRIDE SAFETY RESPONSIBILITY VISION. Human resource management led their definition in 2010 from bottom up, with the maximum engagement of company employees. Together more than 70 employees within workshops were involved in the process of their creation. The outcome of these discussions was provided by the HRM to the meeting of Board of Directors. Its members approved them in a round-table discussion. The individual values were first published within the whole company, firstly management and then later all employees via presentation in our internal magazine, via SMS competitions and thanks to their publication in a table calendar. Prague Airport decided to support its employees by opening a company pre-school center in the nearby municipality of Kněževes, with which the airport cooperates on a long-term basis. The first children in this pre-school center were welcomed in January The center opens from 7 am to 5 pm which is convenient regarding the shift work of the airport. Projekt Hodnoty Letiště Praha Základní hodnoty Letiště Praha jsou OTEVŘENOST HRDOST BEZPEČNOST ODPOVĚDNOST VIZE. Proces jejich definování vedlo Řízení lidských zdrojů v roce 2010 cestou zdola nahoru, s maximálním zapojením zaměstnanců společnosti. Celkem se do jejich tvorby v rámci workshopů zapojilo více než 70 zaměstnanců. Výstupy z těchto diskusí připravilo ŘLZ k jednání představenstva. Jeho členové je schválili během kulatého stolu. S jednotlivými hodnotami se postupně seznámila celá firma, nejprve management a posléze všichni zaměstnanci formou prezentace v interním časopise, SMS soutěží a díky jejich publikaci ve stolním kalendáři

16 Etický kodex Etický kodex Letiště Praha vznikal v letech současně s hodnotami společnosti a na jeho postupném zrodu se podílela celá řada zaměstnanců. Dokument prošel několika oponenturami včetně připomínek členů představenstva Letiště Praha. Jeho existence společně s hodnotami společnosti přispívá k dalšímu rozvoji pozitivní firemní kultury Letiště Praha a to jak uvnitř, tak i směrem k cestujícím, zákazníkům, obchodním partnerům a vůbec všem, kterých se provoz letiště jakýmkoli způsobem dotýká. Code of Ethics The Code of Ethics of Prague Airport was created in the years together with the values of the company and a number of employees contributed to its gradual formulation. The document underwent several critical examinations including comments of members of the Board of Directors of Prague Airport. Its existence together with the values of the company contributes to the further development of positive corporate culture of Prague Airport, which is both inside the company as well as towards passengers, customers, business partners and in general towards all that are affected in any way by the airport operations. Prague Airport Team Spirit Letiště Praha v rámci své strategie společensky odpovědné firmy připravilo v roce 2011 první ročník programu finanční podpory zaměstnanců v oblasti jejich sportovních aktivit ve spojení s prezentací Letiště Praha pod názvem PRAGUE AIRPORT TEAM SPIRIT. Cílem programu je podpořit volnočasové sportovní aktivity zaměstnanců společnosti, tím pádem zvyšovat jejich loajalitu a budovat povědomí o kvalitě Letiště Praha jakožto zaměstnavatele. Letiště Praha podpořilo takto celkem 15 jednotlivců a 12 týmů, tedy celkem 91 zaměstnanců, částkou ve výši Kč. Prague Airport Team Spirit POdPOrujeme NeziskOVý sektor We support the NON-PrOFit sector Člověk v tísni Poslední oblastí, kterou se Letiště Praha v rámci společenské odpovědnosti zabývá, je podpora neziskového sektoru. Je to nejmladší část, intenzivně jsme ji začali rozvíjet v loňském roce. V této souvislosti jsme zahájili spolupráci s organizací Člověk v tísni. Díky sbírce tato společnost získala v loňském roce téměř 350 tis. Kč od zaměstnanců a Letiště Praha na sanaci po povodních na Moravě. V letošním roce zaměstnanci přispívali formou toho, že se mohli vzdát části svých benefitů. Příspěvek zaměstnanců byl firmou zdvojnásoben. Celková částka ,- Kč byla použita na podporu české komunity v Rumunsku v oblasti přírodního parku Železná vrata, která si zachovala národní identitu a ekologický způsob hospodaření, a dále na pomoc obětem sexuálního násilí v Kongu. Spolupracujeme i na dalších potřebných projektech. Toto léto se např. ve spojovací chodbě uskutečnila výstava fotografií na podporu Člověka v tísni. Letiště Praha podpořilo také fotografickou výstavu o projektech Člověka v tísni v Café Louvre. People in Need The last area which is important for Prague Airport in terms of corporate social responsibility is support of the non-profit sector. It is the most recent part, we started developing it intensively last year. In this regard we started cooperation with the organization People in Need. Thanks to a collection, this organization received almost CZK 350,000 from employees and Prague Airport last year to ensure remediation after floods in Moravia. This year employees gave up a part of their benefits in favor of the collection and their contribution was doubled by the company. The total amount of CZK 101, was used to support a Czech community in Romania in the national park Iron Gates, which has retained its national identity and ecological way of farming, and furthermore to help victims of sexual violence in the Congo. We also cooperate on further necessary projects. E.g. this summer a photo exhibition to support People in Need was realized in the connecting hall. Prague Airport also supported a photo exhibition on projects of People in Need in Café Louvre. 7 Paní Trešlová reprezentovala LP na Mistrovství světa v bezmotorovém létání žen 2011 ve Švédsku. Mrs. Trešlová represented Prague Airport at the Women s World Gliding Championship 2011 in Sweden. In 2011, Prague Airport, in line with its strategy of a socially responsible company, prepared the first year of financial support event of employees in their sports activities in connection with a presentation of Prague Airport called PRAGUE AIRPORT TEAM SPIRIT. The aim of this program is to support the leisure time sports activities of company employees, and thus increase their loyalty and promote awareness of Prague Airport as an employer of high quality. This way, Prague Airport supported 15 individuals and 12 teams in total, which makes 91 employees, with an amount of CZK 229,

17 NA KŘÍDLECH POMOCI V roce 2011 jsme vyhlásili nový program finanční podpory nazvaný NA KŘÍDLECH POMOCI, jehož prostřednictvím jsme rozdělili 300 tis. Kč na pomoc potřebným. Program je zaměřen na veřejně prospěšné účely na podporu projektů drobnějšího charakteru s přesahem na celou Českou republiku. Vhodně svým zaměřením a šíří doplňuje již fungující stěžejní programy ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ a DOBRÉ SOUSEDSTVÍ. Příklady projektů vybraných v rámci programu NA KŘÍIDLECH POMOCI Nákup dětských kočárků pro Kojenecký ústav Praha 4 Příspěvek na provoz Hospice Anežky České v Červeném Kostelci Nákup monitorů dechu kojenců pro novorozenecká oddělení nemocnic v ČR Příspěvek na automobil pro tělesně postiženého Konto Bariéry Lehkoatletické závody pro děti z dětských domovů Nákup laviček do zahrady Diakonie středisko Vsetín WINGS OF HELP In 2011, a new program of financial support called WINGS OF HELP was announced; thanks to its existence we divided CZK 300,000 to help the needy. The program focuses on public benefit purposes to support rather small-scale projects encompassing the whole Czech Republic. With its focus and range, it complements appropriately our already existing key programs LIVING IN HARMONY and GOOD NEIGHBORHOOD. Examples of projects selected within the program WINGS OF HELP Purchase of baby prams for Nursing Center Prague 4 Contribution to operation of Hospice of Saint Anežka Česká in Červený Kostelec Purchase of baby respiration monitors for Neonatology units in hospitals in the Czech Republic Contribution for purchase of a car for a handicapped person Barriers Account Athletic contests for children in children s homes Purchase of park benches in the garden of Diaconia center Vsetín Veřejné sbírky Letiště Praha dále ve svých prostorách umožňuje veřejné sbírky. Výtěžek ze čtyř kasiček si dělí celkem 14 organizací, které byly pečlivě vybrány tak, aby reprezentovaly široké spektrum potřebných. Seznam organizací, které jsou touto formou podporovány: Pražská organizace vozíčkářů Arcidiecézní charita Praha Dětský domov Praha 9 Klánovice Dětský domov Unhošť Fond ohrožených dětí Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Obvodní organizace Praha 6 Domov Zvíkovecká kytička Občanské sdružení Česká společnost AIDS pomoc Svaz paraplegiků Centrum Paraple Nadace Naše dítě Dětský domov Kladno Občanské sdružení Klub přátel dětí dětských domovů FOD Klokánek v Hostivici Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci Public collections Prague Airport further allows public collections in its facilities. The money from four collection boxes is divided among 14 organizations in total which have been carefully selected to represent a wide range of the needy. List of organizations supported in this way: Prague organization of wheelchair users Archdiocese charity Prague Children s Home Prague 9 - Klánovice Children s Home Unhošť The Fund of Children in Need Company for support of people with mental handicap District organization Prague 6 Home Zvíkovecká kytička Citizens association Czech Society AIDS Aid Czech Paraplegic Association Centre Paraple Foundation Our Child Children s Home Kladno Citizens association Club of Friends of Children in Children s Homes The Fund for Children in Need Klokánek (Kangaroo) in Hostivice Foundation of Taťána Kuchařová Beauty of Help 31 32

18 další kroky NEXT STEPS 8 Letiště Praha, a. s., bude v nadcházejícím období nadále rozvíjet nastavené aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. Ve spolupráci s organizací Prague Airport Region, zastupující obce a městské části dotčené provozem letiště Praha/Ruzyně, bude v roce 2012 i následujících letech intenzivně pracovat na programu iniciovaném tímto sdružením zaměřeným na rozvoj mediace mezi oběma stranami. Zároveň bude Letiště Praha, a. s., usilovat o implementaci své strategie společenské odpovědnosti do širšího kontextu v rámci celé skupiny Český Aeroholding, a. s. Prague Airport will, in the coming period, continue to develop activities in the area of corporate social responsibility. In cooperation with the organization Prague Airport Region representing municipalities and city districts affected by the operation of the Prague Airport, it will, in 2012, intensively work on a program initiated by this association focused on mediation between both parties. At the same time Prague Airport., will strive to implement its strategy of corporate social responsibility in a wider context within the whole Czech Aeroholding. 33

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS Urban L., Jun J., Fryč J. Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

L 299, 18. 11. 2003, 9-19 108/L

L 299, 18. 11. 2003, 9-19 108/L Úř. věst. č. L 299, 18. 11. 2003, str. 9-19 108/L DIRECTIVE 2003/88/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time Směrnice

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

The advisory system in The Czech Republic

The advisory system in The Czech Republic The advisory system in The Czech Republic Institute of Agriculture and Food Information Martin Mistr Who are we? Who are we? Institute of Agriculture and Food Information 2 specialized films 10 fairs 30

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

PROBLEMATIKA ODPADNÍCH PET LÁHVÍ PROBLEMS OF WASTE PET BOTTLES

PROBLEMATIKA ODPADNÍCH PET LÁHVÍ PROBLEMS OF WASTE PET BOTTLES PROBLEMATIKA ODPADNÍCH PET LÁHVÍ PROBLEMS OF WASTE PET BOTTLES MARTIN FIŠER, ČZU Waste PET bottles problems are gaining on its importance. Since 1995 its consumption has been increased four times resulting

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Za ta léta se v souvislosti

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the municipalities Howto protectsoil? Legislative approach

Více