SYNDROM VYHOŘENÍ V PRÁCI SESTER SE SENIORY V REGIONU KLADNO. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA. Lékařská fakulta. Vedoucí diplomové práce:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYNDROM VYHOŘENÍ V PRÁCI SESTER SE SENIORY V REGIONU KLADNO. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA. Lékařská fakulta. Vedoucí diplomové práce:"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta SYNDROM VYHOŘENÍ V PRÁCI SESTER SE SENIORY V REGIONU KLADNO Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marie Macková, Ph.D.,RSW Autorka: Bc. Jitka Manová Obor: Ošetřovatelská péče v gerontologii Brno, březen 2009

2 ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno a příjmení autora: Bc. Jitka Manová Název diplomové práce: Syndrom vyhoření v práci sester se seniory v regionu Kladno Pracoviště: Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta MU Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marie Macková, Ph.D. Počet stran: 97 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: březen 2009 Klíčová slova: syndrom vyhoření, senior, emocionální vyčerpání, depersonalizace, osobní uspokojení Resumé: Diplomová práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u sester pracujících s cílovou skupinou seniorů. Teoretická část se zabývá jednotlivými definicemi syndromu vyhoření, dále popisem projevů a příčin syndromu vyhoření, možnostmi diagnostiky, terapií a prevencí syndromu vyhoření. V praktické části jsou popsány výsledky provedeného kvantitativního výzkumu. Výzkum byl zaměřen na zjištění míry vyhoření u sester pracujících se seniory v regionu Kladno. Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. 2

3 ANNOTATION OF THESIS FOR MASTER S DEGREE Author: Bc. Jitka Manová Title: The burnout syndrome in nurses working with the elderly in region Kladno Workplace: Faculty of Medicine, Department of Nursing, Masaryk University Consultant: PhDr. Marie Macková, Ph.D. Number of pages: 97 Number of attachments: 2 The year of justification: March, 2009 Key words: burn-out syndrome, elder people, emotional exhaustion, depersonalisation, personal satisfaction Summary: Thesis deals with burn-out syndrome in nurses working with the target group of elder people. The theoretical part deals with various definitions of burn-out syndrome, as well as a description of symptoms and causes of burn-out syndrome, diagnostic, treatment and prevention of burn out syndrome.the practical part are described results from a quantitative research. Research has focused on detection of burn-out rates for nurses working with elder people in the region Kladno. 3

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením PhDr. Marie Mackové, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne Bc. Jitka Manová 4

5 PODĚKOVÁNÍ: Touto cestou bych ráda poděkovala za odborné vedení práce a cenné rady PhDr. Marii Mackové PhD. Děkuji jí také za čas, který mi věnovala při konzultacích, ochotu a porozumění. Mé poděkování patří i Ing. Andrei Jindrové za pomoc při statistickém zpracování diplomové práce a všem sestrám, které byly ochotny vyplnit dotazník a spolupracovat na výzkumu. Poslední díky patří mé rodině za nekonečnou trpělivost. V Brně dne Bc. Jitka Manová 5

6 OBSAH ÚVOD 8 2 TEORETICKÁ ČÁST Historie syndromu vyhoření Definice syndromu vyhoření Příznaky syndromu vyhoření Psychické příznaky Tělesné příznaky Sociální vztahy Jak odlišit vyhoření od jiných jevů? Koho se syndrom vyhoření týká? Rizikové profesní skupiny Osobnostní charakteristiky lidí ohrožených syndromem vyhoření Fáze procesu vyhoření Průběh procesu Fáze procesu Příčiny syndromu vyhoření Příčiny spočívající v osobě Příčiny spočívající v organizaci a podmínkách na pracovišti Příčiny spočívající ve společnosti Diagnostika syndromu vyhoření Diagnostika pomocí dotazníků Léčba syndromu vyhoření Relaxační metody Psychoterapeutické metody Medikamentózní léčba 33 6

7 2.10 Prevence syndromu vyhoření Prevence syndromu vyhoření na úrovni jednotlivce Prevence syndromu vyhoření na úrovni organizace Supervize jako pomoc Syndrom vyhoření v práci se seniory 40 3 VÝZKUMNÁ ČÁST Cíle a hypotézy diplomové práce Zkoumaný soubor Metodika výzkumu Dotazníkové šetření Statistické metody Sběr dat Jednorozměrná analýza dat Vyhodnocení dotazníku MBI Vyhodnocení osobních a identifikačních údajů respondentů Dvourozměrná analýza 66 4 DISKUZE 78 ZÁVĚR 83 SEZNAM LITERATURY A PRAMENŮ 84 SEZNAM ZKRATEK 87 SEZNAM GRAFŮ 88 SEZNAM TABULEK 89 SEZNAM PŘÍLOH 91 7

8 ÚVOD Největší slávu si nevysloužíme tím, že nikdy neupadneme, ale tím, že se po každém pádu opět zvedneme. Ralph Waldo Emerson Syndrom vyhoření je téma stále populární. Lze nalézt bezpočet prací, které se tímto tématem zabývají. I přesto jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat svoji diplomovou práci. Syndrom vyhoření je podle Maslach 1 syndromem, který je charakterizován emocionálním vyčerpáním, depersonalizací a nízkou úrovní osobního uspokojení. Primárně ovlivňuje lidi, kteří se ve své práci nějakým způsobem zabývají ostatními lidmi. Syndrom vyhoření se vyvíjí jako reakce na chronické emoční napětí, které je výsledkem jednání s jinými lidmi a zejména s lidmi, kteří se musí vypořádávat s vážnými problémy. Syndrom vyhoření tak lze považovat za typ profesionálního stresu, který vyplývá ze sociální interakce mezi osobou, která poskytuje pomoc a osobou, která pomoc přijímá. Všeobecné sestry jsou zvláště náchylné k rozvoji syndromu vyhoření a to pro vlastní podstatu svého povolání, které je spojováno s vysokými emočními nároky. Syndrom vyhoření je vážný problém. Přímo ovlivňuje pracovníka a stojí za různými symptomy somatickými i psychickými. Rovněž souvisí se zhoršením vztahů mezi sestrou a pacientem, spolupracovníky, rodinou a okolím. Může dokonce vést ke zhoršení poskytované péče. Vhledem k oboru mého studia jsem se rozhodla zaměřit na problematiku syndromu vyhoření u sester pracujících se seniory. V rámci předkládané práce jsem jednak použila české verze MBI dotazníku, který je v současné době celosvětově 1 Srov. SCHAUFELI, W. B., MASLACH, Ch., MAREK, T., Professional burnout : recent developments in theory and research., s

9 nejužívanějším dotazníkem pro zjišťování míry vyhoření a jednak jsem zjišťovala subjektivní názory sester na pocity související s mírou vyhoření. Ověřovala jsem rovněž, zda vybrané faktory mají vliv na míru vyhoření. 9

10 2 Teoretická část 2.1 Historie syndromu vyhoření S pojmem burnout se setkáváme od sedmdesátých let minulého století. Anglické burn out lze přeložit jako vyhořet, vypálit, vyhasnout, vyčerpat. V českých překladech převládl a v povědomí lidí našel své místo výraz vyhoření. Podle Křivohlavého uvedl pojem do literatury v letech newyorský psychoanalytik H. J. Freudenberger. 2 Burnout byl původně spojován se stavem alkoholiků, u nichž závislost potlačila zájem o vše ostatní. 3 Později tento pojem přešel z pouličního slangu, ve kterém označoval narkomana, který klesl na samé dno, do obecného slovníku. 4 Postupně také pronikal i do jiných oblastí. Začalo se ho používat pro označení lidí, kteří byli tak pohlceni a opojeni svou prací, že pro nic jiného nebyli s to žít. V současné době tento jev označujeme jako workoholismus. 5 Stav, který pojem burnout popisuje, je však dobře známý a stejně starý, jako lidstvo samo. Jde o fenomén celkového vyčerpání, tj. vyčerpání tělesného, psychického (emocionálního a mentálního) i duchovního. Křivohlavý nabízí pestrou paletu příkladů jak z historie, tak běžného života, které s tímto stavem souvisí. Průlomovým okamžikem ovšem bylo, že Freudenberger dokázal tento jev pojmenovat a pro mnoho dalších psychologů se tak stal burnout objektem soustavného studia a výzkumu. Tento trend neustále rostoucího zájmu o tuto problematiku pokračuje a syndrom vyhoření je proto i nadále aktuálním tématem v české i mezinárodní literatuře. 6 2 Srov. ROZPRÝMOVÁ, H., Syndrom vyhoření, Aktuální kapitoly z péče o seniory, s Srov. JEKLOVÁ, M., REITMAYEROVÁ, E., Syndrom vyhoření, s Srov. POTTEROVÁ, B. A., Jak se bránit pracovnímu vyčerpání, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Tamtéž: s

11 2.2 Definice syndromu vyhoření S narůstajícím počtem odborných prací, které byly k tématu burnout publikovány, přibývala i celá řada autorů, kteří se snažili o formulaci svých představ a přesnější ujasnění toho, co burnout je. Je třeba vzít v úvahu, že každá z definic pohlíží na syndrom vyhoření z poněkud jiného pohledu. Některé výroky psychologů, kteří se jevem burnout zabývali, nám předkládá Křivohlavý: Burnout je reakcí na práci, která člověka mimořádně zatěžuje. Burnout je situací totálního (úplného) vyčerpání sil. Burnout je pocitem člověka, který došel k závěru, že již nemůže jít dále. (Cary Cherniss) Burnout je stav vyplenění všech energetických zdrojů původně velice intenzivně pracujícího člověka (např. lidí, kteří se snaží druhým lidem v jejich těžkostech pomoci a pak se cítí sami přemoženi jejich problémy). Burnout je konečným stadiem procesu, při němž lidé, kteří se hluboce emocionálně něčím zabývají, ztrácejí své původní nadšení (svůj entusiasmus) a svou motivaci (své vlastní hnací síly). (Henrich Freudenberger) Burnout je stavem totálního odcizení a to jak práci, tak druhým lidem i sama sobě. (Carol J. Alexandrová) Burnout je stav člověka, který se podobá vysychání pramenů či vybíjení baterie. Stejně jako stres i burnout není mimo nás, ale v nás. Neznáme ho, dokud se v nás nezabydlí. (Shirley Kashoff) Burnout je emoční vyprahlost. (Řehulka) Burnout je formálně definován a subjektivně prožíván jako stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým zabýváním se situacemi, které jsou emocionálně těžké (náročné). Tyto emocionální požadavky jsou nejčastěji způsobeny kombinací dvou věcí: velkým očekáváním a chronickými situačními stresy. (Agnes Pines a Elliott Aronson) 11

12 Burnout je syndromem emocionálního vyčerpání, depersonalizace a sníženého osobního výkonu. Dochází k němu tam, kde lidé pracují s lidmi, tj. tam, kde se lidé věnují potřebným lidem. (Maslach a Jackson) 7 Metaforicky dobře vystihuje efekt vyhoření báseň D. Greitemeyerové, kterou nám v překladu ve své publikaci nabízí Švingalová 8 (viz. Příloha č. 2). Přehlédneme-li řadu definic syndromu vyhoření, neujde naší pozornosti, že mají některé znaky společné: přítomnost negativních emocionálních příznaků jako např. deprese, vyčerpání atp. důraz je kladen více na psychické příznaky a chování lidí než na provázející tělesné příznaky syndrom vyhoření je nejčastěji spojován s určitými druhy povolání, které se jeví jako rizikovější syndrom vyhoření se vyskytuje u jinak psychicky zdravých lidí, nesouvisí nijak s psychickou patologií menší efektivita práce není spojována s nižší kompetencí nebo se špatnými pracovními schopnostmi a dovednostmi, ale naopak s negativními postoji a z nich vyplývajícího chování 9 7 Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. ŠVINGALOVÁ, D., Stres a vyhoření u profesionálů pracujících s lidmi, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s

13 2.3 Příznaky syndromu vyhoření Mezinárodní klasifikace nemocí přiřazuje syndromu vyhoření kód ICD 10, kategorie Z 73.0 s názvem Problémy spojené s obtížemi v uspořádání života, které mají tyto symptomy: Psychické příznaky Kognitivní rovina (poznávací a rozumová) ztráta nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti nechuť, lhostejnost k práci negativní postoj k sobě, k práci, k instituci, ke společnosti, k životu únik do fantazie, potíže se soustředěním Emocionální rovina sklíčenost, pocity bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost pocit nedostatku uznání 10 Emocionálně vyčerpaný člověk se cítí jako ubitý, má pocit bezmoci a beznaděje, ze které nevidí žádné východisko, je podrážděný a nervózní. Tento stav může v extrémních případech vést až k vypuknutí duševní nemoci či k sebevražedným úmyslům Srov. ROZPRÝMOVÁ, H., Syndrom vyhoření, Aktuální kapitoly z péče o seniory, s Srov. JEKLOVÁ, M., REITMAYEROVÁ, E., Syndrom vyhoření, s

14 2.3.2 Tělesné příznaky poruchy spánku, chuti k jídlu, náchylnost k nemocím, vegetativní obtíže (srdce, dýchání, zažívání) rychlá unavitelnost, vyčerpanost, svalové napětí, vysoký krevní tlak 12 Lidé trpící syndromem vyhoření jsou zvýšeně náchylní k drobným úrazům, častěji onemocnění, běžné jsou stížnosti na bolesti hlavy, pocity nevolnosti, bolesti zad a šíje. Dalšími příznaky jsou změny stravovacích návyků spojené se změnami tělesné hmotnosti atp. Mnozí lidé se snaží uniknout s pomocí alkoholu, cigaret, barbiturátů nebo jídla, zvyšuje se riziko zneužívání návykových látek. Tyto metody však nemají trvalý účinek, dříve nebo později přestanou působit a jen prohlubují zoufalství a vyčerpání Sociální vztahy ubývá angažovanosti, snahy pomáhat problémovým klientům omezení kontaktů s klienty a jejich příbuznými, omezení kontaktů s kolegy přibývá konfliktů v oblasti soukromí nedostatečná příprava k výkonu práce Vytrácí se uspokojení z kontaktu s lidmi, nejprve jen v práci, později i v osobním životě. Rodinu a přátele přestává vnímat jako zdroje energie a uspokojení, stávají se pro něj další přítěží, dalšími nároky. Ztrácí citlivost vůči ostatním a schopnost vnímat jejich osobní identitu, neuvědomuje si, že mají stejné pocity a myšlenky. Vidí své okolí spíše jako problém, než jako individua Srov. ROZPRÝMOVÁ, H., Syndrom vyhoření, Aktuální kapitoly z péče o seniory, s Srov. JEKLOVÁ, M., REITMAYEROVÁ, E., Syndrom vyhoření, s

15 M. D. Rush zmiňuje vnější a vnitřní symptomy, které na přítomnost vyhoření upozorňují: Mezi vnější patří: skutečnost, že aktivita vzrůstá, produktivita však zůstává zpočátku stejná podrážděnost fyzická únava neochota riskovat Vnitřními symptomy bývá: ztráta odvahy ztráta osobní odvahy a sebeúcty ztráta objektivnosti emocionální vyčerpanost negativní duševní postoj Jak odlišit vyhoření od jiných jevů? stres- termínem stres označujeme situaci člověka, který se nachází v tlaku nepříznivých životních podmínek, dostává se do zátěžové situace. 15 Princip vzniku stresu se dá obrazně popsat rameny vah, kdy na jedné straně jsou stresory, což jsou faktory stresující člověka, proti nim na straně druhé salutory, tzn. schopnosti jedince situace řešit. Pokud jsou ramena vah v nerovnováze, přichází stres. Řešením je buď ubrat na straně stresorů, např. vzdát se nějaké 14 Srov. RUSH, M. D., Syndrom vyhoření, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví, s

16 činnosti nebo ji na někoho delegovat, nebo posílit salutory relaxací, odpočinkem apod. Do stresu se může dostat každý člověk, avšak vyhoření se objevuje jen u lidí, kteří jsou intenzivně zaujati svou prací. Mají vysokou výkonovou motivaci. 16 Pokud je stres přiměřený a nepůsobí dlouhodobě, pak patří k běžnému životu. deprese- o syndrom vyhoření se nejedná, je-li stav způsoben duševní poruchou. Vztah mezi depresí a vyhořením je však velmi úzký. Syndrom vyhoření je vázán výhradně na pocity z práce, deprese je přítomna ve všech situacích. U jedince s příznaky vyhoření mizí depresivní prožitky (smutná nálada, pocit marnosti, pokles a ztráta energie) například s nástupem na dovolenou, kdy nemusí na práci nějakou dobu myslet. Po návratu do běžných kolejí dochází opět k zhoršení stavu. únava- prostá únava většinou odezní po odpočinku, někdy pozitivně působí vhodná fyzická aktivita (sport). U syndromu chronické únavy je v popředí více somatických projevů a stížností než u vyhoření. Při syndromu vyhoření je únava popisována jako tíživě prožívaná s pocity viny a selhání. depersonalizace- základní změna osobnosti, jako by byli neživotní a bez schopnosti cítit bolest, radost, lásku či nenávist. 17 Samostatné odcizení se vyskytuje u lidí, kteří nikdy ničím nadšeni nebyli, pro které to, co dělali, nebylo smyslem jejich života. U burnout je tomu právě naopak. 18 vyčerpání- syndrom vyhoření není jen prosté vyčerpání, součástí procesu je vyčerpání v následujících třech oblastech, které se pokusila přiblížit autorská dvojice Pinesová a Aronson: Fyzické vyčerpání je definováno výrazným snížením energie, chronickou únavou a celkovou slabostí. 16 Srov. SNOPKOVÁ, I., Burn out syndrom čili syndrom vyhoření, Sestra, s Srov. BARTOŠÍKOVÁ, I., O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s

17 Emocionální vyčerpání je charakterizováno pocity beznaděje a představou, že člověku již není pomoci. Mentální vyčerpání je prezentováno negativním postojem člověka k sobě samému, k práci a ke světu (životu) vůbec. 19 Obecně lze shrnout, že ze syndromu vyhoření se vylučují případy, kdy některý z příznaků je způsoben psychiatrickým onemocněním, nekompetentností nebo do zaměstnání promítnutými rodinnými problémy. Nelze sem zařadit ani únavu z monotónní práce, protože ta není spojována s pocity neschopnosti Koho se syndrom vyhoření týká? Syndromem vyhoření jsou nejvíce postiženi pracovníci pomáhajících profesí, kteří působí ve složitých životních situacích, v nichž klíčovou roli hraje vztah mezi pracovníkem a osobou, které je pomáháno Rizikové profesní skupiny Kebza a Šolcová uvádějí přehled hlavních profesních skupin, u nichž je riziko vzniku burnoutu výrazné: lékaři zdravotní sestry další zdravotničtí pracovníci (ošetřovatelky, laborantky, technici apod.) psychologové a psychoterapeuti 19 Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Psychologie zdraví, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. KULKA, J., Vyhoření, Psychologie, s

18 sociální pracovníci učitelé na všech stupních škol pracovníci pošt dispečeři a dispečerky (záchranné služby, dopravy atd.) policisté, kriminalisté právníci, zvláště pak advokáti pracovníci vězeňské služby profesionální funkcionáři, politici, manažeři úředníci v bankách a úřadech duchovní a řádové sestry Někdy se burnout objeví i u nezaměstnaneckých kategorií, vždy se však jedná o osoby, které jsou v kontaktu s lidmi a jsou určitým způsobem závislé na jejich hodnocení. umělci sportovci Osobnostní charakteristiky lidí ohrožených syndromem vyhoření Syndrom vyhoření postihuje motivované osoby, které si stanovily vysoké cíle, pracují s nadšením, zápalem a jsou vysoce emočně angažovaní a plni očekávání. 23 Syndrom vyhoření nejčastěji postihne člověka, který: jedná s mimořádnou energičností 22 Srov. KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I., Syndrom vyhoření, s Srov. BARTOŠÍKOVÁ, I., O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry, s

19 chová se soutěživě až soupeřivě je pilný a klade na sebe příliš vysoké nároky je perfekcionalista je mimořádně tvořivý má pozitivní, optimistický a nadšený postoj často zůstává v práci přesčas neúspěch prožívá jako osobní porážku práci, kterou nestihne, si bere domů je netrpělivý k ostatním lidem, zdají se mu pomalí má vysoké cíle a jde za nimi tvrdě a bezohledně má nízkou úroveň zdravé asertivity, neumí říct ne neumí odpočívat či relaxovat je nadměrně odpovědný má problém požádat pro sebe o pomoc upřednostňuje cizí potřeby před vlastními je dlouhodobě vystaven zátěžovým situacím má vysokou schopnost empatie KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s ,

20 2.6 Fáze procesu vyhoření Průběh procesu Odborníci se shodují, že proces vyhoření trvá zpravidla několik let. Někdy si pracovník ani nepovšimne, že se pozvolna mění jeho vztah k práci a k lidem, se kterými pracuje. Pro chronicky vyčerpané lidi není snadné přiznat sobě nebo blízkému okolí své obtíže, zatajují proto úzkost, strach, vnitřní neklid a tenzi, únavu, nervozitu, neschopnost koncentrace, poruchy spánku atd. Proč tomu tak je? Stále hodně lidí dbá na mínění ostatních, a pokud navíc pracují v pomáhající profesi, připadá jim nepatřičné stýskat si na zpočátku nepodstatné příznaky. Jak důvěryhodně by působil člověk, u kterého ostatní hledají pomoc, kdyby dal najevo, že si neví rady sám se sebou? Vyhoření se do životů vkrádá jako plíživé psychické vyčerpání, jako dlouhodobé působení stresujících podnětů. A také důsledky se dostavují postupně. Postupně se vytrácí počáteční entuziasmus pro práci, nadšení ze seberealizace, uspokojení z prvních úspěchů. Profesionální chování člověka se začíná měnit ve smyslu ztráty zájmu o klienty, pacienty či uživatele služeb, kdy jejich problémy začínají být na obtíž a jsou odbýváni ironickými poznámkami. Nastupuje podrážděnost, střídaná skleslostí, dostavuje se ztráta sebedůvěry a pocit vnitřní prázdnoty. Neklid se postupně přenáší i do rodinného prostředí. Blízcí tuší, že něco není v pořádku, zaznamenávají partnerovy změny nálad, podrážděnost, sklon k hádavosti. Dochází k situaci, kdy se stres z povolání přelévá do domácího stresu a naopak. 25 A protože jsou zaměstnání a rodina jako spojité nádoby, může vyrovnané a harmonické domácí prostředí značně zmírnit intenzitu profesionální zátěže Srov. ROZPRÝMOVÁ, H., Syndrom vyhoření, Aktuální kapitoly z péče o seniory, s Srov. KULKA, J., Vyhoření, Psychologie, s

21 Z předchozích informací je tedy patrné, že syndrom vyhoření je důsledkem dlouhodobě působícího stresu a nevhodného vypořádání se s psychickou a fyzickou zátěží Fáze procesu Křivohlavý upozorňuje na to, že vyhoření není jevem statickým, ale jde o proces, tj. děj, který má svůj začátek, průběh a výsledný stav. Právě pro svůj charakter časového průběhu je někdy přirovnáván k lidskému životu, kde můžeme pozorovat zrod, průběh a vyvrcholení. V procesu vyhořování, stejně jako v průběhu života, můžeme pozorovat různé fáze jeho vývoje. 28 V odborné literatuře jsou popisovány fáze procesu, jehož vrcholem je vyhoření, různě (jak co do četnosti fází, tak do obsahu). 29 Zde jsou některá pojetí: Nejjednodušší čtyřfázový model podle Christiny Maslach: 1. Idealistické nadšení a zaujetí pro věc, spojené s přetěžováním. 2. Emocionální a fyzické vyčerpání. 3. Dehumanizace druhých lidí jako obrany před vyhořením. 4. Terminální stadium: stavění se proti všem a proti všemu, objevení se syndromu vyhoření v celé jeho pestrosti. Hlubší pohled na průběh procesu psychického vyhořování nám nabízí Alfried Laengle: 1. Fáze nadšení- člověk se pro něco cele nadchl, má konkrétní cíl, jeho konání mu připadá smysluplné, protože usnadňuje cestu k vytyčenému cíli 27 Srov. TOŠNEROVÁ, T., TOŠNER, J., Burn - out syndrom: Syndrom vyhoření, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. ŠVINGALOVÁ, D., Stres a vyhoření u profesionálů pracujících s lidmi, s

22 2. Fáze vedlejšího zájmu- z prostředku se začíná stávat cíl (užitková hodnota). Jedinec už není motivován samotným cílem a jeho dosažením, ale prostředky, které za tuto práci získá. Žádoucím se stal vedlejší produkt. Přestává být tím, kým chtěl, čeho chtěl dosáhnout, vzdor tomu v profesi dále funguje, dochází k odcizení 3. Fáze popela- jedinec ztrácí úctu k ostatním lidem, klientům, nerespektuje je, pohlíží na ně jako na věci. Živnou půdu zde nacházejí sarkasmus, ironie a cynismus. Postižený zároveň ztrácí úctu i k sobě samému, k vlastnímu životu, neváží si vlastního snažení, vlastních přesvědčení, ztrácí smysl života 30 Podle K. Kopřivy vedou k vyhoření tři hlavní cesty: 1. Ztráta ideálů. Na počátku profesionální kariéry je nadšení. Mladý zdravotník se vrhne do práce, je zvídavý, ochotný a raduje se ze svého smysluplného poslání. Postupně se však objevují překážky, narůstají obtíže, přestává se dařit. Člověk ztrácí ideály a tím se snižuje jeho pozitivní motivace. 2. První negativní myšlenky potlačuje další aktivita, která způsobuje zvýšení pracovního zatížení. Další angažovanost vyčerpává ještě více, monotonie a apatie jsou bránou k vyhoření. 3. Závislost na práci. Práce nahrazuje jiné činnosti, mnohdy i rodinné, intimní a volnočasové. Nutkavá potřeby práce a vyčerpání posléze vedou k vyhoření Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. KOPŘIVA, K., Lidský vztah jako součást profese, s

23 Bartošíková prezentuje pojetí, které postupně vznikalo při práci s účastníky na kurzech prevence vyhoření: 1. nadšení ideály, zaujetí, přetěžování se práce člověka baví, je ochoten jí dát spoustu energie, někdy se přecení často rozumí lépe klientům, než spolupracovníkům 2. vystřízlivění ideály se nedaří realizovat, nadšení dohasíná pracovník poznává, že případy se opakují klienty vidí tak, že se někdy málo snaží, zneužívají péči zažívá už také pocity nevděku, promarněných šancí, neúspěchu získává rutinu, během pracovní doby myslí na svůj volný čas požadavky klientů a jejich příbuzných začínají obtěžovat nespokojenost s finančním ohodnocením, které nestačí na uskutečnění plánů 3. frustrace (nespokojenost) pracovník vnímá klienta negativně dle svých zkušeností se kriticky vyjadřuje k věcem, se kterými nesouhlasí někdy se pokouší i o změnu klade si otázky po smyslu práce i života není ochotný pracovat navíc (administrativa apod.) vytrácí se loajalita k zařízení i k pracovišti, ztráta zájmu 23

24 Nespokojenost je vždy odrazovým můstkem pro změnu. Pokud pracovník zvolí aktivní přístup, kdy se rozhodne uskutečnit změnu sám, lze tuto fázi nazvat: 4. a) vlastní intervence další vzdělávání (zvýšení kvalifikace, další rozvoj) osobní změna, přehodnocení postojů k práci, klientům nebo spolupracovníkům snaha o povýšení dává přednost týmové práci (fáze cílené specializace a týmové spolupráce) přechod na jiné pracoviště v rámci organizace (zde je nebezpečí v tom, že může proběhnout totéž na jiném místě) změna pracovního zařazení, útěk od klienta do funkce (svým postojem může ovlivnit nebo poškodit podřízené) Pokud se pracovník o žádnou změnu nepokusí nebo se žádná změna nedaří, začne nastupovat fáze, na jejímž konci hrozí rozvinutý syndrom vyhoření: 4. b) apatie práce je zdrojem obživy, ale ne uspokojení (práce jen do výše svého platu ) vyhýbání se novým úkolům i klientům, později minimalizuje kontakt i se spolupracovníky snaha udržet si pracovní místo, ale moc se nenamáhat o změně mluví, ale už jí není schopen mezi pracovníkem a klientem vládne nepřátelství, klienty vnímá jako nárokující a nevděčné 24

25 v této pozici předstírané práce pasivně čeká, až se něco stane syndrom vyhoření dosaženo stadia úplného vyčerpání ztráta smyslu práce cynismus, odosobnění, odcizení vymizení reflexe vnitřních norem Některé fáze syndromu vyhoření mohou být na člověku patrné více, jiné mohou být jen v náznaku nebo nevýrazné. Někdy si člověk na sobě uvědomuje, že je přepracovaný, jindy se necítí dobře, ale netuší proč. Příčinu nehledá většinou ve svém životním stylu a rytmu, ale někde jinde. Nejlepší předpoklady, aby se rozvoji syndromu vyhoření zabránilo, jsou ve fázi stagnace. Můžeme mluvit o štěstí, pokud se podaří proces pochopit a zastavit ve fázích frustrace, či apatie, protože z poslední fáze úplně rozvinutého syndromu vyhoření bývá cesta zpět již velmi těžká. 33 Jak bylo naznačeno, proces vyhoření lze v každé fázi zastavit vnější či vnitřní změnou. Někdy bohužel už není možný návrat beze zbytku, pak v člověku zůstanou jizvy. Každá životní krize může být nastavením zrcadla pro poznání svých mezí, chyb a rezerv. Může také vést k ujasnění si životních hodnot, priorit a plánů. I z vyhoření lze ale něco vytěžit, něčemu se naučit. Je to vlastně cenná zkušenost vypovídající o odolnosti člověka a způsobu zvládání zátěží, která by měla umožnit včasné předcházení dalším stavů vyčerpání a vyhoření Srov. BARTOŠÍKOVÁ, I., O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry, s Srov. TOŠNEROVÁ, T., TOŠNER, J., Burn - out syndrom: Syndrom vyhoření, s Srov. BARTOŠÍKOVÁ, I., O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry, s

26 2.7 Příčiny syndromu vyhoření Syndrom vyhoření nevzniká jen z prosté přemíry práce. 35 Ukazuje se, že proces může být spuštěn jak osobností pracovníka, tak pracovní organizací a příčiny přináší i měnící se společnost Příčiny spočívající v osobě K vyhoření přispívají skutečnosti na úrovni psychické i tělesné. na úrovni psychické: negativní myšlení to, že nenalézá nebo ztrácí v každodenní práci smysl (nedostatek smyslu je někdy příčinou, jindy důsledkem vyhoření) neúčinné strategie zvládání stresu, a to především neúčelné hospodaření s časem nahromadění nepříznivých životních událostí na úrovni tělesné: nedostatek odolnosti vůči zátěži nezdravý způsob života neschopnost pracovat s vlastní energií Srov. TOŠNEROVÁ, T., TOŠNER, J., Burn - out syndrom: Syndrom vyhoření, s Srov. BAŠTECKÁ, B., a kol., Klinická psychologie v praxi, s

27 2.7.2 Příčiny spočívající v organizaci a podmínkách na pracovišti Řízení organizace do velké míry ovlivňuje vyhoření svých zaměstnanců. Nyní můžeme pozorovat narůstající snahu organizací si dostatečně zkušené pracovníky dlouhodobě udržet. Dobrá pracoviště počítají s tím, že některá pracovní zařazení jsou pro vznik vyhoření rizikovější a mají pro pracovníka přichystané další možnosti pracovního rozvoje. 37 Pro vznik syndromu vyhoření jsou rozhodující také pracovní podmínky a kultura pracovního prostředí. Jako riziková jsou uváděna ta pracoviště, kde: není zaměstnancům poskytováno dostatečné ocenění není věnována dostatečná pozornost potřebám zaměstnanců nově příchozí zaměstnanci nejsou zaškoleni staršími, zkušenými kolegy neexistují plány osobního rozvoje pracovník nemá možnost na někoho se obrátit s prosbou o pomoc jsou časté konflikty vládne nezdravě soupeřivá atmosféra snížená možnost tvůrčího rozvoje pracovníků 38 je na pracovišti extrémní míra svobody nebo naopak kontroly vázne komunikace v týmu, neřeší se organizační záležitosti je autoritativní vedoucí není podporováno další vzdělávání zaměstnanců 37 Srov. BAŠTECKÁ, B., a kol., Klinická psychologie v praxi, s Srov. JEKLOVÁ, M., REITMAYEROVÁ, E., Syndrom vyhoření, s

28 je nevhodné pracovní prostředí (hluk, nedostatečný prostor pro sebe) Příčiny spočívající ve společnosti Měnící se společnost klade i nové nároky. I změny k lepšímu zatěžují. Společenské nároky přináší: změnu ve složení klientely (větší náročnost problémů u lidí, kteří žádají o pomoc) změnu expertního přístupu v partnerský větší nároky na angažovanost pomáhajících pracovníků ztrátu jednotné společnosti (přítomnost menšin, cizinců, přistěhovalců) a jednotícího pohledu na normalitu malé společenské a finanční ohodnocení pomáhajících profesí 40 Deset nejběžnějších příčin, které vyhoření působí, zmiňuje ve své knize M. D. RUSH: pocit nutkání namísto povolání neschopnost přibrzdit snaha udělat všechno sám přehnaná pozornost cizím problémům soustředěnost na detaily nereálná očekávání příliš velká rutina 39 Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. Baštecká, B., a kol., Klinická psychologie v praxi, s

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. Mgr. Lubomír Smékal

SYNDROM VYHOŘENÍ. Mgr. Lubomír Smékal SYNDROM VYHOŘENÍ Mgr. Lubomír Smékal Mluvíme-li o syndromu vyhoření, mluvíme o něčem, s čím se jako s termínem setkáváme poměrně často. Občas mi připadá, že se jedná o termín do jisté míry módní a někdy

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz Syndrom vyhoření Co se na semináři dozvíte? Co je syndrom vyhoření Rizikové faktory v zaměstnání Rizikové faktory osobnostní Jak se chránit před vyhořením Co je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření (také

Více

Burn--out syndrom Burn Kateřina Procházková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Pojem burn burn--out out (vyhoření, vyhasnutí) zavedl v roce 1974 americký

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN 1 Syndrom vyhoření obecně Projevy Faktory vzniku Specifická zátěž Jak se chránit proti SV? Protistresové faktory Orientační test na našem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Burn-out

SYNDROM VYHOŘENÍ Burn-out PSYCHOHYGIENA NEJEN PRO UČITELE PhDr.Mgr.Bohumil Ptáček ZDROJE A PŘÍČINY PRACOVNÍ ZÁTĚŽE UČITELŮ - ve skutečnosti nejde o pravý stres ( v psychologickém smyslu fyziologické reakce organismu), ale o další

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Únava a stres. Duševní hygiena a relaxační techniky. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Struktura přednášky: Úvod Syndrom vyhoření Jak na stres? 12. kroků k zvládnutí stresu Jak se zbavit stresu? Jak zredukovat napětí

Struktura přednášky: Úvod Syndrom vyhoření Jak na stres? 12. kroků k zvládnutí stresu Jak se zbavit stresu? Jak zredukovat napětí Alice Strnadová Struktura přednášky: Úvod Syndrom vyhoření Jak na stres? 12. kroků k zvládnutí stresu Jak se zbavit stresu? Jak zredukovat napětí Úvod Zdravotnické povolání patří mezi 12 nejvíce stresujících

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

PRACOVNÍ ZÁTĚŽ UČITELŮ

PRACOVNÍ ZÁTĚŽ UČITELŮ PRACOVNÍ ZÁTĚŽ UČITELŮ Úvod Práce učitele a posuzování okolím- doba, prázdniny, fyz.námaha. Obvyklý nezájem o pracovní podmínky učitelů, jejich spokojenost, zdraví, rizikové faktory jejich práce První

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Syndrom vyhoření. Možnosti prevence a terapie. www.andragogos.cz

Syndrom vyhoření. Možnosti prevence a terapie. www.andragogos.cz Syndrom vyhoření Možnosti prevence a terapie www.andragogos.cz Cíle: Přehled současných poznatků. Rizikové a protektivní faktory syndromu vyhoření. Terapie a možnosti prevence vyhoření. Vymezení problému

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES!

IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES! IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES! 1. nadšení 2. stagnace 3. frustrace 4. apatie 5. vyhoření Fáze vedoucí k SV (Edelwich, Brodsky) 1. nadšení Ohromná ochota vložit energii

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Osobní efektivita. Učební texty k semináři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Osobní efektivita. Učební texty k semináři INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Osobní efektivita Učební texty k semináři Autoři: Ing. Miloš Paleček (Brno) Datum: 22. listopadu 2012 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Syndrom vyhoření v pracovní činnosti

Syndrom vyhoření v pracovní činnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Syndrom vyhoření v pracovní činnosti Bakalářská práce Autor: Jolana Kühnel Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 V následující kapitole najdete odpovědi na otázky: 1 Kolik strachu patří k životu (v zaměstnání)? 2 Strach, co to je? 3 Exkurz: Věda a strach 4 Přespříliš strachu proč je to nebezpečné?

Více

Ergonomie, stres a zubní lékař

Ergonomie, stres a zubní lékař Ergonomie, stres a zubní lékař MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D., MUDr. Martin Kapitán, Ph.D. LF UK a FN Hradec Králové Mgr. Stanislav Opluštil Hella Autotechnik Nova s.r.o. Souvislosti Zubní lékař Ergonomie

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více