SYNDROM VYHOŘENÍ V PRÁCI SESTER SE SENIORY V REGIONU KLADNO. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA. Lékařská fakulta. Vedoucí diplomové práce:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYNDROM VYHOŘENÍ V PRÁCI SESTER SE SENIORY V REGIONU KLADNO. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA. Lékařská fakulta. Vedoucí diplomové práce:"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta SYNDROM VYHOŘENÍ V PRÁCI SESTER SE SENIORY V REGIONU KLADNO Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marie Macková, Ph.D.,RSW Autorka: Bc. Jitka Manová Obor: Ošetřovatelská péče v gerontologii Brno, březen 2009

2 ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno a příjmení autora: Bc. Jitka Manová Název diplomové práce: Syndrom vyhoření v práci sester se seniory v regionu Kladno Pracoviště: Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta MU Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marie Macková, Ph.D. Počet stran: 97 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: březen 2009 Klíčová slova: syndrom vyhoření, senior, emocionální vyčerpání, depersonalizace, osobní uspokojení Resumé: Diplomová práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u sester pracujících s cílovou skupinou seniorů. Teoretická část se zabývá jednotlivými definicemi syndromu vyhoření, dále popisem projevů a příčin syndromu vyhoření, možnostmi diagnostiky, terapií a prevencí syndromu vyhoření. V praktické části jsou popsány výsledky provedeného kvantitativního výzkumu. Výzkum byl zaměřen na zjištění míry vyhoření u sester pracujících se seniory v regionu Kladno. Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. 2

3 ANNOTATION OF THESIS FOR MASTER S DEGREE Author: Bc. Jitka Manová Title: The burnout syndrome in nurses working with the elderly in region Kladno Workplace: Faculty of Medicine, Department of Nursing, Masaryk University Consultant: PhDr. Marie Macková, Ph.D. Number of pages: 97 Number of attachments: 2 The year of justification: March, 2009 Key words: burn-out syndrome, elder people, emotional exhaustion, depersonalisation, personal satisfaction Summary: Thesis deals with burn-out syndrome in nurses working with the target group of elder people. The theoretical part deals with various definitions of burn-out syndrome, as well as a description of symptoms and causes of burn-out syndrome, diagnostic, treatment and prevention of burn out syndrome.the practical part are described results from a quantitative research. Research has focused on detection of burn-out rates for nurses working with elder people in the region Kladno. 3

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením PhDr. Marie Mackové, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne Bc. Jitka Manová 4

5 PODĚKOVÁNÍ: Touto cestou bych ráda poděkovala za odborné vedení práce a cenné rady PhDr. Marii Mackové PhD. Děkuji jí také za čas, který mi věnovala při konzultacích, ochotu a porozumění. Mé poděkování patří i Ing. Andrei Jindrové za pomoc při statistickém zpracování diplomové práce a všem sestrám, které byly ochotny vyplnit dotazník a spolupracovat na výzkumu. Poslední díky patří mé rodině za nekonečnou trpělivost. V Brně dne Bc. Jitka Manová 5

6 OBSAH ÚVOD 8 2 TEORETICKÁ ČÁST Historie syndromu vyhoření Definice syndromu vyhoření Příznaky syndromu vyhoření Psychické příznaky Tělesné příznaky Sociální vztahy Jak odlišit vyhoření od jiných jevů? Koho se syndrom vyhoření týká? Rizikové profesní skupiny Osobnostní charakteristiky lidí ohrožených syndromem vyhoření Fáze procesu vyhoření Průběh procesu Fáze procesu Příčiny syndromu vyhoření Příčiny spočívající v osobě Příčiny spočívající v organizaci a podmínkách na pracovišti Příčiny spočívající ve společnosti Diagnostika syndromu vyhoření Diagnostika pomocí dotazníků Léčba syndromu vyhoření Relaxační metody Psychoterapeutické metody Medikamentózní léčba 33 6

7 2.10 Prevence syndromu vyhoření Prevence syndromu vyhoření na úrovni jednotlivce Prevence syndromu vyhoření na úrovni organizace Supervize jako pomoc Syndrom vyhoření v práci se seniory 40 3 VÝZKUMNÁ ČÁST Cíle a hypotézy diplomové práce Zkoumaný soubor Metodika výzkumu Dotazníkové šetření Statistické metody Sběr dat Jednorozměrná analýza dat Vyhodnocení dotazníku MBI Vyhodnocení osobních a identifikačních údajů respondentů Dvourozměrná analýza 66 4 DISKUZE 78 ZÁVĚR 83 SEZNAM LITERATURY A PRAMENŮ 84 SEZNAM ZKRATEK 87 SEZNAM GRAFŮ 88 SEZNAM TABULEK 89 SEZNAM PŘÍLOH 91 7

8 ÚVOD Největší slávu si nevysloužíme tím, že nikdy neupadneme, ale tím, že se po každém pádu opět zvedneme. Ralph Waldo Emerson Syndrom vyhoření je téma stále populární. Lze nalézt bezpočet prací, které se tímto tématem zabývají. I přesto jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat svoji diplomovou práci. Syndrom vyhoření je podle Maslach 1 syndromem, který je charakterizován emocionálním vyčerpáním, depersonalizací a nízkou úrovní osobního uspokojení. Primárně ovlivňuje lidi, kteří se ve své práci nějakým způsobem zabývají ostatními lidmi. Syndrom vyhoření se vyvíjí jako reakce na chronické emoční napětí, které je výsledkem jednání s jinými lidmi a zejména s lidmi, kteří se musí vypořádávat s vážnými problémy. Syndrom vyhoření tak lze považovat za typ profesionálního stresu, který vyplývá ze sociální interakce mezi osobou, která poskytuje pomoc a osobou, která pomoc přijímá. Všeobecné sestry jsou zvláště náchylné k rozvoji syndromu vyhoření a to pro vlastní podstatu svého povolání, které je spojováno s vysokými emočními nároky. Syndrom vyhoření je vážný problém. Přímo ovlivňuje pracovníka a stojí za různými symptomy somatickými i psychickými. Rovněž souvisí se zhoršením vztahů mezi sestrou a pacientem, spolupracovníky, rodinou a okolím. Může dokonce vést ke zhoršení poskytované péče. Vhledem k oboru mého studia jsem se rozhodla zaměřit na problematiku syndromu vyhoření u sester pracujících se seniory. V rámci předkládané práce jsem jednak použila české verze MBI dotazníku, který je v současné době celosvětově 1 Srov. SCHAUFELI, W. B., MASLACH, Ch., MAREK, T., Professional burnout : recent developments in theory and research., s

9 nejužívanějším dotazníkem pro zjišťování míry vyhoření a jednak jsem zjišťovala subjektivní názory sester na pocity související s mírou vyhoření. Ověřovala jsem rovněž, zda vybrané faktory mají vliv na míru vyhoření. 9

10 2 Teoretická část 2.1 Historie syndromu vyhoření S pojmem burnout se setkáváme od sedmdesátých let minulého století. Anglické burn out lze přeložit jako vyhořet, vypálit, vyhasnout, vyčerpat. V českých překladech převládl a v povědomí lidí našel své místo výraz vyhoření. Podle Křivohlavého uvedl pojem do literatury v letech newyorský psychoanalytik H. J. Freudenberger. 2 Burnout byl původně spojován se stavem alkoholiků, u nichž závislost potlačila zájem o vše ostatní. 3 Později tento pojem přešel z pouličního slangu, ve kterém označoval narkomana, který klesl na samé dno, do obecného slovníku. 4 Postupně také pronikal i do jiných oblastí. Začalo se ho používat pro označení lidí, kteří byli tak pohlceni a opojeni svou prací, že pro nic jiného nebyli s to žít. V současné době tento jev označujeme jako workoholismus. 5 Stav, který pojem burnout popisuje, je však dobře známý a stejně starý, jako lidstvo samo. Jde o fenomén celkového vyčerpání, tj. vyčerpání tělesného, psychického (emocionálního a mentálního) i duchovního. Křivohlavý nabízí pestrou paletu příkladů jak z historie, tak běžného života, které s tímto stavem souvisí. Průlomovým okamžikem ovšem bylo, že Freudenberger dokázal tento jev pojmenovat a pro mnoho dalších psychologů se tak stal burnout objektem soustavného studia a výzkumu. Tento trend neustále rostoucího zájmu o tuto problematiku pokračuje a syndrom vyhoření je proto i nadále aktuálním tématem v české i mezinárodní literatuře. 6 2 Srov. ROZPRÝMOVÁ, H., Syndrom vyhoření, Aktuální kapitoly z péče o seniory, s Srov. JEKLOVÁ, M., REITMAYEROVÁ, E., Syndrom vyhoření, s Srov. POTTEROVÁ, B. A., Jak se bránit pracovnímu vyčerpání, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Tamtéž: s

11 2.2 Definice syndromu vyhoření S narůstajícím počtem odborných prací, které byly k tématu burnout publikovány, přibývala i celá řada autorů, kteří se snažili o formulaci svých představ a přesnější ujasnění toho, co burnout je. Je třeba vzít v úvahu, že každá z definic pohlíží na syndrom vyhoření z poněkud jiného pohledu. Některé výroky psychologů, kteří se jevem burnout zabývali, nám předkládá Křivohlavý: Burnout je reakcí na práci, která člověka mimořádně zatěžuje. Burnout je situací totálního (úplného) vyčerpání sil. Burnout je pocitem člověka, který došel k závěru, že již nemůže jít dále. (Cary Cherniss) Burnout je stav vyplenění všech energetických zdrojů původně velice intenzivně pracujícího člověka (např. lidí, kteří se snaží druhým lidem v jejich těžkostech pomoci a pak se cítí sami přemoženi jejich problémy). Burnout je konečným stadiem procesu, při němž lidé, kteří se hluboce emocionálně něčím zabývají, ztrácejí své původní nadšení (svůj entusiasmus) a svou motivaci (své vlastní hnací síly). (Henrich Freudenberger) Burnout je stavem totálního odcizení a to jak práci, tak druhým lidem i sama sobě. (Carol J. Alexandrová) Burnout je stav člověka, který se podobá vysychání pramenů či vybíjení baterie. Stejně jako stres i burnout není mimo nás, ale v nás. Neznáme ho, dokud se v nás nezabydlí. (Shirley Kashoff) Burnout je emoční vyprahlost. (Řehulka) Burnout je formálně definován a subjektivně prožíván jako stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým zabýváním se situacemi, které jsou emocionálně těžké (náročné). Tyto emocionální požadavky jsou nejčastěji způsobeny kombinací dvou věcí: velkým očekáváním a chronickými situačními stresy. (Agnes Pines a Elliott Aronson) 11

12 Burnout je syndromem emocionálního vyčerpání, depersonalizace a sníženého osobního výkonu. Dochází k němu tam, kde lidé pracují s lidmi, tj. tam, kde se lidé věnují potřebným lidem. (Maslach a Jackson) 7 Metaforicky dobře vystihuje efekt vyhoření báseň D. Greitemeyerové, kterou nám v překladu ve své publikaci nabízí Švingalová 8 (viz. Příloha č. 2). Přehlédneme-li řadu definic syndromu vyhoření, neujde naší pozornosti, že mají některé znaky společné: přítomnost negativních emocionálních příznaků jako např. deprese, vyčerpání atp. důraz je kladen více na psychické příznaky a chování lidí než na provázející tělesné příznaky syndrom vyhoření je nejčastěji spojován s určitými druhy povolání, které se jeví jako rizikovější syndrom vyhoření se vyskytuje u jinak psychicky zdravých lidí, nesouvisí nijak s psychickou patologií menší efektivita práce není spojována s nižší kompetencí nebo se špatnými pracovními schopnostmi a dovednostmi, ale naopak s negativními postoji a z nich vyplývajícího chování 9 7 Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. ŠVINGALOVÁ, D., Stres a vyhoření u profesionálů pracujících s lidmi, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s

13 2.3 Příznaky syndromu vyhoření Mezinárodní klasifikace nemocí přiřazuje syndromu vyhoření kód ICD 10, kategorie Z 73.0 s názvem Problémy spojené s obtížemi v uspořádání života, které mají tyto symptomy: Psychické příznaky Kognitivní rovina (poznávací a rozumová) ztráta nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti nechuť, lhostejnost k práci negativní postoj k sobě, k práci, k instituci, ke společnosti, k životu únik do fantazie, potíže se soustředěním Emocionální rovina sklíčenost, pocity bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost pocit nedostatku uznání 10 Emocionálně vyčerpaný člověk se cítí jako ubitý, má pocit bezmoci a beznaděje, ze které nevidí žádné východisko, je podrážděný a nervózní. Tento stav může v extrémních případech vést až k vypuknutí duševní nemoci či k sebevražedným úmyslům Srov. ROZPRÝMOVÁ, H., Syndrom vyhoření, Aktuální kapitoly z péče o seniory, s Srov. JEKLOVÁ, M., REITMAYEROVÁ, E., Syndrom vyhoření, s

14 2.3.2 Tělesné příznaky poruchy spánku, chuti k jídlu, náchylnost k nemocím, vegetativní obtíže (srdce, dýchání, zažívání) rychlá unavitelnost, vyčerpanost, svalové napětí, vysoký krevní tlak 12 Lidé trpící syndromem vyhoření jsou zvýšeně náchylní k drobným úrazům, častěji onemocnění, běžné jsou stížnosti na bolesti hlavy, pocity nevolnosti, bolesti zad a šíje. Dalšími příznaky jsou změny stravovacích návyků spojené se změnami tělesné hmotnosti atp. Mnozí lidé se snaží uniknout s pomocí alkoholu, cigaret, barbiturátů nebo jídla, zvyšuje se riziko zneužívání návykových látek. Tyto metody však nemají trvalý účinek, dříve nebo později přestanou působit a jen prohlubují zoufalství a vyčerpání Sociální vztahy ubývá angažovanosti, snahy pomáhat problémovým klientům omezení kontaktů s klienty a jejich příbuznými, omezení kontaktů s kolegy přibývá konfliktů v oblasti soukromí nedostatečná příprava k výkonu práce Vytrácí se uspokojení z kontaktu s lidmi, nejprve jen v práci, později i v osobním životě. Rodinu a přátele přestává vnímat jako zdroje energie a uspokojení, stávají se pro něj další přítěží, dalšími nároky. Ztrácí citlivost vůči ostatním a schopnost vnímat jejich osobní identitu, neuvědomuje si, že mají stejné pocity a myšlenky. Vidí své okolí spíše jako problém, než jako individua Srov. ROZPRÝMOVÁ, H., Syndrom vyhoření, Aktuální kapitoly z péče o seniory, s Srov. JEKLOVÁ, M., REITMAYEROVÁ, E., Syndrom vyhoření, s

15 M. D. Rush zmiňuje vnější a vnitřní symptomy, které na přítomnost vyhoření upozorňují: Mezi vnější patří: skutečnost, že aktivita vzrůstá, produktivita však zůstává zpočátku stejná podrážděnost fyzická únava neochota riskovat Vnitřními symptomy bývá: ztráta odvahy ztráta osobní odvahy a sebeúcty ztráta objektivnosti emocionální vyčerpanost negativní duševní postoj Jak odlišit vyhoření od jiných jevů? stres- termínem stres označujeme situaci člověka, který se nachází v tlaku nepříznivých životních podmínek, dostává se do zátěžové situace. 15 Princip vzniku stresu se dá obrazně popsat rameny vah, kdy na jedné straně jsou stresory, což jsou faktory stresující člověka, proti nim na straně druhé salutory, tzn. schopnosti jedince situace řešit. Pokud jsou ramena vah v nerovnováze, přichází stres. Řešením je buď ubrat na straně stresorů, např. vzdát se nějaké 14 Srov. RUSH, M. D., Syndrom vyhoření, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví, s

16 činnosti nebo ji na někoho delegovat, nebo posílit salutory relaxací, odpočinkem apod. Do stresu se může dostat každý člověk, avšak vyhoření se objevuje jen u lidí, kteří jsou intenzivně zaujati svou prací. Mají vysokou výkonovou motivaci. 16 Pokud je stres přiměřený a nepůsobí dlouhodobě, pak patří k běžnému životu. deprese- o syndrom vyhoření se nejedná, je-li stav způsoben duševní poruchou. Vztah mezi depresí a vyhořením je však velmi úzký. Syndrom vyhoření je vázán výhradně na pocity z práce, deprese je přítomna ve všech situacích. U jedince s příznaky vyhoření mizí depresivní prožitky (smutná nálada, pocit marnosti, pokles a ztráta energie) například s nástupem na dovolenou, kdy nemusí na práci nějakou dobu myslet. Po návratu do běžných kolejí dochází opět k zhoršení stavu. únava- prostá únava většinou odezní po odpočinku, někdy pozitivně působí vhodná fyzická aktivita (sport). U syndromu chronické únavy je v popředí více somatických projevů a stížností než u vyhoření. Při syndromu vyhoření je únava popisována jako tíživě prožívaná s pocity viny a selhání. depersonalizace- základní změna osobnosti, jako by byli neživotní a bez schopnosti cítit bolest, radost, lásku či nenávist. 17 Samostatné odcizení se vyskytuje u lidí, kteří nikdy ničím nadšeni nebyli, pro které to, co dělali, nebylo smyslem jejich života. U burnout je tomu právě naopak. 18 vyčerpání- syndrom vyhoření není jen prosté vyčerpání, součástí procesu je vyčerpání v následujících třech oblastech, které se pokusila přiblížit autorská dvojice Pinesová a Aronson: Fyzické vyčerpání je definováno výrazným snížením energie, chronickou únavou a celkovou slabostí. 16 Srov. SNOPKOVÁ, I., Burn out syndrom čili syndrom vyhoření, Sestra, s Srov. BARTOŠÍKOVÁ, I., O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s

17 Emocionální vyčerpání je charakterizováno pocity beznaděje a představou, že člověku již není pomoci. Mentální vyčerpání je prezentováno negativním postojem člověka k sobě samému, k práci a ke světu (životu) vůbec. 19 Obecně lze shrnout, že ze syndromu vyhoření se vylučují případy, kdy některý z příznaků je způsoben psychiatrickým onemocněním, nekompetentností nebo do zaměstnání promítnutými rodinnými problémy. Nelze sem zařadit ani únavu z monotónní práce, protože ta není spojována s pocity neschopnosti Koho se syndrom vyhoření týká? Syndromem vyhoření jsou nejvíce postiženi pracovníci pomáhajících profesí, kteří působí ve složitých životních situacích, v nichž klíčovou roli hraje vztah mezi pracovníkem a osobou, které je pomáháno Rizikové profesní skupiny Kebza a Šolcová uvádějí přehled hlavních profesních skupin, u nichž je riziko vzniku burnoutu výrazné: lékaři zdravotní sestry další zdravotničtí pracovníci (ošetřovatelky, laborantky, technici apod.) psychologové a psychoterapeuti 19 Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Psychologie zdraví, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. KULKA, J., Vyhoření, Psychologie, s

18 sociální pracovníci učitelé na všech stupních škol pracovníci pošt dispečeři a dispečerky (záchranné služby, dopravy atd.) policisté, kriminalisté právníci, zvláště pak advokáti pracovníci vězeňské služby profesionální funkcionáři, politici, manažeři úředníci v bankách a úřadech duchovní a řádové sestry Někdy se burnout objeví i u nezaměstnaneckých kategorií, vždy se však jedná o osoby, které jsou v kontaktu s lidmi a jsou určitým způsobem závislé na jejich hodnocení. umělci sportovci Osobnostní charakteristiky lidí ohrožených syndromem vyhoření Syndrom vyhoření postihuje motivované osoby, které si stanovily vysoké cíle, pracují s nadšením, zápalem a jsou vysoce emočně angažovaní a plni očekávání. 23 Syndrom vyhoření nejčastěji postihne člověka, který: jedná s mimořádnou energičností 22 Srov. KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I., Syndrom vyhoření, s Srov. BARTOŠÍKOVÁ, I., O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry, s

19 chová se soutěživě až soupeřivě je pilný a klade na sebe příliš vysoké nároky je perfekcionalista je mimořádně tvořivý má pozitivní, optimistický a nadšený postoj často zůstává v práci přesčas neúspěch prožívá jako osobní porážku práci, kterou nestihne, si bere domů je netrpělivý k ostatním lidem, zdají se mu pomalí má vysoké cíle a jde za nimi tvrdě a bezohledně má nízkou úroveň zdravé asertivity, neumí říct ne neumí odpočívat či relaxovat je nadměrně odpovědný má problém požádat pro sebe o pomoc upřednostňuje cizí potřeby před vlastními je dlouhodobě vystaven zátěžovým situacím má vysokou schopnost empatie KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s ,

20 2.6 Fáze procesu vyhoření Průběh procesu Odborníci se shodují, že proces vyhoření trvá zpravidla několik let. Někdy si pracovník ani nepovšimne, že se pozvolna mění jeho vztah k práci a k lidem, se kterými pracuje. Pro chronicky vyčerpané lidi není snadné přiznat sobě nebo blízkému okolí své obtíže, zatajují proto úzkost, strach, vnitřní neklid a tenzi, únavu, nervozitu, neschopnost koncentrace, poruchy spánku atd. Proč tomu tak je? Stále hodně lidí dbá na mínění ostatních, a pokud navíc pracují v pomáhající profesi, připadá jim nepatřičné stýskat si na zpočátku nepodstatné příznaky. Jak důvěryhodně by působil člověk, u kterého ostatní hledají pomoc, kdyby dal najevo, že si neví rady sám se sebou? Vyhoření se do životů vkrádá jako plíživé psychické vyčerpání, jako dlouhodobé působení stresujících podnětů. A také důsledky se dostavují postupně. Postupně se vytrácí počáteční entuziasmus pro práci, nadšení ze seberealizace, uspokojení z prvních úspěchů. Profesionální chování člověka se začíná měnit ve smyslu ztráty zájmu o klienty, pacienty či uživatele služeb, kdy jejich problémy začínají být na obtíž a jsou odbýváni ironickými poznámkami. Nastupuje podrážděnost, střídaná skleslostí, dostavuje se ztráta sebedůvěry a pocit vnitřní prázdnoty. Neklid se postupně přenáší i do rodinného prostředí. Blízcí tuší, že něco není v pořádku, zaznamenávají partnerovy změny nálad, podrážděnost, sklon k hádavosti. Dochází k situaci, kdy se stres z povolání přelévá do domácího stresu a naopak. 25 A protože jsou zaměstnání a rodina jako spojité nádoby, může vyrovnané a harmonické domácí prostředí značně zmírnit intenzitu profesionální zátěže Srov. ROZPRÝMOVÁ, H., Syndrom vyhoření, Aktuální kapitoly z péče o seniory, s Srov. KULKA, J., Vyhoření, Psychologie, s

21 Z předchozích informací je tedy patrné, že syndrom vyhoření je důsledkem dlouhodobě působícího stresu a nevhodného vypořádání se s psychickou a fyzickou zátěží Fáze procesu Křivohlavý upozorňuje na to, že vyhoření není jevem statickým, ale jde o proces, tj. děj, který má svůj začátek, průběh a výsledný stav. Právě pro svůj charakter časového průběhu je někdy přirovnáván k lidskému životu, kde můžeme pozorovat zrod, průběh a vyvrcholení. V procesu vyhořování, stejně jako v průběhu života, můžeme pozorovat různé fáze jeho vývoje. 28 V odborné literatuře jsou popisovány fáze procesu, jehož vrcholem je vyhoření, různě (jak co do četnosti fází, tak do obsahu). 29 Zde jsou některá pojetí: Nejjednodušší čtyřfázový model podle Christiny Maslach: 1. Idealistické nadšení a zaujetí pro věc, spojené s přetěžováním. 2. Emocionální a fyzické vyčerpání. 3. Dehumanizace druhých lidí jako obrany před vyhořením. 4. Terminální stadium: stavění se proti všem a proti všemu, objevení se syndromu vyhoření v celé jeho pestrosti. Hlubší pohled na průběh procesu psychického vyhořování nám nabízí Alfried Laengle: 1. Fáze nadšení- člověk se pro něco cele nadchl, má konkrétní cíl, jeho konání mu připadá smysluplné, protože usnadňuje cestu k vytyčenému cíli 27 Srov. TOŠNEROVÁ, T., TOŠNER, J., Burn - out syndrom: Syndrom vyhoření, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. ŠVINGALOVÁ, D., Stres a vyhoření u profesionálů pracujících s lidmi, s

22 2. Fáze vedlejšího zájmu- z prostředku se začíná stávat cíl (užitková hodnota). Jedinec už není motivován samotným cílem a jeho dosažením, ale prostředky, které za tuto práci získá. Žádoucím se stal vedlejší produkt. Přestává být tím, kým chtěl, čeho chtěl dosáhnout, vzdor tomu v profesi dále funguje, dochází k odcizení 3. Fáze popela- jedinec ztrácí úctu k ostatním lidem, klientům, nerespektuje je, pohlíží na ně jako na věci. Živnou půdu zde nacházejí sarkasmus, ironie a cynismus. Postižený zároveň ztrácí úctu i k sobě samému, k vlastnímu životu, neváží si vlastního snažení, vlastních přesvědčení, ztrácí smysl života 30 Podle K. Kopřivy vedou k vyhoření tři hlavní cesty: 1. Ztráta ideálů. Na počátku profesionální kariéry je nadšení. Mladý zdravotník se vrhne do práce, je zvídavý, ochotný a raduje se ze svého smysluplného poslání. Postupně se však objevují překážky, narůstají obtíže, přestává se dařit. Člověk ztrácí ideály a tím se snižuje jeho pozitivní motivace. 2. První negativní myšlenky potlačuje další aktivita, která způsobuje zvýšení pracovního zatížení. Další angažovanost vyčerpává ještě více, monotonie a apatie jsou bránou k vyhoření. 3. Závislost na práci. Práce nahrazuje jiné činnosti, mnohdy i rodinné, intimní a volnočasové. Nutkavá potřeby práce a vyčerpání posléze vedou k vyhoření Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. KOPŘIVA, K., Lidský vztah jako součást profese, s

23 Bartošíková prezentuje pojetí, které postupně vznikalo při práci s účastníky na kurzech prevence vyhoření: 1. nadšení ideály, zaujetí, přetěžování se práce člověka baví, je ochoten jí dát spoustu energie, někdy se přecení často rozumí lépe klientům, než spolupracovníkům 2. vystřízlivění ideály se nedaří realizovat, nadšení dohasíná pracovník poznává, že případy se opakují klienty vidí tak, že se někdy málo snaží, zneužívají péči zažívá už také pocity nevděku, promarněných šancí, neúspěchu získává rutinu, během pracovní doby myslí na svůj volný čas požadavky klientů a jejich příbuzných začínají obtěžovat nespokojenost s finančním ohodnocením, které nestačí na uskutečnění plánů 3. frustrace (nespokojenost) pracovník vnímá klienta negativně dle svých zkušeností se kriticky vyjadřuje k věcem, se kterými nesouhlasí někdy se pokouší i o změnu klade si otázky po smyslu práce i života není ochotný pracovat navíc (administrativa apod.) vytrácí se loajalita k zařízení i k pracovišti, ztráta zájmu 23

24 Nespokojenost je vždy odrazovým můstkem pro změnu. Pokud pracovník zvolí aktivní přístup, kdy se rozhodne uskutečnit změnu sám, lze tuto fázi nazvat: 4. a) vlastní intervence další vzdělávání (zvýšení kvalifikace, další rozvoj) osobní změna, přehodnocení postojů k práci, klientům nebo spolupracovníkům snaha o povýšení dává přednost týmové práci (fáze cílené specializace a týmové spolupráce) přechod na jiné pracoviště v rámci organizace (zde je nebezpečí v tom, že může proběhnout totéž na jiném místě) změna pracovního zařazení, útěk od klienta do funkce (svým postojem může ovlivnit nebo poškodit podřízené) Pokud se pracovník o žádnou změnu nepokusí nebo se žádná změna nedaří, začne nastupovat fáze, na jejímž konci hrozí rozvinutý syndrom vyhoření: 4. b) apatie práce je zdrojem obživy, ale ne uspokojení (práce jen do výše svého platu ) vyhýbání se novým úkolům i klientům, později minimalizuje kontakt i se spolupracovníky snaha udržet si pracovní místo, ale moc se nenamáhat o změně mluví, ale už jí není schopen mezi pracovníkem a klientem vládne nepřátelství, klienty vnímá jako nárokující a nevděčné 24

25 v této pozici předstírané práce pasivně čeká, až se něco stane syndrom vyhoření dosaženo stadia úplného vyčerpání ztráta smyslu práce cynismus, odosobnění, odcizení vymizení reflexe vnitřních norem Některé fáze syndromu vyhoření mohou být na člověku patrné více, jiné mohou být jen v náznaku nebo nevýrazné. Někdy si člověk na sobě uvědomuje, že je přepracovaný, jindy se necítí dobře, ale netuší proč. Příčinu nehledá většinou ve svém životním stylu a rytmu, ale někde jinde. Nejlepší předpoklady, aby se rozvoji syndromu vyhoření zabránilo, jsou ve fázi stagnace. Můžeme mluvit o štěstí, pokud se podaří proces pochopit a zastavit ve fázích frustrace, či apatie, protože z poslední fáze úplně rozvinutého syndromu vyhoření bývá cesta zpět již velmi těžká. 33 Jak bylo naznačeno, proces vyhoření lze v každé fázi zastavit vnější či vnitřní změnou. Někdy bohužel už není možný návrat beze zbytku, pak v člověku zůstanou jizvy. Každá životní krize může být nastavením zrcadla pro poznání svých mezí, chyb a rezerv. Může také vést k ujasnění si životních hodnot, priorit a plánů. I z vyhoření lze ale něco vytěžit, něčemu se naučit. Je to vlastně cenná zkušenost vypovídající o odolnosti člověka a způsobu zvládání zátěží, která by měla umožnit včasné předcházení dalším stavů vyčerpání a vyhoření Srov. BARTOŠÍKOVÁ, I., O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry, s Srov. TOŠNEROVÁ, T., TOŠNER, J., Burn - out syndrom: Syndrom vyhoření, s Srov. BARTOŠÍKOVÁ, I., O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry, s

26 2.7 Příčiny syndromu vyhoření Syndrom vyhoření nevzniká jen z prosté přemíry práce. 35 Ukazuje se, že proces může být spuštěn jak osobností pracovníka, tak pracovní organizací a příčiny přináší i měnící se společnost Příčiny spočívající v osobě K vyhoření přispívají skutečnosti na úrovni psychické i tělesné. na úrovni psychické: negativní myšlení to, že nenalézá nebo ztrácí v každodenní práci smysl (nedostatek smyslu je někdy příčinou, jindy důsledkem vyhoření) neúčinné strategie zvládání stresu, a to především neúčelné hospodaření s časem nahromadění nepříznivých životních událostí na úrovni tělesné: nedostatek odolnosti vůči zátěži nezdravý způsob života neschopnost pracovat s vlastní energií Srov. TOŠNEROVÁ, T., TOŠNER, J., Burn - out syndrom: Syndrom vyhoření, s Srov. BAŠTECKÁ, B., a kol., Klinická psychologie v praxi, s

27 2.7.2 Příčiny spočívající v organizaci a podmínkách na pracovišti Řízení organizace do velké míry ovlivňuje vyhoření svých zaměstnanců. Nyní můžeme pozorovat narůstající snahu organizací si dostatečně zkušené pracovníky dlouhodobě udržet. Dobrá pracoviště počítají s tím, že některá pracovní zařazení jsou pro vznik vyhoření rizikovější a mají pro pracovníka přichystané další možnosti pracovního rozvoje. 37 Pro vznik syndromu vyhoření jsou rozhodující také pracovní podmínky a kultura pracovního prostředí. Jako riziková jsou uváděna ta pracoviště, kde: není zaměstnancům poskytováno dostatečné ocenění není věnována dostatečná pozornost potřebám zaměstnanců nově příchozí zaměstnanci nejsou zaškoleni staršími, zkušenými kolegy neexistují plány osobního rozvoje pracovník nemá možnost na někoho se obrátit s prosbou o pomoc jsou časté konflikty vládne nezdravě soupeřivá atmosféra snížená možnost tvůrčího rozvoje pracovníků 38 je na pracovišti extrémní míra svobody nebo naopak kontroly vázne komunikace v týmu, neřeší se organizační záležitosti je autoritativní vedoucí není podporováno další vzdělávání zaměstnanců 37 Srov. BAŠTECKÁ, B., a kol., Klinická psychologie v praxi, s Srov. JEKLOVÁ, M., REITMAYEROVÁ, E., Syndrom vyhoření, s

28 je nevhodné pracovní prostředí (hluk, nedostatečný prostor pro sebe) Příčiny spočívající ve společnosti Měnící se společnost klade i nové nároky. I změny k lepšímu zatěžují. Společenské nároky přináší: změnu ve složení klientely (větší náročnost problémů u lidí, kteří žádají o pomoc) změnu expertního přístupu v partnerský větší nároky na angažovanost pomáhajících pracovníků ztrátu jednotné společnosti (přítomnost menšin, cizinců, přistěhovalců) a jednotícího pohledu na normalitu malé společenské a finanční ohodnocení pomáhajících profesí 40 Deset nejběžnějších příčin, které vyhoření působí, zmiňuje ve své knize M. D. RUSH: pocit nutkání namísto povolání neschopnost přibrzdit snaha udělat všechno sám přehnaná pozornost cizím problémům soustředěnost na detaily nereálná očekávání příliš velká rutina 39 Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. Baštecká, B., a kol., Klinická psychologie v praxi, s

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. Mgr. Lubomír Smékal

SYNDROM VYHOŘENÍ. Mgr. Lubomír Smékal SYNDROM VYHOŘENÍ Mgr. Lubomír Smékal Mluvíme-li o syndromu vyhoření, mluvíme o něčem, s čím se jako s termínem setkáváme poměrně často. Občas mi připadá, že se jedná o termín do jisté míry módní a někdy

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. Mgr. Kateřina Rangotis Benešová Gaudia proti rakovině, o. s. Konference pro zdravotní sestry, NMSKB 12. 3. 2015

SYNDROM VYHOŘENÍ. Mgr. Kateřina Rangotis Benešová Gaudia proti rakovině, o. s. Konference pro zdravotní sestry, NMSKB 12. 3. 2015 SYNDROM VYHOŘENÍ Mgr. Kateřina Rangotis Benešová Gaudia proti rakovině, o. s. Konference pro zdravotní sestry, NMSKB 12. 3. 2015 CO JE SYNDROM VYHOŘENÍ Termín Burnout se objevuje poprvé v roce 1974 pro

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Kurz pro vedení oddílu Oikos 2009 1

Kurz pro vedení oddílu Oikos 2009 1 PROČ ZVLÁŠTĚ PEČOVAT O SVÉ PSYCHICKÉ ZDRAVÍ? Možná banální otázka. Vždyť o svoji tělesnou schránku se staráme zcela přirozeně to, že jste na kurzu pro vůdce oddílu, nejspíš také znamená, že netrávíte čas

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN 1 Syndrom vyhoření obecně Projevy Faktory vzniku Specifická zátěž Jak se chránit proti SV? Protistresové faktory Orientační test na našem

Více

JAK ZABRÁNIT SYNDROMU VYHOŘENÍ

JAK ZABRÁNIT SYNDROMU VYHOŘENÍ JAK ZABRÁNIT SYNDROMU VYHOŘENÍ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékařské povolání nemá pouze vysoké požadavky na odbornost a profesionalitu,

Více

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň vlastní zkušenost v současné době aktuální a zajímavé téma Cílem : Porovnat vliv pracovní činnosti na psychiku a životní styl všeobecných sester

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Kurz pro vedení oddílu Oikos

Kurz pro vedení oddílu Oikos PROČ ZVLÁŠTĚ PEČOVAT O SVÉ PSYCHICKÉ ZDRAVÍ? Možná banální otázka. Vždyť o svoji tělesnou schránku se staráme zcela přirozeně to, že jste na kurzu pro vůdce oddílu, nejspíš také znamená, že netrávíte čas

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz Syndrom vyhoření Co se na semináři dozvíte? Co je syndrom vyhoření Rizikové faktory v zaměstnání Rizikové faktory osobnostní Jak se chránit před vyhořením Co je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření (také

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín. Absolventská práce. 2013 Martina Filová

Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín. Absolventská práce. 2013 Martina Filová Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín Absolventská práce 2013 Martina Filová Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín Syndrom vyhoření

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Burn--out syndrom Burn Kateřina Procházková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Pojem burn burn--out out (vyhoření, vyhasnutí) zavedl v roce 1974 americký

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Obsah Úvod... 1 1 Počátky vzniku a definice syndromu vyhoření... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Definice syndromu vyhoření... 4 2 Příznaky a projevy

Obsah Úvod... 1 1 Počátky vzniku a definice syndromu vyhoření... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Definice syndromu vyhoření... 4 2 Příznaky a projevy Obsah Úvod... 1 1 Počátky vzniku a definice syndromu vyhoření... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Definice syndromu vyhoření... 4 2 Příznaky a projevy syndromu vyhoření... 6 2.1 Příznaky syndromu vyhoření... 6

Více

8 PŘÍLOHY. PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory. Organizační faktory.

8 PŘÍLOHY. PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory. Organizační faktory. 8 PŘÍLOHY PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory Organizační faktory Komplexní faktory 128 PŘÍLOHA B: Tabulka 1 Hodnocení profesních typů (přeloženo dle

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření V současnosti tímto pojmem označujeme typické příznaky, jež vznikají u pracovníků pomáhajících profesí, z nich zejména

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Mgr. Zuzana Kovaříková Syndrom vyhoření u pracovníků veřejné správy Olomouc 2012 Vedoucí práce:

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Riziko výskytu syndromu vyhoření u manažerů. Vojtěch Drda

Riziko výskytu syndromu vyhoření u manažerů. Vojtěch Drda Riziko výskytu syndromu vyhoření u manažerů Vojtěch Drda Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se věnuje problematice syndromu vyhoření u manažerů. Práce je rozdělena do dvou částí. První,

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Únava a stres. Duševní hygiena a relaxační techniky. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

DOTAZNÍK ASISTENTA PEDAGOGA

DOTAZNÍK ASISTENTA PEDAGOGA DOTAZNÍK ASISTENTA PEDAGOGA Dobrý den, chtěla bych Vás tímto požádat o spolupráci při vypracovávání mé diplomové práce zabývající se skupinovou integrací žáků se specifickými vývojovými poruchami chování

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Syndrom vyhoření u zaměstnanců Domova pro osoby se zdravotním postiţením Stod a moţnosti jeho prevence Diplomová práce Jana Mašková Sociální politika

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v malých a středních podnicích

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v malých a středních podnicích Školící osnovy: Prevence stresu v malých a středních podnicích 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Burn-out

SYNDROM VYHOŘENÍ Burn-out PSYCHOHYGIENA NEJEN PRO UČITELE PhDr.Mgr.Bohumil Ptáček ZDROJE A PŘÍČINY PRACOVNÍ ZÁTĚŽE UČITELŮ - ve skutečnosti nejde o pravý stres ( v psychologickém smyslu fyziologické reakce organismu), ale o další

Více

Sebepoznání, sebereflexe a duševní hygiena zdravotnického pracovníka - prezentace

Sebepoznání, sebereflexe a duševní hygiena zdravotnického pracovníka - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající

téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající zásadám zdravé výživy. Alespoň 4 dny v týdnu spím 6-8

Více

Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži. Mgr. Dana Vaňková

Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži. Mgr. Dana Vaňková Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži Mgr. Dana Vaňková Pilotní projekt Rok 2010 - ve FNHK pilotní výzkumné šetření (pracovní zátěž onkologických sester a způsoby jejich profesní podpory) Realizace:

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace)

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny implementace Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Autoři: G. Zurek, C. Schedlich & R. Bering Česká adaptace:

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY PANDEMIE CHŘIPKY

PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY PANDEMIE CHŘIPKY PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY PANDEMIE CHŘIPKY možnosti psychosociální podpory zasahujícím profesionálům INFORMACE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A ZASAHUJÍCÍ PERSONÁL Mgr. Michal Zelenka

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Jak poznáme, že dítě chodí za školu

Jak poznáme, že dítě chodí za školu Jak poznáme, že dítě chodí za školu Zpravidla je těžké rozpoznat, kdy je dítě záškoláctvím ohroženo, a začít preventivně působit. Nicméně když se na dítě zaměříme, věnujeme mu patřičnou pozornost a pravidelně

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více