SYNDROM VYHOŘENÍ V PRÁCI SESTER SE SENIORY V REGIONU KLADNO. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA. Lékařská fakulta. Vedoucí diplomové práce:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYNDROM VYHOŘENÍ V PRÁCI SESTER SE SENIORY V REGIONU KLADNO. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA. Lékařská fakulta. Vedoucí diplomové práce:"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta SYNDROM VYHOŘENÍ V PRÁCI SESTER SE SENIORY V REGIONU KLADNO Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marie Macková, Ph.D.,RSW Autorka: Bc. Jitka Manová Obor: Ošetřovatelská péče v gerontologii Brno, březen 2009

2 ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno a příjmení autora: Bc. Jitka Manová Název diplomové práce: Syndrom vyhoření v práci sester se seniory v regionu Kladno Pracoviště: Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta MU Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marie Macková, Ph.D. Počet stran: 97 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: březen 2009 Klíčová slova: syndrom vyhoření, senior, emocionální vyčerpání, depersonalizace, osobní uspokojení Resumé: Diplomová práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u sester pracujících s cílovou skupinou seniorů. Teoretická část se zabývá jednotlivými definicemi syndromu vyhoření, dále popisem projevů a příčin syndromu vyhoření, možnostmi diagnostiky, terapií a prevencí syndromu vyhoření. V praktické části jsou popsány výsledky provedeného kvantitativního výzkumu. Výzkum byl zaměřen na zjištění míry vyhoření u sester pracujících se seniory v regionu Kladno. Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. 2

3 ANNOTATION OF THESIS FOR MASTER S DEGREE Author: Bc. Jitka Manová Title: The burnout syndrome in nurses working with the elderly in region Kladno Workplace: Faculty of Medicine, Department of Nursing, Masaryk University Consultant: PhDr. Marie Macková, Ph.D. Number of pages: 97 Number of attachments: 2 The year of justification: March, 2009 Key words: burn-out syndrome, elder people, emotional exhaustion, depersonalisation, personal satisfaction Summary: Thesis deals with burn-out syndrome in nurses working with the target group of elder people. The theoretical part deals with various definitions of burn-out syndrome, as well as a description of symptoms and causes of burn-out syndrome, diagnostic, treatment and prevention of burn out syndrome.the practical part are described results from a quantitative research. Research has focused on detection of burn-out rates for nurses working with elder people in the region Kladno. 3

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením PhDr. Marie Mackové, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne Bc. Jitka Manová 4

5 PODĚKOVÁNÍ: Touto cestou bych ráda poděkovala za odborné vedení práce a cenné rady PhDr. Marii Mackové PhD. Děkuji jí také za čas, který mi věnovala při konzultacích, ochotu a porozumění. Mé poděkování patří i Ing. Andrei Jindrové za pomoc při statistickém zpracování diplomové práce a všem sestrám, které byly ochotny vyplnit dotazník a spolupracovat na výzkumu. Poslední díky patří mé rodině za nekonečnou trpělivost. V Brně dne Bc. Jitka Manová 5

6 OBSAH ÚVOD 8 2 TEORETICKÁ ČÁST Historie syndromu vyhoření Definice syndromu vyhoření Příznaky syndromu vyhoření Psychické příznaky Tělesné příznaky Sociální vztahy Jak odlišit vyhoření od jiných jevů? Koho se syndrom vyhoření týká? Rizikové profesní skupiny Osobnostní charakteristiky lidí ohrožených syndromem vyhoření Fáze procesu vyhoření Průběh procesu Fáze procesu Příčiny syndromu vyhoření Příčiny spočívající v osobě Příčiny spočívající v organizaci a podmínkách na pracovišti Příčiny spočívající ve společnosti Diagnostika syndromu vyhoření Diagnostika pomocí dotazníků Léčba syndromu vyhoření Relaxační metody Psychoterapeutické metody Medikamentózní léčba 33 6

7 2.10 Prevence syndromu vyhoření Prevence syndromu vyhoření na úrovni jednotlivce Prevence syndromu vyhoření na úrovni organizace Supervize jako pomoc Syndrom vyhoření v práci se seniory 40 3 VÝZKUMNÁ ČÁST Cíle a hypotézy diplomové práce Zkoumaný soubor Metodika výzkumu Dotazníkové šetření Statistické metody Sběr dat Jednorozměrná analýza dat Vyhodnocení dotazníku MBI Vyhodnocení osobních a identifikačních údajů respondentů Dvourozměrná analýza 66 4 DISKUZE 78 ZÁVĚR 83 SEZNAM LITERATURY A PRAMENŮ 84 SEZNAM ZKRATEK 87 SEZNAM GRAFŮ 88 SEZNAM TABULEK 89 SEZNAM PŘÍLOH 91 7

8 ÚVOD Největší slávu si nevysloužíme tím, že nikdy neupadneme, ale tím, že se po každém pádu opět zvedneme. Ralph Waldo Emerson Syndrom vyhoření je téma stále populární. Lze nalézt bezpočet prací, které se tímto tématem zabývají. I přesto jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat svoji diplomovou práci. Syndrom vyhoření je podle Maslach 1 syndromem, který je charakterizován emocionálním vyčerpáním, depersonalizací a nízkou úrovní osobního uspokojení. Primárně ovlivňuje lidi, kteří se ve své práci nějakým způsobem zabývají ostatními lidmi. Syndrom vyhoření se vyvíjí jako reakce na chronické emoční napětí, které je výsledkem jednání s jinými lidmi a zejména s lidmi, kteří se musí vypořádávat s vážnými problémy. Syndrom vyhoření tak lze považovat za typ profesionálního stresu, který vyplývá ze sociální interakce mezi osobou, která poskytuje pomoc a osobou, která pomoc přijímá. Všeobecné sestry jsou zvláště náchylné k rozvoji syndromu vyhoření a to pro vlastní podstatu svého povolání, které je spojováno s vysokými emočními nároky. Syndrom vyhoření je vážný problém. Přímo ovlivňuje pracovníka a stojí za různými symptomy somatickými i psychickými. Rovněž souvisí se zhoršením vztahů mezi sestrou a pacientem, spolupracovníky, rodinou a okolím. Může dokonce vést ke zhoršení poskytované péče. Vhledem k oboru mého studia jsem se rozhodla zaměřit na problematiku syndromu vyhoření u sester pracujících se seniory. V rámci předkládané práce jsem jednak použila české verze MBI dotazníku, který je v současné době celosvětově 1 Srov. SCHAUFELI, W. B., MASLACH, Ch., MAREK, T., Professional burnout : recent developments in theory and research., s

9 nejužívanějším dotazníkem pro zjišťování míry vyhoření a jednak jsem zjišťovala subjektivní názory sester na pocity související s mírou vyhoření. Ověřovala jsem rovněž, zda vybrané faktory mají vliv na míru vyhoření. 9

10 2 Teoretická část 2.1 Historie syndromu vyhoření S pojmem burnout se setkáváme od sedmdesátých let minulého století. Anglické burn out lze přeložit jako vyhořet, vypálit, vyhasnout, vyčerpat. V českých překladech převládl a v povědomí lidí našel své místo výraz vyhoření. Podle Křivohlavého uvedl pojem do literatury v letech newyorský psychoanalytik H. J. Freudenberger. 2 Burnout byl původně spojován se stavem alkoholiků, u nichž závislost potlačila zájem o vše ostatní. 3 Později tento pojem přešel z pouličního slangu, ve kterém označoval narkomana, který klesl na samé dno, do obecného slovníku. 4 Postupně také pronikal i do jiných oblastí. Začalo se ho používat pro označení lidí, kteří byli tak pohlceni a opojeni svou prací, že pro nic jiného nebyli s to žít. V současné době tento jev označujeme jako workoholismus. 5 Stav, který pojem burnout popisuje, je však dobře známý a stejně starý, jako lidstvo samo. Jde o fenomén celkového vyčerpání, tj. vyčerpání tělesného, psychického (emocionálního a mentálního) i duchovního. Křivohlavý nabízí pestrou paletu příkladů jak z historie, tak běžného života, které s tímto stavem souvisí. Průlomovým okamžikem ovšem bylo, že Freudenberger dokázal tento jev pojmenovat a pro mnoho dalších psychologů se tak stal burnout objektem soustavného studia a výzkumu. Tento trend neustále rostoucího zájmu o tuto problematiku pokračuje a syndrom vyhoření je proto i nadále aktuálním tématem v české i mezinárodní literatuře. 6 2 Srov. ROZPRÝMOVÁ, H., Syndrom vyhoření, Aktuální kapitoly z péče o seniory, s Srov. JEKLOVÁ, M., REITMAYEROVÁ, E., Syndrom vyhoření, s Srov. POTTEROVÁ, B. A., Jak se bránit pracovnímu vyčerpání, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Tamtéž: s

11 2.2 Definice syndromu vyhoření S narůstajícím počtem odborných prací, které byly k tématu burnout publikovány, přibývala i celá řada autorů, kteří se snažili o formulaci svých představ a přesnější ujasnění toho, co burnout je. Je třeba vzít v úvahu, že každá z definic pohlíží na syndrom vyhoření z poněkud jiného pohledu. Některé výroky psychologů, kteří se jevem burnout zabývali, nám předkládá Křivohlavý: Burnout je reakcí na práci, která člověka mimořádně zatěžuje. Burnout je situací totálního (úplného) vyčerpání sil. Burnout je pocitem člověka, který došel k závěru, že již nemůže jít dále. (Cary Cherniss) Burnout je stav vyplenění všech energetických zdrojů původně velice intenzivně pracujícího člověka (např. lidí, kteří se snaží druhým lidem v jejich těžkostech pomoci a pak se cítí sami přemoženi jejich problémy). Burnout je konečným stadiem procesu, při němž lidé, kteří se hluboce emocionálně něčím zabývají, ztrácejí své původní nadšení (svůj entusiasmus) a svou motivaci (své vlastní hnací síly). (Henrich Freudenberger) Burnout je stavem totálního odcizení a to jak práci, tak druhým lidem i sama sobě. (Carol J. Alexandrová) Burnout je stav člověka, který se podobá vysychání pramenů či vybíjení baterie. Stejně jako stres i burnout není mimo nás, ale v nás. Neznáme ho, dokud se v nás nezabydlí. (Shirley Kashoff) Burnout je emoční vyprahlost. (Řehulka) Burnout je formálně definován a subjektivně prožíván jako stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým zabýváním se situacemi, které jsou emocionálně těžké (náročné). Tyto emocionální požadavky jsou nejčastěji způsobeny kombinací dvou věcí: velkým očekáváním a chronickými situačními stresy. (Agnes Pines a Elliott Aronson) 11

12 Burnout je syndromem emocionálního vyčerpání, depersonalizace a sníženého osobního výkonu. Dochází k němu tam, kde lidé pracují s lidmi, tj. tam, kde se lidé věnují potřebným lidem. (Maslach a Jackson) 7 Metaforicky dobře vystihuje efekt vyhoření báseň D. Greitemeyerové, kterou nám v překladu ve své publikaci nabízí Švingalová 8 (viz. Příloha č. 2). Přehlédneme-li řadu definic syndromu vyhoření, neujde naší pozornosti, že mají některé znaky společné: přítomnost negativních emocionálních příznaků jako např. deprese, vyčerpání atp. důraz je kladen více na psychické příznaky a chování lidí než na provázející tělesné příznaky syndrom vyhoření je nejčastěji spojován s určitými druhy povolání, které se jeví jako rizikovější syndrom vyhoření se vyskytuje u jinak psychicky zdravých lidí, nesouvisí nijak s psychickou patologií menší efektivita práce není spojována s nižší kompetencí nebo se špatnými pracovními schopnostmi a dovednostmi, ale naopak s negativními postoji a z nich vyplývajícího chování 9 7 Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. ŠVINGALOVÁ, D., Stres a vyhoření u profesionálů pracujících s lidmi, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s

13 2.3 Příznaky syndromu vyhoření Mezinárodní klasifikace nemocí přiřazuje syndromu vyhoření kód ICD 10, kategorie Z 73.0 s názvem Problémy spojené s obtížemi v uspořádání života, které mají tyto symptomy: Psychické příznaky Kognitivní rovina (poznávací a rozumová) ztráta nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti nechuť, lhostejnost k práci negativní postoj k sobě, k práci, k instituci, ke společnosti, k životu únik do fantazie, potíže se soustředěním Emocionální rovina sklíčenost, pocity bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost pocit nedostatku uznání 10 Emocionálně vyčerpaný člověk se cítí jako ubitý, má pocit bezmoci a beznaděje, ze které nevidí žádné východisko, je podrážděný a nervózní. Tento stav může v extrémních případech vést až k vypuknutí duševní nemoci či k sebevražedným úmyslům Srov. ROZPRÝMOVÁ, H., Syndrom vyhoření, Aktuální kapitoly z péče o seniory, s Srov. JEKLOVÁ, M., REITMAYEROVÁ, E., Syndrom vyhoření, s

14 2.3.2 Tělesné příznaky poruchy spánku, chuti k jídlu, náchylnost k nemocím, vegetativní obtíže (srdce, dýchání, zažívání) rychlá unavitelnost, vyčerpanost, svalové napětí, vysoký krevní tlak 12 Lidé trpící syndromem vyhoření jsou zvýšeně náchylní k drobným úrazům, častěji onemocnění, běžné jsou stížnosti na bolesti hlavy, pocity nevolnosti, bolesti zad a šíje. Dalšími příznaky jsou změny stravovacích návyků spojené se změnami tělesné hmotnosti atp. Mnozí lidé se snaží uniknout s pomocí alkoholu, cigaret, barbiturátů nebo jídla, zvyšuje se riziko zneužívání návykových látek. Tyto metody však nemají trvalý účinek, dříve nebo později přestanou působit a jen prohlubují zoufalství a vyčerpání Sociální vztahy ubývá angažovanosti, snahy pomáhat problémovým klientům omezení kontaktů s klienty a jejich příbuznými, omezení kontaktů s kolegy přibývá konfliktů v oblasti soukromí nedostatečná příprava k výkonu práce Vytrácí se uspokojení z kontaktu s lidmi, nejprve jen v práci, později i v osobním životě. Rodinu a přátele přestává vnímat jako zdroje energie a uspokojení, stávají se pro něj další přítěží, dalšími nároky. Ztrácí citlivost vůči ostatním a schopnost vnímat jejich osobní identitu, neuvědomuje si, že mají stejné pocity a myšlenky. Vidí své okolí spíše jako problém, než jako individua Srov. ROZPRÝMOVÁ, H., Syndrom vyhoření, Aktuální kapitoly z péče o seniory, s Srov. JEKLOVÁ, M., REITMAYEROVÁ, E., Syndrom vyhoření, s

15 M. D. Rush zmiňuje vnější a vnitřní symptomy, které na přítomnost vyhoření upozorňují: Mezi vnější patří: skutečnost, že aktivita vzrůstá, produktivita však zůstává zpočátku stejná podrážděnost fyzická únava neochota riskovat Vnitřními symptomy bývá: ztráta odvahy ztráta osobní odvahy a sebeúcty ztráta objektivnosti emocionální vyčerpanost negativní duševní postoj Jak odlišit vyhoření od jiných jevů? stres- termínem stres označujeme situaci člověka, který se nachází v tlaku nepříznivých životních podmínek, dostává se do zátěžové situace. 15 Princip vzniku stresu se dá obrazně popsat rameny vah, kdy na jedné straně jsou stresory, což jsou faktory stresující člověka, proti nim na straně druhé salutory, tzn. schopnosti jedince situace řešit. Pokud jsou ramena vah v nerovnováze, přichází stres. Řešením je buď ubrat na straně stresorů, např. vzdát se nějaké 14 Srov. RUSH, M. D., Syndrom vyhoření, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví, s

16 činnosti nebo ji na někoho delegovat, nebo posílit salutory relaxací, odpočinkem apod. Do stresu se může dostat každý člověk, avšak vyhoření se objevuje jen u lidí, kteří jsou intenzivně zaujati svou prací. Mají vysokou výkonovou motivaci. 16 Pokud je stres přiměřený a nepůsobí dlouhodobě, pak patří k běžnému životu. deprese- o syndrom vyhoření se nejedná, je-li stav způsoben duševní poruchou. Vztah mezi depresí a vyhořením je však velmi úzký. Syndrom vyhoření je vázán výhradně na pocity z práce, deprese je přítomna ve všech situacích. U jedince s příznaky vyhoření mizí depresivní prožitky (smutná nálada, pocit marnosti, pokles a ztráta energie) například s nástupem na dovolenou, kdy nemusí na práci nějakou dobu myslet. Po návratu do běžných kolejí dochází opět k zhoršení stavu. únava- prostá únava většinou odezní po odpočinku, někdy pozitivně působí vhodná fyzická aktivita (sport). U syndromu chronické únavy je v popředí více somatických projevů a stížností než u vyhoření. Při syndromu vyhoření je únava popisována jako tíživě prožívaná s pocity viny a selhání. depersonalizace- základní změna osobnosti, jako by byli neživotní a bez schopnosti cítit bolest, radost, lásku či nenávist. 17 Samostatné odcizení se vyskytuje u lidí, kteří nikdy ničím nadšeni nebyli, pro které to, co dělali, nebylo smyslem jejich života. U burnout je tomu právě naopak. 18 vyčerpání- syndrom vyhoření není jen prosté vyčerpání, součástí procesu je vyčerpání v následujících třech oblastech, které se pokusila přiblížit autorská dvojice Pinesová a Aronson: Fyzické vyčerpání je definováno výrazným snížením energie, chronickou únavou a celkovou slabostí. 16 Srov. SNOPKOVÁ, I., Burn out syndrom čili syndrom vyhoření, Sestra, s Srov. BARTOŠÍKOVÁ, I., O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s

17 Emocionální vyčerpání je charakterizováno pocity beznaděje a představou, že člověku již není pomoci. Mentální vyčerpání je prezentováno negativním postojem člověka k sobě samému, k práci a ke světu (životu) vůbec. 19 Obecně lze shrnout, že ze syndromu vyhoření se vylučují případy, kdy některý z příznaků je způsoben psychiatrickým onemocněním, nekompetentností nebo do zaměstnání promítnutými rodinnými problémy. Nelze sem zařadit ani únavu z monotónní práce, protože ta není spojována s pocity neschopnosti Koho se syndrom vyhoření týká? Syndromem vyhoření jsou nejvíce postiženi pracovníci pomáhajících profesí, kteří působí ve složitých životních situacích, v nichž klíčovou roli hraje vztah mezi pracovníkem a osobou, které je pomáháno Rizikové profesní skupiny Kebza a Šolcová uvádějí přehled hlavních profesních skupin, u nichž je riziko vzniku burnoutu výrazné: lékaři zdravotní sestry další zdravotničtí pracovníci (ošetřovatelky, laborantky, technici apod.) psychologové a psychoterapeuti 19 Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Psychologie zdraví, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. KULKA, J., Vyhoření, Psychologie, s

18 sociální pracovníci učitelé na všech stupních škol pracovníci pošt dispečeři a dispečerky (záchranné služby, dopravy atd.) policisté, kriminalisté právníci, zvláště pak advokáti pracovníci vězeňské služby profesionální funkcionáři, politici, manažeři úředníci v bankách a úřadech duchovní a řádové sestry Někdy se burnout objeví i u nezaměstnaneckých kategorií, vždy se však jedná o osoby, které jsou v kontaktu s lidmi a jsou určitým způsobem závislé na jejich hodnocení. umělci sportovci Osobnostní charakteristiky lidí ohrožených syndromem vyhoření Syndrom vyhoření postihuje motivované osoby, které si stanovily vysoké cíle, pracují s nadšením, zápalem a jsou vysoce emočně angažovaní a plni očekávání. 23 Syndrom vyhoření nejčastěji postihne člověka, který: jedná s mimořádnou energičností 22 Srov. KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I., Syndrom vyhoření, s Srov. BARTOŠÍKOVÁ, I., O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry, s

19 chová se soutěživě až soupeřivě je pilný a klade na sebe příliš vysoké nároky je perfekcionalista je mimořádně tvořivý má pozitivní, optimistický a nadšený postoj často zůstává v práci přesčas neúspěch prožívá jako osobní porážku práci, kterou nestihne, si bere domů je netrpělivý k ostatním lidem, zdají se mu pomalí má vysoké cíle a jde za nimi tvrdě a bezohledně má nízkou úroveň zdravé asertivity, neumí říct ne neumí odpočívat či relaxovat je nadměrně odpovědný má problém požádat pro sebe o pomoc upřednostňuje cizí potřeby před vlastními je dlouhodobě vystaven zátěžovým situacím má vysokou schopnost empatie KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s ,

20 2.6 Fáze procesu vyhoření Průběh procesu Odborníci se shodují, že proces vyhoření trvá zpravidla několik let. Někdy si pracovník ani nepovšimne, že se pozvolna mění jeho vztah k práci a k lidem, se kterými pracuje. Pro chronicky vyčerpané lidi není snadné přiznat sobě nebo blízkému okolí své obtíže, zatajují proto úzkost, strach, vnitřní neklid a tenzi, únavu, nervozitu, neschopnost koncentrace, poruchy spánku atd. Proč tomu tak je? Stále hodně lidí dbá na mínění ostatních, a pokud navíc pracují v pomáhající profesi, připadá jim nepatřičné stýskat si na zpočátku nepodstatné příznaky. Jak důvěryhodně by působil člověk, u kterého ostatní hledají pomoc, kdyby dal najevo, že si neví rady sám se sebou? Vyhoření se do životů vkrádá jako plíživé psychické vyčerpání, jako dlouhodobé působení stresujících podnětů. A také důsledky se dostavují postupně. Postupně se vytrácí počáteční entuziasmus pro práci, nadšení ze seberealizace, uspokojení z prvních úspěchů. Profesionální chování člověka se začíná měnit ve smyslu ztráty zájmu o klienty, pacienty či uživatele služeb, kdy jejich problémy začínají být na obtíž a jsou odbýváni ironickými poznámkami. Nastupuje podrážděnost, střídaná skleslostí, dostavuje se ztráta sebedůvěry a pocit vnitřní prázdnoty. Neklid se postupně přenáší i do rodinného prostředí. Blízcí tuší, že něco není v pořádku, zaznamenávají partnerovy změny nálad, podrážděnost, sklon k hádavosti. Dochází k situaci, kdy se stres z povolání přelévá do domácího stresu a naopak. 25 A protože jsou zaměstnání a rodina jako spojité nádoby, může vyrovnané a harmonické domácí prostředí značně zmírnit intenzitu profesionální zátěže Srov. ROZPRÝMOVÁ, H., Syndrom vyhoření, Aktuální kapitoly z péče o seniory, s Srov. KULKA, J., Vyhoření, Psychologie, s

21 Z předchozích informací je tedy patrné, že syndrom vyhoření je důsledkem dlouhodobě působícího stresu a nevhodného vypořádání se s psychickou a fyzickou zátěží Fáze procesu Křivohlavý upozorňuje na to, že vyhoření není jevem statickým, ale jde o proces, tj. děj, který má svůj začátek, průběh a výsledný stav. Právě pro svůj charakter časového průběhu je někdy přirovnáván k lidskému životu, kde můžeme pozorovat zrod, průběh a vyvrcholení. V procesu vyhořování, stejně jako v průběhu života, můžeme pozorovat různé fáze jeho vývoje. 28 V odborné literatuře jsou popisovány fáze procesu, jehož vrcholem je vyhoření, různě (jak co do četnosti fází, tak do obsahu). 29 Zde jsou některá pojetí: Nejjednodušší čtyřfázový model podle Christiny Maslach: 1. Idealistické nadšení a zaujetí pro věc, spojené s přetěžováním. 2. Emocionální a fyzické vyčerpání. 3. Dehumanizace druhých lidí jako obrany před vyhořením. 4. Terminální stadium: stavění se proti všem a proti všemu, objevení se syndromu vyhoření v celé jeho pestrosti. Hlubší pohled na průběh procesu psychického vyhořování nám nabízí Alfried Laengle: 1. Fáze nadšení- člověk se pro něco cele nadchl, má konkrétní cíl, jeho konání mu připadá smysluplné, protože usnadňuje cestu k vytyčenému cíli 27 Srov. TOŠNEROVÁ, T., TOŠNER, J., Burn - out syndrom: Syndrom vyhoření, s Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. ŠVINGALOVÁ, D., Stres a vyhoření u profesionálů pracujících s lidmi, s

22 2. Fáze vedlejšího zájmu- z prostředku se začíná stávat cíl (užitková hodnota). Jedinec už není motivován samotným cílem a jeho dosažením, ale prostředky, které za tuto práci získá. Žádoucím se stal vedlejší produkt. Přestává být tím, kým chtěl, čeho chtěl dosáhnout, vzdor tomu v profesi dále funguje, dochází k odcizení 3. Fáze popela- jedinec ztrácí úctu k ostatním lidem, klientům, nerespektuje je, pohlíží na ně jako na věci. Živnou půdu zde nacházejí sarkasmus, ironie a cynismus. Postižený zároveň ztrácí úctu i k sobě samému, k vlastnímu životu, neváží si vlastního snažení, vlastních přesvědčení, ztrácí smysl života 30 Podle K. Kopřivy vedou k vyhoření tři hlavní cesty: 1. Ztráta ideálů. Na počátku profesionální kariéry je nadšení. Mladý zdravotník se vrhne do práce, je zvídavý, ochotný a raduje se ze svého smysluplného poslání. Postupně se však objevují překážky, narůstají obtíže, přestává se dařit. Člověk ztrácí ideály a tím se snižuje jeho pozitivní motivace. 2. První negativní myšlenky potlačuje další aktivita, která způsobuje zvýšení pracovního zatížení. Další angažovanost vyčerpává ještě více, monotonie a apatie jsou bránou k vyhoření. 3. Závislost na práci. Práce nahrazuje jiné činnosti, mnohdy i rodinné, intimní a volnočasové. Nutkavá potřeby práce a vyčerpání posléze vedou k vyhoření Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. KOPŘIVA, K., Lidský vztah jako součást profese, s

23 Bartošíková prezentuje pojetí, které postupně vznikalo při práci s účastníky na kurzech prevence vyhoření: 1. nadšení ideály, zaujetí, přetěžování se práce člověka baví, je ochoten jí dát spoustu energie, někdy se přecení často rozumí lépe klientům, než spolupracovníkům 2. vystřízlivění ideály se nedaří realizovat, nadšení dohasíná pracovník poznává, že případy se opakují klienty vidí tak, že se někdy málo snaží, zneužívají péči zažívá už také pocity nevděku, promarněných šancí, neúspěchu získává rutinu, během pracovní doby myslí na svůj volný čas požadavky klientů a jejich příbuzných začínají obtěžovat nespokojenost s finančním ohodnocením, které nestačí na uskutečnění plánů 3. frustrace (nespokojenost) pracovník vnímá klienta negativně dle svých zkušeností se kriticky vyjadřuje k věcem, se kterými nesouhlasí někdy se pokouší i o změnu klade si otázky po smyslu práce i života není ochotný pracovat navíc (administrativa apod.) vytrácí se loajalita k zařízení i k pracovišti, ztráta zájmu 23

24 Nespokojenost je vždy odrazovým můstkem pro změnu. Pokud pracovník zvolí aktivní přístup, kdy se rozhodne uskutečnit změnu sám, lze tuto fázi nazvat: 4. a) vlastní intervence další vzdělávání (zvýšení kvalifikace, další rozvoj) osobní změna, přehodnocení postojů k práci, klientům nebo spolupracovníkům snaha o povýšení dává přednost týmové práci (fáze cílené specializace a týmové spolupráce) přechod na jiné pracoviště v rámci organizace (zde je nebezpečí v tom, že může proběhnout totéž na jiném místě) změna pracovního zařazení, útěk od klienta do funkce (svým postojem může ovlivnit nebo poškodit podřízené) Pokud se pracovník o žádnou změnu nepokusí nebo se žádná změna nedaří, začne nastupovat fáze, na jejímž konci hrozí rozvinutý syndrom vyhoření: 4. b) apatie práce je zdrojem obživy, ale ne uspokojení (práce jen do výše svého platu ) vyhýbání se novým úkolům i klientům, později minimalizuje kontakt i se spolupracovníky snaha udržet si pracovní místo, ale moc se nenamáhat o změně mluví, ale už jí není schopen mezi pracovníkem a klientem vládne nepřátelství, klienty vnímá jako nárokující a nevděčné 24

25 v této pozici předstírané práce pasivně čeká, až se něco stane syndrom vyhoření dosaženo stadia úplného vyčerpání ztráta smyslu práce cynismus, odosobnění, odcizení vymizení reflexe vnitřních norem Některé fáze syndromu vyhoření mohou být na člověku patrné více, jiné mohou být jen v náznaku nebo nevýrazné. Někdy si člověk na sobě uvědomuje, že je přepracovaný, jindy se necítí dobře, ale netuší proč. Příčinu nehledá většinou ve svém životním stylu a rytmu, ale někde jinde. Nejlepší předpoklady, aby se rozvoji syndromu vyhoření zabránilo, jsou ve fázi stagnace. Můžeme mluvit o štěstí, pokud se podaří proces pochopit a zastavit ve fázích frustrace, či apatie, protože z poslední fáze úplně rozvinutého syndromu vyhoření bývá cesta zpět již velmi těžká. 33 Jak bylo naznačeno, proces vyhoření lze v každé fázi zastavit vnější či vnitřní změnou. Někdy bohužel už není možný návrat beze zbytku, pak v člověku zůstanou jizvy. Každá životní krize může být nastavením zrcadla pro poznání svých mezí, chyb a rezerv. Může také vést k ujasnění si životních hodnot, priorit a plánů. I z vyhoření lze ale něco vytěžit, něčemu se naučit. Je to vlastně cenná zkušenost vypovídající o odolnosti člověka a způsobu zvládání zátěží, která by měla umožnit včasné předcházení dalším stavů vyčerpání a vyhoření Srov. BARTOŠÍKOVÁ, I., O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry, s Srov. TOŠNEROVÁ, T., TOŠNER, J., Burn - out syndrom: Syndrom vyhoření, s Srov. BARTOŠÍKOVÁ, I., O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry, s

26 2.7 Příčiny syndromu vyhoření Syndrom vyhoření nevzniká jen z prosté přemíry práce. 35 Ukazuje se, že proces může být spuštěn jak osobností pracovníka, tak pracovní organizací a příčiny přináší i měnící se společnost Příčiny spočívající v osobě K vyhoření přispívají skutečnosti na úrovni psychické i tělesné. na úrovni psychické: negativní myšlení to, že nenalézá nebo ztrácí v každodenní práci smysl (nedostatek smyslu je někdy příčinou, jindy důsledkem vyhoření) neúčinné strategie zvládání stresu, a to především neúčelné hospodaření s časem nahromadění nepříznivých životních událostí na úrovni tělesné: nedostatek odolnosti vůči zátěži nezdravý způsob života neschopnost pracovat s vlastní energií Srov. TOŠNEROVÁ, T., TOŠNER, J., Burn - out syndrom: Syndrom vyhoření, s Srov. BAŠTECKÁ, B., a kol., Klinická psychologie v praxi, s

27 2.7.2 Příčiny spočívající v organizaci a podmínkách na pracovišti Řízení organizace do velké míry ovlivňuje vyhoření svých zaměstnanců. Nyní můžeme pozorovat narůstající snahu organizací si dostatečně zkušené pracovníky dlouhodobě udržet. Dobrá pracoviště počítají s tím, že některá pracovní zařazení jsou pro vznik vyhoření rizikovější a mají pro pracovníka přichystané další možnosti pracovního rozvoje. 37 Pro vznik syndromu vyhoření jsou rozhodující také pracovní podmínky a kultura pracovního prostředí. Jako riziková jsou uváděna ta pracoviště, kde: není zaměstnancům poskytováno dostatečné ocenění není věnována dostatečná pozornost potřebám zaměstnanců nově příchozí zaměstnanci nejsou zaškoleni staršími, zkušenými kolegy neexistují plány osobního rozvoje pracovník nemá možnost na někoho se obrátit s prosbou o pomoc jsou časté konflikty vládne nezdravě soupeřivá atmosféra snížená možnost tvůrčího rozvoje pracovníků 38 je na pracovišti extrémní míra svobody nebo naopak kontroly vázne komunikace v týmu, neřeší se organizační záležitosti je autoritativní vedoucí není podporováno další vzdělávání zaměstnanců 37 Srov. BAŠTECKÁ, B., a kol., Klinická psychologie v praxi, s Srov. JEKLOVÁ, M., REITMAYEROVÁ, E., Syndrom vyhoření, s

28 je nevhodné pracovní prostředí (hluk, nedostatečný prostor pro sebe) Příčiny spočívající ve společnosti Měnící se společnost klade i nové nároky. I změny k lepšímu zatěžují. Společenské nároky přináší: změnu ve složení klientely (větší náročnost problémů u lidí, kteří žádají o pomoc) změnu expertního přístupu v partnerský větší nároky na angažovanost pomáhajících pracovníků ztrátu jednotné společnosti (přítomnost menšin, cizinců, přistěhovalců) a jednotícího pohledu na normalitu malé společenské a finanční ohodnocení pomáhajících profesí 40 Deset nejběžnějších příčin, které vyhoření působí, zmiňuje ve své knize M. D. RUSH: pocit nutkání namísto povolání neschopnost přibrzdit snaha udělat všechno sám přehnaná pozornost cizím problémům soustředěnost na detaily nereálná očekávání příliš velká rutina 39 Srov. KŘIVOHLAVÝ, J., Jak neztratit nadšení, s Srov. Baštecká, B., a kol., Klinická psychologie v praxi, s

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Téma práce: Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu.

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu. Úvod ÚVOD Měli bychom si být vědomi nebezpečí, kterým nás všechny ohrožuje stres, i nutnosti něco s tím dělat. Náklady a výdaje na nezodpovědnost v řešení této otázky jsou děsivé. J. Knowles Těžké životní

Více

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví Syndrom vyhoření ve zdravotnictví MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Syndrom vyhoření ve zdravotnictví... 1 Úvod... 2 Teorie stresu a psychologická morbidita v souvislosti se stresem... 3 Patofyziologie stresové

Více

VLADIMÍR KEBZA IVA ŠOLCOVÁ SYNDROM VYHOŘENÍ

VLADIMÍR KEBZA IVA ŠOLCOVÁ SYNDROM VYHOŘENÍ VLADIMÍR KEBZA IVA ŠOLCOVÁ SYNDROM VYHOŘENÍ SYNDROM VYHOŘENÍ (Informace pro lékaře, psychology a další zájemce o teoretické zdroje, diagnostické a intervenční možnosti tohoto syndromu) Vladimír Kebza Iva

Více

SI Bulletin 2006. Skálův institut Praha. Jen pro vnitřní potřebu SI

SI Bulletin 2006. Skálův institut Praha. Jen pro vnitřní potřebu SI SI Bulletin 2006 Skálův institut Praha Jen pro vnitřní potřebu SI 2 SKÁLUV INSTITUT vzdělávací institut pro integrativní psychoterapii 128 00 Praha 2, Apolinářská 4, Czech Republic Kontaktní adresa: Magdalena

Více

PALIATIVNÍ PÉČE A RIZIKO SYNDROMU VYHOŘENÍ

PALIATIVNÍ PÉČE A RIZIKO SYNDROMU VYHOŘENÍ PALIATIVNÍ PÉČE A RIZIKO SYNDROMU VYHOŘENÍ Martin Kupka Abstrakt Negativní vliv tíživé prosociální aktivity, byl předmětem řady psychologických výzkumů. Péče o staré lidi, nevyléčitelně nemocné, umírající

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Motivační systém zdravotních sester v nemocnici magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Pavla Juráková Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Lubasová

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI

JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Alice Onderková Autorka: Bc. Gabriela Kopečková obor: ošetřovatelská péče v gerontologii

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Petra Hrušková Problémy sociálních pracovníků v terénní práci s rodinami

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Barbora Altmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Krizová pomoc pro seniory realizovaná v nestátní neziskové organizaci Domovinka v Plzni BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Fleková Sociální péče,

Více

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková Kvalita života žen s onkologickým onemocněním Eva Černáková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT V bakalářské práci jsem se zaměřila na seznámení s problematikou onkologického onemocnění u žen s rakovinou

Více

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Magisterská diplomová práce Bc. Magdaléna Kaňovská Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory Bc. Eva Konečná Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů a jejím uplatnění ve vybraném domově

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Dilemata pracovníků terénní pečovatelské služby v CPOS Město Touškov při řešení problému domácího násilí páchaného na seniorech DIPLOMOVÁ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Diplomová práce Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni Pavla Faboková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogika sociální práce AKTIVIZACE SENIORŮ V DENNÍM STACIONÁŘI

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vliv emocí na závislostní chování BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Juraj Tkáč Vypracoval: Silvie

Více