2009 roční zpráva activity report zat 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2009 roční zpráva activity report zat 2009"

Transkript

1 2009 roční zpráva Activity Report ZAT 2009

2 ZAT - dodávky komplexních řešení v oblasti automatizace pro energetiku a průmyslové procesy - výroba zdravotnických přístrojů Obchodní jméno: ZAT a.s. Rok založení: 1962 Právní forma: akciová společnost Vlastnická struktura: BRIXEN INVESTMENTS LIMITED Základní kapitál: Kč Počet zaměstnanců: 382 (k ) Dceřiné společnosti: ZAT BAHRAJN W.L.L. MDM Centrum s.r.o. Tato zpráva je vydána pro obchodní účely

3 ZAT - deliveries of comprehensive automation solutions for power engineering and industrial processes - medical equipment manufacturing Company Name: ZAT a.s. Established: 1962 Legal Status: Joint Stock Company Owners: single shareholder - 100% of shares owned by BRIXEN INVESTMENTS LIMITED Company Registered Capital: CZK 215,000,000 No. of Employees: 382 (as of ) Subsidiary Companies: ZAT BAHRAJN W.L.L. MDM Centrum Limited Liability Company This report is intended for business purposes 2 / 3

4 NAŠE myšlenky určují směr...

5 Our ideas are showing direction.

6 Úvodní slovo Vážení akcionáři, obchodní partneři, spolupracovníci, přátelé společnosti ZAT. Za dobu své bezmála 48 leté tradice se naše společnost vyprofilovala ve stabilního a uznávaného dodavatele komplexní automatizace technologických procesů zejména v oblasti automatizace pro energetiku a průmyslové procesy. Stavíme na vlastním know-how a tuto tradici chceme i do budoucna rozvíjet. Uplynulý fiskální rok 2009 byl pro nás ve znamení posilování zákaznické orientace, optimalizace firemních procesů a rozšiřování kompetencí ZAT. Schopnost realizovat rozsáhlé a složité zákazky jsme potvrdili významným podílem na jednom z velkých úspěchů zakončení postupné obnovy systémů kontroly a řízení jaderné části elektrárny Dukovany. Završili jsme úspěšnou osmiletou činnost, díky níž jsme získali významnou referenci a rozšířili svoji odbornost. Zvýšili jsme zejména profesní zdatnost našich zaměstnanců a dali příležitost mladé generaci. I dalšími úspěšně realizovanými zakázkami jsme vyslali jasný signál našim partnerům, že naše společnost nestojí pouze na jednotlivcích, ale má široké zázemí kompetentních lidí, že fungující tým je vždy silnější, než pouhý souhrn jedinců. Velice si vážíme práce našich zaměstnanců a snažíme se jim vytvořit odpovídající pracovní podmínky. S tímto cílem jsme v minulém roce zahájili rozsáhlou přestavbu sídla společnosti ZAT v Příbrami, jejíž první etapa by měla být ukončena v roce 2010 a druhá etapa do konce roku Minulý rok byl také ve znamení nových akvizic. Získali jsme 100% podíl společnosti SEZ s.r.o. (Severočeské elektrotechnické závody) s cílem posilovat a rozšiřovat kompetence ZAT v jeho hlavních podnikatelských oborech a vytvořit základnu k pronikání do dalších teritorií. Se stejným cílem jsme v roce 2009 rozšířili naše obchodní zastoupení na Slovensku, kde jsme v květnu slavnostně zahájili činnost nového pracoviště ZAT v Trnavě. V oboru speciálních lékařských přístrojů se naše společnost doposud profilovala pouze jako výrobce. V rámci rozšiřování portfolia služeb jsme proto v listopadu 2009 založili novou dceřinou společnost MDM Centrum s.r.o. v Červeném Hrádku u Plzně, první vysoce specializované pracoviště v ČR, které nabízí jedinečnou možnost využití mesodiencefalické terapie (MDM) při léčbě projevů diabetické polyneuropatie. Cílem MDM Centra

7 je maximálně využít potenciálu MDM metody a zpřístupnit léčbu široké veřejnosti. V roce 2009 jsme se podíleli na podpoře řady sportovních, vzdělávacích i kulturních akcí. Velmi si uvědomujeme provázanost se společenským kontextem regionu, jehož jsme součástí. Za velice významnou považujeme také komunikaci se školami s cílem vyhledávat talentované studenty a zvyšovat jejich motivaci stát se v budoucnosti členy našeho kolektivu. Na závěr bychom ještě jednou rádi poděkovali všem našim zaměstnancům, kteří každodenní činností přispěli k dosažení stanovených cílů ve fiskálním roce 2009, dále všem obchodním partnerům a zejména zákazníkům za jejich důvěru, kterou chceme nadále rozvíjet. Představenstvo společnosti ZAT a.s. 6 / 7

8 Introductory Word Dear shareholders, business partners, colleagues, and friends of the ZAT Company. In the course of its nearly 48 years of existence, our company has transformed into a stable and renowned supplier of comprehensive automation solutions, namely for the power industry and the automation of industrial processes. We have built on our know-how and want to continue building on our tradition in the future as well. The fiscal year 2009 was characterized by the strengthening of customer orientation, the optimization of business processes and the growing competences of the ZAT Company. Our ability to implement comprehensive automation solutions was confirmed by our major participation in successful completion of the gradual renewal of the control systems of the nuclear part of the Dukovany power plant. We concluded a successful eight-year project that brought us considerable references and helped us develop our expertise. In particular, we developed the professional skills of our employees and granted a great opportunity to the younger generation. Having successfully implemented other deliveries, we sent a clear signal to all our partners that our company is not dependent on individuals, but has a broad foundation consisting of competent people, and that a functional team is always stronger than a mere group of individuals. We greatly appreciate the work of our employees, and we try to create suitable working conditions for them. In order to accomplish this objective, we started the extensive renovation of the ZAT headquarters in Příbram; this phase of first renovation should be finished in 2010 and the second phase by the end of Last year was also a year of acquisitions. We acquired a 100% share in SEZ s.r.o. (Severočeské elektrotechnické závody) in order to reinforce and expand the competences of the ZAT Company in its core business areas and create a platform for expansion into other territories. Pursuing the same objective, we extended our presence in Slovakia in June 2009, where we officially opened a new ZAT office in Trnava. In the field of special medical equipment, our company is well known as a manufacturer. Therefore, within the framework of expanding our service portfolio, we established a new subsidiary MDM Centrum s.r.o. in Červerný Hrádek u Plzně the first highly specialized institute in the Czech Republic offering the unique mesodiencephalic modulation method for the treatment of diabetic polyneuropathy symptoms. The MDM

9 Centrum aims to make the best of the MDM method potential in the future and offer the treatment to the general public. In 2009, we supported numerous sports, educational and cultural events. We are aware of the social context and our relations within the region that we belong to. Communication with schools in order to look for talented students, and boosting their motivation to join our team in the future represent other areas that we find important. Finally, once again, we would like to thank all our employees, whose everyday work contributed to the accomplishment of the objectives we set for the fiscal year 2009, all our business partners and in particular, all our customers for their trust, which we want to further cultivate. The Board of Directors, ZAT a.s. 8 / 9

10 Představenstvo společnosti Board of Directors Ing. Jaroslav Scharf předseda představenstva Chairman of the Board of Directors Ing. Vladislava Česáková výkonná ředitelka managementu, členka představenstva Chief Executive Officer, Member of the Board of Directors Ing. Ivo Tichý výkonný ředitel pro obchod a realizaci, člen představenstva Sales and Implementation Director, Member of the Board of Directors

11

12 Naše společnost v číslech Our Company in Figures

13 Tržby / Revenues HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand) Výkony / Production HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand) Produktivita z přidané hodnoty / Value-added production HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand) Rozpracované zakázky / Work-in-process HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand) 12 / 13

14 Poslání společnosti Company s Mission Zaměřujeme se na maximální přizpůsobení požadavkům zákazníků na základě dlouhodobě rozvíjené znalosti jejich potřeb. ZAT zajišťuje vyšší dodávky ASŘTP, včetně koordinace všech potřebných činností a subdodávek. Soustřeďujeme se na odvětví s vysokými nároky na bezpečnost, spolehlivost a individuální řešení, vyžadovaná zejména v oblasti energetiky, těžby nerostů, dopravy a zdravotnictví. ZAT je vysoce spolehlivým partnerem pro vyšší dodavatele a konečné uživatele, uplatňuje principy oboustranně výhodné spolupráce, na základě zkušeností má v rámci dodávek propracovaný systém projektového řízení s podporou transparentní organizační struktury. Používáme vlastní řídicí systém i systémy jiných renomovaných výrobců. Jednou ze strategických a silných stránek společnosti ZAT a jejích dodávek je návrh a realizace technických koncepcí a hierarchií řídicích systémů pro různé stupně bezpečnosti. Na poslání ZAT dále navazují politika kvality, politika řízení lidských zdrojů a environmentální politika společnosti se stanovenými dlouhodobými cíli.

15 We focus on meeting the requirements of our customers based on our long-term knowledge of their needs. ZAT provides complex supplies of automated systems for technological process control, including the coordination of all related activities and sub-supplies. We focus on industries demanding reliability, safety and an individual approach especially in the power generation, mining, transportation and healthcare sectors. ZAT is a highly reliable partner for complex suppliers and end-users, and applies the principles of mutually beneficial co-operation; experience gained is the foundation of a sophisticated project management system for order processing supported by a transparent organizational structure. We use our original control system as well as systems provided by other renowned vendors. One of the strategic strengths demonstrated by ZAT and its deliveries is the design and implementation of technical concepts and control system hierarchies for various safety levels. The mission statement of ZAT is complemented by the Quality Assurance Policy, Human Resources Management Policy and Environmental Policy of the company defining its long-term objectives. 14 / 15

16 Vedení společnosti Company s Management

17 Vedení společnosti / Company s Management: stav k / As of 31 May 2010 Představenstvo / The Board of Directors Jaroslav Scharf Vladislava Česáková Ivo Tichý předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors členka představenstva / Member of the Board of Directors člen představenstva / Member of the Board of Directors Dozorčí rada / The Supervisory Board Bohumil Maxa Jan Matoušek Jiří Vacátko předseda dozorčí rady / Chairman of the Supervisory Board člen dozorčí rady / Member of the Supervisory Board člen dozorčí rady / Member of the Supervisory Board Management společnosti / Management Vladislava Česáková Ivo Tichý Jiří Vacátko Karel Stočes Ladislav Nový František Pinta Václav Janoch František Kural Jiří Minář Zdeněk Šedivý Ivana Bergerová Jaroslav Jančík Ivo Topič Jiří Hejnic Ladislava Taušová Pavel Kulík Roman Plavec Bohumil Maxa Blanka Krýdlová výkonná ředitelka managementu / Chief Executive Officer výkonný ředitel pro obchod a realizaci / Sales and Implementation Executive Director výkonný ředitel pro rozvoj a výrobu řídicích systémů Control Systems Development and Production Executive Director ředitel řízení projektů / Project Administration Director zástupce ředitele řízení projektů / Project Administration Deputy Director ředitel realizace dodávek / Project Implementation Director vedoucí projekce dodávek / Project Delivery Manager vedoucí servisu / Service and Maintenance Manager zástupce obchodního ředitele / Sales Deputy Director zástupce obchodního ředitele / Sales Deputy Director ekonomická ředitelka / Finance Director provozní ředitel / Operation Director ředitel nákupu a logistiky / Purchasing & Logistics Director představitel vedení pro jakost / QA & QC Manager vedoucí řízení jakosti / QC Manager vedoucí technického rozvoje / Technical Development Manager vedoucí lékařských přístrojů / Medical Devices Manager vedoucí výroby / Production Manager vedoucí administrativy / Administration Manager Všichni členové managementu společnosti se podílí na rozvoji společnosti prostřednictvím týmové spolupráce a řídí rozvoj společnosti v oblastech / All members of the ZAT management partake in the company s development via the team cooperation. The management direct the development of the company in the areas of: - strategie společnosti / company strategy - tržních příležitostí společnosti / market opportunities - řízení lidských zdrojů / human resources - řízení firemních procesů / company processes 16 / 17

18 Management společnosti Company Management

19 18 / 19

20 Zpráva managementu Management Report

21 Zpráva managementu o činnosti společnosti Management Report on Company s Activities / 15 21

22 NAŠE VIZE 2015 QUO VADIS ZAT Máme společný cíl a víme kam jdeme Po úspěšném završení pětiletého období naplňování VIZE 2008 vize růstu a zlepšování si naše společnost vytkla další cíle a rozhodla se vydat cestou - budování úspěsné, odborně zdatné a dlouhodobě stabilní firmy na trhu dodávek systémů kontroly a řízení pro nejnáročnější obory energetiky a průmyslu - VIZE 2015.

23 ZAT VIZE 2015 Společně budujeme úspěšnou, odborně zdatnou a dlouhodobě stabilní firmu na trhu dodávek systémů kontroly a řízení pro nejnáročnější obory energetiky a průmyslu. Zvyšování kompetencí ZAT Odpovídající struktura kompetentních zaměstnanců Progresivní navyšování produktivity práce Realizace středních a velkých projektů Progresivní navyšování realizovaných dodávek Nové akvizice ZAT a.s / 15 23

24 Tržní strategie Z hlediska strategie společnosti byl ukončený fiskální rok 2009 ve znamení posilování a rozšiřování kompetencí ZAT: Získali jsme novou akvizici Akvizice 100% podílu společnosti SEZ s.r.o. (Severočeské elektrotechnické závody) Rozšířili jsme naše obchodní zastoupení na Slovensku Červen slavnostní otevření a zahájení činnosti nového pracoviště na Slovensku v Trnavě. Založili jsme novou dceřinou společnost MDM Centrum s.r.o. v Červeném Hrádku u Plzně MDM Centrum - první vysoce specializované pracoviště v ČR, které nabízí diabetikům jedinečnou možnost využití terapie MDM při léčbě projevů diabetické polyneuropatie. Technická strategie Významným krokem v roce 2009 bylo zavedení podpůrného nástroje Projektová Databáze Pertinax (PDP) do praktického užívání. Tento nástroj umožňuje správu hardwarových návazností projektu řídicího systému a řízené technologie a svazuje tvorbu aplikačního řídicího software s nástroji pro tvorbu operátorských stanic HMI. Jeho nasazením se podařilo významně zefektivnit a zkvalitnit práci projektantů. Uživatelé řídicích systémů ZAT navíc získávají účinný nástroj pro jejich správu a údržbu. Díky tomuto nástroji se rodina automatizačních prostředků ZAT-Plant Suite MP svou funkcionalitou i komfortními nástroji pro projektování řadí mezi systémy třídy DCS. V oblasti vývoje hardware řídících systémů jsme se zaměřili nejen na inovace stávajících produktů ZAT, ale i na přípravu nové generace našich systémů založených na moderních principech, určené zejména pro náročné aplikace nejen v energetice, ale i v dalších oblastech průmyslu. V tomto rozsáhlém úkolu budeme pokračovat i v roce Společenská odpovědnost Hlásíme se ke své společenské odpovědnosti a chováme se odpovědně a transparentně vůči svým zákazníkům, zaměstnancům, akcionářům, obchodním partnerům, dodavatelům, zástupcům státní správy a samosprávy i veřejnosti. Spolupracujeme s regiony a myslíme i na ostatní V uplynulém fiskálním roce 2009 jsme podpořili následující kulturní, společenské a sportovní aktivity např.: Příbramskou svatohorskou šalmaj Nebílovské divadelní léto Podzimní koncerty ve Velké Synagoze v Plzni Divadlo J. K.Tyla v Plzni

25 Divadlo M. Horníčka v Plzni Soutěž Plzeňského deníku Sportovec roku 2009 Annu Kulíškovou, v současnosti nejúspěšnější českou handicapovanou sportovkyni, bronzovou medailistku na X. zimních paralympijských hrách v kanadském Vancouveru Jsme členy profesních sdružení a aktivně v nich dlouhodobě působíme Svaz průmyslu a dopravy ČR Okresní hospodářská komora v Příbrami České jaderné fórum Česká nukleární společnost Česká manažerská asociace Asociace energetických manažerů Myslíme na novou generaci a podporujeme vývoj a výzkum Úspěšně jsme i v loňském roce pokračovali v dlouhodobé spolupráci se středními a vysokými školami. Snažíme se o propojení akademické teorie s konkrétní praxí a budování vztahů s budoucími pracovníky. Hlavní formy spolupráce: Budování dlouhodobého partnerství Společné výzkumné a vývojové projekty Konkrétní projekty na komerční bázi Spolupracující střední školy a univerzity: SPŠ a VOŠ Příbram Západočeská univerzita v Plzni ČVUT v Praze Technická univerzita v Liberci Spolupracující výzkumné ústavy: ÚJV Řež spolupráce při analýzách a prokazování bezpečnosti a spolehlivosti řídicích systémů ŠKODA Výzkum spolupráce při testování a prokazování seismické odolnosti řídicích systémů / 15 25

26 OUR VISION 2015 QUO VADIS ZAT We share the same goal and we know where we are going to Once the company had successfully accomplished its five-year VISION vision for growth and perfection, further goals were defined and the company decided to pursue the VISION 2015 in order to build a successful, professionally competent company with long-term stability on the market of control and management systems for the most demanding power engineering and industrial branches

27 ZAT VISION 2015 Together we are building a successful, professionally competent company with long-term stability on the market of control and management systems for the most demanding power engineering and industrial branches. Building the ZAT competences Corresponding headcount Progressive growth in labour productivity Implementation of medium-sized and large projects Progressive growth in revenues and performance New acquisitions ZAT a.s / 15 27

28 Market Strategy In terms of the corporate strategy, the fiscal year 2009 was characterized by the strengthening and expansion of the competences of the ZAT Company: New acquisition Acquisition of a 100% share in SEZ s.r.o. (Severočeské elektrotechnické závody) We expanded our presence in the Slovak market June 2009 a new office in Trnava, Slovakia, was officially opened and launched. We established a new subsidiary MDM Centrum s.r.o. in Červený Hrádek u Plzně MDM Centrum the first highly specialized institute in the Czech Republic to offer patients with diabetes the unique MDM therapy for treating symptoms of diabetic polyneuropathy. Technical Strategy A major step that we took in 2009 was the implementation of a supporting tool the Pertinax Project Database (PDP) into practical use. The tool enables administration of hardware links between a control system project and controlled technology and links the development of application control software with tools for the creation of HMI operator stations. By implementing this system, we were able to considerably streamline the work of our designers and improve the quality of this work. Additionally, users of the ZAT systems also get a practical tool for their administration and maintenance. With this tool the family of ZAT-Plant Suite MP automated devices with their functionality and comfortable designing tools ranks among the systems in the class of DCS. In terms of the development of control system hardware, we focused not only on the innovation of existing ZAT products, but also on preparation of a new generation of systems based on modern principles; these systems are primarily designed for demanding applications in power engineering as well as other industries. We will continue to deliver on this extensive task in Corporate Social Responsibility We acknowledge our social responsibility; our behaviour towards customers, employees, shareholders, business partners, vendors, local and state government representatives and the public is responsible and transparent. We team up with regions and think of others In the fiscal year 2009, we supported the following cultural and sports events and organizations, to name just a few: Historical festival Příbramská svatohorská šalmaj Summer theatre festival Nebílovské divadelní léto Autumn concerts in the Great Synagogue in Pilsen

29 Divadlo J. K. Tyla theatre in Pilsen Divadlo M. Horníčka theatre in Pilsen 2009 Athlete of the Year competition organized by Plzeňský deník daily Anna Kulíšková, currently the best Czech Paralympics champion, winner of the Bronze medal at the Xth Winter Paralympics Games in Vancouver, Canada We are members of professional associations and play an active and long-term role in them Confederation of Industry of the Czech Republic Regional Chamber of Commerce in Příbram Czech Nuclear Forum Czech Nuclear Association Czech Management Association Association of Power Engineering Managers Thinking about the younger generation, we support research and development Last year we continued our successful cooperation with secondary schools and universities. We try to integrate academic theory with specific experience and build relationships with future employees. The key forms of cooperation: Building of long-term partnerships Joint research and development projects Specific commercial projects Cooperating secondary schools and universities: Secondary Technical and Higher Technical School, Příbram University of West Bohemia in Pilsen Czech Technical University, Prague Technical University, Liberec Cooperating research institutions: Nuclear Research Institute, Řež (ÚJV Řež) analysis and certification of control system safety and reliability ŠKODA Výzkum testing and certification of seismic resistance of control / 15 29

30 NAŠE PŘÍLEŽITOSTI

31 Významné zakázky roku 2009 dodávky pro obor: 1. Automatizace pro jaderné elektrárny 2. Automatizace pro tepelnou energetiku 3. Automatizace technologických procesů 4. Výroba průmyslové elektroniky 5. Údržba a servis 6. Speciální lékařské přístroje Strategické a marketingové cíle daného oboru koordinují garanti oboru tak, aby zajistili jejich další rozvoj v souladu s vizí společnosti. 30 / 31

32 1. Automatizace pro jaderné elektrárny V uplynulém roce 2009 jsme dokončili poslední etapu Obnovy SKŘ JE Dukovany v rámci Modulů M1 a M2 a dále se podařilo velmi úspěšně realizovat první etapu Obnovy SKŘ JE Dukovany v rámci Modulů M3, M4, M5. Úspěsně proběhly i další projekční práce, výroba a zkoušky na další etapě Obnovy SKŘ JE Dukovany v rámci Modulů M3,M4, M5 (součástí jsou dodávky řídicích systémů zajišťujících funkce bezpečnostní kategorie A dle ČSN IEC 61226) a byly zahájeny také projekční práce na dodávkách řídicích systémů pro JE Temelín a JE Mochovce. Za náš největší úspěch považujeme to, že se nám v definovaném čase odstávky 3. bloku JE Dukovany podařilo realizovat Obnovu první části SKŘ včetně řídicího systému turbosoustrojí a hydraulické části. Zdárně byly dokončeny zkoušky ve výrobě (interní funkční zkoušky a zkoušky za účasti Objednatele) řídicího systému zajišťující funkce bezpečnostní kategorie A dle ČSN IEC V následujícím roce je pro nás důležitým milníkem dodání a zprovoznění druhé etapy řídicích systémů pro 3. blok JE Dukovany a rozpracování dalších etap na dalších blocích. I nadále budeme pokračovat ve vyhledávání dalších marketingových příležitostí jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, které zajistí tržby a další rozvoj v souladu s vizí společnosti. Karel Stočes / Garant oboru ČEZ a.s., Jaderná elektrárna Dukovany: Obnova SKŘ, Moduly M1, M2 pro 4. blok řídicí systém regulačních tyčí reaktoru (RRCS) řídicí a informační systém bloku (PCS) vyhodnocení vnitroreaktorového měření (IN-CORE) systém ochran parogenerátoru (SGPS) Obnova SKŘ, Moduly M3, M4, M5 pro 3. blok, 2. etapa: rozšíření diagnostického informačního systému (DIAG) řídicí systém primárního okruhu (ŘSBP) řídicí systém sekundárního okruhu (ŘSBS)

33 2. Automatizace pro tepelnou energetiku V roce 2009 jsme s kladným výsledkem začali spolupracovat s novými zákazníky a zároveň jsme zrealizovali řadu upgrade stávajících řídicích systémů u našich dlouhodobých zákazníků. Aktivity ZATu zahrnují rovněž řadu dodávek budicích souprav. Naši zákazníci jsou jak z České republiky, tak i ze zahraničí např. Slovensko, Jemen, Kuba, Egypt nebo Mongolsko. Za největší úspěchy našeho týmu v tomto roce považujeme především zdárné dokončení projektu Teplárny Malešice, kde byla provedena obnova řízení provozu, sloučení velínů a kompletní výměna SKŘ a ELEKTRO a zahájení generální rekonstrukce ŘS v Teplárně Příbram. Cíl pro následující období je i nadále zlepšovat komunikaci s našimi zákazníky v tuzemsku i zahraničí a navazovat spolupráci s novými zákazníky. Jiří Minář / Garant oboru Elektrárny ČEZ a.s., Elektrárna Prunéřov - modernizace budicí soupravy, blok B MW ČEZ a.s., Elektrárna Mělník: EMĚ III odsíření - rekonstrukce napájecích zdrojů, rekonstrukce hydrazínové stanice Elektrárna Opatovice, a.s.: Rekonstrukce olejového hospodářství Upgrade ŘS kotle K1, K5, K2 a CRV - Přechod na komunikaci Ethernet Regulace spalování kotle K5 Výměna PC HTD Energetika Vítkovice a.s. - dodávka a uvedení do provozu nové budicí soupravy TG8 20 MW Pražská teplárenská a.s. - Elektrárna Mělník I: Rekonstrukce koncových jednotek na I. a. II. bloku (K1, TG1, K2, TG2) Náhrada PLC DEPAKY K1 až K6 (suchá doprava popílku) Elektrárna Al Hiswa, Jemen - rekonstrukce ŘS pro kotel K1 a K3 Elektrárna TEC 4 Ulaanbaatar, Mongolsko - dodávka ŘS zauhlování elektrárny vykládka uhlí z vagónů, zařízení učebny točivých strojů a učebny ŘS v technoparku na univerzitě v Mongolsku Elektrárna Kafr el Dawar, Egypt - rekonstrukce budicí soupravy - blok MW Elektrárna Felton, Kuba - dodávka ŘS a MS rozvoden pro připojení dieselgenerátorů do sítě. Elektrárna Nuevitas, Kuba Modernizace ŘS I. etapa Spalovna Acerra, Itálie uvedení do provozu ŘS turbíny 120 MW /33 15

34 Teplárny Teplárna Strakonice, a.s. - úprava ŘS elektronapáječek EN4, EN5 ČEZ, a.s, Elektrárny Poříčí provoz Teplárna Dvůr Králové nad Labem - doplnění ŘS pro manipulaci biomasy II. část KA Contracting ČR s.r.o. Teplárna Náchod - upgrade ŘS K4, upgrade ŘS tkaninového filtru, řízení bagrovací stanice - 2. etapa, dodávka a implementace HW a SW pro ukládání historie událostí Teplárna Písek - doplnění ŘS a elektročásti pro palivové hospodářství biomasy Příbramská teplárenská a.s. generální rekonstrukce ŘS, I. etapa (kotel K1, K2, CHUV, společná část, HMI a komunikační systém) Pražská teplárenská a.s. - Teplárna Malešice - Obnova řízení provozu, akce sloučení velínů: výměna SKŘ Kotel K11, K12, Společná část, Napaječky, Bagrovací stanice, Zauhlování, Rozmrazovací tunel, ELEKTRO a ROZVODNY Stavební část 2009 Teplárna AES Bohemia, Planá n. Lužnicí - Výměna ŘS na rozvodně 6 kv - vlastní spotřeba Teplárna Zvolen, Slovensko - dodávka a uvedení do provozu nové budicí soupravy TG5 10 MW Vodní elektrárny ENERGO-PRO - MVE Meziboří I. etapa, rekonstrukce elektročásti a ŘS turbogenerátoru TG2 3,6 MW 3. Automatizace technologických procesů Primárně jsme se zaměřili na vyhodnocení naší pozice v tomto oboru na trhu a nalezli jsme nové možnosti uplatnění našich dodávek. Definovali jsme technickou a obchodní strategii, která by nám v budoucnu měla přinést nejenom vyšší tržby a výkony, ale taktéž neustálé zvyšování technických kompetencí, které nabízíme našim zákazníkům. Dále bychom chtěli vyzdvihnout naši práci na marketingové činnosti, do které se podařilo zapojit zaměstnance napříč celou společností. V nastávajícím období je naším záměrem zejména posilovat naši pozici v oblasti těžby a dopravy materiálu se zaměřením na zahraničí, zvýšení objemu dodávek řídicích systémů pro oblast plynárenství, rozšíření dodávek pro oblast dopravy a řízení měníren či rozvoden a v neposlední řadě se chceme stát stabilním dodavatelem řídicích systémů pro bioplynové stanice. Václav Janoch / Garant oboru

35 Povrchová těžba a doprava surovin Severočeské doly a.s., Doly Bílina: 1. skrývkový řez doplnění řídicího systému PS Modernizace řídicího a komunikačního systému Provoz - Lom 1. etapa Doplnění řízení systému na hlubinném zásobníku sever - Úpravna uhlí Ledvice Vizualizace rýpadla KU10000 K74 Bezdrátový přenos informací z velkostrojů a komunikace mezi pasovými dopravníky a rypadly Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice: Úprava řídicího systému na zakladači ZP6800 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Vřesová: Dodávka řídicího systému pro pásový dopravník PD45 Dodávka řídicího systému pro shazovací vůz SVK 1800/SV241 Upgrade řídicího systému na Technologickém celku 1 jih a sever Dodávka řídicího systému pro zakladač ZP Dodávka řídicího systému pro pásový vůz PVZ 2500/207/2 Vršanská uhelná a.s.: Dodávka řídicího systému pro pásový vůz PVZ 301 Úprava řídicího systému na rýpadle KU Důl PK Dubrave, Bosna a Hercegovina: Dodávka řídicího a monitorovacího systému pro pásový dopravník Drážní systémy Dálková řídicí technika pro elektrické předehřívací zařízení v železniční stanici Domažlice Záložní přenos pro dálkovou řídící techniku na trakčních transformovnách TT Strakonice, TT Velešín a TT Chotoviny Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - dálková řídicí technika pro železniční stanici Tábor Optimalizace trati Stříbro Planá u Mariánských Lázní - dálková řídicí technika pro spínací stanici Ošelín Dálková řídicí technika v trakční transformovně Klatovy / 15 35

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Modernizace systémů potravinářského chlazení Modernizace systémů potravinářského chlazení Základníúdaje o společnosti(1) je jednou z významných českých firem zabývající se: Automatizací procesů a technologií Průmyslovou informatikou Kvalifikační

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

ATOMEX 25-26.10.2011 Praha. ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s.

ATOMEX 25-26.10.2011 Praha. ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s. ATOMEX 25-26.10.2011 Praha ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s. ČESKÁ REPUBLIKA & JADERNÝ PRŮMYSL Česká republika je jednou z evropských zemí, která je schopná projektovat, konstruovat a bezpečně provozovat jaderné

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Jste připraveni na Průmysl 4.0?

Jste připraveni na Průmysl 4.0? Draft Jste připraveni na Průmysl 4.0? Okolo roku 2000 se v IT začínal prosazovat nový pojem e-business Podaří-li se plně a v celé šíři firmy integrovat procesy a navázat je na klíčové obchodní partnery,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Next Generation Leadership

Next Generation Leadership 1) Která je hlavní oblast změn nebo problém či výzva v zaměření, kultuře, systémech či podnikatelském prostředí Vaší organizace, která vyžaduje strategický přístup k vedení / vůdcovství? Příprava nové

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2014 52 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Bosch vyhlašuje Cenu Bosch - Technik roku 2007/2008 Cílem je zvýšení atraktivity a prestiže technického vzdělávání v České republice

Bosch vyhlašuje Cenu Bosch - Technik roku 2007/2008 Cílem je zvýšení atraktivity a prestiže technického vzdělávání v České republice Tisková zpráva Všeobecné informace Bosch vyhlašuje Cenu Bosch - Technik roku 2007/2008 Cílem je zvýšení atraktivity a prestiže technického vzdělávání v České republice Duben 16, 2007 COM2/CZ2007 Témata

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Whatever you frame. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Classic je exklusivní kolekce převážně ručně dokončovaných lišt, které jsou svým vzhledem, nápaditostí a výrazem charakteristické pro společnost Lira, obrazové lišty

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji , Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji Odborná konference INNOVA 2014 Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji 24. září 2014

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Profil skupiny EXTEC. The EXTEC GROUP Profile

Profil skupiny EXTEC. The EXTEC GROUP Profile www.extec.cz www.extec.sk Profil Profile Profil skupiny EXTEC The EXTEC GROUP Profile Skupinu EXTEC tvoří společnosti v Čechách a na Slovensku. Zakladatelé skupiny jsou dlouhodobými a uznávanými odborníky

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

roční zpráva 2007 activity report zat 2007

roční zpráva 2007 activity report zat 2007 roční zpráva 2007 Activity Report ZAT 2007 ZAT Dodavatel komplexních řešení v oblasti průmyslové automatizace pro energetiku, těžbu nerostů, dopravu a zdravotnictví Obchodní jméno: ZAT a.s. Rok založení:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015 Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací Praha 15. dubna 2015 Agenda 08:30 09:00 Registrace a snídaně 09:00 09:15 Ukázka nových zařízení 09:15 10:00 Úvod do

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Remote control of the model connected to Programmable Logic Controller Martin Malinka Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Linde Gas jak udržet a posílit vůdčí pozici na dynamickém trhu

Linde Gas jak udržet a posílit vůdčí pozici na dynamickém trhu jak udržet a posílit vůdčí pozici na dynamickém trhu Ing. Petr Choulík, CSc. generální ředitel a.s. Začátky 2 3 1990 v ČR 4 Dnes v ČR 5 Náš obor 6 Vývoj trhu kapaliny, lahve, on-site 8000 7000 obrat (mil.

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více