2009 roční zpráva activity report zat 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2009 roční zpráva activity report zat 2009"

Transkript

1 2009 roční zpráva Activity Report ZAT 2009

2 ZAT - dodávky komplexních řešení v oblasti automatizace pro energetiku a průmyslové procesy - výroba zdravotnických přístrojů Obchodní jméno: ZAT a.s. Rok založení: 1962 Právní forma: akciová společnost Vlastnická struktura: BRIXEN INVESTMENTS LIMITED Základní kapitál: Kč Počet zaměstnanců: 382 (k ) Dceřiné společnosti: ZAT BAHRAJN W.L.L. MDM Centrum s.r.o. Tato zpráva je vydána pro obchodní účely

3 ZAT - deliveries of comprehensive automation solutions for power engineering and industrial processes - medical equipment manufacturing Company Name: ZAT a.s. Established: 1962 Legal Status: Joint Stock Company Owners: single shareholder - 100% of shares owned by BRIXEN INVESTMENTS LIMITED Company Registered Capital: CZK 215,000,000 No. of Employees: 382 (as of ) Subsidiary Companies: ZAT BAHRAJN W.L.L. MDM Centrum Limited Liability Company This report is intended for business purposes 2 / 3

4 NAŠE myšlenky určují směr...

5 Our ideas are showing direction.

6 Úvodní slovo Vážení akcionáři, obchodní partneři, spolupracovníci, přátelé společnosti ZAT. Za dobu své bezmála 48 leté tradice se naše společnost vyprofilovala ve stabilního a uznávaného dodavatele komplexní automatizace technologických procesů zejména v oblasti automatizace pro energetiku a průmyslové procesy. Stavíme na vlastním know-how a tuto tradici chceme i do budoucna rozvíjet. Uplynulý fiskální rok 2009 byl pro nás ve znamení posilování zákaznické orientace, optimalizace firemních procesů a rozšiřování kompetencí ZAT. Schopnost realizovat rozsáhlé a složité zákazky jsme potvrdili významným podílem na jednom z velkých úspěchů zakončení postupné obnovy systémů kontroly a řízení jaderné části elektrárny Dukovany. Završili jsme úspěšnou osmiletou činnost, díky níž jsme získali významnou referenci a rozšířili svoji odbornost. Zvýšili jsme zejména profesní zdatnost našich zaměstnanců a dali příležitost mladé generaci. I dalšími úspěšně realizovanými zakázkami jsme vyslali jasný signál našim partnerům, že naše společnost nestojí pouze na jednotlivcích, ale má široké zázemí kompetentních lidí, že fungující tým je vždy silnější, než pouhý souhrn jedinců. Velice si vážíme práce našich zaměstnanců a snažíme se jim vytvořit odpovídající pracovní podmínky. S tímto cílem jsme v minulém roce zahájili rozsáhlou přestavbu sídla společnosti ZAT v Příbrami, jejíž první etapa by měla být ukončena v roce 2010 a druhá etapa do konce roku Minulý rok byl také ve znamení nových akvizic. Získali jsme 100% podíl společnosti SEZ s.r.o. (Severočeské elektrotechnické závody) s cílem posilovat a rozšiřovat kompetence ZAT v jeho hlavních podnikatelských oborech a vytvořit základnu k pronikání do dalších teritorií. Se stejným cílem jsme v roce 2009 rozšířili naše obchodní zastoupení na Slovensku, kde jsme v květnu slavnostně zahájili činnost nového pracoviště ZAT v Trnavě. V oboru speciálních lékařských přístrojů se naše společnost doposud profilovala pouze jako výrobce. V rámci rozšiřování portfolia služeb jsme proto v listopadu 2009 založili novou dceřinou společnost MDM Centrum s.r.o. v Červeném Hrádku u Plzně, první vysoce specializované pracoviště v ČR, které nabízí jedinečnou možnost využití mesodiencefalické terapie (MDM) při léčbě projevů diabetické polyneuropatie. Cílem MDM Centra

7 je maximálně využít potenciálu MDM metody a zpřístupnit léčbu široké veřejnosti. V roce 2009 jsme se podíleli na podpoře řady sportovních, vzdělávacích i kulturních akcí. Velmi si uvědomujeme provázanost se společenským kontextem regionu, jehož jsme součástí. Za velice významnou považujeme také komunikaci se školami s cílem vyhledávat talentované studenty a zvyšovat jejich motivaci stát se v budoucnosti členy našeho kolektivu. Na závěr bychom ještě jednou rádi poděkovali všem našim zaměstnancům, kteří každodenní činností přispěli k dosažení stanovených cílů ve fiskálním roce 2009, dále všem obchodním partnerům a zejména zákazníkům za jejich důvěru, kterou chceme nadále rozvíjet. Představenstvo společnosti ZAT a.s. 6 / 7

8 Introductory Word Dear shareholders, business partners, colleagues, and friends of the ZAT Company. In the course of its nearly 48 years of existence, our company has transformed into a stable and renowned supplier of comprehensive automation solutions, namely for the power industry and the automation of industrial processes. We have built on our know-how and want to continue building on our tradition in the future as well. The fiscal year 2009 was characterized by the strengthening of customer orientation, the optimization of business processes and the growing competences of the ZAT Company. Our ability to implement comprehensive automation solutions was confirmed by our major participation in successful completion of the gradual renewal of the control systems of the nuclear part of the Dukovany power plant. We concluded a successful eight-year project that brought us considerable references and helped us develop our expertise. In particular, we developed the professional skills of our employees and granted a great opportunity to the younger generation. Having successfully implemented other deliveries, we sent a clear signal to all our partners that our company is not dependent on individuals, but has a broad foundation consisting of competent people, and that a functional team is always stronger than a mere group of individuals. We greatly appreciate the work of our employees, and we try to create suitable working conditions for them. In order to accomplish this objective, we started the extensive renovation of the ZAT headquarters in Příbram; this phase of first renovation should be finished in 2010 and the second phase by the end of Last year was also a year of acquisitions. We acquired a 100% share in SEZ s.r.o. (Severočeské elektrotechnické závody) in order to reinforce and expand the competences of the ZAT Company in its core business areas and create a platform for expansion into other territories. Pursuing the same objective, we extended our presence in Slovakia in June 2009, where we officially opened a new ZAT office in Trnava. In the field of special medical equipment, our company is well known as a manufacturer. Therefore, within the framework of expanding our service portfolio, we established a new subsidiary MDM Centrum s.r.o. in Červerný Hrádek u Plzně the first highly specialized institute in the Czech Republic offering the unique mesodiencephalic modulation method for the treatment of diabetic polyneuropathy symptoms. The MDM

9 Centrum aims to make the best of the MDM method potential in the future and offer the treatment to the general public. In 2009, we supported numerous sports, educational and cultural events. We are aware of the social context and our relations within the region that we belong to. Communication with schools in order to look for talented students, and boosting their motivation to join our team in the future represent other areas that we find important. Finally, once again, we would like to thank all our employees, whose everyday work contributed to the accomplishment of the objectives we set for the fiscal year 2009, all our business partners and in particular, all our customers for their trust, which we want to further cultivate. The Board of Directors, ZAT a.s. 8 / 9

10 Představenstvo společnosti Board of Directors Ing. Jaroslav Scharf předseda představenstva Chairman of the Board of Directors Ing. Vladislava Česáková výkonná ředitelka managementu, členka představenstva Chief Executive Officer, Member of the Board of Directors Ing. Ivo Tichý výkonný ředitel pro obchod a realizaci, člen představenstva Sales and Implementation Director, Member of the Board of Directors

11

12 Naše společnost v číslech Our Company in Figures

13 Tržby / Revenues HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand) Výkony / Production HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand) Produktivita z přidané hodnoty / Value-added production HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand) Rozpracované zakázky / Work-in-process HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand) 12 / 13

14 Poslání společnosti Company s Mission Zaměřujeme se na maximální přizpůsobení požadavkům zákazníků na základě dlouhodobě rozvíjené znalosti jejich potřeb. ZAT zajišťuje vyšší dodávky ASŘTP, včetně koordinace všech potřebných činností a subdodávek. Soustřeďujeme se na odvětví s vysokými nároky na bezpečnost, spolehlivost a individuální řešení, vyžadovaná zejména v oblasti energetiky, těžby nerostů, dopravy a zdravotnictví. ZAT je vysoce spolehlivým partnerem pro vyšší dodavatele a konečné uživatele, uplatňuje principy oboustranně výhodné spolupráce, na základě zkušeností má v rámci dodávek propracovaný systém projektového řízení s podporou transparentní organizační struktury. Používáme vlastní řídicí systém i systémy jiných renomovaných výrobců. Jednou ze strategických a silných stránek společnosti ZAT a jejích dodávek je návrh a realizace technických koncepcí a hierarchií řídicích systémů pro různé stupně bezpečnosti. Na poslání ZAT dále navazují politika kvality, politika řízení lidských zdrojů a environmentální politika společnosti se stanovenými dlouhodobými cíli.

15 We focus on meeting the requirements of our customers based on our long-term knowledge of their needs. ZAT provides complex supplies of automated systems for technological process control, including the coordination of all related activities and sub-supplies. We focus on industries demanding reliability, safety and an individual approach especially in the power generation, mining, transportation and healthcare sectors. ZAT is a highly reliable partner for complex suppliers and end-users, and applies the principles of mutually beneficial co-operation; experience gained is the foundation of a sophisticated project management system for order processing supported by a transparent organizational structure. We use our original control system as well as systems provided by other renowned vendors. One of the strategic strengths demonstrated by ZAT and its deliveries is the design and implementation of technical concepts and control system hierarchies for various safety levels. The mission statement of ZAT is complemented by the Quality Assurance Policy, Human Resources Management Policy and Environmental Policy of the company defining its long-term objectives. 14 / 15

16 Vedení společnosti Company s Management

17 Vedení společnosti / Company s Management: stav k / As of 31 May 2010 Představenstvo / The Board of Directors Jaroslav Scharf Vladislava Česáková Ivo Tichý předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors členka představenstva / Member of the Board of Directors člen představenstva / Member of the Board of Directors Dozorčí rada / The Supervisory Board Bohumil Maxa Jan Matoušek Jiří Vacátko předseda dozorčí rady / Chairman of the Supervisory Board člen dozorčí rady / Member of the Supervisory Board člen dozorčí rady / Member of the Supervisory Board Management společnosti / Management Vladislava Česáková Ivo Tichý Jiří Vacátko Karel Stočes Ladislav Nový František Pinta Václav Janoch František Kural Jiří Minář Zdeněk Šedivý Ivana Bergerová Jaroslav Jančík Ivo Topič Jiří Hejnic Ladislava Taušová Pavel Kulík Roman Plavec Bohumil Maxa Blanka Krýdlová výkonná ředitelka managementu / Chief Executive Officer výkonný ředitel pro obchod a realizaci / Sales and Implementation Executive Director výkonný ředitel pro rozvoj a výrobu řídicích systémů Control Systems Development and Production Executive Director ředitel řízení projektů / Project Administration Director zástupce ředitele řízení projektů / Project Administration Deputy Director ředitel realizace dodávek / Project Implementation Director vedoucí projekce dodávek / Project Delivery Manager vedoucí servisu / Service and Maintenance Manager zástupce obchodního ředitele / Sales Deputy Director zástupce obchodního ředitele / Sales Deputy Director ekonomická ředitelka / Finance Director provozní ředitel / Operation Director ředitel nákupu a logistiky / Purchasing & Logistics Director představitel vedení pro jakost / QA & QC Manager vedoucí řízení jakosti / QC Manager vedoucí technického rozvoje / Technical Development Manager vedoucí lékařských přístrojů / Medical Devices Manager vedoucí výroby / Production Manager vedoucí administrativy / Administration Manager Všichni členové managementu společnosti se podílí na rozvoji společnosti prostřednictvím týmové spolupráce a řídí rozvoj společnosti v oblastech / All members of the ZAT management partake in the company s development via the team cooperation. The management direct the development of the company in the areas of: - strategie společnosti / company strategy - tržních příležitostí společnosti / market opportunities - řízení lidských zdrojů / human resources - řízení firemních procesů / company processes 16 / 17

18 Management společnosti Company Management

19 18 / 19

20 Zpráva managementu Management Report

21 Zpráva managementu o činnosti společnosti Management Report on Company s Activities / 15 21

22 NAŠE VIZE 2015 QUO VADIS ZAT Máme společný cíl a víme kam jdeme Po úspěšném završení pětiletého období naplňování VIZE 2008 vize růstu a zlepšování si naše společnost vytkla další cíle a rozhodla se vydat cestou - budování úspěsné, odborně zdatné a dlouhodobě stabilní firmy na trhu dodávek systémů kontroly a řízení pro nejnáročnější obory energetiky a průmyslu - VIZE 2015.

23 ZAT VIZE 2015 Společně budujeme úspěšnou, odborně zdatnou a dlouhodobě stabilní firmu na trhu dodávek systémů kontroly a řízení pro nejnáročnější obory energetiky a průmyslu. Zvyšování kompetencí ZAT Odpovídající struktura kompetentních zaměstnanců Progresivní navyšování produktivity práce Realizace středních a velkých projektů Progresivní navyšování realizovaných dodávek Nové akvizice ZAT a.s / 15 23

24 Tržní strategie Z hlediska strategie společnosti byl ukončený fiskální rok 2009 ve znamení posilování a rozšiřování kompetencí ZAT: Získali jsme novou akvizici Akvizice 100% podílu společnosti SEZ s.r.o. (Severočeské elektrotechnické závody) Rozšířili jsme naše obchodní zastoupení na Slovensku Červen slavnostní otevření a zahájení činnosti nového pracoviště na Slovensku v Trnavě. Založili jsme novou dceřinou společnost MDM Centrum s.r.o. v Červeném Hrádku u Plzně MDM Centrum - první vysoce specializované pracoviště v ČR, které nabízí diabetikům jedinečnou možnost využití terapie MDM při léčbě projevů diabetické polyneuropatie. Technická strategie Významným krokem v roce 2009 bylo zavedení podpůrného nástroje Projektová Databáze Pertinax (PDP) do praktického užívání. Tento nástroj umožňuje správu hardwarových návazností projektu řídicího systému a řízené technologie a svazuje tvorbu aplikačního řídicího software s nástroji pro tvorbu operátorských stanic HMI. Jeho nasazením se podařilo významně zefektivnit a zkvalitnit práci projektantů. Uživatelé řídicích systémů ZAT navíc získávají účinný nástroj pro jejich správu a údržbu. Díky tomuto nástroji se rodina automatizačních prostředků ZAT-Plant Suite MP svou funkcionalitou i komfortními nástroji pro projektování řadí mezi systémy třídy DCS. V oblasti vývoje hardware řídících systémů jsme se zaměřili nejen na inovace stávajících produktů ZAT, ale i na přípravu nové generace našich systémů založených na moderních principech, určené zejména pro náročné aplikace nejen v energetice, ale i v dalších oblastech průmyslu. V tomto rozsáhlém úkolu budeme pokračovat i v roce Společenská odpovědnost Hlásíme se ke své společenské odpovědnosti a chováme se odpovědně a transparentně vůči svým zákazníkům, zaměstnancům, akcionářům, obchodním partnerům, dodavatelům, zástupcům státní správy a samosprávy i veřejnosti. Spolupracujeme s regiony a myslíme i na ostatní V uplynulém fiskálním roce 2009 jsme podpořili následující kulturní, společenské a sportovní aktivity např.: Příbramskou svatohorskou šalmaj Nebílovské divadelní léto Podzimní koncerty ve Velké Synagoze v Plzni Divadlo J. K.Tyla v Plzni

25 Divadlo M. Horníčka v Plzni Soutěž Plzeňského deníku Sportovec roku 2009 Annu Kulíškovou, v současnosti nejúspěšnější českou handicapovanou sportovkyni, bronzovou medailistku na X. zimních paralympijských hrách v kanadském Vancouveru Jsme členy profesních sdružení a aktivně v nich dlouhodobě působíme Svaz průmyslu a dopravy ČR Okresní hospodářská komora v Příbrami České jaderné fórum Česká nukleární společnost Česká manažerská asociace Asociace energetických manažerů Myslíme na novou generaci a podporujeme vývoj a výzkum Úspěšně jsme i v loňském roce pokračovali v dlouhodobé spolupráci se středními a vysokými školami. Snažíme se o propojení akademické teorie s konkrétní praxí a budování vztahů s budoucími pracovníky. Hlavní formy spolupráce: Budování dlouhodobého partnerství Společné výzkumné a vývojové projekty Konkrétní projekty na komerční bázi Spolupracující střední školy a univerzity: SPŠ a VOŠ Příbram Západočeská univerzita v Plzni ČVUT v Praze Technická univerzita v Liberci Spolupracující výzkumné ústavy: ÚJV Řež spolupráce při analýzách a prokazování bezpečnosti a spolehlivosti řídicích systémů ŠKODA Výzkum spolupráce při testování a prokazování seismické odolnosti řídicích systémů / 15 25

26 OUR VISION 2015 QUO VADIS ZAT We share the same goal and we know where we are going to Once the company had successfully accomplished its five-year VISION vision for growth and perfection, further goals were defined and the company decided to pursue the VISION 2015 in order to build a successful, professionally competent company with long-term stability on the market of control and management systems for the most demanding power engineering and industrial branches

27 ZAT VISION 2015 Together we are building a successful, professionally competent company with long-term stability on the market of control and management systems for the most demanding power engineering and industrial branches. Building the ZAT competences Corresponding headcount Progressive growth in labour productivity Implementation of medium-sized and large projects Progressive growth in revenues and performance New acquisitions ZAT a.s / 15 27

28 Market Strategy In terms of the corporate strategy, the fiscal year 2009 was characterized by the strengthening and expansion of the competences of the ZAT Company: New acquisition Acquisition of a 100% share in SEZ s.r.o. (Severočeské elektrotechnické závody) We expanded our presence in the Slovak market June 2009 a new office in Trnava, Slovakia, was officially opened and launched. We established a new subsidiary MDM Centrum s.r.o. in Červený Hrádek u Plzně MDM Centrum the first highly specialized institute in the Czech Republic to offer patients with diabetes the unique MDM therapy for treating symptoms of diabetic polyneuropathy. Technical Strategy A major step that we took in 2009 was the implementation of a supporting tool the Pertinax Project Database (PDP) into practical use. The tool enables administration of hardware links between a control system project and controlled technology and links the development of application control software with tools for the creation of HMI operator stations. By implementing this system, we were able to considerably streamline the work of our designers and improve the quality of this work. Additionally, users of the ZAT systems also get a practical tool for their administration and maintenance. With this tool the family of ZAT-Plant Suite MP automated devices with their functionality and comfortable designing tools ranks among the systems in the class of DCS. In terms of the development of control system hardware, we focused not only on the innovation of existing ZAT products, but also on preparation of a new generation of systems based on modern principles; these systems are primarily designed for demanding applications in power engineering as well as other industries. We will continue to deliver on this extensive task in Corporate Social Responsibility We acknowledge our social responsibility; our behaviour towards customers, employees, shareholders, business partners, vendors, local and state government representatives and the public is responsible and transparent. We team up with regions and think of others In the fiscal year 2009, we supported the following cultural and sports events and organizations, to name just a few: Historical festival Příbramská svatohorská šalmaj Summer theatre festival Nebílovské divadelní léto Autumn concerts in the Great Synagogue in Pilsen

29 Divadlo J. K. Tyla theatre in Pilsen Divadlo M. Horníčka theatre in Pilsen 2009 Athlete of the Year competition organized by Plzeňský deník daily Anna Kulíšková, currently the best Czech Paralympics champion, winner of the Bronze medal at the Xth Winter Paralympics Games in Vancouver, Canada We are members of professional associations and play an active and long-term role in them Confederation of Industry of the Czech Republic Regional Chamber of Commerce in Příbram Czech Nuclear Forum Czech Nuclear Association Czech Management Association Association of Power Engineering Managers Thinking about the younger generation, we support research and development Last year we continued our successful cooperation with secondary schools and universities. We try to integrate academic theory with specific experience and build relationships with future employees. The key forms of cooperation: Building of long-term partnerships Joint research and development projects Specific commercial projects Cooperating secondary schools and universities: Secondary Technical and Higher Technical School, Příbram University of West Bohemia in Pilsen Czech Technical University, Prague Technical University, Liberec Cooperating research institutions: Nuclear Research Institute, Řež (ÚJV Řež) analysis and certification of control system safety and reliability ŠKODA Výzkum testing and certification of seismic resistance of control / 15 29

30 NAŠE PŘÍLEŽITOSTI

31 Významné zakázky roku 2009 dodávky pro obor: 1. Automatizace pro jaderné elektrárny 2. Automatizace pro tepelnou energetiku 3. Automatizace technologických procesů 4. Výroba průmyslové elektroniky 5. Údržba a servis 6. Speciální lékařské přístroje Strategické a marketingové cíle daného oboru koordinují garanti oboru tak, aby zajistili jejich další rozvoj v souladu s vizí společnosti. 30 / 31

32 1. Automatizace pro jaderné elektrárny V uplynulém roce 2009 jsme dokončili poslední etapu Obnovy SKŘ JE Dukovany v rámci Modulů M1 a M2 a dále se podařilo velmi úspěšně realizovat první etapu Obnovy SKŘ JE Dukovany v rámci Modulů M3, M4, M5. Úspěsně proběhly i další projekční práce, výroba a zkoušky na další etapě Obnovy SKŘ JE Dukovany v rámci Modulů M3,M4, M5 (součástí jsou dodávky řídicích systémů zajišťujících funkce bezpečnostní kategorie A dle ČSN IEC 61226) a byly zahájeny také projekční práce na dodávkách řídicích systémů pro JE Temelín a JE Mochovce. Za náš největší úspěch považujeme to, že se nám v definovaném čase odstávky 3. bloku JE Dukovany podařilo realizovat Obnovu první části SKŘ včetně řídicího systému turbosoustrojí a hydraulické části. Zdárně byly dokončeny zkoušky ve výrobě (interní funkční zkoušky a zkoušky za účasti Objednatele) řídicího systému zajišťující funkce bezpečnostní kategorie A dle ČSN IEC V následujícím roce je pro nás důležitým milníkem dodání a zprovoznění druhé etapy řídicích systémů pro 3. blok JE Dukovany a rozpracování dalších etap na dalších blocích. I nadále budeme pokračovat ve vyhledávání dalších marketingových příležitostí jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, které zajistí tržby a další rozvoj v souladu s vizí společnosti. Karel Stočes / Garant oboru ČEZ a.s., Jaderná elektrárna Dukovany: Obnova SKŘ, Moduly M1, M2 pro 4. blok řídicí systém regulačních tyčí reaktoru (RRCS) řídicí a informační systém bloku (PCS) vyhodnocení vnitroreaktorového měření (IN-CORE) systém ochran parogenerátoru (SGPS) Obnova SKŘ, Moduly M3, M4, M5 pro 3. blok, 2. etapa: rozšíření diagnostického informačního systému (DIAG) řídicí systém primárního okruhu (ŘSBP) řídicí systém sekundárního okruhu (ŘSBS)

33 2. Automatizace pro tepelnou energetiku V roce 2009 jsme s kladným výsledkem začali spolupracovat s novými zákazníky a zároveň jsme zrealizovali řadu upgrade stávajících řídicích systémů u našich dlouhodobých zákazníků. Aktivity ZATu zahrnují rovněž řadu dodávek budicích souprav. Naši zákazníci jsou jak z České republiky, tak i ze zahraničí např. Slovensko, Jemen, Kuba, Egypt nebo Mongolsko. Za největší úspěchy našeho týmu v tomto roce považujeme především zdárné dokončení projektu Teplárny Malešice, kde byla provedena obnova řízení provozu, sloučení velínů a kompletní výměna SKŘ a ELEKTRO a zahájení generální rekonstrukce ŘS v Teplárně Příbram. Cíl pro následující období je i nadále zlepšovat komunikaci s našimi zákazníky v tuzemsku i zahraničí a navazovat spolupráci s novými zákazníky. Jiří Minář / Garant oboru Elektrárny ČEZ a.s., Elektrárna Prunéřov - modernizace budicí soupravy, blok B MW ČEZ a.s., Elektrárna Mělník: EMĚ III odsíření - rekonstrukce napájecích zdrojů, rekonstrukce hydrazínové stanice Elektrárna Opatovice, a.s.: Rekonstrukce olejového hospodářství Upgrade ŘS kotle K1, K5, K2 a CRV - Přechod na komunikaci Ethernet Regulace spalování kotle K5 Výměna PC HTD Energetika Vítkovice a.s. - dodávka a uvedení do provozu nové budicí soupravy TG8 20 MW Pražská teplárenská a.s. - Elektrárna Mělník I: Rekonstrukce koncových jednotek na I. a. II. bloku (K1, TG1, K2, TG2) Náhrada PLC DEPAKY K1 až K6 (suchá doprava popílku) Elektrárna Al Hiswa, Jemen - rekonstrukce ŘS pro kotel K1 a K3 Elektrárna TEC 4 Ulaanbaatar, Mongolsko - dodávka ŘS zauhlování elektrárny vykládka uhlí z vagónů, zařízení učebny točivých strojů a učebny ŘS v technoparku na univerzitě v Mongolsku Elektrárna Kafr el Dawar, Egypt - rekonstrukce budicí soupravy - blok MW Elektrárna Felton, Kuba - dodávka ŘS a MS rozvoden pro připojení dieselgenerátorů do sítě. Elektrárna Nuevitas, Kuba Modernizace ŘS I. etapa Spalovna Acerra, Itálie uvedení do provozu ŘS turbíny 120 MW /33 15

34 Teplárny Teplárna Strakonice, a.s. - úprava ŘS elektronapáječek EN4, EN5 ČEZ, a.s, Elektrárny Poříčí provoz Teplárna Dvůr Králové nad Labem - doplnění ŘS pro manipulaci biomasy II. část KA Contracting ČR s.r.o. Teplárna Náchod - upgrade ŘS K4, upgrade ŘS tkaninového filtru, řízení bagrovací stanice - 2. etapa, dodávka a implementace HW a SW pro ukládání historie událostí Teplárna Písek - doplnění ŘS a elektročásti pro palivové hospodářství biomasy Příbramská teplárenská a.s. generální rekonstrukce ŘS, I. etapa (kotel K1, K2, CHUV, společná část, HMI a komunikační systém) Pražská teplárenská a.s. - Teplárna Malešice - Obnova řízení provozu, akce sloučení velínů: výměna SKŘ Kotel K11, K12, Společná část, Napaječky, Bagrovací stanice, Zauhlování, Rozmrazovací tunel, ELEKTRO a ROZVODNY Stavební část 2009 Teplárna AES Bohemia, Planá n. Lužnicí - Výměna ŘS na rozvodně 6 kv - vlastní spotřeba Teplárna Zvolen, Slovensko - dodávka a uvedení do provozu nové budicí soupravy TG5 10 MW Vodní elektrárny ENERGO-PRO - MVE Meziboří I. etapa, rekonstrukce elektročásti a ŘS turbogenerátoru TG2 3,6 MW 3. Automatizace technologických procesů Primárně jsme se zaměřili na vyhodnocení naší pozice v tomto oboru na trhu a nalezli jsme nové možnosti uplatnění našich dodávek. Definovali jsme technickou a obchodní strategii, která by nám v budoucnu měla přinést nejenom vyšší tržby a výkony, ale taktéž neustálé zvyšování technických kompetencí, které nabízíme našim zákazníkům. Dále bychom chtěli vyzdvihnout naši práci na marketingové činnosti, do které se podařilo zapojit zaměstnance napříč celou společností. V nastávajícím období je naším záměrem zejména posilovat naši pozici v oblasti těžby a dopravy materiálu se zaměřením na zahraničí, zvýšení objemu dodávek řídicích systémů pro oblast plynárenství, rozšíření dodávek pro oblast dopravy a řízení měníren či rozvoden a v neposlední řadě se chceme stát stabilním dodavatelem řídicích systémů pro bioplynové stanice. Václav Janoch / Garant oboru

35 Povrchová těžba a doprava surovin Severočeské doly a.s., Doly Bílina: 1. skrývkový řez doplnění řídicího systému PS Modernizace řídicího a komunikačního systému Provoz - Lom 1. etapa Doplnění řízení systému na hlubinném zásobníku sever - Úpravna uhlí Ledvice Vizualizace rýpadla KU10000 K74 Bezdrátový přenos informací z velkostrojů a komunikace mezi pasovými dopravníky a rypadly Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice: Úprava řídicího systému na zakladači ZP6800 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Vřesová: Dodávka řídicího systému pro pásový dopravník PD45 Dodávka řídicího systému pro shazovací vůz SVK 1800/SV241 Upgrade řídicího systému na Technologickém celku 1 jih a sever Dodávka řídicího systému pro zakladač ZP Dodávka řídicího systému pro pásový vůz PVZ 2500/207/2 Vršanská uhelná a.s.: Dodávka řídicího systému pro pásový vůz PVZ 301 Úprava řídicího systému na rýpadle KU Důl PK Dubrave, Bosna a Hercegovina: Dodávka řídicího a monitorovacího systému pro pásový dopravník Drážní systémy Dálková řídicí technika pro elektrické předehřívací zařízení v železniční stanici Domažlice Záložní přenos pro dálkovou řídící techniku na trakčních transformovnách TT Strakonice, TT Velešín a TT Chotoviny Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - dálková řídicí technika pro železniční stanici Tábor Optimalizace trati Stříbro Planá u Mariánských Lázní - dálková řídicí technika pro spínací stanici Ošelín Dálková řídicí technika v trakční transformovně Klatovy / 15 35

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production 201 2 //v ýroční zpráv a // annual report OBSAH CONTENT úvodní slovo tuzemský obchod zahraniční obchod konstrukce armatur výroba servis a služby potrubí a příslušenství kvalita personalistika 4 5 7 11

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report

Výroční zpráva 2006 Annual Report Výroční zpráva 2006 Annual Report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory word of the Chairman of the Board of Directors VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DEAR SHAREHOLDERS,

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu

Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu 24 Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu projektu a snížení parametrů nového roštového kotle

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více