VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY

2 je společností, jejímž majoritním akcionářem je nadnárodní firma Bilfinger Berger Industrial Services GmbH. se zaměřuje na realizaci investičních akcí a speciální údržbářské činnosti. Své patnáctileté zkušenosti uplatňuje v oborech strojních, stavebních a elektro u svých zákazníků z chemického, sklářského, automobilového průmyslu, energetiky a také civilního sektoru. nabízí svým zákazníkům jistotu, která je garantována ukotvením společnosti ve struktuře silného koncernu, extrémně vysokým pojištěním pro mimořádné škody, finanční stabilitou a samozřejmě certifikáty v oblasti bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a řízení jakosti. is a joint-stock company with a multinational majority shareholder, Bilfinger Berger Industrial Services GmbH, Munich. EUROMONT GROUP a. s. is focused on realization of investment projects and special maintenance activities. The company applies its 15-year experience in area of mechanical-, civil- and electrical works and is providing services for its clients from chemical-, glass-, automotive- and energy industry and for customers from public sector. offers security to its clients. This is granted by firm embedding of the company in a structure of a strong group, extremely high insurance for cases of an exceptional damage, financial stability and, of course, certificates regarding safety at work, environmental protection and quality management.

3 Struktura obchodních segmentů Structure of the business segments INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY Průmyslové služby Industrial Services Střední Evropa Central Europe Bilfinger Berger SE Služby odvětví energetiky Power Services Bilfinger Berger Industrial Services GmbH Obrat: tisíc Kč Output volume: thousands of CZK Severní a východní Evropa Northern & Eastern Europe Správa budov a areálů Building and Facility Services EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. Obrat: miliónů Euro Počet zaměstnanců: Output volume: million Euro Number of Employees: Obrat: miliónů Euro Počet zaměstnanců: Output volume: million Euro Number of Employees: Industrial Services Stavebnictví Construction Západní Evropa Ostatní svět Western Europe International EG DESIGN s.r.o. Obrat: 30,26 milionů Euro Počet zaměstnanců: 382 Output volume: 30,26 million Euro Number of Employees: 382 Koncesované projekty Concessions Výrobní technologie Plant Technologies Obrat: tisíc Kč Output volume: thousands of CZK Předmět činnosti Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení Projektování elektrických zařízení Montáž, opravy, zkoušky a revize vyhrazených plynových zařízení Montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob Výroba, montáž a opravy strojního zařízení a strojírenská výroba Montáž ocelových konstrukcí Provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Inženýrská činnost Izolatérství Malířské a lakýrnické práce Stavba lešenářských konstrukcí Montáž potrubí z plastu nebo sklolaminátu Kontaktní údaje Obchodní jméno: Sídlo: Velebudice 210, Most Doručovací adresa: Dolní Jiřetín 7, Most Telefon: Telefax: http: Den zápisu do OR: Právní forma: akciová společnost IČ: DiČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú Základní jmění: Kč Počet zaměstnanců: 382 Představenstvo: Ing. Petr Klíma, Ing. František Šobr, Ing. Jaroslav Kroupa Dozorčí rada: Ing. Jan Vopat, Ladislav Medřický, Harald Stöhr Objectives of Activity Erection, repair, maintenance and revision of selected electrical equipment Electrical equipment design Erection, repair, testing and revision of selected gas equipment Erection, repair and reconstruction of selected pressure equipment, boilers and pressure vessels Production, erection and repair of machinery equipment and machinery manufacturing Steel structure erection Civil building Engineering Insulations Decorating and painting work Scaffolding erection Erection of plastic or fiber-glass piping Contacts Commercial name: Seat: Velebudice 210, Most Address for service: Dolní Jiřetín 7, Most Phone: Fax: http: Date of registr. into the Trade Register: Legal form: joint-stock company Registration No.: Tax registration No.: CZ Bank account: Komerční banka a. s Registered capital: Kč Number of employees: 382 Board of Directors: Petr Klíma, František Šobr, Jaroslav Kroupa Supervisory Board: Jan Vopat, Ladislav Medřický, Harald Stöhr

4 Ing. Petr Klíma generální ředitel a předseda představenstva CEO and Chairman of the Board of Directors Vážení akcionáři, spolupracovníci a obchodní přátelé, dovolím si několik slov k působení naší společnosti v roce a k tomu, co nás čeká v roce Rok se může jevit našim akcionářům jako neúspěšný, nebo jsme sice udrželi výši obratu, ale ziskovost poklesla. Dle mého názoru je to však odrazem stavu české ekonomiky. Poci ujeme důsledky pomalého oživování průmyslu a také jsme doplatili na špatnou platební situaci některých zákazníků. Já hodnotím pozitivně to, že jsme nemuseli propouštět zaměstnance a přesto jsme zvládli potřebná úsporná opatření. I přes zaúčtování rezerv na existující rizika jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku a vůči svým obchodním partnerům nemáme žádné dluhy. Ale hlavně jsme obhájili pozici u svého klíčového zákazníka, tj. u České rafinérské, a to uzavřením střednědobého kontraktu na údržbu technologického zařízení. V roce 2011 zřejmě nelze očekávat žádný velký zvrat v ekonomických ukazatelích, a už v důsledku těžkopádnosti Evropy ve srovnání s Asií, či úsporných vládních opatření. Pro naši společnost to znamená poprat se o získání jednotlivých zakázek, následně je efektivně zrealizovat a při tom ještě dodržovat legislativu v oblasti kvality, bezpečnosti a životního prostředí. Zní to jako fráze, ale je to tak a nám nezbývá než doufat, že to naši klienti ocení. Všem, kteří jste dočetli až do konce, přeji mnoho úspěchů, pevné zdraví a úsměv na rtu! Dear shareholders, colleagues and business friends, Let me say a few words about the operation of our company in and about what awaits us in The year may seem as an unsuccessful one to our shareholders as we did keep the turnover, but the profitability declined. In my opinion, this reflects the state of Czech economy. We feel the consequences of slow recovery in industry and we also paid the price for a bad liquidity situation of some customers. I evaluate positively the fact that we didn t have to dismiss employees and yet we managed the necessary economic measures. Despite the provisions booked for existing risks, we have reached a profit and we have no debts towards our business partners. Even more, we defended our position with our key customer, i. e. the company Česká rafinérská, by signing a medium-term contract for maintenance of technological equipment. In 2011, no big shift of economic indicators can probably be expected, whether as a result of the clumsiness of Europe compared with Asia, or as a result of austerity measures of the government. For our company it means to grapple over acquisitions of individual contracts, to provide their effective implementation and still comply with legislation in the area of HSEQ. It sounds like a phrase, but that s the truth and we can only hope that our clients will appreciate that. To all of you who read to the end, I wish a lot of success, good health and smile on your face! Poděkování České rafinérské Euromontu V prosinci jsme v rámci řešení technologického problému na jednotce stripování kyselých vod přistoupili k jejímu odstavení a čištění. Tato činnost byla následně zkomplikována poruchou a my jsme museli v co nejkratší době realizovat opravu havárií poškozené kolony. Přes skutečně nepříznivé klimatické podmínky a přes zcela nové postupy se nám společným úsilím podařilo maximálně zkrátit dobu neplánované odstávky a práce spojené s opravou kolony bezpečně, a to zdůrazňuji na prvním místě, dokončit a stripování kyselých vod zprovoznit. Chtěl bych touto cestou poděkovat Vám osobně za spolupráci a vytvoření podmínek pro takto náročný úkol, a zároveň Vás požádat o předání mého poděkování všem Vašim zaměstnancům, kteří pracovali na jednotlivých úkolech spojených s opravou. Ing. Ivan Souček generální ředitel ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Česká rafinérská Acknowledgements In December, we have proceeded to a shutdown and cleaning of the sour water stripping unit in a response to search for solution of a technological problem. Subsequently, this activity got complicated due to an equipment failure and we had to implement the repair of the column damaged during the accident in the shortest time possible. Despite the exceptionally adverse weather conditions and despite the completely new procedures, together we managed to maximally shorten the period of unscheduled shutdown and works associated with the repair of the column safely, and I want to stress this in the first place, we managed to finish the works and put the sour water stripping unit into operation. I d like to thank you personally for your coopeation and for creating conditions for such a demanding task, and I d also like to ask you to forward my thanks to all your employees who worked on the various tasks associated with the repair. Ivan Souček CEO ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s.

5 Certifikáty Certificates Vývoj společnosti provází trvalá snaha o zkvalitnění výsledků činnosti, které by umožnily zařazení společnosti mezi podniky s nejvyšší konkurenční schopností. Jako prostředek k dosažení tohoto cíle byl zaveden: systém řízení jakosti Certifikován v roce 1999 podle normy DIN EN ISO 9002:1994. Systém byl následně pravidelně recertifikován dle aktuálních norem. V současné době je systém certifikován dle DIN EN ISO 9001:. systém řízení environmentálního managementu Certifikován v roce 2001 podle normy ČSN EN ISO 14001:1997. Systém byl následně pravidelně dle aktuálních norem recertifikován. V současné době je systém certifikován dle ČSN EN ISO 14001:2005. systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví dle požadavků programu Bezpečný podnik Osvědčení uděleno Českým úřadem bezpečnosti práce poprvé v roce Systém byl následně pravidelně dle aktuálních norem recertifikován. V současné době je systém certifikován dle programu Bezpečný podnik verze. The development of the company is accompanied by sustained efforts to improve business results, which would allow inclusion of the company among those with the highest competitive ability. To achieve this goal the following was implemented: Quality Management System Certified in 1999 according to the standard DIN EN ISO 9002:1994. The system was then regularly recertified according to current standards. Currently the system is certified according to DIN EN ISO 9001:. Environmental Management System Certified in 2001 according to the standard ČSN EN ISO 14001:1997. The system was then regularly recertified according to current standards. Currently the system is certified according to ČSN EN ISO 14001:2005. Safety Management System according to the requirements of Safe Enterprise program The certificate was granted by Czech Occupational Safety and Health Office for the first time in The system was then regularly recertified according to current standards. Currently the system is certified according to Safe Enterprise version program.

6 Organizační struktura The organization chart Generální ředitel Chief Executive Officer Ing. Petr Klíma Výrobní ředitel Production Director Obchodní ředitel Commercial Director Finanční ředitel Financial Director Ředitel pro strategii a rozvoj Director for Strategy and Development Vedoucí odboru Služeb Head of Service Department Ing. Jaroslav Kroupa Ing. František Šobr Ing. Eva Píchová Ing. Michal Procházka, M.B.A. Jaroslav Zeman Ředitel divize 03 Strojní a stavební údržba Director of Division of Mechanical and Civil Maintenance Ředitel divize 06 Strojní montáže a povrchové ochrany Director of Mechanical Works and Surface Treatment Division Ředitel divize 07 Elektroúdržba Director of Electrical Maintenance Division Ředitel divize 08 Izolace Director of Insulation Division Ředitel divize 09 Strojní údržba Director of Mechanical Maintenance Division Ředitel divize 10 Opravy strojů Director of Machinery Repair Division Ředitel divize 11 Elektromontáže Director of Electrical Assembling Division Ředitel divize 15 Strojní údržba Kralupy Director of Mechanical Maintenance Division Kralupy n. V. Pavel Bubák Ing. Miroslav Charvát Pavel John Kamil Fridrich František Ehm Roman Gabčo Ing. Václav Krůta Ing. Jiří Procházka telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil:

7 Základní ekonomické informace Basic economic information Zákaznická struktura tržeb Structure of Sales According to Customers Přidaná hodnota Value Added Dlouhodobý majetek Fixed Assets Oběžná aktiva Current Assets Vlastní kapitál Equity Cizí zdroje Liabilities (tis. Kč / thousands of CZK) Obrat / Output volume Celkem / Total EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. EG DESIGN s.r.o. Časové rozlišení Accruals Časové rozlišení Accruals Počet zaměstnanců Number of Employees Struktura výkonů v roce po divizích Structure of Sales According to Divisions

8 Nejvýznamnější zakázky Significant References Rekonstrukce kanalizace výrobna AVD Reconstruction of sewage water system in AVD production unit Obnova elektronapájecích čerpadel Retrofit of feeding pumps Dostavba technické budovy Finishing of a technical building Propojení 2 linek odsíření Interconnection of 2 desulphurization lines Zvýšení energetické účinnosti výrobní jednotky FCC Increase of energetic efficiency of FCC production unit Demontáž rozváděčů, výroba a instalace nových Dismantling of switchgears, fabrication & erection of new ones Pražská teplárenská, a. s. Praha-Malešice Nemak Czech Republic, s. r. o., Most Dalkia Česká republika, a. s., Ostrava Pento, spol. s r. o., Praha refinery teplárna / heating plant Praha-Malešice Most Trmice refinery Kralupy refinery Instalace balící linky COMBIPAC Instalment of COMBIPAC bagging line UNIPETROL RPA, s. r. o., UNIPETROL RPA, s. r. o., Kondenzace a dezodorizace brýdových par Waste vapour condensation & desodorization PLP, a. s., Trmice VHS, s. r. o., Teplice Obnova nátěru a tepelné izolace potrubí C4 frakce Renewal of painting & heat insulation of C4-fraction piping Výměna hořáků na pecích NRL za Low Nox a rekonstrukce spalovacích systémů Replacement of burners at low NOx ovens, reconstruction of burning systems UNIPETROL SERVICES, s. r. o., -Záluží KG PROCESS INNOVATIONS, s. r. o., Brno Rekonstrukce a modernizace zařízení vodáren Reconstruction and modernizing of waterworks equipment INELSEV, s. r. o., Most UNIPETROL RPA, s. r. o., Zaolejované vody - potrubí sklolaminátu GRE GRE glass-fibre piping for oily waters ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Přeložky inženýrských sítí Energocentra Shifting of engineering mains of Energocenter Glaverbel Czech, a. s., Teplice Teplice Výstavba autosalónu BMW Building-up of BMW autombile show Auto Grál, s. r. o. Ústí nad Labem Modernizace výuky a dílny strojního obrábění kovů SŠT Varnsdorf Modernization of educational processes and of metal-tooling workshop technical grammar school Varnsdorf SŠT Varnsdorf Varnsdorf Modernizace výuky a dílny strojního obrábění kovů, instalace simulátorů Pneutrainer a technologie pro 3D metrologii ISŠT COP Most Modernization of educational processes and of metal-tooling workshop, erection of Pneutrainer simulators and of and technology for 3D metrology technical grammar school in Most ISŠT COP Most-Velebudice, příspěvková organizace Most 05 Oddělení realizace projektů Project Realization Department Ředitel / Head of Department: Aleš Nováček telefon: mobil: Zaměření: investiční dodávky na klíč zajištení projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání a realizaci stavby dodávky a montáž technologických zařízení staveb funkce technického dozoru při realizaci stavby výroba, dodávka a montáž samonosných ocelových obloukových hal, střech a přístřešků systém MIC 120 ABM (USA) Specialized in: turn-key investment projects ensuring a design documentation for construction management and realization supplies & erection of technological equipment of constructions technical supervision on construction realization fabrication, supply and erection of steel building system (arched halls, roofs & penthouses system MIC 120 using automatic building machine; US technology) Výstavba centrálního skladu LIDL montáž a zinkování 140 t OK, pláš 6900 m 2 LIDL central warehouse construction erection & galvanizing of 140 tons of steel structure, jacketing (6 900 m 2 ) 1. Betonstav, s. r. o. Cerhovice u Berouna Čistá paliva 2005 Instalace174 t potrubí, 186 t reaktoru, vzduchových chladičů BRONSWERCK, výstavba kompresorovny a usazení kompresorů; lešení, povrchová ochrana, izolace Clean fuels 2005 erection of 174 tons of piping, of 186 t reactor, BRONSWERCK air-coolers, compressor house and setting of compressors; scaffolding, surface treatment, insulation ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Zakázky v roce References in Realizace energetických úspor - bytový dům Jedličkova 1164 Reduction of energy losses of block of flats Společenství vlastníků domu Ervěnický řád, přivaděč surové vody výměna potrubí DN Ervěnice duct crude water feeder (replacement of piping DN ) Montáž a svařování potrubí a spalinovodů Erection & welding of piping and exhaust gases ducts United Energy, a. s., Most-Komořany RWE Power AG Essen, SRN/Germany teplárna/heating plant Komořany u Mostu elektrárna /power-plant Neurath SRN/Německo MŠ Lesní Realizace energetických úspor Kindergarten Lesní Reduction of energy losses MěÚ Klášterec nad Ohří Klášterec nad Ohří Rekonstrukce kanalizace výrobna AVD Reconstruction of sewage water system in AVD production unit Výstavba čistírny odpadních vod Construction of sewage treatment plant Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice refinery Záluží u a

9 Nejvýznamnější zakázky Significant References refinery 1995 refinery Kralupy 2004 refinery 1995 refinery Kralupy Komplexní údržba strojních technologických zařízení Comprehensive maintenance of machinery & technologic equipment Plánované i neplánované technologické odstávky jednotlivých provozů Planned and unplanned technologic shutdowns of individual operation units Komplexní údržba strojních technologických zařízení Comprehensive maintenance of technologic equipment SYNTHOS Kralupy, a. s. refinery refinery Kralupy refinery refinery Kralupy jednotka/unit Ethylbenzene, area: Unipetrol RPA Servis, generální opravy & technologické odstávky jednotky BCD na likvidace ekologických zátěží Service, general repairs & technologic shutdowns of BCD unit (specialized in ecological loads clearance) BCD CZ, a. s., Praha Spolana, a. s., Neratovice Divize / Division 09/15 Ředitel / Director : František Ehm telefon: mobil: Ředitel / Director Kralupy: Ing. Jiří Procházka telefon: mobil: Strojní údržba Strojní údržba Kralupy Mechanical Maintenance Mechanical Maintenance Kralupy Zaměření: komplexní údržba strojních technologických zařízení ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s. komplexní údržba strojního technologického zařízení SYNTHOS Kralupy, a. s. (Etylbenzen v ě-záluží) provozní odstávky technologických zařízení svařovací práce dle evropských norem Specialized in: comprehensive maintenance of machinery technologic equipment of ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. comprehensive maintenance of machinery equipment in SYNTHOS Kralupy, a. s. (Ethylbenzene unit in -Záluží) operational shutdowns of production equipment welding works according to European standards

10 Nejvýznamnější zakázky Significant References Divize / Division 06 Strojní montáže a povrchové ochrany Mechanical Works and Surface Treatment Zaměření strojní montáže: výroba, opravy a montáž vyhrazeného plynového zařízení výroba a montáž potrubních rozvodů výroba a montáž ocelových konstrukcí opravy technologických zařízení demontáž a montáž trubkových svazků pomocí vytahováku obrábění (egalizace) těsnících ploch přírub mobilním soustruhem Division of Mechanical Works specialized in: production, repair and erection of selected gas equipment production and erection of piping production and erection of steel structures repairs of technological equipment dismantling and instalment of coil bundles using bundle-extractor machining (equalizing) of sealing surfaces and flanges by mobile turning lathe Ředitel / Director: Ing. Miroslav Charvát telefon: mobil: Zaměření povrchové ochrany: kompletní realizace systémů povrchové ochrany certifikace pro aplikaci nátěrových hmot Hempel, SIKA, International příprava povrchu pro nátěry abrazivními metodami (tryskání) příprava povrchu pro nátěry vysokotlakou vodou (water jetting bar) žárová metalizace stříkáním (zinek, hliník, Zinacor) aplikace protipožárních nátěrů odborný návrh systémů povrchové ochrany Division of Surface Treatment specialized in: complete realization of surface treatment systems certification for application of Hempel, SIKA, International painting material preparation of surface for painting using abrasive methods (sand-blasting) preparation of surface for painting using high-pressure water (water jetting bar) heat-metallization by jetting (zinc, aluminum, Zinacor) application of fire-fighting painting professional suggestions of surface treatment systems Metalizace a nátěr rámů generátorů větrných elektráren Metalization and painting of wind power-plant generator frames Povrchová ochrana armatur pro geotermální vrty (agresívní médium) Surface treatment of valves for geothermal bore holes (aggresive media) Plánované opravy chemicko-technologického zařízení výrobních jednotek rafinérie (VBU, Příprava surovin pro Petrochemii, destilace, BBU, Komory 5 a 6 aj.) Planned repairs of technologic equipment of production units (visbreaker, preparation of raw-materials for petrochemistry, distillery, etc.) Plánované i mimořádné opravy chemicko-technologického zařízení vysokotlakých výrobních jednotek Komory 11 a 12 Planned repairs of technologic equipment of high-pressure production units chambers 11 and 12 Tryskání a nátěry vzduchotechnických jednotek a dílů Sand-blasting & painting of air-condition units & parts Obnova nátěrů nádrží na ropné produkty Renewal of paintings at petrol-products tanks Zakázky v roce References in SIAG Stahlbau Teplice, s. r. o., Koš any u Teplic I.B.C. Praha, spol. s r. o., Jinočany Lakovna EG / EG painting shop Lakovna EG / EG painting shop refinery refinery Donaldson Industrial CR koncern, s. r. o., Kadaň Lakovna EG / EG painting shop refinery Montáž potrubí FAME Lovosice Erection of piping FAME Lovosice PREOL, a. s., Lovosice Lovosice Svářečské a montážní práce Welding & erection works Stáčení chlornanu sodného potrubí Piping for sodium hypochlorite decantation Oprava příruby generátoru Repair of generator flange Zvýšení energetické účinnosti výrobní jednotky FCC Increase of energetic efficiency of FCC production unit Zarážka rafinerie Kralupy Shutdown refinery Kralupy Propojení 2 linek odsíření Interconnection of 2 desulphurization lines Nemak Czech Republic, s. r. o., Most-Havraň UNIPETROL RPA, s. r. o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Sokolov Dalkia Česká republika, a. s., Ostrava Havraň u Mostu závod / plant Petrochemie -Záluží teplárna / heating-plant Vřesová refinery Kralupy refinery Kralupy teplárna / heating-plant Trmice Odstávka zimního stadionu Ice-hockey stadium shutdown SPORTaS, s. r. o., Zimní stadion Ivana Hlinky Svářečské a montážní práce Welding & erection works SYNTHOS Kralupy, a. s. Úpravy technologie lihovaru Bioethanol plant technologic adjustment Výroba a montáž potrubních rozvodů Fabrication & erection of piping PLP a. s., Trmice industrial park Kralupy nad Vltavou Průmyslový lihovar / Bioethanol plant Trmice ETU Tušimice Zarážka vysokotlakých komor K5, K6 a K12, mimořádná zarážka K12, přípravné práce na K11 Shutdown of high-pressure chambers K5, K6, K12, extraordinary shutdown at chamber K12, preparation works at chamber K11 Zarážka výrobní jednotky C-destilace Shutdown of C-distillery production unit Výroba a montáž ocelových konstrukcí a potrubí Fabrication and erection of steel structures & piping Výroba a montáž výrobních provozů Fabrication and erection of production units Otrysk a nátěr rámů generátorů větrných elektráren Sand-blasting and painting of generators frames of wind power-plants Otrysk a nátěr nástavby sacího bagru Sand-blasting and painting of suction dredger penthouse Natěračské práce při údržbě a odstávkách chemicko-technologických zařízení Painting works at maintenance and shutdowns of technologic equipment RWE AG Essen, SRN/Germany PATOK, a. s., Louny PATOK, a. s., Louny refinery refinery Neurath SRN/Germany ETU Tušimice Lakovna EG / EG workshop Lakovna EG / EG workshop refinery Opravy nátěrů plaveckého bazénu Repairs of indoor swimming-pool paintings SPORTaS, s. r. o., Město Nátěry potrubí a OK v rámci investičních akcí v rafinérii Paintings of piping and steel structures refinery investment projects refinery

11 Nejvýznamnější zakázky / Significant References Opravy rotačních strojů a výrobní technologie Repairs of rotary machines & production technology Dezodorizace brýdových par instalace a uvádění do provozu čerpadel a dmychadel Desodorization of waste vapor - instalment & commissioning of pumps and blowers Servisní činnost před uvedením do provozu čerpadel RDLO s výkonem 1450 kw Service activities for pumps before commissioning (pumps performance 1450 kw) PLP, a. s., Trmice PLP, a. s., Trmice Severstal Čerepovec Rusko/Russia Instalace a uvedení čerpadel a kompresorů do provozu Installation and commissioning of pumps and compressors LONZA BIOTEC, s. r. o., Kouřim Kouřim Instalace a uvedení čerpadel a kompresorů do provozu Installation and commissioning of pumps and compressors SYNTHOS Kralupy, a. s. Průmyslový lihovar / Bioethanol plant Trmice Průmyslový lihovar / Bioethanol plant Trmice Severstal Čerepovec, Rusko/Russia industrial park Kralupy nad Vltavou Dlouhodobá servisní činnost / Long-term service Divize / Division 10 Opravy strojů Machinery Repairs Ředitel / Director: Roman Gabčo telefon: mobil: Zaměření: opravy a instalace výrobních strojů v chemickém, potravinářském a energetickém průmyslu (pístové a šroubové kompresory, turbokompresory, odstředivá a plunžrová čerpadla, vývěvy, parní a hydraulické turbíny, dmychadla, převodovky) renovace mechanických ucpávek vyvažování rotorů vyrovnávání souososti soustrojí laserovým přístrojem měření chvění a vibrací strojů obráběcí práce, renovace, výroba náhradních dílců opravy mazacích přístrojů rekonstrukce vodního a tepelného hospodářství chladících okruhů opravy a renovace pracovních ventilů kompresorů a plunžrových čerpadel Specialized in: repairs and installation of production machines in chemical, food and power industries (piston and screw compressors, turbocompressors, centrifugal and plunger pumps, vacuum pumps, steam and hydraulic turbines, blowers, gearboxes) mechanic packing renovation rotor balancing laser balancing of machine shafts measuring of machine vibration metal machining, renovation, production of spare parts repair of greasing machines reconstruction of water and thermal system in cooling circuits repair and renovation of working valves in compressors and plunger pumps Celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps Servisní činnost Service activities Servis čerpadel zasněžování a předsezónní prohlídky čerpadel Service activities and before-season inspection for snow pumps Inspekční údržba Inspecting maintenance Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost, Mokrá-Horákov Dalkia Ústí nad Labem, a. s., Trmice Lyžařská střediska / Ski centers Inspekční údržba Inspecting maintenance SYNTHOS Kralupy, a. s. Servisní činnost celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Sokolov Servisní činnost Service activities F. X. MEILLER Slaný, s. r. o. Slaný Servisní činnost Service activities Servisní činnost celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps Servisní činnost celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps Servisní činnost celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps Inspekční údržba Inspecting maintenance Servis a údržba čerpadel na odsíření Service & maintenace of pumps in desulphurization unit Servisní činnost čerpadla KSB Service of KSB pumps Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice EuWe Eugen Wexler ČR, s. r. o., Rokycany ŠKODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav ŠKO-ENERGO, s. r. o., Mladá Boleslav SPOLCHEMIE, a. s., Ústí nad Labem cementárna / cement plant Praha-Radotín teplárna / heating-plant Trmice Rokytnice, Klínovec, Telnice, Železná Ruda refinery Kralupy Ethylbenzen unit, Chempark -Záluží Vřesová Litoměřice Rokycany Mladá Boleslav Mladá Boleslav, Vrchlabí refinery EPRU Prunéřov I, II Ústí nad Labem Zimní stadion Ivana Hlinky servisní činnost Ice-hockey stadium service activities SPORTaS, s. r. o., Zakázky v roce / References in Opravy čerpadel Repairs of pumps ČEPRO, a. s., Praha Smyslov, okres / region Tábor Obrobení hlavních ložisek na vstřikovací čerpadla Machining of main bearing of injection pumps Generální odstávka bloku AB22, odstávky na blocích elektráren EPRU I a EPRU II General shutdown of block AB22, shutdowns at blocks of power-plants Montáž čerpadel CPKN-S Erection of CPKN-S pumps Zarážka výrobní jednotky Production unit shutdown Odstávka Zimního stadionu Ivana Hlinky Shutdown of ice-hockey stadium Výroba řetězových kol Fabrication of chain-wheels Icopal Vedag CZ, s. r. o., Praha Městský úřad / Municipality MONTEP, s. r. o., Most refinery EPRU Prunéřov teplárna / heating plant Dvůr Králové nad Labem Chempark -Záluží

12 Hlavní činnost Core Activities od / since 1996 od / since 2002 od / since Komplexní elektroúdržba tepláren T200 a T700 Comprehensive electrical maintenance of heating plants T200 and T700 Nepřetržitá obsluha a údržba rozvoden Non-stop operation & maintenance of switching houses Elektroúdržba výrobny pytlovaného PP Electrical maintenance of bagged-pp production-unit UNIPETROL RPA, s. r. o., AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group, Teplice INNO-COMP BOHEMIA, s. r. o., (areál UNIPETROL RPA, s. r. o.) závod / plant Energetika -Záluží závod Teplice-Řetenice Chempark -Záluží Jiné významné projekty Other Significant Projects Realizace Název akce / Project Investor Místo realizace / Location Rekonstrukce osvětlení technologického mostu Reconstruction of lighting of technologic rack UNIPETROL RPA, s. r. o., Chempark -Záluží Rekonstrukce nouzového osvětlení odšíření teplárny T700 Reconstruction of emergency lighting at heating plant desulphurization unit UNIPETROL RPA, s. r. o., Chempark -Záluží Výměna turbogenerátoru 25 MW na teplárně T700 Replacement of turbo generator 25 MW at T700 heating plant Rekonstrukce systému záložního napájení řídícího systému teplárny T700 Reconstruction of reserve power-supply system for T700 heating plant control system VN napájení pro statické buzení 2 turbogenerátorů MV feeding for static actuating of 2 turbo generators Rekonstrukce trafostanice VN Reconstruction of MV-transformer station Příprava a spalování biokalů elektro práce Preparation & burning of biologic sludge electrical works UNIPETROL RPA, s. r. o., UNIPETROL RPA, s. r. o., UNIPETROL RPA, s. r. o., UNIPETROL RPA, s. r. o., UNIPETROL RPA, s. r. o., závod / plant Energetika -Záluží závod / plant Energetika -Záluží závod / plant Energetika -Záluží závod / plant Energetika -Záluží závod / plant Energetika -Záluží Divize / Division 07 Elektroúdržba Electrical Maintenance Zaměření: komplexní údržba energetických zařízení projekční činnost v oblasti VN, NN termovizní měření čištění rozváděčů mokrou metodou CT kontrola a nastavení mechanických a elektronických ochran revize elektrických zařízení bez omezení napětí v třídách objektů A, B, C Ředitel / Director: Pavel John telefon: mobil: Specialized in: comprehensive maintenance of power generation equipment design activities in MV, LV measurement by infrared camera (ThermaCAMTM E2) clearing of switchgears by wet method CT mechanical and electronic protection equipment testing and adjustment electrical equipment inspection without restricting the voltage in classes A, B, C

13 Nejvýznamnější zakázky Significant References od / since Závod na výrobu plochého skla (linka R3) Plant for production of flat-glass (R3 production line) Příprava a spalování biopaliva Preparation and burning of bio fuels Oprava (retrofit) rozvaděčů 6kV Repair (retrofit) of 6 kv switch gears Závod na výrobu hlav motorů elektro Plant for production of engine heads (electrical part) Údržba elektro a MaR Electrical & instrumentation maintenance Závod na výrobu hlav motorů elektro, průmyslové rozvody Plant for production of engine heads (electrical part, industrial piping mains) AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group Teplice UNIPETROL RPA, s. r. o., Nemak Czech Republic, s. r. o., Most-Havraň Nemak Czech Republic, s. r. o., Most-Havraň Nemak Czech Republic, s. r. o., Most-Havraň Teplice závod / plant Energetika -Záluží refinery Havraň u Mostu Havraň u Mostu Havraň u Mostu Zakázky v roce References in Čisticí stanice chladící vody, část elektro Cleaning station for cooling water (electrical part) ČOV (část EPS) Sewage treatment plant in (electrical fire system) ČOV Mšené Lázně, část elektro a MaR Sewage treatment plant in Mšené Lázně (electrical & instrumentation part) Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice ELE Ledvice Chempark -Záluží Mšené Lázně Přípojka VN, NN a trafostanice Teplice-Bystřany Connection of MV & LV and transformer station in Teplice-Bystřany ČEZ Distribuce, a. s., Děčín Teplice-Bystřany Optimalizace výroby elektřiny (rekonstrukce VN rozvodny, nový turbogenerátor) Power production optimization (reconstruction of MV switching-room, new turbo-generator) Rekonstrukce rozvodny VN R-200 (30 kobek 6 kv) Reconstruction of MV switching-room (30 vaults of 6 kv) UNIPETROL RPA, s. r. o., Unifikace a rekonstrukce VN rozvoden Unification and reconstruction of switching rooms ČEZ Distribuce, a. s., Děčín Teplice Rekontrukce rozvodny VN TS 254 Reconstruction of MV switching & transforming house UNIPETROL RPA, s. r. o., teplárna/heating plant Dvůr Králové nad Labem Chempark -Záluží Chempark -Záluží Divize / Division 11 Elektromontáže Electrical Installation Zaměření: výstavba investičních celků a průmyslové instalace kompletní elektromontáže NN, VN i VVN v třídách objektů A, B a C výstavba a generální opravy energetických a rozvodných zařízení montáže a opravy kabelových souborů a sítí NN a VN, vč. provádění zkoušek zvýšeným napětím montáže systémů elektrického doprovodného ohřevu montáže a opravy osvětlení, hromosvodů a zemnících sítí protipožární utěsňování kabelových prostupů systém HILTI servis VN, opravy rozváděčů a vypínačů VN, jejich bezdemontážní diagnostika a revize průběžná údržba zařízení elektro a MaR Servis VN zařízení seznam zákazníků Service of MV-equipment List of Customers UNIPETROL RPA, s. r. o. Pražská teplárenská, a. s., Praha AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group, Teplice Czech Coal a. s., Most Sokolovská uhelná, a. s., Sokolov ENERGO Tušimice, s. r. o., Kadaň Mě Povrly, a. s. Chevak Cheb, a. s. AGC Automotive Czech, a. s., Chudeřice u Bíliny Magnesium Elektron CZ, s. r. o., Louka u a AIR PRODUCTS, spol. s r. o., Děčín THERMAL-F, a. s., Karlovy Vary PRODECO, a. s., Teplice Ředitel / Director: Ing. Václav Krůta telefon: mobil: Specialized in: construction of turn-key investment units, industrial installation electrical erection of LV, MV and HV equipment, class A, B a C erection and general repairs of power supply and distribution equipment erection and repairs of cable sets and network LV and MV networks, including testing by increased voltage deliveries and erection of systems of electric conduct heating installation and reairs of lighting, lightning conductors and earthing networks fire-fighting packing of cable pervadings HILTI system MV service, repairs of switchgears and MV circuit breakers, their dismantling-free diagnostics and inspection current maintenance of electrical and instrumentation equipment

14 Nejvýznamnější zakázky Significant References Divize / Division 03 Strojní a stavební údržba Mechanical and Civil Maintenance Zaměření: Strojní údržba a investice svařovací a zámečnické práce výroba a montáž potrubních rozvodů montáž potrubí pomocí spojek (VICTAULIC, HENNLICH*STRAUB) montáž potrubí pomocí závěsů HILTI, SIKLA výroba a montáž kovových průmyslových potrubí montáž plastových průmyslových potrubí výroba a montáž ocelových konstrukcí montáž sklolaminátového potrubí GRE opravy a montáž textilních strojů výroba a montáž SHZ (stabilní hasicí zařízení) Ředitel / Director: Pavel Bubák telefon: mobil: Stavební údržba opravy a údržba budov opravy a údržba cest, panelových ploch zemní práce oprava a údržba střech demolice staveb fasády, zateplovací systémy od r od r Instalace samostatného hasicího zařízení na tankoviště rafinérie Erection of independent extinguishing system at storage-tanks area (refinery ) Přístavba výrobní haly Production hall extension Opláštění administrativní budovy (zateplení, panely Kingspan) Jacketing of administration building (insulation, Kingspan panels) Oprava havárie olejové a deš ové kanalizace na dole Ležáky Reapir of oily- and raining-waters sewer system accident (Ležáky coal mine) Komplexní výroba a montáž vysokotlakého potrubí Comprehensive fabrication & erection of high-pressure piping Dodávka a montáž kanalizace sklolaminát GRE, bloky 56,57 Supply & erection of sewer system GRE glass-fibre piping Demontáž, čištění a montáž zaolejované kanalizace Dismantling, cleaning & erection of oily-waters sewage system Zarážka mechanické práce Shutdown mechanical works Komplexní zarážka rafinérie tankoviště a vnější nadzemní rozvody Comprehensive shutdown of refinery tank-storage area and above-ground piping mains Dodávka a montáž nadzemních rozvodů potrubí zaolejované vody (sklolaminát GRE) Supply & erection of above-ground mains GRE glass-fibre piping for oily waters Zakázky v roce References in TYCO Fire & Integrated Solution, s. r. o., Vysoké Mýto Nemak Czech Republic, s. r. o., Most-Havraň Havraň u Mostu UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o., Chempark -Záluží Czech Coal Services, a. s., Most E.ON AG, Düsseldorf, SRN/ Germany, elektrárna/power-plant Irsching povrchový důl Ležáky / Ležáky coal mine ZK TERMOCHEM, s. r. o., Praha Betonstav Teplice, a. s. PKN Orlen, refinery Mažeikiu Nafta, Litva/Lithuania StemCon, a. s., Liberec refinery Mažeikiu, Litva/Lithuania refinery refinery Hlavní dodavatel mechanických prací Main supplier of mechanical works Schoeller, k. s. závod / plant Demontáž, stěhování a montáž výrobní technologie Dismantling, moving c erection of production technology Schoeller, k. s. Komplexní strojní, stavební a instalatérská údržba Comprehensive mechanical, civil and sanitary maintenance Komplexní stavební údržba Comprehensive civil maintenance Strojní a stavební údržba Mechanical & civil maintenance Czech Coal Services, a. s., Most Nemak Czech Republic, s. r. o., Most-Havraň demontáž/dismantling Düren, SRN/Germany montáž/erection povrchové doly v okolí Mostu strip coal-mines in Most region refinery Havraň u Mostu Realizace Název akce / Project Investor Místo realizace / Location MŠ Lesní Realizace energetických úspor Kindergarten Lesní Reduction of energy losses MěÚ Klášterec nad Ohří Klášterec nad Ohří Výstavba čistírny odpadních vod Construction of sewage treatment plant Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice Realizace energetických úspor bytový dům Jedličkova 1164 Reduction of energy losses of block of flats Společenství vlastníků domu Montáž a svařování potrubí a spalinovodů Erection & welding of piping and exhaust gases ducts Ervěnický řád, přivaděč surové vody výměna potrubí DN Ervěnice duct crude water feeder (replacement of piping DN ) Rekonstrukce kanalizace výrobna AVD Reconstruction of sewage water system in AVD production unit RWE Power AG Essen, SRN/Germany United Energy, a. s., Most-Komořany Záluží u a elektrárna /power-plant Neurath SRN/Německo teplárna/heating plant Komořany u Mostu refinery Specialized in: Mechanical Maintenance and Investment Projects welding and locksmithery works manufacturing and installation of pipe distribution systems piping installation utilizing couplings (VICTAULIC, HENNLICH*STRAUB) piping installation by means of HILTI and SIKLA bearing fabrication & erection of metal industrial piping erection of plastic industrial piping steel structures manufacturing and erection installation of fibre-glass reinforced piping systems based on epoxy resins textile machine repairs and installation fabrication and installation of stable extinguishing equipment Civil Maintenance building repairs and maintenance concrete road and areas repairs and maintenance ground work roof repairs and maintenance building demolition facades, padding warm systems

15 Nejvýznamnější zakázky Significant References Kompletní odstávka rafinérie Kralupy tepelné izolace aparátů, potrubí a kolon Complete shutdown of refinery Kralupy heat insulation of piping, devices, columns Oprava tepelné izolace horkovodu TN Most (potrubí DN ) Repair of heat-insluation at Most hot-water duct (heat-insulation of DN piping) Protihhluková izolace ventilátorů pro odsíření teplárny Acoustic insulation of fans (within Interconnection of 2 desulphurization lines) Tepelné izolace potrubí Nový zdroj 660 MW Heat insulation of piping (New source 660 MW) Tepelné izolace železničních cisteren Heat insulation of railway tank waggons United Energy, a. s., Most-Komořany Dalkia Česká republika, a. s., Ostrava On Rail, GmbH, Mettmann, SRN/Germany refinery Kralupy Tepelné izolace potrubí & aparátů při výstavbě jednotky na výrobu kyseliny dusičné Heat insulation of piping & devices (construction of nitric-acid production-unit construction) Lovochemie, a. s., Lovosice Lovosice okres Most / Most region teplárna / heating plant Trmice ELE Ledvice LOSTR, a. s., Louny Generální oprava střechy tiskárna JOVA General repair of roof JOVA printing house MěÚ Lom u Mostu Lom u Mostu Opláštění dopravníků aditivovaného granulátu pro T700 Jacketing of additive granulate conveyor for heating-plant T700 Tepelné izolace elektroodlučovače a kouřovody bloku 5 EPOČ Heat insulation electrical separators & flue-gas duct CHEMOPETROL, a. s., závod / plant Energetika -Záluží EPOČ Počerady Tepelné izolace elektroodlučovače 2 kotlů Heat insulation electrical separators of 2 boilers Synthesia a. s., Pardubice Pardubice-Semtín Tepelná izolace odsíření teplárny T700 Heat insulation T700 heating plant desulphurization Tepelné izolace v rámci komplexní údržby technologických zařízení + plánované odstávky Heat insulation within comprehensive maintenance of technologic units and planned shutdowns CHEMOPETROL, a. s., závod / plant Energetika -Záluží refineries Kralupy, Zakázky v roce References in Divize / Division Dílčí odstávky v rafinériích a Kralupy tepelné izolace aparátů, potrubí a kolon Partial shutdowns in refineries Kralupy and heat insulation of piping, devices, columns refinery Kralupy, Oprava opláštění přesýpací věže surovin Repair of jacket of raw-material spilling tower Lovochemie, a. s., Lovosice Lovochemie, a. s., Lovosice Výroba těsnících folií pro aparáty na vysoký tlak Fabrication of sealing foils for high-pressure devices Tepelné izolace turbíny a potrubí Turbine & piping heat insulation Oprava střech Repair of roofs Tepelné izolace výstavba jednotky na výrobu polybutadienu Heat insulation (Project: erection of polybutadien production unit) Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o., SYNTHOS PBR s. r. o., Kralupy nad Vltavou refinery Kralupy, teplárna / heating plant Dvůr Králové nad Labem Chempark -Záluží Kralupy nad Vltavou Izolace Insulation Zaměření: tepelné, chladové i akustické izolace potrubí, nádrží a kotlů generální opravy hydroizolačních pláš ů plochých i šikmých střech se zateplením výroba a montáž prvků pro vzduchotechniku výroba a montáž klempířských prvků zateplování staveb Ředitel / Director: Kamil Fridrich telefon: mobil: Specialized in: heat, chill and acoustic insulation of piping, tanks and boilers general repairs of hydroinsulation covering of flat and inclined roofs including heat insulation fabrication and installation of air-conditioning elements fabrication and installation of tinsmith elements insulation of buildings

16 Nejvýznamnější zakázky Significant References EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o Papírny Papermill Skoghall Papermill Švédsko/Sweden město Skoghall Švédsko/Sweden Sanace skalního masivu P 31 Sanitation of rock-massif Hřensko Hřensko Selektivní hydrogenace, HCU Revamp Project Selective hydrogenation, HCU Revamp Project Odsíření elektrárny Power-plant desulphurization Lešenářské práce a služby Scaffolding works & services Technologické zařízení Technologic equipment Kotelna a odsíření Boiler housse & desulphurization Lešenářské práce a služby Scaffolding works & services Výstavba elektrického odlučovače Electrical separator erection Rekonstrukce 2 ks elektroodlučovačů Reconstruction of 2 separators Montáž absorbční kolony věže R102 a příslušenství Erection of absorbtion column of tower R102 & accessories Most PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Polsko/Poland Kronospan Sebeş SA Rumunsko/Romania Arcelor Mittal Ostrava a. s. Ostrava-Kunčice BorsodChem ZRt. Kazincbarcika, Ma arsko/hungary refinery ETU Tušimice refineries Kralupy, EPO Počerady ELE Ledvice Bełchatów, Polsko/Poland Kronospan Sebeş SA, Rumunsko/Romania hu / iron-mill Ostrava-Kunčice refinery Kazincbarcika, Ma arsko/hungary Lešenářské práce a služby Scaffolding works & services E.ON Sverige Oskarshamn, Sweden Oprava námořních lodí Sea ship reconstruction Bergen Group Fosen LandskronaVarvet AB Švédsko/Sweden loděnice / shipyard LandskronaVarvet, Švédsko/Sweden Zakázky v roce References in Výstavba polybutadienové jednotky Polybutadien Unit Project SYNTHOS PBR s. r. o., Kralupy nad Vltavou Kralupy n. Vltavou Lešenářský servis rafinérie : inspekce, pohotovost, nadzemní rozvody, zarážky technologických provozů Scaffolding service in refinery : inspection, emergency, above-ground racks, technologic units shutdowns refinery Lešenářské práce a služby Scaffolding works and services Plzeňský kraj / Pilsen region Dceřiná společnost ovládaná společností 25 % Subsidiary controlled by 25 % Zaměření: pronájem lešeňových systémů LAYHER a LEKO lešení pro izolace a montáž potrubí a výrobních zařízení v průmyslových objektech montáž fasádních lešení montáž zavěšených lešení na ocelových průmyslových mostech a pro sanace betonových mostních konstrukcí montáž prostorových lešení v halách pro montáž konstrukce podhledů lešení okolo sil, reaktorů, kolon a komínů visutá a podpěrná lešení montáže a pronájem pojízdných lešení montáže speciálních osvětlovacích věží Lešenářské práce a služby Scaffolding works and services E.ON Sverige AB Oskarshamnsverkets Kraftgrupp Nadzemní rozvody Above-groud distribution channels UNIPETROL RPA, s. r. o., refinery Lešenářský servis rafinérie Kralupy: inspekce, pohotovost, nadzemní rozvody, zarážky technologických provozů Scaffolding service in refinery Kralupy: inspection, emergency, above-ground racks, technologic units shutdowns jaderná elektrárna / nuclear power plant Oskarshamn, Švédsko/Sweden refinery Kralupy Zarážka Destilace C, Komora 12 Shutdown Distillation C, Chamber 12 UNIPETROL RPA, s. r. o., refinery Revize spalovacích kotlů RK9 a K11 Revision of combustion boilers RK9 and K11 Mondi Štětí, a. s. Štětí Ředitel / Director: Ing. Martin Štolba telefon: EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. IČO: Specialized in: renting of LAYHER and LEKO scaffolding systems scaffolding for piping & production equipment erection & insulation (in industrial plants) erection of facade scaffolding erection of suspended scaffolding at industrial racks and for sanitation of concrete bridge structures erection of cubical scaffolding inside halls for erection of lower ceiling structures erection of scaffolding around silos, reactors, columns and chimneys suspended and supporting scaffolding erection and renting of mobile scaffolding erection of special lighting towers Rentgenové práce X-Ray works Lešenářské práce a služby Scaffolding works and services Rekonstrukce uhelných zásobníků Reconstruction of the coal storages Procter & Gamble Rakona, s. r. o., Rakovník Severočeské doly, a. s., Chomutov refineries, Kralupy Rakovník elektrárna / power plant ELE Ledvice

17 Zakázky v roce References in Projektová dokumentace elektro pro investici Optimalizace výroby elektřiny - soubory SO 05 (část SKŘ), SO 06 (část NN), PS 10 (VN), PS 30 (dozorna, ochrany) Complete electrical documentation for investment project Optimizing of power production - PLC, LV, MV, control room, protections teplárna / heating plant TDK Dvůr Králové nad Labem Realizační projektová dokumentace pro investici Rekonstrukce transformační stanice a rozvodny 6 kv - TS část VN a napojení na ŘS MicroScada Realization project documentation for investment project Restoration of transforming station & 6 kv switching room - LV and connection to Microscada control system UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark -Záluží Realizační projektová dokumentace pro investici Přenos tepelného výkonu mezi Pražskou teplárenskou a Pražskými službami část VN a NN Realization project documentation for investment project Transmition of heatperformance between heating plant and incinerator - LV, MV Pražská teplárenská a. s., Praha-Malešice Praha EG DESIGN s.r.o. Společný podnik (51 %) a JEKU, s. r. o. (49 %) Joint venture of (51 %) and JEKU, s. r. o. (49 %) Zaměření: projekční činnost v oblasti elektrických zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Sídlo /Seat: Horní Jiřetín, Dolní Jiřetín 7 IČO: Specialized in: designing of electrical equipment, erection, repairs, revisions and testing of electrical equipment Jednatelé společnosti / Executives: Ing. Bohumil Kučera tel.: , Ing. Petr Klíma tel.: , Ing. Václav Krůta tel.: ,

18 Odbor služeb Service Department Skladové hospodářství Zajiš ované činnosti: Skladování materiálu kovového i nekovového charakteru ve vytápěných (12 C) i nevytápěných vnitřních prostorách v paletových a policových regálech a v regálech pro tyčový materiál Skladování materiálu kovového i nekovového charakteru v přístřešcích a na zpevněných venkovních plochách volně nebo v regálech pro tyčový materiál Skladování náhradních dílů pro rotační stroje a stacionární zařízení Skladová evidence, administrace příjmu a výdeje ve vlastním IS či IS zákazníka Archivování dokumentace ke skladovanému materiálu dle ČSN EN Posuzování shody dodaného materiálu s objednávkou Inventarizace průběžná i jednorázová Identifikace materiálu podle metodiky zákazníka (tavby, výrobní čísla, normy ČSN EN apod.) Pozitivní materiálová identifikace (ověření bonity materiálu, zjištění jakosti materiálu pomocí zařízení SPECTROTEST CCD) Sledování životnosti skladovaného materiálu a jeho technické zabezpečení (otáčení, promazávání, balení aj.) Manipulace s materiálem (specializované zakladače, vysoko- a nízkozdvižné vozíky Jungheinrich) Vychystávání materiálu pro hromadný odvoz (příprava pro větší investiční akce či odstávky) dle požadavků zákazníka Na větších akcích zřízení a administrace provizorního skladu přímo na stavbě Návrh na optimalizaci skladové zásoby Návrh na likvidaci a zajištění vlastní likvidace nadbytečných zásob Výroba plochého těsnění Likvidace obalového materiálu i nebezpečného odpadu Lokalizace Kanceláře a skladové objekty se nacházejí v areálu v Dolním Jiřetíně (v blízkosti areálu UNIPETROL RPA, s. r. o.). Další skladovací prostory jsou Mostě-Velebudicích v a v areálu SYNTHOS Kralupy, a. s. poskytuje skladové služby společnostem G7, a. s., Nemak Czech Republic, s. r. o. Stock Management Activities provided: Storage of metallic and non-metallic material in heated (12 C) and unheated interiors on pallet racking, shelf racks and on bar storage racks Storage of metallic and non-metallic material in sheds and on reinforced outdoor surfaces stored freely or on bar storage racks Storage of spare parts for rotating machines and stationery equipment Stock records, administration of intake and output in own IS or customer s IS Archiving of documentation of stored goods in accordance with ČSN EN standard Examining of conformity of delivered material with order specification Material stocktaking continuous or one-shot Material identification according to customer s methodic (melting numbers, serial numbers, standards ČSN EN etc.) Positive material identification (verification or recognition of material class using SPECTROTEST CCD device) Monitoring of material service life and its maintenance (turning, lubrication, packing etc.) Manipulation with material (specialized stackers, forklifts, low-lifts Jungheinrich) Expedition of material for batch transit (preparation for larger investment projects or for shut-downs) according to customer s requirements Establishment & administration of temporary warehouse on the site (large volume projects) Proposal for optimization of warehouse stock Proposal for disposal and ensuring of own disposal of surplus stock Fabrication of flat gaskets Disposal of packaging material and of dangerous disposal Localization Offices and warehouses are situated in the premises of in Dolní Jiřetín (near UNIPETROL RPA, s. r. o.). Other warehouses are in Most-Velebudice and in area of SYNTHOS Kralupy a. s. operates warehouses for: G7 a. s., Nemak Czech Republic s. r. o. Dopravní služby & speciální zařízení Zajiš ované činnosti: Logistika nakládka, vykládka a jiné manipulace s materiálem/zařízením dle požadavků zákazníka Nákladní doprava Nákladní automobily: Renault Midlum (4,5 t), Avia (4,5 t), Iveco Daily (3 t; s hydraulickou rukou) Traktory + přívěsy Autojeřáby: Demag AC 30 a Demag AC 40 Vysokozdvižné vozíky (2,4 a 5,5 t; s registrační značkou možnost pohybu po silnici) Speciální mechanismy Rýpadlo/nakladač Manitou MLB 625T Nakladač Caterpillar 242B Montážní plošina Haulotte H 15 SX (prac. výška 15 m, nosnost 0,7 t, koš 1,8 x 6 m) Mobilní kompresory Mobilní elektrocentrály Ředitel / Head of Department: Jaroslav Zeman telefon: mobil: Transport Services & Special Equipment Activities provided: Logistics Loading, unloading and other manipulation with material/equipment according to customer s requirements Truck traffic Trucks: Renault Midlum (4,5 t), Avia (4,5 t), Iveco Daily (3 t; with hydraulic arm) Tractors + trailers Auto cranes: Demag AC 30 and Demag AC 40 Fork-lift trucks (2,4 a 5,5 t; with registration for operation on the roads) Special mechanisms Excavator/loader Manitou MLB 625T Loader Caterpillar 242B Assembly platform Haulotte H 15 SX (working height 15 m, loading capacity 0,7 t, basket 1,8 x 6 m) Mobile compressors Mobile electrical exchanges

19 VYTAHOVÁK SVAZKŮ hydraulický vytahovák MAUS model MEF EXPRESS-2000/75D pro vytahování a zasouvání výměníkových svazků COIL BUNDLE EXTRACTOR hydraulic extractor MAUS model MEF EXPRESS-2000/75D for extracting and inserting exchanger coil bundles MOBILNÍ SOUSTRUH mobilní obráběcí zařízení na příruby ø mm (ø 12 48) MOBILE TURNING LATHE mobile turning device for flanges Dia mm (Dia 12 48) HYDRAULICKÝ UTAHOVÁK utahování šroubových spojů pomocí hydraulických hlav utahovací zařízení s nastavením momentu BESTMA, typ torcup-7 HYDRAULIC TIGHTENER bolt connections utilizing hydraulic heads. Hydraulic tightening device with torque setting BESTMA, torcup-7 type. Speciální nabídky Special Offers Pro potřeby montáží, údržby a oprav průmyslových zařízení má společnost k dispozici vysoce specializované přístroje a stroje. Technické parametry a kontakty na Hydraulický vytahovák jeřábového typu (k jeho provozu je třeba jeřáb) se používá jak pro vytahování, tak i zasouvání výměníkových svazků. Je vhodný pro využití ve větších výškách. Stroj je poháněn vlastním dieselovým motorem Lombardini o síle 35,2 koní, čímž přímo v provozu odpadá starost o zajiš ování přídavného pohonu. Hlavní příkazy lze zadávat pomocí dálkového ovladače, ale veškeré úkoly se (i z důvodu bezpečnosti), dají řídít přímo z operačního panelu na stroji. Vytahovák je našim zákazníkům k dispozici i s řádně vyškolenou obsluhou. Splňuje všechny standardy jakosti i bezpečnosti, a je opatřen platným certifikátem CE. Zařízení TDF-2 je určeno k opracování těsnících ploch a přírub na armaturách, válcích, čerpadlech, tělesech čerpadel ap. Průměr opracování: min. 300 mm, max mm Přepravní hmotnost s dřevěnou bednou: cca 420 kg Utahovací zařízení s nastavením momentu BEST- MA torcup + tlaková jednotka typu EHP, je plněno hydraulickým tlakovým olejem. Hydraulický tlak daný hydraulickou pumpou je generován soustavou válec/píst a je zachycena nástrčnou opěrou DMA přes vhodnou opěrnou plochu. Momentová hlavice BESTMA torcup zajistí přesné a bezpečné dotažení nebo uvolnění, šroubových spojů do hodnoty nastavení momentu 10,060 Nm s přesností +/-3 %, pomocí provozního tlaku bar, opěra pro zachycení reakční síly umožňuje opření v rozsahu 360. The EUROMONT GROUP Company is equipped with highly specialized instruments and machines for assembling, maintenance and repairs of industrial equipment Technical parameters and contacts see Hydraulic extractor of a crane type (a crane is necessary for operation) is used not only for extracting but also for inserting heat exchanger bundles. Suitable for utilization with high installations. The machine is driven by its Lombardini diesel engine of 35.2 HP so that there is no need of any additional drive in operation. Main commands are given from a remote control but entire tasks can be controlled, because of safety, directly from the operator s board at the machine. The extractor is to our customers available including trained operators. This hydraulic coil bundle extractor follows all standards with regards to quality and safety and has a valid CE certification. The TDF-2 device is intended for machining of sealing surfaces and flanges at valves, drums, pumps, pump bodies etc. Machining diameter: min. 300 mm, max mm Transport weight with a wooden box: about 420 kg Hydraulic tightening device with torque setting BESTMA, torcup type + pressurising unit, EHP type, is filled with hydraulic pressure oil. The hydraulic pressure created by a hydraulic pump is generated in the system drum/piston and is fixed by a pull-in DMA support across a suitable suppor-ting face. The torque head BESTMA torcup provides a precise and safe tightening or loosening of bolt connections up to the set torque of Nm with the accuracy of +/-3 % utilizing the operational pressure of bar, the support for taking up the reac-tion force enables a support of 360.

20 Výrok auditora (zkrácená verze) Auditor s Statement (abbreviated version) BEZ VÝHRAD Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti, sestavenou k 31. prosinci za období od 1. ledna do 31. prosince, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s účetní závěrkou. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti k 31. prosinci. Ernst & Young Audit, s. r. o., osvědčení č. 401 zastoupený partnerem Milan Kočka auditor, osvědčení č května 2011 Praha, Česká republika WITH NO RESERVATIONS We have audited the financial statements of, as of 31/12/, i.e. Balance Sheet, Income Statement, Statement on Owner s Equity, Cash Flow Statement, including description of used significant accounting methods. The audit has been performed in accordance with Act on Auditors, International Auditors Standards and related application amendments of the Auditors Chamber of the Czech Republic. We are obliged to keep ethical standards in accordance with these regulations and to schedule and perform the audit in such a way so that to have a relevant confidence the financial statements do not include any Essentials irregularities. The audit includes auditor procedures aimed at acquiring evidence information on figures and facts given in financial statements. The audit includes also the assessment on suitability of accounting methods being used as well, the adequacy of accounting estimations having been performed by the company s management and the assessment of the whole financial statements presentation. According to our opinion the accounting data stated in Annual Report respond (in all essential aspects) to the financial statements. During our audit we have not discovered any significant factual inaccuracies of data stated in report on relationships among interconnected persons of company as per December 31,. Ernst & Young Audit & Advisory, s. r. o., member of concern, certificate Nr. 401 represented by Milan Kočka, auditor, certificate Nr /05/2011 Prague, Czech Republic

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY EUROMONT GROUP a. s. EUROMONT GROUP a. s. je společností, jejímž majoritním

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production 201 2 //v ýroční zpráv a // annual report OBSAH CONTENT úvodní slovo tuzemský obchod zahraniční obchod konstrukce armatur výroba servis a služby potrubí a příslušenství kvalita personalistika 4 5 7 11

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu

Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu 24 Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu projektu a snížení parametrů nového roštového kotle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s.

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. VCES a.s. Výroční zpráva 2005 Finanční a provozní ukazatele Financial and Operating Indicators (v mil. Kč) / (in CZK million) 2005 2004 2003 2002 Aktiva celkem

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více