CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA"

Transkript

1 aktivita CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA ANOTACE: Aktivita žákům pomůže získat základní informace o politických právech. Díky použití konkrétních příkladů jednotlivých politických práv porozumí tomu, jak důležitá tato práva jsou pro fungování demokratické spolčenosti. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: ZV a GV: člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace OV: společenskovědní vzdělávání (občanský vzdělávací základ), jazykové vzdělávání a komunikace PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: VDO (ZV), VMEGS OV: OVDS KLÍČOVÉ KOMPETENCE: ZV a GV: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské OV: k řešení problémů, komunikativní, personální a sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí DOPORUČENÝ VĚK: 13+ CÍLE: Žáci: rozumí pojmu politická práva ; uvědomují si význam politických práv pro demokratickou společnost. DÉLKA: 30 min. POMŮCKY: PRACOVNÍ LIST 1 pro každou skupinu PRACOVNÍ LIST 2 pro každého žáka psací potřeby pro každého žáka list papíru pro každou skupinu tabule nebo flipchart POSTUP: 1. Aktivitu zahájíme diskusí nad významem pojmu lidská práva. Společně se žáky termín objasníme a sdělíme jim základní informace o Listině základních práv a svobod. Upozorníme na aktuální problémy spojené s porušováním základních lidských práv a svobod. 2. Žáky rozdělíme do pracovních skupin zhruba po 5 a do každé dáme PRACOVNÍ LIST 1 a list papíru. 3. Úkolem skupin je po krátkém prohlédnutí fotografií odpovědět na otázky: Co mají obrázky společného? Jaká práva je spojují? Odpovědi zaznamenáváme na tabuli. Když jich máme dostatek, zjištění žáků zobecníme a daná lidská práva shrneme do pojmu politická práva. [ 1 ]

2 aktivita 4. V závislosti na časových možnostech můžeme položit rychlé doplňující otázky: Proč chodí lidé k volbám? Proč máme právo sepisovat petice? Proč je důležité mít možnost říci, co si myslíme? 5. Rozdáme žákům PRACOVNÍ LIST 2 Politická práva a necháme je, aby samostatně vyplnili vynechaná slova a přiřadili jednotlivá práva k jejich definicím. Upozorníme je, aby nezapomněli zodpovědět závěrečné dvě otázky. Poté je vyzveme, aby své odpovědi ve dvojicích porovnali. Nakonec proběhne společná kontrola, při které žáci přečtou, jak jednotlivá práva a definice spojili, a zároveň se jich ptáme na konkrétní příklady jednotlivých práv. Řešení pracovního listu: 1 f; 2 b; 3 c, shromažďovat; 4 e, sdružovat; 5 d, právo podílet se na správě veřejných věcí, 6 a, odpor. 6. Následně se žáků ptáme: Co je společným znakem politických práv? (umožnit účast na správě věcí veřejných) Jaký je rozdíl mezi právem shromažďovacím a sdružovacím? (Shromáždění si můžeme zjednodušeně představit jako demonstraci, tj. veřejné srocení lidí, kteří vyjadřují své názory vztahující se k určité otázce. Sdružení je například skaut viz logo na pracovním listu 1. Sdružení zakládají a vstupují do něj lidé, aby v něm svobodně vyjadřovali své názory, věnovali se svým zájmům a vzájemně se při tom podporovali. Sdružení je trvalejšího charakteru než shromáždění.) Nezapomeneme zmínit, že dle Listiny základních práv a svobod je možné omezit politická práva pouze zákonem a pouze v případě, že jde o nezbytné opatření pro ochranu lidských práv a svobod druhých osob, veřejného pořádku, bezpečnosti, zdraví a mravnosti. (Listina základních lidských práv čl. 17 odst. 4, čl. 19 odst. 2, čl. 20 odst. 3). REFLEXE: Závěrečnou reflexi provedeme formou diskuse. Ujistíme se, že žáci pochopili rozdíl mezi základními lidskými právy a politickými právy. Požádáme žáky, aby vyjmenovali základní politická práva a definovali v krátkosti jejich obsah. POZNÁMKA: V případě, že není aktivita realizována v rámci dvouhodinové výuky, doporučujeme pustit žákům pouze část filmu (00:30 00:42 min.). ZDROJ: ZKUŠENOST Z PRAXE: Vyučovací hodinu jsme zahájili diskusí nad významem pojmu lidská práva. Žáci jmenovali současné problémy související s porušováním základních lidských práv a svobod. Poté jsme se zaměřili na situaci v Bělorusku a zhlédli ukázku z filmu Lekce Běloruštiny. Následovala diskuse o situaci v Bělorusku. Žáci kladli během diskuse velmi zajímavé dotazy. Například se ptali na to, jak se může dostat diktátor k moci či proč okolní demokratické země nezasáhnou. Následovala práce s prvním pracovním listem. Některé obrázky bylo nutné žákům vysvětlit. Při vyplňování druhého pracovního listu jsme se zdrželi u dvou posledních otázek a uvedli jsme k nim několik příkladů, kdy byla politická práva v demokratické společnosti omezena. Aktivita mi vyhovovala. Kladně hodnotím zejména přiložené doplňující informace pro učitele a podrobnější rozpracování aktivity návrhy otázek, citace z Listiny základních práv a svobod atd. Velkým přínosem byly také doplňující otázky, které zabavily rychleji pracující žáky. Pracovní listy žáky zaujaly. Díky jejich obsahu jsme se také dostali k dalším aktuálním příkladům porušování lidských práv ve světě. Magda Kanalášová, PrimMat Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Frýdek-Místek [ 2 ]

3 PRACOVNÍ LIST 1 Která lidská práva symbolizují následující obrázky? Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Zdroj: Obr. 5 [ 3 ]

4 PŘÍÍLOHA K PRACOVNÍMU LISTU Doplňující informace pro učitele Obr. 1: Právo shromažďovací Demonstrace 17. listopadu 1989 v Praze. Obr. 2: Svoboda projevu Karikaturu je možné považovat také za projev svobody myšlení či náboženského vyznání. Vzhledem k tomu, že v rámci aktivity hovoříme o právech politických, je vhodné ji spojit se svobodou projevu. Karikatura na obrázku je jednou z dvanácti, které byly publikovány v září 2005 v dánských novinách Jyllands-Posten. Následně se tyto karikatury objevily na titulních stránkách deníků v dalších 50 zemích. Prvotním cílem jejich publikování bylo přispět k debatě na téma kritika islámu, ovšem v arabském světě vyvolala tato zobrazení Proroka Mohameda vlnu násilí a nepokojů (např. zapálení dánských ambasád v Sýrii a Libanonu, bombový útok na dánskou ambasádu v Pákistánu, pálení dánských, francouzských i německých vlajek v Gaze). Obr. 3: Právo sdružovat se Je možné položit žákům otázku: K čemu vlastně toto právo slouží? (podpora a rozvoj společenských zájmů) Obr. 4: Volební právo Obr. 5: Petiční právo [ 4 ]

5 PRACOVNÍ LIST 2 POLITICKÁ PRÁVA Přiřaďte ke každému právu jeho definici a doplňte vynechaná slova: 1. Svoboda projevu a právo na informace a. Občané mají právo postavit se na... proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 2. Petiční právo b. Ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. 3. Právo shromažďovací c. Právo pokojně se je zaručeno. 4. Právo sdružovat se (včetně sdružování v politických stranách a hnutích) d. Občané mají právo přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. 5. Právo podílet se na správě veřejných věcí e. Právo svobodně se.. je zaručeno. Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich. 6. Právo na odpor f. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Otázky pro ty, kteří již mají předchozí úkol splněný: Je možné v demokratické společnosti politická práva omezit? Pokud ano, tak kdy a jak (použijte obrázky z úvodní aktivity)? Zdroj: Listina základních lidských práv a svobod, čl [ 5 ]

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ OBYVATELSTVA ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ V ČESKÉ REPUBLICE PRÁVNÍ NÁHLED

NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ OBYVATELSTVA ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ V ČESKÉ REPUBLICE PRÁVNÍ NÁHLED PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2011 NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ OBYVATELSTVA ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ V ČESKÉ REPUBLICE PRÁVNÍ NÁHLED SOME REMARKS ON THE STATUS OF THE POPULATION IN CRISIS

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství,

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Metodika. Politika do školy patří. Metodický materiál pro učitele

Metodika. Politika do školy patří. Metodický materiál pro učitele Metodika Politika do školy patří Metodický materiál pro učitele Centrum občanského vzdělávání Masarykova univerzita Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno Tel.: 549 493 178 E-mail: info@obcanskevzdelavani.cz

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více