Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie"

Transkript

1 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení: Ing. Jaroslav Mráz Ověřovatele zápisu: Ing. Mgr. Antonín Veverka IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID nepřiděleno Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Zrušení Opatření a Koncepce pro poskytování dotací Zvýšení odměn radním, neuvolněným zastupitelům, předsedům a členům komisí a výborů z důvodu změny Nařízení vlády č. 37/2003 Sb Dodatek k mandátní smlouvě - hospodářská činnost Inzula Změny rozpočtu k Žádost o odpis promlčené pohledávky - MŠ Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží Místní akční plán rozvoje vzdělávání - finanční partner Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy Jižní předměstí Rokycany, příspěvkové organizace Změny rozpočtu k Poskytnutí dotací na rok 2016 sociálním službám působícím v Rokycanech IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Prodej pozemků v lokalitě Osecký vrch, v k.ú. Rokycany za účelem výstavby rodinných domů VIII. Prodej částí ppč. 1853/2 v k.ú. Rokycany - Petra Duspívová Hlávková, Martin Duspíva - I Žádost o spoluúčast při zasíťování stavebních parcel v lokalitě pod Čilinou - žádost Jan Šabata - II. Prodej pozemků ve vnitrobloku ulic Čapkova-Růžičkova odstoupení od podané nabídky na záměr č. 78/2015/ - Bytové družstvo , Rokycany - I. Darování stavby komunikace na ppč 2055/1 v k.ú. Rokycany - žádost Tomáš a Kateřina Svobodovi - I IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID 400 nepřiděleno 401 nepřiděleno 402 nepřiděleno Rekonstrukce vodovodu v ul.arbesova Tymákovská, Přemyslova MŠ Školní - změna ceny díla Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 1/ Žádost Komerční banky a.s., Na Příkopě 969/33, Praha - Staré Město, o pronájem části pozemkové parcely č. 2780/1 v k.ú. Rokycany (2) Strana 1 z 12

2 Bytová komise Mototrading, spol. s.r.o., se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10 - výpověď nájemní smlouvy ze dne (2) Žádost paní Ivety Veselé, bytem V Rákosí č.p. 232, Ejpovice, o pronájem místnosti č. 202 na adrese J. Knihy č.p. 225 (2) Žádost o poskytnutí dotace na likvidaci stavby septiku - Dům U Cihelny čp. 679, I. Žádost Mgr. et Mgr. Petra Čechury, jednatele Protective Guard s.r.o., Palackého 70/1, Plzeň, o odpuštění smluvní pokuty a snížení nájemného Jmenování hodnotících komisí IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Pronájmy Žádost o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s bytovým fondem města - Mario Banda Uzavření nájemních smluv na byty města - 01/ Uzavření nájemních smluv na byty s pohledávkou, postoupení pohledávky - 01/ Zveřejnění nabídky pronájmu bytů s pohledávkou - Palackého 171, U Spilky 90, Rokycany IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Pronájem prostor sloužící podnikání na zimním stadionu na základě vyhlášeného záměru číslo 10/2015/SZ. Pronájem plochy na plaveckém bazénu na základě vyhlášeného záměru číslo 11/2015/SZ IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Návrh na vyřazení movitého majetku č. 31/2015 a 32/ Výměna obytných místností, č. 1 a č. 5, Žďárská cesta Využívání plaveckého bazénu zdarma klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny v roce Užitkový automobil pro Pečovatelskou službu města Rokycany Příprava a realizace investic Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Rada města schvaluje Dohodu o společném postupu při zadání územní studie mezi městem Rokycany a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 1760/18, Plzeň, IČO: a spol. HUTCHINSON, s.r.o., Klostermannova 995, Rokycany, IČO: dle přiloženého vzoru, který je přílohou tohoto usnesení a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 100 Dotace z rozpočtu města Zrušení Opatření a Koncepce pro poskytování dotací Rada města souhlasí se zrušením Koncepce pro poskytování dotací a Opatření pro poskytování dotací z rozpočtu města Rokycany č. 2/2014 od a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.termín: idd: Strana 2 z 12

3 Zvýšení odměn radním, neuvolněným zastupitelům, předsedům a členům komisí a výborů z důvodu změny Nařízení vlády č. 37/2003 Sb Rada města souhlasí s navýšením odměn neuvolněným radním na částku 2 500,- Kč měsíčně, neuvolněným zastupitelům na částku 870,- Kč měsíčně, a to s účinností od , a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: Rada města souhlasí s účinností od s odměnami předsedům a členům výborů a komisí členům zastupitelstva podle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. formou odměny a dále předsedům a členům výborů a komisí nečlenům zastupitelstva podle 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích formou peněžního plnění, a to ve výši: a) předsedovi výboru za účast na jednání výboru 1500,- Kč (max. 1 x měsíčně), b) předsedovi komise za účast na jednání komise 1 100,- Kč (max. 1 x měsíčně), c) členu výboru za účast na jednání výboru 800,- Kč (max. 1 x měsíčně), d) členu komise za účast na jednání komise 600,- Kč (max. 1 x měsíčně) s tím, že odměna bude vyplacena následující měsíc po předání prezenční listiny na odbor kancelář tajemníka a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 201 Hospodářská činnost města Dodatek k mandátní smlouvě - hospodářská činnost Inzula Rada města schvaluje Dodatek č. 44 k mandátní smlouvě o zajištění výkonu správy nemovitostí města Rokycany a ukládá odboru finančnímu k realizaci. Termín: ihned 2010 idd: 202 Rozpočet Změny rozpočtu k Rada města souhlasí se změnami rozpočtu č. ZM/1-9 dle přílohy Změny rozpočtu leden 2016, a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. 2. Rada města souhlasí s: a) Přijetím příspěvku od Úřadu práce na mzdu 10 pracovníků veřejně prospěšných prací za práci vykonanou v prosinci 2015 ve výši ,- Kč. b) Přijetí příspěvku od Úřadu práce na mzdu 10 pracovníků veřejně prospěšných prací (za období leden listopad 2016), celkem ve výši ,- Kč. c) Přijetím příspěvku prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje na výkon státní správy ve výši ,- Kč ( z toho ,- Kč je již obsaženo ve schváleném rozpočtu) a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.termín: idd: 203 Příspěvkové organizace města Žádost o odpis promlčené pohledávky - MŠ Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace Rada města schvaluje odpis promlčené pohledávky příspěvkové organizaci Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642 ve výši 1 490,00 Kč a ukládá odboru školství a kultury k vyřízení.termín: idd: Strana 3 z 12

4 Místní akční plán rozvoje vzdělávání - finanční partner Rada města souhlasí s podepsáním Prohlášení o partnerství města Rokycany jako partnera MAS Světovina při přípravě Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Rokycany a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Termín: idd: 207 Příspěvkové organizace města Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy Jižní předměstí Rokycany, příspěvkové organizace Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 13 ke zřizovací listině Základní školy Jižní předměstí, příspěvkové organizace a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 208 Rozpočet Změny rozpočtu k Rada města schvaluje změnu rozpočtu č. RM 1 dle Přílohy Změny v rozpisu rozpočtu roku 2016 RM 1, která je přílohou tohoto usnesení a ukládá odboru finančnímu k realizaci. Termín: idd: 209 Dotace z rozpočtu města Poskytnutí dotací na rok 2016 sociálním službám působícím v Rokycanech I. Rada města souhlasí s poskytnutím dotace jako součásti vyrovnávací platby: 1. Centru pro zdravotně postižené, pracoviště Rokycany, Masarykovo náměstí 215 ve výši ,- Kč na základní činnosti odborného sociálního poradenství č. registrace Člověku v tísni, o.p.s., regionální pobočce v Plzni Mikulášské náměstí 17 ve výši ,-Kč na základní činnosti terénního programu v Rokycanech č. registrace Diakonii ČCE středisko Západní Čechy, Prokopova 25 Plzeň v celkové výši ,- Kč, z toho ,- Kč na základní činnosti nízkoprahového zařízení Akcent pro děti a mládež v Rokycanech č. registrace ,- Kč na základní činnosti odborného sociálního poradenství Poradny pro občany v nesnázích v Rokycanech č. registrace ,- Kč na základní činnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Archa pro děti a mládež) č. registrace Domusu pro rodiny s dětmi, Hřímalého 631/4 Plzeň, ve výši ,- Kč na základní činnosti sociálně aktivizační služby Domus pro rodiny s dětmi v Rokycanech č. registrace Oblastní charitě Rokycany, nám. Josefa Urbana 52, Rokycany v celkové výši ,- Kč, z toho ,- Kč na základní činnosti azylového domu Krizového zařízení pro ženy č. registrace ,- Kč na základní činnosti noclehárny Byt sv. Lukáše č. registrace ,- Kč na základní činnosti denního stacionáře Pohodička č. registrace Spolku Ulice Plzeň, Zbrojnická 116/2 Plzeň, ve výši ,- Kč na základní činnosti terénního programu v Rokycanech č. registrace a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.termín: II. Rada města souhlasí se vzorem veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena s poskytovateli sociálních služeb uvedených v části I. tohoto usnesení, o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokycany na rok 2016, kterými se město Rokycany připojuje k jednotlivým pověřením výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, vydaných Plzeňským krajem. Tento vzor je přílohou tohoto usnesení a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.termín: idd: Strana 4 z 12

5 2410 Prodej majetku Prodej pozemků v lokalitě Osecký vrch, v k.ú. Rokycany za účelem výstavby rodinných domů VIII Rada města souhlasí se záměrem č. 2/2016/ prodej pozemku č. 4 tvořeného částí parcely p.č vymezené na základě geometrického plánu č /2011 jako nová (nezapsaná) parcela p.č. 1657/1 o výměře 766 m² za minimální nabídkovou cenu 1.090,- Kč/m2 a pozemku č. 5 tvořeného parcelou p.č. 1658/10 o výměře 862 m², vše v k.ú. Rokycany za minimální nabídkovou cenu 1.290,- Kč/m² s tím, že zájemce může podat svou nabídku na každý pozemek samostatně a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 300 Prodej majetku Prodej částí ppč. 1853/2 v k.ú. Rokycany - Petra Duspívová Hlávková, Martin Duspíva - I ) Rada města souhlasí se záměrem č. 3/2016/ prodej částí pozemkové parcely p.č. 1853/2 v k.ú. Rokycany o přibližné výměře cca 9 m2 za minimální cenu 500,- Kč/m2, které budou vymezeny na základě geometrického plánu vypracovaného na náklady žadatele a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: ) Rada města souhlasí se záměrem č. 5/2016/ prodej části pozemkové parcely p.č. 1853/2 v k.ú. Rokycany o přibližné výměře cca 18 m2 za minimální cenu 500,- Kč/m2, která bude vymezena na základě geometrického plánu vypracovaného na náklady žadatele a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 301 Prodej majetku Žádost o spoluúčast při zasíťování stavebních parcel v lokalitě pod Čilinou - žádost Jan Šabata - II ) Rada města revokuje své usnesení č ze dne ) Rada města souhlasí s nákupem části pozemkové parcely p.č. 740/13 orná půda, vymezené na základě geometrického plánu č /2015 jako nová (nezapsaná) parcela p.č. 740/28 o výměře 56 m², v k.ú. Rokycany, ve vlastnictví Jana Šabaty, bytem Trnková 1223, Nové Město, Rokycany, za cenu 240,- Kč/m² a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: ) Rada města souhlasí se záměrem č. 4/2016/ směna části pozemkové parcely p.č. 740/9 orná půda, o přibližné výměře 1271 m² v k.ú. Rokycany ve vlastnictví města Rokycany za část pozemkové parcely p.č. 740/8 orná půda, o přibližné výměře 364 m² a části pozemkové parcely p.č. 788 orná půda, o přibližné výměře 85 m², vše v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Jana Šabaty, bytem Trnková 1223, Nové Město, Rokycany s tím, že přesná výměra bude určena geometrickým plánem vypracovaným na náklad žadatele, s doplatkem rozdílu výměr ve výši 300,- Kč/m² oboustranně a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 302 Strana 5 z 12

6 2410 Prodej majetku Prodej pozemků ve vnitrobloku ulic Čapkova-Růžičkova odstoupení od podané nabídky na záměr č. 78/2015/ - Bytové družstvo , Rokycany - I Rada města bere na vědomí odstoupení Bytového družstva , Rokycany, IČ od podané nabídky na záměr č. 78/2015/. 2. Rada města revokuje usnesení č , bod 6 ze dne a doporučuje zastupitelstvu města revokovat jeho usnesení č. 4057, bod 6 ze dne Rada města souhlasí se záměrem č. 1/2016/ prodej části pozemkové parcely p.č ostatní plocha, jiná plocha, o přibližné výměře cca 164 m², která bude vymezena na základě nového geometrického plánu, pozemkové parcely p.č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 361 m2 a pozemkové parcely p.č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 359 m2 vše v k.ú. Rokycany za minimální cenu 500,- Kč/m2 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 303 Darování majetku Darování stavby komunikace na ppč 2055/1 v k.ú. Rokycany - žádost Tomáš a Kateřina Svobodovi - I Rada města souhlasí s přijetím daru komunikace vybudované na pozemkové parcele p.č. 2055/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Rokycany v souvislosti s akcí: Připojení na technickou a dopravní infrastrukturu parcela kn č. 2053/16, k.ú. Rokycany od Tomáše a Kateřiny Svobodových, společně bytem Dlouhá 1208, Nové Město, Rokycany, dále souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací, která je přílohou tohoto usnesení a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 304 Strana 6 z 12

7 2442 Věcná břemena a smlouvy o použití pozemku Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 1/ Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV /VB/01 mezi budoucím povinným Městem Rokycany, IČ: a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., IČ: z důvodu realizace stavby: Rokycany, Václava Nového č.p. 1194, zemní vedení knn - zemní vedení elektrické energie NN umístěné do pozemku p.č. 2960/1 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany, ul. Václava Nového s předpokládanou jednorázovou finanční náhradou Městu Rokycany ,- Kč + DPH, která je přílohou tohoto usnesení a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o použití pozemku č. 50/15 mezi vlastníkem pozemku Městem Rokycany, IČ: a stavebníky Šilhavým Ladislavem (nar ) a Šilhavou Naděždou (nar ), Baarova 987, Rokycany z důvodu realizace stavby: Rokycany, kanalizační přípojka, p.č. 2506/2, Příbramská - přípojka kanalizace pro pozemek p.č. 2506/2 v k.ú. Rokycany umístěná do pozemku p.č. 2934/4 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany, ul. Příbramská, která je přílohou tohoto usnesení a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /001 mezi povinným Městem Rokycany, IČ: a oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., IČ: z důvodu realizace stavby: Rokycany, Plzeňská č.p. 1031, TS, zemní kabelové vedení NN a 2 x rozpojovací skříň v pilíři - zemní vedení elektrické energie NN umístěné do pozemků p.č. 262/1, 266/11, 266/12, 316/3, 317/1, 2855/1, 2856/1, 2857/1 a 2858 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany, Plzeňská, Sedláčkova, Madlonova, Litohlavská s jednorázovou finanční náhradou Městu Rokycany ,- Kč + DPH, která je přílohou tohoto usnesení a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 403 Pronájem majetku Žádost Komerční banky a.s., Na Příkopě 969/33, Praha - Staré Město, o pronájem části pozemkové parcely č. 2780/1 v k.ú. Rokycany (2) Rada města schvaluje Komerční bance a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha Staré Město, IČO: , DIČ: CZ , pronájem části pozemkové parcely č. 2780/1 o výměře 87 m², v k.ú. Rokycany, druh pozemku ostatní plocha, dle zakreslení v katastrální mapě, za účelem zřízení sedmi parkovacích míst, na dobu určitou od do s tím, že výše nájemného za jedno parkovací místo bude činit ,- Kč, včetně DPH a ukládá odboru rozvoje města uzavřít nájemní smlouvu dle přiloženého vzoru, který je přílohou tohoto usnesení.termín: idd: 404 Pronájem majetku Mototrading, spol. s.r.o., se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10 - výpověď nájemní smlouvy ze dne (2) Rada města ukládá odboru rozvoje města opakovaně zveřejnit záměr č. 107/2015/ s termínem podání nabídek do do hodin.termín: idd: 405 Strana 7 z 12

8 2412 Pronájem majetku Žádost paní Ivety Veselé, bytem V Rákosí č.p. 232, Ejpovice, o pronájem místnosti č. 202 na adrese J. Knihy č.p. 225 (2) Rada města schvaluje paní Ivetě Veselé, nar , fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, se sídlem Ejpovice, V Rákosí č.p. 232, IČO: , pronájem prostor sloužících k podnikání, kancelář č. 202, o výměře 33,06 m², na stavební parcele č. 167/3, k.ú. Rokycany, ve II. nadzemním podlaží domu na adrese J. Knihy č.p. 225, Rokycany Střed, za nájemné 800,- Kč/m²/rok, každoročně navýšené o platnou míru inflace, na dobu neurčitou od a ukládá odboru rozvoje města uzavřít nájemní smlouvu dle vzoru, který je přílohou tohoto usnesení.termín: idd: 406 Dotace z rozpočtu města Žádost o poskytnutí dotace na likvidaci stavby septiku - Dům U Cihelny čp. 679, I Rada města nesouhlasí s poskytnutím dotace (finančního příspěvku) na realizaci stavby Rokycany, likvidace septiku, prodloužení kanalizační přípojky pro pozemek st. p. č. 1541, U Cihelny plánovanou stavebníkem Bytové družstvo Dům u Cihelny č.p. 679, 680, IČ , se sídlem U Cihelny 680, Nové Město, Rokycany a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 407 Pronájem majetku Žádost Mgr. et Mgr. Petra Čechury, jednatele Protective Guard s.r.o., Palackého 70/1, Plzeň, o odpuštění smluvní pokuty a snížení nájemného ) Rada města neschvaluje společnosti Protective Guard s.r.o., Palackého třída 1, Plzeň, IČO: , DIČ: CZ , zastoupené panem Mgr. et Mgr. Petrem Čechurou, odpuštění smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za nedodržení podmínek nájemní smlouvy č. /7719/2015 (SP00775) a ukládá odboru rozvoje města k realizaci.termín: ) Rada města neschvaluje společnosti Protective Guard s.r.o., Palackého třída 1, Plzeň, IČO: , DIČ: CZ , zastoupené panem Mgr. et Mgr. Petrem Čechurou, snížení nájmu za pronájem pozemkových parcel číslo: 4144 o výměře 230 m², 4145 o výměře 212 m², 427/3 o výměře 725 m² a částí pozemkových parcel číslo: 428/1 o výměře cca 80 m², 491/4 o výměře cca m², 447/7 o výměře cca m² a části stavby účelové komunikace ulice Na Cvičišti (přemostění Rakovského potoka) o výměře cca 120 m², vše v k.ú. Rokycany, za účelem zřízení a provozování místa pro provizorní veřejné parkování kamionů a jiných vozidel s nepřetržitou obsluhou, dle nájemní smlouvy č. /7719/2015 (SP00775) z částky ,- Kč na ,- Kč za měsíc, plus platná sazba DPH na dobu od do a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 408 Strana 8 z 12

9 2431 Výběrová řízení Jmenování hodnotících komisí Rada města jmenuje hodnotící komise na zakázky odboru rozvoje města v tomto složení: 1. Rokycany, ul.pod Ohradou čp oprava bytu č.6 Ing. Jiří Hlad, (náhradník Šárka Kozlerová), Martina Planetová, (náhradník Blanka Korfová), Zdeněk Smejkal, (náhradník Ing.Zdeněk Smejkal). 2. Rokycany, ul. Pod Ohradou čp oprava bytu č.2 - Ing. Jiří Hlad, (náhradník Šárka Kozlerová), Blanka Korfová, (náhradník Martina Planetová), Zdeněk Smejkal, (náhradník Ing. Zdeněk Smejkal). 3. Rokycany, ul. Pod Ohradou čp. 5 - oprava bytu č Ing. Jiří Hlad, (náhradník Šárka Kozlerová), Martina Planetová, (náhradník Blanka Korfová), Zdeněk Smejkal, (náhradník Ing. Zdeněk Smejkal). 4. Rokycany, ul. Dělostřelců čp oprava fasády - Ing. Jiří Hlad, (náhradník Šárka Kozlerová), Ing. Alena Nováková, (náhradník Ing. Milana Jirsová), Zdeněk Smejkal, (náhradník Ing. Zdeněk Smejkal), Václav Kočí, (náhradník Ing. Jaroslav Mráz), MUDr. Bedřich Brož, (Oldřich Kožíšek, náhradník). 5. Rokycany, ul.soukenická čp rekonstrukce bytu č. 3 - Ing. Jiří Hlad, (náhradník Šárka Kozlerová), Blanka Korfová, (náhradník Martina Planetová), Zdeněk Smejkal, (náhradník Ing. Zdeněk Smejkal). 6. Rokycany, ul. Jeřabinová čp. 431 rekonstrukce bytu č. 8 - Ing. Jiří Hlad, (náhradník Šárka Kozlerová), Martina Planetová, (náhradník Miroslav Mulač), Zdeněk Smejkal (náhradník Ing. Zdeněk Smejkal). 7. Rokycany, ul. Madlonova čp. 37- rekonstrukce bytu č. 6- Ing. Jiří Hlad, (náhradník Šárka Kozlerová), Martina Planetová, (náhradník Blanka Korfová), Zdeněk Smejkal, (náhradník Ing. Zdeněk Smejkal) a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: Bytová komise 2451 Ostatní bytové záležitosti Žádost o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s bytovým fondem města - Mario Banda Rada města nesouhlasí s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s bytovým fondem města čl. 3b, odst. 5), písm. a) panu Mario Bandovi a doporučuje zastupitelstvu města výjimku neschválit. Termín: Bytová komise idd: 500 Strana 9 z 12

10 2452 Uzavření nájemní smlouvy Uzavření nájemních smluv na byty města - 01/ Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na: a) byt č. 12, U Spilky 90, Rokycany s paní Michalou Koldinskou, Na Pátku 35, Rokycany, náhradník pan Jakub Kulišan, Josefa Růžičky 9, Rokycany, b) byt č. 7, Josefa Růžičky 9, Rokycany s panem Miloslavem Vimmerem, Smetanova 50, Rokycany, náhradník pan Jakub Kulišan, Josefa Růžičky 9, Rokycany, c) byt č. 10, Soukenická 451, Rokycany s paní Teresou Krupovou, Nový Jáchymov 147, d) byt č. 11, Soukenická 450, Rokycany s panem Romanem Kopejskem, Boženy Němcové 550, Rokycany, e) byt č. 12, Jeřabinová 431, Rokycany s paní Vlastou Loužeckou, Masarykovo náměstí 1, Rokycany s tím, že žadatelka doloží do , 8.00 hodin své příjmy, f) byt č. 16, Pod Ohradou 700, Rokycany s paní Irenou Chaloupkovou, Sedláčkova 446, Rokycany, náhradník paní Anna Shorná, Polní 954, Rokycany, g) byt č. 9, Pod Ohradou 71, Rokycany s panem Romanem Tichým, Masarykovo náměstí 1, Rokycany, náhradník Radka Jedounová, Dobřív 183, h) byt č. 16, Jeřabinová 403, Rokycany s paní Naděždou Zajacovou, Družstevní 751, Rokycany, náhradník paní Martina Kušlová, Čechova 951, Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: Bytová komise 2452 idd: 501 Uzavření nájemní smlouvy Uzavření nájemních smluv na byty s pohledávkou, postoupení pohledávky - 01/ Rada města schvaluje: a) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, Jeřabinová 403, Rokycany s paní Michaelou Elstnerovou, Barákova 765, Rokycany, b) postoupení pohledávky za byt č. 10, Jeřabinová 403, Rokycany ve výši ,- Kč paní Michaele Elstnerové, Barákova 765, Rokycany, c) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, Madlonova 37, Rokycany s paní Nikolou Zachardovou, Čilina 358E, Rokycany po schválení postoupení pohledávky za byt zastupitelstvem města a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. 2. Rada města souhlasí s postoupením pohledávky za byt č. 9, Madlonova 37, Rokycany ve výši ,- Kč paní Nikole Zachardové, Čilina 358E, Rokycany a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: Bytová komise 2451 idd: 502 Ostatní bytové záležitosti Zveřejnění nabídky pronájmu bytů s pohledávkou - Palackého 171, U Spilky 90, Rokycany Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu: bytu č. 2, Palackého 171, Rokycany s pohledávkou ,- Kč na dobu 30 dnů a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: Rada města souhlasí: a) s postoupením pohledávky vzniklé na bytě č. 6, U Spilky 90, Rokycany ve výši ,- Kč za cenu ,- Kč (50% ceny) zájemci, s kterým bude uzavřena nájemní smlouva na tento byt, b) s odpisem části pohledávky vzniklé na bytě č. 6, U Spilky 90, Rokycany ve výši ,- Kč a s uzavřením smlouvy dle přiloženého vzoru, který je přílohou tohoto usnesení, a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín Bytová komise idd: 503 Strana 10 z 12

11 Pronájmy 2802 Sportovní zařízení města Rokycany Pronájem prostor sloužící podnikání na zimním stadionu na základě vyhlášeného záměru číslo 10/2015/SZ Rada města schvaluje pronájem prostor sloužících k podnikání na základě vyhlášeného záměru číslo 10/2015/SZ místnost o výměře 10,5 m2 nacházející se v tribuně číslo II zimního stadionu v Rokycanech organizaci Hokejový klub, o.s., Rokycany, J. Růžičky 1018, IČ: za měsíční nájemné ve výši 300,- Kč včetně platné sazby DPH vždy v době provozu zimního stadionu od v každém kalendářním roce. Začátek pronájmu od na dobu neurčitou a ukládá vedoucímu organizační složky k vyřízení. Termín: Pronájmy 2802 idd: 601 Sportovní zařízení města Rokycany Pronájem plochy na plaveckém bazénu na základě vyhlášeného záměru číslo 11/2015/SZ Rada města schvaluje pronájem plochy o rozměrech 270 cm x 57 cm společnosti DIGINEX Technology s.r.o., Kamenný Újezd, Kocanda 20, Hrádek, IČ: od na dobu neurčitou za roční nájemné 4 000,- Kč, ke které bude připočtena platná sazba DPH a ukládá vedoucímu organizační složky k vyřízení.termín: Pronájmy idd: Likvidace majetku Návrh na vyřazení movitého majetku č. 31/2015 a 32/ Rada města schvaluje vyřazení movitého majetku: a) Městského úřadu Rokycany, odboru rozvoje města, návrh na vyřazení movitého majetku ze dne , pořizovací cena ,00 Kč, b) Městského úřadu Rokycany, odboru rozvoje města, návrh na vyřazení movitého majetku ze dne , pořizovací cena ,00 Kč a ukládá odboru školství a kultury k vyřízení. Termín: idd: 800 Ostatní bytové záležitosti Výměna obytných místností, č. 1 a č. 5, Žďárská cesta Rada města schvaluje výměnu obytné místností č. 1, nájemce pan Vojtěch Godla za obytnou místnost č. 5, nájemce paní Monika Kralovičová, v ulici Žďárská cesta 1118, Rokycany a ukládá sociálnímu a zdravotnímu odboru k realizaci. Termín: idd: 801 Strana 11 z 12

12 2802 Sportovní zařízení města Rokycany Využívání plaveckého bazénu zdarma klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny v roce Rada města schvaluje využívání plaveckého bazénu zdarma klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny se sídlem Jeremenkova 11, Ostrava-Vítkovice, IČ: od 1.2. do každou sobotu od 09:30 11:30 hod a od 15:00 18:00 hod vždy na 60 minut za měsíční paušální částku ,- Kč včetně DPH a ukládá vedoucímu organizační složky k vyřízení.termín: idd: 802 Organizační složky Užitkový automobil pro Pečovatelskou službu města Rokycany Rada města schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 17 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek a schvaluje přímý nákup nového užitkového automobilu Peugeot Partner Furgon pro Pečovatelskou službu města Rokycany, od společnosti IC WEST, s.r.o., sídlo Slovanská alej 24, PSČ , IČO , za cenu ,00 Kč vč. DPH, schvaluje uzavření smlouvy s touto společností a ukládá vedoucí organizační složky k vyřízení. Termín: idd: 803 Usnesení z jednání rady města konaného dne stvrzují. V Rokycanech dne: 25. ledna Ing. Tomáš Rada místostarosta Václav Kočí starosta Strana 12 z 12

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 od 8:00:00 do 13:05:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015 od 8:00:00 do 15:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 9.3.2015 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově TRIANA. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 29.4.2019 od 15:00:00 do 17:35:00 v budově Triana. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 61 konaného dne: 19.8.2003 od 15:00:00 do 19:10:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 15.12.2014 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2016 konaného dne 18.01. 2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, místostarostka Radek Pelc, člen rady

Více

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%)

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%) HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 15.11.2011 13:14:31 1.1. Schválení zápisu 11. zasedání ZMČ Praha 5 Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Bejšovec Jan Ing. Bezpart. 3 Pro Frélich Martin Ing. ODS 6 Nehlasoval Havlinová Radka

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV.

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 26.1.2015 od 15:00:00 do 17:20:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2015 Rada města Čelákovic: 1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 4.7, 4.8, 4.9, 11.7 a 11.8

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Projednané návrhy: 30. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j: MUCH 81228/2009 KS TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 18. schůze

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3 7. schůze rady města konaná dne 9.3.2016 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Oprava

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 9-2009 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne 9.2.2015

PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne 9.2.2015 PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne 9.2.2015 Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště zprávu o činnosti Rady města Uherské Hradiště za období 16. 12. 2014-13.

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Změna rozpočtu komentář ORM Závěrečný inventarizační zápis

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Změna rozpočtu komentář ORM Závěrečný inventarizační zápis Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 18.4.2011 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Hostinné, konané dne 02.12.2015 527/39/RM/2015 Schválení programu 39. schůze rady města program 39. schůze: 1. Schválení programu

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 558 / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více