BD návrh a posouzení plošných základů oproti hlubinným

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BD návrh a posouzení plošných základů oproti hlubinným"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta Studentská vědecká odborná činnost Akademický rok 2015/2016 BD návrh a posouzení plošných základů oproti hlubinným Textová část Jméno a příjmení, ročník a obor : Martin Hačka, 4. ročník PS Konzultant : Ing. Radka Kantová Katedra : Technologie a řízení staveb

2 Účel: Developer výstavby vlastní dva pozemky v různých lokalitách a na jedné z nich chce provést výstavbu bytového domu. Pro obě varianty se jedná o stejný bytový dům. Jediný rozdíl je v navrhovaných základových konstrukcí díky rozdílným únosnostem zeminy. Anotace: Cílem soutěžní práce je konstrukční a technologický návrh základových konstrukcí zvoleného objektu. Imitováno umístění objektu v odlišné lokalitě než je stavba skutečně provedena. Reálná stavba byla navržena s plošnými základovými konstrukcemi. Místem pro návrh nového umístění se stala parcela s nízkou únosností zeminy, než na parcele, kde je stavba skutečně zhotovena. Při návrhu základových konstrukcí bylo porovnáno vyhotovení plošných základů oproti hlubinným základům. Klíčová slova: Zemní práce, únosnost zeminy, sejmutí ornice, hloubení stavební jámy, vrtané piloty CFA, hlubinné základové konstrukce, plošné základové konstrukce, staveništní komunikace, položkový rozpočet, časový plán, návratnost investice. Anotation: The aim of the competition work is structural and technological design of foundation structures selected object. Imitated location of the object in a different location than the building is actually carried out. Fair building was designed with the printed foundation structures. Place to draft a new location became the parcel with low bearing capacity of soil than the plot where the building is actually constructed. When designing the foundation structures will be compared against a copy of shallow foundations deep fundamentals ". 2

3 OBSAH 1. Úvod Popis a informace o objektu Navržené lokality Jednotlivé postupy technologických etap Časový plán Rozpočet Závěr Seznam příloh

4 1. ÚVOD Cílem mé práce je posoudit vhodnost a následné rozhodnutí místa výstavby bytového domu pro investora. Pro výstavbu objektu jsou na výběr dvě lokality. Hlavní rozdíl v jednotlivých lokalitách je v únosnosti zeminy Rdt. Z tohoto důvodu budou pro řešené varianty objektů navrhnuty rozdílné základové konstrukce. Jsou to konstrukce hlubinného zakládání, tedy pilot, a konstrukce plošného zakládání. Ve vypracovaném soutěžním návrhu se budu detailně zabývat jednotlivými vybranými technologickými etapami hrubé spodní stavby. Následně je vypracován položkový rozpočet podle výkazů výměr ze všech řešených technologických etap pro jednotlivé varianty. Rozpočet bude zohledňovat jednotlivé postupy prací a jejich finanční rozdíl. Dále je sestaven časový plán výstavby obou variant jak plošných základů, tak hlubinných základů. Z časového harmonogramu vyplyne začátek, délka trvání a konec jednotlivých stavebních procesů obou variant. Harmonogramem také bude zobrazen časový rozdíl v provádění plošných základových konstrukcí oproti hlubinným základovým konstrukcím. 2. POPIS A INFORMACE O OBJEKTU Návrh se zabývá novostavbou bytového domu na jedné ze dvou různých lokalit. Záměrem investora je vytvoření bytových jednotek různé plošné velikosti s parkováním. Jako doplňující provoz je uvažována prodejní plocha v 1.NP. Parcela bude zastavěna v ploše 778,8 m 2. Objekt je navržen s jedním podzemním podlažím a se 7 nadzemními podlažími. V podzemním podlaží jsou situovány podzemní garážová stání a zázemí bytového domu. V 2. nadzemním podlaží je samotný bytový dům a vegetační střecha nad částí podzemních garáží. Ostatní nadzemní podlaží jsou pro bytový dům. Celkový obestavěný prostor činí 7 804,7 m 3. Plocha k pronájmu je m 2. Dohromady je navrženo 23 bytů. Nejnižší výšková úroveň vstupu do bytů je na +0,510. Podlaží 2., 3.,4. a 5. bude částečně konzolovitě vystupovat do ulice z půdorysného průmětu fasády. Vjezd do garáží je umístěn na uliční straně spolu s hlavním chodem do bytového domu. 4

5 Místo sedlové střechy jsou navrženy dvě ustupující podlaží s rovnou střechou, které z ulice nebudou vidět. Dvorní část objektu je pouze dvoupodlažní s podzemními garážemi. Svislé nosné konstrukce Štítová stěna je navržena vyzdívaná z betonových bednících tvarovek, jinak je veškeré zdivo navrženo z cihelných pálených tvarovek POROTHERM. POROTHERM 30 P+D P10 na MC10 POROTHERM 25 AKU P+D P10 na MC10 POROTHERM 17,5 P+D P10 na MC10 Pro navázání zdiva na svislé železobetonové konstrukce jsou navrženy prvky Dis Tech Drehlock. Od 5. patřa jsou navrženy nosné stěny z keramických tvarovek. V celém objektu jsou vnitřní stěny a příčky vyzděny z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D. Vnitřní instalační příčky předstěny budou vyzděny z pórobetonových tvárnic. Vodorovné nosné konstrukce Tloušťka stropních desek je navržena 160, 200, 250 a 280 mm. Součástí stropních desek jsou průvlaky polohované po obvodu konstrukce. V Nosných konstrukcích byly vynechány prostupy pro vedení technických zařízení objektu, jedná se zejména o prostupy větších rozměrů. V případě potřeby mohou být další prostupy provedeny dodatečně vrtáním, před prováděním dodatečných prostupů musí být polohy a velikosti prostupů odsouhlaseny projektantem statiky. Zastřešení Skladba střechy je navržena s parotěsnou zábranou na bázi asfaltových pasů s kovovou vložkou. Spád je vytvořen pomocí spádových klínů v tl. min 240 mm v kombinaci extrudovaný polystyren se spádovými klíny z expandovaného polystyrenu. Střešní krytinu tvoří hydroizolační vrstva na bázi mpvc. Hydroizolační vrstva je položena na betonovou desku betonovanou ve spádu podle sklonu tepelně- 5

6 izolační vrstvy. Nad střechu vystupují: komín, atiky, vnitřní atika a střecha nad výtahovou šachtou. 3. NAVRŽENÉ LOKALITY Developer výstavby vlastní dva pozemky v různých lokalitách a na jedné z nich chce provést výstavbu bytového domu. Pro obě varianty se jedná o stejný bytový dům. Jediný rozdíl je v navrhovaných základových konstrukcí díky rozdílným únosnostem zeminy. Varianta A na ulici Kovářská Lokalita je situována v městské části Brno Komárov, kterou označuji jako varianta A. Toto umístění se nachází zastavěné části s malým prostorem přímo na ulici Kovářská. Vedle plochy pro objekt se nachází volná parcela pro zařízení staveniště, která je ve vlastnictví investora. Základové poměry Zemní práce budou prováděny v zemině II. Třídy těžitelnosti. Únosnost zeminy v lokalitě činí 350 kpa. Z tohoto důvodu jsou pro tuto lokalitu navrženy plošné základy pro bytový dům. Bude zhotovena základová deska tl. 320 mm s vloženou kari sítí s jednotlivými náběhy a figurami. Varianta B na ulici U Penzionu Druhá lokalita je situována v městské části Brno Bohunice, označovaná jako varianta B. Oblast je méně zastavěná v klidné městské části. Blízko se nachází obchodní centrum Brno Campus a Fakultní nemocnice Bohunice. Z tohoto důvodu nabízí místo lepší podmínky pro výstavbu bytového domu. Základové poměry Únosnost zeminy v této oblasti činí pouze 200 kpa, což je o 150 kpa méně než na ulici Kovářská v Brně Komárově. To je podmětem pro navrhnutí hlubinných základových konstrukcí. Dále budou navrhnuty základové pasy, které budou položeny na hlavách jednotlivých pilot a přenášet do pilot zatížení. Na piloty bude působit pouze tlakové zatížení, a proto budou provedeny z prostého betonu. Na základových pasech bude vyhotovena základová deska tl. 320 mm s vloženou kari sítí. Zemní práce budou prováděny v zemině II. třídy těžitelnosti v úrovni základové desky, v oblasti pilot bude zemina IV. třídy těžitelnosti. 6

7 4. JEDNOTLIVÉ POPISY TECHNOLOGICKÝCH ETAP Zde jsou uvedeny jednotlivé technologické etapy. Popisovány vždy budou obě varianty provedení. Pro veškeré technologické etapy jsou vyhotoveny technologické předpisy včetně dokumentu o navržených strojích. Technologická etapa sejmutí ornice Varianta A na ulici Kovářská Sejmutí ornice se provede pomocí pásového dozeru Caterpillar D8T se šířkou radlice 4,27 m a objemem radlice 11,7 m 3. Celková hloubka ornice činí 0,3 m. Pracovní záběr stroje činí 4,26 m. Dozer bude snímat ornici na 2x a to vždy do hloubky 150 mm. Pracovní stroj bude hrnout ornici před sebe do vzdálenosti 14,2 m. Po sejmutí první vrstvy dozerem se ornice bude nakládat na nákladní automobil pomocí kolového nakladače Caterpillar 924K. Objem lopaty nakladače je 2,3 m 3. Po naložení veškeré sejmuté deponie se začne snímat ornice v druhé vrstvě. Veškeré znázornění pojezdů strojů je vyznačeno ve výkrese č. A07 Postup zemních prací Sejmutí ornice. Celkem bude sejmuto dle výkazu výměr 452,22 m 3 v nenakypřeném stavu a 520,1 m 3 v nakypřeném stavu. Přibližná doba trvání snímání ornice je 4 hodiny. Pro nepřetržitý provoz nakládače je třeba dle výpočtu 4 nákladní automobily. Varianta B na ulici U Penzionu Sejmutí ornice bude provedeno za pomocí kolového nakladače Caterpillar 924K s objemem lopaty 2,3 m 3. Šířka pracovního záběru činí 2450 mm a šířka navržené lopaty činí 2550 mm. Pracovní stroj bude hrnout ornici před sebe do vzdálenosti 9,4 m. Díky hloubkovému dosahu nakladače bude provedeno sejmutí ornice na 3x vždy po 100 mm. Ornice bude ihned po sejmutí nakládána na nákladní automobil. Rozměry snímané plochy jsou cca 91,48 x 98,00 metrů. Důvodem těchto rozměrů snímané ornice je navržení staveništní komunikace s poloměrem otáčení 18,5 m pro přístup nákladního automobilu na dno stavební jámy pro odvoz vývrtku z pilotovacích prací. Veškeré znázornění pojezdů strojů je vyznačeno ve výkrese č. B10 Postup zemních prací Sejmutí ornice. 7

8 Celkem bude sejmuto dle výkazu výměr 1730,7 m 3 v nenakypřeném stavu a 1990,3 m 3 v nakypřeném stavu. Přibližná doba trvání snímání ornice je 8 hodin a 22 minut. Pro nepřetržitý provoz nakládače je třeba dle výpočtu 7 nákladních automobilů. Technologická etapa provádění záporového pažení Před hloubením stavební jámy se provedou vrty pro zápory záporového pažení. Tato technologická etapa je z velké části pro obě varianty stejná, navíc nemá vliv na volbu základové konstrukce a proto zde nebude detailněji popisována. Její popis je sepsán ve výkrese č. B12 Postup prací Provádění záporového pažení. Rozdíl v těchto variantách je v celkovém počtu kusů, kde na ulici Kovářská bude potřeba 73 ks zápor a na ulici U Penzionu bude třeba 83 ks. Jednotlivé pažiny budou osazovány při postupném hloubení stavební jámy Technologická etapa hloubení stavební jámy Varianta A na ulici Kovářská Výkop stavební jámy - Pro hloubení stavební jámy bude použito rypadlo Caterpillar 320 E s objemem lopaty 1,3 m 3. Výkop stavební jámy je rozdělen na 3 sekce. V 1. sekci je zhotovena jižní třetina stavební jámy. Tato sekce je rozdělena na 2 pracovní záběry. Rypadlo bude postupovat s hloubením směrem dozadu na plochu nehloubené 3. sekce stavební jámy, která se nachází v prostřední části půdorysu. Následně po provedení 1. sekce se zahájí výkop 2. sekce, která se nachází na severní straně půdorysu. Tato sekce bude hloubena obdobně jak sekce 1. Jako poslední bude provedena 3. sekce. Tato sekce se nalézá mezi 1. a 2. sekcí. Plocha je rozdělená na 2 pracovní záběry pojezd rypadla bude směrem dozadu na volnou plochu, kde se nachází zařízení staveniště. Veškeré informace o postupu jsou uvedeny ve výkrese číslo A08 Postup zemních prací Výkop stavební jámy. Celkový objem nenakypřené zeminy ze stavební jámy činí 2 025,16 m 3 zeminy a v nakypřeném stavu 2 328,94 m 3. Přibližná doba trvání hloubení stavební jámy činí 19 hodin 30 minut. Pro nepřetržitý provoz rypadla je třeba dle výpočtu 3 nákladní automobily. 8

9 Výkop základových figur - Pro hloubení základových figur bude použito minirýpadlo Caterpillar 303.5E s objemem lopaty 1,3 m 3. Minirýpadlo bude do stavební jámy spuštěno za pomocí věžového jeřábu Liebherr 90 EC-B 6 FR.Tronic. Minirýpadlo bude vytěženou zeminu nakládat do kontejnerů, které budou připraveny ve stavební jámě. Kontejnerem bude manipulováno za pomocí věžového jeřábu, který kontejner přemístí nad staveništní skládku SO1, kde bude zemina vyklopena. Následně bude zemina nakládána pomocí mininakladače na nákladní automobil. Celkový objem nenakypřené zeminy ze stavebních figur činí 125,96 m 3 zeminy a v nakypřeném stavu 144,85 m 3. Přibližná doba trvání hloubení stavební jámy činí 13 hodin 40 minut. Pro nepřetržitý provoz rypadla je třeba dle výpočtu 3 nákladní automobily. Varianta B na ulici U Penzionu Pro hloubení stavební jámy bude použito rypadlo Caterpillar 320 E s objemem lopaty 1,3 m3. Hloubení stavební jámy je rozděleno do tří etap. V 1. etapě se vyhloubí celá půdorysná plocha stavební jámy na hloubkovou úroveň -2,510 m a tím dostaneme finální úroveň jámy J1. Stavební jáma J6 se provede na výškovou úroveň dle projektové dokumentace. V 1. etapě výkopu stavební jámy se provede také nájezdová rampa do stavební jámy. Po provedení 1. etapy se začnou realizovat pilotovací práce. Po dokončení pilotovacích prací a následné sedmidenní technologické pauze se začne hloubení 2. etapy. V této etapě se budou provádět stavební jámy označené J2, J4. Stavební jáma J3 se v této etapě provede na stejnou hloubkovou úroveň jako stavební jáma J2. Označení J5 nese pojezdová rampa, která slouží pro pojezdy stroje mezi výškovými úrovněmi jámy J1 a J2. Jako poslední bude realizována 3. etapa výkopových prací, kde bude hlouben zbytek stavební jámy J3 na výškovou úroveň dle projektové dokumentace. Provádění hloubení stavební jámy je detailněji vyznačeno na výkrese č. B11 Postup práce Výkop stavební jámy. Po dokončení všech tří etap výkopu stavební jámy bude na řadě výkop zemních rýh pro základové pasy. Tyto práce budou prováděny stejným rypadlem jako samotný výkop stavební jámy. 9

10 Celkový objem nenakypřené zeminy ze všech zemních prací činí 2 244,2 m 3 zeminy a v nakypřeném stavu 2582,4 m 3. Přibližná doba trvání hloubení stavební jámy činí 21 hodin 32 minut. Pro nepřetržitý provoz rypadla je třeba dle výpočtu 4 nákladních automobilů. Technologická etapa provádění pilot Etapa je aktuální jen pro variantu B na ulici U Penzionu, kde jsou navržené hlubinné základové konstrukce. Polohy a rozměry pilot jsou vyznačeny ve výkrese č. B04 Výkres hlubinných základů. Varianta B na ulici U Penzionu Hlubinné základy jsou tvořeny pilotami z prostého betonu. Dohromady je navrženo 91 pilot, z toho 8 pilot je průměru 1,0 m. Zbylých 83 pilot bude průměru 0,62 m. Celková délka prováděných pilot činí 300 metrů. Piloty se budou realizovat vrtací technologií CFA. Postup provádění: Do stavební jámy bude dopravena vrtací souprava. Pomocí vrtáku s průběžným šnekem se budou provádět vrty jednotlivých pilot. Šnek se do zeminy zavrtá, aniž by byla zemina těžena, tzn., že i v nestabilních zeminách je vrt neustále zapažen zeminou, která ulpívá na závitech šneku. Po dosažení projektované hloubky se začne s betonáží pomocí střední roury průběžného šneku. Využívá se čerpadla, jež je pružnou hadicí přímo spojeno s hlavou vrtného nástroje. Technologická etapa provádění základových konstrukcí Pro obě varianty je provádění základových konstrukcí velice podobné. Obě varianty mají základovou desku tl.: 320 mm stejných půdorysných rozměrů. Varianta A na ulici Kovářská Provádění základové desky je rozděleno na 2 etapy. Jednotlivé etapy jsou znázorněny ve výkrese č. A09 Postup prací Provádění základových konstrukcí. Etapy se liší v poloze autočerpadla, kde v druhé etapě je nutno vyřídit potřebná povolení k zablokování ulice Kovářská. 10

11 Varianta B na ulici U Penzionu Provádění základové desky je taktéž rozděleno na 2 etapy. Jednotlivé etapy jsou znázorněny ve výkrese č. B13 Postup prací Provádění základových konstrukcí.. Etapy se liší v poloze autočerpadla. 5. ČASOVÝ PLÁN Varianta A na ulici Kovářská Navrhnutý termín pro začátek výstavby bytového domu je naplánován na 17. dubna Předpokládaný konec výstavby výše pospaných technologických etap je naplánován na 5. června Celková doba trvání všech prací činí 49 dní. Varianta B na ulici U Penzionu Navrhovaný termín pro začátek výstavby bytového domu varianty B je taktéž naplánován na 17. dubna Předpokládaný konec této výstavby výše pospaných technologických etap je naplánován na 25. červenec Celková doba trvání všech prací činí tedy 99 dní. Časový rozdíl v provádění jednotlivých variant se rovná 50 dní. 6. ROZPOČET Dle cenových ukazatelů ve stavebnictví (THU) se cena výstavby bytového domu o obestavěném prostoru 7 804,7 m 3 odhaduje přibližně na Kč. Cena hrubé spodní stavby vybraných technologických etap je sestavována dle položkového rozpočtu pomocí výkazů výměr. Zemní práce Zemní práce varianty A na ulici Kovářská v Brně Komárově budou stát Kč. Cena zemních prací varianty B na ulici U Penzionu v Brně Bohunicích byla stanovena na Kč. Celkový finanční rozdíl tedy činí Kč. Tento rozdíl je především dán objemem jednotlivých sejmutých ornic. 11

12 Realizace spodní stavby na ulici Kovářská Sejmutí ornice 452,22 m ,00 Kč Převoz ornice na mimostaveništní skládku 520,1 m ,00 Kč Nakládání ornice 520,1 m ,00 Kč Poplatek za skládku zeminy 520,1 m ,00 Kč Celkem ,00 Kč Realizace spodní stavby na ulici U Penzionu Sejmutí ornice 1730,7 m ,00 Kč Převoz ornice na mimostaveništní skládku 1990,3 m ,00 Kč Nakládání ornice 1990,3 m ,00 Kč Poplatek za skládku zeminy 1990,3 m ,00 Kč Celkem Celkový rozdíl práce s ornicí je ,00 Kč ,00 Kč Základy a zvláštní zakládání Základy varianty A na ulici Kovářská v Brně Komárově budou stát Kč. Cena základových prací a zvláštního zakládání hlubinných základových konstrukcí u varianty B na ulici U Penzionu v Brně Bohunicích byla stanovena na Kč. Celkový finanční rozdíl tedy činí Kč. Tento rozdíl je především dán technologickou etapou pilot. Zřízení pilot 0,62m 254,84 m ,00 Kč Zřízení pilot 1,0m 44,72 m 67884,00 Kč Převoz zeminy z vrtů pro piloty na mimo. Skládku 149,24 m ,96 Kč Nakládání zeminy pro piloty 149,24 m3 8775,30 Kč Poplatek za skládku zeminy z pilot 149,24 m ,40 Kč Vrty pro piloty do hl. 5,0 m 0,62m 161,33 m ,85 Kč Vrty pro piloty nad hl. 5,0 m 0,62m 130,33 m ,20 Kč Vrty pro piloty nad hl. 5,0 m 1,0m 46,32 m ,20 Kč Celkem ,91 Kč Celková cena Celková cena zahrnuje vybrané technologie (sejmutí ornice, záporové pažení, zhotovení pilot a základové konstrukce) Cena výstavby varianty A na ulici Kovářská činí Kč. Cena výstavby varianty B na ulici U Penzionu je Kč. Cenový rozdíl obou variant činí Kč. 12

13 Cena pilotovacích prací při provádění pilot z původního terénu. Touto volbou nemusíme navrhovat širokou staveništní komunikaci kvůli možnosti vjezdu do stavební jámy. Celkové rozměry staveniště se tedy výrazně zmenší asi o 40% Díky této volbě se sníží objem sejmuté ornice. Objem vytěžené zeminy z vrtů pro piloty se naopak zvýší. Realizace spodní stavby na ulici U Penzionu s vrtanými piloty od původního terénu Sejmutí ornice 1038,4 m ,12 Kč Převoz ornice na mimostaveništní skládku 1194,18 m ,30 Kč Nakládání ornice 1194,18 m ,02 Kč Poplatek za skládku zeminy 1194,18 m ,12 Kč Celkem ,56 Kč Zřízení pilot 0,62m 254,84 m ,00 Kč Zřízení pilot 1,0m 44,72 m 67884,00 Kč Převoz zeminy z vrtů pro piloty na mimo. Skládku 239,2 m ,80 Kč Nakládání zeminy pro piloty 239,2 m ,96 Kč Poplatek za skládku zeminy z pilot 239,2 m ,00 Kč Vrty pro piloty do hl. 5,0 m 0,62m 169,24 m ,00 Kč Vrty pro piloty nad hl. 5,0 m 0,62m 319,96 m ,00 Kč Vrty pro piloty nad hl. 5,0 m 1,0m 68 m ,00 Kč Celkem ,76 Kč Cena celkem za volbu provádění pilot z původního terénu činí Kč. Proto volím možnost provádění pilot ze dna staveništní jámy s větším objemem sejmuté ornice, díky navržené staveništní komunikací. Tato volba stojí dohromady ,9 Kč a ušetřím tedy o ,1 Kč. 7. ZÁVĚR Průměrná cena pronájmu 1 m 2 v lokalitě městské části Brno Komárov na ulici Kovářská varianty A činí 180 Kč/m 2. Bytový dům poskytuje m 2 plochy k pronájmu. Celková částka za pronájem je tedy Kč/měsíc. Cena výstavby bytového domu je Kč => návratnost investice je v období 11 let a 2 měsíců. Průměrná cena pronájmu 1 m 2 v lokalitě městské části Brno Bohunice na ulici U Penzionu varianty B činí 195 Kč/m 2. Bytový dům poskytuje m 2 plochy 13

14 k pronájmu. Celková částka za pronájem je tedy Kč/měsíc. Cena výstavby bytového domu je Kč => návratnost investice je v období 10 let a 9 měsíců. Podle mého názoru, který vychází z výše uvedených faktů, se domnívám, že developer by si pro výstavbu bytového domu vybral VARIANTU B na ulici U Penzionu v Brně Bohunicích. Tahle varianta je sice o Kč dražší, ale investice se díky dobré a výhodné lokalitě vrátí rychleji. Během dalších 5 let po vrácení investice bytový dům vydělá investorovi Kč, zatímco varianta B jen To je tedy o Kč více než u varianty A. 14

15 8. SEZNAM PŘÍLOH Varianta A na ulici Kovářská A01 SITUACE A02 ŘEZ A03 VÝKRES VÝKOPŮ S POSTUPEM PROVÁDĚNÍ A04 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO ZEMNÍ PRÁCE A05 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A06 POSTUP ZEMNÍCH PRACÍ SEJMUTÍ ORNICE A07 POSTUP ZEMNÍCH PRACÍ VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY A08 POSTUP PRACÍ PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ ČASOVÝ PLÁN POLOŽKOVÝ ROZPOČET Varianta B na ulici U Penzionu B01 SITUACE B02 ŘEZ B03 VÝKRES VÝKOPŮ B04 VÝKRES HLUBINNÝCH ZÁKLADŮ B05 VÝKRES ZNAČENÍ STAVEBNÍCH JÁM B06 VÝKRES ZÁPOR B07 VÝKRES ZÁKLADOVÝCH RÝH S POSTUPEM PRACÍ B08 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO ZEMNÍ PRÁCE B09 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE B10 POSTUP ZEMNÍCH PRACÍ SEJMUTÍ ORNICE B11 POSTUP ZEMNÍCH PRACÍ VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY B12 POSTUP PRÁCE PROVÁDĚNÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ B13 POSTUP PRÁCE PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ ČASOVÝ PLÁN POLOŽKOVÝ ROZPOČET 15

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PRŮVODNÍ ZPRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL SPOLUPRÁCE INVESTOR MARTIN VOLEJNÍK MARTIN VOLEJNÍK ING. RADKA VALÁŠKOVÁ MĚSTO DUBÁ MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE PLZEŇSKÁ 215/445B, PRAHA 5 : +420 607 627 180 E-mail : martin.volejnik@seznam.cz

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES DOMOV PRO SENIORY HOME FOR THE ENDERLY

Více

POLYFUNKČNÍ DŮM OLOMOUC HNĚVOTÍNSKÁ - STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT OLOMOUC HNĚVOTÍNSKÁ MULTIFUNCTIONAL HOUSE - CONSTRUCTIVE TECHNOLOGICAL PROJECT

POLYFUNKČNÍ DŮM OLOMOUC HNĚVOTÍNSKÁ - STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT OLOMOUC HNĚVOTÍNSKÁ MULTIFUNCTIONAL HOUSE - CONSTRUCTIVE TECHNOLOGICAL PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION

Více

KC Hloubětínská čp.55, Hloubětín-zajištění štítové zdi kat. území Hloubětín, ul. Hloubětínská

KC Hloubětínská čp.55, Hloubětín-zajištění štítové zdi kat. území Hloubětín, ul. Hloubětínská Á Á ž ž KC Hloubětínská čp.55, Hloubětín-zajištění štítové zdi kat. území Hloubětín, ul. Hloubětínská Obsah : Obsah :... 1 1. Identifikační údaje... 2 Bourací práce... 2 Zemní práce... 3 Základ... 3 Svislé

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje Obsah: A.1 Identifikační údaje...3 A.1.1 Údaje o stavbě...3 A.1.2 Údaje o stavebníkovi...3 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace...3 A.2 Seznam vstupních podkladů...4 A.3 Údaje o území...4

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY REKREAČNÍ STŘEDISKO REKREATION CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY REKREAČNÍ STŘEDISKO REKREATION CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES REKREAČNÍ STŘEDISKO REKREATION CENTER

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLYFUNKČNÍ DŮM MULTIFUNCTIONAL BUILDING FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLYFUNKČNÍ DŮM MULTIFUNCTIONAL BUILDING FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM MULTIFUNCTIONAL BUILDING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DŮM S PODNIKATELSKÝM ZÁZEMÍM HOUSE WITH BUSINESS BACKGROUND

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DŮM S PODNIKATELSKÝM ZÁZEMÍM HOUSE WITH BUSINESS BACKGROUND VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES DŮM S PODNIKATELSKÝM ZÁZEMÍM HOUSE

Více

a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu; technologie a navržených materiálů

a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu; technologie a navržených materiálů T E C H N I C K Á Z P R Á V A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST (dokumentace pro provádění stavby- SO 04 opěrná stěna) a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS 19 ZÁKLADY - PLOŠNÉ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7)

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7) RK3 kaple Proměnění Páně F.A.T0 (7) A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 A. Identifikační údaje stavby a autorů projektu 2 A.. Identifikační údaje stavby a investora 2 A..2 Autoři projektu a spolupracovníci: 2 A.2 Základní

Více

OBSAH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE A B C D E F PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUACE STAVBY C.1 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY C.2 KOORDINAČNÍ SITUACE DOKLADOVÁ ČÁST REALIZACE STAVBY E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA E.2 SITUACE

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S OČNÍ OPTIKOU FAMILY

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

BYTOVÝ DŮM S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ MULTIFUNCTIONAL BUILDING

BYTOVÝ DŮM S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ MULTIFUNCTIONAL BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES BYTOVÝ DŮM S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

STUDENTSKÉ KOLEJE - PRAHA PODOLÍ místo: Pod Děkankou, Praha 4 - Podolí

STUDENTSKÉ KOLEJE - PRAHA PODOLÍ místo: Pod Děkankou, Praha 4 - Podolí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ARCHITEKTURY BAKALÁŘSKÝ PROJEKT LS 2012/2013 název: STUDENTSKÉ KOLEJE - PRAHA PODOLÍ místo: Pod Děkankou, Praha 4 - Podolí vedoucí práce: Doc.Ing.arch. Zdeněk Rothbauer

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1) Identifikační údaje veřejné zakázky: Název: " Rozšíření průmyslové zóny

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM MULTIFUNCTIONAL BUILDING

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

ZAJIŠTĚNÍ TRHLIN NA PRODEJNĚ V OHNIŠOVĚ č.p. 73

ZAJIŠTĚNÍ TRHLIN NA PRODEJNĚ V OHNIŠOVĚ č.p. 73 ZAJIŠTĚNÍ TRHLIN NA PRODEJNĚ V OHNIŠOVĚ č.p. 73 Stavba: Prodejna SA 125 levá č.p. 73 - OHNIŠOV Objednatel : Obecní úřad Ohnišov, 517 84 Ohnišov 172. Vypracoval : Ing. Jiří Vejvoda ASSPRO projekční a inženýrská

Více

SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2. Technická zpráva. F. Dokumentace stavby. Stavba: Místo stavby : Stavebník : : Ing. Petr Labík. Stupeň Datum : 2012

SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2. Technická zpráva. F. Dokumentace stavby. Stavba: Místo stavby : Stavebník : : Ing. Petr Labík. Stupeň Datum : 2012 Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2 Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LS 2011/2012

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LS 2011/2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY OBSAH: A SOUHRNNÁ ČÁST B STAVEBNÍ ČÁST C STATICKÁ ČÁST D ČÁST REALIZACE STAVEB E ČÁST TZB F POŽÁRNÍ BEZPEČNOST BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LS 2011/2012 G

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

PRŮVODNÁ ZPRÁVA. Urbanistické řešení

PRŮVODNÁ ZPRÁVA. Urbanistické řešení PRŮVODNÁ ZPRÁVA Identifikační údaje Název: Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně Místo: Brno - Komín, ul. Pastviny Rozloha řešeného území: 2,1 ha Urbanistické řešení Kontext lokality Řešené území

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST ATD Jihlava s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT p.č. 2/1 k.ú. Ješín A. TEXTOVÁ ČÁST Průvodní a technická zpráva OBSAH:

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato Pavel Vokřál Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 6/výst./08 Vyřizuje: Roman Šára Dne: 11.3.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 14 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 14 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č. 14 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice a. s. - interní pavilon - dodávka stavby Evidenční číslo

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Bc. Štěpánka Ježková 2014 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY ODDĚLENÍ STAVITELSTVÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA Bc. Štěpánka Ježková 2014 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY ODDĚLENÍ STAVITELSTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY ODDĚLENÍ STAVITELSTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh objektu mateřské školy se šesti třídami se zaměřením na optimalizaci obálky objektu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/11449/2014/Ni V Třebíči dne 18.08.2014 Č.j.: OV 57142/14

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Oznámení - rekonstrukce areálu společnosti EKO Logistic,s.r.o

Oznámení - rekonstrukce areálu společnosti EKO Logistic,s.r.o Oznámení - rekonstrukce areálu společnosti EKO Logistic,s.r.o Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 287, fax: +420 321 748 217 e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz

Více

Architektonická studie

Architektonická studie Architektonická studie hmotového a dispozičního řešení energeticky pasivních rodinných domů v systému Atrea Investor: Vypracoval: Atrea s.r.o. Ing. Tomáš Krupa Ing. Jana Menšíková 10/2009 Tato studie ukazuje

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

DODATEČNÉ HYDROIZOLACE. Herčík Vojtěch 2.S

DODATEČNÉ HYDROIZOLACE. Herčík Vojtěch 2.S DODATEČNÉ HYDROIZOLACE Herčík Vojtěch 2.S Metody Nepodsklepené objekty- podřezávání podbourávání zarážení nerezových desek chemické injektáže elektroosmóza elektromagnetické metody Podsklepené objekty-

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY ODDĚLENÍ STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY ODDĚLENÍ STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY ODDĚLENÍ STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE NÁVRH OBJEKTU A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VÝŠKOVÝ OBJEKT ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště... 3 3 Obvod staveniště a zařízení staveniště... 3 4 Návrh postupu a provádění

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

TECHNICKÉ ZPRÁVY. POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno. Ústav pozemního stavitelství. Stupeň dokumentace:

TECHNICKÉ ZPRÁVY. POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno. Ústav pozemního stavitelství. Stupeň dokumentace: TECHNICKÉ ZPRÁVY Název stavby: Univerzita: Fakulta: Ústav: POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství Stupeň dokumentace: DSP Vypracoval: Bc.

Více

RODINNÝ DŮM S BEZBARIÉROVÝM ŘEŠENÍM DETACHED HOUSE WITHOUT BARRIERS

RODINNÝ DŮM S BEZBARIÉROVÝM ŘEŠENÍM DETACHED HOUSE WITHOUT BARRIERS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S BEZBARIÉROVÝM ŘEŠENÍM

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU V LEDČI

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SLOŽKA A

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SLOŽKA A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SLOŽKA A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA OFFICE

Více

Management A TECHNOLOGICKÝ POSTUP. - Převrtávaná pilotová stěna a záporové pažení ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Management A TECHNOLOGICKÝ POSTUP. - Převrtávaná pilotová stěna a záporové pažení ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Management A TECHNOLOGICKÝ POSTUP - Převrtávaná pilotová stěna a záporové pažení ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Cvičící: Ing. Dana Měšťanová, CSc. ; Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Vypracoval: Nikola

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY Technická zpráva Obsah : SO 01 - SKLAD TECHNIKY...1 a) Účel stavby... 2 b) Architektonické a stavebně technické řešení... 2 c)

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

dům B nové bytové domy v Trutnově

dům B nové bytové domy v Trutnově dům B nové bytové domy v Trutnově 2 Lokalita TRUTNOV Trutnov se dvaatřiceti tisíci obyvateli je druhým největším městem Královéhradeckého kraje, leží v malebném podhůří Krkonoš v údolí meandrující řeky

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více