Editorial Zamyšlení nad naším časopisem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Editorial Zamyšlení nad naším časopisem"

Transkript

1

2 1 Editorial Zamyšlení nad naším časopisem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo BaB, které vychází s určitým zpožděním čekalo se na některé příspěvky a v podstatě žádné nezůstaly odloženy. V tomto čísle pokračují již zavedené rubriky o muzejních a chrámových betlémech, rádi jsme udělali prostor pro zajímavý a pro toto číslo nosný článek o grafice s bohatou obrázkovou dokumentací od Mgr. Jarmily Janků. Uvádíme i výtah z jarního zasedání předsednictva ČSPB. Do konce roku připravujeme ještě dvě další čísla, jedno by mělo vyjít v říjnu (v tomto čísle by už měly být termíny vánočních výstav) a rozesílání posledního letošního čísla plánujeme opět do adventního období. Domnívám se, že určitá kumulace, byť jde o nevyváženost, do posledního čtvrtletí, je vhodná vzhledem k tomu, že v závěr roku je s vánočními a na ně navazujícími svátky přirozeným vyvrcholením činnosti a pochopitelně i radostným obdobím každého betlemáře. Z toho důvodu návazně stanovujeme dvě redakční uzávěrky: 30. září a 17. listopadu Nosné příspěvky (strana a více) je potřeba zaslat zhruba o týden dříve. V obou číslech se budeme věnovat připravovaným výstavám. Přislíbeno je i pokračování průpravy pro tvůrce jesliček od Ing. Jindřicha Rychtery, které má být věnováno proporcím lidské postavy. Vydávání časopisu nelze hodnotit izolovaně od stavu sdružení, které je poznamenáno mírným poklesem členské základny. Neumírají jen výrazné osobnosti, kterým se věnujeme téměř pravidelně v rubrice In memoriam (bohužel i v tomto čísle mimořádně rozsáhlé), ale navždy odcházejí i prostí tvůrci jesliček a betlemáři, kteří navazujíc na tradice, spoluvytvářeli základnu bohatého a rozmanitého betlemářství, které je pro naší zemi tak typické a kterým se Česká republika může chlubit. Mnozí z těchto kolegů stáli i při zrodu našeho sdružení v r Rád bych toto období, plné tehdejšího nadšení, připomněl. Sdružení vzniklo zejména s cílem sdružovat bez výjimek betlemáře celé republiky a právě specializovaný časopis měl sloužit jako informační a spojovací článek a to jak pro ročník 18 č. 2/2008 Z obsahu Betlémy v Bruntálském muzeu (3) Karlštejnské muzeum betlémů (4) Text k barevným obrázkům (8) Chrámová výzdoba Křtiny (9) Betlémské výjevy v grafikách (12) In memoriam (18) Betlém od R. Oppeltové (21) Výstava Bonsai klubu Praha (22) Krajkové betlémy v Mohelnici (23) O křížové cestě v Kuksu (23) Informace pro členy ČSPB (24) Vydavatel: České sdružení přátel betlémů o.s. Adresa redakce: P.O. BOX Hradec Králové Sazba a tisk: OFTIS spol. s r. o., Ústí nad Orlicí Registrace: MK ČR E Do tisku zadal 14. července 2008 Ing. Ludvík Mátl

3 2 jednotlivé členy, tak betlemáře s členstvím v regionálních pobočkách. Čas však oponou trhnul a dnes je situace trochu jiná. Některé betlemářské regiony se do sdružení z různých důvodů, bohužel někdy i osobních, příliš nezapojily. Naopak některé pobočky ČSPB se postupně osamostatnily a vydávají i vlastní periodika. Ze strany poboček byla častá kritika, že jim v rámci ČSPB není poskytnuta ekonomická samostatnost a příp. přenesená právní subjektivita. Přes rozdílnost názoru na tuto věc jsem přesvědčen, že vzhledem k charakteru voleného vedení celostátního sdružení (nepracuje žádný sekretariát apod.) toto není s ohledem na dosavadní zkušenosti i funkčnost a průhlednost vztahů vhodné. Nic však nebrání, pokud je to potřebné, vzájemnému převedení účelově vázaných finančních prostředků mezi centrálou a pobočkou. Je nutné zdůraznit, že členem sdružení, mohou být samozřejmě i právnické osoby, tedy i jiné spolky, muzea a instituce. Jejich statutární či zplnomocnění zástupci mají veškerá aktivní i pasivní členská práva, to znamená, že mohou nejen volit, ale i být zvoleni do vedení či čela sdružení. Uvádím to proto, že se domnívám, že bychom se měli vrátit ke kořenům a usilovat o to, aby sdružení opět sdružovalo (nikoliv sjednocovalo) všechny betlemářské spolky, instituce zabývající se betlémy, regionální pobočky ČSPB a v neposlední řadě i jednotlivé betlemáře a příznivce betlemářství. Tím by přirozeně nedocházelo k nějaké podřízenosti či omezení rozhodování subjektů s členstvím v ČSPB. Zde vidím prostor pro působení současného vedení ČSPB. Je mi vždy líto, když v tomto časopise, který vychází v nákladů cca 500 kusů, chybí informace o některých betlemářských akcích, setkáních a výstavách. Domnívám se, že by časopis měl být tak trochu více celostátním věstníkem (informátorem), trochu více sborníkem (nevyhýbat se studiím a hlubším analýzám) a zároveň zůstat čtivým časopisem. Prospělo by i ještě větší zapojení profesionálů etnologů, muzejníků,výtvarníků či pedagogů. Z hlediska vydávání a rozesílání časopisu jsou pro toto vytvořeny předpoklady. Zvýšený náklad, případné zvýšení počtu stran a rozšířenou distribuci lze realizovat bez výrazného zvýšení celkových nákladů a naopak s klesajícími náklady na jeden rozeslaný výtisk. Celkové náklady by ale vzrostly výrazným skokem, pokud bychom zvýšili periodicitu vydávání časopisu. Z uvedeného plyne apel na všechny členy ČSPB na získávání nových členů proto byla do každého č. 65 BaB vložena členská přihláška. Stále se také hledá redaktor časopisu, který by se této práci mohl systematicky věnovat. Některé zde uvedené názory mohou být moje osobní, tento úvodník nebyl projednán ve vedení ČSPB. Domnívám se, že článek by měl na uvedená témata rozproudit diskusi. Při adventním a zimním setkávání betlemářů na ní bude dost času. Z této diskuse by měly vzejít odpovědné návrhy na jarní valnou hromadu ČSPB. Na tomto jednání již nebývá časový prostor pro konstruktivní a zároveň vyčerpávající rozpravu, návrhy na usnesení musí být již předsednictvem a výk. výborem předjednány a pečlivě připraveny. S přátelským pozdravem ing. Ludvík Mátl, místopředseda sdružení a předseda redakční rady Prosíme o co nejdřívější oznámení místa a termínu konání Vašich betlemářských a vánočních výstav za účelem zveřejnění v tomto časopisu. Nejbližší redakční uzávěrka je

4 3 Naše recenze Sbírka betlémů v muzeu v Bruntále PhDr. HANA DVOŘÁKOVÁ Muzeum v Bruntále je klasickým příkladem muzea střední kategorie. Co do známosti nemůže konkurovat velkým muzejním kolosům, nicméně ve svých sbírkách uchovává poklady, mezi něž patří i kolekce betlémů. Zdejší soubor je o to cennější, že je lokálně ohraničen, a ve valné většině případů je autorsky určen. Svou pozornost na něj zaměřila i Květoslava Málková, která sbírku zpracovala a vydala v podobě studie Betlémové figurky a betlémy ze sbírek Muzea v Bruntále, v níž nás nechává nahlédnout do zdejší muzejní kuchyně. Autorka přistoupila k úkolu velmi zodpovědně a výsledek stojí za to. Práce o 146 stranách včetně poznámek, přehledu literatury a pramenů spolu s rejstříky zaujme především bohatým barevným fotografickým doprovodem. V detailu, u skříňkových betlémů pak v celkovém pohledu, zde nalezneme jednotlivé figurky doplněné vyčerpávajícím popisem odkazujícím na materiál, techniku, časové a autorské zařazení. Díky důkladným rešerším v archivech tak K. Málková mohla doplnit a v některých případech opravit, životopisné údaje o autorech, které se v betlemářské literatuře chybně opakují. Hmatatelným přínosem s dopadem na určení autorství mělo rovněž srovnávací studium ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě. Bruntálský soubor čítající 482 položek představuje především práce slezské a severomoravské provenience. Menší kolekcí včetně známého skříňkového tzv. Olbrichova betlému je zastoupena i produkce z Králík, o níž zápis v knize přírůstků z roku 1923 konstatuje, že se jedná o vymírající domácí průmysl. Jádro sbírky vznikající ve 20.letech 20.století dokumentuje betlemáře z Andělské Hory, Bruntálu, Rýmařova, Slezských Pavlovic, Vrbna p. Pradědem, Zlatých Hor. V představení jejich práce tkví hodnota této studie. V jejím úvodu autorka nastínila vývoj sbírky betlémů zrcadlící vývoj celého bruntálského muzea, následně se věnovala jednotlivým řezbářům. Děje se tak v katalogu děleného dle jednotlivých středisek, kdy každá kapitolka je uvedena mapkou umožňující snazší orientaci. Na počátku nacházíme dva skříňkové betlémy snad nejznámějšího slezského tvůrce Jos. Partsche ( ) z Andělské Hory. V dalším textu zaujmou vedle klasických vyřezávaných a barevně polychromovaných figurek práce E. Böhma (1890?) z Bruntálu, představující soustružené polychromované figurky reagující na tvarosloví dvacátých let 20.stol. ve stylu art deco (č.kat.29). Unikátní jsou pak darovnice Johana Jielga ( ) z Vrbna p. Pradědem, jejichž oděv věrně odráží dobovou módu a zohledňuje i německé zázemí. Raritou jsou pak čtyři figurky pozlacené plátkovým zlatem pocházející z neznámého šlechtického betléma, které muzeum získalo ze svozů po r Celý soubor mapuje sběrnou oblast muzea s přesahem na sousední území. Jednotlivosti pocházejí z Čech (tragantový betlém pod šturcem z Karlovarska), Korutan a italského Bolzana. Je než zbožným přáním, abychom se obdobných prací dočkali i v budoucnu. Málková, K.: Betlémové figurky a betlémy ze sbírek Muzea v Bruntále. Vydalo Muzeum v Bruntále, 2006, 146s. Poznámka redakce: Autorka recenze PhDr. Hana Dvořáková je vedoucí Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně.

5 4 Betlémy v českých muzeích MUZEUM BETLÉMŮ V KARLŠTEJNĚ ROMANA TREŠLOVÁ Zhruba na polovině cesty mezi centrálním parkovištěm a hradem Karlštejnem je malé náměstíčko, kde stojí naproti staleté lípě krásná barokní budova karlštejnské fary. Kroky procházejícího návštěvníka směřují nejprve klenutou branou do atriového dvora s hospodářskými staveními, odtud do budovy zdánlivě malé, která ale téměř každého překvapí svým vnitřním uspořádáním odkrývajícím netušené prostory. Uvolněním karlštejnské fary v roce 1994, se vytvořil prostor k vystavování a vzhledem k tomu, že se jedná o církevní budovu, nabízela se varianta vystavit právě betlémy. Po rozsáhlých opravách celého areálu byla budova karlštejnské fary v srpnu 1995 zpřístupněna veřejnosti a od té doby je doslova od sklepa až po půdu naplněna betlémy; nachází se v ní totiž soukromé Muzeum betlémů. Srpen 1995 představuje oficiální datum založení muzea, osudy sbírky, na jejímž základě bylo muzeum založeno, a jejíž část je zde umístěna, jsou však podstatně bohatší; více jak třicet let je velkým koníčkem majitele Ladislava Trešla lidové umění. Betlémy představují jen dílčí část jeho zájmu, přesto se mu podařilo vytvořit sbírku asi sedmdesáti historických betlémů a desítek drobných betlémských artefaktů, z nichž většina je na Karlštejně k vidění. Sbírka původně nebyla určena k vystavování pro veřejnost, ani nebylo cílem prezentovat betlémy z určité lokality, čemuž odpovídá i složení vystavovaných exponátů. Jediná dvě kritéria (časové a materiálové omezení), která postupně vykrystalizovala, vycházela čistě z osobního zaujetí majitele. Z hlediska časového zařazení pocházejí vystavované betlémy téměř výhradně z 19. století a nejčastěji zastoupeným materiálem je dřevo. Právě proto, že zájmy Ladisla- Budova muzea

6 5 va Trešla nejsou ryze betlémářské, bylo možné vystavované betlémy vhodně doplnit dobovým nábytkem, sochami, obrazy, podmalbami na skle nebo lidovou keramikou. Jádro muzea je soustředěno ve třech místnostech v přízemí. Každá místnost, kterou návštěvníci procházejí, má jiný styl první místnost je zařízena lidovým malovaným nábytkem z Podkrkonoší a ze Slovácka, dále je potom představován měšťanský interiér zařízený doplňky převážně z 19., částečně pak z 18. století. Expozice pokračuje do sklepení, které má tři části. Nejhlubší není návštěvníkům zpřístupněna, jedná se o základy původního domu ze 14. století, v pozdějších dobách tento prostor sloužil jako sklepy na maso, ve druhé polovině 20. století byl zamýšlen coby protichemický úkryt pro obyvatelstvo, v rámci nácviku i několikrát použitý, na konci osmdesátých let 20. století byl zasypán a v roce 1995 znovu odkryt pro zraky nově příchozích návštěvníků. Ve střední části sklepení je instalována malá výstava ilustrující dějiny vinařství na Karlštejnsku, nejhořejší část (dvě místnosti) pak slouží pro občasné menší výstavy, nebo jako výstavní prostor moderních betlémů. Největší překvapení ovšem skrývá půdní prostor. Po úzkém schodišti zdobeném do gotiky stylizovanými malbami a prvky stoupají návštěvníci až pod střechu, kde je trvale umístěný mechanický Královský betlém, od zbylého prostoru oddělený (opět stylizovanou) přepážkou v duchu úzkých gotických oken. Na osmdesáti metrech čtverečních se rozkládá kulisa hradu Karlštejna a přilehlého okolí osázená 46 pohybujícími se loutkami. Figurky jsou vysoké od čtyřiceti do osmdesáti centimetrů, oblečené v dobových kostýmech a celá scéna je doprovázena hudbou a vyprávěním Karlštejnské pohádky, což dohromady vytváří působivý celek. Nejvýraznějším prvkem v betlému jsou postavy deseti nejvýznačnějších českých panovníků, počínaje svatým Václavem, přes Reliéfní figury, dřevo, Novobydžovsko, polovina 19. století Karla IV., Marii Terezii, až po T.G.Masaryka. Podrobnější povídání o Královském betlému bude uvedeno v dalším článku, který redakce podle svých potřeb uveřejní v některém z příštích čísel časopisu. V muzeu je vystaveno kolem padesáti velkých betlémských celků a množství dalších jednotlivých figur. Jak už bylo výše uvedeno, většina betlémů je z 19. století. Zejména se jedná o lidové betlémy nejčastěji z Broumovska a Podkrkonoší. Naprosto výjimečný je barokní betlém z konce 18. století, obsahuje 21 lidských figur o velikosti cca 25 cm a je pozoruhodný nejen svým stářím a stupněm zachovalosti (není restaurovaný), ale zejména zobrazením ústřední scény, kde vedle Josefa s Marií stojí nad Ježíškem i velekněz chystající se k obřízce. Kolem výjevu Narození je velké množství

7 6 andělů muzikantů spojených po dvou v jeden celek. K významným exponátům patří například dva profesionálně řezané betlémy; první rozsáhlejší (30 figur o velikosti cca cm) z Krušnohoří je z konce 19. století a autorsky spadá do okruhu rodiny Böhmů, druhý je z Broumovska z poloviny 19. století. Zajímavý je také betlém Josefa Vondry z Červeného Kostelce, holiče, který nakupoval figurky od nestora kralických betlémářů Josefa Schwarzera a vytvářel k nim krásné kulisy s výrazným a nezaměnitelným rukopisem. Vzácný je například betlém, v němž je větší část figur z první poloviny 19. století, zasazený v empírové skříňce, ve které jsou figury sice drobné (menší než základní velikost kralických figur), ale originálně řezané, polychromované a bohatě zlacené. Pozoruhodný je také soubor Pohled do místnosti s lidovým malovaným nábytkem téměř dvou stovek kralických figur, kde jsou k vidění kromě tradičních postaviček i méně typické (kněz s ministranty, útěk do Egypta, muzikanti v celých skupinkách apod.). Z Příbramska pochází vystavované betlémy z chlebového těsta (jeden kompletní betlém v rozsahu dvaceti figur) a tragantu cukru (jedná se o malý soubor pod skleněným poklopem). Kromě Královského betlému jsou v muzeu umístěny i tři další pohyblivé betlémy. Nejmenší z nich je pod skleněných poklopem a je poháněný hodinovým strojem. Patrně nejzajímavější je dvoumetrový betlém osázený figurkami kralického typu, téměř všechny se také pohybují, včetně např. klanění Tří králů, obou rodičů u jeskyně a také Ježíšek mává ručkami i nožkami. Jako u jednoho z mála betlémů je zde známý autor. Byl jím Antonín Teichmann, hostinský v Libňatově u Trutnova z čp. 1. Betlém už je poháněný elektřinou a má zajímavý mechanismus, který si návštěvníci mohou prohlédnout. Z časového usazení sbírky v 19. století, vybočuje několik málo exemplářů, například reklamní betlém Marie Fišerové Kvěchové zhotovený pro firmu OTTA Rakovník ve 30. letech 20. století. Mezi novodobé zajímavosti patří také miniaturní betlémky ve skořápce lískového, vlašského nebo kokosového ořechu od předsedy příbramských betlémářů Jána Chvalníka, který je těmito specialitami proslulý. Před dvěma lety se podařilo zajistit do muzea pro vánoční expozici mimořádnou zápůjčku. Jedná se o unikátní betlém prezidenta Václava Havla, který obdržel darem od Jásira Arafata při své návštěvě Palestiny. Betlém je pozoruhodný nejen osobou majitele, ale i použitým materiálem, v našich betlémech cizorodým. Je to betlém výrazných orientálních rysů, vyřezávaný z perleti, která je ještě dále rytá a jemně zdobená malbou. Je složený ze dvou částí, kde

8 7 levá část představuje Narození a pravá pak Poslední večeři Páně. Celý komplet je uložený ve skříňce z olivového dřeva. Původně se jednalo o jednorázovou zápůjčku, ale díky velkorysosti Václava Havla si mohou návštěvníci betlém prohlédnout každoročně od počátku adventu až do Tří králů. K muzeu betlémů v karlštejnském podhradí už neodmyslitelně patří i vůně perníku. Každoročně bývají od začátku adventu k vidění čerstvě napečené perníkové betlémy. Nejčastěji od perníkářek z blízkého okolí, ale ke kmenovým autorkám patří například i Julie Chadimová ze Strakonic. Ta zde dokonce před několika lety měla autorské výstavy Pohádky z perníku a Perníkový kalendář, kde obrazem zachytila některá přísloví vážící se k jednotlivým měsícům roku. Pro letošní předvánoční čas připravuje ve spolupráci s muzeem vystřihovací Perníkový betlém. Svatá rodina, olej na plátně, Čechy, konec 18. století Perníkový betlém Julie Chadimové

9 8 Součástí muzea je obchod s drobnými suvenýry, turistickými známkami a samozřejmě i betlémy. Široké zastoupení mají zejména papírové vystřihovací betlémy, jejichž počet se stále rozšiřuje. Zveme tímto vydavatele knih, brožur i betlémů, kteří by měli zájem o komisní prodej, ke spolupráci. Totéž samozřejmě platí i pro výrobce nepapírových betlémů nebo věcí s betlémskou problematikou souvisejících. Muzeum je otevřeno celoročně od 10 do 17 hodin. Od 6. ledna do konce června o sobotách, nedělích a svátcích, v červenci a srpnu denně, od září do začátku adventu opět pouze o sobotách, nedělích a svátcích. Od začátku adventu až do Tří králů je opět otevřeno denně, a to včetně Štědrého dne, vánočních svátků, Silvestra i Nového roku. Pro skupiny je možné domluvit prohlídku kdykoli v průběhu roku, kontakty a případné další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Muzeum betlémů v Karlštejně funguje již třináct let bez jakýchkoli dotací a podpůrných finančních programů. Je to těžká cesta s nejistou budoucností, ale soudě podle mnoha reakcí kolegů ze zahraničních betlemářských organizací se v Karlštejně podařilo vytvořit pozoruhodný projekt významný i v evropském kontextu. Tip na výlet na Moravu do dalšího soukromého muzea V pátek 16. května 2008 bylo, za účasti více než stovky pozvaných hostů, slavnostně otevřeno v Jiříkově (obci mezi Šternberkem a Rýmařovem) v Pradědově galerii u řezbáře pana Jiřího Halouzky muzeum betlémů. Jedná se o první soukromé muzeum betlémů na Moravě. Začátek sbírky tvoří asi 30 betlémů od současných řezbářů převážně severomoravské oblasti. Majitel muzea uvažuje o stálém rozšiřování sbírky. Dále zde vystavuje pan Jiří Halouzka betlém, který sám postupně vyřezává a jehož část byla vystavena v roce 2004 na nádvoří historické radnice na Velkém náměstí v Hradci Králové při příležitosti konání XVII. světového kongresu betlemářů UN-FOE-PRAE (Světové federace přátel betlémů). Tento betlém, jehož figury jsou vyřezány v životní velikosti, byl již loni, při příležitosti slavnostní vernisáže, zapsán do Guinessovi knihy rekordů. Autor, jak loni konstatoval, každým rokem bude doplňovat betlém o další postavy. Letos je betlém bohatší o scénu putování do Betléma. Muzeum má být otevřeno celoročně. Ing. Radko Weigner, předseda Českého sdružení přátel betlémů. Popisky k barevným obrázkům Titulní strana obálky: Krajkové jesličky, autorka podvinku Ludmila Dominová, foto a realizace Jitka Hanáková (poskytnuto Region. pobočkou ČSPB v Mohelnici)) 2. strana obálky: Poutní kostel jména P. Marie ve Křtinách, malby Ignace Raaba ( ) 3. strana obálky: Drobná grafika od Michaela Floriana ( ), kolorováno autorem 4. strana obálky: Figura císaře Františka Josefa I. z mechanického Královského betlému (Muzeum Karlštejn)

10 9 Motiv Narození ve výzdobě chrámu Bývalá rezidence premonstrátů ve Křtinách s poutním kostelem Jména Panny Marie. Ing. RADKO WEIGNER V loňském roce uplynulo již 770 let od první zmínky o tomto proslulém mariánském poutním místě nacházejícím se necelých dvacet kilometrů severovýchodně od Brna. V imunitní listině papeže Řehoře IX. z 24. září 1237 jsou Křtiny uváděny jako majetek premonstrátského kláštera v Zábrdovicích (založeném před rokem 1209), jehož fundátor Lev z Klobouk obdaroval klášter kromě jiného i souvislým panstvím na zalesněném území jižní části Moravského krasu. Křtiny, místo, kde podle legendy byli po příchodu cyrilometodějské misie na Velkou Moravu křtěni pohané, jsou však nejvíce proslulé mariánskými poutěmi k zázračné, gotické, kamenné soše Panny Marie (kolem roku 1340). Význam poutního místa trvale vzrůstal od 16. století, zvláště v době pobělohorské a především po ukončení švédského obléhání Brna roku Ve druhé polovině 17. století se Křtiny staly jedním z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě, jejichž zvelebení umožnil vel-

11 10 korysý odkaz Zuzany Kateřiny Liborie z Dietrichštejna. Velkolepou barokní přestavbu poutního místa navrhl geniální architekt Jan Blažej Santini Aichl ( ) od jehož narození uplynulo vloni 330 roků. Na místě dvou středověkých kostelů a raně barokní kaple sv. Anny navrhl mohutný, symetrický komplex tvořený středním kostelem a po jeho stranách osově položenými ambity s věžovými kaplemi sv. Anny a sv. Josefa (která nebyla realizována). Výzdoba interiéru freskami byla svěřena významnému moravskému malíři, Janu Jiřímu Etgensovi na téma apokryfní oslavy Panny Marie v textu knihy Siradovy. Sochařské práce pak Antonu Schweiglovi a jeho synu Ondřejovi. Zajímavá je kolekce šesti obrazů s náměty ze života Panny Marie a Ježíše Krista jejichž autor, jezuita Ignác Viktorin Raab (5. září 1715 Nechanice u Nového Bydžova 2.února 1787 Velehrad), byl jedním z nejvýznamnějších českých malířů 18. století. Tyto se nacházejí v zadní části chóru, za hlavním oltářem s milostnou sochou Panny Marie Křtinské (pod baldachýnem). Zde jsou pověšeny i čtyři velké obrazy od neznámého autora, jejichž stáří je podle děkana P. Tomáše Prnky odhadováno na 200 roků. Každý z obrazů je rozdělen do dvaceti polí po pěti osmiúhelnících na jednom řádku ve čtyřech řadách pod sebou. Náměty ze života Panny Marie a Narození Ježíše Krista jsou znázorněny na obraze umístěném na sloupu u bočního oltáře sv. Jana a Pavla po levé straně chóru. Nejenže jsou v jednotlivých polích znázorněny dějové sekvence, ale každý výjev je ještě opatřen popisem s podrobným vylíčením děje psaným stylizovaným písmem v českém jazyce překrývajícím vlastní malbu. Domnívám se, že při troše soustředění a trpělivosti dokáže většina návštěvníků uvedený text přečíst. Další tři obrazy jsou tématicky spjaty se skutky Ježíšovými, Poslední večeří Páně, Ukřižováním

12 11 s následujícím Zjevením a Nanebevstoupením Páně. Centrální kopuli chrámu a konchy nad kněžištěm, varhanní kruchtou a nad oběma bočními loděmi zdobí monumentální nástropní malba J. J. Etgense ( ) s ojedinělou ikonografií založenou na citátu z knihy Sirachovy: In plenitudine Sanctorum detentio mea. Ego mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei. (V plnosti svatých zdržování mé. Já matka krásného milování a bázně a poznání a svaté naděje.) Malba v konše pravé boční lodi oslavuje Mariinu moudrost. To zachycují čtyři skupinky postav. Třetí skupinku tvoří antičtí filozofové, starozákonní mudrci, včetně třech mágů, kteří se přišli poklonit narozenému Kristu. Jsem si vědom toho, že obrazy, byť znázorňující tématicky Narození Krista, nezapadají do definice betléma tak, jak ji vytvořil v polovině minulého století německý historik umění Rudolf Berliner. V žádném případě nejde o pokus zařadit díla Ignáce Viktorina Raaba, J. J. Etgense či anonymního malíře kristologického cyklu mezi betlémy. Domnívám se nicméně, že se jedná o mimořádné zobrazení události Narození Ježíše Krista z druhé poloviny osmnáctého století a na jako takové jsem chtěl svým příspěvkem upozornit ty betlemáře, kteří se zajímají nejen o vlastní betlémy, ale i jiné formy znázorňující Narození Páně. Seznam použité literatury: Křtiny, poutní kostel Jména Panny Marie; Mojmír Horyna, Jan Rojt, Vladimír Hyhlík, 1994 Kryštof Jiří Matuška ( ), autorský kolektiv ved. PhDr. L. Šebelou, CSc. Brno, průvodce po městě informace ( DATEL) Encyklopedie Moravských a slezských klášterů, Dušan Foltýn a kolektiv, LIBRI, 2005 Co nevíte o betlémech, PhDr. Vladimír Vaclík, OFTIS, 2003 Ignác Raab Wikipedie, otevřená encyklopedie, podrobný životopis na Malby Ignace Raaba, kostel Jména P. Marie, Křtiny

13 12 Betlémské výjevy v grafikách O výtvarnících Michaelu Floriánovi, Arnoštu Hrabalovi a Emilu Kotrbovi Mgr. JARMILA JANKŮ V 61. čísle tohoto časopisu jsem psala o mé sbírce betlémů a vánočních motivů v grafikách a kresbách. Slíbila jsem tenkrát redakci, že napíši o některých výtvarnících, kteří se ve své tvorbě věnovali betlémům, ať již ve formě novoročenek nebo samostatného lístku. Jedná se hlavně o formu drobné grafiky v různých technikách. Neznamená to však, že nevznikala hodnotná výtvarná dílka, svědčící o vztahu umělce k tématu, který zpracovával svým způsobem, originálně. Co do množství a také zpracování těchto grafik si zaslouží pozornost grafik a ilustrátor samouk Michael FLORIAN ( ). Dřevoryt Michaela Floriana Byl jedním z početné rodiny Josefa Floriana ve Staré Říši blízko Telče. Rodina Florianů (7 synů a 5 dcer) byla počátkem 20. století nositelkou kultury kraje. Otec Josef, původně učitel, své děti neposílal do školy, učil je sám. Po humanitní stránce byly vzdělané, měly výtvarné i hudební nadání. J. Florian byl vydavatelem knižních edic, zejména proslulého Dobrého Díla. Spolupracoval mezi jinými s J. Demlem, B.Reynkem, překládal z francouzštiny křesťanskou literaturu. Děti mu pomáhaly kreslit, tisknout a podobně. Nejnadanějším z nich byl Michael. Za svůj život ilustroval Michael Florián pro otce zhruba 80 svazků bibliofilií a 40 knih pro jiná nakladatelství. Oblíbil si grafiku dřevorytu. Veřejnosti jsou známé ilustrace koled poprvé vydané r (poslední vydání nakl. Trinitas v r. 1996). Ve volné grafice, opět v dřevorytu, vytvořil několik zajímavých portrétů kromě svého otce např. Jiřího Mahena. Do srdcí sběratelů se M. Florian zapsal nejvíce svými knižními značkami a novoročenkami. Podle soupisu O. Hradeckého a L. Vaníčka (SSPE Praha) vytvořil v letech 1926 až 1982 celkem 603 knižních značek tzv. exlibris. Některé

14 13 PF od Michaela Floriana z nich byly letos vystaveny v Místodržit. paláci Moravské galerie (dále MG) v Brně. Byl velmi žádaným tvůrcem novoročenek (p.f. pour féliciter) je jich evidováno 730! Na nich se nejčastěji opakují vánoční motivy betlémy. Biblické postavy betlémů jsou mnohdy včleňovány do krajiny domova. Betlémská hvězda svítí nad Telčí, pastýři pasou stáda u Staré Říše nebo má sv. Rodina v pozadí věže brněnského Petrova. Vše je vytvářeno technikou dřevorytu, který mnohdy koloroval členům rodiny, přátelům a kněžím. Pochopitelně jsou na nich vytištěna jména zadavatelů i s letopočtem. Vyjadřoval se prostě, na realistickém základě, avšak vždy osobitě. Někteří historici umění jej řadí mezi naivní tvůrce. Přes svou skromnost se stal známým

15 14 také u zahraničních sběratelů. Svými grafikami je zastoupen v Památníku národního písemnictví v Praze, MG v Brně a regionálních muzeích a galeriích, Ze sourozenců M. Floriana se vyřezáváním betlémů zabýval jeho bratr Metoděj. Z dívek měly největší výtvarné vlohy Františka a Marie /provdaná Stritzková/, která rovněž obohatila techniku dřevorytu vyřezáváním betlemů a ilustracemi bibliofilií i knih. V současné době žije z dětí J. Floriana jen syn Gabriel. Přes svůj vysoký věk se věnuje restaurování dřevěných soch. * * * Arnošt Hrabal kněz, grafik a ilustrátor se narodil v Buchlovicích na Moravě, zde také zemřel. Jeho otec byl listonošem a malý Arnošt jej doprovázel po vesnicích, chodili spolu i na poutě na Velehrad a Hostýn. Krásné lesy chřibských kopců, truhlářské dílny v Buchlovicích, zahrada buchlovického zámku to vše působilo na duši mladého chlapce a nechalo vyklíčit lásku k přírodě, duchovnímu životu a prosytilo celý Hrabalův život. Po absolvování gymnázia v Uherském Hradišti studoval na Bohoslovecké fakultě v Olomouci ( ) a stal se katolickým knězem. Již během studia se začaly u něj projevovat výtvarné vlohy, rád kreslíval a byl i řemeslně zručný. Kromě kněžského povolání se začal věnovat výtvarnému umění. Dva roky studoval v Grafickém institutu ve Vídni, kde také vznikly Arnošt Hrabal, dřevoryt, r. 1933

16 15 Arnošt Hrabal, dřevoryt, r jeho první dřevoryty. Církev jeho záliby neviděla ráda. Jeho první kněžská působení byla na různých místech v oblasti Jeseníků, kde byl nadšen přírodou, říkával, že les je chrámem božím. Byl překládán z místa na místo, měnil fary. Počátkem 20. let 20. století navštěvoval intelektuální prostřední německé básnířky Marie Stony v Třebovicích /Střebenice/. Hrabal ilustroval její básně a vytvořil velký cyklus dřevorytů Les, který se dostal do rakouských a švýcarských galerií. Vlastní jej i Moravská galerie v Brně. Pokračoval ve výtvarném studiu 1 semestr na pražské AVU u Jakuba Obrovského a půl roku u vídeňského Hoffbauera v Kunstakademii. Jako kaplan působil v mnoha místech sev. Moravy (Hradečná, Ostravice, Velké Losiny), farářem se stal ve Velké Moravě pod Sněžníkem. Ještě před vypuknutím II. světové války se vrátil do rodných Buchlovic, kde jako farář aktivně působil do r Zde na odpočinku prožil i poslední roky svého života. Těžiště Hrabalovy výtvarné tvorby je v grafice, zejména v dřevorytu. V této technice docílil osobitého projevu českého lyrismu. Za vrcholnou tvorbu lze považovat období V motivech lesa a stromů parafrázoval lidský úděl, ideje náboženské víry a obecné morálky. Kromě již zmíněného cyklu Les, vytvořil Hrabal asi 170 volných listů s názvy: Panna Maria s Ježíškem pod smrkem, Pieta, Stará láska a další. Častým motivem je Kázání v lese. Ilustroval 33 bibliofilských tisků (J. Neruda, P. Bezruč, J. Deml, J. Durych ), 120 knih a publikací. Vytvořil 232 exlibris, 35 novoročenek (většinu v dřevorytu, některé v zinkografii). Motivem jeho vánočních grafik je sv. Rodina ve chlévě nebo lese. Mnohdy jen P. maria s Ježíškem nebo samotný Ježíšek. U něho je často květ šípkové růže jak se zpívá z růže kvítek vykvetl nám, radujme se. Arnošt Hrabal byl členem Svazu výtv. umělců v Hodoníně a hnutí Družina literární a umělecká v Olomouci. Svá díla vystavoval ve Vídni,

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Krýzovy jesličky. Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Krýzovy jesličky. Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Krýzovy jesličky Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Anotace Autorka Výstavy Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Prostředí jenž kolem sebe každý z nás každodenně vytváří je ovlivněno touhou po životě. Její hodnotu máme nastavenou uvnitř svého srdce a

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ Program je určen všem věkovým skupinám, pro všechny typy škol. Náročnost techniky a programu bude přizpůsobena věku skupiny. Cena všech programů 30,-

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

ZPRAVODAJ Č. 9/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 9/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 9/2014 Vážení přátelé slánského muzea, Jan Zach: Nábřeží v Britské Kolumbii (1950) v hlavní budově byly v režii Města Slaný dokončeny stavební práce, které byly významně podpořeny dotací Evropského

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2008 Bůh nám neodnímá břímě života, ale dává nám sílu, abychom je unesli. -

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

otevřeno od úterý do pátku vždy od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 hodin a v sobotu do 17 hodin

otevřeno od úterý do pátku vždy od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 hodin a v sobotu do 17 hodin ZPRAVODAJ Č. 5/2014 Vážení přátelé slánského muzea, v sobotu 5. dubna byla za přítomnosti velkého počtu zájemců zahájena výstavní sezóna roku 2014. První letošní návštěvníci si mohli prohlédnout upravené

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2006 pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého Pořadatel soutěže: Arcibiskupství

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Úvodem K čemu data? Zápis z jarní členské schůze Příprava konference Metody a výsledky výzkumu ptačích

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy - 72 - Přílohy Seznam příloh: Příloha č. 1: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy Příloha č. 2: Doplňující fotografie Příloha č. 3:

Více