Editorial Zamyšlení nad naším časopisem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Editorial Zamyšlení nad naším časopisem"

Transkript

1

2 1 Editorial Zamyšlení nad naším časopisem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo BaB, které vychází s určitým zpožděním čekalo se na některé příspěvky a v podstatě žádné nezůstaly odloženy. V tomto čísle pokračují již zavedené rubriky o muzejních a chrámových betlémech, rádi jsme udělali prostor pro zajímavý a pro toto číslo nosný článek o grafice s bohatou obrázkovou dokumentací od Mgr. Jarmily Janků. Uvádíme i výtah z jarního zasedání předsednictva ČSPB. Do konce roku připravujeme ještě dvě další čísla, jedno by mělo vyjít v říjnu (v tomto čísle by už měly být termíny vánočních výstav) a rozesílání posledního letošního čísla plánujeme opět do adventního období. Domnívám se, že určitá kumulace, byť jde o nevyváženost, do posledního čtvrtletí, je vhodná vzhledem k tomu, že v závěr roku je s vánočními a na ně navazujícími svátky přirozeným vyvrcholením činnosti a pochopitelně i radostným obdobím každého betlemáře. Z toho důvodu návazně stanovujeme dvě redakční uzávěrky: 30. září a 17. listopadu Nosné příspěvky (strana a více) je potřeba zaslat zhruba o týden dříve. V obou číslech se budeme věnovat připravovaným výstavám. Přislíbeno je i pokračování průpravy pro tvůrce jesliček od Ing. Jindřicha Rychtery, které má být věnováno proporcím lidské postavy. Vydávání časopisu nelze hodnotit izolovaně od stavu sdružení, které je poznamenáno mírným poklesem členské základny. Neumírají jen výrazné osobnosti, kterým se věnujeme téměř pravidelně v rubrice In memoriam (bohužel i v tomto čísle mimořádně rozsáhlé), ale navždy odcházejí i prostí tvůrci jesliček a betlemáři, kteří navazujíc na tradice, spoluvytvářeli základnu bohatého a rozmanitého betlemářství, které je pro naší zemi tak typické a kterým se Česká republika může chlubit. Mnozí z těchto kolegů stáli i při zrodu našeho sdružení v r Rád bych toto období, plné tehdejšího nadšení, připomněl. Sdružení vzniklo zejména s cílem sdružovat bez výjimek betlemáře celé republiky a právě specializovaný časopis měl sloužit jako informační a spojovací článek a to jak pro ročník 18 č. 2/2008 Z obsahu Betlémy v Bruntálském muzeu (3) Karlštejnské muzeum betlémů (4) Text k barevným obrázkům (8) Chrámová výzdoba Křtiny (9) Betlémské výjevy v grafikách (12) In memoriam (18) Betlém od R. Oppeltové (21) Výstava Bonsai klubu Praha (22) Krajkové betlémy v Mohelnici (23) O křížové cestě v Kuksu (23) Informace pro členy ČSPB (24) Vydavatel: České sdružení přátel betlémů o.s. Adresa redakce: P.O. BOX Hradec Králové Sazba a tisk: OFTIS spol. s r. o., Ústí nad Orlicí Registrace: MK ČR E Do tisku zadal 14. července 2008 Ing. Ludvík Mátl

3 2 jednotlivé členy, tak betlemáře s členstvím v regionálních pobočkách. Čas však oponou trhnul a dnes je situace trochu jiná. Některé betlemářské regiony se do sdružení z různých důvodů, bohužel někdy i osobních, příliš nezapojily. Naopak některé pobočky ČSPB se postupně osamostatnily a vydávají i vlastní periodika. Ze strany poboček byla častá kritika, že jim v rámci ČSPB není poskytnuta ekonomická samostatnost a příp. přenesená právní subjektivita. Přes rozdílnost názoru na tuto věc jsem přesvědčen, že vzhledem k charakteru voleného vedení celostátního sdružení (nepracuje žádný sekretariát apod.) toto není s ohledem na dosavadní zkušenosti i funkčnost a průhlednost vztahů vhodné. Nic však nebrání, pokud je to potřebné, vzájemnému převedení účelově vázaných finančních prostředků mezi centrálou a pobočkou. Je nutné zdůraznit, že členem sdružení, mohou být samozřejmě i právnické osoby, tedy i jiné spolky, muzea a instituce. Jejich statutární či zplnomocnění zástupci mají veškerá aktivní i pasivní členská práva, to znamená, že mohou nejen volit, ale i být zvoleni do vedení či čela sdružení. Uvádím to proto, že se domnívám, že bychom se měli vrátit ke kořenům a usilovat o to, aby sdružení opět sdružovalo (nikoliv sjednocovalo) všechny betlemářské spolky, instituce zabývající se betlémy, regionální pobočky ČSPB a v neposlední řadě i jednotlivé betlemáře a příznivce betlemářství. Tím by přirozeně nedocházelo k nějaké podřízenosti či omezení rozhodování subjektů s členstvím v ČSPB. Zde vidím prostor pro působení současného vedení ČSPB. Je mi vždy líto, když v tomto časopise, který vychází v nákladů cca 500 kusů, chybí informace o některých betlemářských akcích, setkáních a výstavách. Domnívám se, že by časopis měl být tak trochu více celostátním věstníkem (informátorem), trochu více sborníkem (nevyhýbat se studiím a hlubším analýzám) a zároveň zůstat čtivým časopisem. Prospělo by i ještě větší zapojení profesionálů etnologů, muzejníků,výtvarníků či pedagogů. Z hlediska vydávání a rozesílání časopisu jsou pro toto vytvořeny předpoklady. Zvýšený náklad, případné zvýšení počtu stran a rozšířenou distribuci lze realizovat bez výrazného zvýšení celkových nákladů a naopak s klesajícími náklady na jeden rozeslaný výtisk. Celkové náklady by ale vzrostly výrazným skokem, pokud bychom zvýšili periodicitu vydávání časopisu. Z uvedeného plyne apel na všechny členy ČSPB na získávání nových členů proto byla do každého č. 65 BaB vložena členská přihláška. Stále se také hledá redaktor časopisu, který by se této práci mohl systematicky věnovat. Některé zde uvedené názory mohou být moje osobní, tento úvodník nebyl projednán ve vedení ČSPB. Domnívám se, že článek by měl na uvedená témata rozproudit diskusi. Při adventním a zimním setkávání betlemářů na ní bude dost času. Z této diskuse by měly vzejít odpovědné návrhy na jarní valnou hromadu ČSPB. Na tomto jednání již nebývá časový prostor pro konstruktivní a zároveň vyčerpávající rozpravu, návrhy na usnesení musí být již předsednictvem a výk. výborem předjednány a pečlivě připraveny. S přátelským pozdravem ing. Ludvík Mátl, místopředseda sdružení a předseda redakční rady Prosíme o co nejdřívější oznámení místa a termínu konání Vašich betlemářských a vánočních výstav za účelem zveřejnění v tomto časopisu. Nejbližší redakční uzávěrka je

4 3 Naše recenze Sbírka betlémů v muzeu v Bruntále PhDr. HANA DVOŘÁKOVÁ Muzeum v Bruntále je klasickým příkladem muzea střední kategorie. Co do známosti nemůže konkurovat velkým muzejním kolosům, nicméně ve svých sbírkách uchovává poklady, mezi něž patří i kolekce betlémů. Zdejší soubor je o to cennější, že je lokálně ohraničen, a ve valné většině případů je autorsky určen. Svou pozornost na něj zaměřila i Květoslava Málková, která sbírku zpracovala a vydala v podobě studie Betlémové figurky a betlémy ze sbírek Muzea v Bruntále, v níž nás nechává nahlédnout do zdejší muzejní kuchyně. Autorka přistoupila k úkolu velmi zodpovědně a výsledek stojí za to. Práce o 146 stranách včetně poznámek, přehledu literatury a pramenů spolu s rejstříky zaujme především bohatým barevným fotografickým doprovodem. V detailu, u skříňkových betlémů pak v celkovém pohledu, zde nalezneme jednotlivé figurky doplněné vyčerpávajícím popisem odkazujícím na materiál, techniku, časové a autorské zařazení. Díky důkladným rešerším v archivech tak K. Málková mohla doplnit a v některých případech opravit, životopisné údaje o autorech, které se v betlemářské literatuře chybně opakují. Hmatatelným přínosem s dopadem na určení autorství mělo rovněž srovnávací studium ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě. Bruntálský soubor čítající 482 položek představuje především práce slezské a severomoravské provenience. Menší kolekcí včetně známého skříňkového tzv. Olbrichova betlému je zastoupena i produkce z Králík, o níž zápis v knize přírůstků z roku 1923 konstatuje, že se jedná o vymírající domácí průmysl. Jádro sbírky vznikající ve 20.letech 20.století dokumentuje betlemáře z Andělské Hory, Bruntálu, Rýmařova, Slezských Pavlovic, Vrbna p. Pradědem, Zlatých Hor. V představení jejich práce tkví hodnota této studie. V jejím úvodu autorka nastínila vývoj sbírky betlémů zrcadlící vývoj celého bruntálského muzea, následně se věnovala jednotlivým řezbářům. Děje se tak v katalogu děleného dle jednotlivých středisek, kdy každá kapitolka je uvedena mapkou umožňující snazší orientaci. Na počátku nacházíme dva skříňkové betlémy snad nejznámějšího slezského tvůrce Jos. Partsche ( ) z Andělské Hory. V dalším textu zaujmou vedle klasických vyřezávaných a barevně polychromovaných figurek práce E. Böhma (1890?) z Bruntálu, představující soustružené polychromované figurky reagující na tvarosloví dvacátých let 20.stol. ve stylu art deco (č.kat.29). Unikátní jsou pak darovnice Johana Jielga ( ) z Vrbna p. Pradědem, jejichž oděv věrně odráží dobovou módu a zohledňuje i německé zázemí. Raritou jsou pak čtyři figurky pozlacené plátkovým zlatem pocházející z neznámého šlechtického betléma, které muzeum získalo ze svozů po r Celý soubor mapuje sběrnou oblast muzea s přesahem na sousední území. Jednotlivosti pocházejí z Čech (tragantový betlém pod šturcem z Karlovarska), Korutan a italského Bolzana. Je než zbožným přáním, abychom se obdobných prací dočkali i v budoucnu. Málková, K.: Betlémové figurky a betlémy ze sbírek Muzea v Bruntále. Vydalo Muzeum v Bruntále, 2006, 146s. Poznámka redakce: Autorka recenze PhDr. Hana Dvořáková je vedoucí Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně.

5 4 Betlémy v českých muzeích MUZEUM BETLÉMŮ V KARLŠTEJNĚ ROMANA TREŠLOVÁ Zhruba na polovině cesty mezi centrálním parkovištěm a hradem Karlštejnem je malé náměstíčko, kde stojí naproti staleté lípě krásná barokní budova karlštejnské fary. Kroky procházejícího návštěvníka směřují nejprve klenutou branou do atriového dvora s hospodářskými staveními, odtud do budovy zdánlivě malé, která ale téměř každého překvapí svým vnitřním uspořádáním odkrývajícím netušené prostory. Uvolněním karlštejnské fary v roce 1994, se vytvořil prostor k vystavování a vzhledem k tomu, že se jedná o církevní budovu, nabízela se varianta vystavit právě betlémy. Po rozsáhlých opravách celého areálu byla budova karlštejnské fary v srpnu 1995 zpřístupněna veřejnosti a od té doby je doslova od sklepa až po půdu naplněna betlémy; nachází se v ní totiž soukromé Muzeum betlémů. Srpen 1995 představuje oficiální datum založení muzea, osudy sbírky, na jejímž základě bylo muzeum založeno, a jejíž část je zde umístěna, jsou však podstatně bohatší; více jak třicet let je velkým koníčkem majitele Ladislava Trešla lidové umění. Betlémy představují jen dílčí část jeho zájmu, přesto se mu podařilo vytvořit sbírku asi sedmdesáti historických betlémů a desítek drobných betlémských artefaktů, z nichž většina je na Karlštejně k vidění. Sbírka původně nebyla určena k vystavování pro veřejnost, ani nebylo cílem prezentovat betlémy z určité lokality, čemuž odpovídá i složení vystavovaných exponátů. Jediná dvě kritéria (časové a materiálové omezení), která postupně vykrystalizovala, vycházela čistě z osobního zaujetí majitele. Z hlediska časového zařazení pocházejí vystavované betlémy téměř výhradně z 19. století a nejčastěji zastoupeným materiálem je dřevo. Právě proto, že zájmy Ladisla- Budova muzea

6 5 va Trešla nejsou ryze betlémářské, bylo možné vystavované betlémy vhodně doplnit dobovým nábytkem, sochami, obrazy, podmalbami na skle nebo lidovou keramikou. Jádro muzea je soustředěno ve třech místnostech v přízemí. Každá místnost, kterou návštěvníci procházejí, má jiný styl první místnost je zařízena lidovým malovaným nábytkem z Podkrkonoší a ze Slovácka, dále je potom představován měšťanský interiér zařízený doplňky převážně z 19., částečně pak z 18. století. Expozice pokračuje do sklepení, které má tři části. Nejhlubší není návštěvníkům zpřístupněna, jedná se o základy původního domu ze 14. století, v pozdějších dobách tento prostor sloužil jako sklepy na maso, ve druhé polovině 20. století byl zamýšlen coby protichemický úkryt pro obyvatelstvo, v rámci nácviku i několikrát použitý, na konci osmdesátých let 20. století byl zasypán a v roce 1995 znovu odkryt pro zraky nově příchozích návštěvníků. Ve střední části sklepení je instalována malá výstava ilustrující dějiny vinařství na Karlštejnsku, nejhořejší část (dvě místnosti) pak slouží pro občasné menší výstavy, nebo jako výstavní prostor moderních betlémů. Největší překvapení ovšem skrývá půdní prostor. Po úzkém schodišti zdobeném do gotiky stylizovanými malbami a prvky stoupají návštěvníci až pod střechu, kde je trvale umístěný mechanický Královský betlém, od zbylého prostoru oddělený (opět stylizovanou) přepážkou v duchu úzkých gotických oken. Na osmdesáti metrech čtverečních se rozkládá kulisa hradu Karlštejna a přilehlého okolí osázená 46 pohybujícími se loutkami. Figurky jsou vysoké od čtyřiceti do osmdesáti centimetrů, oblečené v dobových kostýmech a celá scéna je doprovázena hudbou a vyprávěním Karlštejnské pohádky, což dohromady vytváří působivý celek. Nejvýraznějším prvkem v betlému jsou postavy deseti nejvýznačnějších českých panovníků, počínaje svatým Václavem, přes Reliéfní figury, dřevo, Novobydžovsko, polovina 19. století Karla IV., Marii Terezii, až po T.G.Masaryka. Podrobnější povídání o Královském betlému bude uvedeno v dalším článku, který redakce podle svých potřeb uveřejní v některém z příštích čísel časopisu. V muzeu je vystaveno kolem padesáti velkých betlémských celků a množství dalších jednotlivých figur. Jak už bylo výše uvedeno, většina betlémů je z 19. století. Zejména se jedná o lidové betlémy nejčastěji z Broumovska a Podkrkonoší. Naprosto výjimečný je barokní betlém z konce 18. století, obsahuje 21 lidských figur o velikosti cca 25 cm a je pozoruhodný nejen svým stářím a stupněm zachovalosti (není restaurovaný), ale zejména zobrazením ústřední scény, kde vedle Josefa s Marií stojí nad Ježíškem i velekněz chystající se k obřízce. Kolem výjevu Narození je velké množství

7 6 andělů muzikantů spojených po dvou v jeden celek. K významným exponátům patří například dva profesionálně řezané betlémy; první rozsáhlejší (30 figur o velikosti cca cm) z Krušnohoří je z konce 19. století a autorsky spadá do okruhu rodiny Böhmů, druhý je z Broumovska z poloviny 19. století. Zajímavý je také betlém Josefa Vondry z Červeného Kostelce, holiče, který nakupoval figurky od nestora kralických betlémářů Josefa Schwarzera a vytvářel k nim krásné kulisy s výrazným a nezaměnitelným rukopisem. Vzácný je například betlém, v němž je větší část figur z první poloviny 19. století, zasazený v empírové skříňce, ve které jsou figury sice drobné (menší než základní velikost kralických figur), ale originálně řezané, polychromované a bohatě zlacené. Pozoruhodný je také soubor Pohled do místnosti s lidovým malovaným nábytkem téměř dvou stovek kralických figur, kde jsou k vidění kromě tradičních postaviček i méně typické (kněz s ministranty, útěk do Egypta, muzikanti v celých skupinkách apod.). Z Příbramska pochází vystavované betlémy z chlebového těsta (jeden kompletní betlém v rozsahu dvaceti figur) a tragantu cukru (jedná se o malý soubor pod skleněným poklopem). Kromě Královského betlému jsou v muzeu umístěny i tři další pohyblivé betlémy. Nejmenší z nich je pod skleněných poklopem a je poháněný hodinovým strojem. Patrně nejzajímavější je dvoumetrový betlém osázený figurkami kralického typu, téměř všechny se také pohybují, včetně např. klanění Tří králů, obou rodičů u jeskyně a také Ježíšek mává ručkami i nožkami. Jako u jednoho z mála betlémů je zde známý autor. Byl jím Antonín Teichmann, hostinský v Libňatově u Trutnova z čp. 1. Betlém už je poháněný elektřinou a má zajímavý mechanismus, který si návštěvníci mohou prohlédnout. Z časového usazení sbírky v 19. století, vybočuje několik málo exemplářů, například reklamní betlém Marie Fišerové Kvěchové zhotovený pro firmu OTTA Rakovník ve 30. letech 20. století. Mezi novodobé zajímavosti patří také miniaturní betlémky ve skořápce lískového, vlašského nebo kokosového ořechu od předsedy příbramských betlémářů Jána Chvalníka, který je těmito specialitami proslulý. Před dvěma lety se podařilo zajistit do muzea pro vánoční expozici mimořádnou zápůjčku. Jedná se o unikátní betlém prezidenta Václava Havla, který obdržel darem od Jásira Arafata při své návštěvě Palestiny. Betlém je pozoruhodný nejen osobou majitele, ale i použitým materiálem, v našich betlémech cizorodým. Je to betlém výrazných orientálních rysů, vyřezávaný z perleti, která je ještě dále rytá a jemně zdobená malbou. Je složený ze dvou částí, kde

8 7 levá část představuje Narození a pravá pak Poslední večeři Páně. Celý komplet je uložený ve skříňce z olivového dřeva. Původně se jednalo o jednorázovou zápůjčku, ale díky velkorysosti Václava Havla si mohou návštěvníci betlém prohlédnout každoročně od počátku adventu až do Tří králů. K muzeu betlémů v karlštejnském podhradí už neodmyslitelně patří i vůně perníku. Každoročně bývají od začátku adventu k vidění čerstvě napečené perníkové betlémy. Nejčastěji od perníkářek z blízkého okolí, ale ke kmenovým autorkám patří například i Julie Chadimová ze Strakonic. Ta zde dokonce před několika lety měla autorské výstavy Pohádky z perníku a Perníkový kalendář, kde obrazem zachytila některá přísloví vážící se k jednotlivým měsícům roku. Pro letošní předvánoční čas připravuje ve spolupráci s muzeem vystřihovací Perníkový betlém. Svatá rodina, olej na plátně, Čechy, konec 18. století Perníkový betlém Julie Chadimové

9 8 Součástí muzea je obchod s drobnými suvenýry, turistickými známkami a samozřejmě i betlémy. Široké zastoupení mají zejména papírové vystřihovací betlémy, jejichž počet se stále rozšiřuje. Zveme tímto vydavatele knih, brožur i betlémů, kteří by měli zájem o komisní prodej, ke spolupráci. Totéž samozřejmě platí i pro výrobce nepapírových betlémů nebo věcí s betlémskou problematikou souvisejících. Muzeum je otevřeno celoročně od 10 do 17 hodin. Od 6. ledna do konce června o sobotách, nedělích a svátcích, v červenci a srpnu denně, od září do začátku adventu opět pouze o sobotách, nedělích a svátcích. Od začátku adventu až do Tří králů je opět otevřeno denně, a to včetně Štědrého dne, vánočních svátků, Silvestra i Nového roku. Pro skupiny je možné domluvit prohlídku kdykoli v průběhu roku, kontakty a případné další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Muzeum betlémů v Karlštejně funguje již třináct let bez jakýchkoli dotací a podpůrných finančních programů. Je to těžká cesta s nejistou budoucností, ale soudě podle mnoha reakcí kolegů ze zahraničních betlemářských organizací se v Karlštejně podařilo vytvořit pozoruhodný projekt významný i v evropském kontextu. Tip na výlet na Moravu do dalšího soukromého muzea V pátek 16. května 2008 bylo, za účasti více než stovky pozvaných hostů, slavnostně otevřeno v Jiříkově (obci mezi Šternberkem a Rýmařovem) v Pradědově galerii u řezbáře pana Jiřího Halouzky muzeum betlémů. Jedná se o první soukromé muzeum betlémů na Moravě. Začátek sbírky tvoří asi 30 betlémů od současných řezbářů převážně severomoravské oblasti. Majitel muzea uvažuje o stálém rozšiřování sbírky. Dále zde vystavuje pan Jiří Halouzka betlém, který sám postupně vyřezává a jehož část byla vystavena v roce 2004 na nádvoří historické radnice na Velkém náměstí v Hradci Králové při příležitosti konání XVII. světového kongresu betlemářů UN-FOE-PRAE (Světové federace přátel betlémů). Tento betlém, jehož figury jsou vyřezány v životní velikosti, byl již loni, při příležitosti slavnostní vernisáže, zapsán do Guinessovi knihy rekordů. Autor, jak loni konstatoval, každým rokem bude doplňovat betlém o další postavy. Letos je betlém bohatší o scénu putování do Betléma. Muzeum má být otevřeno celoročně. Ing. Radko Weigner, předseda Českého sdružení přátel betlémů. Popisky k barevným obrázkům Titulní strana obálky: Krajkové jesličky, autorka podvinku Ludmila Dominová, foto a realizace Jitka Hanáková (poskytnuto Region. pobočkou ČSPB v Mohelnici)) 2. strana obálky: Poutní kostel jména P. Marie ve Křtinách, malby Ignace Raaba ( ) 3. strana obálky: Drobná grafika od Michaela Floriana ( ), kolorováno autorem 4. strana obálky: Figura císaře Františka Josefa I. z mechanického Královského betlému (Muzeum Karlštejn)

10 9 Motiv Narození ve výzdobě chrámu Bývalá rezidence premonstrátů ve Křtinách s poutním kostelem Jména Panny Marie. Ing. RADKO WEIGNER V loňském roce uplynulo již 770 let od první zmínky o tomto proslulém mariánském poutním místě nacházejícím se necelých dvacet kilometrů severovýchodně od Brna. V imunitní listině papeže Řehoře IX. z 24. září 1237 jsou Křtiny uváděny jako majetek premonstrátského kláštera v Zábrdovicích (založeném před rokem 1209), jehož fundátor Lev z Klobouk obdaroval klášter kromě jiného i souvislým panstvím na zalesněném území jižní části Moravského krasu. Křtiny, místo, kde podle legendy byli po příchodu cyrilometodějské misie na Velkou Moravu křtěni pohané, jsou však nejvíce proslulé mariánskými poutěmi k zázračné, gotické, kamenné soše Panny Marie (kolem roku 1340). Význam poutního místa trvale vzrůstal od 16. století, zvláště v době pobělohorské a především po ukončení švédského obléhání Brna roku Ve druhé polovině 17. století se Křtiny staly jedním z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě, jejichž zvelebení umožnil vel-

11 10 korysý odkaz Zuzany Kateřiny Liborie z Dietrichštejna. Velkolepou barokní přestavbu poutního místa navrhl geniální architekt Jan Blažej Santini Aichl ( ) od jehož narození uplynulo vloni 330 roků. Na místě dvou středověkých kostelů a raně barokní kaple sv. Anny navrhl mohutný, symetrický komplex tvořený středním kostelem a po jeho stranách osově položenými ambity s věžovými kaplemi sv. Anny a sv. Josefa (která nebyla realizována). Výzdoba interiéru freskami byla svěřena významnému moravskému malíři, Janu Jiřímu Etgensovi na téma apokryfní oslavy Panny Marie v textu knihy Siradovy. Sochařské práce pak Antonu Schweiglovi a jeho synu Ondřejovi. Zajímavá je kolekce šesti obrazů s náměty ze života Panny Marie a Ježíše Krista jejichž autor, jezuita Ignác Viktorin Raab (5. září 1715 Nechanice u Nového Bydžova 2.února 1787 Velehrad), byl jedním z nejvýznamnějších českých malířů 18. století. Tyto se nacházejí v zadní části chóru, za hlavním oltářem s milostnou sochou Panny Marie Křtinské (pod baldachýnem). Zde jsou pověšeny i čtyři velké obrazy od neznámého autora, jejichž stáří je podle děkana P. Tomáše Prnky odhadováno na 200 roků. Každý z obrazů je rozdělen do dvaceti polí po pěti osmiúhelnících na jednom řádku ve čtyřech řadách pod sebou. Náměty ze života Panny Marie a Narození Ježíše Krista jsou znázorněny na obraze umístěném na sloupu u bočního oltáře sv. Jana a Pavla po levé straně chóru. Nejenže jsou v jednotlivých polích znázorněny dějové sekvence, ale každý výjev je ještě opatřen popisem s podrobným vylíčením děje psaným stylizovaným písmem v českém jazyce překrývajícím vlastní malbu. Domnívám se, že při troše soustředění a trpělivosti dokáže většina návštěvníků uvedený text přečíst. Další tři obrazy jsou tématicky spjaty se skutky Ježíšovými, Poslední večeří Páně, Ukřižováním

12 11 s následujícím Zjevením a Nanebevstoupením Páně. Centrální kopuli chrámu a konchy nad kněžištěm, varhanní kruchtou a nad oběma bočními loděmi zdobí monumentální nástropní malba J. J. Etgense ( ) s ojedinělou ikonografií založenou na citátu z knihy Sirachovy: In plenitudine Sanctorum detentio mea. Ego mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei. (V plnosti svatých zdržování mé. Já matka krásného milování a bázně a poznání a svaté naděje.) Malba v konše pravé boční lodi oslavuje Mariinu moudrost. To zachycují čtyři skupinky postav. Třetí skupinku tvoří antičtí filozofové, starozákonní mudrci, včetně třech mágů, kteří se přišli poklonit narozenému Kristu. Jsem si vědom toho, že obrazy, byť znázorňující tématicky Narození Krista, nezapadají do definice betléma tak, jak ji vytvořil v polovině minulého století německý historik umění Rudolf Berliner. V žádném případě nejde o pokus zařadit díla Ignáce Viktorina Raaba, J. J. Etgense či anonymního malíře kristologického cyklu mezi betlémy. Domnívám se nicméně, že se jedná o mimořádné zobrazení události Narození Ježíše Krista z druhé poloviny osmnáctého století a na jako takové jsem chtěl svým příspěvkem upozornit ty betlemáře, kteří se zajímají nejen o vlastní betlémy, ale i jiné formy znázorňující Narození Páně. Seznam použité literatury: Křtiny, poutní kostel Jména Panny Marie; Mojmír Horyna, Jan Rojt, Vladimír Hyhlík, 1994 Kryštof Jiří Matuška ( ), autorský kolektiv ved. PhDr. L. Šebelou, CSc. Brno, průvodce po městě informace ( DATEL) Encyklopedie Moravských a slezských klášterů, Dušan Foltýn a kolektiv, LIBRI, 2005 Co nevíte o betlémech, PhDr. Vladimír Vaclík, OFTIS, 2003 Ignác Raab Wikipedie, otevřená encyklopedie, podrobný životopis na Malby Ignace Raaba, kostel Jména P. Marie, Křtiny

13 12 Betlémské výjevy v grafikách O výtvarnících Michaelu Floriánovi, Arnoštu Hrabalovi a Emilu Kotrbovi Mgr. JARMILA JANKŮ V 61. čísle tohoto časopisu jsem psala o mé sbírce betlémů a vánočních motivů v grafikách a kresbách. Slíbila jsem tenkrát redakci, že napíši o některých výtvarnících, kteří se ve své tvorbě věnovali betlémům, ať již ve formě novoročenek nebo samostatného lístku. Jedná se hlavně o formu drobné grafiky v různých technikách. Neznamená to však, že nevznikala hodnotná výtvarná dílka, svědčící o vztahu umělce k tématu, který zpracovával svým způsobem, originálně. Co do množství a také zpracování těchto grafik si zaslouží pozornost grafik a ilustrátor samouk Michael FLORIAN ( ). Dřevoryt Michaela Floriana Byl jedním z početné rodiny Josefa Floriana ve Staré Říši blízko Telče. Rodina Florianů (7 synů a 5 dcer) byla počátkem 20. století nositelkou kultury kraje. Otec Josef, původně učitel, své děti neposílal do školy, učil je sám. Po humanitní stránce byly vzdělané, měly výtvarné i hudební nadání. J. Florian byl vydavatelem knižních edic, zejména proslulého Dobrého Díla. Spolupracoval mezi jinými s J. Demlem, B.Reynkem, překládal z francouzštiny křesťanskou literaturu. Děti mu pomáhaly kreslit, tisknout a podobně. Nejnadanějším z nich byl Michael. Za svůj život ilustroval Michael Florián pro otce zhruba 80 svazků bibliofilií a 40 knih pro jiná nakladatelství. Oblíbil si grafiku dřevorytu. Veřejnosti jsou známé ilustrace koled poprvé vydané r (poslední vydání nakl. Trinitas v r. 1996). Ve volné grafice, opět v dřevorytu, vytvořil několik zajímavých portrétů kromě svého otce např. Jiřího Mahena. Do srdcí sběratelů se M. Florian zapsal nejvíce svými knižními značkami a novoročenkami. Podle soupisu O. Hradeckého a L. Vaníčka (SSPE Praha) vytvořil v letech 1926 až 1982 celkem 603 knižních značek tzv. exlibris. Některé

14 13 PF od Michaela Floriana z nich byly letos vystaveny v Místodržit. paláci Moravské galerie (dále MG) v Brně. Byl velmi žádaným tvůrcem novoročenek (p.f. pour féliciter) je jich evidováno 730! Na nich se nejčastěji opakují vánoční motivy betlémy. Biblické postavy betlémů jsou mnohdy včleňovány do krajiny domova. Betlémská hvězda svítí nad Telčí, pastýři pasou stáda u Staré Říše nebo má sv. Rodina v pozadí věže brněnského Petrova. Vše je vytvářeno technikou dřevorytu, který mnohdy koloroval členům rodiny, přátelům a kněžím. Pochopitelně jsou na nich vytištěna jména zadavatelů i s letopočtem. Vyjadřoval se prostě, na realistickém základě, avšak vždy osobitě. Někteří historici umění jej řadí mezi naivní tvůrce. Přes svou skromnost se stal známým

15 14 také u zahraničních sběratelů. Svými grafikami je zastoupen v Památníku národního písemnictví v Praze, MG v Brně a regionálních muzeích a galeriích, Ze sourozenců M. Floriana se vyřezáváním betlémů zabýval jeho bratr Metoděj. Z dívek měly největší výtvarné vlohy Františka a Marie /provdaná Stritzková/, která rovněž obohatila techniku dřevorytu vyřezáváním betlemů a ilustracemi bibliofilií i knih. V současné době žije z dětí J. Floriana jen syn Gabriel. Přes svůj vysoký věk se věnuje restaurování dřevěných soch. * * * Arnošt Hrabal kněz, grafik a ilustrátor se narodil v Buchlovicích na Moravě, zde také zemřel. Jeho otec byl listonošem a malý Arnošt jej doprovázel po vesnicích, chodili spolu i na poutě na Velehrad a Hostýn. Krásné lesy chřibských kopců, truhlářské dílny v Buchlovicích, zahrada buchlovického zámku to vše působilo na duši mladého chlapce a nechalo vyklíčit lásku k přírodě, duchovnímu životu a prosytilo celý Hrabalův život. Po absolvování gymnázia v Uherském Hradišti studoval na Bohoslovecké fakultě v Olomouci ( ) a stal se katolickým knězem. Již během studia se začaly u něj projevovat výtvarné vlohy, rád kreslíval a byl i řemeslně zručný. Kromě kněžského povolání se začal věnovat výtvarnému umění. Dva roky studoval v Grafickém institutu ve Vídni, kde také vznikly Arnošt Hrabal, dřevoryt, r. 1933

16 15 Arnošt Hrabal, dřevoryt, r jeho první dřevoryty. Církev jeho záliby neviděla ráda. Jeho první kněžská působení byla na různých místech v oblasti Jeseníků, kde byl nadšen přírodou, říkával, že les je chrámem božím. Byl překládán z místa na místo, měnil fary. Počátkem 20. let 20. století navštěvoval intelektuální prostřední německé básnířky Marie Stony v Třebovicích /Střebenice/. Hrabal ilustroval její básně a vytvořil velký cyklus dřevorytů Les, který se dostal do rakouských a švýcarských galerií. Vlastní jej i Moravská galerie v Brně. Pokračoval ve výtvarném studiu 1 semestr na pražské AVU u Jakuba Obrovského a půl roku u vídeňského Hoffbauera v Kunstakademii. Jako kaplan působil v mnoha místech sev. Moravy (Hradečná, Ostravice, Velké Losiny), farářem se stal ve Velké Moravě pod Sněžníkem. Ještě před vypuknutím II. světové války se vrátil do rodných Buchlovic, kde jako farář aktivně působil do r Zde na odpočinku prožil i poslední roky svého života. Těžiště Hrabalovy výtvarné tvorby je v grafice, zejména v dřevorytu. V této technice docílil osobitého projevu českého lyrismu. Za vrcholnou tvorbu lze považovat období V motivech lesa a stromů parafrázoval lidský úděl, ideje náboženské víry a obecné morálky. Kromě již zmíněného cyklu Les, vytvořil Hrabal asi 170 volných listů s názvy: Panna Maria s Ježíškem pod smrkem, Pieta, Stará láska a další. Častým motivem je Kázání v lese. Ilustroval 33 bibliofilských tisků (J. Neruda, P. Bezruč, J. Deml, J. Durych ), 120 knih a publikací. Vytvořil 232 exlibris, 35 novoročenek (většinu v dřevorytu, některé v zinkografii). Motivem jeho vánočních grafik je sv. Rodina ve chlévě nebo lese. Mnohdy jen P. maria s Ježíškem nebo samotný Ježíšek. U něho je často květ šípkové růže jak se zpívá z růže kvítek vykvetl nám, radujme se. Arnošt Hrabal byl členem Svazu výtv. umělců v Hodoníně a hnutí Družina literární a umělecká v Olomouci. Svá díla vystavoval ve Vídni,

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce MARKÉTA KOREČKOVÁ Chrudim Narodila se v roce 1975 v Chrudimi. V letech 1989-1992 studovala na SPŠKS v Hořicích, poté v letech 1992-1999 na AVU v Praze, a to intermediální tvorbu u Milana Knížáka a sochařství

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Příloha č. 1 Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013. 1. Úvodem

Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013. 1. Úvodem Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013 OBSAH: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodem Činnost v roce 2013 Hospodaření spolku Spolkové orgány a činovníci Členská základna Příloha: Účetní závěrka 2013 1. Úvodem V roce

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015

KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015 KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015 KATALOG MUZEJNÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY OBSAH DÍLNY A ANIMACE VÝUKOVÉ SEMINÁŘE A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PREZENTACE A PŘEDVÁDĚNÍ ŘEMESLNÝCH TECHNIK VARIABILNÍ PROGRAMY KONTAKTY str.

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE Šternberk město hodin a času Moravské město Šternberk je zasazeno v půvabném krajinném reliéfu na úpatí Nízkého Jeseníku, 16 km severně od Olomouce. Dominantou města je hrad

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více