Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků. (Ž 36, 6)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků. (Ž 36, 6)"

Transkript

1 strašnického sboru Českobratrské církve evangelické březen 2015 Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků. (Ž 36, 6) Opékání párečků Sborový víkend v Chotěboři 2014

2 O B S A H EDITORIAL Irena Chlebounová...3 VJEZD ŠÉFA Bohdan Pivoňka VÝROČÍ M. J. HUSA Jana Součková...5 ŽIVOT SBORU V ROCE 2014 Pavel Klinecký & staršovstvo sboru...7 PŮST Irena Chlebounová HOSPODAŘENÍ SBORU V ROCE 2014 Hospodářská rada ROZHOVOR S JIŘÍM VODIČKOU Madlenka Klinecká DALŠÍ ŠEDESÁTINY NA OBZORU Irena Chlebounová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SBORU KALENDÁRIUM PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ strašnického sboru Českobratrské církve evangelické březen

3 EDITORIAL Irena Chlebounová Milý čtenáři, zdravím Tě ze světa v pohybu. Hýbeme se my, ujíždí nám vlak, chvěje se nám země pod nohama, valí se na nás lavina nesplněných úkolů nebo průšvihů dalšího roku, houpe se naše nálada. Akční je i aktuální biblická úvaha, jak dává tušit už její název Vjezd šéfa. Kdo je mým velkým šéfem a jak vjíždí do mého života? Na tuto otázku odpovídá Bohdan Pivoňka. Uprostřed našich zmatků zůstává neochvějnou jistotou Výroční zpráva o životě sboru. Dozvíš se z ní, jak vypadá týdenní sborový život, jaké je v něm postavení neděle a čemu bychom měli dát podle Pavla Klineckého větší prostor. Petr Kocna s Janem Balcarem nám dávají nahlédnout do sborového hospodaření a Tomáš Jelínek vše doplnil o statistická data. Nezapomeňme je využít ke své přípravě na Výroční sborové shromáždění, které se bude konat 22. března 2015 od 10 hodin. Rok 2015 s sebou přináší i několik výročí, z nichž Velikonoční sborový dopis představuje dvě šedesátiny našeho bratra kurátora a šest set let od upálení Mistra Jana Husa. Jana Součková o druhém výročí poví ve svém článku více. Milý čtenáři, popřemýšlej spolu s námi, jak hluboko je zakotveno Tvé křesťanství a co potřebuješ či upřednostňuješ při vyjádření své spirituality. Umíš dát prostor tichu, nebo Tě mlčení znervózňuje a raději se ho snažíš nějak přehlušit? Ostatně blížící se doba postní k reflexi přímo vybízí. Jak jinak srovnat své životní priority? Ať se nám to daří ve věcech malých i větších. Madlenka Klinecká pro nás pootevřela dvířka soukromí Jiřího Vodičky, fenomenálního houslisty, který si ve svém doslova rozlítaném hudebním plánu udělal čas na strhující lednové vystoupení ve strašnickém sboru. Chcete vědět, jak se mu u nás hrálo? Nalistujte si Madlenčin rozhovor s ním. 3 březen 2015

4 VJEZD ŠÉFA BIBLICKÉ ZAMYŠLENÍ Bohdan Pivoňka Rozjásej se, sijónská dcero, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, osličím mláděti. (Za 9, 9) Tiché šumění limuzín, vedených policejním doprovodem s modrou blikačkou a červenou stopkou. Kouřová skla chrání osazenstvo před příliš zvědavými pohledy normálních smrtelníků. Ještě předtím, než auta úplně zastaví, vyskakuje osobní tajemník a otvírá zadní pravé dveře. Pak jejich tlumené zabouchnutí, navozující pocit jemně zavírané knihy. Houf reportérů, blesky, televizní komentátoři hýbou ústy, chlupaté mikrofony směřují k vzácnému hostu. Dav za policejním kordonem jásá a ječí, někdo píská. Kapsáři vyhlížejí dobře přístupnou oběť. Opilec sedící na obrubníku chodníku scénu pozoruje a prozřetelně radí návštěvě, aby zase co nejrychleji odjela tam, kde je doma. Tak dnes přijíždějí králové, mocnáři, velcí šéfové. S doprovodem a s namyšleností. S nadhledem nadlidí, jimž lecjaké obyčejné trampoty obyčejných tvorů připadají z kapitánského můstku naprosto nepodstatné. Nepředstavuji si, že by takhle vjížděl zachariášovský král. Nejde jen o rozdílnost dobových manýr a vybavenosti vozového parku; i tehdy totiž vjížděli mocní a slavní na koních s ekvipáží, s houfem zbrojnošů, v lesku a nádheře osudem vyvolených k záchraně lidstva. Ten předpovídaný, který má být důvodem jásavého hlaholu sijónské dcerky, na vlastní kůži zakusil, že může něco pro druhé znamenat pouze tehdy, když se sám dostane až na dno svých sil. Není nafoukaným spasitelem, hrdým na své schopnosti, ale vděčným a pokorným příjemcem Boží milosti a jeho záchrany. V tom se projevila jeho spravedlnost, že pochopil nadřazenou a nade vše vyvýšenou spravedlnost Boží. Nejen spravedlivý, ale i pokořený. Pokořený král přináší informaci o blízkém Hospodinu; o Bohu, který je člověku tak blízko, jak nikdy nemyslel. O Hospodinu, který inspiruje svého služebníka Ježíše k tomu, aby ve smyslu starého proroctví vsedl na osla, ale nedojel na něm až k trůnu slávy, ale ke kříži. O Hospodinu, který jej zmocňuje k tomu, aby sám spojil ve svém činu rozdvojenou starozákonní tradici a dovedl ji k naplnění: trpící služebník a mocný Mesiáš v jedné osobě. Informaci o Hospodinu, který zachraňuje člověka prostřednictvím jeho bližního, na základě jeho rozhodnutí a odvahy prožít lidskou opuštěnost až za hranice možného. Ježíš učinil první krok, aby ukázal, jak rozumí zvěstování Boží záchrany: nikoliv jako pouhému slovu, které se jaksi podivně v duši naplní, nýbrž jako apelu k vlastní akci na místě Božím a v jeho síle. Druhý krok pak již závisí zcela na Bohu. Že je to příliš namyšlený postoj, málo pokorný, málo spoléhající na Boží milost a jeho autentické spasení? Opak je pravdou: právě z vděčnosti za vlastní vykoupení a záchra- březen

5 nu od Boha přijatou, z vděčnosti za setkání, v němž jsme v bližních potkali svého Pána, smíme v jeho síle vzít jeho apel vážně a jeho zvěstovanou spravedlnost pokorně činit. Smíme se stát živou zvěstí, jejímž symbolem byl svého času Ježíš na oslátku. A nemusejí přitom ani cvakat závěrky fotoaparátů, ani svítit reflektory, ani šumět limuzíny VÝROČÍ M. J. HUSA Jana Součková Zatímco loni jsme si připomínali šestisté výročí prvního přijímání podobojí, letos si připomínáme toho, kdo po určitém zaváhání schválil takto obnovenou eucharistii, totiž Jana Husa. Jeho osobnost si nemusíme podrobněji připomínat, ale přesto pár slov neuškodí. Narodil se kolem roku 1370 v Husinci, ale neví se jistě, zda v jižních Čechách nebo nedaleko Prahy. Pocházel z chudé rodiny a chtěl se stát knězem, aby měl dobré bydlo a rúcho a byl lidem vzácen, jak sám později přiznal. Na pražské univerzitě se seznámil s řadou mistrů, kteří byli otevření novým myšlenkám, a tak spolu s nimi poznal i teologické názory oxfordského učence Johna Wyclifa. Jeho spisy se do Čech dostaly prostřednictvím Anny Lucemburské, provdané za anglického krále. Po vysvěcení na kněze začal Jan Hus kázat v Betlémské kapli a horoval pro opravu církve a pravé pojetí náboženství, ale i pro upřímné češství. Jeho kázání byla charismatická a patetická a řady Husových posluchačů rostly. S Husem v řadě názorů souhlasili nejen jeho četní stoupenci v Betlémské kapli, ale i mladý arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hasenburka. Byl nakloněn reformám a souhlasil s kritikou nešvarů v životě církve. Mohlo by se zdát, že reformní názory převládnou a nebude nic snazšího, než je začít prosazovat. Nové myšlenky však měly i řadu vlivných odpůrců. Spory o Wyclifovo učení, zvlášť o remanenci, tj. zda dochází při pozdvihování k přeměně chleba a vína ve skutečné tělo a krev Kristovu či jen symbolicky, jak soudil Wyclif, pokračovaly dál. Vztahy obou táborů se přiostřovaly a po sousedních zemích obíhaly zvěsti o vzrůstající herezi v Čechách. Hus se obklopil příslušníky mladší generace (mj. Jakoubek ze Stříbra a Jeroným Pražský), kteří byli živě zapáleni pro novoty. Husovy další osudy ovlivnila složitá církevní politika v Evropě, která usilovala o odstranění papežského schismatu, i napjaté vztahy krále Václava IV. a pražského arcibiskupa, kteří podporovali různé papeže. Václav se tehdy sblížil s reformním křídlem na pražské univerzitě. Výsledkem byl 5 březen 2015

6 Dekret kutnohorský, jímž se univerzita stala v podstatě českou. Husovu situaci však výrazně zkomplikoval jeho odpor proti papežské bule udílející odpustky účastníkům křížového tažení proti neapolskému králi. Až dosud se jednalo jen o spory s arcibiskupem, ale teď se Hus postavil proti nařízení samého papeže. V tu chvíli se zalekli i někteří jeho dávní učitelé a přátelé z univerzity, Stanislav ze Znojma a Štěpán z Pálče, postavili se proti němu a dosáhli zákazu všech Wyclifových článků. Hus kázal dál proti odpustkům. Tehdy papež tvrdě zasáhl vyhlásil nad Husem klatbu. Hus měl být zatčen a souzen podle církevních zákonů a Betlémská kaple rozbořena jako hnízdo kacířů. Dopad těchto událostí známe: Hus odchází z Prahy, pokračuje v kazatelské činnosti a píše další díla. Nakonec se rozhodne obhájit své učení při veřejném slyšení přímo na právě se scházejícím kostnickém koncilu. Veřejné slyšení, v které Hus doufal, se nakonec skutečně konalo, ale mohl jen odpovídat na otázky a nesměl disputovat, jak byl zvyklý. Koncil předpokládal, že se český kazatel skloní před jeho autoritou, zatímco on byl přesvědčen, že odvolá pouze tehdy, bude- -li přesvědčen o tom, že se mýlil. Husova neústupnost nakonec vedla k tomu, že byl jako zatvrzelý kacíř vydán světské moci k potrestání. Zemřel 6. července Myšlenky M. Jana Husa neuhasly s kostnickou hranicí. Byly blízké církevním reformátorům 16. století M. Lutherovi i J. Kalvínovi. I když Luther zpočátku považoval husitské i bratrské Čechy za heretiky, v roce 1519 si během učené disputace uvědomil blízkost svých myšlenek s Husovými a prostudoval jeho dílo O církvi. Sám se nechával portrétovat s labutí v rohu obrazu, která byla odkazem na husu, tedy Husa jako svého duchovního předchůdce. My Češi se k osobnosti M. Jana Husa vztahujeme snad v každé době. Jeho památku nevymýtila ani široce propagovaná úcta k Janu Nepomuckému v době protireformace, ani zkreslená Husova podoba vůdce lidových mas za spravedlivější, rozuměj komunistickou, budoucnost v 2. polovině 20. století. Před sto lety, k pětistému výročí, projevil tehdy již sebevědomý český národ svou úctu k Husovi velkolepě: pomníkem na Staroměstském náměstí. Toto dílo Ladislava Šalouna dodalo náměstí dramatické napětí a vlastně i rovnováhu k baroknímu chrámu sv. Mikuláše. Milujte se, pravdy každému přejte zní Husův citát na tomto pomníku. Jsou to slova stále aktuální, výzva k porozumění druhému, k ohleduplnosti a k pravdě nezkresleného slova, k právu na vlastní názor. Jeho rozhodné neodvolám se stalo takřka symbolem rozhodné vůle a vědomí správnosti vlastního rozhodnutí až do konce. Jistě bylo v pozdějších dobách nejednou oporou mnohým statečným Čechům v jejich rozhodujících okamžicích. Na závěr několik Husových slov k zamyšlení: Zlořečený je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu. Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí. Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí. březen

7 ŽIVOT SBORU V ROCE 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pavel Klinecký & staršovstvo sboru Vypracovat výroční zprávu o životě sboru ukládá staršovstvům církevní zřízení. Staršovstvo i každý člen sboru tak dostává úkol i příležitost zamyslet se nad nejmenší správní jednotkou církve z hlediska minulosti i budoucnosti. 1. CÍRKEV V PROMĚNÁCH Církev prožívá období proměn. Výrazný úbytek členů téměř všech církví dosud nebyl podrobněji zmapován. Tušíme však, že pravou příčinou nejsou pouze změny ve společnosti v posledním čtvrtstoletí, nýbrž hluboko v dějinách dvacátého století zakotvené vnímání evropského křesťanství jako tradičního, zažitého pozadí evropské kultury, s nímž však netřeba dále pracovat a rozvíjet je. Uprostřed společenského a politického klimatu v pohybu (pád železné opony, sjednocování Evropy, agresivní nástup volného trhu, konkurence, možnosti i nebezpečí volného pohybu, svobody slova, vliv ekonomického růstu i krizí) pak vychází najevo, jak hluboko či mělce jsou ve společnosti zakotveny křesťanské hodnoty i osobní spiritualita. Budeme-li hledat příčiny a souvislosti tohoto pohybu, nebudeme zřejmě daleko od pravdy, budeme-li hovořit o přílišné samozřejmosti křesťanství a malém docenění církevního společenství pro život jednotlivce, rodiny i celé společnosti. Také zákon o majetkovém narovnání s církvemi a rozpaky nad jeho výsledky v okolní společnosti i v samotných církvích se na úbytku členů církví projevily. Přicházející ekonomická samostatnost církví a úkol postarat se nejen o jejich vnitřní obsah, ale i o ekonomické zajištění provozu církví obětavostí, sponzorskými příspěvky a ekonomickou a podnikatelskou aktivitou, staví církve před úkoly, na něž nebyly připraveny a jejichž podobu i oprávněnost je třeba prověřit teologicky i prakticky. Základní jednotkou církve však nejsou jen sbory, nýbrž především rodiny. Dnešní rodina, zatížená řadou otázek životního stylu, pracovními aktivitami a vzděláváním dětí, žije v tlaku konkurence, ve zmatcích vlastního rozhodování i uprostřed celoevropského a celosvětového pohybu. Kolik času dostane sborový život, dobrovolná práce ve sboru nebo aktivity dětí a mládeže ve sboru uprostřed tlaku školních povinností a dalších kroužků? Kolik prostoru v rodině zbývá pro modlitbu, společnou písničku, otázky víry, Bible i křesťanské věrouky? Je nutné pečlivě vybírat jen to nejdůležitější. 2. POČTY A SOUČTY Vstupními zdroji pro výroční zprávu jsou sborová databáze členů i shromáždění, kalendář sborových akcí a také naše osobní zkušenosti a vnímání atmosféry ve sboru. V r jsme začali užívat počítačový program, do něhož jsme zavedli veškerá 7 březen 2015

8 data z původní papírové sborové kartotéky. Počátkem r jsme z technických důvodů byli nuceni přejít na nový program, užívaný dodnes (většina církve užívá program FARPR, Farářova pravá ruka), a data do něho převedli. Při obou konverzích jistě došlo k chybám, byť jsme se snažili o pečlivé přenesení. Především však bylo od počátku jasné, že zejména v otázce počtu členů sboru pracujeme s přesnými součty nepřesných údajů. Mnozí, kteří byli evidováni jako členové sboru, na uvedené adrese nebydlí; to se dovídáme zpravidla s velkým zpožděním. Podstatná část ostatních se ke své církvi po léta nehlásí, řády církve však neumožňují vyškrtnutí, je třeba hodnověrné prohlášení o vystoupení z církve. Při úsilí o revizi tito členové sboru instituční vystoupení z církve odmítli, ačkoli již po léta se sborem neudržují žádný kontakt. Loni uváděný počet členů (801) jsme na základě další revize kartotéky umenšili o 54 prokazatelně neexistujících členů sboru. Víme, že i údaj o počtu členů na konci r (750 členů) je poznamenán nepřesností na řadě adres, a budeme jej proto v průběhu dalších let zpřesňovat. Těšit nás může kladný rozdíl těch, kteří zemřeli či se odstěhovali, a nově pokřtěných, přijatých a přistěhovaných (+3). Sborového života se však účastní i řada těch, kteří nejsou členy sboru. 3. SBOROVÝ ŽIVOT V TÝDNU Jak vypadá týden ve sboru? Je neděle koncem týdne jako v evropském chápání kalendáře, nebo jeho začátkem jako v pojetí americkém? NEDĚLE je především čas bohoslužeb. Bohoslužby se konaly minulý rok 58x, s průměrnou březen

9 účastí 114. Nejmenší účast byla 13. července (40), nejvyšší při konfirmační slavnosti 19. října (243) a při vánočním divadle (244). Večeři Páně jsme slavili 12x, s průměrnou účastí 118. Kazateli byli: Pavel Klinecký 41x, Dan Páleník 7x, Martin Řeháček 4x, Pavel Rejchrt, Gerhard Frey-Reininghaus, Pavel Hanych, Tomáš Najbrt, Petr Hudec, mládež. Varhanní doprovod zajistilo pět varhanic a varhaníků: Rut Ne- časová, Eva Waldmannová, Ondřej Scholtz, Jan Růžek a Jan Coufal. Jsme vděčni za službu kazatelů i varhaníků, stejně jako za službu presbyterů (sborová oznámení, vítání účastníků, celkový dohled nad bohoslužbami), sester z křesťanské služby (občerstvení po bohoslužbách, adventní sbírky), sester kostelnic (úklid, topení a příprava všech sborových prostor pro bohoslužby) i sborového bratra a sestry Wandy (sborová oznámení, příprava časopisů pro distribuci, administrativní záležitosti členů sboru, pokladna). Bohoslužby začínají v 9 hodin, brzká hodina některým nevyhovuje, delší dopoledne však umožňuje řadě z nás účastnit se společenství na zcela zaplněné kruchtě. Při 50 místech k sezení a mnoha těch, kteří si sednout nemohou, se vrací otázka, kdy vlastně bohoslužby končí. Není i naše kruchta čas chválení Hospodina? Jednou za rok jsou bohoslužby vysílány v přenosu Českého rozhlasu, v r to bylo podvacáté. Strašničtí účastníci bohoslužeb jsou zkušeným spolutvůrcem přenosu, na nějž odpovědělo několik desítek posluchačů oceněním a poděkováním. Při bohoslužbách jsme dali větší prostor tichu. V přímluvné modlitbě je ticho vyhrazené osobním prosbám, ztišení po kázání je příležitostí k reflexi slyšeného. Obojí bylo přijato s povděkem. Zůstává tak jediný dluh: ticho před začátkem bohoslužeb. Dluh? Mnozí po něm volají a prosí o ně, jiným hluk nevadí. Nedělní škola, tradiční nepřesné pojmenování bohoslužeb pro děti, se konala 39x s průměrnou účastí 22 dětí. I tady účast roste od podzimu směrem k vánočnímu období, na jaře vlivem škol v přírodě i výjezdů rodin do zeleně ubývá. Děti se scházely ve třech skupinách (předškolní, mladší a starší školní děti), tématem jsou biblické příběhy podle Katechetických příprav, jež dodává ústředí církve. Kompletní tým učitelů se mění podle možností účastníků, vždy jich je nejméně deset. V neděli se hraje i vánoční divadlo, velká akce dětí, na niž se připravují řadu týdnů, loni opět s hrou Tomáše Najbrta a písničkami Filipa a Madlenky Klineckých. Koncerty patřily ke třem nedělím lednovým, v průměrné návštěvě (137) převyšuje výrazně počet hostů odjinud. O dramaturgii, jednání s hudebníky, organizaci, poučené úvodní slovo i o vysokou kvalitu cyklu pečuje po celou dobu konání koncertů (v r již 17. sezóna!) Jan Balcar. Sborové odpoledne adventní i postní jsou rodinným setkáním, jehož program připravují děti a mládež a občerstvení křesťanská služba. Účastníci (75) mají kromě programu možnost být spolu; sdílení k životu víry patří nedílně. 9 březen 2015

10 PONDĚLÍ Hovory nejen pro křesťany a Chvíle ticha (čtrnáctidenně) se konaly dříve v pátek, pondělní termín se však ukázal vhodnějším. První setkání (8) je neseno živým rozhovorem o křesťanství ve vztahu k obecné kultuře i naší současnosti, druhé (7) patří k nejtišším setkáním ve sboru vůbec, hlavní náplní půlhodinové meditace je modlitební ticho. ÚTERÝ Hospodářská rada je orgán staršovstva scházející se podle potřeby v úterý i jindy. Potřeba je ovšem veliká, skupina se schází ve složení, jaké je třeba pro řešení daného problému. Na práci se podíleli Jan Balcar, Pavla Červenková, Jana Potočková, Zuzana Rákosníková, Walter Hanusch, Ladislav Janeček, Petr Kocna, Jiří Kolařík, Jiří Kubias i další. Rada často nese tíži nejvážnějších návrhů a řešení finančních a stavebních a také doporučení o pracovních poměrech ve sboru a jejich personálním zajištění. Rada předkládá své analýzy a návrhy rozhodování staršovstva. STŘEDA Diakonie ČCE- středisko Ratolest prochází výraznou změnou. Po odchodu ředitelky Vlasty Beščecové na odpočinek rozhodlo vedení Diakonie ČCE o sloučení střediska se střediskem s obdobným zaměřením v Praze 5 Stodůlkách. Sloučení se odehraje v plnosti během roku 2015, na vztahu našeho sboru ke středisku Ratolest se mnoho nezmění. Sbor volí dozorčí radu střediska (z našeho sboru v ní pracovali březen 2015 Kateřina Potočková, Marcela Gregorová, Linda Suchá, Jan Balcar, Martin Řeháček, později Kristýna Klinecká), do střediska docházejí každý týden farář sboru, Alžběta a Pavel Hanychovi; ti připravují pro klienty i zaměstnance půlhodinové setkání s písničkami, Biblí a modlitbou. Setkání starší generace (20) se nese v duchu živého přemýšlení o biblickém slovu (kniha Skutků apoštolských, Markovo evangelium). Následují volné rozhovory při občerstvení, komentování současného dění i sdílení témat osobních. Pro mnohé účastníky je středeční odpoledne opravdovou dominantou uprostřed týdne. Konfirmační příprava (7) se soustřeďuje na základní otázky Bible, křesťanství a církevních dějin i současnosti. Katechismus je osnovou, do níž se snažíme vplétat osobní svědectví i otázky. Roční setkávání vrcholí konfirmačním víkendem, v němž je těžištěm příprava konfirmační slavnosti, i tu však prostupují další osobní i aktuální otázky. Konfirmační zkouška (38) je setkáním konfirmandů, jejich rodin, staršovstva i celého sboru. Potvrzujeme v něm, že jsme konfirmační přípravu dobře využili. Setkání mládeže (11) má čtverý program, společné jídlo (však mnozí přicházejí rovnou ze školy nebo z práce), biblický program s následujícím rozhovorem (úvahy účastníků byly střídány prostým čtením několika kapitol z Bible) a zpívání. Mládež se spontánně proměnila ve volné zpívající těleso, které je schopné v případě po- 10

11 Modlitební skupina (7) je věrná svému názvu, základem jsou modlitby, často osobní, přímluvné i děkovné, za sbor i jeho jednotlivce, za rodiny a všechny, kdo jsou v nějaké nouzi. Patří sem však i písničky a biblická úvaha. Kdoví, zda právě modlitebníci ve sboru nejsou nejdůležitější pilíře, na nichž sbor a jeho život stojí! ČTVRTEK Setkání mladších i starších dětí (8) jsou opravdu výukou: mladší děti se učí znát biblické příběhy, starší pak základy věrouky podle Katechismu. Výuka je ovšem plná písniček, kreslení, hereckých etud, povídání, také smíchu, občas i her. Jan Ámos by měl radost, věříme. třeby zazpívat veřejně či podržet dobrou hudební atmosféru při různých příležitostech. Významné místo má již po léta modlitba: v tichu, při svíčce, někteří sedí, jiní klečí na zemi. Mnozí dosvědčují, že tato část setkání je pro ně nejdůležitější. Učitelé Nedělní školy (9) se scházejí jednou měsíčně. O děti se starali: Zdeněk Drmla, Filip Dušek, Martina Janečková, Eliška Chlebounová, Kristýna Klinecká, Milena Klinecká, Ben Klinecký, Marcela Lajnerová, Dan Páleník, Ben Benjo Roll, Anička Rousová, Martin Řeháček, spolupracuje Petr Kocna i čtvrteční učitelé, kromě učitelů Nedělky Martina Řeháčka a Bena Rolla to byli také Bětka Hanychová a Pavel Hanych. Příprava nedělních bohoslužeb, výletů a víkendů, vánočního divadla, dárků pro děti, řešení a výzdoba prostorů, kde se děti scházejí, osobní pastýřské a pedagogické záležitosti, vše začíná vždy společnou modlitbou a písní. Staršovstvo (16, rovněž měsíčně) má k jednání celou řadu témat. Nebýt předem připravených analýz a doporučení hos- 11 březen 2015

12 podářské rady i pečlivé písemné přípravy programu, pro jednání staršovstva by obvyklé dvě hodiny pravděpodobně nestačily. Ale presbyterky a presbyteři jsou zvyklí jednat věcně a bez napětí. Jednání provází ochota podělit se o společné úkoly. Díky Pánu! Předsedou staršovstva je kurátor Petr Kocna. Křesťanská služba (16) je setkání sester, často těch starších i starých. Je to tak v pořádku? Sestry se starají o občerstvení při sborových příležitostech včetně nedělí, o dopisy jubilantům, o potřebné, jimž je třeba pomoci, o adventní sbírku. I zde je základem biblická úvaha a modlitba. Předsedkyní křesťanské služby je Marta Hálová. PÁTEK Střední generace (10) už dávno svým věkem neodpovídá jménu, prakticky všichni účastníci jsou padesátníci a starší. Kázání prof. Jana Hellera tvořila biblický základ, pak přišlo na řadu volné sdílení osobních i společných a sborových témat. A k tomu i sklenka dobrého červeného, bílého nebo džusu. SOBOTA Před nedělí se pravidelně neschází žádná skupina. Bývá to prostor pro setkání příležitostná, zkoušky pěveckého sdružení, které vzniklo před dvěma lety a občas vystoupí se svými náročnými vícehlasy při bohoslužbách i jindy, příprava letního tábora Nedělní školy, jehož se účastní na padesát dětí (v r to bylo 55 dětí) a desítka vedoucích (11). Deset dní péče o takovou kupu dětí a o zajímavý program vyžaduje mnoho zkušeností a obrovské nadšení. Pracovní brigády jsou občas zapotřebí nejen v sobotu, stavební akce si vyžadují vyklízení a uklízení, sborový dům březen

13 užitek i radost. Farář občas sklízí dík za to či ono ve sboru, ale ví, že bez vás, všichni ochotní, by nebylo nic! Jestliže v dalších letech budeme mít novou kostelnici, nové webové stránky (cce- -strasnice.cz, zatím ve zkušebním provozu) mají nové správce, je to jen svědectví, že sbor žije. A snad nežije jen ke své chvále a prosperitě. Však víme, komu ke chvále tu jsme je organismus, který si žádá svou péči. 4. PRÁCE JE DOST O sborové prostory se léta staraly kostelnice Jana a Kateřina Potočkovy, o úklid sborového domu již druhý rok pečuje naše nájemnice a sousedka Petra Bártová. Kancelář vede Tomáš Jelínek, vytrvalou pomocnicí je tu Wanda Malá. Webové stránky sboru (strasnice.zde.cz) po celý rok vedl Petr Kocna, účetnictví Renata Frintová, mzdové záležitosti Pavla Červenková, inventář sboru inventarizační komise (Wanda Malá, Martin Šubert, Jiří Kubias), správou archivu je pověřena Wanda Malá, revizorkami jsou Pavla Červenková a Jana Podroužková spolu s náhradnicemi Marcelou Gregorovou a Libuší Škrabalovou. Mnohé úkoly ve věcech technických a stavebních zkušenou rukou řídil moudrý Ladislav Janeček, místokurátor sboru. Po celý rok ve sboru stál farářovi jako věrný pomocník v roli kazatele, katechety i pastýře Dan Páleník, absolvent UK ETF, čekatel na vikariát. Desítky jmen již zazněly. Jak by nyní neměl zaznít dík! Všem společný, ode všech, kteří z vaší služby mají 5. NAKONEC FARÁŘ Podle původní povolací listiny měla v březnu 2015 farářovi sboru Pavlovi Klineckému skončit její platnost. Protože staršovstvo chtělo, aby dosavadní farář v práci pokračoval, musela další volba, tzv. opakovaná, proběhnout do Proto se 12. října konalo mimořádné volební sborové shromáždění, které rozhodlo o prodloužení povolací listiny Pavla Klineckého ve strašnickém sboru do března Synodní rada prodloužení povolací listiny schválila. Pavel Klinecký tedy zůstává strašnickým farářem další tři roky. Přibývající věk se projevuje na těle i duchu, farář je přesto vděčný, že může pracovat uprostřed společenství, kde panuje důvěra, radost i láska. Kromě práce ve sboru stále spolupracuje na cyklu televizních rozhovorů Uchem jehly. Zakončeme výroční zprávu první slokou z nejstarší dochované bratrské písně z r. 1467: Radujme se vždy společně, vzdávajíce chválu vděčně Bohu Otci nebeskému, Synu i Duchu svatému. (Evangelický zpěvník 397) 13 březen 2015

14 PŮST BÁSEŇ Irena Chlebounová Bylo to závratné! Cítila jsem se najednou tak silná A plná odhodlání Všechno změnit od základů Že jsem se nemohla dočkat Až přistaví kontejner Vyhodila jsem je! Celá ta hromada věcí Které se postavily mezi nás A časem mi přerostly přes hlavu Byla najednou pryč Připadala jsem si tak lehce A svobodně Ty jsi stál náhle blízko mě A já měla konečně pocit Že se usmíváš Chtěla jsem ještě přiklopit víko Pojistit naše vítězství Ale vtom jsem zahlédla svoje vzpomínky (ležely úplně navrchu jako němé výčitky) A neměla jsem to srdce je tam nechat Nakláněla jsem se pořád níž Přehrabovala se v plné popelnici svých myšlenek A Ty jsi pomalu mizel S bolestným výrazem ve tváři Pod nánosem mých vylovených krámů. HOSPODAŘENÍ SBORU V ROCE 2014 Hospodářská rada Pro rok 2014 byl plánován vyrovnaný rozpočet s příjmy i výdaji ve výši tisíc Kč (včetně účetních odpisů). Ve skutečnosti jsme schválený rozpočet nedodrželi a skončili deficitem. Důvodem nebyly vyšší náklady, ale výrazně nižší příjmové položky salár 509 tisíc Kč namísto plánovaných 630 tisíc Kč, sbírky na opravu modlitebny pouze 23 tisíc Kč namísto plánovaných 120 tisíc Kč. V roce 2014 jsme provedli kompletní izolaci celého objektu proti vlhkosti. V první etapě byly odstraněny primární zdroje vlhkosti výměnou lapačů střešních splavenin po obou stranách našeho domu. Dalším krokem bylo provedení hydroizolace, kterou realizovala firma ing. Jiří Maťátko - Hydroizolace z Libštátu za 191 tisíc Kč. V návaznosti na hydroizolační práce nakonec provedla firma Jiřího Kolaříka přestavbu hygienického zázemí modlitebny a dokončovací opravy po skončení prořezávání zdiva. Stavební práce nás v roce 2014 stály 436 tisíc Kč. březen

15 Celocírkevní sbírky činily celkem 114 tisíc Kč, z toho 47 tisíc Kč byla naše pomoc Ukrajině a Srbsku. Z ostatní sborové činnosti uveďme alespoň naši podporu letnímu táboru dětí, víkendu Nedělní školy v Soběhrdech, mladým členům sboru na víkend v Chotěboři, příspěvek na dárky pro děti nejen za jejich neobyčejné nasazení při zkouškách a vlastním provedení vánoční hry. Další sborové příjmy salár, sborové sbírky, pronájmy a sborové výdaje naleznete v níže uvedené tabulce. Rozpočet na rok 2015 vychází z příjmových i výdajových hodnot roku 2014 a předkládáme jej jako nevyrovnaný. Deficit bude hrazen ze sborových finančních zdrojů. V letošním roce plánujeme opravu fasády naší modlitebny a revitalizaci bytu ve 2. patře, kde bude od června bydlet kostelník sboru. Náklady na tyto opravy předpokládáme ve výši 900 tisíc Kč. Výdajové položky na seniorátní a celocírkevní repartice a odvod do personálního fondu jsou uvedeny podle položek schválených pražským seniorátem. Přestože jsme v minulém roce nedosáhli plánované výše saláru, celková částka zahrnující obětavost našeho sboru dosáhla výše 870 tisíc Kč. Za tuto velmi vysokou míru obětavosti patří všem dárcům velká vděčnost a poděkování. SBOROVÉ PŘÍJMY Předpoklad Skutečnost Předpoklad Salár Sborové sbírky Sbírky a dary Příjmy z pronájmu Příjmy celkem SBOROVÉ VÝDAJE Odvod repartic Odvod do pers. fondu Oprava a údržba Mzdové výdaje Poskytnuté dary Spotřeba energií Provozní výdaje Účetní výdaje Výdaje celkem V roce 2014 sbor hospodařil s deficitem ,- Kč. 15 březen 2015

16 ROZHOVOR S JIŘÍM VODIČKOU Madlenka Klinecká Jirko, hraješ na koncertních pódiích po celém světě jak se ti hrálo v naší modlitebně? V čem je tam pro tebe třeba rozdíl...? Na koncert ve vaší modlitebně vzpomínám moc rád, protože tam byla úžasná atmosféra a krásná akustika. Měl jsem pocit, že všechny lidi znám a že hraji na domácím koncertě. Právě tímto pocitem to bylo jiné, než když stojím na velkých pódiích, kde často moc velký kontakt s publikem nemám. Hraje se mi lépe, když cítím, že publikum nejen poslouchá, ale i hraje se mnou. Hrálo se mi opravdu moc hezky. Housle v tvých rukách zní nádherně. Znám je a vím, že není snadné na ně hrát, potřebují specifický přístup. Musel sis k nim hledat cestu, nebo ti to šlo samo? To je hezká otázka. Na tyto housle jsem si musel zvykat dlouho. Nechal jsem si je upravit od houslaře, aby mi lépe šly do ruky. Každý nástroj je trošku jiný, stejně jako každý člověk, a musí si jeden na druhého zvyknout. Ale asi po roce a půl, co na ně hraji, jsem si na ně opravdu zvykl a zjistil, jak z nich dostat úplné maximum. Za odměnu od nich dostávám důkaz, že housle hrají čím dál tím lépe a že svůj strop mají ještě daleko výš. Jsem rád, že je mám, i když je to na ně někdy dřina. Tvůj repertoár je hodně široký máš přesto nějakou oblíbenou skladbu? březen 2015 I když jako sólový houslista i komorní hráč musím hrát od Bacha po Vlacha tedy po současnost, mám rád období romantismu. Má své mantinely, ale jsou nejdále od sebe ze všech hudebních období. Dává mi větší prostor pro vyjádření sebe sama. Myslím, že je také nejsrozumitelnější publiku. Je to období, kde každý skladatel, myslím, mohl vtisknout své nejhlubší pocity na notový papír. Třeba takový Dvořákův violoncellový koncert nebo Griegův klavírní a z houslových třeba ten Čajkovského mne dokážou rozplakat. Nevyrůstal jsi v křesťanském prostředí, ale nyní se připravuješ na křest. Jak k tomu došlo, co tě k tomu přivedlo? Na tuto otázku asi malý odstavec nestačí, ale pokusím se na to odpovědět. Zjistil jsem, že život není jen o představách a snech, ke kterým směřujeme, a když se nám splní, tak chceme pořád víc a víc. Od šesti let jsem cvičil na housle proto, abych něco ve své budoucí kariéře doká- 16

17 zal. Později jsem zjistil, že to, co hraji, není jen technika a možnost ukázat se, ale že hudba má obrovskou sílu a hloubku, které jsem začal objevovat. Najednou to nebylo jen pouhé vystoupení s trémou na koncertech, ale prožitek z něčeho, co nám skladatel sdělil pomocí not. Největší zlom nastal v den narození mého syna Josífka, který mi změnil žebříček hodnot a to byl začátek cesty Mým křížem v životě je cestování a častá samota po hotelech a dopravních prostředcích, které ke svému životu nepotřebuji. Cestování v letadlech bych se nejraději vyhnul úplně. Ale bohužel to k mé práci patří. Vždy jsem na takových cestách přemýšlel, jestli se vrátím a jestli uvidím ještě svou rodinu. Pokaždé jsem se před cestou pomodlil, protože jsem se bál, a když jsem přijel po několika dnech či týdnech domů, tak jsem poděkoval. Až po nějaké době jsem si řekl, že bych byl sobec, kdybych prosil a děkoval jenom v situaci, kdy je mi nejhůř, a přitom je v životě tolik momentů, za které bych měl děkovat, ale nedělal jsem to. To byl pro mne důkaz, že jsem v rozpoložení se nechat pokřtít a odevzdat se Pánu Bohu. DALŠÍ ŠEDESÁTINY NA OBZORU Irena Chlebounová Rok 2015 nám přinesl do strašnického sboru další šedesátiny. Nechce se tomu věřit, ale už 19. března je oslaví náš milý kurátor, Petr Kocna. Kdybychom měli najít jedno slůvko, které by našeho bratra Petra charakterizovalo, asi bych použila termínu všudypřítomný. Skoro by se dalo použít úsloví Kam Pán Bůh nemůže, tam nastrčí Kocnu s Klineckým. Neboť pravá ruka našeho bratra faráře je k vidění na téměř každé akci strašnického sboru. Jeho obětavost v tomto směru jako by neznala mezí. A to přesto, že je zaměstnán na lékařské fakultě, tedy v povolání, které by samo o sobě stačilo vyplnit veškerý volný čas a vytáhnout z člověka všechnu sílu i entuziasmus. Protože rád a velmi dobře fotografuje, vysloužil si funkci hlavního dokumentaristy jak na pracovišti, tak i v církvi. To díky němu můžeme vidět kvalitní fotografie z bezmála všech akcí sboru na webových stránkách, ve sborovém dopise či v albu. Nadto si každý rok najde čas a podaruje své přátele kromě novoročenky ještě vlastnoručně vyrobeným kalendářem s květinovými či s architektonickými motivy. Bratra Petra jsem poznala jako pečlivého 17 březen 2015

18 učitele nedělní školy s řadou věroučných otázek, jimiž neúnavně zásoboval přípravná setkání učitelů. Jak jsem si všimla, tak stejně horlivě klade provokativní otázky na setkání střední generace, na staršovstvu i při jiných příležitostech. Zpívali jsme spolu v pěveckém sboru Salvátor i v žižkovském sboru Jeroným. Petr zpívá s nadšeným zápalem svůj tenor dodnes a nikdy nás neopomene pozvat na další koncert milovaného Jeronýma. Zdálo by se, že se náš kurátor vznáší v oblacích a praktické stránky života jsou mu cizí. Ale on se stejnou zarytostí pročítá pro mne nesrozumitelné dokumenty, technické zprávy a řeší praktické potřeby strašnického sboru v hospodářské radě nebo na celocírkevní úrovni. Jeho zaujetí pro počítač ho přivedlo k tvorbě a spravování webových stránek sboru. Viděli jste, jak mu zasvítí oči, když vypráví o nových možnostech, které toto médium nabízí? A k tomu má pro příchozího šibalský úsměv a z rukávu tahá veselé historky nebo citově zabarvené příběhy. Co mu popřát? Milý bratře Petře, ať Tě neopouští zdraví ani chuť do života. Ať máš svůj široký záběr pod kontrolou a moudře vybíráš, co stihnout a co vynechat. Ať Ti k tomu dává náš Pán své požehnání a obnovuje Tvé síly, aby ses nám neuštval. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. (Žalm 103, 3 5) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SBORU Počet členů sboru k Přírůstky +11 křtem 9 přístupem 2 Úbytky -62 úmrtím 5 stěhováním 3 revizí 54 Počet členů sboru k březen 2015 Pokřtěni byli: Lucie Borovičková Rostislav Coller Kryštof Janeček Jonatan Najbrt Karel Adam Fára Anna Červenková Tereza Zvolánková Eliáš Cizl Tomáš Vojtíšek Zemřeli: Jitka Popelková Irena Jarošová Milada Pošmourná Věra Mikotová Vladimír Kříž 18

19 KALENDÁRIUM Ne výroční sborové shromáždění So 9.30 seniorátní školení varhaníků Ne 9.00 Květná, bohoslužby s VP Ne velikonoční sborové odpoledne Čt čtení pašijí Pá Velký Pátek, bohoslužby s VP Ne 9.00 Vzkříšení, bohoslužby s VP Pá Ne víkend Nedělní školy v Soběhrdech zasedání 33. synodu ČCE Ne 9.00 Boží hod svatodušní, bohoslužby s VP Ne 9.00 konec školního roku, bohoslužby s VP tábor strašnické NŠ (Vysoká Srbská) hory mládeže (Travná) Ne 9.00 začátek školního roku, bohoslužby s VP Pá Po prodloužený sborový víkend v Chotěboři Pá Ne Sjezd nejen evangelické mládeže (Litoměřice) PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ neděle 9.00 bohoslužby pro děti i dospělé pondělí Hovory nejen pro křesťany (čtrnáctidenně) pondělí setkání Chvíle ticha (čtrnáctidenně) středa setkání starší generace středa setkání konfirmandů středa setkání mládeže čtvrtek setkání mladších i starších dětí čtvrtek křesťanská služba (1x měsíčně) čtvrtek setkání učitelů Nedělní školy (1x měsíčně) čtvrtek staršovstvo (1x měsíčně) pátek setkání střední generace

20 strašnického sboru Českobratrské církve evangelické březen 2015 strasnice.evangnet.cz/sborovy-dopis Vydává: Farní sbor ČCE v Praze 10 - Strašnicích, Kralická 1001/4, Praha 10 - Strašnice gsm: ; Redakční rada: Irena Chlebounová, Jan Balcar, Ladislav Janeček, Jan Souček Foto: Petr Kocna, Pavel Klinecký; Grafická úprava: Tomáš Jelínek Bankovní spojení: Česká spořitelna, účet č /0800

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Mgr.Nataša Dziadziová Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Mgr.Nataša Dziadziová Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 tel./fax.: 596 311 297, cihelni@cihelni.cz Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2917 Druh učebního materiálu: Pracovní list Označení: VY_12_INOVACE_CG 2.61 Autor:

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ TISK č. 23 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ A) Úvod Koncepční komise během své činnosti upozornila

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Výběr ze zápisů jednání staršovstva. v roce 2014

Výběr ze zápisů jednání staršovstva. v roce 2014 Výběr ze zápisů jednání staršovstva v roce 2014 Kostel Byla podána žádost o grant na opravu varhan. Pardubický kraj vyhověl žádosti o podporu ve výši 20.000,- Kč. Díky tomu byla dokončena 1. etapa opravy

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

1. Cíl projektu. K 1. lednu 2016 jsme ukončili pětileté období naplněním stanoveného modelu volnočasových aktivit dětí. Naším cílem bylo vyplnit čas

1. Cíl projektu. K 1. lednu 2016 jsme ukončili pětileté období naplněním stanoveného modelu volnočasových aktivit dětí. Naším cílem bylo vyplnit čas 1. Cíl projektu. K 1. lednu 2016 jsme ukončili pětileté období naplněním stanoveného modelu volnočasových aktivit dětí. Naším cílem bylo vyplnit čas dětí smysluplnými zájmovými činnostmi. Ne vždy se dařilo.

Více

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE TISK č. 17 4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE 1. ZADÁNÍ A STATISTICKÝ ÚVOD Usnesení 3. zasedání 31. synodu č. 51 ve věci Budování sboru znělo: Synod se

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program Střešovický evangelík na duben 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_11_Jan Hus Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více