STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. Dr. Hana Melounová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. Dr. Hana Melounová"

Transkript

1 STŘEDOVĚKÁ LITERATURA Dr. Hana Melounová

2 Raná středověká literatura - vychází z křesťanství, z přesvědčení o závislosti člověka na boží vůli - nejvýznamnější knihou Bible - převážně latinská Centra středověké vzdělanosti kláštery Knihy vznikají v tzv. sciptoriích (dílny středověkých knižních umělců). Donátor osoba, která si objednala knihu, iluminátor knihu ilustroval (iniciály, miniaturní obrázky), skriptor (písař) Knihy podoba kodexu (ne svitek), psány na pergamen (vydělaná oslí, jehněčí a telecí kůže) husím brkem, palimpsest pergamen, ze kterého byl vyškrabán původní text a byl znovu použit, od 14. st. pergamen vytlačován papírem - lit. žánry: - duchovní epika (legendy vyprávění o životě svatých) - duchovní lyrika (žalmy, písně, modlitby) - náboženská dramata (mystérie pašijové hry, miracula zázračné hry)

3 Středověké skriptorium

4 Iluminátor a písař

5 Iniciály

6 - do literatury pronikají národní jazyky - laicizuje se (zesvětšťuje) Žánry: 1. Hrdinská epika Vrcholný středověk - ideál středověkého šlechtice, oslava jeho ctností věrnost králi, šíření a obhajoba křesťanství, úcta k ženě, povinnost ochraňovat chudé, vdovy, sirotky, statečnost - později dobrodružství, exotika (vliv křížových výprav) Píseň o Rolandovi (Francie, 11. st.) Píseň o Cidovi (Španělsko, 12. st.) Tristan a Izolda (Francie, 12. st.), vychází z keltských pověstí Píseň o Nibelunzích (Německo, 13. st.) Slovo o pluku Igorově (Rusko, 12. st.) Alexandreida (Francie, Německo, 12. a 13. st.), Alexandr Makedonský zobrazen jako ideální středověký rytíř a vojevůdce

7 2. Dvorská lyrika - vniká v jižní Francii, milostná poezie, rytíř usiluje o přízeň vznešené paní, které chce sloužit, láska není naplněna žena je většinou vdaná za jiného - autoři a interpreti básníci z povolání, obvykle chudí rytíři, putovali od hradu k hradu, nevyjadřují osobní prožitek, trubadúři, žakéři, truvéři Francie, minesängři Německo

8 Česká středověká literatura Znaky Literatura vzniklá na našem území psaná staroslověnsky, latinsky, česky Převládá verš nad prózou Převládají náboženská témata Není kladen důraz na námětovou původnost důležité je zpracování tématu Památky se často zachovaly pouze ve zlomcích nebo opisech Často neznámý autor Často neznáme přesný název díla - označujeme podle místa vzniku nebo nálezu (Hradecký rukopis), podle domnělého autora (Kristiánova legenda), incipitem první slova drobnějších skladeb (Vítaj, králu všemohúcí)

9 Raný středověk Staroslověnské období (9. st.) Počátky literatury na našem území jsou spojeny s šířením křesťanství. 863 na pozvání knížete Rostislava přicházejí na Velkou Moravu věrozvěstové Konstantin a Metoděj Šíří křesťanství jazykem lidu srozumitelným staroslověnštinou (základem slovanské nářečí z okolí města Soluň), přeložili do ní náboženské a bohoslužebné texty, sestavili písmo hlaholici (z řecké abecedy), později zjednodušena na cyrilici základ azbuky. R. 869 odcházejí do Říma, aby obhájili své učení proti trojjazyčníkům (pouze latina, řečtina, hebrejština jsou bohoslužebné jazyky), Konstantin vstupuje do kláštera jméno Cyril, Metoděj se vrací na Velkou Moravu. Proglas - veršovaná předmluva k překladu evangelií, autoři K. a M., obhajoba staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka Panonské legendy: Život Konstantinův - autorem asi Metoděj, životopis, obrana staroslovenštiny, Život Metodějův - autor asi M. žák, jednodušší

10 Hlaholice Konstantin a Metoděj

11 Hlaholice Cyrilice - Proglas

12 Zápas staroslověnštiny s latinou (10. st.) 885 smrt Metoděje, vyhnání jeho žáků z Velké Moravy, část odchází do Čech 10. st. staroslověnština a latina existují vedle sebe, v 11. st. vítězí latina Sázavský klášter (zal. 1032) poslední útočiště staroslověnštiny, 1. opat Prokop Staroslověnské legendy o sv. Václavovi a sv. Ludmile Latinské legendy stejné téma, nejvýznamnější Kristiánova legenda (konec 10. st.) Život a utrpení svatého Václava a svaté Ludmily, babičky jeho

13 Latinské období ( st.) Legendy o sv. Vojtěchovi, Prokopu, Václavovi Homiliáře soubory kázání Kroniky chronologiké zachycení historických událostí Kosmas Chronica Boemorum (Kronika česká) Autor: Kosmas kanovník svatovítské kapituly, vzdělaný, zcestovalý Jazyk: bohatá latina, citáty z Bible, antické literatury, české výrazy (bohemismy) Forma: próza, prokládána verši Obsah: české dějiny od nejstarších dob do Kosmovy smrti (1125), není zcela objektivní nezmiňuje se o staroslověnštině, Sázavském klášteře, 3 části: Bájné vyprávění starců (pověsti o praotci Čechovi, dívčí válce, založení Prahy ) Věrné vyprávění starců (vyprávění současníků) Co sám viděl a slyšel

14 Význam: nejvýznamnější památka latinské literatury na našem území, první vylíčení českých dějin, zdroj pro další autory (tzv. Dalimil, A. Jirásek, I. Olbracht, V. Vančura) Pokračovatelé Kosmovi: Kanovník vyšehradský, Mnich sázavský, Vincentius, Jarloch

15 Počátky literatury psané česky Glosy první česká slova v latinských textech, vpisky, interlineární (mezi řádky), marginální (za okrajem), v Kosmově kronice, latinském slovníku Mater verborum První česká věta v zakládající listině litoměřické kapituly (poč. 13. st.), týká se darování pozemku Duchovní písně: Hospodine, pomiluj ny (konec 10. st.), staroslověnské prvky, zpívána při slavnostních příležitostech Svatý Václave, vévodo České země (12. st.), původně 3 sloky, dnes 9, svatováclavský chorál, nejznámější česká duchovní píseň

16 Glosa chrami - Mater verborum

17 Vrcholný středověk (14. st.) Rozvoj česky psané literatury (1. pol. 14. st.) - období vlády posledních Přemyslovců, roste význam šlechty, do literatury pronikají světská témata, roste význam česky psané literatury 2 linie: - směřující k výlučnosti (pro nejvzdělanější čtenáře) - směřující k demokratizaci (pro širší okruh čtenářů) 1. latinská literatura Legendy o sv. Prokopu, sv. Anežce Kroniky: Petr Žitavský Chronicon Aulae Regiae (Zbraslavská kronika) Jindřich Řezbář Chronicon domus Sarensis (Kronika Žďárského kláštera), spojuje osud kláštera s historií celé země 2. česká literatura a/duchovní lyrika Kunhutina modlitba, Spor duše s tělem, duchovní písně Buoh všemohúcí, Jezu Kriste, ščedrý kněže

18 b/ světská epika - v tomto období nejvýznamnější Alexandreida (přelom 13. st. a 14. st.) - určena pro nejvzdělanější čtenáře, zachovaly se pouze zlomky (3 000 veršů, asi 1/3) Autor: neznámý, asi vyšší šlechtic Žánr: rytířský epos Jazyk: bohatá čeština Forma: pravidelný verš, narušen gnómickým trojverším (gnóma poučení) Téma: není původní, vychází z latinské a německé předlohy, život Alexandra Makedonského, zobrazen jako ideál středověkého panovníka a šlechtice, jeho osud od narození až do předčasné smrti, zamyšlení nad pomíjivostí slávy, téma uzpůsobeno českým poměrům (podobnost s osudem Přemysla Otakara II., panoši s českými jmény)

19 Kronika tak řečeného Dalimila ( ) - pro širší okruh čtenářů Autor: neznámý, pravděpodobně nižší šlechtic, ne Dalimil (omyl ze 17. st.) Žánr: veršovaná kronika Forma: nepravidelný verš Jazyk: jednodušší čeština Téma: dějiny české země od rozchodu národů po zmatení jazyků až do nástupu Jana Lucemburského na český trůn, čerpá z Kosmovy kroniky, pověstí, klášterních zápisků, není spolehlivým historickým pramenem, vlastenecká, protiněmecká, velmi oblíbená

20 Dalimilova kronika

21 Literatura za vlády Karla IV. (2. pol. 14. st.) Období hospodářského a kulturního rozvoje, Praha centrum světové říše, kulturní styky s celou Evropou 1344 povýšení pražského biskupství na arcibiskupství 1348 založení pražské univerzity Karel IV. Vita Caroli (Život Karlův) vlastní životopis, psán latinsky, přeložen do češtiny Převažuje česky psaná literatura, prohlubuje se její diferenciace Legenda o svatém Prokopu pro širší čtenářský okruh, jednoduchá čeština, vlastenectví, život sv. Prokopa od narození do smrti, zdůrazňuje jeho chudobu a vzorný život v klášteře Život svaté Kateřiny pro nejvzdělanější čtenáře, bohatý jazyk vrchol staročeštiny, exotické téma, spojuje mystiku s erotikou, krásu s krutostí Mastičkář zlomek velikonoční hry, scéna ze středověkého trhu, 3 Marie nakupují masti pro balzamování mrtvého Kristova těla, obhroublý jazyk, zesměšnění Bible, kritika šarlatánství

22

23 Satiry kritizují nedostatky společnosti prostřednictvím zesměšnění, vrchol demokratické linie literatury Satiry Hradeckého rukopisu - neznámí autoři, patrně i měšťané, kritika světských nedostatků i církve Desatero kazanie božie veršované kázání, námětem jsou přestupky proti jednotlivým přikázáním, 3 příklady hříšníků, hřeší všichni, autor jim hrozí peklem Satiry o řemeslnících a konšelích 7 drobných satir, kritika okrádání zákazníků, opilství, bití žen, hry v kostky Žákovská (vagantská poezie) poezie - autoři univerzitní studenti, vtip, ironie Píseň veselé chudiny o studentské bídě Podkoní a žák satira ze středověké krčmy, spor panského sluhy a univerzitního studenta o to, kdo se má lépe, konči rvačkou Svár vody s vínem co lepší a pro život prospěšnější, řeší opilý mistr obojí je dobré, když je správná míra a vhodné okolnosti

24 Literatura doby husitské a předhusitské (konec 14. pol. 15. st.) - reaguje na rostoucí rozpory ve společnosti a na poměry v církvi (snaha o získání bohatství a světské moci), vychází z Bible, žádá návrat k původním křesťanským ideálům - čeština, prostá forma, jednoduchý jazyk Žánry: - kázání - kroniky - traktáty (učená pojednání, převážně o náboženských otázkách) - duchovní písně Husovi předchůdci - většinou kazatelé, svým působení připravili podmínky pro vystoupení J. Husa Matěj z Janova - univerzitní mistr, autor latinských traktátů, neměly širší ohlas Konrád Waldhauser německý kazatel, v Praze na pozvání Karla IV., kázal německy a latinsky, působil hlavně na měšťany a studenty, chtěl napravit společnost shora Jan Milíč z Kroměříže český kazatel, radikální, vzdal se majetku, vliv na chudinu, pro něj zbudována Betlémská kaple

25 Tomáš Štítný ze Štítného jihočeský zeman, jeho dílo není původní volné překlady, kompilace, psal srozumitelně o složitých náboženských otázkách, na příkladech vysvětloval náboženské pojmy Knížky o obecných věcech křesťanských sborník traktátů o zásadách křesťanského života Tomáš Štítný ze Štítného Betlémská kaple

26 Mistr Jan Hus ( ) - spojuje učenecký a lidový proticírkevní proud, předchůdce evropské reformace, ovlivněn názory anglického reformátora Johna Wicllifa, kněz, univerzitní mistr, rektor univerzity, zasloužil se o přijetí Kutnohorského dekretu (1409), kazatel v Betlémské kapli, upálen v Kostnici De ecclesia (O církvi) latinsky, nejdůležitější spis, kritika papeže, hlavou církve je Kristus, příslušníkem církve ten, kdo nehřeší, lid nemá poslouchat špatné kněze Knížky o svatokupectví kritika prodávání odpustků, kupování kněžských hodností, vybírání poplatků za církevní úkony, bohatství církve, nemravného života kněží Výklad Viery, Desatera a Páteře úvahy o morálce, vychází ze základů křesťanství Listy z Kostnice dopisy, nahrazovaly kázání

27 Jan Hus

28 Literatura období husitských válek Ktož jsú boží bojovníci husitský chorál Žižkův vojenský řád vojenská taktika, přísná kázeň Vavřinec z Březové Husitská kronika latinsky Literatura doby polipanské - po r Petr Chelčický - zeman, odsuzoval násilí (i husitské války), hlásal pokoru, chudobu, odpůrce vyššího vzdělání, z jeho názoru vychází Jednota bratrská (založena r. 1457) O trojím lidu traktát, kritizuje rozdělení společnosti na stavy, podle Bible jsou si všichni rovni Sieť viery pravé traktát, alegorie síť (církev) se trhá množstvím ryb (hříšníků), nejhorší jsou 2 velryby (papež a císař)

29

Česká literatura od nejstarších dob do 15.století

Česká literatura od nejstarších dob do 15.století Česká literatura od nejstarších dob do 15.století Charakteristika doby Prvním státním útvarem na našem území byla Velkomoravská říše: 9. počátek 10.století. Říše se musela bránit útokům ze strany Francké

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 1 - LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 2 - Počátky písemnictví (asi 3 500 př. n. l. 5. st. n. l.) Pravěk První slovesné projevy: magické průpovědi, zaříkadla, zaklínadla lyrické písně pranostiky pořekadla

Více

4. Vývoj české literatury v době předhusitské a husitské ( konec 14. století polovina 15. století )

4. Vývoj české literatury v době předhusitské a husitské ( konec 14. století polovina 15. století ) 1 4. Vývoj české literatury v době předhusitské a husitské ( konec 14. století polovina 15. století ) Počátkem 15. stol. nastává v Evropě krize ve společnosti. Narůstají rozpory v církvi. Vzrůstá napětí

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

Legenda o svatém Prokopu, Život svaté Kateřiny

Legenda o svatém Prokopu, Život svaté Kateřiny Legenda o svatém Prokopu, Život svaté Kateřiny III/2-CJ1/2.12/Šv Zopakujme si Otázky k diskusi na úvod: 1. Co už víme o legendě? Pokuste se definovat tento literární žánr. 2. Které staroslověnské legendy

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ. Jan Werich:

CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ. Jan Werich: CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ Jan Werich: - v době první republiky tvořil dvojici s Jiřím Voskovcem v Osvobozeném divadle - po válce hrál např. ve filmech Císařův pekař a Pekařův císař, Baron Prášil, Až přijde kocour,

Více

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit.

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. 3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. Renesance a humanismus /14.stol. 16.stol./ - vznik: Itálie 14. stol. - konec: Itálie poč. 16. stol., zaalpské země 16. stol. 1. pol. 17. stol. - významné

Více

Významné milníky husitství v českých a německých dějinách

Významné milníky husitství v českých a německých dějinách LIBRETO EXPOZICE Název expozice: Významné milníky husitství v českých a německých dějinách JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA (Život, působení a historický význam husitského vojevůdce) Umístění: TROCNOV, Památník Jana

Více

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme

Více

DĚJINY KNIŽNÍ KULTURY

DĚJINY KNIŽNÍ KULTURY DĚJINY KNIŽNÍ KULTURY KNIHA = základní inf. pramen, uchovává poznatky minulých generací a přenáší na generace nové, slouží k zaznamenání myšlenky, působí na výchovu a vzdělávání -kniha řecky : BIBLOS,

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě zvláštní svatováclavská PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2008 ročník 2 číslo Iv/2008 Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě Viktor

Více

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI ETF UK 2014 2. HISTORICKÉ MÍSTO CÍRKVÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI 2 Role církví v historii české společnosti Nutné pro pochopení jejich současné reality, zvláště pro vysvětlení

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

7. ročník. Legendy vyprávějí: a) o poutích na hory b) o životě panovníků c) o životě svatých d) o významných bitvách

7. ročník. Legendy vyprávějí: a) o poutích na hory b) o životě panovníků c) o životě svatých d) o významných bitvách 7. ročník Legendy vyprávějí: a) o poutích na hory b) o životě panovníků c) o životě svatých d) o významných bitvách Kristiánova legenda je latinský spis pojednávající: a) o životě a umučení svatého Václava

Více

Stfiedovûká nástûnná malba

Stfiedovûká nástûnná malba Stfiedovûká nástûnná malba ve Stfiedních âechách Úvod Výzkum středověké nástěnné malby ve středních Čechách navázal na předcházející grantovou práci, zabývající se středověkou nástěnnou malbou v Praze

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Dějiny výchovy dětí předškolního věku (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. 2012 UNIVERZITA

Více

METODIKA VOLÍM SI SOFII VOLÍM SI SOFII. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy VOLÍM SI SOFII ... ... ... ...

METODIKA VOLÍM SI SOFII VOLÍM SI SOFII. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy VOLÍM SI SOFII ... ... ... ... METODIKA VOLÍM SI SOFII VOLÍM SI SOFII Pracovní listy... VOLÍM SI SOFII Pracovní listy... VOLÍM SI SOFII Pracovní listy... VOLÍM SI SOFII Pracovní listy pro... ako sv o vyslance. onstantin yl vyslán do

Více

Počátky benediktinských klášterů v českých zemích

Počátky benediktinských klášterů v českých zemích Počátky benediktinských klášterů v českých zemích Anselm Pavel Skřivánek OSB 1. Od 5. století, kdy se v západní Evropě šíří mnišské hnutí, byla zde napsána celá řada pravidel klášterního života, tj. řeholí;

Více

Vrcholný a pozdní středověk

Vrcholný a pozdní středověk Vrcholný a pozdní středověk V období vrcholného středověku dochází k hospodářskému vzestupu a díky vyššímu efektu zemědělství se oproti dřívějšku daleko více rozvíjejí řemesla a následně též obchod. Důsledkem

Více

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Almanach Ruch Název připomíná národní vlastenecký ruch v souvislosti

Více