MISTR MAŘÍK RVAČKA. Kříže v pražském Podžidí (též na Rvačkách) a souběžně s ním i klášter

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MISTR MAŘÍK RVAČKA. Kříže v pražském Podžidí (též na Rvačkách) a souběžně s ním i klášter"

Transkript

1 Jiří Frýzek MISTR MAŘÍK RVAČKA Nejen životní, ale i myšlenkové peripetie M. Maříka Rvačky, vzdělaného teologa, zarputilého odpůrce Viklefa a především pak M. J. Husa, známého inkvizitora a také autora ostrých protihusitských polemik, traktátů a patrně i některých dobových satir, jsou dokladem toho, že i dogmatická část církevních hodnostářů té doby disponovala učenými představiteli, schopnými a zejména pak vždy ochotnými postavit se s veškerou rozhodností a za všech okolností vůči dobovým opravným myšlenkám. Mistr Mařík Rvačka, v latinských pramenech často označovanýi jako Mauritius de Praga, jinak syn Janův, se narodil v Čechách někdy kolem roku Ostatně i jeho vstup do kláštera u svatého Kříže v Praze poukazuje na jeho český původ. Až dosud přetrvávajídohady o místě a hlavně pak i o době Maříkova narození, stejnějako i o době jeho úmrtí (2. pol. 14. stol. /?/ - 1. pol. 15. stol. /?/). Členem řádu cyriaků se stal ještě před započetím. studia bohosloví na pražské filozofické fakultě, kde roku 1385 dosáhl akademické hodnosti bakaláře (Mauritius a Sancta Cruce). O vánocích roku 1387 se podrobil zkouškám mistrovským. Nižší'vzdělání získal pravděpodobně na úrovni školy klašternř.l/ Přemysl Otakar II. založil roku 1255 na počest svého vítězství nad Prusy, ale i jako projev své vřelé náklonnosti k církvi, kostel svatého Kříže v pražském Podžidí (též na Rvačkách) a souběžně s ním i klášter řehole svatého Augustina - bílých křižovníků s červeným srdcem, cyriaků.. ' "Léta Páně 1256 potvrdil papež 'Alexandr N. jakousi novou řeholi, která se nazývá Blahoslavených mučedníků. Hlava a bratří tohoto řádu jsou u Svatého Kříže v městě pražském... "2/ Křižovníci s. červeným srdcem - rytířský řád ve 13. století rozšířený v Itálii a od 2. poloviny 13. století též v Polsku a Litvě - se kromě charitativní činnosti a péče o nemocné zabývali ve svých skriptoriích i opisováním knih. Roku 1340 bylo do Prahy přeneseno sídlo generálního převora tohoto řadu.v Označení či spíše snad přece jen příjmení Rvačka se mu pravděpodobně dostalo na základě tehdejšího pomístního názvu kláštera a kostela "na Rvačkách", odlehlé, nebezpečné a především i málo obydlené části Starého Města pražského, která se vymykala přímému dohledu městského práva. Tomu, že skutečně přecházelo na cyriaky, nasvědčuje mimo jiné i záznam v rejstříku desátků z roku 1352 "ve vsi Saczanech", 16

2 v němž je uvedeno "Saczan cruciferi Rwaczones". Již během Maříkova pobytu v Praze mělo toto označení "Rvačka" spíše hanlivý nádech. Zatímco J. Fikrle považoval toto jméno jen za přezdívku, J. Kvapil se ho naopak zase snažil zbavit jeho urážlivého významu a Maříka Rvačku označil dokonce za "největší zjev v dějinách předhusitských cyriaků ".4/ V soupisu plebánií, sestaveném v létech 1344 až 1350 z podnětu pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, byly podchyceny i fary ve Skuhrově a Solnici. Historicky je pak doložena i ta skutečnost, že již v říjnu 1321 Jan z moravského rodu pánů z Meziříčí daroval solnické kostelní podací klášteru zderazskému. Jeho vnuci Jan a Vznata toto kostelní podací převedli na pražské cyríaky.v V létech 1389 až 1391 M. Mařík působil na české řádové škole v Sačanech na Čáslavsku, odkud pak 18. ll odešel na mnohem výnosnější faru do Žiželic. Roku 1400 se stal farářem solnickým. Nešlo vše ale hladce.6/ Anna Osvětimskáse svým synem Půtou z Častolovic hodlali na solnickou faru, která se uprázdnila smrtí farářejakuba, dosadit skuhrovského kaplana Ondřeje Nacha, ale/_generální převor cyriaků vzhledem k podacímu právu rozhodl jmaka Jdo Solnice povolal Maříka Rvačku, člena tohoto řádu. "... V Solnici,' taktéž řádové faře, bohatší než žiželické, zamřel farár Jakub. Toho použila solnická vrchnost, Anna Osvětínská a syn její Půta z Častolovic na Skuhrově a k uprázdněnému kostelu se snažili dosadit svého chráněnce, zámeckfho kaplana skuhrovského, řečeného Nach. Protože by byli u arcibiskupa pražského proti nároku cyriaků nic nepořídili, obrátili se chytře na papeže samého. Generální pieoor cyriacký podal do Solnice našeho Maříka, ale papež nechtě si pohněvati kněžnu osvětínskou a jejího syna Půtu, jichž příchylnostk Římu byla mu asi známá, udělil provizi Ondřeji Nachovi. Nechtěje se vůli papežově vzpírati, Mařík se podvolil úkolu hlavu církve přesvědčiti o právu cyriaků na kostel solnický. Piišed do Říma hledal přímluvu, jež by mu přízeň kurie zajistila. A tu našel těžce nemocného patriarchu alexandrijského, někdy biskupa pražského, Jana zjenštejna. Mařík se s ním znaljistě z Prahy a patriarcha krajana asi rád uviděl, a co mohl, mu u papeže zařídil. Mařík hojiž neopustil a setrval u něho až do jeho smrti v červnu 1400, maje účast i na jeho ošetřování... " 7/ Papežské přízně se Maříkovi dostávalo v hojné míře a pociťoval ji i v pozdějších létech. Jako přívrženec reformy církve a původní náboženské kázně brojil proti nevázanému způsobu života, který se tehdy rozmáhal především v klášteřích, tedy i v rámci jeho řádu. Před odchodem z Říma ho papež Bonifác IX. jmenoval dne reformátorem a zároveň i vizitátorem všech řádových klášterů a míst - "Ubilibet consistentia" - v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, Polsku a Sasku na 17

3 dobu pěti let mu bylo toto ustanovení znovu obnoveno. Rozhodně se jednalo o pravomoce takřka neomezené, tedy mnohem významnější než jakými až dosud disponoval sám generální převorjan ze Solnice, sídlící tehdy u svatého Kříže v Praze. V papežských listinách býval Mařík označován již jako Mauritius Johannis, frater prioratus S. Crucis Pragensis ordinis S. Augustini de poenitentis bb. martyrum, magister in theología.ř/ Jednání mezi řádem a skuhrovskou vrchností pokračovala patrně dále, jisté však je, že se Mařík Rvačka v rámci svého ustanovení nemohl výrazněji zabývat záležitostmi solnické fary. Roku 1403 zemřel Ondřej Nach, již jako pleban skuhrovský, čímž byl patrně vleklý spor ukončen ve prospěch cyriaků. Mistr Maříiz Rvačka se připomíná v Solnici až jako správce farního kostela. Svých styků s římskou kurií a zejména pak přízně papežovy využíval vždy ve prospěch svého řádu a svěřené farnosti. A právě jeho zásluhou papež Řehoř XII. potvrdil roku 1408 žádost o povýšení solnického farního kostela na klášterní. Zároveň svolil, aby se tam usadilo šest řeholníků, kteří pak v Maříkem založeném hospitálu opatrovali a ošetřovali chudé a nemocné. Dne se stal proboštem cyriackého kláštera v Solnici. Z postavení vizitátora řádových klášterů, inkvizitora, později dokonce i člena poselstva univerzitních teologů na kostnickém koncilu a v důsledku jeho pověřování mnoha dalšími úkoly, se velice často zdržoval mimo Solnici, jíž se z pochopitelných důvodů také nevyhnuly ony vzrušené události husitského vzedmutí: "... Těžká ruka osudu zlého a nemilosrdného dopadla na řeholníky solnické, z nichž tři, asi nejméně vinní, byli od části obyvatelstva přejícího novotám, z kláštera vyvlečeni a na hranici upáleni... "9/ Alois Jirásek ve svém V. dílu Hor Orlických naopak zase dokládá, že "za válek husitských přidrželi se Solničtí kalicha rozhodně, jsouce věrnými spojenci sousedských Orebských (v Třebechovicích). Nejtižeji to ucítila sama duchovní správa Solnická; upáliliť rozvášnění měšťané farní duchovenstvo, mnichy Křižovnické... "10/ A právě k této události, ostatně historicky zatím nepotvrzerré.rse podle Ehrenbergerovy zprávy údajně vztahuje latinsky psaná poznámka na desce starého solnického misálu: Die veces VI majií fiat memento beat martyrum pp. cruciatorum hic hoci ab hujatibus peste husitica infectis sombustorum. (Dne 26. května budiž vzpomenuto mučedníků otců křižovníků od zdejších osadníků morem husitským nakažených, upálených.) 11/ A. M. Mařík Rvačka - jako přímý a především pak i aktivní svědek kostnického koncilu a osudové tragédie M. Jana Husa, zapřísáhlý odpůrce husitů,jedněmi povznášený a dalšími naopak zase doslova zatracovaný 18

4 _ jakmile se dozvědělo averzi Solnických vůči své osobě, si uvědomil, že se již na svou východočeskou farnost rozhodně nemůže vrátit. Proto prostřednictvím M. Mikuláše, řádového faráře v Žiželicích, posléze na své solnické beneficium rezignoval.jv' Hypotetickou zůstává stále otázka Maříkovy doktorské hodnosti, sám se totiž velice často označoval jako "theologus pragensis" či "postem sacre theologie doctor". Náhledy se v tomto ohledu přece jen různf. Ottův Slovník naučný například tvrdí, že po jisté době dosáhl Mařík v Římě titulu doktora teologie, s čímž dílčím způsobem souhlasí i Jiří Spěváček ve své práci o Václavu IV. Naproti tomu Fikrle spolu s Kvapilem zase zdůrazňují, že byl pouze univerzitním mistrem. Mařík Rvačka si však na již zmíněný doktorský titul činil nárok zároveň i s právem přednášet na pražské teologické fakultě. Pražští mistři mu alespoň zpočátku bránili v přístupu na půdu univerzity, a to i přes pozdější papežovu intervenci v jeho prospéch.p" Přestože M. Mařík ve svých verších tvrdil, že "Wiclef byl farářem ve městě Wiclef' a zaměnil tak místní název fary s označením jeho rodiště (Wiclif, ves nad řekou Teesou v anglickém hrabství Yorkshire), nelze pochybovat, že Anglii skutečně navštívil. Z Oxfordu prý dokonce přivezl do Čech i Viklefovy spisy: A právě odtud se dostaly k nám "nové myšlenky", které Mařík Rvačka nepřestával nikdy husitům s krajním odsouzením vytýkat. Proti nim naopak preferoval a tvrdošíjně obhajoval starý český katolicísmus, představovaný našimi národními světci. Přesvědčil se, že vedle Prahy náboženský radikalismus zapustil své hluboké kořeny právě na českém venkově.a na obranu proti této hrozbě dokázal plně využívat nejsilnější a nejpůsobivější prostředky. Zcela záměrně se například obracel ke svatému Prokopovi, "českému dědici", představiteli odvěkého českého zápasu proti Něrncům, dále pak požadoval, aby "Viklefy, nositele nového cizího hnutí, vyhnal z Čech do Anglie na Zlů horu". Smysl tohoto vyjádření naznačuje ostatně i další z veršů:,jan Wiglif, se zlé hory farář..." Tento jistě ironický posměšekha Viklefovu faru v Lutterworthu mohl sotva vzniknout v Čechách, leč Maříkovi byl rozhodně vlastní především v jeho reminiscencích na pobyt v Anglii. 14 / Spor o myšlenky Viklefovy a zároveň i o univerzálie propukl naplno kolem roku Papež Řehoř XI. odsoudil oficiálnějeho 24 článků již v květnu Na pražské univerzitě se o Viklefových názorechvědělo ještě před vystoupením M. Stanislava ze Znojma a M. ŠtěpanazPlače. Překvapující byl rozhodně elán, s jakým byl obhajován realismus vůči nominalismu. Poměrně ostře vyhraněnou polemiku s viklefisty započali a vedli především umírnění realisté, tedy stoupenci filozofického směru Tomáše Akvinského a Dunse Scota. Extrémní realismus se na pražském 19

5 vysokém učení neprosadil hlavně pro zásadní odpor nominalistů a umírněných realistů. Negativní postoj vůči radikalismu Stanislava ze Znojma a Štěpána z Pláče se tedy projevoval jak ze strany starších a uznávaných mistrů českého univrzitního tábora, tak i z pozice mladých mistrů - žáků Stanislavových, mezi které patřil i sám M. Jan HUS. l 5 / Zásah papežské kurie do pražských polemik, zakazující M. Stanislavovi obhajobu Viklefa a zároveň ho vyzývající, aby se dostavil do Říma, dorazil do Prahy v polovině května 140S. Tím byly sice univerzitní spory o pojetí viklefismu alespoň na čas ukončeny, ale zároveň se jim dostávalo nebývalého mezinárodního ohlasu. Za této situace, kdy Českému království hrozilo obvinění, že podporuje kacířské učení odsouzené již mnohem dříve církví, byl nucen zasáhnout sám král Václav IV., který společně s arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Házmburka vyvinul na představiitele univerzity nátlak, aby se bezvýhradně zřekli myšlenek Jana Viklefa. l 6 / Dne S se zástupci českého univerzitního národa sešli kjednání v domě U černé růže v Praze. Podle dochovaných zpráv se dostavilo téměř 60 mistrů, 150 bakalářů a studentů. Shromáždění se na závěr připojilo k odsouzení 45 Viklefových článků, avšak pouze s přihlédnutím k jejich kacířské podstatě a s dodatkem, "aby se žádný oud národa českého pod pokutou vyobcování neopovážil užíti nebo hájiti kteréhokoliv z článků ve smyslu kacířském, bludném anebo pohoršlivém... ". Dále pak byla zakázána veřejná čtení z Viklefových spisů. Tento výsledek ovšem stoupence Viklefa 'značně popudil. Zbyněk Zajíc se razantně postavil vůči reformním snahám v zemi a jejich přívržence nechal dokonce pronásledovat. Koncem roku 140S dal na vrata několika předních pražských chrámů vyvěsit latinské a české vyhlášky, podle nichž byli všichni, kteří se odklonili od Řehoře XII., prohlášeni za "neposlušné syny".1 7 / Naproti tomu Václav VI. usoudil, že závěry vzešlé z jednání českého univerzitního národajsou dostačujícía od arcibiskupa si vyžádal prohlášení, že v arcidiecézi nebyly zjištěny žádné projevykacířstyí.a Zbyněk Zajíc snad z obavy před možným královým hněvem skutečně TiOS na zasedání pražské synody takové vyhlášení vydal... "... Z králova příkazu svolali Václavovi pověřenci na sobotu na staroměstskouradnici společnou schůzi univerzity a duchovenstva, kde měly být oznámeny a přijaty žebrácké dohody. Schůze se na radnici sešla v' 8 hodin ráno, budova byla obsazena vojskem. Teologové se proti usnesení univerzitní schůze ohradili, že nemůže být považována za usnesení univerzitní, když všichni profesoři bohosloví a někteří artistští mistře byli na radnici, a po zaběhnutém už zvyku podali odvolání k apoštolské stolici: kurii taky požádali o slavnostní 20

6 Viklefovo zavržení. S novou stížností na Husovu stranu jel do Říma hlavní pražský inkvizitor Mařík Rvačka... "18/ Dne král Václav VI. nechal v tomto smyslu vyhotovit odpověď římskému kardinálskému kolegiu a zároveň připravit příslušné instrukce pro člena řádu cyriaků a kaplana apoštolské stolice ( ) Maříka Rvačku, který byl posléze s vyjádřením vyslán do Říma. Mezitím se však v římské kurii výrazněji změnilasituace, a právě k ní se odebrali M. Stanislav ze Znojma spolu s M. Štěpánem z Pláče, aby se mohli vyjádřit ke vznesenému obvinění, že setrvávají na pozicích viklefovského kacířství. V této době došlo v Římě ke vzpouře kardinálského kolegia proti papeži Řehořovi XII. A právě na tyto pronikavé změny v kurii doplatili především oba mistři. Kardinál Baltazar Cossa, později papež Jan XXIII., vydal okamžitě příkaz k jejich zatčení, protože uznávali papeže, proti němuž se kardinálové zcela jednoznačně postavilí.j'" Zpráva o uvěznění těchto vynikajících mistrů vyvolala v Čechách značné rozpaky. Mistr Jan Hus spolu s Janem z Jesenice a Křišťanem z Prachatic takřka okamžitě zahájili příslušnájednání směřující k jejich osvobození. Český univerzitní národ se v tomto ohledu obrátil zvláštním listem na římské kardinálské kolegium. Vzniklou situací byl jistě nemile překvapen i sám král Václav VI., vždyť právě oba patřili mezi nejoddanější stoupe~cejeho politických cílů. Neprodleně byl tedy vypraven zvláštní panovníkůvposel M. Mařík Rvačka se stanoviskem určeným celému kolegiu, ale i původci zatčení, tedy kardinálovi svatého Eustachia. Václav IV. si uvědomoval, že splnění svého požadavku může očekávat pouze od kardinálů, a proto okamžitě vypověděl poslušnost Řehořovi. Bez jeho souhlasu nesměla být přijímanájakákoliv papežská nařízení. Milánský kardinál Petr Filargi de Candia toto Václavovo rozhodnutí přivítal, ale propuštění obou pražských mistrů tím stále ještě nebylo dosaženo. V Čechách pak toto opatření vedlo k dalším neshodám: "... Mařík donesl dopisy královy kolegiu a kardinálu sv. Eustachia. Z toho nutně plyne, že dopisy byly psány po zprávě o zatčení obou mistrů, poněvadž před tím neměl Václav příčinu s Cossou vyjednávati, a naopak sotva by bylo mohlo dojiti k zatčení českých mistru, kdyby král byl již s Cossou stál ve spojení. Ale pak ovšem byly listy královy psány před vyslánímjana Kardinála, jenž byl teprve pověřen plnomocenstvím a jenž potom opravdu ve věci zatčených vystupuje. Proti námitce, žejan Kardinál byl poslán dříve a že teprve po zprávě o zatčení (jež by byla došla po ) poslán za ním Mařík, mluví zejména jedna okolnost. Listy královy, jež Mařík nesl, nejsou zachovány, obsah známe jen z listu Filargiooych, jenž z nich zvěděl: regiam maiestatem causam catholice fidei sancteque matris ecclesie... tam caritative quam viriliter fuisse 21

7 amplexam, ut nune tandem, duorum de papatu miserabiliter contendencium ambicone repressa, turba gregis dominici dudum sparsa et lacera trono vestri culminis ferente presidium, ad unicum reducatur ovile... " Weizsacker chce tato slova vztahovati na "zásadní" prý přiznáníváclavovo, jež se stalo 26. ll. Ale zásadní přiznání učinil Václav vlastně již (nehledě ani k tomu, že list z 26. ll. nenesl Mařík, nýbrž Jan Kardinál, a k tomu, že tenkrát o nějakém zvláštním listu Cossovi nic neslyšíme), a nernínil-ií Filargi svými slovy opravdu nic více, než zásadní přiznání, bylo by jistě lépe možno mysliti na list z Zde však záleží na tom, že listy Václavovy obsahovaly přece jen více, než pouhé přiznání... To znovu potvrzuje, že poslání Maříkovo náleží před rozhodnutí z 26. ll Ovšem v listech, jež Mařík přinášel, sotva král sliboval více než potom (i když připočteme politické důvody) v oficiálním přihlášení z Bylo to patrně jen připomenutí, že jest zásadně ochoten s kardinály jít... " 20/ Dne se čeští univerzitní mistři na univerzitní disputaci postavili takřka bezvýhradně po bok kardinálů rebelujících proti Řehořovi XII. Bývalý mistr pražské univerzity doktor Jan Falkenberg, člen řádu dominikánů, ostře zaútočil na papeže a sám také podpořil odbojné kardinály. A právě za této do krajnosti vyhrocené situace se patrně na přímý popud arcibiskupův ujal Řehořovy obrany Mařík Rvačka, proti němuž okamžitě a především pak jednotně vystoupili čeští mistři v čele s M. Janem 'Husem, který svůj kriticky formulovaný náhled tlumočil Pražanům ve svém kázání v Betlémské kapli nejspíše hned v neděli Znění svého výkladu zaslal arcibiskupu Zbyňkovíckteryna Husovo vystoupení reagoval takřka okamžitým zákazem dalšího mistrova působenív této kapli.21/ Dne král Václav IV. podepsal památný dekret, jímž Češi získali na univerzitě tři hlasy, zatímco cizinci pouze jeden. Toto jistě překvapivé rozhodnutí bylo přijato s rozdílnými pocity. Česká strana byla pochopitelně spokojená a M. Jan Hus vyzýval studenty, aby svůj vděk vyjadřili zvláště Mikuláši Augustini, jemuž se podařilo tento 'jfstě významný požadavek u krále prosadit. Ze strany německé se naopak hromadila obvinění na Husa, že prý káže kacířské myšlenky a že z Prahy vypudil studenty z jiných univerzitních národů. K tomuto proudu se záhy připojili i pražští faráři. Arcibiskup nařídil vyšetřování,jímž pověřil teologa M. Maříka Rvačku. Hus takřka okamžitě zareagoval, tentokráte stížností zaslanou přímo Alexandrovi V. Dne byla arcibiskupovi poskytnuta apoštolskou stolicí plná moc k tomu, aby důrazně, všemi prostředky vystoupil proti učení Jana Viklefa a aby kromě kostelů, klášterůa far zakázal veškerá kázání. 22 / 22

8 n Po sesazení obou papežů ( ) římští a avignonští kardinálové ri _ spojení do jednoho kolegia - přistoupili k volbě nového papeže. Dne vyšel z konkláve vítězně arcibiskup Petr Filargi de Candia, který přijal jméno Alexandr V. Přestože se mu ale nepodařilo přimět oba papeže k definitivní abdikaci, měla církev po skončení koncilu ( ) vlastně již tři papeže - římského, avignonského a pisánského. 23 / Česká delegace opustila Pisu ještě před skončením koncilu, poněvadž již splnila úspěšně své poslání, jímž bylo uzavření dohody o uznání krále Václava IV. římským králem. Výsledek jednání a celkový postoj české delegace na koncilu ovlivnil ovšem nepříznivě postavení pražského arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házmb~rka a všech jeho stoupenců, například i litomyšlského ~iskupajana Zelezného, kteří z~chovávali věrnost římskému papeži Rehořovi XII., ačkoliv se již Ceské království oficiálně hlásilo k pisánskému papeži Alexandrovi, jehož podporoval i sám král Václav IV. Na arcibiskupovy postoje měl značný vliv spíše konzervativní okruh jeho okolí, který sice přál reformám, nikoliv však radikálním. Obdobně tomu bylo i v případě stále vlivného Maříka Rvačky, který s neustále živým a zejména pak i bojovným smyslem inkvizitorským a s patrnou náklonností ke Zbyňkovi z Házmburka, patřil mezi úhlavní nepřátele nejen Viklefa, ale i Husa. Rvačkovi se podařilo zmařit arcibiskupovo pozvání do Pisy a naopak ho přesvědčit, aby raději obeslal' koncil svolaný Řehořem do města Cividale ve Furlandsku. Z toho, že Mařík získal v červenci 1409 v Cividale od Řehoře XII. výsady pro svou solnickou faru, možno soudit, že to byl právě on, kdo Zbyňka na tomto koncilu zastupoval.24/ V létech 1408 až 1409 zastával Rvačka funkci "inkvizitora hereticae pravitatis" a dokonce vyslýchal ijana Husa. Inkvizičnívyšetřovánípochopitelně nebyla ojedinělá. O tom,jak postupovat vůči kacířům, poučovala například kniha Malleus hereticorum, podle soudu F. Palackého snad dokonce Maříkova inkvizitorská příručka. 2 5 / Dne generální vikářjan Kbel obvinil Mikuláše Abrahama, kazatele v klášteře u svatého Ducha, z valdenského kacířství a povolal inkvizitora Jaroslava Sareptského, bakaláře teologie, aby ho vyslechl. Vyšetřování se zúčastnil i Mařík Rvačka. Obhajoby obviněného se iniciativně ujal M. Jan Hus. V dopise arcibiskupovi se hned v' úvodu odvolával na jeho doporučení, aby "on (Hus) o všech nedostatcích ve správě církevní arcibiskupovi bud' osobně, anebo písemně oznámil... " Dále uvedl: "Načež ihned jsme se vytýkali, že kněží nešlechetní mohou svůj život svobodněvésti, kdežto kněží pokorní, jenž bodláčí hříchů vyplenili, do žalářů se vrhají... " Na inkvizitorův dotaz, "čí autoritou káže", Abraham odpověděl, 23

9 že "kněžskou a napotom Kristovou... Netoliko kněžím, ale i laikům volno jest kázati... "26/ Když pražští studenti podali v březnu 1409 žalobu na pražského arcibiskupa, nemuseli uspět, kdyby se včas odvrátil od Řehoře. Papež Alexandrji přijal a proti Zbyňkovi z Házmburka zahájil okamžitě řízení. Arcibiskup byl písemně předvolán ke kurii, kde se měl zodpovídat ze vznesených stížností. Studenti nepoukazovali jen na ustavičné porušování univerzitních svobod Zbyňkem Zajícem, když nařídil vydat Viklefovy knihy, ale i na jeho chybnou formulaci oltářní svátostí. Protože ale v žalobě využili i Husovy formulace pojmu chleba jako součásti neremanenčního výkladu eucharistie, Zbyněk pak tuto univerzitní stížnost dal okamžitě do přímé souvislosti s M. Janem Husem.F" Zbyněk Zajíc z Házmburka jako kancléř univerzity vydal příkaz,aby všichni, kdo vlastní Viklefovy knihy, je donesli na "přezkoumání".toto nařízení poté vyhlásil znovu na synodě, která se konala M. Jan Hus proti tomuto opatření okamžitě veřejně vystoupil, což ve svém důsledku vyvolalo nevídané a bouřlivé srocení Pražanů před arcibiskupským palácem na Malé Straně. 2 8 / Dne nechal Zbyněk ve svém sídle spálit 200 svazků Viklefových, označených za kacířské. Akt nebyl veřejný, došlo k němu za zavřenými dveřmi paláce. Doprovázen byl vyzváněním a zpěvem Te deum laudamus za účasti členů pražské kapituly a početného ducho- -, venstva. Hranici podpálil kanovník Zdeněk Dlouhý z Chrastí. Zároveň byl vydán zákaz kázání v kaplřch.š'" Okamžiťě po skončení tohoto aktu se arcibiskup Zbyněk odebral na svůj hrad do Roudnice, odkud dne vyhlásil klatbu na Husa a jeho přátele, kteří se proti spálení Viklefových knih odvolali přímo k papeži. A právě tento čin spolu s ukvapeným zásahem vůči Husovi vyvolal v Praze novou vlnu mohutného pobouření.p'""... Lidé se bouřili, jedni byli při kanovnících a druzí s mistrem Janem Husem a jedni na druhé skládali hanlivé písně. A od té doby velice vzrostla nevraživost mezi lidmi. Stále se hádali o kázání mistra Jana Husa: jedni říkali, že káže pravdu o kněžích, druzí že ne... " Ať se každý doví a potomkům svým poví, jak Viklefovy knihy do Čech Přišly a dostaly se mezi mistry. Mistr Mařík v Praze u Svatého kříže znal toho Viklefa kulhavého, který proti papeži, biskupu i kněžím napsal mnoho zlého 24

10 za to že ho kardinálem nezvolili, neboť jim jeho bludy dobře známy byly...31/ České království bylo již celé sjednocené v poslušnosti VUCl papezl vyšlému z piského koncilu a Řehoř neměl již v zemi fakticky žádného stoupence. Nejděle mu zůstali věrni arcibiskup Zbyněk s litomyšlským biskupem Janem Železným. V okruhu arcibiskupových rádců nabyl značného vlivu právě M. Mařík Rvačka, rozhodný protivník Viklefův a přirozeně i Husův, znalý života v Římě, v Polsku, ale i v Anglii, čímž si získal trvalou přízeň mladého arcibiskupa a zároveň se stal i jeho důvěrníkem. 3 2 / V září 1409 se Zbyněk z Házmburka po dlouhém jednání konečně podřídil papeži Alexandrovi. Současně pak vydal nařízení, aby M. Mařík Rvačka zahájil proti Husovi inkviziční vyšetřování a aby bylo vypracováno příslušné znění obžaloby. I když se záznamy o výsleších nedochovaly, známé jsou pouze dílčí body obžaloby a Husovy připomínky k nim. Vlastní struktura žaloby byla mnohem obsáhlejší než ta, kterou v roce předcházejícím podali faráři, přesto však alespoň v hrubých rysech zachovávala její podobu. Převzala z ní například,některá tvrzení a dokonce reagovala i na nedávné události, na odchod německých mistrů nebo na demonstraci před arcibiskupovým palácem. Hlavním svědkem se stal poříčský farář Jan Protiva. Podle"Zbyňkovanázoru měl Hus na znění obžaloby, na její jednotlivé části, odpovědětinkvizitoru Maříkovi pod přísahou, a to buď výroky "věří" nebo "nevěří", "popírá" či "přisvědčuje",fakticky tedy bez možnosti obhajoby a obrany. "...Asi v září 1409 pak Zbyněk na základě denunciací a starších žalob nařídil, aby se Hus zodpovídal před inkuizitorem Maříkem Rvačkou z několika článků, vesměs Protivou zosnovaných. Byly to dílem žaloby na smělé výroky Husovy na faře sv. Michala a později pronesené výroky o osudu Jana z Pomuka a domnělé urážky. sv. Řehoře a církve, ale též žaloby zřejmě nepravdivé a zkroucené, nebo aspoň nepochopené, že kněz ve smrtelném hříchu neposoěcuje, nebo dokonce, že toliko kněz v milostiposoěcuje a způsobuje piedpodstatněni... Jeden z motivů žalob těchto vyzařuje ze stížnosti, že Hus výtržným kázáním proti kněžstvu podněcuje lid, že odbíhá od Betléma, když by měl zůstávati ve svých osadách. Když obžaloba Husova předinkvizitorem neposkytla žádného materiálu, Zbyněk se obrátil přímo ke kurii. Pokus usvědčit Husa před inkvizitorem selhal... "33/ Z Husova komentáře ke vznesenému obvinění vyplývá, že se odmítl podrobit výslechu a především pak před Maříkem přísahat. Na písemné znění žaloby odpověděl přímo arcibiskupovi. Husovy formulace byly sebejisté, vysvětlení důvěryhodná. Vyvracel liché pomluvy ze zlé vůle. Naproti tornu ale úporně bránil práva Betlémské kaple. Zbyněk z Házm- 25

11 burka byl posléze nucen celé vyšetřování ukončit, protože Hus, doslova předhozený inkvizici, byl univerzitou jednomyslně zvolen jejím rektorem. Jednalo se o první volbu podle nových ustanovení, vypracovaných na podkladě Kutnohorského dekretu. Husovi bylo 38 let a demonstrační volba jej staví do čela reformního hnutí. Pro pražskou inkvizici byl zatím nezdolatelny.ět/ Husovy kazatelské aktivity vyvolávaly ovšem i odpor, ač zatím nikdo neměl odvahu proti němu veřejně vystoupit. Nový podnět poskytlo až kázání v Betlémské kapli ze dne , v němž se zamýšlel nad slovy Lukášovými, že "Ježíš plakal nad Jeruzalémem, věště jeho zkázu... ". Ještě téhož dne dal pražský inkvizitor Mařík Rvačka potají položit na betlémskou kazatelnu dopis, v němž s Husem polemizoval a vinil ho, že "ničí kněžstvo a tím i zákon boží". Duchovenstvo pak dvojím způsobem. Napadá prý kněze hříšné, nikoliv však neposlušné, i když připustil, že světská moc má právo kněze napravovat... Zdá se, že M. Jan Hus přece jen rozpoznal, kdo byl autorem onoho anonymního listu. Na vznesené připomínkyodpovědělnejspíše až v průběhu měsíce září svojí Replicou contra occultum adversarium, v níž optimální vztah mocí světské a duchovní spatřoval právě za vlády Karla IV. Václavova opatření naopak schvaloval, protože trestala kněze, kteří "zastavili službu boží pro zabrání svých důchodů ". Světská moc měla podle Husova náz~ru za povinnost trestat kněze neposlušné, pokud přestanou sloužit Bohu.i, Pro danou dobu bylojistě více než příznačné,že Maříkův až do krajnosti vyhrocený, ba přímo nenávistný postoj vůči betlémskému kazateli začal již zcela evidentně nabývat na intenzitě, i když, se zatím stále ještě neodvažoval sním veřejně polcmízovat.ěš/ A za stejných pohnutek, vlastně i s týmž záměrem, vystoupil proti Husovi i M. Hašek: "...A já mistr Hašek, pravím Tobě Huse, žes málo četl, a četl-lis, nesrozuměl jsi, a srozuměl-li jsi, ze zlosti nechtěls držeti... Hus škodný pták před sebou hryže semena ústy, pod sebou nohama zašlapává a za sebou lejny poskvrňuje všecko, tak že nic dobrého neudělá chodíc. Tak smrad toho Husa a jeho špatné nauky smrdí po celém křesťanstvu... "36/ Jestliže si tedy Jan Hus opravdu uvědomil, že onen "skrytý protivník" se nevyjadřuje pouze sám za sebe a především pak ze sebe, mohl se velice brzy přesvědčit, že se nemýlil. Tytéž důvody,jimiž byl pohnut sice zakuklený, přesto ale známý odpůrce Mařík Rvačka, přiměly posléze i M. Haška k obdobnému vystoupení. Od anonymního inkvizitora dopisu se lišil pouze tím, že ho zahajoval svým jménem. 37 / Mezi nejvýznamnějšíspisy Husovy z poslední čtvrtiny roku 1411 patří bezesporu jeho Replice contra predikatorem Plznensem, obsahově pak připomínajícíautorovy polemiky proti Stokeovi, ale i Rvačkovi. A právě 26

12 i tato práce může být dokladem ostře vyhraněnýchvztahů mezi Husem a pražským inkvizitorem Maříkem Rvačkou.Y/ Na samém počátku května 1412 dorazil do Prahy pasovský děkan Václav Tiem, jinak papežský protonotář pověřenýjanem XXIII. odpustkovou kampaní v Rakousích, v Čechách a v Polsku, aby vyhlásil křížovou výpravu proti neapolskému králi Ladislavovi a zároveň zdůvodnil potřebu prodávání odpustků. Z podnětu M. Jana Husa se dne konala v prostorách univerzity - navzdory Pálčovu zákazu - četně navštívená disputace,jíž předsedal rektor mistr Marek z Hradce. Hus vystoupil s úvodní kvestií, jedním ze svých nejvyváženějších, nejpromyšlenějších a snad i nejpůsobivějších projevů - Trojí věcí jsem pobádán k této řeči, ctí boží, prospěchem svaté matky církevní a vlastním svědomím. V podstatě šlo o vyjádření Husova etickéhu kréda: Bůh, církev a svědomí. Veřejně zde zaútočil i na odpustkovou bulu a podrobilji takřka zdrcující kritice. Svá stanoviska koncipoval na základě scholastického pravidla o antagonismu dvou stanovisek: reformního, zásadně odmítající bulu, a oficiálního, které bulu naopak obhajovalo. Proto hned v úvodu jako diskutabilní premisu uvedl deset důvodů v její prospěch. V souvislosti s tím vznikl dojem, že je vlastně mohl převzít z nedochovaného traktátu Rvačkova. V další části pak analyzoval příčinu, účel a vlastní text buly a v poslední pakjiž otevřeně polemizoval s Maříkovými vývody. Z Husovy řeči plasticky vyst~pují pozice dvou stran, reformní a prelátské, při čemž stanovisko Pláčovo - pouhý zákaz disputovat o bule - se ocitá někde mezi nimi na velice nevýmluvném středu.ř'" Proti odpustkovým praktikám a připravovanému křižáckému tažení nejostřeji vystupoval M. Jan Hus. Za této situace se musel ale rozejít s ofciální církví a s některými svými stoupenci a snad i přáteli. Václav IV. měl možnost se postavit za dosud uznávaného mistra, leč za této tak vyhraněné situace se začal obávat o svůj trůn a především i o svoji moc. V konkrétní podobě se pak tato situace projevila vostré kontraverzi mezi Husem a doktory teologické fakulty v červnu 1412, kdy se pražští kolegové distancovali od Husovy kritiky vyhlášeného křižáckého tažení a prodeje odpustků. Poukazovali zároveň i na její politickou škodlivost poškozující navíc i prestiž samotného krále. Přímý důsledek stanoviska doktorů teologické fakulty se projevil takřka okamžitě. Na příkaz krále Václava IV. se v červenci 1412 shromáždění představitelůpražské univerzity a kléru vyslovilo znovu pro odsouzení čtyřiceti pěti Viklefových článků. Usnesení a články byly čteny před králem na hradě Žebráku, dále pak před královskou radou a posléze i v sídle olomouckého biskupa za přítomnosti předních osobností církevního a politického života a před shromážděním pražských měst. 27

PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus

PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus UNIVERSITA KARLOVA HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA MAGISTERSKÁ PRÁCE NA TÉMA: ROLE JANA ROKYCANY PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus MILAN ŠIMEK 2005 Dejž Bože vprostřed

Více

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N MARTIN ŠANDERA HYNCE PTÁČEK Z PIRKŠTEJNA Opomíjený vítěz husitské revoluce V Y Š E H R A D Vyobrazení na přebalu: Výjev z Kroniky české Václava Hájka z Libočan

Více

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE Po roce 983 již tvoří Morava s Čechami jedinou diecézi, podřízenou metropoli v Mohuči, a spravuje ji pražský biskup, kterým byl tehdy sv. Vojtěch

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938. Jakub Šlouf

Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938. Jakub Šlouf Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938 (Českobratrský evangelický východní sbor v Plzni, Karel Machotka, Karel Kindl, Bohumír Kozák, Jan Gillar a Jaroslav Fišer) Jakub Šlouf (Publikováno ve sborníku

Více

XI. České církevní dějiny 15. stol. - husitská revoluce katolíci, utrakvisté

XI. České církevní dějiny 15. stol. - husitská revoluce katolíci, utrakvisté XI. České církevní dějiny 15. stol. - husitská revoluce katolíci, utrakvisté Na cestě k revoluci: Protest české a moravské šlechty: Hrdinskou smrtí podepřel Hus svůj odkaz v Čechách, kde se zdvihla bouře

Více

POLITIK DOBRÉ VŮLE. Život a dílo msgre Jana Šrámka. Miloš Trapl Karel Konečný Pavel Marek V Y Š E H R A D

POLITIK DOBRÉ VŮLE. Život a dílo msgre Jana Šrámka. Miloš Trapl Karel Konečný Pavel Marek V Y Š E H R A D POLITIK DOBRÉ VŮLE Život a dílo msgre Jana Šrámka Miloš Trapl Karel Konečný Pavel Marek V Y Š E H R A D Kniha vychází jako výstup z grantového projektu GA ČR v Praze č. 409/09/0218 Monsignore ThDr. h.

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

Cesta Husova ochránce do služeb Zikmunda Lucemburského. Poznámky ke dvorské kariéře Jindřicha Lefla z Lažan.

Cesta Husova ochránce do služeb Zikmunda Lucemburského. Poznámky ke dvorské kariéře Jindřicha Lefla z Lažan. Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav historických věd Cesta Husova ochránce do služeb Zikmunda Lucemburského. Poznámky ke dvorské kariéře Jindřicha Lefla z Lažan. Viktor

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka

Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie Michal Cvingráf Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Život a dílo sv. Gorazda, biskupa českého a moravskoslezského, nového mučedníka

Život a dílo sv. Gorazda, biskupa českého a moravskoslezského, nového mučedníka zakončil rok před svým umučením svatý vladyka Gorazd těmito slovy: Vzdávám vroucí díky Hospodinu Bohu za pomoc nám dosud poskytovanou a prosím Ho, aby ani v budoucnosti od nás nevzdaloval svou žehnající

Více

DĚJINY ZALOŽENÍ BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉHO

DĚJINY ZALOŽENÍ BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉHO Dějiny litoměřického biskupství a diecéze vydané Svazem německého katolického duchovenstva v Čechách DÍL I. DĚJINY ZALOŽENÍ BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉHO Zpracované především podle rukopisných pramenů Dr. Johannem

Více

Moravští bratři. Martin Mazúch. S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství

Moravští bratři. Martin Mazúch. S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství Go East str. 1/14 Moravští bratři S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství Martin Mazúch Co to bylo za lidi? Nejstručnější odpověď

Více

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Vznik a šíření křesťanství V letech následujících po ukřižování Ježíše byly stále ti, co věřili, že Ježíš byl Mesiáš hlavně palestinští Židé. Ale to se výrazně

Více

RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK

RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK IV/2003 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV V RAKOVNÍKU - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Obálka: Celkový pohled na Rakovník od jihozápadu. Fridrich Bernhard Werner, po roce 1726, perokresba

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Kriminalita a právo na Novém Městě pražském v roce 1586

Kriminalita a právo na Novém Městě pražském v roce 1586 Časopis pro historickou penologii 1/2009 Vydává Institut vzdělávání Kabinet dokumentace a historie VS ČR Kriminalita a právo na Novém Městě pražském v roce 1586 Ondřej Hladík 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Stručná

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2009 Lenka NEZBEDOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie

Více

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM Napsali ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 Nákladem Svazu národního osvobození Toleranční patent, jeho vznik

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO

VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO Václav Bartůšek 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 Národní archiv Praha, Archivní 4, 140 00 Praha 4 Chodovec, e mail:

Více