MISTR MAŘÍK RVAČKA. Kříže v pražském Podžidí (též na Rvačkách) a souběžně s ním i klášter

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MISTR MAŘÍK RVAČKA. Kříže v pražském Podžidí (též na Rvačkách) a souběžně s ním i klášter"

Transkript

1 Jiří Frýzek MISTR MAŘÍK RVAČKA Nejen životní, ale i myšlenkové peripetie M. Maříka Rvačky, vzdělaného teologa, zarputilého odpůrce Viklefa a především pak M. J. Husa, známého inkvizitora a také autora ostrých protihusitských polemik, traktátů a patrně i některých dobových satir, jsou dokladem toho, že i dogmatická část církevních hodnostářů té doby disponovala učenými představiteli, schopnými a zejména pak vždy ochotnými postavit se s veškerou rozhodností a za všech okolností vůči dobovým opravným myšlenkám. Mistr Mařík Rvačka, v latinských pramenech často označovanýi jako Mauritius de Praga, jinak syn Janův, se narodil v Čechách někdy kolem roku Ostatně i jeho vstup do kláštera u svatého Kříže v Praze poukazuje na jeho český původ. Až dosud přetrvávajídohady o místě a hlavně pak i o době Maříkova narození, stejnějako i o době jeho úmrtí (2. pol. 14. stol. /?/ - 1. pol. 15. stol. /?/). Členem řádu cyriaků se stal ještě před započetím. studia bohosloví na pražské filozofické fakultě, kde roku 1385 dosáhl akademické hodnosti bakaláře (Mauritius a Sancta Cruce). O vánocích roku 1387 se podrobil zkouškám mistrovským. Nižší'vzdělání získal pravděpodobně na úrovni školy klašternř.l/ Přemysl Otakar II. založil roku 1255 na počest svého vítězství nad Prusy, ale i jako projev své vřelé náklonnosti k církvi, kostel svatého Kříže v pražském Podžidí (též na Rvačkách) a souběžně s ním i klášter řehole svatého Augustina - bílých křižovníků s červeným srdcem, cyriaků.. ' "Léta Páně 1256 potvrdil papež 'Alexandr N. jakousi novou řeholi, která se nazývá Blahoslavených mučedníků. Hlava a bratří tohoto řádu jsou u Svatého Kříže v městě pražském... "2/ Křižovníci s. červeným srdcem - rytířský řád ve 13. století rozšířený v Itálii a od 2. poloviny 13. století též v Polsku a Litvě - se kromě charitativní činnosti a péče o nemocné zabývali ve svých skriptoriích i opisováním knih. Roku 1340 bylo do Prahy přeneseno sídlo generálního převora tohoto řadu.v Označení či spíše snad přece jen příjmení Rvačka se mu pravděpodobně dostalo na základě tehdejšího pomístního názvu kláštera a kostela "na Rvačkách", odlehlé, nebezpečné a především i málo obydlené části Starého Města pražského, která se vymykala přímému dohledu městského práva. Tomu, že skutečně přecházelo na cyriaky, nasvědčuje mimo jiné i záznam v rejstříku desátků z roku 1352 "ve vsi Saczanech", 16

2 v němž je uvedeno "Saczan cruciferi Rwaczones". Již během Maříkova pobytu v Praze mělo toto označení "Rvačka" spíše hanlivý nádech. Zatímco J. Fikrle považoval toto jméno jen za přezdívku, J. Kvapil se ho naopak zase snažil zbavit jeho urážlivého významu a Maříka Rvačku označil dokonce za "největší zjev v dějinách předhusitských cyriaků ".4/ V soupisu plebánií, sestaveném v létech 1344 až 1350 z podnětu pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, byly podchyceny i fary ve Skuhrově a Solnici. Historicky je pak doložena i ta skutečnost, že již v říjnu 1321 Jan z moravského rodu pánů z Meziříčí daroval solnické kostelní podací klášteru zderazskému. Jeho vnuci Jan a Vznata toto kostelní podací převedli na pražské cyríaky.v V létech 1389 až 1391 M. Mařík působil na české řádové škole v Sačanech na Čáslavsku, odkud pak 18. ll odešel na mnohem výnosnější faru do Žiželic. Roku 1400 se stal farářem solnickým. Nešlo vše ale hladce.6/ Anna Osvětimskáse svým synem Půtou z Častolovic hodlali na solnickou faru, která se uprázdnila smrtí farářejakuba, dosadit skuhrovského kaplana Ondřeje Nacha, ale/_generální převor cyriaků vzhledem k podacímu právu rozhodl jmaka Jdo Solnice povolal Maříka Rvačku, člena tohoto řádu. "... V Solnici,' taktéž řádové faře, bohatší než žiželické, zamřel farár Jakub. Toho použila solnická vrchnost, Anna Osvětínská a syn její Půta z Častolovic na Skuhrově a k uprázdněnému kostelu se snažili dosadit svého chráněnce, zámeckfho kaplana skuhrovského, řečeného Nach. Protože by byli u arcibiskupa pražského proti nároku cyriaků nic nepořídili, obrátili se chytře na papeže samého. Generální pieoor cyriacký podal do Solnice našeho Maříka, ale papež nechtě si pohněvati kněžnu osvětínskou a jejího syna Půtu, jichž příchylnostk Římu byla mu asi známá, udělil provizi Ondřeji Nachovi. Nechtěje se vůli papežově vzpírati, Mařík se podvolil úkolu hlavu církve přesvědčiti o právu cyriaků na kostel solnický. Piišed do Říma hledal přímluvu, jež by mu přízeň kurie zajistila. A tu našel těžce nemocného patriarchu alexandrijského, někdy biskupa pražského, Jana zjenštejna. Mařík se s ním znaljistě z Prahy a patriarcha krajana asi rád uviděl, a co mohl, mu u papeže zařídil. Mařík hojiž neopustil a setrval u něho až do jeho smrti v červnu 1400, maje účast i na jeho ošetřování... " 7/ Papežské přízně se Maříkovi dostávalo v hojné míře a pociťoval ji i v pozdějších létech. Jako přívrženec reformy církve a původní náboženské kázně brojil proti nevázanému způsobu života, který se tehdy rozmáhal především v klášteřích, tedy i v rámci jeho řádu. Před odchodem z Říma ho papež Bonifác IX. jmenoval dne reformátorem a zároveň i vizitátorem všech řádových klášterů a míst - "Ubilibet consistentia" - v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, Polsku a Sasku na 17

3 dobu pěti let mu bylo toto ustanovení znovu obnoveno. Rozhodně se jednalo o pravomoce takřka neomezené, tedy mnohem významnější než jakými až dosud disponoval sám generální převorjan ze Solnice, sídlící tehdy u svatého Kříže v Praze. V papežských listinách býval Mařík označován již jako Mauritius Johannis, frater prioratus S. Crucis Pragensis ordinis S. Augustini de poenitentis bb. martyrum, magister in theología.ř/ Jednání mezi řádem a skuhrovskou vrchností pokračovala patrně dále, jisté však je, že se Mařík Rvačka v rámci svého ustanovení nemohl výrazněji zabývat záležitostmi solnické fary. Roku 1403 zemřel Ondřej Nach, již jako pleban skuhrovský, čímž byl patrně vleklý spor ukončen ve prospěch cyriaků. Mistr Maříiz Rvačka se připomíná v Solnici až jako správce farního kostela. Svých styků s římskou kurií a zejména pak přízně papežovy využíval vždy ve prospěch svého řádu a svěřené farnosti. A právě jeho zásluhou papež Řehoř XII. potvrdil roku 1408 žádost o povýšení solnického farního kostela na klášterní. Zároveň svolil, aby se tam usadilo šest řeholníků, kteří pak v Maříkem založeném hospitálu opatrovali a ošetřovali chudé a nemocné. Dne se stal proboštem cyriackého kláštera v Solnici. Z postavení vizitátora řádových klášterů, inkvizitora, později dokonce i člena poselstva univerzitních teologů na kostnickém koncilu a v důsledku jeho pověřování mnoha dalšími úkoly, se velice často zdržoval mimo Solnici, jíž se z pochopitelných důvodů také nevyhnuly ony vzrušené události husitského vzedmutí: "... Těžká ruka osudu zlého a nemilosrdného dopadla na řeholníky solnické, z nichž tři, asi nejméně vinní, byli od části obyvatelstva přejícího novotám, z kláštera vyvlečeni a na hranici upáleni... "9/ Alois Jirásek ve svém V. dílu Hor Orlických naopak zase dokládá, že "za válek husitských přidrželi se Solničtí kalicha rozhodně, jsouce věrnými spojenci sousedských Orebských (v Třebechovicích). Nejtižeji to ucítila sama duchovní správa Solnická; upáliliť rozvášnění měšťané farní duchovenstvo, mnichy Křižovnické... "10/ A právě k této události, ostatně historicky zatím nepotvrzerré.rse podle Ehrenbergerovy zprávy údajně vztahuje latinsky psaná poznámka na desce starého solnického misálu: Die veces VI majií fiat memento beat martyrum pp. cruciatorum hic hoci ab hujatibus peste husitica infectis sombustorum. (Dne 26. května budiž vzpomenuto mučedníků otců křižovníků od zdejších osadníků morem husitským nakažených, upálených.) 11/ A. M. Mařík Rvačka - jako přímý a především pak i aktivní svědek kostnického koncilu a osudové tragédie M. Jana Husa, zapřísáhlý odpůrce husitů,jedněmi povznášený a dalšími naopak zase doslova zatracovaný 18

4 _ jakmile se dozvědělo averzi Solnických vůči své osobě, si uvědomil, že se již na svou východočeskou farnost rozhodně nemůže vrátit. Proto prostřednictvím M. Mikuláše, řádového faráře v Žiželicích, posléze na své solnické beneficium rezignoval.jv' Hypotetickou zůstává stále otázka Maříkovy doktorské hodnosti, sám se totiž velice často označoval jako "theologus pragensis" či "postem sacre theologie doctor". Náhledy se v tomto ohledu přece jen různf. Ottův Slovník naučný například tvrdí, že po jisté době dosáhl Mařík v Římě titulu doktora teologie, s čímž dílčím způsobem souhlasí i Jiří Spěváček ve své práci o Václavu IV. Naproti tomu Fikrle spolu s Kvapilem zase zdůrazňují, že byl pouze univerzitním mistrem. Mařík Rvačka si však na již zmíněný doktorský titul činil nárok zároveň i s právem přednášet na pražské teologické fakultě. Pražští mistři mu alespoň zpočátku bránili v přístupu na půdu univerzity, a to i přes pozdější papežovu intervenci v jeho prospéch.p" Přestože M. Mařík ve svých verších tvrdil, že "Wiclef byl farářem ve městě Wiclef' a zaměnil tak místní název fary s označením jeho rodiště (Wiclif, ves nad řekou Teesou v anglickém hrabství Yorkshire), nelze pochybovat, že Anglii skutečně navštívil. Z Oxfordu prý dokonce přivezl do Čech i Viklefovy spisy: A právě odtud se dostaly k nám "nové myšlenky", které Mařík Rvačka nepřestával nikdy husitům s krajním odsouzením vytýkat. Proti nim naopak preferoval a tvrdošíjně obhajoval starý český katolicísmus, představovaný našimi národními světci. Přesvědčil se, že vedle Prahy náboženský radikalismus zapustil své hluboké kořeny právě na českém venkově.a na obranu proti této hrozbě dokázal plně využívat nejsilnější a nejpůsobivější prostředky. Zcela záměrně se například obracel ke svatému Prokopovi, "českému dědici", představiteli odvěkého českého zápasu proti Něrncům, dále pak požadoval, aby "Viklefy, nositele nového cizího hnutí, vyhnal z Čech do Anglie na Zlů horu". Smysl tohoto vyjádření naznačuje ostatně i další z veršů:,jan Wiglif, se zlé hory farář..." Tento jistě ironický posměšekha Viklefovu faru v Lutterworthu mohl sotva vzniknout v Čechách, leč Maříkovi byl rozhodně vlastní především v jeho reminiscencích na pobyt v Anglii. 14 / Spor o myšlenky Viklefovy a zároveň i o univerzálie propukl naplno kolem roku Papež Řehoř XI. odsoudil oficiálnějeho 24 článků již v květnu Na pražské univerzitě se o Viklefových názorechvědělo ještě před vystoupením M. Stanislava ze Znojma a M. ŠtěpanazPlače. Překvapující byl rozhodně elán, s jakým byl obhajován realismus vůči nominalismu. Poměrně ostře vyhraněnou polemiku s viklefisty započali a vedli především umírnění realisté, tedy stoupenci filozofického směru Tomáše Akvinského a Dunse Scota. Extrémní realismus se na pražském 19

5 vysokém učení neprosadil hlavně pro zásadní odpor nominalistů a umírněných realistů. Negativní postoj vůči radikalismu Stanislava ze Znojma a Štěpána z Pláče se tedy projevoval jak ze strany starších a uznávaných mistrů českého univrzitního tábora, tak i z pozice mladých mistrů - žáků Stanislavových, mezi které patřil i sám M. Jan HUS. l 5 / Zásah papežské kurie do pražských polemik, zakazující M. Stanislavovi obhajobu Viklefa a zároveň ho vyzývající, aby se dostavil do Říma, dorazil do Prahy v polovině května 140S. Tím byly sice univerzitní spory o pojetí viklefismu alespoň na čas ukončeny, ale zároveň se jim dostávalo nebývalého mezinárodního ohlasu. Za této situace, kdy Českému království hrozilo obvinění, že podporuje kacířské učení odsouzené již mnohem dříve církví, byl nucen zasáhnout sám král Václav IV., který společně s arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Házmburka vyvinul na představiitele univerzity nátlak, aby se bezvýhradně zřekli myšlenek Jana Viklefa. l 6 / Dne S se zástupci českého univerzitního národa sešli kjednání v domě U černé růže v Praze. Podle dochovaných zpráv se dostavilo téměř 60 mistrů, 150 bakalářů a studentů. Shromáždění se na závěr připojilo k odsouzení 45 Viklefových článků, avšak pouze s přihlédnutím k jejich kacířské podstatě a s dodatkem, "aby se žádný oud národa českého pod pokutou vyobcování neopovážil užíti nebo hájiti kteréhokoliv z článků ve smyslu kacířském, bludném anebo pohoršlivém... ". Dále pak byla zakázána veřejná čtení z Viklefových spisů. Tento výsledek ovšem stoupence Viklefa 'značně popudil. Zbyněk Zajíc se razantně postavil vůči reformním snahám v zemi a jejich přívržence nechal dokonce pronásledovat. Koncem roku 140S dal na vrata několika předních pražských chrámů vyvěsit latinské a české vyhlášky, podle nichž byli všichni, kteří se odklonili od Řehoře XII., prohlášeni za "neposlušné syny".1 7 / Naproti tomu Václav VI. usoudil, že závěry vzešlé z jednání českého univerzitního národajsou dostačujícía od arcibiskupa si vyžádal prohlášení, že v arcidiecézi nebyly zjištěny žádné projevykacířstyí.a Zbyněk Zajíc snad z obavy před možným královým hněvem skutečně TiOS na zasedání pražské synody takové vyhlášení vydal... "... Z králova příkazu svolali Václavovi pověřenci na sobotu na staroměstskouradnici společnou schůzi univerzity a duchovenstva, kde měly být oznámeny a přijaty žebrácké dohody. Schůze se na radnici sešla v' 8 hodin ráno, budova byla obsazena vojskem. Teologové se proti usnesení univerzitní schůze ohradili, že nemůže být považována za usnesení univerzitní, když všichni profesoři bohosloví a někteří artistští mistře byli na radnici, a po zaběhnutém už zvyku podali odvolání k apoštolské stolici: kurii taky požádali o slavnostní 20

6 Viklefovo zavržení. S novou stížností na Husovu stranu jel do Říma hlavní pražský inkvizitor Mařík Rvačka... "18/ Dne král Václav VI. nechal v tomto smyslu vyhotovit odpověď římskému kardinálskému kolegiu a zároveň připravit příslušné instrukce pro člena řádu cyriaků a kaplana apoštolské stolice ( ) Maříka Rvačku, který byl posléze s vyjádřením vyslán do Říma. Mezitím se však v římské kurii výrazněji změnilasituace, a právě k ní se odebrali M. Stanislav ze Znojma spolu s M. Štěpánem z Pláče, aby se mohli vyjádřit ke vznesenému obvinění, že setrvávají na pozicích viklefovského kacířství. V této době došlo v Římě ke vzpouře kardinálského kolegia proti papeži Řehořovi XII. A právě na tyto pronikavé změny v kurii doplatili především oba mistři. Kardinál Baltazar Cossa, později papež Jan XXIII., vydal okamžitě příkaz k jejich zatčení, protože uznávali papeže, proti němuž se kardinálové zcela jednoznačně postavilí.j'" Zpráva o uvěznění těchto vynikajících mistrů vyvolala v Čechách značné rozpaky. Mistr Jan Hus spolu s Janem z Jesenice a Křišťanem z Prachatic takřka okamžitě zahájili příslušnájednání směřující k jejich osvobození. Český univerzitní národ se v tomto ohledu obrátil zvláštním listem na římské kardinálské kolegium. Vzniklou situací byl jistě nemile překvapen i sám král Václav VI., vždyť právě oba patřili mezi nejoddanější stoupe~cejeho politických cílů. Neprodleně byl tedy vypraven zvláštní panovníkůvposel M. Mařík Rvačka se stanoviskem určeným celému kolegiu, ale i původci zatčení, tedy kardinálovi svatého Eustachia. Václav IV. si uvědomoval, že splnění svého požadavku může očekávat pouze od kardinálů, a proto okamžitě vypověděl poslušnost Řehořovi. Bez jeho souhlasu nesměla být přijímanájakákoliv papežská nařízení. Milánský kardinál Petr Filargi de Candia toto Václavovo rozhodnutí přivítal, ale propuštění obou pražských mistrů tím stále ještě nebylo dosaženo. V Čechách pak toto opatření vedlo k dalším neshodám: "... Mařík donesl dopisy královy kolegiu a kardinálu sv. Eustachia. Z toho nutně plyne, že dopisy byly psány po zprávě o zatčení obou mistrů, poněvadž před tím neměl Václav příčinu s Cossou vyjednávati, a naopak sotva by bylo mohlo dojiti k zatčení českých mistru, kdyby král byl již s Cossou stál ve spojení. Ale pak ovšem byly listy královy psány před vyslánímjana Kardinála, jenž byl teprve pověřen plnomocenstvím a jenž potom opravdu ve věci zatčených vystupuje. Proti námitce, žejan Kardinál byl poslán dříve a že teprve po zprávě o zatčení (jež by byla došla po ) poslán za ním Mařík, mluví zejména jedna okolnost. Listy královy, jež Mařík nesl, nejsou zachovány, obsah známe jen z listu Filargiooych, jenž z nich zvěděl: regiam maiestatem causam catholice fidei sancteque matris ecclesie... tam caritative quam viriliter fuisse 21

7 amplexam, ut nune tandem, duorum de papatu miserabiliter contendencium ambicone repressa, turba gregis dominici dudum sparsa et lacera trono vestri culminis ferente presidium, ad unicum reducatur ovile... " Weizsacker chce tato slova vztahovati na "zásadní" prý přiznáníváclavovo, jež se stalo 26. ll. Ale zásadní přiznání učinil Václav vlastně již (nehledě ani k tomu, že list z 26. ll. nenesl Mařík, nýbrž Jan Kardinál, a k tomu, že tenkrát o nějakém zvláštním listu Cossovi nic neslyšíme), a nernínil-ií Filargi svými slovy opravdu nic více, než zásadní přiznání, bylo by jistě lépe možno mysliti na list z Zde však záleží na tom, že listy Václavovy obsahovaly přece jen více, než pouhé přiznání... To znovu potvrzuje, že poslání Maříkovo náleží před rozhodnutí z 26. ll Ovšem v listech, jež Mařík přinášel, sotva král sliboval více než potom (i když připočteme politické důvody) v oficiálním přihlášení z Bylo to patrně jen připomenutí, že jest zásadně ochoten s kardinály jít... " 20/ Dne se čeští univerzitní mistři na univerzitní disputaci postavili takřka bezvýhradně po bok kardinálů rebelujících proti Řehořovi XII. Bývalý mistr pražské univerzity doktor Jan Falkenberg, člen řádu dominikánů, ostře zaútočil na papeže a sám také podpořil odbojné kardinály. A právě za této do krajnosti vyhrocené situace se patrně na přímý popud arcibiskupův ujal Řehořovy obrany Mařík Rvačka, proti němuž okamžitě a především pak jednotně vystoupili čeští mistři v čele s M. Janem 'Husem, který svůj kriticky formulovaný náhled tlumočil Pražanům ve svém kázání v Betlémské kapli nejspíše hned v neděli Znění svého výkladu zaslal arcibiskupu Zbyňkovíckteryna Husovo vystoupení reagoval takřka okamžitým zákazem dalšího mistrova působenív této kapli.21/ Dne král Václav IV. podepsal památný dekret, jímž Češi získali na univerzitě tři hlasy, zatímco cizinci pouze jeden. Toto jistě překvapivé rozhodnutí bylo přijato s rozdílnými pocity. Česká strana byla pochopitelně spokojená a M. Jan Hus vyzýval studenty, aby svůj vděk vyjadřili zvláště Mikuláši Augustini, jemuž se podařilo tento 'jfstě významný požadavek u krále prosadit. Ze strany německé se naopak hromadila obvinění na Husa, že prý káže kacířské myšlenky a že z Prahy vypudil studenty z jiných univerzitních národů. K tomuto proudu se záhy připojili i pražští faráři. Arcibiskup nařídil vyšetřování,jímž pověřil teologa M. Maříka Rvačku. Hus takřka okamžitě zareagoval, tentokráte stížností zaslanou přímo Alexandrovi V. Dne byla arcibiskupovi poskytnuta apoštolskou stolicí plná moc k tomu, aby důrazně, všemi prostředky vystoupil proti učení Jana Viklefa a aby kromě kostelů, klášterůa far zakázal veškerá kázání. 22 / 22

8 n Po sesazení obou papežů ( ) římští a avignonští kardinálové ri _ spojení do jednoho kolegia - přistoupili k volbě nového papeže. Dne vyšel z konkláve vítězně arcibiskup Petr Filargi de Candia, který přijal jméno Alexandr V. Přestože se mu ale nepodařilo přimět oba papeže k definitivní abdikaci, měla církev po skončení koncilu ( ) vlastně již tři papeže - římského, avignonského a pisánského. 23 / Česká delegace opustila Pisu ještě před skončením koncilu, poněvadž již splnila úspěšně své poslání, jímž bylo uzavření dohody o uznání krále Václava IV. římským králem. Výsledek jednání a celkový postoj české delegace na koncilu ovlivnil ovšem nepříznivě postavení pražského arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házmb~rka a všech jeho stoupenců, například i litomyšlského ~iskupajana Zelezného, kteří z~chovávali věrnost římskému papeži Rehořovi XII., ačkoliv se již Ceské království oficiálně hlásilo k pisánskému papeži Alexandrovi, jehož podporoval i sám král Václav IV. Na arcibiskupovy postoje měl značný vliv spíše konzervativní okruh jeho okolí, který sice přál reformám, nikoliv však radikálním. Obdobně tomu bylo i v případě stále vlivného Maříka Rvačky, který s neustále živým a zejména pak i bojovným smyslem inkvizitorským a s patrnou náklonností ke Zbyňkovi z Házmburka, patřil mezi úhlavní nepřátele nejen Viklefa, ale i Husa. Rvačkovi se podařilo zmařit arcibiskupovo pozvání do Pisy a naopak ho přesvědčit, aby raději obeslal' koncil svolaný Řehořem do města Cividale ve Furlandsku. Z toho, že Mařík získal v červenci 1409 v Cividale od Řehoře XII. výsady pro svou solnickou faru, možno soudit, že to byl právě on, kdo Zbyňka na tomto koncilu zastupoval.24/ V létech 1408 až 1409 zastával Rvačka funkci "inkvizitora hereticae pravitatis" a dokonce vyslýchal ijana Husa. Inkvizičnívyšetřovánípochopitelně nebyla ojedinělá. O tom,jak postupovat vůči kacířům, poučovala například kniha Malleus hereticorum, podle soudu F. Palackého snad dokonce Maříkova inkvizitorská příručka. 2 5 / Dne generální vikářjan Kbel obvinil Mikuláše Abrahama, kazatele v klášteře u svatého Ducha, z valdenského kacířství a povolal inkvizitora Jaroslava Sareptského, bakaláře teologie, aby ho vyslechl. Vyšetřování se zúčastnil i Mařík Rvačka. Obhajoby obviněného se iniciativně ujal M. Jan Hus. V dopise arcibiskupovi se hned v' úvodu odvolával na jeho doporučení, aby "on (Hus) o všech nedostatcích ve správě církevní arcibiskupovi bud' osobně, anebo písemně oznámil... " Dále uvedl: "Načež ihned jsme se vytýkali, že kněží nešlechetní mohou svůj život svobodněvésti, kdežto kněží pokorní, jenž bodláčí hříchů vyplenili, do žalářů se vrhají... " Na inkvizitorův dotaz, "čí autoritou káže", Abraham odpověděl, 23

9 že "kněžskou a napotom Kristovou... Netoliko kněžím, ale i laikům volno jest kázati... "26/ Když pražští studenti podali v březnu 1409 žalobu na pražského arcibiskupa, nemuseli uspět, kdyby se včas odvrátil od Řehoře. Papež Alexandrji přijal a proti Zbyňkovi z Házmburka zahájil okamžitě řízení. Arcibiskup byl písemně předvolán ke kurii, kde se měl zodpovídat ze vznesených stížností. Studenti nepoukazovali jen na ustavičné porušování univerzitních svobod Zbyňkem Zajícem, když nařídil vydat Viklefovy knihy, ale i na jeho chybnou formulaci oltářní svátostí. Protože ale v žalobě využili i Husovy formulace pojmu chleba jako součásti neremanenčního výkladu eucharistie, Zbyněk pak tuto univerzitní stížnost dal okamžitě do přímé souvislosti s M. Janem Husem.F" Zbyněk Zajíc z Házmburka jako kancléř univerzity vydal příkaz,aby všichni, kdo vlastní Viklefovy knihy, je donesli na "přezkoumání".toto nařízení poté vyhlásil znovu na synodě, která se konala M. Jan Hus proti tomuto opatření okamžitě veřejně vystoupil, což ve svém důsledku vyvolalo nevídané a bouřlivé srocení Pražanů před arcibiskupským palácem na Malé Straně. 2 8 / Dne nechal Zbyněk ve svém sídle spálit 200 svazků Viklefových, označených za kacířské. Akt nebyl veřejný, došlo k němu za zavřenými dveřmi paláce. Doprovázen byl vyzváněním a zpěvem Te deum laudamus za účasti členů pražské kapituly a početného ducho- -, venstva. Hranici podpálil kanovník Zdeněk Dlouhý z Chrastí. Zároveň byl vydán zákaz kázání v kaplřch.š'" Okamžiťě po skončení tohoto aktu se arcibiskup Zbyněk odebral na svůj hrad do Roudnice, odkud dne vyhlásil klatbu na Husa a jeho přátele, kteří se proti spálení Viklefových knih odvolali přímo k papeži. A právě tento čin spolu s ukvapeným zásahem vůči Husovi vyvolal v Praze novou vlnu mohutného pobouření.p'""... Lidé se bouřili, jedni byli při kanovnících a druzí s mistrem Janem Husem a jedni na druhé skládali hanlivé písně. A od té doby velice vzrostla nevraživost mezi lidmi. Stále se hádali o kázání mistra Jana Husa: jedni říkali, že káže pravdu o kněžích, druzí že ne... " Ať se každý doví a potomkům svým poví, jak Viklefovy knihy do Čech Přišly a dostaly se mezi mistry. Mistr Mařík v Praze u Svatého kříže znal toho Viklefa kulhavého, který proti papeži, biskupu i kněžím napsal mnoho zlého 24

10 za to že ho kardinálem nezvolili, neboť jim jeho bludy dobře známy byly...31/ České království bylo již celé sjednocené v poslušnosti VUCl papezl vyšlému z piského koncilu a Řehoř neměl již v zemi fakticky žádného stoupence. Nejděle mu zůstali věrni arcibiskup Zbyněk s litomyšlským biskupem Janem Železným. V okruhu arcibiskupových rádců nabyl značného vlivu právě M. Mařík Rvačka, rozhodný protivník Viklefův a přirozeně i Husův, znalý života v Římě, v Polsku, ale i v Anglii, čímž si získal trvalou přízeň mladého arcibiskupa a zároveň se stal i jeho důvěrníkem. 3 2 / V září 1409 se Zbyněk z Házmburka po dlouhém jednání konečně podřídil papeži Alexandrovi. Současně pak vydal nařízení, aby M. Mařík Rvačka zahájil proti Husovi inkviziční vyšetřování a aby bylo vypracováno příslušné znění obžaloby. I když se záznamy o výsleších nedochovaly, známé jsou pouze dílčí body obžaloby a Husovy připomínky k nim. Vlastní struktura žaloby byla mnohem obsáhlejší než ta, kterou v roce předcházejícím podali faráři, přesto však alespoň v hrubých rysech zachovávala její podobu. Převzala z ní například,některá tvrzení a dokonce reagovala i na nedávné události, na odchod německých mistrů nebo na demonstraci před arcibiskupovým palácem. Hlavním svědkem se stal poříčský farář Jan Protiva. Podle"Zbyňkovanázoru měl Hus na znění obžaloby, na její jednotlivé části, odpovědětinkvizitoru Maříkovi pod přísahou, a to buď výroky "věří" nebo "nevěří", "popírá" či "přisvědčuje",fakticky tedy bez možnosti obhajoby a obrany. "...Asi v září 1409 pak Zbyněk na základě denunciací a starších žalob nařídil, aby se Hus zodpovídal před inkuizitorem Maříkem Rvačkou z několika článků, vesměs Protivou zosnovaných. Byly to dílem žaloby na smělé výroky Husovy na faře sv. Michala a později pronesené výroky o osudu Jana z Pomuka a domnělé urážky. sv. Řehoře a církve, ale též žaloby zřejmě nepravdivé a zkroucené, nebo aspoň nepochopené, že kněz ve smrtelném hříchu neposoěcuje, nebo dokonce, že toliko kněz v milostiposoěcuje a způsobuje piedpodstatněni... Jeden z motivů žalob těchto vyzařuje ze stížnosti, že Hus výtržným kázáním proti kněžstvu podněcuje lid, že odbíhá od Betléma, když by měl zůstávati ve svých osadách. Když obžaloba Husova předinkvizitorem neposkytla žádného materiálu, Zbyněk se obrátil přímo ke kurii. Pokus usvědčit Husa před inkvizitorem selhal... "33/ Z Husova komentáře ke vznesenému obvinění vyplývá, že se odmítl podrobit výslechu a především pak před Maříkem přísahat. Na písemné znění žaloby odpověděl přímo arcibiskupovi. Husovy formulace byly sebejisté, vysvětlení důvěryhodná. Vyvracel liché pomluvy ze zlé vůle. Naproti tornu ale úporně bránil práva Betlémské kaple. Zbyněk z Házm- 25

11 burka byl posléze nucen celé vyšetřování ukončit, protože Hus, doslova předhozený inkvizici, byl univerzitou jednomyslně zvolen jejím rektorem. Jednalo se o první volbu podle nových ustanovení, vypracovaných na podkladě Kutnohorského dekretu. Husovi bylo 38 let a demonstrační volba jej staví do čela reformního hnutí. Pro pražskou inkvizici byl zatím nezdolatelny.ět/ Husovy kazatelské aktivity vyvolávaly ovšem i odpor, ač zatím nikdo neměl odvahu proti němu veřejně vystoupit. Nový podnět poskytlo až kázání v Betlémské kapli ze dne , v němž se zamýšlel nad slovy Lukášovými, že "Ježíš plakal nad Jeruzalémem, věště jeho zkázu... ". Ještě téhož dne dal pražský inkvizitor Mařík Rvačka potají položit na betlémskou kazatelnu dopis, v němž s Husem polemizoval a vinil ho, že "ničí kněžstvo a tím i zákon boží". Duchovenstvo pak dvojím způsobem. Napadá prý kněze hříšné, nikoliv však neposlušné, i když připustil, že světská moc má právo kněze napravovat... Zdá se, že M. Jan Hus přece jen rozpoznal, kdo byl autorem onoho anonymního listu. Na vznesené připomínkyodpovědělnejspíše až v průběhu měsíce září svojí Replicou contra occultum adversarium, v níž optimální vztah mocí světské a duchovní spatřoval právě za vlády Karla IV. Václavova opatření naopak schvaloval, protože trestala kněze, kteří "zastavili službu boží pro zabrání svých důchodů ". Světská moc měla podle Husova náz~ru za povinnost trestat kněze neposlušné, pokud přestanou sloužit Bohu.i, Pro danou dobu bylojistě více než příznačné,že Maříkův až do krajnosti vyhrocený, ba přímo nenávistný postoj vůči betlémskému kazateli začal již zcela evidentně nabývat na intenzitě, i když, se zatím stále ještě neodvažoval sním veřejně polcmízovat.ěš/ A za stejných pohnutek, vlastně i s týmž záměrem, vystoupil proti Husovi i M. Hašek: "...A já mistr Hašek, pravím Tobě Huse, žes málo četl, a četl-lis, nesrozuměl jsi, a srozuměl-li jsi, ze zlosti nechtěls držeti... Hus škodný pták před sebou hryže semena ústy, pod sebou nohama zašlapává a za sebou lejny poskvrňuje všecko, tak že nic dobrého neudělá chodíc. Tak smrad toho Husa a jeho špatné nauky smrdí po celém křesťanstvu... "36/ Jestliže si tedy Jan Hus opravdu uvědomil, že onen "skrytý protivník" se nevyjadřuje pouze sám za sebe a především pak ze sebe, mohl se velice brzy přesvědčit, že se nemýlil. Tytéž důvody,jimiž byl pohnut sice zakuklený, přesto ale známý odpůrce Mařík Rvačka, přiměly posléze i M. Haška k obdobnému vystoupení. Od anonymního inkvizitora dopisu se lišil pouze tím, že ho zahajoval svým jménem. 37 / Mezi nejvýznamnějšíspisy Husovy z poslední čtvrtiny roku 1411 patří bezesporu jeho Replice contra predikatorem Plznensem, obsahově pak připomínajícíautorovy polemiky proti Stokeovi, ale i Rvačkovi. A právě 26

12 i tato práce může být dokladem ostře vyhraněnýchvztahů mezi Husem a pražským inkvizitorem Maříkem Rvačkou.Y/ Na samém počátku května 1412 dorazil do Prahy pasovský děkan Václav Tiem, jinak papežský protonotář pověřenýjanem XXIII. odpustkovou kampaní v Rakousích, v Čechách a v Polsku, aby vyhlásil křížovou výpravu proti neapolskému králi Ladislavovi a zároveň zdůvodnil potřebu prodávání odpustků. Z podnětu M. Jana Husa se dne konala v prostorách univerzity - navzdory Pálčovu zákazu - četně navštívená disputace,jíž předsedal rektor mistr Marek z Hradce. Hus vystoupil s úvodní kvestií, jedním ze svých nejvyváženějších, nejpromyšlenějších a snad i nejpůsobivějších projevů - Trojí věcí jsem pobádán k této řeči, ctí boží, prospěchem svaté matky církevní a vlastním svědomím. V podstatě šlo o vyjádření Husova etickéhu kréda: Bůh, církev a svědomí. Veřejně zde zaútočil i na odpustkovou bulu a podrobilji takřka zdrcující kritice. Svá stanoviska koncipoval na základě scholastického pravidla o antagonismu dvou stanovisek: reformního, zásadně odmítající bulu, a oficiálního, které bulu naopak obhajovalo. Proto hned v úvodu jako diskutabilní premisu uvedl deset důvodů v její prospěch. V souvislosti s tím vznikl dojem, že je vlastně mohl převzít z nedochovaného traktátu Rvačkova. V další části pak analyzoval příčinu, účel a vlastní text buly a v poslední pakjiž otevřeně polemizoval s Maříkovými vývody. Z Husovy řeči plasticky vyst~pují pozice dvou stran, reformní a prelátské, při čemž stanovisko Pláčovo - pouhý zákaz disputovat o bule - se ocitá někde mezi nimi na velice nevýmluvném středu.ř'" Proti odpustkovým praktikám a připravovanému křižáckému tažení nejostřeji vystupoval M. Jan Hus. Za této situace se musel ale rozejít s ofciální církví a s některými svými stoupenci a snad i přáteli. Václav IV. měl možnost se postavit za dosud uznávaného mistra, leč za této tak vyhraněné situace se začal obávat o svůj trůn a především i o svoji moc. V konkrétní podobě se pak tato situace projevila vostré kontraverzi mezi Husem a doktory teologické fakulty v červnu 1412, kdy se pražští kolegové distancovali od Husovy kritiky vyhlášeného křižáckého tažení a prodeje odpustků. Poukazovali zároveň i na její politickou škodlivost poškozující navíc i prestiž samotného krále. Přímý důsledek stanoviska doktorů teologické fakulty se projevil takřka okamžitě. Na příkaz krále Václava IV. se v červenci 1412 shromáždění představitelůpražské univerzity a kléru vyslovilo znovu pro odsouzení čtyřiceti pěti Viklefových článků. Usnesení a články byly čteny před králem na hradě Žebráku, dále pak před královskou radou a posléze i v sídle olomouckého biskupa za přítomnosti předních osobností církevního a politického života a před shromážděním pražských měst. 27

13 A tak se M. Rvačka znovu odebral do Říma s novou stížností duchovenstva na M. Jana Husa a jeho stoupence k papeži Janovi XXIII.. Zásadní obrat, k němuž došlo ve vztahu krále právě k Husovi, nezůstal jistě bez náležité odezvy u kurie, která hodlala z nově vzniklé situace vytěžit co nejvíce. Tím se objevila nová příležitost především pro čelného představitele pražských prelátů Michala de Causis, který nalezl horlivého pomocníka právě v Maříkovi, jehož přivedlo do Říma i svolání koncilu v roce / Papežská klatba nad Husem, vyhlášená spojená navíc i s interdiktem všude tam, kde se Hus zdržoval, přiměla posléze krále Václava k tomu, aby se vzdal jeho ochrany. Patrnějiž koncem října 1412 ho vyzval, aby odešel z Prahy na venkov a nezavdával tak příčinu k dalšímu zhoršení situace v pražských městech, hrozící vznikem dalších lidových proticírkevních nepokojů. Mistr Jan Hus tomuto požadavku vyhověl a uchýlil se do jižních Čech, kde se zdržoval od října 1412 do června 1413 pod ochranou některých šlechticů. V relativním bezpečí jejich hradů mohl tak nerušeně pokračovatve své literární práci. I přesto se však ještě několikrát objevil v Praze a zejména pak v kapli Betlémské. Na základě pozvání člena korunní rady Lefla z Lažan odešel v létě 1414 na hrad Krakovec, kde setrval až do doby svého osudového odchodu z Čech. Sepsal zde i odpovědi na články žaloby, pro něž byl roku 1409 na Zbyňkův příkaz vyšetřován inkvizitorem Rvačkou. Odtud také odeslal kráľi Zikmundovi dopis, v němž mu oznamoval, že podle jeho přání, které mu tlumočil Jindřich Len, souhlasí s odchodem do Kostnice. 41 / Když se M. Jan Hus vydal z hradu Krakovce 'na cestu, slíbený glejt neměl stále ještě k dispozici. Jistou zárukujeho bezpečnosti měli tvořit i členové doprovodu, mezi něž patřili zejména M'. Jan Kardinál, Jan z Chlumu, Petr z Uničova, Jan z Hradce aj. z vysokého učení pražského. V létech 1416 až 1418 se v Kostnici zdržoval i Mařík Rvačka jako člen poselstva univerzitních profesorů. V květnu 1417 vystoupil na koncilu se zásadní úvahou o nápravě mravní, kterou pokladal za mnohem důležitějšínež samu volbu papežovu. Patřil mezi horlivé přívržence teorie, že koncil stojí nad papežem. Dále tvrdil, že církev musí mít znovu jedinou "pravou hlavu" (papeže) a teprve pak bude možné "husitství v Čechách zarazit a neškodným učinit... ": Posléze pak podrobil ostré kritice i články svého krajana M. Jakoubka ze Stříbra. Na popud koncilu se stal dokonce autorem polemického traktátuzaměřenému proti přijímání pod obojí, které se začalo v Čechách šířit: "... Jakub ze Stříbra (facobellus) vrátil se k učení kněze Mikuláše, faráře u Matky Boží na Louži a M. Matěje z Janova, jal se hlásat, že svátost oltářní i laikům 28

14 má být rozdána pod obojí způsobou měl o tom na univerzitě hlučnou disputaci, a bez prodlení začal rozdávat chléb i víno, nejprv ve vlastním kostele, pak u sv. Michala a sv. Vojtěcha. Marné byly obsílky před arcibiskupský soud, marné byly odpory Ondřeje z Brodu, Maříka Rvačky, Jana Gersona z A.lliacu, marný odsudek církevního sboru i kalich zůstal symbolem Husových kališníků. Přetrval všecky dogmaticképroměny, jež utrakvismus podstoupil... "42/ Maříkův dopis, odeslaný z Kostnice dne a adresovanýjanu mladšímu z Hradce, jímž ho vybízel k ochraně litomyšlského biskupa Jana Železného, může být dokladem, že pisatel mohl být v Kostnici již v roce 1415, a to patrně výhradně jen jako přímluvce za biskupa Jana. K pánům z Hradce byl totiž v podobném "kaplanském" vztahu jako k Rožmberkům. Nasvědčuje tomu ostatně i Maříkův list Elišce z Kravař, vdově po Jindřichovi z Rožmberka, v němž se patrně z pouhé snahy o zvýšení své autority vůči adresátce podepsal též jako "kaplan" ( ). Zdůrazňoval v něm mimo jiné i schválení svého traktátu proti kalichu jak papežem, tak i Zikmundem. Obsahově pak dopis nenaznačoval nic důvěrného, patrně se jednalo jen o pouhou výstrahu před husitskými idejemi.43/ Naproti tomu dopisjanu mladšímu z Hradce zcela nepokrytě vyjadřoval výraz Maříkova rozdělení sympatií mezi oba bratry z Hradce. Staršího Oldřicha Vaváka projeho přízeň k husitům nenáviděl a mladšíhojana pro katolickou horlivost naopak zase uznával. Patrně tu zapůsobilo i Maříkovo rozladění proti starému panu Hradeckému, především pro jeho odklon od katolictví. Podobný postoj projevoval i vůči Čeňkovi z Vartenberka. Ve sbírce Maříkových písemností nalézáme například i list králi Václavovi s výstrahou vůči Anně z Frimburka, manželce Petra Zmrzlíka ze Svojšína, ale i ostrou polemiku proti Anně z Mochova, vdově po JanOVi z Ústí. 44 / Obdobné listiny zasílal z Kostnice i mnohým dalším vlivným osobnostem, napříkladj. Gersonovi; rozhodně sem patří i Maříkova Satirica litera králi Zikmundovi o neúctě ke kněžím, Fikrlem označovanájako Epistola missa Sigismundo, regi Ungare, contra communicantes sub utraque specie ze dne / Mařík Rvačka patřil mezi rozhodné stoupence principu o absolutní superioritě kněžské, které se má každý v církvi podřídit. Podle jeho názoru jsou kněží vyvolenci, "a kdo se pyšně zdvihne proti této poslušnosti, nechť zemře a budiž kamením zasypán... ". Z obsahu dalšího z dopisů určených Zikmundovi - De inhonoratione sacerdoratum - vyplývá, že pisatelovo sebevědomí,spojené navíc i s útočností, se nemohlo spokojit jen s učenou teologickou polemikou proti laickému kalichu, nýbrž se muselo jednoznačně obrátit vůči všem nositelům myšlenek husitství a 29

15 stát se tak platformou pro všestrannou satirickou tvorbu, "působivým posměchem nastavující své vypouklé zrcadlo všem tak nenáviděným husitům... "46/ Známá je i latinská kvestie z "mistrů kostnických ", snad Maříkova a Pláčova. Ačkoliv jejím přímým tématem byla otázka, zda mistři mohou "diffinire et approbare", což autorita církevní zakazovala. V podstatě řešila stále živou problematiku laického kalicha. Tato kvestie byla pak v Praze vyvěšena na různých místech, tedy obdobným způsobem,jehož užili v Kostnici k informování veřejnosti o Husovu sporujan z Chlumu nebo Petr z Mladoňovic. Jednalo se tedy již o zcela zjevnou známku toho, že oba mistři, z nich pak hlavně Mařík, se nezdráhali zasahovat do českých poměrů přímo z kostnického prostředí. V další kvestii Wyclefistis nebo Contra Wyglefistas pak Rvačka srovnával viklefisty a husity. Mistr Mařík Rvačka se v Kostnici přesvědčil, že "české jméno vešlo v příjmí kacířství... Již nás po všech zemiech za nic nemají, a když jedeme nebo deme, kacieře spielají... "47/ Dne tam Mařík podepsal ještě polskou apelaci v souvislosti se sporem o tzv. Falkenbergův traktát. Spolu s Pláčem potvrdil i vyjádření polských poslů, kteří se odvolali k příštímu koncilu, a postavil se za ty polské preláty, kteří.tento protest podepsali. Zároveň obhajoval zájmy Polska v jejich odporu vůči řádu německých rytířů. 4 8 / O tom,.že se Rvačka po skončení koncilu v Kostnici vrátil do Prahy, lze vyslovit 'domněnku na základě zmínky v jednom pražském kázání Jana Želivského, že Mařík a Pláč jsou "in Polonia". Podnětem k tomuto tvrzení byla zpráva, že se Mařík Rvačka na cestě do Polska jistou dobu zdržoval v Čechách. Pekař spolu s Fikrlem ale nevěří, že se do Polska opravdu odebral. Místo "in Polonia" bylo prý původně v textu "in Constancia". Rvačka spíše ale zamířil do Francie. Roku 1417 mu totiž papež udělil priorát na proboštství v Troyes. Po roce 1419 nenalézáme o něm již žádnou zprávu...49/ Literární zbraně užívaly ovšem obě strany, katolická i husitská. České umění doby husitské, ať již vzniklo v prostředí stoupenců kalícharrebo mezi katolíky, se jako celek vyznačovalo výraznou funkcí aktuální a agitační. Literární tvorba se stala nedílnou součástí probíhajících náboženských a politických zápasů a jejich hlavním cílem bylo získat co nejvíce stoupencůpro tu či onu ideu neboje utvrdit v přesvědčení o její správnosti. Takřka veškerá umělecká produkce se odklonila od světské problematiky k záležitostem ryze duchovním. Mařík Rvačka se stal autorem značného počtu spisů náboženského obsahu. Rudolf Urbánek mu navíc přičítá i autorství pěti protihusitsky zaměřených satirických skladeb: Slyšte všichni, staří i vy děti; Invectis 30

16 satyrica in reges et proceres viam Wiclef tenentes (Sermones ad Bohemos); Vlka poznáš po srsti; Všickni poslúchajte Slyšte všickni, poslůchajte, svésti se žádnému nedejte. Vycházel z názoru, že byly obsaženy v tzv. protihusitském sborníku, který Národní muzeum získalo v roce 1846 od Fr. Palackého. V něm se však dochovaly pouze tři z oněch pěti skladeb, a to vedle několika nesporných prací Maříkových. Naproti rornu F. M. Bartoš s F. Svejkovským toto tvrzení odmítají a za jejich autora pokládají kněze Jakuba Trcha. A tak akademický spor o určení autorství pěti protihusitských skladeb stále ještě není dořešen...50/ poznámky 1/ LÁSKA, J.: Druhá kniha léta Páně o selské historii na panství solnickém. Víra, náboženství a školství v naší krajině, 1. díl, 1989, s. 52, 255; HAJN, F.: Mistr Mařík Rvačka, in: Věstník sokolské župy Orlické, č. 6, 1940, s. 160; Ottův Slovník naučný, XXII. díl, 1904, s. 388; SPĚVÁČEK,J.: Václav IV. ( ), Svoboda, Praha 1986, s / LÁSKA, J.: c. d., zde s. 255; HRDINA, K: Pokračovatelé Kosmovi, 1. vydání, Praha 1974, s. 116, 219; ŽÁČEK, F. - STEHLÍK, F.: Stehlíkův Historický a orientační průvodce ulicemi hlavního města "Prahy, Praha 1929, s / Tamtéž. " 4/ LÁSKA, J.: c. d., zde s. 52; HAJN, F.: c. d., zde s ; URBÁNEK, R.: Mařík Rvačka jako protihusitský satirik, in: Časopis společnosti přátel starožitností, Ústřední orgán historické vlastivědy české, 1955, s. 3; FIKRLE, J.: Čechové na koncilu kostnickém, ČČM, č. 15, 1903, s / LÁSKA, J.: c. d., zde s / HAJN, F.: c. d., zde s. 160, / LÁSKA, J.: c. d., zde s. 52; HAJN, F.: c. d., zde s. 161, / HAJN, F.: c. d., zde s. 161, / Tamtéž; SPĚVÁČEK,J.: c. d., zde s. 731; JUZA, J. a kol.: Významné osobnosti okresu Rychnov n. Kn. (heslo Mařík Rvačka), SOA Rychnov n. Kn., 1994, s. 264; LÁSKA, J.: c. d., zde s. 52, / ŠUBERT, F. A - BOROVSKÝ, F. A: Čechy. Hory Orlické (Solnice), V. díl, Praha, s

17 11/ HAJN, F., c. d., zde s / Tamtéž; SPĚVÁČEK,j., c. d., zde s / Ottův Slovník naučný..., c. d., zde s. 388; SPĚVÁČEK, j., c. d., zde s. 731; JUZA, j. a kol., c. d., zde s. 264; URBÁNEK, R., c. d., zde s / URBÁNEK, R., c. d., zde s. 19, 21; FIALA, Z., Předhusitské Čechy ( ). Český stát pod vládou Lucemburků. Svoboda, Praha 1968, s. 399, / SPĚVÁČEK,j., c. d., zde s. 396; SEDLÁK, j., Filozofické spory pražské v době Husově, in: Studie a texty k náboženským dějinám českým, II. díl, Olomouc 1915, s an.; ŠMAHEL, F., Universalia realia sunt heresis seminaria, in: Československý časopis historický, Č. 16, 1968, s ; ŠMAHEL, F., Filozofický časopis 18, 1970, s. 987, 998; ŠMAHEL, F., Verzeichnis der Quellen zum Prager Univeralienstreit ( ), Mediaevalia Philosophica Polonorum / SPĚVÁČEK,j., c. d., zde s. 396, 397; ŠMAHEL, F., Filozofický časopis 18..., c. d., zde s ; FIALA, Z., c. d., zde s. 340, 341, / SPĚVÁČEK,j., c. d., zde s. 396, 397; KEJŘ, j., Husité. Praha 1984, s. 205; KONEČNÝ, F. F., Charakteristika Husových listů, in: Vlasť, časopis pro poučení a zábavu, IV. ročník, Praha , s. 155 an., 252; Filozofické spory pražské v době Husově, Státní knihovna ČSR, s / SPĚVÁČEK,j., c. d., zde s. 397, 398; BARTOŠ, F. M., Čechy v době Husově..., c.d., zde s. 291, 292; KONEČNÝ, F. F., c.d., zde s. 155, 253; KANTŮRKOVÁ, E., Jan Hus. Praha 1991, s. 296, /,SPĚVÁČEK,j., c. d., zde s. 398, 731; BARTOŠ, F. M., Čechy v době Husově..., c. d., zde s. 292, 293; Deutsche Reichstagsakten, VI. díl, s , ; NOVOTNÝ, v., M. Jan Hus. I, Život a dílo. Praha 1919, s. 289, / NOVOTNÝ, V., c. d., zde s. 289, 290, 504, / Spěváček,[: c. d., zde s / JIREČEK,j., Rukovět' k Dějinám literatury české do konce XVIII. věku ve spůsobě slovníku životopisného a knihoslovného, sv. 1., Praha, s. 274; SPĚVÁČEK, j., c. d., zde s. 204; FIALA, Z., zde s / SPĚVÁČEK,j., c.d., zdes. 427,

18 24/ Tamtéž, s. 428, 429; KANTŮRKOVÁ, K, c. d., zde s. 169; BARTOŠ, F. M., Čechy v době Husově..., c. d., zde s. 314; FIALA, l., c. d., zde s. 346, 347, / HAJN, F., c. d., zde s. 162; Ottův Slovník naučný, c. d. s. 388; LÁSKA,J, c. d., zde s. 52; Urbánek, R., c. d., zde s. 4, 5. 26/ HAJN, F., c. d., zde s. 162; KONEČNÝ, F. F., c. d., zde s. 252, 253; NOVOTNÝ, V., c. d., zde s / KANTŮRKOVÁ,K, c. d., zde s / JlREČEK,J, c. d., zde s. 274; BARTOŠ, F. M., Čechy v době Husově..., c. d., zde s. 317; FIALA, l., c. d., zde s. 350,352, / KONEČNÝ, F. F., c. d., zde s. 251; SPĚVÁČEK, J, c. d., zde s. 432; JlREČEK, J, c. d., zde s. 274; Ze starých letopisů českých, 1. vydání, Praha 1980, s / BARTOŠ, F. M., Čechy v době Husově..., c. d., zde s. 292; FIALA, t.; c. d., zde s. 352, 353; SPĚVÁČEK, J,c. d., zde s / Ze starých letopisů českých, c. d., zde s / BARTOŠ, F. M., Čechy v době Husově..., c. d., zde s / SPĚVÁČEK,J, c. d., zde s. 428; KANTŮRKOVÁ, K, c. d., zde s. 172, 173; BARTOŠ, F. M., Čechy v době Husově..., c. d., zde s. 317, 323; NOVOTNÝ, V., c. d., zde s. 380, / KANTŮRKOVÁ,E., c. d., zde s / NOVOTNÝ, v., M.Jan Hus. Život a učení, 1. díl, část II., Praha 1921, s. 9, 10; KANTŮRKOVÁ, K, c. d., zde s. 228, 229; FIALA, l., c. d., zde s / KANTŮRKOVÁ,E., c. d., zde s / NOVOTNÝ, V., citace v odkaze číslo 35, c. d., zde s / Tamtéž, s / BARTOŠ, F. M., Čechy v době Husově..., c. d., zde s. 354; KANTŮRKOVÁ, E., c. d., zde s. 267; SPĚVÁČEK, J, c. d., zde s. 443, 444; FIALA, l., c. d., zde s / SPĚVÁČEK,J, c. d., zde s ; 33

19 KANTŮRKOVÁ, K, c. d., zde s. 296, 303; BARTOŠ, F. M., Čechy v době Husově..., c. d., zde s. 354,361; PURŠ, j. a kol., Přehled dějin Československa. Academia. Praha 1980, s. 429, 430; FIALA, Z., c. d., zde s. 355, 356, / SPĚVÁČEK,J. c. d., zde s. 449, 450, 453, 457; FIALA, Z., c. d., zde s. 357, 358; KONEČNÝ, F. F., c. d., zde s. 248, 249; NOVOTNÝ, V., citace v odkaze číslo 19, c. d., zde s. 228, 292, 349; NOVOTNÝ, V., citace v odkaze číslo 35, c. d., zde s / SPĚVÁČEK,j., c. d., zde s. 458; LÁSKA, j., c. d., zde s. 53; Ottův Slovník naučný, c. d., zde s. 388; FIALA, Z.,c. d., zde s. 361; JIREČEK, j., c. d., zde s. 306; Stehlíkův Historický a orientační průvodce..., c. d., zde s / URBÁNEK, R, c. d., zde s. 5; BARTOŠ, F. M., Z politické literarury doby husitské, in: Sborník historický, V. díl, ČSAV, Praha 1957, s. 24, 26, / URBÁNEK, R, c. d., zde s. 5-7; BARTOŠ, F. M., citace v odkaze číslo 43, c. d., zde s. 24, 26, / URBÁNEK, R, c. d., zde s. 3, 7, 8. 46/ Tamtéž.is. 6, 7; FIALA, Z., c. d., zde s / Tamtéž, s. 9, 10, / Tamtéž, s. 3; VYDRA, R, Polská středověká literatura kazatelská a její vztahy ke kazatelské literatuře české, in: Věstník Královské české společnosti nauk, II. díl, 1927, s ; FIKRLE, j., c. d., zde s / URBÁNEK, R, c. d., zde s. 18; Ottův Slovník naučný, c. d., zde s. 388; BARTOŠ, F. M., citace číslo 43, c. d., zde s. 24, 26, / SPĚVÁČEK, R, c. d., zde s. 496; URBÁNEK, R, c. d., zde s. 8; SVEJKOVSKÝ, F., Veršované skladby doby husitské. Památky staré literatury české, sv. 26. Academia. Praha 1963, s. 16, 25, 26, 29;30, 3J,

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová. Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti

Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová. Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti Identifikátor materiálu EU: ICT 1 10 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_11_Jan Hus Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

ží žijí v p epychu a prodávají odpustky Jan Hus. profesorem na pražské univerzit 6. ervence 1415 byl v Kostnici upálen

ží žijí v p epychu a prodávají odpustky Jan Hus. profesorem na pražské univerzit 6. ervence 1415 byl v Kostnici upálen DOBA HUSITSKÁ Václav IV. neměl takové vladařské schopnosti jako jeho otec. Za jeho vlády prožívá země úpadek. Život chudiny se zhoršil, šlechta bojuje s králem o moc a církev nesmírně bohatne. Mnozí kněží

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/ VY_52_INOVACE_Vl.Am.35

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/ VY_52_INOVACE_Vl.Am.35 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_52_INOVACE_Vl.Am.35 AutoSave 1 Vlastivěda 4.ročník Jan Hus a jeho doba Jindřiška Ambrozová AutoSave 2 Předmět a ročník: vlastivěda 4. ročník Téma: Jan Hus a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Česká středověká literatura

Česká středověká literatura Česká středověká literatura Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_15_Husitství_II_Husité Vyučovací předmět: Dějepis

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno)

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) Husitství symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) výraz rovnosti všech věřících stoupenci pod obojí = utrakvisté, kališníci,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Mgr.Nataša Dziadziová Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Mgr.Nataša Dziadziová Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 tel./fax.: 596 311 297, cihelni@cihelni.cz Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2917 Druh učebního materiálu: Pracovní list Označení: VY_12_INOVACE_CG 2.61 Autor:

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Autoři husitských válek

Autoři husitských válek Autoři husitských válek MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC19 Období husitských válek Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři a významná díla Jan Hus Petr Chelčický Vavřinec z Březové Tomáš

Více

DOBA HUSITSKÁ. 1. Doplňte neúplný text.

DOBA HUSITSKÁ. 1. Doplňte neúplný text. DOBA HUSITSKÁ 1. Doplňte neúplný text. Za vlády syna Karla IV. prožívá naše země úpadek. Mnozí kněží žijí v a prodávají. Mezi kněžími, kteří žádají, aby církev byla chudá a pomáhala lidem, byl i. Byl profesorem

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Husitské období v Kadani anotace Pracovní list prohlubuje učivo o husitském hnutí v Kadani. Testovou i zábavnou formou si žáci prohlubují znalosti z období husitství v Kadani. Součástí pracovního

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy Vyučovací

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

str. 2 MEDAILONEK učitelé

str. 2 MEDAILONEK učitelé MEDAILONEK učitelé Osobnost Jana Husa by se dala shrnout pěti klíčovými slovy: kněz kazatel univerzitní mistr teolog mučedník. Narodil se pravděpodobně okolo roku 1371 v Husinci v jižních Čechách, v Prachaticích

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POZDNÍ STŘEDOVĚK POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. pol. 14.stol. EVROPA V KRIZI úpadek hospodářství - venkovská kolonizace dosáhla svého vrcholu, některé vesnice opět pustly a zanikaly

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

VY_32_INOVACE_279.notebook

VY_32_INOVACE_279.notebook Popis a použití výukového materiálu Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_279 Jméno

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Metodický list k novému českému filmu

Metodický list k novému českému filmu Metodický list k novému českému filmu Vážení pedagogové, nabízíme vám možnost školních projekcí nového českého animovaného filmu HUSITI, který má premiéru 7. listopadu 2013. Tento film se, jak již název

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Mistr. Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA

Mistr. Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA Mistr Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA CITÁTY MISTRA JANA HUSA Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ročník 7. č. 11 název

ročník 7. č. 11 název č. 11 název Mistr Jan Hus anotace Pracovní list je zaměřen na seznámení s kazatelem Mistrem Janem Husem. Testovou i zábavnou formou si žáci procvičují, opakují a prohlubují znalosti na dané téma. Součástí

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více