H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4"

Transkript

1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C ČERVENEC 1914 Narozen Mons. Mgr. Josef Olejník, katolický kněz, hudební skladatel a pedagog, sbormistr. V letech 1939 až 1945 vystudoval gregoriánský chorál a kompozici na Papežském institutu církevní hudby v Římě. Po roce 1945 se stal vicesuperiorem semináře a lektorem na CMTF v Olomouci a zároveň zastával místo kaplana u sv. Michala. V rozmezí let působil v duchovní správě na Andělské Hoře, pokračoval v Dětřichovicích a dále v Rudné pod Pradědem. Roku 1990 se stal docentem na CMTF v Olomouci v oboru liturgického zpěvu. Vytvořil nápěvy mešních dialogů kněze a lidu, modliteb a prefací. Obdržel Cenu města Olomouce za r ( ) Zemřel Vladimír Labler, varhaník a sbormistr. Člen orchestru Měst. divadla v Brně od r a zároveň ředitelem kůru u sv. Tomáše. V r se stal ředitelem kůru u sv. Mořice v Olomouci. Působil jako sbormistr něm. pěveckých spolků. Vydával od r německé zpěvníky pro obecné a měšťanské školy. (* ) Posvátná kongregace Svatého Oficia ve Vatikánu vydala Dekret, jímž se odstraňují pochybnosti o těch, kteří vstoupili do komunistických stran, nebo podporují jejich činnost Slavnostní bohoslužbou v katedrále sv. Víta na Pražském hradě vyvrcholily oslavy 90. narozenin kardinála ThDr. Františka Tomáška. Oslav se zúčastnilo asi na věřících, 11 kardinálů a 20 biskupů. Po skončení bohoslužby asi lidí krátce manifestovali před arcibiskupským palácem Vstoupily v platnost Směrnice o smíšených manželstvích podle Kodexu kanonického práva na základě rozhodnutí ČBK ze 27. ledna Arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk zrušil duchovní správu u kostela Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně a rozhodl, že se stává klášterním kostelem Řádu bosých bratří blahosl. Panny Marie z hory Karmel. 2. ČERVENEC 1684 Narozen Jan Kalina, malíř fresek a portrétů. V premonstrátském klášteře v Želivě provedl různé malby v letním refektáři a v síni bibliotéky. Dále provedl freskový strop v kostele sv. Petra a Pavla a malby v kapli sv. Kříže. Maloval podobizny opatů v želivském klášteře. Provedl malby v klášterním chrámu v Nové Říši na Moravě. Namaloval fresky v poutním kostele na Křemešníku u Pelhřimova. (+ r.?)

2 1699 Dokončena tzv. Diamantová monstrance, proslulé barokní zlatnické dílo podle návrhu J. B. Fischera z Erlachu. Tento klenot zdobí diamantů a byl věnován z odkazů Ludmily Evy Františky hraběnky Kolowratové. Monstrance je uložena v klenotnici pražské Lorety Zemřel Filip Ondřej Quittainer, barokní sochař a řezbář. Roku 1707 vytesal sochy březnického portálu na Svaté Hoře u Příbrami. V rozmezí let dodal modely pro stříbrné sochy hlavního oltáře v kostele sv. Tomáše na pražské Malé Straně. Roku 1725 zhotovil sochy pro hlavní oltář augustiniánského kostela sv. Václava v Praze na Zderaze. V roce 1726 dodal 19 andílků pro výzdobu zábradlí pražské Lorety. (* ) Narozen Tomáš Fryčaj, katolický kněz, moravský vydavatel a buditel. Zprvu začínal jako kaplan v Bystřici pod Hostýnem. Poté přechází do Rakouska, kde se stal vychovatelem ve Vídni a též kaplanem v Mistelbachu. Po návratu do vlasti působil jako duchovní správce v trestnici v Brně. Roku 1819 jmenován farářem v Obřanech. Vydal Katolický Kancionál k vzdělávání a roznícení skutečné, veřejné a domácí pobožnosti, který do r vyšel v 9. vydání. ( ) Narozen Petr Kopal, katolický kněz, konzistorní rada, novinář. V duchovní správě působil nejdřív v Jablonci nad Jizerou, poté se stal kooperátorem ve věznici v Kartouzích u Jičína a v r jmenován farářem v Kozlech u Bíliny. Roku 1882 ustanoven vikářem v Praze na Vyšehradě. Hlavní redaktor katolického časopisu Čech. Autor lidových románů a povídek, kde se zaměřoval k obraně katolictví před vlivy helvetské konfese. V ostatní tvorbě zaujímal z náboženského pohledu stano visko k některým negativním jevům v soudobé společnosti. ( ) Narozen Julius Alois Koráb, básník, prozaik a překladatel z okruhu Katolické moderny. Trvale působil jako soudce, nejdříve v Praze a od roku 1905 ve Dvoře Králové a později od poloviny 20. let v Českých Budějovicích. Napsal lyrickou poezii, povídky, fejetony, literární, divadelní a hudební referáty. Spoluzakladatel revue Nový život, kde projevoval svou příslušnost ke Katolické moderně. ( ) Zemřel ThDr. Josef Vajs, katolický kněz, slovanský filolog. V roce 1918 se stal profesorem staroslověnského překladu Písma sv.a liturgie slovanské na KTF UK. Jeho vědecké dílo je věnováno výlučně paleoslovenistce a zvláště písemnictví hlaholskému. Člen České akademie věd a umění a též Královské české společnosti nauk, dopisující člen Jihoslovanské akademie a dalších vědeckých institucí. (* ) Na Velehradě zahájeno první setkání členů 19 církevních hnutí a komunit ČR - Velehrad 99, za účasti všech biskupů a zakladatelů hnutí. Projednány teologické pohledy na podstatu hnutí a na jejich místo v církvi. (ukončeno 4. 7.). 3. ČERVENEC 1234 Papež Řehoř IX. prohlásil Dominika ( ), katolického kněze a zakladatele Řádu bratří kazatelů (dominikáni), za svatého. Vznik řádu povolil papež Honorius III.

3 1849 Narozen Jakub Sponar, katolický kněz, papežský komoří. Od r působil jako kaplan v Želnavě, pokračoval ve Strunkovicích a odtud přechází do Prachatic. Farářem jmenován r v Hamru. Ustanoven spirituálem v kněžském semináři v Českých Budějovicích a v r se stal jeho rektorem. Roku 1894 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické. ( ) Zemřel Angelu Ludvík Lubojacký, katolický kněz-dominikán, spisovatel. V duchovní správě působil v Olomouci, Uherském Brodě a Košicích. Při pobytu v Praze obnovil 3. řád a pro členy Růžencových bratrstev založil časopis Růže dominikánská. Z italštiny přeložil knihu Eucharistický život. Postupně vydával další knihy např. asketický spis sv. Terezie Kristus a panna. Založil domov pro osiřelé a tělesně postižené dívky. (* ) Zemřel Alois Jan Klein ( ps. Alois Zlatopotocký), katolický kněz, spisovatel a překladatel. Po vysvěcení odchází do USA, kde působil v Lincolnské diecézi v Nebrasce, kde se později stal generálním vikářem. Přispíval do různých časopisů nejen amerických, ale i českých. Autor publikací o včelařství. (* ). 4. ČERVENEC 1204 Papež Inocenc III. prohlásil bývalého opata sázavského kláštera blahost. Prokopa za svatého. Slavnostni kanonizaci provedl papežský legát Quido Papere schiko. Roku 1588 Prokopovy ostatky přeneseny do Prahy a uloženy v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Český zemský patron Císař Rudolf II. vydal Majestát, zaručující náboženskou svobodu na základě České konfese z roku 1575 stavům i poddaným. 5. ČERVENEC 1539 Zemřel sv. Antonín Maria Zaccaria, italský katolický kněz, lékař a zakladatel Společenství barnabitů r a Anglických sester sv. Pavla. Taktéž laické Sdružení křesťanské reformy rodin v italské Cremoně. Zavedl pravidelný zvyk Výstav Nejsvě tější Svátosti. (* r. 1502) Vydán Dekret papeže Urbana VIII. o zpřísnění normy kanonizačních procesů, který stanovil podrobně zkoumat nejen kandidátův život, ale i jeho názory a přesvědčení Zemřel Václav Jáchym Čejka z Olbramovic, velkopřevor Maltézského řádu. Snažil se konsolidovat hospodářskou situaci velkopřevorství. Císařovna Marie Terezie jej jmenovala císařským tajným radou a generálním polním zbrojmistrem. Roku 1748 povýšen do říšského hraběcího stavu. Český zemský místodržitel. Zasloužil se o úpravu strakonického hradu. (* ) Na Starém Městě pražském otevřena Betlémská kaple, jejíž rekonstrukce a výstavba probíhala od roku 1948.

4 1999 Papež Jan Pavel II. jmenoval Mons. ThDr. Petra Esterku světícím biskupem brněnské diecéze. Jeho úkolem byla určena pastorace mezi českými krajany v zahraničí, zejména v USA a Kanadě. Slavnostní intronizace se konala 11. září v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Biskupské svěcení přijal z rukou brněnského sídelního biskupa Vojtěcha Cikrleho. 6. ČERVENEC 1704 Pražský světící biskup a strahovský opat Vít Seidl slavnostně vysvětil nový barokní kostel sv. Voršily na pražském Novém Městě, podle projektu Marcantonia Canevalleho z r Vnitřní vybavení v letech 1883 až 1884 upraveno architektem Antonínem Viktorem Barvítkem Zemřel Mons. František Janský, katolický kněz, apoštolský protonotář, biskup. ceremoniář, vězeňský katecheta. Jako kaplan působil v Měčíně. V rozmezí let 1860 až 1864 se stal ředitelem biskupského semináře v Českých Budějovicích. V r ustanoven spirituálem biskupského semináře. Roku 1888 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a v r jejím děkanem. V r jmenován generálním vikářem českobudějovické diecéze. (* ) V Českých Budějovicích zahájen XV. ročník Katolické charismatické konference za účasti kolem osob (ukončena ). 7. ČERVENEC 1274 Na 2. lyonském koncilu, zásluhou papeže Řehoře X., vznikl dekret Ubi peri culum, následně začleněný do kanonického práva, který řídí všechna konkláve až do reformy papeže Pavla VI. Podle něho se kardinálové musí sejít nejpozději 10 dní po smrti papeže, během volby jsou osamoceni a jídlo se jim podává zvláštním oknem. 8. ČERVENEC 1739 Zemřel Heřman Abstorský, katolický kněz-piarista, filozof a pedagog. Působil v různých řádových školách. Vyučoval poetiku a rétoriku nejen na gymnasiích, ale i na vyšších interních řádových studiích filozofii a teologii. Zastával úřady vicerektora a sekretáře provincie řádu v Mikulově a poradce koleje v Litomyšli. Napsal 2 latinské spisy: Filosofické kompendium a Duchovní exercicie. (* ) Zemřel Maxmilián Josef Havlín, katolický kněz-františkán. Katecheta na dívčích školách. V letech 1835 až 1866 člen řádového konventu v Plzni a později v r se stal kvardiánem. V období let 1866 až 1869 ustanoven provinciálem Řádu františkánů. (* ) V Brně zahájena Katolická charismatická konference. Motem konference je verš Matoušova evangelia Vzchopte se, já jsem to, nebojte se! (Mt 14, 27).

5 9. ČERVENEC 2004 Zemřel Mons. ThDr. Emil Pluhař, katolický kněz, papežský prelát, soudní vikář Interdiecézního soudu v Olomouci. V duchovní správě působil ve Chvalkovicích u Olomouce a v Opavě. Adjunkt CMTF v Olomouci, vysokoškolský asistent a suplent křesťanské mravovědy až do zrušení TF V R Od roku 1968 působil opět na CMTF v Olomouci, posléze jako kaplan u sv. Mořice. Od 1. září 1978 jmenován farářem v Hovězí. (* ). 10. ČERVENEC 1994 Katolický biskup královéhradecké diecéze Mons. ThLic. a Paeddr..h.c. Karel Otčenášek vydal Pastýřský list k 330. výročí vzniku královéhradecké diecéze. Diecéze zřízena papežem Alexandrem VII. bulou Super universas, v níž je také královéhradecký kostel Svatého Ducha povýšen na kostel katedrální. 11. ČERVENEC 1919 Brevem papeže Benedikta XV. byla velehradská kolej vyznamenána titulem Papežská kolej a vzata pod ochranu Apoštolské stolice. 12. ČERVENEC 1364 Katedrální kapitula u sv. Víta na Pražském hradě zvolila Jana Očka z Vlašimi 2. pražským arcibiskupem. Roku 1342 zvolen kanovníkem katedrální kapituly u sv. Víta na Pražském hradě, dále kanovníkem kapituly sv. Petra v Mělníku, kanovník kapituly sv. Jana ve Vratislavi, později kanovník kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. V r zvolen olomouckým arcibiskupem. V září 1378 jej papež Urban VI. jmenoval jako prvního Čecha v historii kardinálem. Zemřel 14. ledna Skupina evangelíků z celého světa dorazila po dlouhém pochodu do Jeruzaléma a formálně se omluvila za masakry muslimů a židů, kterých se dopustili před 900 lety účastníci Křížové výpravy. 13. ČERVENEC 1399 Zemřel Petr Parléř, německo-český architekt, stavitel, sochař a řezbář. Druhý stavitel metropolitní katedrály sv. Víta po zemřelém Matyáši z Arrasu. Dostavěl celý chór katedrály, který překlenul síťovou klenbou, kapli sv. Václava, sakristii a věž. Projektoval a podílel se na stavbě dalších památek. Především kamenný most přes Vltavu (dnes Karlův), staroměstskou mosteckou věž a kaple Všech svatých na Praž. hradě. Mimo Prahu pak chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, projektoval chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. (* r. 1332) Generální shromáždění Baziliánského řádu sv. Jozafata rozhodlo svým dekretem právně zrušit Delegaturu sv. Prokopa v ČR i její noviciát v klášteře na Sázavě.

6 14. ČERVENEC 1669 Čtyři řeholníci z Řádu servitů se po delší době vrátili do svého opraveného kláštera u kostela Zvěstování Panny Marie v Praze Na slupi a obnovili tam řeholní život V Třebíči zahájena X. katolická charismatická konference (ukončena 18. 7). 15. ČERVENEC 1274 Zemřel Bonaventura, ( vl. jm. Jan Fidanzas), katolický kněz-františkán, teolog scholastiky, církevní učitel OFM, druhý zakladatel Řádu františkánů. 7. generál františkánského řádu. V roce 1273 jmenován papežem Řehořem X. kardinálem biskupem v Albanu. Připravoval Druhý lyonský koncil, jemuž předsedal během celého jeho průběhu. Jeho zásluhou došlo k obnovení jednoty s východními křesťany. Autor spisů: Knihy o životě duchovním, O sedmi stupních rozjímavého života. V r prohlášen papežem Sixtem IV. za svatého. (* r. 1221) Narozen PhDr. Jan Tobiáš Becker, katolický kněz. Po vysvěcení děkanem v Hostinném v Podkrkonoší. Roku 1681 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. Zasloužil se o kamenosochařskou výzdobu hrobu sv. Jana Nepomuckého nesvatovítské katedrále. Roku 1696 založil a r vysvětil nový mariánský poutní chrám na Svaté hoře u Králíků. Císař Leopold jej jmenoval královéhradeckým biskupem, což papež Klement XI. potvrdil. Ve své diecézi se věnoval četným hospodářským a stavebním aktivitám. Za svého episkopátu vytvořil podmínky pro působení několik církevních řádů v diecézi. ( ) Narozen Jindřich Geisler, katolický kněz, muzikant, hudební kritik a organizátor hudebního života, učitel liturgického zpěvu. Nastoupil jako kaplan ve Vyškově, pak jako kůrový kaplan v chrámu sv. Václava v Olomouci. Roku 1906 zvolen kanovníkem katedrální kapituly olomoucké. Spolupracoval s Pavlem Křížkovským na reformě chrámové hudby. Vyučoval v kněžském semináři chorálnímu, liturgickému zpěvu. Vydal první monografii Životopis P. Křížkovského. Napsal varhanní průvod k duchov. písním Zvuky nebeské z r Předseda hudebního spolku Žerotín. ( ) Dekretem Posvátné kongregace Svatého oficia odsoudil Řím komunismus jako takový a nad věřícími, kteří se stali komunisty, vyřkl samočinnou exkomunikaci. 16. ČERVENEC 1054 Dosud formálně jednotná církevní organizace se rozdělila na dvě části: Západní církev (nazv. též římská, nebo katolická) uznávala za svoji hlavu papeže, Východní církev (pravoslavná či ortodoxní) podřízena konstantinopolskému patriarchovi Pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi slavnostně vysvětil gotický chrám sv. Jakuba Většího na pražském Starém Městě Zemřel JUDr. Adam Benešův z Nežetic, katolický kněz. Po vysvěcení r se stal správcem farního kostela v Ostravě a poté působil v řadě církevních úřadů. Roku

7 1389 zvolen kanovníkem brněnské kapituly, od r kanovník olomoucké kapituly a nakonec r kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta (* v polovině 13. století) Antonín Maria Klaret ( ) založil Společnost Misionářů Neposkvrně - ného Srdce Panny Marie zvaných klaretini. Španělský katolický kněz a diecézní misionář. Roku 1847 jmenován biskupem, později 2 roky arcibiskupem na Kubě. Členové společnosti působí jako misionáři ve všech částech světa. Věnují se hlavně výchově mladých a pastoraci. Společnost schválena papežem Piem IX. roku Blahořečen papežem Piem XI. r a svatořečen papežem Piem XII. r Zemřel Augustin Jan Kubes, katolický kněz-kapucín a katecheta. V letech 1897 až 1911 kvardián konventu v Sušici a poté v konventu v Kolíně. Roku 1911 zvolen provinciálem Řádu kapucínů. V r ustanoven kvardiánem konventu v Praze a v r v konventu Opočno. Zabýval se přírodními vědami a přispíval do Časopisu České společnosti entomologické, kde se později stal jejím redaktorem. (* ). 17. ČERVENEC 1729 Narozen ThDr. Antonín Theodor Colloredo Wallsee, katolický kněz, roku 1764 sídelní kanovník metropolitní kapituly olomoucké a roku 1766 proboštem kolegiátní kapituly v Kroměříži. Dne 6. října 1777 zvolen prvním arcibiskupem olomoucké arci diecéze, což papež jej potvrdil. Za svého episkopátu usiloval o prohloubení náboženského života věřících a zřídil 52 děkanství. Věnoval se zvelebení letního sídla olomouckých arcibiskupů v Kroměříži. Měl velké pochopení pro umění, zvláště pro hudbu. V r mu papež Pius VII. udělil titul kardinála. ( ) Narozen Wenzel Josef Mayer, katolický kněz-premonstrát. Od r se stal archivářem v klášteře na Strahově. V letech 1774 až 1779 ustanoven opatem premon strátského kláštera. V r inicioval úpravu Filozofického sálu do současné podoby. ( ) Narozen Bedřich Kozánek, hudební skladatel a pedagog, sbormistr, varhaník. Stálý varhaník v Přerově, kde napsal skladby i úpravy pro potřeby hudebních škol. Zkomponoval Ave Maria pro zpěv a varhany. Z církevních skladeb ofertoria, koledy, Písně ke sv. Anně, chrámové vložky, mše pro mužský sbor. Sbormistr dělnického pěveckého spolku Svornost a pěveckého spolku Přerub. ( ). 18. ČERVENEC 1689 Zemřel Ondřej Trojer, katolický kněz-cisterciák. V r zvolen opatem cister cizáckého kláštera v Plasích a roku 1685 se stal generálním vikářem české provincie pro celé Čechy a Moravu. Jeho přičiněním zahájeny rozsáhlé barokní přestavby klášterního areálu a výstavba nové prelatury. Diplomat ve službách císaře Leopolda I. (* ) Narozen Vojtěch Hřímalý, hudební skladatel a varhaník. Trvale působil jako varhaník v arciděkanském chrámu sv. Bartoloměje v Plzni v letech 1835 až 1875.

8 Zakladatel hudební tradice rodu. Pořídil rukopisy chrámové i světské skladby. Stýkal se s vlasteneckou družinou kolem prof. F. J. Smetany. ( ). 19. ČERVENEC 1794 Narozen Antonín Kolárský, katolický kněz a katecheta, obrozenecký básník a spisovatel. Roku 1836 jmenován farářem v obci Jámy na Žďársku a poté ve Velké Lasenici. Zakládal knihovny, šířil českou knihu. Stal se neohroženým bojovníkem za český jazyk a propagátor české kultury a historie. ( ) Narozena Anička Zelíková, řeholní sestra III. řádu karmelitek. Když se na Zelený čtvrtek v dubnu 1938 dozvěděla o interrupci, byla hluboce otřesena a nabídla se jako smírná oběť za tyto hříchy. Dne 8. září 1938 na Svatém Hostýně se zasvětila Panně Marii. Dne 13. března 1991, na základě souhlasu Kongregace pro blahořečení, se stává Služebnicí Boží. ( ) Zemřel Adolf Kajpr, katolický kněz-jezuita a kazatel, exercitátor, publicista. Působil v jezuitském kostele u sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. Vedl exercicie, měl promluvy v rozhlase, věnoval se novinářské práci. Redigoval časopisy: Posel Božského srdce Ježíšova, Obrození a Dorost. Za nacistického režimu vězněn v Terezíně, Mauthausenu a v Dachau. V letech 1945 až 1948 redaktorem týdeníku KATOLÍK., kolem něhož soustředil přední katolické intelektuály. V době totalitního režimu od roku 1950 vězněn až do své smrti. Výbor jeho publicistiky vyšel pod názvem Svědectví doby v r (* ) Posvátná Kongregace pro nauku víry napsala některým biskupským konferencím soukromý dopis o výkladu kánonu 2335 CIC, který pod trestem exkomunikace zakazuje katolíkům stát se členy zednářských společností. 20. ČERVENEC 1884 Zemřel František Vodička, katolický kněz, národní buditel. V duchovní správě působil jako farář a děkan v Konicích u Olomouce. Ve své spisovatelské činnosti se soustředil na pastorální teologii. Autor několika modlitebních knih. Zemský poslanec a člen Matice české. (* ). 22. ČERVENEC 1559 Narozen sv. Vavřinec z Brindisi, italský katolický kněz-kapucín, církevní učitel OFM. Roku 1600 založil první kapucínský klášter česko-rakouské provincie v Praze na Hradčanech. Dvakrát generálním komisařem této provincie. V letech 1602 až 1605 jmenován generálním představeným Řádu kapucínů. V prosinci 1881 svatořečen papežem Lvem XIII. Papež Jan XXIII. jej jmenoval v r Učitelem církve. ( ) Do desek zemských Království českého zapsán Majestát na náboženskou svobodu.

9 23. ČERVENEC 1564 Pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice ohlásil v katedrále sv. Víta na Pražském hradě breve papeže Pia IV. o povolení přijímání pod obojí způsobou i pro laiky Zemřel Julius Košinář, katolický kněz a katecheta, církevní historik a spisovatel. Profesor náboženství na pražských školách. Působil též jako pracovník v katolických charitativních organizacích. Redigoval několik časopisů a sbíral prostonárodní pohádky, legendy a pověsti. (* ). 24. ČERVENEC 1784 Císař Josef II. zrušil klášter křížovníků Božího hrobu V Praze na Zderaze a též jejich kostel sv. Petra a Pavla Národní shromáždění ČSR vydalo zákon čís. 441 Sb., kterým se zřizuje římskokatolická bohoslovecká fakulta v Bratislavě Zemřel Emanuel Dítě, malíř. V Římě studoval staré italské mistry a zde zdokonalil své kompoziční umění. Po návratu do Prahy se věnoval malbě oltářních obrazů pro pražské kostely i venkovské. Pro křížovnický kostel v Praze Svatá Kateřina Sienská, pro pražský kostel sv. Jiljí Pieta Do náboženského umění 19. století vnesl nové prvky realistické tvorby. Člen Jednoty umělců výtvarných. (* ). 25. ČERVENEC 1989 Pražský arcibiskup kardinál ThDr. František Tomášek seznámil ve svém poselství katolíky s kroky, které v poslední době podnikl na obranu práv církve a občanů. 26. ČERVENEC 1734 Narozen ThDr. František Štěpán Rautenstrauch, katolický kněz-benediktin a teolog. V r zvolen opatem Řádu benediktinů. Roku 1774 pověřen profesorem filozofie a církevního práva a ředitel FF UK. Reformátor teologického studia v zásadách osvícenských. Ustanoven visitátorem řádovým v zemích koruny České. Bohatá činnost spisovatelská. ( ) Narozen J. M. can. František Jakub Jindřich Kreibich, katolický kněz. Působil jako kaplan a r jmenován farářem v Žitnicích, kde působil až do r Ustanoven kanovníkem katedrální kapituly litoměřické. Věnoval se také meteorologii a astronomii. V roce 1833 vydal Mapu nejsevernější části Království českého. Čestný člen Muzea a kartografie. ( ) 1924 Zemřel Josef Brenner, katolický kněz a katecheta, apoštolský protonotář. Nastoupil jako farář v Hojsově Stráži, v r pokračoval v Rejštějně a poté v Týnci.

10 Roku 1909 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a v r se stal jejím děkanem. V dubnu 1921 jmenován generálním vikářem. Člen okresní školní rady. (* ) Zemřel Jaroslav Dlouhý (ps. Jan Bělina), katolický kněz, arciděkan, biskupský vikář, spisovatel. V letech 1893 až 1907 působil jako kaplan v Semilech, potom se stal farářem v Loukovci u Mnichova Hradiště a po smrti arciděkana Tyrichtra jmenován farářem v Přepětích u Turnova. Nejprve začal psát apologetické úvahy do Slov pravdy, do Časových úvah a do Hlasů katolického spolku tiskového. Významně se věnoval homiletice. (* ) Papež Jan Pavel II. jmenoval 4 nové sídelní biskupy v ČSR. Z toho dva české: Josef Koukl (Litoměřice) a František Vaňák (Olomouc), dva slovenské: Ján Sokol (Trnava) a František Tondra (Spiš). 27. ČERVENEC 1734 Zemřel Jan František Rivola, katolický kněz-člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou, český protonotář apoštolské stolice. Nastoupil jako administrátor u sv. Valen tina v Praze a též v Dobřichovicích,.a nakonec jmenován farářem a děkanem v Červené Řečici. V letech 1708 až 1734 se stal proboštem na Chlumu. V rozmezí let vykonával funkci generálního vikáře Řádu. V publikační činnosti vydal Knížku o zpovědi a o přijímání velebné Svátosti oltářní. Působil též jako archivář proboštství křížovníků, kde r 1712 dokončil nového uspořádání archivu.(* ) Pražský arcibiskup Alois Josef Schrank schválil Jednotu pro dostavení chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Díky iniciativě této organizace byla dostavba katedrály roku 1929 dokončena. 28. ČERVENEC 1929 Narozen Mons. Josef Veselý, katolický kněz, spisovatel a novinář. V letech 1961 až 1963 uvězněn za totalitního režimu. Roku 1962 tajně vysvěcen na kněze. Místo prvního působení v r ve farnosti v Ludgéřovicích u Ostravy a poté v Budišově nad Budišovkou. Roku 1987 se stal děkanem u Panny Marie v Opavě. Publikoval básně a texty, nejprve jako bibliofilie a soukromé tisky, knižně až po r V r obdržel Cenu Petra Bezruče, v r vyznamenán Řádem TGM a roku 2005 mu ČBK udělila cenu za duchovní literární činnost. ( ) Zemřel Mons. ThDr. Josef Schinzel, katolický kněz, arcibiskupský rada, čestný papežský komoří. Zprvu začínal jako kaplan ve Svitavách, kde se později stal koope rátorem. Povolán jako profesor náboženství r na německé gymnasium v Morav. Ostravě a později r v Kroměříži. Roku 1915 zvolen sídelním kanovníkem kolegiát. kapituly kroměřížské a r se stal proboštem metropolitní kapituly olomoucké. V r jmenován papežem Piem XI. světícím biskupem olomoucké arcidiecéze. Biskupské svěcení přijal dne 7. ledna Uznáván jako významný náboženský, kulturní a sociální pracovník. (* ).

11 29. ČERVENEC 1714 Narozen Tadeáš Enis, katolický kněz-jezuita. Vyučoval na jezuitských gymnasiích v Kutné Hoře a v Českém Krumlově. Roku 1749 připlul do Buenos Aires a jako misionář působil mezi Indiány Guaraní v Paraguyai. (+ r. 1769). 30. ČERVENEC 1224 Zemřel Ondřej, roku 1214 jmenován 18. pražským biskupem. Důsledný obhájce práv a svobod církve. Hájil v intencích papeže Inocence III. rozsah kanonického práva v Čechách proti světské moci Přemysla I. Jeho tělesné ostatky pochovány na Vele hradě a hlava uložena v katedrále sv. Víta. (* r.?) Zemřel Karel Škréta, barokní malíř s náboženskou tématikou. Maloval oltářní a závěsné obrazy i portréty. Při svém pobytu v Itálii se seznámil s díly holandských mistrů. Od r pobýval v Praze, kde maloval kostelní oltáře, např. pro pražský Týnský chrám, nebo pro kostel sv. Prokopa na Žižkově. Neopomenul též chrám Nanebevzetí Panny Marie cisterciáckého kláštera v Plasích. Vynikl také jako portrétista, kreslíř a ilustrátor. (* r. 1610) Zemřel Jan Hanuš, hudební skladatel. Žák Otakara Jeremiáše. Jeho životní dílo zahrnuje přes 120 skladeb. Nalezneme zde 8 mší, velikonoční oratorium Ecce homo či Requiem. Dále pak 3 balety a 5 oper. Skladatel komorní, varhanní a klavírní skladby. Tématika jeho děl sahá od antiky až po současnost a často se dotýkají velkých mravních otázek. Jeho život naplněn i editorskou a organizační činnosti. Běh svého života vylíčil v knize vzpomínek Labyrint svět svědectví z konce času. (* ). 31. ČERVENEC 1179 Zemřel Bedřich, katolický kněz-premonstrát. V r jmenován 14. pražským biskupem. Za jeho episkopátu byl v r dostavěn v Praze první kamenný most v Čechách nazv. Juditin most. Roku 1177 na místo benediktinů uvedeni cisterciáci do Mnichova Hradiště. (* r.?) Narozen Heřman Josef Tyl, katolický kněz-premonstrát. V konventu kláštera v Teplé u Mariánských Lázní zastával funkci provizoria kanonie. V r zatčen gestapem a postupně se svými spolubratry uvězněn v koncentračních táborech v Osvětimi a Buchenwaldu. Po návratu r působil jako administrátor farnosti v Nové Říši. V r jmenován převorem tepelského kláštera s právy opata. V době totalitního režimu v r odsouzen na 12 let vězení. Od r ustanoven admini strátorem farnosti Bohuslavice u Konice a děkanství Mariánské Lázně. Koncem r se vrátil do premonstrátského kláštera v Teplé, kde zvolen opatem. Na svůj úřad rezignoval v r ( ) Narozen Oldřich Med, katolický kněz-salesián, spisovatel. Teologii vystudoval v Turíně a zde r vysvěcen na kněze. Po návratu do vlasti působil jako vychovatel v salesiánském ústavu v Ostravě. Po r se stal ředitelem salesiánského ústavu ve Fryštáku u Zlína až do roku 1948, kdy byl komunistickým režimem uvězněn. Dne 13.

12 dubna 1950 internován v klášteře Oseku u Duchova a později přemístěn do Želiva, kde 6 let internován. Po skončení věznění působil jako kaplan v Měřímě a Jihlavě a naposled v Rosicích u Brna. Podílel se na přípravě podkladů pro blahořečení bývalého salesiánského inspektora Ignáce Stuchlého. ( ) Papež Jan Pavel II. schválil text dopisu Kongregace pro nauku víry o vztahu muže a ženy nazvaný List biskupům katolické církve o spolupráci muže a ženy v církvi a ve světě. Dokument upozorňuje na zvláštní význam odlišnosti muže a ženy. Arnošt Kelnar

13

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1 1. září 1996 Ve Fryštáku u Zlína otevřen Dům Ignáce Stuchlého Salesiánské centrum pastorace mládeže. 2. září 1822 Narozen Josef Antonín Šrůtek, katolický

Více

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 30.6.2014 č. datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2 3. červenec 2007 Česká biskupská konference na svém plenárním shromáždění schválila působení hnutí CURSILLO na území všech diecézí v ČR. Toto

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3 1. ÚNOR 1693 Narozen Matěj Bartys, katolický kněz-cisterciák, kazatel a pedagog. Od roku 1727 působil jako profesor arcibiskupské koleje u sv. Vojtěcha

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Gotika. Výtvarné umění. Architektura

Gotika. Výtvarné umění. Architektura Věra VOŇKOVÁ Gotika název odvozen od Gótů evropské umění 13. a 14. století, v Čechách se rozvíjelo od 13. století do poloviny 16. století (vývoj zpoţděn husitským hnutím, proto za Jagellonců pozdní, tzv.

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3 2. PROSINEC 1828 Narozen Mons. ThDr.h.c. Antonín Skočdopole, katolický kněz, apoštolský protonotář a papežský prelát, národní buditel, pedagog,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3 1. LISTOPAD 1368 Ve velechrámu sv. Petra v Římě, papež Urban V. korunoval na římskou císařovnu Alžbětu Pomořanskou, českou a římskou královnu.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2 1. PROSINEC 1702 Narozen Mořic Adolf Karel ze Sachsen Zeitz, katolický kněz-člen Řádu maltézských rytířů. Dne 26. 7. 1730 ho papež Klement XII.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 2 1. LISTOPAD 1197 Kníže Vladislav Jindřich svolal sněm, na kterém byl jeho osobní kaplan Daniel II. Milík zvolen novým pražským arcibiskupem.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4 1. LEDEN 1914 Založena vinohradská farnost u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze a jejím prvním administrátorem se stal P. Antonín Hoffmann, tehdejší

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3 1. SRPEN 1993 Kostel sv. Jiří v Přimdě na Tachovsku znovu slavnostně vysvěcen od pražského pomocného biskupa Františka Lobkowicze. 2. SRPEN 1893 Zemřel

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3 1. DUBEN 1868 Narozen PhDr. Alois Kolísek, katolický kněz a teolog, čestný biskupský a kon zistorní rada, historik umění, propagátor slovenské kultury

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3 1. ZÁŘÍ 1863 V Praze zahájena diecézní synoda, první od roku 1605 (ukončena 3. 9.). 1993 Biskupské gymnasium v Bohosudově opět zahájilo svou činnost,

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 14 1 1. červenec 1506 Zemřel Matěj Rejsek, stavitel a kameník, dekorátér. V roce 1470 se stal rektorem na Týnské škole na Staroměstském náměstí v

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Pražský hrad Svatovítská katedrála

Pražský hrad Svatovítská katedrála Víš, jak se správně katedrála od roku 1997 jmenuje? Vymaž ve větě všechna modrá a oranžová písmena a získáš správný název katedrály KKDIASETFSEEWDKRRFÁOULAE SDV. VOÍWTBA, VDÁJCMLXAWVTTA A VQOGJZTCFĚXCSDHSA

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř 1. ZÁŘÍ 1689 Narozen Kilián Ignác Dientzenhofer, český architekt a stavitel, představitel vrcholného baroka. Pro vývoj české barokní architektury mají zásadní význam

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie)

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie) Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie) přednášející: Prof. PhDr. Ing.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř K V Ě T E N 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř K V Ě T E N 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř K V Ě T E N 2 0 1 2 1. květen 1482 Zemřel Olbram III. ze Škvorce, katolický prelát. V roce 1382 ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Hradčanech a

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2 1. duben 1902 Zemřel Franz Casimir Raschka, katolický kněz člen Řádu německých rytířů. Před vysvěcením na kněze se věnoval církevním dějinám, morální

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 1. SRPEN 1859 Narozen Alois Slovák, katolický kněz a kazatel. Nastoupil jako druhý kaplan při katedrálním chrámu v Brně. Povolán na funkci prefekta

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH

PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ 2006, aktualizace 2009 A Beran, Josef ThDr., kardinál * 29.12.1888 Plzeň (PM) + 17.05.1969 Řím (Vatikán - IT)

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

České církevní instituce v Římě

České církevní instituce v Římě České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á IČ: 73 63 28 48 sídlo: 160 00 Praha 6 Dejvice, Thákurova 676/3 zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 2 1. leden 1252 Zemřela sv.zdislava z Lemberka, česká šlechtična, terciářka OP. Provdaná za šlechtice Havla Markvatice. Manţelé zaloţili spolu klášter

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2011 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie II, pro děti ve věku 11 14 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2007 České katolické biblické dílo Biblické dílo (ČKBD) je pastorační instituce založená v roce 1993 Českou biskupskou konferencí. Jejím úkolem je především

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních,

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních, V Hradci Králové J. Em. ThLic. Dominik Jaroslav kardinál Duka OP se narodil 26. dubna 1943 na Pražském Předměstí Hradce Králové, města ležícího na soutoku Labe a Orlice ve východních Čechách. Ve středověku

Více

p.č. dle výzvy č.p. stavby dle výzvy

p.č. dle výzvy č.p. stavby dle výzvy č. Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 22.5.2014 datum doručení žadatel k.ú. okres kraj 1 23.4.2013

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily

Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily Tradice rodina víra kořeny Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily Svatá Ludmila první česká křesťanská panovnice první česká světice zakladatelka českého státu zakladatelka

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více