H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4"

Transkript

1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C ČERVENEC 1914 Narozen Mons. Mgr. Josef Olejník, katolický kněz, hudební skladatel a pedagog, sbormistr. V letech 1939 až 1945 vystudoval gregoriánský chorál a kompozici na Papežském institutu církevní hudby v Římě. Po roce 1945 se stal vicesuperiorem semináře a lektorem na CMTF v Olomouci a zároveň zastával místo kaplana u sv. Michala. V rozmezí let působil v duchovní správě na Andělské Hoře, pokračoval v Dětřichovicích a dále v Rudné pod Pradědem. Roku 1990 se stal docentem na CMTF v Olomouci v oboru liturgického zpěvu. Vytvořil nápěvy mešních dialogů kněze a lidu, modliteb a prefací. Obdržel Cenu města Olomouce za r ( ) Zemřel Vladimír Labler, varhaník a sbormistr. Člen orchestru Měst. divadla v Brně od r a zároveň ředitelem kůru u sv. Tomáše. V r se stal ředitelem kůru u sv. Mořice v Olomouci. Působil jako sbormistr něm. pěveckých spolků. Vydával od r německé zpěvníky pro obecné a měšťanské školy. (* ) Posvátná kongregace Svatého Oficia ve Vatikánu vydala Dekret, jímž se odstraňují pochybnosti o těch, kteří vstoupili do komunistických stran, nebo podporují jejich činnost Slavnostní bohoslužbou v katedrále sv. Víta na Pražském hradě vyvrcholily oslavy 90. narozenin kardinála ThDr. Františka Tomáška. Oslav se zúčastnilo asi na věřících, 11 kardinálů a 20 biskupů. Po skončení bohoslužby asi lidí krátce manifestovali před arcibiskupským palácem Vstoupily v platnost Směrnice o smíšených manželstvích podle Kodexu kanonického práva na základě rozhodnutí ČBK ze 27. ledna Arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk zrušil duchovní správu u kostela Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně a rozhodl, že se stává klášterním kostelem Řádu bosých bratří blahosl. Panny Marie z hory Karmel. 2. ČERVENEC 1684 Narozen Jan Kalina, malíř fresek a portrétů. V premonstrátském klášteře v Želivě provedl různé malby v letním refektáři a v síni bibliotéky. Dále provedl freskový strop v kostele sv. Petra a Pavla a malby v kapli sv. Kříže. Maloval podobizny opatů v želivském klášteře. Provedl malby v klášterním chrámu v Nové Říši na Moravě. Namaloval fresky v poutním kostele na Křemešníku u Pelhřimova. (+ r.?)

2 1699 Dokončena tzv. Diamantová monstrance, proslulé barokní zlatnické dílo podle návrhu J. B. Fischera z Erlachu. Tento klenot zdobí diamantů a byl věnován z odkazů Ludmily Evy Františky hraběnky Kolowratové. Monstrance je uložena v klenotnici pražské Lorety Zemřel Filip Ondřej Quittainer, barokní sochař a řezbář. Roku 1707 vytesal sochy březnického portálu na Svaté Hoře u Příbrami. V rozmezí let dodal modely pro stříbrné sochy hlavního oltáře v kostele sv. Tomáše na pražské Malé Straně. Roku 1725 zhotovil sochy pro hlavní oltář augustiniánského kostela sv. Václava v Praze na Zderaze. V roce 1726 dodal 19 andílků pro výzdobu zábradlí pražské Lorety. (* ) Narozen Tomáš Fryčaj, katolický kněz, moravský vydavatel a buditel. Zprvu začínal jako kaplan v Bystřici pod Hostýnem. Poté přechází do Rakouska, kde se stal vychovatelem ve Vídni a též kaplanem v Mistelbachu. Po návratu do vlasti působil jako duchovní správce v trestnici v Brně. Roku 1819 jmenován farářem v Obřanech. Vydal Katolický Kancionál k vzdělávání a roznícení skutečné, veřejné a domácí pobožnosti, který do r vyšel v 9. vydání. ( ) Narozen Petr Kopal, katolický kněz, konzistorní rada, novinář. V duchovní správě působil nejdřív v Jablonci nad Jizerou, poté se stal kooperátorem ve věznici v Kartouzích u Jičína a v r jmenován farářem v Kozlech u Bíliny. Roku 1882 ustanoven vikářem v Praze na Vyšehradě. Hlavní redaktor katolického časopisu Čech. Autor lidových románů a povídek, kde se zaměřoval k obraně katolictví před vlivy helvetské konfese. V ostatní tvorbě zaujímal z náboženského pohledu stano visko k některým negativním jevům v soudobé společnosti. ( ) Narozen Julius Alois Koráb, básník, prozaik a překladatel z okruhu Katolické moderny. Trvale působil jako soudce, nejdříve v Praze a od roku 1905 ve Dvoře Králové a později od poloviny 20. let v Českých Budějovicích. Napsal lyrickou poezii, povídky, fejetony, literární, divadelní a hudební referáty. Spoluzakladatel revue Nový život, kde projevoval svou příslušnost ke Katolické moderně. ( ) Zemřel ThDr. Josef Vajs, katolický kněz, slovanský filolog. V roce 1918 se stal profesorem staroslověnského překladu Písma sv.a liturgie slovanské na KTF UK. Jeho vědecké dílo je věnováno výlučně paleoslovenistce a zvláště písemnictví hlaholskému. Člen České akademie věd a umění a též Královské české společnosti nauk, dopisující člen Jihoslovanské akademie a dalších vědeckých institucí. (* ) Na Velehradě zahájeno první setkání členů 19 církevních hnutí a komunit ČR - Velehrad 99, za účasti všech biskupů a zakladatelů hnutí. Projednány teologické pohledy na podstatu hnutí a na jejich místo v církvi. (ukončeno 4. 7.). 3. ČERVENEC 1234 Papež Řehoř IX. prohlásil Dominika ( ), katolického kněze a zakladatele Řádu bratří kazatelů (dominikáni), za svatého. Vznik řádu povolil papež Honorius III.

3 1849 Narozen Jakub Sponar, katolický kněz, papežský komoří. Od r působil jako kaplan v Želnavě, pokračoval ve Strunkovicích a odtud přechází do Prachatic. Farářem jmenován r v Hamru. Ustanoven spirituálem v kněžském semináři v Českých Budějovicích a v r se stal jeho rektorem. Roku 1894 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické. ( ) Zemřel Angelu Ludvík Lubojacký, katolický kněz-dominikán, spisovatel. V duchovní správě působil v Olomouci, Uherském Brodě a Košicích. Při pobytu v Praze obnovil 3. řád a pro členy Růžencových bratrstev založil časopis Růže dominikánská. Z italštiny přeložil knihu Eucharistický život. Postupně vydával další knihy např. asketický spis sv. Terezie Kristus a panna. Založil domov pro osiřelé a tělesně postižené dívky. (* ) Zemřel Alois Jan Klein ( ps. Alois Zlatopotocký), katolický kněz, spisovatel a překladatel. Po vysvěcení odchází do USA, kde působil v Lincolnské diecézi v Nebrasce, kde se později stal generálním vikářem. Přispíval do různých časopisů nejen amerických, ale i českých. Autor publikací o včelařství. (* ). 4. ČERVENEC 1204 Papež Inocenc III. prohlásil bývalého opata sázavského kláštera blahost. Prokopa za svatého. Slavnostni kanonizaci provedl papežský legát Quido Papere schiko. Roku 1588 Prokopovy ostatky přeneseny do Prahy a uloženy v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Český zemský patron Císař Rudolf II. vydal Majestát, zaručující náboženskou svobodu na základě České konfese z roku 1575 stavům i poddaným. 5. ČERVENEC 1539 Zemřel sv. Antonín Maria Zaccaria, italský katolický kněz, lékař a zakladatel Společenství barnabitů r a Anglických sester sv. Pavla. Taktéž laické Sdružení křesťanské reformy rodin v italské Cremoně. Zavedl pravidelný zvyk Výstav Nejsvě tější Svátosti. (* r. 1502) Vydán Dekret papeže Urbana VIII. o zpřísnění normy kanonizačních procesů, který stanovil podrobně zkoumat nejen kandidátův život, ale i jeho názory a přesvědčení Zemřel Václav Jáchym Čejka z Olbramovic, velkopřevor Maltézského řádu. Snažil se konsolidovat hospodářskou situaci velkopřevorství. Císařovna Marie Terezie jej jmenovala císařským tajným radou a generálním polním zbrojmistrem. Roku 1748 povýšen do říšského hraběcího stavu. Český zemský místodržitel. Zasloužil se o úpravu strakonického hradu. (* ) Na Starém Městě pražském otevřena Betlémská kaple, jejíž rekonstrukce a výstavba probíhala od roku 1948.

4 1999 Papež Jan Pavel II. jmenoval Mons. ThDr. Petra Esterku světícím biskupem brněnské diecéze. Jeho úkolem byla určena pastorace mezi českými krajany v zahraničí, zejména v USA a Kanadě. Slavnostní intronizace se konala 11. září v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Biskupské svěcení přijal z rukou brněnského sídelního biskupa Vojtěcha Cikrleho. 6. ČERVENEC 1704 Pražský světící biskup a strahovský opat Vít Seidl slavnostně vysvětil nový barokní kostel sv. Voršily na pražském Novém Městě, podle projektu Marcantonia Canevalleho z r Vnitřní vybavení v letech 1883 až 1884 upraveno architektem Antonínem Viktorem Barvítkem Zemřel Mons. František Janský, katolický kněz, apoštolský protonotář, biskup. ceremoniář, vězeňský katecheta. Jako kaplan působil v Měčíně. V rozmezí let 1860 až 1864 se stal ředitelem biskupského semináře v Českých Budějovicích. V r ustanoven spirituálem biskupského semináře. Roku 1888 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a v r jejím děkanem. V r jmenován generálním vikářem českobudějovické diecéze. (* ) V Českých Budějovicích zahájen XV. ročník Katolické charismatické konference za účasti kolem osob (ukončena ). 7. ČERVENEC 1274 Na 2. lyonském koncilu, zásluhou papeže Řehoře X., vznikl dekret Ubi peri culum, následně začleněný do kanonického práva, který řídí všechna konkláve až do reformy papeže Pavla VI. Podle něho se kardinálové musí sejít nejpozději 10 dní po smrti papeže, během volby jsou osamoceni a jídlo se jim podává zvláštním oknem. 8. ČERVENEC 1739 Zemřel Heřman Abstorský, katolický kněz-piarista, filozof a pedagog. Působil v různých řádových školách. Vyučoval poetiku a rétoriku nejen na gymnasiích, ale i na vyšších interních řádových studiích filozofii a teologii. Zastával úřady vicerektora a sekretáře provincie řádu v Mikulově a poradce koleje v Litomyšli. Napsal 2 latinské spisy: Filosofické kompendium a Duchovní exercicie. (* ) Zemřel Maxmilián Josef Havlín, katolický kněz-františkán. Katecheta na dívčích školách. V letech 1835 až 1866 člen řádového konventu v Plzni a později v r se stal kvardiánem. V období let 1866 až 1869 ustanoven provinciálem Řádu františkánů. (* ) V Brně zahájena Katolická charismatická konference. Motem konference je verš Matoušova evangelia Vzchopte se, já jsem to, nebojte se! (Mt 14, 27).

5 9. ČERVENEC 2004 Zemřel Mons. ThDr. Emil Pluhař, katolický kněz, papežský prelát, soudní vikář Interdiecézního soudu v Olomouci. V duchovní správě působil ve Chvalkovicích u Olomouce a v Opavě. Adjunkt CMTF v Olomouci, vysokoškolský asistent a suplent křesťanské mravovědy až do zrušení TF V R Od roku 1968 působil opět na CMTF v Olomouci, posléze jako kaplan u sv. Mořice. Od 1. září 1978 jmenován farářem v Hovězí. (* ). 10. ČERVENEC 1994 Katolický biskup královéhradecké diecéze Mons. ThLic. a Paeddr..h.c. Karel Otčenášek vydal Pastýřský list k 330. výročí vzniku královéhradecké diecéze. Diecéze zřízena papežem Alexandrem VII. bulou Super universas, v níž je také královéhradecký kostel Svatého Ducha povýšen na kostel katedrální. 11. ČERVENEC 1919 Brevem papeže Benedikta XV. byla velehradská kolej vyznamenána titulem Papežská kolej a vzata pod ochranu Apoštolské stolice. 12. ČERVENEC 1364 Katedrální kapitula u sv. Víta na Pražském hradě zvolila Jana Očka z Vlašimi 2. pražským arcibiskupem. Roku 1342 zvolen kanovníkem katedrální kapituly u sv. Víta na Pražském hradě, dále kanovníkem kapituly sv. Petra v Mělníku, kanovník kapituly sv. Jana ve Vratislavi, později kanovník kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. V r zvolen olomouckým arcibiskupem. V září 1378 jej papež Urban VI. jmenoval jako prvního Čecha v historii kardinálem. Zemřel 14. ledna Skupina evangelíků z celého světa dorazila po dlouhém pochodu do Jeruzaléma a formálně se omluvila za masakry muslimů a židů, kterých se dopustili před 900 lety účastníci Křížové výpravy. 13. ČERVENEC 1399 Zemřel Petr Parléř, německo-český architekt, stavitel, sochař a řezbář. Druhý stavitel metropolitní katedrály sv. Víta po zemřelém Matyáši z Arrasu. Dostavěl celý chór katedrály, který překlenul síťovou klenbou, kapli sv. Václava, sakristii a věž. Projektoval a podílel se na stavbě dalších památek. Především kamenný most přes Vltavu (dnes Karlův), staroměstskou mosteckou věž a kaple Všech svatých na Praž. hradě. Mimo Prahu pak chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, projektoval chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. (* r. 1332) Generální shromáždění Baziliánského řádu sv. Jozafata rozhodlo svým dekretem právně zrušit Delegaturu sv. Prokopa v ČR i její noviciát v klášteře na Sázavě.

6 14. ČERVENEC 1669 Čtyři řeholníci z Řádu servitů se po delší době vrátili do svého opraveného kláštera u kostela Zvěstování Panny Marie v Praze Na slupi a obnovili tam řeholní život V Třebíči zahájena X. katolická charismatická konference (ukončena 18. 7). 15. ČERVENEC 1274 Zemřel Bonaventura, ( vl. jm. Jan Fidanzas), katolický kněz-františkán, teolog scholastiky, církevní učitel OFM, druhý zakladatel Řádu františkánů. 7. generál františkánského řádu. V roce 1273 jmenován papežem Řehořem X. kardinálem biskupem v Albanu. Připravoval Druhý lyonský koncil, jemuž předsedal během celého jeho průběhu. Jeho zásluhou došlo k obnovení jednoty s východními křesťany. Autor spisů: Knihy o životě duchovním, O sedmi stupních rozjímavého života. V r prohlášen papežem Sixtem IV. za svatého. (* r. 1221) Narozen PhDr. Jan Tobiáš Becker, katolický kněz. Po vysvěcení děkanem v Hostinném v Podkrkonoší. Roku 1681 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. Zasloužil se o kamenosochařskou výzdobu hrobu sv. Jana Nepomuckého nesvatovítské katedrále. Roku 1696 založil a r vysvětil nový mariánský poutní chrám na Svaté hoře u Králíků. Císař Leopold jej jmenoval královéhradeckým biskupem, což papež Klement XI. potvrdil. Ve své diecézi se věnoval četným hospodářským a stavebním aktivitám. Za svého episkopátu vytvořil podmínky pro působení několik církevních řádů v diecézi. ( ) Narozen Jindřich Geisler, katolický kněz, muzikant, hudební kritik a organizátor hudebního života, učitel liturgického zpěvu. Nastoupil jako kaplan ve Vyškově, pak jako kůrový kaplan v chrámu sv. Václava v Olomouci. Roku 1906 zvolen kanovníkem katedrální kapituly olomoucké. Spolupracoval s Pavlem Křížkovským na reformě chrámové hudby. Vyučoval v kněžském semináři chorálnímu, liturgickému zpěvu. Vydal první monografii Životopis P. Křížkovského. Napsal varhanní průvod k duchov. písním Zvuky nebeské z r Předseda hudebního spolku Žerotín. ( ) Dekretem Posvátné kongregace Svatého oficia odsoudil Řím komunismus jako takový a nad věřícími, kteří se stali komunisty, vyřkl samočinnou exkomunikaci. 16. ČERVENEC 1054 Dosud formálně jednotná církevní organizace se rozdělila na dvě části: Západní církev (nazv. též římská, nebo katolická) uznávala za svoji hlavu papeže, Východní církev (pravoslavná či ortodoxní) podřízena konstantinopolskému patriarchovi Pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi slavnostně vysvětil gotický chrám sv. Jakuba Většího na pražském Starém Městě Zemřel JUDr. Adam Benešův z Nežetic, katolický kněz. Po vysvěcení r se stal správcem farního kostela v Ostravě a poté působil v řadě církevních úřadů. Roku

7 1389 zvolen kanovníkem brněnské kapituly, od r kanovník olomoucké kapituly a nakonec r kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta (* v polovině 13. století) Antonín Maria Klaret ( ) založil Společnost Misionářů Neposkvrně - ného Srdce Panny Marie zvaných klaretini. Španělský katolický kněz a diecézní misionář. Roku 1847 jmenován biskupem, později 2 roky arcibiskupem na Kubě. Členové společnosti působí jako misionáři ve všech částech světa. Věnují se hlavně výchově mladých a pastoraci. Společnost schválena papežem Piem IX. roku Blahořečen papežem Piem XI. r a svatořečen papežem Piem XII. r Zemřel Augustin Jan Kubes, katolický kněz-kapucín a katecheta. V letech 1897 až 1911 kvardián konventu v Sušici a poté v konventu v Kolíně. Roku 1911 zvolen provinciálem Řádu kapucínů. V r ustanoven kvardiánem konventu v Praze a v r v konventu Opočno. Zabýval se přírodními vědami a přispíval do Časopisu České společnosti entomologické, kde se později stal jejím redaktorem. (* ). 17. ČERVENEC 1729 Narozen ThDr. Antonín Theodor Colloredo Wallsee, katolický kněz, roku 1764 sídelní kanovník metropolitní kapituly olomoucké a roku 1766 proboštem kolegiátní kapituly v Kroměříži. Dne 6. října 1777 zvolen prvním arcibiskupem olomoucké arci diecéze, což papež jej potvrdil. Za svého episkopátu usiloval o prohloubení náboženského života věřících a zřídil 52 děkanství. Věnoval se zvelebení letního sídla olomouckých arcibiskupů v Kroměříži. Měl velké pochopení pro umění, zvláště pro hudbu. V r mu papež Pius VII. udělil titul kardinála. ( ) Narozen Wenzel Josef Mayer, katolický kněz-premonstrát. Od r se stal archivářem v klášteře na Strahově. V letech 1774 až 1779 ustanoven opatem premon strátského kláštera. V r inicioval úpravu Filozofického sálu do současné podoby. ( ) Narozen Bedřich Kozánek, hudební skladatel a pedagog, sbormistr, varhaník. Stálý varhaník v Přerově, kde napsal skladby i úpravy pro potřeby hudebních škol. Zkomponoval Ave Maria pro zpěv a varhany. Z církevních skladeb ofertoria, koledy, Písně ke sv. Anně, chrámové vložky, mše pro mužský sbor. Sbormistr dělnického pěveckého spolku Svornost a pěveckého spolku Přerub. ( ). 18. ČERVENEC 1689 Zemřel Ondřej Trojer, katolický kněz-cisterciák. V r zvolen opatem cister cizáckého kláštera v Plasích a roku 1685 se stal generálním vikářem české provincie pro celé Čechy a Moravu. Jeho přičiněním zahájeny rozsáhlé barokní přestavby klášterního areálu a výstavba nové prelatury. Diplomat ve službách císaře Leopolda I. (* ) Narozen Vojtěch Hřímalý, hudební skladatel a varhaník. Trvale působil jako varhaník v arciděkanském chrámu sv. Bartoloměje v Plzni v letech 1835 až 1875.

8 Zakladatel hudební tradice rodu. Pořídil rukopisy chrámové i světské skladby. Stýkal se s vlasteneckou družinou kolem prof. F. J. Smetany. ( ). 19. ČERVENEC 1794 Narozen Antonín Kolárský, katolický kněz a katecheta, obrozenecký básník a spisovatel. Roku 1836 jmenován farářem v obci Jámy na Žďársku a poté ve Velké Lasenici. Zakládal knihovny, šířil českou knihu. Stal se neohroženým bojovníkem za český jazyk a propagátor české kultury a historie. ( ) Narozena Anička Zelíková, řeholní sestra III. řádu karmelitek. Když se na Zelený čtvrtek v dubnu 1938 dozvěděla o interrupci, byla hluboce otřesena a nabídla se jako smírná oběť za tyto hříchy. Dne 8. září 1938 na Svatém Hostýně se zasvětila Panně Marii. Dne 13. března 1991, na základě souhlasu Kongregace pro blahořečení, se stává Služebnicí Boží. ( ) Zemřel Adolf Kajpr, katolický kněz-jezuita a kazatel, exercitátor, publicista. Působil v jezuitském kostele u sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. Vedl exercicie, měl promluvy v rozhlase, věnoval se novinářské práci. Redigoval časopisy: Posel Božského srdce Ježíšova, Obrození a Dorost. Za nacistického režimu vězněn v Terezíně, Mauthausenu a v Dachau. V letech 1945 až 1948 redaktorem týdeníku KATOLÍK., kolem něhož soustředil přední katolické intelektuály. V době totalitního režimu od roku 1950 vězněn až do své smrti. Výbor jeho publicistiky vyšel pod názvem Svědectví doby v r (* ) Posvátná Kongregace pro nauku víry napsala některým biskupským konferencím soukromý dopis o výkladu kánonu 2335 CIC, který pod trestem exkomunikace zakazuje katolíkům stát se členy zednářských společností. 20. ČERVENEC 1884 Zemřel František Vodička, katolický kněz, národní buditel. V duchovní správě působil jako farář a děkan v Konicích u Olomouce. Ve své spisovatelské činnosti se soustředil na pastorální teologii. Autor několika modlitebních knih. Zemský poslanec a člen Matice české. (* ). 22. ČERVENEC 1559 Narozen sv. Vavřinec z Brindisi, italský katolický kněz-kapucín, církevní učitel OFM. Roku 1600 založil první kapucínský klášter česko-rakouské provincie v Praze na Hradčanech. Dvakrát generálním komisařem této provincie. V letech 1602 až 1605 jmenován generálním představeným Řádu kapucínů. V prosinci 1881 svatořečen papežem Lvem XIII. Papež Jan XXIII. jej jmenoval v r Učitelem církve. ( ) Do desek zemských Království českého zapsán Majestát na náboženskou svobodu.

9 23. ČERVENEC 1564 Pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice ohlásil v katedrále sv. Víta na Pražském hradě breve papeže Pia IV. o povolení přijímání pod obojí způsobou i pro laiky Zemřel Julius Košinář, katolický kněz a katecheta, církevní historik a spisovatel. Profesor náboženství na pražských školách. Působil též jako pracovník v katolických charitativních organizacích. Redigoval několik časopisů a sbíral prostonárodní pohádky, legendy a pověsti. (* ). 24. ČERVENEC 1784 Císař Josef II. zrušil klášter křížovníků Božího hrobu V Praze na Zderaze a též jejich kostel sv. Petra a Pavla Národní shromáždění ČSR vydalo zákon čís. 441 Sb., kterým se zřizuje římskokatolická bohoslovecká fakulta v Bratislavě Zemřel Emanuel Dítě, malíř. V Římě studoval staré italské mistry a zde zdokonalil své kompoziční umění. Po návratu do Prahy se věnoval malbě oltářních obrazů pro pražské kostely i venkovské. Pro křížovnický kostel v Praze Svatá Kateřina Sienská, pro pražský kostel sv. Jiljí Pieta Do náboženského umění 19. století vnesl nové prvky realistické tvorby. Člen Jednoty umělců výtvarných. (* ). 25. ČERVENEC 1989 Pražský arcibiskup kardinál ThDr. František Tomášek seznámil ve svém poselství katolíky s kroky, které v poslední době podnikl na obranu práv církve a občanů. 26. ČERVENEC 1734 Narozen ThDr. František Štěpán Rautenstrauch, katolický kněz-benediktin a teolog. V r zvolen opatem Řádu benediktinů. Roku 1774 pověřen profesorem filozofie a církevního práva a ředitel FF UK. Reformátor teologického studia v zásadách osvícenských. Ustanoven visitátorem řádovým v zemích koruny České. Bohatá činnost spisovatelská. ( ) Narozen J. M. can. František Jakub Jindřich Kreibich, katolický kněz. Působil jako kaplan a r jmenován farářem v Žitnicích, kde působil až do r Ustanoven kanovníkem katedrální kapituly litoměřické. Věnoval se také meteorologii a astronomii. V roce 1833 vydal Mapu nejsevernější části Království českého. Čestný člen Muzea a kartografie. ( ) 1924 Zemřel Josef Brenner, katolický kněz a katecheta, apoštolský protonotář. Nastoupil jako farář v Hojsově Stráži, v r pokračoval v Rejštějně a poté v Týnci.

10 Roku 1909 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a v r se stal jejím děkanem. V dubnu 1921 jmenován generálním vikářem. Člen okresní školní rady. (* ) Zemřel Jaroslav Dlouhý (ps. Jan Bělina), katolický kněz, arciděkan, biskupský vikář, spisovatel. V letech 1893 až 1907 působil jako kaplan v Semilech, potom se stal farářem v Loukovci u Mnichova Hradiště a po smrti arciděkana Tyrichtra jmenován farářem v Přepětích u Turnova. Nejprve začal psát apologetické úvahy do Slov pravdy, do Časových úvah a do Hlasů katolického spolku tiskového. Významně se věnoval homiletice. (* ) Papež Jan Pavel II. jmenoval 4 nové sídelní biskupy v ČSR. Z toho dva české: Josef Koukl (Litoměřice) a František Vaňák (Olomouc), dva slovenské: Ján Sokol (Trnava) a František Tondra (Spiš). 27. ČERVENEC 1734 Zemřel Jan František Rivola, katolický kněz-člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou, český protonotář apoštolské stolice. Nastoupil jako administrátor u sv. Valen tina v Praze a též v Dobřichovicích,.a nakonec jmenován farářem a děkanem v Červené Řečici. V letech 1708 až 1734 se stal proboštem na Chlumu. V rozmezí let vykonával funkci generálního vikáře Řádu. V publikační činnosti vydal Knížku o zpovědi a o přijímání velebné Svátosti oltářní. Působil též jako archivář proboštství křížovníků, kde r 1712 dokončil nového uspořádání archivu.(* ) Pražský arcibiskup Alois Josef Schrank schválil Jednotu pro dostavení chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Díky iniciativě této organizace byla dostavba katedrály roku 1929 dokončena. 28. ČERVENEC 1929 Narozen Mons. Josef Veselý, katolický kněz, spisovatel a novinář. V letech 1961 až 1963 uvězněn za totalitního režimu. Roku 1962 tajně vysvěcen na kněze. Místo prvního působení v r ve farnosti v Ludgéřovicích u Ostravy a poté v Budišově nad Budišovkou. Roku 1987 se stal děkanem u Panny Marie v Opavě. Publikoval básně a texty, nejprve jako bibliofilie a soukromé tisky, knižně až po r V r obdržel Cenu Petra Bezruče, v r vyznamenán Řádem TGM a roku 2005 mu ČBK udělila cenu za duchovní literární činnost. ( ) Zemřel Mons. ThDr. Josef Schinzel, katolický kněz, arcibiskupský rada, čestný papežský komoří. Zprvu začínal jako kaplan ve Svitavách, kde se později stal koope rátorem. Povolán jako profesor náboženství r na německé gymnasium v Morav. Ostravě a později r v Kroměříži. Roku 1915 zvolen sídelním kanovníkem kolegiát. kapituly kroměřížské a r se stal proboštem metropolitní kapituly olomoucké. V r jmenován papežem Piem XI. světícím biskupem olomoucké arcidiecéze. Biskupské svěcení přijal dne 7. ledna Uznáván jako významný náboženský, kulturní a sociální pracovník. (* ).

11 29. ČERVENEC 1714 Narozen Tadeáš Enis, katolický kněz-jezuita. Vyučoval na jezuitských gymnasiích v Kutné Hoře a v Českém Krumlově. Roku 1749 připlul do Buenos Aires a jako misionář působil mezi Indiány Guaraní v Paraguyai. (+ r. 1769). 30. ČERVENEC 1224 Zemřel Ondřej, roku 1214 jmenován 18. pražským biskupem. Důsledný obhájce práv a svobod církve. Hájil v intencích papeže Inocence III. rozsah kanonického práva v Čechách proti světské moci Přemysla I. Jeho tělesné ostatky pochovány na Vele hradě a hlava uložena v katedrále sv. Víta. (* r.?) Zemřel Karel Škréta, barokní malíř s náboženskou tématikou. Maloval oltářní a závěsné obrazy i portréty. Při svém pobytu v Itálii se seznámil s díly holandských mistrů. Od r pobýval v Praze, kde maloval kostelní oltáře, např. pro pražský Týnský chrám, nebo pro kostel sv. Prokopa na Žižkově. Neopomenul též chrám Nanebevzetí Panny Marie cisterciáckého kláštera v Plasích. Vynikl také jako portrétista, kreslíř a ilustrátor. (* r. 1610) Zemřel Jan Hanuš, hudební skladatel. Žák Otakara Jeremiáše. Jeho životní dílo zahrnuje přes 120 skladeb. Nalezneme zde 8 mší, velikonoční oratorium Ecce homo či Requiem. Dále pak 3 balety a 5 oper. Skladatel komorní, varhanní a klavírní skladby. Tématika jeho děl sahá od antiky až po současnost a často se dotýkají velkých mravních otázek. Jeho život naplněn i editorskou a organizační činnosti. Běh svého života vylíčil v knize vzpomínek Labyrint svět svědectví z konce času. (* ). 31. ČERVENEC 1179 Zemřel Bedřich, katolický kněz-premonstrát. V r jmenován 14. pražským biskupem. Za jeho episkopátu byl v r dostavěn v Praze první kamenný most v Čechách nazv. Juditin most. Roku 1177 na místo benediktinů uvedeni cisterciáci do Mnichova Hradiště. (* r.?) Narozen Heřman Josef Tyl, katolický kněz-premonstrát. V konventu kláštera v Teplé u Mariánských Lázní zastával funkci provizoria kanonie. V r zatčen gestapem a postupně se svými spolubratry uvězněn v koncentračních táborech v Osvětimi a Buchenwaldu. Po návratu r působil jako administrátor farnosti v Nové Říši. V r jmenován převorem tepelského kláštera s právy opata. V době totalitního režimu v r odsouzen na 12 let vězení. Od r ustanoven admini strátorem farnosti Bohuslavice u Konice a děkanství Mariánské Lázně. Koncem r se vrátil do premonstrátského kláštera v Teplé, kde zvolen opatem. Na svůj úřad rezignoval v r ( ) Narozen Oldřich Med, katolický kněz-salesián, spisovatel. Teologii vystudoval v Turíně a zde r vysvěcen na kněze. Po návratu do vlasti působil jako vychovatel v salesiánském ústavu v Ostravě. Po r se stal ředitelem salesiánského ústavu ve Fryštáku u Zlína až do roku 1948, kdy byl komunistickým režimem uvězněn. Dne 13.

12 dubna 1950 internován v klášteře Oseku u Duchova a později přemístěn do Želiva, kde 6 let internován. Po skončení věznění působil jako kaplan v Měřímě a Jihlavě a naposled v Rosicích u Brna. Podílel se na přípravě podkladů pro blahořečení bývalého salesiánského inspektora Ignáce Stuchlého. ( ) Papež Jan Pavel II. schválil text dopisu Kongregace pro nauku víry o vztahu muže a ženy nazvaný List biskupům katolické církve o spolupráci muže a ženy v církvi a ve světě. Dokument upozorňuje na zvláštní význam odlišnosti muže a ženy. Arnošt Kelnar

13

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE Po roce 983 již tvoří Morava s Čechami jedinou diecézi, podřízenou metropoli v Mohuči, a spravuje ji pražský biskup, kterým byl tehdy sv. Vojtěch

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne V temnici někdo změkne 1 a někdo ztvrdne V sobotu 5. března 2011 jsme se rozloučili s jedním z nejvýznamnějších představitelů podzemního katolického hnutí, Mons. Oto Mádrem. STANISLAVA VODIČKOVÁ Podzemní

Více

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Kombinované studium Náboženské nauky Katedra Pastorálních oborů a právních věd Milan Boldi PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 červen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Na Svatém Kopečku byla otevřena nová poutní cesta Snímek Ivo Buráň Novou

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2009 Lenka NEZBEDOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie

Více

ZPRAVODAJ číslo 7/2015 ročník 23

ZPRAVODAJ číslo 7/2015 ročník 23 ZPRAVODAJ číslo 7/2015 ročník 23 PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE Rekonstrukce Svaté Hory Obnova kolébky české státnosti Eucharistické hnutí 2 ÚVODNÍK Editorial Vážení čtenáři, v zářijovém čísle Zpravodaje se věnujeme

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 5 ročník 22 květen 2014 NOVÉ A OBNOVENÉ TRADICE O SVATOJANSKÝCH NAVALIS NOC KOSTELŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA Milí věřící, v posledních pětadvaceti

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8 P C Praha 2007 O Předmluva...3 Církev československá husitská viděná zvenčí...5 Pohled dovnitř této církve...11 Duchovní směřování CČSH její kredo, věrouka, zbožnost...20 Řády a organizace Církve československé

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 2 ñ B ezen 2010 SVAT T DEN Na Květnou neděli 28. března začínáme prožívat největší událost lidských dějin a uvědomujeme

Více

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech)

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2001, 2008 Příbram v době držení

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 4 ročník 23 duben 2015 FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM VELIKONOCE V KATEDRÁLE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL CÍRKEV A MÉDIA Vážení čtenáři, v čísle, které se vám dostává

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2013 21. ročník ÚVODNÍK Na výlet!... Nevím, jak vám, ale mně velmi často připadá, že některé měsíce dýchají jakýmsi volnějším tempem. A právě začínající červen

Více

KARDINÁL TOMÁŠEK. Generál bez vojska?

KARDINÁL TOMÁŠEK. Generál bez vojska? KARDINÁL TOMÁŠEK Generál bez vojska? VYŠEHRAD 2003 Uspořádali Jan Hartmann, Bohumil Svoboda a Václav Vaško Jan Hartmann, Bohumil Svoboda a Václav Vaško ISBN 80-7021-492-9 19 Svatořečení Anežky České Římská

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 S radostí a optimismem do nového církevního roku Mám před sebou nový kalendář a přemýšlím, kam nás příští rok asi zavede. Máme být pesimisty nebo optimisty?

Více

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 23 březen 2015 7,75% 0,1% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 4,5% NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM SETKÁNÍ JÁHNŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE LEGENDA O SV. MIKULÁŠI KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE LEGENDA O SV. MIKULÁŠI KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ LEGENDA O SV. MIKULÁŠI STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL ÚVODNÍK ARCIBISKUPA Vážení čtenáři, Je obyčejný zimní

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více