Zima Co je nového Zápis do ZŠ Z jednotlivých tříd O umývání rukou Zdraví Plavání Vánoční koncert Perličky Ekoškolka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zima 2013. Co je nového Zápis do ZŠ Z jednotlivých tříd O umývání rukou Zdraví Plavání Vánoční koncert Perličky Ekoškolka"

Transkript

1 Zima 2013 Co je nového Zápis do ZŠ Z jednotlivých tříd O umývání rukou Zdraví Plavání Vánoční koncert Perličky Ekoškolka

2 Co je nového ve školce Vážení čtenáři našeho občasníku Provázku! Poslední lednový den, 31. leden 2013, završil konec prvního pololetí školního roku 2012/2013. Je na čase ohlédnout se za událostmi, které nás v něm provázely. (Poznámka: odtud název našeho občasníku Provázek). Ohlédnout se za nimi a říci si, co se povedlo, co ne a co by se dalo zlepšit. Z příspěvků z jednotlivých tříd se dozvíte o činnostech dětí, akcích, kterých se děti zúčastnily, a co prožívaly v tomto pololetí. Pokud se budete vracet k obsahu Provázku Zima 2012, budou vám připadat činnosti i akce dětí podobné. Je tomu tak. Nicméně pokaždé je prožívá jiná skupina dětí a jinak. Je to tím, že se děti posouvají v rámci věkového složení skupiny ve své třídě od nejmladších postupně k nejstarším a zaujímají v ní pokaždé jiné role. A platí, že Nikdy dvakrát nevstoupíš do téže řeky. V obsahu tohoto čísla Provázku najdete i kritické, leč oprávněné požadavky paní učitelek na docházku zdravých dětí do mateřské školy. Protože nemocné děti sem nepatří. Ty patří domů, do postýlek, do klidu, aby si nepoškodily svoje budoucí zdraví. Ostatně máme tento požadavek i ve Školním řádu naší školy. Z hlediska zdraví dětí si přečtete o významu návyku mytí rukou jako prevenci onemocnění. A aby informací o ochraně zdraví nebylo málo, dozvíte se o tom, jak zvolit pro své děti vhodnou obuv na přiloženém letáku s názvem Obouváme správně své děti? Co bychom měli vědět, než koupíme svým dětem novou obuv, který vydalo Sdružení českých spotřebitelů. V neposlední řadě se zamyslíme nad zápisem dětí do základní školy a jejich přípravou na vstup do ní. Přeji vám inspirativní čtení Lída Šprachtová Co je nového Za zmínku stojí nové výtvarné pojetí zdi u skluzavky v 1. patře. Původní výzdoba zdi, která zobrazovala exotická zvířata, již byla poničená a neúplná. Na kolmé zdi již nebyly namalovány hlavy zvířat, které tam pokračovaly z vedlejší zdi, protože kolmou zeď bylo nutné natřít. Důvodem bylo značné ošoupání původní malby na zdi od dětí (které se o ni opíraly zády před sklouznutím). Navíc výtvarný styl nezapadal do stylu ostatní výzdoby interiéru budovy mateřské školy. Proto jsem požádala paní Tatiánu Svatošovou, akademickou malířku, která vlastně vyzdobila celou naši mateřskou školu, o zpracování návrhu na nové ztvárnění této zdi. Ten po odsouhlasení realizovala. Realizace návrhu s sebou přinesla jeden velmi nepříjemný zážitek. Paní Svatošová zeď upravovala v době dvou víkendů měsíce října. Po dokončení její práce v pondělí zůstala kancelář vedoucí školní jídelny, kde měla uloženy barvy a pracovní stolek, odemčena. Toho v úterý dopoledne využil zloděj a z místnosti odcizil notebook vedoucí školní jídelny. Nechápu, jak mohl vůbec někdo do této místnosti vstoupit, když tam neměl co dělat a ukradnout zdroj nesmírně důležitých dat pro vedoucí školní jídelny. Ta byla z krádeže hodně rozzlobená, protože musela všechna ukradená data o strávnících nově zpracovávat. Nejenže zloděj okradl mateřskou školu, ještě přidělal hodně práce paní Martinovské. Celou záležitost jsem předala státní policii. Zápis do školy Poslední měsíc prvního poletí školního roku je rovněž dobou zápisu dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ukládá zákonnému zástupci dítěte v souladu s 36 odst. 4 školského zákona povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Termíny dnů otevřených dveří základních škol pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče městské části Praha 8 pro školní rok 2013/2014 probíhaly již od 20. listopadu 2012 a termíny zápisů dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol probíhají od 15. ledna. Zákon je třeba respektovat. Pro ředitele základních škol je důležité vědět dostatečně dopředu, kolik dětí se jim hlásí do prvních tříd, aby mohli včas rozhodnout, které děti mohou na žádost jejich rodičů přijmout, kolik prvních tříd a po kolika žácích otevřou. Možná i to jsou důvody, které vedly zákonodárce k uzákonění této doby zápisu. Při zápisu se snaží učitelé základních škol ověřit, zda je dítě na školu tzv. zralé. Termín školní zralost je odborným termínem, obecně ji můžeme vymezit jako dosažení takového stupně vývoje (v oblasti fyzické, mentální, emocionálně sociální), aby se dítě bylo schopno bez obtíží účastnit vzdělávacího procesu, nebo alespoň bez větších obtíží, nejlépe však s radostí a dychtivostí. Kromě pojmu školní zralost se používá termín školní připravenost. Ta v podstatě zahrnuje kompetence (kompetence jsou souhrnem dovedností, znalostí a postojů v určité oblasti) v oblasti kognitivní, emocionálně sociální, pracovní a somatické, které dítě získává a rozvíjí učením, Co je nového ve školce fotografie na 1. straně: zdobení perníčků v bílé třídě 2 fotografie: děti z bílé třídy a první sníh na školní zahradě přáníčko dětí a rodičů z bílé třídy

3 Zápis do základní školy sociální zkušeností (zejména v MŠ). Uvedené kompetence jsou podrobněji rozpracovány v Kurikulu podpory zdraví v mateřských školách, podle kterého naše mateřská škola pracuje a které je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, závazným dokumentem pro vzdělávání v mateřských školách. Daniel Goleman v knize Emoční inteligence (vydal Columbus, s. r. o. v Praze 1997) uvádí, že školní připravenost závisí na nejzákladnější ze všech znalostí, tj. na znalosti, jak se učit. Vyjmenovává sedm nejdůležitějších aspektů této schopnosti: 1. Sebevědomí. Dítě by mělo mít pocit, že plně kontroluje a dokáže zvládnout svoje pohyby, chování i okolní svět. Mělo by být přesvědčeno, že když se do něčeho pustí, setká se jeho snaha s úspěchem a dospělí mu v případě potřeby pomohou. 2. Zvídavost. Pocit, že je dobré a zajímavé dovídat se nové věci a že učení je příjemné. 3. Schopnost jednat s určitým cílem. Přání a schopnost ovlivňovat dění a jednat vytrvale. To souvisí s uvědomováním si vlastních schopností. 4. Sebeovládání. Schopnost přizpůsobovat a ovládat vlastní chování způsobem odpovídajícím věku: smysl pro vnitřní sebekontrolu. 5. Schopnost pracovat s ostatními. Tato schopnost je postavena na tom, jak dítě dokáže být chápáno ostatními a zároveň ostatním rozumět. 6. Schopnost komunikovat. Přání a schopnost si prostřednictvím slov vyměňovat myšlenky, pocity a představy. Tato vlastnost úzce souvisí s důvěrou dítěte v lidi kolem sebe a s příjemnými pocity plynoucími z činnosti sdílené s ostatními dětmi nebo s dospělými. 7. Schopnost spolupracovat a nalézt při společné činnosti rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami ostatních. Oblasti důležité pro posuzování školní zralosti jsou: Tělesný (somatický vývoj a zdravotní stav Úroveň vyspělosti poznávacích (kognitivních) funkcí - vizuomotorika, grafomotorika - řeč - sluchové vnímání - zrakové vnímání - vnímání prostoru Zápis do základní školy - vnímání času - základní matematické představy Úroveň práceschopnosti (pracovní předpoklady a návyky) Úroveň zralosti osobnosti (emocionálně sociální) Podrobnější informace ve skriptech Jiřiny Bednářové, Vlasty Šmardové: Školní zralost, Co by mělo umět dítě před vstupem do školy (vydalo nakladatelství Computer Press, a.s., Brno, 2010). V naší mateřské škole již třetím rokem pracujeme s knihou Brigitte Sindelarové Předcházíme poruchám učení (vydalo nakladatelství Portál, s. r. o. v Praze 2007). Práce s touto knihou je pro nás diagnostický prostředek pro zjištění úrovně dosažené školní zralosti u každého předškoláka. Obsahem knihy je soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Autorka textu a cvičení vychází z toho, že vývoj myšlení a učení je analogický vývoji stromu. Proto má každý předškolák svůj obrázek stromu. Ten má větve složené z dílků, které učitelka postupně vyplňuje podle dosaženého stupně dovednosti v příslušné oblasti. Každá oblast představuje jednu větev. Učitelka pracuje individuálně s každým předškolákem a vyplňuje postupně dílky každé větve jeho stromu podle rozvíjení dovedností v oblasti. Podle toho učitelka pozná, ve které oblasti dítě potřebuje podporu a příslušnými cvičeními a činnostmi deficit odstraňuje. Je dobré, když se rodiče dítěte zajímají, jak je strom jejich dítěte zabarvený, protože se mohou zapojit do rozvoje jeho dovedností činnostmi a cvičeními doma. Práce rodiče s dítětem je zároveň i přípravou na roli rodiče prvňáčka, kdy je třeba dávat dítěti ze začátku každý den podporu, učit ho připravovat si tašku, dělat úkoly, učit se učit, rozdělovat čas mezi 3 zábavu a povinnosti. Příprava na vstup do školy nezačíná až poslední rok před vstupem dítěte do první třídy. Školní zralost a připravenost je výsledkem našeho vedení dítěte od jeho narození. Jakým jsme dítěti vzorem, zda si s ním povídáme, dovedeme mu naslouchat, nesnižujeme jeho výroky, podporujeme jeho samostatnost, soběstačnost i v řešení problémů, zda máme společné zážitky ze společných činností, jakými jsou hra, vaření, výlety. Velkou roli hraje i čas trávený dítětem ve společnosti televize, počítače. Nesmírně důležité je čtení dítěti. Jestli má dítě vyvážený program v průběhu dne, zda není přetěžované, má dost času na hru, na činnosti, které ho baví, zda dostatečně spí, co jí a jak často. Je mnoho činitelů, kteří ovlivňují školní zralost a školní připravenost. Určitě jsem nevyjmenovala vše, co dítě ovlivňuje. Nesmíme zapomenout, že to není pouze snaha rodičů a pedagogů, ale velikou měrou se podílejí vrozené předpoklady a zdraví dítěte. Rozhodující je však výchova dítěte v rodině. Mateřská škola rodinnou výchovu doplňuje, ale nahradit ji nemůže. Ještě chci poukázat na situaci, v níž se dítě nachází v období zápisu. Pro dítě tato doba znamená skok z ještě ne zcela strávených zážitků z Vánoc do zcela nové situace. Je postaveno před fakt, že v září půjde do školy, proto jde k zápisu. Má před sebou ještě 7 celých měsíců svého vývoje, což je vlastně více než jedna dvanáctina jeho celého života. Za tuto dobu udělá ještě mnoho významných pokroků. Předběžné testy školní zralosti bude u nás v MŠ paní Mgr. Hana Imlaufová provádět ve čtvrtek Pokud se rodiče rozhodnou podat žádost o udělení odkladu školní docházky o jeden školní rok, musí podat žádost řediteli základní školy, kde byli u zápisu do Viz 37 školského zákona. Svoji žádost by měli doložit dvěma potvrzeními doporučeními od odborníků, nejlépe je domluvit se s ředitelem příslušné základní školy, co konkrétně bude potřebovat doložit. Odklad školní docházky by měly mít děti, které to skutečně potřebují. Zbytečně udělený odklad školní docházky může dítěti ublížit v jeho vývoji. Od platí podle novely školského zákona, že děti s OŠD platí školné.

4 Z jednotlivých tříd Září loňského roku přineslo do červené třídy několik změn V červnu jsme se rozloučili s dětmi, které odešly do školních lavic a z party dětí prostředňáků se stali PŘEDŠKO- LÁCI, kteří si svou novou roli náležitě, a někteří i dosti zodpovědně, užívají. Společně jsme si vyzdobili trička na pasování, přichystali sladké jednohubky, vyzdobili třídu a oslava dětí nejstarších mohla začít. A pomáhali všichni! I nejmladší červeňáčkové, kteří se, právě díky pomoci některých předškoláků a naší Sofinky, rychle adaptovali v novém prostředí školky. Máme za sebou několik měsíců společného života ve třídě a můžeme říci, že slova z naší každodenní písničky.kluci, holky z červený, my se rádi máme jsou pravdivá. Podzimní čas byl ve znamení brambor a dýně. Z originálních tvarů hlíz děti vytvořily dle vlastní fantazie úžasná díla (dinosaury, domácí zvířata, slony, pistole ). A pořádně nám u toho tvoření vyhládlo! Společně umíchaná a upečená dýňová bábovka všem zachutnala. A protože mnoho rodičů nás prosilo o recept, plníme svůj slib a přejeme dobrou chuť! Bábovka z dýně a ořechů 3 vejce 1 balení vanilkového cukru 400g cukru 200ml oleje 2 lžičky skořice 600g dýňové dužiny 150g vlašských ořechů 1/2kg polohrubé mouky ½ lžičky soli 1bal. prášku do pečiva máslo na vymazání formy Žloutky oddělíme od bílků. Ze žloutků,vanil.cukru, cukru, oleje a skořice ušleháme pěnu. Nastrouháme dýňovou dužinu, přidáme ji k vaječné směsi a dobře promícháme. Vlašské ořechy jemně umeleme. Smícháme mouku, prášek do pečiva, sůl a mleté ořechy a vše zapracujeme do dýňové směsi. Troubu předehřejeme na 180 C. Z bílků ušleháme tuhý sníh. Přidáme k těstu a opatrně zapracujeme. Bochníkovou nebo otevírací formu vymažeme. Těstem naplníme pečící formu a pečeme v troubě asi jednu hodinu.formu vyjmeme z trouby Červená třída a necháme zchladnout, posypeme moučkovým cukrem a vše sníme. První adventní neděle byla již za námi, přesto jsme se sešli s některými rodiči v podvečer 3. prosince v naší třídě u hrnku teplého punče a podařilo se nám vytvořit několik opravdu originálních adventních věnců. Děkujeme maminkám, babičce Anežky a dětem za vytvoření příjemné atmosféry, popovídání, za čas, který jste si na nás udělali. Od první zapálené svíčky na věnci jsme si začali užívat adventního času. Připomněli jsme si tradiční zvyky Vánoc, navštívili výstavu betlémů, vyráběli dárky pro rodiče, učili se nové koledy, počkali jsme si na Ježíška, který nám letos nadělil úžasné dárky (přijďte si pohrát, rodiče). Ale nejvíc jsme se těšili na společný vánoční koncert v Husově kapli. Bohužel, červeňáčkové byli hodně nemocní, takže účast dětí a rodičů byla skromnější. Petra a Anička Z jednotlivých tříd 4 Červená třída fotografie: vaříme a slavíme ve třídě, stavíme na zahradě

5 Složení Modré třídy pro školní rok 2012/2013 je následující: 4 předškolní děti (samá děvčata), 11 dětí střední věkové skupiny a 10 nejmladších dětí. Adaptace nových dětí v září proběhla bez větších problémů. Máme radost, že docházka Alžbětky s nemocí Epidermolysis Bullosa do naší třídy není spojena s jejím častým poraněním. Můžeme konstatovat, že přítomnost dětí u jejích zranění vede děti k dodržování třídních pravidel a větší vzájemné ohleduplnosti. Pro jejich další život je obohacující zjištění, že nejsme všichni stejní a zdraví není samozřejmostí, ale hodnotou. V polovině listopadu proběhlo ve třídě tradiční pasování na předškoláky. I tento rok děti po splnění několika úkolů pasoval král Jan. Tento rok však nepřišel v brnění, ale v hermelínovém plášti. Jednotlivé věkové skupiny dětí se tímto ceremoniálem ujaly svých rolí ve třídě. Předškolní děti a někdy i nejstarší děti z prostřední věkové kategorie od počátku školního roku již třikrát navštívily Národní galerii. Programy v NG nenásilnou a zajímavou formou dětem přibližují svět umění Modrá třída a rozvíjí jim jeho vnímání. Děti tyto programy velmi zajímají, často po nich následuje spontánní tvoření po návratu do školky. Národní galerii je možné navštívit i o víkendu, kdy pořádá své dílny pro rodiny s dětmi. Program najdete na www. ngprague.cz. Možná by to pro Vás mohla být inspirace programu volných dnů. Adventní čas byl ve znamení příprav na trhy a koncert. Prodejem našich výrobků na trhu jsme utržili 1871 Kč. Příští měsíc se s dětmi rozhodneme, na jaké dobročinné účely těmito penězi přispějeme. V lednu se děti vrátily plné zážitků z Vánoc a prázdnin. Je pozitivní a z jejich vyprávění jasně vyplývá, že největším zážitkem pro ně nebyly hromady dárků pod stromkem, ale prožitky v rodině. Společné pečení cukroví, vycházky a návštěvy přátel, ohňostroj a podobně. To je zvláště v dnešní době plné konzumu a devastace hodnot dobrou zprávou pro nás všechny. Lenka, Jiřka a Jana Jak šel čas v Modré třídě: Národní muzeum výstava Vynálezy Výstava Lego Kouzelník v MŠ divadelní představení Sněhurka divadlo K. Hackera galerie Vyšehrad Kaligrafie divadelní představení Ošklivé káčátko divadlo K. Hackera divadlo v MŠ představení O slůněti Národní galerie Veletržní palác program Modromodrá začátek plavání v bazénu Axa divadelní představení O klukovi, který neuměl zlobit divadlo K. Hackera Hravě o zdravé stravě a zubní hygieně Pasování předškoláků divadlo v MŠ Vánoční příběh Národní galerie Veletržní palác V dálce svítí Národní galerie Anežský klášter Vánoce v době Karala IV výstava betlémů kostel Panny Marie Sněžné Betlémská kaple výstava betlémů Rodinné divadlo Pražský Hrad, kancelář prezidenta vánoční trhy v jídelně MŠ vánoční koncert Z jednotlivých tříd 5 Modrá třída fotografie: NG Veletržní palác, pasování předškoláků

6 Žlutá třída Školní rok se překulil do své 2. poloviny a my jsme se po svátcích s radostí přivítali. Žlutásci jsou na sebe zvyklí, školkový život již znají, a tak se po krátké odmlce těšili na společné hry s kamarády a dovádění. Před Vánocemi měli Žlutásci plné ruce práce s přípravou pěkných výrobků pro rodiče na trhy, s výzdobou třídy, zdobením stromku a pečením perníčků, ale nutno říci, že se do práce pouštěli s radostí, a tak jim šlo dílo od rukou. Čekání na Ježíška nám zpříjemnilo i několik krásných divadelních představení a vycházek do centra Prahy na výstavy betlémů. Naší školku navštívil i svatý Mikuláš, čerta s sebou však neměl, toho prý nechal uvázaného na půdě. Předvánoční přípravy jsme si užili v klidu a pohodě, ale co je nejdůležitější společně. U většiny dětí bylo vidět nadšení a chuť spolupracovat a tak to má být. V komunitním kruhu jsme se ptali, jak se děti těší na svátky a na co nejvíce. Samozřejmě, že si každý snil o nejednom dárečku, ale mnoho dětí se již v tomto věku dokáže vyjádřit, jak je důležité být spolu s rodinou a jak spolu prožívají doma adventní čas. A to je pro nás i pro rodiče zpětná vazba. Julča: Důležité pro mě bylo být s mámou doma i se sestrou, dělat věci společně, navštívit babičku, aby jí bylo veselo. Bern: Pro mě bylo dobré lyžovat s tátou a bráchou na umělém sněhu. Verča: Mně přijdou důležití kamarádi, abychom si mohli hrát a něco se od nich naučili. Lucka: Je důležitý být s kamarádem, sestrou nebo bráchou, dát si spolu mňamku nebo jít ven. Míša: Pro mě je důležité být s tátou a mámou ve sněhu, dělat s nimi koulovačku a hrát společenskou hru. Anička: My jsme si rozdávali dárečky a dívali se společně na DVD. Kryštof: A pro mě je důležité jet za tátou o Vánocích a s mámou se rád procházím venku. Vojta: Pro mě jsou důležití kamarádi a rodina. Jonáš M.: Já jsem šel s Krýšou bráchou do školky. Tomáš: Já jsem byl s maminkou na dinosaurech. Viktorka: Já jsem společně s maminkou naší dělala úkol. Z jednotlivých tříd 6 Petra a Eva Žlutá třída fotografie: návštěva Mikuláše, Zemědělské muzeum, na zahradě

7 Podzim jsme strávili adaptací nových dětí. Do naší party zeleňáků jsme přijali šest tříletých dětí a nového předškoláka Maxmiliána. Společně jsme si upevnili sociální, duševní a hygienické dovednosti. Navštívili jsme několik hřišť v okolí naší MŠ. Nejvíce se nám líbilo na hřišti ve Vysočanech, na Sedmikrásce, Invalidovně a v Karlíně. Byli jsme pozváni na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde nás provázel tatínek Klárky, profesor Jiří Černický, který je několikanásobný držitel uměleckých cen u nás i v cizině. Prošli jsme dílny a ateliéry, kde tvoří, pracuje a přednáší tatínek Kárky a jeho studenti. Zhlédli jsme, jak se váže kniha, tvoří šperky a vyrábí sklo. V galerii Harfa jsme obdivovali barvy a motivy malířky Marie Brožové, která je zapsaná v Knize rekordů, protože maluje pouze pastelkami. Dále jsme zhlédli na vyšehradské výstavě obrazy akademické malířky a naší paní učitelky tchaj-ťi Táňi Svatošové. Pozorovali jsme úžasné pohyby štětce, kde je zachycena Metoda vědomé stopy (rozvoj grafomotoriky předškolních dětí). Máme spoustu krásných uměleckých zážitků, které nás potěšily, a obohatily. Státní svátky (28.9. a ) jsme prožili s předškoláky na Pražském hradě, kde jsme si detailně prohlédli nádhernou gotickou katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Měli jsme štěstí a vychutnali si slavnostní výměnu Hradní stráže. Vyfotili jsme se u pozlacených korun v chrámovém presbyteriu a tyto fotky jsme použili na naše předškolácké tablo. Podle publikace o katedrále jsme hledali barevné vitráže, které jsme výtvarně zpracovali ve třídě a zdobí nám patro, kde každodenně relaxujeme po obědě. Pasování předškoláků jsme pojali v klasickém slavnostním duchu při fanfárách Hudby Hradní stráže. Divadlo ABC nám zapůjčilo rekvizity - meč a královskou korunu. Trika, do kterých jsme byli oblečeni, jsme si vlastnoručně pomalovali naším erbem MŠ. Jako parta pasovaných předškoláků jsme navštívili Městská divadla pražská, prohlédli jsme si zákulisí divadla ABC a zhlédli veselou a poučnou pohádku Lakomá Barka. Dušičky jsme prožili společně čtením knížky Naše rodina a prohlédli jsme si pražský hřbitov Slavín na Vyšehradě, kde jsme zapálili svíčky u hrobů J. Čapka, W. Matušky, M. Horákové a jiných českých velikánů. Advent jsme prožili zpíváním koled, vyráběním dárků pro naši rodinu Zelená třída a kamarády. Povídali jsme si o tradici a symbolech Vánoc. Také jsme koledovali u pana starosty na Libeňském zámku MČ Praha 8. Na naše vánoční dílny na třídě jsme pozvali naše rodiče a společně jsme vyráběli vánoční dekorace (vločku), samostatně jsme pracovali s tavnou pistolí a ochutnali vanilkové rohlíčky, které jsme upekli pro rodiče. Na vánočních trzích jsme utržili Kč za naše výrobky, tuto částku věnujeme, již podruhé, na útulek pro opuštěné pejsky v Praze Tróji, který navštívíme na jaře letošního roku. V tomto roce si přejeme sobě, Vám i všem Vašim blízkým mnoho radosti spokojenosti, pohody a zdraví v pracovním i osobním životě. Vaši zeleňáci, Jára s Danou Z jednotlivých tříd 7 Zelená třída fotografie: Pražský Hrad, rekvizity z pasování předškoláků

8 Tvořivost Na začátku prosince jsme si naplánovali společné setkání s rodiči adventní dílnu. S dětmi jsme předem upekli perníčky a moc jsme se těšili, jak si je společně s maminkami ozdobíme. Perníčky tentokrát sloužily na ozdobení stromečku a v pátek před Vánoci jsme je společně snědli. Účast byla hojná a přišli i dva tatínkové, jeden se chopil zdobení a druhý se věnoval zachycení atmosféry na fotografie. Jak sami vidíte, zdobily maminky i děti a šlo jim to báječně. Po ozdobení všech perníčků bylo vidět, že všichni by si rádi ještě pohráli, a tak jsme jim se Zdeničkou připravily materiál na výrobu vánočního přáníčka s tématem anděl. A najednou se role otočily, maminky vyráběly a děti jim radily jak na to. Bylo úžasné pozorovat některé rodiče s jakým zaujetím své přáníčko tvořili a jak se spolu s dětmi ocitli ve světě fantazie a zapomněli na starosti všedního dne. Myslím si, že si to všichni užili a odcházeli spokojeně domů s přáníčkem a perníčkem - sladkou odměnou za dobře vykonanou práci. Stromeček jsme si v dalším týdnu ozdobili malovanými perníčky a ze setkání mám zůstal krásný pocit a fotografie, které hovoří za vše. Tvořivost je jedna z mála činností, které nám pomáhají se vymanit z běžného života, kdy většinu času přemýšlíme o budoucnosti či minulosti. Když něco tvoříme, ať je to malování, keramika, zpěv, navrhování oděvů, pěstování květin jakákoliv činnost, která nás naplňuje, ocitáme se rázem v přítomném okamžiku, kde se věnujeme činnosti, která nás zajímá a cele nás pohltí. Automaticky tak zapojujeme svoji fantazii a stáváme se dětmi. Dítě, když se něčemu věnuje, vždy činnost vykonává, jak nejlépe umí Bílá třída v daný okamžik, celou svou bytostí a s výsledkem své práce je spokojeno. V tomto směru se máme od svých dětí co učit. Pokud se nám povede tvořivost znovu zařadit do svého života, ať s dětmi, či oprášíme staré koníčky, a budeme dělat něco pro svoji radost, automaticky začne v našem životě narůstat vnitřní spokojenost a ta se projeví i na našich blízkých, se kterými sdílíme svůj život. Spokojený rodič = spokojené dítě. Zuzana Kde všude jsme byli a co jsme dělali: Od jsme se adaptovali s novými dětmi a na procházky mimo zahradu jsme chodili jen v nejbližším okolí. Pak, pokud bylo hezky, jsme navštěvovali hřiště u koule, na Invalidovně, jezdili jsme do Vysočan na kamenný hrad a do aleje k řece. Od října jsme s předškoláky každý čtvrtek jezdili plavat do Axy. Akce Divadlo v Mš Divadlo Jiskra Sněhurka Divadlo v Mš Galerie Vyšehrad obrazy T.Svatošové Pasování předškoláků Návštěva hřbitova na Olšanech Prohlížení minerálů, drůz, zkamenělin... v obchodě Bílá labuť NG Anežský klášter Dílna středověkého malíře Divadlo Gong Lakomá Barka Návštěva bioobchodu v Karlíně poznávání potravin Divadlo v Mš Vánoční příběh Galerie Harfa obrazy Marie Brožové pastelky Setkání s rodiči adventní dílna Alej krmení vodních ptáků Mikulášská nadílka v Mš Společná koupě vánočního stromku a vycházka na Staroměstské náměstí Betlémská kaple vánoční výstava Vánoční trhy v Mš Odbor školství Krakov- přání a zpívání koled zaměstnancům odboru večer vánoční koncert v kapli Vánoční nadílka ve třídě 7.1. Děti si sami zahráli vánoční příběh ve třídě a uzavřeli jsme si tím dobu vánoční Divadlo Minor- O Malence Zuzana, Zdena a Líba Z jednotlivých tříd 8 Bílá třída fotografie: pasování předškoláků, tvoření s rodiči

9 O umývání rukou Plavání I zdánlivě tak banální věc, jako je umývání rukou, je pro zdraví člověka naprosto zásadní! Dovolím si tvrdit, že je to ten nejzákladnější z elementů, který k ochraně zdraví přispívá. Ruce jsou totiž nejčastějším přenašečem infekcí. Důkladné a správné umývání rukou je jednoduché a přitom nejúčinnější metoda, jak šíření nemocí omezit. Ne nadarmo se říká infekční žloutence nemoc špinavých rukou. Podobně jako trváme na tom, aby se děti česaly, čistily si zuby, měli bychom dbát i na to, aby si pravidelně myly ruce! A aby tuto potřebu měly zvnitřněnou a zautomatizovanou nejpozději před vstupem do základní školy. Aspekt ochrany svého zdraví je nad slunce jasný. Neméně však důležitý je aspekt ochrany zdraví toho druhého! Mateřská a základní škola jsou místa, kde se děti spolu setkávají a společně si hrají, kde si spolu podávají ruce a drží se za ně, dotýkají se jeden druhého, atd. Učme děti, ať jsou ohleduplné, jak ke zdraví svému tak ke zdraví ostatních! Zdůrazňujme jim smysl umývání rukou, na který děti rychle přijdou samy, položíte-li jim např. otázky: PROČ MYSLÍŠ, ŽE BYCHOM SI MĚLI UMÝ- VAT RUCE?, CO MYSLÍŠ, ŽE BY SE MOHLO STÁT, KDY- BYCHOM JEDLI ŠPINAVÝMA RUKAMA?, KDYŽ PODÁŠ ŠPINAVOU RUKU KAMARÁ- DOVI? atd. V zelené třídě jsme na toto téma měli projekt a dětem byly důkazem i prožitkem pokusy s navlhčeným kosmetickým tamponem mýdlovou a čistící pleťovou vodou, kdy si děti zkoušely otírat ruce špinavé, umyté mýdlem i bez mýdla (některé děti si oplachují ruce jen vodou, což je nedostatečné!). Poznaly tak, že ruce mohou být špinavé, i když vypadají zdánlivě čistě. Nakonec jsme si společně vytvořili PRAVIDLO ČISTÝCH RUKOU. když přijdeme zvenku (i ráno v MŠ před podáním ruky) po použití toalety před jídlem a po jídle po každém zakašlání, dáme-li si je před ústa a nepoužijeme kapesník po pracovních a výtvarných činnostech když vypadají nečistě Je potřeba si uvědomit, že dodržování tohoto hygienického návyku musí být důsledně sledováno, jak ze strany MŠ, tak ze strany rodičů! S pozdravem čistých rukou Dana Plavání 2012/2013 V letošním školním roce děti plavaly v bazénu hotelu Axa. Kurz organizovaného plavání zde pořádá plavecká škola Betynka (www.betynka.cz). Děti získaly předplavecké dovednosti. Naučily se nebát vody. Plavaly s různými pomůckami, při potápění si zdokonalily orientaci ve vodě, hrály různé hry a často skákaly do vody. Všechny děti si odnesly Mokré vysvědčení. Ať je teplo nebo zima, ve vodě je vždycky prima. Plavu prsa, plavu znak, jde to, ale všelijak. A když něco neumím, v Betynce se doučím. Každý týden učím se, plavu si a snažím se. Plavu si teď pro radost, ve vodě už nejsem host. Po celých deset lekcí se dětem věnovali vždy nejméně tři plavčíci. Profesionální přístup, zábavné činnosti a citlivé jednání s bojácnými dětmi jsme všichni ocenili. Z naší školy se přihlásilo 40 dětí. 5 dětí bylo z různých důvodů odhlášeno v průběhu prvních 2 lekcí. Celkovou účast však kazila nemocnost. Jen jedno dítě absolvovalo všech 10 lekcí. 16 dětí plavalo více jak 5x, 18 dětí plavalo 5x a méně. Jana A kdy je potřeba si ruce umývat, ať už jsme doma nebo ve školce? 9

10 Chceme znovu zdůraznit důležitost docházky do mateřské školy pouze zdravých a doléčených dětí. Jedině tak se vyhneme lavinové nemocnosti dětí z prosince. Dítě, které v sobě bojuje s nemocí, si pobyt ve školce neužije, ale nakazí ostatní děti a v důsledku stejně definitivně onemocní. Nedoléčené děti svým předčasným návratem riskují vrácení nemoci či opětovnou nákazu. Prosíme Vás o maximální ohleduplnost a důslednost. V opačném případě se děti učí nesprávnému chování při nemoci. Vždyť i samotné dítě tuší, že není zdravé, když projevy jeho nemoci jsou před odchodem do školky potlačovány léky. Je smutné, že některé děti se tak musí vyrovnat se lží rodičů. Jeden z mnoha rozhovorů dětí: Proč máš tu teplou mikinu na sobě? Protože jsem nemocná. Mám rýmu a včera jsem měla teplotu. Tak to nemáš být ve školce Jo, máš být v posteli. Já to mámě říkala, ale řekla mi, že musím jít. Jo, tak to tě asi nemá kdo hlídat. Hmm, říkala, že musí do práce. Mám to tu vydržet a pak si doma zase lehnu. nebo Zdraví Já chodím ze školky po O, jen když jsem nemocnej. Lenka a Jana Tomuto tématu se věnuje i článek na kam-az-mohou-vest-dusledky-prechazeni-nemoci.html Kam až mohou vést důsledky přecházení nemocí Přecházení nemocí není v dnešní době nic neobvyklého. Strach o práci, finanční ztráty, ale i neschopnost se od své práce odloučit nutí stále více lidí chodit s nachlazením, ale i s chřipkou či angínou do zaměstnání. Bohužel jen málokdo si uvědomuje, že neustálým přecházením těchto nemocí si zadělává na celoživotní následky, přičemž léčba je pak finančně i časově náročnější. Nepochybně nejlepším lékem na tyto běžné nemoci je ulehnout do postele a vše v klidu vyležet a vypotit. Kromě dostatku tekutin pak lidé obvykle nepotřebují žádné léky. Ty by měly přijít na řadu až při teplotě nad 38,5 stupně Celsia. Každá nemoc je pro tělo obrovskou zátěží vyžadující velkou dávku energie na vypořádání se s ní. Pokud člověk nemoc ignoruje a pořádně neléčí, pak tělo nejen zeslábne, ale i viry či bakterie v těle o mnoho více škodí. Při přecházení chřipky se mohou objevit i komplikace v podobě zánětů průdušek či těžkých zápalů plic, jejichž léčba může být velmi náročná a v těžkých případech se může jednat o onemocnění smrtelné. Chřipkové viry navíc mohou napadnout i jiné orgány a způsobit v nich rozsáhlou bakteriální infekci. Velmi často se jedná o srdce a záněty srdečního svalu, osrdečníku či srdeční chlopně, kde poté může docházet k její nedomykavosti. Existují i případy, kdy lidé, kteří přechodili chřipku a jiné virové infekty, byli nuceni podstoupit po několika letech transplantaci srdce. Ve výjimečných případech mohou tyto nemoci způsobit i zánět mozkových blan. Jak je tomu u přecházení angíny Při propuknutí angíny by lidé měli navštívit lékaře okamžitě. Přecházení virových i bakteriálních angín může být velmi nebezpečné a hrozí riziko revmatického postižení srdce, které může poškodit srdeční chlopně. Po odeznění angíny může časem dojít i k postižení ledvin. Další komplikací angíny je hnisavý absces (ložisko plné hnisu), který při větším šíření zánětu vzniká hlouběji v tkáních hltanu. Léčba pak vyžaduje chirurgický zákrok. Přecházení nemocí může vyvolat i další vážné následky v podobě poškození kostní dřeně a poruchy tvorby krvinek, což vede k chudokrevnosti a také ke snížení obranyschopnosti organismu fotografie: děti z bílé třídy si užívají podzim na Vyšehradě

11 Vánoční koncert je spolu s letním koncertem, na kterém se loučí předškoláci se školkou, jednou z velkých akcí pořádanou naší mateřskou školou. Na koncert se proto děti dlouho připravují. Zvládnutí mnohdy jejich prvního veřejného vystoupení, je pro ně dost náročné. Letošní nácvik koled i samotný koncert byl ovlivněn velkou nemocností dětí. V některých dnech byla nemocnost dětí opravdu vysoká. I přes tuto komplikaci děti koncert zvládly a zážitek z něj si ponesou do dalšího života. Je škoda, že ne všichni posluchači přišli na koncert se sváteční náladou. Patrně si neuvědomili, jak moc jejich nevhodné chování výkon dětí může ovlivnit a ostatním koncert znepříjemnit. Spolupráce Vánoční se základní koncert školou Palmovka tak moc snažili. Bohužel, ne všichni návštěvníci byli stejného názoru, a tak můj celkový dojem z koncertu zkazilo jejich chování. Je samozřejmé, že na podobných událostech, kterých se účastní malé děti, nebude hrobové ticho. Chová- O tom nám napsala maminka Honzíka z modré třídy: Na vánoční koncert dětí MŠ Sokolovská v kapli Českobratrské církve evangelické jsem se velmi těšila. ní malých dětí bylo zcela uspokojivé Přestože byl můj syn nemocný a nemohl se vystoupení zúčastnit, nevá- však koncert značně rušily. Přelézaly k jejich věku, některé z větších dětí hala jsem a na koncert se dostavila. lavice, stály na nich nebo seděly na Jednak to byla příležitost pro naladění se na vánoční čas, zároveň poděnýma tak, že se skoro dotýkaly lavi- jejich opěrné části s nohama natažekování učitelskému sboru a vyjádření ce před nimi. Nejvíce zarážející pro podpory všem účinkujícím, kteří se Co je nového ve školce mě však na tom všem byla reakce fotografie na 1. straně: zdobení perníčků v bílé třídě dospělých, kteří děti doprovázeli ta totiž nebyla žádná, a tak děti vesele pokračovaly ve svém počínání dál. Myslím si, že podobné společenské akce jako byl tento koncert, by měly vést děti nejen k zájmu o tradici, hudbu a zpěv, ale také bychom při nich my, rodiče, měli děti vést k tomu, jak se na těchto akcích chovat, tedy učit je základním pravidlům slušného chování. Na závěr bych se s vámi chtěla podělit o velmi výstižný citát, který je vyvěšen v dětském koutku jedné místní restaurace: Děti, jsou-li v kavárně, musí se slušně chovat. Nechovají-li se slušně, nemohou za to děti, ale rodiče, kteří je řádně nevychovali. Nevychovaní rodiče nepatří do kavárny. Jitka Vavříčová fotografie z advetního času: vánoční trhy v jídelně MŠ, divadlo v MŠ Cesta do Betléma červeňáčci jdou popřát paním kuchařkám

12 Perličky Mohlo by vás zajímat Ekoškolka PERLIČKY Při výtvarné práci povídá Dana Kačence: Vidím, že jsi u té práce už dost dlouho. To si dáváš na ní záležet, viď?! Kačenka to potvrdila, a když k ní přišla studentka Daniela, která jí řekla, že se jí to líbí, tak Kačka odpověděla: Já si nechám dělat záležitosti! Při prohlížení knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce se Jára zeptal dětí: Má spisovatel Josef Čapek brýle a proč? Načež mu Vojta odpověděl: Aby viděl, co píše a nepsal blbosti! Dana: Co myslíte, že by se stalo, kdyby lidé jen leželi a jedli by? Karlička: Byli by přežraný Petr: Z toho smíchu se mi rozevřel krk! Linda: Klidně tam jdětě, jestli máte pro strach naděláno. Lucinka: Já jsem měla teploměr. (teplotu) Po skončení zpívání vánočních koled si Berník oddychl: Ještě, že nás nikdo neslyšel. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT Na nástěnkách naší školky se objevuje mnoho zajímavých a užitecných informací. V současnoti jste si mohli přečíst třeba leták ze Státního zdravotního ústavu: Jak vybrat školní brašnu. Tento leták a mnohé další naleznete na: Informace o programu Škola podporující zdraví najdete na: Výukové materiály o mikrobech, infekcích, hygieně, správném užívání antibiotik a léků najdete na EKOŠKOLKA Naše školka se zapojila do pilotního testování programu Ekoškolka. Je nám blízká myšlenka, aby děti od útlého věku vyrůstaly v souladu s principy udržitelného rozvoje a v těsném sepětí s přírodou. Mezinárodní pozadí vzniku programu Ekoškolka Program Ekoškola (Eco-Schools) byl vyhlášený v roce 1995 (více na www. eco-schools.org), jako reakce na Summit Země v Rio de Janeiro s cílem zapojit mladé lidi do hledání řešení pro udržitelný rozvoj. Česká republika se do tohoto programu zapojila v roce Program Ekoškola probíhá v dalších 52 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education). V České republice program probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Počátky ekoškolek v České republice V ČR je program zatím určen pro základní a střední školy - mateřské školy ani jiná předškolní zařízení nemají možnost se do tohoto programu zapojit. Ekocentrum Podhoubí a Sdružení TEREZA usilují o přizpůsobení tohoto programu také pro mateřské školy. Od září 2012 se Ekocentru Podhoubí podařilo získat první finanční prostředky na vytvoření metodiky programu pro MŠ a předškolní zařízení a na jeho pilotní otestování na pražských mateřských školách. První českou průkopnicí, která se celým svým životem zasadila o to, aby upozornila na narůstající problém odcizování dětí přírodnímu prostředí, se stala Mgr. Emílie Strejčková. V roce 2004 založila první soukromou ekologicky orientovanou mateřskou školu Semínko o.p.s. v Toulcově dvoře, která v duchu jejího odkazu nadále pokračuje ve svém poslání a zároveň osvětě směrem k veřejnosti i po smrti své zakladatelky. Dalším člověkem, který pomáhá vytvořit základní orientaci v tom, co je a co není ekologicky orientovaná mateřská škola, je PhDr. Tereza Vošahlíková. Společně s kolektivem autorů vypracovala manuál Ekoškolky a lesní mateřské školy (MŽP, 2012). Cíle programu Ekoškolka Hlavním cílem programu Ekoškolka, aby děti za pomoci učitelů, rodičů a dalších dospělých snižovaly ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšovaly prostředí ve škole a jejím okolí. Na cestě k tomuto cíli bychom však neměli zapomínat na to základní a nejdůležitější: umožnit dětem co nejčastější pobyt v přírodě nebo přírodně upravené zahradě a to za každého počasí. Jenom tak lze u dětí vytvořit environmentální senzitivitu, která je základem udržitelného chování v pozdějším věku. Tato senzitivita se nejlépe tvoří v předškolním věku. Další a podrobnější informace získáte ve třídách a na nástěnkách školky. Jana 12

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Pitkovická 260. AD 1/ Provoz Mateřské školy: 6:30 17:00 hod Počet dětí: 1 třída Hvězdičky 26 dětí povolená vyjímka 2 třída Sluníčka 24 dětí

Pitkovická 260. AD 1/ Provoz Mateřské školy: 6:30 17:00 hod Počet dětí: 1 třída Hvězdičky 26 dětí povolená vyjímka 2 třída Sluníčka 24 dětí Třídní schůzka Dne: 25.6. 2013 Mateřská škola Čestlice Pitkovická 260 17:00 hod Program: 1/ Představení kolektivu 2/ Informace o vzdělávacím programu školy 3/ Organizace školního roku 4/ Informace ke stravování

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou Tereza Vošahlíková Peter Grahn a kol. (1997) - Porovnání 2 MŠ: moderní městská a lesní vesnická - Rodiče dětí srovnatelné sociometrické ukazatele - Učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hledáme recept na radostné bruslení Mgr.Blanka Jiskrová Organizace v přípravce Zimní období: 2(+1)x 60min./týden led 1 x 60min./ týden tělocvična (bazén)

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE I.oddělení KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE Témata na červen Na světě je plno dětí Pozor,to se nesmí Máme se jak v pohádce Už jedeme na prázdniny Písničky Opičí kapela Svátek zvířátek Pohybové hry

Více