Zima Co je nového Zápis do ZŠ Z jednotlivých tříd O umývání rukou Zdraví Plavání Vánoční koncert Perličky Ekoškolka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zima 2013. Co je nového Zápis do ZŠ Z jednotlivých tříd O umývání rukou Zdraví Plavání Vánoční koncert Perličky Ekoškolka"

Transkript

1 Zima 2013 Co je nového Zápis do ZŠ Z jednotlivých tříd O umývání rukou Zdraví Plavání Vánoční koncert Perličky Ekoškolka

2 Co je nového ve školce Vážení čtenáři našeho občasníku Provázku! Poslední lednový den, 31. leden 2013, završil konec prvního pololetí školního roku 2012/2013. Je na čase ohlédnout se za událostmi, které nás v něm provázely. (Poznámka: odtud název našeho občasníku Provázek). Ohlédnout se za nimi a říci si, co se povedlo, co ne a co by se dalo zlepšit. Z příspěvků z jednotlivých tříd se dozvíte o činnostech dětí, akcích, kterých se děti zúčastnily, a co prožívaly v tomto pololetí. Pokud se budete vracet k obsahu Provázku Zima 2012, budou vám připadat činnosti i akce dětí podobné. Je tomu tak. Nicméně pokaždé je prožívá jiná skupina dětí a jinak. Je to tím, že se děti posouvají v rámci věkového složení skupiny ve své třídě od nejmladších postupně k nejstarším a zaujímají v ní pokaždé jiné role. A platí, že Nikdy dvakrát nevstoupíš do téže řeky. V obsahu tohoto čísla Provázku najdete i kritické, leč oprávněné požadavky paní učitelek na docházku zdravých dětí do mateřské školy. Protože nemocné děti sem nepatří. Ty patří domů, do postýlek, do klidu, aby si nepoškodily svoje budoucí zdraví. Ostatně máme tento požadavek i ve Školním řádu naší školy. Z hlediska zdraví dětí si přečtete o významu návyku mytí rukou jako prevenci onemocnění. A aby informací o ochraně zdraví nebylo málo, dozvíte se o tom, jak zvolit pro své děti vhodnou obuv na přiloženém letáku s názvem Obouváme správně své děti? Co bychom měli vědět, než koupíme svým dětem novou obuv, který vydalo Sdružení českých spotřebitelů. V neposlední řadě se zamyslíme nad zápisem dětí do základní školy a jejich přípravou na vstup do ní. Přeji vám inspirativní čtení Lída Šprachtová Co je nového Za zmínku stojí nové výtvarné pojetí zdi u skluzavky v 1. patře. Původní výzdoba zdi, která zobrazovala exotická zvířata, již byla poničená a neúplná. Na kolmé zdi již nebyly namalovány hlavy zvířat, které tam pokračovaly z vedlejší zdi, protože kolmou zeď bylo nutné natřít. Důvodem bylo značné ošoupání původní malby na zdi od dětí (které se o ni opíraly zády před sklouznutím). Navíc výtvarný styl nezapadal do stylu ostatní výzdoby interiéru budovy mateřské školy. Proto jsem požádala paní Tatiánu Svatošovou, akademickou malířku, která vlastně vyzdobila celou naši mateřskou školu, o zpracování návrhu na nové ztvárnění této zdi. Ten po odsouhlasení realizovala. Realizace návrhu s sebou přinesla jeden velmi nepříjemný zážitek. Paní Svatošová zeď upravovala v době dvou víkendů měsíce října. Po dokončení její práce v pondělí zůstala kancelář vedoucí školní jídelny, kde měla uloženy barvy a pracovní stolek, odemčena. Toho v úterý dopoledne využil zloděj a z místnosti odcizil notebook vedoucí školní jídelny. Nechápu, jak mohl vůbec někdo do této místnosti vstoupit, když tam neměl co dělat a ukradnout zdroj nesmírně důležitých dat pro vedoucí školní jídelny. Ta byla z krádeže hodně rozzlobená, protože musela všechna ukradená data o strávnících nově zpracovávat. Nejenže zloděj okradl mateřskou školu, ještě přidělal hodně práce paní Martinovské. Celou záležitost jsem předala státní policii. Zápis do školy Poslední měsíc prvního poletí školního roku je rovněž dobou zápisu dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ukládá zákonnému zástupci dítěte v souladu s 36 odst. 4 školského zákona povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Termíny dnů otevřených dveří základních škol pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče městské části Praha 8 pro školní rok 2013/2014 probíhaly již od 20. listopadu 2012 a termíny zápisů dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol probíhají od 15. ledna. Zákon je třeba respektovat. Pro ředitele základních škol je důležité vědět dostatečně dopředu, kolik dětí se jim hlásí do prvních tříd, aby mohli včas rozhodnout, které děti mohou na žádost jejich rodičů přijmout, kolik prvních tříd a po kolika žácích otevřou. Možná i to jsou důvody, které vedly zákonodárce k uzákonění této doby zápisu. Při zápisu se snaží učitelé základních škol ověřit, zda je dítě na školu tzv. zralé. Termín školní zralost je odborným termínem, obecně ji můžeme vymezit jako dosažení takového stupně vývoje (v oblasti fyzické, mentální, emocionálně sociální), aby se dítě bylo schopno bez obtíží účastnit vzdělávacího procesu, nebo alespoň bez větších obtíží, nejlépe však s radostí a dychtivostí. Kromě pojmu školní zralost se používá termín školní připravenost. Ta v podstatě zahrnuje kompetence (kompetence jsou souhrnem dovedností, znalostí a postojů v určité oblasti) v oblasti kognitivní, emocionálně sociální, pracovní a somatické, které dítě získává a rozvíjí učením, Co je nového ve školce fotografie na 1. straně: zdobení perníčků v bílé třídě 2 fotografie: děti z bílé třídy a první sníh na školní zahradě přáníčko dětí a rodičů z bílé třídy

3 Zápis do základní školy sociální zkušeností (zejména v MŠ). Uvedené kompetence jsou podrobněji rozpracovány v Kurikulu podpory zdraví v mateřských školách, podle kterého naše mateřská škola pracuje a které je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, závazným dokumentem pro vzdělávání v mateřských školách. Daniel Goleman v knize Emoční inteligence (vydal Columbus, s. r. o. v Praze 1997) uvádí, že školní připravenost závisí na nejzákladnější ze všech znalostí, tj. na znalosti, jak se učit. Vyjmenovává sedm nejdůležitějších aspektů této schopnosti: 1. Sebevědomí. Dítě by mělo mít pocit, že plně kontroluje a dokáže zvládnout svoje pohyby, chování i okolní svět. Mělo by být přesvědčeno, že když se do něčeho pustí, setká se jeho snaha s úspěchem a dospělí mu v případě potřeby pomohou. 2. Zvídavost. Pocit, že je dobré a zajímavé dovídat se nové věci a že učení je příjemné. 3. Schopnost jednat s určitým cílem. Přání a schopnost ovlivňovat dění a jednat vytrvale. To souvisí s uvědomováním si vlastních schopností. 4. Sebeovládání. Schopnost přizpůsobovat a ovládat vlastní chování způsobem odpovídajícím věku: smysl pro vnitřní sebekontrolu. 5. Schopnost pracovat s ostatními. Tato schopnost je postavena na tom, jak dítě dokáže být chápáno ostatními a zároveň ostatním rozumět. 6. Schopnost komunikovat. Přání a schopnost si prostřednictvím slov vyměňovat myšlenky, pocity a představy. Tato vlastnost úzce souvisí s důvěrou dítěte v lidi kolem sebe a s příjemnými pocity plynoucími z činnosti sdílené s ostatními dětmi nebo s dospělými. 7. Schopnost spolupracovat a nalézt při společné činnosti rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami ostatních. Oblasti důležité pro posuzování školní zralosti jsou: Tělesný (somatický vývoj a zdravotní stav Úroveň vyspělosti poznávacích (kognitivních) funkcí - vizuomotorika, grafomotorika - řeč - sluchové vnímání - zrakové vnímání - vnímání prostoru Zápis do základní školy - vnímání času - základní matematické představy Úroveň práceschopnosti (pracovní předpoklady a návyky) Úroveň zralosti osobnosti (emocionálně sociální) Podrobnější informace ve skriptech Jiřiny Bednářové, Vlasty Šmardové: Školní zralost, Co by mělo umět dítě před vstupem do školy (vydalo nakladatelství Computer Press, a.s., Brno, 2010). V naší mateřské škole již třetím rokem pracujeme s knihou Brigitte Sindelarové Předcházíme poruchám učení (vydalo nakladatelství Portál, s. r. o. v Praze 2007). Práce s touto knihou je pro nás diagnostický prostředek pro zjištění úrovně dosažené školní zralosti u každého předškoláka. Obsahem knihy je soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Autorka textu a cvičení vychází z toho, že vývoj myšlení a učení je analogický vývoji stromu. Proto má každý předškolák svůj obrázek stromu. Ten má větve složené z dílků, které učitelka postupně vyplňuje podle dosaženého stupně dovednosti v příslušné oblasti. Každá oblast představuje jednu větev. Učitelka pracuje individuálně s každým předškolákem a vyplňuje postupně dílky každé větve jeho stromu podle rozvíjení dovedností v oblasti. Podle toho učitelka pozná, ve které oblasti dítě potřebuje podporu a příslušnými cvičeními a činnostmi deficit odstraňuje. Je dobré, když se rodiče dítěte zajímají, jak je strom jejich dítěte zabarvený, protože se mohou zapojit do rozvoje jeho dovedností činnostmi a cvičeními doma. Práce rodiče s dítětem je zároveň i přípravou na roli rodiče prvňáčka, kdy je třeba dávat dítěti ze začátku každý den podporu, učit ho připravovat si tašku, dělat úkoly, učit se učit, rozdělovat čas mezi 3 zábavu a povinnosti. Příprava na vstup do školy nezačíná až poslední rok před vstupem dítěte do první třídy. Školní zralost a připravenost je výsledkem našeho vedení dítěte od jeho narození. Jakým jsme dítěti vzorem, zda si s ním povídáme, dovedeme mu naslouchat, nesnižujeme jeho výroky, podporujeme jeho samostatnost, soběstačnost i v řešení problémů, zda máme společné zážitky ze společných činností, jakými jsou hra, vaření, výlety. Velkou roli hraje i čas trávený dítětem ve společnosti televize, počítače. Nesmírně důležité je čtení dítěti. Jestli má dítě vyvážený program v průběhu dne, zda není přetěžované, má dost času na hru, na činnosti, které ho baví, zda dostatečně spí, co jí a jak často. Je mnoho činitelů, kteří ovlivňují školní zralost a školní připravenost. Určitě jsem nevyjmenovala vše, co dítě ovlivňuje. Nesmíme zapomenout, že to není pouze snaha rodičů a pedagogů, ale velikou měrou se podílejí vrozené předpoklady a zdraví dítěte. Rozhodující je však výchova dítěte v rodině. Mateřská škola rodinnou výchovu doplňuje, ale nahradit ji nemůže. Ještě chci poukázat na situaci, v níž se dítě nachází v období zápisu. Pro dítě tato doba znamená skok z ještě ne zcela strávených zážitků z Vánoc do zcela nové situace. Je postaveno před fakt, že v září půjde do školy, proto jde k zápisu. Má před sebou ještě 7 celých měsíců svého vývoje, což je vlastně více než jedna dvanáctina jeho celého života. Za tuto dobu udělá ještě mnoho významných pokroků. Předběžné testy školní zralosti bude u nás v MŠ paní Mgr. Hana Imlaufová provádět ve čtvrtek Pokud se rodiče rozhodnou podat žádost o udělení odkladu školní docházky o jeden školní rok, musí podat žádost řediteli základní školy, kde byli u zápisu do Viz 37 školského zákona. Svoji žádost by měli doložit dvěma potvrzeními doporučeními od odborníků, nejlépe je domluvit se s ředitelem příslušné základní školy, co konkrétně bude potřebovat doložit. Odklad školní docházky by měly mít děti, které to skutečně potřebují. Zbytečně udělený odklad školní docházky může dítěti ublížit v jeho vývoji. Od platí podle novely školského zákona, že děti s OŠD platí školné.

4 Z jednotlivých tříd Září loňského roku přineslo do červené třídy několik změn V červnu jsme se rozloučili s dětmi, které odešly do školních lavic a z party dětí prostředňáků se stali PŘEDŠKO- LÁCI, kteří si svou novou roli náležitě, a někteří i dosti zodpovědně, užívají. Společně jsme si vyzdobili trička na pasování, přichystali sladké jednohubky, vyzdobili třídu a oslava dětí nejstarších mohla začít. A pomáhali všichni! I nejmladší červeňáčkové, kteří se, právě díky pomoci některých předškoláků a naší Sofinky, rychle adaptovali v novém prostředí školky. Máme za sebou několik měsíců společného života ve třídě a můžeme říci, že slova z naší každodenní písničky.kluci, holky z červený, my se rádi máme jsou pravdivá. Podzimní čas byl ve znamení brambor a dýně. Z originálních tvarů hlíz děti vytvořily dle vlastní fantazie úžasná díla (dinosaury, domácí zvířata, slony, pistole ). A pořádně nám u toho tvoření vyhládlo! Společně umíchaná a upečená dýňová bábovka všem zachutnala. A protože mnoho rodičů nás prosilo o recept, plníme svůj slib a přejeme dobrou chuť! Bábovka z dýně a ořechů 3 vejce 1 balení vanilkového cukru 400g cukru 200ml oleje 2 lžičky skořice 600g dýňové dužiny 150g vlašských ořechů 1/2kg polohrubé mouky ½ lžičky soli 1bal. prášku do pečiva máslo na vymazání formy Žloutky oddělíme od bílků. Ze žloutků,vanil.cukru, cukru, oleje a skořice ušleháme pěnu. Nastrouháme dýňovou dužinu, přidáme ji k vaječné směsi a dobře promícháme. Vlašské ořechy jemně umeleme. Smícháme mouku, prášek do pečiva, sůl a mleté ořechy a vše zapracujeme do dýňové směsi. Troubu předehřejeme na 180 C. Z bílků ušleháme tuhý sníh. Přidáme k těstu a opatrně zapracujeme. Bochníkovou nebo otevírací formu vymažeme. Těstem naplníme pečící formu a pečeme v troubě asi jednu hodinu.formu vyjmeme z trouby Červená třída a necháme zchladnout, posypeme moučkovým cukrem a vše sníme. První adventní neděle byla již za námi, přesto jsme se sešli s některými rodiči v podvečer 3. prosince v naší třídě u hrnku teplého punče a podařilo se nám vytvořit několik opravdu originálních adventních věnců. Děkujeme maminkám, babičce Anežky a dětem za vytvoření příjemné atmosféry, popovídání, za čas, který jste si na nás udělali. Od první zapálené svíčky na věnci jsme si začali užívat adventního času. Připomněli jsme si tradiční zvyky Vánoc, navštívili výstavu betlémů, vyráběli dárky pro rodiče, učili se nové koledy, počkali jsme si na Ježíška, který nám letos nadělil úžasné dárky (přijďte si pohrát, rodiče). Ale nejvíc jsme se těšili na společný vánoční koncert v Husově kapli. Bohužel, červeňáčkové byli hodně nemocní, takže účast dětí a rodičů byla skromnější. Petra a Anička Z jednotlivých tříd 4 Červená třída fotografie: vaříme a slavíme ve třídě, stavíme na zahradě

5 Složení Modré třídy pro školní rok 2012/2013 je následující: 4 předškolní děti (samá děvčata), 11 dětí střední věkové skupiny a 10 nejmladších dětí. Adaptace nových dětí v září proběhla bez větších problémů. Máme radost, že docházka Alžbětky s nemocí Epidermolysis Bullosa do naší třídy není spojena s jejím častým poraněním. Můžeme konstatovat, že přítomnost dětí u jejích zranění vede děti k dodržování třídních pravidel a větší vzájemné ohleduplnosti. Pro jejich další život je obohacující zjištění, že nejsme všichni stejní a zdraví není samozřejmostí, ale hodnotou. V polovině listopadu proběhlo ve třídě tradiční pasování na předškoláky. I tento rok děti po splnění několika úkolů pasoval král Jan. Tento rok však nepřišel v brnění, ale v hermelínovém plášti. Jednotlivé věkové skupiny dětí se tímto ceremoniálem ujaly svých rolí ve třídě. Předškolní děti a někdy i nejstarší děti z prostřední věkové kategorie od počátku školního roku již třikrát navštívily Národní galerii. Programy v NG nenásilnou a zajímavou formou dětem přibližují svět umění Modrá třída a rozvíjí jim jeho vnímání. Děti tyto programy velmi zajímají, často po nich následuje spontánní tvoření po návratu do školky. Národní galerii je možné navštívit i o víkendu, kdy pořádá své dílny pro rodiny s dětmi. Program najdete na www. ngprague.cz. Možná by to pro Vás mohla být inspirace programu volných dnů. Adventní čas byl ve znamení příprav na trhy a koncert. Prodejem našich výrobků na trhu jsme utržili 1871 Kč. Příští měsíc se s dětmi rozhodneme, na jaké dobročinné účely těmito penězi přispějeme. V lednu se děti vrátily plné zážitků z Vánoc a prázdnin. Je pozitivní a z jejich vyprávění jasně vyplývá, že největším zážitkem pro ně nebyly hromady dárků pod stromkem, ale prožitky v rodině. Společné pečení cukroví, vycházky a návštěvy přátel, ohňostroj a podobně. To je zvláště v dnešní době plné konzumu a devastace hodnot dobrou zprávou pro nás všechny. Lenka, Jiřka a Jana Jak šel čas v Modré třídě: Národní muzeum výstava Vynálezy Výstava Lego Kouzelník v MŠ divadelní představení Sněhurka divadlo K. Hackera galerie Vyšehrad Kaligrafie divadelní představení Ošklivé káčátko divadlo K. Hackera divadlo v MŠ představení O slůněti Národní galerie Veletržní palác program Modromodrá začátek plavání v bazénu Axa divadelní představení O klukovi, který neuměl zlobit divadlo K. Hackera Hravě o zdravé stravě a zubní hygieně Pasování předškoláků divadlo v MŠ Vánoční příběh Národní galerie Veletržní palác V dálce svítí Národní galerie Anežský klášter Vánoce v době Karala IV výstava betlémů kostel Panny Marie Sněžné Betlémská kaple výstava betlémů Rodinné divadlo Pražský Hrad, kancelář prezidenta vánoční trhy v jídelně MŠ vánoční koncert Z jednotlivých tříd 5 Modrá třída fotografie: NG Veletržní palác, pasování předškoláků

6 Žlutá třída Školní rok se překulil do své 2. poloviny a my jsme se po svátcích s radostí přivítali. Žlutásci jsou na sebe zvyklí, školkový život již znají, a tak se po krátké odmlce těšili na společné hry s kamarády a dovádění. Před Vánocemi měli Žlutásci plné ruce práce s přípravou pěkných výrobků pro rodiče na trhy, s výzdobou třídy, zdobením stromku a pečením perníčků, ale nutno říci, že se do práce pouštěli s radostí, a tak jim šlo dílo od rukou. Čekání na Ježíška nám zpříjemnilo i několik krásných divadelních představení a vycházek do centra Prahy na výstavy betlémů. Naší školku navštívil i svatý Mikuláš, čerta s sebou však neměl, toho prý nechal uvázaného na půdě. Předvánoční přípravy jsme si užili v klidu a pohodě, ale co je nejdůležitější společně. U většiny dětí bylo vidět nadšení a chuť spolupracovat a tak to má být. V komunitním kruhu jsme se ptali, jak se děti těší na svátky a na co nejvíce. Samozřejmě, že si každý snil o nejednom dárečku, ale mnoho dětí se již v tomto věku dokáže vyjádřit, jak je důležité být spolu s rodinou a jak spolu prožívají doma adventní čas. A to je pro nás i pro rodiče zpětná vazba. Julča: Důležité pro mě bylo být s mámou doma i se sestrou, dělat věci společně, navštívit babičku, aby jí bylo veselo. Bern: Pro mě bylo dobré lyžovat s tátou a bráchou na umělém sněhu. Verča: Mně přijdou důležití kamarádi, abychom si mohli hrát a něco se od nich naučili. Lucka: Je důležitý být s kamarádem, sestrou nebo bráchou, dát si spolu mňamku nebo jít ven. Míša: Pro mě je důležité být s tátou a mámou ve sněhu, dělat s nimi koulovačku a hrát společenskou hru. Anička: My jsme si rozdávali dárečky a dívali se společně na DVD. Kryštof: A pro mě je důležité jet za tátou o Vánocích a s mámou se rád procházím venku. Vojta: Pro mě jsou důležití kamarádi a rodina. Jonáš M.: Já jsem šel s Krýšou bráchou do školky. Tomáš: Já jsem byl s maminkou na dinosaurech. Viktorka: Já jsem společně s maminkou naší dělala úkol. Z jednotlivých tříd 6 Petra a Eva Žlutá třída fotografie: návštěva Mikuláše, Zemědělské muzeum, na zahradě

7 Podzim jsme strávili adaptací nových dětí. Do naší party zeleňáků jsme přijali šest tříletých dětí a nového předškoláka Maxmiliána. Společně jsme si upevnili sociální, duševní a hygienické dovednosti. Navštívili jsme několik hřišť v okolí naší MŠ. Nejvíce se nám líbilo na hřišti ve Vysočanech, na Sedmikrásce, Invalidovně a v Karlíně. Byli jsme pozváni na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde nás provázel tatínek Klárky, profesor Jiří Černický, který je několikanásobný držitel uměleckých cen u nás i v cizině. Prošli jsme dílny a ateliéry, kde tvoří, pracuje a přednáší tatínek Kárky a jeho studenti. Zhlédli jsme, jak se váže kniha, tvoří šperky a vyrábí sklo. V galerii Harfa jsme obdivovali barvy a motivy malířky Marie Brožové, která je zapsaná v Knize rekordů, protože maluje pouze pastelkami. Dále jsme zhlédli na vyšehradské výstavě obrazy akademické malířky a naší paní učitelky tchaj-ťi Táňi Svatošové. Pozorovali jsme úžasné pohyby štětce, kde je zachycena Metoda vědomé stopy (rozvoj grafomotoriky předškolních dětí). Máme spoustu krásných uměleckých zážitků, které nás potěšily, a obohatily. Státní svátky (28.9. a ) jsme prožili s předškoláky na Pražském hradě, kde jsme si detailně prohlédli nádhernou gotickou katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Měli jsme štěstí a vychutnali si slavnostní výměnu Hradní stráže. Vyfotili jsme se u pozlacených korun v chrámovém presbyteriu a tyto fotky jsme použili na naše předškolácké tablo. Podle publikace o katedrále jsme hledali barevné vitráže, které jsme výtvarně zpracovali ve třídě a zdobí nám patro, kde každodenně relaxujeme po obědě. Pasování předškoláků jsme pojali v klasickém slavnostním duchu při fanfárách Hudby Hradní stráže. Divadlo ABC nám zapůjčilo rekvizity - meč a královskou korunu. Trika, do kterých jsme byli oblečeni, jsme si vlastnoručně pomalovali naším erbem MŠ. Jako parta pasovaných předškoláků jsme navštívili Městská divadla pražská, prohlédli jsme si zákulisí divadla ABC a zhlédli veselou a poučnou pohádku Lakomá Barka. Dušičky jsme prožili společně čtením knížky Naše rodina a prohlédli jsme si pražský hřbitov Slavín na Vyšehradě, kde jsme zapálili svíčky u hrobů J. Čapka, W. Matušky, M. Horákové a jiných českých velikánů. Advent jsme prožili zpíváním koled, vyráběním dárků pro naši rodinu Zelená třída a kamarády. Povídali jsme si o tradici a symbolech Vánoc. Také jsme koledovali u pana starosty na Libeňském zámku MČ Praha 8. Na naše vánoční dílny na třídě jsme pozvali naše rodiče a společně jsme vyráběli vánoční dekorace (vločku), samostatně jsme pracovali s tavnou pistolí a ochutnali vanilkové rohlíčky, které jsme upekli pro rodiče. Na vánočních trzích jsme utržili Kč za naše výrobky, tuto částku věnujeme, již podruhé, na útulek pro opuštěné pejsky v Praze Tróji, který navštívíme na jaře letošního roku. V tomto roce si přejeme sobě, Vám i všem Vašim blízkým mnoho radosti spokojenosti, pohody a zdraví v pracovním i osobním životě. Vaši zeleňáci, Jára s Danou Z jednotlivých tříd 7 Zelená třída fotografie: Pražský Hrad, rekvizity z pasování předškoláků

8 Tvořivost Na začátku prosince jsme si naplánovali společné setkání s rodiči adventní dílnu. S dětmi jsme předem upekli perníčky a moc jsme se těšili, jak si je společně s maminkami ozdobíme. Perníčky tentokrát sloužily na ozdobení stromečku a v pátek před Vánoci jsme je společně snědli. Účast byla hojná a přišli i dva tatínkové, jeden se chopil zdobení a druhý se věnoval zachycení atmosféry na fotografie. Jak sami vidíte, zdobily maminky i děti a šlo jim to báječně. Po ozdobení všech perníčků bylo vidět, že všichni by si rádi ještě pohráli, a tak jsme jim se Zdeničkou připravily materiál na výrobu vánočního přáníčka s tématem anděl. A najednou se role otočily, maminky vyráběly a děti jim radily jak na to. Bylo úžasné pozorovat některé rodiče s jakým zaujetím své přáníčko tvořili a jak se spolu s dětmi ocitli ve světě fantazie a zapomněli na starosti všedního dne. Myslím si, že si to všichni užili a odcházeli spokojeně domů s přáníčkem a perníčkem - sladkou odměnou za dobře vykonanou práci. Stromeček jsme si v dalším týdnu ozdobili malovanými perníčky a ze setkání mám zůstal krásný pocit a fotografie, které hovoří za vše. Tvořivost je jedna z mála činností, které nám pomáhají se vymanit z běžného života, kdy většinu času přemýšlíme o budoucnosti či minulosti. Když něco tvoříme, ať je to malování, keramika, zpěv, navrhování oděvů, pěstování květin jakákoliv činnost, která nás naplňuje, ocitáme se rázem v přítomném okamžiku, kde se věnujeme činnosti, která nás zajímá a cele nás pohltí. Automaticky tak zapojujeme svoji fantazii a stáváme se dětmi. Dítě, když se něčemu věnuje, vždy činnost vykonává, jak nejlépe umí Bílá třída v daný okamžik, celou svou bytostí a s výsledkem své práce je spokojeno. V tomto směru se máme od svých dětí co učit. Pokud se nám povede tvořivost znovu zařadit do svého života, ať s dětmi, či oprášíme staré koníčky, a budeme dělat něco pro svoji radost, automaticky začne v našem životě narůstat vnitřní spokojenost a ta se projeví i na našich blízkých, se kterými sdílíme svůj život. Spokojený rodič = spokojené dítě. Zuzana Kde všude jsme byli a co jsme dělali: Od jsme se adaptovali s novými dětmi a na procházky mimo zahradu jsme chodili jen v nejbližším okolí. Pak, pokud bylo hezky, jsme navštěvovali hřiště u koule, na Invalidovně, jezdili jsme do Vysočan na kamenný hrad a do aleje k řece. Od října jsme s předškoláky každý čtvrtek jezdili plavat do Axy. Akce Divadlo v Mš Divadlo Jiskra Sněhurka Divadlo v Mš Galerie Vyšehrad obrazy T.Svatošové Pasování předškoláků Návštěva hřbitova na Olšanech Prohlížení minerálů, drůz, zkamenělin... v obchodě Bílá labuť NG Anežský klášter Dílna středověkého malíře Divadlo Gong Lakomá Barka Návštěva bioobchodu v Karlíně poznávání potravin Divadlo v Mš Vánoční příběh Galerie Harfa obrazy Marie Brožové pastelky Setkání s rodiči adventní dílna Alej krmení vodních ptáků Mikulášská nadílka v Mš Společná koupě vánočního stromku a vycházka na Staroměstské náměstí Betlémská kaple vánoční výstava Vánoční trhy v Mš Odbor školství Krakov- přání a zpívání koled zaměstnancům odboru večer vánoční koncert v kapli Vánoční nadílka ve třídě 7.1. Děti si sami zahráli vánoční příběh ve třídě a uzavřeli jsme si tím dobu vánoční Divadlo Minor- O Malence Zuzana, Zdena a Líba Z jednotlivých tříd 8 Bílá třída fotografie: pasování předškoláků, tvoření s rodiči

9 O umývání rukou Plavání I zdánlivě tak banální věc, jako je umývání rukou, je pro zdraví člověka naprosto zásadní! Dovolím si tvrdit, že je to ten nejzákladnější z elementů, který k ochraně zdraví přispívá. Ruce jsou totiž nejčastějším přenašečem infekcí. Důkladné a správné umývání rukou je jednoduché a přitom nejúčinnější metoda, jak šíření nemocí omezit. Ne nadarmo se říká infekční žloutence nemoc špinavých rukou. Podobně jako trváme na tom, aby se děti česaly, čistily si zuby, měli bychom dbát i na to, aby si pravidelně myly ruce! A aby tuto potřebu měly zvnitřněnou a zautomatizovanou nejpozději před vstupem do základní školy. Aspekt ochrany svého zdraví je nad slunce jasný. Neméně však důležitý je aspekt ochrany zdraví toho druhého! Mateřská a základní škola jsou místa, kde se děti spolu setkávají a společně si hrají, kde si spolu podávají ruce a drží se za ně, dotýkají se jeden druhého, atd. Učme děti, ať jsou ohleduplné, jak ke zdraví svému tak ke zdraví ostatních! Zdůrazňujme jim smysl umývání rukou, na který děti rychle přijdou samy, položíte-li jim např. otázky: PROČ MYSLÍŠ, ŽE BYCHOM SI MĚLI UMÝ- VAT RUCE?, CO MYSLÍŠ, ŽE BY SE MOHLO STÁT, KDY- BYCHOM JEDLI ŠPINAVÝMA RUKAMA?, KDYŽ PODÁŠ ŠPINAVOU RUKU KAMARÁ- DOVI? atd. V zelené třídě jsme na toto téma měli projekt a dětem byly důkazem i prožitkem pokusy s navlhčeným kosmetickým tamponem mýdlovou a čistící pleťovou vodou, kdy si děti zkoušely otírat ruce špinavé, umyté mýdlem i bez mýdla (některé děti si oplachují ruce jen vodou, což je nedostatečné!). Poznaly tak, že ruce mohou být špinavé, i když vypadají zdánlivě čistě. Nakonec jsme si společně vytvořili PRAVIDLO ČISTÝCH RUKOU. když přijdeme zvenku (i ráno v MŠ před podáním ruky) po použití toalety před jídlem a po jídle po každém zakašlání, dáme-li si je před ústa a nepoužijeme kapesník po pracovních a výtvarných činnostech když vypadají nečistě Je potřeba si uvědomit, že dodržování tohoto hygienického návyku musí být důsledně sledováno, jak ze strany MŠ, tak ze strany rodičů! S pozdravem čistých rukou Dana Plavání 2012/2013 V letošním školním roce děti plavaly v bazénu hotelu Axa. Kurz organizovaného plavání zde pořádá plavecká škola Betynka (www.betynka.cz). Děti získaly předplavecké dovednosti. Naučily se nebát vody. Plavaly s různými pomůckami, při potápění si zdokonalily orientaci ve vodě, hrály různé hry a často skákaly do vody. Všechny děti si odnesly Mokré vysvědčení. Ať je teplo nebo zima, ve vodě je vždycky prima. Plavu prsa, plavu znak, jde to, ale všelijak. A když něco neumím, v Betynce se doučím. Každý týden učím se, plavu si a snažím se. Plavu si teď pro radost, ve vodě už nejsem host. Po celých deset lekcí se dětem věnovali vždy nejméně tři plavčíci. Profesionální přístup, zábavné činnosti a citlivé jednání s bojácnými dětmi jsme všichni ocenili. Z naší školy se přihlásilo 40 dětí. 5 dětí bylo z různých důvodů odhlášeno v průběhu prvních 2 lekcí. Celkovou účast však kazila nemocnost. Jen jedno dítě absolvovalo všech 10 lekcí. 16 dětí plavalo více jak 5x, 18 dětí plavalo 5x a méně. Jana A kdy je potřeba si ruce umývat, ať už jsme doma nebo ve školce? 9

10 Chceme znovu zdůraznit důležitost docházky do mateřské školy pouze zdravých a doléčených dětí. Jedině tak se vyhneme lavinové nemocnosti dětí z prosince. Dítě, které v sobě bojuje s nemocí, si pobyt ve školce neužije, ale nakazí ostatní děti a v důsledku stejně definitivně onemocní. Nedoléčené děti svým předčasným návratem riskují vrácení nemoci či opětovnou nákazu. Prosíme Vás o maximální ohleduplnost a důslednost. V opačném případě se děti učí nesprávnému chování při nemoci. Vždyť i samotné dítě tuší, že není zdravé, když projevy jeho nemoci jsou před odchodem do školky potlačovány léky. Je smutné, že některé děti se tak musí vyrovnat se lží rodičů. Jeden z mnoha rozhovorů dětí: Proč máš tu teplou mikinu na sobě? Protože jsem nemocná. Mám rýmu a včera jsem měla teplotu. Tak to nemáš být ve školce Jo, máš být v posteli. Já to mámě říkala, ale řekla mi, že musím jít. Jo, tak to tě asi nemá kdo hlídat. Hmm, říkala, že musí do práce. Mám to tu vydržet a pak si doma zase lehnu. nebo Zdraví Já chodím ze školky po O, jen když jsem nemocnej. Lenka a Jana Tomuto tématu se věnuje i článek na kam-az-mohou-vest-dusledky-prechazeni-nemoci.html Kam až mohou vést důsledky přecházení nemocí Přecházení nemocí není v dnešní době nic neobvyklého. Strach o práci, finanční ztráty, ale i neschopnost se od své práce odloučit nutí stále více lidí chodit s nachlazením, ale i s chřipkou či angínou do zaměstnání. Bohužel jen málokdo si uvědomuje, že neustálým přecházením těchto nemocí si zadělává na celoživotní následky, přičemž léčba je pak finančně i časově náročnější. Nepochybně nejlepším lékem na tyto běžné nemoci je ulehnout do postele a vše v klidu vyležet a vypotit. Kromě dostatku tekutin pak lidé obvykle nepotřebují žádné léky. Ty by měly přijít na řadu až při teplotě nad 38,5 stupně Celsia. Každá nemoc je pro tělo obrovskou zátěží vyžadující velkou dávku energie na vypořádání se s ní. Pokud člověk nemoc ignoruje a pořádně neléčí, pak tělo nejen zeslábne, ale i viry či bakterie v těle o mnoho více škodí. Při přecházení chřipky se mohou objevit i komplikace v podobě zánětů průdušek či těžkých zápalů plic, jejichž léčba může být velmi náročná a v těžkých případech se může jednat o onemocnění smrtelné. Chřipkové viry navíc mohou napadnout i jiné orgány a způsobit v nich rozsáhlou bakteriální infekci. Velmi často se jedná o srdce a záněty srdečního svalu, osrdečníku či srdeční chlopně, kde poté může docházet k její nedomykavosti. Existují i případy, kdy lidé, kteří přechodili chřipku a jiné virové infekty, byli nuceni podstoupit po několika letech transplantaci srdce. Ve výjimečných případech mohou tyto nemoci způsobit i zánět mozkových blan. Jak je tomu u přecházení angíny Při propuknutí angíny by lidé měli navštívit lékaře okamžitě. Přecházení virových i bakteriálních angín může být velmi nebezpečné a hrozí riziko revmatického postižení srdce, které může poškodit srdeční chlopně. Po odeznění angíny může časem dojít i k postižení ledvin. Další komplikací angíny je hnisavý absces (ložisko plné hnisu), který při větším šíření zánětu vzniká hlouběji v tkáních hltanu. Léčba pak vyžaduje chirurgický zákrok. Přecházení nemocí může vyvolat i další vážné následky v podobě poškození kostní dřeně a poruchy tvorby krvinek, což vede k chudokrevnosti a také ke snížení obranyschopnosti organismu fotografie: děti z bílé třídy si užívají podzim na Vyšehradě

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

( Obsah/Úvodník/Tiráž

( Obsah/Úvodník/Tiráž Obsah/Úvodník/Tiráž Úvodník Při naší práci přímo v domácnostech klientských rodin se velmi často setkáváme s maminkami. Tatínci na konzultacích bývají přítomni také, někdy přímo, ale většinou tak, že se

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 4. ročník č. 1 / březen 2015

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 4. ročník č. 1 / březen 2015 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 4. ročník č. 1 / březen 2015 www.smrzice.cz V podvečer prvního dne roku 2015 rozzářily nebe nad sportovním areálem tisíce světel, podbarvených hudbou a zakončených potleskem.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz.

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz. Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 1 ŠVP ZV NEUBUZ 1 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 2, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ( ŠVP ZV ) Od

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Zřizovatel: Město Strmilov Ředitelka: Věra Semotánová Mateřská škola Strmilov Tyršova 330 37853 Strmilov Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA PLZEŇ - BOŽKOV Božkovské náměstí 576/2A, 326 00 Plzeň IČ: 71 341 234 skolka bozkov@seznam.cz www.skolka bozkov.cz tel. 724 544 061 Školka je zapsaná v rejstříku školských právnických

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Hrajeme si celý rok (od jara do zimy)

Hrajeme si celý rok (od jara do zimy) ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK motto programu: Hrajeme si celý rok (od jara do zimy) Číslo jednací Hru-7/14/3 Identifikační údaje školy (str. 2) Charakteristika školy (str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2013-2014 Duhový den Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2014 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

AKCE PROBĚHLÉ 3 AKCE PŘIPRAVOVANÉ 4 ZPRÁVY, SDĚLENÍ A INFORMACE 5 ZAJÍMAVÉ TIPY A ODKAZY 6 HRAČKY, POMŮCKY, NÁPADY 10 PŘÍBĚHY Z RODIN 14

AKCE PROBĚHLÉ 3 AKCE PŘIPRAVOVANÉ 4 ZPRÁVY, SDĚLENÍ A INFORMACE 5 ZAJÍMAVÉ TIPY A ODKAZY 6 HRAČKY, POMŮCKY, NÁPADY 10 PŘÍBĚHY Z RODIN 14 Obsah AKCE PROBĚHLÉ 3 AKCE PŘIPRAVOVANÉ 4 ZPRÁVY, SDĚLENÍ A INFORMACE 5 ZAJÍMAVÉ TIPY A ODKAZY 6 HRAČKY, POMŮCKY, NÁPADY 10 PŘÍBĚHY Z RODIN 14 CO VÁS MŮŽE ZAJÍMAT 16 PLACENÁ INZERCE 20 PODĚKOVÁNÍ 21 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Rozvíjej se, poupátko..

Rozvíjej se, poupátko.. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Školní vzdělávací program Rozvíjej se, poupátko.... razítko školy. ředitelka školy

Více