Milena2 Luke ová. Vloçky, 2 vloçky, 2 bílé2 pe í, Mráz 2 olízl 2 kliku2 dve í, mete, 2 mete2 metelice, fujá, 2 fujá2 fujavice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milena2 Luke ová. Vloçky, 2 vloçky, 2 bílé2 pe í, Mráz 2 olízl 2 kliku2 dve í, mete, 2 mete2 metelice, fujá, 2 fujá2 fujavice,"

Transkript

1 kolní rok 01 / 013 XIX roçník prosinec 4Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: Vánoçní básnê a kresby * Vánoçní achovÿ turnaj vpraze * Koncert pro Svêtlu ku * Na kluzi ti * Zajímavosti ovánocích * Slavná vánoçní píseñ * Co víme o Mikulá ovi ajeæí kovi * Obçanské sdruæení LITKA * Mikulá ská nadílka * Hádanky * Kam volomouci ovánocích Vítêzslav Nezval Vloçky Vloçky, vloçky, bílé pe í, blázen kaædÿ, kdo vám vê í! Bílé vloçky, hvêzdné nebe, sotva spadnou, jiæ nás zebe. Vloçky, vloçky, ach, to láká postavit zvás snêhuláka! Vloçky, vloçky, jak jste hbité, koda, æe se rozpou títe! Milena Luke ová Bílázima Mráz olízl kliku dve í, mrak od rána dere pe í, mete, mete metelice, fujá, fujá fujavice, sotva vbêhne na chodník chundelatÿ çernÿ psík, sníh hned za ním utíká. P evleçe ho za bílého pudlíka.

2 kolní noviny prosinec 01 Vánoçní achovÿturnaj Byly Pak to jsme nap. se Jind i ská byli podívat vêæ, po Karlûv památkách. most a bilo, Betlémská uçili jsme kaple, se o tam ní také se nám ve kole. v em moc lí- si Také jsme byli na vánoçních trzích, kde Praha kaædÿ byla koupil uæ krásnê aspoñ vyzdobená. jeden malÿ dáreçek. Kaædÿ se jsme trochu nadechl vánoçní atmosféry. My ké jsme tam byli naçerpali vtescu ve kerou a nakoupili inspiraci. plno dárkû. Taní V achovÿ pátek 30. turnaj listopadu Praze. jsme Hrálo jeli se na celkem Vánoç- Pak jsme se vrátili do koly na veçe i. (Va ili tam moc dob e, jídlo nám v em moc jsem sedm se kol, umístila çty i v na pátek 3. místê a t i v a sobotu. Nika na Já chutnalo.) místê. 8. pojedeme Celÿ turnaj na dal í se mi turnaj moc líbil, do Prahy. tê ím se, aæ Vêra Faksová, 5. t ída SvêtloproSvêtlu ku Praæská Koncert k iæovatka Svêtlo pro se Svêtlu ku stal oblíbenou vkostele ní akcí, která navíc prospêje dobré vêci. kulturstavena obnovená Kavárna potmê, která tom leto ním, konaném , vystoupila Na objíædêt má tentokrát mêsta, podobu aby si autobusu, lidé vyzkou eli, jenæ bude jaké gerová patronka a dal í Svêtlu ky, populární zpêvaçka zpêváci, Aneta kte í Lanlákali místní itelevizní diváky a rozhlasové p i- ne to je zrak. pouæívat v echny ostatní smysly, jen posluchaçe vprogramu zpívalo p ímého na p enosu. osmdesát Spolu dêtí snimi sponzorûm V závêru koncertu a dárcûm po adatelé iodesílatelûm podêkovali dárcovskÿchnûv a mladÿch dêtskÿ lidí, sbor, vidících pêveckÿ i nevidících sbor koly J. Küh- jsou rozdêlovány sms. Peníze ve ve ejném zprojektu grantovém Svêtlu ka ka a studenti Konzervato e J. Deyla. Jeæmÿm. ízení a slouæí jako p ímá pomoc nevidoky Ve Olgy vloæenÿch pátové reportáæích se p esvêdçovali dokumentarist- herci o tom, jaké to je nevidêt. Byla známí Duchovního K úspêchu centra koncertu Praæská p ispívá k iæovatka, iatmosféra p ed- Dagmar které vzniklo a Václava jako jeden Havlovÿch zprojektû VIZE Nadace 97.

3 prosinec 01 kolní noviny 3 Nakluzi ti radnicí. V pondêlí Byli 10. jsme prosince tam úplnê jsme sami byli bruslit nás est: sna í Vêrka, t ídou Nikola, na kluzi ti Maru ka, p ed olomouckou a Petr a paní uçitelka. Moc se nám to líbilo a tê íme se, æe pûjdeme zase. Bohdanka, Patrik Páƒáci ZajímavostioVánocích * Z Vánoçní çasopisu strom pro vÿuku nemá angliçtiny dlouhou tradici. p eloæili První æáci ozdobené 9. t ídy. vánoçní stromy pocházejí z19. * Dnes století. mají Vánoce mnoho dal ích symbolû: vánoçní koledy, speciální ozdoby, betlémy, * Vánoçní svíçky, zvoneçky, veçe e vánoçní vanglicky pohlednice, mluvících jmelí, zemích chutnou jedí peçeného vánoçní krocana, veçe i. vçeské republice * Kdo a mnoha dal ích zemích to jsou ryby rûzné druhy íçních a mo skÿch ryb. Pére p iná í No l ve dárky? Franci, Na Santa svêtê Claus je mnoho vamerice, tajemnÿch Father postav, Christmas které je p iná ejí, Británi, jako nap íklad: Weihnachtsman vçeské republice. vnêmecku, Joulupuki ve Finsku, Dêd Moroz vrusku, Jeæí ek Slavnávánoçnípíseñ svêta Pûvodnê a byla rakouská p eloæena píseñ do t í pro stovek kostelní jazykû. sbor Çeskÿch zpoçátku p ekladû 19. století je nêkolik. se roz í ila Píseñ do má celého slok, pro p íklad je uvedena jen ta první, nejznámêj í. více Ales Stile schläft, nacht! Heilige einsam Nacht! Nur das traute hoch heilige wacht, Silent night, holy night. Holder Knab' im lockigten Har, Par. Al Round is calm, yon al virgin is bright, mother and child. /:Schlafte in himlischer Ruh!:/ Holy infant so tender and mild. jala Tichá lid noc, Dvé jen vsrdcí blahÿ svatá tu klid. v noc, /:Slep in heavenly peace.:/ Tichá noc, svatá noc, hvêzdy p i svitu u Betlémê jeslí dlí, bdí, Pûlnoc vspánku odbila, svém mêsto dÿchá lo zem. spát, /:v nichæ malé dêƒátko spí:/ /:jen zd ímli Boæí dávno láska ipastÿ i tu bdí.:/ stád,

4 4 kolní noviny prosinec 01 Co víme o Mikulá ovi Mikulá není æádná vymy lená pohádková postava jako t eba çert. On skuteçnê æil. Narodil se bohaté rodinê roku 60 ve mêstê Patra vjiæním Turecku. Vypráví se o nêm, æe pomohl chudému sousedovi, kterÿ mêl t i holçiçky. T ikrát tajnê vhodil do jeho domu mê ec spenêzi a souseda zachránil p ed bídou. Çasem Mikulá rozdal ve kerÿ svûj majetek a stal se biskupem ve mêstê My e. Staral se o sirotky, pomáhal vdovám a v em chudÿm a pronásledovanÿm. Dokonce se o nêm vypráví, æe kdyæ byl vmy e hladomor, zázraçnê namnoæil bochníky chleba. Co víme o narození Jeæí ka Celÿ æivot pomáhal lidem, které stihlo nêjaké ne têstí. Doæil se devadesáti let. Po smrti byl v ude uctíván a prohlá en za svatého. A tak si Mikulá ovu têdrost lidé p ipomínají kaædÿm rokem celé Evropê. Pátého prosince, p edveçer jeho svátku, chodí Mikulá vdoprovodu andêla a çerta. Mikulá je odên jako biskup. Má bílé roucho, na hlavê vysokou, do dvou pic vybíhající çepici, které se íká mitra. V ruce dræí dlouhou pastÿ skou hûl, naho e stoçenou a zdobenou, které se íká berla. V echny dêti rozradostñuje svou nadílkou. Jeæí ek se narodil ve mêstê Betlémê, Vidêli jsme na vÿchodê hvêzdu, a proto daleko, daleko od nás, vzemi, kde po jsme se mu p i li poklonit. Usly el to celÿ rok svítí æhavé slunce. Jeho král Herodes, tajnê si nechal povolat maminkou byla Marie a pêstounem mudrce a vyptával se jich na hvêzdu. Josef. Byli právê na cestách a vhostinci Pak jim ekl: Najdête mi ono dítê nemêli volnÿ pokoj. Marie tedy ovinula a potom mi to oznamte, abych ijá se mu Jeæí ka plenkami a místo do kolíbky jej mohl poklonit. Mudrcové tedy uloæila vchlévê do jeslí. pokraçovali vcestê. Hvêzda la p ed O jeho narození se nejd íve dozvêdêli nimi, jasnê svítila, aæ se zastavila nad pastÿ i, kdyæ vnoci dræeli stráæ u svého místem, kde bylo dêƒátko. Mudrcové stáda. Zjevil se jim andêl a pravil: vstoupili do domu, kde nalezli dêƒátko Zvêstuji vám velikou radost. Dnes se sjeho maminkou Marií. Padli na kolena, vám narodil spasitel, jmenuje se Jeæí klanêli se mu a p edali mu své dary: Kristus. Poznáte ho podle toho, æe je zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu pak ovinutÿ vplenkách a leæí vjeslích. dostali pokyn, aby se kherodesovi Pastÿ i se vypravili do Betléma a v nevraceli a domû li jinou cestou. Vêdêli chlévê spat ili Mari a Josefa uæ, æe Jeæí kovi se jednou budou klanêt a nemluvñátko leæící vjeslích. Pastÿ i v ichni králové a národy mu budou pak v ude rozhla ovali, co vidêli a co jim slouæit. sdêlil andêl. Od narození Jeæí ka uplynulo právê V té dobê p ijeli zvÿchodu do mêsta tolik rokû, kolik pí eme ná letopoçet. Jeruzaléma t i mudrci a vyptávali se: A Jeæí ka v ichni známe jako Jeæí e Kde je ten narozenÿ æidovskÿ král? Krista, syna Boæího. (Z knihy Çeské Vánoce Josefa Lady)

5 prosinec 01 kolní noviny 5 Obçanské sdruæení LITKA Správní rada oznamuje rodiçûm, æe od 7. ledna do 8. února 013 se budou vybírat çlenské p íspêvky. Valná hromada odsouhlasila, æe çlenské p íspêvky jsou pro v echny rodiçe poviné a jejich minimální vÿ e je 0, Kç za kaædé dítê. P íspêvky mûæete platit osobnê vedoucímu vychovateli nebo bezhotovostnê na úçet obçanského sdruæení. P i bezhotovostní platbê uveâte do zprávy pro p íjemce jméno dítête, za které je p íspêvek placen. Çíslo úçtu: /080 Variabilní symbol: rodné çíslo va eho dítête Mikulá ská nadílka Jako kaædÿ rok jsme iletos netrpêlivê çekali na 5. prosinec. Do koly jsme se tê ili o to víc, æe jsme se chystali na jízdu mikulá skÿm vláçkem. Olomoucké æelezniçní muzeum p ipravilo pro hodné dêti, ale iro ƒáky a rodiçe akci snázvem Olomouckÿ Mikulá s parní lokomotivou Kocúr. Cestou nás doprovázeli t i krásní andêlé a dostali jsme od nich pastelky a omalovánky s ma inkami. Jízda historickÿm vlakem se nám v em moc líbila. Po návratu do koly nás çekalo dal í p ekvapení. Ve t ídê se objevili dva andêlé, ale hlavnê t i stra liví Mikulá, çerti. V ichni jsme rychle vzpomínali, jaké básniçky jsme si pro nê p ipravili. Byli jsme moc rádi, æe si nakonec zna í t ídy nikoho neodnesli. Navíc jsme dostali mikulá ské balíçky plné sladkostí, které pro nás p ipravilo obçanské sdruæení LITKA. Leto ní mikulá ská nadílka se moc povedla a máme krásné nové záæitky. Çtvrƒáci sp. uç. A. Holínkovou Hádanky P i el P i el k nám nám bílÿ bílÿ kûñ, vûl, vypil zalehl vody nám plnÿ celÿ dûl. dvûr. (zárm) (híns) Co P i el roste knám ko enem host, vzhûru? spravil nám (hcuopmar) Çty i noæky, dva trnoæky, vzimê most, bêæí, bez vlétê sekery, leæí. (ênas) bez dláta, je p ec pevnÿ dost. (zárm) * Sletêl bezpe átko. pták bezperák (ecnuls a na híns) ná strom bezlisták, p i lo na nêj bezubátko, seæralo to

6 6 kolní noviny prosinec 01 Kam Po têdroveçerní v Olomouci nadílce o Vánocích to krásné zakonçení tohoto vÿjimeçného je zvykem vnêkterÿch dne. M e, rodinách oslavující vypravit narození se Jeæí e, na pûlnoçní se koná m i. Je v Katedrála nêkterÿch sv. kostelích Václava: skuteçnê 15:0 (dêtská), o pûlnoci, 1:0 nêkde * Sv. ale Mo ic: id íve, :0, hlavnê 4:0 kvûli dêtem. * Sv. Dominikáni Michal: 15:0 (Sokolská (dêtská), ulice): 4:0 16:0, * Kapucíni 4:0 * Pana (Dolní Maria námêstí): Snêæná: 17:0 19:0 Æivÿ Betlém prosince, Dêti a mladí Æivÿ Betlém lidé zfarnosti vkatedrále sv. Václava sv. Václava. p ipravili P íbêh tradiçnê o narození na oba Jeæí e svátky mûæete vánoçní, zhlédnout 5. a 6. vtyto dny od 14:30 do 17:0. Zaçátky p edstavení jsou: 14:30, 15:0, 15:30, 16:0 a 16:30. Moravské divadlo ve v16:0 14:0: a P. 19:0: I. Çajkovskij J. J. Ryba Louskáçek Çeská m e (balet) vánoçní (koncert) v16:0: My se vlka nebojíme (pohádka) Kina se Tê íte hraje: se na Hobita, novÿ film natoçenÿ podle slavné knihy J. R. Tolkiena? V kinê Metropol * Tento. 1. film (sobota) se promítá ve 0:0 i vmultikinê (D) * 4. Cinestar. 1. (pátek) ve 0:0 (D) * (nedêle) v17:0 (3D) Kam si jít zabruslit Zimní Horní námêstí: stadion: Ve Kluzi tê vyhrazenÿch je vprovozu çasech od o zaçátku víkendech listopadu vstupné do konce 40 Kç. zdarma a zájemci mají kdispozici také pûjçovnu sportovního vybavení února. (za poplatek). Vstup je Vánoçní prázdniny mají æáci na í koly od 4. prosince 01 do 6. ledna 013. (3. a 4. ledna je editelské volno). Ve kole se sejdeme opêt v pondêlí 7. ledna 013. Veselé Vánoce, pêknou rodinou pohodu, krásné dárky pod stromeçkem a ƒastné vykroçení do nového roku 013! Uzávêrka p í tího çísla je 18.ledna 013 KOLNï tel NOVINY vydávázákladní kolaprof.v.vejdovského,tomkova4, 90*htp:/ w.zrakol.cz*e lo7.prosince Olomouc* æáci4.t ídyab.hinerováz5.t ídy*poçítaçovásazbaatisk JAYsoftware Red.J.Valíçková shromaæâujep íspêvkyadotazyajeautorkouçlánkûbezpodpisu*foto M.Dobe *Kresby

se2 æivotem2 rytí e, 2 pano e2 çi 2 prostého lo2 rovnêæ 2 na2 zbranê2 a2 jejich2 vyuæití. Tato2 p edná ka2 mi 2 p inesla2 mnoho

se2 æivotem2 rytí e, 2 pano e2 çi 2 prostého lo2 rovnêæ 2 na2 zbranê2 a2 jejich2 vyuæití. Tato2 p edná ka2 mi 2 p inesla2 mnoho kolní rok 01 / 013 XIX roçník b ezen 56 7 Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: Hodnocení za Husité I. pololetí do kol * Zápis * Besídka do 1. t ídy * Lyæa skÿ * Koncert

Více

Na2 stromeçku2 ho í 2 svíçky, vyhlíæíme2 andêlíçky.

Na2 stromeçku2 ho í 2 svíçky, vyhlíæíme2 andêlíçky. têdrÿ veçer uæ je tady, sníh se sype na zahrady. Na stromeçku ho í svíçky, vyhlíæíme andêlíçky. Mají sanê spárem koní, rolniçky jim pêknê zvoní. kolní rok 01 / 01 XVI roçník prosinec 4Základní kola prof.

Více

Vychovatelé. Mate ská2 kola. T ídní 2 uçitelé. Boæena2 Zdráhalová 2

Vychovatelé. Mate ská2 kola. T ídní 2 uçitelé. Boæena2 Zdráhalová 2 kolní rok 01 / 013 XIX roçník zá í 1 Základní kola prof. V. Vejdovského Olomouc htp:/ w.zrakol.cz V tomto çísle: Organizace kolního roku * Kdo je kdo * Máme novou kolu! (Slavnostní zahájení vnové kolní

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ 11:00 setkání na faře 10:00 nedělní škola Neděle: Pátek: 18:30 pěvecký Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I Betlémský kostel a kostel J. A. Komenského (Červený

Více

Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i. poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê

Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i. poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê SVITAVSK KULTURNï S AV INFORMAÇNï I T A V S K M ësïçnïk K U L T U R N ï K A L E N D Å L I S T O P A D 2 0 0 1 Dobrÿ den, Potkáte-li nêkdy vlistopadu nêkde vna emmêstê na ulici nebo nêkdejinde studenta

Více

Bohoslužba bude i na náměstí

Bohoslužba bude i na náměstí Na Štědrý den proběhnou postupně čtyři mše 5plus2 Datum vydání: 19.12.2014 Číslo: 48 Strana: 4 ppd Mutace: 5plus2 - Mostecko Časopisy - společnost a životní styl MOST / Hned na několik míst se mohou Mostečané

Více

prost edí - nap. Historie svitavské po ty (MUDr. Petr T e tík), Historie a souçasnost Ottendorferovy knihovny(pracovníci muzea)

prost edí - nap. Historie svitavské po ty (MUDr. Petr T e tík), Historie a souçasnost Ottendorferovy knihovny(pracovníci muzea) SVITAVSK KULTURNï S AV INFORMAÇNï I T A V S K M ësïçnïk K U L T U R N ï K A L E N D Å L E D E N 2 0 0 2 Dobrÿ den Takzase sedíma kou utuæku(nebo klávesnici poçítaçe) a íkámsi, co hezkého napsatvonomvánoçnímçase...

Více

Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci

Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci Ahoj spolu áci Úvodník Za tento m síc se událo hodn v cí a my jsme se sna ili vybrat ty nejd le it j í. Doufám, e si vzpomínáte na minule vydání,kde jsem zmínil kometu,která bude vid t na no ní obloze

Více

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 1 z 8 ob asník dolnopo ernické farnosti vydávaný pro vnit ní pot ebu vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 Úvodník Je snad p st v cí úst? (Iz 58,5-7) Vá ení a milí tená i DoPoLí, brat i a

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

Číslo 3. prosinec 2010. Ročník 6

Číslo 3. prosinec 2010. Ročník 6 Číslo 3 prosinec 2010 Ročník 6 Úvod Vítejte u speciálního Vánočníko čísla Klády. Za prvé bych za tohle číslo bych chtěla předvším poděkovat Aničce Soukupové z 8.A, která ho v podstatě celé napsala. Doufám,

Více

Pro je 17. listopad tak významný?

Pro je 17. listopad tak významný? OMPUSE Obskurní Magazín Podez elý Už Svou Existencí 6/2004 Ahoj, kamarádi! Za ala zima, všichni se už t šíme na nadcházející Vánoce, p esto si v tomto ísle ješt m žeme zavzpomínat na slune né dny n kolika

Více

POROZUMĚNÍ Veronika K. To naše Porozumění, to je naše potěšení. S ním se krásně zasmějeme a srdce si s ním zahřejeme.

POROZUMĚNÍ Veronika K. To naše Porozumění, to je naše potěšení. S ním se krásně zasmějeme a srdce si s ním zahřejeme. POROZUMĚNÍ číslo 41/2011-2012 strana 2 číslo 41 listopad 2011 - březen 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Divní lidé za zdí O lidech s mentálním postižením se říká, že jsou divní a nevyzpytatelní.

Více

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A Číslo: 4 Karolína Hloušová, 8. A Úvodník Rok 2013 Slovo šéfredaktorky Stránka 2 Čauko, to nám ten čas rychle utíká. Vánoce už klepou na dveře, a my jsme stále ve škole. Však si těch prázdnin užijeme dost!

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Co se staví ze sněhu?...

Co se staví ze sněhu?... ŠKOLNÍ ČASOPIS č. 3 2009/2010 1. Usušená tráva e 2. Poslední den v týdnu n 3. Polední jídlo d h y a o r 5. Psí domek 6. Zvíře s chobotem l a 4. Svítí v noci na obloze 7. Otec princezny o 8. Ovoce Co se

Více

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu 5/2000 4 MIILÍÍ FARNÍÍCII Vstupujeme do m síce íjna, který nás p ivádí do náru í Panny Marie. Spolu s ní se chceme p iblí it k Bohu, který nám ji dal jako sv j krásný dar. Na Marii chudé a ubohé vidíme,

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2012 Z obsahu: Co projednala rada města 2 Setkání starosty města s ministrem dopravy 4 Pokácení stromů u sportovního areálu 4 Okénko

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

Vánoce ve světě V USA

Vánoce ve světě V USA Vánoce ve světě V USA V žádném období roku se nenakupuje víc, nežli právě o Vánocích. Obchody zažívají již od díkuvzdání na konci listopadu až do Vánoc skutečné žně. Mnoho věřících si stěžuje, že pravý

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XXI leden 2013 editorial Středověký Další zasedání zastupitelstva

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XXI leden 2013 editorial Středověký Další zasedání zastupitelstva Slezskoostravské Slezskoostravské měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava SLEZSKÁ OSTRAVA ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvatele obvodu

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I Betlémský kostel a kostel J. A. Komenského (Červený kostel) Opletalova 6, 602 00 Brno, tel: 542 211 453, 542 210 332 email:

Více

Vánoce v Anglii. Vánoce u nás doma. Vánoční básně. Vánoční vtipy

Vánoce v Anglii. Vánoce u nás doma. Vánoční básně. Vánoční vtipy Vánoce u nás doma Ráno vstanu a s tátou jedeme pro sestru. Přijedeme domů a jdeme k vánočnímu stromečku pro dárky. Potom koukáme na televizi na pohádky. K obědu máme vinnou 1Sklobásu. Jdeme za babičkou,

Více

ROZSVÍCENÍ A KOLEDY U VÁNOČNÍHO STROMU

ROZSVÍCENÍ A KOLEDY U VÁNOČNÍHO STROMU ROZSVÍCENÍ A KOLEDY U VÁNOČNÍHO STROMU Slavnostní rozsvícení s koledami u vánočního stromu se konalo v pátek 28. 11. 2014. Všechny přítomné přivítal starosta obce pan Zdeněk Prax. Za hojné účasti občanů

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 8 Číslo 41 Prosinec 2013 PŘÁNÍ NAŠEHO OTCE BISKUPA SLOVO OTCE MARIUSZE

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 8 Číslo 41 Prosinec 2013 PŘÁNÍ NAŠEHO OTCE BISKUPA SLOVO OTCE MARIUSZE Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 8 Číslo 41 Prosinec 2013 PŘÁNÍ NAŠEHO OTCE BISKUPA V narozeném Ježíši Kristu se zvláštním způsobem setkává čas s věčností, lidské s božským. V něm se hodnota

Více

časopis žáků Mateřské školy a Základní školy Želešice

časopis žáků Mateřské školy a Základní školy Želešice časopis žáků Mateřské školy a Základní školy Želešice ROČNÍK 1 4. PROSINEC 201 3 číslo: ČTYŘI České Vánoce Vánoce jsou u nás považovány za nejdůležitější svátek. Jsou slaveny 24., 25. a 26. prosince, ale

Více

12/2008 ROČNÍK 1. ZDARMA, MĚSÍČNÍK

12/2008 ROČNÍK 1. ZDARMA, MĚSÍČNÍK 12/2008 ROČNÍK 1. ZDARMA, MĚSÍČNÍK V tomto čísle najdete: * Vánoční pohádka * Světošlápek v Betlémě * Vánoční vlaky * Staročeské vánoce JAKO VLAKY MALOVANÉ Jakub Rýc, Kopřivnice Le Ngoc Tuan Anh Michal,

Více