obce květen 2011 Bludovické šlápoty 2011 Obnovení provozu víceúčelového hřiště obecní úřad informuje spolky sport inzerce Obecní úřad informuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obce květen 2011 Bludovické šlápoty 2011 Obnovení provozu víceúčelového hřiště obecní úřad informuje spolky sport inzerce Obecní úřad informuje"

Transkript

1 Zpravodaj květen 2011 obce Horní Bludovice obecní úřad informuje spolky sport inzerce Obecní úřad informuje Bludovické šlápoty 2011 Bludovické šlápoty, které se staly tradicí naší obce, mají za sebou již jedenáctý ročník. Ten letošní připadl na neděli 8. května, která byla od ranních hodin deštivá. Mnohé účastníky pochodu trochu vody možná odradilo, ale věrní příznivci tohoto pochodu na trati nechyběli. Registrace se Pokládání věnce u památníku v centru obce uskutečnila před obecním úřadem a zaregistrovalo se celkem 201 účastníků. Každý z nich obdržel kupóny na občerstvení, mapku trasy a odznak s emblémem Horních Bludovic. Letošní novinka, tedy možnost vybranou trasu absolvovat pěšky nebo na kole, letos nevyšla. Jediný cyklista, který byl na startu připraven, nakonec absolvoval pouze turistickou trať, takže minipivovar U Koníčka se letos bludovických cyklistů nedočkal. Snad za rok. Ranní počasí bylo ještě nejisté Přítomným zahrála dechová hudba Akorďanka, která se po zahájení oficiálního startu přemístila do prostor před obchod na Špluchově. Oficiálnímu startu předcházelo kladení věnce a květin před pomníkem hrdinů světové války, za přítomnosti starostky obce, místostarosty a pamětníka, pana Adamuse. Během dopoledne se počasí umoudřilo a počasí přálo účastníkům celé akce. Celkový počet účastníků se nakonec rozrostl o občany ze Špluchova, kteří se přišli setkat se svými spoluobčany. Cíl pochodu byl na myslivecké chatě, kde bylo připraveno občerstvení a kulturní program. Kdo se Na myslivecké chatě už bylo slunečno pochodu zúčastnil, ten určitě nelitoval a všichni přítomní se k celé akci vyjadřovali pochvalně. Již při loučení se všichni těšili na příští, dvanáctý ročník. Obec Horní Bludovice V úterý dne 28. června 2011 bude v naší obci provedeno povinné očkování psů proti vzteklině. Očkování provede MVDr. Tomáš Mašek na níže uvedených svodech: 8,00 hod u restaurace Na Záguří 8,30 hod u Lipek 8,45 hod u obecního úřadu 9,15 hod u chodníčku Pustky 9,45 hod u prodejny na Špluchově 10,15 hod u p. Matějíčka osada Amerika Cena za očkování jednoho psa činí 90,- Kč. Zároveň žádáme všechny majitele psů, aby při procházkách na území obce se svými čtyřnohými miláčky dbali na čistotu a pořádek a neznečisťovali psími výkaly obecní a soukromé pozemky. Obnovení provozu víceúčelového hřiště Oznamujeme všem našim občanům, že od bude obnoven provoz na víceúčelovém hřišti naproti školy u obecního úřadu. Zájemci zde mohou využívat svůj volný čas sportovními aktivitami. Správcem areálu byl vedením obce pověřen pan Pavel Hrabčák a Ladislav Petráš, tel.: Sportoviště si lze po dohodě se správci objektu pronajmout na konkrétní den a hodinu, pokud na hřišti neprobíhá akce, pořádaná obecním úřadem nebo školou. Provozní hodiny sportoviště: Pondělí neděle ( letní čas ) 07,00 20,00 hodin Pondělí neděle ( zimní čas ) 08,00 16,00 hodin Cena za pronájem sportoviště bude stanovena radou obce. Vážení spoluobčané, v současnosti probíhá v naší obci několik stavebních úprav, které by měly přispět k větší spokojenosti občanů. Proběhla rekonstrukce lávky pro pěší poblíž obecního úřadu, která bude v nejbližších dnech zkolaudována a předána k řádnému užívání. Současně probíhají stavební práce na mostku za osadou Amerika, směrem na Havířov-Dolní Datyně. Pomocí stavební techniky byl mostek odstraněn a proběhla výstavba nového betonového nosníku. Po dobu výstavby žádáme občany, aby v dané lokalitě věnovali pozornost osobní bezpečnosti. V současnosti probíhá rekonstrukce třetího mostku ve směru na Havířov v osadě Lipky. Další akcí, která v naší obci probíhá, je výstavba víceúčelového hřiště na Špluchově. V současnosti se provádí závěrečné montáže a kladení umělého povrchu na sportovní ploše. Všechny tyto akce jsou hrazeny z dotací, které obci schválil Krajský úřad v Ostravě. V průběhu stavebních prací byly jednotlivé postupy sledovány vedením obce a několikrát proběhl na staveništích kontrolní den za přítomnosti vedení obce.

2 Obecní úřad + Škola Smažení vaječiny ZO KDU ČSL Horní Bludovice a Kaňovice pořádají tradiční Smažení vaječiny, které se bude konat v sobotu dne 4. června 2011 v 15,00 hodin v areálu bývalé školy - nyní areál u obecních bytů na Špluchově. Jste srdečně zváni. Podrobnosti konání této akce budou zveřejněny na plakátech v dostatečném časovém předstihu. Zve výbor ZO KDU-ČSL Odpis vodoměrů Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. o z n a m u j í, že v termínu od do bude prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava. Mapa obce Všem občanům dáváme na vědomí, že obec Horní Bludovice, ve spolupráci se společností 3A Desing, s.r.o.ostrava, vydala podrobnou mapu obce, která je opatřena popisnými čísly budov a důležitých institucí v obci. Mapa obce je aktualizována a zpracována v barevném provedení. Vedení obce děkuje touto cestou sponzorům, kteří se finančně podíleli na vydání mapy. Jedná se o pana Josefa Tvardka a pana Stanislava Veselku. Těmito mapami byla vybavena Policie ČR a Rychlá záchranná zdravotnická služba. Občané, kteří mají o tuto mapu obce zájem, si ji mohou zakoupit na obecním úřadě v Horních Bludovicích. Cena mapy je stanovena na 50,-Kč/ks. Dokumentace voleb Národní muzeum, oddělení novodobých českých dějin, se obrací k široké veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru dokumentů, fotografií a předmětů vztahujících se k tématu v o l e b v českých zemích ve dvacátém století. Máme zájem o hmotné artefakty: volební urny, výzdobu volebních místností, odznaky, předměty spojené s konáním voleb, včetně předvolebních kampaní. Dále máme zájem o volební letáky, brožury, volební lístky, karikatury, dobové fotografie všech aktivit spojených s konáním voleb, nepublikované vzpomínky, paměti a nahrané či nafilmované záznamy a vzpomínky. Sbírka nemá časově omezenou platnost, předměty a věci je možné darovat kdykoliv. Kontakt: Mgr. Tomáš Bursík, tel , Adresa: Národní muzeum, oddělení novodobých dějin, Václavské náměstí 68, Praha 1 Posekání pozemků Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče dle 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje vlastníky pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného právního důvodu, že jsou povinni při své činnosti omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky a porost na nich před šířením plevelů a činit na vlastní náklady opatření k zamezování jejich výskytu. Žádáme, aby v termínu do byly pozemky posekány. Pracovníci odboru životního prostředí budou po uvedeném termínu provádět kontroly. V případě, že tento termín nebude dodržen, orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče zahájí správní řízení, na základě kterého lze uložit pokutu. Ludmila Křeménková referent odboru životního prostředí Zajímavá beseda a výstava o včelách Dne se uskutečnila ve škole zajímavá beseda pro žáky s názvem,,co víte o včelách. Přišel mezi nás pan Jiří Vavřík, který poutavým způsobem přednesl zajímavosti o včelách. Měl velmi vyčerpávající výklad, kde se děti mohly dozvědět vše, co dosud neznaly. Seznámil je s chodem úlů, jak se o včely starat, jak se před nimi chránit a také co dělat s medem a s dalšími zajímavými produkty. K tomu měl připravenou výstavu, kde měl nejen fotografie, ale hlavně potřeby včelařů, makety úlů, různé druhy medu, propolis, včelí vosk atd. Velice ochotně odpovídal na různé dotazy dětí. Zároveň seznámil žáky s kroužkem mladých včelařů (jmenují se Ambrožíci), který vede při ZO ČSV Havířov. Kdo by měl zájem, může se přijít mezi ně podívat. Besídky ke Dni matek V květnu se slaví krásný svátek Den matek. Proto i my ve škole jsme připravili k tomuto svátku besídky. Jedna besídka žáků ZŠ byla a druhá byla v MŠ Žáci zahráli pohádky O ježkovi, O veliké řepě, O zajíčkovi a O Zlatovlásce. Dále vystoupily naše mladé a talentované mažoretky. V programu se střídaly básničky, písničky a tanečky. Žáci se snažili a předvedli vše co nejlépe, zaslouží si pochvalu. Na závěr besídky předali žáci svým maminkám přáníčka a dárečky, které vytvořily v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. V MŠ paní učitelky nacvičily s dětmi krásnou Májovou pohádku s písničkami a tanečkem. Také děti v MŠ měly připravené pro maminky dárečky srdíčka, korálky a přáníčka. Besídky byly velmi zdařilé a všem se líbily. Účast byla velká, přišly nejen maminky a babičky, ale i další příbuzní a známí. Další velkou školní akcí budou Dětské radovánky, na které jste všichni srdečně zváni. Dětské radovánky budou od hod. na místním hřišti. Poděkování Touto cestou bychom chtěli poděkovat členům SDH Horní Bludovice, pod vedením pana Jiřího Bernadyho, za rychlou pomoc a ochotu při krupobití dne Děkuje Roman Ožana s rodinou Poděkování Děkuji touto cestou všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším tatínkem, panem Ladislavem Kubošem, za květinové dary a projevy soustrasti. Rovněž děkujeme členům Mysliveckého sdružení Bukovina za čestnou stráž a za slova posledního rozloučení, která pronesl za obec pan Emanuel Klimša. Za zarmoucenou rodinu Bohuslav Kuboš Zpravodaj obce Horní Bludovice 5/2011-2

3 POHŘEBNÍ SLUŽBA MARIE MEJSTŘÍKOVÁ NONSTOP , Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu včetně víkendů a svátků. Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA Havířov-Město, Na Nábřeží 61, NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NÁS ZAVAZUJÍ POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH Prodejna KVĚTINY DÁRKY Nabízí: řezané květiny pokojové rostliny květináče a dekorativní keramiku postřiky, hnojiva a zeminu svíčky dekorativní a hřbitovní Prodejna se nachází v budově Obecního úřadu v Horních Bludovicích. Těšíme se na Vaši návštěvu. Karla Turčínová Mobil: ZEMNÍ PRÁCE Václav Turčín - Traktorbagr - Liaz sklápěč - Man sklápěč - Avia kontejner Horní Bludovice Mobil: Připojení k síti internet za přijatelné ceny v solidní kvalitě Vám u Vás doma poskytne: Radomír Hrabec Horní Bludovice 219 Tel.: Inzerce Vaše starosti se zapleveleným pozemkem nechte na nás! NABÍZÍME MULČOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH (záběr mulčovače - 2 m) Cena - od 650kč/h (podle terénu) kontakt: J. Ondračka - tel ADVOKÁTNÍ PORADNA Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyøídí každé pondìlí od 15,30 do 17,00 hodin na obecním úøadì v Horních Bludovicích JUDr. Marcela Žoričová formou poradenství, sepisování listin, žalob, smluv včetnì kupních, také pøevody nemovitostí. Kontakt též možný na tel. čísle mobil: adresa: Havíøov-Mìsto, Na Fojtství 8 Zpravodaj obce Horní Bludovice 5/2011-3

4 Klub důchodců / inzerce SBOR PRO KULTURNÍ ZÁLEŽITOSTI A KLUB DŮCHODCŮ Pořádá pod záštitou starostky obce 21. června 2011 v kulturní a společenské místnosti na Špluchově setkání s rodinnou poradkyní a terapeutkou Mgr. Karlou Maříkovou Můžete se zde mimo jiné dovědět, kdo a s jakými starostmi se obvykle obrací na poradce či psychoterapeuta, a čím to je, že takový rozhovor pomáhá a účinkuje jinak, než třeba promluva s přáteli. Nejčastější témata, která zajímají seniory - zvládání duševních rozlad a úzkostných stavů - umění klidného soužití více generací - vyrovnávání se se ztrátou partnera - zvládání nemoci a úbytku energie - zmírňování obav spojených se stárnutím - ujasňování vlastních potřeb, přání a cílů - nalézání nových životních možností, úkolů a radostí Pokud Vás některé z témat zaujalo nebo se chcete dovědět více o užitečném povolání, které je v našich končinách dosud spíše bílou vránou, přijďte v úterý do bývalé školy. Ze života Klubu důchodců Při příležitosti 25. výročí trvání Klubu důchodců v Horních Bludovicích se dne 19. dubna letošního roku ve 14 hodin konalo slavnostní setkání na myslivecké chatě. Tohoto setkání se zúčastnilo 123 pozvaných členů. Pozvání přijali a zúčastnili se členové klubů důchodců okolních vesnic. Každá z pozvaných obcí delegovala deset svých členů. Sešli se zástupci okolních obcí Lučina, Bruzovice, Sedliště, Kaňovice, Václavovice a Šenov. Slavnostní setkání zahájila přivítáním všech přítomných členů a pozvaných hostů starostka obce paní Jana Pohludková. Po tomto oficiálním zahájení následovalo hudební vystoupení, které zajistila umělecká agentura VIOLA Olomouc. Celý kulturní program, který trval devadesát minut, uváděl Zdeněk Černohous pod názvem Pod tou naší starou lípou. Další část kulturního programu zajistil jeden z našich členů, pan Stanislav Novák. Občerstvení připravil, jako již tradičně, šéfkuchař Stanislav Repčák se svým kolektivem a bohatou tombolu připravili členové našeho klubu svými dárky. Celá akce byla hodnocena velmi kladně a k tomuto příjemnému setkání nám přálo počasí. Další setkání se uskutečnilo v úterý 10. května letošního roku. Do pomyslného klubu osmdesátníků byla přijata naše dlouholetá členka, paní Marie Grešlová. Současně s tím jsme oslavili narozeniny dalších šesti jubilantů. Tohoto setkání se zúčastnilo 42 našich členů a svým hudebním doprovodem nám zpestřil setkání pan Novák ze Špluchova. Dne 2. května letošního roku se uskutečnilo na Lučině setkání, kterého se zúčastnilo 16 našich členů. V tento den se slavil Den matek a byl připraven bohatý kulturní program. Vystoupení si připravily děti ze základní školy, hudebního kroužku a tanečníci i zpěváci klubu Lučina. Celá akce byla velmi zdařilá a účastníkům se moc líbila. Výbor Klubu důchodců Zpravodaj obce Horní Bludovice 5/2011-4

5 SDH Horní Bludovice + život politických stran v obci Kroužek maldých hasičů SDH Horní Bludovice V sobotu 30. dubna se konal 3. ročník Pálení čarodějnic. Této akce se zúčastnilo na 500 lidí z širokého okolí. Z toho 78 dětí se zapojilo do čarodějnických her, za které obdržely odměnu. Pro dospělé byly připravené hry, jako běh na gumě, divoké kolo, tyčinky. Nejen účastníci, ale i diváci se velice pobavili. Čarodějnice v celé své kráse Stavěla se májka, zapálila se vatra a až do ranních hodin hrála hudba. Tímto děkujeme všem, nejen členům SDH, kteří se zapojili do organizace. Okamžik před zapálením vatry Začátkem května jsme začali trénovat hasičský útok. Scházíme se pravidelně každou středu v 17 hodin na hřišti za OÚ, jen když nám to počasí dovolí. Máme mužské, ženské i dětské družstvo. Pro ženské družstvo v požárním sportu, hledáme nové zájemkyně, které by se chtěly zapojit mezi nás. V neděli 8. května 2011 se na karvinském Masarykově náměstí konal při příležitosti svátku sv. Floriána slavnostní slib nováčků HZS MSK. Současně byli oceněni dlouholetí profesionální hasiči za věrnost (10 a 20 let u sboru). Celkem šlo o 55 osob. Tato akce, která se v posledních letech konala vždy ve vybraném okresním městě Moravskoslezského kraje, se těšila velkému zájmu členů rodin a přátel zúčastněných profesionálních hasičů. Letos byla akce doplněna o ukázky Hadrová čarodějnice jako symbol odcházející zimy moderní i historické hasičské techniky vozidel, ve stánku prevence si mohli malí i velcí vyzkoušet hasičskou výstroj i dozvědět mnohé zajímavosti. SDH Horní Bludovice reprezentovali Jaromír Ondračka a Petr Havlas s vozem TATRA 805 Kačena. Hornobludovická Kačena mezi ostatními hasičskými vozy v Karviné O víkendu Dalibor Baron a Roman Švancar byli proškoleni v Jánských koupelích ve funkci strojník. Rádi uvítáme nové členy do řad mladých hasičů. Schůzky probíhají každé pondělí od 15 do 17 hodin na hasičárně. Přijď mezi nás. Dne se přijeli na mladé hasiče podívat zástupci z Arcelor Mittal, od kterých jsme dostali grant. Předvedli jsme jim, jak se připravujeme na štafetu 4 x 60m a jak soutěžíme mezi sebou ve smotávání hadic. Zástupci byli provedeni i naší hasičárnou. A na závěr nás pozvali na prohlídku hasičárny v Mittalu v Ostravě. Dne na nás čekal u školy přistavený autobus, který pro nás z Mittalu poslali. Byli jsme nejdříve zavedeni do centrálního řízení. Poté jsme šli do garáží, kde stálo několik hasičských vozů a sanitek. Vyzkoušeli jsme si hasicí přístroje a venku nám předvedli různé techniky hašení. Největší úspěch mělo hašení pěnou. Zúčastnili jsme se také výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Jediný Ondra Burkot, který napsal povídku, se umístil na 3. místě v KRAJSKÉM KOLE. GRATULUJEME! Uctili památku padlých Dne si připomněli členové ZO KSČM 1. máj - Svátek práce a osvobození Československa od fašizmu. V neformální besedě pohovořili pamětnici těchto dnů o průběhu osvobozování naší obce. Na závěr setkání uctili členové ZO KSČM památku mrtvých a umučených ve 2. světové válce, mezi kterými byli i občané naší obce, položením kytice k památníku padlých u obecního úřadu. Výbor ZO KSČM Zpravodaj obce Horní Bludovice 5/2011-5

6 Jubilanti květen 2011 Vladimír Adamec Dagmar Balonová Emilie Bardoňová Naděžda Bezecná Milan Bílý Jaromír Čech Zdeněk Dubský Petr Fabiánek Stanislav Franek Eva Glembová Marie Grešlová Ladislav Petráš Jan Plesník Lubomír Popelka Miroslav Santarius Marta Stöckerová Milan Šolc Marie Volná Arnošta Wolná FC Horní Bludovice / různé Fotbalový klub FC Horní Bludovice informuje Pozvánka Fotbalový klub Horní Bludovice Vás tímto srdečně zve na III. ročník Memoriálu Jaromíra Pastora, který se uskuteční v sobotu dne 25. června 2011 od 10 hodin na fotbalovém hřišti. Turnaje se zúčastní 6 fotbalových oddílů z okolních obcí. Na pozdní odpoledne je připraveno přátelské posezení s bohatým občerstvením. Srdečně zve výbor FC Horní Bludovice Fotbalový zápas svobodní : ženatí V sobotu 14. května se uskutečnil tradiční fotbalový zápas mezi svobodnými a ženatými. Tentokrát měli převahu ženatí, kterým se podařilo vyhrát 9:4. Připomeňme si tuto zdařilou akci několika aktuálními fotografiemi. Krátká porada svobodných před zápasem A. Brinzík se snaží uniknout M. Svobodovi Jeden z nejlepších hráčů svobodných - E. Kročil Srdečně gratulujeme! Citáty BONARUM RERUM CONSUE- TUDO PESSIMA EST NEJHORŠÍ JE NÁVYK NA STÁLÉ ŠTĚSTÍ NOX ET AMOR VINUMQUE NIHIL MODERABILE SUADENT NOC, LÁSKA A VÍNO, TY NEMOHOU ROZUMNĚ RADIT BONUM PRINCIPIUM FACIT BONUM FINEM DOBRÝ ZAČÁTEK VEDE K DOBRÉMU KONCI TUNICA PROPIOR PALLIO EST KOŠILE JE BLIŽŠÍ NEŽ KABÁT FATA OBSTANT OSUD STOJÍ V CESTĚ Významné osobnosti a události květen 1. května 1953 Československá televize zahájila vysílání 3. května 1942 narozena Věra Čáslavská, bývalá česká sportovní gymnastka, několikanásobná vítězka LOH 7. května 1840 narozen P. I. Čajkovskij, ruský hudební skladatel, autor hudby k baletům Labutí jezero a Louskáček, května 1820 narozen Josef Mánes, český malíř a ilustrátor, představitel romantismu, května 1951 otevřena protialkoholní záchytná stanice v Praze, byla první na světě 16. května 1868 položen základní kámen Národního divadla, stavba divadla byla zahájena 18. května 1920 narozen Jan Pavel II., vl. jménem Karol Józef Wojtyla,polský duchovní, v letech ve funkci papeže, května 1904 založena FIFA, mezinárodní fotbalová organizace v Paříži 24. května 1391 založena Betlémská kaple, kde kázal Jan Hus Rozlosování jarního kola kopané okresní přebor dorost: so H. Žukov FC Horní Bludovice ne FC Horní Bludovice Stonava so D. Datyně FC Horní Bludovice ne FC Horní Bludovice B. Rychvald ne FC Horní Bludovice Zábla st FC Horní Bludovice Věřňovice so Doubrava FC Horní Bludovice ne FC Horní Bludovice D. Lutyně ne FC Horní Bludovice Dětmarovice so SJ Rychvald FC Horní Bludovice ne FC Horní Bludovice Těrlicko ne Č. Těšín FC Horní Bludovice Rozlosování jarního kola kopané okresní přebor muži: ne Věřňovice FC Horní Bludovice so H. Žukov FC Horní Bludovice so SJ Petřvald FC Horní Bludovice ne FC Horní Bludovice FK Bohumín B ne FC Horní Bludovice I. Petrovice so Doubrava FC Horní Bludovice ne FC Horní Bludovice Sn. Orlová so TJ Petřvald FC Horní Bludovice ne FC Horní Bludovice SJ Rychvald ne ČSAD Havířov FC Horní Bludovice ne FC Horní Bludovice BF Orlová Zpravodaj Obecního úřadu v Horních Bludovicích vychází jednou měsíčně. Uzávěrka je kolem 20. v měsíci, reg. č. MK ČR E Adresa: Horní Bludovice čp. 434, Grafika, zlom: Petr Smejkal, studio Carpe Diem, tisk: Tiskárna HAROK, Šenov

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 2015 červenec srpen září informuje spolky různé inzerce 2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zasedání zastupitelstva obce a bylo přítomno

Více

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015.

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 2015 duben květen červen spolky informuje různé inzerce Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012 KRÁTKÉ Dětský karneval Obecní úřad v Žermanicích ve spolupráci se Sportovním

Více

Festival kreslení podeváté

Festival kreslení podeváté Červen 2009 č.3/ ročník VI. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Oslavy výročí v Řece Charita

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 106 vyšel 1. 6. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích 97. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje

Více

Obecní zpravodaj 2/2012

Obecní zpravodaj 2/2012 Obecní zpravodaj 2/2012 Duben 2012 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, kdyby jste mě teď viděli, jak se tvářím při psaní tohoto slova pro Vás, taky by se Vám rozzářil obličej úsměvem.

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

13.30 16.00 100,- K 5,- K

13.30 16.00 100,- K 5,- K Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany Z obsahu: Noční razie v Petřvald Z jednání samosprávy Dotační program Zelená úsporám Koutek včelařů Sport OČKOVÁNÍ PSŮ Termín: 19. května 2009 stanoviště: zastávka

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 97 vyšel 12. 8. 2009 jů. A potřebujete-li být hluční, dojděte prosím za vaším sousedem, jestli mu náhodou nepřijedou známí. Posezení u grilu pod pergolou nejde totiž se sekačkou

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 28. června 2006 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 28. června 2006 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 PETŘVALDSKÉ NOVINY Č. 5 Informace pro občany Z obsahu - 61. výročí osvobození Petřvaldu - Začíná soutěž Rozkvetlé město 2006 - Ze spolkové činnosti našich seniorů - Kultura a sport ve městě - Petřvaldští

Více

Slovo starosty 5/2014

Slovo starosty 5/2014 5/2014 Slovo starosty Vážení občané, - 1 - dovolte, abych Vás pozval na 19. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které je plánované na pondělí 9. června 2014 od 17:00 hodin, do víceúčelového sálu základní

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města etřvaldské noviny www.petrvald.info leden 2014 Informace pro občany Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města Za aktivní a obětavý přístup při výkonu služby, za přispění

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě. Petřvaldské noviny č. 9 Informace pro občany Z obsahu: - Poprvé ve škole - Z jednání samosprávy - Oznámení o době a místě konání voleb - Informace nejen pro chovatel psů - Delegace města Petřvaldu na setkání

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

etřvaldské Poděkování OČKOVÁNÍ PSŮ Informace pro občany duben 2013

etřvaldské Poděkování OČKOVÁNÍ PSŮ Informace pro občany duben 2013 etřvaldské noviny www.petrvald.info duben 2013 Informace pro občany Poděkování Chtěla bych touto cestou poděkovat p. Kamile Vyšenkové, majitelce Tiskárny Na Kamčatce, a pracovnici tiskárny p. Elen Laštůvkové

Více

Prázdniny a čas dovolených

Prázdniny a čas dovolených čtvrtletník číslo 2/2009 Prázdniny a čas dovolených Nejdelší den v roce máme za sebou, začíná léto a s ním přichází jedno z nejoblíbenějších období našich dětí a studentů, tedy prázdniny, a pro mnohé z

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011.

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011. Fryčovický zpravodaj vychází čtvrtletně. Datum a číslo a místo vydání: 29.11.2010, č.4, Fryčovice. Vydává Obecní úřad ve Fryčovicích, Fryčovice č.83, 739 45 FRYČOVICE.Registrační číslo MK ČR E 12361. Váţení

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY č. 9 červenec 2009 www.blatensko.cz Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech

Více