Vysoká škola logistiky o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola logistiky o.p.s."

Transkript

1 Vysoká škola logistiky o.p.s. Náboţenský cestovní ruch v České republice (Bakalářská práce) Přerov 2012 Petra Kostýlková

2 2

3 3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je pŧvodní a vypracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenŧ je úplná a ţe jsem v práci neporušila autorská práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících právem autorským a o změně některých zákonŧ (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisŧ. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v knihovně Vysoké školy logistiky o.p.s. a s případným pouţitím této práce Vysokou školou logistiky o.p.s. pro pedagogické, vědecké a prezentační účely. Přerov 25. dubna podpis 4

5 Poděkování patří vedoucímu této bakalářské práce, panu Mgr. Janu Rájovi, slečně Ing. Markétě Hlavsové za pomoc s úpravou a nakonec celé rodině za trpělivost. 5

6 Abstract Tato bakalářská práce se zabývá jednou z forem cestovního ruchu, a to náboţenským cestovním ruchem. Je to, bohuţel, dosti opomíjená součást cestovního ruchu. Přesto velice zajímavá. Tato práce má čtenáři dopomoci získat alespoň základní představu o tématu a nastínit potenciál náboţenského cestovního ruchu v České republice. Abstract This Bachelor labour deals with one form of turism, called the religious turism. Unluckily, it is very neglected form, but in my opinion very remarkable. The labour shoud help readers to get a conception about this topic and show the potential of the religious turism in the Czech republic. 6

7 OBSAH ÚVOD DEFINOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ SPOJENÝCH S NÁBOŢENSKÝM CESTOVNÍM RUCHEM NÁBOŢENSTVÍ Typologie náboţenství Příklady definic náboţenství z historie CESTOVNÍ RUCH Definice cestovního ruchu dle WTO NÁBOŢENSKÝ CESTOVNÍ RUCH POUŤ POUTNÍ MÍSTO SAKRÁLNÍ PAMÁTKY NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SVĚTOVÁ POUTNÍ MÍSTA HISTORIE A SOUČASNOST NÁBOŢENSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU HISTORIE STAV NÁBOŢENSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V SOUČASNOSTI PROGRAMY A PROJEKTY NA PODPORU NÁBOŢENSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Dny lidí dobré vŧle Otevřené brány Noc kostelŧ Adopce kapliček Svatá Hora v čase i nad časem a Religiózní turistika ve Svaté Hoře Praha Destinace církevní turistiky Projekt Beskydské dřevěné kostelíky Magni cesty s příběhem Nadace pro obnovu církevních památek ROZDĚLENÍ POUTNÍCH MÍST

8 3.1 MÍSTA SPOJENÁ S ÚCTOU K BOŢSKÉ OSOBĚ MARIÁNSKÁ POUTNÍ MÍSTA (MARIÁNSKÁ TRADICE) OSTATNÍ PATROCINIA (OSTATNÍ ZASVĚCENÍ) KOSTELY A KAPLE ZASVĚCENÉ SVĚTCŦM POUTĚ K RELIKVIÍM A HROBŦM SVĚTCŦ MILOSTIVÉ SOCHY A OBRAZY MÍSTA EUCHARISTICKÝCH ZÁZRAKŦ JINÝ NEŢ ŘÍMSKO-KATOLICKÝ NÁBOŢENSKÝ CESTOVNÍ RUCH KŘÍŢOVÉ CESTY ZVLÁŠTNÍ POUTĚ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA ČESKÉ A MORAVSKÉ CÍRKEVNÍ PROVINCIE ČESKÁ CÍRKEVNÍ PROVINCIE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA ČESKÉ CÍRKEVNÍ PROVINCIE MORAVSKÁ CÍRKEVNÍ PROVINCIE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA MORAVSKÉ CÍRKEVNÍ PROVINCIE ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU NÁBOŢENSKÉHO CESTOVNÍHU RUCHU V ČR DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Cíle a záměry Hypotézy jejich stanovení Vlastní výzkum Sběr dat Dotazník Výsledky dotazníkového šetření SWOT ANALÝZA NÁBOŢENSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V ČR Vlastní zpracování SWOT analýzy NÁVRH PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU PO POUTNÍCH MÍSTECH MORAVY NA KOLE ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH

9 ÚVOD V České republice je náboţenský cestovní ruch stále nedoceňován, alespoň z pohledu tuzemského cestovního ruchu. S nezájmem se všeobecně potýká tuzemský kulturní cestovní ruch, jehoţ specifickou oblastí je náboţenský cestovní ruch, který je úzce spjat s náboţenskými památkami a poutními místy. I přesto, ţe Česká republika má obrovský potenciál a moţnosti nabídek jsou nepřeberné, je tento cestovní ruch stále výsadou věřící části obyvatelstva, i kdyţ i lidem stojícím mimo církev či víru má co nabídnout. Náboţenský cestovní ruch by neměl být vnímán pouze jako součást církevní společnosti, ale měl by být moţným zájemcŧm představován jako dŧleţitá a významná část historie jako celku. Cílem předloţené bakalářské práce je získání co největšího mnoţství informací, zhodnocení situace náboţenského cestovního ruchu v České Republice v minulosti i v současnosti. Stanovit potenciál náboţenského cestovního ruchu v jednotlivých diecézích a arcidiecézích české a moravské církevní provincie. Ukázat na hlavní objekty náboţenského cestovního ruchu, jako jsou poutní místa, kláštery a kostely. A tím čtenáře, i nevěřícího, nalákat k návštěvě některého z dále uvedených míst. Práce by měla odpovědět na dotazy, kdo se náboţenského cestovního ruchu účastní a co je motivací k návštěvě poutních míst. První část této práce se věnuje vysvětlení jednotlivých pojmŧ, které úzce souvisejí s tématem. Definice náboţenství, je velice těţko definovatelná, vlastně neexistuje jedna, na které by se shodla společnost, proto práce uvádí jen nástin toho, co je náboţenství, protoţe pro kaţdého z nás mŧţe tento výraz znamenat něco zcela rozdílného. Dále vysvětluje pojmy jako cestovní ruch a náboţenský cestovní ruch. A definice pouti a poutního místa, jejichţ vysvětlení je nezbytně nutné pro pochopení celé práce. Součástí této kapitoly je také výčet nejznámějších poutních míst ve světě, rozdělených podle jednotlivých světových náboţenství. Následující část provádí čtenáře stručnou historií náboţenského cestovního ruchu v českých zemích do počátku poutnictví u nás, přes jednotlivé historicky významné období aţ k současnosti. Současnost poukazuje na některé projekty, které mají za snahu zviditelnit tuto opomíjenou součást cestovního ruchu jako takového. Jedná se především o projekty pod záštitou agentur Czech Tourism a HeplTour. 9

10 Část zabývající se rozdělením jednotlivých poutních míst, podle charakteru, krátce poutní místa popisuje, jedná se většinou o známá poutní místa, historicky významná či něčím zvláštní. V této části není ani opomenut fakt, ţe existují i jiná, neţ římskokatolická poutní místa a sakrální památky. Dále pak vyzdvihuje nejvýznamnější poutní místa v jednotlivých diecézích. Poslední část práce se zabývá analýzou stavu náboţenského cestovního ruchu v současnosti. Krok po kroku rozebírá jednotlivé otázky v dotazníku, který je součástí práce. Ten má zjistit, co říká náboţenský cestovní ruchu dnešní společnosti a zda je tento typ cestovního ruchu lákavý. Následuje SWOT analýza současného stavu náboţenského cestovního ruchu, která plynule navazuje na výstupy z dotazníku. A v poslední řadě je součástí této části práce i návrh produktu cestovního ruchu. 10

11 1 DEFINOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ SPOJENÝCH S NÁBOŢENSKÝM CESTOVNÍM RUCHEM První část bakalářské práce se věnuje postupnému vysvětlování pojmŧ, které úzce souvisejí s tématem. Ne kaţdý je obeznámen s tímto tématem, jsou vysvětleny z praktických dŧvodŧ. Jedná se o pojmy: náboţenství, cestovní ruch (turismus), náboţenský cestovní ruch (církevní turistika, religiózní turismus), pouť, poutní místo a sakrální památky. Dále pak ve zkratce popisuje nejvýznamnější světová poutní místa jednotlivých náboţenství. 1.1 Náboţenství V češtině slovo náboţenství původně znamenalo kult nebo bohosluţbu, latinské religio také původně znamenalo důkladné dodrţování kultu a pravidel a věšteckých znamení. Evropský pojem náboţenství nemá ekvivalent ani v řečtině, ani v hebrejštině a ani v dalších jazycích a většinou se při překladu nahrazuje slovy či pojmy, jako kult, zbožnost, někdy také povinnost nebo zákon. Teprve v císařském období, kdy se v Římské říši setkávaly různé kulty a víry, bylo nutné společné označení, začal se význam slova náboţenství rozšiřovat. 1 V dnešní moderní době se jedná o pojem, který popisuje jednání a symboly. Nebo také představy, kterými rŧzné kultury vyjadřují svŧj vztah k Bohu. Většina společenství či kultur se obrací k Bohu (boţstvŧm) s prosbou o pomoc, hledají útěchu nebo jde o jakousi komunikaci. Studiem náboţenství se zabývá religionistika, podřízeným oborem je teologie, ta se pak zabývá přesnějšími popis jednotlivých náboţenství. 1 ELIADE, Mircea, Ioan Petru CULIANU a H WIESNER. Slovník náboţenství. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1993, 318 s. ISBN

12 1.1.1 Typologie náboţenství Rŧzná náboţenství provázela dlouhou historií všechna známá lidská společenství, za první nepochybné dŧkazy spojení člověka víry se pokládají pohřby a nástěnné malby v jeskyních. Během posledních dvou století shromáţdili odborníci za pomocí archeologie nesmírné mnoţství materiálu, který ukazuje velkou náboţenskou rozmanitost. Pokusy uspořádat tuto rozmanitost do jakési pravidelné řady se nezdařily, přesto je moţné se pokusit o jen hrubé a přibliţné třídění: 2 1. Kmenová náboţenství 2. Historická náboţenství 3. Polyteismus a monoteismus 4. Místní a univerzální náboţenství 5. Vnější a vnitřní náboţenství 3 Obecně není známá přesná definice náboţenství, aspoň ne taková, na které by se shodla vědecká komunita. Náboţenství v moderním smyslu je totiţ abstraktní pojem, ke kterému lze dospět aţ na základě srovnání Příklady definic náboţenství z historie Sigmund Freud: Náboţenství je kolektivní neuróza, respektive funkce individuální psychiky, jeţ produkuje bohy, kteří mají za úkol těšit a uspokojovat dětinské touhy dospělého. 5 2 HELLER, Jan a Milan MRÁZEK. Nástin religionistiky: uvedení do vědy o náboţenstvích. 2., rev. vyd. Praha: Kalich, 2004, 316 s. Studijní texty (Kalich), sv. 1. ISBN Wikipedia: Náboţenství. Wikipedia [online]. [cit ]. Dostupné z: 4 HORYNA, Břetislav. Úvod do religionistiky. Vyd. 1. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994, 131 s. Oikúmené. ISBN

13 Émile Durkheim: Náboţenství je jednotný systém víry a praktik vztahujících se k posvátným věcem, tj. k věcem odtaţitým a zakázaným; systém víry a praktik, které sjednocují všechny své přívrţence v jediném morálním společenství nazývané církev. 6 Alfred North Whitehead: Náboţenství je loajalita ke světu 7 Karel Marx: Náboţenská bída je výrazem jednak skutečné bídy, jednak protestem proti skutečné bídě. Náboţenství je povzdechem utlačovaného tvora, cit bezcitného světa, duch bezduchých poměrů. Náboţenství je opium lidu. 8 Jean Paul: Kaţdý cizí náboţenský způsob buď ti stejně svatý jako tvůj." 9 Rudolf Otto: Jádro všech náboţenství tvoří posvátno, které je vlastní kaţdému náboţenství. Náboţenství je pak vztah člověka k posvátnému. 10 Dostojevskij: Není li Bůh, je moţné cokoliv STAMPACH, Odilo Ivan. : ologie, 1998, 205 s. Studium (Prague, Czech Republic). ISBN DURKHEIM, Émile. Elementární formy náboţenského ţivota: systém totemismu v Austrálii. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2002, 491 s. Oikúmené. ISBN , str Mottak: Citáty - náboţenství. [online]. [cit ]. Dostupné z: 8 ANZENBACHER, Arno a [z německého originálu přeloţil Karel ŠPRUNK]. Úvod do filosofie. Vyd. 3., V Portálu 2. Praha: Portál, ISBN , str Mottak: Citáty - náboţenství. [online]. [cit ]. Dostupné z: 10 Mottak: Citáty - náboţenství. [online]. [cit ]. Dostupné z: 11 Mottak: Citáty - náboţenství. [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 1.2 Cestovní ruch Existuje několik definic cestovního ruchu. Shodují se v tom, ţe jde o souhrn činností, které jsou úzce spojeny s aktivním pohybem lidí a tento pohyb je zaměřený na poznávání kulturně-historických a přírodních poměrŧ, dále pak na odpočinek či na posílení fyzického, někdy i psychického zdraví Definice cestovního ruchu dle WTO Činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa leţícího mimo její běţné prostředí (místo bydliště), a to na dobu kratší neţ je stanovená, přičemţ hlavní účel cesty je jiný neţ výkon výdělečné činnosti v navštíveném místě. 13 Stanovenou dobou v mezinárodním cestovním ruchu je myšlen jeden rok, v domácím cestovním ruchu 6 měsícŧ. 1.3 Náboţenský cestovní ruch Je speciálním typem cestovního ruchu, v širším slova smyslu jsou účastníci motivováni návštěvou a prohlídkou církevních (religiózních) památek, jako např. kostely, kaple, hřbitovy či poutí místa a v uţším slova smyslu jde o cestovní, jehoţ hlavním účelem jsou poutě či náboţenské obřady. 14 Vedle pojmu náboţenský cestovní ruch se pouţívají pojmy jako náboţenská turistika, religiózní turistika nebo také poutní turismus. Náboţenský cestovní ruch by se dal ještě pak rozdělit podle toho, co je zájmem účastníkŧ, a to na sakrální cestovní ruch, centrem zájmu jsou sakrální památky jako takové a na poutní cestovní ruch, jehoţ hlavním cílem je jiţ konkrétní poutní místo. Také 12 CTIRAD SCHEJBAL. Typologie cestovního ruchu. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov, ISBN , str KOLEKTIV, Marie Hesková a. Cestovní ruch: pro vyšší odborné školy a vysoké školy. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna. ISBN , str [MARTINA PÁSKOVÁ, Josef Zelenka]. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, ISBN , str

15 lze uvést výraz jako košer náboţenský cestovní ruch, který je praktikován ortodoxní ţidovskou komunitou. 1.4 Pouť Elektronický slovník náboţenství Iencyklopedie vysvětluje pojem pouť takto: Náboţenský zvyk navštěvovat místa milosti, ostatky, zázračné obrazy světců nebo prameny, je prokázán v mnoha náboţenstvích. Poutě vznikly z víry, ţe modlitba na určitých svatých místech je zvláště účinná. Cesty na taková místa jsou známy u Řeků a Římanů, u Egypťanů, Peršanů a Indů. Ţidé cestovali o velkých svátcích do Betelu, ke schránce úmluvy a do chrámu. Muslimové putují do Mekky, kde konají obřady haddţe. V křesťanské církvi se podnikaly od 4. stol. cesty k posvátným místům v Palestině. Brzy putovali věřící i k hrobům apoštolů a mučedníků, a uţ ke konci 4. stol. horlili církevní otcové proti nepřístojnostem, které tam vznikaly. Doba kříţových výprav, která představovala současně dobu putování, učinila z návštěvy Svaté země nejvyšší touhu křesťanů. Ale i kláštery a sídla mnichů, jako např. na hoře Athos, byla navštěvována jako místa milosti. Objekty uctívání byly ostatky a milostné obrazy. V další době převládla úcta mariánská, a od 19. stol. známe zázračná mariánská zjevení (viz Lurdy). Zatímco středověk znal osamocenou a také nebezpečnou pouť dokonce jako povinnost uloţenou pod trestem, nabyla později na významu pouť skupinová. Od protireformace nabyly některé pouti charakteru národního kultu, např. Čenstochová v Polsku. Také ještě dnes jsou prosebné průvody se zřeknutím se pohodlí při cestování výrazem lidové zboţnosti Poutní místo Poutní místa jsou jakýmisi svědky křesťanské kultury národa, místo setkávání s Bohem. 15 Iencyklopedie: Náboţenství. Iencyklopedie: pouť [online]. [cit ]. Dostupné z: 15

16 Je také místo, které je uznáváno jako místo něčím výjimečné a významné, vzniklo zásahem Boha nebo nadpřirozené bytosti, tedy vzniklo zázrakem. V místě se většinou nachází kostel, kaple, kultovní objekt (obraz, soška). 1.6 Sakrální památky Jedná se o stavby, které slouţí k náboţenským účelŧm, v křesťanství se jedná o katedrály, baziliky, kostely, kaple, ale také kříţe u cest a Boţí muka. Kapličky, kříţe a Boţí muka se dají také souhrnně nazvat jako drobná sakrální architektura. 16 V ţidovské víře bychom se bavili o synagogách a v muslimské víře o mešitách. 1.7 Nejvýznamnější světová poutní místa Křesťanství Lurdy (Lourdes) Francie Vatikán - Itálie Fatima Portugalsko Czestachowa Polsko Medţugorje Bosna a Hezcegovina Islám Mekka Saudská Arábie Medina Saudská Arábie Ţidovství Jeruzalém Izrael 16 WALTER, Vilém. Historická a současná drobná sakrální architektura na území města Brna: Kapličky, kříţe a boţí muka. [online]. [cit ]. Dostupné z: 16

17 Hinduismus Mathura Indie Budhismus Lumbini Indie Šintoismus Izumo - Japonsko 17

18 2 HISTORIE A SOUČASNOST NÁBOŢENSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Není velký rozdíl mezi turistou jako takovým a turistou náboţenského cestovního ruchu (turistou). Obyčejný turista navštěvuje většinou přírodní a kulturně-historická místa, aby se vzdělával nebo si jen rozšířil své obzory a povzbudil mysl. Poutník se na své cestě za poznáním přírodních krás a památek snaţí o jakési spojení s Bohem nebo svatými, kteří zanechali na těchto místech své nesmazatelné stopy. Jsou také povzbuzením mysli a ţivota. 2.1 Historie Výraz poutník pochází z latinského slova peregrinus a znamená vlastně cizinec, někdo kdo ţije mimo místo, kde má svá občanská práva. 17 Poutník je tedy ten, kdo opouští domov a vydává se na dlouhou cestu. Křesťanství povaţovalo a dá se říct, ţe stále povaţuje poutníky za zboţné. V historii měli své zvláštní postavení hned za svatými, mučedníky a mnichy. Mezi nejdŧleţitější a nejvyhledávanější poutní místa patřili Jeruzalém a Řím. 18 Putovat se začalo ve 4. Století, putovali všichni, bez rozdílu - bohatí, chudí, zoufalí i šťastní a nemocní i zdraví, s cílem poděkovat Bohu, poprosit Boha či jen pokusit se o jakési spojení. 6. Století znamená změnu, kdy Iroskotští misionáři, začali putování ukládat jako trest, pokání za některé hříchy. Postupně se pokání stalo hlavním cílem poutí. 19 Poutě byly typické pro středověk, za raného středověku cestoval ovšem málokdo a pohostinství a ubytování bylo poskytováno zdarma. V 11. A 13. Století začalo putujících přibývat a poutníci se začali sdruţovat. 20 K rozvoji poutí a poutnictví dochází 17 BENEŠOVÁ, Václava. Seriály O poutnictví a putování - Česká zastavení ve Svaté Zemi. [online]. [cit ]. Dostupné z: 18 Ultreia, Svatojakubská pouť - cesta do Santiaga de Compostela a další poutě: Putování, poutnictví a poutníci. [online]. [cit ]. Dostupné z: 20 BENEŠOVÁ, Václava. Seriály: O poutnictví a putování - Česká zastavení ve Svaté Zemi. [online]. [cit ]. Dostupné z: 18

19 také proto, ţe v pozdním středověku dochází k tisku map, které jsou i cenově dostupné. Putovalo se především do Palestiny a Jeruzaléma, také do Říma a Santiaga de Compostely. Poutníka té doby bylo jednoduché rozpoznat podle charakteristického oděvu běţný dobový oděv doplněný pláštěm s kapucí, dlouhá hŧl, brašna, nádoba na vodu, samozřejmě rŧţenec a odznak, poţehnaný knězem na začátku cesty. Většina poutníkŧ se vydávala na cestu pěšky a bosa, kvŧli pokání, ale také z nedostatku financí. Zámoţnější kasty absolvovali pěšky jen poslední úsek cesty. Na těchto cestách nacházeli poutníci útočiště většinou v klášterech. 21 Historické prameny nám říkají, v Čechách existovala poutní místa jiţ v 10. Století, byl jím například Tetín, místo zavraţdění a původního hrobu sv. Ludmily nebo Rotunda sv. Víta v Praze, kam byly přeneseny ostatky sv. Václava ze Staré Boleslavi. 22 Od 12. Století začaly vznikat při hlavních poutních trasách sítě tzv. Hospicŧ, coţ byla vlastně ubytovna pro poutníky. Cílem poutě byla návštěva svatyně či kostela, nejdříve se poutník zúčastnil tzv. Vigílie (z latinského slova vigilia, coţ znamená bdění), jedná se bohosluţbu v předvečer náboţenského svátku, která je spojena s pokáním, potom následovaly další motlitby. Vyvrcholením poutě byla moţnost vidět ostatky světce, popřípadě i dotknout se jich. Odměnou Bohu za vyslyšení proseb byly dary, peníze, ale dokonce hospodářská zvířata, popřípadě mouka, chléb, maso atd. Zámoţnější poutníci měli ve zvyku darovat i umělecké předměty. Nicméně nejběţnějším darem byla vosková svíce. Ve 14. A 15. Století náboţenské války vedly ke zničení mnoha chrámŧ, kostelŧ, milostivých soch a také k rozmetání ostatkŧ svatých, zatím co ve středověku poutníci absolvovali dlouhé poutní cesty, v baroku vzniká jiţ hustá sít poutních míst, jsou uctívané především mariánské milostivé sochy a obrazy. Lidé se všeobecně uchylovali k Panně Marii jako k ochránkyni. Tridenský koncil z let vyjasnil směrni- 21 DANCÁK, František. Náboţenský turizmus. Prešov: Petra, ISBN , 24 stran. 22 DIBELKOVÁ, Irena. Poutní místa v Čechách. 1. vyd. Praha: Olympia, 2004, 205 s. ISBN X. 19

20 ce pro pastorační činnost, bylo obnoveno učení doporučující uctívání svatých a poutí. 23 Významné jsou proto především poutě do polské Čenstochové, německého Pasova či belgického Halu. A nejvýznamnější je bezpochyby italské Loreto, podle kterého začaly vnikat později loretánské kaple v dalších evropských zemích. V Čechách dochází k obnovení poutí ke staroboleslavskému paládiu. Spjatý s Václavem IV., patron českých zemí. A po Bitvě na Bílé Hoře se rozvíjí kult Panny Marie Vítězné, nejvýznamnějším poutním místem se stává Svatá Hora u Příbrami. 24 Osvícenství, doba vlády Josefa II., je spjato s reformami, které přinesly zákaz konání poutí a uzavírání kostelŧ. Tyto reformy se však nesetkaly s pochopením věřících a po císařově smrti dochází k obnovení poutní tradice u nás. V 18. Století svrchnost stále více zasahovala do církve a církevního ţivota, pevně se stanovovaly doby trvání poutí a poutě do zahraničí musely být dokonce povoleny biskupem, dále pak byla omezována četnost poutí, kdo se mŧţe a nesmí účastnit, kolik členŧ mŧţe mít putující skupina a skupinu musel vţdy doprovázet na cestě duchovní. 25 V roce 1905 se konala I. Moravská pouť do Svaté Země, této pouti se zúčastnilo na 500 poutníkŧ, z toho asi 150 kněţí. Pouť byla zorganizována plk. Jindřichem Himmlem z Brna. Nutno podotknou, ţe se jednalo o velmi úspěšnou pouť, na jejímţ základě jsou zakládány rŧzné poutní palestinské prvky, např. francouzský, rakouský či německý. I skupinka moravských kněţí byla silně ovlivněna touto myšlenkou a byl zaloţen Spolek poutníků diecésí moravských do Svaté Země. Cílem spolku bylo sdruţovat poutníky, zvláště poutníky do Svaté Země a pořádat poutě kamkoliv i do Svaté Země BENEŠOVÁ, Václava. Seriály O poutnictví a putování - Česká zastavení ve Svaté Zemi. [online]. [cit ]. Dostupné z: 24 DANCÁK, František. Náboţenský turizmus. Prešov: Petra, ISBN , 24 stran. 25 BENEŠOVÁ, Václava. Seriály O poutnictví a putování - Česká zastavení ve Svaté Zemi. [online]. [cit ]. Dostupné z: 26 BENEŠOVÁ, Václava. Seriály O poutnictví a putování - Česká zastavení ve Svaté Zemi. [online]. [cit ]. Dostupné z: 20

21 Doba mezi oběma světovými válkami znamená silný útlum náboţenství a poutí. Nicméně v roce 1930 se konala 5. Jubilejní pouť do Svaté Země a zároveň v červenci jubilejní 5. moravská pouť do Svaté Země, kterou uspořádal Spolek poutníkŧ diecésí moravských do Svaté Země. Také Pouť v jubilejním roce 1933, která se konala v červenci a srpnu na oslavu devatenáctistého výročí vykoupení lidstva. A v poslední řadě pak Pouť v roce Svěcení Cyrilometodějské smírné kaple na Olivové Hoře, jednalo se snad o nejobtíţnější, ale zároveň nejradostnější pouť. Cesta vedla vlakem z Brna do Vídně, pak do Trestu, odtud lodí do Galilea, do Brindisi, aţ na Kypr, do Jaffty a pak autem do Jeruzaléma. Období 2. Světové války a 40 let po ní byl náš stát povaţován za téměř ateistický, ale od roku 1989 dochází ke znovuzrození posvátných míst Stav náboţenského cestovního ruchu v současnosti Podle Světové asociace náboţenské turistiky (zkratka WRTA - The World Religious Travel Association ) proţívá v současnosti náboţenský cestovní ruch obrovský boom. Rok 2009 byl vyhlášen Rokem náboţenského turismu, tímto rokem začala celosvětová propagace. Všechny vrstvy společnosti jsou povzbuzovány, aby se zapojily za účelem vyzdviţení nové moderní éry náboţenského turismu, za účelem zviditelnit náboţenský turismus a s cílem poukázat, ţe náboţenský cestovní ruch je nedílnou součástí turismu jako takového a podílí se na celkovém stavu ekonomiky a prŧmyslu, poskytuje zaměstnání a vzdělává. Téhoţ roku (2009) představila WRTA program, jak by jednotlivci či celé organizace mohli přispět k rozvoji a k zatraktivnění náboţenského cestovního ruchu, jedná se například o cesty kazatelŧ spojené s misiemi, vzájemné výměnné pobyty komunit, lepší zapojení médií či samotného filmového prŧmyslu, vzdělávacích a výchovných 27 DIBELKOVÁ, Irena. Poutní místa v Čechách. 1. vyd. Praha: Olympia, 2004, 205 s. ISBN X. 21

22 institucí a v neposlední řadě lepší zapojení náboţenských organizací a institucí při propagaci. Obecně je moţné říct, ţe náboţenský cestovní ruch se rozvíjí relativně progresivním zpŧsobem, ročně se jedná podle WRTA asi o 300 milionu osob a celosvětový obrat pro rok 2007 byl 18 miliard USD Programy a projekty na podporu náboţenského cestovního ruchu Dny lidí dobré vůle Tato akce má jiţ dlouholetou tradici, první takovýto koncert se konal jiţ v roce 2000, přesně 4. Července. Tento projekt byl inspirován obdobnými projekty papeţe Jana Pavla II. Jedná se především o charitativní koncert, který má současně za úkol zviditelnění sakrální památky. Záštitu nad celou akcí převzal a projekt inicioval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. První akce z roku 2000 se setkala s velkým úspěchem, Velehrad tehdy navštívilo asi 20 tisíc lidí, představitelé tehdejší vlády, Poslanecké sněmovny, Senátu a velvyslanci evropských zemí. Druhý den, 5. Července, vrcholily oslavy tradiční mší svatou, té se zúčastnilo třicet tisíc poutníkŧ. 29 Akce měla nevídaný úspěch a tak se konala i následujícího roku a od té doby kaţdý rok, letos je akce naplánovaná na Července Otevřené brány Jedná se společný projekt Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností a obcí regionu, je zaměřen na prezentaci sakrálních a církevních památek veřejnosti a představuje památky pro jejich historickou a duchovní dŧleţitost. Díky tomuto projektu je moţné prohlédnout si s prŧvodcem několik vybraných kostelŧ, které jsou do pro- 28 SCHEJBAL, Ctirad. Typologie cestovního ruchu. Vyd. 1. Přerov: Vysoká škola logistiky, ISBN , 97 stran. 29 Velehrad: Dny lidí dobré vŧle. [online]. [cit ]. Dostupné z: 22

23 jektu zapojeny. K dnešnímu dnu se zapojilo 21 kostelŧ. 30 Jedná se o: Komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatý Hostýn, Farní kostel sv. Filipa a Jakuba, Evangelický kostel a Poutní chám Narození Panny Marie ve Štípě, Zlín, Kostel sv. Jakuba Tečovice, Poutní kostel Panny Marie Sněţné v Provodově, v Kroměříţi Kostel sv. Jana Křtitele a Kostel sv. Mořice, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově, Chropyně a Kostel sv. Jiří, Hřbitov ve Střílkách a Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Střílkách, v Rajnochovicích Kostel Narození Panny Marie a sv. Anny, Uherské Hradiště a Kostel sv. Františka Xaverského, Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodu, Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně a v poslední řadě Kostel Panny Marie Sněţné ve Velkých Karlovicích a Poutní kostel Navštívení Panny Marie. V Zašové Noc kostelů Je projekt, který vede ke společnému setkávání lidí, vede k objevování krásy křesťanských památek, především kostelŧ. Cílem je vytvořil nízkoprahovou nabídku na setkávání lidí, kteří stojí mimo církev či na okraji církve. 31 Hlavním přínosem je zpřístupnění běţně nepřístupných sakrálních památek. První Noc Kostelŧ se v České republice konala v roce 2009, pro velký úspěch se akce následující rok opakovala, v roce 2011 znovu a letos je akce naplánovaná na Do dnešního dne se přihlásilo jiţ na 157 kostelŧ. Nejedná se pouze o projekt České republiky, takovéto akce se také konají na Slovensku pod názvem Noc Kostolov, v Německu nese název Die Offnen Kirche nebo 30 Farnost: Holešov. [online]. [cit ]. Dostupné z: 31 Noc Kostelŧ. Noc kostelů [online]. [cit ]. Dostupné z: 23

24 Lange Nacht der Kirchen v Rakousku, do projektu Noc kostelŧ se zapojilo i Nizozemsko Adopce kapliček S tímto zajímavým nápadem přišel na začátku roku 2011 starosta Mikulova ve snaze zachránit 14 kapliček, které lemují Kříţovou cestu na Svatý Kopeček, město si tyto kapličky pronajalo od církve a chtělo je zachránit, nejprve ţádaly o finanční dotaci z EU, ale neúspěšně. Pak tedy pana starostu Rostislava Koštiala napadl odváţný projekt a poţádal o pomoc obyvatele Mikulova a širokou veřejnost. Sám šel příkladem a na opravu Boţího hrobu věnoval nemalou finanční částku. O projekt byl nebývalý zájem a v první polovině roku 2011 bylo adoptováno 8 kapliček a v květnu roku 2011 by dokončena kompletní oprava první kapličky. Cílem bylo samozřejmě pomoci kapličkám jako takovým, protoţe jsou významnou součástí naší historie, ale také fakt, ţe tento projekt zviditelní Mikulov a Svatý Kopeček Svatá Hora v čase i nad časem a Religiózní turistika ve Svaté Hoře Svatá Hora v čase i nad časem je projekt, díky kterému mohou návštěvníci poznat toho mariánské poutní místo trochu jinak, zhlédnutím audiovizuální projekce a zhlédnutím stálé výstavy. Cílem je větší propagace a větší nabídka informačních materiálŧ, nejen domácím turistŧm, ale i zahraničním turistŧm. Tato audiovizuální projekce trvá 43 min. a byla natočena v rámci projektu z roku 2006 Religiózní turistika ve Svaté Hoře, projekce je v několika světových jazycích kromě češtiny ještě v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, portugalštině, ruštině a polštině Praha Destinace církevní turistiky Tento projekt z roku 2005 byl iniciován rozvojovou agenturou HelpTour, která pŧsobí v cestovním ruchu, byl zaměřen na rozvoj církevní turistiky v Praze a na nové moţnosti v tomto odvětví. 24

25 Cílem bylo opět zviditelnění Prahy, jako destinace religiózní turistiky, ze všech měst u nás, měla Praha největší pravděpodobnost úspěchu v nalákání zahraničních turistŧ. Praha jako známý produkt cestovních kanceláří, měla svou známostí přilákat turisty mimo jiné i v oblasti církevní. Záměrem bylo také prohloubit vědomosti a znalosti pracovníkŧ v cestovním ruchu a tím, aby mohli kvalitněji informovat moţné zájemce Projekt Beskydské dřevěné kostelíky Oblast Moravskoslezských Beskyd, jedinečná atmosféra a více jak dvě desítky dřevěných kostelíkŧ, to vše je obrovským lákadlem pro turisty domácí, ale i zahraniční. Kromě sportovního vyţití láká také lidová architektura. Proto tedy na podporu církevní turistiky vydala agentura Czech Tourism v roce 2003 informační a propagační materiál, který podrobně prezentoval právě zmíněné dřevěné kostelíky. Cílem bylo prezentovat a představit významnost tohoto místa a ukázat vyuţitelnost pro cestovní ruch. Tento materiál představuje jednotlivé kostelíky a navrhuje 7 nejatraktivnějších tras, včetně dŧleţitých informací, moţnosti stravování, ubytování, dopravní dostupnost a jiné Magni cesty s příběhem Tento projekt představuje dějiny českého duchovního vývoje, především křesťanství, ale i ţidovskou víru. Záměrem je vytvořit a uvést na trh cestovního ruchu novou integrující značku cestovního ruchu pro segment sakrálních památek, pamětihodností kulturně společenských akci. 33 Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně historického dědictví křesťanství na území České republiky navazuje na jiţ realizovaný projekt vzdělávání 32 Svatá Hora: V čase i nad časem. Svatá hora [online]. [cit ]. Dostupné z: 25

26 Výchova a vzdělávání lidských zdrojů v cestovním ruchu v oblasti církevní historie a turistika v Praze. 34 Záměrem je, aby byla vytvořena značka církevního cestovního ruchu, církevní turistika, která by přestavovala systémový prvek v rámci existujících variací regionálních značek turistických oblastí a jejich produktŧ, která by nabídla zastřešení dosavadních aktivit a v cestovním ruchu v oblasti poznávacího cestovního ruchu Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu byla zřízena znojemským děkanstvím v roce 1992, byla zřízena pro obnovu drobných nemovitých památek kapličky, kříţe a boţí muka. Posledním projektem se stal barokní kamenný kříţ s Ukřiţovaným Kristem, který se nachází asi 1 km jihovýchodně od obce Konice. Kříţ byl zrestaurován akademickým sochařem Petrem Roztočilem za 150 tisíc Magni: Cesty s příběhem. Magni: O nás [online]. [cit ]. Dostupné z: 34 Magni: Cesty s příběhem. Magni: O nás [online]. [cit ]. Dostupné z: 35 Magni: Cesty s příběhem. Magni: O nás [online]. [cit ]. Dostupné z: 36 Nadace pro obnovu církevních památek: O nadaci. Kibo [online]. [cit ]. Dostupné z: 26

27 3 ROZDĚLENÍ POUTNÍCH MÍST Arcibiskup praţský a primas český řekl: Poutní místa jsou překrásným uměleckým výrazem víry našich předků, jsou obvykle poloţena na horách, na kopcích, jakoby blíţe k Bohu, jako prameny klidu a pokoje. Poutní místa u nás i ve světě lze rozdělit podle několika hledisek, podle toho kdo nebo co je uctíváno, převaţuje mariánská tradice, či uctívání Boţské osoby, uctívání světcŧ. 3.1 Místa spojená s úctou k Boţské osobě V celosvětovém měřítku se jedná o nejdŧleţitější křesťanská poutní místa, jsou to místa spojená s pozemským pŧsobením Jeţíše Krista. Jedná se o oblast tzv. Svaté Země - Betlém, Nazaret a Jeruzalém. Také mŧţeme hovořit o místech uctívání Druhé boţské osoby, o uctívání Nejsvětější trojice. V České republice se jedná převáţně o uctívání Nejsvětější Trojice, jako například poutní kostel Nejsvětější Trojice, Trhové Sviny u Českých Budějovic, tato barokní stavba má pŧdorys šesticípé hvězdy, v jejichţ vrcholech jsou tři pŧlkruhové a tři pravoúhlé výklenky, které mají symboliku sv. Trojice. 37 Nebo kaple Nejsvětější Trojice v Malých Svatoňovicích u Trutnova. A poutní kaple Nejsvětější Trojice v Hanušovicích u Šumperka. 37 DIBELKOVÁ, Irena. Poutní místa v Čechách. 1. vyd. Praha: Olympia, 2004, 205 s. ISBN X. 27

28 Obr. č. 1 Poutní kostel Nejsvětější Trojice Trhové Svimy Mariánská poutní místa (Mariánská tradice) U nás je tato tradice velmi častá, nejedná se o místa spojená s ţivotem nebo pŧsobením Panny Marie, ale jedná se o místa jejího zjevení, nebo se poutě konají k jejímu obrazu či sošce. Těmto předmětŧm se většinou přisuzuje nadpřirozená moc. Asi nejznámějším mariánským poutním místem ve světě jsou francouzské Lurdy. Mariánský kult: Panny Marie Bolestné, Navštívení Panny Marie, Zvěstování Panny Marie, Panny Marie Lurdské, Nanebevzetí Panny Marie, Jména Panny Marie, Panny Marie Pomocné, Panny Marie Karmelské a Panny Marie Loretánské, Panny Marie Sněţné, Panny Marie Vítězné, Obětování Panny Marie a mnoho dalších. V České republice je nepřeberné mnoţství těchto poutních míst, pro ukázku uvádím jen několik z nich, Klášterní kostel Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic s obrazem Panny Marie, která je vyobrazena klečící se sepjatýma rukama a 38 Turistik: Trhové Sviny - Galerie. [online]. [cit ]. Dostupné z: 28

29 mečem v prsou sledující utrpení Jeţíše Krista. Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Frýdku, toto místo se téţ nazývá Slezské Lurdy. 39 Také farní kostel Zvěstování Panny Marie v Klášterci v Olšanech u Šumperka. Poutní kaple Panny Marie v Brně-Líšni, Poutní kaple Panny Marie ve Zdíkově u Vimperka s léčivou studánkou a loretánská kaple Panny Marie v Rumburku, která je kopií italské lorety. V Kostomlatech pod Milešovkou se nachází poutní kaple Panny Marie Pomocné, kaple byla vybudována ve svahu nad pramenem, který vytéká nad oltářem. 40 V Kašperských Horách se pak nachází poutní kostel Panny Marie Sněţné, součástí hlavního oltáře jsou gotické sochy z 15. Století Panna Marie stojící mezi sv. Kryštofem a sv. Sebastiánem. Obr. č. 2 Poutní kostel Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic Atlas Mariánská poutní místa: Česká Republika. 1. vyd. S. l.: Topograf, ISBN Strana DIBELKOVÁ, Irena. Poutní místa v Čechách. 1. vyd. Praha: Olympia, 2004, 205 s. ISBN X, str Kudy z Nudy: K poutnímu kostelu do Dobré Vody. [online]. [cit ]. Dostupné z: 29

30 3.3 Ostatní patrocinia (ostatní zasvěcení) V katolické církvi se většinou jedná o zasvěcení kaple, kostela či jiné budovy některému ze světcŧ, místo je pak pod jeho ochranou. Jedná se zasvěcení kaplí a kostelŧ Duchu Svatému, Boţímu Tělu nebo Svatému Kříţi. 3.4 Kostely a kaple zasvěcené světcům Slovo světec je obecně chápáno jako někdo čistý, následováníhodný a někdo něčím výjimečný. Lidé se od pradávna uchylovali k motlitbám a prosbám nejen k Bohu, ale také k osobám podle nich Bohu blízkým. Ve světě patří k nejvýznamnějším světcŧm sv. Petr a sv. Pavel, jako apoštolové a učedníci Jeţíše Krista. Sv. archanděl Michael, který symbolizuje velice často vítězství křesťanství nad pohanstvím. Takovým poutním místem u nás a zároveň nejznámějším poutním místem je Velehrad a tamní farní a poutní kostel, zasvěcený sv. Cyrilu a sv. Metodějovi. Jak jiţ bylo jednou řečeno, jedná se o jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě, ale i v celé České republice. První historické zmínky o současném Velehradu spadají do 13. Století, kdy přicházejí první mniši a začínají se stavbou kláštera, ten se měl později stát pohřebištěm moravských přemyslovcŧ. Přepokládá se, ţe klášterní areál byl dokončen před rokem Na přelomu 14. a 15. Století dochází ke ztotoţnění velehradského kláštera s cyrilometodějským kultem. Za husitských válek došlo k vypálení kláštera a mniši byli nuceni klášter opustit, vrátili se někdy v letech a pro nedostatek finančních prostředkŧ byla opravena pouze východní část areálu a to opatský dŧm. S celkovou obnovou klášterního komplexu se začalo aţ počátkem 16. Století. Za českého stavovského povstání byl klášter zkonfiskován a prodán, ovšem po Bitvě na Bílé Hoře byl řeholníkŧm vrácen nazpět. V prŧběhu let byl klášter několikrát vydrancován. Později, kdy se stal opatem Jan VII., dochází k obnově kláštera, který je ovšem v roce 1681 poškozen ohněm, který zaloţil místní mnich Malachias. V době velkých církevních reforem císaře Josefa II. Došlo ke zrušení kláštera, ten pak plnil funkci pouze farního kostela, po roce 1830 byl klášter prodán v draţbě a v roce 1890 získali konventní budovy jezuité a zřídili zde řádové gymnázium. Jezuité zde pŧsobili celých šedesát let, roku 1928 byl konventní kostel Nanebevzetí Panny 30

31 Marie povýšen na basiliku minor, Papeţem Piem XI.,ale toto pŧsobení bylo přerušeno komunistickou érou, kdy byli jezuité v roce 1950 vyhnáni a budovy poslouţili jako ústav pro duševně a tělesně nemocné osoby, tzv. Vincentinum. Po sametové revoluci v roce 1989 byl klášterní komplex opět navrácen jezuitskému řádu. Papeţ Jan Pavel II. dokonce věnoval Velehradu zvláštní vyznamenání, Zlatou rŧţi, roku Jedná se o vyznamenání, které uděluje papeţ kostelŧm či chrámŧm pro jejich katolického ducha a oddanosti a je povaţováno za vyjádření papeţské přízně. 42 Podle ové komunikace z s panem Přádkem, který je představený zdejšího jezuitského řádu, je velice těţké vést si jakékoliv statistiky, v bazilice se totiţ nenachází ţádné sčítací zařízení, plánuje se nainstalovat aţ v druhé polovině roku Nicméně poskytl alespoň přibliţné statistiky, které hovoří zhruba o 30-ti tisících návštěvníkŧ během hlavní poutě, návštěvnost se zvyšuje programem Dny lidí dobré vůle, tisíc návštěvníkŧ. Posléze uvádí, ţe celková návštěvnost během roku by se dala odhadnout na 150 aţ 200 tisíc návštěvníkŧ. Obr. 3 Bazilika sv. Cyrila a Metoděje DIBELKOVÁ, Irena. Poutní místa na Moravě, ve Slezku. 1. vyd. Praha: Olympia, 2005, 107 s. Navštivte--. ISBN X, str Slovácko - úplný prŧvodce regionu: Fotogalerie - církevní památky. [online]. [cit ]. Dostupné z: w 31

32 V Ţarošicích jiţně od Slavkova u Brna se nachází farní kostel sv. Anny, k tomuto kostelu se také váţe legenda, ve které měl vjet přímo do kostela na koni turecký paša a neuctivě se vyjadřovat o sošce Matky Boţí, byl potrestán slepotou. Slíbil však, ţe pokud mu bude zrak navrácen, stane se křesťanem. Poté co přijal křest, zrak se mu opravdu vrátil. 44 V olomoucké arcidiecézi se nacházíí nepřeberné mnoţství poutních míst, jedním z nich je i poutní kostel sv. Libora v Jesenci, kousek od Prostějova. Hlavní oltář je zasvěcen sv. Liborovi, sv. Libor z Le Mans byl biskup, který se věnoval misijní činnosti. Asi nejznámějším světcem českých zemí je pravděpodobně sv. Václav, jemu je zasvěcených velké mnoţství kaplí a kostelŧ, například poutní kaple sv. Václava v Brŧdku jihovýchodně od Domaţlic, farní kostel sv. Václava ve Vranově u Benešova, na hlavním oltáři se nachází novodobý obraz sv. Václava. A samozřejmě katedrála sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha na Praţském Hradě, která je bezesporu nejkrásnější sakrální stavbou u nás. Nejposvátnější část katedrály je tzv. Svatováclavská kaple. Ani naše nejznámější agentura Czech Tourism neuvádí počet turistŧ, kteří navštívili Katedrálu sv. Víta, nicméně pro potřeby alespoň přibliţných statistik by se dal pouţít počet turistŧ, kteří navštívili Praţský Hrad, dá se totiţ skoro zcela určitě říct, ţe navštívili i samotnou katedrálu. Počet turistŧ na Praţském Hradě je podle statistik 1, 37 mil. 45 Na Praţském Hradě se nachází i kostel sv. Jiří, který je patronem všech skautŧ, známý z legendy O Jiřím a drakovi. Dále pak farní a poutní kostel sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonné v Podještědí. Zde se koná tzv. Zdislavská pouť, vţdy poslední víkend v květnu. Sv. Zdislava je povaţována za zakladatelku špitálŧ a zároveň je patronkou litoměřické diecéze. A v poslední řadě poutní kaple sv. Máří Magdalény ve Skalce u Mníšku pod Brdy, tato kaple byla vystavěna podle vzoru kaple sv. Máří Magdalény u Marseille ve Francii. 44 DIBELKOVÁ, Irena. Poutní místa na Moravě, ve Slezku. 1. vyd. Praha: Olympia, 2005, 107 s. Navštivte--. ISBN X, str Národní informační a poradenské středisko pro kulturu: Návštěvnost památek v krajích ČR. [online].[cit ].Dostupné z: 32

33 Obr. č. 4 Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Poutě k relikviím a hrobům světců Mimo biblických míst, navštěvovali poutníci především hroby mučedníkŧ a světcŧ, také místa, kde byly uloţené jejich ostatky, tzv. poutě k relikviím (relikvie je tělesný pozŧstatek světce či mučedníka, nebo věc jakkoliv spojená s jeho ţivotem). Tyto poutě přímo navazovaly na tradici ţidovského poutnictví do Jeruzaléma, byly projevem duchovního ţivota a účastnila se jich široká věřící veřejnost. Asi nejznámější poutní místa tohoto typu se nacházejí v Římě, jedná se o hrobky apoštolŧ sv. Petra a Pavla a ve Španělsku Santiago de Compostela s hrobkou sv. Jakuba. V České republice se sem zcela určitě řadí praţská Katedrála sv. Víta, sv. Vojtěcha a sv. Václava s hrobem sv. Václava, jeho ostatky sem byly převezeny z místa jeho zavraţdění, ze Staré Boleslavi a bezpochyby bazilika sv. Jiří s hrobem sv. Ludmily, v Praze na Hradčanech. 46 Praţský Hrad: Katedrála sv. Víta. [online]. [cit ]. Dostupné z: 33

34 Obr. č. 5 Bazilika sv. Jiří, Hradčany Milostivé sochy a obrazy Jedná se o kult uctívání Panny Marie, který se začíná objevovat přibliţně v 11. století a hlavním cíle je uctívání nějaké zázračné sochy, obrazu nebo ikony. Tento kult přetrvává vlastně aţ do dnes. Výrazy jako milostivá či milostivý jsou pouţívány proto, ţe sochám a obrazŧm jsou přisuzovány zázračné skutky, většinou se jedná o zázračné uzdravení po zjevení Panny Marie, záchranu ţivota díky zjevení Panny Marie. Nebo Panna Marie vyslyšela prosby a došlo k vymodlenému narození dítěte. Lidé prosili Pannu Marii o záchranu úrody před přírodními ţivly atd Mapy cz: Kostel sv. Jiří. [online]. [cit ]. Dostupné z: Jiri 48 DANCÁK, František. Náboţenský turizmus. Prešov: Petra, ISBN , 24 stran. 34

35 3.7 Místa eucharistických zázraků Jedná se o zcela viditelný znak Jeţíšovy skutečné přítomnosti. Na světě existuje na 132 takovýchto míst, tvrdí se, ţe i na tak známých místech jako jsou Ludry či Fátima se dějí takovéto zázraky. 49 Velkým problémem dnešní společnosti je ovšem pochopení jejich skutečné hodnoty pro věřící a co je vlastně skutečná historie a co legenda. Dozajista nejznámějším takovým místem je Guadalupe v Mexiku a obraz Panny Marie Guadalupské, historie popisuje tento zázrak z roku 1531 formou rozkvetlých rŧţí v prosinci na místě, kde se nacházejí pouze kaktusy. Panna Marie se zjevila Juanu Diegovi Cuauhtlatoatzinovi, který měl biskupovi vyřídit, aby nechal na jistém kopci vystavět kostel, kde by Panna Marie mohla ukázat soucit, pomoc a dobrotu, biskup mu neuvěřil a neuvěřil mu ani při druhém zjevení a chtěl po Juanovi nějaký dŧkaz, toho se mu dostalo právě zmíněným kopcem plným rozkvetlých rŧţí. Jedná se fenomén ve světě, u nás historie o takovýchto zázracích nemluví. 3.8 Jiný neţ římsko-katolický náboţenský cestovní ruch Jedním ze základních negativ náboţenského cestovního ruchu v České republice, je nedostatek jiných neţ římskokatolických poutních míst. Velké mnoţství římskokatolických sakrálních památek a poutních místa zcela zastiňuje, památky, které jsou nedílnou součástí historie i jiných náboţenství. I přesto, ţe propagace římskokatolických sakrálních památek je velmi špatná, zvládá zcela odsunout dŧleţitost i jiných sakrálních památek na našem území. Termín poutní místo v římskokatolické církvi je obecně známý a dá se i celkem přesně definovat, podobné je moţná i v islámském světě, ale podstatně obtíţnější a i riskantní by byla aplikace tohoto termínu u ţidovského vyznání, podobné by to bylo i u protestantských církví. 49 DANCÁK, František. Náboţenský turizmus. Prešov: Petra, ISBN , 24 stran. 35

36 U nekatolických křesťanŧ by se na našem území daly za poutní místa povaţovat např. lokality spojené s osobností Mistra Jana Husa, ovšem v trochu přeneseném významu. Patřily by sem dozajista, Betlémská kaple na praţském Starém Městě, nebo snad také Kozí Hrádek, kam se Mistr Jan Hus uchýlil a kde kázal. Mohly by to také být místa spojená a prvotní církví bratrskou. Kunvald, kde v roce 1457 byla zaloţena Jednota Bratrská. 50 Obr. 6 Betlémská Kaple 51 Významnou součást dějin našeho národa a společnosti hraje ţidovská komunita a judaismus, Česká republika a samotná Praha, která zaujímá dŧleţité místo v ţidovské historii, je poseta ţidovskými památkami, především se jedná o synagogy a ţidovské hřbitovy, které jsou většinou na seznamu kulturních památek v ČR. Dá se vlastně říci, ţe kaţdé větší i menší město má svoji ţidovskou památku. V ţidovské společnosti se křesťanským poutním místŧm do jisté míry podobají údajné hroby starozákonních patriarchŧ na území Palestiny. 52 U nás by se dalo hovořit o poutních místech jako o hrobech některých významných rabínŧ, ovšem s katolickými poutními místy jsou zcela nesrovnatelná a nedají se rovnat s katolickým kultem Panny Marie. Jedná se spíše o místa historicky významná nebo pietně uctívaná, i z dŧvodu toho, ţe ţádná z významných ţidovských osobností nebyla prohlášena za svatou. 50 Kunvald: Významné události. Kunvald info [online]. [cit ]. Dostupné z: 51 Sbor církve bratrské Praha 2: Kaple Betlémská. [online]. [cit ]. Dostupné z: 52 ová komunikace s panem Jiřím Fiedlerem, vedoucí spisovny 36

37 Mezi nejznámější ţidovské památky u nás patří bezesporu Staronová synagoga v Praze, ke které se pojí legenda o Golemovi, kterého měl podle této legendy uloţit ke spánku velký rabín Low, celým jménem Jehuda Liwa ben Becalel, ten je pohřben na místním ţidovském hřbitově a jeho hrob je významným pietním místem. 53 Dalším takovým místem je ţidovský hřbitov v Holešově na Moravě a jeho Šachova synagoga a místní hřbitov, tato synagoga je zcela ojedinělá, jedná se totiţ o synagogu tzv. polské typu, pro kterou jsou charakteristické květinové či zvířecí motivy. 54 Na nedalekém hřbitově se nachází celosvětově uznávané pietní místo, hrobka významného rabína Šacha. Zcela ojedinělé postavení zaujímají ţidovské památky v Třebíči, které jsou zapsány na seznamu UNESCO. 55 A za zmínku stojí určitě i Ţidovský hřbitov v Lipníku nad Bečvou, zde se nachází hrob rabína Barucha Theomima Frankela, který je téţ významným pietním místem. Ţidovský hřbitov v Mikulově s náhrobkem rabína Nachuma Sofera, který byl významným pietním místem aţ do roku 1977, kdy část této ţidovské památky musela ustoupit objektu pozemních staveb. Obr. č 7 Staronová synagoga 56 Obr. č. 8 Šachova synagoga Synagogue. Synagogue [online]. [cit ]. Dostupné z: 54 Kudy z nudy: Dovolená v Česku - to letí. Kudy z nudy [online]. [cit ]. Dostupné z: 55 Cesty krajem: Váš turistický prŧvodce. Cesty krajem [online]. [cit ]. Dostupné z: 56 Atlas cz: Ţidovské město. [online]. [cit ]. Dostupné z: 57 Slovácko: Šachova synagoga. [online]. [cit ]. Dostupné z: 37

38 Obr. č. 9 Starý ţidovský hřbitov, Lipník nad Bečvou 58 V Tachově byl na zdejším ţidovském hřbitově bezpochyby nejnavštěvovanějším místem hrob učence Nachuma Sofera, který se po své smrti stal zázračným rabínem. Existuje pověst o proroctví, které by mělo být ukryto pod deskou jeho náhrobku a také pověsti o zázračných uzdraveních některých ortodoxních ţidŧ, které jim přinesly motlitby u tohoto hrobu. Díky těmto pověstem se stal náhrobek a celý hřbitov vyhlášeným poutním místem ortodoxních ţidŧ, nicméně v nacistickém období byl hřbitov pleněn a ničen a spousta historicky významných náhrobkŧ zcela zmizela, další pak zmizely v roce 1963, kdy místní Národní výbor rozhodl, ţe bude hřbitov upraven na sad, beze stopy zmizel tentokrát i náhrobek vyhledávaného hrobu Nachuma Sofera. V neposlední řadě sem také patří Poběţovice, město v okresu Domaţlice, a událost spojená s prastarou rituální lázní, bazén mikve, které měl mimořádný ohlas v letech 1. Světové války. Nedochovaly se přesné záznamy, ale s velkou pravděpodobností následujících 10 let mikve nebyla v provozu, aţ okolo roku 1926 se ţidovská obec rozhodla pro rekonstrukci. Tehdy při odstraňování staré dlaţby z bazénu byl nalezen neobvykle velký kámen, který byl rozlámán na několik kusŧ, aţ později si zdejší rabín Gabriel Guns na jednom z kusŧ všiml rýsujícího se hebrejského písma, kámen byl opět 58 Hrady cz: Starý ţidovský hřbitov Lipník nad Bečvou. [online]. [cit ]. Dostupné z: 38

39 poskládán a ukázalo se, ţe se pravděpodobně jedná bývalý mlýnský kámen se dvěma pásy hebrejské textu, který říká, ţe v roce se do pramene 310krát nechal ponořit Jisrael B. Š. a pravil, ţe tento pramen pomáhá všeobecně a také při neplodnosti. Rabín Guns a někteří odborníci usoudili, ţe zkratka jména vytesaná na kameni označuje věhlasného učence, léčitele a náboţenského mystika Israela, zvaného Baal Šem Tov, tj. Pán Boţího jména. Zpráva o tomto velkém objevu se rychle šířila a do Poběţovic se začali sjíţdět ortodoxní ţidé v hojném počtu a zázračná mikve se stala poutním místem. Po 2. Světové válce bylo podzemí zbořené synagogy překryto jen betonovou deskou a místo upadlo v zapomnění, ještě pak v 90. Letech 20. Století přijíţděly skupiny a ptaly se na osud pověstné Baal Šemovy mikve, tehdejší majitel pro poutníky zřídil provizorní ponornou lázeň. Po změně majitele v roce 2000 jiţ lázeň nebyly v provozu Kříţové cesty Kříţová cesta je umělecky zpracovaná nejvýznamnější událost římskokatolického víry, je to vlastně umělecký popis jednotlivých etap před Jeţíšovým ukřiţováním aţ po ukřiţování samotné. Jeţíšova cesta od soudu aţ na místo popraviště, na horu Kalvárii. V kostelech má většinou podobu 14 obrazŧ či plastik a v přírodě je nalezneme v podobě 14 kapliček, někdy boţích muk, která vedou do kopce, na vrcholu kopce se nachází kříţ, který znamená dvanácté zastavení, v těsné blízkosti se pak nachází poslední dvě zastavení. Jednotlivá zastavení: Pilátŧv soud, Jeţíšŧv kříţ, Jeţíšŧv první pád, Jeţíš potkává Pannu Marii, Jeţíš potkává Šimona, Jeţíš potkává Veroniku, Jeţíšŧv druhý pád, Jeţíš potkává jeruzalémské ţeny, Jeţíšŧv třetí pád, příprava na Jeţíšovo ukřiţování, Jeţíšovo ukřiţování, Jeţíšova smrt, Jeţíšovo mrtvé tělo na klíně matky, Jeţíšŧv pohřeb. 59 ová komunikace s panem Jiřím Fiedlerem, vedoucí spisovny 39

40 Jak bylo jiţ zmíněno, kříţové cesty jsou součástí interiéru některých kostelŧ, ale většinou je nalezneme venku, také mohou být součástí poutních míst. V těchto případech představují pro poutníka moţnost zastavení se a pomodlení se před návštěvou poutního místa. V České republice se nachází velké mnoţství poutních míst, tudíţ i relativně velký počet kříţových cest. 1. Kříţová cesta na Svatý Kopeček v Mikulově patří mezi nejstarší kříţové cesty u nás. Zakladatelem této kříţové cesty byl olomoucký biskup kardinál František z Dietrichsteina. 2. Nejdecká kříţová cesta město Nejdek se nachází v okrese Karlovy Vary, tato kříţová cesta vznikla v letech a skládá se ze 14 kapliček, které jsou 3, 5 m vysoké. Poprvé byla vysvěcena a Střelecký vrch na kterém se nachází byl přejmenován na Kříţový. Na tomto vrchu se nachází sedmimetrový krucifix. 3. Kříţový vrch u Cvikova tato kříţová cesta se nachází na Kříţovém vrchu, který se vysoký 437 m, město Cvikov leţí v Okrese Česká Lípa. Tento vrch je také často nazýván Kalvárie. 60 Stavba začala roku 1730 a to Boţím hrobem, cesta ke kapli pak postupem času získala podobu kříţové cesty, tím ţe několik dobrovolníkŧ na vlastní náklady nechalo vystavět 8 kapliček, které představovaly nejdŧleţitější Kristova zastavení. 4. Kříţová cesta Sedmibolestné Panny Marie v Ořechově navrţena architektem Ing. Markem Štěpánem. 61 Tato kříţová cesta představuje sedm bolestí Panny Marie. 5. Kříţová cesta Teplice nad Bečvou tento soubor 14 kapliček byl postaven v letech , později v letech opraven. 60 Cvikov: O městě. Cvikov [online]. [cit ]. Dostupné z: 61 Peregin: Kříţová cesta Sedmibolestné Panny Marie. Peregin [online]. [cit ]. Dostupné z: 40

41 6. Kříţová cesta Kalvárie Hluboké Mašŧvky, tato kříţová cesta z roku 1860 se skládala pŧvodně ze 14 dřevěných kapliček, které byly později nahrazeny zděnými kapličkami, na vrcholu Kalvárie se nachází tři překrásné dřevěné kříţe a Boţí hrob Zvláštní poutě Mezi tyto poutě by se jistě dala zařadit tzv. svatojiřská pouť na horu Říp, kterou kaţdoročně pořádá římskokatolická farnost Roudnice, tato pouť se koná vţdy první neděli po svatém Jiří. Na vrcholu hory se nachází Rotunda sv. Jiří a uvnitř se nachází Památník českého státu a samozřejmě socha sv. Jiří s drakem. Obr. č. 10 Rotunda sv. Jiří 62 Další takovou poutí by byla i pouť na Sněţku, jedná se o svatovavřineckou pouť. Kaple na vrcholu naší nejvyšší hory je zasvěcena právě sv. Vavřinci, patronu všech 62 Říp: Rotunda sv. Jiří. [online]. [cit ]. Dostupné z: 41

42 knihařŧ, archivářŧ, ale také kuchařŧ. Pouť se koná kaţdoročně k , coţ je den jeho svátku a těší se oblibě široké veřejnosti, jak české, tak polské. Účastní se jí poutníci, tak turisté. Dobré sousedské vztahy podtrhuje i fakt, ţe při slouţení mší dochází ke střídání celebrantŧ z řad biskupŧ královehradecké diecéze, tak i z polské legnické diecéze. Jistou zvláštností je i účast prezidenta republiky pana Václava Havla. Obr. č. 11 Dřevěná kaple zasvěcená sv. Vavřinci Panoramio: Krkonoše,Sněţka - Kaple sv. Vavřince. [online]. [cit ]. Dostupné z: 42

43 4 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA ČESKÉ A MORAVSKÉ CÍRKEVNÍ PROVINCIE Česká republika se dělí na českou a moravskou církevní provincii, kaţdá provincie se pak skládá z hlavní, tzv. metropolitní arcidiecéze a několika přidruţených diecézí. V čele metropolitní arcidiecéze stojí většinou arcibiskup, tzv. metropolita, jemu jsou pak podřízeni jednotliví biskupové, kteří stojí v čele přidruţených diecézí. Říká se jim tzv. sufragánní biskupové. Jednotlivé arcidiecéze a diecéze se dále dělí na vikariáty, ty pak na farnosti, jako základní organizační struktury církve. V Moravské církevní provincii se dělí jednotlivé diecéze a arcidiecéze na děkanáty. Obr. č. 12 Mapa České a Moravské církevní provincie Wikipedia: Diecéze. [online]. [cit ]. Dostupné z: 43

44 4.1 Česká církevní provincie Česká církevní provincie, v čele s arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou, se skládá z praţské arcidiecéze, litoměřické diecéze, královéhradecké diecéze, plzeňské diecéze a českobudějovické diecéze. 4.2 Nejvýznamnější poutní místa České církevní provincie Arcidiecéze praţská s počtem obyvatel 2, 051 mil. Obyvatel, z toho 371 tisíc věřících, se skládá ze 14 vikariátŧ a 140 farností a je největším správním celkem římskokatolické církve. V její správě je 913 kostelŧ a kaplí, tudíţ i velké mnoţství poutních míst. 65 Arcidiecéze praţská je přímo poseta poutními místy, a kdyţ by kaţdé stálo za zmínku, je jich takové mnoţství, ţe je nutné vyzdvihnout jen některá a tím zdŧraznit jejich význam. Jedním z nejvýznamnějších míst v Praze je zajisté mariánské poutní místo Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského, tzv. Praţské Jezulátko. Kostel je známý především díky milostivé sošce Praţského Jezulátka, také často přezdívaný U Praţského Jezulátka. 66 Míří sem lidé z celého světa, aby prosili Jezulátko o pomoc, prosí o uzdravení či si přejí narození dítěte. Jezulátko svou pravou rukou ţehná a v levici drţí zeměkouli, jako znamení, ţe ve svých rukou drţí celý svět. Dalším významným poutním místem je Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava ve Staré Boleslavi, jedná se historicky o velmi významné poutní místo s Palladiem (posvátná ochrana 67 ) a o místo mučednické smrti patrona českých zemí sv. 65 Praţská arcidiecéze: Naše diecéze. [online]. [cit ]. Dostupné z: 66 Kramerius: Digitální knihovna městské knihovny v Praze. Kapitola: O karmelitském jezulátku v kostele Panny Marie Vítězné, [online]. [cit ]. Dostupné z: 67 Iencyklopedie: náboţenství, filozofie, humanitní vědy. [online]. [cit ]. Dostupné z: 44

45 Václava. Při získávání informací o návštěvnosti jsem pořádala o pomoc Městské Informační centrum Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Jak uvádí v u pí Fialová Petra, , je návštěvnost během tzv. Týdnu oslav asi tisíc návštěvníkŧ. Významnou událostí byla i návštěva Benedikta XVI., tehdy činil počet poutníkŧ asi 50 tisíc. Další v pořadí, které stojí určitě za zmínku je Kostel Narození Páně, tzv. Loreta v Praze, jako jedna z nejvíce navštěvovaných památek Prahy. Také Kostel sv. Ludmily v Tetíně, další historicky významné poutní místo, místo vraţdy sv. Ludmily, coţ byla česká kněţna a ţena prvního přemyslovce, kníţete Bořivoje I. Nesmíme zapomenout ani na Svatou Horu u Příbrami a její Poutní Kostel Panny Marie Svatohorské, jedná se o nejstarší poutní místo v Čechách. Patří mezi nejnavštěvovanější poutní místa u nás, nicméně přesná čísla nejsou známa, chybí sčítací zařízení, placenou sluţbou v okolí je parkoviště v blízkosti, díky jemu, uvádí oficiální stránky Svaté Hory, ţe návštěvnost stoupla o asi 80 % od doby, kdy se místo zapojilo do Projektu Religiózní turistika ve Svaté Hoře. Obr. č. 13 Svatá Hora u Příbrami 68 Obr. č. 14 Anděl u Praţské Brány Svatá Hora: Fotogalerie areálu Svaté Hory. [online]. [cit ]. Dostupné z: 45

46 Obr. č. 15 Stará Boleslav Vlastní foto 69 Svatá Hora: Fotogalerie areálu Svaté Hory. [online]. [cit ]. Dostupné z: 46

47 Obr. č. 16 Stará Boleslav 2 Vlastní foto Diecéze litoměřická rozkládá se na rozloze km2, zahrnuje 5 krajŧ. Jedná se o celý Ústecký a Liberecký kraj, částečně i kraj Královehradecký a jen okrajově zasahuje do kraje Karlovarského. Počet obyvatel činí 1, 335 mil., z toho asi 216 tisíc věřících. Diecéze má ve správě 1135 kaplí a kostelŧ a skládá se z 10 vikariátŧ, které se rozdělují do 437 farností. 70 Opět je nezbytné podotknout, ţe diecéze oplývá velkým počtem poutních míst a je nemoţné se věnovat kaţdému jednotlivému místu zvlášť, proto je výběr zcela intuitivní a náhodný a jsou to především místa uváděná webovými stránkami diecéze.. Jedná se především o mariánská poutní místa, nebo místa s úctou k Nejsvětější Trojici či úctou k nějaké Boţské osobě. Andělská Hora, město leţící v okrese Bruntál se mŧţe pochlubit římskokatolickým kostelem Narození Panny Marie. Za zmínku stojí určitě Poutní kostel Navštívení Panny Marie v Bozkovu u Semil, historie tohoto kostela spadá aţ do první poloviny 14. Století, kdy sice za husitských válek zanikl, ale místnímu faráři se podařilo zachránit zázračnou sošku Panny Marie tím, ţe ji zakopal do země. Později v místě nálezu sošky, vytryskl léčivý pramen. 71 Dále pak Poutní Kostel Panny Marie Monserratské a sv. Barloloměje v Doksech. Soška Panny Marie Monserratské, tzv. černé Madony, které na světě existují pouze tři, je umístěna v kostele nad hlavním oltářem. 72 Poutní Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově, jedná se o nejnavštěvovanější poutní místo této diecéze. 73 V poslední řadě pak Poutní Kostel Panny Marie Bolestné v Mariánských Radčicích, který je spojen s úctou k milostivé sošce Bo- 70 Biskupství litoměřické: Diecéze litoměřická. [online]. [cit ]. Dostupné z: 71 Mariánská poutní místa: atlas : Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROţ.), s Mariánská poutní místa: atlas : Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROţ.), s Mariánská poutní místa: atlas : Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROţ.), s

48 lestné Matky Boţí pod kříţem. Pŧvodní soška je dřevěná obklopená kovovým rouchem, současná je 150 cm vysoká a je umístěna za sklem. 74 Plzeňská diecéze zahrnuje Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, ovšem s výjimkou Nepomucka, Sušicka a několika obcí okresu Rakovník a Chomutov. Z celkového počtu obyvatel 819 tisíc je zhruba 149 tisíc věřících. Diecéze je rozdělena do 10 vikariátŧ a má ve správě 754 kostelŧ a kaplí. Z mnoha poutních míst je nutné opět vyzdvihnout jen několik z nich, jedná se v převáţné většině o mariánská poutní místa. 75 Poutní loretánská kaple Panny Marie v Boru má podobu svaté chýše, součástí kaple je ambit, coţ je zpravidla kříţová chodba 76 s obrazy Jeţíšova utrpení. Za zmínku stojí určitě i Kaple Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Pocinovic, toto místo je spojeno s legendou o slepé kobyle, která zabloudila v lese, kopytem šlápla do pramene, ten ji vstříkl do očí a tím se jí vrátil zrak. 77 Další v řadě je pak Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni, ve výklenku na hlavním oltáři je umístěna milostná socha Panny Marie, tzv. Plzeňské Madony Mariánská poutní místa: atlas : Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROţ.), s Plzeňská diecéze: Diecéze. [online]. [cit ]. Dostupné z: 76 Iencyklopedie: náboţenství, filozofie, humanitní obory. [online]. [cit ]. Dostupné z: 77 Mariánská poutní místa: atlas : Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROţ.), s Mariánská poutní místa: atlas : Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROţ.), s

49 Obr. č. 17 Katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň 79 Českobudějovická diecéze je poslední diecézí české církevní provincie,o rozloze km2 má obyvatel a věřících, spravuje 10 vikariátŧ ze 361 farností. Tato diecéze se mŧţe pochlubit 511 kostely a kaplemi. Sv. Mikuláš a sv. Jan Nepomucký jako ochránci diecéze. 80 Klášterní kostel Panny Marie Růţencové v Českých Budějovicích, v interiéru byly rozmístěny nástěnné malby s figurálními výjevy a rŧţencovými tajemstvími. 81 Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kájov, s kaplemi Smrti Panny Marie a sv. Linharta, jsou jedny z nejstarších mariánských míst v Čechách. Filiální kostel Panny 79 Plzeňský deník: Druhá věţ pro Barlomoměje. [online]. [cit ]. Dostupné z: 80 Českobudějovická diecéze: bcb. [online]. [cit ]. Dostupné z: 49

50 Marie Sněţné v Kašperských Horách, v blízkosti poutního kostela se nachází poutní kaple Panny Marie Klatovské, na severní straně kaple vyvěrá pramen, který byl povaţován za léčivý. 82 Obr. č. 18 Kostel Nanebevzetí Panny Marie 83 Královehradecká diecéze rozloha diecéze je km2, hranice diecéze téměř kopírují hranice bývalého východočeského kraje. Počet obyvatel činí 1, 26 mil., z toho 307 tisíc věřících. Diecéze je správně rozčleněna do 14 vikariátŧ a 265 farností. Kaţdý vikariát je zastoupen knězem, tzv. vikářem, který představuje spojení mezí farou a biskupstvím Mariánská poutní místa: atlas : Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROţ.), s Mariánská poutní místa: atlas : Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROţ.), s Český Krumlov: Poutní kostel Kájov. [online]. [cit ]. Dostupné z: 84 Královehradecká diecéze: oficiální stránky královehredecké diecéze. [online]. [cit ]. Dostupné z: 50

51 Zpočátku by bylo nejlepší se zmínit o filiálním kostele sv. Barbory v Kutné Hoře, jako jedno z nejznámějších poutních míst této diecéze. Hlavní pout se zde koná 4. 12, vţdy na svátek Barbory. Jedná se i jeden z nejkrásnějších křesťanských svatostánkŧ a je zasvěcen sv. Barboře, která je patronkou všech havířŧ. Zboţné úctě poutníkŧ se těší soška Madony s Jeţíškem, která je umístěna na oltáři sv. Kateřiny a neopomenutelný je i oltář sv. Kříţe zdobený obrazem sv. Vojtěcha, kterému je zasvěcen i farní kostel sv. Vojtěcha v Libici nad Cidlinou. Hlavní pout se zde koná na svátek sv. Vojtěcha. Libice a farní kostel jsou úzce spjaty s ţivotem a osudem sv. Vojtěcha, coţ byl první biskup české národnosti, kostel byl pŧvodně zasvěcen sv. Bonifáci, Vojtěchovu oblíbenému světci. 85 Za zmínku stojí určitě Havířský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poděbradech, tento kostel byl postaven na místě tragické události z roku 1496, kdy bylo v Poděbradech popraveno deset vŧdcŧ povstání kutnohorských havířŧ. S kostelem je spjata legenda, která říká, ţe krev popravených havířŧ pokropila větev místního dubu a ta od té doby rodila ţaludy ve tvaru bezhlavých těl v kápích. 86 A v neposlední řadě Poutní kaple Panny Marie Sněţné v Polici nad Metují, Hvězda, kde na dnešním místě kaple pŧvodně stával vysoký dřevěný kříţ s pozlacenou šesticípou hvězdou pro orientaci pocestných. O toho pojmenování Hvězda. Dále pak Poutní kostel Navštívení Panny Marie na Svatém poli v Přelouči, toto místo je spojeno se zázračným uzdravením místního faráře, který se při ošetřování nemocných morem nakazil DIBELKOVÁ, Irena. Poutní místa v Čechách. 1. vyd. Praha: Olympia, 2004, 205 s. ISBN X. 86 Mariánská poutní místa: atlas : Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROţ.), s Mariánská poutní místa: atlas : Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROţ.), s

52 Obr. č. 19 Kostel sv. Barbory v Kutné Hoře Moravská církevní provincie Moravská církevní provincie je stejně jako Česká církevní provincie dělena na metropolitní diecézi, kterou je Arcidiecéze olomoucká a na přidruţené diecéze, a to diecézi brněnskou a diecézi ostravsko-opavskou. Rozdíl je menších správních jednotkách, kterými jsou v tomto případě děkanáty. Jedná se o ekvivalent vikariátŧ. Územní jednotky, které jsou větší neţ farnosti a menší neţ diecéze. 4.4 Nejvýznamnější poutní místa Moravské církevní provincie Olomoucká arcidiecéze se skládá ze 419 farností sdruţených ve 22 děkanátech. Rozkládá se na území o rozloze přes 10 tisíc km2 a s počtem obyvatel 1, 375 miliónŧ obyvatel, z něhoţ se skoro 650 tisíc hlásí ke katolické víře. Olomoucká diecéze je plná poutních míst. Mezi nejznámější zajisté patří Velehrad, Dub nad Moravou a Svatý 88 Středočeský kraj: Kostel sv. Barbory. [online]. [cit ]. Dostupné z: 52

53 Kopeček, ale i velké mnoţství dalších významných a krásných poutních míst. Mezi nejkrásnější patří poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně, hlavní pouť je vţdy v neděli nejbliţší k a sezóna poutí končí dušičkovou poutí, která se koná druhou neděli v říjnu. Jak píše paní Procházková z Matice svatohostýnské v u z Víme jen kolik lidí je ubytováno v poutních domech Matice, pro rok 2010 to bylo 6300 hostů. 89 Paní Procházková dále uvádí, ţe se v bazilice nenachází ţádné sčítací zařízení a tudíţ si ţádné statistiky nevedou, ale odhady mluví o tisících návštěvníkŧ za rok, z toho asi 90 % přichází v poutní sezónu za kterou se povaţuje období mezi dubnem a říjnem. Na největší pouť, coţ je Pouť Orelská bývá návštěvnost mezi tisíci návštěvníky. Tento kostel se těšil úctě aţ do 18. Století, kdy byl, jako mnoho dalších zrušen a odsvěcen, církevními reformami Josefa II. Nicméně poutní tradice zde měla hluboké kořeny a umoţnila obnovu, i díky podpoře arcibiskupa P. A. Stojana. A trvalá správa rádu Tovaryšstva Jeţíšova vybudovala kříţové cesty. Jan Pavel II. udělil kostelu titul Basilica minor. Dalším velice známým poutním místem je jistě poutní kostel Všech svatých v Dubu na Moravě, od roku 1727 byl v kostele umístěn milostivý obraz, ke kterému se váţí rŧzné legendy o uzdravení. Tento milostivý obraz představuje tzv. Černou madonu, která drţí děťátko a nad nimi září z jedné strany Slunce a z druhé Měsíc, součástí kostela je i kříţová cesta a varhany. Pod presbytářem nalezneme kryptu s ostatky kněţí, kteří byli pŧvodně pochováni na starém hřbitově ová komunikace s paní Procházkovou, Matice svatohostýnská, 90 DIBELKOVÁ, Irena. Poutní místa na Moravě, ve Slezku. 1. vyd. Praha: Olympia, 2005, 107 s. Navštivte--. ISBN X, strana

54 Obr. č. 20 Poutní kostel Všech svatých, Dub na Moravě 91 Poutní kaple sv. Klimenta v Osvětimanech u Uherského Hradiště, podle legendy byl tento kostel samotným sv. Cyrilem. 92 Poutní kostel Narození Panny Marie ve Štípě, kde se hlavní pouť koná vţdy sobotu a neděli nejbliţší k A také tzv. Svatohubertská pouť. Na hlavním oltáři se nachází mariánská socha Panny Marie, která patří mezi nejstarší na Moravě Kudy z nudy - Dovolená v Česku - to letí: Poutní kostel v Dubu nad Moravou. [online]. [cit ]. Dostupné z: Moravou.aspx 92 DIBELKOVÁ, Irena. Poutní místa na Moravě, ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Olympia, 2005, 107 s. Navštivte--. ISBN X, strana DIBELKOVÁ, Irena. Poutní místa na Moravě, ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Olympia, 2005, 107 s. Navštivte--. ISBN X, strana

55 Obr. č. 21 Poutní kostel Narození Panny Marie, Štípa Vlastní foto Poutní kaple sv. Jana Sarkandera v historické části Olomouce. 94 Krásným místem je jistě i Poutní kostel Panny Marie Sněţné v Provodově, kde poutní sezóna začíná Tento kostel má skromný a prostý interiér, nad oltářem je uctívaný obraz Panny Marie Kojící a nad sakristií se nachází další obraz, a to obraz Panny Marie Sněţné. Dále pak sochy sv. Antonína Paduánského, sousoší sv. Anny s Pannou Marií a sv. Terezie či socha sv. Františka z Assisi. Okna kostela jsou barevná, s vyobrazením sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého. V blízkosti kostela se nachází kaplička nad vodním pramenem. Ke zhlédnutí kostela je nutné zdolat 52 schodŧ. Součástí areálu je i kříţová cesta. Pro zjištění návštěvnosti tohoto místa, poskytla informace Římskokatolická Farnost Ţelechovice nad Dřevnicí, která spravuje Poutní kostel Panny Marie Sněţné v Provodově. Z u ze vyplývá, ţe Dušičkové pouti se pravidelně účastní okolo 500 lidí, jedná se především o lidi z blízkého okolí. Hlavní pouť, která se 94 DIBELKOVÁ, Irena. Poutní místa na Moravě, ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Olympia, 2005, 107 s. Navštivte--. ISBN X, strana

56 koná 5. 8., Panny Marie má asi nejhojnější účast, odhady mluví o účastnících. Statistiky o dalších poutích (Pouť na sv. Štěpána a Hasičská pouť) bohuţel nejsou. 95 Obr. č. 22 Poutní kostel Panny Marie Sněţné, Provodov Vlastní foto Polsední místo ve výčtu významných poutních míst olomoucké arcidiecéze zaujímá poutí kostel Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, počátky historie tohoto místa jsou spjaty s J. Andrýskem, obchodníkem s vínem, který dle pověsti slíbil po tom, co se mu zjevila Panna Marie, ţe pokud se mu bude dařit, nechá na místě zjevení postavit kapli. Tk i učinil, v roce 1628 získal povolení ke stavbě, kaple byla vysvěcena roku 1633, bohuţel znična za třicetileté války a později v letech obnovována. Dle farnosti na Svatém Kopečku je velice těţské údaje o návštěvnosti získat, je to opět absencí sčítacího zařízení.ale odhadem kaţdou neděli navštíví místo okolo 500 turistŧ ová komunikace s farností Ţelechovice nad 96 ová komunikace s farností na Svatém Kopečku, představený Ambroţ. 56

57 Brněnská diecéze se rozkládá na území o rozloze km2, svojí rozlohou patří mezi tři největší v České republice. V současnosti spravuje na 449 farností. Na území této diecéze se nachází 82 poutních míst a zhruba necelá polovina je zasvěcena Panně Marii. 97 Za nejvýznamnější poutní místa jsou povaţovány: Poutní kaple Panny Marie, Brno-Líšeň, tuto poutní kapli nechala postavit Eliška Bergerová, která podle pověsti chodívala na toto místo se svým slepým synem, kterému se jednoho den zázračně zrak vrátil, prý uviděl Pannu Marii s Jeţíškem v náručí. 98 Pout se koná (Nanebevzetí Panny Marie). V diecézi brněnské nalezneme také Farní kostel Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašŧvkách s dubovou soškou Panny Marie z De Foi a s poutním areálem s kříţovou cestou a kopií Lurdské jeskyně. Další v pořadí stojí za zmínku Kaple Zjevení Panny Marie v trní, Brno-Tuřany, která patří k nejstarším poutním místŧm na Moravě. Název je odvozen podle legendy, která praví, ţe sošku Panny Marie nalezl v keři planých rŧţí rolník, který se vracel z práce na poli. 99 Také Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Brně ve Starém městě, tento kostel byl povýšen papeţem Janem Pavlem II. A nese titul Basilica minor. Nad vchodem je freska s Pannou Marii a vyobrazením Brna. 100 Farní kostel sv. Anny v Ţarošicích, na hlavním oltáři se nachází milostná soška Staré Matky Boţí Ţarošické, která pochází ze 14. Století sem byla přenesena ze zrušeného poutního kostela Panny Marie ve vinici z vedlejší obce. 101 Pan farář Josef Pohanka v u z poskytl informace o návštěvnosti tohoto místa. V hlavní pouť, konající se vţdy druhou sobotu v září je prŧměrný počet asi 10 tisíc poutníkŧ, dále pak mariánských poutí se účastní cca 1500 poutníkŧ. Kaţdoročně se pak slaví vţdy poutě o prvních sobotách v měsíci s účastí 97 Biskupství brněnské: oficiální stránky brněnské diecéze. [online]. [cit ]. Dostupné z: 98 Mariánská poutní místa: atlas: Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROŢ.), s Mariánská poutní místa: atlas : Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROŢ.), s Mariánská poutní místa: atlas : Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROŢ.), s Mariánská poutní místa: atlas : Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROŢ.), s 57 57

58 kolem 200 poutníkŧ. Pan Pohanka dále uvádí, ţe roční návštěvnost místa by se dala odhadnout na 30 tisíc poutníkŧ. 102 A nakonec, Poutní kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří. Na kopci nad vsí se často prý objevovala záře, zejména v sobotu, bylo to povaţováno za znamení, ţe Panna Marie zve věřící k modlitbě. Blízko se nachází prostá kříţová cesta a v lese malý hřbitov. 103 Za zmínku by určitě stáli i ostatní poutní kostely a kaple, jako například poutní kostel sv. Jana Nepomuckého s magickou číslicí 5. Kostel je postavem na pŧdorysu pěticípé hvězdy, má pět vchodŧ, pět oltářŧ, pět oválných a pět trojúhelných kaplí a na zeměkouli na hlavním oltáři je pět hvězd a pět andělŧ. 104 Nebo filiální kostel sv. Michaela archanděla, podle legendy se místě dnešního kostelu kdysi zastavil sám Metoděj a přikázal zde postavit kapli a slíbil, ţe se vrátí a kapli vysvětí, coţ také splnil. Nesmí se zapomenout ani na poutní kapli sv. Jakuba v Ivančicích u Brna, hlavní pouť se zde koná v neděli po na svátek Jakuba a poutní kapli sv. Barbory v Klouboukách u Brna s pŧdorysem řeckého kříţe. Také kostel Jména Panny Marie ve Křtinách, historie tohoto kostela je spojena s premonstrátským řádem. Tomuto kostelu, jako i většině ostatním, byla osudná třicetiletá válka a později reformy Josefa II. Premonstráti dali vystavět nový poutní kostel aţ na konci 17. století., základní kámen byl poloţen v roce Se statistikou návštěvnosti mi pomohl získat farář Mons. Jan Peňáz, ten uvedl, ţe prŧměrná návštěvnost kostela v zimním období je asi 80 lidí na mši a v poutním období, coţ je sobota a neděle po svátku Nanebevstoupení Páně, nejbliţší neděle k Na svátek Petra a Pavla, nejbliţší neděle k , coţ je svátek sv. Anny, neděle po Nanebevzetí Panny Marie a třetí neděle v říjnu, coţ je tzv. Dušičková pouť, je návštěvnost přes 1000 lidí, v roce 2010 kostel navštívilo přes 1300 lidí ová komunikace s místním farářem Josefem Pohankou, 103 Mariánská poutní místa: atlas : Česká republika 1: vyd. Praha, c2007, 192 s. ISBN (BROŢ.), s 26 s 104 DIBELKOVÁ, I., Navštivte poutní místa na Moravě, Slezsku, Praha Olympia, 2005, ISBN X. 105 DIBELKOVÁ, I., Navštivte poutní místa na Moravě, Slezsku, Praha Olympia, 2005, ISBN X. strana ová komunikace s Mons. Janem Peňázem,

59 Obr. č. 23 Poutní kostel Navštívení Panny Marie, Hluboké Mašůvky 107 Ostravsko-opavská diecéze tato diecéze zahrnuje území Moravskoslezského kraje, i okresu Jeseník, který podle státního uspořádání patří do Olomouckého kraje. Spravuje 275 farností v 11 děkanátech se 420 tisíci věřícími z celkového počtu 1, 315 milionŧ obyvatel. 108 Poutní místa této diecéze jsou vyhledávaným cílem jak poutníkŧ, tak turistŧ, pro jejich architektonickou výjimečnost. Patří mezi ně: Farní kostel Navštívení Panny Marie v Bílé Vodě s obrazem Navštívení Panny Marie nad hlavním oltářem, sochou Madony s dítětem a bočními oltáři zasvěcenými sv. Kříţi, sv. Janu Nepomuckému, sv. Hedvice (patronka Slezska a Polska), sv. Otýlii (patronka Alsaska), sv. Rodině a sv. Josefu Kalasantskému (zakladatel piaristŧ). 109 Poutní kostel sv. Ignáce z Loyoly v Borové, kde se hlavní pouť koná na sv. Ignáce Poutní kostel je zasvěcen sv. Ignáci, zakladateli řádu jezuitŧ. V neposlední řadě poutní kaple Boţského Salvátora v Dolních Ţivoticích kde se kaţdoročně konají tzv. Slezské poutě, vţdy první neděli po (Povýšení sv. Kříţe). Nedaleko kaple se nachází studna, ke které se váţe pověst, podle které byla Opava a její okolí v roce 1759 postiţeno plicním morem, muţ, který jezdil okolo a napájel zde své koně a vodu vozil i své rodině, které se nemoc zázračným zpŧsobem vyhýbala a lidé uvěřili v zázračnou moc studny. 110 Dále pak poutní kostel sv. Kříţe v Horní Lomné, tradice poutí sahá do roku 1833, na hlav- 107 Farnost Hluboké Mašŧvky, [online].[cit ]. Dostupné z: 108 Diecéze Ostravsko opavská. Ostravsko opavská diecéze [online]. [cit ]. Dostupné z: 109 DIBELKOVÁ, I., Navštivte poutní místa na Moravě, Slezsku, Praha Olympia, 2005, ISBN X. strana DIBELKOVÁ, I., Navštivte poutní místa na Moravě, Slezsku, Praha Olympia, 2005, ISBN X. strana 80 59

60 ním oltáři se nachází socha Ukřiţovaný Kristus a sochy Panny Marie a sv. Jana, v nedaleké blízkosti je u pramene vybudována umělá Lurdská jeskyně. 111 Také Španělská kaple, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně, tady se hlavní pouť koná vţdy nejbliţší neděli k (Panna Marie Bolestná), uvnitř kostela se nacházejí sochy sv. Petra a sv. Pavla, dále pak sochy sv. Cyrila a Metoděje, dominantou kostela jsou mohutné klasicistní varhany. V této diecézi se nachází krásná poutní kaple sv. Cyrila a Metoděje v Radhošti, tady se hlavní pouť koná vţdy poslední sobotu v květnu, Na sv. Cyrila a Metoděje. Na této posvátné hoře, podle legendy sídlil pohanský bŧh slunce, války a vítězství a jeho uctívání zrušili samotní věrozvěstové Cyril a Metoděj, na pŧvodním pohanském místě nechali postavit dřevěný kříţ, který byl roku 1805 nahrazen kamenným kříţem. Později zde byla vystavěna i dřevěná kaple, kde hlavní oltář zdobí kříţ a sochy věrozvěstŧ, na bočním oltáři najdeme kopii obrazu Valašské Madony, druhý boční oltář se zasvěcen sv. Václavovi. Za kaplí se nachází monumentální sousoší sv. Cyrila a Metoděje. 112 V neposlední řadě poutní kostel na Uhlířském Vrchu u Bruntálu, poutní tradice tohoto kostela má svŧj pŧvod v legendě, v které rytíř při lovu zabloudil v lesích a byl zachráněn uhlířem, tento rytíř zde pak nechal na dŧkaz své vděčnosti vystavět dřevěnou kapli, do které pořídil kopii obrazu Panny Marie Pasovké, ale vzhledem k rostoucímu počtu poutníkŧ byl postavem velký poutní kostel, ke kterému vede překrásná lipová alej vysázená roku Uvnitř kostela nalezneme šest prázdných kaplí kříţové cesty, varhany z konce 19. Století a mramorový obětní stŧl DIBELKOVÁ, I., Navštivte poutní místa na Moravě, ve Slezsku, Praha Olympia, 2005, ISBN X, s DIBELKOVÁ, I., Navštivte poutní místa na Moravě, ve Slezsku, Praha Olympia, 2005, ISBN X, s DIBELKOVÁ, I., Navštivte poutní místa na Moravě, ve Slezsku, Praha Olympia, 2005, ISBN X, s

61 Obr. č Vybraná poutní místa Zdroj:vlastní zpracování (ArcMap 10) Mapa ukazuje významná poutní místa, jsou zastoupena jak mariánská poutní místa, tak historicky významná, kam se dá jistě zařadit Stará Boleslav nebo např. Velehrad a také místa zasvěcená světcŧm či tzv. Druhé boţské osobě. 61

62 5 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU NÁBOŢENSKÉHO CESTOVNÍHU RUCHU V ČR 5.1 Dotazníkové šetření Stále větší důraz je dáván na získávání informací prostřednictvím dotazníkových (anketních) šetření, která jsou zaměřena na občany a zkoumají jejich postoje k problémovým oblastem, vnímání log a symbolů, k jejich identifikaci s územím, apod. 114 Nejprve bylo nutné zajistit si vhodnou skupinu respondentŧ, a jakou formou bude šetření probíhat, coţ v tomto případě bylo zasílání dotazníkŧ kaţdému respondentu zvlášť. Před samotným rozesíláním dotazníkŧ respondentŧm byl vytvořen vzorek, který se skládal z 10 lidí a cílem bylo zjištění jakési srozumitelnosti předkládaného dotazníku Cíle a záměry Záměrem tohoto výzkumu je rozbor náboţenského cestovního ruchu v České republice, také vztah společnosti k tomuto druhu cestovního ruchu, zjištění povědomí o této problematice i v nevěřící části obyvatelstva a také zda společnost vyuţívá sluţeb cestovních kanceláří. Dalším záměrem bylo dozvědět se, která poutní místa v České republice lidé nejvíce znají, a jedním hlavních cílŧ bylo zjištění, zda je naše společnost dostatečně informována o moţnostech tohoto zcela opomíjeného druhu cestovního ruchu Hypotézy jejich stanovení Na začátku celého výzkumu bylo nutné si poloţit několik otázek, které úzce souvisejí s tématem a pokusit se na ně odpovědět, stanovit si tzv. hypotézy 62

63 H1 = Náboţenský cestovní ruch je neznámý fenomén (neznámá záleţitost). Tato hypotézu bude ověřena, jestliţe procentuální podíl odpovědí NE u otázky č. 1 bude více jak 60 %. A odpověď NE u otázky č. 3, taktéţ 60 %. Metodou je tedy procentuální podíl, modus. H2 = Náboţenský cestovní ruch je málo marketingově propagován Tato hypotéza bude opět ověřena procentuálním podílem odpovědí NE u otázky č. 5. Procentuální podíl k ověření této hypotézy byl určen na více jak 70 %. H3 = Náboţenský cestovní ruch je lákavá forma poznávacího cestovního ruchu Hypotéza bude ověřena či vyvrácena odpověďmi z otázky č. 6. Procentuální podíl musí činit více jak 50 % u odpovědí ANO Vlastní výzkum Bylo vyuţito dotazníku, jehoţ výzkumný soubor činil 100 respondentŧ rŧzných věkových skupin, vzdělání či respondentŧ z rŧzných krajŧ naší republiky, tudíţ se jednalo o občany jen České republiky. Kaţdý jednotlivý respondent mohl odpovídat dle svého vlastního uváţení a nebyl nijak a ničím ovlivňován Sběr dat Data k tomuto dotazníku byla sesbírána v prŧběhu února a března roku Dotazník byl rozeslán do FKK spol. s. r. o., na Policii ČR v Přerově, na Celní Úřad v Přerově a do Domova Seniorŧ v Přerově a bylo vyuţito i osobních kontaktŧ. Kaţdý respondent obdrţel , jehoţ přílohou byl dotazník a součástí u byly pokyny k vyplnění. Nutno podotknout, ţe kaţdý respondent odpovídal dobrovolně a měl neomezené mnoţství času k vyplnění. Výzkumný soubor činili jak věřící, tak nevěřící. 114 SCHEJBAL, C., Data, teorie a metody v logistice cestovního ruchu, VŠLG Přerov, Varius Praha, 1. Vydání, 2011, strana

64 5.1.5 Dotazník Vlastní dotazník je tvořen 17 otázkami, z nichţ otázky č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 a 12 jsou otázky, kdy respondent vybírá pouze z odpovědí ANO, NE nebo ČÁSTEČNĚ. Zbylé otázky jsou otevřené, jedná se o otázky č. 2, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, tady je respondentovi dána moţnost výběru z několika moţností. Dotazník byl zcela anonymní. Po vyplnění dotazníkŧ, byla získaná data převedena do tabulky, která byla vytvořena v Excelu. Odpovědi ANO byla přiřazena hodnota 1. Odpovědi NE byla přiřazena hodnota 2. Odpovědi ČÁSTEČNĚ byla přiřazena hodnota 3. Ostatním odpovědím byly přiřazeny následující hodnoty od 4 aţ po 14. Tyto hodnoty poslouţily k výpočtu četností. Otázky č. 13, 14, , 17 jsou demografického charakteru. Veškeré tyto hodnoty vedly k převedení odpovědí z dotazníku do grafŧ, bylo vyuţito jak výsečových grafŧ, které slouţily především pro převedení otázek demografického charakteru, tak sloupcových, které znázorňovaly jednotlivé odpovědi respondentŧ, kde jim byla dána moţnost volné dopovědi. Především u otázek č. 3, 7 a Výsledky dotazníkového šetření Na dotazník odpovědělo celkem 100 dotázaných, z čehoţ bylo 49 muţŧ a 51 ţen. Graf č. 1 pohlaví respondentů, zpracování: vlastní 64

65 Věkové kategorie v dotazníku byly rozděleny: 1. Kategorie: do 18 let 2. Kategorie: let 3. Kategorie: let 4. Kategorie: let 5. Kategorie: 70 a více Graf č. 2 věk respondentů, zpracování: vlastní Dotazník byl nejvíce vyplňován 3. Kategorií a 2. Kategorií. Nejméně zaujal dotazník občany starší 70 let a mládeţ do 18 let. Graf č. 3 Vzdělání respondentů, zpracování:vlastní 65

66 Z grafu je jasně viditelné, ţe dotazník vyplnilo nejvíce lidí se středoškolským vzděláním ukončeném matutitou (44%), na druhém místě jsou korespondenti, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání. Graf č. 4 Status respondenta, zpracování: vlastní Tento graf zcela jasně ukazuje, ţe cestovního ruchu se účastní více pracující část obyvatel a studenti. Výsledky šetření z otázky č. 1 měly potvrdit či vyvrátit hypotézu H1 Náboţenský cestovní ruch je neznámý fenomén. Celých 32 % výraz náboţenský cestovní ruch zná a 40 % alespoň částečně tuší co pojem znamená. Jen 20 % respondentŧ uvedlo, ţe výraz nezná a nikdy se s ním nesetkalo. Tudíţ tato hypotéza se nepotvrdila. Viz. Graf č. 5. Znalost či neznalost pojmu úzce souvisí i s otázkou č. 3, která klade dotaz, zda respondenti znají nějaká poutní místa v ČR. Celých 89 % ze 100 respondentŧ si je jisto, ţe poutní místa zná, pouhých 11 % výraz neznalo. 66

67 Graf č. 5 - Znalost pojmu náb. Cestovní ruch Zpracování: vlastní Graf č. 6 Poutní místa Zpracování: vlastní Z 89 kladných odpovědí dokonce respondenti při moţnosti uvést, která poutní místa znají, se rozhodlo pro uvedení 75 %. Mezi nejznámější poutní místa patří sv. Hostýn. Sv. Kopeček, Velehrad, Kutná Hora a Svatá Hora u Příbrami., viz graf č. 7. Graf č. 7 Poutní místa uvedená respondenty, zpracování: vlastní Většina tázaných uvedla, ţe si pod pojmem náboţenský cestovní ruch představuje návštěvu poutních míst, těch bylo 44 %, celých 37 % v tomto pojmu vidí poznávací cestovní ruch zaměřený na sakrální památky a 19 % spojuje tento výraz s cestováním věřících. Graf č

68 Graf č. 8- Jak vidí pojem náboţenský cestovní ruch respondenti Zpracování: vlastní Otázka č. 4 měla zjistit, co pro tázané, poutní místa znamenají, u této otázky, bohuţel, pouze jediný respondent vyuţil moţnosti vyjádřit se, pokud mu nevyhovovala ani jedna z nabízených odpovědí. Tím tázaným byl věřící člověk a pro dotyčného poutní místo znamená určité spojení s Bohem, místo, kde mŧţe být člověk sám sebou a bez přetvářky. Graf č. 9. Graf č. 9 - Poutní místa podle respondentů, zpracování: vlastní Další otázka, a to otázka č. 5, měla zodpovědět dotaz, zda je náboţenský cestovní ruch dostatečně propagován, zároveň měla otázka potvrdit nebo vyvrátit hypotézu H2 68

69 náboţenský cestovní ruch je nedostatečně propagován. Na tuto otázku ze 100 tázaných odpovědělo jednoznačně NE 71 %, netrouflo si hodnotit 16 %, částečně 11 % a 2 % se zdá tento typ cestovního ruchu zdá dostatečně propagován. Hypotéza byla vyvrácena Graf č. 10 Dostatečná propagace náboţenského cr Zpracování: vlastní Následující otázka, která se respondentŧ ptá, zdá se jim zdá tento typ cestovního ruchu zajímavý má zároveň potvrdit či vyvrátit hypotézu H3 - Náboţenský cestovní ruch je lákavá forma poznávacího cestovního ruchu. 62 % dotázaných odpovídá, ţe je tento typ cestovního ruchu nudný a neláká je, 25 % se zdá zčásti zajímavý a 13 % ho povaţuje za zajímavou součást poznávacího cestovního ruchu, viz. Graf č. 11. Graf č. 11- Lákavost náboţenského cr, zpracování: vlastní 69

70 Otázka č. 7 zjišťující, zda respondenti navštívili v posledních 10-ti letech některé z poutních míst. Více jak polovina z tázaných, 54 %, odpověděla, ţe ANO, ale pouze malá část z nich uvedla, která poutní místa navštívila. Jednalo se především o sv. Hostýn, sv. Kopeček, Velehrad a Svatou Horu u Příbrami. Graf č. 12 Místa navštívená respondenty v posledních 10-ti letech Zpracování: vlastní Graf č. 13 Víra v Boha, zpracování: vlastní 70

71 Graf č. 14 Jak by se respondenti účastnili tohoto cr, zpracování: vlastní Následující graf vypovídá o absolutním nedostatku nabídky cestovních kanceláří náboţensky zaloţených zájezdŧ, tento nedostatek, je ovšem zcela pochopitelný. Cestovní kanceláře by na zavedení takového zájezdu do své nabídky, musely nejprve vynaloţit finance na zjištění zájmu, na propagaci a také na jistý doprovodný program těchto zájezdŧ. Je potřeba také zajistit kvalitního prŧvodce, a při mnoţství ateistŧ v naší zemi, se jistě cestovní kanceláře obávají neúspěchu. Cestovní kanceláře jako např. Awe Tour, CK Voma Třebíč či CK Hladký se z části specializují na náboţenský cestovní ruch, nicméně se jedná o zahraniční náboţenský cestovní ruch, převáţně do Francie do Lurd, nebo do Jeruzaléma, něktré nabízí i zájezdy do Fatimy. Z tázaných uvedlo 46 %, ţe nikdy v nabídkách cestovních kanceláří neviděli náboţensky zaměřený zájezd, 48 % z nich uvedlo, ţe si nevzpomíná a 6 % jiţ někdy na takový typ zájezdu v nabídce narazilo.(graf č. 15) I předchozí graf (graf č. 14) jasně ukazuje, ţe naše společnost upřednostňuje návštěvu poutních míst a sakrálních památek individuální formou,a to celých 94 %. Zbylých 6 %, v tomto případě se jedná o seniory, kteří dotazník zodpověděli, by raději navštívili tato místa s cestovní kanceláří a kvalitním prŧvodcem. 71

72 Graf č. 15- Nabídka náb. zaloţeného zájezdu, zpracování: vlastní Většina repondentŧ se při vyhledávání informací spoléhá na internet a ten je jejich zdrojem informací, takových repondentŧ bylo 63 %, 10 % z tázaných hledá informace pomocí televiza a rozhlasu. Překvapivě jen 7 % z tázaných se obrací na informační centra, která jsou většinou informována nejvíce a poskytnuté informace jsou nejspolehlivější. Viz graf. č. 16. Graf č. 16 Vyhledávání informací, zpracování: vlastní 72

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 6. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 Poutní místa jsou cílem s duchovní energií Také v Moravskoslezském kraji je mnoho poutních míst, mnohdy opředených tajemstvím a léta tradovanými

Více

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu.

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu. VY_32_INOVACE_08_ZLÍNSKÝ KRAJ ZAJÍMAVOSTI I. _35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Svátky v Evropě Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Státní svátky ČR 2010 Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

RÁMCOVÝ PLÁN připomenutí Kanonizace 20 let 05 12/2015. POUTNÍ STEZKA SVATÉ ZDISLAVY, MATKY CHUDÝCH A PATRONKY RODIN. PO STEZCE SVATÉ ZDISLAVY

RÁMCOVÝ PLÁN připomenutí Kanonizace 20 let 05 12/2015. POUTNÍ STEZKA SVATÉ ZDISLAVY, MATKY CHUDÝCH A PATRONKY RODIN. PO STEZCE SVATÉ ZDISLAVY RÁMCOVÝ PLÁN připomenutí Kanonizace 20 let 05 12/2015. POUTNÍ STEZKA SVATÉ ZDISLAVY, MATKY CHUDÝCH A PATRONKY RODIN. ÚVOD: Současná euroatlantická společnost je charakteristická vysokou mírou individuálního

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily

Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily Tradice rodina víra kořeny Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily Svatá Ludmila první česká křesťanská panovnice první česká světice zakladatelka českého státu zakladatelka

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více