VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007"

Transkript

1 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax: , I Č O: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracoval a předkládá Mgr. Roman Mareš, ředitel školy, v Turnově

2 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Adresa organizace : Základní škola Turnov, Skálova 600, Turnov Okres : Semily Kraj : Liberecký Typ organizace : příspěvková organizace Statutární orgán ředitel : Mgr. Roman Mareš, ve funkci od Zřizovatel : Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, okres Semily IČO organizace : REDIZO : Odloučená pracoviště : Alešova 1059 Hruborohozecká 323 Vzdělávací program : Národní škola, č. j /97-20 (platný pro ročník) Internetová stránka školy :

3 I. Stručná charakteristika školy Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší ze základních škol ve městě Turnově. První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna Škola patří se svými téměř 680 žáky mezi největší školy ve městě i regionu. Třídy školy jsou lokalizovány ve třech budovách: 18 tříd 5. až 9. ročníků je v původní historické budově ve Skálově ulici, 8 tříd 1. až 3. ročníků v budově v Alešově ulici a 3 třídy 4. ročníků v budově Mateřské školy Hruborohozecká 323. K 30. červnu 207 bylo rozhodnutím ředitele školy zrušeno odloučené pracoviště 1. stupně Hruborohozecká 323 v budově WMŠ na Daliměřicích. Současně byla připravena 1 učebna včetně sociálního zázemí pro žáky 5. ročníku v sousední budově Domova mládeže ve Skálově ulici (výuka zde začne od ). Součástí školy ve Skálově ulici je moderní kuchyň s jídelnou, kde se denně připravuje cca 1000 obědů i pro sousední školská zařízení (SUPŠ Turnov) a také rekonstruovaná tělocvična, využívaná i sportovními kluby Turnova. Stravování žáků v budově Alešova, kde jsou umístěny ročníky 1. stupně je zajišťováno dovozem vlastních obědů ze školní kuchyně ve Skálově ulici a žáci umístěni v budově MŠ Hruborohozecká se stravovali z kuchyně tohoto zařízení. Hodiny tělesné výchovy probíhaly taktéž v halách TJ Sokol Turnov a sportovištích AC či TSC Turnov. Součástí školy je školní družina na pracovišti Alešova, kdy ve 4 odděleních bylo zapsáno cca 120 žáků. Na odloučeném pracovišti 1. stupně Alešova umožňujeme fungování provozu odloučené- ho pracoviště Městské knihovny v rozšířené době pro návštěvníky knihovny. Škola má následující priority : * * škola je celostátně vedena v síti sportovních škol (naše ZŠ je atletického zaměření) * škola je jednou z pilotních škola výchovy k ekologii a udržitelnému způsobu života (držitel ocenění Škola udržitelného života I. stupně) a zároveň pilotní školou v separaci odpadu ve městě Turnově škola je jazykově zaměřena na prvním místě se vyučuje angličtina, jako volitelné se žákům nabízejí a vyučují další 3 cizí jazyky: němčina, ruština, španělština škola se soustřeďuje na výuku výpočetní techniky (povinně od 6. ročníku) * * mezinárodní spolupráce s partnerskými městy a školami (od roku 2006 partnerská škola v Alvestě Švédsko) * škola se soustřeďuje na výuku výpočetní techniky (povinně od 6. ročníku) * škola má dlouhou tradici práce s tělesně postiženými žáky, speciálně s nevido- mými, vzděláváme taktéž žáky s kombinovaným postižením a autismem Škola mě la ve školním roce celkem 678 žáků, z toho 346 chlapců a 332 děvčat ve 29 třídách. Průměrný počet žáků na 1 třídu činí 23,4 žáků (na 1. stupni 19,4). Škola je spádovou oblastí zvláště pro žáky 6. a vyšších ročníků nejvíce žáků z okolních obcí poskytují obce (dle pořadí): Přepeře, Příšovice, Mírová pod Kozákovem a Ohrazenice

4 II. Počty tříd v jednotlivých ročnících k 30. září 2006 Ročník Počet tříd Počet žáků Chlapci Dívky Ce lkem III. Učební plány Učební plán I. stupně (dle vzdělávacího programu Národní škola) Dle vyhlášení Rozvojového programu MŠMT čj / , s platností od se zvýšil celkový týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku o 3 vyučovací hodiny (navýšené 3 vyučovací hodiny se zařazují jako povinná výuka prvního cizího jazyka, u nás navýšení anglického jazyka v 2., 3., 4. ročníku vždy o 1 hodinu týdně). Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební v Výtvarná v Pracovní v Tělesná v Cizí jazyk Základ Nadstavba Týdně Pozn.: předměty nadstavbové části jsou: cvičení z českého jazyka (2., 4., 5. ročník) cvičení z matematiky (2., 3., 4., 5. ročník) dramatická výchova (1., 2. ročník) Pozn.: nepovinné předměty jsou: výtvarná výchova (se zaměřením na keramiku) hra na hudební nástroj (flétna) sborový zpěv zájmové a pohybové aktivity - 4 -

5 Učební plán II. stupně (dle vzdělávacího programu Národní škola) Dle vyhlášení Rozvojového programu MŠMT čj / , s platností od se zvýšil celkový týdenní počet vyučovacích hodin v 6. ročníku o 1 hodinu týdně a v ročníku o další 1 hodinu týdně. V obou případech došlo v podmínkách naší školy k navýšení hodin cizího jazyka (angličtiny či němčiny) a to v 6. a 9. ročníku. Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Dějepis Zeměpis Občanská v Rodinná v Přírodopis Fyzika Chemie Hudební v Výtvarná v Pracovní č Tělesná v Základní část Nadstavba Týdně Pozn. : předměty nadstavbové části jsou : anglický jazyk německý jazyk španělský jazyk cvičení z českého jazyka cvičení z matematiky výpočetní technika výtvarný seminář dějepisný seminář konverzace v anglickém jazyce ekologické praktikum Pozn. : nepovinné předměty jsou: zájmová tělesná výchova zdravotní tělesná výchova výtvarná výchova počítačová grafika a digitální fotografie - 5 -

6 IV. Pracovníci školy Škola měla ve školním roce celkem 81 zaměstnanců. 5 učitelek bylo registrováno na mateřské nebo rodičovské dovolené. Z celkového počtu 55 pedagogů byly 3 vychovatelky školní družiny, 1 vedoucí vychova- 1 metodika prevence sociálně patolo- telka školní družiny a 1 asistentka pedagoga. 1 pedagog vykonával funkci výchovného poradce, gických jevů, 1 koordinátora EVVO a 1 ICT pedagoga. Z celkového počtu 55 pedagogů bylo 5 mužů. Z celkového počtu 10 správních zaměstnanců byl 1 školník (zároveň správce budov) a 1 účetní. Z celkového počtu 81 zaměstnanců bylo 16 pracovníků školní jídelny, včetně vedoucí školní jídelny. Vedení školy sestává z ředitele školy a 2 zástupců ředitele (zvlášť pro 1. a 2. stupeň). Ve škole pracují, ovšem jsou zaměstnanci jiných organizací tito externisté: 1 trenér atletiky (AC Syner Turnov) a 1 osobní asistentka (Fokus Turnov). Pedagogové 50 Vychovatelky ŠD 4 Mateřské dovolené 5 Asistent pedagoga 1 Správní zaměstnanci 10 Pracovníci školní jídelny 16 Celkem (i s MD) 86 Aprobovanost výuky 100 % v předmětech čeština, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, občanská a rodinná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, ruština celá výuka na I. stupni (kromě cizího jazyka) 65 % v předmětu německý jazyk 75 % v předmětu anglický jazyk 50 % v předmětu výtvarná výchova 50 % v předmětu výpočetní technika Škola má trvalý nedostatek aprobovaných učitelů v předmětech: hudební výchova cizí jazyky - 6 -

7 V. Přijímací řízení žáků 9. ročníků a zápis do 1. ročníků Z 9. ročníků bylo k dalšímu studiu přijato 116 žáků (100 %), z toho cca 72 % bylo přijato na studijní obory. Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2006/2007 Počet žáků, Počet přijatých Druh školy kteří podali žáků přihlášku Gymnázia Obchodní akademie a hotelové školy Střední zdravotnické školy 6 8 Střední průmyslové školy Střední umělecké školy 7 7 Střední odborné školy SOŠ Víceletá gymnázia 8 8 SOU učební obory Na víceletá gymnázia se z 5. ročníků hlásilo 8 žáků, přijato bylo 8, tj. 100%. Výchovnou poradkyní školy je paní Mgr. Jarmila Melichárková. Slavnostní zápis do 1. ročníků proběhl dne 15. ledna 2007 v budově ZŠ Alešova. Zápiso- vé období bylo ukončeno dne 15. února Ve školním roce nastoupí do 1. ročníků 49 nových prvňáčků. Výsledky zápisu do 1. ročníků pro školní rok 2007/2008 Poprvé u zápisu 42 Přicházejí po odkladu 21 Žádosti o odklad 14 Nastoupí do 1. ročníku

8 VI. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu v 1. pololetí Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním celkem 374 žáků (54,8 %). Neprospěli 4 žáci. Přehled prospěchu ve 2. pololetí Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním celkem 340 žáků (49,9%). Neprospěli 3 žáci. Opravné zkoušky vykonali všichni úspěšně na konci srpna 2007, tudíž mohli postoupit do vyššího ročníku. Přehled kázeňských opatření za 1. pololetí Důtka třídního Důtka ředitele 2. stupeň z cho- 3. stupeň z choučitele školy vání vání Přehled kázeňských opatření za 2. pololetí Důtka třídního Důtka ředitele 2. stupeň 3. stupeň z choučitele školy z chování vání Za obě pololetí udělili vyučující celkem 183 pochval (84 na 1. stupni)

9 VII. Absence žáků Ročník Omluvené ho- Průměr na Neomluvené Průměr na diny žáka hodiny žáka , , , , , ,1 32 0, , , ,6 54 0, ,5 46 0,4 VIII. Úspěchy žáků v olympiádách a soutěžích 1/ Školní kola * probíhala tradičně ve většině předmětů (často i v kategoriích, kdy se neorganizovala okresní kola např. kategorie 6. ročníků v zeměpise, astronomická olympiáda 8. a 9. ročníků) * účast v olympiádách ve školních kolech se pohybovala mezi žáky * nejlepší žáci postupovali do okresních kol * v okresních kolech často jako jediná škola z Turnova nebo pouze jako konkurent stejně starým žákům gymnázií. * na tradici navázali především starší žáci v atletickém Poháru Českého rozhlasu, kdy se stali mistry ČR a přivezli i 10 individuálních medailí (složení družstva : Helcelet, Bílek, Brož, Haloun, Trmal, Vaňátko, Studnička, Novák, Schmidt, Krištof, Mazgal, Kubín). * nečekaně nás proslavili žáci 1. stupně v Atletickém trojboji i ve fotbalovém turnaji O pohár starostky města (1. místo v kategorii 4. a 5. ročníků). * prvenství ve fotbalovém turnaji O pohár starostky vybojovali i starší žáci. 2/ Okresní kola 1. místo 1. místo 1. místo Cymbálová Denisa Příhonský Josef Černý Atletický trojboj zeměpisná olympiáda Lukášpythagoriáda 1. místo Pažout Martin recitace 1. místo chlapci turnaj ve florbale 2. místo Mikeš Jakub Atletický trojboj 2. místo 2. místo Kučerová Eliš ka Buček Michal Turnovský Kos olympiáda v orientačním běhu 2. místo Kopecká Anna olympiáda v anglickém jazyce 2. místo Černý Lukáš matematická olympiáda 2. místo 2. místo Melichová Luc ie Peřinová Andrea olympiáda v německém jazyce olympiáda v německém jazyce 2. místo Bernatová Aneta olympiáda v anglickém jazyce 2. místo Nedějová Iva recitace 2. místo starší žáci okresní finále ve volejbale - 9 -

10 3. místo Trakal Matě j olympiáda v orientačním běhu 3. místo Vávrová Adéla Turnovský Kos 3. místo 3. místo Vondráčková, Ja nda, Košek Urban Daniel plavání plavání 3. místo Špetlík Ondřej plavání 3. místo Poláková Denisa plavání 3. místo Antl František biologická olympiáda 3. místo Dlouhý Jakub matematický klokan 3. místo Suchardová Regina matematický klokan 3. místo Stránská Kateřina recitace 3. místo Lenča Jiří zeměpisná olympiáda 4. místo Hopp Milan šach 4. místo Ouvín Petr Atletický trojboj 4. místo Žďárský Pet r zeměpisná olympiáda 5. místo 5. místo Vondráčková Zuzana Pekláková Daniela Atletický trojboj olympiáda v anglickém jazyce 6. místo Hnatajko Lukáš olympiáda v matematice dále 6 prvních míst Dětské olympijské hry v Turnově (atletika). 3/ Krajská kola 1. místo 2. místo Vondráčková Zuzana Zábranský Nikola internetová soutěž O jízdní kolo Atletický trojboj 2. místo Mlejnková Michaela Atletický trojboj 3. místo Halfar Jiří Atletický trojboj 3. místo Cymbálová Denisa Atletický trojboj 4. místo chlapci krajské finále ve florbale 6. místo Bernato vá Aneta olympiáda v anglickém jazyce 8. místo Příhonský Josef zeměpisná olympiáda 20.místo Žalská Pavlína matematická olympiáda (společná kategorie s gymnázii, mezi ZŠ na 3. místě!) Mezi 7 nejlepšími pracemi byl oceněn Leoš Hlubuček Co je to Evropská unie. 4/ Oblastní kola 1. místo 1. místo team roč. žákyně 8. r. Kinderiáda taneční soutěž 1. místo 3. místo starší chlapci team 9. A semifinále Poháru rozhlasu v Pardubicích chemická soutěž při SUPŠ sklářské Železný Brod 4. místo Hamplová Kateřina Kopidlenský kvíteček (botanická soutěž) 14. místo Antl František Kopidlenský kvíteček (botanická soutěž) Cena cestovního ruchu Pověsti Českého ráje a Euroregionu Nisa kolektiv 5. A 5/ Celostátní kola 1. místo starší žáci Pohár Českého rozhlasu v Houštce 1. místo 2. místo starší chlap ci Bílek Vít OH mládeže Ústí n. L. (štafeta) OH mládeže Ústí n. L. (atletika) 2. místo Brož Mich al OH mládeže Ústí n. L. (atletika)

11 3. místo 3. místo Koucký Luká š Bílek Vít soutěž ve výpočetní technice OH mládeže Ústí n. L. (atletika) 6. místo Jíšová Ba rbora OH mládeže Ústí n. L. (atletika) 16. místo team ročníky Historiáda Kutná Hora Účast v národním finále Kinderiáda Praha team ročníků Čestné uznání Cena jednotlivce - Lukáš Tyrychtr ve výtvarné soutěži pro nevidomé ve Zlíně Filmfest Čestné uznání Maluj, kresli, stříhej, lep Denisa Jurášová v česko-polské soutěži Čestné uznání Pestrobarevný Madagaskar Kateřina Sztymonová, Klára Plášilová Mimořádná cena za grafiku (výpočetní technika) - Martin Pažout Čestné uznání v literární soutěži Náš svět Marie Cvrčková (sbírka básní) Rytíř řádu krásného slova Martin Pažout ocenění v Klementinu Praha IX. Další činnosti, mimoškolní aktivity žáků * návštěvy výstav, vernisáží, literárních pořadů (zvláště ve spolupráci s Městskou knihovnou, CHKO v Turnově, Odborem ŽP Města Turnova) * besedy s literárními osobnostmi, pracovníky muzeí, knihoven * účast v soutěžích * bohatá exkurzní činnost * literární soutěže Poetika Přehlídky dětských recitátorů Náš svět Čteme všichni, vypráví jen někdo Dramatizace pověstí Českého ráje /O loupežnících a statečné Kristýnce/ * výtvarné soutěže Svět očima dětí Pestrobarevný Madagaskar Adoptuj panenku Co to je Evropská unie Maluj, kresli, stříhej, lep Pověsti Českého ráje * pravidelně úspěšné exkurze Historická Praha (reprezentační prostory Pražského hradu) AUTO ŠKODA Mladá Boleslav Hvězdárna a Planetárium Praha IMAX Praha (multimediální zeměpisné projekce) Náprstkovo muzeum Praha, Betlémská kaple, Vyšehrad Národní museum ZOO Liberec a Botanická zahrada Liberec ZOO Praha Pevnost Terezín Dámská jízda Blanka Matragi Obecní dům Praha Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

12 Planetárium Hradec Králové Historická Kutná Hora * exku rze v regionu: Muzeum Českého ráje Turnov (Pověsti Českého ráje a Euroregionu Nisa, Čeští letci ve 2. světové válce) Dlaskův statek Mariánský kostel Turnov (Mezinárodní den památek) Židovský hřbitov v Turnově Naučné stezky v Českém ráji Rozhledna Dubecko Pohádkový Sychrov Centrum ekologické výchovy Sedmihorky Sběrný dvůr Turnov Čistírna odpadních vod Turnov JUTA Turnov Galerie Safír Turnov Zámek Mnichovo Hradiště Divadlo Mladá Boleslav Klokočské skály Skalní město Mineralogická galerie Vesec Arboretum Hrubá Skála, biologická čistírna odpadních vod Módní trendy v oblékání Liberec Galerie Liberec (Tvorba medailí) Úřad práce Semily (zaměření na profesionální orientaci) Bozkovské jeskyně Sklárna Harrachov * akce sportovních tříd: podzimní a jarní soustředění (Srbsko Branžež, Pleskoty) zimní soustředění (Kořenov) soustředění atletických talentů (Kladno) lyžařské výcviky v 7. ročnících (Paseky nad Jizerou) pro nedostatek sněhu se v tomto školním roce neuskutečnily bruslení sportovních tříd (mobilní kluziště v Turnově II) výuka plavání (3. a 4. ročníky) vánoční a červnová výstava výrobků keramiky (prací žáků keramické dílny) * akce školní družiny: Mikulášská nadílka Bruslení Vynášení Moreny 2 denní akce Noc s Andersenem Rej čarodějnic Malý básník 2 denní výlet do Nové Paky Dětský den * harmonizační dny: 6. D Malá Skála 6. A Paseky nad Jizerou

13 * zahraniční zájezd: Francie (Ile de France) poznávací zájezd pro žáky 2. stupně X. Mezinárodní spolupráce ALVESTA ŠVÉDSKO - partnerská spolupráce s Prastangsskolan z Alvesty (Švédsko) - týdenní pobyt žáků a učitelů z Alvesty v Českém ráji - program: návštěva naší školy, výuky, sportovní klání ve fotbale a florbale, exkurze do Českého ráje (skalní město, Trosky), exkurze do Prahy, rafty na Jizeře, openair party REEUWIJK - NIZOZEMSKO - partnerské město Turnova - týdenní pobyt mládežnického fotbalového týmu - na programu spolupráce s FK Pěnčín-Turnov: fotbalový turnaj, exkurze do Ćeské- ho ráje, do Prahy, open-air party, oficiální setkání zástupců školy a FK se strůjci nizozemsko-české spolupráce XI. Ekologické aktivity a činnosti směřující k výchově k udržitelnému životu * * ve škole pracuje ve funkci koordinátora EVVO Mgr. Zuzana Šéfrová, která je zároveň úspěšnou absolventkou studia koordinátorů v Praze (studium ukončila v roce 2007) aktivity školy navazují na dlouhodobé zkušenosti v ekologické výchově environmentální výchova a výchova k udržitelnému životu je jednou z priorit školy škola je držitelem ocenění Škola udržitelného rozvoje 1. stupně akce EVVO ve školním roce : * fotografická soutěž na téma Švédsko (návaznost na partnerskou návštěvu v VIII 2006) * Evropský Den bez aut (dopravní výchova, dopravní výzkum, akce SZŠ Turnov) * Památné stromy Turnovska (přednáška) * Říjen - měsíc stromů (ve spolupráci s Městskou knihovnou) * fotografická soutěž na téma Kouzla v podzimní přírodě * Zvláště chráněná území planety Země africké savany (přednáška) * Liberecká M.R.K.E.V. * Adventní trhy * Adoptuj panenku (výtvarná a rukodělná soutěž) * dílna Aranžování suchých květin * SEV Střevlik Oldřichov v Hájích * Ptáci Českého ráje (putovní výstava v prostorách školy) * Vesnice Českého ráje (putovní výstava na naší škole, včetně přednášky) * Fair-Trade. Jak pomoci (přednáška Městská knihovna) * Každý musí začít sám u sebe projekt Planeta Země (pan Báča) * Zpěv v naší přírodě (pan Mrkáček) * Den ZEMĚ ( ) a spousta aktivit v rámci celé školy * Anketa žáků ekologického praktika Strom roku 2007 * Prevence proti úrazům (beseda občanské sdružení Život bez bariér Nová Paka) * Projekt Káva * Celoroční soutěž jednotlivců i tříd ve sběru papíru

14 * Celoroční projekt Separace odpadu v podmínkách školy (pilotní škola v Turnově) XII. Prevence sociálně patologických jevů Školním koordinátorem prevence sociálně patologických jevů byl ve školním roce Mgr. Pavel Vaněk, ve 2. pololetí školního roku byl vystřídán v této funkci Mgr. Soňou Primáskovou (ZE PŘ). Mgr. Primásková započala ve školním roce požadované studium na školní metodiky prevence (ukončení studia v r. 2008). Škola má zpracovaný minimální preventivní program. Ve spolupráci s PPP v Semilech jako škola rázně vystupujeme proti sebemenším projevům šikany a násilí. Uskutečněné akce pro žáky. * seznamovací pobyt žáků 6.A Paseky nad Jizerou (školní chata) * seznamovací pobyt žáků 6.D -Malá Skála * přednáška o šikaně pro žáky 6. ročníků (pan Koťátko) * přednáška o AIDS a hepatitidě pro 8. ročníky (studenti SŠ) * akce ke Dni Země * přednáška o kriminalitě a násilí pro 7. ročníky (Policie ČR p. Šídová) * sociometrické šetření ve třídách 6.B a 7.D (spolupráce s PPP Semily, p. Provazníková) * přednáška pro 9.D Drogy a závislosti * pořad Láska ano děti ještě ne pro 8. ročníky * Pochod proti drogám na Kozákov (účast 6. ročníků) * povídání o šikaně (preventivní akce p. Koťátka v 7.A,8.B, 7.C a 7.D) * prožitkové hry, intervence šikany (6.B, 7.D vede p. Provazníková) XIII. Kontrolní činnost Kontrola plnění učebních plánů, hodnocení kvality vyučování byla prováděna průběžně formou hospitací ředitele školy a jeho zástupců. A/ Ředitel školy uskutečnil za školní rok celkem 62 hospitací - z 1/3 zaměřené na vyučovací proces a z 2/3 na činnosti mimo vyučovací proces a provozní činnosti školy. Novinkou byly hospitace ředitele školy přímo na exkurzích či soustředěních žáků mimo pracoviště školy a na činnosti uskutečňované na odloučených či pronajatých pracovištích. B/ Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň uskutečnila cca 15 hospitací zaměřených na vzdělávání klasickou formou ve třídách, převážně na odloučených pracovištích. Kromě toho uskutečnila cca 15 hospitací zaměřených na práci s integrovanými a handicapovanými žáky. C/ Zástupce ředitele pro 2. stupeň uskutečnila cca 15 hospitací ve výuce na 2. stupni, kromě toho organizovala srovnávací práce ve vybraných předmětech, jako český jazyk a matematika v 9. ročnících a srovnávací práce z češtiny a matematiky v 6. ročnících. Výsledky byly konzultovány s vyučujícími jednotlivých předmětů. Ne zcela zvládnutému učivu byla věnována zvýšená pozornost. Objevené nedostatky ve znalostech matematiky češtiny byly především v 9. ročnících řešeny formou doučování, zvláště před přijímacími zkouškami. Všichni žáci 9. ročníků byli testováni v rámci Projektu CERMAT. Testování proběhlo mezi žáky 5. ročníků (duben 2007 celkem testováno 46 žáků) a žáky 9. ročníků (únor 2007 testováno 116 žáků)

15 CERMAT 9. ročníky, srovnání v rámci LBC kraje Úspěšnost - LBC kraj Úspěšnost - Naše škola Matematika 49,4 % 46,6 % Český jazyk 59,2 % 58, 2 % Obecné dovednosti 69, 7 % 65, 7 % Žáci 8. ročníků (dle zájmu a souhlasu rodičů) se mohli zúčastnit testování SCIO. Nabídku využilo celkem 84 žáků 8. ročníků (z celkového počtu 119 žáků). Testování se uskutečnilo 1. června Podstatou testování SCIO je diagnostika znalostí žáků v komparaci se svými cíli z pohledu volené školy. Škola obdržela Souhrnnou zprávu pro 8. třídy a jednotliví testovaní žáci Příručku předpokladů pro zvolenou SŠ (žákům je spočítán jednak percentil úspěšnosti a slovní hodnocení jejich předpokladů pro zvolenou školu: vynikající přiměřené velmi dobré nízké). Hodnoceny byly: matematické předpoklady, předpoklady v českém jazyce a obecné studijní předpoklady. Celkové výsledky jsou jistým ukazatelem pro žáky a jejich rodiče v budoucí profesní orientaci. SCIO 8. ročníky, porovnání v rámci školy Percentil ČJ Percentil MA Percentil OSP 8. A B C D XIV. Řídící činnost a publicistika. S pracovními úkoly byli učitelé na jednotlivých pracovištích seznamováni prostřednictvím zpracovaných týdenních plánů. Běžné otázky provozu školy byly řešeny na provozních poradách s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy. Pravidelné hodnocení prospěchu a chování bylo prováděno na pedagogických radách. Uskutečnilo se 5 porad včetně seminářů zaměřených na tvorbu školního vzdělávacího programu (koordinátory tvorby ŠVP jsou za 1. stupeň p. uč. K. Urbánková za 2. stupeň p. uč. M. Vdovičíková). Pro učitele školy připravil ředitel školy autoevaluační dotazník (hodnotící období září 2006 březen 2007), který se stal ukazatelem přiznání osobního příplatku. Hodnocené oblasti: 1. kritérium pracovní náležitosti 2. kritérium osobnost pedagoga 3. kritérium péče o majetek školy 4. kritérium další vzdělávání 5. kritérium výrazné činnosti pedagoga převyšující aktivitu ostatních a jsou v souladu s prioritami školy. Příspěvky ze života školy byly pravidelně (prakticky vždy 1 x za měsíc) zveřejňovány v Nových Pojizerkách, v Hlasech a ohlasech Turnovska a Turnovském a Semilském deníku. Některé z nich odvysílala i regionální televize. Autorem příspěvků byl z velké části ředitel školy. Od listopadu 2006 jsou v provozu školní webové stránky pod správou správce školní sítě ing. Lubomíra Krska (www.zsskalova.turnov.indos.cz)

16 XV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídek vzdělávacích akcí pedagogických center bylo využíváno nadprůměrně. Vzděláva- akcí se zúčastnila cca 1/3 pedagogů. Jednalo se především o jednodenní semináře cích zaměřené na výtvarnou výchovu, ekologickou výchovu, jazykové semináře a tvorbu ŠVP. Bylo využíváno především nabídek Libereckého kraje, okrajově vzdělávacích center v Hradeckém regionu či nabídek NIDV v Praze. Některé akce se uskutečnily v rámci naší školy, např. přednáška vrchního inspektora Mgr. Karla Bárty na téma ŠVP, přednášky odborníků na ŠVP z regionu (zde téměř 100 % účast) či další vzdělávání v kurzu angličtiny pro pokročilé (na pracovišti Alešova). Ředitel školy absolvoval: 4 semináře na téma Nový zákoník práce Seminář na téma Autoevaluace školy Seminář na téma Problematika osobní a pedagogické asistence Zástupce ředitele pro 1. stupeň: Seminář na téma Cestovní náhrady Seminář na téma Problematika osobní a pedago- gické asistence Úvodní modul Projekt I Informační gramotnost Zástupce ředitele pro 2. stupeň: Seminář o nepřístupných místech Pražského hradu Seminář Jak tvořit ŠVP Seminář o školním stravování. Seminář ke 100 letům narození a 30 let úmrtí Jana Patočky Koordinátorky ŠVP se zúčastnily 2 odborných seminářů na téma tvorby ŠVP. Výchovná poradkyně p. uč. Jarmila Melichárková se zúčastnila 2 seminářů. 6 vyučujících absolvovalo kurz v rámci SIPVZ Počítačová grafika a digitální fotografie. 4 vyučující 1. stupně absolvovali kurz angličtiny (úroveň 1) ve VCT Turnov. Metodik prevence sociálně patologických jevů (p. uč. Soňa Primásková) se zúčastnila 2 seminářů. Zároveň započala studium metodiků prevence v rámci LBC kraje (předpokládaná doba ukončení studia 2008). Vyučující výpočetní techniky (p. uč. Regina Suchardová) pokračovala a úspěšně ukončila dálkové studium VT při Univerzitě v Českých Budějovicích a rozšířila si tak svou aprobaci. Stala se zároveň školním koordinátorem ICT. 4 učitelky pracující s handicapovanými žáky se zúčastnily kurzu na SZŠ v Turnově na té- Pedagog a žáci s handicapem. ma 4 vyučující absolvovali kurz na SZŠ v Turnově Pedagog a zdravotní rizika při mimoškol- činnostech. ních 8 vyučujících absolvovalo počítačový kurz PowerPoint ve výuce na ZŠ zajištěný firmou Vencl spol. Vencl z Liberce. Ve studiu koordinátora EVVO v Praze pokračovala p. uč. Zuzana Šéfrová. Studium úspěš- ukončila, bude nadále vykonávat školní funkci koordinátora ně EVVO

17 Pan uč. Aleš Drahoňovský pokračoval v dálkovém studiu trenérství na FTVS UK Praha. Vzdělávacích akcí zaměřených na práci ŠD se účastnila vedoucí školní družiny. 4 vyučující z 1. stupně absolvovali seminář k tvorbě ŠVP v hudební výchově. 7 vyučujících absolvovalo seminář na téma Dyslexie a cizí jazyk. Vedoucí školní jídelny p. Věra Nalezencová absolvovala 2 semináře na téma hromadného stravování a novinky v oblasti hygieny školního stravování. Ředitel školy Mgr. Roman Mareš je stálým členem komise pro obhajoby diplomových prací na katedře geografie při Přírodovědecké fakultě v Ústí nad Labem. Každoročně je opo diplomových prací studentů geografie. Je taktéž dlouholetým členem nentem zkušební komise pro státní zkoušky z geografie při PřF v Ústí nad Labem. Zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Olga Johanová je externím pracovníkem lektorkou VCT v Turnově (výuka vybraných témat předmětu speciální pedagogika pro účastníky kurzu Osobní asistent pro děti a mladistvé). Zástupce ředitele pro 2. stupeň Mgr. Iva Vávrová je dlouhodobě spoluúčastníkem odborných seminářů učitelů z praxe při Filozofické fakultě při UJEP v Ústí n. L., působila taktéž jako lektorka ve VCT Turnov. XVI. Materiálně technické zlepšení školy - Zakoupení kompletního vybavení pro 1třídu (lavice, židle). - Zakoupení digitální techniky pro účely výuky (digitální fotoaparát, kamera). - Zakoupení projekčních pláten pro účely výuky a prezentace. - Zakoupení moderního nářadí pro školní dílnu (vrtačka, akušroubovák, sady nářadí). - Zakoupení startovních bloků, oštěpů a treter pro sportovní třídy. - Zakoupení 7 počítačů pro účely výuky. - Zakoupení 4 elektronických laboratorních vah pro účely výuky fyziky a chemie. - Zakoupení TV a DVD přehrávače pro školní družinu. - Zakoupení DVD přehrávače pro hudebnu včetně DVD nosičů. - Zakoupení 2 CD přehrávačů pro obě pracoviště. - Zakoupení 5 nástěnných map. - Zasíťování vybraných kabinetů školy a učebny jazyků (pro potřeby internetu a elektro- školní jídelny v budově Skálova. nické pošty) včetně zakoupení nového switche. - Nákup nových stolů a židliček do - Celková rekonstrukce WC chlapci ve 2. patře školy, drobné úpravy WC chlapci 1. patro. - Rozmístění skříněk na třídění odpadu na pracoviště Alešova. - Rozmístění nových kontejnerů u obou budov na tříděný odpad, včetně zvonu na třídění skla. - Zakoupení a instalace 2 tabulí. - Zakoupení nového vysavače pro pracovnice úklidu. - Instalace automatického osvětlení při vchodu do školní budovy. - Vymalování cca 5 učeben (včetně oprav vybraných tříd) a schodiště hlavní budovy. - Opravy v malbě na pracovišti Alešova, vymalování sborovničky tamtéž. - Drobná oprava omítky po grafiti na pracovišti Alešova. - Vymalování školní jídelny včetně 2 skladů. - Zakoupení 2 moderních lednic a gastronádob do školní jídelny. - Zakoupení lednice z prostředků FKSP pro pracovníky na odloučeném pracovišti Alešova. - Zakoupení 2 espresovačů z prostředků FKSP

18 Poznámka: Z důvodu nového pohledu vedení školy na využití venkovního areálu za budovou Skálova (původně zamýšlené pouze multifunkční sportovní hřiště) byla celá akce přehodnocena, přípravy stavby přerušeny a současné době se uvažuje o vybudování areálu, který by neměl sloužit pouze sportovním účelům, ale i také oddechu, relaxaci žáků i učitelů a výuce v terénu. Na projektu spolupracuje škola s Odborem životního prostředí Města Turnova. XVII. Údaje o výsledcích kontrol Odbor kontroly MÚ Turnov (slečna. Ocásková) - termín: zaměřeno na evidenci hmotného majetku, pokladny, faktur, dodržování stanove- služeb. ných limitů, na náklady vynaložené do ostatních - nebyly zjištěny závažné závady a nebyla uložena opatření k nápravě. Odbor kontroly MÚ Turnov (sl. Ocásková) - termín: od až do doby, která je nutná k provedení kontroly. - zaměřeno na kontrolu analýzy nákladů na hospodaření s přijatým příspěvkem od zřizovatele za rok probíhá nepravidelně, dosud neukončena. Kontrola KHS Semily - termín: únor zaměřeno na dodržování základních hygienických předpisů a norem - kontrolní zjištění: absence odpočinkové místnosti pro personál školní jídelny - řešení: požadavek ředitele školy adresován na Správu majetku Města Turnova a vestavba s odborem konzultována (pan Šnajdr) Kontrola z OSSZ Semily - termín: únor kontrolované období: kontrolní zjištění: u 2 našich zaměstnanců byl zjištěn přeplatek na nemocenských dávkách - následně řešeno, zaměstnanci vrátili přeplatek, byl poukázán organizaci, která jej vrátila na účet OSSZ - postih na organizaci nebyl uplatněn

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: marero@zsskalova.turnov.indos.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Zpracoval a předkládá

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Zpracoval a předkládá Mgr. Josef Rytíř, ředitel školy,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Z historie školy První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké ve Skálově ulici 5. ledna 1908. Školní rok 2007/2008 byl rokem 100. výročí naší

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více