VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007"

Transkript

1 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax: , I Č O: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracoval a předkládá Mgr. Roman Mareš, ředitel školy, v Turnově

2 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Adresa organizace : Základní škola Turnov, Skálova 600, Turnov Okres : Semily Kraj : Liberecký Typ organizace : příspěvková organizace Statutární orgán ředitel : Mgr. Roman Mareš, ve funkci od Zřizovatel : Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, okres Semily IČO organizace : REDIZO : Odloučená pracoviště : Alešova 1059 Hruborohozecká 323 Vzdělávací program : Národní škola, č. j /97-20 (platný pro ročník) Internetová stránka školy :

3 I. Stručná charakteristika školy Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší ze základních škol ve městě Turnově. První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna Škola patří se svými téměř 680 žáky mezi největší školy ve městě i regionu. Třídy školy jsou lokalizovány ve třech budovách: 18 tříd 5. až 9. ročníků je v původní historické budově ve Skálově ulici, 8 tříd 1. až 3. ročníků v budově v Alešově ulici a 3 třídy 4. ročníků v budově Mateřské školy Hruborohozecká 323. K 30. červnu 207 bylo rozhodnutím ředitele školy zrušeno odloučené pracoviště 1. stupně Hruborohozecká 323 v budově WMŠ na Daliměřicích. Současně byla připravena 1 učebna včetně sociálního zázemí pro žáky 5. ročníku v sousední budově Domova mládeže ve Skálově ulici (výuka zde začne od ). Součástí školy ve Skálově ulici je moderní kuchyň s jídelnou, kde se denně připravuje cca 1000 obědů i pro sousední školská zařízení (SUPŠ Turnov) a také rekonstruovaná tělocvična, využívaná i sportovními kluby Turnova. Stravování žáků v budově Alešova, kde jsou umístěny ročníky 1. stupně je zajišťováno dovozem vlastních obědů ze školní kuchyně ve Skálově ulici a žáci umístěni v budově MŠ Hruborohozecká se stravovali z kuchyně tohoto zařízení. Hodiny tělesné výchovy probíhaly taktéž v halách TJ Sokol Turnov a sportovištích AC či TSC Turnov. Součástí školy je školní družina na pracovišti Alešova, kdy ve 4 odděleních bylo zapsáno cca 120 žáků. Na odloučeném pracovišti 1. stupně Alešova umožňujeme fungování provozu odloučené- ho pracoviště Městské knihovny v rozšířené době pro návštěvníky knihovny. Škola má následující priority : * * škola je celostátně vedena v síti sportovních škol (naše ZŠ je atletického zaměření) * škola je jednou z pilotních škola výchovy k ekologii a udržitelnému způsobu života (držitel ocenění Škola udržitelného života I. stupně) a zároveň pilotní školou v separaci odpadu ve městě Turnově škola je jazykově zaměřena na prvním místě se vyučuje angličtina, jako volitelné se žákům nabízejí a vyučují další 3 cizí jazyky: němčina, ruština, španělština škola se soustřeďuje na výuku výpočetní techniky (povinně od 6. ročníku) * * mezinárodní spolupráce s partnerskými městy a školami (od roku 2006 partnerská škola v Alvestě Švédsko) * škola se soustřeďuje na výuku výpočetní techniky (povinně od 6. ročníku) * škola má dlouhou tradici práce s tělesně postiženými žáky, speciálně s nevido- mými, vzděláváme taktéž žáky s kombinovaným postižením a autismem Škola mě la ve školním roce celkem 678 žáků, z toho 346 chlapců a 332 děvčat ve 29 třídách. Průměrný počet žáků na 1 třídu činí 23,4 žáků (na 1. stupni 19,4). Škola je spádovou oblastí zvláště pro žáky 6. a vyšších ročníků nejvíce žáků z okolních obcí poskytují obce (dle pořadí): Přepeře, Příšovice, Mírová pod Kozákovem a Ohrazenice

4 II. Počty tříd v jednotlivých ročnících k 30. září 2006 Ročník Počet tříd Počet žáků Chlapci Dívky Ce lkem III. Učební plány Učební plán I. stupně (dle vzdělávacího programu Národní škola) Dle vyhlášení Rozvojového programu MŠMT čj / , s platností od se zvýšil celkový týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku o 3 vyučovací hodiny (navýšené 3 vyučovací hodiny se zařazují jako povinná výuka prvního cizího jazyka, u nás navýšení anglického jazyka v 2., 3., 4. ročníku vždy o 1 hodinu týdně). Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební v Výtvarná v Pracovní v Tělesná v Cizí jazyk Základ Nadstavba Týdně Pozn.: předměty nadstavbové části jsou: cvičení z českého jazyka (2., 4., 5. ročník) cvičení z matematiky (2., 3., 4., 5. ročník) dramatická výchova (1., 2. ročník) Pozn.: nepovinné předměty jsou: výtvarná výchova (se zaměřením na keramiku) hra na hudební nástroj (flétna) sborový zpěv zájmové a pohybové aktivity - 4 -

5 Učební plán II. stupně (dle vzdělávacího programu Národní škola) Dle vyhlášení Rozvojového programu MŠMT čj / , s platností od se zvýšil celkový týdenní počet vyučovacích hodin v 6. ročníku o 1 hodinu týdně a v ročníku o další 1 hodinu týdně. V obou případech došlo v podmínkách naší školy k navýšení hodin cizího jazyka (angličtiny či němčiny) a to v 6. a 9. ročníku. Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Dějepis Zeměpis Občanská v Rodinná v Přírodopis Fyzika Chemie Hudební v Výtvarná v Pracovní č Tělesná v Základní část Nadstavba Týdně Pozn. : předměty nadstavbové části jsou : anglický jazyk německý jazyk španělský jazyk cvičení z českého jazyka cvičení z matematiky výpočetní technika výtvarný seminář dějepisný seminář konverzace v anglickém jazyce ekologické praktikum Pozn. : nepovinné předměty jsou: zájmová tělesná výchova zdravotní tělesná výchova výtvarná výchova počítačová grafika a digitální fotografie - 5 -

6 IV. Pracovníci školy Škola měla ve školním roce celkem 81 zaměstnanců. 5 učitelek bylo registrováno na mateřské nebo rodičovské dovolené. Z celkového počtu 55 pedagogů byly 3 vychovatelky školní družiny, 1 vedoucí vychova- 1 metodika prevence sociálně patolo- telka školní družiny a 1 asistentka pedagoga. 1 pedagog vykonával funkci výchovného poradce, gických jevů, 1 koordinátora EVVO a 1 ICT pedagoga. Z celkového počtu 55 pedagogů bylo 5 mužů. Z celkového počtu 10 správních zaměstnanců byl 1 školník (zároveň správce budov) a 1 účetní. Z celkového počtu 81 zaměstnanců bylo 16 pracovníků školní jídelny, včetně vedoucí školní jídelny. Vedení školy sestává z ředitele školy a 2 zástupců ředitele (zvlášť pro 1. a 2. stupeň). Ve škole pracují, ovšem jsou zaměstnanci jiných organizací tito externisté: 1 trenér atletiky (AC Syner Turnov) a 1 osobní asistentka (Fokus Turnov). Pedagogové 50 Vychovatelky ŠD 4 Mateřské dovolené 5 Asistent pedagoga 1 Správní zaměstnanci 10 Pracovníci školní jídelny 16 Celkem (i s MD) 86 Aprobovanost výuky 100 % v předmětech čeština, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, občanská a rodinná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, ruština celá výuka na I. stupni (kromě cizího jazyka) 65 % v předmětu německý jazyk 75 % v předmětu anglický jazyk 50 % v předmětu výtvarná výchova 50 % v předmětu výpočetní technika Škola má trvalý nedostatek aprobovaných učitelů v předmětech: hudební výchova cizí jazyky - 6 -

7 V. Přijímací řízení žáků 9. ročníků a zápis do 1. ročníků Z 9. ročníků bylo k dalšímu studiu přijato 116 žáků (100 %), z toho cca 72 % bylo přijato na studijní obory. Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2006/2007 Počet žáků, Počet přijatých Druh školy kteří podali žáků přihlášku Gymnázia Obchodní akademie a hotelové školy Střední zdravotnické školy 6 8 Střední průmyslové školy Střední umělecké školy 7 7 Střední odborné školy SOŠ Víceletá gymnázia 8 8 SOU učební obory Na víceletá gymnázia se z 5. ročníků hlásilo 8 žáků, přijato bylo 8, tj. 100%. Výchovnou poradkyní školy je paní Mgr. Jarmila Melichárková. Slavnostní zápis do 1. ročníků proběhl dne 15. ledna 2007 v budově ZŠ Alešova. Zápiso- vé období bylo ukončeno dne 15. února Ve školním roce nastoupí do 1. ročníků 49 nových prvňáčků. Výsledky zápisu do 1. ročníků pro školní rok 2007/2008 Poprvé u zápisu 42 Přicházejí po odkladu 21 Žádosti o odklad 14 Nastoupí do 1. ročníku

8 VI. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu v 1. pololetí Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním celkem 374 žáků (54,8 %). Neprospěli 4 žáci. Přehled prospěchu ve 2. pololetí Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním celkem 340 žáků (49,9%). Neprospěli 3 žáci. Opravné zkoušky vykonali všichni úspěšně na konci srpna 2007, tudíž mohli postoupit do vyššího ročníku. Přehled kázeňských opatření za 1. pololetí Důtka třídního Důtka ředitele 2. stupeň z cho- 3. stupeň z choučitele školy vání vání Přehled kázeňských opatření za 2. pololetí Důtka třídního Důtka ředitele 2. stupeň 3. stupeň z choučitele školy z chování vání Za obě pololetí udělili vyučující celkem 183 pochval (84 na 1. stupni)

9 VII. Absence žáků Ročník Omluvené ho- Průměr na Neomluvené Průměr na diny žáka hodiny žáka , , , , , ,1 32 0, , , ,6 54 0, ,5 46 0,4 VIII. Úspěchy žáků v olympiádách a soutěžích 1/ Školní kola * probíhala tradičně ve většině předmětů (často i v kategoriích, kdy se neorganizovala okresní kola např. kategorie 6. ročníků v zeměpise, astronomická olympiáda 8. a 9. ročníků) * účast v olympiádách ve školních kolech se pohybovala mezi žáky * nejlepší žáci postupovali do okresních kol * v okresních kolech často jako jediná škola z Turnova nebo pouze jako konkurent stejně starým žákům gymnázií. * na tradici navázali především starší žáci v atletickém Poháru Českého rozhlasu, kdy se stali mistry ČR a přivezli i 10 individuálních medailí (složení družstva : Helcelet, Bílek, Brož, Haloun, Trmal, Vaňátko, Studnička, Novák, Schmidt, Krištof, Mazgal, Kubín). * nečekaně nás proslavili žáci 1. stupně v Atletickém trojboji i ve fotbalovém turnaji O pohár starostky města (1. místo v kategorii 4. a 5. ročníků). * prvenství ve fotbalovém turnaji O pohár starostky vybojovali i starší žáci. 2/ Okresní kola 1. místo 1. místo 1. místo Cymbálová Denisa Příhonský Josef Černý Atletický trojboj zeměpisná olympiáda Lukášpythagoriáda 1. místo Pažout Martin recitace 1. místo chlapci turnaj ve florbale 2. místo Mikeš Jakub Atletický trojboj 2. místo 2. místo Kučerová Eliš ka Buček Michal Turnovský Kos olympiáda v orientačním běhu 2. místo Kopecká Anna olympiáda v anglickém jazyce 2. místo Černý Lukáš matematická olympiáda 2. místo 2. místo Melichová Luc ie Peřinová Andrea olympiáda v německém jazyce olympiáda v německém jazyce 2. místo Bernatová Aneta olympiáda v anglickém jazyce 2. místo Nedějová Iva recitace 2. místo starší žáci okresní finále ve volejbale - 9 -

10 3. místo Trakal Matě j olympiáda v orientačním běhu 3. místo Vávrová Adéla Turnovský Kos 3. místo 3. místo Vondráčková, Ja nda, Košek Urban Daniel plavání plavání 3. místo Špetlík Ondřej plavání 3. místo Poláková Denisa plavání 3. místo Antl František biologická olympiáda 3. místo Dlouhý Jakub matematický klokan 3. místo Suchardová Regina matematický klokan 3. místo Stránská Kateřina recitace 3. místo Lenča Jiří zeměpisná olympiáda 4. místo Hopp Milan šach 4. místo Ouvín Petr Atletický trojboj 4. místo Žďárský Pet r zeměpisná olympiáda 5. místo 5. místo Vondráčková Zuzana Pekláková Daniela Atletický trojboj olympiáda v anglickém jazyce 6. místo Hnatajko Lukáš olympiáda v matematice dále 6 prvních míst Dětské olympijské hry v Turnově (atletika). 3/ Krajská kola 1. místo 2. místo Vondráčková Zuzana Zábranský Nikola internetová soutěž O jízdní kolo Atletický trojboj 2. místo Mlejnková Michaela Atletický trojboj 3. místo Halfar Jiří Atletický trojboj 3. místo Cymbálová Denisa Atletický trojboj 4. místo chlapci krajské finále ve florbale 6. místo Bernato vá Aneta olympiáda v anglickém jazyce 8. místo Příhonský Josef zeměpisná olympiáda 20.místo Žalská Pavlína matematická olympiáda (společná kategorie s gymnázii, mezi ZŠ na 3. místě!) Mezi 7 nejlepšími pracemi byl oceněn Leoš Hlubuček Co je to Evropská unie. 4/ Oblastní kola 1. místo 1. místo team roč. žákyně 8. r. Kinderiáda taneční soutěž 1. místo 3. místo starší chlapci team 9. A semifinále Poháru rozhlasu v Pardubicích chemická soutěž při SUPŠ sklářské Železný Brod 4. místo Hamplová Kateřina Kopidlenský kvíteček (botanická soutěž) 14. místo Antl František Kopidlenský kvíteček (botanická soutěž) Cena cestovního ruchu Pověsti Českého ráje a Euroregionu Nisa kolektiv 5. A 5/ Celostátní kola 1. místo starší žáci Pohár Českého rozhlasu v Houštce 1. místo 2. místo starší chlap ci Bílek Vít OH mládeže Ústí n. L. (štafeta) OH mládeže Ústí n. L. (atletika) 2. místo Brož Mich al OH mládeže Ústí n. L. (atletika)

11 3. místo 3. místo Koucký Luká š Bílek Vít soutěž ve výpočetní technice OH mládeže Ústí n. L. (atletika) 6. místo Jíšová Ba rbora OH mládeže Ústí n. L. (atletika) 16. místo team ročníky Historiáda Kutná Hora Účast v národním finále Kinderiáda Praha team ročníků Čestné uznání Cena jednotlivce - Lukáš Tyrychtr ve výtvarné soutěži pro nevidomé ve Zlíně Filmfest Čestné uznání Maluj, kresli, stříhej, lep Denisa Jurášová v česko-polské soutěži Čestné uznání Pestrobarevný Madagaskar Kateřina Sztymonová, Klára Plášilová Mimořádná cena za grafiku (výpočetní technika) - Martin Pažout Čestné uznání v literární soutěži Náš svět Marie Cvrčková (sbírka básní) Rytíř řádu krásného slova Martin Pažout ocenění v Klementinu Praha IX. Další činnosti, mimoškolní aktivity žáků * návštěvy výstav, vernisáží, literárních pořadů (zvláště ve spolupráci s Městskou knihovnou, CHKO v Turnově, Odborem ŽP Města Turnova) * besedy s literárními osobnostmi, pracovníky muzeí, knihoven * účast v soutěžích * bohatá exkurzní činnost * literární soutěže Poetika Přehlídky dětských recitátorů Náš svět Čteme všichni, vypráví jen někdo Dramatizace pověstí Českého ráje /O loupežnících a statečné Kristýnce/ * výtvarné soutěže Svět očima dětí Pestrobarevný Madagaskar Adoptuj panenku Co to je Evropská unie Maluj, kresli, stříhej, lep Pověsti Českého ráje * pravidelně úspěšné exkurze Historická Praha (reprezentační prostory Pražského hradu) AUTO ŠKODA Mladá Boleslav Hvězdárna a Planetárium Praha IMAX Praha (multimediální zeměpisné projekce) Náprstkovo muzeum Praha, Betlémská kaple, Vyšehrad Národní museum ZOO Liberec a Botanická zahrada Liberec ZOO Praha Pevnost Terezín Dámská jízda Blanka Matragi Obecní dům Praha Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

12 Planetárium Hradec Králové Historická Kutná Hora * exku rze v regionu: Muzeum Českého ráje Turnov (Pověsti Českého ráje a Euroregionu Nisa, Čeští letci ve 2. světové válce) Dlaskův statek Mariánský kostel Turnov (Mezinárodní den památek) Židovský hřbitov v Turnově Naučné stezky v Českém ráji Rozhledna Dubecko Pohádkový Sychrov Centrum ekologické výchovy Sedmihorky Sběrný dvůr Turnov Čistírna odpadních vod Turnov JUTA Turnov Galerie Safír Turnov Zámek Mnichovo Hradiště Divadlo Mladá Boleslav Klokočské skály Skalní město Mineralogická galerie Vesec Arboretum Hrubá Skála, biologická čistírna odpadních vod Módní trendy v oblékání Liberec Galerie Liberec (Tvorba medailí) Úřad práce Semily (zaměření na profesionální orientaci) Bozkovské jeskyně Sklárna Harrachov * akce sportovních tříd: podzimní a jarní soustředění (Srbsko Branžež, Pleskoty) zimní soustředění (Kořenov) soustředění atletických talentů (Kladno) lyžařské výcviky v 7. ročnících (Paseky nad Jizerou) pro nedostatek sněhu se v tomto školním roce neuskutečnily bruslení sportovních tříd (mobilní kluziště v Turnově II) výuka plavání (3. a 4. ročníky) vánoční a červnová výstava výrobků keramiky (prací žáků keramické dílny) * akce školní družiny: Mikulášská nadílka Bruslení Vynášení Moreny 2 denní akce Noc s Andersenem Rej čarodějnic Malý básník 2 denní výlet do Nové Paky Dětský den * harmonizační dny: 6. D Malá Skála 6. A Paseky nad Jizerou

13 * zahraniční zájezd: Francie (Ile de France) poznávací zájezd pro žáky 2. stupně X. Mezinárodní spolupráce ALVESTA ŠVÉDSKO - partnerská spolupráce s Prastangsskolan z Alvesty (Švédsko) - týdenní pobyt žáků a učitelů z Alvesty v Českém ráji - program: návštěva naší školy, výuky, sportovní klání ve fotbale a florbale, exkurze do Českého ráje (skalní město, Trosky), exkurze do Prahy, rafty na Jizeře, openair party REEUWIJK - NIZOZEMSKO - partnerské město Turnova - týdenní pobyt mládežnického fotbalového týmu - na programu spolupráce s FK Pěnčín-Turnov: fotbalový turnaj, exkurze do Ćeské- ho ráje, do Prahy, open-air party, oficiální setkání zástupců školy a FK se strůjci nizozemsko-české spolupráce XI. Ekologické aktivity a činnosti směřující k výchově k udržitelnému životu * * ve škole pracuje ve funkci koordinátora EVVO Mgr. Zuzana Šéfrová, která je zároveň úspěšnou absolventkou studia koordinátorů v Praze (studium ukončila v roce 2007) aktivity školy navazují na dlouhodobé zkušenosti v ekologické výchově environmentální výchova a výchova k udržitelnému životu je jednou z priorit školy škola je držitelem ocenění Škola udržitelného rozvoje 1. stupně akce EVVO ve školním roce : * fotografická soutěž na téma Švédsko (návaznost na partnerskou návštěvu v VIII 2006) * Evropský Den bez aut (dopravní výchova, dopravní výzkum, akce SZŠ Turnov) * Památné stromy Turnovska (přednáška) * Říjen - měsíc stromů (ve spolupráci s Městskou knihovnou) * fotografická soutěž na téma Kouzla v podzimní přírodě * Zvláště chráněná území planety Země africké savany (přednáška) * Liberecká M.R.K.E.V. * Adventní trhy * Adoptuj panenku (výtvarná a rukodělná soutěž) * dílna Aranžování suchých květin * SEV Střevlik Oldřichov v Hájích * Ptáci Českého ráje (putovní výstava v prostorách školy) * Vesnice Českého ráje (putovní výstava na naší škole, včetně přednášky) * Fair-Trade. Jak pomoci (přednáška Městská knihovna) * Každý musí začít sám u sebe projekt Planeta Země (pan Báča) * Zpěv v naší přírodě (pan Mrkáček) * Den ZEMĚ ( ) a spousta aktivit v rámci celé školy * Anketa žáků ekologického praktika Strom roku 2007 * Prevence proti úrazům (beseda občanské sdružení Život bez bariér Nová Paka) * Projekt Káva * Celoroční soutěž jednotlivců i tříd ve sběru papíru

14 * Celoroční projekt Separace odpadu v podmínkách školy (pilotní škola v Turnově) XII. Prevence sociálně patologických jevů Školním koordinátorem prevence sociálně patologických jevů byl ve školním roce Mgr. Pavel Vaněk, ve 2. pololetí školního roku byl vystřídán v této funkci Mgr. Soňou Primáskovou (ZE PŘ). Mgr. Primásková započala ve školním roce požadované studium na školní metodiky prevence (ukončení studia v r. 2008). Škola má zpracovaný minimální preventivní program. Ve spolupráci s PPP v Semilech jako škola rázně vystupujeme proti sebemenším projevům šikany a násilí. Uskutečněné akce pro žáky. * seznamovací pobyt žáků 6.A Paseky nad Jizerou (školní chata) * seznamovací pobyt žáků 6.D -Malá Skála * přednáška o šikaně pro žáky 6. ročníků (pan Koťátko) * přednáška o AIDS a hepatitidě pro 8. ročníky (studenti SŠ) * akce ke Dni Země * přednáška o kriminalitě a násilí pro 7. ročníky (Policie ČR p. Šídová) * sociometrické šetření ve třídách 6.B a 7.D (spolupráce s PPP Semily, p. Provazníková) * přednáška pro 9.D Drogy a závislosti * pořad Láska ano děti ještě ne pro 8. ročníky * Pochod proti drogám na Kozákov (účast 6. ročníků) * povídání o šikaně (preventivní akce p. Koťátka v 7.A,8.B, 7.C a 7.D) * prožitkové hry, intervence šikany (6.B, 7.D vede p. Provazníková) XIII. Kontrolní činnost Kontrola plnění učebních plánů, hodnocení kvality vyučování byla prováděna průběžně formou hospitací ředitele školy a jeho zástupců. A/ Ředitel školy uskutečnil za školní rok celkem 62 hospitací - z 1/3 zaměřené na vyučovací proces a z 2/3 na činnosti mimo vyučovací proces a provozní činnosti školy. Novinkou byly hospitace ředitele školy přímo na exkurzích či soustředěních žáků mimo pracoviště školy a na činnosti uskutečňované na odloučených či pronajatých pracovištích. B/ Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň uskutečnila cca 15 hospitací zaměřených na vzdělávání klasickou formou ve třídách, převážně na odloučených pracovištích. Kromě toho uskutečnila cca 15 hospitací zaměřených na práci s integrovanými a handicapovanými žáky. C/ Zástupce ředitele pro 2. stupeň uskutečnila cca 15 hospitací ve výuce na 2. stupni, kromě toho organizovala srovnávací práce ve vybraných předmětech, jako český jazyk a matematika v 9. ročnících a srovnávací práce z češtiny a matematiky v 6. ročnících. Výsledky byly konzultovány s vyučujícími jednotlivých předmětů. Ne zcela zvládnutému učivu byla věnována zvýšená pozornost. Objevené nedostatky ve znalostech matematiky češtiny byly především v 9. ročnících řešeny formou doučování, zvláště před přijímacími zkouškami. Všichni žáci 9. ročníků byli testováni v rámci Projektu CERMAT. Testování proběhlo mezi žáky 5. ročníků (duben 2007 celkem testováno 46 žáků) a žáky 9. ročníků (únor 2007 testováno 116 žáků)

15 CERMAT 9. ročníky, srovnání v rámci LBC kraje Úspěšnost - LBC kraj Úspěšnost - Naše škola Matematika 49,4 % 46,6 % Český jazyk 59,2 % 58, 2 % Obecné dovednosti 69, 7 % 65, 7 % Žáci 8. ročníků (dle zájmu a souhlasu rodičů) se mohli zúčastnit testování SCIO. Nabídku využilo celkem 84 žáků 8. ročníků (z celkového počtu 119 žáků). Testování se uskutečnilo 1. června Podstatou testování SCIO je diagnostika znalostí žáků v komparaci se svými cíli z pohledu volené školy. Škola obdržela Souhrnnou zprávu pro 8. třídy a jednotliví testovaní žáci Příručku předpokladů pro zvolenou SŠ (žákům je spočítán jednak percentil úspěšnosti a slovní hodnocení jejich předpokladů pro zvolenou školu: vynikající přiměřené velmi dobré nízké). Hodnoceny byly: matematické předpoklady, předpoklady v českém jazyce a obecné studijní předpoklady. Celkové výsledky jsou jistým ukazatelem pro žáky a jejich rodiče v budoucí profesní orientaci. SCIO 8. ročníky, porovnání v rámci školy Percentil ČJ Percentil MA Percentil OSP 8. A B C D XIV. Řídící činnost a publicistika. S pracovními úkoly byli učitelé na jednotlivých pracovištích seznamováni prostřednictvím zpracovaných týdenních plánů. Běžné otázky provozu školy byly řešeny na provozních poradách s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy. Pravidelné hodnocení prospěchu a chování bylo prováděno na pedagogických radách. Uskutečnilo se 5 porad včetně seminářů zaměřených na tvorbu školního vzdělávacího programu (koordinátory tvorby ŠVP jsou za 1. stupeň p. uč. K. Urbánková za 2. stupeň p. uč. M. Vdovičíková). Pro učitele školy připravil ředitel školy autoevaluační dotazník (hodnotící období září 2006 březen 2007), který se stal ukazatelem přiznání osobního příplatku. Hodnocené oblasti: 1. kritérium pracovní náležitosti 2. kritérium osobnost pedagoga 3. kritérium péče o majetek školy 4. kritérium další vzdělávání 5. kritérium výrazné činnosti pedagoga převyšující aktivitu ostatních a jsou v souladu s prioritami školy. Příspěvky ze života školy byly pravidelně (prakticky vždy 1 x za měsíc) zveřejňovány v Nových Pojizerkách, v Hlasech a ohlasech Turnovska a Turnovském a Semilském deníku. Některé z nich odvysílala i regionální televize. Autorem příspěvků byl z velké části ředitel školy. Od listopadu 2006 jsou v provozu školní webové stránky pod správou správce školní sítě ing. Lubomíra Krska (www.zsskalova.turnov.indos.cz)

16 XV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídek vzdělávacích akcí pedagogických center bylo využíváno nadprůměrně. Vzděláva- akcí se zúčastnila cca 1/3 pedagogů. Jednalo se především o jednodenní semináře cích zaměřené na výtvarnou výchovu, ekologickou výchovu, jazykové semináře a tvorbu ŠVP. Bylo využíváno především nabídek Libereckého kraje, okrajově vzdělávacích center v Hradeckém regionu či nabídek NIDV v Praze. Některé akce se uskutečnily v rámci naší školy, např. přednáška vrchního inspektora Mgr. Karla Bárty na téma ŠVP, přednášky odborníků na ŠVP z regionu (zde téměř 100 % účast) či další vzdělávání v kurzu angličtiny pro pokročilé (na pracovišti Alešova). Ředitel školy absolvoval: 4 semináře na téma Nový zákoník práce Seminář na téma Autoevaluace školy Seminář na téma Problematika osobní a pedagogické asistence Zástupce ředitele pro 1. stupeň: Seminář na téma Cestovní náhrady Seminář na téma Problematika osobní a pedago- gické asistence Úvodní modul Projekt I Informační gramotnost Zástupce ředitele pro 2. stupeň: Seminář o nepřístupných místech Pražského hradu Seminář Jak tvořit ŠVP Seminář o školním stravování. Seminář ke 100 letům narození a 30 let úmrtí Jana Patočky Koordinátorky ŠVP se zúčastnily 2 odborných seminářů na téma tvorby ŠVP. Výchovná poradkyně p. uč. Jarmila Melichárková se zúčastnila 2 seminářů. 6 vyučujících absolvovalo kurz v rámci SIPVZ Počítačová grafika a digitální fotografie. 4 vyučující 1. stupně absolvovali kurz angličtiny (úroveň 1) ve VCT Turnov. Metodik prevence sociálně patologických jevů (p. uč. Soňa Primásková) se zúčastnila 2 seminářů. Zároveň započala studium metodiků prevence v rámci LBC kraje (předpokládaná doba ukončení studia 2008). Vyučující výpočetní techniky (p. uč. Regina Suchardová) pokračovala a úspěšně ukončila dálkové studium VT při Univerzitě v Českých Budějovicích a rozšířila si tak svou aprobaci. Stala se zároveň školním koordinátorem ICT. 4 učitelky pracující s handicapovanými žáky se zúčastnily kurzu na SZŠ v Turnově na té- Pedagog a žáci s handicapem. ma 4 vyučující absolvovali kurz na SZŠ v Turnově Pedagog a zdravotní rizika při mimoškol- činnostech. ních 8 vyučujících absolvovalo počítačový kurz PowerPoint ve výuce na ZŠ zajištěný firmou Vencl spol. Vencl z Liberce. Ve studiu koordinátora EVVO v Praze pokračovala p. uč. Zuzana Šéfrová. Studium úspěš- ukončila, bude nadále vykonávat školní funkci koordinátora ně EVVO

17 Pan uč. Aleš Drahoňovský pokračoval v dálkovém studiu trenérství na FTVS UK Praha. Vzdělávacích akcí zaměřených na práci ŠD se účastnila vedoucí školní družiny. 4 vyučující z 1. stupně absolvovali seminář k tvorbě ŠVP v hudební výchově. 7 vyučujících absolvovalo seminář na téma Dyslexie a cizí jazyk. Vedoucí školní jídelny p. Věra Nalezencová absolvovala 2 semináře na téma hromadného stravování a novinky v oblasti hygieny školního stravování. Ředitel školy Mgr. Roman Mareš je stálým členem komise pro obhajoby diplomových prací na katedře geografie při Přírodovědecké fakultě v Ústí nad Labem. Každoročně je opo diplomových prací studentů geografie. Je taktéž dlouholetým členem nentem zkušební komise pro státní zkoušky z geografie při PřF v Ústí nad Labem. Zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Olga Johanová je externím pracovníkem lektorkou VCT v Turnově (výuka vybraných témat předmětu speciální pedagogika pro účastníky kurzu Osobní asistent pro děti a mladistvé). Zástupce ředitele pro 2. stupeň Mgr. Iva Vávrová je dlouhodobě spoluúčastníkem odborných seminářů učitelů z praxe při Filozofické fakultě při UJEP v Ústí n. L., působila taktéž jako lektorka ve VCT Turnov. XVI. Materiálně technické zlepšení školy - Zakoupení kompletního vybavení pro 1třídu (lavice, židle). - Zakoupení digitální techniky pro účely výuky (digitální fotoaparát, kamera). - Zakoupení projekčních pláten pro účely výuky a prezentace. - Zakoupení moderního nářadí pro školní dílnu (vrtačka, akušroubovák, sady nářadí). - Zakoupení startovních bloků, oštěpů a treter pro sportovní třídy. - Zakoupení 7 počítačů pro účely výuky. - Zakoupení 4 elektronických laboratorních vah pro účely výuky fyziky a chemie. - Zakoupení TV a DVD přehrávače pro školní družinu. - Zakoupení DVD přehrávače pro hudebnu včetně DVD nosičů. - Zakoupení 2 CD přehrávačů pro obě pracoviště. - Zakoupení 5 nástěnných map. - Zasíťování vybraných kabinetů školy a učebny jazyků (pro potřeby internetu a elektro- školní jídelny v budově Skálova. nické pošty) včetně zakoupení nového switche. - Nákup nových stolů a židliček do - Celková rekonstrukce WC chlapci ve 2. patře školy, drobné úpravy WC chlapci 1. patro. - Rozmístění skříněk na třídění odpadu na pracoviště Alešova. - Rozmístění nových kontejnerů u obou budov na tříděný odpad, včetně zvonu na třídění skla. - Zakoupení a instalace 2 tabulí. - Zakoupení nového vysavače pro pracovnice úklidu. - Instalace automatického osvětlení při vchodu do školní budovy. - Vymalování cca 5 učeben (včetně oprav vybraných tříd) a schodiště hlavní budovy. - Opravy v malbě na pracovišti Alešova, vymalování sborovničky tamtéž. - Drobná oprava omítky po grafiti na pracovišti Alešova. - Vymalování školní jídelny včetně 2 skladů. - Zakoupení 2 moderních lednic a gastronádob do školní jídelny. - Zakoupení lednice z prostředků FKSP pro pracovníky na odloučeném pracovišti Alešova. - Zakoupení 2 espresovačů z prostředků FKSP

18 Poznámka: Z důvodu nového pohledu vedení školy na využití venkovního areálu za budovou Skálova (původně zamýšlené pouze multifunkční sportovní hřiště) byla celá akce přehodnocena, přípravy stavby přerušeny a současné době se uvažuje o vybudování areálu, který by neměl sloužit pouze sportovním účelům, ale i také oddechu, relaxaci žáků i učitelů a výuce v terénu. Na projektu spolupracuje škola s Odborem životního prostředí Města Turnova. XVII. Údaje o výsledcích kontrol Odbor kontroly MÚ Turnov (slečna. Ocásková) - termín: zaměřeno na evidenci hmotného majetku, pokladny, faktur, dodržování stanove- služeb. ných limitů, na náklady vynaložené do ostatních - nebyly zjištěny závažné závady a nebyla uložena opatření k nápravě. Odbor kontroly MÚ Turnov (sl. Ocásková) - termín: od až do doby, která je nutná k provedení kontroly. - zaměřeno na kontrolu analýzy nákladů na hospodaření s přijatým příspěvkem od zřizovatele za rok probíhá nepravidelně, dosud neukončena. Kontrola KHS Semily - termín: únor zaměřeno na dodržování základních hygienických předpisů a norem - kontrolní zjištění: absence odpočinkové místnosti pro personál školní jídelny - řešení: požadavek ředitele školy adresován na Správu majetku Města Turnova a vestavba s odborem konzultována (pan Šnajdr) Kontrola z OSSZ Semily - termín: únor kontrolované období: kontrolní zjištění: u 2 našich zaměstnanců byl zjištěn přeplatek na nemocenských dávkách - následně řešeno, zaměstnanci vrátili přeplatek, byl poukázán organizaci, která jej vrátila na účet OSSZ - postih na organizaci nebyl uplatněn

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Zpracoval a předkládá Mgr. Josef Rytíř, ředitel školy,

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Z historie školy První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké ve Skálově ulici 5. ledna 1908. Školní rok 2007/2008 byl rokem 100. výročí naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 400 11 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více