Směrnice č. 20 Název směrnice: O ochraně práv klientů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice č. 20 Název směrnice: O ochraně práv klientů"

Transkript

1 Směrnice č. 20 Název směrnice: O ochraně práv klientů Tato směrnice definuje situace možného ohrožení a porušení základních lidských práv a svobod klientů tak, jak byly definovány pracovní skupinou složenou z ředitelky, sociálního pracovníka, asistenta sociálního pracovníka, osobní asistentky a 1 klienta Centra pomoci na základě jak situací, které se v minulosti již přihodily, tak na základě situací, které by mohly v budoucnu vzniknout. Tato směrnice nemůže obsáhnout všechny možné situace ohrožení a porušení základních lidských práv a svobod klienta (klientů), proto jsou zaměstnanci v případě vzniku takové situace ohrožení nebo porušení základních práv a svobod klienta (klientů), která zde není popsána, jednat vždy v zájmu klienta (klientů) tak, aby ohrožení nebo porušení jeho (jejich) základních lidských práv a svobod bylo co nejdříve odstraněno. Vznik situace, která zde není popsána, je zaměstnanec povinen zapsat do Knihy hlášení a oznámit ředitelce organizace, aby mohla být daná situace a její řešení popsáno v aktualizaci této směrnice. V souvislosti s poskytováním sociálních služeb může dojít k porušování práv a svobod jak klientů, tak zaměstnanců Centra pomoci zejména v oblastech ochrany osobní svobody, soukromí, osobních údajů, práva na vzdělání a svobodnou volbu povolání, zneužívání, nucenými pracemi, diskriminací apod. V této souvislosti jsou definovány následující oblasti porušování práv klientů: - diskriminace zneužívání moci pracovníků vůči klientům - podvádění užití jakékoliv formy oklamání, podvedení klienta s cílem přimět ho udělat to, co si přeje zaměstnanec Centra pomoci, ale není to v zájmu klienta, nebo zabránit klientovi v jednání, které je z pohledu zaměstnance Centra pomoci obtížné - omezování aktivity zabránění klientovi, aby využil schopnosti, které má nebo aby učinil rozhodnutí, kterých je schopen, omezování samostatného jednání klienta, v němž je obsaženo domnělé riziko - infantilizace jednání s klienty jako s malými dětmi - zastrašování vzbuzování strachu u klienta s cílem přimět ho k požadovanému jednání nebo naopak ho od určitého jednání odradit - nálepkování označení klienta podle jeho chování či postižení výrazem, který se pak užívá v hovoru o něm nebo jej označit diagnózou - stigmatizace chování zaměstnance Centra pomoci, které vyjadřuje odpor nebo nechuť ke klientovi, jako by jeho postižení bylo nakažlivé - nerespektování tempa podávání informací bez respektování základních zásad komunikace s klienty s omezenými rozumovými schopnostmi a nátlak na klienta, aby vykonával určité činnosti rychleji než je schopen - zneplatňování chování zaměstnance Centra pomoci, kterým dává najevo, že neuznává to, co klient říká nebo cítí - odhánění odmítání zaměstnance Centra pomoci s klientem mluvit, být v jeho blízkosti, vylučování z kolektivu ve smyslu fyzickém i psychickém - zvěcňování jednání s klientem jako s věcí - ignorování chování v přítomnosti klienta, jakoby přítomen nebyl, mluvení o něm v jeho přítomnosti s další osobou

2 - vnucování chování zaměstnance Centra pomoci, které nerespektuje svobodnou volbu klienta, nátlak na klienta, aby udělal něco, co zaměstnanec Centra pomoci pokládá za vhodné, ale není to v zájmu klienta - odpírání pozornosti odmítání pozornosti klientovi, když o něco žádá nebo odmítání vyjít vstříc zjevné potřebě klienta - obviňování otevřené nebo skryté obviňování klienta z něčeho, co způsobil nebo naopak neudělal kvůli svým omezeným možnostem nebo proto, že neporozuměl situaci - vyrušování přerušování rozhovoru klienta, jeho činnosti nebo narušování jeho soukromí - zesměšňování chování zaměstnance Centra pomoci, které obsahuje skrytý nebo zjevný výsměch, pobavení vůči klientovi buď zvláštním chováním nebo poznámkami - ponižování chování zaměstnance Centra pomoci, kterým poukazuje na neužitečnost, bezmocnost klienta - nerespektování práva na soukromí a intimitu neodůvodněné vyrušování při aktivitách v osobním volnu, návštěvy bez ohlášení, vyrušování na toaletě a při hygienických úkonech (nepožaduje-li klient při těchto úkonech pomoc), výměna inkontinentních pomůcek, ošetřování a odhalování v přítomnosti nesouvisejících osob, prohlížení osobních věcí, korespondence a dalšího soukromého majetku bez vědomí nebo souhlasu majitele Z hlediska základních lidských zpráv a svobod klientů může dojít k následujícím situacím, které omezují osobní svobodu uživatelů: - porušení práva na život - nikdo nesmí být zbaven života zaměstnanci musí vykonávat svou práci tak, aby nedošlo k ohrožení života klienta nebo svým jednáním nezapříčinili úmrtí klienta - klientovi se stal úraz neprodlené zajištění potřebné zdravotní péče, zapsat úraz do Knihy hlášení a sešitu osobní asistentky, vč. popisu vzniku úrazu, vyhodnotit příčinu a učinit opatření, aby se podobný úraz již nemohl pokud možno opakovat, pravidelně vyhledávat a odstraňovat případná bezpečnostní rizika - porušení nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí - pomoc při převlékání zajistit soukromí klienta - ťukání při vstupu do pokojů, koupelen a WC. V případě, že WC nebo koupelně je obsazená, ale zaměstnanec se potřebuje na WC nebo koupelnu dostat (pomoc klientovi nebo jeho kontrola), zaťuká a pokud se mu ani po druhém zaklepání nikdo neozve, může pootevřít dveře a zjistit dalším dotazem zda může vstoupit - při koupání a použití WC se poskytuje pouze nezbytná pomoc není-li klient schopen samostatného použití WC či provedení osobní hygieny, je povinen mu s tímto pomoci zaměstnanec Centra pomoci. Je-li to nutné lze při hygieně použít i toaletní křeslo. Při používání toaletních křesel je zaměstnanec povinen zajistit klientovi soukromí. - mučení, kruté, nelidské nebo ponižující zacházení je ze strany zaměstnanců Centra pomoci považováno za trestný čin a bude postupováno dle zákoníku práce vč. ohlášení na Policii ČR - nevhodné mluvení o klientech a jejich blízkých před nimi samotnými uvědomění si tohoto problému a vyvarovat se ho, vyhýbat se slovům postižený, neschopný, retardovaný, ležící - nevhodné oslovování mezi zaměstnanci a klienty zaměstnanci a klienti si dohodnou vzájemný způsob oslovování

3 - klient je tělesně trestán, fyzicky napadán, jsou nadměrně používána restriktivní opatření tělesné tresty nelze používat, zjištěné úmyslné týrání je řešeno okamžitou výpovědí dle zákoníku práce popř. i trestním stíháním zaměstnance, roční kontrola počtu restriktivních opatření u každého klienta - klient je psychicky týrán ze strany zaměstnanců klienty nelze nikdy psychicky týrat. Je nutno okamžitě změnit osobní asistentku u klienta, zjištěné úmyslné týrání je řešeno okamžitou výpovědí dle zákoníku práce popř. i trestním stíháním zaměstnance - klient je sexuálně zneužíván jakékoliv sexuální kontakty zaměstnanců s klienty jsou zakázány, zjištěné případy sexuálního zneužívání jsou řešeny okamžitou výpovědí dle zákoníku práce popř. i trestním stíháním zaměstnance - na klienta bylo použito restriktivní opatření restriktivní opatření může být použito pouze na základě 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, každé použití je nutno zaznamenat - nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám - zneužívání klienta k práci, kterou má vykonávat zaměstnanec práce přidělené zaměstnancům nesmí zaměstnanci požadovat na klientech - porušení práva na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst a ochranu osobních údajů - zachovávání mlčenlivosti zaměstnanců o údajích o klientech, které získají v průběhu poskytování sociální služby - o klientech jsou získávány pouze takové osobní údaje, které jsou nutné pro kvalitní poskytování sociální služby, přístup k těmto údajům mají zaměstnanci individuální podle potřebnosti k výkonu jejich práce, data jsou uchovávána a archivována tak, aby se zabránilo jejich zcizení a zneužití - klient je využit k veřejné prezentaci pravidla pro prezentaci klientů na veřejnosti řeší směrnice. Prezentace klientů, která souvisí s činností organizace, s výjimkou běžné práce novinářů a televizních reportérů, je bez souhlasu organizace a klienta nebo jeho oprávněného zástupce nepřípustná - porušení práva na vlastnictví majetku - ochrana osobních věcí zaměstnanci Centra pomoci nesmí při výkonu své práce zcizit majetek klienta, zjištěné případy jsou řešeny okamžitou výpovědí dle zákoníku práce popř. i trestním stíháním zaměstnance - neumožnění využívat vlastní majetek klientů personál nesmí bránit klientům ve využívání jeho majetku, pokud tím není ohrožena bezpečnost klienta nebo ostatních osob - porušení práva na obydlí - obydlím se rozumí byt nebo dům, ve kterém jsou klientovi poskytovány sociální služeb - není dovoleno vstupovat do těchto prostor bez souhlasu klienta - porušení listovního tajemství - otevírání dopisů určených klientům nebo dopisů klienty odesílaných je zaměstnancům Centra pomoci přísně zakázáno. Klient může požádat zaměstnance o otevření, přečtení nebo napsání dopisu a zaměstnanec je povinen této žádosti vyhovět pouze v případě, že klient toto sám nezvládá, - zaměstnanci nesmí bez souhlasu klienta číst ani jím uchovávané dopisy a jiné písemnosti či záznamy - klient má právo na uchování tajemství zpráv podávaných i jiným komunikačním zařízením (např. ), zaměstnanec proto nesmí číst bez souhlasu klienta ani tyto zprávy

4 - telefonování klientů zaměstnanci Centra pomoci jsou povinni při telefonování klientů zajistit jim přiměřené soukromí odpovídající nasmlouvaným úkonům péče a zdravotnímu stavu klienta porušení práva na svobodu pohybu a pobytu - klient má právo svobodně se pohybovat, zaměstnanci Centra pomoci nemohou tuto svobodu nijak omezovat, výjimkou je omezení pohybu dětí, které si přejí rodiče (zákonný zástupce dítěte) - porušení práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání - klientovi nesmí být bráněno v projevech jeho náboženského vyznání a účasti na bohoslužbách nebo návštěvě kostela - porušení svobody projevu a práva na informace - klient má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace klientovi nesmí být bráněno v nákupu, čtení a rozšiřování novin, časopisů a jiných tiskovin, pokud to není v rozporu se zákonem, jakož i sledování televize, poslouchání rádia či získávání informací z jiných komunikačních prostředků - nedostatečná výměna informací s příbuznými či opatrovníky klientů snaha o maximální komunikaci s příbuznými nebo opatrovníky - neposkytnutí informací klientovi klient má právo na veškeré informace, které se jeho osoby nebo užšího rodinného prostředí týkají, tzn. nezamlčovat mu informace, sdělovat mu informace, které se týkají činností a práce, výjimku tvoří informace, které by mohly mít negativní dopad na psychiku a zdraví klienta - klienti nejsou informování o rizikových činnostech, které jim hrozí na základě individuálních plánů probírat s klienty rizika, která jim při jednotlivých činnostech hrozí - porušení práva petičního - každý klient má právo obracet se na zaměstnance se žádostmi, podněty, návrhy či stížnostmi učiní-li tak písemně, musí mu být písemně odpovězeno. Podrobnosti řeší Směrnice o podávání a vyřizování stížností. - porušení práva na shromažďování - klientům nesmí být bráněno svobodně kdekoli se shromažďovat, pokud to neodporuje zákonům - nedostatečná podpora pro partnerské vztahy nebránit v partnerských a přátelských vztazích, - porušení práva na sdružování - klientům nesmí být bráněno v účasti na činnosti různých zájmových, spolkových nebo politických organizací - porušení práva volit - zamezení práva volit informovat klienty nezbavené způsobilosti k právům o volbách, nebránit klientům v účasti na volbách - porušení práva na svobodnou volbu povolání - nutit klienta podepsat pracovní smlouvu zaměstnanci mohou klientům poskytnout podporu při vyhledávání pracovních míst, ale nesmí klienta nutit k podpisu pracovní smlouvy - porušení práva na ochranu zdraví

5 - kontakt zaměstnanců s léčivy klientů zaměstnanci Centra pomoci nejsou odborně způsobilými zaměstnanci pro podávání léků, nesmí tudíž klientům podávat jakékoliv léky, mohou jim pouze poskytnout podporu pro správné podávání léků - každý klient má právo svobodně si zvolit svého lékaře zaměstnanci Centra pomoci nesmí klienty nutit k registraci u jiného lékaře - porušení práva na vzdělání - bránění klientům ve vzdělávání nebránit klientům ve využívání dostupných vzdělávacích aktivit, vč. školního vzdělávání Z hlediska možného střetu zájmů poskytovatele a klienta může dojít k následujícím situacím, které vychází především z provozních možností poskytovatele: - uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb a jejich dodatků u klientů zbavených způsobilosti k právním úkonům, u kterých je Centrum pomoci opatrovníkem ředitelka zažádá u soudu o ustanovení kolizního opatrovníka - zneužívání klientů k práci pro organizaci práce přidělené zaměstnancům nesmí zaměstnanec požadovat na klientovi. - opravy a rekonstrukce v prostorách organizace klienti musí být o časovém rozsahu opravy nebo rekonstrukce informováni a musí s nimi být projednáno omezení provozu organizace odpovídá ředitelka nebo jí pověřený zaměstnanec - nemožnost volby oblečení umožnit vlastní volbu oblečení s ohledem na roční dobu, počasí a čistotu oblečení na základě individuálních plánů odpovídá osobní asistentka - nedostatečná možnost volby při nákupu umožnit klientům podílet se v maximální míře přímo na nákupech, u méně samostatných zjišťovat jejich názor a přání odpovídá osobní asistentka - klient nemá zpracovaný individuální plán kontrola ze strany sociálního pracovníka, zda všichni klienti mají tento plán vypracovaný, hodnocený a zda je jeho zpracování dostatečně kvalitní - nedostatečná informovanost zaměstnanců o individuálních plánech zajištění přístupu jednotlivých zaměstnanců do individuálních plánů klientů odpovídá sociální pracovník, popř. asistent sociálního pracovníka - klienta ohrozí havarijní nebo krizová situace klient musí být o vzniku takové situace, která by jej mohla ohrozit neprodleně informován v souladu se Směrnicí o havarijních a krizových situacích - opatrovník příp. blízký příbuzný nesouhlasí s přáním klienta posoudit, zda má opatrovník (blízký příbuzný) právo v dané věci rozhodovat (např. částečné zbavení způsobilosti, nejedná se o právní úkon apod.), vysvětlit opatrovníkovi (blízkému příbuznému) jeho práva a práva klienta a dohodnout s ním za jakých podmínek je ochoten s přáním klienta souhlasit. V případě přetrvávajících rozporů sociální pracovník společně s klíčovým zaměstnancem klienta informují ředitelku, s níž posoudí situaci a navrhnou další řešení. Je-li to možné a neohrožuje-li to práva klienta nebo opatrovníka (blízkého příbuzného), zachovávají zaměstnanci neutrální postoj. - mezi klientem a zaměstnancem vzniká osobní vztah osobní asistentka může pracovat u jednoho klienta max. 6 hodin denně, 32 hodin týdně a max. po dobu dvou let, poté musí poskytovat osobní asistenci u jiného klienta. Ve výjimečných případech, na základě písemné žádosti klienta, je ředitelka CP ZPS oprávněna situaci individuálně posoudit a povolit překročení těchto limitů. - virové nebo infekční onemocnění klienta - klient je povinen o takovém onemocnění CP ZPS informovat, sociálního pracovníka, ten klientovi nabídne poskytování fakultativní služby, ředitelka má právo na základě vyhodnocení konkrétní situace s ohledem na možný přenos infekce, ochranu zaměstnanců před epidemií a šíření infekčních nemocí

6 apod. rozhodnout, že smlouva bude na nezbytnou dobu (trvání infekčního, nebo virového onemocnění) přerušena Zjistí-li vedoucí zaměstnanec, že ze strany zaměstnance došlo k porušení práv klienta, je povinen dle závažnosti porušení těchto práv informovat o této skutečnosti ihned ředitelku, která vzniklou situaci prošetří. V případě prokázaného porušení práv klientů se postupuje dle Pracovního řádu čl. Porušení pracovní kázně. Postihy zaměstnanců za porušení pracovní kázně jsou informativně stanoveny v Příloze č. 1 Pracovního řádu. Ředitelka je oprávněna ustanovit k prošetření okolností porušení práv klienta i vícečlennou komisi. V takovém případě se postupuje obdobně. Závěrečná ustanovení: 1. S touto směrnicí musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci CP ZPS. 2. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance CP ZPS. 3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne V Chomutově dne: vypracovala: Hana Kaplanová razítko:

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 2 Ochrana práv uživatelů

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Organizace: Domov pro seniory a pečovatelská služba, Sládkova 344, 407 21, IČ 47274565 zastoupená: Ing. Šárkou

Více

II / Ochrana práv osob

II / Ochrana práv osob STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

Z dotazů zaslaných České školní inspekci

Z dotazů zaslaných České školní inspekci Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně Obsah 1 K některým problémům výchovy a vzdělávání žáků... 2 1.1 Patří Vaše dítě k poškolákům?... 2 1.2 Jaká kázeňská opatření lze žákovi uložit?...

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 23 Poučení a souhlas nemocného (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více