Využití systému kontextové reklamy AdWords pro podporu prodeje ve společnosti Mironet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití systému kontextové reklamy AdWords pro podporu prodeje ve společnosti Mironet"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Musil Využití systému kontextové reklamy AdWords pro podporu prodeje ve společnosti Mironet Bakalářská práce 2008

2

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Využití systému kontextové reklamy AdWords (Google Inc.) pro podporu prodeje ve společnosti Mironet zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis

4 Abstrakt Tato práce se v úvodu zabývá základními teoretickými poznatky v oblasti marketingu a internetového marketingu. Dále se práce zabývá vlivem kontextové reklamy na nákupní cyklus uživatelů Internetu a popisem použitím systému AdWords ke správě kampaní kontextové reklamy ve vyhledávání i v obsahových webech. Teoretické poznatky z marketingu spolu s praktickými zkušenostmi z práce se systémem AdWords jsou využity k přípravě plánu nasazení reklamního systému AdWords pro správu kontextových kampaní společnosti Mironet. V závěrečné části se práce zabývá hodnocením úspěšnosti a možnostmi optimalizace kampaní v systému AdWords. Abstract This work is covering a basic theoretical knowledge from marketing and Internet marketing. This work is also focused on an impact of context ad on a purchase cycle of Internet users and using of the AdWords system for administrating such context ad campaigns in search engines and content webs. Theoretical and practical knowledge are put together in draft for effective using of AdWords system in Mironet. Finally, this work is covering ways to measure the success of AdWords campaigns and how to optimise them for better results.

5 Obsah Obsah Úvod Marketingový mix a internet Dvě úrovně marketingu Klasický marketingový mix Marketingový mix pohledem zákazníka Internetové obchodování Marketingový mix v prostředí internetu Marketing cílený na zákazníka a marketing inovacemi Volba mixu pro přípravu kampaně Google AdWords Internetové vyhledávače a nákupní cyklus uživatele na internetu Internetové vyhledávače Průzkum nákupního chování uživatelů Nákupní cyklus Kontextová reklama, reklama ve vyhledávání a způsoby platby Kontextová reklama Platba za kontextovou reklamu Inzerce ve vyhledávačích Cílení kontextové reklamy Reklamní systém Google AdWords Reklamy ve vyhledávání Reklamy v obsahové síti AdSense Ochrana AdWords proti podvodným kliknutím Pozice a umístění ve výsledcích vyhledávání Google.com Výsledky organického vyhledávání Pořadí sponzorovaného odkazu Optimalizace pro vyhledávací stroje Založení účtu Google AdWords a podmínky použití Založení účtu Smlouva o zajišťování reklamy Pravidla pro zadávání reklamy

6 8. Správa účtu Google AdWords Správa kampaní Přehledy Analytics Můj účet AdWords kampaně a reklamní sestavy Nástroje pro optimalizaci a analýzu reklam Google AdWords Optimalizace reklam Analýza výkonu reklam AdWords Editor Instalace a nastavení Správa kampaní Výhody použití AdWords editoru Plán nasazení kontextové reklamy systému Google AdWords Situační analýza a marketingový mix pro kampaň využívající systém kontextové reklamy AdWords Podrobný plán zavedení kontextové reklamy Google AdWords Analýza úspěšnosti kampaní Základní kriteria úspěšnosti kampaní Pokročilá kritéria měření úspěšnosti kampaní Reporty generované systémem Google AdWords Optimalizace kampaně Závěr...50 Zdroje...51 Přílohy...55 Příloha Příloha Příloha Příloha

7 1. Úvod Téma práce Kontextová reklama je moderním nástrojem internetového marketingu. Její pomocí je možné oslovit široké spektrum uživatelů Internetu ve chvíli, kdy vyhledávají odkaz na konkrétní informaci pomocí internetového vyhledávače nebo získávají znalosti čtením odborného článku. V této práci se proto budu zabývat teoretickými poznatky z marketingu a možnostmi, které mu kontextová reklama nabízí a naopak jaký vliv na moderní marketing mají internetové vyhledávače. Systém Google AdWords je jedním z předních reklamních systému poskytujících možnost pracovat s kontextovou reklamou jak ve vyhledávání, tak v obsahové síti. Podrobné prozkoumání a popis jeho možností pro vytváření a správu kampaní kontextových reklam je předpokladem pro posouzení vhodnosti nasazení tohoto sytému pro potřeby reklamních aktivit společnosti Mironet na Internetu. V závěrečné části spojím teoretické i praktické znalosti z marketingu i systému AdWords pro přípravu návrhu kampaně v AdWords pro společnost Mironet a budu se také zabývat nástroji pro měření úspěšnosti kampaní. Cíl práce Systém AdWords poskytuje množství analytických dat, které mohou být využívána ke zlepšení reklamních kampaní i samotných stránek společnosti Mironet. Cílem práce je tedy popis způsobu jak efektivně zavést a spravovat kontextovou reklamu s využitím reklamního systém AdWords pro potřeby internetového marketingu společnosti Mironet. Ke zpracování práce přistupuji s premisou hypotézy, že systém AdWords je efektivním nástrojem internetové reklamy pro společnost Mironet. 7

8 2. Marketingový mix a internet "Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu." Citace z [1] Philip Kotler a Gary Armstrong. Marketing 2.1 Dvě úrovně marketingu Strategický marketing určuje jak bude firma soutěžit s konkurencí na trhu a snaží se nalézt nebo vytvořit konkurenční výhodu. Operační marketing má pak na starosti každodenní marketingovou činnost, včetně přípravy marketingových plánů na podkladu marketingového mixu. 2.2 Klasický marketingový mix Běžným postupem při přípravě marketingového plánu je využití marketingového mixu 4P [Kotler, 1]. Ten se zaměřuje na čtyři základní segmenty takového plánu a identifikuje je následovně: produkt cena distribuce propagace (product) (price) (parcel) (promotion) Segment produkt zahrnuje např. vedle designu produktu, také služby a záruky s ním spojené. Produktem může být i služba. Důležitým segmentem pro téma této práce je propagace. Propagace v sobě zahrnuje širokou škálu aktivit spojených se zvyšováním povědomí o produktu, s podporou prodeje, s tvorbou zájmu a poptávky po produktu, tvorbou samotných reklam, prodejními akcemi, posilováním značky produktu a její známosti, informacemi o produktu a způsobu jejich sdělení potenciálním zákazníkům. 8

9 Původní marketingový mix 4P se postupem času rozšířil i o další segmenty, např. o segment s názvem lidé (people). Tento segment pomáhá lépe definovat vliv lidí vstupujících do vztahu mezi zákazníkem a firmou (CRM). 2.3 Marketingový mix pohledem zákazníka Nedostatkem marketingových mixů postavených na segmentech jako jsou produkt, cena atd. je pohled na vztah mezi prodávajícím a kupujícím jen ze strany firmy a ne zákazníka. Kotler [1] proto doporučuje přejít k marketingovému mixu z pohledu zákazníka, ve kterém identifikuje nové segmenty, které nahrazují původní firemní. Marketingový mix pohledem zákazníka podle KOTLER [1]: 4P 4C Výrobek Řešení potřeby zákazníka (customer solution) Cena Náklad pro zákazníka (customer cost) Distribuce Pohodlnost a dostupnost řešení (convenience) Propagace Komunikace (communication) 2.4 Internetové obchodování Internetové obchodování je součástí široké sféry e-commerce, nebo-li elektronického obchodování, s tím, že pro potřeby této práce jde o jeho specifickou část zaměřenou na e-shopy. 2.5 Marketingový mix v prostředí internetu Rozmach internetu spolu s obrovskými příležitostmi a vysokým růstem internetových společností přinesl i nové možnosti a prostředky jak pro obchodování po internetu tak pro realizaci marketingových kampaní na internetu. KNESCHKE [3] k tomu uvádí : Jakmile ale podnik překročí hranice, za kterými je webová prezentace, on-line prodej a e-commerce nezbytností, 4P v klasické definici ztrácí svou účinnost. Internet je specifické prostředí, které potřebuje přístup odlišný od strategií fungujících na fyzickém trhu. Produkt samotný lze prezentovat pouze virtuálně a s vývojem trhu se začíná stírat rozdíl mezí výrobkem a službou (například software jako fyzický výlisek vs přístup ke 9

10 službě). Propagace na internetu se zcela liší od klasických kampaní možností přesného zacílení a okamžitou zpětnou vazbou. Cena na internetu je mnohem variabilnější díky segmentaci produktů pro jednotlivé cílové skupiny a přístupnější slevám. Místo jako e- prostor pro setkávání se zákazníkem je výsostně virtuální a fyzicky dochází jen ke kontaktu s dopravcem. Často se tak 4P redukuje na 2P propagaci ceny. Produkt samotný ustupuje do pozadí a místo prodeje se zcela vytrácí. Omezením marketingového mixu se výrazně snižuje manévrovací prostor pro samotný product management, brand positioning, obchodní a marketingové oddělení, PR a dalších. Je omezena jak expanze samotného produktu, tak i procesy, kterými by bylo možné snížit náklady. Výsledkem je nedostatečná adaptace produktu na místo prodeje, nevhodná propagace, nemožnost okamžité reakce na změnu cenové hladiny a sebemenší chyba má katastrofální následky, stejně jako vstup nového hráče na trh. Možnou vhodnější variantou než je redukce klasického mixu 4P, by v prostředí internetu mělo být naopak jeho rozšíření o další segmenty a to personalizaci, participaci, sdílení (peer-to-peer) a prediktivní modelování. 2.6 Marketing cílený na zákazníka a marketing inovacemi Nejnovějším trendem je přechod o různých podob mixu 4P nebo jeho rozšířených variant na plnou orientaci na zákazníka, tj. zákaznicky nebo tržně orientovaný marketing [Adams, 4]. Vychází z přesvědčení, že nutit zákazníka koupit něco co nechce, je zbytečně nákladné a nemá patřičný efekt. Proto se vychází z podrobného průzkumu trhu ve snaze najít produkty, které zákazníci chtějí a za které jsou ochotni zaplatit. Druhým moderním marketingovým přístupem je využití inovací jako marketingového prostředku. Jde o metodu průzkumu možných budoucích potřeb zákazníků, které jsou následně uspokojovány inovacemi stávajících produktů. Tyto inovace samy o sobě vytváří nové segmenty na trhu a generují poptávku po inovativních produktech (službách) 1 a přinášejí firmě konkurenční výhodu. 1 Příkladem může být zavedení samoobslužných platebních automatů společností Alza a.s. (alza.cz) s návazností na systém výdeje zboží pro rychlé odbavení zákazníku. Tento sytém si Alza a.s. dokonce patentovala. Tato inovativní služba výrazně urychluje proces obsluhy zákazníka, který získává rychlejší službu než u konkurence. 10

11 Marketing orientovaný plně na potřeby zákazníků nachází odraz i v upraveném marketingovém mixu SIVA, který nahrazuje klasický mix 4P i zákaznický mix 4C Autoři SCHULTZ a CHEKITAN [5] tvrdí, že mix SIVA je správným východiskem pro marketingový mix v 21. století. 4P Výrobek Cena Distribuce Propagace SIVA Řešení Hodnota Přístupnost Informace Mix SIVA se zabývá: - Řešením (Solution) jak vhodné je nabízené řešení pro zákazníky a jejich potřeby nebo problémy. - Informacemi (Information) zda mají zákazníci informace o nabízeném řešení, od koho tyto informace získali a jak kvalitní tyto informace jsou. Mají zákazníci dost informací k rozhodnutí o koupi? - Hodnotou (Value) mají zákazníci představu nebo znalost o hodnotě řešení, o úplných nákladech, které musí vynaložit a naopak přínosu, který získají? - Přístupností (Access) jak snadno zákazníci získají přístup k řešení, zda je možné ho získat lokálně, vzdáleně, pořídit online. 2.7 Volba mixu pro přípravu kampaně Google AdWords Z uvedeného přehledu možností marketingových mixů se pro přípravu kampaní internetového e-shopu nejlépe hodí Kotlerův [1] mix 4C, tedy marketingový mix pohledem zákazníka. 11

12 3. Internetové vyhledávače a nákupní cyklus uživatele na internetu Podle údajů ČSÚ [14] v roce 2008 více jak 54% dospělé populace v ČR používalo Internet a 87 % z nich ho používalo pravidelně. 45 % jednotlivců (83 % uživatelů Internetu) ho používá nejčastěji doma. Počet uživatelů Internetu se meziročně zvýšil o pětinu. 77 % uživatelů vyhledává na Internetu informace o zbožích a službách. Na internetu pak nakupovalo 21 % jednotlivců z populace v ČR (39% uživatelů internetu). 3.1 Internetové vyhledávače. Za internetové vyhledávače jsou v této práci považovány fulltextové vyhledávací stroje, které prohledávají milióny existujících webových stránek za účelem indexace jejich obsahu. Tento index využívají při odpovědi na zadané dotazy ze strany uživatele. Hlavním kriteriem úspěšnosti vyhledávače pro uživatele je relevance výsledků dodaných vyhledávacím strojem na zadaný dotaz. Množství dotazů, které internetové vyhledávače ročně zodpoví a počet lidí, kteří jejich služeb využívají neustále roste a tento růst dál potvrzuje jejich dominantní roli při obecném vyhledávání informací [Navrcholu.cz, 10; Inetrix.com, 11; ČSÚ, 14]. Na českém trhu je dostupných několik vyhledávacích strojů. Podíl internetových vyhledávačů na trhu vyhledávání v ČR v roce 2008 Absolutní Relativní Vyhledávač červen 08 říjen 08 rozdíl* rozdíl** Seznam 62,80% 60,85% -1,95-3,11 Google 30,16% 32,61% 2,45 8,12 Centrum 2,86% 2,61% -0,25-8,74 Atlas 1,28% 0,97% -0,31-24,22 Jyxo 0,16% 0,14% -0,02-12,5 *rozdíl mezi červnem 2008 a říjnem 2008, v procentních bodech ** rozdíl mezi červnem 2008 a říjnem 2008, v procentech 12

13 Vývoj podílu vyhledávačů ČR % 60% 50% 40% 30% 20% 10% Jyxo Atlas Centrum Google Seznam 0% červenec 06 září 06 listopad 06 leden 07 březen 07 květen 07 červenec 07 září 07 listopad 07 leden 08 březen 08 časové období květen 08 červenec 08 září 08 Zdroj: NAVRCHOLU.cz [10] Z uvedených dat o vývoji podílu jednotlivých prohlížečů vyplývá dlouhodobý trend posilování pozice vyhledávače Google, stagnace Seznamu a pomalé snižování podílu zbývajících tří hráčů na poli fulltextového vyhledávání v České republice. 3.2 Průzkum nákupního chování uživatelů Internetu Zvyk uživatelů používat internet a vyhledávací stroje k hledání širokého spektra informací [ČSÚ,14] se postupem času a s rostoucí nabídkou možností on-line nakupování přenáší i do způsobu, jakým lidé s přístupem k internetu hledají informace při nákupech a ovlivnil i nakupovaní zboží jako takového. Přesnější údaje o vlivu internetu na nákupní chování přinesl výzkum TNS Infratest pro Google: - vyhledávač je pro 88% lidí hlavním zdrojem informací - 87% lidí použije vyhledávač k nalezení stránek, které by jinak nenašli - 85% lidí vyhledávač pomáhá rychle najít relevantního prodejce - 88% lidí hledalo zboží pomocí vyhledávače - 52% ze sledovaných 8500 produktů bylo hledáno na internetu - 31% ze sledovaných produktů bylo zakoupeno on-line 13

14 - nákupy vyhledané a realizované on-line měli v průměru 2x vyšší hodnotu než nákupy vyhledané a realizované off-line Zdroj: TNS Infratest a Google CZ ( Báze: Internetoví uživatelé v České republice, 15+ (n=1.019). Realizace: Doplňující údaje: 1000 respondentů nákupů on-line i off-line. Segmenty nákupu: maloobchod, technologie, kosmetika, finance, cestování) Výzkum TNS Infratest [Ataxo, 8] i údaje ČSÚ [14] potvrzuje významnost role, kterou mají vyhledávače pro zákazníky při výběru a nákupu zboží. Vyhledávače a výsledky jejich vyhledávání mají přímý dopad na to jak, co a kde si zákazníci vyberou a koupí. Internetové vyhledávače se zařadili do nákupního cyklu velké části uživatelů Internetu. 3.3 Nákupní cyklus Nákupní cyklus tvoří několik fází které na sebe navazují, případně se překrývají [Ataxo, 8]. Jsou to: Povědomí Zájem Zvažování Nákup Retence Fáze nákupního cyklu podrobně: - Povědomí získání povědomí o určitém zboží, které by mohlo potencionálního zákazníka zaujmout. Zdrojem jsou články v tištěných mediích a na internetu, komunitní diskuze, opinion makers 2 a i inzerce v mediích, televizi, internetová. - Zájem - věc se již dostala do povědomí, v zákazníkovi je probuzen zájem. Ten nyní řeší informační potřebu, tj. co daná věc umí, co mu může přinést, je-li pro něj užitečná. - Zvažování zákazník je nyní rozhodnut zboží si koupit. Prochází fází komparace nabídek, volbou nejvýhodnější a nejoptimálnější varianty. Hledá informaci o konkrétních produktech. - Nákup zákazník je rozhodnut a ví co chce koupit. Vybírá si místo koupě, rozhoduje se zda koupit online nebo offline. Komparace kriterií dostupnosti, ceny a rychlosti dodání. 2 Lidé, kteří jsou svým názorem schopni ovlivnit nákupní rozhodnutí druhých. 14

15 - Retence fáze kdy je možné zákazníka ujistit, že koupil dobře a ve správném obchodě. Zákazník nyní zkoumá zda potřebuje doplňkové služby, chce si dokoupit příslušenství apod. V každé z popsaných fází je vhodné zákazníka oslovit s nabídkou příslušnou pro danou fázi. V určitých fázích např. zájem, zvažování, nákup - je tak možné učinit reklamou ve vyhledávání. Kontextovou reklamu v obsahové síti je možné s reklamou ve vyhledávání vhodně kombinovat a upozornit jejím prostřednictvím např. na nový produkt, který se tak dostane do povědomí potenciálního zákazníka. 4. Kontextová reklama, reklama ve vyhledávání a způsoby platby 4.1 Kontextová reklama Kontextová reklama není jednotně definovaný pojem. Někdy je tak označována specifická reklama zacílená na obsah stránek, kde je umístněna [Šindelářová, 16]. Pokud jde o článek se srovnáním notebooků, systém kontextové reklamy zobrazí na příslušné stránce nabídku na koupi notebooku nebo příslušenství k nim, tedy reklamy odpovídající obsahu stránky. Podobnou definici splňuje i reklama ve vyhledávání. Proto je i ta někdy označována za kontextovou [Adaptic, 15]. Zatímco u kontextové reklamy v obsahové síti je vždy reklama v souladu (v kontextu) s obsahem stránky. V případě reklamy ve vyhledávání to ne vždy nutně platí. Pokud je ale dodržena souvislost mezi slovem, které je vyhledáváno a klíčovým slovem, na které je navázán text reklamy a odkaz směřující na stránku, která s vyhledávaným slovem souvisí, je možné i tuto reklamu považovat za kontextovou. Výhodou kontextové reklamy je její cílenost, efektivnost a nenásilnost [Miklík,18] Vlastní definice kontextové reklamy Kontextová reklama, je reklama která se zobrazuje na stránkách jejichž obsah se s obsahem zobrazené reklamy souvisí. Kontextová reklama může být textová, grafická i ve formě videa. Podstatné je dodržení souvislosti mezi obsahem reklamy a obsahem stránky. 15

16 Reklamu ve vyhledávání, která je cílena podle klíčových slov, pokud zachová souvislost mezi obsahem reklamy a vyhledávanými slovy je možné považovat také za kontextovou. V dalších textech bude za kontextovou reklamu považována reklama podle této definice. Kontextová reklama tedy tvoří podmnožinu reklamy v obsahové síti i ve vyhledávačích. 4.2 Platba za kontextovou reklamu Základní termín, který se v souvislosti s kontextovou reklamou objevuje je PPC, je to zkratka pro Pay Per Click (Platba za klik) tedy určitý model platby za reklamu. Pro kontextovou reklamu je tento model platby velmi často používán. Termín PPC reklama a kontextová reklama ale nejsou zaměnitelné. Kontextová reklama je definována v části a termín PPC jen označuje způsob platby za reklamu. Kombinace těchto dvou nástrojů vede k efektivním kampaním v poměru náklady vs. výsledky [Miklík, 18] Modely plateb za kontextovou reklamu Kontextová reklama může být placena několika různými způsoby: - PPT (Pay Per Time) Platba za čas. Jde o platba za garantované umístění na určité časové období. Tento způsob platby je výhodný pokud chceme mít jistotu, že reklama bude vidět. - PPV (Pay Per View) Platba za zobrazení. Systém opět garantuje pozici, ale jen na předem definovaný počet zobrazení inzerátu v určitém časovém období, přesněji se vždy udává cena za 1000 zobrazení. Tento model má výhodu v jasně specifikované ceně za kampaň. Může být definován přesný počet zobrazení inzerátu a tomu se přizpůsobí rozpočet nebo naopak. Tento model je vhodný pro reklamu, která má být vidět, má zvyšovat povědomí o značce nebo novém produktu, aniž by nutně inzerent bezprostředně očekával spuštění určité akce-nákupu. 16

17 - PPC (Pay Per Click) Platba za klik. Při tomto způsobu platby se platí jen za uskutečněný klik na reklamu, bez ohledu na počet zobrazení. - PPA/PPS (Pay Per Action/Pay Per Sale) Platba za akci nebo prodej. Oba modely přichází s novým konceptem, kdy se neplatí za počet zobrazení, ani za kliknutí na inzerát, ale až za samotnou dokončenou akci. Tou může být například registrace do určité služby, nákup v internetovém obchodu a podobně Click Fraud Click Fraud je odborný termín označující podvodné klikání na kontextovou reklamu. Existují dva typy [Holba, 19]: - Podvodný klik jde o klik jehož účelem je pouze vytvoření zisku v PPC (nebo poškození inzerenta) bez reálného úmyslu navštívit stránky inzerenta - Neplatný klik klik bez reálného záměru navštívit stránky inzerenta Autoři systémů jako je Google AdWords s podvodnými kliky bojují řadou metod, například filtrováním IP adres. Účinnou metodou je přechod od plateb PPC k PPS, kdy se platí až za uskutečněný nákup a možnost podvodného klikání s dopadem na cenu kampaně je vyloučena. 4.3 Inzerce ve vyhledávačích Inzerce v internetových vyhledávačích je samostatným oborem, pro který se používá termín Search Engine Marketing (SEM). Cílem SEM je oslovit a získat zákazníky prostřednictvím vyhledávacích strojů na internetu jako je např. google.com nebo seznam.cz. SEM se zaměřuje jak na přítomnost odkazů va organických výsledcích vyhledávání (Search Engine Optimization), tak ve sponzorovaných odkazech, formou reklam [Kubíček, 13]. 17

18 Na českém trhu je dostupných několik systémů inzerce ve vyhledávačích a to Sklik pro seznam.cz, AdWords pro Google.cz a AdFox pro vyhledávání na Centrum.cz. Význam inzerce ve vyhledávačích podtrhuje i výzkum o struktuře vyhledávaných klíčových slov, které vedou k nákupům on-line. Obecná klíčová slova stojí za většinou hledání a následných nákupů on-line. Graf převzat z [8] a comscore Networks analysis of Consumer Electronics and Computer (CE/C) products (December 2004) 4.4 Cílení kontextové reklamy Výhodou kontextové reklamy je její zacílenost. Souvisí totiž s obsahem webové stránky a může tak doplňovat informační potřebu uživatele. Tato kontextovost zvyšuje pravděpodobnost, že reklama se může setkat s pozitivním přijetím od návštěvníka dané stránky. Nevýhodou kontextové reklamy je opět právě její cílenost. Pokud by měl být na stránkách o automobilech inzerován nový notebook, bude to v případě snahy o využití kontextové reklamy možné jen obtížně, protože nebude souviset s obsahem stránky. V případě inzerce ve vyhledávání při nedodržení podmínky kontextovosti to možné bude, ale pak bude většinou systém penalizovat takovýto inzerát jako nerelevantní a cena za tuto reklamu bude obvykle vyšší. 18

19 5. Reklamní systém Google AdWords Reklamní systém Google AdWords poskytuje univerzální platformu pro zadání, správu a vyhodnocování on-line reklamy ve výsledcích hledání na vyhledávacím stroji Google (URL: a ) a v obsahové síti Google AdSense. Slovem univerzální je zde zdůrazněn současný stav sytému AdWords, který je možné použít nejen pro zadávání kontextové reklamy ve formě textových reklamních sdělení, ale i grafické (bannery) a video reklamy cílené na konkrétní umístění na vybraném webu, který s Google Inc. spolupracuje [22]. 5.1 Reklamy ve vyhledávání Reklamy ve vyhledávání jsou zobrazeny formou sponzorovaných odkazů nad a vedle organických výsledků vyhledávání (obr. 5.1). Organické výsledky jsou přirozenými výsledky, které vrací google.com na zadaný dotaz. Obrázek 5.1 Základním pilířem reklamy systému AdWords ve vyhledávání jsou klíčová slova. Uživatelé zadávají slova do vyhledávání (dotazy) a na základě shody mezi vyhledávanými slovy a výběrem klíčových slov ze strany inzerentů jsou zobrazeny v části organických výsledků relevantní výsledky podle systému Google a v části Sponzorované odkazy pak reklamy inzerentů. Podrobněji se výsledky vyhledávání a 19

20 pozicí odkazů a reklam zabývá kapitola 6. Pozice a umístění ve výsledcích vyhledávání Google.com Klíčová slova Klíčová slova je možné zadávat ve formě slov nebo víceslovních frází. U klíčových slov je možné nastavit typ shody s vyhledávanými slovy a frázemi [Podlahová, 23]. -Volná shoda - klíčové slovo spustí reklamy vždy, když se v dotazu objeví bez ohledu na pořadí a počet dalších slov v dotazu. - Frázová shoda slovo nebo fráze dotazu může obsahovat i další slova před nebo za klíčovým slovem. Reklama se zobrazí jen tehdy, je-li zachováno stejné pořadí v dotazu jako v klíčovém slovu. - Přesná shoda klíčové slovo spustí reklamu jen pokud uživatel zadá slovo nebo frázi zcela přesně stejnou jako je klíčové slovo. - Vylučující shoda vylučuje určité slovo nebo frázi tak, aby se reklama nezobrazila při jeho zadání Reklamní text Vzhled zobrazovaného reklamního textu závisí na formátu vyhrazeného prostoru pro reklama. Parametry reklamního textu jsou ale vždy stejné: titulek reklamy má 25 znaků. Následující popisné dva řádky i viditelná URL může mít maximálně 35 znaků. Počítáno vždy včetně mezer. Obrázek Omezení reklamních textů Google AdWords automaticky neschválí reklamní texty, pokud obsahují v textu reklam registrované ochranné známky, u kterých o to jejich držitel v daném regionu Google Inc. požádal. Pro volbu klíčových slov toto omezení neplatí. Pokud je potřeba ochranou známku v textu reklamy použít je nutné požádat držitele práv této značky o schválení jejího použití v systému Google AdWords. 20

21 5.2 Reklamy v obsahové síti AdSense Podle výsledků výzkumu Media Metrix od comscore [8] stránky s vyhledáváním tvoří pouze 5% shlédnutých stránek, zatímco obsahové weby se na počtu shlédnutých stránek na internetu podílejí 95%. Obsahové weby jsou nositeli informací pro uživatele internetu, kteří vyhledávač používají jako zkratku k jejich nalezení. AdSense je reklamní systémem společnosti Google Inc., který umožňuje zobrazování reklam v síti obsahových webů (v ČR např. lupa.cz obr. 5.3). obr Reklamy v AdSense Systém AdSense definuje určitý formát reklamních ploch, které je možné do webové stránky vložit. Obsahová síť AdSense vytváří platformu pro autory a majitele obsahových webů, ať už profesionálních webových sídel nebo fanouškovských stránek, pomocí které mohou přidat na web plochu pro kontextovou reklamu systému AdSense a podílet se na zisku z reklam. Kontextový systém AdSense analyzuje stránky, kde má vyhrazené své pozice a podle jejich obsahu přiřazuje vhodné reklamy ze systému AdWords Propojení AdSense a AdWords Systémy AdSense a AdWords jsou vzájemně propojeny. V administraci systému AdWords je možné určit, zda se určité kampaně a reklamy mají nebo nemají v obsahové 21

22 síti zobrazovat. Naopak v systému AdSense je možné některé reklamy z AdWords blokovat. Relevance reklamy zobrazované v AdSense nezávisí jen na klíčových slovech jako u kontextové reklamy ve vyhledávání, ale závisí především na samotném textu reklamy a odkazovaných stránkách. Rozdílnost posuzování vhodnosti reklamy v AdSense a ve vyhledávání je dobrým motivem vytvořit pro kontextovou reklamu v obsahové síti a ve vyhledávání samostatné kampaně. Primárně je systém AdSense cílen kontextově, tj. reklamy na obsahových stránkách souvisejí s obsahem stránky. Dnes je ale možné pokročilejší cílení na konkrétní web a také možnost volby platby, místo PPC například PPV. Obsahová síť AdSense Reklama ve vyhledávání oslovuje v určitý čas uživatele internetu a je důležitou součástí marketingového mixu, který má zasáhnout uživatele ve všech fázích nákupního cyklu. Přesto je nutné si uvědomit, že vyhledávání je pouze startovacím bodem, který má uživateli rychle najít cestu k požadovanému obsahu. Tomu právě odpovídá i doba strávená ve vyhledávači a v obsahové síti. Je proto dobré vytvořit i kampaně se zaměřením na obsahovou síť. 5.3 Ochrana AdWords proti podvodným kliknutím Nebezpečím při využívání systému AdWords a platby PPC je možnost poškození kampaně podvodným kliknutím. Google Inc. proto chrání svůj reklamní systém proti podvodným klikům, aby zachoval jeho důvěryhodnost pro inzerenty [19]. Ochrana před podvodnými kliky se skládá z kroků preventivních a represivních. Mezi preventivní kroky se počítá automatické filtrování online filtering v reálném čase prokliku. Mezi represivní pak například blokace určité IP adresy s větším než běžným počtem kliků. Kontrola proti podvodným klikům může být vykonána i na žádost inzerenta. Google uvádí, že je schopen odhalit až 98% podvodných kliků nebo jinak neplatných kliků. 22

23 Schéma ochrany proti podvodným klikům. Graf převzat z [Holba, 19] 6. Pozice a umístění ve výsledcích vyhledávání Google.com 6.1 Výsledky organického vyhledávání Organickým vyhledáváním je myšlen přirozený výsledek, který poskytne vyhledávač Google.com jako odpověd na zadaný dotaz (slovo nebo frázi). Google pro sestavení pořadí výsledků vyhledávání používá systém hodnocení stránek PageRank, který je postaven na procesu patentovaném Leland Stanford Junior University [Janovský, 24]. Přesný způsob jak Google vytváří pořadí výsledků vyhledávání není veřejný, jsou k dispozici pouze určité indicie a nástroj, kterým je možné PageRank zjistit [Janovský, 26]. Proces výpočtu PageRank není statický a v průběhu času dochází k jeho obměně z důvodu udržení relevance výsledků a zabránění jejich degradaci nekalými optimalizacemi [Slabý, 27]. PageRank stanovuje důležitost a tedy kvalitu stránky v hodnotách od 0 až 10 (pro nejdůležitější stránky). PageRank stránek byl v době zpracování této práce 5/10. Hodnota PageRank například pro seznam.cz je 7/10 a maximální hodnotu 10/10 má google.com nebo sdružené 23

24 6.2 Pořadí sponzorovaného odkazu Vedle organických výsledků vyhledávání se zobrazují ve vyhledávání i v obsahové síti tzv. sponzorované odkazy. Systém Google AdWords neumožňuje zaplatit si určitou pozici, například první, ve výsledcích vyhledávání. Pozice reklamy v těchto výsledcích mezi sponzorovanými odkazy závisí na její kvalitě. Ta je vyjádřena pomocí skóre kvality a ceny za kliknutí (CPC). Řazení reklam ve sponzorovaných výsledcích počítá Google podle vzorce: Pořadí reklamy (Ad Rank) = Skóre kvality x Max. CPC Kvalitní reklama je podle Google [8] definována jako reklama, která má relevantní text, popisující pravdivě službu nebo produkt a vede na relevantní a správně strukturovanou stránku Cena za proklik Systému AdWords dává možnost ke každému klíčovému slovu přiřadit různou maximální cenu za klik (CPC). Maximální nastavená cena za klik ale není nutně ta cena, kterou za klik opravdu platíme. Systém provádí neustálou aukci o pozice na první stránce, přičemž placená cena za klik je v kombinaci se skóre kvality minimální možná. Systém AdWords průběžně informuje, pokud se maximální nastavená CPC ocitne pod hodnotou CPC pro první stránku (First Page Bid). Minimální hodnota pro zobrazení na první stránce je nastavena pro každé klíčové slovo individuálně. Pro obsahovou síť je také možnost místo platby za počet kliknutí nastavit model platby za počet zobrazení. Systém si sám pak dopočítává ceny pro výpočet pozice v daném umístění. Google preferuje i pro sponzorované odkazy především relevantnost, ve vyhledávání i v obsahové síti. Uživatelé vyhledávače musí být se stránkami, na které jsou z reklam odkázáni, spokojeni, musí jim poskytnout ty informace, které podle reklamního textu očekávali a to zajistí pouze relevantnost zobrazovaných reklam měřená skórem kvality. Vyšší cena CPC proto nedokáže většinou nízké skóre kvality nahradit. 24

25 6.2.2 Skóre kvality Jak už bylo zmíněno v předchozím odstavci, Google se snaží i u sponzorovaných odkazů udržovat maximální relevantnost zobrazovaných reklam a zajistit si tak spokojenost uživatelů s výsledky vyhledávače Google včetně reklam ze systému AdWords. Pro měření kvality reklam je používáno Skóre kvality (Quality Score). Skóre kvality je objektivní (=algoritmická) míra relevance klíčového slova k reklamnímu textu a k vyhledávanému výrazu. Citace z [8] prezentace Filipa Hráčka na Google University Google připravuje hned dva typy skóre kvality a to v závislosti na umístění reklamy, jedno pro reklamu ve vyhledávání a druhé pro reklamu v obsahové síti. Faktory, které mají dopad na skóre kvality reklam [Google, 8]: - Relevance a výkon klíčového slova - Relevance a výkon reklamního textu - Relevance cílové stránky (především relevance textu na stránce) - Výkon účtu - Geo-lokace uživatele - Aktuální čas / datum (sezónnost) - Rychlost načítání cílové stránky - další nezveřejněné faktory Faktory, které nemají dopad na skóre kvality: - MaxCPC - Nabídky ostatních inzerentů - Počet lidí v aukci - Historie kampaně - Historie reklamní sestavy - Typ shody - Negativní klíčová slova - Výkon kampaně v obsahové síti 25

26 Faktory, s dopadem na skóre kvality reklam v obsahové síti: - Relevance a výkon reklamního textu - Relevance stránky vs. reklamní text vs. klíčová slova v sestavě - Relevance cílové stránky - Rychlost načítání cílové stránky - další faktory Prémiová pozice Podle statistiky 71% uživatelů Internetu si spojuje umístění ve výsledcích s významem a postavením značky. 36% uživatelů pak očekává na top pozicích výsledků vyhledání nejlepší a nejznámější značky. [Google, 8] Nejcennější ze sponzorovaných odkazů ve vyhledávání na Google.com jsou proto tzv. prémiové pozice, které jsou maximálně tři. Výhodnost této pozice spočívá v umístění nad organickými výsledky vyhledávání. Pro jasné oddělení od organických výsledků jsou tyto odkazy na světle žlutém podkladu, který viditelnost těchto prémiových odkazů ještě dále zvyšuje. Pro umístění reklamy na této pozici je systémem požadováno vysoké skóre kvality spolu s ochotou zaplatit vyšší cenu za proklik. 6.3 Optimalizace pro vyhledávací stroje Z předchozích bodů o skóre kvality, CPC a pozicích v organickém vyhledávání plynou možné problémy s úspěšností kampaní při použití systému AdWords. Není totiž možné zaručit konkrétní pozici reklam, počet jejich zobrazení a ani jejich umístění. 26

27 Systém AdWords pouze umožňuje pro obsahovou síť AdSense cílení reklam na určité weby nebo naopak jejich vyloučení. Výší skóre kvality je možné dosáhnout prácí s texty reklam spolu s vhodnou volbou klíčových slov včetně těch vylučujících. To jsou faktory, které ovlivníme snadno dokonce i v průběhu kampaně. Ve skóre kvality jsou ale i faktory, které vyžadují úpravu časově i finančně náročnější. Jde například o kvalitu a relevanci cílových stránek, tvar jejich URL a rychlost jejich načítání. Určitým vodítek potencionální kvality cílových stránek je hodnota PageRank pro web e-shopu. Pro dosažení vyššího skóre kvality reklam je vhodné prozkoumat webové stránky e-shopu a konkrétně cílové stránky v AdWords z hlediska jejich optimalizace pro vyhledávače. Více se této problematice věnuje obor SEO a například publikace Velký průvodce SEO [Kubíček, 13]. 7. Založení účtu Google AdWords a podmínky použití 7.1 Založení účtu Postup založení účtu Google AdWords je dobré zvážit s ohledem na rozsah chystané kampaně. Pokud se plánuje menší rozsah je možné zvolit rychlejší variantu, kdy se účet založí online a to včetně schválení podmínek použití. Následně se účet nabije penězi v rozsahu plánované kampaně. Výhodou tohoto postupu je rychlost startu kampaní. Nevýhodou je nutnost mít k dispozici neustále dostatečnou částku na účtu Google AdWords, aby nedošlo k zastavení kampaní. Pro větší a dlouhodobější kampaně je ale vhodné zvolit o něco pomalejší způsob, kdy se vyjedná smlouva přímo se společností Google Inc. Tato smlouva je jednotná celosvětově a není v ní možné požadovat změny. Výhodou podpisu smlouvy je možnost zažádat o kredit pro běh kampaní. Fakturace za poskytnuté služby pak běží podle dohody, standardně na měsíční bázi. Pro kampaně je vhodné zvolit si dostatečnou výši kreditu, ideálně dvojnásobek předpokládaného rozsahu kampaně. 27

28 7.2 Smlouva o zajišťování reklamy Smlouva je neveřejným dokumentem přístupným jen Google Inc. a partnerovi. Obsah smlouvy a podmínky použití při zakládání účtu Google AdWords se v řadě ustanovení překrývají. Google Inc. si vždy vyhrazuje právo na neschválení a odstranění jakéhokoliv reklamního obsahu a to bez udání důvodů. 7.3 Pravidla pro zadávání reklamy Pro systém AdWords existuje na stránkách věnovaných AdWords [Google, 29] podmínky a doporučení zadávaní reklamních sdělení. Jde například o příklady reklamních textů, které jsou v systému AdWords povoleny a které ne. Obecně, reklamní sdělení nesmí odporovat dobrým mravům, tj. neměly by obsahovat urážlivá, nepravdivá a nepatřičná sdělení. Reklamní texty by měly být gramaticky správné, s vhodně použitou interpunkcí. Zvláštní pozornost je pak věnována konkurenčním tvrzením, která by měla být doložitelná, a také ochraně autorských práv a ochranným známkám [Google, 29] 8. Správa účtu Google AdWords Google poskytuje plnou správu Google AdWords účtu (dál jen účet) pomocí webového rozhraní. Vstupní bod je na URL Google AdWords jsou plně lokalizovány do češtiny. Samotné prostředí je rozděleno přehledně pomocí záložek na 4 základní sekce a to Správa kampaní (Campaign Managment), Přehledy (Reports), Analytics a Můj účet (My Account). Tyto sekce se pak dále dělí do podsekcí. 8.1 Správa kampaní Sekce Správa kampaní obsahuje nástroje pro práci s kampaněmi a v systému Google AdWords. Umožňuje kampaně vytvářet i spravovat, tj. měnit jejich kriteria, náplň, cílení, kampaně spouštět i zastavovat. 28

29 8.1.1 Snímek účtu Snímek účtu je první podsekcí Správy kampaní, který na jedné obrazovce poskytuje okamžitý přehled nad podstatnými údaji o účtu (obr. 8.1). Snímek účtu také tvoří přehledný rozcestník s odkazy do jednotlivých sekcí správy systému Google AdWords. Obrázek 8.1 Část Upozornění (Alerts)slouží k monitorování událostí, u kterých se předpokládá nutnost zásahu ze strany správce účtu AdWords. Jde o takové události, které mají přímý dopad na zastavení kampaně. Ve standardním nastavení se zde objevují informace s upozorněním na blížící se expiraci kampaní, nedostatečném denním rozpočtu určité kampaně nebo například zamítnuté reklamy. Každé upozornění je formou odkazu, který umožňuje přejít přímo na stránku s nastavením a dané upozornění vyřešit změnou nebo potvrzením stavu. Co vše se bude zobrazovat a jakou formou o tom budete informováni, je možné podrobně nastavit v sekci Můj účet (viz. 8.4 Můj účet). Stav účtu (Account Status) je okamžitý náhled na stav účtu Google AdWords z pohledu rozpočtu. Rozpočet je stanoven buď kreditem přiděleným ze strany Google Inc. na základě podepsané smlouvy nebo dobitou částkou. Druhým údajem je informace o utracené částce v procentech z rozpočtu. I zde je možnost pomocí odkazu přejít na podrobné informace o účtu. 29

30 Aktivní kampaně informují o počtu běžících kampaní a jsou rychlým odkazem do podrobného přehledu kampaní a jejich správy. Účinnost kampaní je rychlým analytickým nástrojem, který v závislosti na zvoleném období poskytuje hlavní data úspěšnosti kampaní. Jde především o počet zobrazení reklam, míru prokliku, utracené částky, cenu za proklik a cenu za 1000 zobrazení. To vše je doplněno přehledným grafem výše denní útraty za probíhající kampaně. Poslední sekcí je Výkon klíčových slov. Ten je tvořen seznamem klíčových slov z kampaní s mírou prokliku Přehled kampaní Přehled kampaní slouží jako centrální správce kampaní. V základním pohledu jsou vylistovány všechny kampaně, ať už běžící, pozastavené nebo i smazané. Pomocí filtrů je tento přehled možné upravit tak, aby zobrazoval jen kampaně podle určitého klíče, např. jen běžící kampaně v minulém týdnu. Ke každé kampani je zde zobrazeno pojmenování, informace zda je kampaň aktivní ve vyhledávací síti nebo i v obsahové a jsou zde také základní údaje o počtu zobrazení, míře prokliku, denním rozpočtu. Tyto statistické údaje se zobrazují vždy k příslušné úrovni zobrazení Přehledu kampaní. V základním pohledu se vztahují k jednotlivým kampaním. V přehledu reklamních sestav se zobrazují údaje k jednotlivým sestavám a v podrobném pohledu na reklamní sestavy se zobrazují přímo ke klíčovým slovům v reklamní sestavě. Přehled je jen první funkcí této podsekce. Zároveň poskytuje i nástroje pro tvorbu a úpravu kampaní stávajících. Nové kampaně je možné tvořit pomocí klíčových slov nebo zacílení. Zacílením je myšleno jazykové a regionální zaměření. Tvorba kampaní online probíhá pomocí přehledného průvodce v bodech: Zacílení na zákazníky > Vytvoření reklamy > Zadání klíčových slov > Nastavení ceny za proklik > Kontrola a uložení. Vytvořením a spuštěním kampaně se přímo zabývá kapitola 12 Plán nasazení kontextové reklamy Google AdWords. Kampaně je možné v Přehledu kampaní také editovat a to postupně vždy opět na úrovni, která je zobrazena. V úvodním přehledu je možné editovat parametry jednotlivých kampaní, jako je například denní rozpočet. Po kliknutí na kampaň se 30

31 zobrazí přehled reklamních sestav v kampani. U nich je možné měnit základní ceny za proklik pro všechna klíčová slova v reklamní sestavě, která nemají nastavenu individuální cenu. Kliknutím na reklamní sestavu se zobrazí podrobný obsah reklamní sestavy, kde je přehled klíčových slov a reklamních textů s možností plné editace parametrů i textu. Za pozornost v podrobném zobrazení reklamních sestav stojí symbol lupy u klíčových slov. Po kliknutí na tento symbol získáme aktuální informaci o stavu zobrazování klíčového slova a především o Skóre kvality pro dané klíčové slovo. Tento údaj nám může posloužit k optimalizaci klíčového slova, odkazu a cílové stránky pro klíčové slovo Nástroje Google poskytuje pro optimální tvorbu kampaní řadu analytických nástrojů, které pomáhají při vytváření účinnějších kampaní. Podsekce Nástroje obsahuje kompletní přehled nástrojů, které Google ke kampaním poskytuje. Podrobněji se některými z uvedených nástrojů zabývá kapitola 9. Nástroje pro správu a optimalizaci reklam Google AdWords. 8.2 Přehledy Tato záložka obsahuje nástroje pro tvorbu reportů, díky kterým je možné sledovat parametry a účinnost kampaní. Reporty je možné vytvářet podle různých kriterií jako jsou: - Výkon umístění / klíčového slova - Účinnost reklam - Účinnost URL - Účinnost reklamních sestav - Účinnost kampaní - Účinnost účtu - Demografický výkon - Zeměpisná účinnost - Výkon vyhledávacího dotazu - Účinnost umístění - Účinnost dosahu a četnosti 31

32 8.3 Analytics Táto záložka má spíše než funkční smysl, inspirovat uživatele systému Google AdWords k využití masivního analytického nástroje Google Analytics pro měření návštěvnosti stránek a jeho propojení s účtem Google AdWords. Je zde volba jak pro ty, co již účet na Google Analytics mají, tak i pro ty co ho chtějí začít používat. 8.4 Můj učet Můj účet obsahuje informace a nastavení ke správě účtu jako takového. První podsekcí je Přehled fakturace. U smlouvy s kreditem poskytuje jednoznačné informace o stavu placení za kampaně, tj. o fakturách již vydaných a uhrazených a na zaplacení čekajících. V přehledu jsou vedeny i částky dlužné, i pokud zatím ještě nebyly vyfakturovány. Rozpočty dávají přehled o výši aktuálního přiděleného kreditu nebo stavu účtu vztahující se ke konkrétní smlouvě. Podsekce Přístup umožňuje jednoduchou správu uživatelů, kteří mají k účtu Google AdWords přístup. Definuje tři typy přístupu: - Přístup pro správce plná kontrola nad kampaněmi i uživateli účtu. - Standardní přístup plná kontrola nad kampaněmi, nemá možnost měnit ani přidávat další uživatele. - Přístup do přehledů jen tvorba přehledu a přístup k statistikám. Přístup nových uživatelů funguje formou pozvání, nový uživatel si vytvoří účet v Google AdWords, který je pak ze strany správce účtu aktivován. Poslední podsekcí jsou Možnosti účtu, ve kterých je možné nastavit parametry účtu Google AdWords jako je například jazyk - Google AdWords jsou plně lokalizovány. pro zasílání upozornění a podobně. 32

33 8.5 AdWords kampaně a reklamní sestavy Systém Google AdWords má pevně dánu strukturu kampaní. Pro práci s Googlem je dobré tuto strukturu pochopit. Nejlepší formou je grafické znázornění. Účet Kampaň Kampaň Reklamní sestava Reklamní sestava Reklamní sestava Reklamní sestava Klíčové slovo Klíčové slovo Klíčové slovo Klíčové slovo Klíčové slovo Klíčové slovo Klíčové slovo Klíčové slovo Obrázek 8.5 Jak je patrné, nejvyšší úrovní je účet. Ten může obsahovat množství libovolných kampaní. Ideální je kampaně hned od počátku cílit tématicky. V případě e-shopu s elektronikou je možné mít kampaně například na notebooky, navigace atd. Reklamní sestavy v sobě zahrnují už konkrétní skupinu klíčových slov. Pomocí klíčových slov se reklamní sestavy zaměřují a jsou k nim vázány i reklamní texty. 9. Nástroje pro optimalizaci a analýzu reklam Google AdWords Google poskytuje řadu nástrojů pro optimalizaci kampaní AdWords. Přehled těchto nástrojů je včetně odkazů přímo jednou záložkou v administraci systému AdWords. Nástroje se dělí podle funkčnosti na nástroje pro optimalizaci reklam a analýzu výkonu reklam. 9.1 Optimalizace reklam Nástroj pro návrh klíčových slov (KeywordTool) Online nástrojem pro vyhledávání je možné vyhledávat nová klíčová slova, která související s už používanými nebo nově vybranými. Nástroj zobrazuje ke klíčovým 33

34 slovům objem vyhledávání, zájem konkurence o vylistovaná klíčová slova. Seznam klíčových slov je možné exportovat do externího souborů a také přiřadit do reklamních sestav. Úprava vylučujících klíčových slov kampaně Nástroj pro pokročilou práci s vylučujícími slovy umožňuje přidávat vylučující slova do kampaní, zobrazit vylučující slova pro reklamní sestavy, případně je z reklamních sestav odebírat. Vyloučení stránek a kategorie Při použití kontextové reklamy AdWords v obsahové síti tento nástroj umožňuje vyloučení konkrétních stránek, témat, typu médií kategorií stránek, na kterých nechcete zobrazovat reklamy. Nastavení je platné vždy pro konkrétní kampaň. Pokud není povolené zobrazování v obsahové síti je použití tohoto nástroje bezpředmětné. Vyloučení adresy IP Nástroj pro vyloučení konkrétních adres IP ze zobrazování reklam AdWords. Pro kampaně je možné zadat až dvacet vylučujících IP adres. Pomocí tohoto nástroje je například možné zpřesnit cílení reklam. Odhad provozu Odhad provozu je nástroj umožňující pro klíčová slova v závislosti na ceně za proklik odhadovat pořadí. Nástroj dává přesnější odhady pokud se použije přímo v administraci systému u reklamních sestav. Nástroj je dostupný i bez přihlášení do Google AdWords na URL: https://adwords.google.com/select/main Statistiky vyhledávání Nástroj pro získávání podrobnějších informací o vyhledávaných slovech a frázích s ohledem na objem vyhledávání, regionálnost a období v roce. Dostupný: 34

35 9.2 Analýza výkonu reklam Diagnostický nástroj reklam Nástroj pro kontrolu zobrazení reklam v závislosti na klíčových slovech, zobrazí konkrétní reklamy z kampaní, která se při zadání klíčových slov zobrazí. Díky tomuto nástroji je možné optimalizovat klíčová slova a fráze a upravit například typ shody u frází pokud se nezobrazují správně. Nástroj pro náhled reklam Umožňuje zobrazit reklamy AdWords spouštěné zadanými klíčovými slovy přímo v systému AdWords tak, jak budou vypadat v reálném vyhledávání a to bez započítání zobrazení. Zamítnuté reklamy zamítnutí. Přehled zamítnutých reklam v systému AdWords s přesnou specifikací důvodů Sledování konverzí Pokročilý nástroj pro sledování konverzí. Konverze je definována jako stav, kdy návštěvník webu provede určitou definovanou akci. Například se zaregistroval do určité služby nebo si objednal zboží. Míra konverze se dá sledovat až na úroveň klíčových slov. Nástroj je vybaven intuitivním průvodcem, který vytvoří požadovanou akci a vygeneruje kód, který je poté potřeba vložit do nákupní nebo registrační stránky. Konverze se poté začnou ihned měřit. Podrobný návod na zavedení konverzí poskytuje Google na svých stránkách [Google, 30]. 10. AdWords Editor Google AdWords Editor je desktopová aplikace, která slouží k pohodlné správě účtů Google AdWords. Je ke stažení na stránkách google.com a odkaz je zařazen v sekci Nástroje ve webovém rozhraní Google AdWords. 35

36 10.1 Instalace a nastavení Aplikace je aktuálně v době psaní této práce dostupná ve verzi 7.0 pro operační systémy Windows (2000 a novější) a Mac OS X (10.4 a novější). Verze pro Windows je vybavena instalátorem s intuitivním průvodcem. Je možné zvolit místo na disku kam se AdWords Editor nainstaluje. Aplikace je plně počeštěna Správa kampaní Prostředí AdWords Editoru (dále jen editoru) je rozděleno horizontálně na dvě části. V levé části je stromová struktura (dále jen strom) celého AdWords účtu s možností rozbalit příslušnou položku od účtu až po reklamní sestavu. V pravé části (dále jen správa položek), pak samotné prostředí pro práci s kampaněmi. Správě položek dominuje panel se zobrazením (panel zobrazení) položek k aktuálně vybrané položce ze stromu. Nad ním je přehledná skupina záložek s možností zobrazení Klíčových slov, Umístění, Vylučující položky, Reklamy, Reklamní sestavy a Kampaně a filtr zobrazení. V panelu zobrazení se vždy objeví kompletní přehled položek pro vybranou položku ze stromové struktury a vybrané záložky v pravém podrobném zobrazení. Ke každé položce je v panelu zobrazení vždy přiřazeno jméno položky, stav dané položky (např. aktivní), nastavená maximální cena CPC, počet zobrazení, míra prokliku, průměrná cena za proklik a celková utracená částka v závislosti na zvoleném období statistik. Ve filtru zobrazení je možné vybrat jen určitý typ položek, např. neodeslané změny kampaní, duplicitní klíčová slova. Ve spodní části správy položek je panel s nastavením (panel nastavení) aktuálně vybrané položky z panelu zobrazení s možností plné editace. Jednotlivé položky je možné jak ve stromu, tak ve správě položek přesouvat tažením myši nebo je pomocí menu Upravit v horním řádku okna programu AdWords Editor vyjímat, kopírovat a vkládat. Nad stromem i správou položek je nástrojový panel s tlačítky, které slouží k rychlému stažení změn z účtu AdWords, ke kontrole konsistence změn, k odeslání provedených změn a nastavení období zobrazení statistik. 36

37 Editor poskytuje některé pokročilé nástroje, například možnost hromadných změn URL adres, nahrazení textu pro vybrané položky, vyhledání klíčových slov k existujícím apod. Tyto nástroje jsou přítomny buď přímo v panelu nastavení, nebo v menu Upravit, případně Nástroje. V menu Soubor je možné přidat nebo odebrat účet Google AdWords, dále pak exportovat účet nebo konkrétní kampaň a to buď jako soubor CSV, AEA a AES (AdWords Editoru archiv a sdílení) nebo formou přehledného reportu s přehledem všech kampaní ve formátu HTML. Novinkou předchozí verze [Hráček, 32] byla navíc i možnost týmové spolupráce s podrobnou správou návrhu změn a možností jejich přijetí nebo zamítnutí. Změny jsou značeny barevně, tj. položky mají ve stromu i v panelu zobrazení barevný podklad, tak aby bylo snadno k rozpoznání, u kterých položek došlo ke změně. Stav změny je značen podle barevného klíče zeleně jsou označeny navrhované nekolidující změny, fialově neodeslané nekolidující změny a červeně navrhované změny kolidující s místními (v editoru) neodeslanými změnami. AdWords Editor při práci u položek zobrazuje upozornění na změny položek, nové položky nebo smazané položky. Takové položky jsou v panelu zobrazení označeny symboly: - plus - pro novou položku - trojúhelník - pro změněnou položku - mínus a přeškrtnutí textu pro odstraněnou položku Kampaně se vytvářejí i editují přidáním položky respektive označením položky v poli zobrazení. Pro novou položku si vyberu záložku s typem položky, kterou chci nově přidat. Samotné přidání provedu pomocí tlačítka se symbol plus a textem Přidat klíčové slovo, pokud chci přidat klíčové slovo. Pro editaci stačí pak stávající položku v panelu zobrazení označit. V panelu nastavení pak doplním nebo při editaci pozměním nabídnuté hodnoty do polí souvisejících s touto položkou Výhody použití AdWords editoru Google AdWords editor s sebou přináší pro správu kampaní řadu výhodu: - Možnost práce s kampaněmi bez nutnosti být připojen k Internetu 37

38 - Přehledné prostředí a pohodlné ovládání AdWords kampaní v prostředí běžné desktopové aplikace - Rychlé vytváření, přidávání a editace kampaní, reklamních sestav a klíčových slov - Možnost hromadné editace kampaní nebo reklamních sestav - Pohodlné kopírování a přesouvání reklamních sestav, textů a klíčových slov mezi kampaněmi - Možnost exportovat a importovat kampaně - Česká lokalizace - Program je zdarma Podle Žáka [31] je dále výhodou AdWords Editoru i možnost ovládat více účtů najednou s možností rychlého kopírování a přesouvání kampaní, reklamních sestav nebo klíčových slov mezi nimi. Navíc je možné AdWords Editor využít i pro přípravu kampaní pro další systémy kontextové reklamy jako například Sklik. 11. Popis stavu využití kontextové reklamy ve společnosti Mironet Mironet je malý podnik s cca. 75 zaměstnanci. Právní forma je společnost s ručením omezeným. Struktura společnosti je funkční, společnost je dělena na sekce podle jejich funkce. Tyto sekce jsou řízeny řediteli nebo přímo generálním ředitelem. Za chod sekcí se ředitelé zodpovídají generálnímu řediteli. Oddělení spadající přímo pod generálního ředitele mají své vedoucí. Společnost Mironet patří obratově mezi pět předních prodejců výpočetní techniky a spotřební elektroniky po internetu v České Republice [Hlavenka, 33]. Přesnou pozici díky politice nezveřejňování obratů ze strany společnosti Mironet není možné uvést. Ve společnosti Mironet jsem pracoval v rámci povinné praxe v marketingovém oddělení, které má na starosti kompletní realizaci podpory prodeje od návrhu, přes přípravu až po realizaci veškerých marketingových aktivit a to včetně tvorby webových stránek a spolupráci na vývoji webu. 38

39 Mironet je v současné době orientován primárně na internetový prodej veškeré spotřební a výpočetní techniky, který tvoří více než 85% obratu. E-shop sídlí na URL: E-shopové řešení je založené na technologii ShopCentrik společnosti NetDirect a je pro potřeby společnosti Mironet upravováno vlastním vývojem uvnitř společnosti. Společnost využívá informační systém I6 od společnosti Cybersoft. Pro podporu prodeje je realizována řada inzertních aktivit na internetu, v tisku, masmediích a formou sponzoringu kulturních akcí. V rámci praxe jsem byl mimo jiné pověřen správou internetových kampaní a jejich kontrolou. Společnost Mironet využívala dlouhodobě dva formáty internetové reklamy. Grafické bannerové reklamy umísťované na webech např. super.cz. Nákupem velkých objemů dosahovala na nižší než běžné ceníkové ceny. Druhým typem internetové reklamy bylo časté využití komerčních sdělení na webu novinky.cz. Nárazově pak byla využívána kontextová PPC reklama ve vyhledávání Sklik. Systém Sklik je kontextovou reklamou v internetovém vyhledávači na seznam.cz. Je vázán na volbu klíčových slov a umožňuje online správu. Platí se zde jen cena za proklik (PPC). Tato cena se mění nepřetržitě díky neustále běžící aukci, ve které se střetává kriterium kvality odkazované stránky s cenou, kterou jsou soupeřící inzerenti pro daná klíčová slova ochotni nabídnout a zaplatit. Pro inzerci Sklik bylo zadáno cca 40 klíčových slov a napsán jeden reklamní text. Míra prokliku variovala s ohledem na klíčová slova od 0,4% - 7%. Cena za proklik pak od 0,5 Kč až do 8 Kč. Ke sledování návštěvnosti webu mironet.cz byl využíván systém Google Analytics. 12. Plán nasazení kontextové reklamy systému Google AdWords Pro úvodní testovací kampaň v systému Google AdWords je zvolen klíčový segment z portfolia zboží, které nabízí Mironet a tím jsou notebooky. Pro vypracování plánu zavedení kampaně je potřeba nejprve zpracovat současný stav pozice společnosti Mironet na trhu s notebooku a připravit marketingový mix, který se stane základem akčního plánu využití kontextové reklamy. 39

40 12.1 Situační analýza a marketingový mix pro kampaň využívající systém kontextové reklamy AdWords SWOT analýza Mironet.cz pro prodej notebooky - Strengths Široký sortiment více než 300 modelů notebooků v e-shopu. Velký výběr notebooků skladem. Ceny notebooků nižší než u konkurence (alza.cz, czechcomputer.cz). Značka Mironet Computers. Možnost určení přesného termínu dodání zboží. Rychlý servis. Notebookové centrum na centrále Mironet v Praze. Web s přehledným filtrováním parametrů notebooků. - Weaknesses Menší sortiment na e-shopu než Alza.cz. Menší skladové zásoby než Alza.cz. Nižší rychlost vyřízení objednávek pro zboží, které není skladem. Rychlost odbavení zákazníků na prodejně. - Opportunities Systém automatických prodejců s platebním terminálem pro rychlé odbavení na prodejně. Rostoucí podíl notebooků na počtu nově prodaných počítačů. Poskytnutí kvalitních informací a obrázků k nabízenému zboží na e-shopu. Rozšíření sortimentu. Spolupráce s výrobci notebooků na marketingových akcích (shop-in-shop apod.). Zákazníci, kteří mají přístup k internetu, ale dosud po internetu nenakupují. - Threats Recese v roce 2009 a s tím související možná nižší ochota zákazníků kupovat nové notebooky. Zákazníci, kteří nechtějí čekat na zboží, které není skladem, mohou přejít ke konkurenci. Nedostatečný sortiment může znamenat, že si zákazník vybere u konkurence. 40

41 Marketingový mix 4C pro nákup notebooku Mironet není výrobcem notebooků, ale prodejcem. Proto řešením, které zákazníkům poskytuje je služba prodeje notebooků. - Řešení potřeby Mironet poskytuje možnost výběru ze širokého sortimentu na e-shopu z více než 300 modelů. Má obvykle nižší ceny než u konkurence. Je možnost si prohlédnout design, zpracování a vybavení v notebookovém centru na centrále společnosti Mironet v Praze nebo ve fotogalerii. K notebookům poskytuje přednostní servis, tedy rychlé řešení servisních zásahů. Je možné využít doplňkových služeb k zakoupenému produktu. - Náklad pro zákazníka Koncová cena produktu včetně DPH a povinných poplatků je u každého produktu. O cenně za dopravu v případě zaslání přepravní službou nebo dobírkou je informace podána při procesu objednávky. Před schválením objednávky je zobrazena konečná cena, kterou zákazník zaplatí a to včetně dopravy, pokud je vybrána. - Pohodlnost a dostupnost řešení Nákup je možné učinit online i v kamenných pobočkách. Při nákupu na kamenných pobočkách je možné platit platební kartou. Při objednání online je také možné zaplatit platební kartou, převodem z účtu nebo systémem PaySec. Zboží je možné koupit i online na splátky. Je možné si ho také nechat poslat na dobírku po celé ČR. Je k dispozici určení přesného termínu, kdy bude zboží dodáno přepravní službou nebo připraveno na zvolené pobočce k osobnímu odběru. - Komunikace Mironet poskytuje rozsáhlé informace k nákupům a výhodám nákupu v Mironetu na webu info.mironet.cz s rozcestníkem na hlavní stránce. Tyto informace by měly být přesné a pravdivé. Komunikace inzertní povahy by měla být nevtíravá a na místech, kde se hodí, například při vyhledávání. (viz kapitola 3). 41

42 Pro zpětnou vazbu je k dispozici několik způsobů komunikace se zákaznickým centrem, je to možné pomocí telefonu, u, IM nebo firemní online komunikace. K dispozici na webu jsou diskuze k jednotlivým produktům Podrobný plán zavedení kontextové reklamy Google AdWords Znalost nákupního cyklu uživatele s přístupem k internetu, spolu se s určeným zaměřením kampaně doplněným o vypracovanou SWOT analýzou a marketingovým mix 4C určuje podobu kampaně a je zadáním pro razantní rozšíření komunikace směrem od společnosti Mironet k zákazníkům, jak současným, tak potencionálním Aktivace účtu a dojednání smlouvy Podpis smlouvy s kreditem je první podmínkou pro zpuštění kampaně ve větším rozsahu v rámci zadání. Smlouvu je potřeba dojednat přímo s českým zastoupením Google Inc. Pro první kampaň může být obtížné určit velikost kreditu, který je potřeba pro kampaň, proto je dobré stanovit si pro start kampaně denní rozpočet kampaně např. na 2000 Kč. Druhou možností je využít cenu za proklik jiných kampaní (např. komerční sdělení novinky.cz). Při předpokládané startovací míře prokliku cca 1% a ceně za proklik 5 Kč bude cca zobrazeních denně opět 2000 Kč. Odhadnout přibližný denní rozpočet je možné také v závislosti na kampani a klíčových slovech, pokud už v této fázi jsou připravena. Odhad je možné provést pomocí nástroje Odhad provozu, který je dostupný na URL: https://adwords.google.com/select/trafficestimatorsandbox Výši kreditu na základě těchto předpokladů je ale dobré prodiskutovat i se zástupcem Google Inc. a výši kreditu si dohodnou též v závislosti na dohodě s ním. Je dobré do výše kreditu zohlednit, zda se budou reklamy vyskytovat od počátku i v obsahové síti a kredit tomu přizpůsobit. Jiná možnost je pokud je ze strany firmy stanoven rozpočet na aktivity kontextové reklamy. Výše denního rozpočtu byla stanovena odhadem na 1500 Kč. U obsahové sítě je nutno počítat s větším počtem zobrazení, který ale i přes řádově nižší míru prokliku než u sponzorovaných odkazů ve vyhledávání, může generovat obdobné počty kliknutí. 42

43 Po schválení a podpisu smlouvy je ze strany Google Inc. vytvořen účet, zaktivován a jsou zaslána přístupová hesla Příprava kampaně a její rozdělní na reklamní sestavy V první fázi přípravy kampaně je potřeba si nejdřív stanovit na co konkrétně a jak se v kampani zaměříme. Marketingový mix 4C i analýzu SWOT bude použit jako podklad, na která klíčová slova se v kampani soustředit. Klíčová slova Pro přehlednost je dobré kampaně pojmenovávat jejich zaměřením, tj. kampaně na notebooky např. Notebooky1. Samotná kampaň je tvořena reklamními sestavami, které obsahují reklamní texty a klíčová slova. Před vytvořením těchto reklamních sestav v kampani je praktické vytvořit nejdříve skupiny klíčových slov tak, aby se v rámci kampaní a reklamních sestav nepřekrývali. Základním klíčovým slovem pro tuto kampaň je klíčové slovo notebook. První navržená klíčová slova jsou: notebook, levný notebook, výkonný notebook Tyto tři klíčová slova budou tvořit základ reklamní sestavy notebooky. Klíčové slovo notebook bude mít nastavenu volnou shodu pro širší zásah vyhledávání. Fráze levný notebook a výkonný notebook pak frázovou shodu. Hledání možných dalších klíčových slov Počet tří klíčových slov v reklamní sestavě notebooky je malý. K rozšíření počtu klíčových slov a jako pomoc proti opomenutí důležitého klíčového slova nebo fráze slouží Nástroj hledání klíčových slov (Keyword Search Tool). Exportované výsledky zadání slova notebook z tohoto nástroje jsou v příloze 1 a 2. a fráze: Klíčová slova byla za pomoci Nástroje hledání klíčových slov rozšířena o další slova notebooky, levné notebooky, výkonné notebooky, laptop, wifi notebook Výsledkem je tedy skupina klíčových slov s širším zásahem ve vyhledávání. 43

44 Pro tyto klíčová slova bude nastavena URL cílové stránky na rozcestník s notebooky: Nástroj pro hledání klíčových slov poskytnul cenou inspiraci i pro další reklamní sestavy, například na notebookové brašny a pro konkrétní značky notebooků. Negativní klíčová slova Pro vyloučení nežádoucích zobrazení reklam se zadávají negativní klíčová slova. Reklamní sestava notebooky je koncipována univerzálně a proto pro ni není nutné zadávat žádné negativní slovo. Příprava reklamních textů Posledním krokem před spuštěním kampaní je napsání reklam, které se budou ve vyhledávání a obsahové síti zobrazovat. Může se jednat o nejtěžší část přípravy kampaně Google AdWords. Napsání reklamních textů vyžaduje kreativitu, schopnost textem zaujmout a přitom zachovat relevantnost textu. Správným postupem je nejdříve zjistit, jaké reklamní texty používá konkurence. Je to dobré pro inspiraci i pro vyloučení možnosti použití zaměnitelného textu s konkurencí. Příklad textu reklamního sdělení konkurence: Notebook levně Nižší cenu nikde jinde nenajdete! Počítače a notebooky od Korunky.cz První vytvořené texty se snaží zdůraznit konkurenční výhody Mironetu, například předváděcí centrum notebooků s velkým počtem vystavených modelů. Je dobré v reklamní sestavě začínat s třemi lišícími se texty pro pozdější optimalizaci. Ukázka úvodních tří textů reklam pro reklamní sestavu notebooky: Mironet č.1 v noteboocích Největší prodejce notebooků v ČR. Akční nízké ceny. Vše skladem. notebooky.mironet.cz/notebooky 44

45 Notebooky výhodně Velký výběr. Akční nízké ceny. Vše skladem. Přednostní servis. notebooky.mironet.cz 300 modelů notebooků v největším předváděcím centru v ČR Vše skladem. Rychlé dodání. info.mironet.cz/nejvetsi-centrum Výhodou systému AdWords je možnost rychlé reakce na úspěšnost vytvořených reklamních textů a s tím souvisí i možnost opakovaného testování reklamních textů, pokud by měly nízkou výkonnost. Ostatně s opakovanou kontrolou úspěšnosti a změnami v kampaních je nutné počítat, protože o obdobnou optimalizaci se jistě bude snažit i konkurence. Stanovení cen za proklik Pro první stranu je možné cenu za proklik nastavit libovolně. Pokud totiž cena za proklik nebude nastavena v dostatečné výši sytém na to upozorní. CPC je pak možné měnit jak pro celou reklamní sestavu, tak i pro jednotlivá klíčová slova online i v AdWords Editoru offline. Posledním krokem před spuštěním kampaní by mělo být nastavení denního limitu kampaně tak, aby odpovídal možnostem rozpočtu Shrnutí přípravy kampaně Podmínky pro spuštění kampaně jsou v této fázi splněny - je přidělen kredit pro kampaň, je vytvořena kampaň a nastaveno zobrazování ve vyhledávací síti, je vytvořena reklamní sestava s klíčovými slovy a reklamou, je nastaven denní rozpočet i cena za proklik a kampaň má nastaven příznak stav na aktivní. Popsaným způsobem se bude postupovat i při přípravě zbývajících kampaní Shrnutí návrhu kampaně Přehled návrhu kampaně se dvěma reklamními sestavami je uveden v Příloze 4. 45

46 13. Analýza úspěšnosti kampaní Základní kriteria úspěšnosti kampaní Pro měření úspěšnosti internetových kampaní se používá několik základních ukazatelů. Patří mezi ně: 1. počet impresí počet zobrazení inzerátů 2. cena za 1000 zobrazení 3. počet klinutí na inzerát 3. míra prokliku 4. cena za proklik Všechny tyto základní ukazatele prezentuje systém Google AdWords na úvodní obrazovce ve Snímku účtu (viz kapitola 8.) Základním kritériem měření úspěšnosti kampaně kontextové reklamy je počet kliknutí na zobrazenou reklamu. Podíl počtu těchto kliknutí a celkového počtu zobrazení se nazývá míra prokliku. Tato míra je běžně bývá označována jako CTR (Click Through Rate) a uvádí se v procentech. V lokalizovaném systému Google AdWords je míra prokliku označena jako MP. Míra prokliku MP = KLIK / IMP MP míra prokliku KLIK - počet kliknutí na inzerát IMP imprese (počet zobrazení) Cena za proklik Klíčovým ukazatelem úspěšnosti PPC kampaní, tedy kampaní u kterých se platí za kliknutí, je cena dosažená za klik tzv. CPC (Cost-Per-Click). Google v lokalizované podobě ji označuje jako CZP (Cena za proklik). JINDŘÍŠEK [12] uvádí jako příklad úspěšné kampaně využívající systém Google AdWords kampaň pro Jobs.cz, u které bylo dosaženo CTR 3,30 Kč. 46

47 První návrhová kampaň na notebooky po spuštění dosáhla během 14 dní následujících výsledků: PŘEHLED: Přehled podle kampaní ČASOVÝ ROZSAH: KAMPANĚ: notebooky1 TYP ADWORDS: Pouze vyhledávání Kampaň Stav kampaní Zobrazení Prokliky MP Prům. CZP Cena Prům. pozice notebooky1 Aktivní ,24% 3, ,39 6,6 Celkové úhrny a průměry: ,24% 3, ,39 6,6 První testovací kampaň měla míru prokliku byla 1,24% a průměrná cena za proklik 3,43 Kč. Pro porovnání: Standardní cena u reklamního formátu komerčních sdělení na novinky.cz je podle ceníku [35] za týden Kč při garantovaném počtu zobrazení (raálný počet bude vlivem větší návštěvnosti novinek o něco vyšší). Průměrný proklik v období listopadu 2008 byl u kampaní komerčních sdělení 0,20% a díky množstevní slevě 30% je možné očekávat cenu za proklik maximálně 7 Kč. Sekundárními ukazateli pro PPC kampaně jsou počet zobrazení a cena za tisíc zobrazení. Cena za tisíc zobrazení se u PPC přepočítává z celkové ceny za kampaň spočítané jako násobek ceny za proklik a počtu prokliků v daném období. Vypovídací hodnotu má tento ukazatel spíše pro komparaci s kampaněmi nevyužívající platbu PPC nebo tam, kde je zadáním pro kampaň zviditelnění Pokročilá kritéria měření úspěšnosti kampaní Mezi pokročila kriteria patří počet konverzí a míra konverze. Jde o ukazatele, které nám ukazují kolik lidí z těch, co kliklo na inzerát, provedlo činnost, kvůli které bylo do PPC reklamy investováno. Google AdWords poskytují pro měření konverzí stejnojmenný nástroj. Výhodou měření konverzí je možnost exaktněji měřit návratnost investic do marketingu (ukazatel ROI). Víme kolik jsme zaplatili za kontextovou kampaň a zároveň 47

48 v případě internetového obchodu víme, kolik z těch co si na inzerát kliklo a za jejichž kliknutí jsme zaplatili, si u nás opravdu nakoupilo. Pro podrobnější práci s konverzemi a cíly je možné využít také další z nástrojů, které poskytuje zdarma Google inc. a to konkrétně Google Analytics 3. Ty je možné s účtem Google AdWords propojit a získat tak mnohem přesnější a podrobnější statistiku o konverzích a jejích poměrech. Do Google Analytics je dokonce možné importovat data o výši utracené částky v AdWords a je tak možné získat úplnou informaci návratnosti investic do kampaní AdWords. Systém měření konverzí je založen na uložení souborů cookies 4 ) do počítače uživatele. Pokud uživatel dokončí například nákup, je soubor cookie odeslán zpět Googlu, který ho započítá jako úspěšnou konverzi. Systém konverzí není zcela exaktní, především uživatelé internetu mohou mít podporu cookies vypnutou a záznam o konverzi tedy nebude zjištěn. Nebo si je v období mezi klinutím na reklamu a dokončením nákupu mohou z počítače vymazat. Přes tyto možné nedostatky je měření konverzí důležitou součástí kampaní na AdWords a pomáhá je lépe optimalizovat s ohledem na návratnost investic Reporty generované systémem Google AdWords Reporty je možné generovat v online rozhraní Google AdWords na záložce Přehledy. Přehled možných druhů reportů byl uveden již v kapitole 8. Správa účtu AdWords. Hlavní funkcí reportů je poskytnout rychlý přehled nad během kampaní a poskytnout vyčerpávající data o jejich výkonu. Mohou také být podkladem pro optimalizaci kampaní. Samozřejmostí je možnost stanovit období, za které se mají reporty generovat a filtrovaní jejich výsledků podle parametrů např. klíčového slova. Reporty je možné upravit pro vlastní potřeby odebráním nebo přidáním sloupců s nadbytečnými nebo požadovanými daty (skóre kvality apod.). 3 Google Analytics jsou plně vybaveným analytickým nástrojem určeným k měření návštěvnosti webu a k její analýze. Dostupné z URL: 4 Cookies jsou malé textové soubory, které obsahují informace související s navštívenými webovými stránkami Zdroj: Janovský Dušan. Cookies. [online] Dostupné z 48

49 Centrum přehledů umožňuje i automatickou generaci reportů a jejich export ze systému ve formě například CSV, TXT a XML. K dispozici je i služba automatického zasílání reportů na zadanou ovou adresu. Ukázky reportů jsou v příloze Optimalizace kampaně Na základě běhu kampaně získáváme data o výkonu jednotlivých klíčových slov, reklam a reklamních sestav. Ty, které mají nejnižší míru prokliku je dobré pozastavit a podle vzoru úspěšnějších připravit texty nové. Za pozornost stojí skóre kvality, které se zobrazuje v online rozhraní AdWords u klíčových slov nebo může být součástí reportu Přehled umístění / klíčových slov. Pokud je pro nějaké klíčové slovo nízké (tj. 6/10 a méně), je dobré analyzovat slovo a hledat možné důvody nízkého skóre. Nízké skóre může být způsobeno nevhodnou volbou cílové stránky, její nekvalitou, špatně zvoleným viditelným URL, reklamním textem. Nové nastavení je nutné vždy nechat běžet minimálně jeden den i když se skóre kvality počítá kontinuálně. V Diagnostickém nástroji reklam je možné reklamy a klíčová slova otestovat a ověřit si, zda se na zadaná klíčová slova opravdu spouštějí požadované reklamy. Opakovanému testování u nových kampaní a jejich denním úpravám se alespoň v počátku běhu kampaní není možné vyhnout. Pokud je po prvotních optimalizacích i nadále pořadí zobrazení reklam nižší než je požadováno a skóre kvality zůstává nízké (5/10), je nutné přistoupit k SEO analýze webových stránek a pokusit se pomocí doporučených taktik stránky zlepšit. 49

50 14. Závěr Kontextová reklama Google AdWords umožňuje prokazatelně oslovit zákazníky v různých fázích jejich nákupního cyklu. Absence ve výsledcích vyhledávání může mít navíc negativní dopad na prestiž značky předního internetového obchodu. AdWords reklama je cenově výhodnou reklamou s modelem platby za uskutečněný klik. V některých případech dosahuje až o 50% nižších nákladů za přivedení uživatele na stránky internetového obchodu než u jiných, tradičních reklamních formátů na internetu jako jsou např. textová komerční sdělení. Využitím nástroje sledování míry konverzních poměrů systému Google AdWords je možné výhodnost a rentabilitu kampaní zkoumat ještě důkladněji a optimalizovat reklamy na vyšší míru ziskovosti z každého prokliku. Naznačený postup přípravy kampaně není nutně metodickým předpisem, ale spíš doporučením jak k přípravě kampaní v Google AdWords přistoupit. Optimalizace webových stránek e-shopu pro lepší umístění v organickém vyhledávání Google.com pomáhá zlepšovat i úspěšnost kampaní v systému Google AdWords a snižovat náklady na jejich realizaci. Kontextová reklama Google AdWords je efektivním prostředkem internetového marketingu a podpory prodeje pro společnost Mironet. 50

51 Zdroje: [1] Kotler, Philip; Armstrong, Gary. Marketing, Grada Publishing. Praha s. ISBN [2] Kolektiv autorů. Základy marketingu VŠE. Praha stran. ISBN [3] Kneschke, Jana. Transformace marketingového mixu 4P v e-prostoru. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?action=view&article_id=4867> [4] Adams, Richard. Marketing Operations Term Paper. Aid.edu [PDF]. [cit Dostupné z URL: <http://www.aiu.edu/applications/documentlibrarymanager/upload/marketing%20 Operations.pdf > [5] Schultz, Don E; Chekitan, S. In the Mix: A Customer-Focused Approach Can Bring the Current Marketing Mix into the 21st Century. Marketing Management vol.14 iss.1. January/February [6] Kneschke, Jana. Lidé nákup zdůvodňují fakty, ale rozhodují se na základě pocitů. Marketingovenoviny.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?action=view&article_id=4129> [7] Heslo Marketing. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/marketing> [8] Google Inc. - kolektiv autorů. Přednášky na Google University - Přehled. Ataxo.cz.[online] [cit ]. Dostupné z WWW <http://blog.ataxo.cz/article:google-university-08>a [9] Výzkum společnosti KPMG. Consumers & convergence II: the search for value, choice and convenience in the digital age. kpmg.com [PDF] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.kpmg.com/global/issuesandinsights/articlesandpublications/pages/c onsumersconvergenceii.aspx> [10] Tisková zpráva NAVRCHOLU.cz: Google v Česku roste na úkor ostatních vyhledávačů. Navrcholu.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.iinfo.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/navrcholu-google-v-ceskuroste/> [11] Newsletter Inetrix.com. Number of Searches: Which search engine is most popular. internetrix.net [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.internetrix.net/page/articles/newsletters/2008/july/number-ofsearches--which-search-engine-is-most-popular/> [12] Jindříšek, Tomáš. Efektivní internetová kampaň jak to zjistit. Konference PPC efektivní internetová reklama. Dobryweb.cz [PPT] [cit ] Dostupný z URL: <http://konference.dobryweb.cz/ppc/ke-stazeni/2-tomas-jindrisek.ppt> [13] Kubíček Michal Velký průvodce SEO Jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Computer Press stran ISN [14] Tisková zpráva ČSÚ. Internet a jeho používání jednotlivci ve 2. čtvrtletí [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/internet_a_jeho_pouzivani_jednotlivci_2_ctvrtleti_2 008> [15] Adaptic, s. r. o.. ontextová reklama, PPC kampaně. [online] [cit ] Dostupné z WWW:<http://www.adaptic.cz/e-marketing/kontextovareklama-ppc-kampane.htm> 51

52 [16] Šindelářová, Jana. Bakalářská práce: Marketingová kampaň založená na vyhledávacích strojích. janasi.net [PDF] Dostupná z URL: <http://www.janasi.net/download/bp-marketingova-kampan-zalozena-navyhledavacich-strojich.pdf> [17] Kolektiv autorů. To nejlepší z konference o efektivní internetové reklamě. Lupa.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/jakprobehla-konference-ppc-efektivni-internetova-reklama/> [18] Miklík. Aleš. PPC - Cílená, měřitelná a efektivní reklama. Konference PPC efektivní internetová reklama. dobryweb.cz [PPT] [cit ]. Dostupný z URL: <http://konference.dobryweb.cz/ppc/ke-stazeni/1-ales-miklik.ppt> [19] Holba, Artur. Click Fraud & Web Analytics. Konference PPC efektivní internetová reklama. dobryweb.cz [PPT] [cit ]. Dostupný z URL: <http://konference.dobryweb.cz/ppc/ke-stazeni/8-artur-holba.ppt> [20] Dobrý web Rychlokurz PPC reklamy. Dobryweb.cz. [PDF] [cit ]. Dostupný z URL: <http://konference.dobryweb.cz/ppc/ke-stazeni/rychlokurz.pdf> [21] Prokop, Marek. Jak využít kontextovou reklamu ve vyhledavačích. Zive.cz [online] [cit ].Dostupný z: <http://www.zive.cz/clanky/jak-vyuzitkontextovou-reklamu-ve-vyhledavacich/sc-3-a /default.aspx> [22] Základní informační web o systému AdWords. Google.com [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://adwords.google.com/> [23] Podlahová, Ilona. Seriál Základy práce s Google AdWords. DobryWeb.cz [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://blog.dobryweb.cz/serial-zaklady-prace-sgoogle-adwords/> [24] Janovský, Dušan. Google PageRank - vzorec, vysvětlení a odpovědi. Jakpsatweb.cz [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.jakpsatweb.cz/seo/pagerank.html> [25] Heslo PageRank. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný z: <http://en.wikipedia.org/wiki/pagerank> [26] Janovský, Dušan. Záhadný Google Toolbar PageRank. Lupa.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/zahadny-googletoolbar-pagerank/> [27] Slabý, Tomáš. Google PageRank aktualizován. Lupa.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/zpravicky/google-pagerankaktualizovan/> [28] Hráček, Filip. Anatomie skóre kvality. Ataxo.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://blog.ataxo.cz/article:google-university-08> [29] Zásady zadávání reklam v programu AdWords. Google.com [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <https://adwords.google.com/support/bin/static.py?page=guidelines.cs&topic=&vie w=all> [30] Google Inc. Google AdWords Conversion Tracking Guide. google.com [online] cit ]. Dostupné z WWW: <https://adwords.google.com/select/setup.pdf> [31] Hrečka,Marek; Žák Přemysl. Základy práce s AdWords Editorem 1, 2, 3. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://blog.dobryweb.cz/zaklady-prace-s-adwords-editorem-1-dil/> [32] Hráček, Filip (Google Inc.). Kde bychom byli bez AdWords Editoru? Ataxo.cz. [online]. 2008[cit ]. Dostupné z WWW: <http://blog.ataxo.cz/article:google-university-08> 52

53 [33] Hlavenka, Jiří. České e-obchody vyrážejí do světa. Konají dobře? Lupa.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/ceske-eobchody-vyrazeji-do-sveta-konaji-dobre/> [34] Google Inc. Insider s Guide to AdWords. Google.com [PDF]. [cit ]. Dostupný z URL: <http://www.google.com/adwords/insider/insiders_guide_to_adwords.pdf> [35] Ceník internetové reklamy společnosti Seznam. Seznam.cz. [PDF]. [cit ]. Dostupné z URL: <http://onas.szn.cz/onas/files/pdf/seznam-kompletnicenik_ pdf? > [36] Kolektiv autorů: Kapitoly ze základů marketingu VŠE, Praha stran. ISBN [37] Sekerka, Radko. Bakalářská práce: Internet jako marketingový nástroj. [PDF]. 2007[cit ]. Dostupná z URL: <http://www.antoninpavlicek.cz/sources/bp-sekerka-internetmarketing.pdf > [38] McCarthy, E.J. - Perreault, W.D.: Základy marketingu, Victoria Publishing. Praha stran. ISBN [39] Majaro S.: Základy marketingu. Grada stran. ISBN 8O [40] Blažková, Martina.: Jak využít Internet v marketingu. Grada Publishing. Praha s. ISBN [41] Plotěný, Luboš: Budování úspěšného firemního webu. BEN technická literatura s. ISBN X. [42] Křížek, Zdeněk. Crha, Ivan.: Jak psát reklamní text. Grada Publishing. Praha s. 3. vydání. ISBN [43] Tellis, G.J.: Reklama a podpora prodeje. Grada Publishing. Praha s. ISBN [44] Schultz, Don E.: Moderní reklama: Umění zaujmout. Grada Publishing. Praha s. ISBN [45] Sergey Brin and Lawrence Page. The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. Computer Science Department, Stanford University, Stanford, CA [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html> [46] Prokop, Marek. Sova v síti. sovavsiti.cz [online]. Dostupný z WWW: <http://www.sovavsiti.cz/> Články, rady a novinky pro webmastery, webdesignéry a informační architekty [47] Janovský, Dušan. Úvod do AdWords. Jakpsatweb.cz [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.jakpsatweb.cz/clanky/adwords-1-systemnaklady.html> [48] Janovský, Dušan. Úvod do Google AdSense. Jakpsatweb.cz [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.jakpsatweb.cz/clanky/adsense-uvod-1.html> [49] Zandl, Patrick. Vyhledávače: Seznam stagnuje, Google posiluje. Lupa.cz[online] [ ] Dostupný z WWW:<http://www.lupa.cz/clanky/seznam-stagnujegoogle-posiluje/> [50] Rand Fishkin a Jeff Pollard, Google Search Engine Ranking Factors V , Překlad: Málek, Vilém. [online] [ ] Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/google-search-engine-ranking-factors-v2/> [51] Meghan, Keane. Google Quality Score Improvements Going Live (Vylepšení pro kvality score od Google je spuštěno). Wired [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://blog.wired.com/business/2008/09/google-quality.html> 53

54 [52] AdWords Offical Blog. adwords.blogspot.com [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://adwords.blogspot.com/> Neformální webová stránka od tvůrců systému AdWords v Google Inc. obsahuje informaci o novinkách v systému a rady pro lepší využívání sytému. [53] Novák, Petr. Státní technická knihovna zpřístupňuje své fondy pomocí Google Scholar. Ikaros [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/3481> [54] Makulová, Soňa. Informačná architektúra. Ikaros [online] [cit ]. Dostupný na WWWeb: <http://www.ikaros.cz/node/2007> [55] Goodman, Andrew. Winning results with Google AdWords. 352 s. Emeryville : McGraw-Hill ISBN: Značky AdSense, AdWords, PageRank jsou registrované obchodní známky společnosti Google Inc. 54

55 Přílohy Příloha 1. Nástroj pro návrh klíčových slov: Klíčové slovo notebook a související klíčová slova (prvních 30 slov podle objemu vyhledávání v prosinci 2008) Klíčová slova Konkurence inzerentů Přibližný objem vyhledávání: prosince Přibližný prům. objem vyhledávání notebook asus notebook notebook acer toshiba notebook notebooks brašna notebook taška notebook notebook 17 0, notebook acer aspire 0, notebook fujitsu 0, pc notebook notebook forum 0, notebook ibm notebook 15 0, notebook lenovo wifi notebook 0, notebook 12 0, bluetooth notebook 0, notebook 10 0, notebook notebook amilo 0, google notebook internet notebook 0, levný notebook 0, notebook 14 0, notebook 154 0, notebook display 0, notebook intel 0, notebook usa 0,

56 Příloha 2. Nástroj pro návrh klíčových slov: Klíčové slovo notebook a klíčová slova ke zvážení (prvních 30 slov podle objemu vyhledávání v prosinci 2008) Klíčová slova Konkurence inzerentů Přibližný objem vyhledávání: prosince Přibližný prům. objem vyhledávání pc asus acer notebooky 0, toshiba ibm satellite amilo battery mb toshiba satellite ,7 0, ghz laptop pentium celeron dvd rw widescreen hard drive intel pentium pentium gb wxga 0, tablet pc centrino notebok 0, pcg mb batteries

57 Příloha 3. Náhled reportů sytému Google AdWords 57

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O.

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. Společnost OKAY s.r.o. se od svého založení v roce 1994 stala jednou z nejúspěšnějších společností na trhu s elektronikou. Kromě e-shopu vlastní největší síť prodejen elektra

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead Maximalizujte výkon display kampaní Jana Bujalková Analytical Lead Jak si vybrat z množství cílení POVĚDOMÍ ZVAŽOVÁNÍ IN-MARKET PODOBNÁ PUBLIKA REMARKETING Efektivní zásah dle marketingových cílů DEMOGRAFIE

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Efektivní PPC reklama pro firmy

Efektivní PPC reklama pro firmy Efektivní PPC reklama pro firmy E-marketingová konference JHK Markéta Janochová 25. 3. 2015 O čem se dnes budeme bavit? Představení a výhody PPC Jak naplánovat PPC kampaň Časté chyby Otázky a diskuze Začínáme:

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

mlink.cz, mlink.sk [MANUÁL INZERENTA] mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou.

mlink.cz, mlink.sk [MANUÁL INZERENTA] mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. mlink.cz, mlink.sk mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. Neplaťte už za kliky ani počet zobrazení Vaší reklamy. U mlink.cz platíte fixní částkou dobu zobrazení

Více

Na co je Retarget? Jak Retarget využít?

Na co je Retarget? Jak Retarget využít? retarget manuál Retarget je službou kontextové reklamní sítě Etarget. Na rozdíl od klasické kontextové reklamy cílí na lidi, kteří navštíví Váš web. To znamená, že již mají základní znalost Vašich produktů

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

Google Analytics Nastavení elektronického obchodování

Google Analytics Nastavení elektronického obchodování Google Analytics Nastavení elektronického obchodování Pokud ve Vašem e-shopu máte integrován nástroj pro měření návštěvnosti Google Analytics, můžete jeho pomocí měřit i dosažení cílů, které si stanovíte.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

POTENZA - NOVÝ PORTÁL PRO AFFILIATE PARTNERY. Vítáme vás v průvodci nového rozhraní affiliate sítě Potenza

POTENZA - NOVÝ PORTÁL PRO AFFILIATE PARTNERY. Vítáme vás v průvodci nového rozhraní affiliate sítě Potenza POTENZA - NOVÝ PORTÁL PRO AFFILIATE PARTNERY Vítáme vás v průvodci nového rozhraní affiliate sítě Potenza 1 Obsah 1. Přehled Systému... 3 1.1 Hlavní stránka (Dashboard)... 3 1.2 Kampaně (Offers)... 4 Bod

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe Modul Aspe Vyšší agregace Parametry stavby byly rozšířeny o funkci použití vyšších agregací, které mění pohled na stavbu. Po aktivaci jsou všechny stavební díly ve stromové struktuře, tiskových sestavách

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Jak porazit konkurenci v 95 znacích. 2008 Outrider Czech Republic.

Jak porazit konkurenci v 95 znacích. 2008 Outrider Czech Republic. WebTop100, 30. 10. 2008 experience relevance Jak porazit konkurenci v 95 znacích 2008 Outrider Czech Republic. 1 Klíčové slovo letenky 2 Text reklamy 3 Cílová stránka 2 Klíčová slova experience relevance

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Produktový list Letáky

Produktový list Letáky Produktový list Letáky O službě Kupi.cz je největší český server s nabídkou akcí a letáků z maloobchodních řetězců. Kupi nyní rozdistribuuje přes 2,5 miliónů unikátních letáků měsíčně, uživatelé si prohlédnou

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje Životní cyklus produktu 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje JakÁ KPI a kde je měřit? Data z bannerových reklamních systémů (ať již prodej na

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

PPC reklama na Seznamu

PPC reklama na Seznamu PPC reklama na Seznamu O čem to bude Co je PPC reklama + historie Současný stav Skliku Výhody Skliku Řazení inzerátů Výpočet skutečné ceny za kliknutí Shody klíčových slov Dynamické inzeráty Měření a vyhodnocování

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz PŘEDSTAVENÍ SERVERU www.bmwgs.cz Motto: Motocykly BMW = BMWGS.cz STRÁNKY MAJITELŮ A FANOUŠKŮ VŠECH TYPŮ MOTOCYKLŮ BMW S PRIMÁRNÍM ZAMĚŘENÍM NA MODELOVOU ŘADU GS Portál je v provozu šestý rok. Navzdory

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Začínáme s Tovek Tools

Začínáme s Tovek Tools NAJÍT POCHOPIT VYUŽÍT Úvodní seznámení s produktem Tovek Tools JAK SI TOVEK TOOLS NAINSTALUJI?... 2 JAK SI PŘIPOJÍM INFORMAČNÍ ZDROJE, VE KTERÝCH CHCI VYHLEDÁVAT?... 2 JAK MOHU VYHLEDÁVAT V INFORMAČNÍCH

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA

PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA Invia.cz je přední český zprostředkovatel zájezdů. Neustále hledá další cesty jak oslovit nové zákazníky i jak proměnit více návštěvníků svého webu v zákazníky. V prosinci roku 2013

Více

Základy práce s Google AdWords Editorem

Základy práce s Google AdWords Editorem Základy práce s Google AdWords Editorem Google AdWords Editor je bezplatná aplikace, která vám umožní rychle a jednoduše upravovat reklamní PPC kampaně. V tomto návodu se postupně seznámíme se základními

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

PPC v sociálních sítích

PPC v sociálních sítích PPC v sociálních sítích Otázky do začátku Víte, co znamená PPC? Kde všude se potkáváte s reklamami? Na YouTube například? Máte tušení, zda jsou PPC na sociálních sítích vhodné pro výkonnostní kampaně?

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Váš marketing na Facebooku. powered by

Váš marketing na Facebooku. powered by Váš marketing na Facebooku powered by Základní info o Facebooku Facebook Internetová sociální síť, ve které uživatelé komunikují a sdílejí obsah prostřednictvím svých profilů Celosvětově více než 400 milionů

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Aukční prokliky. Doplňková služba na Zboží.cz, kterou lze zvýšit pozici eshopu v detailu produktu nebo ve fulltextovém výsledku hledání na Zboží.

Aukční prokliky. Doplňková služba na Zboží.cz, kterou lze zvýšit pozici eshopu v detailu produktu nebo ve fulltextovém výsledku hledání na Zboží. Aukční prokliky Doplňková služba na Zboží.cz, kterou lze zvýšit pozici eshopu v detailu produktu nebo ve fulltextovém výsledku hledání na Zboží.cz Revize 2014_12_09 Obecné informace Aukční prokliky umožnují

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

eretail.cz MANUÁL PRO PARTNERY

eretail.cz MANUÁL PRO PARTNERY eretail.cz MANUÁL PRO PARTNERY Základní příručka pro partnery v síti eretail.cz Obsah dokumentu: 1. Jak umístit reklamní prvek na web 2. Měření výkonu - přehledy, reporty, statistiky 3. Propojení přes

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY AUTOCORA ONLINE AUTOCORA E-SHOP AUTOCORA APP Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Autocora bez výjimky! www.autocora.cz AUTOCORA ONLINE www.autocora.cz/online

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více