Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Autor: Alena Kabotová Vedoucí práce: Ing. Halina Kotíková, PhD. Olomouc 2013

2 Jméno a příjmení: Alena Kabotová Název bakalářské práce: Internetový marketing a jeho použití ve volnočasové organizaci Katedra: Katedra rekreologie (KRL) Vedoucí bakalářské práce: Ing. Halina Kotíková, Ph.D. Rok obhajoby: 2013 Abstrakt: Internetový marketing je v dnešní době nutnou součástí komunikace každé firmy. Tato bakalářská práce popisuje nástroje, které může pro komunikaci volnočasová organizace využít, nastiňuje jejich přínos, a na základě praktických poznatků uvádí doporučení, které typy nástrojů jsou ideální pro danou marketingovou aktivitu. Popisuje způsoby využití, jejich uvedení do praxe a správu. Klíčová slova: Internet, sociální internet, AdWords, Google Analytics. on-line marketing, PPC, linkbuilding, remarketing, Google 2

3 Author s first name and surname: Alena Kabotová Title of the thesis: On-line marketing and its usage in free-time activity company Department: Katedra rekreologie (KRL) Supervisor: Ing. Halina Kotíková, Ph.D. The year of presentation: 2013 Abstract: Nowdays, online marketing is a must-have of any company s communication. This bachelor thesis describes exact tools, that can be used for online communication and marketing by free-time activity companies. It also describes the advanteges of such tools. On real-life examples it recommends, which online marketing tools are the most suitable for different marketing activities. At last, this bachelor thesis describes the ways of usage and maintainance of these online marketing tools. Keywords: Internet, social internet, online marketing, PPC, linkbuilding, remarketing, Google AdWords, Google Analytics. 3

4 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s odbornou pomocí Ing. Haliny Kotíkové, Ph.D., uvedla jsem všechny použité literární, elektronické i ostatní odborné zdroje a řídila jsem se zásadami vědecké etiky. V Praze, dne Alena Kabotová 4

5 Poděkování: Chtěla bych zde poděkovat Ing. Halině Kotíkové, Ph.D., za odborné vedení, připomínky a užitečná doporučení. Děkuji zároveň společnosti Hanibal za umožnění realizace zajímavých volnočasových projektů pod její záštitou, a následně za poskytnutí všech potřebných dat k sepsání této práce. Velký dík patří také mým přátelům, kteří mě v době psaní práce podporovali v čele s mým přítelem, jakožto hlavním kontrolním orgánem. 5

6 Obsah. strana 1 Úvod do problematiky Cíle Cíl práce Výzkumné otázky Metodika zpracování práce Syntéza poznatků Vymezení pojmů Marketing Internetový marketing Web 2.0 a Sociální internet Volnočasová organizace Nástroje internetového marketingu SEM (Search Engine Marketing) SEA (Search Engine Advertising) SEO (Search Engine Optimalization) PPC reklama Linkbuilding Remarketing Facebook Youtube Blog Newsletter Použití nástrojů internetového marketingu v praxi PPC kampaně Remarketing Bannerové kampaně Facebook a jiné sociální sítě Linkbuilding Měření pomocí Google Analytics

7 6 Doporučené nástroje internetového marketingu Nejúčinnější nástroje internetového marketingu pro organizaci Doporučené nástroje internetového marketingu pro volnočasové organizace Diskuse 45 8 Závěr Souhrn Summary Referenční seznam

8 1 Úvod do problematiky Použití internetového marketingu je dnes již zásadním předpokladem správného fungování firem, které působí na internetu, a často nejen těch. Jedním z cílů (a často tím hlavním) všech organizací je přivést co nejvíce zákazníků či účastníků na svoje internetové stránky nebo do svých provozoven, a zvýšit tak nejen prodeje, ale i povědomí o své organizaci. Díky široké škále nástrojů internetového marketingu mají firmy a organizace možnost vybrat si jejich vhodnou kombinaci tak, aby splňovaly téměř všechny jejich požadavky. V dnešní době již reklama nemusí oslovovat masy. Dnes se usiluje o správné zacílení. Zároveň se již nejedná pouze o cestu k prodeji produktů, ale o zvýšení povědomí o organizacích, o šíření informací a budování vztahů, které povedou ke zdravému rozvoji a růstu organizací. Z nedávné studie společnosti Forrester Research vyplynulo, že Američané v současné době tráví každý víkend on-line tolik času, kolik stráví sledováním televize. (Sebastian Tonkin, 2010, 25) 8

9 2 Cíle 2.1 Cíl práce Cílem práce je definovat použití online marketingu a na příkladu konkrétní volnočasové organizace, Hanibal sportu, prezentovat možné využití nástrojů a aplikací v oblasti online marketingu. 2.2 Výzkumné otázky Jaké jsou současné trendy a možnosti internetového marketingu? Existuje možnost využití sociálních sítí jako marketingového nástroje? V jakých případech jsou tyto nástroje vhodné? Jaké nástroje internetového marketingu jsou vhodné pro konkrétní typy organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami? 9

10 3 Metodika zpracování práce V teoretické části této bakalářské práce popíšu pojmy, které jsou potřebné pro orientaci v tématu práce. Uvedu jejich charakteristiku a následné členění. V analytické části uvedu jednotlivé nástroje internetového marketingu v praxi, možnosti jejich využití a nároky na správné fungování. Bakalářská práce je tvořena metodou analýzy sekundárních dat, kterými je zejména odborná literatura, odborná periodika, internetové zdroje, které se zabývají touto problematikou, případové studie firem a konkrétní příklady firmy Hanibal. Firma Hanibal je na trhu od roku Její hlavní činností byl původně prodej outdoorového vybavení, časem rozšířený o půjčovnu, kurzy v horách a testování vybavení. Tuto firmu jsem si vybrala proto, že kromě části marketingu jsem zde dostala příležitost vytvářet volnočasové aktivity pro zákazníky, organizovat kurzy, testování a zároveň použít všechna její data pro bakalářskou práci. 10

11 4 Syntéza poznatků Web otevřel nesmírné možnosti, jak získat úzké spektrum kupujících přímo cílenými zprávami, které stojí jen zlomek rozpočtu na velkou reklamu. (Scott, 2008, 7) Aktuálním trendem v online marketingu je zaměření na co možná nejpřesnější cílení komunikace, a to hlavně pomocí dat, získaných ze sociálních sítí jako jsou Facebook či Google Plus. Data o uživatelích a spojeních mezi nimi jsou pak využívána například v proklikové reklamě (PPC), která je obohacena nejen spojením s konkrétním vyhledávaným klíčovým slovem, ale také s doporučením, zda ta či ona stránka (produkt, služba) nebyla již využita, popřípadě doporučena někým, kdo je s konkrétním uživatelem spojen v sociálních sítích. Za starých časů byly jedinými možnostmi reklamy tradiční necílená reklama v novinách, časopisech a magazínech, rádiu, televizi, případně cílená reklama například formou direct mailingu. Ale tato média dokážou pouze obtížně zacílit individualizované vzkazy na specifické kupující. (Scott, 2008, 29) 4.1 Vymezení pojmů Marketing Marketing můžeme definovat několika možnými způsoby a pohled na něj se u různých autorů a ekonomů velmi liší. Mnozí si pod pojmem marketing představí pouze klasickou reklamu v televizi nebo billboard u dálnice. Jedná se však o mnohem složitější disciplínu. Nejznámější definici marketingu uvádí Philip Kotler, považovaný za ikonu tohoto odvětví. Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními. (Armstrong, Kotler, 1998, 111) V této definici jsou použita dvě velmi důležitá slova: společenský a proces. Marketing totiž není statickou disciplínou. Právě naopak, jde o disciplínu, která se neustále vyvíjí a v dnešní době je obsahově mnohem bohatší, než kdy předtím. Vývoj moderních komunikačních technologií dnes nabízí mnohem větší variabilitu a efektivnost marketingové 11

12 komunikace. Je tedy jasné, že nabízí mnohem širší skálu nástrojů, díky kterým mohou firmy výrazně lépe uspokojovat potřeby zákazníků. Marketing lze samozřejmě také charakterizovat jako soubor nástrojů, které podniku umožňují měnit nabídku dle přání zákazníka. (Armstrong, Kotler, 1998, 111). A v dnešní době jsou právě přání a zájmy zákazníka naprosto klíčovou informací, se kterou se v marketingu pracuje Internetový marketing Internetový, neboli online marketing, je formou komunikace se zákazníkem, při které firma využívá celou řadu online nástrojů, kterým bude věnována celá jedna kapitola této práce. Zde je ale velmi důležité si uvědomit, v jaké situaci se momentálně internet jako takový nachází. Už dávno totiž nejde jen o propojení počítačů po celé Zemi Web 2.0 a 3.0 Výrazem web 3.0 je charakterizována podoba webu tak jak ji známe dnes. V minulosti byl web statickou záležitostí, seznamem adres a stránek s obsahem, který se jen málokdy měnil. Dnes je tomu jinak. Ve světě webu 2.0 jsou uživatelé sami vtaženi do tvorby webu, dochází k propojování jeho obsahu, k mnohem větší interaktivitě a sdílení informací. Obsah webu je mnohem více dynamický. Web 3.0 pak navazuje na tuto tezi a hovoří o zvětšování míry sociálního propojení, personifikace a sdílení online aplikací. Dnešní uživatelé webu sdílejí mnohem více osobních informací a dávají tak šanci ostatním subjektům vytvářet mnohem lépe cílený obsah a komunikaci šitou přesně na míru Sociální internet Právě sdílení osobních informací a veřejné vyjadřování preferencí je stavebním prvkem sociálního webu. Vychází z přirozené potřeby lidí sdružovat se a komunikovat s lidmi podobných zájmů a zaměření. A právě spojení tohoto faktu s výhodami dynamického prostředí současného internetu vedlo ke vzniku internetu sociálního. V něm si člověk a s ním spojené sociální skupiny sami vytváří obsah webu, a zároveň dávají veřejně najevo své preference. Toho využívají ostatní subjekty, které se snaží vytvářet takový obsah, který by pro dané skupiny mohl být zajímavý. 12

13 Příkladem jsou nejznámější sociální sítě: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Flickr, Lidé.cz a další Volnočasová organizace Cílem volnočasové organizace je výchova, vzdělávání a zpracování volného času dětí a dospělých. Vyvíjí činnosti, které nabízí účastníkům jednorázovou či pravidelnou účast. Právní formy organizací mohou být jak ziskové fyzické osoby, obchodní společnosti či družstva, tak neziskové občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti či nadace. 13

14 4.2 Nástroje internetového marketingu Nástroje internetového marketingu jsou popisovány v mnoha různých zdrojích. V této kapitole jsou popsány nejúčinnější z nich podle aktuálních trendů a možností. SEO a PPC se stalo v posledních letech zaklínadlem. Vyrojily se stovky firem, specializující se doposud pouze na tvorbu WWW stránek, které do svého portfolia služeb zahrnuly také marketingovou podporu stránek směrem k vyhledávačům a prodej reklamy na jejich stránkách. První místa ve vyhledávačích se stala mantrou. (Kubíček, 2010, 11) SEM SEM - Search Engine Marketing, využívá potenciál internetových vyhledávačů pro marketingové a reklamní aktivity. Zahrnuje aktivity spojené s viditelností a nalezitelností ve vyhledávačích optimalizaci webových stránek (SEO) a reklamu ve vyhledavačích (SEA). Definice SEM podle Viktora Janoucha: SEM = SEO + PPC + placené vyhledávání v jiných zdrojích (katalogy). SEM funguje na principu aukce zohledňující kvalitu. Vyhrávají inzerenti, kteří nabízí nejrelevantnější reklamy za nejvyšší cenu. Jelikož je nabídková cena jasná (vyšší nabídka vyhrává), je kvalita dána právě relevancí. Kvalita je určena algoritmem, který vyhodnocuje několik faktorů, včetně míry prokliků, relevanci reklamy a obsahu klíčových slov na vstupní stránce, oproti kterým je reklama zobrazována. (Sebastian Tonkin, 2010, 238) SEA SEA Search Engine Advertising reklama ve vyhledávačích. SEA nabízí zobrazení reklamního sdělení při hledání konkrétních klíčových slov. Účinnost reklamy je vysoká, můžeme tedy téměř okamžitě měřit výsledky. Avšak její efekt není dlouhodobě výhodný. Za umístění v předních pozicích je třeba stále platit, přitom pokud se nám dobře podaří využívat SEO, můžeme podobný efekt v dlouhodobém horizontu získat téměř zdarma. Jak uvádí Soňa Petruželová ze společnosti H1, je proto potřeba reklamu optimalizovat a mít nad ní absolutní kontrolu. 14

15 4.2.3 SEO SEO - Search Engine Optimalization je metodika optimalizace webu pro vyhledávače. Využívá sadu nástrojů, které ovlivňují výsledky v přirozeném (organickém) vyhledávání. Jedná se například o optimalizaci klíčových slov a frází na webu, optimalizaci obsahu webu, nastavení zdrojového kódu stránky, vytváření zpětných odkazů a sledování trendů ve vyhledávání. V případě trvalé a kvalitní práce na SEO přináší dlouhodobý efekt. Pokud webové stránky nabízí kvalitní a originální obsah, případně na něj odkazují jiné kvalitní weby, získává tím i lepší hodnocení ve vyhledávačích (např. Google nazývá princip hodnocení webů Page Rank). A tím pádem také získává lepší pozice ve výsledcích vyhledávání. Cesta na první místo na první stránce je často dlouhá, ovšem pokud je pozice dosaženo čestně, je takový výsledek dlouhodobý a velmi přínosný. Pokud se ovšem subjekt pokouší dostat své stránky na první místa nepovolenými technikami, jako je například velké množství zpětných odkazů z nekvalitních nebo podvodných webů, obsah, který není relevantní, ale jen obsahuje klíčová slova a fráze, může se setkat s penalizací nebo dokonce odstraněním webu z výsledků vyhledávání. Podle specialisty na internetový marketing, Viktora Janoucha, není optimalizace pro vyhledávače jen technická disciplína, ale především tvůrčí činnost PPC reklama PPC tedy pay per click je účinná forma reklamy, kdy platba probíhá až v případě kliknutí na propagovaný odkaz. Největší výhodou PPC reklamy je její měřitelnost a zároveň velmi dobré možnosti cílení. Nejznámějšími PPC systémy jsou Google AdWords a Sklik (Seznam.cz). V České republice byl prvním systémem proklikové reklamy etarget, ale ten se v současné době orientuje více na Slovensko, kde má silné partnerské weby. Dále je možné využít ještě AdFox (portály centrum.cz, volny.cz a další partnerské weby). 15

16 PPC reklama je jednou z nejúčinnějších forem marketingové komunikace na Internetu. Vysoká účinnost se projevuje nejen v relativně nízké ceně této reklamy, ale také ve skutečně přesném cílení na konkrétní zákazníky. Možnost svázat zobrazení reklamy s tím, co lidé na internetu hledají, a dát jim alternativní odpověď (k přirozeným výsledkům), znamená vysokou pravděpodobnost získání návštěvníků a následně zákazníků. (Janouch, 2011, 165) Reklama ve vyhledávání Na webu je tolik informací, že jediným způsobem, jak mohou hledači oddělit to, co je relevantní a důležité, je použít počítače nebo crowdsourcing, obvykle ve formě efektní rovnice zvané algoritmus. (Sebastian Tonkin, 2010, 27) PPC systémy poskytují možnost zobrazit reklamu relevantním zákazníkům těm, kteří mají o produkt nebo službu zájem (projevený hledáním konkrétních slov). Výsledky PPC jsou navíc jednoduše měřitelné a kontrolovatelné. Ve vyhledávací síti se cílí pomocí textu a klíčových slov, v obsahové síti je mnohem větší podíl grafických formátů reklamy, jako jsou bannery či videa. Při tvorbě reklamy je možné zohlednit i návyky při vyhledávání ve večerních hodinách uživatelé prohlíží a klikají více na bannery (obrázky), ráno je účinnější reklama v textu. (Marek Slavíček, školení PPC reklamy, společnost H1). Sledované ukazatele Při tvorbě PPC kampaní pracujeme s následujícími ukazateli: CpC cost per click. Cena za přivedeného zákazníka, v nastavení se zadává maximální akceptovatelná cena, ale obvykle bývá reálná cena nižší. CpM cost per mile cena za tisíc zobrazení. Využívá se při reklamě v obsahové síti při platbě za počet zobrazení. Dnes se využívá čím dál méně. CTR click through rate míra prokliku. Vyjadřuje poměr mezi prokliky a zobrazením. Například při 50 zobrazení a 5 proklicích : 5/50x100=10% CTR. Vysoká hodnota znamená vyšší pozici a nižší reálnou cenu za proklik. Konverze: měření konverzí je důležité pro výpočet návratnosti investic (ROI return of investment). Konverzní poměr udává, kolik procent návštěvníků uskutečnilo cíl stanovený webem (objednávka a podobně). Hodnota konverze je vyčíslitelný přínos konverze, například cena jedné objednávky. V případě padesáti prokliků a pěti 16

17 konverzí je konverzní poměr 10%. Pro tento výpočet je potřeba nastavit konverzní kód z poslední stránky, která následuje po uskutečnění cíle. Je to tedy například stránka, která se zobrazí po dokončení objednávky nebo rezervace. Cena v PPC reklamě Cenu PPC reklamy si určuje každá organizace sama. Na nejvíce vyhledávaná slova ale cílí také nejvíce organizací, takže pokud je cílem organizace zobrazení v dané kategorii na lepší pozici, je potřeba cenu za proklik nastavit výše, než ji má konkurence. Znamená to tedy, že je u všech inzerátů rozdílná cena. Lektor PPC kampaní Marek Slavíček ze společnosti H1 zároveň upozorňuje, že je potřeba inzerci pečlivě hlídat. Pokud se totiž změní obsah stránky, na kterou odkazujeme, ale nezmění se text inzerátu, zákazníci nakonec nenajdou to, co hledali, a my za proklik platíme zbytečně. V případě, že je obsah webu kvalitní a uživatel na stránce najde to, co opravdu hledal, zvyšuje se konverzní poměr a klesá tak reálná cena, kterou jsme za přivedení zákazníka zaplatili. Pozice reklamy Vyhledávače fungují na rozdílných principech. Ještě začátkem letošního roku byl nastavený systém Skliku tak, že v katalogu Seznam.cz po zaplacení reklamy získávala organizace odkaz na první stránce bez ohledu na pozici. V únoru došlo ke změně podmínek a byl nastavený podobný aukční systém jako AdWords (Google) zde si firmy mohou nastavit přesnou pozici, a pokud budou chtít být na prvním místě, budou se takto zobrazovat. Pokud na inzerát navazuje správný obsah webu, získává lepší hodnocení. Google AdWords tyto inzeráty upřednostňuje před ostatními i v případě, že je jejich nabízená cena o něco nižší. Sklik má podobné vyhodnocování a k upřednostnění inzerátu je potřeba splnit ještě více parametrů. Nelze tedy spoléhat na účinnost PPC kampaní na úkor optimalizace a obsahu webu. Relevance reklamy Relevance znamená míru shody mezi klíčovými slovy, reklamními texty a cílovou stránkou, na kterou inzerát odkazuje. Je důležité na základě analýzy správně vybrat klíčová slova a upravit text inzerátu. Klíčová slova by měla odpovídat obsahu nabídky, je tedy důležitá i odbornost při jejich vytváření. 17

18 Cíl vyhledávače Cílem každého provozovatele WWW stránky je přivést na své stránky co nejvíce uživatelů. Návštěvník = příjem. Příjem z reklamy, případně z prodeje dalších služeb. I Seznam nebo Google se snaží přivádět denně na své stránky co nejvíce uživatelů. (Kubíček, 2010, 35) Vyhledávače pracují na tom, aby uživatelům poskytovaly relevantní výsledky, tedy to, co uživatelé skutečně hledají. Používají k tomu speciální programy, které neustále procházejí weby po celém světě. Klíčová slova Správná klíčová slova jsou taková, která nejen přivedou návštěvníky, ale udělají z nich zákazníky. (Kubíček, 2010, 84) Optimalizovat na správná klíčová slova neznamená vybrat obecná slova, ale ta slova, která uživatele skutečně uspokojí. Pokud nabízíme například kurzy v přírodě a použijeme slovo kurzy, pravděpodobně se setkáme s vysokou cenou za proklik a inzerát bude nabízen i člověku, který hledá jazykové kurzy či kurzy měn. Pro tyto uživatele bude výsledek hledání nerelevantní. Zvolením klíčových slov kurzy v přírodě či zimní (letní) kurzy dosáhneme sice menšího množství zobrazení, ale uživatel pravděpodobně najde opravdu to, co hledal. Příkladem může být reklama společnosti Hanibal na termoprádlo z merino vlny. Slovo prádlo či merino vyhledává více uživatelů, ale cílem je zákazník, který hledá funkční prádlo z merino vlny. Proto je inzerát na spojení slov prádlo merino účinnější. 18

19 Obrázek 1: Výsledek vyhledávání v Google ze dne ( Texty reklamních kampaní Texty reklam by měly být stručné, informativní a konkrétní a měly by zákazníka vybízet k akci. Musíme počítat s tím, že se náš inzerát objeví na stránce ve společnosti inzerátů naší konkurence. Proto záleží na tom, aby právě ten náš nejlépe zaujal, případně nabídl ty nejzajímavější argumenty. Na konkrétní produkt či službu můžeme vytvořit několik reklamních textů, u kterých lze později porovnávat jejich účinnost a podle toho je měnit. Příkladem zde může být uvedená reklamní sestava Hanibal sportu na výrobky Warmpeace z

20 Obrázek 2: Reklamní sestava pro e-shop Hanibal.cz v systému Google AdWords. (https://adwords.google.com/cm/campaignmgmt? u= & c= #c ag&app=cm) Vyhodnocení PPC reklamy Proklikovou reklamu můžeme hodnotit podle celé řady ukazatelů. Samozřejmě záleží na tom, jaký cíl organizace sleduje. Jednou z nejlogičtějších variant je sledování konverzí, tedy počet splněných cílů (objednávek), které organizaci přivedla výše uvedená reklama. Konverze se měří pomocí tzv. měřícího kódu, který je uložený na konverzní stránce tedy stránce, která se zobrazuje pouze ve chvíli, dokončí-li zákazník cíl, který jsme si stanovili. Při prodeji zboží a služeb se jedná například o stránku, která se zobrazí po odeslání objednávky. Ideálním stavem pak je, pokud částka, kterou jsme za kliknutí na náš reklamní text zaplatili, vydělená počtem konverzí, které tento text přivedl, nepřesahuje námi danou určitou mez, kterou jsme ochotní za přivedení zákazníka zaplatit. Tomu se říká cena za konverzi. Je logické, že úspěšnost inzerátu ovlivní nejen jeho forma a obsah, ale také vzhled a obsah cílové stránky, kam vede. Ta by měla nabídnout nejen dostatek informací, které k rozhodnutí o nákupu zákazník potřebuje, ale také musí co nejvíce vybízet ke konečné akci. 20

21 4.2.5 Linkbuilding Linkbuilding budování zpětných odkazů bývá označován jako jeden ze základních stavebních prvků SEO. Podle lektora společnosti H1 se jedná o webovou obdobu public relations. Jak to tedy vypadá? V podstatě jde o rozmisťování zpětných odkazů na vlastní stránky na ostatních, nejlépe tematicky podobně zaměřených webech. Efekt pak může být dvojí. Zaprvé, někdo se z takového odkazu může prokliknout na naše stránky a případně se stát naším zákazníkem. Což je ovšem spíše minoritní efekt. Tím mnohem důležitějším je to, že odkazuje-li na naše stránky velké množství kvalitních webů (webů s vysokým Page Rank), dáváme tak vyhledavačům najevo, že naše stránky jsou kvalitní, obsahují relevantní informace, a tedy by měly být hledajícímu nabídnuty na co nejlepší pozici. V praxi můžeme linkbulding rozpoznat v mnoha formách. Například při čtení článku na určité téma nalezneme možnost kliknout na související odkaz pro získání dalších informací. Nebo na stránkách, pojednávajících o turistice, najdeme v patičce nebo na jiném místě odkaz na další stránky, jako na zajímavé weby. Počty prokliků z těchto odkazů pomáhají získat lepší hodnocení ve vyhledávači, a následně lepší pozici při vyhledávání. Existují však i podvodné způsoby, jak získat velké množství zpětných odkazů. Říká se jim odkazové farmy, což jsou weby, které jsou celé složeny jen ze zpětných odkazů. Ty se snaží zmást vyhledávače. Pokud ovšem takový podvod vyhledávač odhalí, bude takový web, i weby na něj napojené, ve výsledcích vyhledávání penalizovat. 21

22 Obrázek 3: Zpětný odkaz v textu na stránkách kamennimuzici.cz, který odkazuje na stránku Hanibal.cz do sekce sněžnic. (http://www.kamennimuzici.cz/clanky/clanek/sneznice-od-prouti-po-karbonovou-konstrukci- 65/) Remarketing Remarketing je metoda cílení internetové reklamy, vyvinutá Googlem. Její princip spočívá v možnosti cílení na uživatele, kteří již v minulosti navštívili zadavatelův web. Jedná se tedy o jakési připomínací kampaně. (www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/remarketing) Princip je jednoduchý. Zadavatel si nejdříve do různých sekcí svého webu přidá takzvaný remarketingový kód, kterým si návštěvníky těchto sekcí označí. Ve své obsahové i vyhledávací síti pak Google dokáže tyto návštěvníky rozpoznat a zobrazit jim relevantní kampaň, kterou si zadavatel připravil. Konkrétní příklad: Od ledna do dubna se na stránkách Hanibal.cz podívá do kategorie Stanů přes 40 tisíc návštěvníků, kteří jsou označeni remarketingovým kódem. Hanibal Sport se následně rozhodně, že chce všem, kteří v tomto období tuto kategorii navštívili, ale nic nekoupili, zobrazit v obsahové síti Google bannery s kampaní na stany. Vychází z předpokladu, že zákazník projevil zájem, ale nedostal dostatečný impuls k nákupu. Toto 22

23 podvědomé připomenutí může zafungovat a zákazník se na web vrátí a nakoupí. V praxi funguje remarketing velmi spolehlivě, pokud jsou kampaně správně nastavené Facebook V roce 2010 v jednom ze svých projevů uvedl Jack Neff: Facebook je potenciální marketingová síla, kterou největší hráči na světovém trhu nemohou přehlížet. Facebook je nástroj, který pomáhá přivádět lidi na web pomocí vytváření komunit a nedávno se stal nejnavštěvovanějším webem na světě. Podle registruje Facebook ke dni celkem uživatelů, z toho českých je V tomto počtu jsou zahrnuty i falešné profily, které popisuje odborník na problematiku SEO, Marek Prokop: Údajný počet uživatelů Facebooku v jednotlivých kategoriích naznačuje, že od 15 do 23 let věku je údajných uživatelů českého Facebooku více, než je v České republice v daných věkových kategoriích lidí. I přes fakt, že obsahuje statisíce falešných profilů, se jedná o účinný nástroj, který využívá níže uvedené oblasti internetového marketingu: Presence marketing Presence marketing znamená neustálé zvyšování povědomí o značce. Tedy, jste tam, lidé taky a mluví se o vás. Facebook je pro tento způsob prezentace vhodný hlavně díky hustotě uživatelů. Zkrátka, jsou to nejnavštěvovanější stránky na světě. Branding Branding bývá zaměňován s Presence marketingem, avšak díky tomuto nástroji můžeme dostat do povědomí jedinečnost dané značky a její návaznost na produkty a služby, které nabízí. Umožňuje emocionální působení na zákazníka a jedinečné individuální sdělení. Neznamená zobrazování loga a deskriptoru všude, kde to půjde, ale jeho cílevědomé umístění a budování image značky takovým způsobem, jaký je pro organizaci žádoucí. 23

24 Guerilla marketing a Stealth marketing Tyto nástroje jsou založené na principu utajení. Překračují jinak respektovaná pravidla a jejich cílem je dosažení co nejvyššího cíle s minimalizací nákladů. Guerillový marketing má pevné principy, které umožňují marketérům vytvořit efektivní kampaně s rozsáhlým dopadem na cílovou skupinu. Marketingová kampaň by měla být: nečekaná, drastická, humorná, krátkodobá, levná a s dobrou vůlí. (Jay Conrad Levinson, 1984, 145) Virální marketing Je to nástroj pro masivní sdělení, které svou povahou motivuje příjemce ke sdílení. Využívá se nejčastěji ve formě vtipného videa, u, prezentace či nahrávky rozhovoru. Word of Mouth marketing Tento pojem znamená ústní sdílení zkušeností, zážitků a doporučení. V internetové podobě využívá diskusní fóra, blogy, či chaty. Díky nemožné verifikaci těchto informací se často jedná o nepravdivé údaje, avšak svou dostupností i přesto osloví masy uživatelů Youtube Youtube je největší světová síť pro sdílení videa. (Janouch, 2011, 253) Podle odhadů z více zdrojů zhlédnou uživatelé Youtube denně asi 1,2 miliardy videí. Proto je pro firmy velmi výhodné založit vlastní kanál a získat co nejvíce fanoušků, kteří odebírají jeho příspěvky (videa). Takto je možné dosáhnout větší informovanosti zákazníků zábavnou formou příkladem jsou videorecenze produktů, testování či videa z kurzů, které firmy nabízí. Správnou optimalizací titulků a odkazů umístěných u videa, je možné dosahovat i lepších výsledků při vyhledávání. Zrovna tak počet zhlédnutí videa a počet like pomáhá v Google lépe ohodnotit stránku, která toto video obsahuje a následně ji umožnit lepší pozici ve vyhledávači. Jako příklad uvádím kurz vysokohorské turistiky, který pořádá Hanibal ve 24

25 spolupráci s CK Adventura. Logicky by informace o takovém kurzu na stránkách Adventury měla být relevantnější, protože Adventura pořádá široké spektrum takových kurzů a je to jeden z jejich hlavních produktů (narozdíl od Hanibalu, pro který je takový kurz jen doplňkovou záležitostí). Na tento kurz Hanibalu nejsou vytvořeny žádné PPC kampaně a přesto je na klíčová slova lépe umístěný odkaz na web Hanibalu, který obsahuje, kromě dobré struktury a klíčových slov, také výše zmíněné video s velkým počtem zhlédnutí a dobrým hodnocením. Obrázek 4: Výsledek vyhledávání klíčových slov kurz vysokohorské turistiky. (www.google.com) Blog Blog je webová aplikace, která obsahuje příspěvky jednoho člověka nebo skupiny osob na jedné stránce. Blog obvykle píše osoba, která je zapálená pro konkrétní téma a chce tímto komunikovat s ostatními. Většina blogerů se zároveň snaží vyvolat u článků diskuze a často toleruje i negativní reakce čtenářů. Blog bývá často vnímán jako nezávislý informační kanál, který pružně reaguje na události ve společnosti. Založit blog je velmi jednoduché, pro psaní blogu není důležité znát žádné programovací jazyky. Bloger tedy musí umět pouze psát česky a nejlépe spisovně. Blogy jsou nyní pro organizace mainstreamový prostředek k uvedení jejich myšlenek na trh. Čtenáři blogů prohlíží informace sdílené inteligentními blogery jako jednu z mála forem 25

26 reálné a věrohodné komunikace. Cílové skupiny vstřebávají reklamu se skepsí a považují projevy výkonných ředitelů za vzdálené od reality. Ale dobrý blog, psaný někým ve velké nebo malé společnosti, v neziskové organizaci, církvi nebo v politické kampani, přitahuje pozornost. (Scott, 2008, 205) Blog lze využít k monitorování povědomí firmy, k možnosti účastnit se diskuzí, anebo k vyjádření názoru či zkušenosti na vlastním blogu Newsletter Newsletter (elektronický zpravodaj), je nástroj Direct marketingu tedy přímého reklamního sdělení. Elektronická podoba výrazně snižuje náklady, přestože podléhá přísnější legislativě. Slouží k informovanosti zákazníků, vede je k objednávání zboží a služeb, zvyšuje povědomí o organizaci a zároveň je zpětnou vazbou. K dosažení efektivity je potřeba získat co největší čtenářskou základnu - odběratele, kteří zajistí budoucí zákazníky. Účinnost newsletteru záleží na jeho grafické a obsahové podobě ta by měla být stručná, věcná, výstižná a nepříliš dlouhá. V newsletteru může organizace například upozornit na blížící se termíny pořádaných akcí, na výprodeje či novinky. 26

Efektivita remarketingu v PPC kampaních. Pavel Pfauser

Efektivita remarketingu v PPC kampaních. Pavel Pfauser Efektivita remarketingu v PPC kampaních Pavel Pfauser Bakalářská práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Čermák Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí (Bakalářská

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti. Lukáš Sitta

Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti. Lukáš Sitta Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti Lukáš Sitta Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá způsoby sledování chování zákazníka na podnikových webových

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ Veronika Svatošová 1 1 Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 95, 532 10 Pardubice Email: Veronika.svatosova@student.upce.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Studijní obor: Marketingová komunikace Bakalářské studium prezenční Lukáš Krejča Využití sociálních sítí ve firemní marketingové komunikaci

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu Bakalářská práce Vypracoval: Martin Brablec Vedoucí práce: Mgr. David Kořínek Jarní semestr 2008 EFFECTIVITY

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ Obor B3107 Textilní marketing Katedra hodnocení textilií MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP Roman Kopecký KHT 575 Vedoucí

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza rostoucího podílu Google Czech Republic na trhu s internetovou reklamou Autor BP: Lukáš Bártl Vedoucí BP: Ing. Jindřich Čadík 2012,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Jana Šindelářová : Prof. Ing. Jaroslav Jandoš,

Více

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

TVORBA OBCHODNĚ ÚSPĚŠNÉHO WEBU

TVORBA OBCHODNĚ ÚSPĚŠNÉHO WEBU Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Snížek : Ing. Jiří Kacerovský : Ing.

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení vybraných e-shopů v České republice Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic Tomáš Hurt Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více

Studijní obor: Management

Studijní obor: Management Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management METODY SEO (SEARCH ENGINE OPTIMISATION) A SEM (SEARCH ENGINE MARKETING) A JEJICH POUŽITÍ V ČESKÉM ONLINE PROSTŘEDÍ Methods of

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING Marketing department Handbook Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí Winstona Churchilla 3 Praha E: jiri.markvart@gmail.com AUTOŘI: Bohdana Ivanytsya Viktor Smolík Radka Bělohradová

Více

Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

Placená reklama na Facebooku

Placená reklama na Facebooku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Placená reklama na Facebooku Bakalářská práce Autor práce: Zuzana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více