Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Autor: Alena Kabotová Vedoucí práce: Ing. Halina Kotíková, PhD. Olomouc 2013

2 Jméno a příjmení: Alena Kabotová Název bakalářské práce: Internetový marketing a jeho použití ve volnočasové organizaci Katedra: Katedra rekreologie (KRL) Vedoucí bakalářské práce: Ing. Halina Kotíková, Ph.D. Rok obhajoby: 2013 Abstrakt: Internetový marketing je v dnešní době nutnou součástí komunikace každé firmy. Tato bakalářská práce popisuje nástroje, které může pro komunikaci volnočasová organizace využít, nastiňuje jejich přínos, a na základě praktických poznatků uvádí doporučení, které typy nástrojů jsou ideální pro danou marketingovou aktivitu. Popisuje způsoby využití, jejich uvedení do praxe a správu. Klíčová slova: Internet, sociální internet, AdWords, Google Analytics. on-line marketing, PPC, linkbuilding, remarketing, Google 2

3 Author s first name and surname: Alena Kabotová Title of the thesis: On-line marketing and its usage in free-time activity company Department: Katedra rekreologie (KRL) Supervisor: Ing. Halina Kotíková, Ph.D. The year of presentation: 2013 Abstract: Nowdays, online marketing is a must-have of any company s communication. This bachelor thesis describes exact tools, that can be used for online communication and marketing by free-time activity companies. It also describes the advanteges of such tools. On real-life examples it recommends, which online marketing tools are the most suitable for different marketing activities. At last, this bachelor thesis describes the ways of usage and maintainance of these online marketing tools. Keywords: Internet, social internet, online marketing, PPC, linkbuilding, remarketing, Google AdWords, Google Analytics. 3

4 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s odbornou pomocí Ing. Haliny Kotíkové, Ph.D., uvedla jsem všechny použité literární, elektronické i ostatní odborné zdroje a řídila jsem se zásadami vědecké etiky. V Praze, dne Alena Kabotová 4

5 Poděkování: Chtěla bych zde poděkovat Ing. Halině Kotíkové, Ph.D., za odborné vedení, připomínky a užitečná doporučení. Děkuji zároveň společnosti Hanibal za umožnění realizace zajímavých volnočasových projektů pod její záštitou, a následně za poskytnutí všech potřebných dat k sepsání této práce. Velký dík patří také mým přátelům, kteří mě v době psaní práce podporovali v čele s mým přítelem, jakožto hlavním kontrolním orgánem. 5

6 Obsah. strana 1 Úvod do problematiky Cíle Cíl práce Výzkumné otázky Metodika zpracování práce Syntéza poznatků Vymezení pojmů Marketing Internetový marketing Web 2.0 a Sociální internet Volnočasová organizace Nástroje internetového marketingu SEM (Search Engine Marketing) SEA (Search Engine Advertising) SEO (Search Engine Optimalization) PPC reklama Linkbuilding Remarketing Facebook Youtube Blog Newsletter Použití nástrojů internetového marketingu v praxi PPC kampaně Remarketing Bannerové kampaně Facebook a jiné sociální sítě Linkbuilding Měření pomocí Google Analytics

7 6 Doporučené nástroje internetového marketingu Nejúčinnější nástroje internetového marketingu pro organizaci Doporučené nástroje internetového marketingu pro volnočasové organizace Diskuse 45 8 Závěr Souhrn Summary Referenční seznam

8 1 Úvod do problematiky Použití internetového marketingu je dnes již zásadním předpokladem správného fungování firem, které působí na internetu, a často nejen těch. Jedním z cílů (a často tím hlavním) všech organizací je přivést co nejvíce zákazníků či účastníků na svoje internetové stránky nebo do svých provozoven, a zvýšit tak nejen prodeje, ale i povědomí o své organizaci. Díky široké škále nástrojů internetového marketingu mají firmy a organizace možnost vybrat si jejich vhodnou kombinaci tak, aby splňovaly téměř všechny jejich požadavky. V dnešní době již reklama nemusí oslovovat masy. Dnes se usiluje o správné zacílení. Zároveň se již nejedná pouze o cestu k prodeji produktů, ale o zvýšení povědomí o organizacích, o šíření informací a budování vztahů, které povedou ke zdravému rozvoji a růstu organizací. Z nedávné studie společnosti Forrester Research vyplynulo, že Američané v současné době tráví každý víkend on-line tolik času, kolik stráví sledováním televize. (Sebastian Tonkin, 2010, 25) 8

9 2 Cíle 2.1 Cíl práce Cílem práce je definovat použití online marketingu a na příkladu konkrétní volnočasové organizace, Hanibal sportu, prezentovat možné využití nástrojů a aplikací v oblasti online marketingu. 2.2 Výzkumné otázky Jaké jsou současné trendy a možnosti internetového marketingu? Existuje možnost využití sociálních sítí jako marketingového nástroje? V jakých případech jsou tyto nástroje vhodné? Jaké nástroje internetového marketingu jsou vhodné pro konkrétní typy organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami? 9

10 3 Metodika zpracování práce V teoretické části této bakalářské práce popíšu pojmy, které jsou potřebné pro orientaci v tématu práce. Uvedu jejich charakteristiku a následné členění. V analytické části uvedu jednotlivé nástroje internetového marketingu v praxi, možnosti jejich využití a nároky na správné fungování. Bakalářská práce je tvořena metodou analýzy sekundárních dat, kterými je zejména odborná literatura, odborná periodika, internetové zdroje, které se zabývají touto problematikou, případové studie firem a konkrétní příklady firmy Hanibal. Firma Hanibal je na trhu od roku Její hlavní činností byl původně prodej outdoorového vybavení, časem rozšířený o půjčovnu, kurzy v horách a testování vybavení. Tuto firmu jsem si vybrala proto, že kromě části marketingu jsem zde dostala příležitost vytvářet volnočasové aktivity pro zákazníky, organizovat kurzy, testování a zároveň použít všechna její data pro bakalářskou práci. 10

11 4 Syntéza poznatků Web otevřel nesmírné možnosti, jak získat úzké spektrum kupujících přímo cílenými zprávami, které stojí jen zlomek rozpočtu na velkou reklamu. (Scott, 2008, 7) Aktuálním trendem v online marketingu je zaměření na co možná nejpřesnější cílení komunikace, a to hlavně pomocí dat, získaných ze sociálních sítí jako jsou Facebook či Google Plus. Data o uživatelích a spojeních mezi nimi jsou pak využívána například v proklikové reklamě (PPC), která je obohacena nejen spojením s konkrétním vyhledávaným klíčovým slovem, ale také s doporučením, zda ta či ona stránka (produkt, služba) nebyla již využita, popřípadě doporučena někým, kdo je s konkrétním uživatelem spojen v sociálních sítích. Za starých časů byly jedinými možnostmi reklamy tradiční necílená reklama v novinách, časopisech a magazínech, rádiu, televizi, případně cílená reklama například formou direct mailingu. Ale tato média dokážou pouze obtížně zacílit individualizované vzkazy na specifické kupující. (Scott, 2008, 29) 4.1 Vymezení pojmů Marketing Marketing můžeme definovat několika možnými způsoby a pohled na něj se u různých autorů a ekonomů velmi liší. Mnozí si pod pojmem marketing představí pouze klasickou reklamu v televizi nebo billboard u dálnice. Jedná se však o mnohem složitější disciplínu. Nejznámější definici marketingu uvádí Philip Kotler, považovaný za ikonu tohoto odvětví. Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními. (Armstrong, Kotler, 1998, 111) V této definici jsou použita dvě velmi důležitá slova: společenský a proces. Marketing totiž není statickou disciplínou. Právě naopak, jde o disciplínu, která se neustále vyvíjí a v dnešní době je obsahově mnohem bohatší, než kdy předtím. Vývoj moderních komunikačních technologií dnes nabízí mnohem větší variabilitu a efektivnost marketingové 11

12 komunikace. Je tedy jasné, že nabízí mnohem širší skálu nástrojů, díky kterým mohou firmy výrazně lépe uspokojovat potřeby zákazníků. Marketing lze samozřejmě také charakterizovat jako soubor nástrojů, které podniku umožňují měnit nabídku dle přání zákazníka. (Armstrong, Kotler, 1998, 111). A v dnešní době jsou právě přání a zájmy zákazníka naprosto klíčovou informací, se kterou se v marketingu pracuje Internetový marketing Internetový, neboli online marketing, je formou komunikace se zákazníkem, při které firma využívá celou řadu online nástrojů, kterým bude věnována celá jedna kapitola této práce. Zde je ale velmi důležité si uvědomit, v jaké situaci se momentálně internet jako takový nachází. Už dávno totiž nejde jen o propojení počítačů po celé Zemi Web 2.0 a 3.0 Výrazem web 3.0 je charakterizována podoba webu tak jak ji známe dnes. V minulosti byl web statickou záležitostí, seznamem adres a stránek s obsahem, který se jen málokdy měnil. Dnes je tomu jinak. Ve světě webu 2.0 jsou uživatelé sami vtaženi do tvorby webu, dochází k propojování jeho obsahu, k mnohem větší interaktivitě a sdílení informací. Obsah webu je mnohem více dynamický. Web 3.0 pak navazuje na tuto tezi a hovoří o zvětšování míry sociálního propojení, personifikace a sdílení online aplikací. Dnešní uživatelé webu sdílejí mnohem více osobních informací a dávají tak šanci ostatním subjektům vytvářet mnohem lépe cílený obsah a komunikaci šitou přesně na míru Sociální internet Právě sdílení osobních informací a veřejné vyjadřování preferencí je stavebním prvkem sociálního webu. Vychází z přirozené potřeby lidí sdružovat se a komunikovat s lidmi podobných zájmů a zaměření. A právě spojení tohoto faktu s výhodami dynamického prostředí současného internetu vedlo ke vzniku internetu sociálního. V něm si člověk a s ním spojené sociální skupiny sami vytváří obsah webu, a zároveň dávají veřejně najevo své preference. Toho využívají ostatní subjekty, které se snaží vytvářet takový obsah, který by pro dané skupiny mohl být zajímavý. 12

13 Příkladem jsou nejznámější sociální sítě: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Flickr, Lidé.cz a další Volnočasová organizace Cílem volnočasové organizace je výchova, vzdělávání a zpracování volného času dětí a dospělých. Vyvíjí činnosti, které nabízí účastníkům jednorázovou či pravidelnou účast. Právní formy organizací mohou být jak ziskové fyzické osoby, obchodní společnosti či družstva, tak neziskové občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti či nadace. 13

14 4.2 Nástroje internetového marketingu Nástroje internetového marketingu jsou popisovány v mnoha různých zdrojích. V této kapitole jsou popsány nejúčinnější z nich podle aktuálních trendů a možností. SEO a PPC se stalo v posledních letech zaklínadlem. Vyrojily se stovky firem, specializující se doposud pouze na tvorbu WWW stránek, které do svého portfolia služeb zahrnuly také marketingovou podporu stránek směrem k vyhledávačům a prodej reklamy na jejich stránkách. První místa ve vyhledávačích se stala mantrou. (Kubíček, 2010, 11) SEM SEM - Search Engine Marketing, využívá potenciál internetových vyhledávačů pro marketingové a reklamní aktivity. Zahrnuje aktivity spojené s viditelností a nalezitelností ve vyhledávačích optimalizaci webových stránek (SEO) a reklamu ve vyhledavačích (SEA). Definice SEM podle Viktora Janoucha: SEM = SEO + PPC + placené vyhledávání v jiných zdrojích (katalogy). SEM funguje na principu aukce zohledňující kvalitu. Vyhrávají inzerenti, kteří nabízí nejrelevantnější reklamy za nejvyšší cenu. Jelikož je nabídková cena jasná (vyšší nabídka vyhrává), je kvalita dána právě relevancí. Kvalita je určena algoritmem, který vyhodnocuje několik faktorů, včetně míry prokliků, relevanci reklamy a obsahu klíčových slov na vstupní stránce, oproti kterým je reklama zobrazována. (Sebastian Tonkin, 2010, 238) SEA SEA Search Engine Advertising reklama ve vyhledávačích. SEA nabízí zobrazení reklamního sdělení při hledání konkrétních klíčových slov. Účinnost reklamy je vysoká, můžeme tedy téměř okamžitě měřit výsledky. Avšak její efekt není dlouhodobě výhodný. Za umístění v předních pozicích je třeba stále platit, přitom pokud se nám dobře podaří využívat SEO, můžeme podobný efekt v dlouhodobém horizontu získat téměř zdarma. Jak uvádí Soňa Petruželová ze společnosti H1, je proto potřeba reklamu optimalizovat a mít nad ní absolutní kontrolu. 14

15 4.2.3 SEO SEO - Search Engine Optimalization je metodika optimalizace webu pro vyhledávače. Využívá sadu nástrojů, které ovlivňují výsledky v přirozeném (organickém) vyhledávání. Jedná se například o optimalizaci klíčových slov a frází na webu, optimalizaci obsahu webu, nastavení zdrojového kódu stránky, vytváření zpětných odkazů a sledování trendů ve vyhledávání. V případě trvalé a kvalitní práce na SEO přináší dlouhodobý efekt. Pokud webové stránky nabízí kvalitní a originální obsah, případně na něj odkazují jiné kvalitní weby, získává tím i lepší hodnocení ve vyhledávačích (např. Google nazývá princip hodnocení webů Page Rank). A tím pádem také získává lepší pozice ve výsledcích vyhledávání. Cesta na první místo na první stránce je často dlouhá, ovšem pokud je pozice dosaženo čestně, je takový výsledek dlouhodobý a velmi přínosný. Pokud se ovšem subjekt pokouší dostat své stránky na první místa nepovolenými technikami, jako je například velké množství zpětných odkazů z nekvalitních nebo podvodných webů, obsah, který není relevantní, ale jen obsahuje klíčová slova a fráze, může se setkat s penalizací nebo dokonce odstraněním webu z výsledků vyhledávání. Podle specialisty na internetový marketing, Viktora Janoucha, není optimalizace pro vyhledávače jen technická disciplína, ale především tvůrčí činnost PPC reklama PPC tedy pay per click je účinná forma reklamy, kdy platba probíhá až v případě kliknutí na propagovaný odkaz. Největší výhodou PPC reklamy je její měřitelnost a zároveň velmi dobré možnosti cílení. Nejznámějšími PPC systémy jsou Google AdWords a Sklik (Seznam.cz). V České republice byl prvním systémem proklikové reklamy etarget, ale ten se v současné době orientuje více na Slovensko, kde má silné partnerské weby. Dále je možné využít ještě AdFox (portály centrum.cz, volny.cz a další partnerské weby). 15

16 PPC reklama je jednou z nejúčinnějších forem marketingové komunikace na Internetu. Vysoká účinnost se projevuje nejen v relativně nízké ceně této reklamy, ale také ve skutečně přesném cílení na konkrétní zákazníky. Možnost svázat zobrazení reklamy s tím, co lidé na internetu hledají, a dát jim alternativní odpověď (k přirozeným výsledkům), znamená vysokou pravděpodobnost získání návštěvníků a následně zákazníků. (Janouch, 2011, 165) Reklama ve vyhledávání Na webu je tolik informací, že jediným způsobem, jak mohou hledači oddělit to, co je relevantní a důležité, je použít počítače nebo crowdsourcing, obvykle ve formě efektní rovnice zvané algoritmus. (Sebastian Tonkin, 2010, 27) PPC systémy poskytují možnost zobrazit reklamu relevantním zákazníkům těm, kteří mají o produkt nebo službu zájem (projevený hledáním konkrétních slov). Výsledky PPC jsou navíc jednoduše měřitelné a kontrolovatelné. Ve vyhledávací síti se cílí pomocí textu a klíčových slov, v obsahové síti je mnohem větší podíl grafických formátů reklamy, jako jsou bannery či videa. Při tvorbě reklamy je možné zohlednit i návyky při vyhledávání ve večerních hodinách uživatelé prohlíží a klikají více na bannery (obrázky), ráno je účinnější reklama v textu. (Marek Slavíček, školení PPC reklamy, společnost H1). Sledované ukazatele Při tvorbě PPC kampaní pracujeme s následujícími ukazateli: CpC cost per click. Cena za přivedeného zákazníka, v nastavení se zadává maximální akceptovatelná cena, ale obvykle bývá reálná cena nižší. CpM cost per mile cena za tisíc zobrazení. Využívá se při reklamě v obsahové síti při platbě za počet zobrazení. Dnes se využívá čím dál méně. CTR click through rate míra prokliku. Vyjadřuje poměr mezi prokliky a zobrazením. Například při 50 zobrazení a 5 proklicích : 5/50x100=10% CTR. Vysoká hodnota znamená vyšší pozici a nižší reálnou cenu za proklik. Konverze: měření konverzí je důležité pro výpočet návratnosti investic (ROI return of investment). Konverzní poměr udává, kolik procent návštěvníků uskutečnilo cíl stanovený webem (objednávka a podobně). Hodnota konverze je vyčíslitelný přínos konverze, například cena jedné objednávky. V případě padesáti prokliků a pěti 16

17 konverzí je konverzní poměr 10%. Pro tento výpočet je potřeba nastavit konverzní kód z poslední stránky, která následuje po uskutečnění cíle. Je to tedy například stránka, která se zobrazí po dokončení objednávky nebo rezervace. Cena v PPC reklamě Cenu PPC reklamy si určuje každá organizace sama. Na nejvíce vyhledávaná slova ale cílí také nejvíce organizací, takže pokud je cílem organizace zobrazení v dané kategorii na lepší pozici, je potřeba cenu za proklik nastavit výše, než ji má konkurence. Znamená to tedy, že je u všech inzerátů rozdílná cena. Lektor PPC kampaní Marek Slavíček ze společnosti H1 zároveň upozorňuje, že je potřeba inzerci pečlivě hlídat. Pokud se totiž změní obsah stránky, na kterou odkazujeme, ale nezmění se text inzerátu, zákazníci nakonec nenajdou to, co hledali, a my za proklik platíme zbytečně. V případě, že je obsah webu kvalitní a uživatel na stránce najde to, co opravdu hledal, zvyšuje se konverzní poměr a klesá tak reálná cena, kterou jsme za přivedení zákazníka zaplatili. Pozice reklamy Vyhledávače fungují na rozdílných principech. Ještě začátkem letošního roku byl nastavený systém Skliku tak, že v katalogu Seznam.cz po zaplacení reklamy získávala organizace odkaz na první stránce bez ohledu na pozici. V únoru došlo ke změně podmínek a byl nastavený podobný aukční systém jako AdWords (Google) zde si firmy mohou nastavit přesnou pozici, a pokud budou chtít být na prvním místě, budou se takto zobrazovat. Pokud na inzerát navazuje správný obsah webu, získává lepší hodnocení. Google AdWords tyto inzeráty upřednostňuje před ostatními i v případě, že je jejich nabízená cena o něco nižší. Sklik má podobné vyhodnocování a k upřednostnění inzerátu je potřeba splnit ještě více parametrů. Nelze tedy spoléhat na účinnost PPC kampaní na úkor optimalizace a obsahu webu. Relevance reklamy Relevance znamená míru shody mezi klíčovými slovy, reklamními texty a cílovou stránkou, na kterou inzerát odkazuje. Je důležité na základě analýzy správně vybrat klíčová slova a upravit text inzerátu. Klíčová slova by měla odpovídat obsahu nabídky, je tedy důležitá i odbornost při jejich vytváření. 17

18 Cíl vyhledávače Cílem každého provozovatele WWW stránky je přivést na své stránky co nejvíce uživatelů. Návštěvník = příjem. Příjem z reklamy, případně z prodeje dalších služeb. I Seznam nebo Google se snaží přivádět denně na své stránky co nejvíce uživatelů. (Kubíček, 2010, 35) Vyhledávače pracují na tom, aby uživatelům poskytovaly relevantní výsledky, tedy to, co uživatelé skutečně hledají. Používají k tomu speciální programy, které neustále procházejí weby po celém světě. Klíčová slova Správná klíčová slova jsou taková, která nejen přivedou návštěvníky, ale udělají z nich zákazníky. (Kubíček, 2010, 84) Optimalizovat na správná klíčová slova neznamená vybrat obecná slova, ale ta slova, která uživatele skutečně uspokojí. Pokud nabízíme například kurzy v přírodě a použijeme slovo kurzy, pravděpodobně se setkáme s vysokou cenou za proklik a inzerát bude nabízen i člověku, který hledá jazykové kurzy či kurzy měn. Pro tyto uživatele bude výsledek hledání nerelevantní. Zvolením klíčových slov kurzy v přírodě či zimní (letní) kurzy dosáhneme sice menšího množství zobrazení, ale uživatel pravděpodobně najde opravdu to, co hledal. Příkladem může být reklama společnosti Hanibal na termoprádlo z merino vlny. Slovo prádlo či merino vyhledává více uživatelů, ale cílem je zákazník, který hledá funkční prádlo z merino vlny. Proto je inzerát na spojení slov prádlo merino účinnější. 18

19 Obrázek 1: Výsledek vyhledávání v Google ze dne ( Texty reklamních kampaní Texty reklam by měly být stručné, informativní a konkrétní a měly by zákazníka vybízet k akci. Musíme počítat s tím, že se náš inzerát objeví na stránce ve společnosti inzerátů naší konkurence. Proto záleží na tom, aby právě ten náš nejlépe zaujal, případně nabídl ty nejzajímavější argumenty. Na konkrétní produkt či službu můžeme vytvořit několik reklamních textů, u kterých lze později porovnávat jejich účinnost a podle toho je měnit. Příkladem zde může být uvedená reklamní sestava Hanibal sportu na výrobky Warmpeace z

20 Obrázek 2: Reklamní sestava pro e-shop Hanibal.cz v systému Google AdWords. (https://adwords.google.com/cm/campaignmgmt? u= & c= #c ag&app=cm) Vyhodnocení PPC reklamy Proklikovou reklamu můžeme hodnotit podle celé řady ukazatelů. Samozřejmě záleží na tom, jaký cíl organizace sleduje. Jednou z nejlogičtějších variant je sledování konverzí, tedy počet splněných cílů (objednávek), které organizaci přivedla výše uvedená reklama. Konverze se měří pomocí tzv. měřícího kódu, který je uložený na konverzní stránce tedy stránce, která se zobrazuje pouze ve chvíli, dokončí-li zákazník cíl, který jsme si stanovili. Při prodeji zboží a služeb se jedná například o stránku, která se zobrazí po odeslání objednávky. Ideálním stavem pak je, pokud částka, kterou jsme za kliknutí na náš reklamní text zaplatili, vydělená počtem konverzí, které tento text přivedl, nepřesahuje námi danou určitou mez, kterou jsme ochotní za přivedení zákazníka zaplatit. Tomu se říká cena za konverzi. Je logické, že úspěšnost inzerátu ovlivní nejen jeho forma a obsah, ale také vzhled a obsah cílové stránky, kam vede. Ta by měla nabídnout nejen dostatek informací, které k rozhodnutí o nákupu zákazník potřebuje, ale také musí co nejvíce vybízet ke konečné akci. 20

21 4.2.5 Linkbuilding Linkbuilding budování zpětných odkazů bývá označován jako jeden ze základních stavebních prvků SEO. Podle lektora společnosti H1 se jedná o webovou obdobu public relations. Jak to tedy vypadá? V podstatě jde o rozmisťování zpětných odkazů na vlastní stránky na ostatních, nejlépe tematicky podobně zaměřených webech. Efekt pak může být dvojí. Zaprvé, někdo se z takového odkazu může prokliknout na naše stránky a případně se stát naším zákazníkem. Což je ovšem spíše minoritní efekt. Tím mnohem důležitějším je to, že odkazuje-li na naše stránky velké množství kvalitních webů (webů s vysokým Page Rank), dáváme tak vyhledavačům najevo, že naše stránky jsou kvalitní, obsahují relevantní informace, a tedy by měly být hledajícímu nabídnuty na co nejlepší pozici. V praxi můžeme linkbulding rozpoznat v mnoha formách. Například při čtení článku na určité téma nalezneme možnost kliknout na související odkaz pro získání dalších informací. Nebo na stránkách, pojednávajících o turistice, najdeme v patičce nebo na jiném místě odkaz na další stránky, jako na zajímavé weby. Počty prokliků z těchto odkazů pomáhají získat lepší hodnocení ve vyhledávači, a následně lepší pozici při vyhledávání. Existují však i podvodné způsoby, jak získat velké množství zpětných odkazů. Říká se jim odkazové farmy, což jsou weby, které jsou celé složeny jen ze zpětných odkazů. Ty se snaží zmást vyhledávače. Pokud ovšem takový podvod vyhledávač odhalí, bude takový web, i weby na něj napojené, ve výsledcích vyhledávání penalizovat. 21

22 Obrázek 3: Zpětný odkaz v textu na stránkách kamennimuzici.cz, který odkazuje na stránku Hanibal.cz do sekce sněžnic. (http://www.kamennimuzici.cz/clanky/clanek/sneznice-od-prouti-po-karbonovou-konstrukci- 65/) Remarketing Remarketing je metoda cílení internetové reklamy, vyvinutá Googlem. Její princip spočívá v možnosti cílení na uživatele, kteří již v minulosti navštívili zadavatelův web. Jedná se tedy o jakési připomínací kampaně. (www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/remarketing) Princip je jednoduchý. Zadavatel si nejdříve do různých sekcí svého webu přidá takzvaný remarketingový kód, kterým si návštěvníky těchto sekcí označí. Ve své obsahové i vyhledávací síti pak Google dokáže tyto návštěvníky rozpoznat a zobrazit jim relevantní kampaň, kterou si zadavatel připravil. Konkrétní příklad: Od ledna do dubna se na stránkách Hanibal.cz podívá do kategorie Stanů přes 40 tisíc návštěvníků, kteří jsou označeni remarketingovým kódem. Hanibal Sport se následně rozhodně, že chce všem, kteří v tomto období tuto kategorii navštívili, ale nic nekoupili, zobrazit v obsahové síti Google bannery s kampaní na stany. Vychází z předpokladu, že zákazník projevil zájem, ale nedostal dostatečný impuls k nákupu. Toto 22

23 podvědomé připomenutí může zafungovat a zákazník se na web vrátí a nakoupí. V praxi funguje remarketing velmi spolehlivě, pokud jsou kampaně správně nastavené Facebook V roce 2010 v jednom ze svých projevů uvedl Jack Neff: Facebook je potenciální marketingová síla, kterou největší hráči na světovém trhu nemohou přehlížet. Facebook je nástroj, který pomáhá přivádět lidi na web pomocí vytváření komunit a nedávno se stal nejnavštěvovanějším webem na světě. Podle registruje Facebook ke dni celkem uživatelů, z toho českých je V tomto počtu jsou zahrnuty i falešné profily, které popisuje odborník na problematiku SEO, Marek Prokop: Údajný počet uživatelů Facebooku v jednotlivých kategoriích naznačuje, že od 15 do 23 let věku je údajných uživatelů českého Facebooku více, než je v České republice v daných věkových kategoriích lidí. I přes fakt, že obsahuje statisíce falešných profilů, se jedná o účinný nástroj, který využívá níže uvedené oblasti internetového marketingu: Presence marketing Presence marketing znamená neustálé zvyšování povědomí o značce. Tedy, jste tam, lidé taky a mluví se o vás. Facebook je pro tento způsob prezentace vhodný hlavně díky hustotě uživatelů. Zkrátka, jsou to nejnavštěvovanější stránky na světě. Branding Branding bývá zaměňován s Presence marketingem, avšak díky tomuto nástroji můžeme dostat do povědomí jedinečnost dané značky a její návaznost na produkty a služby, které nabízí. Umožňuje emocionální působení na zákazníka a jedinečné individuální sdělení. Neznamená zobrazování loga a deskriptoru všude, kde to půjde, ale jeho cílevědomé umístění a budování image značky takovým způsobem, jaký je pro organizaci žádoucí. 23

24 Guerilla marketing a Stealth marketing Tyto nástroje jsou založené na principu utajení. Překračují jinak respektovaná pravidla a jejich cílem je dosažení co nejvyššího cíle s minimalizací nákladů. Guerillový marketing má pevné principy, které umožňují marketérům vytvořit efektivní kampaně s rozsáhlým dopadem na cílovou skupinu. Marketingová kampaň by měla být: nečekaná, drastická, humorná, krátkodobá, levná a s dobrou vůlí. (Jay Conrad Levinson, 1984, 145) Virální marketing Je to nástroj pro masivní sdělení, které svou povahou motivuje příjemce ke sdílení. Využívá se nejčastěji ve formě vtipného videa, u, prezentace či nahrávky rozhovoru. Word of Mouth marketing Tento pojem znamená ústní sdílení zkušeností, zážitků a doporučení. V internetové podobě využívá diskusní fóra, blogy, či chaty. Díky nemožné verifikaci těchto informací se často jedná o nepravdivé údaje, avšak svou dostupností i přesto osloví masy uživatelů Youtube Youtube je největší světová síť pro sdílení videa. (Janouch, 2011, 253) Podle odhadů z více zdrojů zhlédnou uživatelé Youtube denně asi 1,2 miliardy videí. Proto je pro firmy velmi výhodné založit vlastní kanál a získat co nejvíce fanoušků, kteří odebírají jeho příspěvky (videa). Takto je možné dosáhnout větší informovanosti zákazníků zábavnou formou příkladem jsou videorecenze produktů, testování či videa z kurzů, které firmy nabízí. Správnou optimalizací titulků a odkazů umístěných u videa, je možné dosahovat i lepších výsledků při vyhledávání. Zrovna tak počet zhlédnutí videa a počet like pomáhá v Google lépe ohodnotit stránku, která toto video obsahuje a následně ji umožnit lepší pozici ve vyhledávači. Jako příklad uvádím kurz vysokohorské turistiky, který pořádá Hanibal ve 24

25 spolupráci s CK Adventura. Logicky by informace o takovém kurzu na stránkách Adventury měla být relevantnější, protože Adventura pořádá široké spektrum takových kurzů a je to jeden z jejich hlavních produktů (narozdíl od Hanibalu, pro který je takový kurz jen doplňkovou záležitostí). Na tento kurz Hanibalu nejsou vytvořeny žádné PPC kampaně a přesto je na klíčová slova lépe umístěný odkaz na web Hanibalu, který obsahuje, kromě dobré struktury a klíčových slov, také výše zmíněné video s velkým počtem zhlédnutí a dobrým hodnocením. Obrázek 4: Výsledek vyhledávání klíčových slov kurz vysokohorské turistiky. (www.google.com) Blog Blog je webová aplikace, která obsahuje příspěvky jednoho člověka nebo skupiny osob na jedné stránce. Blog obvykle píše osoba, která je zapálená pro konkrétní téma a chce tímto komunikovat s ostatními. Většina blogerů se zároveň snaží vyvolat u článků diskuze a často toleruje i negativní reakce čtenářů. Blog bývá často vnímán jako nezávislý informační kanál, který pružně reaguje na události ve společnosti. Založit blog je velmi jednoduché, pro psaní blogu není důležité znát žádné programovací jazyky. Bloger tedy musí umět pouze psát česky a nejlépe spisovně. Blogy jsou nyní pro organizace mainstreamový prostředek k uvedení jejich myšlenek na trh. Čtenáři blogů prohlíží informace sdílené inteligentními blogery jako jednu z mála forem 25

26 reálné a věrohodné komunikace. Cílové skupiny vstřebávají reklamu se skepsí a považují projevy výkonných ředitelů za vzdálené od reality. Ale dobrý blog, psaný někým ve velké nebo malé společnosti, v neziskové organizaci, církvi nebo v politické kampani, přitahuje pozornost. (Scott, 2008, 205) Blog lze využít k monitorování povědomí firmy, k možnosti účastnit se diskuzí, anebo k vyjádření názoru či zkušenosti na vlastním blogu Newsletter Newsletter (elektronický zpravodaj), je nástroj Direct marketingu tedy přímého reklamního sdělení. Elektronická podoba výrazně snižuje náklady, přestože podléhá přísnější legislativě. Slouží k informovanosti zákazníků, vede je k objednávání zboží a služeb, zvyšuje povědomí o organizaci a zároveň je zpětnou vazbou. K dosažení efektivity je potřeba získat co největší čtenářskou základnu - odběratele, kteří zajistí budoucí zákazníky. Účinnost newsletteru záleží na jeho grafické a obsahové podobě ta by měla být stručná, věcná, výstižná a nepříliš dlouhá. V newsletteru může organizace například upozornit na blížící se termíny pořádaných akcí, na výprodeje či novinky. 26

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu V Marketing na webu Zajímavá čísla z oblasti online marketingu PPC PPC kampaně obecně PPC v rámci Google AdWords PPC v rámci Seznam Skliku PPC v rámci Facebooku Online marketing Nezapomeňte na základ online

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje Životní cyklus produktu 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje JakÁ KPI a kde je měřit? Data z bannerových reklamních systémů (ať již prodej na

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

200 tis. Naši zákazníci. E-mail marketing. www.aitom.cz. Co získáte využitím služby?

200 tis. Naši zákazníci. E-mail marketing. www.aitom.cz. Co získáte využitím služby? E-mail marketing Jak často kontrolujete svůj e-mail? Buďte neustále v kontaktu se svými zákazníky nebo odběrateli. Připravíme vám graficky i obsahově atraktivní newsletter a pomůžeme s výběrem zajímavých

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AZ Media = internet marketing, internetová prezentace, internetový obchod, SEO optimalizace, PPC kampaně a vše pro Vaše zviditelnění a prosazení reklamy na internetu. Naše společnost

Více

PPC inzerce Sklik od Seznam.cz

PPC inzerce Sklik od Seznam.cz PPC inzerce Sklik od Seznam.cz 1 Obsah 1. O Seznam.cz 2. Seznam.cz v číslech 3. Co je Sklik 4. Sklik v číslech 5. Sklik ve vyhledávací síti 6. Sklik v obsahové síti 7. Grafická inzerce v obsahové síti

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

PPC v sociálních sítích

PPC v sociálních sítích PPC v sociálních sítích Otázky do začátku Víte, co znamená PPC? Kde všude se potkáváte s reklamami? Na YouTube například? Máte tušení, zda jsou PPC na sociálních sítích vhodné pro výkonnostní kampaně?

Více

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE ŽHAVÉ NOVINKY ve zvýšení prodejního výkonu ONLINE Miroslav Král, Managing Partner, MarketUP 2 1. KOMBINACE TV & Online kampaně Podpořte růst vašeho byznysu v nových

Více

Zbožové vyhledávače. Autor ebooku: Jakub Velička

Zbožové vyhledávače. Autor ebooku: Jakub Velička Zbožové vyhledávače Autor ebooku: Jakub Velička Obsah Co jsou vyhledávače zboží a proč je používat? 4 Zboží.cz 5 Jak funguje? 5 Možnosti optimalizace 8 Datový soubor (XML feed) 8 Technické chyby 8 Obsahové

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

PPC reklama na Seznamu

PPC reklama na Seznamu PPC reklama na Seznamu O čem to bude Co je PPC reklama + historie Současný stav Skliku Výhody Skliku Řazení inzerátů Výpočet skutečné ceny za kliknutí Shody klíčových slov Dynamické inzeráty Měření a vyhodnocování

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Efektivní PPC reklama pro firmy

Efektivní PPC reklama pro firmy Efektivní PPC reklama pro firmy E-marketingová konference JHK Markéta Janochová 25. 3. 2015 O čem se dnes budeme bavit? Představení a výhody PPC Jak naplánovat PPC kampaň Časté chyby Otázky a diskuze Začínáme:

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O.

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. Společnost OKAY s.r.o. se od svého založení v roce 1994 stala jednou z nejúspěšnějších společností na trhu s elektronikou. Kromě e-shopu vlastní největší síť prodejen elektra

Více

Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o.

Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o. Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o. www.potrubi.cz Společnost D-klima, s.r.o. se zabývá výrobou vzduchotechnickývh komponentů a provozuje e-shop www.potrubi.cz.

Více

Remarketing. František Štrupl. Industry manager Retail ecommerce. Ecommerce forum 28. 5. 2014

Remarketing. František Štrupl. Industry manager Retail ecommerce. Ecommerce forum 28. 5. 2014 Remarketing František Štrupl Industry manager Retail ecommerce Ecommerce forum 28. 5. 2014 Cílem je konverze Vaše cílová skupina Váš web Jedna návštěva většinou nestačí 96% Opustí stránky bez požadované

Více

PPC reklama prakticky

PPC reklama prakticky Proč PPC zvolit a na co si dát pozor, aneb kdy má firma uvažovat o profi PPC kampaních, kdy je dělat na koleni a kdy je nedělat vůbec. 26. 5. 2010 Obsah 1 Co je PPC 2 Jak probíhá realizace PPC kampaní

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA

PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA Invia.cz je přední český zprostředkovatel zájezdů. Neustále hledá další cesty jak oslovit nové zákazníky i jak proměnit více návštěvníků svého webu v zákazníky. V prosinci roku 2013

Více

www.ubytovani-levne.cz

www.ubytovani-levne.cz Představujeme vám katalog kvalitního ubytování Vážení partneři, katalog ubytovani-levne.cz je ambiciózní projekt, který na jednom místě sdružuje informace o ubytování v přímém napojení na tipy na výlety.

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

Efektivita PPC reklamy ve vyhledávačích. Internet Advertising Conference 25.4.2013

Efektivita PPC reklamy ve vyhledávačích. Internet Advertising Conference 25.4.2013 Efektivita PPC reklamy ve vyhledávačích Internet Advertising Conference 25.4.2013 2020 Efektivita PPC reklamy ve vyhledávačích Optimics 2 GOOGLE GLASS g.co/projectglass youtu.be/_mrf0rbxieg GOOGLE ADWORDS

Více

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Martina Lambert Praha 19.5.2011 Strana 1 Obsah Příprava on-line kampaně Průběžná kontrola a vyhodnocení Měřit, měřit, měřit (aneb jaké nástroje

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz 6 tipů pro Strategii k radosti Michal Kolář www.kolami.cz Do rukou se Vám dostává ebook 6 tipů pro Strategii k radosti s tipy, které dokáží posunout affiliate spolupráci v kombinaci s PPC reklamou na jiný

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Stručně o studiu CobraDesign

Stručně o studiu CobraDesign Stručně o studiu CobraDesign CobraDesign je grafické studio zabývající se především webdesignem a internetovým obchodováním se vším, co s tím souvisí, tedy včetně účinné SEO optimalizace a online marketingu.

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Naše služby v oblasti SEO optimalizace

Naše služby v oblasti SEO optimalizace Grafika Webdesign Eshopy Naše služby v oblasti SEO optimalizace OBSAH: 1 2 3 4 5 6 Stručně o tom, co SEO optimalizace je a jak funguje 2 Co vše v rámci SEO optimalizace provádíme 3 Kolik SEO optimalizace

Více

Kam nemůže váš obchod, tam nastrčte affiliate partnera VIVANTIS a.s.

Kam nemůže váš obchod, tam nastrčte affiliate partnera VIVANTIS a.s. Kam nemůže váš obchod, tam nastrčte affiliate partnera VIVANTIS a.s. Petr Soukup OBSAH Představení provizního systému pro partnery Co může přinést provizní systém vašemu eshopu? Jak motivovat a vzdělávat

Více

NABÍDKOVÝ DOKUMENT. efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o.

NABÍDKOVÝ DOKUMENT. efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o. NABÍDKOVÝ DOKUMENT efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o. CO UMÍME A DOKÁŽEME Analýzy - provedeme analýzy přístupnosti, použitelnosti a návštěvnosti, abyste mohli posoudit, jak je Váš internetový

Více

Aktuální trendy v SEO/SEM

Aktuální trendy v SEO/SEM Aktuální trendy v SEO/SEM www.seoplus.cz Tomáš Nohál Obsah školení: Jak funguje SEO v roce 2015 Jak jsou důležité mobilní weby pro vyhledávače Jak dopadly Firmy.cz Vyplatí se porovnávače zboží a jak je

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích SEO, SEM a marketing v PPC systémech Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Obsahový marketing je pravidelná tvorba a distribuce obsahu různými digitálními

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů je dobře cílená: Návštěvník

Více

Každý, kdo zařizuje interiér, chodí na

Každý, kdo zařizuje interiér, chodí na Každý, kdo zařizuje interiér, chodí na Nejnavštěvovanější interiérový portál! Jednička v oblasti interiéru a bytové kultury máme nejvyšší návštěvnost cca 35.000 un/měsíc nejvyšší počet zobrazení 450.000

Více

Česká asociace pro arbitráž

Česká asociace pro arbitráž PŘÍPADOVÁ STUDIE Česká asociace pro arbitráž (CAA) Profil klienta a zadání Česká asociace pro arbitráž zajišťuje vedení rozhodčích řízení pro obchodní i soukromé spory majetkového charakteru. CAA sdružuje

Více

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com Case Study internetová kampaň Kategorie: politická reklama Termín: 19.01. - 31.1.2006 Zadavatel: CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

Více

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let Bc. Robert Duben On-line marketing 25 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství:, Média, reklama a PR Vysokoškolské/ universitní Česká republika E-mail: dubenr@gmail.com Telefon: 776588108 Osobní www: http://www.duben.pro

Více

Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určená 12 Pro koho je tato kniha zbytečná 12 Konvence použité v knize 12

Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určená 12 Pro koho je tato kniha zbytečná 12 Konvence použité v knize 12 Úvod 11 Komu je kniha určená 12 Pro koho je tato kniha zbytečná 12 Konvence použité v knize 12 KAPITOLA 1 Internetový marketing 13 Charakteristika Internetu 14 Marketing na Internetu 17 SWOT analýza 18

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011 Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Květen 21 Leden 211 Průběh plnění MediaCom Praha zajistil realizaci internetové komunikace v zemích EU, a to v souladu s nabídkou veřejné zakázky. Konkrétní

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

Sklik Retargeting pro Invia.cz Marketing Monday, 19. 5. 2014. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Sklik Retargeting pro Invia.cz Marketing Monday, 19. 5. 2014. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Sklik Retargeting pro Invia.cz Marketing Monday, 19. 5. 2014 Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dnes dozvíte Co je retargeting a k čemu je dobrý Případová studie Invia.cz Co plánujeme

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Tisková zpráva PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Internetová reklama zaznamenala v roce 2013 stejně jako v předchozích letech dvojciferný

Více

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO Obsah Úvodem... 11 Komu je kniha určena...12 Pro koho je tato kniha zbytečná...12 Proč optimalizovat...12 Tajemství této knihy v jedné větě...13 Konvence použité v knize...13 Kapitola 1 Search Engine Marketing

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Smysl SEO Dlouhý ocas Crawler PageRank S-rank Latent Semantic Indexing (LSI) Trust Rank Sandbox

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK Vypracoval: Ondřej Franek Skupina: EB1SIP01 Datum: 15. 12. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Název webu... 2 3. Záměr a cíle... 2 4. Cílové publikum... 2 5. Příjmový

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH Fakta a čísla o internetu Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH MEDIARESEARCH PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Výzkumná agentura - široké portfolio produktů a služeb: Analýzy Zpracování dat Elektronické měření sledovanosti

Více