AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2015"

Transkript

1 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2015 Brno, květen 2016

2 OBSAH 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SLOŽENÍ ORGÁNŮ ŠKOLY DLE ZÁKONA, STATUTU A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ZASTOUPENÍ ŠKOLY V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE ŠKOLY ZMĚNY VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY KREDITNÍ SYSTÉM STUDIA DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY STUDENTI STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH, SAMOPLÁTCI STUDENTI VE VĚKU NAD 30 LET NEÚSPĚŠNÍ STUDENTI OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI ABSOLVENTI ABSOLVENTI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRÁCE S ABSOLVENTY A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE ZÁJEM O STUDIUM ZÁJEM O STUDIUM PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY UCHAZEČI O STUDIUM V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU, KTEŘÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ABSOLVOVALI NA JINÉ VYSOKÉ ŠKOLE SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLNÉ V PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA STIPENDIA PORADENSTVÍ, ZAJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ KVALITY PORADENSKÝCH SLUŽEB ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY UCHAZEČŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ZAMĚSTNANCŮ INFRASTRUKTURA FONDY KNIHOVEN INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST (VE SMYSLU 1 ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH) NAPLŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU MŠMT ČR A DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKADEMIE STING PUBLIKAČNÍ ČINNOST POŘÁDÁNÍ VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PROPOJENÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI S ČINNOSTÍ VZDĚLÁVACÍ A ZAPOJENÍ STUDENTŮ SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU SPOLUPRÁCE NA VÝZKUMNÝCH A TVŮRČÍCH PROJEKTECH

3 11.7 ODBORNÁ SPOLUPRÁCE S REGIONEM ÚČAST NA ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACÍ NÁKLADY NA VÝZKUM, VÝVOJ A TVŮRČÍ ČINNOST INTERNACIONALIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY VNĚJŠÍ HODNOCENÍ KVALITY FINANČNÍ KONTROLA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ASOCIACÍCH, ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ASOCIACÍCH, ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH ZÁVĚR

4 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká škola v Brně (dále jen AKADEMIE STING ) byla jako vysoká škola schválena Rozhodnutím MŠMT čj / ze dne , které nabylo právní moci dne Vlastní činnost AKADEMIE STING byla zahájena akademickým rokem 2001/2002, kdy poprvé nastoupili studenti do I. ročníku. V souladu se zakládací listinou je AKADEMIE STING zřízena k poskytování těchto činností: vzdělávací a výzkumná, vědecká, vývojová a tvůrčí činnost, zejména v akreditovaných studijních programech podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výchova a vzdělávání, zejména celoživotní vzdělávání, činnosti související. 2 Základní údaje 2.1 Kontaktní údaje Úplný název vysoké školy: AKADEMIE STING, o.p.s. zapsána u KS v Brně, rejstřík o.p.s., oddíl O, vložka 170 Používaná zkratka názvu: AKADEMIE STING IČ: Adresa: Brno, Stromovka 1, Jihomoravský kraj Adresa druhé budovy: Brno, Pod nemocnicí 25, Jihomoravský kraj Telefon, FAX: E- mail: Web: Statutární orgán: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., ředitel 2.2 Organizační schéma Soukromá vysoká škola AKADEMIE STING má právní formu obecně prospěšné společnosti. Všechny zásadní skutečnosti ovlivňující řízení vysoké školy jsou uvedeny ve Statutu AKADEMIE STING a v dalších vnitřních předpisech registrovaných MŠMT. Školu řídí rektor, zásadní otázky jsou projednávány v kolegiu rektora. Ve funkcích prorektorů působili v roce 2015 Ing. David Král, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. a prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Organizační schéma je znázorněno na obr. č. 1. 4

5 Kolegium rektora: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Ing. David Král, Ph.D. doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Ing. Jitka Matějková Ing. Eva Vincencová, Ph.D. prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. rektor prorektor pro vzdělávací činnost prorektor pro strategický rozvoj, vedoucí Katedry aplikovaných disciplín prorektor pro vědu a výzkum kvestorka vedoucí Katedry účetnictví a daní vedoucí Katedry ekonomiky a řízení obr. č. 1: Organizační schéma školy 5

6 2.3 Složení orgánů školy dle zákona, statutu a vnitřních předpisů Správní rada: Ing. Pavel Svirák, Dr. Bc. Helena Králová Mgr. Arnošt Riesner předseda člen člen Dozorčí rada: Ing. David Král, Ph.D. MUDr. Jana Králová Mgr. Hana Zahálková předseda člen člen Akademická rada: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., předseda AKADEMIE STING v Brně, rektor Členové: Ing. Petr Bajer, CSc. Regionální a hospodářská komora v Brně, odborný konzultant Mgr. David Dočkal, MBA ENERG-SERVIS a.s., předseda představenstva Ing. Jiří Hlavica, CSc., M.I.M. PORADEX s.r.o., jednatel prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry ekonomiky a řízení Ing. Miroslav Hořický BDO Prima CA, s.r.o. v Brně JUDr. Michal Chládek Mr. Magic, s.r.o., jednatel doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. AKADEMIE STING v Brně, prorektor pro VaV Ing. David Král, Ph.D. AKADEMIE STING v Brně, prorektor pro strategický rozvoj Ing. Martin Komárek Finanční úřad pro JmK, Finanční správa, ředitel JUDr. Dobromila Macháčková Živnostenský úřad města Brna, vedoucí odboru doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. Masarykova univerzita v Brně, prorektor pro strategii doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, prorektorka pro koncepci, rozvoj a IT Ing. Radek Neužil, L.L.M. Komora daňových poradců ČR, tajemník JUDr. Jan Stavinoha Městská správa sociálního zabezpečení v Brně, ředitel Ing. František Šebek, Ph.D. Mesit holding, a.s., předseda představenstva Dr. Bohuslava Šenkýřová VŠFS, o.p.s., rektorka prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. VŠE v Praze, FFÚ, vedoucí katedry veřejných financí Ing. Eva Vincencová, Ph.D. AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry účetnictví a daní doc. Ing. Václav Vinš, CSc. Vysoká škola hotelová Praha, rektor doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D. AKADEMIE STING v Brně, prorektor pro vzdělávací činnost 6

7 Akademický senát: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - předseda prof. JUDr. Karel Marek, CSc. - místopředseda Členové: Mgr. Antonín Schneider - tajemník Ing. Lukáš Trčka, Ph.D. Ing. Eva Vincencová, Ph.D. Zástupci studentů: Petra Lespuchová Vlastimil Navrátil Petr Štefáček Disciplinární komise: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Veronika Pijáčková Hana Vašíčková Petra Lespuchová Vlastimil Navrátil předseda členka členka studentka student (náhradník) 2.4 Zastoupení školy v reprezentaci vysokých škol Zastoupení v České konferenci rektorů: Zastoupení v Radě vysokých škol: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Ing. Monika Hodinková, Ph.D. 2.5 Vize a strategické cíle školy Vize školy Záměrem AKADEMIE STING je patřit mezi prestižní soukromé vysoké školy v České republice. Rozvoj jejího poslání zdůrazní kvalitativní a individuální orientaci vzdělávacího procesu opírajícího se o podněty relevantní aplikované vědeckovýzkumné činnosti a o úzkou interakci s praxí. Jádrem vzdělávacího procesu je snaha udržet vysokou míru uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, a to díky dosažené kvalitě praxí požadovaného vzdělání, včetně žádoucích měkkých dovedností. 7

8 2.5.2 Strategické cíle školy V Dlouhodobém záměru AKADEMIE STING pro rok je provedena základní analýza současného stavu AKADEMIE STING a vytyčeny strategické cíle školy, které jsou v plném rozsahu platné i pro rok Jde zejména o tyto cíle a úkoly: V souladu se světovým rozvojovými tendencemi integrace oborů a stírání rozdílů mezi moderním managementem malých, středních a velkých organizačních jednotek postupně obsahově inovovat výuku dosavadních bakalářských studijních programů B6202 Hospodářská politika a správa (obor Zdaňování ) a B6208 Ekonomika a management (obor Organizace a řízení malých a středních podniků ) s cílem zajistit, aby profil absolventů odpovídal měnícím se potřebám jejich úspěšného uplatnění v moderní praxi. Zvyšovat kvalitu kombinované formy studia, a to zejména vytvářením nových studijních opor ve formě učebních textů a metodických listů a rozvíjením možností elektronické komunikace. Efektivně využívat nově vyvinuté aplikace informačního systému při práce se studenty a absolventy. Podporovat rozšíření nabídky studia v anglickém jazyce a připravit postupné zavádění části výuky v anglickém jazyce. Podporovat v rámci finančních možností školy mimořádně nadané studenty pomocí motivačních a prospěchových stipendií. Zvýšit povědomí mezi uchazeči o studium i samotnými studenty o nadstandardních možnostech získat stipendia v souladu s Pokynem rektora k udělování prospěchových stipendií. Hledat nové cesty, které by umožnily za finančně přijatelných podmínek studentům školy studium v zahraničí. Podporovat mobility studentů. Vyhodnotit současný stav uplatnění absolventů školy v praxi a získané poznatky promítnout do nabízených studijních programů. Zohledňovat požadavky zaměstnavatelů a trhu práce na absolventy. Vytvářet podmínky a umožnit tak studium zdravotně znevýhodněným studentům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Posílit spolupráci s absolventy v oblasti výuky při zajišťování praxe studentů a zpracovávání, příp. oponenturách, závěrečných prací. Posílit komunikaci s absolventy prostřednictvím aplikací v informačním systému. Věnovat systematickou pozornost dalšímu profesnímu a kvalifikačnímu růstu perspektivních interních pracovníků, zejména pak s využitím spolupráce s předními tuzemskými i zahraničními vysokými školami. Podporovat projektový tým k zajištění výzkumné práce školy, který bude mít za úkol realizovat podávání žádostí v dotačních programech pro vědu a výzkum. Pokračovat v propojení interních výzkumů školy s výzkumnou činností studentů vypsáním témat kvalifikačních prací zaměřených na odbornost konkrétních členů výzkumných týmů. Motivovat studenty školy k zapojení do vědeckovýzkumné činnosti školy finančními příspěvky při zapojení na studentských konferencích, soutěžích, grantech, atd. a zapojit studenty do přípravy a motivovat je k aktivnímu vystoupení na konferencích pořádaných školou, podílet se na řešení výzkumných projektů především ministerstev a partnerských vysokých škol. Prostřednictvím partnerských organizací, nabídkových serverů a studentů (především v kombinované formě studia) nabízet řešení aplikovaných výzkumů pro potřeby konkrétních podniků (objednatelů). Prohloubit již fungující nebo vytvořit nové užitečné kontakty s vhodnými zahraničními partnery, a to s cílem zapojení do mezinárodních programů a spoluprací. 8

9 Hledat vhodné adepty z řad studentů navazujícího magisterského studia pro studium v doktorském studijním programu na partnerských univerzitách, kteří by se po zvýšení kvalifikace mohli zapojit do výukové a vědeckovýzkumné činnosti školy. Posílit koncepční řízení personální politiky s cílem získání dalších kvalitních a perspektivních interních odborníků v hlavním pracovním poměru, zejména z řad pedagogů, kteří působí v roli školitelů na státních a veřejných vysokých školách. Zpracovat analýzu současného systému vnitřního hodnocení kvality školy ve smyslu její komplexnosti vůči připravované metodice MŠMT v rámci projektu Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání (KVALITA) jako součásti Individuálních projektů národních. Průběžně doplňovat knihovní fondy o nejnovější odborné publikace, rozšířit možnosti vzdálených přístupů do knihovních databází, profesionalizovat studio pro výrobu distančních opor. V rámci investičního rozvoje se zaměřit zejména na postupné zajištění vlastních vyučovacích prostor a další zkvalitňování materiálně technického a informačního zabezpečení. Zvyšovat úroveň IT služeb poskytovaných uživatelům a zajišťovat jejich dostupnost a spolehlivost. Zvyšovat povědomí o důležitosti bezpečnosti citlivých informací (zálohy dat, archivy, přístupové údaje, antivirové aplikace). Rozvíjet nabídku podpůrných marketingových aktivit a výhod pro studenty prostřednictvím širšího spektra komunikačních kanálů tak, aby byl podpořen zisk plánovaného počtu studentů. Rozšiřovat portfolio spolupracujících firem v rámci studentských praxí, budovat vztahy s těmito partnery a vytvářet tak příležitosti uplatnění pro absolventy školy. Identifikovat vhodné střední a vyšší odborné školy v regionu, navázat s nimi spolupráci a vhodnými propagačními aktivitami oslovit potencionální zájemce o studium. V souladu s pravidly konstrukce rozpočtu hospodařit s plánem vyrovnaného rozpočtu. 2.6 Změny vnitřních předpisů V roce 2015 nedošlo ve vnitřních předpisech AKADEMIE STING k žádným změnám. 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditované studijní programy AKADEMIE STING má akreditovány tyto studijní programy a obory (tabulka 3.1 v příloze): B6202 Hospodářská politika a správa se studijním oborem: 6202R063 Zdaňování prez. i komb. forma studia 6202R021 Finanční kontrola prez. i komb. forma studia B6208 Ekonomika a management se studijním oborem: 6208R074 Organizace a řízení malých a středních firem prez. i komb. forma studia B6804 Právní specializace se studijními obory: 9

10 6804R012 Právo v podnikání prez. i komb. forma studia 6804R028 Právo ve veřejné správě prez. i komb. forma studia N6208 Ekonomika a management se studijním oborem: 6208T086 Podniková ekonomika a management prez. i komb. forma studia V akademickém roce 2014/2015 byly otevřeny obory Zdaňování a Organizace a řízení malých a středních firem. AKADEMIE STING neuskutečňuje žádný z programů: v cizím jazyce (tabulka 3.2 v příloze), tzv. joint/double/multiple degree (tabulka 3.3 v příloze), společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR (tabulka 3.4 v příloze), společně s vyšší odbornou školou (tabulka 3.5 v příloze), mimo obec, ve které má škola sídlo a mimo povinnou odbornou praxi během studia (tabulka 3.6 v příloze). 3.2 Kreditní systém studia Ve všech akreditovaných studijních programech je zaveden klasický systém hodnocení formou zkoušek a zápočtů. Souběžně je zaveden kreditový systém podle ECTS. Student bakalářského studia získá 60 kreditů za každý akademický rok, tj. 180 kreditů za celé tříleté studium, a student navazujícího magisterského studia získá 60 kreditů za každý akademický rok, tj. 120 kreditů za celé dvouleté studium. Kreditní systém se začal v plné míře využívat při přestupech studentů z jiných vysokých škol. Porovnáním doložených studijních plánů se posuzuje nejen počet získaných kreditů, ale i obsah absolvovaných předmětů na jiné vysoké škole. Student může požádat o uznání zkoušek pouze při přijímacím řízení. Všichni úspěšní absolventi školy od roku 2006 dostávají kromě bakalářského a magisterského diplomu i Dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce. Škola není držitelem DS a ECTS labelu. 3.3 Další vzdělávací aktivity Doplňkové vzdělávání vybraných studentů AS je zpravidla realizováno prostřednictvím individuálních školicích seminářů v rámci sjednaných aplikovaných výzkumů daného akademického roku. Podporovány jsou i aktivity odborníků z praxe, kontakty jsou pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány. 10

11 4 Studenti 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech, samoplátci K studovali ve všech ročnících akreditovaných studijních programů celkem 682 studenti, z toho v bakalářských programech 294 studenti a v navazujícím magisterském programu 388 studentů (viz tabulka 4.1 v příloze). Vzhledem k tomu, že AKADEMIE STING o.p.s. je soukromá vysoká škola, jsou všichni její studenti samoplátci (viz tabulka 4.2 v příloze). 4.2 Studenti ve věku nad 30 let K jsme evidovali 249 studentů v kategorii nad 30 let věku. Podstatná většina studentů v této věkové kategorii je zapsána v kombinované formě studia, tj. 248 z celkových 249 (viz tabulka 4.3 v příloze). 4.3 Neúspěšní studenti V kalendářním roce 2015 bylo ukončeno z různých důvodů studium celkem 83 studentům v rámci všech typů studia (viz tabulka 4.4 v příloze). Počty ukončených studií jsou srovnatelné v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia, výrazně převažovalo ukončování studia v kombinované formě. Ukončená studia představují 12 % z celkového počtu studentů. 4.4 Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti AKADEMIE STING o.p.s. má zpracované semestrální plány hospitací ve výuce, které realizují garanti a vedoucí jednotlivých kateder. V průběhu semestrů se podle charakteru předmětů konají písemné kontrolní práce a jsou zadávány písemné semestrální práce nebo případové studie. Během výuky jsou zajištěny individuální konzultace vyučujících pro studenty, které jsou zaměřené na doplnění znalostí, vytvoření studijních návyků a pochopení náročných partií z probírané látky. Při tvorbě nových učebních textů přihlížejí autoři k příčinám studijní neúspěšnosti se snahou omezit ji. Zvláštní pozornost je pak věnována studentům při přípravě bakalářských a diplomových prací. Mimo povinných a rozvrhově zabezpečených konzultací je individuálně realizují vedoucí bakalářských a diplomových prací, neboť ve většině případů jsou jimi interní zaměstnanci školy. 5 Absolventi 5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů Řádný termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia v akademickém roce 2014/2015 proběhl ve dnech V tomto termínu složilo státní zkoušku celkem 11

12 85 studentů. Z prezenční formy studia uspěl 41 student, 44 studenti uspěli z kombinované formy studia. V náhradním termínu dne složilo státní závěrečnou zkoušku celkem 26 studentů. Z prezenční formy studia uspělo 17 studentů, v kombinované formě studia uspělo celkem 9 studentů. V roce 2015 tedy složilo úspěšně státní závěrečnou zkoušku bakalářského studia 111 absolventů (59 studentů prezenční formy studia, 52 studenti kombinované formy studia). 7 studentů mělo po dobu studia průměr do 1,5, z čehož 5 studentů složilo státní závěrečnou zkoušku s hodnocením výborně a studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhovaly studenty s výborným prospěchem a vynikající obhajobou bakalářské práce na Cenu profesora Ludvíka Kulčáka, která je spojena s finanční odměnou. Tohoto ocenění docílili 2 studenti. Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo bakalářská studia již studentů, z toho 604 studenti v prezenční formě studia, 976 studentů v kombinované formě studia, 460 studentů v modifikované formě pro absolventy VOŠ. Řádný termín státních závěrečných zkoušek navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2014/2015 proběhl V tomto termínu složilo státní závěrečnou zkoušku celkem 8 studentů, z toho 4 studenti prezenční formy studia a 4 studenti kombinované formy studia. V náhradním termínu složilo státní závěrečnou zkoušku 8 studentů, z toho 2 studenti prezenční formy studia a 6 studentů kombinované formy studia. V roce 2015 složilo celkem státní závěrečnou zkoušku 16 studentů navazujícího magisterského studia (6 studentů prezenční formy studia, 10 studentů kombinované formy studia). Celkem svá magisterská studia na AKADEMII STING v průběhu let úspěšně ukončilo již studentů, z toho 399 studentů v prezenční formě studia a 971 student v kombinované formě studia. V roce 2015 absolvovalo studium 127 studentů (tabulka 5.1 v příloze). Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo studia již studentů. 5.2 Práce s absolventy a uplatnění absolventů na trhu práce Informační systém AKADEMIE STING o.p.s. umožňuje sběr informací o dalším uplatnění absolventů v anketách a jejich následné zpracování do meziročních statistik. Vše je však podmíněno ochotou absolventů ke spolupráci. Absolventi mají možnost sledovat dění na škole a zapojit se do diskusí též prostřednictvím sociální sítě Facebook. Obecně mají absolventi školy stále velmi dobré uplatnění na trhu práce. AKADEMIE STING o.p.s. provádí vlastní průzkumy a dotazníková šetření potřeb trhu práce, zejména potřeb klíčových zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji. Škola má velmi dobré vztahy s významnými organizacemi v regionu (RHK v Brně, Odvolací finanční ředitelství, Finanční úřady pro Jihomoravský kraj, Komora daňových poradců ČR, Svaz účetních, základní organizace Brno, Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, Magistrát města Brna, MSSZ v Brně apod.). V těchto institucích studenti absolvují povinnou praxi, která je součástí studijního plánu bakalářského studia prezenční formy. Díky časové dotaci povinné praxe v nadstandardní délce 4 semestrů nejsou absolventi prezenčního studia později znevýhodněni nedostatkem pracovních zkušeností, kontaktů a mají vytvořeny silné pracovní návyky. Škola klade důraz na prohlubování znalosti cizích jazyků, počítačových dovedností a etiky. V navazujícím magisterském studiu je naopak kladen důraz na získání schopností pro aplikaci teoretického poznání v praxi. Studenti navazujícího magisterského programu se zapojují do tvůrčí 12

13 činnosti školy v rámci interních grantů prostřednictvím zadaných témat diplomových prací. Ve spolupráci s akademickými pracovníky zajišťují aplikovaný výzkum pro výrobní firmy a instituce. Absolventi navazujícího magisterského studia jsou schopni velmi dobře plnit úkoly středního a vrcholového managementu. 6 Zájem o studium 6.1 Zájem o studium V důsledku nepříznivého demografického vývoje se počet uchazečů o studium snižuje. AKADEMIE STING, o.p.s. proto vyvíjí zvýšené úsilí ve zkvalitňování služeb studentům, především v osobním přístupu všech řadových zaměstnanců, akademických pracovníků a odborníků z praxe, kteří zajišťují výuku na AKADEMII STING, o.p.s., zejména vedoucích bakalářských a diplomových prací. V roce 2015 byly přijaty 354 přihlášky. Byli přijati 262 uchazeči, obdobný byl počet zapsaných studentů student. Podrobné členění uchazečů v jednotlivých oborech je uvedeno v tabulce 6.1 v příloze. 6.2 Přijímací zkoušky V předchozích letech se osvědčilo přijímat uchazeče o prezenční formu bakalářského studium na základě pohovoru o motivaci uchazeče. U uchazečů o kombinovanou formu studia je obligatorně požadován doklad o zajištění odborné praxe po celou standardní dobu studia. Zvláštní pozornost při přijímacím řízení věnuje škola přestupům z jiných škol na základě žádosti uchazeče a uznání absolvovaného předmětu nebo části absolvovaného studia. Cizinci jsou přijímaní ke studiu v českém jazyce za stejných podmínek jako uchazeči s českým občanstvím za podmínky, že předloží nostrifikaci dosaženého vzdělání a doklad o úspěšném absolvování zkoušky z českého jazyka. Škola zajišťuje přijímací řízení vlastními zdroji bez využití externích dodavatelů. 6.3 Uchazeči o studium v navazujícím magisterském studijním programu, kteří bakalářské studium absolvovali na jiné vysoké škole AKADEMIE STING eviduje zájem absolventů bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Jejich přijetí do navazujícího studia i na základě posouzení dosavadních výsledků je předmětem přijímacího řízení. Z celkového počtu studentů zapsaných ke studiu absolvovalo předchozí stupeň studia 111 studentů na jiné vysoké škole (viz tabulka 6.2 v příloze). 13

14 6.4 Spolupráce se středními školami V roce 2015 realizovala škola řadu informačních aktivit, tradičně se prezentovala na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Na základě individuálních nabídek prezentací navštívili zaměstnanci oddělení public relations (dále jen PR oddělení ) za podpory studentů školy řadu středních a vyšších odborných škol, v rámci kterých byly výchovným poradcům a uchazečům o studium poskytnuty podklady a informace o studiu na AKADEMII STING. Škola rovněž využila neformální kontakty svých učitelů se středními školami v regionu pro oboustranný transfer informací a zkušeností. V roce 2015 došlo k dalšímu rozšíření komunikace prostřednictvím facebookového profilu školy, na kterém PR oddělení pravidelně vyvěšuje aktuality a poskytuje informační servis. Standardem se stalo publikování elektronického Newsletteru. V rámci komunikace se středoškolskými studenty prezentuje škola úspěch ve formě získání ocenění Nejlepší soukromá vysoká škola v České republice. Hodnocení vysokých škol s názvem Fakulta roku 2015 probíhalo mezi studenty a absolventy vysokých škol v celé České republice. Do hlasování se zapojilo více než studentů a absolventů. Mezi hodnotící kritéria patřila například spokojenost se studiem, prostředím, uplatněním a zaměstnaností absolventů, propojením s praxí, profesionálním akademickým zázemím, apod. Na základě výsledků hodnocení byla AKADEMIE STING vyhodnocena jako Nejlepší soukromá vysoká škola v České republice pro rok Zlepšení komunikace se zájemci o stadium bylo v r podpořeno vytvořením a spuštěním nových internetových stránek AKADEMIE STING. Cílem je zpřehlednit a zjednodušit navigaci v prostředí moderního designu. Potenciální uchazeče o studium z řad středoškolských studentů se škola snažila v r zaujmout zcela novou formou komunikační kampaně nazvanou STUDUJ FEST, ve které představuje studium jako festival, který studentům změní život. Tato kampaň byla vybrána do prestižní Národní galerie reklamy. AKADEMIE STING uspořádala tradičně dva dny otevřených dveří, které oba termínově předcházely uzavření prvního kola podání přihlášek na VŠ. Zájemcům na dotazy odpovídali zaměstnanci studijního oddělení, kteří se uchazečům individuálně věnovali. V průběhu roku 2015 prohloubilo svou činnost na AKADEMII STING relativně nové PR oddělení, které shromažďuje a dále zprostředkovává informace o aktuálním dění na AKADEMII STING. Působí jako prostředník mezi současnými studenty, zájemci o studium, absolventy, zaměstnanci, podniky, médii a širokou veřejností. Zajišťuje vnitřní i vnější komunikaci AKADEMIE STING s cílovými skupinami. Mezi konkrétní činnosti oddělení patří: reprezentace AKADEMIE STING navenek, komunikace s uchazeči o studium roadshow po SŠ a VOŠ, komunikační kampaň, distribuce a zajišťování pracovních nabídek pro současné studenty, media relations spolupráce s médii, zprostředkování aktuálního dění z AKADEMIE STING, popularizace vědy a jejich výsledků v médiích, corporate relations zapojení firem do aktivit AKADEMIE STING, zajištění partnerství pro AKADEMII STING a její zapojení do aktivit třetích strach (konference, workshopy), tvorba grafických a prezentačních materiálů, jednotný vizuální styl AKADEMIE STING, 14

15 zlepšování image AKADEMIE STING mezi všemi cílovými skupinami, tvorba a správa webových stránek, správa Facebookového profilu včetně tvorby grafických vizuálů pro příspěvky, monitoring diskuzních fór zaměřených na výběr vysoké školy. Mezi další plánované aktivity patří organizace Klubu absolventů AKADEMIE STING a implementace partnerského programu. 7 Akademičtí pracovníci Současnou personální situaci charakterizují tabulky 7.1 až 7.6 v příloze. Výuku a vedení bakalářských a diplomových prací zajišťuje celkem 24,12 pracovníků v přepočtených počtech (viz tabulka 7.1 přílohy). Na výuce se podílelo 14 odborníků z aplikační sféry (viz tabulka 11.2 přílohy). Tito vyučující, kteří se v r podíleli na výuce, působí jako významní odborníci ve svých oborech (např. Ústavní soud, Nejvyšší správní soud, Finanční úřady, Komora daňových poradců ČR, atd.). Výuku profilových předmětů zajišťují v celém rozsahu profesoři, docenti a vyučující s akademickým titulem Ph.D., nebo CSc. Dva z interních doktorandů v r úspěšně zakončili doktorský studijní program a získali titul Ph.D. Ve spolupráci s veřejnými vysokými školami se zvažuje možnost habilitačních řízení perspektivních pedagogů. AKADEMIE STING o.p.s. v roce 2015 zajistila 11 kurzů (32 zúčastněných) dalšího vzdělávání svých akademických pracovníků (viz tabulka 7.6 přílohy). AKADEMIE STING o.p.s. nemá kariérní řád, avšak odborný růst a pracovní výsledky interních i externích pracovníků hodnotí vedoucí kateder a rektor školy průběžně a výsledky projednávají na kolegiu rektora. Součástí těchto hodnocení je také stanovení dalšího profesního růstu zaměstnanců. Akademičtí pracovníci a zaměstnanci jsou motivováni finančními odměnami za aktivitu a dále za mimořádné výsledky, zejména za aktivní účast na vědeckých konferencích, seminářích a publikační činnost. 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 8.1 Školné v prezenční a kombinované formě studia V roce 2015 činilo školné pro nově zapsané studenty v bakalářském studiu ,- Kč za semestr pro prezenční i kombinovanou formu studia. Školné pro nově zapsané studenty prezenční i kombinované formy studia v navazujícím magisterském studiu činilo ,- Kč za semestr. V ceně školného jsou zahrnuty učební texty a základní učební pomůcky. V roce 2015 poskytla AKADEMIE STING o.p.s. studentům učební texty v celkové částce ,40,- Kč, z toho náklady na skripta vydaná školou činily ,40,- Kč, a náklady na učební texty, které byly zakoupeny a poskytnuty studentům, činily ,00,- Kč. 15

16 8.2 Stipendia Otevřenost všem studentům bez ohledu na jejich sociální postavení je řešena formou stipendijních pobídek, které umožní i nadaným, sociálně slabším studentům studovat zcela zdarma. K tomuto kroku bylo přistoupeno i přesto, že školné je hlavním zdrojem příjmů. Kompenzací těchto stipendií jsou poplatky, které zaplatí studenti, kteří nestudují zcela řádně. V roce 2015 bylo vyplaceno 1 studentovi sociální stipendium z dotací MŠMT v celkové výši Kč, o ubytovací stipendium požádalo 179 studentů, kterým bylo vyplaceno ,- Kč. Prospěchové stipendium bylo přiznáno 5 studentům v celkové výši ,- Kč. Cenu profesora Ludvíka Kulčáka za vynikající studijní výsledky obdrželi 2 studenti v celkové výši 6.000,- Kč (viz tabulka 8.1 přílohy). 8.3 Poradenství, zajištění a hodnocení kvality poradenských služeb Počet studujících na AKADEMII STING o.p.s. se momentálně pohybuje pod tisícem studentů, čímž se řadí k menším vysokým školám. Obecné poradenské služby jsou studentům standardně poskytovány prostřednictvím elektronického informačního systému školy, dále prostřednictvím studijního oddělení, sdílením informací na katedrálních nástěnkách (např. daňové úlevy pro studenty), individuálním přístupem akademických pracovníků ve výuce a elektronické komunikaci a v neposlední řadě prostřednictvím Facebooku. Z celkového počtu 682 studentů představovalo 60 % studenty kombinované formy studia s řádným zaměstnáním a kariérním zařazením. Zbylým 40 % studentů prezenčního studia byly schopny věnovat se především vedoucí kateder, členové kolegia rektora a ostatní zaměstnanci, např. pracovnice studijního oddělení. V mnohém se studenti obracejí s konzultacemi i na vyučující, především pokud jsou významnými odborníky z praxe. Celoškolské problémy řeší studenti prostřednictvím svých zástupců v Akademickém senátu. 8.4 Znevýhodněné skupiny uchazečů V souladu se svým statutem škola ani v roce 2015 neměla žádné omezující podmínky pro uchazeče o studium. Škola je připravena zapsat ke studiu uchazeče s tělesným omezením v prezenční i kombinované formě studia. V roce 2015 jsme neevidovali žádného zájemce o studium v této kategorii, tudíž se na vysokou školu ke studiu nezapsal žádný student se specifickými potřebami. 8.5 Mimořádně nadaní studenti V rámci státních závěrečných zkoušek bakalářského studia v roce 2015 mělo 5 studentů po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhovaly studenty s výborným prospěchem a vynikající obhajobou bakalářské práce na Cenu profesora Ludvíka Kulčáka, která je spojena s finanční odměnou. Tohoto ocenění docílili 2 studenti. (viz tabulka 8.1). Strategickým cílem AKADEMIE STING o.p.s. je stálé zvyšování kvality výuky a jejího technického zabezpečení. S tím souvisí i motivace studentů dosahovat vynikajících výsledků. 16

17 Výše prospěchových stipendií pro studenty prezenční formy bakalářských i navazujícího magisterského studijního programu je nastavena tak, že vynikající studenti prezenční formy studia mohou výrazně ušetřit na školném; pokud by studovali s prospěchem 1,00 měli by studium zcela zdarma. 8.6 Ubytovací a stravovací služby Vlastní ubytovací prostory AKADEMIE STING o.p.s. nevlastní (viz tabulka 8.2 přílohy). Škola upravila svůj Stipendijní řád tak, aby bylo možno čerpat dotaci od MŠMT na ubytovací stipendium pro studenty prezenční formy studia. Studentům je k dispozici aplikace Stipendia v informačním systému školy, jejímž prostřednictvím mohou studenti o stipendia žádat elektronicky. Výrazně se tím zjednodušila administrativa a zpětná kontrola poskytnutých dotací. V roce 2015 podalo žádost o ubytovací stipendium 179 studentů, bylo vyplaceno ,-Kč (viz tabulka 8.1 přílohy). AKADEMIE STING o.p.s. se snaží pomoci studentům v zajištění ubytování. Průběžně informuje studenty jak prezenčního, tak kombinovaného studia o cenově výhodných nabídkách ubytování v městě Brně. V roce 2015 pokračovala spolupráce s partnerskou společností COLLEGE Living, s.r.o., která pomocí propracovaného systému nabídky ubytování v soukromí pomáhá nalézt studentům ubytování co nejblíže ke škole, odpovídající jejich představám a k jejím službám patří rovněž zajištění spolubydlících. Studenti jsou informováni o možnosti ubytováni rovněž prostřednictvím elektronického časopisu STINGnews. Škola neposkytuje studentům vlastní stravovací služby (viz tabulka 8.2 přílohy). Studenti jsou však informováni o podmínkách využití četných vysokoškolských stravovacích zařízení (menzy) v Brně (viz tabulka 8.2 přílohy). 8.1 Sociální záležitosti zaměstnanců Sociální záležitosti zaměstnanců jsou řešeny individuálně dle aktuálních potřeb a možností školy. AKADEMIE STING o.p.s. jakožto obecně prospěšná společnost hospodaří s plánovaným vyrovnaným rozpočtem. Hlavním zdrojem výnosů školy je zaplacené školné. Efektivita hospodaření je základním předpokladem úspěšného fungování školy. Z těchto důvodů je rozpočet vždy konstruován jako vyrovnaný s rezervou na nepředvídané výdaje. Dlouhodobým záměrem školy je zajistit a udržet kvalitní vysokoškolské prostředí, průběžně zajišťovat inovace studijních programů a tomu odpovídající lidské zdroje, studijní opory, technické prostředky včetně informačních technologií, renovace provozních prostor a v neposlední řadě prostředí neodmyslitelně spojené s představou o moderní vysoké škole. Škola poskytuje zaměstnanecké benefity ve formě stravenek a sociální pomoci v případě potřeby. Škola projevuje vstřícnost v sociálních otázkách zaměstnanců, avšak individuálně. Umožňuje zaměstnancům především skloubit snahu o profesní růst s pracovním vytížením. Podporuje další vzdělávání všech zaměstnanců, kteří projeví zájem o studium. V roce 2015 ukončil úspěšně bakalářský stupeň v kombinované formě jeden zaměstnanec a dva zaměstnanci úspěšně zakončili doktorské studium a získali tak titul Ph.D. 17

18 9 Infrastruktura 9.1 Fondy knihoven AKADEMIE STING průběžně rozšiřuje a modernizuje fond knihovny školy. V roce 2015 činil přírůstek knihovního fondů 267 kusů a knihovní fond se zvýšil na kusů. Počet odebíraných periodik je 23 tituly (tabulka 9.1 v příloze). Otevírací doba knihovny byla přizpůsobena jak studentům prezenční a kombinované formy studia, tak i zaměstnancům. 9.2 Informační a komunikační služby Informační systém Škola v roce 2015 využívala formou outsourcingu školní informační systém vyvinutý Masarykovou univerzitou v Brně. Celý informační systém je pravidelně aktualizován a dále vyvíjen. Multimediální učebny V jundrovském centru je rychlost připojení k Internetu 120Mb/10Mb. V bohunickém centru se rychlost připojení pohybuje v garantovaném pásmu 20Mb/20Mb. Přehled multimediálního vybavení jednotlivých poslucháren v obou výukových centrech je zobrazen v tabulkách 9.1 a 9.2 v textu. Aktuální stav výpočetní techniky vyjadřuje tabulka 9.1 v textu. Tabulka 9.1 Centrum Stromovka 1, Brno - Jundrov Centrum Stromovka 2, Brno Jundrov Desktopy Desktopy Desktopy Centrum Pod nemocnicí 25, Brno - Bohunice počítačová učebna 1 21 administrativa 9 počítačová učebna 21 počítačová učebna 2 23 servery 2 administrativa 2 administrativa 27 Server 1 knihovna 6 desktopy pro studenty 8 obsluha tiskárny 1 sborovna 1 Notebooky Notebooky učebny 9 učebny 8 zaměstnanci 12 Celkem (centrum) Celkem (centrum) 40 Celkem

19 Přístup k vědeckým databázím AKADEMIE STING umožňuje studentům a zaměstnancům přístup do elektronických databází vědeckých článků prostřednictvím Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ), kde je řádně registrována. Přístup do mezinárodních databází je možný z knihovny AKADEMIE STING. Pokud se student zaregistruje v MZK (student prezenčního studia zdarma), získá navíc možnost se k databázím připojit z budovy MZK nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu odkudkoliv. Studenti a zaměstnanci AKADEMIE STING mají přístup k databázím těchto poskytovatelů: EBSCO ProQuest Central Journal Citation Report WEB OF KNOWLEDGE SPRINGER Link 10 Celoživotní vzdělávání V případě zájmu je škola připravena k realizaci kurzů celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů v délce dvou let a v rámci navazujícího magisterského studijního programu v délce jednoho roku. 11 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) Výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost AKADEMIE STING vycházela v roce 2015 z úkolů stanovených Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období (dále jen DZ ) a jeho aktualizace pro rok 2015, vyhlášky č. 42/1999 Sb., pokynů MŠMT České republiky a rozhodnutí kolegia rektora AKADEMIE STING Naplňování Dlouhodobého záměru MŠMT ČR a Dlouhodobého záměru AKADEMIE STING V roce 2015 bylo na základě DZ, jeho aktualizace a poznatků získaných v předchozích letech pokračováno v koncepci výzkumné činnosti AKADEMIE STING s důrazem na kvalitu výstupů ve formě odborných článků, smluvní spolupráci s vysokými školami v zahraničí i České republice, firmami a institucemi, zaměření disertačních prací doktorandů školených pracovníky AKADEMIE STING, zapojení studentů AKADEMIE STING do výzkumu formou diplomových a bakalářských prací. Byla rozvíjena organizace a zaměření interních grantů formou tzv. Interní grantové agentury (IGA). Výzkum byl orientován do těchto základních oblastí: IGA_AS_01 Podniková ekonomika a ekonomie, IGA_AS_02 Management a marketing, IGA_AS_03 Podpora řízení podniku, 19

20 IGA_AS_04 Mezinárodní mezioborový vědecký výzkum IESA AS. Tyto grantové projekty jsou důsledně navázány na předměty vyučované na AKADEMII STING a skládají se z dalších specifických grantů typu. V roce 2015 pokračovala významná činnost pracoviště AKADEMIE STING Institutu ekonomických studií a analýz (IESA). Jeho posláním je zajišťovat orientaci, koncepci a realizaci vědeckovýzkumné práce AKADEMIE STING, a to zejména v oblastech výstupů výzkumu, předkládat žádosti o výzkumné projekty, zajišťovat vědeckou spolupráce školy s institucemi v ČR i zahraničí a spolupracovat s firmami a institucemi v ČR v aplikovaném výzkumu, včetně servisní činnosti pro firmy a instituce. V roce 2015 pokračovalo vydávání vědeckého časopisu školy ACTA STING s redakční radou tvořenou odborníky jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Toto periodikum s recenzovanými příspěvky je zaregistrováno u Českého národního střediska s ISSN (Online) a tato elektronická verze je volně přístupná na adrese Časopis je určen pro publikování příspěvků akademických pracovníků a studentů vysokých škol, pracovníků vědeckovýzkumných a odborných pracovišť z ČR i zahraničí. Zveřejňuje aktuální poznatky a analýzy ekonomiky, managementu, marketingu, financí, daní, účetnictví, práva a matematického modelování. Časopis jel zařazen mezi recenzované časopisy uvedené na seznamu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, poradního orgánu vlády České republiky. Přenos výsledků výzkumu školy do aplikační sféry probíhal v roce 2015 především formou smluvní spolupráce AKADEMIE STING s firmami a institucemi v regionu školy (viz níže uvedený seznam smluv), a také formou individuálních konzultací, servisu a realizovaných výpočtů Publikační činnost Publikační činnost pracovníků AKADEMIE STING se v roce 2015 dále kvantitativně I kvalitativně zvýšila. Důraz byl položen na publikování vědeckých výsledků v časopisech s impakt faktorem, v recenzovaných časopisech indexovaných ve světově uznávaných databázích nebo alespoň zařazených do databáze recenzovaných časopisů v ČR, ve sbornících indexovaných ve WoS a také na registraci publikací v RIV. Dokládají to publikace, které jsou výsledkem činnosti pracovníků AKADEMIE STING v interních grantových projektech v rámci IGA, koordinovaném a podpořeném výzkumu v projektech GAČR, TAČR aj. v rámci spolupráce školy s nositeli těchto projektů a v neposlední řadě při smluvní spolupráci s Národní univerzitou státní daňové služby Ukrajiny v Kyjevě a s Baltskou mezinárodní akademií v Rize. V roce 2015 publikovali pracovníci AKADEMIE STING jako hlavní autoři nebo spoluautoři celkem 89 publikací, z toho: 4 knižní monografie, 77 vědeckých článků, 2 výzkumné zprávy, 1 disertační práce, 5 studijních textů. V roce 2015 se pracovníci AKADEMIE STING jako každoročně aktivně zúčastnili řady národních i mezinárodních vědeckých konferencí. 20

21 11.3 Pořádání vědeckých konferencí AKADEMIE STING v roce 2015 (tabulka 11.1 v příloze): uspořádala ve spolupráci se Sdružením účetních a daňových poradců v Brně, Regionální hospodářskou komorou v Brně a Komorou daňových poradců České republiky XVIII. ročník mezinárodní konferenci DANĚ TEORIE A PRAXE 2015; výstupem je sborník příspěvků a publikace vybraných konferenčních příspěvků v časopisu školy ACTA STING, byla spoluorganizátorem V. mezinárodní konference mladých vědců a studentů Výzvy a možností: problémy, řešení, perspektivy, která se konala na Baltské mezinárodní univerzitě v Rize, (Lotyšsko); 2 pracovníci AKADEMIE STING byli členy organizačního výboru a vědeckého výboru Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací a zapojení studentů Tvůrčí činnost AKADEMIE STING byla v roce 2015 propojována se vzdělávací činností promítáním nových vědeckých poznatků získaných pracovníky do vlastní výuky, do nových učebních textů a zapojení studentů do řešení grantových projektů IGA. Studenti navazujícího magisterského studia a bakalářských studijních programů se zapojovali do tvůrčí činnosti školy v rámci plnění svých studentských povinností, tj. zpracováním témat souvisejících s projekty IGA ve svých seminárních, bakalářských a diplomových pracích. Z tematických okruhů interních grantů byla formulována zadání závěrečných prací jako dílčí podklady pro výzkumné úkoly školy. V rámci tohoto systému došlo k optimálnímu propojení výsledků vzdělávací činnosti s činností tvůrčí studentů a učitelů. Zapojení studentů do výzkumu školy se v uvedených formách osvědčilo Spolupráce s aplikační sférou V roce 2015 realizovali pracovníci AKADEMIE STING smluvní aplikovaný výzkum, spolupráci, projekčně-manažerskou činnost a konzultace pro tyto výrobní firmy a instituce: 1. Komora daňových poradců ČR 2. ZL SERVIS, s.r.o. 3. VÚJE Česká republika, s.r.o. 4. TriloByte Statistical Software, s.r.o. 5. InvestCorp, spol. s r.o. 6. Ing. Marek Vincenc PARTNERS FINANCIAL SERVICES, a.s. 7. ABF, a.s. 8. Materiálové a technologické centrum, s.r.o. (MaTC s.r.o.) 9. People in Safety, s.r.o. 10. Karel Michalík KAMI 11. Stanislav Mrázek 12. Kadaňka, s.r.o. 13. CONTROLSERVIS, s.r.o. 14. Sociální Finanční Poradna, o.s. Pořízek 15. DYNATECH, s.r.o. 16. Liga vozíčkářů 17. ATTN Consulting, s.r.o. 18. TOS Kuřim, a.s. 21

22 19. HESTEGO, a.s. Vyškov Významní odborníci z aplikační sféry se naopak úspěšně podíleli na výuce AKADEMIE STING formou přednášek, cvičení, seminářů, konzultací a přípravy bakalářských i diplomových prací. Počty odborníků z aplikační sféry, kteří se podíleli na výuce akreditovaných studijních programů, jsou uvedeny v příloze v tabulce Počty studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce, jsou uvedeny v příloze v tabulce AKADEMIE STING v roce 2015 nezískala žádné příjmy z prodeje licencí ani ze smluvních zakázek za uskutečnění kontrahovaného výzkumu a vývoje. AKADEMIE STING v roce 2015 nezískala žádné příjmy za poradenskou a konzultační činnost. AKADEMIE STING v roce 2015 podpořila 1 spin-off/start-up podnik, viz tabulku AKADEMIE STING v roce 2015 nezpracovala strategii pro komercializaci Spolupráce na výzkumných a tvůrčích projektech Pracovníci AKADEMIE STING v roce 2015 participovali na řešení těchto vědeckovýzkumných projektů MŠMT ČR a vysokých škol: DRAŽANOVÁ, M., SADOVSKÝ, Z. et al: Program Národní univerzity daňové služby Ukrajiny Fiskálně-správní technologie zdanění na Ukrajině. FUCHS, K.: Institucionální rámec ekonomické výkonnosti (IGA PEF Mendelu). JEŽKOVÁ, R.: Výzkumný projekt VEGA 1/0381/13 Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej fungovania Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, členka řešitelského kolektivu. KRÁL, D. et al: Projekt MŠMT ČR Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030 ( IPn KREDO), (hlavní garant za AKADEMII STING). KUBÍK, O. Š: Projekt Ekonomická laboratoř Katedry ekonomie Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně, spoluřešitel. ZÁMEČNÍK, R.: - CZ.1.07/2.3.00/ OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu měření a řízení výkonnosti podniků, klastrů a regionů UTB ve Zlíně, spoluřešitel, - RO 2015 Uplatnění nástrojů manažerského účetnictví a controllingu ve výrobních a zdravotnických organizacích UTB ve Zlíně, spoluřešitel, - IGA/FAME/2015/029 Trendy ve vědním oboru Podniková ekonomika UTB ve Zlíně, hlavní řešitel. 22

23 11.7 Odborná spolupráce s regionem AKADEMIE STING je členskou firmou Regionální hospodářské komory v Brně a je svými reprezentanty zastoupena v legislativně právní sekci, smírčí komisi a spolupracuje s komisí školskou. V rámci členství spolupracuje s RHK na celé řadě dílčích regionálních projektů. RHK spolu s Komorou daňových poradců České republiky je tradičním spolupořadatelem mezinárodní konference Daně teorie a praxe. Prostřednictvím svých reprezentantů má škola velmi dobrou spolupráci s ekonomickými ústavy a fakultami veřejných vysokých škol: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Fakulta strojního inženýrství, Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Přírodovědecká fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Univerzita obrany v Brně, Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta veřejných financí a účetnictví. Další spolupráce je tradičně spojena s organizacemi: Finanční ředitelství v Brně, Komora daňových poradců České republiky se sídlem v Brně, Svaz účetních, ZO v Brně, Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Odborná spolupráce AKADEMIE STING s regionem je také zajišťována smlouvami uvedenými v odstavci Účast na zvyšování kvalifikací Pracovníci AKADEMIE STING v roce 2015 vyučovali v doktorském studiu, působili v komisích pro státní závěrečné a doktorské zkoušky, obhajoby dizertačních prací a habilitační řízení, jmenování profesorů, pracovali jako školitelé doktorandů a diplomantů, byli členové vědeckých rad a oborových rad a zajišťovali oponentury na těchto vysokých školách: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Slezská univerzita v Karviné Národohospodárská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislavě Ekonomická fakulta, VŠB-TU v Ostravě Podnikohospodářská fakulta, VŠE v Praze Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně 23

24 Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci Fakulta automatizace a informatiky, VŠB TU v Ostravě Pracovníci AKADEMIE STING působili v roce 2015 také jako členové redakčních rad odborných a vědeckých časopisů, hodnotitelé pro TAČR a GAČR, v odborných komisích, společnostech a edičních radách Náklady na výzkum, vývoj a tvůrčí činnost AKADEMIE STING vynaložila v roce 2015 celkové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace na podporu projektů IGA účelové prostředky ve výši tis. Kč. Z toho mzdové náklady včetně zákonného pojištění tis. Kč, ostatní neinvestiční náklady 398 tis. Kč. 12 Internacionalizace Rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí je pro AKADEMII STING přednostní otázkou. V oblasti mezinárodní spolupráce byly v průběhu roku 2015 vytipovány a pro spolupráci osloveny zejména vysoké školy se stejnými nebo podobnými studijními obory jako se vyučují na AKADEMII STING. Základním strategickým cílem bylo vytvořit takové programy a projekty, které umožní mobilitu pedagogů a studentů v rámci ERASMUS+, výměnu zkušeností, případně společné výzkumné a učební projekty, mezinárodní semináře a konference. Činnost AKADEMIE STING v oblasti internacionalizace zajišťuje její Institut ekonomických studií a analýz (IESA). IESA je multidisciplinární a mezioborová vědeckovýzkumná interní organizace AKADEMIE STING se zaměřením na rozvoj ekonomického myšlení a erudice studentů, doktorandů a vědců, a také na podporu jejich iniciativy a seberealizace. Cíle IESA vychází z potřeb ČR a EU ve vzdělávání odborníků se znalostí globálních i lokálních trendů hospodářské politiky a udržitelného rozvoje, schopných aktivně reagovat na změny národního I mezinárodního prostředí a efektivně se uplatňovat v institucích veřejné správy a zejména v oblasti malého a středního podnikání. Hlavní náplní činnosti IESA je přispívat svými aktivitami k rozvoji a udržování kontaktů a prohlubování mezinárodní spolupráce s vysokými školami, vědeckovýzkumnými organizacemi a státními úřady, a to v souladu s Pokynem rektora o podpoře vědy a výzkumu, k vytvoření platformy pro realizaci programů a projektů EU i dalších zahraničních nadnárodních projektů, řešení komplexních úkolů v rámci studijních programů a oborů AKADEMIE STING. Hlavním výsledkem v mezinárodní oblasti v roce 2015 je úspěšná spolupráce AKADEMIE STING se dvěma zahraničními vysokými školami na základě podepsaných smluv. Jde o tyto školy: Národní univerzita státní daňové služby Ukrajiny v Kijevě (zřízená Ministerstvem příjmů, státního rozpočtu a poplatků Ukrajiny), Baltská mezinárodní akademie v Rize (soukromá vysoká škola). Mezi základní formy spolupráce patřilo: organizování společných vědeckovýzkumných akcí, konferencí a publikování společných vědeckých výsledků, 24

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Praha, září 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Východiska Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 3. Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 4. Závěr Str. 1

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Materiál upravený na základě jednání kolegia děkanky 10. 11. 2010 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Praha, červen 2015 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

AKADEMIE STING ZÍSKALA ERASMUS+

AKADEMIE STING ZÍSKALA ERASMUS+ STINGNEWS N E W S L E T T E R A K A D E M I E S T I N G 2 0 1 5 Redakce PR oddělení AKADEMIE SITNG AKADEMIE STING ZÍSKALA ERASMUS+ AKADEMIE STING ÚSPĚŠNĚ ZÍSKALA ERASMUS CHARTER PRO VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 o Praha 2015 Obsah 1. Výchozí dokumenty...

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2017 Brno, květen 2016 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Řád celoživotního vzdělávání. Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Řád celoživotního vzdělávání. Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015 Aktualizace pro rok

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV. 1. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti

Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV. 1. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze na rok 2012 Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV Aktualizace Dlouhodobého záměru FMV na rok 2012 vychází z Dlouhodobého

Více

Obsah 1 Úvod...5 2 Základní údaje o vysoké škole...7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):...7 2.2 Složení akademické rady...8 2.

Obsah 1 Úvod...5 2 Základní údaje o vysoké škole...7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):...7 2.2 Složení akademické rady...8 2. 1 Obsah 1 Úvod...5 2 Základní údaje o vysoké škole...7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):...7 2.2 Složení akademické rady...8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých škol...9

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. duben 2016 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2015 ve dnech 14. 16. září 2015, že bude v souladu

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních:

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních: Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních: Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2008 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Lébl, Mrozek Malátek, Kroupová doc.

Více

záměr Dlouhodobý Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

záměr Dlouhodobý Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 016 2020 Dlouhodobý záměr Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Vize Jihočeská univerzita

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S. NA ROK 2013 Akademický senát

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

STRATEGIE ČVUT V PRAZE

STRATEGIE ČVUT V PRAZE STRATEGIE ČVUT V PRAZE České vysoké učení technické v Praze STRATEGIE ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Praha, 2011 OBSAH STRATEGICKÉ VIZE A MISE ČVUT V PRAZE 4 1 STRATEGICKÉ CÍLE PROCESŮ ČVUT

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA HGF č. 1/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA HGF č. 1/2014 VŠB - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA HGF č. 1/2014 Datum konání: 13. 1. 2014 Přítomni: Omluveni: Program: prof. Slivka, I. Čelechovský, M. Bendová,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2010 Brno, 2011 1. Úvod Rašínova vysoká škola s. r. o., IČ: 26275619; ve zkratce RaVŠ; Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; tel.:

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2011 EKONOMICKÁ FAKULTA TUL 1. Kvalita a relevance

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec Identifikátor: 600 010 601 Termín konání inspekce: 31. květen 2007 4. červen

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden.

Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden. Pondělník 8 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013. Ústí nad labem, duben 2013

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013. Ústí nad labem, duben 2013 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013 2013 Ústí nad labem, duben 2013 013 1. Úvod Aktualizace DZ na rok 2013 vychází z Dlouhodobého záměru pro období

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

STANOVUJÍCÍ PRAVIDLA STUDIA V CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

STANOVUJÍCÍ PRAVIDLA STUDIA V CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Fakulta stavební VUT v Brně Datum vydání: 13.6. 2012 Účinnost od: 1. 9. 2012 Počet stran: 7 Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. (část I, část III),

Více

materiálového inženýrství

materiálového inženýrství Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení

Více

INFORMACE O STUDIU 2013 2014

INFORMACE O STUDIU 2013 2014 INFORMACE O STUDIU 2013 2014 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2013 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ze dne 27. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity

Více

F O N D R O Z V O J E V Y S O K Ý C H Š K O L 2010

F O N D R O Z V O J E V Y S O K Ý C H Š K O L 2010 F O N D R O Z V O J E V Y S O K Ý C H Š K O L 2010 LIST A Agentura Rady vysokých škol, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín tel. 220 172 148-9, fax. 220 560 221 P r o j e k t : Č.j. Fondu 2611

Více

Směrnice rektora č. 03R/2015 GRANTOVÝ SYSTÉM ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Směrnice rektora č. 03R/2015 GRANTOVÝ SYSTÉM ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ rektorka Směrnice rektora č. 03R/2015 GRANTOVÝ SYSTÉM Plzeň 30. ledna 2015 ZCU 002488/2015 Tato směrnice v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace

Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 KVĚTEN 2004 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ, WWW.VSEM.CZ Obsah 1. ÚVOD

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020 Říjen 2015 ŠKODA AUTO Vysoká škola 1 Aktualizace DZ na rok 2016

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2012 (Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek

Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2012 (Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek červen 2013 Finanční prostředky fakulty jsou získávány z příspěvku a institucionální podpory MŠMT univerzitě a podle metodiky MŠMT a stanovených pravidel, schválených AS UHK, jsou rozdělovány na fakulty.

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení International ART CAMPUS Prague, s.r.o.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení International ART CAMPUS Prague, s.r.o. Zpráva Akreditační komise o hodnocení International ART CAMPUS Prague, s.r.o. prosinec 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 2/2014 ve dnech 8. - 9. dubna 2014, že bude

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) Vypracování. Výroční zprávy Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2013

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) Vypracování. Výroční zprávy Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2013 B3-14/2-P UNIVEZIT PLCKÉH V LMUCI PŘÍKZ EKT UP (P) B3-14/2-P Vypracování Výroční zprávy Univerzity Palackého v lomouci za rok 2013 bsah: Zpracoval: Tento příkaz rektora UP je vydán za účelem vypracování

Více

Veřejná ekonomika a správa

Veřejná ekonomika a správa Studijní obor Veřejná ekonomika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována zejména vysoce kvalifikovanými

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010 Závěrečná zpráva mimořádného úkolu č. 6 Koncepce vzdělávání na léta 2010-2016 V Praze dne 31. 8. 2010

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Pardubice, duben 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Pardubice, duben 2014 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Pardubice, duben 2014 1 Předkládá: prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr. děkan Vypracovala: Ing. Jana Soukupová tajemnice 2 Obsah 1 Úvod

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2006 ŘÍJEN 2005 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, INFO@VSEM.CZ, WW.VSEM.CZ Obsah 1 ÚVOD 1.1 Základní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Olympijská stipendia

Olympijská stipendia Olympijská stipendia Společný projekt Českého olympijského výboru a Vysoké školy ekonomie a managementu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Studium všem! 1 www.vsem.cz ww w ww w..v.vs vse em m.cz..ccz

Více

DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE

DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE DS č. 14 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE Datum vydání: 22. 1. 2013 Účinnost od: 12. 2. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/09-T Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Adresa: Tajovského 1157/2, Havířov - Podlesí, 736

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKÝCH ŠKOL 1 / 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKÝCH ŠKOL 1 / 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKÝCH ŠKOL Obsah strana název OBSAH Seznam tabulek Úvod Základní údaje o vysokých školách změny ve vedení vysokých škol Souhrnné informace o vysokých školách Přístup ke vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PRO ROK 2016 Tato aktualizace plně vychází z Dlouhodobého záměru strategie rozvoje Ostravské univerzity v Ostravě 2016 2020 a rozpracovává

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2014 Karviná,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem duben 2016 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2015

Více

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 předkládá: prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. rektor VFU Brno zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA prorektor

Více

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

Zápis z 19. zasedání kolegia rektora dne 16. března 2015

Zápis z 19. zasedání kolegia rektora dne 16. března 2015 Zápis z 19. zasedání kolegia rektora dne 16. března 2015 Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK MUDr. Josef Fontana člen kolegia rektora Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor UK Prof.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 3 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: právní oddělení Předkladatel: RNDr. Josef

Více

Ekonomika cestovního ruchu

Ekonomika cestovního ruchu Studijní obor Ekonomika cestovního ruchu Studijní program Ekonomika a management Základní informace o studijním oboru výuka studijního oboru byla zahájena v akademickém roce 1991/1992 studijní obor je

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha pro roky

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha pro roky Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha pro roky 2016-2020 Projednáno Vědeckou radou MUP a schváleno ředitelem

Více

INFORMACE O STUDIU 2014 2015

INFORMACE O STUDIU 2014 2015 INFORMACE O STUDIU 2014 2015 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2014 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více