Vojtìška II?; komu patøí pozemek za internátem? Již dlouhou dobu se na nìm nic nedìje, èiní spíše dojem. Nejsem statistický úøad, ale mohu øíci,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vojtìška II?; komu patøí pozemek za internátem? Již dlouhou dobu se na nìm nic nedìje, èiní spíše dojem. Nejsem statistický úøad, ale mohu øíci,"

Transkript

1 6/ bøezna 1998 Cena 4,80 Kè Kde nás bota tlaèí? Nejen o padlých sušických pomnících se starostou mìsta Pokud chceme z našeho mìsta vybudovat pøíjemné až lázeòské støedisko, mìli bychom se orientovat pøedevším na to, co kdysi dìlalo naše mìsto slavným. Nìkolik otázek, týkajících se nejožehavìjších a nejviditelnìjších problémù okolo výstavby, plánování i oprav, zodpovìdìl pro naše noviny starosta mìsta Ing. arch. Karel Janda. Objekty v minulosti vyhlášených a vyhledávaných hotelù Otava, Koruna a Fialka jsou v souèasnosti už jen ostudnými pomníky Sušice. Pøikroèí mìsto k nìjakým sankcím pro jejich majitele? (Koruna delší dobu pouze slibovaná rekonstrukce atp.) Nutno konstatovat, že tyto objekty jsou ostudnými pomníky nejen mìsta Sušice, ale i samotných vlastníkù. Mìsto Sušice hledá již delší dobu se stavebním úøadem a orgány státní správy v oblasti památkové péèe nástroje a možnosti nejen pro tvorbu a aplikaci sankcí vùèi vlastníkùm, ale i zámìry na další možné využívání a pøedevším kroky potøebné pro oživení tìchto objektù. Èeká nás stejnì hrùzný pohled jako na zdevastovaná horní kasárna pod Kalichem také v pøípadì Domu armády a kasáren v Nádražní ul.? Jak je vyøešena otázka majitelù, využívání objektù nebo jak se v souèasnosti øeší? Dle nejnovìjších informací si na èást majetku státu po odchodu armády (administrativní budovy pøi ul. Nádražní) èiní nárok Okresní úøad Klatovy, zbytek majetku by mìl být svìøen mìstu pro obecnì prospìšné úèely. Neustále však apelujeme na Ministerstvo obrany ÈR, aby nedocházelo ke zbyteèným prodlevám a ke znehodnocování tohoto majetku. Na místì souèasných plaveckých bazénù by mìl do roku 2000 stát nový zimní stadion. Pokud nebude tento projekt financován z rozpoètu mìsta (uvedeno v Klat. deníku), odkud zamýšlí Mìsto získat finance? Pøekvapuje mne, že se jako redaktorka místních novin, navíc mìstských, ptáte na problematiku, která byla již pøedmìtem vydání pøedcházejících tøech èísel Sušických novin a chytáte se nepøesných informací jiných médií. (Pozn. red. právì informace v Klatovském deníku byla pøíèinou mnoha otázek našich ètenáøù, kde vlastnì hledat pravdu. Nejde tedy o nepochopení jednotlivce, ale o zpøesnìní informace pro širší veøejnost.) Ovšem, že bychom byli zøejmì všichni rádi, aby byl v Sušici takový komplex (tzn. bazén a zimní stadion) postaven co nejdøíve. Je však nemyslitelné, aby tato zamýšlená investice byla pøedmìtem toliko rozpoètu mìsta. A kde hledat finanèní prostøedky? Pøedevším ve sféøe støedních a velkých investorù, kteøí chtìjí finanèní prostøedky ukládat dlouhodobì, dále pak u zájmových spoleèností, které budou pro svou èinnost potøebovat zázemí tohoto druhu. Došlo vedení mìsta spolu s vedením NsP k nìjakým konkrétním závìrùm, co se pøestavby, èi pøeskupení souèasných budov nemocnice týèe? S tím souvisí i pøesun DD Knìžice do jedné z budov nemocnice. Na posledním zasedání mìstského zastupitelstva (a bohužel se jich místní tisk poslední dobou pøímo neúèastní, a to je dle mého mínìní neprofesionální) rozhodlo mìsto pøipravit a realizovat zámìr, který mùžeme nazvat jako optimalizaèní v souèasné situaci, èi jako mezikrok k naplòování pøedstav o monobloku. Totiž: z pìti objektù sestìhovat (za pøedpokladu dílèí investice cca 6 mil. Kè) veškeré zdravotní služby Nemocnice s poliklinikou v Sušici do dvou objektù s tím, že budou minimalizována a transformována souèasná dvì oddìlení: gynekologicko porodnické a dìtské. Tento zámìr musí být proveden tak, aby nebylo znemožnìno realizovat zámìr monobloku a pøestìhování Domova dùchodcù z Knìžic do Sušice. Zároveò tento zámìr znamená zvýšené úsilí Mìsta za úèelem udržet a postupnì vylepšovat stavebnì technický stav objektu souèasného Domova dùchodcù v Knìžicích a nadále intenzivnì jednat a konat za úèelem získat státní prostøedky na realizaci akcí monoblok a Domov dùchodcù v Sušici. Nìkolik otázek k sídlišti Vojtìška a ke zde plánované výstavbì: kolik sušických obèanù bydlí v Zahradní ètvrti?; v jaké fázi je plán výstavby Na místì souèasných plaveckých bazénù by mìl stát do roku 2000 nový zimní stadion. Vojtìška II?; komu patøí pozemek za internátem? Již dlouhou dobu se na nìm nic nedìje, èiní spíše dojem zaèínající skládky bylo by možné jej využít napø. pro dìtské høištì? Nejsem statistický úøad, ale mohu øíci, že i sušiètí obèané bydlí v Zahradní ètvrti Vojtìška. Snad by první èást otázky lépe zodpovìdìl zástupce firmy, která realizuje tuto výstavbu nebo pøímo obyvatelé již zkolaudovaných staveb. Nutno ještì informovat Sušické o tom, že Mìsto získalo v Zahradní ètvrti (nìkdo tomu prý øíká Beverly èi Jandov ) pozemek pro výstavbu dvaceti bytových jednotek tím, že státní dotace ve výši 4,5 mil. korun byla použita do stavby technické infrastruktury. Druhou èást otázky plán výstavby bytù na území Vojtìšky II mohu zodpovìdìt v plném rozsahu až v polovinì tohoto roku, i když dnes víme, že na výstavbu zhruba osmdesáti bytù je pøislíbena státní dotace, která ovšem svou výší nepokrývá pøedpokládanou cenu na tuto stavební akci (viz minulé èíslo SN). Pozemek za internátem zatím patøí zøizovateli SOUz v Sušici tj. ministerstvu zemìdìlství, ale jednáme intenzivnì o možnosti získat èást tohoto pozemku pro veøejné úèely. S jakou bytovou výstavbou celkem poèítá mìsto do dalších blízkých let? Na území mìsta Sušice je pøipraveno nìkolik zámìrù pro stavbu bytových nájemních domù, a to: Vojtìška II. cca 80 bytových jednotek, ul. Sadová 10 bytových jednotek, ul. Pod Nebozízkem 10 bytových jednotek, pùdní vestavby 10 bytových jednotek. S tím také ovšem souvisí postupný prodej èásti souèasného bytového fondu mìsta. Ještì ke sportovnímu areálu: U obèanù mìsta Sušice vyvolal návrh na vybudování sportovního areálu rozporuplné reakce. Mùžete ještì jednou v krátkosti objasnit, proè bychom se mìli zabývat plánováním aktivit tohoto druhu, když je zde mnoho palèivìjších problémù, které je tøeba pøednostnì vyøešit (viz. nemocnice)? Proè se máme zabývat? Protože je tøeba vytváøet realizovatelné nabídky pro soukromý i veøejný sektor v oblasti dlouhodobých a programovì vhodných investic, protože je souèasná situace nadále neudržitelná bez plánování regionálních a nadregionálních aktivit, protože je tøeba ve všech oblastech políbit Sušici jako Šípkovou Rùženku, aby se probudila k plnému životu. Dìkuji za odpovìdi. A. STAÒKOVÁ Foto: as PØEÈTÌTE SI Se starostou mìsta o aktuálních problémech Informace z Mìstského úøadu Vyhlášku o vzhledu, èistotì, poøádku a ochranì životního prostøedí Zajímavosti z historie Pøíspìvky našich ètenáøù Sportovní novinky Kam za kulturou Mìstské kulturní støedisko vás srdeènì zve do velkého sálu Sokolovny sobota 28. bøezna v hod. Benefièní folkový koncert hnutí Duha Kašperské Hory nad zlato sobota 11. dubna ve hod. Velikonoèní taneèní zábava ve stylu country. Hraje skupina Tendr z Klatov. Vstupné 50 Kè. úterý 21. dubna v hod. Jaroslav Uhlíø v poøadu Severní vítr je krutý... Vstupné 90, 80 a 70 Kè Pøedprodej všech vstupenek ihned v kanceláøi MKS. Sportovní areál II. Tímto svým pøíspìvkem bych se chtìl opìt vyjádøit ke sportovnímu areálu. Mìstské zastupitelstvo na svém zasedání dne projednávalo, jako jeden z hlavních bodù rozpoèet mìsta na rok K tomuto bodu jednání byla vedena velmi bouølivá a vzrušená diskuse, a to hlavnì u položky vydání 650 tis. Kè, což je suma za studii a vyhotovení podkladù k územnímu rozhodnutí o sportovním areálu (jde o dílèí cenu a nevztahuje se na celý projekt). Diskutující velmi pøekvapilo, že tento výdaj je již hotová vìc (smlouva je už uzavøena) a bez penále nelze vzít zpìt. Dále vyplynulo (a bylo pøiznáno!!!), že rada pøekroèila své pravomoci, nebo ze zákona mùže bez zastupitelstva rozhodovat pouze do 500 tis. Kè. Zde bych ocitoval ze zápisu 34. rady: Zámìr bude pøedložen v rámci návrhu rozpoètu na r. 98 zastupitelstvu. O této formulaci a skuteènosti, že ze zámìru se stala hotová vìc, se mùže spekulovat zda, se jednalo o nedopatøení, opomenutí, nebo úmysl! PRÁVÌ TAKOVÝTO NE- STANDARDNÍ POSTUP MÙŽE VYVOLÁVAT POCIT ÈEHOSI NEPRAVÉHO, ZVLÁŠTÌ KDYŽ V RADÌ MAJÍ PØEVAHU RADNÍ Z KANDIDÁTKY JEDNÉ STRA- NY. Mimo jiné bylo øeèeno, že již pøed roky bylo pøijato usnesení o povìøení rady øešením stavu zimního stadionu a bazénù. Zajisté, po vyslechnutí argumentù pro výstavbu, lze pochopit tento stavební zámìr a reakce by byla zcela jiná, kdyby bylo vèasné seznámení s tímto úmyslem a postupnými kroky. Rozpoèet byl, v tomto dílèím výdajovém bodì, zastupitelstvem schválen. A celkem na závìr jednání celého zastupitelstva se dodateènì pøijalo usnesení, že se bere na vìdomí skuteènost o podpisu smlouvy a tímto zastupitelé radu podrželi. Jen se divím, že nebylo pøipomínek diskuse by tomu odpovídala. A zde bych rád vyjádøil svùj názor: Tak, jako napøíklad stavbyvedoucí, který je povìøen øízením stavby musí, vést stavební deník, tak snahou o naplnìní formule dùvìøuj, ale provìøuj je zaveden institut tzv. kontrolních dnù (kdy se krom jiného, kontroluje realita se zápisy v deníku). Z tohoto pøíkladu vyplývá jedno jestliže nìkoho nìèím povìøím, pøedpokládám, že mne bude dostateènì a postupnì seznamovat s kroky, které byly uèinìny v dané vìci (tak jak uèinil starosta i v jiných pøípadech) a takováto skuteènost by mìla být samozøejmostí i slušností. Jestliže tuto slušnost nemá rada, mìlo by zastupitelstvo pøijmout usnesení a zavázat radu, aby o svém postupu (v rámci možností) informovala jeho èleny. A jen doufám, že se toho nìkterý ze zastupitelù ujme, aby už k podobným excesùm nedocházelo! JOSEF JÍLEK, Sušice Beseda s poslancem. Dne v 17 hodin se v kavárnì hotelu Svatobor uskuteèní beseda poslance ÈSSD Stanislava Grosse s obèany.

2 strana 2 Kaleidoskop Padlé sušické pomníky Státní jazykové zkoušky Hotel Fialka, jeden z kdysi nejvyhledávanìjších sušických hotelù, je nyní zapomenutá, ohyzdná, témìø troska, na sušickém námìstí. Ani hotel Koruna, tolik vyhlášený svou kuchyní, asi ještì dlouho nenabude svého pùvodního lesku. Otava - hotel na jednom z nejhezèích míst v Sušici, s prostorem, jaký by si mohlo každé podobné zaøízení jen pøát. Špína, rozpadající se budovy, shromaždištì pochybných existencí - takový je jeho osud dnes. Text i fota: as Mìstské kulturní støedisko poøádá ve velkém sále Sokolovny Burzu dìtského jarního a letního obleèení pondìlí 30. bøezna a hod. pøíjem úterý 31. bøezna 9 12 a hod. prodej støeda 1. dubna hod. výdej Do prodeje pøijímáme pouze vyprané nebo vyèištìné dìtské textilní zboží a obuv. Státní jazykové zkoušky na SJŠ v Sušici se konají v jarním a podzimním období. MŠMT stanovilo jarní termín pro vykonání základní státní jazykové zkoušky z jazyka anglického (písemná èást) na 15. kvìtna odpoledne; jazyka nìmeckého (písemná èást) na 16. kvìtna odpoledne. K tìmto státním jazykovým zkouškám se kandidáti pøihlašují do 18. dubna 1998 v kanceláøi SJŠ (tiskopis obdrží na místì). S vyplnìnou pøihláškou je tøeba odevzdat i potvrzení o úhradì poplatku za státní jazykovou zkoušku, který èiní 1200 Kè. Pokud se kan- Dìti a poezie Soutìže v recitaci se zúèastnilo témìø 60 dìtí Ve støedu 11. bøezna 1998 se konalo v Domì dìtí a mládeže v Sušici obvodní kolo v recitaci žákù základních škol. Soutìže se zúèastilo 58 dìtí ze sedmi škol Strašína, Rabí, Velhartic, Kašperských Hor, Sušice: Lerchova, T. G. M., i Komenského ul. Výsledky v jednotlivých kategoriích byly následující: 1. kategorie: tøída 1. Michal Pluhaø (ZŠ Sušice, Lerchova ul.); 2. Adéla Luèanská, (ZŠ Sušice, Lerchova ul.); 3. Iveta Býèková, (ZŠ Sušice, T.G.M.). II. kategorie: tøída 1. Mir. Nováková, (ZŠ Sušice, Lerchova ul.); 2. Petra Kubová, (ZŠ Sušice, Lerchova ul.); 3. Martina Uhrová, (ZŠ Sušice, Lerchova ul.), èestné uznání: Barbora Lejsková (ZŠ Sušice, Komenského ul.), Anna Zahradníková (ZŠ T.G.M. Sušice), Jan Vyšín (ZŠ T.G.M. Sušice). III. kategorie: tøída 1. Lenka Labovská, (ZŠ Sušice, Komenského ul.), Hana Chromá, (ZŠ Strašín), 3. Petra Tylšarová, (ZŠ Sušice, Komenského ul.), 3. Lenka Janovská, (ZŠ Velhartice). IV. kategorie: tøída 1. Zuzana Øíhová, (ZŠ T.G.M. Sušice), 2. Hana Karásková, (ZŠ Sušice, Komenského ul.), 2. Lenka Sochorová, (ZŠ Velhartice) + 3. Ivana Sallerová, (ZŠ T.G.M. Sušice). Je víc než høejivé, že v dnešní uchvátané dobì nevyhasíná zájem nejmladší generace o mateøský jazyk a jeho literaturu. Dík všem nadšeným pedagogùm! L. REBSTÖCKOVÁ Po nìjakém èase jsem opìt navštívila školní jídelnu. Obèas totiž chodím mamince pro obìdy, nebo i ona patøí mezi tìch nìkolik strávníkù navíc, kteøí se pøi jídelnì školy v Dlouhé Vsi stravují. Když jsem vidìla, jaký kus práce se zde na škole pøi celkové rekonstrukci udìlal, nezbývá mi než smeknout pomyslný klobouk. Vždy ještì na podzim jsme chodili pro obìdy na bývalou místní faru. Zde byly kuchynì s jídelnou malé a tmavé. Prostøedí svádìlo k pomyšlení, že odtud teprve vèera odešla farská kuchaøka. Dnes je jídelna pøímo ve škole, odpadlo pøesouvání a oblékání kvùli obìdùm. Kuchynì záøí novotou, je nyní moderní, prostorná a dìtem hned lépe chutná. Žáci už mohou využívat i novou tìlocviènu také pøímo ve škole. Pùvodnì cvièili na faøe a jistì nebylo vhodné, když uhøátí pøecházeli zpìt do školy na další vyuèovací hodiny. Pøi své návštìvì jsem se nachomýtla ke stì- OZNÁMENÍ didát ke zkoušce nedostaví, úhrada se mu nevrací. Státní jazykové zkoušky øídí v každé jazykové škole komise. Pøedsedové tìchto komisí jsou stanoveni ministerstvem a budou odpovídat za odbornou úroveò. Pro vykonání státní jazykové zkoušky není podmínkou úèast v øádném studiu bìhem školního roku ani zapojení ve studiu tzv. pøípravného kurzu pro státní zkoušku (toto zapojení se však doporuèuje). Spoleèná ustanovení o státních jazykových zkouškách státní jazykové zkoušky se skládají z èásti písemné a èásti ústní obsah písemné èásti státních jazykových zkoušek stanoví jazyková škola povìøená ministerstvem; Výsledek písemných i ústních èástí se klasifikují stupni: 1 výbornì, 2 velmi dobøe, 3 dobøe, 4 nevyhovìl/a. Kandidát, který pøi písemné èásti jaz. zkoušky nevyhovìl, nekoná ústní èást jazykové zkoušky. Podrobnosti o obsahu a organizaci, zkušebním øádu a dalších ustanoveních mùžete získat konzultací se ZØ SJŠ v Sušici, Lerchova ul. PAVEL KAHLE, ZØ SJŠ Škole v Dlouhé Vsi bravo! Dárcùm krve Pravidelné odbìry krve v dubnu probìhnou ve stanovených termínech v Sušici (Dùm Penzion pro dùchodce) a v Horažïovicích, (budova Kina). Odbìry krve probìhnou v dobì od 14 do 17 hodin. Zajímavosti Miloš Forman (65), èeský a americký filmový režisér, obdržel 16. ledna v pražském Lichtenštejnském paláci èestný doktorát pražské Akademie múzických umìní Milouš Jakeš (75) a Jozef Lenárt (74) budou opìt trestnì stíháni. Podezøelí jsou z vlastizrady v souvislosti s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Èeskoslovenska v roce Usnesení Vrchního soudu v Praze, který loni stíhání zastavil, bylo totiž zrušeno 22. ledna rozhodnutím Nejvyššího soudu, k nìmuž podala stížnost ministrynì Vlasta Parkanová. hování. Podílel se na nìm pan školník i èlenové uèitelského sboru. Stìhovala se zrovna øeditelna spolu se sborovnou do novì opravených místností v prvním patøe budovy. Brzy se nových tøíd doèkají i školáèci. Do tìch nynìjších se po nutných úpravách pøestìhuje místní mateøská škola. Sice to bude pro nìkteré maminky trochu delší cesta, ale koneènì se celá budova školy využije pro zdejší dìti. Odpadne nepraktické pøevážení obìdù ve várnicích a vytápìní místností v patøe obecního úøadu. Nejmenší dìti nebudou u hlavní silnice a okouknou budoucí spolužáky a uèitele. Protože rekonstrukci financuje obecní úøad, snad by bylo dobré po jejím dokonèení uspoøádat Den otevøených dveøí. Místní obèané i ti okolní se jistì rádi podívají, kam budou jejich dìti èi vnouèata docházet za vzdìláním. mb Zápisy do základních škol Na základì upozornìní rodièù bychom chtìli upøesnit informaci o zápisech do 1. tøíd základních škol v Sušici. poèet odklady zapsáno poèet u zápisu prvních tøíd ZŠ Komenského ZŠ Lerchova ZŠ Masarykova celkem Jestliže poèet dìtí, které v jednotlivých školách pøišly k zápisu, pøesahoval kapacitu stanoveného poètu tøíd, byly pøeøazeny do jiné školy odpovídající spádovému území podle jejich bydlištì. sz Podle zákona ÈNR è. 485/91 Sb., ze dne , kterým se mìní a doplòuje zákon ÈNR è. 367/90 Sb., 36 a, odst. 4, Mìstský úøad v Sušici dává na vìdomí obèanùm zámìry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1) Pronájem èásti pozemkové parcely è. 2256/1 k.ú. Sušice (námìstí Svobody). 2) Smìna podílu Mìsta Sušice ( 1 / 4 ) z pozemkových parcel è. 970/17 a 970/20 k. ú. Sušice za podíl soukromé osoby ( 3 / 4 ) z pozemkových parcel è. 970/18 a 970/19 k. ú. Sušice (lokalita mezi ul. U vodárny a areálem støediska VPS). 3) Smìna pozemkové parcely è. 631/2 k. ú. Velká Chmelná ve vlastnictví Mìsta Sušice za pozemkovou parcelu è. 631/3 k. ú. Velká Chmelná ve vlastnictví soukromých osob. 4) Pronájem objektu na stavební parcele è a pozemkové parcely è. 1043/2 k. ú. Sušice (Motel). 5) Pronájem objektu na stavební parcele è a pozemkové parcely è. 1178/1 k. ú. Sušice (Santos). Vyvìšeno dne: Za Mìstský úøad v Sušici Karel Janda, starosta

3 Zpráva z 5. zasedání mìstské rady v Sušici, rozšíøené o èleny zastupitelstva ze dne 2. bøezna Jednání øídil starosta mìsta Karel Janda. 1) MR projednala návrh smlouvy o dílo s firmou Termoprojekt Plzeò na napojení uhelné kotelny Vegrùv dvùr na plynovou kotelnu PK 856. Rada doporuèuje úpravu smlouvy. 2) MR se zabývala problematikou nemocnice. Na návrh øeditele nemocnice doporuèila rada zastupitelstvu zmìnu statutu nemocnice a její transformaci. Podklady pro zastupitelstvo k této otázce pøipraví øeditel Ing. Beníršek. 3) Probìhla rozprava o rozpoètu mìsta. Návrh rozpoètu se zabudovanými pøipomínkami rada doporuèila k projednání a schválení zastupitelstvu. 4) Schválené prodeje a pronájmy doporuèila MR zastupitelstvu. 5) MR udìlila souhlas k vyvìšení pronájmu motelu u koupalištì a kiosku Santos. Zpráva z 6. zasedání mìstské rady v Sušici ze dne 16. bøezna Jednání øídil starosta mìsta Karel Janda. 1) MR se zabývala pronájmem bývalého kuleèníkového sálu v Sokolovnì. Doporuèila ke schválení zastupitelstvem. 2) MR projednávala odprodej pozemku pod garáž a pro zøízení zahrádky na Dlouhoveské ulici. Rada schválila postupovat v této lokalitì takto: pozemky pod garáž neprodávat a pozemky pro zøízení zahrádek pouze pronajímat. 3) MR projednávala žádost obyvatel sídlištì Vojtìška o zapùjèení èásti ppè. 977/1 pro sportování a využívání pro hry dìtí. Rada souhlasí s výpùjèkou s tím, že si Mìsto vyhrazuje právo kdykoliv vyzvat k uvolnìní pozemku. 4) MR schválila prodloužení smlouvy s LAWN TENNIS CLUB Sušice o pronájmu nebytových protor v budovì zimního stadionu v Sušici na období od do , za stejných podmínek. Zasedání mìstské rady 6) MR se zabývala výstavbou bytù. V pøíštím roce bude nutné postavit 12 bytových jednotek, což je podmínka pro koneèné pøiznání dotace, kterou mìsto obdrželo na technickou infrastrukturu (Zahradní ètvr ). Rada povìøila HPO, aby zajistil minimálnì 20 uchazeèù, kteøí by byli schopni dofinancovat výstavbu byt. jedn. formou pøedplaceného nájemného. 7) MR schválila pøevedení práv a povinností (jde o provozování reklamních nosièù v autobusových zastávkách) nájemce fa. DARUMA, s. r. o., Plzeò na nového nájemce, f. OUTDO- OR, s. r. o. Praha. 8) MR se zabýval kalkulací cen za odvoz kontejnerù a odpadkových košù. 9) MR vzala na vìdomí zápis z komise architekta mìsta ze dne ) Starosta mìsta pøedložil radì návrh na realizaci patrových garáží. Rada navrhuje øešit smluvní vztah smlouvou o budoucí kupní smlouvì, navrhuje cenu 500 Kè za 5) MR projednala žádost realitní kanceláøe Reality A až Z o umístìní vývìsní skøíòky o ploše cca 0,8 m 2 s nabídkou nemovitostí na dùm èp. 21, ul. T. G. M. v Sušici, popøípadì na jiný objekt v centru mìsta. Pro velký rozmìr skøíòky rada neschválila její umístìní na dùm è. 21/I. Povìøila HPO ve spolupráci s Bytservisem vytipovat vhodný objekt a urèit možnosti na instalování vývìsní skøínì. 6) MR projednala a schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v domì èp. 4/I, (jehož 1/6 je vlastníkem Mìsto) mezi pí. Martou Maškovou a paní Humlovou. Mìsto souhlasí s ukonèením nájemního vztahu dohodou s panem Šlapákem. 7) MR povìøuje pana Mgr. Bøezinu úèastí v komisi pro konkurz na øeditele ZŠ Lerchova a Zvláštní školy v Sušici. 8) MR projednala zprávu o èinnosti Sboru dobrovolných hasièù v Sušici. MR dnem zøizuje SDHO m 2. Pøípravou smlouvy povìøuje HPO. 11) MR neschválila snížení èástky za pronájem pozemku ppè z na Kè pro pana Lagrona. 12) Bytová agenda: MR vzala na vìdomí zápis z jednání bytové komise ze dne MR schválila pøidìlení bytù: a) 1+1 I. kat. Sušice 1180/II, Kaštanová ulice; b) 0+1 I. kat. Sušice 856/II, Volšovská ulice. MR schválila výmìnu bytù Sušice, Volšovská 903/II (3+1 I. kat.) za byt Sušice, Pod Antonínem 751/II (2+1 I. kat.). Vojenskou bytovou správou schváleno. MR projednávala na návrh bytové komise neobsazený byt 2+1 II. kat. Studentská 796, Sušice II (soudní výpovìï). Rada doporuèuje vyzvat PÚ VLS Olomouc k refundaci nákladù za držení tohoto bytu. DR. PRAJEOVÁ, zástupce starosty Volšovy a Chmelná a schvaluje velitele SDHO Chmelná pana Antonína Koubu, bytem Chmelná 32 a velitele SDHO Volšovy pana Ferdinanda Polaufa, bytem Volšovy 4. 9) MR vzala na vìdomí zápis z komise architekta ze dne ) MR projednala žádost pana Anýže o zmìnu zahrádkáøské oblasti v k. ú. Sušice Šibenièná na oblast rekreaèní. Do doby zpracování nového ÚPnSÚ rada zmìnu nedoporuèuje. 11) MR souhlasí s provedením akce Pøepadení na zlaté stezce ve dnech 5. a na základì nabídky RLA Stallion Plzeò a Park servis Šumava za pøedpokladu, že tato akce nezatíží mìstský rozpoèet. 12) Bytová agenda: MR schválila výmìnu bytu z 4+1 I. kat. Sušice II, Villaniho 713 za byt 2+1 I. kat. Sušice II, Pravdova Jedná se o klasickou výmìnu dvou mìstských bytù. DR. PRAJEROVÁ, zástupce starosty Zasedání mìstského zastupitelstva Zpráva z 35. zasedání mìstského zastupitelstva v Sušici ze dne 11. bøezna Jednání øídil starosta mìsta Karel Janda. 1) MZ schválilo zprávu o pøezkoumání hospodaøení Mìst. úøadu v Sušici za rok ) MZ schválilo plnìní rozpoètu za rok ) Na zasedání probìhla rozprava o rozpoètu mìsta na rok Po doplnìní pøipomínek MZ rozpoèet schválilo. 4) MZ schválilo zmìnu statutu nemocnice v Sušici z pøíspìvkové organizace na obecnì prospìšná spoleènost. MZ souhlasí se zámìrem a realizací zámìru sestìhovat provoz NsP z 5 objektù do 2 objektù: a) Do objektu levé interny a dìtského oddìlení soustøedit internu, lùžka následné péèe, rehabilitaci a laboratoø. b) Do objektu chirurgie soustøedit chirurgii, gynekologii a dìtská lùžka. Zastupitelstvo povìøuje vedení Mìsta Sušice a vedení NsP pøípravou a realizací tohoto zámìru do konce roku ) MZ zvolilo paní J. Konopovou jako pøísedící Krajského soudu v Plzni. 6) MZ povìøilo radu: a) podepsáním smlouvy na nebytové prostory v èp. 4/I v Sušici (dùm ve vlastnictví pí. Maškové 5/6 a Mìsta 1/6) s paní Humlovou a s firmou SEKOM. b) Uzavøením smlouvy s firmou RUM- POLD o odvozu a cenì služeb za odvoz a likvidaci odpadu. c) Schvalováním sezonních pronájmù na námìstí pro zøízení pøedzahrádek, zmrzlinových stánkù apod. z dùvodu operativnìjšího schvalování. d) K dojednání pronájmu pozemku RUMPOLDU P, s. r. o., ke zøízení sbìrného dvora v areálu støediska VPS. 7) MZ schválilo vypracování studie na sportovní areál v Sušici a podepsání smlouvy s firmou Šumavaplán. 8) MZ schválilo uvolnìní èástky ve výši 70 tis. Kè na základì darovací smlouvy jako pøíspìvek pro TJ Sušice (z položky schváleného rozpoètu ve výši 350 tis.). 9) MZ schválilo Obecnì závaznou vyhlášku o vzhledu, èistotì, poøádku a ochranì životního prostøedí. 10) MZ schválilo termín mimoøádného zastupitelstva v 16 hodin (pro schválení cen vodného a stoèného). 12) Prodeje a pronájmy MZ schválilo: a) Smìnu èásti ppè. 1418/2 k.ú. Sušice o výmìøe 45 m 2 ve vlastnictví pana Haláška za ppè. 1418/3 a 1418/4 k. ú. Sušice o výmìøe 316 m 2 a 259 m 2 ve vlastnictví Mìsta Sušice s tím, že p. Halášek doplatí rozdíl 530 m 2 à 2,40 Kè, tj. kupní cenu Kè, povýšenou o pøevodní poplatky. Bylo schváleno MZ již , ale v dobì, kdy pozemky nebyly ještì vlastnictvím Mìsta. b) Smìnu ppè. 631/3 k.ú. Velká Chmelná ve vlastnictví manželù Kotalových za ppè. 631/2 k.ú. Velká Chmelná ve vlastnictví Mìsta Sušice s tím, že manželé Kotalovui doplatí rozdíl. 78 m 2 à 30 Kè, tj. kupní cenu Kè, povýšenou o pøevodní náklady. c) Nabídku Okresního úøadu Klatovy pøevod èásti ppè. 966/5 k. ú. Sušice (ostatní plocha u domù èp v ul. Na Hrázi) na Mìsto Sušice. d) Odprodej 23/27 domu èp. 75/I k.ú. Sušice panu Danielu Kedarovi, bytem Kitbutz Gadot 12325, stát Izrael, za cenu dle znaleckého posudku, povýšenou o pøevodní náklady. e) Odprodej 1/8 domu èp. 136/II se stpè. 200 k.ú. Sušice paní Martì Žákové za cenu dle znaleckého posudku, bez možnosti splácení, povýšenou o pøevodní náklady. f) Pronájem 18 m 2 ppè. 2256/I k. ú. Sušice panu Seitzovi (zábor dvou parkovacích míst) za úèelem zøízení pøedzahrádky restaurace Gloria, na dobu urèitou od do s pøípadným prodloužením pøi pøíznivých klimatických podmínkách, za cenu 6, Kè za m 2 a den s platbou pøed podpisem smlouvy. g) Pronájem 3 m 2 ppè. 2256/I k. ú. Sušice panu Ledvinovi za úèelem umístìní mobilní prodejní buòky k prodeji zmrzliny, vedle pøedzahrádky restaurace Gloria, na dobu urèitou od do , za cenu 30 Kè/m 2 / den. h) Cenu za pronájem pro mobilní prodejní zaøízení na námìstí v Sušici ve výši 30 Kè/m 2 /den i) Pronájem èásti ppè. 968/10 k.ú. Sušice v areálu støediska VPS Sušické stavební, s. r. o., na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 3 mìsíce za cenu 10 Kè/m 2 /rok. j) Výkup pozemkù bývalého autokempu za cenu 160 Kè/m 2 ve dvou splátkách. k) Revokaci usnesení MZ a/7 ze dne ve vìci odprodeje ppè. 2364/3 a 328 k. ú. Sušice (náhon + hráz) panu Ludvíkovi. Po konzultaci s právníkem schvaluje odprodat panu Ludvíkovi pouze ppè. 2364/3 o výmìøe 670 m 2 za cenu 100 Kè/m 2 povýšenou o pøevodní náklady a zøídit vìcné bøemeno ve prospìch majitele pøístupových komunikací ppè. 2254/3 a 2254/8 k. ú. Sušice (Mìsto Sušice) pøístupu na ppè. 328 k. ú. Sušice (Mìsto Sušice) po lávce z ul. Ostrovní a Na Valše. DR. PRAJEROVÁ, zástupce starosty Aktuality strana 3 Obecnì závazná vyhláška è. 4/1998 o vzhledu, èistotì, poøádku a ochranì životního prostøedí Mìstské zastupitelstvo v Sušici schválilo na svém zasedání dne 11. bøezna 1998 na základì ustanovení 14 odst. 1 písm. o) a r), 16 a 36 odst. 1 písm. f) zákona ÈNR è. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku: Èlánek 1 Základní ustanovení Vyhláškou se stanoví zásady péèe o životní prostøedí, èistoty a zajištìní veøejného poøádku na území mìsta Sušice. Fyzické a právnické osoby a podnikatelé 1 jsou povinni dodržovat a øídit se ustanoveními vyhlášky. Èlánek 2 Užívání veøejného prostranství 1) Používat veøejného prostranství 2 je možné pouze k úèelu, pro který je urèeno. Používat veøejné prostranství k jinému úèelu, než pro které je urèeno, je v odùvodnìných pøípadech výjimeènì možné na základì povolení Mìstského úøadu v Sušici. 2) Zakazuje se: a) užívat prostranství pro nakládání a skládání materiálu, surovin a výrobkù na dobu delší než 24 hodin, b) skladovat materiály na místech, kde by byla ohrožena bezpeènost obèanù èi znemožnìna volná prùchodnost a dále na místech, kde jsou umístìna zabezpeèovací a obslužná zaøízení (napø. hydranty, uzávìry plynu, ulièní vpustì), c) parkovat vozidlo a skládat materiál tam, kde by byl znemožnìn odvoz odpadkù a èištìní veøejného prostranství, d) parkování, stání a jízda s motorovým vozidlem po veøejném prostranství mimo vozovku, e) volné pobíhání psù na veøejném prostranství, zneèiš ovat veøejné prostranství psími výkaly; vlastník nebo prùvodce psa je povinen neprodlenì zneèištìní veøejného prostranství odstranit, f) vodìní psù na místa urèená pro hraní dìtí, g) vylepovat na nemovitostech ve vlastnictví mìsta reklamy a plakáty mimo vyhrazené vylepovací plochy, h) umís ovat pøenosné reklamní stojany typu A a pøenosné reklamní stojany s vystaveným zbožím na veøejném prostranství. Èlánek 3 Úklid veøejného prostranství 1) V zájmu zajištìní èistoty a zlepšení životního prostøedí ve mìstì každý odpovídá za zpùsobené zneèištìní nebo poškození veøejného prostranství a je povinen je neprodlenì odstranit nebo odstranìní zajistit na své náklady. 2) Vlastníci nebo správci nemovitostí, které v zastavìném území mìsta hranièí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídají za škody 3, jejichž pøíèinou byla závada ve schùdnosti na pøilehlém chodníku, která vznikla zneèištìním, náledím nebo snìhem. Tyto závady ve schùdnosti chodníkù musí být odstranìny bezprostøednì po jejich vzniku. Za chodník se podle této vyhlášky považuje místní komunikace, pøípadnì její èást,urèená výhradnì pro chodce, dále schody a lávky. 3) Povinnost zajiš ovat èistotu chodníkù se vztahuje na celou šíøi chodníku, která slouží výhradnì k chùzi, a to bez ohledu na pøípadné oddìlení nemovitosti èi komunikace pruhem pozemku, sloužícího k jiným úèelùm než komunikaèním. 4) Pøi úklidu snìhu je zakázáno jeho hromadìní na místech, která musí zùstat volná (napø. místa pøechodù pro chodce, zastávky veøejné dopravy, vjezdy do domù, místa pro zásobování provozoven, místa pro manipulaci se sbìrnými nádobami na odpad, uzávìry plynu, vody, ulièní vpustì). Èlánek 4 Sankce Nedodržování této obecnì závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních pøedpisù 4. Èlánek 5 Zrušovací ustanovení Ruší se obecnì závazná vyhláška o vzhledu, èistotì, poøádku a ochranì životního prostøedí ze dne 29. ledna 1992 ve znìní dodatku ze dne 16. záøí Èlánek 6 Úèinnost Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. dubna Vladimír Øíha, zástupce starosty Karel Janda, starosta mìsta 1 viz ust. 2 odst. 1 a 2 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 2 4 odst. 2 zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znìní 3 27 zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 4 napø. zákon è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, v platném znìní, zákon è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon è. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znìní Vážení spoluobèané, dovolte, abych vás prostøednictvím tohoto èlánku informoval o nové obecnì závazné vyhlášce. Mìsto Sušice využilo možnosti dané zákonem ÈNR è. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a mìstské zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 11. bøezna 1998 obecnì závaznou vyhlášku è. 4/1998, o vzhledu, èistotì, poøádku a ochranì životního prostøedí. Vyhláška nabývá úèinnosti od 1. dubna Celý text této vyhlášky je uveden výše. Vyhláška nahrazuje pøedchozí vyhlášku o vzhledu, èistotì, poøádku a ochranì životního prostøedí ze dne 29. ledna 1992, ve znìní dodatku ze dne 16. záøí 1992, která se ukázala vzhledem k legislativnímu vývoji pøedcházejících let jako již zastaralá a nevyhovující souèasnému stavu. Pøi porovnání nové a staré obecnì závazné vyhlášky vám jistì neujde nepomìr v rozsahu obou vyhlášek. Tento nepomìr je však pouze zdánlivý a až na nìkolik výjimek se nedotýká obsahu vyhlášky (úpravy práv a povinností), je dán tím, že nová vyhláška v souladu s legislativními pravidly necituje doslova ustanovení jiných právních pøedpisù, protože tyto pøedpisy jsou fyzickým osobám (obèanùm) i právnickým osobám známé a je zcela zbyteèné jejich text doslovnì opisovat ve vyhlášce mìsta. Pro lepší orientaci v právních pøedpisech se používají pouze odkazy pod èarou, které uživatele vyhlášky upozoròují na existenci právních pøedpisù, jež problematiku upravují. Z tohoto dùvodu již v nové vyhlášce nenaleznete ustanovení, které zakazuje napø. porušovat noèní klid, poškozovat veøejnì pøístupný objekt nebo veøejnì pøístupné zaøízení, zakládat skládky a odkládat odpadky mimo vyhrazená místa. Neznamená to ovšem, že je možné, když to není ve vyhlášce zakázáno, porušovat noèní klid, poškozovat veøejnì pøístupný objekt nebo veøejnì pøístupné zaøízení, zakládat skládky a odkládat odpadky mimo vyhrazená místa atd., nebo tyto zákazy jsou obsaženy v jiných právních pøedpisech napø. v zákonì è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, v platném znìní, zákonì 125/ 1997 Sb., o odpadech, a samozøejmì je lze také podle tìchto pøedpisù postihovat. Nyní mì dovolte, abych velmi struènì okomentoval jednotlivé èlánky vyhlášky è. 4/ 1998, o vzhledu, èistotì, poøádku a ochranì životního prostøedí. Èlánek 1 vyhlášky stanoví, co tato vyhláška upravuje a pro koho je závazná. Lapidárnì lze konstatovat, že vyhláška je závazná pro všechny, tj. fyzické osoby, fyzické osoby oprávnìné k podnikání a právnické osoby. Èlánek 2 upravuje užívání veøejného prostranství. Poznámka pod èarou odkazuje na definici veøejného prostranství v zákonì è. 565/1990 Sb. Veøejným prostranstvím podle tohoto zákona jsou zejména námìstí, tržištì, silnice, místní komunikace, parky a veøejná zeleò, jakož i další prostory pøístupné každému bez omezení. Dále stanovuje nìkteré zákazy a povinnosti. Pøedpokládám, že každý chápe jejich logiku a potøebnost a také doufám, že v praxi budou ku prospìchu všech dodržovány. Pøedpokládám, že nejvíce polemiky vyvolají zákazy volného pobíhání psù a zneèiš ování veøejného prostranství psími výkaly a s tím korespondující povinnost vlastníka nebo prùvodce psa tyto odklidit a dále zákaz umis ování pøenosných reklam. Vìøte, že tyto zákazy byly zvláštì zvažovány a podrobeny pøipomínkám, ale nakonec zvítìzil, myslím si že oprávnìnì, názor o nutnosti jejich zavedení. Není totiž únosné, aby obèané neustále sledovali chodníky ze strachu, že do nìèeho šlápnou, èi proto, aby se nepøerazili o vìtrem povalenou reklamu. Domnívám se, že podnikatelé mají dostatek možností k prezentování svých služeb a zboží i jiným úèinným zpùsobem. Èlánek 3 stanovuje v souladu se zákonem è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, povinnosti vlastníkùm a správcùm nemovitostí, které v zastavìném území mìsta hranièí se silnicí nebo místní komunikací a s pøilehlým chodníkem. Z tohoto èlánku byl na jednání zastupitelstva vypuštìn zákaz používání škváry, popela a soli k zimnímu posypu chodníkù, který byl stanoven již pøedchozí vyhláškou, a proto je možné tyto materiály používat. Žádám všechny, aby byli ohleduplní k ostatním obèanùm i životnímu prostøedí a tìchto posypových materiálù používali výjimeènì. Èlánek 4 upravuje sankce za nedodržování vyhlášky. V této souvislosti je nutné konstatovat, že kontrola a pøípadné ukládání sankcí je pochopitelnì tou ménì populární èástí uplatòování práva, ale bohužel, bez nich to nejde. Nemá cenu zde uvádìt výši pokut, které je možné udìlit, to nech si zjistí každý sám a zváží, zda nedodržování vyhlášky stojí za to, ale je nutné upozornit, že Mìstský úøad spoleènì s Mìstskou policií budou kontrolu provádìt a nedodržování vyhlášky trestat. Zbývající èlánky 5 a 6 zrušují pøedchozí vyhlášku a stanovují úèinnost vyhlášky od Tolik struèný komentáø vyhlášky. Doufám, že pøispìl k jejímu lepšímu pochopení a Mìstský úøad v Sušici nebude muset ukládat sankce za její porušování. PETR NOVÁK, tajemník MìÚ

4 strana 4 VZPOMÍNKA Spoleèenská kronika JUBILEA DUBEN 1998 GRATULACE Dne 28. bøezna uplyne 11 let od úmrtí naší dcery, paní STANISLAVY MRNKOVÉ RÙŽIÈKOVÉ a 4. dubna tomu bude rok, co nás navždy opustil pan BOHUMIL RÙŽIÈKA z Nezdic. Za tichou vzpomínku dìkuje matka a manželka, dcery a sestry, synové a bratøi s rodinami. NAROZENÍ Tereza Cabanová, Horažïovice Václav Voler, Letovy Daniel Vlasák, Hartmanice Matìj Zeman, Hartmanice Nela Køížová, Sušice III/157 Jaromír Harna, Kolinec Jitka Sedláèková, Petrovice u Sušice Tereza Bendová, Horažïovice Vítìzslav Beneš, Sušice II/ Lucie Skalová, Hrádek Lucie Šešmová, Sušice II/671 Michael Buchta, Hradešice Roman Holý, Sušice II/ Filip Duchoò, Sušice II/1160 Eva Nová, Chlum 15 Martina Šutá, Sušice II/718 Petr Vìneèek, Sušice II/ Vojtìch Holý, Sušice III/ let Stanislav Špala ( ), Sušice, Pod Antonínem 550 Zikmund Schwarzkopf ( ), Sušice, T. G. Masaryka 154 Ludmila Baarová ( ), Sušice, U Kaplièky 818 Anna Samcová ( ), Sušice, Nádražní 394 František Paukner ( ), Sušice, Tylova 178 Jiøí Huleš ( ), Sušice, Nádražní 138 Jaroslav Kopáè ( ), Sušice, Stupkova 766 Jiøí Vališ ( ), Sušice, 5. kvìtna 670 Jaroslav Nový ( ), Sušice, Stupkova 769 Žofie Vondrová ( ), Sušice, Pod Svatoborem 56 František Pytel ( ), Dolní Staòkov let Julius Skála ( ), Sušice, V Rybníèkách let Jaroslav Kotál ( ), Sušice, Pod Svatoborem 56 Ludmila Kolerusová ( ), Sušice, Pod Svatoborem let Antonín Èerný ( ), Sušice, Lerchova let Anna Holeèková ( ), Sušice, Studentská 612 ÚMRTÍ Jan Pojar (1915), Nemilkov Otilie Kožnarová (1918), Dlouhá Ves 156 Marie Lísová (1919), Èejkovy Jaroslav Bìlík (1952), Sušice II/ Anežka Mautnerová (1908), Zámyšl Václav Lanì (1909), Paèejov, èást Velešice Bohuslav Zýka (1912), Horažïovice Karel Patlejch (1925), Dobršín Karolina Prexlová (1923), Tajanov 18 Heøman Nový (1927), Sušice I/ Jiøí Vlèek (1936), Horažïovice Božena Michálková (1919), Stojanovice Jaroslav Nový (1923), Sušice II/ 769 Karel Tùma (1916), Sušice I/ Rùžena Pranèlová (1926), Sušice II/977 František Franìk (1919), Jindøichovice Václav Vítovec (1923), Františkova Ves 10 Dne 15. bøezna 1998 oslavil své 70. narozeniny pan FRANTIŠEK TOMÁŠEK ze Sušice. Do dalších let mu hlavnì hodnì zdraví a štìstí pøejí babièka a syn s rodinou. Chudobka V zahradì básníkù kvítek jsem pouze malý Proto mi jméno Chudobka pøi narození dali. Život je pilný zahradník, dobøe se o trávník stará, mnohé mi listy usekne, nìkteré èasnì zjara. Tomu chudobka nabídne v své barvì trochu štìstí Proto v zahradì básníkù dál v trávì musím kvésti... V balkonech pyšní se orchidej, v záhonech krásné rùže Jen ten kdo sedne do trávy mé kvìty vidìt mùže. Nìkdy, kdo svìtem znechucen, vyhoštìn z lidské slávy, vyléèen z klamu jevištì, usedne v zeleò trávy. PRO VOLNOU CHVÍLI Milí luštitelé! V dnešní køížovce naleznete druhou soutìžní tajenku. Spolu s pøedchozí nám její znìní zašlete na korespondenèním lístku na adresu redakce nejpozdìji do 3. dubna Pokud tak uèiníte, budete zaøazeni do slosování o nákup v hodnotì 400, Kè v supermarketu MANA Sušice. Hodnì štìstí! hgh

5 Nad kronikou mìsta Sušice Dùm èp. 37 Na jihovýchodní èásti Námìstí Svobody, mezi bývalými mìš anskými domy, stojí nejužší dùm v Sušici, široký pouze 3,8 m. Pùvodnì dvojposchoïový øadový dùm se sedlovou støechou do námìstí není památkou I. III. kategorie, je chránìn pouze jako stavba v historickém jádru mìsta Sušice. Zastavìná plocha (parcela è. 22) èiní 42 m 2. V roce 1922 dochází k první stavební úpravì objektu, mj. jsou vymìnìna okna a r stavìna kanalizace. Vìtší pøístavba je uskuteènìna v r. 1940, kdy je zastavìn i malý dvorek o výmìøe 6,6 m 2. Dùm získává tøi Tøetí syn František v té dobì chodil do obecné školy ve Strašeni, kam chodili též žáci z Malèe. Škola byla tady žáky pøímo nabita (chodilo sem celkem kolem 500 žákù) a tak se jednou stalo, že po hodinì náboženství, která byla toho dne ve vyuèování jako poslední, zazvonil zvonek a dìti se vyhrnuly ze tøíd do chodby jako lavina po schodech ven. František stanul na chvíli nahoøe na schodišti a odtud valící se dav žactva vyvolal v nìm dojem poèetného stáda ovec (které jako malý kluk pomáhal nìkdy pásti maleèskému pastýøi, to hlavnì kvùli jeho ovèáckému psu, kterému se øíkalo Švarcka a který umìl dokonale stádo obhánìt), tu František vložil dva prsty do úst, mocnì hvízdnul a halasnì zavolal: Švarcka vobežeò to!. V tu chvíli za ním stál katecheta, strašeòský pan faráø, Františka uchopil za límec èi za ucho a vtáhl jej zpìt do tøídy a tam jemu lískovkou vysázel. Ten výprask by byl kluk nìjak unesl, ale horší bylo, že ucho bylo natržené. Po návratu domù ze školy v obavì, aby u rodièù nedošlo ku dalšímu potrestání, uchýlil se František na vejmìnek ku své babièce (dožila se vìku 101 roku) a té se vyzpovídal. Babièka Františka ošetøila, politovala a øekla: Zejtra si za panem faráøem dojdu a øeknu mu nìco, že už tì víckrát neuhodí. Pøesto, že babièce tehdá dávno již minula osmdesátka, nebylo jí zatìžko dobìhnout od Biskupa do Strašenì, a tak pøíští den mìl pan faráø Zieglozer na faøe návštìvu, na jejíž výklad asi dlouho nezapomnìl a výsledek byl takový, že až do ukonèení školní docházky mìl František od svého katechety naprostý pokoj. Jak jsem již døíve uvedl, dokonèovala se tìžba starých lesù v okolí Malèe a potahy, zvláštì volské, které nestály již k výdìlku, se prodávaly. Øezníci v okolí tak velká zvíøata, jako byli tažní voli, podlaží nad obchodem a 52 kamenných schodù, i když podle pohledu zvenèí je dvoupatrový ve výši vedlejších domù. Všechny místnosti o výmìøe 54,4 m 2 mají rovné stropy. Pøízemní prostor o výmìøe 16,72 m 2 se vstupem z námìstí sloužil jako obchod. Je pravdìpodobné, že pozemkové parcely za domem bývaly v dávné minulosti propojeny s parcelami è. 21 a 24. Èásteènì tomu napovídá Tereziánská mapa z pol. 19. století. Proslýchá se také, že zde pøed nìkolika staletími bývala úzká ulièka, která sloužila pro vstup do dvorních traktù vedlejších domù. V archivu ani Hostinný dùm II. pro svùj domácí výsek nekupovali a tak vodil se takový dobytek na výroèní trhy, jimž se øíkalo jarmarky, které se pravidelnì v urèitých obdobích odbývaly ve všech okolních mìstech a také v Rabí. Na jarmarky vodila se ovšem i jiná hospodáøská zvíøata jako konì, krávy, jalovice, telata, býci i podsvinèata. Toho èasu na jarmark do Rabí vypravili se také maleètí hospodáøi i Biskup s jedním párem volù. Jarmark se vydaøil, kupcù pøijelo dost, a tak všichni z Malèe svùj dobytek tady prodali. Hospodáøi tržili, a tak každý koupil nìco domù, nìkdo zástìru nebo šátek hospodyni a pro dìti hlavnì párek, rohlíky a koòský salám pro všechny bez toho se z jarmarku nechodilo. V poledních hodinách, kdy zpravidla bývalo po jarmarce, zacházelo se v Rabí do hospody, kde hospodáøi pojedli drš kovou, pajšlovku nebo guláš a hlavnì máz piva, aby se posilnili na zpáteèní cestu. Nìjaké autobusy èi jakákoliv automobilová doprava v tìch dobách nebyla, chodilo se samozøejmì pìšky, a tak další zastávka na cestì z Rabí bývala pak v Hostinném domì ve Strašeni. Bylo již k veèeru, když z jarmarku sem maleètí i Biskup zašli. Nìco málo pojedli a když šenkýø Gustav Èejka donesl každému žádané pivo, pøistoupil k Biskupovi a povídá: Biskupe, dneska jste tržil za voly hodnì penìz a já mám rozdìlanej velkej kšeft, kde potøebuju víc penìz, a tak vás požaduju, puète mì 200 zlatejch. Biskup byl pøednesenou žádostí Gustava velmi pøekvapen a protože jej znal jako èlovìka nejistého, o kterém se povídá, že vede všelijaký život podloudný, vymyslel hned malou lest a øekl: Rád bych pane Èejka, ale handlíø mì za voly hned nevyplatil, dal jenom závdavek a peníze pošle poštou. Na to Gustav øekl: Nó, když nemáte, nemáte. On mi pùjèí nìkdo jiný. ve starých knihách jsem nenalezl žádný záznam, pouze poøadí majitelù. Roku 1866 patøil dùm Antonii Lodòaské, r manželùm Em. a Annì Kuchyòkovým, r Annì Kuchyòkové, r Rud. Kuchyòkovi, r se stali majiteli Konrád a Marie Kuchyòkovi Konrád Kuchyòka byl vrchním inspicientem finanèní stráže. Paní Anna Kuchyòková (nar ) zemøela r. 1939, dùm získali dìdicové Jaroslav a Krista Beèváøovi, potom JUDr. Vìra Kopáèková a její sestra Marie Láznièková z Prahy. Od nich r nemovitost koupili manželé Jaroslav a Anna Kašparovi. Souèasnou majitelkou je jejich dcera Jaroslava Øíhová, která zde vede obchod Kvìtiny. Obchod vápnem a mýdlem døíve zde provozovala Anna Kuchyòková a dìdici Jar. a Krist. Beèváøovi zde vedli obchod s prodejem strojù. Na fotografii z kronikáøova archivu je dùm èp. 37 z r. 1925, na druhé souèasný stav. Pokraèování pøíštì. VÁCLAV CHOVÍT, kronikáø Sousedé dopíjeli svá piva, chystali se k odchodu a zaèali platit. Také Biskup sahá pro náprsní tašku, kterou mìl dobøe uloženou v hluboké kapse (šosu) pod vestou, ale nahmatal jenom kapsu prázdnou. Jako omráèený hmatá ve všech kapsách, ale nikde nic. Skoro zoufale volá: Sousedi, byl jsem okraden, nemám peníze, které jak sami víte, jsem v Rabí peèlivì uschoval do šosu pod vestou. Sousedé stanuli bezradní a Biskup usedl zpìt za stùl a dal se do pláèe, však byla to celá tržba za voly, na kterou jako na hlavní pøíjem se èekalo po celý rok. Také sousedi z Malèe se velmi zalekli a když se hotovili ku odchodu, pøistoupil Èejka k Biskupovi, sáhl do svého záòadøí, vytáhl Biskupovo penìžní tašku se slovy: Tady jí máte Biskupe a že v ní máte všechny peníze, mùžete si je pøepoèítat, teï aspoò víte, že jsem správnej chlap, kdybych byl takovej, nemusel bych vám dát nic, ale podruhé pøede mnou peníze nezapírejte a nyèko doufám, mì tìch 200 zlatejch puèíte, však Vám je stejnì do 14 dnù splatím. Naèež pak Biskup v trpkém rozpoložení své mysli 200 zl. odpoèítal a Gustavovi pùjèil. Sousedé opustivše spoleènì Hostinný dùm nastoupili cestu k domovu. Venku se již zatím poøádnì setmìlo, i podzimní mlha, z níž padal drobný déš, dolehla na krajinu, která byla pojednou zádumèivá a pochmurná a právì tak byla také v myslích našich jarmareèníkù, kteøí po nemilé pøíhodì, jež se pøed chvílí udála v Hostinném domì, nastoupili cestu kolem školy a pokraèovali pìšinou pøes Brdo, skalnatý Hrbeèek, pøes Vohradky, kde již rozmoèená pìšina mìnila se v mazlavé bláto lepící se nepøíjemnì na obuv. Pokraèování pøíštì FRANTIŠEK BEÈVÁØ, kronikáø Malèe Z historie strana 5 Stalo se v Sušici 1. dubna 1906 Rùzné zprávy: Poplatky za hudební produkce. Živnost. spoleèenstvo sládkù a hostinských v Sušici opìtnì upozoròuje své pp. èleny, že dnem 31. bøezna t.r. uplynula Üstøední jednotou Hostimil v Praze urèená doba ku pøihlášení se k paušální roèní sazbì za hudební produkce. Kdo se dosud nepøihlásil, obra se dodateènì pøímo na Ústøední jednotu Hostimil v Praze o zprostøedkování. Potvrzené stanovy. Živnostenským spoleèenstvem hostinských v král. mìstì Sušici pøedložené nové stanovy byly místodržitelem potvrzeny. Pøíhon dobytka. Na výroèní trh dne 15. bøezna t.r. v Sušici odbývaný bylo pøihnáno 5 býkù, 343 volù, 132 krav a 259 kusù mladého dobytka, celkem tedy 739 kusù. Obchod byl dosti èilý a ceny slušné. Tohoto dne bylo vyvezeno 19 vagonù dobytka. Zhovadilec. Nádeník Josef Wastl bydlel po nìkolik rokù v Sušici a pøed tøemi roky znásilnil svou nevlastní dcerku Františku Gerhartovou z Rejštýna, po kterémžto hnusném èinu obávaje se nemilých následkù prchnul do Bavor. Maje za to, že po tøech letech bude zlotøilý jeho èin již zapomenut, vrátil se z Bavor opìt do Sušice, kdež 19. bøezna t.r. policejním revisorem p. Eng. Prossrem byl poznán, ihned zatèen a zdejšímu c.k. okresnímu soudu do vyšetøovací vazby dodán. Výstraha. Ponìvadž se nyní opìt ruch vystìhovalecký z naší krajiny do státù amerických vzmáhá, upozoròují se dotýèné osoby, které se hodlají vystìhovati, aby se nyní do území jihoamerického státu Venezuely nestìhovaly, ponìvadž tamní krajinì veliké povstání hrozí a snadno se státi mùže, že místo skvìlého živobytí nalezl by tam mnohý vystìhovalec pøedèasný hrob. Dítko v plamenech. Dne 23. února t.r. v dobì polední odešla nádenice Marie Holeèková v Sušici na pùdu vìšet prádlo, zanechavši svou pìtiletou dcerku Emilii ve svìtnici samotnu. Dìvèátko, jsouc o samotì, pøiblížilo se k plotnì tak tìsnì, že od vypadnuvšího žhavého uhle poèala sukénka dìvèete plamenem hoøeti. Když se matka vrátila z pùdy, nalezla dìvèátko v peøinách schoulené, kamž se patrnì v bolesti a úzkosti uchýlilo, nebo bylo zejména na prsou silnì popáleno. Neš astné dìvèátko zemøelo již druhého dne ráno za hrozných bolestí. Mrtvola jeho byla pitvána a soudní vyšetøování proti matce zavedeno. Pro vrchní rozsudí soudù smluvèích, pro pøátele myslivosti a majitele pozemkù právì vyšla velmi dùležitá brožura Dra. Musila Návod pro vrchní rozsudí honeb, soudù smluvèích dle 45 a 46, zákona honebního v druhém oprav. vydání. Zasílá za 75 h franko nakladatel Jindøich Levý v Èáslavi, jakož i každé øádné knihkupectví. pøipravila: as Rok v pranostikách duben Mìsto Horažïovice žilo divadlem Ve dnech bøezna 98 probìhla v Kulturním domì v Horažïovicích jubilejní XV. západoèeská oblastní pøehlídka amatérských divadelních souborù. Na tuto pøehlídku se sjelo celkem pìt soutìžících souborù. Jako první vystoupil v pátek Divadelní soubor Žlutièan ze Žlutic s komedií S tvojí dcerou ne. V sobotu pak to byl skuteèný divadelní maraton. Dopoledne uvedlo divadlo Dialog Plzeò hru Dva na houpaèce, odpoledne následovala dvì pøedstavení, a to Vìno sleèny Laury v provedení Divadelního souboru Žumbera z Plznì a Divadlo Propadlo Plzeò pøijelo s hrou Tøicet vteøin lásky. Posledním soutìžním pøedstavením bylo veèerní pøedstavení Divadelního studia D3 Karlovy Vary, které nastudovalo hru Ètyøicet zlosynù a jedno neviòátko. V nedìli dopoledne probìhl v kulturním domì závìreèný hodnotící semináø, na kterém odborná porota pøedala své poznatky jednotlivým souborùm. Zhodnotila jejich provedení, výpravu a herecké výkony úèinkujících. Odpoledne sehrála pro všechny loutkoherecká skupina Rolnièka (Horažïovice) pohádku Tajemství Helšaftu. Následovalo vyhlášení výsled- Na rozdíl od bøezna se kalendáøní duben již èásteènì kryje s pøírodním kvetou duby. Podle K. Pejmla pøipadl prùmìrný poèátek kvìtu z dubu letního v dolním Poohøí za období na Podle starého øímského kalendáøe byl duben druhý mìsíc v roce. Z té doby má patrnì i své jméno aprilis; je odvozeno od slova aperire, jež v latinì znamená otvírat (ve smyslu jarního otvírání pøírody) ve støední Itálii poèínalo jaro. K. Èapek k tomuto mìsíci poznamenává: Duben to je ten pravý a požehnaný mìsíc zahradníkùv. A si jdou do háje milenci se svým velebením máje; v máji stromy a kvìtiny jen kvetou, ale v dubnu vyrážejí... Dubnové poèasí nemùže být jiné než aprílové. Je následkem typických jarních vpádù chladného vzduchu nejèastìji moøské arktické vzduchové hmoty z vysokých zemìpisných šíøek do støední Evropy. Toto náladové poèasí se vyznaèuje obvykle náhlým ochlazením, nárazovitým vìtrem, velkou prùzraèností vzduchu (tedy výbornou dohledností), ale i rychlými zmìnami mohutné kupovité oblaènosti, takže se støídají jednotlivé pøeháòky deštì, snìhu nebo krupek s kratšími èi delšími obdobími vyjasnìní s již intenzivním sluneèním svitem. Nestálé dubnové poèasí souvisí s tím, že duben je (podle údajù z Prahy Klementina za období ) mìsícem s nejnižším prùmìrným tlakem vzduchu z celého roku. V nadmoøské výšce 202 m èiní v dubnu tlak vzduchu 987,0 hpa, po pøepoètu na hladinu moøe 1011,1 hpa (hektopascal je èíselnì roven milibaru). Nìkolik dubnových pranostik: Ranní déš a dubnový èas jest stejný; V dubnu èas a panský kvas; Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí; Sníh dubnový hnojí, bøeznový tráví; Sníh dubnový jako mrva pohnojí; Dubnový sníh rodí trávu; Nech si duben sebelepší bývá, ovèákovi hùl pøec se jen zasnìžívá; Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. Pokraèování pøíštì. pøipravila: as kù celé soutìžní pøehlídky. Vítìzem, který byl nominovám na Národní pøehlídku Divadelní Tøebíè se stalo Divadelní studio D3 Karlovy Vary. Zvláštní cenu a doporuèení na postup obdržel Divadelní soubor Žlutièan Žlutice. Porota dále udìlila jednu cenu za realizaci výpravy hry Ètyøicet zlosynù a jedno neviòátko, tøi ceny za ženské herecké výkony a tøi za mužské výkony. Všechna pøedstavení zhodnotila jako velmi kvalitní na pøímo profesionální úrovni. Divadelní pøehlídka konèila srdeèným louèením a pøíslibem Tak zase za rok! L. MUŽÍKOVÁ

6 strana 6 Ètenáøi nám píší Aromaterapie VIII. - Vùnì Eukalyptu Koho neuzdraví léky, toho uzdraví pøíroda. Hippokrates S tímto Hippokratovým tvrzením by možná nìkteøí lidé rádi polemizovali. Jistì by bylo možné nad jeho vìtou vést dlouhou diskusi o alopatických lécích, pøírodních látkách, zdravém rozumu a etice. Pøesto se však domnívám, že málokoho pøekvapí léèivá síla eukalyptu, který je od nepamìti oblíbenou pomocí pøi rýmì a nachlazení. Podívejme se však blíže na eukalyptus a eukalyptovou silici. Eukalyptus blahovièník kulatoplodý patøí k nejvìtším stromùm na svìtì. Nìkteré eukalypty dosahují výšky až 140 metrù. Blahovièníkù je více než 300 druhù. Jméno pochází z øeckého eukalyptos, což znamená dobøe pøikrytý. Dobøe pøikryté mají eukalypty pupeny kvìtù. Pod strání na Zelené hùrce se krèila dvì políèka pøilepená k sobì na vzdálenost ne vìtší, než co by hlasitìjší hovor bylo slyšet. Uprostøed políèek mezi pìknì vyzrálými hlávkami zelí stáli dva statní strašáci. No, kde jinde by mìli stát, když ne tady. Byli to strašáci do zelí se vším všudy a mìli dokonce i svá jména. Jeden se jmenoval Jakub a druhý Fridolín. A vyparádìni byli, jak se na øádné strašáky do zelí sluší a patøí. Jakub mìl hlavu z koudele a na ní moly prožranou vydrovku po hospodáøovì dìdeèkovi. Tìlesný vzhled doplòoval slušivý kovrkotový redingot neznámého pùvodu a dole ustøižené nohavice po èeledínu Matìjovi, který bojoval na Pijavì v první svìtové válce. Celek budil dojem slušnì situovaného strašáka ze støednì zámožného selského stavu. To Fridolín byl na tom o nìco hùø. Jeho hlavu tvoøily hobliny a dr napìchované do fìrtochu tety Kláry a na hlavì nic víc, než starý, oprýskaný hrnec. Zbytek se musel spokojit s dìravou jupkou a s dávno odloženou plandavou suknicí panímámy Zadinové. Na vyztužených rukávcích se obìma klimbaly zavìšené kelímky a plechovky od piva. To k plašení polní zvìøe a ptactva, kdyby se jim náhodou zachtìlo pochutnat si Krutá kosmetika Nedávno se mi dostala do rukou útlá brožurka s názvem Kosmetické firmy netestující na zvíøatech bez krutosti kterou vydala Skupina pro zvíøata ZO ÈSOP, Jugoslávských partyzánù 1580, Praha 6. Se smíšenými pocity jsem nahlédla na první stránku. Úvod je klidný a mì napadá, co krutého mùže být na kosmetice. Již druhá stránka mi vyráží dech. Asi nikdo z laikù si neumí pøedstavit, kolik bolesti a hrùzy pøedchází tomu, než si mùžeme koupit tøeba nový šampon. Kolik zvíøat musí zemøít, a to zcela zbyteènì jen proto, aby vznikla nová pìna do koupele èi rtìnka. Napadá mì, zda se toto všechno nedá vyzkoušet i jinou metodou. Samozøejmì, že dá, ale proè? Nikomu z odpovìdných se nechce mìnit zavedený systém, a tak vše kráèí dál a spotøebitel nakupuje mýdla, parfémy, zubní pasty a prací prostøedky, které jsou potøísnìny krví. Jen malá ukázka, kolik zvíøat bylo použito na pokusy v roce 1996 jen v naší republice. Celkem Australští domorodci považují eukalyptovou silici za všestranný lék. Používají ji k léèbì ran, nachlazení, horeèky, revmatismu, hadího uštknutí, úplavice a podobnì. Eukalyptovou silici uvedl do bìžné praxe nìmecký botanik Ferdinand von Müller, který byl v letech øeditelem botanické zahrady v Melbourne. Pìstování tohoto stromu se nejdøíve ujalo v jižní Evropì a Severní Americe. K získání silice se nejèastìji využívá druh Eucalyptus globulus a dále pak dalších 50 druhù eukalyptù. Silice získávané z rozdílných druhù se liší svými vlastnostmi. Eukalypty se vyskytují v Austrálii, Egyptì, Alžíru, jižní Francii, Španìlsku, Portugalsku, Jižní Americe a v teplých konèinách mírného pásu. O èem si povídali strašáci na zelí. V podzimním vìtru teï vesele o sebe klinkaly. Nejpodivnìjší ale bylo, že oba strašáci mluvili lidskou øeèí. Jáøku kolego, kdo vás takhle vymódil?, navazoval rozhovor Jakub. Budete se divit, ale vlastnoruènì hospodáø. A vás? Mì taky hospodáø. A víte, že jsem rád, že v tom strašení nejsme sami? Existuje dokonce jistá sorta lidí, která se specializuje na strašení. Straší tak dlouho a vytrvale, až založí politickou stranu. Odkud to víte?, zeptal se Fridolín. Z novin. Než mì hospodáø vycpal novinama, staèil jsem si pøeèísti titulky a úvodníky, odpovìdìl Jakub. Nìco na tom bude, poznamenal Fridolín. Mì hospodáø zhotovil pøímo u televize. A tam jsem kolego vidìl vìci! Tøeba takoví rokáèi. Ti by mohli jít strašit rovnou místo nás. To je pane tøída, o jaké se nám strašákùm ani nezdá. A ta jejich muzika! To naše klinkání kelímkù je proti nim hotovej balzám na uši! Dneska je vùbec tìžké strašit, rozvíjel dál zajímavý rozhovor Jakub. Ještì tak pøed padesáti lety. Dnes na každé mezièce, pokud nìjakou najdete, straší prázdné pytle od fosfátù, nebo nìjaká èerná skládka. A hejkala a svìtýlka z moèálu už taky zahnala chemizace. A vlastnì už není ani koho strašit. Tìch pár ušákù, co tu se jednalo o zvíøat, z toho bylo 11 opic, 288 psù a koèek a dále i tisíce hospodáøských zvíøat, ptákù a ryb. Samozøejmì, že nejvíce se používají hlodavci, ale výjimkou nejsou ani plazi a obojživelníci. Žádná z pokusných zvíøat nemají šanci pøežít. Po použití jsou utracena. Kolik zvíøat se utratí na celém svìtì? Také vás tato èísla zaráží? Zaèínáte pøemýšlet, jak i my bychom mohli tuto situaci zmìnit? Zcela jednoduše. Nekupujme kosmetiku testovanou na zvíøatech, která je plná chemikálií ty nepøinášejí nic dobrého ni nám, lidem. Seznam tìchto firem najdete ve vydané knížeèce a myslím, že budete velice pøekvapeni, nebo mezi jmény firem najdete i tak známá jména jako je Johnson and Johnson nebo Vidal Sasoon. Snad i vás tato brožurka zaujme natolik, že zapøemýšlíte a najdete v sobì tolik citu a pochopení, že napøíštì sáhnete po kosmetice, která se mùže pochlubit tím, že kvùli ní nezemøel ani jeden tvor. N. KOPELENTOVÁ Silice se získává parovodní destilací listù. Eukalyptová silice (silice z Eucalyptus globulus) má široké spektrum použití, obzvláštì je úèinná pøi onemocnìních dechového aparátu. Má silné antiseptické úèinky (rozprašovací emulze s 2 % eukalyptové silice zahubí 70 % lokálních stafylokokù v ovzduší). Silice má také výrazné antivirální pùsobení. Pùsobí jako expektorans a mukolytikum. Pozitivnì pùsobí pøi kašli, kataru, bronchitidì, nachlazení, chøipce, snižuje horeèku. Dále pùsobí pøi nìkterých druzích migrén a bolestí hlavy, pomáhá pøi vyèerpání, podporuje koncentraci, pùsobí analgeticky, antispazmaticky. Vhodná aplikaèní forma je inhalace. Silice pomáhá také pøi revmatických bolestech, kdy je vhodné ji pøidávat do masážního zbylo, už je tak krotkých, že si tu nìkdy pøipadám úplnì zbyteèný. Jako na dotvrzení tìch slov se pøiblížila dvojice zajícù, posledních v celém kraji. Zajeèice a mladý zajíc. Mami, co je to tady za ty dvì postavy? Nejsou to hospodáø a jeho èeledín?, ptal se mladý zajíc ustrašenì. Paní Prajerová, musím se opìt vyjádøit k Vašemu èlánku z minulého èísla SN. Provozovatelem Dancing clubu Granát jsem od listopadu K dnešnímu dni (tj ) jsem neporušil žádný zákon èi vyhlášku. Pokud ano, tak Vás žádám o jasné vyjádøení, a to konkrétnì a k mé osobì, jakožto provozovateli diskotéky. To ovšem od Vás nedostanu, protože si uvìdomujete, že by Kauza Granát skonèila u soudu. S politováním vám musím pøipomenout, že ètenáøe SN zámìrnì uvádíte v omyl. Citujete protokoly a zápisy, aè s mojí osobou nesouvisí. Právníka jsem zatím nevyužil (i když popisujete instrukce vrátných ). Z Vašeho psaní mám dojem, že se nacházíte mimo realitu. Stížnosti na Granát neustanou také proto, že pøíslušné orgány zatím nezajistily dodržování noèního klidu, a to nejenom v okolí Granátu. Proto Vás, paní místostarostko, tímto žádám o dodržování pøíslušných zákonù a vyhlášek. I já bydlím vedle diskotéky, také slyším v noci na ulici hluk, jsem nechtìným svìdkem rvaèek, rozbitých oken, apod. Také se tìším na klid, který bude panovat po zajištìní oleje. (Na 10 ml oleje dáme 5 kapek silice.) Hippokrates jistì znal mnohá tajemství léèivých rostlin. Také v dnešní dobì mùžeme k jejich síle sáhnout a použít je jako prevenci a také jako lék. Samozøejmì v pøípadì vážného onemocnìní vyhledáme radu odborného lékaøe. S jeho svolením pak mùžeme sílu silic využívat jako podpùrnou léèbu a k urychlení rekonvalescence. Za možnosti, které nám svìt bylin poskytuje, mùžeme však být v každém pøípadì vdìèni a bez obtíží se z nich tìšit. Eukalyptová silice má pak ještì tu výhodu, že vzhledem ke své vysoké výtìžnosti a snadnému zpracování je její cena nejnižší z celé nabídky silic na našem trhu. bn kresba: Zuzana Koláøová Holeèková I ty dìtino, konejšila mladého máma. To jsou jen takoví hloupí a neškodní strašáci. Pojï, napapáme se chutného zelíèka! Za chvíli si už oba ušáci pochutnávali na první hlávce. Do pøíjemného klinkání kelímkù a plechovek teï bylo slyšet spokojené chroupání. JIØÍ KOLÁØ noèního klidu, který je ve Vaší kompetenci. A nyní trochu historie: Bývalý starosta se trápil Jak na Chmelíka?, tak se poradil a bylo mu øeèeno: Pošli mu tam policajty a lidi mu tam pøestanou chodit. Policisté pøišli, nic nezjistili, Chmelík se ozval v novinách a mìl pùl roku klid. Nastoupí nový starosta a podle pøísloví nové koštì dobøe mete svolal majitele diskoték a velitele policie a chtìl vyøešit problém. Leè problém je v tom, že policie nefunguje tak, jak má, o èemž svìdèí také událost o chování naší policie ze dne v Granátu vyšetøuje Inspekce ministerstva vnitra. Od nastoupení nového starosty zaèaly do Granátu chodit kontroly: Živnostenský úøad Klatovy (snaha o prokázání nelegálního podnikání), OHS Klatovy a Hasièi Klatovy. A nic to nepomohlo. Tak zmìøili hluk a namìøili fantastické hodnoty (zásadnì se rozcházející s pøedchozími mìøeními a to až o 40 %). Ovšem u tohoto mìøení jsem nebyl a na dotaz v Hotelu Gabreta tìsnì po mìøení mi bylo sdìleno, že mi do toho nic není. Zajímavé zjištìní. Dále se již nehodlám touto kauzou zabývat. PAVEL CHMELÍK, soukromý podnikatel. Pod poklièkou Aprííííl!!! Na 1. duben se zøejmì nejvíce tìší dìti. Ale i nìkteré dospìlé jedince stále láká dìlat si z ostatních legraci v dobrém slova smyslu. Tento zvyk má svùj pùvod již ve starobylém Øímì. Staøí Øímané prý zaèínali rok bøeznem a o jarní rovnodennosti poøádali mnohadenní slavnosti vítání jara. Tyto jejich radovánky vrcholily vždy 1. dubna. Tento den byl pro Øímany nìco jako pro nás Silvestr, ale bez petard a rachejtlí. Jenže pak byl reorganizován kalendáø, Nový rok se zaèal slavit v lednu a nastala otázka: Co s nadbyteèným svátkem v dubnu? Brzy si lidé poradili sami. Poèali si jeden z druhého dìlat legraci, posílat se navzájem pro podobné nesmysly, jako je tøeba umtele. Já vás však nehodlám vyvádìt aprílem. Zkuste si prostì zakuchtit trochu potrhle, i když budete mít asi problémy sehnat potøebné ingredience. Podotýkám ještì, že recepty nejsou šprým, dá se podle nich opravdu vaøit, drží se mezinárodních norem. Pøiznávám se ovšem, že aè jsem hodnì zvìdavá a okusila jsem ledaccos, na tyto pochoutky jsem ještì nesebrala odvahu. A co vy? Vrána v jíše. Specialitka prapøedkù! Na kus sýra odchytíme dvì vrány. Stáhneme z kùže, vykucháme a 12 hodin je posolené vaøíme, nebo jsou velmi tvrdé. Odøízneme krky a køídla, vykostíme a spoleènì se žaludky umeleme. Spojíme asi 250 g strouhanky a hrubým sítem hmotu prolisujeme do vraního vývaru. Zahustíme suchým chlebem, drceným kmínem, okoøeníme zázvorem, pepøem a saturejkou. Naporcovaná vraní tìlíèka polijeme vzniklou omáèkou a mlsáme. Nejsem postarší èlovìk, poèítající pøed usnutím taxíky na námìstí ani uražený majitel diskotéky. Dokonce nejsem ani vyznavaè taneèních rytmù, svíjející se každou sobotu na parketu. Ne. Nemám k této kauze osobní vztah. Pouze mne nenechávají chladným narážky na chování mladých lidí, které nejsou podloženy fakty. Žádné svìdectví policisty, zkrátka nic. Nechci samozøejmì tvrdit, že se mladí lidé chovají jako beránci. Co bychom to byli zaè, kdybychom šeptali a postávali v koutì. Chci jen øíci, že Granát urèitì není jedinou diskotékou èi jediným podnikem, kde lze strávit veèer a vypít pøitom nemalé množství piva a destilátù. Poukazuji tím na hospody, knajpy, putyky èi chcete li restaurace. Zkrátka místa, kde se nezdržují pouze mladí. Veškerý hluk a nepoøádek je pøipisován pouze nám. A co vy dospìlí? Vy nic? Skuteènì? Odpovìzte si sami. Z vlastní zkušenosti chci pouze øíci, že když se v Sokolovnì koná ples, závìr se také neodbývá zrovna v tichosti. A z plesu se nejezdí vozem taxislužby. Ne, ne. Pìknì usednout za volant a k domovu se rozjíždí ne šest nebo sedm taxíkù, ale desítky osobních aut. Situace okolo diskotéky Granát je evidentnì osobním bojem, který se odbývá veøejnosti na oèích a ve kterém je poukazová- Hlemýždí salát. Po dešti posbíráme hodnì šnekù a spaøíme je. Skoøápky buï odloupeme, nebo maso vytaháme pletací jehlicí. Hodinu povaøíme v osolené vodì a odstraníme útroby s malou skoøápkou. Pokrájíme nadrobno, smícháme s natvrdo vaøenými nasekanými vajíèky, cibulí, køenem a zalijeme majonézou. Žáby s vejci. Vylezeme z rybníka a z nachytaných žab si ponecháme stehýnka. Oèistíme a necháme proležet v soli. Maso vykostíme a drobnì rozsekáme. Dusíme na másle s cibulkou a petrželkou tak dlouho, dokud žáby nevsáknou zpìt š ávu, kterou pustily. Pøidáme máslo, nìkolik vajec a jíme s topinkami. Vrabci na vínì. Oškubeme a vykucháme hejno vrabcù. Na másle zpìníme cibulku, hejno vložíme, dusíme a jakmile š áva vysmahne, zalijeme masovým vývarem, zahuštìným hladkou moukou. Nalijeme si dvì sklenièky bílého vína. Jednu nalijeme do sebe, druhou na vrabce. Na talíøi posypeme sýrem a podáváme s bramborem. Smažené žížaly z Kambodže. Pochoutka vhodná pro zklamané rybáøe. Po návratu z neúspìšného lovu mohou ženu potìšit zbytkem návnady. Dobøe proprané a nasolené žížaly necháme pøes noc odležet v nádobì. Druhý den je sbìraèkou vhazujeme do rozpáleného oleje. Smažíme do èervena. Tím, že jsou žížaly èervené poøád, se nenecháme oklamat. Ihned jíme. Pohodu a pokojné trávení pøeji všem, kdo sehnali více odvahy než žížal. Podotýkám ještì, že ze žížal se vymaèkávají vnitønosti pøed nasolením a žáby nesmìjí být ropuchy. MARIE BUBENÍKOVÁ Granát to je tedy Bomba! no jen na to, co se hodí. Taxikáøi se již ozvali. Já jsem se pouze pokusil vyjádøit, že nejsme jediní, kteøí se po nocích pohybují mimo domov. Závìrem chci zdùraznit, že nechci nikomu radit. Ani jak vést diskotéku, když žádnou nevlastním, ani jak vychovávat dìti, nemám li sám dosud žádné. A ještì se omlouvám všem, kteøí se èlánkem cítí osobnì uraženi. A tìm bych chtìl také vzkázat: Zamyslete se! PETR LERCH

7 Zveme vás do kina Ïáblùv advokát Režisér a producent Taylor Hackford se rozhodl experimentovat s žánrem, který lze oznaèit jako metafyzický thriller s prvky èerné (ale hodnì èerné) komedie. Kevin Lomax (Keanu Reeves) je široko daleko známý advokát, který své pøe neprohrává. Nikdo tak jako on totiž neumí sestavit a zhypnotizovat porotu, pøeválcovat svìdky obžaloby, pošpinit vìrohodnost a povìst obìti a pøipsat si na své konto další žaludeèní vøed okresního žalobce. Je poslední záchranou recidivistù a chronických zloèincù. A jednoho dne dostane nabídku exkluzivní newyorské právnické firmy, jejímž šéfem je John Milton (Al Pacino) ïábel, který známého advokáta místo na vrchol kariéry pøivede k bránì pekelné. Al Pacino zde hraje jednu ze svých vrcholných rolí a film je nevšedním zážitkem. Renomovaný filmový èasopis Cinema hodnotí snímek 80 % extra tøída. Do naha! Hoøká, bláznivá, romantická, trochu smutná komedie. Od všeho trochu má evropský film roku 1997 natoèený v kooprodukci USA a Velké Británie. Debutující režisér Peter Cattaneo dokázal témìø nemožné jak z bulvárního tématu udìlat záležitost jemnou a zábavnou, plnou britského humoru (pøes americkou úèast). Prostì šest neš astných, nezamìstnaných oceláøù se rozhodne vydìlat si striptýzem pro dámské publikum. Jenže zvìst o jejich zámìru se pøedèasnì rozšíøí po mìstì a kromì žen se na vystoupení pøijdou podívat i kamarádi z hospody. Závìreèné vystoupení, v nìmž opravdu dojde i na spodní prádlo, je ukázkovým jevištním klipem, ve kterém sice dojde na to, co slibuje název filmu, ale ve kterém není tøeba zakrývat oèi dìtem ani se èervenat a pohoršovat ( tamto tam stejnì není vidìt). Urèitì hlavním hrdinùm budete držet palce, protože každého z nás mùže potkat stejná situace a dìlej co umíš, peníze rodina potøebuje. Èasopisem Cinema je film hodnocen 80 %. Stùj, nebo se netrefím! Píše se duben roku 1945 a malebná krajina v okolí obce Kopysky budí dojem, že se nic zvláštního nemùže stát. Což je ovšem osudný omyl Autoøi nejnovìjší èeské situaèní komedie (scénáø Miloò Èepelka a Jiøí Šebánek) vyšlou své hrdiny na køivolakou cestu plnou omylù, pøevlekù a zámìn a všechno to odstartuje èerný spojenecký pilot. Události se dají do pohybu a jako lavina na sebe nabalují další a další pohromy. Ve filmu uvidíme vtipné situace a uslyšíme vtipné dialogy a jeho výrazným kladem je vynikající herecké obsazení. Za všechny jmenujme Josef Abrhám, Ivana Chýlková, Jiøí Bartoška, Pavel Køíž, Pavel Landovský, Milan Šteindler a další. OPEN UNIVERSITY? Pøíležitost pro každého! The Open University byla založena v r z iniciativy tehdejšího pøedsedy vlády Harolda Wilsona. Jeho prozíravost umožnila v následujícím ètvrtstoletí zvýšit svou kvalifikaci dvìma milionùm lidí. Dnes má univerzita poboèky v 21 zemích svìta. Pøed tøemi lety byla za pøispìní èeské vlády zøízena Nadace Open University v ÈR, ovšem už od r mìla OU jednu ze svých poboèek v Bratislavì. Hlavním znakem školy je, jak již z názvu vyplývá, její otevøenost. Studovat mùže každý dospìlý èlovìk starší 18 let. Druhým významným atributem je celosvìtovost. Student dostává své registraèní èíslo od britské The Open University a tím se vlastnì stává jejím studentem. Bez ohledu na to, zda studuje v èeském nebo anglickém jazyce, dostává pøíslušný certifikát o absolvování studia z Velké Británie. A koneènì tøetím znakem je fenomén distanèního vzdìlávání, nebo studium se opírá o kvalitní studijní materiály knihy, audiokazety a videokazety. Ty zaruèují, že studium je možno zvládat v èase osobního volna a nevyžaduje si pøerušení pracovního pomìru. V souèasné dobì je v Èeské republice možno studovat na dvou fakultách na fakultì managementu a na fakultì životního prostøedí. Pøes blok manažerských pøedmìtù Efektivní manažer, Finanèní management, Marketing v praxi, Øízení rozvoje organizace, Øízení zdrojù pro trh se lze postupnì dopracovat až k Profesionálnímu certifikátu managementu, Profesionálnímu diplomu v managementu èi k nejvyššímu manažerskému oce- nìní Master of Bussines Administration (MBA). Obdobný postup je možný i na fakultì životního prostøedí. Studium je komplexní, dává k dispozici hodnotné, aktuální informace a fungující osvìdèené manažerské nástroje. Dává sebejistotu v øízení a rozhodování, probouzí schopnost dívat se analyticky na svoji vlastní práci i na práci tìch, kteøí jsou øízeni, ukazuje metody jak vybudovat kvalitní manažerské týmy, uèí efektivní otevøené komunikaci a mnoho dalších dovedností, které øídící pracovníci nezbytnì potøebují pøi každodenní práci a které jim mohou usnadnit øešení všech problémù v jejich firmách i ve složitých podmínkách èeské ekonomiky. Celé studium dává velký dùraz na aplikování nabytých znalostí do povolání a do života. Kromì nových poznatkù si student uvìdomí øadu skuteèností v nových souvislostech. Síla nejúspìšnìjších firem je nespornì v jejich manažerských týmech a kvalitních pracovnících. Nìkteré prozíravé spoleènosti svým zamìstnancùm studium hradí, jiné, hlavnì zahranièní, ve svých požadavcích na nové pracovníky uvádìjí jako jednu z podmínek pøijetí, absolvování nìkterého ze studijních pøedmìtù OU. Studenti nejsou v roli pasivního posluchaèe, naopak jsou vedeni k tomu, aby samostatnì a aktivnì pracovali a mysleli, musejí projevit a obhájit svùj názor a také ho umìt prosadit v praxi. Pøestože se studuje pøedevším v domácích podmínkách, probíhá velmi èilá komunikace a poradenství s konzultanty tutory. Paradoxnì, v systému distanèního Kultura strana 7 Filmový klub Hra na pláè V jednom z nejzajímavìjších nekomerèních snímkù se rozvíjí komorní drama, v nìmž se vášeò mísí s politikou, dramatická koláž o boji teroristické organizace a èlovìka, který z ní vzešel, spolu s pøíbìhem vášnivého citu a lásky. Irský režisér Neil Jordan patøí dnes k uznávaným mistrùm støíbrného plátna, film byl ocenìn Oscarem za režii a scénáø filmu. USA 1992, titulky, od 15 let. Projekt bøezna Most pøes øeku Kwai Slavné váleèné drama z japonského zajateckého tábora se dotýká nejen vojenské cti, ale též obecnìjších otázek svìdomí. Ani po ètyøiceti letech (natoèeno 1957) film nezestárnul, což dokládá mistrovství všech tvùrcù filmu. V roce 1957 byl snímek ocenìn sedmi Oscary (nejlepší film, režie, mužský herecký výkon, støih, kamera, hudba, scénáø). Velká Británie, 161 minut (pozor dvojprogram), pøístupný. 30. bøezna Chu tøešní Na závìr Projektu 100 mùžete zhlédnout jeden z divácky nejúspìšnìjších snímkù celé pøehlídky. Jedná se první íránský film v naší distribuci a reprezentuje tvorbu v souèasnosti nejzajímavìjší a velmi úspìšné kinematografie. Jde o pøíbìh èlovìka, který se rozhodl spáchat sebevraždu zdánlivì jednoduchá vìc, ale v muslimském (a ostatnì i køes anském) svìtì velký problém. Sebevražda i spolupráce na ní je eticky a nábožensky nepøijatelná. Režisér Abbás Kiarostami na festivalu v Cannes odmítal tvrzení, že jde o dílo pesimistické, že propaguje sebevraždu. Nakonec film na festivalu v Cannes 1997 zvítìzil. Pro èeského diváka je zajímavou ukázkou nám dosud neznámé kinematografie. Írán, titulky, 99 min., od 15 let. Èerpáno z filmového èasopisu Cinema a informaèních materiálù filmových distributorù. sz Opìt zpøístupnìny jsou prostory bývalé Kreditní banky. Za úèasti významných osob Sušicka otevøel mistr Jan Gábor stálou prodejní a výstavní expozici skla ta bude neustále doplòována o výstavy zejména místních výtvarníkù. Foto: Gábor, text: sm vzdìlávání je možné studentùm vìnovat vìtší individuální péèi než v masových systémech øádného studia. Nejde tu tedy o náhražku øádného studia, ale o nový koncept. Za zmínku stojí, že od r absolvovalo studijní pøedmìty Open University ve všech poboèkách Èeské a Slovenské republiky lidí a že se tento poèet neustále zvyšuje. Podrobnìjší informace vám v pøípadì zájmu poskytnou v Regionálním centru NOU Plzeò, Perseus, Anglické nábøeží 1, , tel.: 019/ linka nš,as Odškodnìní Za sebou dva koncentráky všeho všudy: jeden hnìdý, druhý rudý. Roky èekal na nároky až mu stáøím ztìžkly kroky. Když se doèkal vyrovnání pøišlo na nìj vìèné spaní. Jiøí Doubravický. Knihy, gramofonové desky, sbírky známky, pohlednice, fotografie aj., videokazety, CD, drobné ozdobné pøedmìty, hraèky a hry už je nepotøebujete? Pøijïte je nabídnout zájemcùm do Sokolovny v sobotu 25. dubna. Je tu pro vás ŠANCE. Prodejci si mohou v kanceláøi MKS za poplatek 60 Kè zajistit prodejní místo na dobu od 9 00 do hodin. Hlaste se ihned kapacita míst je omezena! nedìle 19. dubna J. K. Tyl Palièova dcera Praha Národní divadlo. Hrají: I. Janžurová, V. Galatíková, Z. Bydžovská, V. Postránecký, O. Kaiser, A. Švehlík, J. Vala a další. Odjezd autobusu v hod. z nábøeží v Sušici. Zaèátek pøedstavení ve hod. Cena zájezdu: 290, 280, 270, 245 Kè (dle ceny vstupenky). Cena zahrnuje vstupenku a dopravu. Pøihlášky v kanceláøi MKS, tel. 0187/ Vyprodáno! V pøíštím èísle vás seznámíme s letním zájezdovým programem. Sdružení Nové Kašperské Hory Doby bojù vedoucích pøedstavitelù Kašperských Hor o mediální zviditelnìní svých osob a pøetrvávající nezájem o vzhled a chod mìsta s denními problémy jeho obèanù vedlo èást, zatím nepolitických volièù opoziènì kritických, k myšlence založit sdružení fyzických osob, které si dalo do vínku svého názvu i jeho vlastní cíl Nové Kašperské Hory. Oficiální registrace hnutí byla provedena Ministerstvem vnitra ÈR ke dni , od kterého pracuje i pøípravný výbor sdružení. Ti, kteøí trvale bydlí ve mìstì a vidí vìci kolem sebe na Kašperských Horách rovnìž kriticky a mají chu i vùli stav mìnit osobní angažovaností i pøíkladem, tìm se nabízí možnost a prostor k realizaci. Informace a možnost zúèastnit se schùzky získáte u Ing. Naušové, J. Jirmana staršího a Ing. J. Balouna na èíslech tel.: 0187/ , , v odpoledních hodinách, nejlépe po 16. hodinì. ING. BALOUN

8 strana 8 V pátek 3. dubna odstartuje v hodin z klatovského námìstí první vozidlo na tra nejstarší èeské automobilové soutìže RAL- LYE ŠUMAVA MOGUL. Letošní roèník je již tøiatøicátý a opìt se pojede jako mistrovství Evropy s koeficientem 2 a Evropský pohár jezdcù. Dále je tato soutìž zaøazena do mezinárodního mistrovství Èeské republiky, mistrovství Èeské republiky s koeficientem 4, mistrovství Nìmecka a Mitropa Rallye Cup. Kromì tìchto seriálù byla letos rallye zaøazena také do nìmeckého poháru vozù SEAT a poháru vozù znaèky Ford Ka. Poøadatelé z Pošumavského automotoklubu v Klatovech pøipravili tra dlouhou 600 km, která má 24 rychlostních zkoušek v délce 286 km. Je rozdìlena do dvou etap, páteèní a sobotní, a každá etapa má dvì sekce. V pátek se jede 8 rychlostních testù, RZ 2 je známý a populární okruh u Èinova. Diváky oblíbená servisní zóna se letos uskuteèní v areálu bývalých kasáren na Plánické ulici. Sobotní etapa startuje již v 6 00 hodin a posádky zavede do oblasti Vimperka. Cíl závodu bude opìt na klatovském námìstí v sobotu 4. dubna kolem hodin. Pohled do startovní listiny prozrazuje, že Rallye Šumava Mogul bude opìt nejlépe obsaze- Sport Start Rallye Šumava Mogul 1998 se blíží Hokejová sezóna je již definitivnì za námi. Skonèil okresní pøebor Strakonicka mužù v ledním hokeji, kterého se letos úèastnila i TJ Sušice, své výsledky zná také Sušická extraliga pracujících v ledním hokeji. OKRESNÍ PØEBOR STRAKONICKA MUŽU Na šestém místì tabulky okresního pøeboru Strakonicka mužù v ledním hokeji figurují po skonèení letošního mistrovského roèníku hokejisté TJ Sušice. V osmnácti soutìžních kolech Sušice získala 14 bodù šestkrát vyhrála, dvakrát remizovala a devìtkrát odešla z høištì poražena pøi celkovém skóre 68:67. Vítìzství letos patøilo hokejistùm Cehnic, kteøí prošli pøeborem bez jediné porážky a navíc pouze jednou remizovali, když jejich celkové skóre je všeøíkající 124:36. Právì s týmem Cehnic Sušiètí mìli sehrát poslední zápas sezóny, nakonec z nìj ale sešlo a Sušice prohrála kontumaènì 0:5. Hokejisté HC Horažïovice, kteøí se v této soutìži rovnìž pøedstavili, naopak skonèili bez zisku jediného bodu na posledním místì tabulky. TJ Sušice Cehnice 0:5. Sušice prohrála kontumaènì, když k poslednímu zápasu nenastoupila. Na jejím postavení v tabulce to ale pøesto nic nezmìnilo. TJ Záboøí HC Horažïovice 10:4 (4:1, 3:3, 3:0). Horažïovice se se soutìží rozlouèily porážkou, když v letošním soutìžním roèníku ani jednou nedokázaly své soupeøe porazit. KONEÈNÁ TABULKA: 1. Cehnice : Kumotors St : Radomyšl : Záboøí : Katovice : Sušice : Drahonice : Unielektro St :79 12 nou automobilovou soutìží v Èechách. Na startu nebude chybìt nikdo ze špièky èeského ani nìmeckého mistrovství. Loòské prvenství obhajuje Kremer na Subaru Impreza WRC, Toyotu Corrollu WRC pøedstaví Kahle a zvítìzit chce i Depping na Ford Escort Cosworth WRC. Po dlouhé dobì se na startu objeví Sibera, který spoleènì se Starým budou s vozy Škoda Octavia Kit Car hájit barvy Škoda Motorsport. Bývalý jezdec této stáje Štolfa pøesedlal na Citro n Saxo Kit Car, také Dolák pojede s Toyotou Corollou WRC. Neobyèejnì kvalitní startovní pole doplòují ještì Chovanec (Ford Escort Cosworth), Arazim a Klokoèka (oba Mitsubishi Lancer EVO IV). Pro pøíznivce automobilového sportu ze Sušicka bude v pátek nejlépe dostupná RZ Boøíkovy Srbice, která vede pøes Mlázovy, Jindøichovice, Malonice a startuje v hodin a v hodin. V sobotu na tra RZ Žihobce Strašín Zálesí vyrazí první vùz v 6 58 hodin a odpoledne v hodin se tento úsek pojede v opaèném smìru. (VK) Posádka Kahle - Schneppenheim s vozem Toyota Celica GT - Four na trati loòského roèníku Rallye Šumava Mogul. Foto: St. Ruda 9. Pøeš ovice : Horažïovice :153 0 HOKEJISTÉ TJ SUŠICE V ROKYCANECH PÁTÍ Na závìr hokejové sezóny absolvovali hokejisté TJ Sušice dvoudenní turnaj Klimo Cup v Rokycanech, kde se kromì nich pøedstavily rovnìž týmy HC Nikol Hrádek, Restaraurace Plzeò, Start VD Luby a Klimo Klatovy, reprezentované hráèi Sokola Švihov. Sušickým hokejistùm se v Rokycanech pøíliš nedaøilo, když skonèili na posledním pátém místì. Z dìjin a událostí SK Sušice Tehdy divizní mužstva, která vyhrála ve svém kraji svoji tøídu podle platného soutìžního øádu, se musela o postup do I. ligy zúèastnit kvalifikaèního turnaje, ze kterého vítìz, respektive druhý nejlepší celek nahradily dva sestupující ligové oddíly. Tuto informaci podávám pøíznivcùm proto, aby si uvìdomili, jak kvalitní kopanou asi naše mužstva hrála, když byla úèastníkem jen I. A. tøídy a divize, která byla druhou nejvyšší výkonnostní soutìžní tøídou. Obì tyto tøídy po nìkolik sezon mužstva SK Sušice hrála, proto nebylo divu, že boje o postup do každé soutìže byly velice obtížné. Jako pøíznivce mì dost mrzí a nerad to konstatuji, proè tyto mimoøádné úspìchy nebyly nikým dosud ocenìny. Pokud mì pamì neklame, tak si vzpomínám, že za nìkolik let po skonèení druhé svìtové vál- HOKEJ SUŠICKÁ EXTRALIGA PRACUJÍCÍCH Svùj letošní roèník ukonèila na zaèátku bøezna také Sušická extraliga pracujících, v níž se pøedstavilo sedm hokejových mužstev. Extraliga pracujících zahájila letošní roèník prvním zápasem 14. listopadu a seriál jedenašedesáti zápasù (hrálo se tøíkolovým systémem) skonèil až v bøeznu. Celkové prvenství vybojovali naprosto pøesvìdèivì zkušení hokejisté týmu Staøí páni Sušice, kteøí soutìží prošli bez jediné porážky. Bohužel poslední zápas s druhým týmem tabulky SKP Sušice se kvùli rozpuštìní ledu již nehrál. Tabulku na druhou stranu uzavírají týmy Kalovy team Sušice a Silnice Sušice, které v soutìži nasbíraly ètyøi body za dvì vítìzství. Poslední zápasy soutìže skonèily tìmito výsledky: ky poèal teprve tehdy ústøední výbor fotbalového svazu, v zájmu zvýšení úrovnì kopané, rozšiøovat soutìže o další výkonnostní tøídy. Tyto již jen se zmìnou pojmenování vydržely po nìkolik desetiletí až do souèasné doby. V souèasné dobì se zaèíná po dlouhých letech pomalu blýskat na lepší èasy. Pro nás, pøíznivce, je pøíjemná již skuteènost, že naše mužstvo už potøetí soutìžní roèník je pøíslušníkem alespoò divizní soutìže. Úmyslnì uvádím alespoò divizní soutìže, nebo jsem pøesvìdèen, že lodivodùm naší kopané se podaøí husarský kousek a navážou s mužstvem na zašlou slávu sušické kopané její mnohaletou tradici. Ke splnìní tohoto cíle, nesmí jim však chybìt notná dávka trpìlivosti, musí míti ocelové nervy a pøedevším hodnì toho povìstného sportovního štìs- Sokol Týnec Kalovy team 6:1. Sokol Týnec Solo Sušice 2:4. SKP Sušice Silnice Sušice 13:1. Kalovy team Sušická stavební 2:11. SKP Sušice Staøí páni neodehráno, protože v den utkání nebyl díky enormnímu teplu led a náhradní termín se kvùli ukonèení provozu zimního stadionu nepodaøilo zajistit. KONEÈNÁ TABULKA: 1. Staøí páni Sušice : SKP Sušice : Solo Sušice : Sokol Týnec : Sušická stavební : Silnice Sušice : Kalovy team :180 4 dp Kopaná DIVIZE MUŽU: 17. kolo: TJ Sušice ZD Milín 2:1 (1:1). Sušice vítìzstvím nad tehdy vedoucím celkem tabulky pøekvapila. Za vítìznou Sušici skórovali Chmátal a z pokutového kopu Hubáèek. Výhodu penalty mìl i Milín, ale brankáø Mára pokutový kop zneškodnil. Trenér TJ Sušice Jan Stanìk: Proti Milínu jsme sehráli kvalitní utkání a o našem vítìzství trošku rozhodlo i štìstí. My jsme penaltu promìnili, naopak hosté tuto možnost zahodili. Byl to vyrovnaný zápas, v nìmž si oba týmy vytvoøily šance. Opticky byl lepší Milín, ale tøi body nám zùstaly. Chválit jednotlivce nemá význam, protože celé mužstvo podalo nadprùmìrný výkon. 18. kolo: FK Tábor TJ Sušice 1:1 (1:0). Sušice byla v prvním poloèase lepším týmem, tøikrát trefila tyè (!), ale vedl Tábor, který promìnil naøízený pokutový kop. Na 1:1 vyrovnal v druhém poloèase Hrubec. DIVIZE DOROSTU: Starší dorostenci: TJ Sušice SKP Èeské Budìjovice 1:2 (0:1). Domácí byli v zápase lepší a smolnì prohráli. Autorem jediné branky Sušice byl Hadaè. Trenér Jaroslav Stanìk: Podali jsme výborný výkon, bohužel tøi body si odvezl soupeø, který vytìžil z minima maximum. Mladší dorostenci: TJ Sušice SKP Èeské Budìjovice 0:2 (0:1). Starší dorostenci: Dukla Praha TJ Sušice 9:0 (4:0). Silnì oslabený tým Sušice, který navíc hrál po pøísném vylouèení brankáøe Jarolíma od 14. minuty pouze v deseti, na domácí, kteøí vedou tabulku soutìže, nestaèil. Trenér Jaroslav Stanìk: Chybìlo nám pìt hráèù základní sestavy a za takovéhoto stavu se proti vedoucímu týmu tabulky hraje velice špatnì. Ve 14. minutì jsme prohrávali 0:2 a zároveò nám rozhodèí pøísnì vylouèil brankáøe Jarolíma. V deseti už byl zápas jen otázkou skóre, protože nemáme tak vyrovnaný kádr, abychom v poèetním oslabení mohli Dukle Praha úèinnì vzdorovat. Dukla, o které se øíkalo, že se jí na jaøe moc nedaøí, hrála výbornì. V pøedchozích zápasech zøejmì tí. U mládeže byla ve velké oblibì, zájem o ni byl takového rozsahu, že kromì organizované mládežnické kopané v místním sportovním klubu, bylo ve mìstì ještì nìkolik dalších neregistrovaných poulièních klukovských jedenáctek. Hráli za nì kluci z mìstských ulic jako Volšovské, Havlíèkovo, Nádražní, Dlouhoveské saloòáci a kluci z horního pøedmìstí Nuželic. Tyto klukovské celky svádìly o prestiž mezi sebou nemilosrdné boje o jméno své ulice, ve které bydleli. Všechny zápasy tìchto klukù se odehrávaly povìtšinou jen v nynìjších Mìstských sadech, kde bývalo menší høištì na èeskou házenou, které ku své pøípravì a soutìžním utkáním používali bývalí sportovci házenkáøi, tehdejší dìlnické Tìlovýchovné jednoty (DTJ), nebo na bývalém bìlišti v letní dobì v zimì pro zmìnu zase na kluzišti, kde hokejisté místní tìlovýchovné jednoty odehrávali svá mistrovská utkání. V souèasné dobì, až k øíèce Roušarce, je upravené parkovištì pro motorová vozidla, za øíèkou bylo zrekonstruováno fotbalové høištì SK Sušice, postavena nová tribuna a pozdìji vybudován nový zimní stadion Vìøte nebo nevìøte, ještì dnes s odstupem mnoha let, mohl bych vyjmenovat øadu hráèù, kteøí v tìchto ulièních jedenáctkách vyrostli, ve výborné fotbalisty. Nìkteøí z nich byli pozdìji i posilou domácího divizního mužstva. Nemám v úmyslu dìlat žádnou reklamu, ale pøece jen se domnívám, že nìkteré mimoøádné fotbalové legendy, jako byly Antonín Blažko, L. Puchar, Snopek a Bartùnìk, by v žádném pøípadì nemìly u sportovní veøejnosti upadnout v zapomnìní. Je pochopitelné, že za tak dlouhé éry vyrostli i další dobøí fotbalisté, ale pro malý prostor je nelze všechny vyjmenovat. Nesmím zapomenout ani na funkcionáøe bývalých místních vojenských fotbalových celkù a popravdì øeèeno musím pøiznat, že i v jejich mužstvech, která reprezentovala naše mìsto, dorostlo na mìla smùlu a tentokráte se jí daøilo i støelecky. Nám se naopak zápas nevyvedl. Mladší dorostenci: Dukla Praha TJ Sušice 1:0 (0:0). Po bezbrankovém poloèase, která dobøe bránila, inkasovala až v úplném závìru zápasu, když míè se odrazil od bøevna a následnì i od tìla brankáøe do sítì. Asistent trenéra Miroslav Zajíc: Prohráli jsme po velmi dobrém výkonu smolnou brankou. Soupeø byl sice lepší, ale my jsme bojovali. Z našich hráèù bych pochválil Kožucha, Nemravu a brankáøe Musila. OBLASTNÍ PØEBOR ŽÁKU Starší žáci: TJ Sušice Baník Sokolov 2:3 (1:1). V prvním jarním kole se sušiètí žáci pøedstavili na høišti v Hrádku. Na velmi tìžkém terénu Sušice neustále dotahovala náskok Sokolova, který o svém vítìzství rozhodl až pìt minut pøed koncem. O branky Sušice se podìlili Sehoø a Kopal. Trenér Václav Kotrba: Soupeø byl lepší a s tìžkým terénem se vyrovnal lépe než my. Sokolov mìl také velmi dobrého útoèníka Lukáška, který nám dal dvì branky a prakticky rozhodl zápas. Pro nás to byl na zaèátek sezóny velmi tìžký soupeø. Kluci ovšem bojovali a dokázali dvakrát vymazat soupeøùv náskok. Mladší žáci: TJ Sušice Baník Sokolov 1:0 (1:0). dp TENIS Dva tenisté Lawn Tennis clubu Sušice Štìpán Broža a Radek Potužák se pøedstavili na nedávném halovém pøeboru v tenise v Klatovech. Až do finále se probojoval Štìpán Broža, když v semifinále porazil 2:0 na sety Miroslava Halmla z Horažïovic. Ve finále ale sušický tenista nestaèil na nýrského Petra Èermáka, který vyhrál 2:0 na sety (6:4 a 6:2). Druhý reprezentant LTC Sušice Radek Potužák skonèil v semifinále, kde narazil na koneèného pøeborníka okresu Petra Èermáka z Nýrska, s nímž prohrál ve dvou setech hladce 6:1 a 6:2. místním stadionu nìkolik fotbalistù zvuèných jmen, kteøí po ukonèení vojenské služby oblékali prvoligový dres. Byli to napøíklad Lukotka, Kirt, Rohazèík, dále Dvoøák, Drulák, Valent a Stejskal dokonce reprezentaèní, a to v dobì, kdy RH Sušice hrávala III. ligu. BOHUMIL JELÍNEK TURNAJ ŽEN O POHÁR MÌSTA SUŠICE Pátý roèník volejbalového turnaje žen O pohár mìsta Sušice pøipravil na tuto sobotu oddíl odbíjené TJ Sušice. Hrát se bude v tìlocviènì ZŠ Lerchova ulice v Sušici od 9 30 hodin. V turnaji se pøedstaví celkem osm tradièních úèastníkù TJ Vimperk, So Š áhlavy, TJ Klatovy A, TJ Radomyšl (úèastník krajského pøeboru), TJ Kašperské Hory a Sokol Janovice. Chybìt pochopitelnì nebudou ani domácí volejbalistky, které utvoøí dva týmy A a B. dp

9 Inzerce strana 9

10 strana 10 Inzerce

11 Inzerce strana 11 Víte, kolik protopíte? A víte, jak ušetøit, èi jak se budou pohybovat ceny paliv do roku 2010? Ceny energií budou nejen v letošním, ale i v nìkolika následujících letech procházet procesem deregulace a narovnání cen. Zatím jsou stále energie, jejichž ceny jsou nereálné elektøina, plyn. Souèasná cena zatím tedy nedává jasný obraz do budoucna. Alespoò nìkolik údajù o pøedpokládaném vývoji cen pro nìkteré druhy paliv (èerpáno z materiálù agentury SEVEn, která zpracovává energetický generel Šumavy): vývoj cen paliv pro rodinný domek (maloodbìr) v pøepoètu na cenu tepla pro uživatele: Mìrná cena Kè/GJ ROK DØEVO ZEMNÍ PLYN LTO ELEKTRO ,-- 128,57 185,70 214, ,14 228,57 200,-- 321, ,28 300,-- 214,28 542,85 na celoroèní vytápìní rodinného domku je poèítáno 90 GJ, pro školu (obecní budova) 1000 GJ (údaje se liší podle skuteèných pomìrù, nicménì by se mìly pohybovat v tìchto mezích); vývoj cen paliv pro vytápìní obecních budov: Mìrná cena Kè/GJ ROK DØEVO ZEMNÍ PLYN LTO ELEKTRO ,44 188,88 183,33 233, ,55 216,66 194,44 283, ,11 249,99 211,11 549,99 Odpovìdi na otázky týkající se využívání paliv v jednotlivých objektech, dotýkající se oblasti šetøení nejen z ekonomického, ale i z ekologického hlediska poskytuje pøíruèka, která vznikla pøi práci na energetickém konceptu regionu Šumava. Poslouží jak majitelùm, tak i pøedstavitelùm obcí, obsahuje základní informace o vytápìní jednotlivých typù budov, klade si za cíl upozornit na slabší stránky souèasných výrobkù a technologií a chce sloužit k získání vstupních informací pro rozhodování o tom, zda si ponechat dosavadní zpùsob vytápìní nebo zvolit jiný. O energetice vùbec a hospodárném využívání energie podávají informace støediska EKIS. Jde o energetická konzultaèní a informaèní støediska se státní podporou, která jsou øízena Èeskou energetickou agenturou. Jejich informace jsou bezplatné. V západoèeském regionu najdeme tato poradenská støediska EKIS: EGF, spol. s r. o., Villaniho 724, Sušice Tel./fax: 0187/ G TEAM PROGRESS, spol. s r. o., Šeøíkova 580, Dobøany Tel./fax: 019/ , SEAP Rokycany, spol. s r. o., Pod nemocnicí 1044/II, Rokycany Tel./fax: 0181/ as Mìsto Sušice pøipravuje zámìr stavby patrových garáží v lokalitì sídlištì Vojtìška. Cena jednoho zavøeného garážového stání (cca 6 3 m) je kalkulována na cca 125 tisíc Kè a bude závislá na celkovém poètu míst. Vážní zájemci se mohou písemnì pøihlásit do na MìÚ Sušice, HPO, Nám. Svobody 138/I, Sušice. Mìsto Sušice pronajme nebytové prostory v objektu èp. 40 ve Velké Chmelné o výmìøe cca 100 m 2. Bližší informace podá zájemcùm hospodáøsko právní odbor MìÚ, tel.è. 0187/

12 strana 12 Kultura Oblastní kulturní pøehled od 27. bøezna do 10. dubna 1998 SUŠICE Program kina Zaèátky pøedstavení, není li uvedeno jinak, vždy ve hod. Tituly oznaèené uvádíme premiérovì. Podrobné informace o zajímavých filmech uvádíme na str (støeda ètvrtek) Knoflíkáøi Šest filmových pøíbìhù tvoøících kaleidoskop pestrého svìta plného omylù, zvláštností, náhod a humoru. ÈR, 90 min., od 12 let. 27. a 29. (pátek a nedìle) Ztracený svìt Velmi úspìšné pokraèování Jurského parku. Pozor, nìkteøí z nich pøežili! USA, dabing, pøístupný. 28. (sobota) Projekt 100 Most pøes øeku Kwai Slavné váleèné drama z japonského zajateckého tábora. Ocenìn sedmi Oscary. Velká Británie 1957, titulky, 161 min., pøístupný. Pozor dvojprogram! 30. (pondìlí) Projekt 100 Chu tøešní První íránský film v naší distribuci vítìz MFF v Cannes Irán 1997, titulky, 99 min., od 15 let (úterý støeda) Ïáblùv advokát Moto: Kdyby sám satan vystoupil na zem, nikdy by nebyl prodavaèem hamburgerù byl by to právník. Vrcholné herecké výkony Al Pacino, Keanu Reeves. USA, titulky, 143 min., od 15 let (ètvrtek pátek) Do naha! Rozverná komedie o partì nezamìstnaných chlapù, kteøí potøebují peníze a když není jiná možnost,vydìlávají si striptýzem. Divácky velmi úspìšný film. USA, titulky, 90 min., od 12 let (sobota pondìlí) Bean Mr. Bean v Americe naposledy v našem kinì nejnovìjší dobrodružství Rowana Atkinsona. Nenechte si ujít! USA, titulky, 90 min., pøístupný (úterý støeda) Jaguár Šaman Wanú z Amazonského pralesa, jeho prùvodce Campana a Perrin, lehkomyslný paøížský povaleè uvíznou ve výtahu luxusního hotelu. Co to s nimi udìlá? Pøijïte se podívat. Francie, titulky, 100 min., od 12 let. 9. (ètvrtek) Filmový klub Hra na pláè Dramatická koláž o boji teroristické organizace a jedince, který z ní vzešel. USA, titulky, od 15 let (pátek sobota) Muži v èerném Úspìšná akèní sci-fi komedie z produkce Stevena Spielberga v hl. rolích T. L. Jones a Will Smith. Velká podívaná, filmové triky, humor. USA, titulky, 98 min., od 12 let (nedìle úterý) Stùj, nebo se netrefím Nejnovìjší èeská støelená komedie s jediným výstøelem a exkluzivním hereckým obsazením. ÈR, 80 min., pøístupný. Spoleèenská zábava Dancing club Granát, Nám. Svobody pátek a sobota hod. Do hod. vstup zdarma. Hotel Paleèek pátek 27. bøezna ve hod. taneèní veèer. Hraje skupina p. Brabce Sokolovna sobota 11. dubna ve hod. Velikonoèní taneèní zábava v country stylu. Hraje skupina Tendr z Klatov. Vstupné 50 Kè. Pøedprodej vstupenek ihned v kanceláøi MKS. Pøipravujeme: ètvrtek 30. dubna ve hod. Èarodìjnický bál Divadlo, zábavné poøady Sokolovna velký sál sobota 28. bøezna v hod. Benefièní folkový koncert na podporu kampanì Hnutí Duha Kašperské Hory nad zlato. Úèinkují: Štìpán Rak a Alfréd Strejèek, Vladimír Merta, Pepa Nos, Oldøich Janota, Slávek Janoušek a jiní. Vstupné v pøedprodeji 80 Kè, pøed koncertem 100 Kè. Pøedprodej vstupenek v kanceláøi MKS a CK Tempo Tours Sušice. úterý 7. dubna Kouzelný kolotoè smìs operetních melodií. Pøedprodej vstupenek v kanceláøi MKS. støeda 21. dubna Severní vítr je krutý. Hudební poøad Jaroslava Uhlíøe. Pøedprodej vstupenek v kanceláøi MKS. Pøednášky Sokolovna klubovna ètvrtek 2. dubna v hod. Velikonoèní kraslice Pøipravila paní Siebrová z Okresního muzea v Klatovech. Vstupné 20 Kè. Zájemci si pøinesou vyfouknutá, umytá a suchá vajíèka. Prodejní akce Sokolovna velký sál od pondìlí 30. bøezna do støedy 1. dubna Burza jarních dìtských vìcí Tìlovýchova, sport, relaxace Tìlocvik pro tìhotné ženy Sokolovna úterý hod. Relax klub posilovna Františka Procházky 119, tel zacvièit v posilovnì si mùžete: pondìlí pátek a hod. nedìle hod. Za hodinu zaplatíte pøedplatné 18 Kè mìsíènì 210 Kè ètvrtletnì 480 Kè v dobì provozu posilovny lze využít solárium 1 min. 1,50 Kè. Možnost pronájmu sportovní haly dle dohody. DZP SOLO Julius Urbanics masáže od 9 30 do hod. na objednávky tel , linka 240 nebo Informace Mìstská knihovna, tel oddìlení pro dospìlé vèetnì oddìlení nauèné literatury, èasopisy pondìlí, støeda, pátek 8 12 a hod. oddìlení pro dìti pondìlí, støeda, pátek hod. v období prázdnin 8 12 a hod. Rozhledna Svatobor, tel otevøeno dennì hod. Vstupné 5 Kè dospìlí, dìti a dùchodci 3 Kè, dìti do 6 let zdarma Mìstské kulturní støedisko Sokolovna pøedprodej vstupenek na kulturní akce, tel pondìlí ètvrtek a hod. redakce SN tel Sokolovna tel Pokladna kina otevøena od hod., tel HARTMANICE Muzea, výstavy Muzeum Dr. Šimona Adlera otevøeno støeda nedìle hod. Stálá expozice vìnovaná židovské komunitì regionu. Informaèní støedisko NP Šumava nachází se ve stejné budovì HORAŽÏOVICE Kino Otava (pátek, sobota jen ve hod.) Únos Bermudský trojúhelník v nevadské poušti. V hl. roli Kurt Russell. USA, titulky, od 15 let (støeda ve 20 00, ètvrtek a hod.) Zítøek nikdy neumírá Kriminální komedie s agentem 007. USA, titulky, pøístupný (pátek, sobota jen ve hod.) Krycí jméno Donnie Brasco Skuteèný pøíbìh agenta, který prožil sedm let v prostøedí americké mafie. USA, titulky, od 15 let (støeda ve 20 00, ètvrtek a hod.) Zemì policajtù V rukou policistù mívá spravedlnost i dvì tváøe. V hl. roli Sylvester Stallone. USA, titulky, pøístupný (pátek, sobota jen ve hod.) Stùj, nebo se netrefím Bláznivá komedie s plejádou populárních èeských hercù. ÈR, pøístupný. Pøedprodej vstupenek v kinì Otava pondìlí až pátek 9 12 a hod., jednu hodinu pøed zaèátkem pøedstavení. Spoleèenská zábava Kulturní dùm nedìle 29. bøezna v hod. Posezení s písnièkou Oblíbený poøad s populárním Honzou Vondráškem. Vstupné 25 Kè. sobota 4. dubna ve hod. Country bál Skvìlá muzika skupiny Rošambo. Pøedtanèení, ukázky tancù, pùlnoèní pøekvapení. Vstupné 40 Kè. Pøedprodej v kinì Otava. Divadlo, koncerty, zábavné poøady pátek 27. bøezna v hod. HOLBA TOUR OLYMPIC 1998 Koncert naší populární skupiny Olympic! Pøedprodej vstupenek v kinì Otava. støeda 8. dubna v hod. Kouzelný kolotoè operetních lásek Pøedplatné sk. A/1, doprodej vstupenek. nedìle 12. dubna v Velikonoèní koncert Uvádí Volné sdružení horažïovických zpìvákù a muzikantù. Vstupné dobrovolné. pátek 17. dubna v hod. Pøišel na veèeøi Veselohra o tøech dìjstvích uvádí horažïovický divadelní soubor. Vstupné 30 Kè. Informace Pøedprodej vstupenek na všechny kulturní akce i fimová pøedstavení v kinì Otava (hlavní vchod), tel pondìlí pátek a hod. Ve stejnou dobu je otevøena pùjèovna videokazet. Mìstské muzeum tel. 0187/ SRNÍ Hotel Srní, tel Vyhøívaný bazén každý den hod. Vstupenky v recepci dìti do 10 let 25 Kè, dospìlí 50 Kè Sauna pondìlí až pátek hod. Poplatek dospìlí 50 Kè/hod., dìti 30 Kè/hod. Posilovna pondìlí až pátek hod. Automatický kuželník støeda až nedìle hod. možnost obèerstvení, 100 Kè/hod. Kuleèník støeda až nedìle hod. Masáže pondìlí až pátek hod. ŽELEZNÁ RUDA Stálá expozice otevøena úterý sobota nedìle Muzeum KLATOVY 9 12 a hod hod. Galerie U bílého jednorožce ètvrtek 9. dubna v hod zahájení výstavy Tomáš Vanìk Barvy laky obrazy, objekty Petr Nikl Prasklá pohádka obrazy, objekty, fotografie Vladimír Janoušek Neznámý kresby, sochy, obrazy Pøednášky Nový vzdìlávací projekt Cesty k porozumìní øeèi souèasného výtvarného umìní úterý 28. bøezna v (1. stupeò ZŠ) a v (2. st. ZŠ, studenti) Umìní jako osobní zpovìï a výpovìï doby. Pøednáší PhDr. J. Bláha PF UK Praha. Galerie Klenová Miroslav Pacner práce z let , potrvá do Vila manželù Kotrbových Karel Sedlák ze sbírek malíøe Informace z ateliéru sbìratele, potrvá do Hranièní pøechody Silnièní pøechody Železná Ruda Bayer. Eisenstein provoz nepøetržitý Strážný Phillipsreut provoz nepøetržitý Stožec Haidmühle od do hod. Železnièní pøechody Železná Ruda Bayer. Eisenstein provoz nepøetržitý Turistické pøechody Buèina Finsterau od do hod. Ž. Ruda B. Eisenstein od do hod. ÚØEDNÍ HODINY pro vyøizování vašich záležitostí Mìstský úøad Sušice tel pondìlí hod. støeda hod. pátek a hod. úterý a ètvrtek nejsou úøední dny Úøad práce tel (radnice 1. poschodí) pondìlí hod. úterý hod. støeda hod. pátek hod. ètvrtek není úøední den Referát státní sociální podpory OÚ tel (budova polikliniky na námìstí ve dvoøe) pondìlí hod. støeda hod. pátek hod. úterý a ètvrtek není úøední den Vyøizuje se: porodné, rodièovský pøíspìvek, pøíspìvek pìstounské péèe, zaopatøovací pøíspìvek, pohøebné, pøídavek na dítì, sociální pøíplatek, pøíspìvek na bydlení, pøíspìvek na dopravu Notáø (radnice 2. patro) pondìlí hod. Katastrální úøad tel (radnice pøízemí) pondìlí hod. støeda hod. Finanèní úøad tel , , (nemovitosti) Klostermannova ul. 629 (za bývalou divizí) pondìlí, støeda Pasové oddìlení Klatovy pracovištì Sušice Policie ÈR hod. jako pravidelný ètrnáctideník vydává Mìstské kulturní støedisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištìní pøíspìvky pisatelù podle potøeb SN. Pøíspìvky pøedstavují názory a postoje pisatelù. Adresa redakce: MKS, T.G.M. 120/I, Sušice, tel Aktuální informace o mìstì na INTERNETU: Odpovìdný redaktor PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 4,80 Kè. Náklad výtiskù. Povoleno OÚ Klatovy pod è.j. 72/ /92. dennì Dopravní inspektorát Klatovy pracovištì Sušice budova Policie ÈR každé sudé úterý hod. TELEFONNÍ ÈÍSLA, která bychom mìli znát: záchranná služba 155 lékaøská pohotovost (poliklinika) požární ochrana 150 policie 158 mìstská policie

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994

VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994 Obec Hrádek VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí Zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém jednání dne 11.3.l994 podle zákona o obcích č. 367/l99O

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více