STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace"

Transkript

1 STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace V. Název tématického celku: Základní modely komunikace externí, interní, integrovaná. Komunikační mix - moderní nástroje marketingové komunikace efektivnost. Cíl tematického celku: - Představit marketingovou komunikaci jako aktivní, moderní, obsahově inspirativní a zákaznicky cílenou obousměrnou komunikaci producenta hodnot se zákazníkem. - Vysvětlit význam a funkci interní komunikace jako východisko pro efektivní komunikaci externí - Znázornit integrované působení jednotlivých nástrojů komunikačního mixu - Představit moderní nástroje a techniky marketingové komunikace včetně komunikace internetové Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: Porovnat rozdá 1. dílčí téma: Marketingová komunikace základní model 2. dílčí téma: Integrovaná marketingová komunikace a její techniky (komunikační mix) 3. dílčí téma : Nástroje moderní marketingové komunikace 4. dílčí téma : Komunikace na internetu K dílčím tématům si prostudujte : Kašík M., Havlíček K. Marketing při utváření podnikové strategie, Praha: VŠFS EUPRESS, 2009 Zamazalová M. Marketing obchodní firmy.. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009 FREY, P. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. Praha : Management Press, s.r.o., dílčí téma - Marketingová komunikace základní model Původní definice marketingové komunikace zahrnovala do této oblasti veškerou komunikaci prováděnou danou firmou za účelem ovlivnění vědomostí, postojů a chování zákazníka, týkající se produktů nebo sluţeb, které firma na trhu nabízí. Je základem a nejdůleţitějším faktorem fungování marketingu. Je-li totiţ marketing poznáním toho, co vyrábět (Philip Kotler), nelze si dost dobře představit, ţe bychom tohoto poznání mohli dosáhnout bez komunikace se zákazníkem a ţe bychom toto poznání mohli přeměnit v produkt bez komunikace uvnitř firmy. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 1

2 Marketingovou komunikací (komunikační mix) jsou všechny typy komunikací, tj. informace o produktu, značce, firmě a jejích aktivitách, která se dnes šíří a předávají v mnoha rovinách, nejrůznějšími cestami a v celé řadě médií, kterými se společnost snaží ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníka, je to souhrnný pojem zahrnující různé druhy komerčních komunikací. V poslední době si však firmy daleko silněji uvědomují nutnost intenzivně komunikovat i s dalšími skupinami, zejména pak s akcionáři a vlastníky, se zaměstnanci, s tiskem a ostatními médii, orgány veřejné a státní správy, lobbistickými skupinami atd...tato úroveň se nazývá korporátní (nebo korporační) komunikace. Souhrnným cílem řízení marketingové komunikace je to, aby podoba těchto informací nebyla ponechána náhodě, naopak, aby byla firmou či společností pokud možno (pomocí etických a relevantních prostředků) vytvářena a ovlivňována ve prospěch firmy i zákazníka a ostatních zainteresovaných osob, společnosti jako celku. Podnik prostřednictvím své marketingové komunikace předává zákazníkovi určité poselství, na jehoţ základe by se měl z potenciálního zákazníka stát zákazník stálý, věrný danému produktu, značce a v nejlepším případě celé společnosti a veškerým jejím produktům. Právě tato část t přípravy marketingového sdělení muţe být zrádná. Celý obsah, forma a grafické zpracování takovéhoto sdělení musí být srozumitelné a důvěryhodné, neboť komunikace je účinná pouze v případě, ţe ten, komu je dané sdělení určené, mu porozumí a následně podle něj koná. Pokud chce marketér vést účinnou komunikaci, musí rozumět vzájemným vazbám základních prvků účinné komunikace. Ta se skládá z devíti prvků. Dva z nich představují dva hlavní subjekty v procesu komunikace odesílatele a příjemce sdělení. Další dva jsou nejdůleţitější nástroje komunikace sdělení a média. Další čtyři prvky znázorňují hlavní komunikační funkce nebo činnosti kódování, dekódování, odezvu a zpětnou vazbu, posledním prvkem je šum. Odesílatel sděluje zprávu Kódování převedení myšlenky do symbolické formy Zpráva soubor odesílaných symbolů Média komunikační kanál, kterým je zpráva přenášena Dekódování připisování významu symbolům, které jsou vysílané odesilatelem Příjemce přijímá zprávu Odpověď reakce příjemce na zprávu Zpětná vazba odpověď, která se vrací k odesilateli Šum zkreslené vlivy nebo poruchy během procesu komunikace STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 2

3 Obr.č.1 Proces marketingové komunikace ZDROJ : KOTLER P. : Marketing Management, Důleţitými faktory k fungování tohoto modelu je vhodný výběr cílové skupiny a vhodného media. Odesílatel nesmí opomenout zajistit vhodné cesty pro zajištění zpětné vazby. Abychom zajistili čitelnost zprávy, musí být kódování kompatibilní s dekódovacími schopnostmi příjemce. Informace zprávy jsou často zkresleny komunikačními šumy. A to zejména selektivní pozorností, selektivním zkreslením a selektivním zapamatováním. 1. Selektivní pozornost - dochází k neúplné registraci podnětů zprávy. Z toho důvodu je lepší volit jednoduché náměty s poutavou ilustrací. 2. Selektivním zkreslení - vnímá příjemce zprávu, kterou chce slyšet a přiřadí k tomu, čemu věří. Pro snadnější porozumění zprávě je lepší volit jednoduchou, jednoznačnou a zajímavou zprávu s hlavní myšlenkou, která se opakuje. 3. Selektivní zapamatování, kdy dochází k zapamatování jen části zpráv. Kašík a Havlíček popisují jednotlivé subjekty následovně: - Komunikátor je producent hodnot, tedy podnik, který chce zákazníkovi sdělit informaci. - Příjemcem je zákazník, který uvaţuje o koupi, nebo si jiţ produkt zakoupil nebo je jeho uţivatelem. - Příjemce zprávy reaguje a zpětnou vazbou nám sděluje, jak je s podnikem či s produktem spokojen. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 3

4 - Šum můţe způsobit např. nepřiměřené mnoţství reklamy, zákazník je zahlcen informacemi a naší nevěnuje pozornost nebo se k němu prostě nedostala. - Zprávou je jeho vyjádření k produktu. - Dopisy, y, telefonní sdělení atd. jsou komunikační prostředky, jimiţ zákazník zprávu kóduje. [KAŠÍK M. HAVLÍČEK K., 2009, s.179]. 2. dílčí téma: Integrovaná marketingová komunikace a její techniky (komunikační mix) Stává se všeobecnou pravdou, ţe komunikace vyuţívající masová média je stále méně efektivní. Komunikační halas z rostoucího reklamního tlaku vede ke zvyšující se nelibosti a nezájmu, a tedy k situaci, kdy reklama, vyuţívající tradiční, nediferencovaná a nepersonalizovaná média stále méně přitahuje pozornost a přesvědčování zákazníka zůstává stranou. 1 Novinkou v podtextu IMC jako moderního způsobu marketingové komunikace je pohled ze strany zákazníka. Integrovaná komunikace je mnohem více personalizována, zaměřena na zákazníka, na vztahy a interakci s ním. Není to pouze změna jeho povědomí a postojů, ale také přímé ovlivňování jeho chování. Integrace není synonymem pro marketing vztahů, řízení spokojenosti zákazníka či interaktivní komunikaci. Tyto procesy mohou být uplatňovány v rámci klasické komunikační strategie. Současně je však integrovaná komunikace prostředkem k efektivnějšímu dosaţení klíčových cílů moderního marketingu. 2 V tabulce 1 jsou shrnuty zásadní rozdíly mezi klasickou a integrovanou komunikací. Sledujeme měnící se charakter komunikace a měnící se postoj zákazníka. Tradiční strategie komunikace se opírají o masová média, která předávají obecná sdělení, zacílená na prodej. Tab. 1: Odlišnosti klasické a integrované komunikace Klasická komunikace Zaměřena na prodej Masová komunikace Monolog, jednostranná komunikace Informace jsou vysílány Iniciativa na straně vysílajícího Přesvědčování Účinek na základě opakování Obtíţný prodej Vlastnosti značky Orientace na transakci Změna postojů Integrovaná komunikace Zaměřena na udrţování vztahů Selektivní komunikace Dialog, dvoustranná komunikace Informace samoobsluha Iniciativu přebírá příjemce Informace jsou poskytovány Účinek na základě konkrétních informací Snadný prodej Důvěra ve značku Orientace na vztahy Spokojenost Zdroj: PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s. 31. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 4

5 Integrace marketingové komunikace Integrace marketingové komunikace je uceleným procesem, který zahrnuje analýzu, plánování, implementaci a následnou kontrolu osobní i neosobní komunikace, nástrojů podpory prodeje, sdělení, komunikace s médii a cílovými a zájmovými skupinami. Tento proces je jednotně plánován a organizován tak, aby jednotlivým cílovým skupinám bylo dodáváno jasné, srozumitelné, konzistentní a působivé sdělení. 3 V integrované komunikaci tedy vyuţíváme většího počtu komunikačních kanálů a nástrojů současně, v praxi to znamená, ţe např. stejné sdělení, které přenášíme formou televizního spotu, podporujeme zároveň různými PR aktivitami, akcemi na podporu prodeje, tiskovou, internetovou inzercí, nosiči venkovní reklamy apod. Integrovaná marketingová komunikace byla vyvolána zejména potřebou realizace strategie řízení vztahů se zákazníky 4, neboli CRM Customer Relationship Management. CRM zahrnuje sofistikované softwarové a analytické nástroje, které integrují informace o zákaznících z různých zdrojů, provádějí hloubkovou analýzu a výsledky pouţívají pro vybudování silnějších vztahů se zákazníky. Systém CRM je vyuţíván pro stanovení hodnoty jednotlivých zákazníků, identifikaci nejlepších cílových skupin, pro přizpůsobení produktů firmy poţadavkům jednotlivých zákazníků a v neposlední řadě téţ k lepšímu cílení firemní komunikace. 5 To, co je novinkou v podtextu nového způsobu marketingové komunikace a v diskusi o IMC, je pohled ze strany zákazníka. Jak všichni víme, resp. měli bychom vědět, zákazník příliš nerozlišuje mezi reklamou, sponzorováním, rozesílkou nabídek, podporou prodeje a výstavami a podobnými akcemi. Pro něho jsou všechny tyto aktivity velmi podobné a vnímá je jako způsoby, jak je přesvědčován, aby koupil produkt určité firmy. Je-li oslovován nekonzistentními (nesouhlasnými) sděleními, je zmaten a stěţí lze předpokládat, ţe bude přesvědčen k nákupu. Zákazník totiţ velmi citlivě vnímá rozpory ve sděleních. 6 Determinujeme-li tedy IMC z pohledu zákazníka, je to taková komunikace, kdy příjemci nabízíme nástroje, sdělení, zdroje a média takovým způsobem, který je pro něj hodnotný a dává mu příležitost rychleji a lépe porozumět sdělení. Komunikační mix Současný marketing vyţaduje více neţ jen přípravu kvalitního produktu, jeho lákavou cenu a dobrou dostupnost. Firmy musí především komunikovat se současnými i potenciálními zákazníky a je třeba, aby byl obsah sdělení předem velmi dobře promyšlen. Kvalitní komunikace je klíčová pro navázání, budování a udrţení vztahu se zákazníkem. Moderní společnost musí komunikovat se svými zprostředkovateli, spotřebiteli a různými cílovými skupinami. Spotřebitelé komunikují mezi sebou a s dalšími skupinami a předávají si informace z doslechu. A kaţdá skupina zároveň poskytuje zpětnou vazbu všem ostatním. Proto musí společnost pracovat s komplexním komunikačním systémem. 7 Komunikačním mixem se marketingový manaţer snaţí pomocí optimální kombinace různých nástrojů dosáhnout marketingových a tím i firemních cílů. Kaţdý z nástrojů marketingové komunikace plní určitou funkci a vzájemně se doplňují. 3 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008, s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s KOTLER. P., A KOL. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, a. s., s 809. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 5

6 Osobní prodej Osobním prodejem rozumíme prezentaci výrobku či sluţby při osobní komunikaci mezi prodávajícím a zákazníkem. Jde tedy o přímou, oboustrannou interakci, která si kromě prodeje produktu klade za cíl budování dlouhodobého pozitivního vztahu a posilování image produktu a firmy. Velkou výhodou tohoto nástroje je okamţitá zpětná vazba. Reklama Reklama je jedním z nejstarších, nejviditelnějších a nejdůleţitějších nástrojů marketingového komunikačního mixu. Vynakládá se na ni mnoho prostředků a ţádná z dalších marketingových aktivit nevyvolává tolik veřejných diskusí a rozporů. 8 Základní cíle reklamy pak můţeme vymezit takto: Informativní, kdy reklama informuje veřejnost o novém produktu, o jeho vlastnostech. Účelem této reklamy je vyvolat zájem a poptávku (pull-strategie). Přesvědčovací reklama nastupuje v období zvýšeného konkurenčního tlaku a jde tudíţ o to, zapůsobit na zákazníka tak, aby si zakoupil právě náš produkt (push-strategie). Připomínací reklama má udrţet v povědomí zákazníků náš produkt i značku, například před nadcházející sezonou. 9 Je nesporné, ţe reklama vytváří nejúspěšnější povědomí o produktech či podnicích. Reklama je ale také současně vázána na kreativní úroveň svých sdělení a je rovněţ zřejmé, ţe všeobecně víceméně klesá úhrn jejích posluchačů, diváků a čtenářů. Počet mediatypů roste takovou měrou, ţe cílové osoby ztrácejí schopnost je vnímat, nehledě k obtíţnosti měření účinnosti reklamy přímo na zvýšení prodejnosti. Za posledních zhruba deset let se dostaly do centra pozornosti postupně také další formy marketingových komunikací především podpora prodeje, osobní prodej direct marketing a jeho zvlášť progresivní prostředky telemarketing a e-marketing. Ve většině marketingových mixů nechybějí ani public relations. 10 Podpory prodeje Jsou chápány jako krátkodobé stimuly, zaměřené na zvýšení prodeje určitého produktu prostřednictvím poskytnutých krátkodobých výhod zákazníkům. Zahrnují cenová zvýhodnění, kupony opravňující ke slevě, ceny v soutěţích, ochutnávky, vzorky zdarma, účasti na výstavách a veletrzích, předvádění výrobků a další nepravidelné prodejní činnosti. 11 Přímý marketing Je přímý osobní kontakt se zákazníkem a potenciálními zákazníky. Mohou to být speciálně zpracované broţurky pro konkrétní klienty (s moţností zpětné vazby), přímé zásilky na adresáta, telemarketing, reklama s ţádostí o odpověď apod PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, a. s., s SVOBODA, V. Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, a. s., s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s. 27. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 6

7 Public relations Public relations (dále PR) je komunikace zaměřená na vytváření vztahů uvnitř organizace i zvenčí. Public relations jsou sociálněkomunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím organizace působí na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udrţovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. 13 V dnešní době spočívá úloha PR především v ovlivňování veřejného mínění a v usměrňování zpráv v médiích. Stěţejní pro současné PR je plánování atraktivních událostí pro zástupce médií, novináře, kteří je předloţí veřejnosti. Média zprostředkují veřejnosti a konkrétním cílovým skupinám ţádoucí poselství z dílny PR specialistů, kteří naopak uspokojí poptávku masových médií po informačním (mediálním) obsahu. Jedná se tedy o oboustranně prospěšnou spolupráci. 14 V souvislosti s ovlivňováním veřejného mínění a regulací zpráv v médiích hovoříme o tzv. pseudoudálostech, které vznikají jen proto, aby o nich média informovala, na rozdíl od autentických událostí (např. ţivelných katastrof), o kterých média informují, protoţe zkrátka nastaly. Jedná se o sofistikovanou formu propagace, kterou jsou média ochotna akceptovat a prezentovat ji jako informaci, událost či zprávu. Nedílnou součástí činnosti PR je tedy publicita. Publicita je výsledkem práce s médii. Pro ni se aktivizuje subjekt, aby v konečném výsledku byly v médiích publikovány články či odvysílány informace, které přinesou co nejpříznivější výpověď o instituci nebo organizaci. 15 Vţdy je jasné, ţe toto sdělení nefinancoval subjekt. Ve srovnání s ostatními prvky komunikačního mixu jsou náklady na publicitu a často i na PR jako celek v mnoha firmách podstatně niţší. Vzhledem k tomu, ţe uvádění dobrých či špatných informací ve sdělovacích prostředcích nemají společnosti pod kontrolou a nemohou je přímo ovlivňovat, je nezávislá publicita ve vyspělém světě povaţována za důvěryhodnou a spolehlivější neţ ostatní formy firmou placeného rozsevu informací. 16 Publicitu podporují tiskové konference, diskuse v médiích, neformální setkání s novináři a press tripy novinářské cesty, které pomáhají navázat a udrţet vztahy s novináři. Jde o reportáţní výlety, které hradí firma či PR agentura, spojené s představením výroby či výrobku. Mimořádnou roli sehrávají vztahy s veřejností v situaci, kdy se organizace dostane do nečekaného problému či krizového stavu. 17 Jako krize se v marketingové komunikaci označují situace, kdy je pověst značky ohroţena negativní publicitou. Typickými spouštěči, které negativní publicitu přitahují, jsou výrobkové vady, nehody, poškození ţivotního prostředí, korupce a jiné kriminální činy, fúze a akvizice, uzavření provozoven, propouštění zaměstnanců, špatné hospodářské výsledky, kontroverzní marketingové kampaně a další. 18 Kaţdá organizace je v závislosti na oblasti svého působení vystavena jiným typům rizik, které se v public relations označují issues. Např. provozovatel letiště být měl být dobře připraven na moţnost letecké havárie, teroristického útoku či poškození ţivotního prostředí. Krizová komunikace je způsob, jak odpovědět na otázky: Jak se na krizi připravit, jak ji rozpoznat a jak v ní jednat efektivně? Příprava krizové komunikace je tedy nepostradatelnou součástí komunikačního mixu jakékoliv organizace. Plánování reakce na krizovou událost má být přímočaré. Mělo by započít rozhodnutím managementu o přípravě krizového plánu (nejlépe 13 SVOBODA, V. Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, a. s., s FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha, Grada Publishing, a. s., edice Manaţer, s SVOBODA, V. Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, a. s., s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s KARLÍČEK, M., KRÁL, P. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, a. s., s STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 7

8 na návrh útvaru PR). Krizový plán má dát odpověď na otázku, co se stane, když se něco stane. Obvykle se uvádí šest stadií přípravy krizového plánu: Analýza moţných potíţí Příprava plánu Okolnosti a personál krizového plánu Komunikační prostředky Trénink Simulační cvičení 19 Je zřejmé, ţe PR jsou nedílnou součástí moderní marketingové komunikace a celkové firemní komunikace úspěšného podniku. Firemní komunikaci jako součásti podnikové identity se věnuji v samostatné kapitole své práce. Sponzoring Sponzoring byl dříve vnímán jako doplňková aktivita reklamy. Postupně byl tento postoj a přehodnocován v současné době význam sponzoringu zásadě vzrostl. Důvodem je skutečnost, ţe zatímco náklady na tradiční reklamní aktivity se neustále zvyšují, jejich účinnost klesá a reklamní působení je ze strany veřejnosti všemoţně vypínáno. Na rozdíl od reklamy u sponzoringu je poselství o firmě nebo produktu zakotveno přímo ve vybrané akci či události, tzn., ţe člen cílové skupiny, která má o akci či událost zájem, zcela samozřejmě přijímá i poselství o firmě nebo jejích produktech uţ jenom tím, ţe akci sleduje nebo se jí účastní. 20 Výstavy a veletrhy Komplexní akce, které spojují neosobní i osobní formy komunikace. V rámci přípravy a realizace účasti na veletrhu či výstavě se prakticky kombinují reklamní prostředky, podpora prodeje, osobní prodej a celá účast je ve své podstatě PR aktivita. 21 Výstavy a veletrhy tedy představují účinnou komplexní aktivitu, která je významnou součástí komunikačního mixu a podstatným nástrojem pro budování a posilování povědomí o značce. V současné době se lidská společnost nachází ve vývojové fázi obecně nazývané informační. Je zpravidla definována jako společnost, v níţ kvalita ţivota, perspektiva sociálních změn a ekonomického vývoje závisí v rostoucí míře na informacích. V informační společnosti mají informace podobnou úlohu, jako měla v předchozí industriální společnosti energie. Postupná informatizace je obvykle chápána jako proces, který je na stejné významové úrovni jako byla v předchozí fázi industrializace. Jestliţe industrializace významně rozšířila fyzické moţnosti a sílu člověka, pak informatizace podstatně rozšiřuje jeho schopnosti duševní. Umoţňuje totiţ globální šíření informací, jejich kritické analytické hodnocení, formulaci alternativních návrhů na řešení problémů a sníţení rizikovosti rozhodovacího procesu SVOBODA, V. Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 76, PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 16. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 8

9 Efektivnost marketingové komunikace Úspěšná komunikace, v níţ dosáhneme maximálních cílů při minimálních nákladech je pak zaloţena na: Důvěryhodnosti komunikace partnerů se opírá o vzájemnou znalost a důvěru. Volbě vhodného prostředí a času Jasnosti sdělení informace musí být vyjádřeny jednoduchými pojmy a symboly. Sloţitější sdělení by měla být zhuštěna do jednodušších sloganů a tezí, které jsou jasné a názorné. Čím dále informace putuje, tím by měla být jednodušší a v kaţdém případě by pak měla instituce hovořit jedním hlasem. Pochopitelnosti a významnosti sdělení informace musejí mít význam jak pro komunikátora, tak pro příjemce, musejí být podstatné pro jeho systém hodnot. Osvědčených kanálech prověřené a úspěšné komunikační kanály je třeba patřičně vyuţívat a respektovat je, neboť k nim má příjemce vytvořený vztah. Jednotlivé kanály jsou různě vhodné při odlišných okamţicích komunikačního procesu. Znalosti příjemce komunikace se opírá o znalost komunikačních schopností adresáta, je nejefektivnější, jestliţe vyţaduje co nejmenší mimořádné úsilí na straně příjemce, coţ předpokládá znát jeho dosaţitelnost, zvyky, schopnost vnímat a pochopit sdělení, úroveň vzdělání atd. 23 Jinými slovy, čím více o příjemci sdělení víme, tím efektivnější komunikační proces jsme schopni realizovat. Soustavnosti komunikace je nikdy nekončící proces, který vyţaduje neustálé rozvíjení a opakování. Efektivní komunikace můţe probíhat pouze v atmosféře důvěry. Nedůvěra při politických a podnikatelských aktivitách, stejně jako při jakémkoli vzájemném jednání se stala velmi aktuálním a podstatným problémem. Léta vznikala džungle, kde díky nedokonalosti stávajících právních předpisů, přetíţenosti soudních orgánů a počáteční ekonomické nezkušenosti začínajících podnikatelů často neplatí ani písemná, natoţ smluvní ujednání. Ale také u nás by snad do budoucna měly patřit k vyhledávaným vlastnostem partnerů důvěryhodnost a serióznost. Na co bychom si v komunikaci měli dávat pozor?: Komunikační zahlcení adresát obdrţí tolik informací, ţe je přestává vnímat. (Např. ve své poště dostáváme tolik informačních letáků a propagačních obálek, ţe je jiţ ani neotvíráme.) Překroucení informace při zprostředkované komunikaci. Nevhodně zvolená forma a kanál komunikace. Neschopnost vnímat druhé, jejich problémy a následná neochota se problémem zabývat. Efektivnost jednotlivých prostředků marketingové komunikace se pak v souvislosti s dopadem komunikace na jednotlivé cílové skupiny můţeme posoudit podle Kašíka a Havlíčka zvláště ve vztahu k následujícím hlediskům: velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace, rychlosti zasaţení, 23 FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, a. s., s. 11. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 9

10 měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě, finanční náročnost. Prostředky, kterými společnosti komunikují a snaţí se optimálním způsobem oslovit cílové skupiny jsou tisková média, televize, rozhlas, venkovní reklama a internet. Souhrnně se tyto prostředky marketingové komunikace nazývají mediální mix. Tisková média Do této skupiny médií patří především noviny a časopisy. Kromě toho sem řadíme také neperiodické publikace, jako např. katalogy, ročenky a interní publikace firemní časopisy, klubové zpravodaje apod."[vysekalová J., MIKEŠ J., 2007, s. 34]. Tisk jako médium propagace je vůbec jedním z nejstarších druhů mediální komunikace a ačkoliv v dnešní době přibývá mnoho dalších komunikačních prostředků, zůstane tisk stále důleţitou součástí propagační činnosti. Čtenáři se k tisku stavějí aktivněji neţ třeba k televizi či rozhlasu, protoţe se pro jejich výběr a četbu rozhodují sami. Tisk a tištěné slovo se obecně těší větší důvěře lidí neţ obrazové sdělení. Další výhodou pro reklamu v tisku je velká důvěryhodnost média. Televize Velkou výhodou televizní reklamy je současné působení na více smyslů. Televize umoţňuje kombinovat slovo, obraz a hudbu tak, aby uvízly v myslích posluchačů."[levinson J. C., 2009, s. 53]. Televizní reklama zasáhne velké mnoţství populace a pokud tedy chceme oslovit značné mnoţství lidí, měli bychom vyuţít televizního vysílání. Nevýhodou televizní reklamy jsou vysoké náklady při výrobě televizních spotů, a také při nákupu televizního prostoru. Graf č.1 TOP 10 zadavatelů investice do reklamy v období Zdroj: Admosphere, s.r.o. (monitoring INTERNETU zdroj: SPIR-MEDIARESEARCH, a.s., ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-MEDIARESEARCH,a.s.) Rozhlas V Československu rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923, kdy začalo pravidelné vysílání a od té doby se postupně stalo důleţitou součástí marketingového mixu. Rádio, je prostředkem marketingové komunikace, které dokáţe oslovit širokou cílovou skupinu, STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 10

11 protoţe jeho dostupnost je i v době, kdy jsou posluchači na cestách, v práci, při řízení auta, nebo na internetu. Díky tomu je rádio médium, které má nejvyšší počet posluchačů. V rádiu lze oslovit přesně tu cílovou skupinu, nebo cílovou lokalitu, jakou v rámci komunikační strategie potřebujeme. Rádio je médium, které působí na posluchače pouze zvukem, a proto je tuto skutečnost při tvorbě nutné vţdy brát v úvahu. To, ţe rozhlasová reklama pracuje pouze se zvukem, ovlivňuje moţnosti její tvorby. Důleţité je vytvořit při poslechu reklamního rozhlasového bloku kontrast, který povede ke vzbuzení pozornosti a k zaregistrování našeho sdělení."[vysekalová J., MIKEŠ J., 2007, s. 38]. Venkovní reklama Venkovní reklama je historicky nejstarší formou reklamy. V dnešní moderní době se stala nezbytnou součástí měst a obcí, ve kterých ţijeme a je všude kolem nás. Venkovní reklama je jediná reklama, která se nedá vypnout nebo vyhodit. S venkovní reklamou se setkáváme dennodenně a působí na všechny věkové skupiny obyvatelstva. Venkovní reklama, neboli outdoor OOH, umí být velmi účinným nástrojem, při propagaci společnosti a také při posílení image společnosti. Internet Informační technologie se staly běţnou součástí kaţdodenního ţivota po celém světě a ne malého rozmachu se dočkal i internet. Internetová encyklopedie Wikipedie uvádí, ţe počet uţivatelů internetu v roce 2009 je přibliţně 1,8 miliardy. Předností internetu oproti jiným prostředkům marketingové komunikace je nízká cena, moţnost detailně vyhodnotit komunikaci (např. sledovat počet návštěvníků, délku připojení, frekventovaný čas návštěvnosti), moţnost rychle realizovat kampaň a tvořit marketingovou kampaň interaktivní. Mezi nevýhody pak patří velká konkurence sdělení, která upoutávají pozornost návštěvníků, selektivita související s tím, ţe na různých webových stánkách jsou různí návštěvníci a internet se tak většinou nehodí pro oslovení celé cílové skupiny. 3. dílčí téma: Nástroje moderní marketingové komunikace Společnosti v ekonomicky slabších časech, jako v dnešní době, aktivně vyhledávají v rámci svých rozpočtů na marketingovou komunikaci, alternativní způsoby propagace svých výrobků a své firmy. Tyto nové způsoby marketingové komunikace jsou souhrnně nazývány odbornou veřejností Nové trendy v marketingové komunikaci". Mezi tyto nové trendy marketingové komunikace patří: event marketing, promotional marketing, digitální marketing, direct marketing, virový marketing, guerilla marketing, buzzmarketing, product placement. Tento výčet nových trendů marketingové komunikace však není a nemůţe být úplný a to vzhledem k rychlému vývoji v této oblasti a vţdy záleţí, k jakému časovému okamţiku se tyto marketingové techniky posuzují. Některé nové techniky nemusí být v tomto obecném výčtu zatím uvedeny, jelikoţ se právě nyní objevují a získávají si pozici na trhu a některé výše uvedené se jiţ pomalu stávají tradičními nástroji marketingové komunikace. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 11

12 Například Petr Frey ve své knize v tomto smyslu rozděluje nové trendy marketingové komunikace na specializované (digitální marketing, virový marketing, guerilla marketing) a na ty jiţ zavedené (event marketing, promotional marketing, direct marketing, product placement). Je moţné konstatovat, ţe doba, kdy se v reklamě kladl důraz na tradiční postupy, kvantitu a na klasickou TV reklamu je pryč. Dnes hovoříme o inovativním přístupu, účinnějším oslovení cílových skupin a klasické TV reklamě v kombinaci s alternativními postupy. Je však také nutné zdůraznit, ţe nové trendy v marketingové komunikaci často nejsou pouţívány samostatně, ale obvykle jsou doplňkem komplexní marketingové komunikační strategie tak, aby zvyšovaly její účinnost. Event marketing Event marketing není úplným nováčkem v trendech marketingové komunikaci v 21. století, ale zcela určitě lze tvrdit, ţe je součástí integrovaného marketingu a je úzce provázán se všemi prvky komunikačního mixu. Především se snaţí upoutat pozornost a získat si zájem potenciálního zákazníka, uspořádáním události, která přinese nevšední záţitky. Eventy lze také vyuţít k představení nového produktu, k oslavě výročí firmy a především k upevnění vztahů se stávajícími obchodními partnery. V mnoho společnostech se eventy vyuţívají k proškolování zaměstnanců a zároveň k utuţování kolektivů. Event marketing vyuţívá emoce v marketingové komunikaci a vychází z faktu, ţe lidé si zapamatují nejlépe to, co reálně proţijí. Novou formou event marketingu, která je bohuţel málo vyuţívaná, je pouţití mystifikace publika. Základem mystifikace je narušit rovnováhu standardně probíhajícího děje, neobvyklým prvkem, který upoutá návštěvníky z klidného průběhu. Výhodou této nové formy event marketingu je netradiční způsob upoutání pozornosti a dále také originalita a snadné zapamatování akce. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:u tohoto druhu marketingové komunikace je velikost oslovené cílové skupiny závislá na rozsahu pořádané event-marketingové akce, ale obecně lze říci, ţe je zde vysoká míra segmentace s menší velikostí oslovené cílové skupiny. rychlost zasaţení:okamţitá při pořádání akce. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:v případě eventmarketingové akce lze v celku rychle a přesně vyhodnotit návštěvnost akce. finanční náročnost:oproti ostatním novým trendům v marketingové komunikaci je zde vzhledem k výdajům např. na pronájem prostor, občerstvení atd. vyšší míra finanční náročnosti. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 12

13 Promotional marketing Pojmem promotional marketing (propagační marketing) rozumíme obor marketingové komunikace, který je orientován na podporu prodeje a skládá se s více komponentů (podpora prodeje, incentivní programy, programy orientované na dealerskou síť atd.)." [FREY, P. 2008, s.27].komunikaci lze rozdělit na: ATL nadlinkovou komunikaci, která je nezbytnou součástí marketingové komunikace a jde především o reklamu v masmédiích (televizní reklama a sponzoring, spoty v rádiu, reklama na internetu).další formou ATL komunikace je pohyblivá reklama na LCD obrazovkách a reklama v kinech, která běţí před samotným filmem. BTL podlinkovou komunikaci, která je dobrým doplňkem nadlinkové komunikace a zahrnuje všechny ostatní metody propagace a to např. podporu prodeje, osobní prodej, sponzoring, POP a POS materiály, částečně i public relations. V roce 1993 se objevil nový termín komunikace a to TTL neboli Through The Line komunikace, kdy se sjednocují nadlinkové a podlinkové aktivity. S tímto termínem přišla agentura Saatchi&Saatchi, která chtěla pro své klienty zkombinovat obě z výše uvedených komunikací. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:u tohoto druhu marketingové komunikace je obvyklá vyšší míra velikosti oslovené cílové skupiny s niţší mírou zákaznické segmentace. rychlosti zasaţení:rychlost zasaţení cílové skupiny je pomalejší a souvisí s postupem v harmonogramu propagační kampaně. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:marketingová kampaň má niţší míru měřitelnosti zásahu v čase i hodnotě. finanční náročnost:je zde vysoká finanční náročnost. Digitální marketing Pojem digitální marketing zahrnuje veškerou marketingovou komunikaci, která vyuţívá digitální technologie, jehoţ součástmi jsou také mobilní marketing, on-line marketing a web 2.0. Rozdíl mezi tradičními médii a digitálními médii je ve schopnosti digitálních médií nejen šířit informace, ale také navázat kontakt s příjemci a získat od nich feed back. Termín Web 2.0. je označení pro etapu vývoje webu, v níţ byl pevný obsah webových stránek nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Umoţňuje lidem více komunikovat prostřednictvím blogů a programů na sdílení. Mezi nejznámější aplikace webu 2.0 patří sociální sítě. Sociální sítě jsou nové a stále se vyvíjející média a co pro ně platilo před půl rokem, nemusí platit za rok. Sociální sítě jsou rájem, které přitahují stále více marketérů z celého světa. Kdo nemá profil na facebook.com, profesní profil na linkedln.com a nenahrává a STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 13

14 nesleduje videa na youtube.com, jako by uţ dnes nebyl. Sociální sítě jako Facebook a Twitter hýbou internetovým světem, byť jim stále spousta lidí z oboru nerozumí a nevědí, jak je správně v rámci marketingového mixu uchopit. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace: Digitální marketing umoţňuje oslovit velké mnoţství subjektů cílové skupiny s vysokou mírou segmentace. Tento druh marketingu je ale spíše orientován na zákazníky, kteří s digitálními technologiemi umí zacházet (mladí lidé, uţivatele internetu atd.). rychlosti zasaţení:rychlost zasaţení je obvykle velmi vysoká. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:u tohoto druhu nového trendu marketingové komunikace je vysoká míra měřitelnosti zásahu. Z tohoto důvodu je i často v marketingových kampaních vyuţíván a bývá doplňkem tradičních forem. finanční náročnost:finanční náročnost je odvislá od sloţitosti technologického řešení, ale obecně lze konstatovat, ţe vzhledem k velikosti oslovené cílové skupiny je spíše niţší. Direct marketing Direct marketing je definován jako vyuţití přímých kanálů k oslovení zákazníků a k doručení zboţí i sluţeb zákazníkům bez pouţití marketingových prostředků." [KOTLER P., KELLER K. L., 2007, s. 642]. V direct marketingu jde tedy především o navázání komunikace mezi vybranými zákazníky a společností.direct marketing zahrnuje všechny marketingové aktivity, při kterých se pouţívají média a komunikační techniky s úmyslem navázat interaktivní vztah s cílovými osobami se záměrem vyvolat individuální a měřitelnou reakci respons. Současný trend se vyznačuje úzkým zaměřením nebo individuálním přístupem ke kaţdému zákazníkovi."[ KOTLER P., ARMSTRONG G., 2003, s. 704]. Z toho plyne, ţe ve velké míře v různých druzích komunikací ze strany firem k zákazníkovi, bude zastoupen přímý marketing, neboli direkt marketing. Direct marketing vyuţívá například tyto metody a média: osobní rozhovor direct mail telemarketing pasivní x aktivní kupónový inzerát teleshoping , internet Metriky efektivnosti STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 14

15 velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace: Velikost oslovené cílové skupiny a účinná segmentace závisí na rozsahu a kvalitě databázových systému s informacemi, na jejich základě jsou zákazníci oslovováni. rychlosti zasaţení:rychlost je niţší, jelikoţ trvá delší čas, neţ se sdělení dostane k subjektu cílové skupiny. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:současný trend je provádět direct marketing s vysokou mírou měřitelnosti. Vyšší míra měřitelnosti je dána tím, ţe je dopředu známa skupina oslovených subjektů a následně lze vyhodnotit, kteří zákazníci na marketingovou kampaň reagovali. finanční náročnost:finanční náročnost je přímo úměrná rozsahu kampaně, resp. počtu oslovených spotřebitelů a rovněţ k velikosti a kvalitě pouţitého databázového systému. Virový marketing Virový marketing pass-along friend-tell-a-friend tak těmito třemi způsoby lze získat v dnešní době zákazníky. A v čem ţe to celé spočívá? Marketingovým odborníkům na virový marketing jde o docela jednoduchou věc a to získat zákazníky, aby si mezi sebou řekli o vašem výrobku, sluţbě nebo webové stránce."[vysekalová J., MIKEŠ J., 2007, s. 133]. Celé to spočívá vytvořením zprávy, jeţ obsahuje reklamní obsah, který je pro zmiňované zákazníky natolik zábavný a atraktivní, ţe jej šíří prostřednictvím svých ů, mobilních telefonů a sociálních sítí do různých koutů zemí. Hlavním nástrojem tohoto typu marketingu je elektronická pošta a dělí se na dvě formy, a to aktivní a pasivní. Forma aktivního virového marketingu se snaţí pomocí virové zprávy ( u, mms,..) ovlivnit chování cílových zákazníků a zvýšit prodej sluţeb či produktu, popřípadě zvýšit povědomí o značce. Pasivní forma virového marketingu se na rozdíl od aktivní formy nesnaţí ovlivňovat chování cílových zákazníků, ale jejím hlavním cílem je vyvolat kladnou reakci. Nevýhody, které sebou nese tento druhu marketingu, je nemoţnost zprávu kontrolovat po jejím spuštění, tím pádem můţe snadno docházet ke změnám obsahu zprávy a nevýhodou taktéţ je častá záměna se spamem, coţ způsobuje okamţité odstraňování zprávy, aniţ by si ji příjemce otevřel. Virový marketing vyuţívá opt-in databází, kde příjemce dává souhlas se zasíláním reklamního sdělení a činí ho tak legálním. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:úspěch virového marketingu je závislý na jeho nápaditosti a oblibě u spotřebitelů. Od jeho zajímavosti se posléze odvíjí také velikost oslovené cílové skupiny. Jelikoţ se sdělení, skryté v tomto komunikačním prostředku, šíří skrze komunikační nástroje virovým způsobem, je obtíţné řídit plně segmentaci. Segmentaci zákazníků lze provádět např. výběrem tématu virového videa nebo jeho prvním umístěním ve veřejném komunikačním prostoru. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 15

16 rychlosti zasaţení:rychlost zasaţení zákazníků je postupně narůstající, tak jak se o virovém sdělení zákazníci informují. Zajímavé je, ţe virový marketing můţe působit i delší dobu po skončení hlavní části marketingové kampaně, jehoţ můţe být součástí. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:u tohoto druhu marketingové komunikace je niţší míra měřitelnosti reálného oslovení potenciálních klientů. Přesto lze velice snadno u virových videí zjisti počet zhlédnutí, který určí počet zákazníků, kteří se sdělením seznámili. finanční náročnost:finanční náročnost je odvislá od náročnosti zhotovení nosiče virového sdělení. Přesto je tento druh nového trendu marketingové komunikace povaţován za méně finančně náročný ve vztahu k moţnému oslovení značného mnoţství zákazníků v případě jeho úspěchu. Guerilla marketing Guerilla marketing pouţil poprvé v roce 1984 kreativní ředitel Leo Burnett Europe a zakladatel tohoto směru Jay Conrad Levinson ve své knize Guerrilla Marketing. Název guerilla marketing vychází ze španělského výrazu pro partyzánské války, kdy způsob boje probíhá rychlými a překvapivými akcemi malých záškodnických skupinek. Tento typ marketingové komunikace stejně jako guerilly, pouţívají znalost území, agresivitu a chytrost. Guerilla marketing má za cíl pomoci malým a středním podnikům bojovat se svou konkurencí při nízkých nákladech, kdy většinou tyto podniky nemají velké finanční prostředky na své marketingové aktivity jako nadnárodní korporace. U tohoto typu marketingové komunikace tedy není důleţitý objem finančních prostředků, kterými podniky disponují, ale neotřelý nápad a velká odvaha. Guerilla vyuţívá netradičních kanálů, je agresivní, provokativní a často na hraně toho, co je pro reklamu povoleno. Ke své prezentaci obvykle vyuţívá veřejných prostranství kanálů, chodníků, zábradlí, telefonních budek atd. Levinson identifikuje tyto následující principy jako základy Guerilla marketingu: Guerilla marketing by měl být hlavně určen pro malé podniky a podnikatele. V dnešní době však můţeme vidět guerilla marketing i u velkých, nadnárodní společností. Primární investicí by měl být čas, energie, a představivost a ne peníze. Hlavním cílem guerilla marketingu je zisk, ne prodej. Místo na zaměření k získání nových zákazníků, je lepší uskutečnit více obchodů se stálými zákazníky. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:u guerilla marketingu je sloţité říci, zda a priori oslovuje menší či větší počet osob z cílové skupiny a zda provádí dostatečně segmentaci zákazníků. V tomto druhu marketingové komunikace záleţí na obsahu a rozsahu akce, na jejím pojetí a hlavně také na nápadu. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 16

17 rychlosti zasaţení:rychlost zasaţení je okamţitá při provádění guerillové akce. Pokud je u zákazníků úspěšná a má ohlas, je pravděpodobné, ţe bude prezentována i v médiích. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:i zde není moţné jednoznačně říci, zda je či není guerilla marketing dobře měřitelný a záleţí na obsahu a rozsahu akce, na jejím pojetí a nápadu. finanční náročnost:u tohoto nového trendu marketingové komunikace, více neţ u jiných, je důleţitý nápad celé akce, více neţ finanční náklady provedení. Buzzmarketing Marketingová strategie, která se skrývá pod pojmem buzzmarketing je něco, co vyvolává rozruch, dává podněty ke konverzacím a především také upoutává pozornost spotřebitelů a médií v takové míře, ţe mluvit a psát o značce nebo podniku se stává zábavným, fascinujícím a pro média zajímavým tématem."[hughes M., 2005, s. 12]. Hlavním cílem buzzmarketingu je vyslat sdělení spotřebitelům a přimět je, aby o Vaší značce, produktu či podniku řekli svým známým a kamarádům, a tím pádem předávali sdělení dál a dál. Neříká se nadarmo, ţe řeči šířené mezi lidmi jsou odjakţiva nejúčinnější formou marketingu. Pro zajímavost uvádím první výzkum o roli značek v konverzacích obyvatel ČR, který provedla poradenská firma I. Tomka MR. THINK. Graf č.2 Kde se nejčastěji lidé baví o značkách Zdroj:FRESH MAGAZINE, 2009, č. 3, str.11 STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 17

18 Graf č. 3 Nejčastější zdroj informací o značkách Nejčastější zdroj informací o značkách (%) přátelé rodina tv reklama, zpravodajství Zdroj:FRESH MAGAZINE, 2009, č. 3, str. 11 Velkou výhodou buzzmarketingu jsou minimální finanční prostředky, které jsou ovšem vykoupeny nápadem a obrovskou tvořivostí, které by určitě správnému buzzmarketérovi, neměly chybět. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:velikost oslovené cílové skupiny záleţí na síle a potenciálu sdělení, které se mezi zákazníky šíří. Segmentace pak funguje v tomto případě tak, ţe určitá zpráva se týká určité oblasti a šíří se v segmentu zákazníků, kteří se o tuto oblast zajímají. rychlosti zasaţení:jako u virového marketingu je rychlost zasaţení zákazníků postupně narůstající, tak jak se o virovém sdělení zákazníci informují. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:měřitelnosti reálného oslovení zákazníků je u tohoto druhu marketingové komunikace niţší. finanční náročnost:buzzmarketing je méně finančně náročný a při kvalitním provedení, je moţné oslovit značné mnoţství zákazníků. Product placement Product placement vznikl v Hollywoodu v sedmdesátých letech a je definován jako záměrné a placené umístění značkového výrobku do audiovizuálního díla za účelem jeho propagace."[vysekalová J., MIKEŠ J., 2007, s. 131]. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 18

19 Umístění product placementu ve filmovém průmyslu není ţádnou novinkou, jde pouze o legalizaci stavu, který v České republice proběhl 1. června 2010, kdy lze aplikovat tento reklamní produkt a doplnit ním tradiční marketingové formy. Účinnost product placementu stoupá jeho kombinací s klasickou reklamou a public relations. Ze zahraničních zkušeností je zřejmé, ţe účinnost product placementu je také vyšší u zábavně-instruktáţních pořadů a lifestylových pořadů neţ například u dramatické tvorby. Product placement jako druh reklamy, přináší moţnost oslovit specifické cílové skupiny a je vhodný k propagaci produktů jiţ známých značek a také k posílení image společností, avšak méně vhodný je pro uvedení nové značky na trh. Jistě dobrým příkladem budováním značky a jejím povědomím je společnost Mattoni, kdy se jejich minerální vody objevují v mnoha filmech a televizních talkshow. Společnost Mattoni nezaváhala ani ve spojení své minerální vody se známými osobnostmi, například Jan Kraus či Petra Němcová. Product placement v tradičních médiích Mezi tradiční formy product placementu patří umísťování výrobku ve filmech a v televizních pořadech. V České republice je tento druh marketingové komunikace pouţíván především ve filmech, kdeţto v zahraničí je běţnější umisťování výrobků v televizní tvorbě (reality show). Umístění výrobku v kvalitním filmu můţe oslovit značnou část cílové skupiny marketingové kampaně a pozitivně ovlivnit jejich chování. Product placement ve filmu funguje tak, ţe produkty nebo sluţby se vkládají přímo do příběhu filmu, aby nenarušily děj, a přesto diváka oslovily. Umístění výrobku do filmu je moţné nejen vizuálně, ale také ve formě verbální zmínky hlavního hrdiny. Nové směry product placementu Virtuální product placement spadá pod virtual word marketing a svůj boom zaţívá v České republice zhruba od konce roku Virtuální svět svými specifickými technikami dokáţe posunout tradiční product placement do úrovně interaktivního product placementu. Zajímavým příkladem vyuţití virtuálního product placementu, je prezentace výrobků, ve hře s názvem Second Life, která vznikla v roce 2004 a pro své marketingové kampaně si ji vybralo mnoho známých společností, jako například: Nike, Mazda, Ford, Philips, Telefónica O2. Na webových stánkách Second Life je uvedeno, ţe společnosti vyuţívají tuto hru i jako nástroj k vedení neformální komunikace se svými zákazníky, k realizaci průzkumu mezi firemní cílovou skupinou, k efektivnímu testování nových firemních produktů či marketingových aktivit, ke vzdělávání jako e-learningové prostředí, k setkávání pracovníků v rámci mezinárodních týmů či dokonce k náboru nových pracovníků. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:velikosti oslovené cílové skupiny je přímo úměrná úspěšnosti pořadu a mnoţství diváků, kteří pořad sledují. Ve většině případů však product placement oslovuje větší mnoţství lidí. Zákaznickou segmentaci je moţné úspěšně provádět dle volby programu, kde bude produkt umístěn. rychlosti zasaţení:okamţitá při sledování programu. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 19

20 měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:u product placementu je niţší míra měřitelnosti oslovení potenciálních klientů. Avšak podobně jako u virového marketingu lze velice snadno spočítat počet zákazníků, kteří zhlédli program, ve kterém byl produkt umístěn. finanční náročnost:finanční náročnost je závislá na mnoha faktorech a je podobná jako u umístění reklamy v médiích. Tvůrci programů prodávají prostor pro umístění produktu a cena plyne např. přepokládané sledovanosti, z opakování umístění v průběhu programu, konkrétní upozornění hlavního hrdiny, umístění na více viditelném místě, exkluzivita pouţití herců atd. 4. dílčí téma : Komunikace na internetu Reklama na internetu zaznamenává v poslední době obrovský nárůst a to i v době hospodářské recese. Tabulka 1: Základní informace o české internetové populaci [NetMonitor Prosinec 2010] Základní informace Velikost internetové populace ČR Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = RU (počet) Reach (%) 97,70 PV (počet) od návštěvníků z ČR PV (počet) od všech návštěvníků GRP (%) ,76 Tabulka 2: Věk české populace [Zdroj NetMonitor, SPIR, Mediaresearch & Gemius, Prosinec 2010] TOTAL Reální uživatelé (%) Reální uživatelé (počet) Zobrazení (%) Zobrazení (počet) let 6, , let 19, , let 23, , let 20, , let 15, , let 10, , let a více 3, , STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 20

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, funkcí přímého marektingu a účinky publicity jako nástrojů komunikačního mixu.

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, funkcí přímého marektingu a účinky publicity jako nástrojů komunikačního mixu. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách Přednáška č.12 Komunikace v mezinárodních aktivitách Mezinárodní komunikace Komunikační proces je v mezinárodním marketingu chápán jako vzájemná výměna informací (sdělení) mezi zdrojem (výrobce, vývozce)

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum Ing. Jitka Černá Vysoká škola ekonomická v Praze Národní muzeum Praha 17. - 19. 2. 2009 SPECIFIKA MUZEÍ o VĚTŠINOU NEZISKOVÉ ORGANIZACE o SLUŢBA NEHMOTNÝ

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

PhDr. Petr Váňa

PhDr. Petr Váňa PhDr. petr.vana@schober.cz 1. Úvod, podmínky pro Z, seminárka Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý poklad databáze Mailing

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace.

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace. TematickyBLOK0_eLear_UVODsoustredení610 Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace. 1.Úvod Integrovaná marketingová komunikace (dále též IMK), jak ji chápe American Association of

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků NOVINY MAJÍ VYSOKOU ČTENOST NOVINY JSOU MASOVÝM MÉDIEM KOLIK OSOB DENNĚ SLEDUJE RŮZNÁ MÉDIA? Televizní diváci 6 206 000 Čtenáři deníků a jejich příloh 6 081 000 Rozhlasoví posluchači 5 757 000 Čtenáři

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Cvičení # 2- denní studium ZS 2015

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Cvičení # 2- denní studium ZS 2015 INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Cvičení # 2- denní studium ZS 2015 Úvod, východiska, definice Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Náplň přednášky 8.10. 2015 Pojmy a témata, které jste si si zapamatovali

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

TZB-info je největším stavebním portálem v ČR a SR

TZB-info je největším stavebním portálem v ČR a SR TZB-info je největším stavebním portálem v ČR a SR TZB-info portál pro min. poučené laiky a odborníky Články, diskuse, videa, zákony a normy 750.000 návštěv/měsíc. Největší portál pro stavebnictví v ČR

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Další formy komunikace Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké opakování Používání Facebooku přináší nutnost dodržovat určitá pravidla: Obecná pravidla Pravidla

Více

Obsah. Část I Komunikace 16. Část II Podniková komunikace 54 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11. Kapitola 1 17. Kapitola 2 25.

Obsah. Část I Komunikace 16. Část II Podniková komunikace 54 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11. Kapitola 1 17. Kapitola 2 25. ÚVOD 11 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11 Část I Komunikace 16 Kapitola 1 17 PODOBY KOMUNIKACE 17 Jak úspěšně komunikovat? 20 Kapitola 2 25 NÁSTROJE KOMUNIKACE 25 Kapitola 3 31 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 31

Více

Čtenáři týdeníku Marketing & Media

Čtenáři týdeníku Marketing & Media Čtenáři týdeníku Marketing & Media Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, rychlé a kvalitní zprávy zasazené do kontextu. Fakta důležitá pro každodenní rozhodování a detailní orientaci v

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Marketing. Modul 6 Komunikační mix

Marketing. Modul 6 Komunikační mix Marketing Modul 6 Komunikační mix Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

REKLAMNÍ MÉDIA. Reklamní média. Š11_S2_10_Reklamní média Datum 30. 4. 2013

REKLAMNÍ MÉDIA. Reklamní média. Š11_S2_10_Reklamní média Datum 30. 4. 2013 REKLAMNÍ MÉDIA Autor Mgr. Františka Vyškovská Anotace Inovovaný výukový materiál slouží k samostatné práci žáků, lze jej využít jako podklad k projektovému vyučování nebo jako domácí úkol Očekávaný přínos

Více

DOBA TEMATICKÁ V PRAXI. WORKSHOP AČRA, 6.10.2015, Popovičky

DOBA TEMATICKÁ V PRAXI. WORKSHOP AČRA, 6.10.2015, Popovičky DOBA TEMATICKÁ V PRAXI WORKSHOP AČRA, 6.10.2015, Popovičky ZNÁTE SPOLEČNOST ATMEDIA? Portfolio stanic Významné změny Již 7 let čeříme vody českého TV trhu! Na českém trhu od roku 2008, o rok později již

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Diplomová práce. 2011 Jana Polanecká

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Diplomová práce. 2011 Jana Polanecká Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Diplomová práce 2011 Jana Polanecká Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Studijní obor: Management cestovního ruchu Název diplomové práce: Komunikační mix destinace

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok A/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok A/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok A/Úvod Václav Kupec Předmět 2/25 - představení předmětu Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových skupin, pomocí kterého

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Tisková zpráva PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Internet za rok 2010 inkasoval celkem 7,7 miliard korun od domácích zadavatelů reklamy. Pro rok 2011 pak provozovatelé

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Proces komunikace Odesilatel strana sdělující zprávu druhé straně Kódování proces převedení myšlenky do symbolické formy Zpráva soubor

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

PhDr. Petr Váňa

PhDr. Petr Váňa PhDr. petr.vana@schober.cz 1. Úvod, podmínky pro z/zk, seminárka, test Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý poklad databáze

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012 Tisková zpráva PRAHA, 1/3/2012 Internetová reklama nadále poroste i v roce 2012 Investice do internetové reklamy v loňském roce opět rostly, nejoblíbenějšími formami zůstávají plošná (display) a výkonnostní

Více

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium 1. Základní rozdíly mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací. Úrovně a bariéry integrované marketingové komunikace.

Více

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem Marketingový mix Marketingový mix Jakmile se podnik rozhodne o strategii umístění výrobku, začíná vyvíjet řadu aktivit pro ovlivňování potřeb a přání zákazníků 4 P marketingu Product Price Place Promotion

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Direct mail v digitální době? Nesmysl! Anebo to dává smysl?

Direct mail v digitální době? Nesmysl! Anebo to dává smysl? Direct mail v digitální době? Nesmysl! Anebo to dává smysl? Reference 9 let konferencí Den direct marketingu Hosté mimo jiné Drayton Bird, Daniel Morel, Steve Harrison 10 let Direkt, časopis pro direct

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více