STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace"

Transkript

1 STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace V. Název tématického celku: Základní modely komunikace externí, interní, integrovaná. Komunikační mix - moderní nástroje marketingové komunikace efektivnost. Cíl tematického celku: - Představit marketingovou komunikaci jako aktivní, moderní, obsahově inspirativní a zákaznicky cílenou obousměrnou komunikaci producenta hodnot se zákazníkem. - Vysvětlit význam a funkci interní komunikace jako východisko pro efektivní komunikaci externí - Znázornit integrované působení jednotlivých nástrojů komunikačního mixu - Představit moderní nástroje a techniky marketingové komunikace včetně komunikace internetové Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: Porovnat rozdá 1. dílčí téma: Marketingová komunikace základní model 2. dílčí téma: Integrovaná marketingová komunikace a její techniky (komunikační mix) 3. dílčí téma : Nástroje moderní marketingové komunikace 4. dílčí téma : Komunikace na internetu K dílčím tématům si prostudujte : Kašík M., Havlíček K. Marketing při utváření podnikové strategie, Praha: VŠFS EUPRESS, 2009 Zamazalová M. Marketing obchodní firmy.. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009 FREY, P. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. Praha : Management Press, s.r.o., dílčí téma - Marketingová komunikace základní model Původní definice marketingové komunikace zahrnovala do této oblasti veškerou komunikaci prováděnou danou firmou za účelem ovlivnění vědomostí, postojů a chování zákazníka, týkající se produktů nebo sluţeb, které firma na trhu nabízí. Je základem a nejdůleţitějším faktorem fungování marketingu. Je-li totiţ marketing poznáním toho, co vyrábět (Philip Kotler), nelze si dost dobře představit, ţe bychom tohoto poznání mohli dosáhnout bez komunikace se zákazníkem a ţe bychom toto poznání mohli přeměnit v produkt bez komunikace uvnitř firmy. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 1

2 Marketingovou komunikací (komunikační mix) jsou všechny typy komunikací, tj. informace o produktu, značce, firmě a jejích aktivitách, která se dnes šíří a předávají v mnoha rovinách, nejrůznějšími cestami a v celé řadě médií, kterými se společnost snaží ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníka, je to souhrnný pojem zahrnující různé druhy komerčních komunikací. V poslední době si však firmy daleko silněji uvědomují nutnost intenzivně komunikovat i s dalšími skupinami, zejména pak s akcionáři a vlastníky, se zaměstnanci, s tiskem a ostatními médii, orgány veřejné a státní správy, lobbistickými skupinami atd...tato úroveň se nazývá korporátní (nebo korporační) komunikace. Souhrnným cílem řízení marketingové komunikace je to, aby podoba těchto informací nebyla ponechána náhodě, naopak, aby byla firmou či společností pokud možno (pomocí etických a relevantních prostředků) vytvářena a ovlivňována ve prospěch firmy i zákazníka a ostatních zainteresovaných osob, společnosti jako celku. Podnik prostřednictvím své marketingové komunikace předává zákazníkovi určité poselství, na jehoţ základe by se měl z potenciálního zákazníka stát zákazník stálý, věrný danému produktu, značce a v nejlepším případě celé společnosti a veškerým jejím produktům. Právě tato část t přípravy marketingového sdělení muţe být zrádná. Celý obsah, forma a grafické zpracování takovéhoto sdělení musí být srozumitelné a důvěryhodné, neboť komunikace je účinná pouze v případě, ţe ten, komu je dané sdělení určené, mu porozumí a následně podle něj koná. Pokud chce marketér vést účinnou komunikaci, musí rozumět vzájemným vazbám základních prvků účinné komunikace. Ta se skládá z devíti prvků. Dva z nich představují dva hlavní subjekty v procesu komunikace odesílatele a příjemce sdělení. Další dva jsou nejdůleţitější nástroje komunikace sdělení a média. Další čtyři prvky znázorňují hlavní komunikační funkce nebo činnosti kódování, dekódování, odezvu a zpětnou vazbu, posledním prvkem je šum. Odesílatel sděluje zprávu Kódování převedení myšlenky do symbolické formy Zpráva soubor odesílaných symbolů Média komunikační kanál, kterým je zpráva přenášena Dekódování připisování významu symbolům, které jsou vysílané odesilatelem Příjemce přijímá zprávu Odpověď reakce příjemce na zprávu Zpětná vazba odpověď, která se vrací k odesilateli Šum zkreslené vlivy nebo poruchy během procesu komunikace STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 2

3 Obr.č.1 Proces marketingové komunikace ZDROJ : KOTLER P. : Marketing Management, Důleţitými faktory k fungování tohoto modelu je vhodný výběr cílové skupiny a vhodného media. Odesílatel nesmí opomenout zajistit vhodné cesty pro zajištění zpětné vazby. Abychom zajistili čitelnost zprávy, musí být kódování kompatibilní s dekódovacími schopnostmi příjemce. Informace zprávy jsou často zkresleny komunikačními šumy. A to zejména selektivní pozorností, selektivním zkreslením a selektivním zapamatováním. 1. Selektivní pozornost - dochází k neúplné registraci podnětů zprávy. Z toho důvodu je lepší volit jednoduché náměty s poutavou ilustrací. 2. Selektivním zkreslení - vnímá příjemce zprávu, kterou chce slyšet a přiřadí k tomu, čemu věří. Pro snadnější porozumění zprávě je lepší volit jednoduchou, jednoznačnou a zajímavou zprávu s hlavní myšlenkou, která se opakuje. 3. Selektivní zapamatování, kdy dochází k zapamatování jen části zpráv. Kašík a Havlíček popisují jednotlivé subjekty následovně: - Komunikátor je producent hodnot, tedy podnik, který chce zákazníkovi sdělit informaci. - Příjemcem je zákazník, který uvaţuje o koupi, nebo si jiţ produkt zakoupil nebo je jeho uţivatelem. - Příjemce zprávy reaguje a zpětnou vazbou nám sděluje, jak je s podnikem či s produktem spokojen. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 3

4 - Šum můţe způsobit např. nepřiměřené mnoţství reklamy, zákazník je zahlcen informacemi a naší nevěnuje pozornost nebo se k němu prostě nedostala. - Zprávou je jeho vyjádření k produktu. - Dopisy, y, telefonní sdělení atd. jsou komunikační prostředky, jimiţ zákazník zprávu kóduje. [KAŠÍK M. HAVLÍČEK K., 2009, s.179]. 2. dílčí téma: Integrovaná marketingová komunikace a její techniky (komunikační mix) Stává se všeobecnou pravdou, ţe komunikace vyuţívající masová média je stále méně efektivní. Komunikační halas z rostoucího reklamního tlaku vede ke zvyšující se nelibosti a nezájmu, a tedy k situaci, kdy reklama, vyuţívající tradiční, nediferencovaná a nepersonalizovaná média stále méně přitahuje pozornost a přesvědčování zákazníka zůstává stranou. 1 Novinkou v podtextu IMC jako moderního způsobu marketingové komunikace je pohled ze strany zákazníka. Integrovaná komunikace je mnohem více personalizována, zaměřena na zákazníka, na vztahy a interakci s ním. Není to pouze změna jeho povědomí a postojů, ale také přímé ovlivňování jeho chování. Integrace není synonymem pro marketing vztahů, řízení spokojenosti zákazníka či interaktivní komunikaci. Tyto procesy mohou být uplatňovány v rámci klasické komunikační strategie. Současně je však integrovaná komunikace prostředkem k efektivnějšímu dosaţení klíčových cílů moderního marketingu. 2 V tabulce 1 jsou shrnuty zásadní rozdíly mezi klasickou a integrovanou komunikací. Sledujeme měnící se charakter komunikace a měnící se postoj zákazníka. Tradiční strategie komunikace se opírají o masová média, která předávají obecná sdělení, zacílená na prodej. Tab. 1: Odlišnosti klasické a integrované komunikace Klasická komunikace Zaměřena na prodej Masová komunikace Monolog, jednostranná komunikace Informace jsou vysílány Iniciativa na straně vysílajícího Přesvědčování Účinek na základě opakování Obtíţný prodej Vlastnosti značky Orientace na transakci Změna postojů Integrovaná komunikace Zaměřena na udrţování vztahů Selektivní komunikace Dialog, dvoustranná komunikace Informace samoobsluha Iniciativu přebírá příjemce Informace jsou poskytovány Účinek na základě konkrétních informací Snadný prodej Důvěra ve značku Orientace na vztahy Spokojenost Zdroj: PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s. 31. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 4

5 Integrace marketingové komunikace Integrace marketingové komunikace je uceleným procesem, který zahrnuje analýzu, plánování, implementaci a následnou kontrolu osobní i neosobní komunikace, nástrojů podpory prodeje, sdělení, komunikace s médii a cílovými a zájmovými skupinami. Tento proces je jednotně plánován a organizován tak, aby jednotlivým cílovým skupinám bylo dodáváno jasné, srozumitelné, konzistentní a působivé sdělení. 3 V integrované komunikaci tedy vyuţíváme většího počtu komunikačních kanálů a nástrojů současně, v praxi to znamená, ţe např. stejné sdělení, které přenášíme formou televizního spotu, podporujeme zároveň různými PR aktivitami, akcemi na podporu prodeje, tiskovou, internetovou inzercí, nosiči venkovní reklamy apod. Integrovaná marketingová komunikace byla vyvolána zejména potřebou realizace strategie řízení vztahů se zákazníky 4, neboli CRM Customer Relationship Management. CRM zahrnuje sofistikované softwarové a analytické nástroje, které integrují informace o zákaznících z různých zdrojů, provádějí hloubkovou analýzu a výsledky pouţívají pro vybudování silnějších vztahů se zákazníky. Systém CRM je vyuţíván pro stanovení hodnoty jednotlivých zákazníků, identifikaci nejlepších cílových skupin, pro přizpůsobení produktů firmy poţadavkům jednotlivých zákazníků a v neposlední řadě téţ k lepšímu cílení firemní komunikace. 5 To, co je novinkou v podtextu nového způsobu marketingové komunikace a v diskusi o IMC, je pohled ze strany zákazníka. Jak všichni víme, resp. měli bychom vědět, zákazník příliš nerozlišuje mezi reklamou, sponzorováním, rozesílkou nabídek, podporou prodeje a výstavami a podobnými akcemi. Pro něho jsou všechny tyto aktivity velmi podobné a vnímá je jako způsoby, jak je přesvědčován, aby koupil produkt určité firmy. Je-li oslovován nekonzistentními (nesouhlasnými) sděleními, je zmaten a stěţí lze předpokládat, ţe bude přesvědčen k nákupu. Zákazník totiţ velmi citlivě vnímá rozpory ve sděleních. 6 Determinujeme-li tedy IMC z pohledu zákazníka, je to taková komunikace, kdy příjemci nabízíme nástroje, sdělení, zdroje a média takovým způsobem, který je pro něj hodnotný a dává mu příležitost rychleji a lépe porozumět sdělení. Komunikační mix Současný marketing vyţaduje více neţ jen přípravu kvalitního produktu, jeho lákavou cenu a dobrou dostupnost. Firmy musí především komunikovat se současnými i potenciálními zákazníky a je třeba, aby byl obsah sdělení předem velmi dobře promyšlen. Kvalitní komunikace je klíčová pro navázání, budování a udrţení vztahu se zákazníkem. Moderní společnost musí komunikovat se svými zprostředkovateli, spotřebiteli a různými cílovými skupinami. Spotřebitelé komunikují mezi sebou a s dalšími skupinami a předávají si informace z doslechu. A kaţdá skupina zároveň poskytuje zpětnou vazbu všem ostatním. Proto musí společnost pracovat s komplexním komunikačním systémem. 7 Komunikačním mixem se marketingový manaţer snaţí pomocí optimální kombinace různých nástrojů dosáhnout marketingových a tím i firemních cílů. Kaţdý z nástrojů marketingové komunikace plní určitou funkci a vzájemně se doplňují. 3 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008, s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s KOTLER. P., A KOL. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, a. s., s 809. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 5

6 Osobní prodej Osobním prodejem rozumíme prezentaci výrobku či sluţby při osobní komunikaci mezi prodávajícím a zákazníkem. Jde tedy o přímou, oboustrannou interakci, která si kromě prodeje produktu klade za cíl budování dlouhodobého pozitivního vztahu a posilování image produktu a firmy. Velkou výhodou tohoto nástroje je okamţitá zpětná vazba. Reklama Reklama je jedním z nejstarších, nejviditelnějších a nejdůleţitějších nástrojů marketingového komunikačního mixu. Vynakládá se na ni mnoho prostředků a ţádná z dalších marketingových aktivit nevyvolává tolik veřejných diskusí a rozporů. 8 Základní cíle reklamy pak můţeme vymezit takto: Informativní, kdy reklama informuje veřejnost o novém produktu, o jeho vlastnostech. Účelem této reklamy je vyvolat zájem a poptávku (pull-strategie). Přesvědčovací reklama nastupuje v období zvýšeného konkurenčního tlaku a jde tudíţ o to, zapůsobit na zákazníka tak, aby si zakoupil právě náš produkt (push-strategie). Připomínací reklama má udrţet v povědomí zákazníků náš produkt i značku, například před nadcházející sezonou. 9 Je nesporné, ţe reklama vytváří nejúspěšnější povědomí o produktech či podnicích. Reklama je ale také současně vázána na kreativní úroveň svých sdělení a je rovněţ zřejmé, ţe všeobecně víceméně klesá úhrn jejích posluchačů, diváků a čtenářů. Počet mediatypů roste takovou měrou, ţe cílové osoby ztrácejí schopnost je vnímat, nehledě k obtíţnosti měření účinnosti reklamy přímo na zvýšení prodejnosti. Za posledních zhruba deset let se dostaly do centra pozornosti postupně také další formy marketingových komunikací především podpora prodeje, osobní prodej direct marketing a jeho zvlášť progresivní prostředky telemarketing a e-marketing. Ve většině marketingových mixů nechybějí ani public relations. 10 Podpory prodeje Jsou chápány jako krátkodobé stimuly, zaměřené na zvýšení prodeje určitého produktu prostřednictvím poskytnutých krátkodobých výhod zákazníkům. Zahrnují cenová zvýhodnění, kupony opravňující ke slevě, ceny v soutěţích, ochutnávky, vzorky zdarma, účasti na výstavách a veletrzích, předvádění výrobků a další nepravidelné prodejní činnosti. 11 Přímý marketing Je přímý osobní kontakt se zákazníkem a potenciálními zákazníky. Mohou to být speciálně zpracované broţurky pro konkrétní klienty (s moţností zpětné vazby), přímé zásilky na adresáta, telemarketing, reklama s ţádostí o odpověď apod PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, a. s., s SVOBODA, V. Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, a. s., s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s. 27. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 6

7 Public relations Public relations (dále PR) je komunikace zaměřená na vytváření vztahů uvnitř organizace i zvenčí. Public relations jsou sociálněkomunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím organizace působí na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udrţovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. 13 V dnešní době spočívá úloha PR především v ovlivňování veřejného mínění a v usměrňování zpráv v médiích. Stěţejní pro současné PR je plánování atraktivních událostí pro zástupce médií, novináře, kteří je předloţí veřejnosti. Média zprostředkují veřejnosti a konkrétním cílovým skupinám ţádoucí poselství z dílny PR specialistů, kteří naopak uspokojí poptávku masových médií po informačním (mediálním) obsahu. Jedná se tedy o oboustranně prospěšnou spolupráci. 14 V souvislosti s ovlivňováním veřejného mínění a regulací zpráv v médiích hovoříme o tzv. pseudoudálostech, které vznikají jen proto, aby o nich média informovala, na rozdíl od autentických událostí (např. ţivelných katastrof), o kterých média informují, protoţe zkrátka nastaly. Jedná se o sofistikovanou formu propagace, kterou jsou média ochotna akceptovat a prezentovat ji jako informaci, událost či zprávu. Nedílnou součástí činnosti PR je tedy publicita. Publicita je výsledkem práce s médii. Pro ni se aktivizuje subjekt, aby v konečném výsledku byly v médiích publikovány články či odvysílány informace, které přinesou co nejpříznivější výpověď o instituci nebo organizaci. 15 Vţdy je jasné, ţe toto sdělení nefinancoval subjekt. Ve srovnání s ostatními prvky komunikačního mixu jsou náklady na publicitu a často i na PR jako celek v mnoha firmách podstatně niţší. Vzhledem k tomu, ţe uvádění dobrých či špatných informací ve sdělovacích prostředcích nemají společnosti pod kontrolou a nemohou je přímo ovlivňovat, je nezávislá publicita ve vyspělém světě povaţována za důvěryhodnou a spolehlivější neţ ostatní formy firmou placeného rozsevu informací. 16 Publicitu podporují tiskové konference, diskuse v médiích, neformální setkání s novináři a press tripy novinářské cesty, které pomáhají navázat a udrţet vztahy s novináři. Jde o reportáţní výlety, které hradí firma či PR agentura, spojené s představením výroby či výrobku. Mimořádnou roli sehrávají vztahy s veřejností v situaci, kdy se organizace dostane do nečekaného problému či krizového stavu. 17 Jako krize se v marketingové komunikaci označují situace, kdy je pověst značky ohroţena negativní publicitou. Typickými spouštěči, které negativní publicitu přitahují, jsou výrobkové vady, nehody, poškození ţivotního prostředí, korupce a jiné kriminální činy, fúze a akvizice, uzavření provozoven, propouštění zaměstnanců, špatné hospodářské výsledky, kontroverzní marketingové kampaně a další. 18 Kaţdá organizace je v závislosti na oblasti svého působení vystavena jiným typům rizik, které se v public relations označují issues. Např. provozovatel letiště být měl být dobře připraven na moţnost letecké havárie, teroristického útoku či poškození ţivotního prostředí. Krizová komunikace je způsob, jak odpovědět na otázky: Jak se na krizi připravit, jak ji rozpoznat a jak v ní jednat efektivně? Příprava krizové komunikace je tedy nepostradatelnou součástí komunikačního mixu jakékoliv organizace. Plánování reakce na krizovou událost má být přímočaré. Mělo by započít rozhodnutím managementu o přípravě krizového plánu (nejlépe 13 SVOBODA, V. Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, a. s., s FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha, Grada Publishing, a. s., edice Manaţer, s SVOBODA, V. Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, a. s., s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s KARLÍČEK, M., KRÁL, P. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, a. s., s STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 7

8 na návrh útvaru PR). Krizový plán má dát odpověď na otázku, co se stane, když se něco stane. Obvykle se uvádí šest stadií přípravy krizového plánu: Analýza moţných potíţí Příprava plánu Okolnosti a personál krizového plánu Komunikační prostředky Trénink Simulační cvičení 19 Je zřejmé, ţe PR jsou nedílnou součástí moderní marketingové komunikace a celkové firemní komunikace úspěšného podniku. Firemní komunikaci jako součásti podnikové identity se věnuji v samostatné kapitole své práce. Sponzoring Sponzoring byl dříve vnímán jako doplňková aktivita reklamy. Postupně byl tento postoj a přehodnocován v současné době význam sponzoringu zásadě vzrostl. Důvodem je skutečnost, ţe zatímco náklady na tradiční reklamní aktivity se neustále zvyšují, jejich účinnost klesá a reklamní působení je ze strany veřejnosti všemoţně vypínáno. Na rozdíl od reklamy u sponzoringu je poselství o firmě nebo produktu zakotveno přímo ve vybrané akci či události, tzn., ţe člen cílové skupiny, která má o akci či událost zájem, zcela samozřejmě přijímá i poselství o firmě nebo jejích produktech uţ jenom tím, ţe akci sleduje nebo se jí účastní. 20 Výstavy a veletrhy Komplexní akce, které spojují neosobní i osobní formy komunikace. V rámci přípravy a realizace účasti na veletrhu či výstavě se prakticky kombinují reklamní prostředky, podpora prodeje, osobní prodej a celá účast je ve své podstatě PR aktivita. 21 Výstavy a veletrhy tedy představují účinnou komplexní aktivitu, která je významnou součástí komunikačního mixu a podstatným nástrojem pro budování a posilování povědomí o značce. V současné době se lidská společnost nachází ve vývojové fázi obecně nazývané informační. Je zpravidla definována jako společnost, v níţ kvalita ţivota, perspektiva sociálních změn a ekonomického vývoje závisí v rostoucí míře na informacích. V informační společnosti mají informace podobnou úlohu, jako měla v předchozí industriální společnosti energie. Postupná informatizace je obvykle chápána jako proces, který je na stejné významové úrovni jako byla v předchozí fázi industrializace. Jestliţe industrializace významně rozšířila fyzické moţnosti a sílu člověka, pak informatizace podstatně rozšiřuje jeho schopnosti duševní. Umoţňuje totiţ globální šíření informací, jejich kritické analytické hodnocení, formulaci alternativních návrhů na řešení problémů a sníţení rizikovosti rozhodovacího procesu SVOBODA, V. Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 76, PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 16. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 8

9 Efektivnost marketingové komunikace Úspěšná komunikace, v níţ dosáhneme maximálních cílů při minimálních nákladech je pak zaloţena na: Důvěryhodnosti komunikace partnerů se opírá o vzájemnou znalost a důvěru. Volbě vhodného prostředí a času Jasnosti sdělení informace musí být vyjádřeny jednoduchými pojmy a symboly. Sloţitější sdělení by měla být zhuštěna do jednodušších sloganů a tezí, které jsou jasné a názorné. Čím dále informace putuje, tím by měla být jednodušší a v kaţdém případě by pak měla instituce hovořit jedním hlasem. Pochopitelnosti a významnosti sdělení informace musejí mít význam jak pro komunikátora, tak pro příjemce, musejí být podstatné pro jeho systém hodnot. Osvědčených kanálech prověřené a úspěšné komunikační kanály je třeba patřičně vyuţívat a respektovat je, neboť k nim má příjemce vytvořený vztah. Jednotlivé kanály jsou různě vhodné při odlišných okamţicích komunikačního procesu. Znalosti příjemce komunikace se opírá o znalost komunikačních schopností adresáta, je nejefektivnější, jestliţe vyţaduje co nejmenší mimořádné úsilí na straně příjemce, coţ předpokládá znát jeho dosaţitelnost, zvyky, schopnost vnímat a pochopit sdělení, úroveň vzdělání atd. 23 Jinými slovy, čím více o příjemci sdělení víme, tím efektivnější komunikační proces jsme schopni realizovat. Soustavnosti komunikace je nikdy nekončící proces, který vyţaduje neustálé rozvíjení a opakování. Efektivní komunikace můţe probíhat pouze v atmosféře důvěry. Nedůvěra při politických a podnikatelských aktivitách, stejně jako při jakémkoli vzájemném jednání se stala velmi aktuálním a podstatným problémem. Léta vznikala džungle, kde díky nedokonalosti stávajících právních předpisů, přetíţenosti soudních orgánů a počáteční ekonomické nezkušenosti začínajících podnikatelů často neplatí ani písemná, natoţ smluvní ujednání. Ale také u nás by snad do budoucna měly patřit k vyhledávaným vlastnostem partnerů důvěryhodnost a serióznost. Na co bychom si v komunikaci měli dávat pozor?: Komunikační zahlcení adresát obdrţí tolik informací, ţe je přestává vnímat. (Např. ve své poště dostáváme tolik informačních letáků a propagačních obálek, ţe je jiţ ani neotvíráme.) Překroucení informace při zprostředkované komunikaci. Nevhodně zvolená forma a kanál komunikace. Neschopnost vnímat druhé, jejich problémy a následná neochota se problémem zabývat. Efektivnost jednotlivých prostředků marketingové komunikace se pak v souvislosti s dopadem komunikace na jednotlivé cílové skupiny můţeme posoudit podle Kašíka a Havlíčka zvláště ve vztahu k následujícím hlediskům: velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace, rychlosti zasaţení, 23 FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, a. s., s. 11. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 9

10 měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě, finanční náročnost. Prostředky, kterými společnosti komunikují a snaţí se optimálním způsobem oslovit cílové skupiny jsou tisková média, televize, rozhlas, venkovní reklama a internet. Souhrnně se tyto prostředky marketingové komunikace nazývají mediální mix. Tisková média Do této skupiny médií patří především noviny a časopisy. Kromě toho sem řadíme také neperiodické publikace, jako např. katalogy, ročenky a interní publikace firemní časopisy, klubové zpravodaje apod."[vysekalová J., MIKEŠ J., 2007, s. 34]. Tisk jako médium propagace je vůbec jedním z nejstarších druhů mediální komunikace a ačkoliv v dnešní době přibývá mnoho dalších komunikačních prostředků, zůstane tisk stále důleţitou součástí propagační činnosti. Čtenáři se k tisku stavějí aktivněji neţ třeba k televizi či rozhlasu, protoţe se pro jejich výběr a četbu rozhodují sami. Tisk a tištěné slovo se obecně těší větší důvěře lidí neţ obrazové sdělení. Další výhodou pro reklamu v tisku je velká důvěryhodnost média. Televize Velkou výhodou televizní reklamy je současné působení na více smyslů. Televize umoţňuje kombinovat slovo, obraz a hudbu tak, aby uvízly v myslích posluchačů."[levinson J. C., 2009, s. 53]. Televizní reklama zasáhne velké mnoţství populace a pokud tedy chceme oslovit značné mnoţství lidí, měli bychom vyuţít televizního vysílání. Nevýhodou televizní reklamy jsou vysoké náklady při výrobě televizních spotů, a také při nákupu televizního prostoru. Graf č.1 TOP 10 zadavatelů investice do reklamy v období Zdroj: Admosphere, s.r.o. (monitoring INTERNETU zdroj: SPIR-MEDIARESEARCH, a.s., ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-MEDIARESEARCH,a.s.) Rozhlas V Československu rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923, kdy začalo pravidelné vysílání a od té doby se postupně stalo důleţitou součástí marketingového mixu. Rádio, je prostředkem marketingové komunikace, které dokáţe oslovit širokou cílovou skupinu, STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 10

11 protoţe jeho dostupnost je i v době, kdy jsou posluchači na cestách, v práci, při řízení auta, nebo na internetu. Díky tomu je rádio médium, které má nejvyšší počet posluchačů. V rádiu lze oslovit přesně tu cílovou skupinu, nebo cílovou lokalitu, jakou v rámci komunikační strategie potřebujeme. Rádio je médium, které působí na posluchače pouze zvukem, a proto je tuto skutečnost při tvorbě nutné vţdy brát v úvahu. To, ţe rozhlasová reklama pracuje pouze se zvukem, ovlivňuje moţnosti její tvorby. Důleţité je vytvořit při poslechu reklamního rozhlasového bloku kontrast, který povede ke vzbuzení pozornosti a k zaregistrování našeho sdělení."[vysekalová J., MIKEŠ J., 2007, s. 38]. Venkovní reklama Venkovní reklama je historicky nejstarší formou reklamy. V dnešní moderní době se stala nezbytnou součástí měst a obcí, ve kterých ţijeme a je všude kolem nás. Venkovní reklama je jediná reklama, která se nedá vypnout nebo vyhodit. S venkovní reklamou se setkáváme dennodenně a působí na všechny věkové skupiny obyvatelstva. Venkovní reklama, neboli outdoor OOH, umí být velmi účinným nástrojem, při propagaci společnosti a také při posílení image společnosti. Internet Informační technologie se staly běţnou součástí kaţdodenního ţivota po celém světě a ne malého rozmachu se dočkal i internet. Internetová encyklopedie Wikipedie uvádí, ţe počet uţivatelů internetu v roce 2009 je přibliţně 1,8 miliardy. Předností internetu oproti jiným prostředkům marketingové komunikace je nízká cena, moţnost detailně vyhodnotit komunikaci (např. sledovat počet návštěvníků, délku připojení, frekventovaný čas návštěvnosti), moţnost rychle realizovat kampaň a tvořit marketingovou kampaň interaktivní. Mezi nevýhody pak patří velká konkurence sdělení, která upoutávají pozornost návštěvníků, selektivita související s tím, ţe na různých webových stánkách jsou různí návštěvníci a internet se tak většinou nehodí pro oslovení celé cílové skupiny. 3. dílčí téma: Nástroje moderní marketingové komunikace Společnosti v ekonomicky slabších časech, jako v dnešní době, aktivně vyhledávají v rámci svých rozpočtů na marketingovou komunikaci, alternativní způsoby propagace svých výrobků a své firmy. Tyto nové způsoby marketingové komunikace jsou souhrnně nazývány odbornou veřejností Nové trendy v marketingové komunikaci". Mezi tyto nové trendy marketingové komunikace patří: event marketing, promotional marketing, digitální marketing, direct marketing, virový marketing, guerilla marketing, buzzmarketing, product placement. Tento výčet nových trendů marketingové komunikace však není a nemůţe být úplný a to vzhledem k rychlému vývoji v této oblasti a vţdy záleţí, k jakému časovému okamţiku se tyto marketingové techniky posuzují. Některé nové techniky nemusí být v tomto obecném výčtu zatím uvedeny, jelikoţ se právě nyní objevují a získávají si pozici na trhu a některé výše uvedené se jiţ pomalu stávají tradičními nástroji marketingové komunikace. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 11

12 Například Petr Frey ve své knize v tomto smyslu rozděluje nové trendy marketingové komunikace na specializované (digitální marketing, virový marketing, guerilla marketing) a na ty jiţ zavedené (event marketing, promotional marketing, direct marketing, product placement). Je moţné konstatovat, ţe doba, kdy se v reklamě kladl důraz na tradiční postupy, kvantitu a na klasickou TV reklamu je pryč. Dnes hovoříme o inovativním přístupu, účinnějším oslovení cílových skupin a klasické TV reklamě v kombinaci s alternativními postupy. Je však také nutné zdůraznit, ţe nové trendy v marketingové komunikaci často nejsou pouţívány samostatně, ale obvykle jsou doplňkem komplexní marketingové komunikační strategie tak, aby zvyšovaly její účinnost. Event marketing Event marketing není úplným nováčkem v trendech marketingové komunikaci v 21. století, ale zcela určitě lze tvrdit, ţe je součástí integrovaného marketingu a je úzce provázán se všemi prvky komunikačního mixu. Především se snaţí upoutat pozornost a získat si zájem potenciálního zákazníka, uspořádáním události, která přinese nevšední záţitky. Eventy lze také vyuţít k představení nového produktu, k oslavě výročí firmy a především k upevnění vztahů se stávajícími obchodními partnery. V mnoho společnostech se eventy vyuţívají k proškolování zaměstnanců a zároveň k utuţování kolektivů. Event marketing vyuţívá emoce v marketingové komunikaci a vychází z faktu, ţe lidé si zapamatují nejlépe to, co reálně proţijí. Novou formou event marketingu, která je bohuţel málo vyuţívaná, je pouţití mystifikace publika. Základem mystifikace je narušit rovnováhu standardně probíhajícího děje, neobvyklým prvkem, který upoutá návštěvníky z klidného průběhu. Výhodou této nové formy event marketingu je netradiční způsob upoutání pozornosti a dále také originalita a snadné zapamatování akce. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:u tohoto druhu marketingové komunikace je velikost oslovené cílové skupiny závislá na rozsahu pořádané event-marketingové akce, ale obecně lze říci, ţe je zde vysoká míra segmentace s menší velikostí oslovené cílové skupiny. rychlost zasaţení:okamţitá při pořádání akce. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:v případě eventmarketingové akce lze v celku rychle a přesně vyhodnotit návštěvnost akce. finanční náročnost:oproti ostatním novým trendům v marketingové komunikaci je zde vzhledem k výdajům např. na pronájem prostor, občerstvení atd. vyšší míra finanční náročnosti. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 12

13 Promotional marketing Pojmem promotional marketing (propagační marketing) rozumíme obor marketingové komunikace, který je orientován na podporu prodeje a skládá se s více komponentů (podpora prodeje, incentivní programy, programy orientované na dealerskou síť atd.)." [FREY, P. 2008, s.27].komunikaci lze rozdělit na: ATL nadlinkovou komunikaci, která je nezbytnou součástí marketingové komunikace a jde především o reklamu v masmédiích (televizní reklama a sponzoring, spoty v rádiu, reklama na internetu).další formou ATL komunikace je pohyblivá reklama na LCD obrazovkách a reklama v kinech, která běţí před samotným filmem. BTL podlinkovou komunikaci, která je dobrým doplňkem nadlinkové komunikace a zahrnuje všechny ostatní metody propagace a to např. podporu prodeje, osobní prodej, sponzoring, POP a POS materiály, částečně i public relations. V roce 1993 se objevil nový termín komunikace a to TTL neboli Through The Line komunikace, kdy se sjednocují nadlinkové a podlinkové aktivity. S tímto termínem přišla agentura Saatchi&Saatchi, která chtěla pro své klienty zkombinovat obě z výše uvedených komunikací. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:u tohoto druhu marketingové komunikace je obvyklá vyšší míra velikosti oslovené cílové skupiny s niţší mírou zákaznické segmentace. rychlosti zasaţení:rychlost zasaţení cílové skupiny je pomalejší a souvisí s postupem v harmonogramu propagační kampaně. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:marketingová kampaň má niţší míru měřitelnosti zásahu v čase i hodnotě. finanční náročnost:je zde vysoká finanční náročnost. Digitální marketing Pojem digitální marketing zahrnuje veškerou marketingovou komunikaci, která vyuţívá digitální technologie, jehoţ součástmi jsou také mobilní marketing, on-line marketing a web 2.0. Rozdíl mezi tradičními médii a digitálními médii je ve schopnosti digitálních médií nejen šířit informace, ale také navázat kontakt s příjemci a získat od nich feed back. Termín Web 2.0. je označení pro etapu vývoje webu, v níţ byl pevný obsah webových stránek nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Umoţňuje lidem více komunikovat prostřednictvím blogů a programů na sdílení. Mezi nejznámější aplikace webu 2.0 patří sociální sítě. Sociální sítě jsou nové a stále se vyvíjející média a co pro ně platilo před půl rokem, nemusí platit za rok. Sociální sítě jsou rájem, které přitahují stále více marketérů z celého světa. Kdo nemá profil na facebook.com, profesní profil na linkedln.com a nenahrává a STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 13

14 nesleduje videa na youtube.com, jako by uţ dnes nebyl. Sociální sítě jako Facebook a Twitter hýbou internetovým světem, byť jim stále spousta lidí z oboru nerozumí a nevědí, jak je správně v rámci marketingového mixu uchopit. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace: Digitální marketing umoţňuje oslovit velké mnoţství subjektů cílové skupiny s vysokou mírou segmentace. Tento druh marketingu je ale spíše orientován na zákazníky, kteří s digitálními technologiemi umí zacházet (mladí lidé, uţivatele internetu atd.). rychlosti zasaţení:rychlost zasaţení je obvykle velmi vysoká. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:u tohoto druhu nového trendu marketingové komunikace je vysoká míra měřitelnosti zásahu. Z tohoto důvodu je i často v marketingových kampaních vyuţíván a bývá doplňkem tradičních forem. finanční náročnost:finanční náročnost je odvislá od sloţitosti technologického řešení, ale obecně lze konstatovat, ţe vzhledem k velikosti oslovené cílové skupiny je spíše niţší. Direct marketing Direct marketing je definován jako vyuţití přímých kanálů k oslovení zákazníků a k doručení zboţí i sluţeb zákazníkům bez pouţití marketingových prostředků." [KOTLER P., KELLER K. L., 2007, s. 642]. V direct marketingu jde tedy především o navázání komunikace mezi vybranými zákazníky a společností.direct marketing zahrnuje všechny marketingové aktivity, při kterých se pouţívají média a komunikační techniky s úmyslem navázat interaktivní vztah s cílovými osobami se záměrem vyvolat individuální a měřitelnou reakci respons. Současný trend se vyznačuje úzkým zaměřením nebo individuálním přístupem ke kaţdému zákazníkovi."[ KOTLER P., ARMSTRONG G., 2003, s. 704]. Z toho plyne, ţe ve velké míře v různých druzích komunikací ze strany firem k zákazníkovi, bude zastoupen přímý marketing, neboli direkt marketing. Direct marketing vyuţívá například tyto metody a média: osobní rozhovor direct mail telemarketing pasivní x aktivní kupónový inzerát teleshoping , internet Metriky efektivnosti STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 14

15 velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace: Velikost oslovené cílové skupiny a účinná segmentace závisí na rozsahu a kvalitě databázových systému s informacemi, na jejich základě jsou zákazníci oslovováni. rychlosti zasaţení:rychlost je niţší, jelikoţ trvá delší čas, neţ se sdělení dostane k subjektu cílové skupiny. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:současný trend je provádět direct marketing s vysokou mírou měřitelnosti. Vyšší míra měřitelnosti je dána tím, ţe je dopředu známa skupina oslovených subjektů a následně lze vyhodnotit, kteří zákazníci na marketingovou kampaň reagovali. finanční náročnost:finanční náročnost je přímo úměrná rozsahu kampaně, resp. počtu oslovených spotřebitelů a rovněţ k velikosti a kvalitě pouţitého databázového systému. Virový marketing Virový marketing pass-along friend-tell-a-friend tak těmito třemi způsoby lze získat v dnešní době zákazníky. A v čem ţe to celé spočívá? Marketingovým odborníkům na virový marketing jde o docela jednoduchou věc a to získat zákazníky, aby si mezi sebou řekli o vašem výrobku, sluţbě nebo webové stránce."[vysekalová J., MIKEŠ J., 2007, s. 133]. Celé to spočívá vytvořením zprávy, jeţ obsahuje reklamní obsah, který je pro zmiňované zákazníky natolik zábavný a atraktivní, ţe jej šíří prostřednictvím svých ů, mobilních telefonů a sociálních sítí do různých koutů zemí. Hlavním nástrojem tohoto typu marketingu je elektronická pošta a dělí se na dvě formy, a to aktivní a pasivní. Forma aktivního virového marketingu se snaţí pomocí virové zprávy ( u, mms,..) ovlivnit chování cílových zákazníků a zvýšit prodej sluţeb či produktu, popřípadě zvýšit povědomí o značce. Pasivní forma virového marketingu se na rozdíl od aktivní formy nesnaţí ovlivňovat chování cílových zákazníků, ale jejím hlavním cílem je vyvolat kladnou reakci. Nevýhody, které sebou nese tento druhu marketingu, je nemoţnost zprávu kontrolovat po jejím spuštění, tím pádem můţe snadno docházet ke změnám obsahu zprávy a nevýhodou taktéţ je častá záměna se spamem, coţ způsobuje okamţité odstraňování zprávy, aniţ by si ji příjemce otevřel. Virový marketing vyuţívá opt-in databází, kde příjemce dává souhlas se zasíláním reklamního sdělení a činí ho tak legálním. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:úspěch virového marketingu je závislý na jeho nápaditosti a oblibě u spotřebitelů. Od jeho zajímavosti se posléze odvíjí také velikost oslovené cílové skupiny. Jelikoţ se sdělení, skryté v tomto komunikačním prostředku, šíří skrze komunikační nástroje virovým způsobem, je obtíţné řídit plně segmentaci. Segmentaci zákazníků lze provádět např. výběrem tématu virového videa nebo jeho prvním umístěním ve veřejném komunikačním prostoru. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 15

16 rychlosti zasaţení:rychlost zasaţení zákazníků je postupně narůstající, tak jak se o virovém sdělení zákazníci informují. Zajímavé je, ţe virový marketing můţe působit i delší dobu po skončení hlavní části marketingové kampaně, jehoţ můţe být součástí. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:u tohoto druhu marketingové komunikace je niţší míra měřitelnosti reálného oslovení potenciálních klientů. Přesto lze velice snadno u virových videí zjisti počet zhlédnutí, který určí počet zákazníků, kteří se sdělením seznámili. finanční náročnost:finanční náročnost je odvislá od náročnosti zhotovení nosiče virového sdělení. Přesto je tento druh nového trendu marketingové komunikace povaţován za méně finančně náročný ve vztahu k moţnému oslovení značného mnoţství zákazníků v případě jeho úspěchu. Guerilla marketing Guerilla marketing pouţil poprvé v roce 1984 kreativní ředitel Leo Burnett Europe a zakladatel tohoto směru Jay Conrad Levinson ve své knize Guerrilla Marketing. Název guerilla marketing vychází ze španělského výrazu pro partyzánské války, kdy způsob boje probíhá rychlými a překvapivými akcemi malých záškodnických skupinek. Tento typ marketingové komunikace stejně jako guerilly, pouţívají znalost území, agresivitu a chytrost. Guerilla marketing má za cíl pomoci malým a středním podnikům bojovat se svou konkurencí při nízkých nákladech, kdy většinou tyto podniky nemají velké finanční prostředky na své marketingové aktivity jako nadnárodní korporace. U tohoto typu marketingové komunikace tedy není důleţitý objem finančních prostředků, kterými podniky disponují, ale neotřelý nápad a velká odvaha. Guerilla vyuţívá netradičních kanálů, je agresivní, provokativní a často na hraně toho, co je pro reklamu povoleno. Ke své prezentaci obvykle vyuţívá veřejných prostranství kanálů, chodníků, zábradlí, telefonních budek atd. Levinson identifikuje tyto následující principy jako základy Guerilla marketingu: Guerilla marketing by měl být hlavně určen pro malé podniky a podnikatele. V dnešní době však můţeme vidět guerilla marketing i u velkých, nadnárodní společností. Primární investicí by měl být čas, energie, a představivost a ne peníze. Hlavním cílem guerilla marketingu je zisk, ne prodej. Místo na zaměření k získání nových zákazníků, je lepší uskutečnit více obchodů se stálými zákazníky. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:u guerilla marketingu je sloţité říci, zda a priori oslovuje menší či větší počet osob z cílové skupiny a zda provádí dostatečně segmentaci zákazníků. V tomto druhu marketingové komunikace záleţí na obsahu a rozsahu akce, na jejím pojetí a hlavně také na nápadu. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 16

17 rychlosti zasaţení:rychlost zasaţení je okamţitá při provádění guerillové akce. Pokud je u zákazníků úspěšná a má ohlas, je pravděpodobné, ţe bude prezentována i v médiích. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:i zde není moţné jednoznačně říci, zda je či není guerilla marketing dobře měřitelný a záleţí na obsahu a rozsahu akce, na jejím pojetí a nápadu. finanční náročnost:u tohoto nového trendu marketingové komunikace, více neţ u jiných, je důleţitý nápad celé akce, více neţ finanční náklady provedení. Buzzmarketing Marketingová strategie, která se skrývá pod pojmem buzzmarketing je něco, co vyvolává rozruch, dává podněty ke konverzacím a především také upoutává pozornost spotřebitelů a médií v takové míře, ţe mluvit a psát o značce nebo podniku se stává zábavným, fascinujícím a pro média zajímavým tématem."[hughes M., 2005, s. 12]. Hlavním cílem buzzmarketingu je vyslat sdělení spotřebitelům a přimět je, aby o Vaší značce, produktu či podniku řekli svým známým a kamarádům, a tím pádem předávali sdělení dál a dál. Neříká se nadarmo, ţe řeči šířené mezi lidmi jsou odjakţiva nejúčinnější formou marketingu. Pro zajímavost uvádím první výzkum o roli značek v konverzacích obyvatel ČR, který provedla poradenská firma I. Tomka MR. THINK. Graf č.2 Kde se nejčastěji lidé baví o značkách Zdroj:FRESH MAGAZINE, 2009, č. 3, str.11 STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 17

18 Graf č. 3 Nejčastější zdroj informací o značkách Nejčastější zdroj informací o značkách (%) přátelé rodina tv reklama, zpravodajství Zdroj:FRESH MAGAZINE, 2009, č. 3, str. 11 Velkou výhodou buzzmarketingu jsou minimální finanční prostředky, které jsou ovšem vykoupeny nápadem a obrovskou tvořivostí, které by určitě správnému buzzmarketérovi, neměly chybět. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:velikost oslovené cílové skupiny záleţí na síle a potenciálu sdělení, které se mezi zákazníky šíří. Segmentace pak funguje v tomto případě tak, ţe určitá zpráva se týká určité oblasti a šíří se v segmentu zákazníků, kteří se o tuto oblast zajímají. rychlosti zasaţení:jako u virového marketingu je rychlost zasaţení zákazníků postupně narůstající, tak jak se o virovém sdělení zákazníci informují. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:měřitelnosti reálného oslovení zákazníků je u tohoto druhu marketingové komunikace niţší. finanční náročnost:buzzmarketing je méně finančně náročný a při kvalitním provedení, je moţné oslovit značné mnoţství zákazníků. Product placement Product placement vznikl v Hollywoodu v sedmdesátých letech a je definován jako záměrné a placené umístění značkového výrobku do audiovizuálního díla za účelem jeho propagace."[vysekalová J., MIKEŠ J., 2007, s. 131]. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 18

19 Umístění product placementu ve filmovém průmyslu není ţádnou novinkou, jde pouze o legalizaci stavu, který v České republice proběhl 1. června 2010, kdy lze aplikovat tento reklamní produkt a doplnit ním tradiční marketingové formy. Účinnost product placementu stoupá jeho kombinací s klasickou reklamou a public relations. Ze zahraničních zkušeností je zřejmé, ţe účinnost product placementu je také vyšší u zábavně-instruktáţních pořadů a lifestylových pořadů neţ například u dramatické tvorby. Product placement jako druh reklamy, přináší moţnost oslovit specifické cílové skupiny a je vhodný k propagaci produktů jiţ známých značek a také k posílení image společností, avšak méně vhodný je pro uvedení nové značky na trh. Jistě dobrým příkladem budováním značky a jejím povědomím je společnost Mattoni, kdy se jejich minerální vody objevují v mnoha filmech a televizních talkshow. Společnost Mattoni nezaváhala ani ve spojení své minerální vody se známými osobnostmi, například Jan Kraus či Petra Němcová. Product placement v tradičních médiích Mezi tradiční formy product placementu patří umísťování výrobku ve filmech a v televizních pořadech. V České republice je tento druh marketingové komunikace pouţíván především ve filmech, kdeţto v zahraničí je běţnější umisťování výrobků v televizní tvorbě (reality show). Umístění výrobku v kvalitním filmu můţe oslovit značnou část cílové skupiny marketingové kampaně a pozitivně ovlivnit jejich chování. Product placement ve filmu funguje tak, ţe produkty nebo sluţby se vkládají přímo do příběhu filmu, aby nenarušily děj, a přesto diváka oslovily. Umístění výrobku do filmu je moţné nejen vizuálně, ale také ve formě verbální zmínky hlavního hrdiny. Nové směry product placementu Virtuální product placement spadá pod virtual word marketing a svůj boom zaţívá v České republice zhruba od konce roku Virtuální svět svými specifickými technikami dokáţe posunout tradiční product placement do úrovně interaktivního product placementu. Zajímavým příkladem vyuţití virtuálního product placementu, je prezentace výrobků, ve hře s názvem Second Life, která vznikla v roce 2004 a pro své marketingové kampaně si ji vybralo mnoho známých společností, jako například: Nike, Mazda, Ford, Philips, Telefónica O2. Na webových stánkách Second Life je uvedeno, ţe společnosti vyuţívají tuto hru i jako nástroj k vedení neformální komunikace se svými zákazníky, k realizaci průzkumu mezi firemní cílovou skupinou, k efektivnímu testování nových firemních produktů či marketingových aktivit, ke vzdělávání jako e-learningové prostředí, k setkávání pracovníků v rámci mezinárodních týmů či dokonce k náboru nových pracovníků. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:velikosti oslovené cílové skupiny je přímo úměrná úspěšnosti pořadu a mnoţství diváků, kteří pořad sledují. Ve většině případů však product placement oslovuje větší mnoţství lidí. Zákaznickou segmentaci je moţné úspěšně provádět dle volby programu, kde bude produkt umístěn. rychlosti zasaţení:okamţitá při sledování programu. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 19

20 měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:u product placementu je niţší míra měřitelnosti oslovení potenciálních klientů. Avšak podobně jako u virového marketingu lze velice snadno spočítat počet zákazníků, kteří zhlédli program, ve kterém byl produkt umístěn. finanční náročnost:finanční náročnost je závislá na mnoha faktorech a je podobná jako u umístění reklamy v médiích. Tvůrci programů prodávají prostor pro umístění produktu a cena plyne např. přepokládané sledovanosti, z opakování umístění v průběhu programu, konkrétní upozornění hlavního hrdiny, umístění na více viditelném místě, exkluzivita pouţití herců atd. 4. dílčí téma : Komunikace na internetu Reklama na internetu zaznamenává v poslední době obrovský nárůst a to i v době hospodářské recese. Tabulka 1: Základní informace o české internetové populaci [NetMonitor Prosinec 2010] Základní informace Velikost internetové populace ČR Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = RU (počet) Reach (%) 97,70 PV (počet) od návštěvníků z ČR PV (počet) od všech návštěvníků GRP (%) ,76 Tabulka 2: Věk české populace [Zdroj NetMonitor, SPIR, Mediaresearch & Gemius, Prosinec 2010] TOTAL Reální uživatelé (%) Reální uživatelé (počet) Zobrazení (%) Zobrazení (počet) let 6, , let 19, , let 23, , let 20, , let 15, , let 10, , let a více 3, , STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 20

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum Ing. Jitka Černá Vysoká škola ekonomická v Praze Národní muzeum Praha 17. - 19. 2. 2009 SPECIFIKA MUZEÍ o VĚTŠINOU NEZISKOVÉ ORGANIZACE o SLUŢBA NEHMOTNÝ

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

VY_32_INOVACE_D 12 17

VY_32_INOVACE_D 12 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Porovnání mediatypů Silné stránky TV reklama Audiovizuální komunikace => emocionální spojení s příjemcem! Spojení zvuku, obrazu a pohybu velmi přesvědčivé

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Marketingová komunikace Řízení společnosti prostřednictvím marketingové komunikace Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu APR 25 2013 SMART cílení v oblasti SMS marketingu Mobilní marketing kam s ním? Přímá komunikace X Nepřímá komunikace SMS marketing SMS hlasování/ soutěže Mobilní obchodování Slevové kupóny Location Based

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Konference Internetový Marketing Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Co je display reklama? SEO SEM (včetně PPC) Affiliate Textové formáty Bannerové formáty Netradiční formáty Speciální

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Komunikace se zástupci médií

Komunikace se zástupci médií Komunikace se zástupci médií Projekt ESF Síť vzdělávacích a informačních center vchráněných krajinných oblastech ČR Mgr. Jitka Kozubková Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Základní pojmy

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Tisková zpráva PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Internetová reklama zaznamenala v roce 2013 stejně jako v předchozích letech dvojciferný

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Náplň jednotlivých seminářů. ogilvyinstitute.com ročník 2010/11

Náplň jednotlivých seminářů. ogilvyinstitute.com ročník 2010/11 Náplň jednotlivých seminářů ogilvyinstitute.com ročník 2010/11 1. Tvorba efektivní komunikační strategie Seminář Vám přiblíží postup, jak vytvořit kvalitní komunikační strategii, při jejíž aplikaci lze

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Online marketing od WDF. Daniel Mlynář Sales and Marketing Director, WDF Web Design Factory

Online marketing od WDF. Daniel Mlynář Sales and Marketing Director, WDF Web Design Factory Online marketing od WDF Daniel Mlynář Sales and Marketing Director, WDF Web Design Factory Český internet žije cca 4 Mio reálných uživatelů v ČR více než 3 Mld zobrazených stránek měsíčně počet připojených

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016

Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016 Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016 Moravskoslezská vědecká knihovna, příspěvková organizace Úvodem Knihovny slouží jako prostředek naplňování

Více

Efektivní PPC reklama pro firmy

Efektivní PPC reklama pro firmy Efektivní PPC reklama pro firmy E-marketingová konference JHK Markéta Janochová 25. 3. 2015 O čem se dnes budeme bavit? Představení a výhody PPC Jak naplánovat PPC kampaň Časté chyby Otázky a diskuze Začínáme:

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň. 15. května 2010 Konference Direct mail

TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň. 15. května 2010 Konference Direct mail TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň 15. května 2010 Konference Direct mail O ČEM BUDE ŘEČ? zásadní rozhodnutí, co musíme vědět nejdříve nejefektivnější cesty k získání

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

Komunikační kampaň teorie. pro VŠMVV, Praha, v4

Komunikační kampaň teorie. pro VŠMVV, Praha, v4 Komunikační kampaň teorie pro VŠMVV, Praha, v4 Ivan Vágner, 2010 Začlenění Komunikační kampaň je zvláštním typem integrované marketingové komunikace. Lze na ní nahlížet jako na nástroj více či méně očištěný

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ Asociace POPAI CENTRAL EUROPE vydává ve spolupráci s dalšími oborovými asociacemi aktualizovanou verzi komplexní mapy marketingových komunikací s detailním dělením podlinkových

Více

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH Fakta a čísla o internetu Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH MEDIARESEARCH PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Výzkumná agentura - široké portfolio produktů a služeb: Analýzy Zpracování dat Elektronické měření sledovanosti

Více

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a a management Ing.Marek Buchta, M.B.A. Liberálně-konzervativní akademie CEVRO 2006/07 Marketing Marketing jsou veškeré aktivity, zaměřené na identifikaci a uspokojení potřeb zákazníka (s cílem dosáhnout

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více