STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace"

Transkript

1 STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace V. Název tématického celku: Základní modely komunikace externí, interní, integrovaná. Komunikační mix - moderní nástroje marketingové komunikace efektivnost. Cíl tematického celku: - Představit marketingovou komunikaci jako aktivní, moderní, obsahově inspirativní a zákaznicky cílenou obousměrnou komunikaci producenta hodnot se zákazníkem. - Vysvětlit význam a funkci interní komunikace jako východisko pro efektivní komunikaci externí - Znázornit integrované působení jednotlivých nástrojů komunikačního mixu - Představit moderní nástroje a techniky marketingové komunikace včetně komunikace internetové Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: Porovnat rozdá 1. dílčí téma: Marketingová komunikace základní model 2. dílčí téma: Integrovaná marketingová komunikace a její techniky (komunikační mix) 3. dílčí téma : Nástroje moderní marketingové komunikace 4. dílčí téma : Komunikace na internetu K dílčím tématům si prostudujte : Kašík M., Havlíček K. Marketing při utváření podnikové strategie, Praha: VŠFS EUPRESS, 2009 Zamazalová M. Marketing obchodní firmy.. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009 FREY, P. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. Praha : Management Press, s.r.o., dílčí téma - Marketingová komunikace základní model Původní definice marketingové komunikace zahrnovala do této oblasti veškerou komunikaci prováděnou danou firmou za účelem ovlivnění vědomostí, postojů a chování zákazníka, týkající se produktů nebo sluţeb, které firma na trhu nabízí. Je základem a nejdůleţitějším faktorem fungování marketingu. Je-li totiţ marketing poznáním toho, co vyrábět (Philip Kotler), nelze si dost dobře představit, ţe bychom tohoto poznání mohli dosáhnout bez komunikace se zákazníkem a ţe bychom toto poznání mohli přeměnit v produkt bez komunikace uvnitř firmy. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 1

2 Marketingovou komunikací (komunikační mix) jsou všechny typy komunikací, tj. informace o produktu, značce, firmě a jejích aktivitách, která se dnes šíří a předávají v mnoha rovinách, nejrůznějšími cestami a v celé řadě médií, kterými se společnost snaží ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníka, je to souhrnný pojem zahrnující různé druhy komerčních komunikací. V poslední době si však firmy daleko silněji uvědomují nutnost intenzivně komunikovat i s dalšími skupinami, zejména pak s akcionáři a vlastníky, se zaměstnanci, s tiskem a ostatními médii, orgány veřejné a státní správy, lobbistickými skupinami atd...tato úroveň se nazývá korporátní (nebo korporační) komunikace. Souhrnným cílem řízení marketingové komunikace je to, aby podoba těchto informací nebyla ponechána náhodě, naopak, aby byla firmou či společností pokud možno (pomocí etických a relevantních prostředků) vytvářena a ovlivňována ve prospěch firmy i zákazníka a ostatních zainteresovaných osob, společnosti jako celku. Podnik prostřednictvím své marketingové komunikace předává zákazníkovi určité poselství, na jehoţ základe by se měl z potenciálního zákazníka stát zákazník stálý, věrný danému produktu, značce a v nejlepším případě celé společnosti a veškerým jejím produktům. Právě tato část t přípravy marketingového sdělení muţe být zrádná. Celý obsah, forma a grafické zpracování takovéhoto sdělení musí být srozumitelné a důvěryhodné, neboť komunikace je účinná pouze v případě, ţe ten, komu je dané sdělení určené, mu porozumí a následně podle něj koná. Pokud chce marketér vést účinnou komunikaci, musí rozumět vzájemným vazbám základních prvků účinné komunikace. Ta se skládá z devíti prvků. Dva z nich představují dva hlavní subjekty v procesu komunikace odesílatele a příjemce sdělení. Další dva jsou nejdůleţitější nástroje komunikace sdělení a média. Další čtyři prvky znázorňují hlavní komunikační funkce nebo činnosti kódování, dekódování, odezvu a zpětnou vazbu, posledním prvkem je šum. Odesílatel sděluje zprávu Kódování převedení myšlenky do symbolické formy Zpráva soubor odesílaných symbolů Média komunikační kanál, kterým je zpráva přenášena Dekódování připisování významu symbolům, které jsou vysílané odesilatelem Příjemce přijímá zprávu Odpověď reakce příjemce na zprávu Zpětná vazba odpověď, která se vrací k odesilateli Šum zkreslené vlivy nebo poruchy během procesu komunikace STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 2

3 Obr.č.1 Proces marketingové komunikace ZDROJ : KOTLER P. : Marketing Management, Důleţitými faktory k fungování tohoto modelu je vhodný výběr cílové skupiny a vhodného media. Odesílatel nesmí opomenout zajistit vhodné cesty pro zajištění zpětné vazby. Abychom zajistili čitelnost zprávy, musí být kódování kompatibilní s dekódovacími schopnostmi příjemce. Informace zprávy jsou často zkresleny komunikačními šumy. A to zejména selektivní pozorností, selektivním zkreslením a selektivním zapamatováním. 1. Selektivní pozornost - dochází k neúplné registraci podnětů zprávy. Z toho důvodu je lepší volit jednoduché náměty s poutavou ilustrací. 2. Selektivním zkreslení - vnímá příjemce zprávu, kterou chce slyšet a přiřadí k tomu, čemu věří. Pro snadnější porozumění zprávě je lepší volit jednoduchou, jednoznačnou a zajímavou zprávu s hlavní myšlenkou, která se opakuje. 3. Selektivní zapamatování, kdy dochází k zapamatování jen části zpráv. Kašík a Havlíček popisují jednotlivé subjekty následovně: - Komunikátor je producent hodnot, tedy podnik, který chce zákazníkovi sdělit informaci. - Příjemcem je zákazník, který uvaţuje o koupi, nebo si jiţ produkt zakoupil nebo je jeho uţivatelem. - Příjemce zprávy reaguje a zpětnou vazbou nám sděluje, jak je s podnikem či s produktem spokojen. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 3

4 - Šum můţe způsobit např. nepřiměřené mnoţství reklamy, zákazník je zahlcen informacemi a naší nevěnuje pozornost nebo se k němu prostě nedostala. - Zprávou je jeho vyjádření k produktu. - Dopisy, y, telefonní sdělení atd. jsou komunikační prostředky, jimiţ zákazník zprávu kóduje. [KAŠÍK M. HAVLÍČEK K., 2009, s.179]. 2. dílčí téma: Integrovaná marketingová komunikace a její techniky (komunikační mix) Stává se všeobecnou pravdou, ţe komunikace vyuţívající masová média je stále méně efektivní. Komunikační halas z rostoucího reklamního tlaku vede ke zvyšující se nelibosti a nezájmu, a tedy k situaci, kdy reklama, vyuţívající tradiční, nediferencovaná a nepersonalizovaná média stále méně přitahuje pozornost a přesvědčování zákazníka zůstává stranou. 1 Novinkou v podtextu IMC jako moderního způsobu marketingové komunikace je pohled ze strany zákazníka. Integrovaná komunikace je mnohem více personalizována, zaměřena na zákazníka, na vztahy a interakci s ním. Není to pouze změna jeho povědomí a postojů, ale také přímé ovlivňování jeho chování. Integrace není synonymem pro marketing vztahů, řízení spokojenosti zákazníka či interaktivní komunikaci. Tyto procesy mohou být uplatňovány v rámci klasické komunikační strategie. Současně je však integrovaná komunikace prostředkem k efektivnějšímu dosaţení klíčových cílů moderního marketingu. 2 V tabulce 1 jsou shrnuty zásadní rozdíly mezi klasickou a integrovanou komunikací. Sledujeme měnící se charakter komunikace a měnící se postoj zákazníka. Tradiční strategie komunikace se opírají o masová média, která předávají obecná sdělení, zacílená na prodej. Tab. 1: Odlišnosti klasické a integrované komunikace Klasická komunikace Zaměřena na prodej Masová komunikace Monolog, jednostranná komunikace Informace jsou vysílány Iniciativa na straně vysílajícího Přesvědčování Účinek na základě opakování Obtíţný prodej Vlastnosti značky Orientace na transakci Změna postojů Integrovaná komunikace Zaměřena na udrţování vztahů Selektivní komunikace Dialog, dvoustranná komunikace Informace samoobsluha Iniciativu přebírá příjemce Informace jsou poskytovány Účinek na základě konkrétních informací Snadný prodej Důvěra ve značku Orientace na vztahy Spokojenost Zdroj: PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s. 31. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 4

5 Integrace marketingové komunikace Integrace marketingové komunikace je uceleným procesem, který zahrnuje analýzu, plánování, implementaci a následnou kontrolu osobní i neosobní komunikace, nástrojů podpory prodeje, sdělení, komunikace s médii a cílovými a zájmovými skupinami. Tento proces je jednotně plánován a organizován tak, aby jednotlivým cílovým skupinám bylo dodáváno jasné, srozumitelné, konzistentní a působivé sdělení. 3 V integrované komunikaci tedy vyuţíváme většího počtu komunikačních kanálů a nástrojů současně, v praxi to znamená, ţe např. stejné sdělení, které přenášíme formou televizního spotu, podporujeme zároveň různými PR aktivitami, akcemi na podporu prodeje, tiskovou, internetovou inzercí, nosiči venkovní reklamy apod. Integrovaná marketingová komunikace byla vyvolána zejména potřebou realizace strategie řízení vztahů se zákazníky 4, neboli CRM Customer Relationship Management. CRM zahrnuje sofistikované softwarové a analytické nástroje, které integrují informace o zákaznících z různých zdrojů, provádějí hloubkovou analýzu a výsledky pouţívají pro vybudování silnějších vztahů se zákazníky. Systém CRM je vyuţíván pro stanovení hodnoty jednotlivých zákazníků, identifikaci nejlepších cílových skupin, pro přizpůsobení produktů firmy poţadavkům jednotlivých zákazníků a v neposlední řadě téţ k lepšímu cílení firemní komunikace. 5 To, co je novinkou v podtextu nového způsobu marketingové komunikace a v diskusi o IMC, je pohled ze strany zákazníka. Jak všichni víme, resp. měli bychom vědět, zákazník příliš nerozlišuje mezi reklamou, sponzorováním, rozesílkou nabídek, podporou prodeje a výstavami a podobnými akcemi. Pro něho jsou všechny tyto aktivity velmi podobné a vnímá je jako způsoby, jak je přesvědčován, aby koupil produkt určité firmy. Je-li oslovován nekonzistentními (nesouhlasnými) sděleními, je zmaten a stěţí lze předpokládat, ţe bude přesvědčen k nákupu. Zákazník totiţ velmi citlivě vnímá rozpory ve sděleních. 6 Determinujeme-li tedy IMC z pohledu zákazníka, je to taková komunikace, kdy příjemci nabízíme nástroje, sdělení, zdroje a média takovým způsobem, který je pro něj hodnotný a dává mu příležitost rychleji a lépe porozumět sdělení. Komunikační mix Současný marketing vyţaduje více neţ jen přípravu kvalitního produktu, jeho lákavou cenu a dobrou dostupnost. Firmy musí především komunikovat se současnými i potenciálními zákazníky a je třeba, aby byl obsah sdělení předem velmi dobře promyšlen. Kvalitní komunikace je klíčová pro navázání, budování a udrţení vztahu se zákazníkem. Moderní společnost musí komunikovat se svými zprostředkovateli, spotřebiteli a různými cílovými skupinami. Spotřebitelé komunikují mezi sebou a s dalšími skupinami a předávají si informace z doslechu. A kaţdá skupina zároveň poskytuje zpětnou vazbu všem ostatním. Proto musí společnost pracovat s komplexním komunikačním systémem. 7 Komunikačním mixem se marketingový manaţer snaţí pomocí optimální kombinace různých nástrojů dosáhnout marketingových a tím i firemních cílů. Kaţdý z nástrojů marketingové komunikace plní určitou funkci a vzájemně se doplňují. 3 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008, s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s KOTLER. P., A KOL. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, a. s., s 809. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 5

6 Osobní prodej Osobním prodejem rozumíme prezentaci výrobku či sluţby při osobní komunikaci mezi prodávajícím a zákazníkem. Jde tedy o přímou, oboustrannou interakci, která si kromě prodeje produktu klade za cíl budování dlouhodobého pozitivního vztahu a posilování image produktu a firmy. Velkou výhodou tohoto nástroje je okamţitá zpětná vazba. Reklama Reklama je jedním z nejstarších, nejviditelnějších a nejdůleţitějších nástrojů marketingového komunikačního mixu. Vynakládá se na ni mnoho prostředků a ţádná z dalších marketingových aktivit nevyvolává tolik veřejných diskusí a rozporů. 8 Základní cíle reklamy pak můţeme vymezit takto: Informativní, kdy reklama informuje veřejnost o novém produktu, o jeho vlastnostech. Účelem této reklamy je vyvolat zájem a poptávku (pull-strategie). Přesvědčovací reklama nastupuje v období zvýšeného konkurenčního tlaku a jde tudíţ o to, zapůsobit na zákazníka tak, aby si zakoupil právě náš produkt (push-strategie). Připomínací reklama má udrţet v povědomí zákazníků náš produkt i značku, například před nadcházející sezonou. 9 Je nesporné, ţe reklama vytváří nejúspěšnější povědomí o produktech či podnicích. Reklama je ale také současně vázána na kreativní úroveň svých sdělení a je rovněţ zřejmé, ţe všeobecně víceméně klesá úhrn jejích posluchačů, diváků a čtenářů. Počet mediatypů roste takovou měrou, ţe cílové osoby ztrácejí schopnost je vnímat, nehledě k obtíţnosti měření účinnosti reklamy přímo na zvýšení prodejnosti. Za posledních zhruba deset let se dostaly do centra pozornosti postupně také další formy marketingových komunikací především podpora prodeje, osobní prodej direct marketing a jeho zvlášť progresivní prostředky telemarketing a e-marketing. Ve většině marketingových mixů nechybějí ani public relations. 10 Podpory prodeje Jsou chápány jako krátkodobé stimuly, zaměřené na zvýšení prodeje určitého produktu prostřednictvím poskytnutých krátkodobých výhod zákazníkům. Zahrnují cenová zvýhodnění, kupony opravňující ke slevě, ceny v soutěţích, ochutnávky, vzorky zdarma, účasti na výstavách a veletrzích, předvádění výrobků a další nepravidelné prodejní činnosti. 11 Přímý marketing Je přímý osobní kontakt se zákazníkem a potenciálními zákazníky. Mohou to být speciálně zpracované broţurky pro konkrétní klienty (s moţností zpětné vazby), přímé zásilky na adresáta, telemarketing, reklama s ţádostí o odpověď apod PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, a. s., s SVOBODA, V. Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, a. s., s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s PELSMACKER, P. D. A KOL. Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, a. s., s. 27. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 6

7 Public relations Public relations (dále PR) je komunikace zaměřená na vytváření vztahů uvnitř organizace i zvenčí. Public relations jsou sociálněkomunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím organizace působí na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udrţovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. 13 V dnešní době spočívá úloha PR především v ovlivňování veřejného mínění a v usměrňování zpráv v médiích. Stěţejní pro současné PR je plánování atraktivních událostí pro zástupce médií, novináře, kteří je předloţí veřejnosti. Média zprostředkují veřejnosti a konkrétním cílovým skupinám ţádoucí poselství z dílny PR specialistů, kteří naopak uspokojí poptávku masových médií po informačním (mediálním) obsahu. Jedná se tedy o oboustranně prospěšnou spolupráci. 14 V souvislosti s ovlivňováním veřejného mínění a regulací zpráv v médiích hovoříme o tzv. pseudoudálostech, které vznikají jen proto, aby o nich média informovala, na rozdíl od autentických událostí (např. ţivelných katastrof), o kterých média informují, protoţe zkrátka nastaly. Jedná se o sofistikovanou formu propagace, kterou jsou média ochotna akceptovat a prezentovat ji jako informaci, událost či zprávu. Nedílnou součástí činnosti PR je tedy publicita. Publicita je výsledkem práce s médii. Pro ni se aktivizuje subjekt, aby v konečném výsledku byly v médiích publikovány články či odvysílány informace, které přinesou co nejpříznivější výpověď o instituci nebo organizaci. 15 Vţdy je jasné, ţe toto sdělení nefinancoval subjekt. Ve srovnání s ostatními prvky komunikačního mixu jsou náklady na publicitu a často i na PR jako celek v mnoha firmách podstatně niţší. Vzhledem k tomu, ţe uvádění dobrých či špatných informací ve sdělovacích prostředcích nemají společnosti pod kontrolou a nemohou je přímo ovlivňovat, je nezávislá publicita ve vyspělém světě povaţována za důvěryhodnou a spolehlivější neţ ostatní formy firmou placeného rozsevu informací. 16 Publicitu podporují tiskové konference, diskuse v médiích, neformální setkání s novináři a press tripy novinářské cesty, které pomáhají navázat a udrţet vztahy s novináři. Jde o reportáţní výlety, které hradí firma či PR agentura, spojené s představením výroby či výrobku. Mimořádnou roli sehrávají vztahy s veřejností v situaci, kdy se organizace dostane do nečekaného problému či krizového stavu. 17 Jako krize se v marketingové komunikaci označují situace, kdy je pověst značky ohroţena negativní publicitou. Typickými spouštěči, které negativní publicitu přitahují, jsou výrobkové vady, nehody, poškození ţivotního prostředí, korupce a jiné kriminální činy, fúze a akvizice, uzavření provozoven, propouštění zaměstnanců, špatné hospodářské výsledky, kontroverzní marketingové kampaně a další. 18 Kaţdá organizace je v závislosti na oblasti svého působení vystavena jiným typům rizik, které se v public relations označují issues. Např. provozovatel letiště být měl být dobře připraven na moţnost letecké havárie, teroristického útoku či poškození ţivotního prostředí. Krizová komunikace je způsob, jak odpovědět na otázky: Jak se na krizi připravit, jak ji rozpoznat a jak v ní jednat efektivně? Příprava krizové komunikace je tedy nepostradatelnou součástí komunikačního mixu jakékoliv organizace. Plánování reakce na krizovou událost má být přímočaré. Mělo by započít rozhodnutím managementu o přípravě krizového plánu (nejlépe 13 SVOBODA, V. Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, a. s., s FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha, Grada Publishing, a. s., edice Manaţer, s SVOBODA, V. Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, a. s., s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s KARLÍČEK, M., KRÁL, P. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, a. s., s STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 7

8 na návrh útvaru PR). Krizový plán má dát odpověď na otázku, co se stane, když se něco stane. Obvykle se uvádí šest stadií přípravy krizového plánu: Analýza moţných potíţí Příprava plánu Okolnosti a personál krizového plánu Komunikační prostředky Trénink Simulační cvičení 19 Je zřejmé, ţe PR jsou nedílnou součástí moderní marketingové komunikace a celkové firemní komunikace úspěšného podniku. Firemní komunikaci jako součásti podnikové identity se věnuji v samostatné kapitole své práce. Sponzoring Sponzoring byl dříve vnímán jako doplňková aktivita reklamy. Postupně byl tento postoj a přehodnocován v současné době význam sponzoringu zásadě vzrostl. Důvodem je skutečnost, ţe zatímco náklady na tradiční reklamní aktivity se neustále zvyšují, jejich účinnost klesá a reklamní působení je ze strany veřejnosti všemoţně vypínáno. Na rozdíl od reklamy u sponzoringu je poselství o firmě nebo produktu zakotveno přímo ve vybrané akci či události, tzn., ţe člen cílové skupiny, která má o akci či událost zájem, zcela samozřejmě přijímá i poselství o firmě nebo jejích produktech uţ jenom tím, ţe akci sleduje nebo se jí účastní. 20 Výstavy a veletrhy Komplexní akce, které spojují neosobní i osobní formy komunikace. V rámci přípravy a realizace účasti na veletrhu či výstavě se prakticky kombinují reklamní prostředky, podpora prodeje, osobní prodej a celá účast je ve své podstatě PR aktivita. 21 Výstavy a veletrhy tedy představují účinnou komplexní aktivitu, která je významnou součástí komunikačního mixu a podstatným nástrojem pro budování a posilování povědomí o značce. V současné době se lidská společnost nachází ve vývojové fázi obecně nazývané informační. Je zpravidla definována jako společnost, v níţ kvalita ţivota, perspektiva sociálních změn a ekonomického vývoje závisí v rostoucí míře na informacích. V informační společnosti mají informace podobnou úlohu, jako měla v předchozí industriální společnosti energie. Postupná informatizace je obvykle chápána jako proces, který je na stejné významové úrovni jako byla v předchozí fázi industrializace. Jestliţe industrializace významně rozšířila fyzické moţnosti a sílu člověka, pak informatizace podstatně rozšiřuje jeho schopnosti duševní. Umoţňuje totiţ globální šíření informací, jejich kritické analytické hodnocení, formulaci alternativních návrhů na řešení problémů a sníţení rizikovosti rozhodovacího procesu SVOBODA, V. Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 76, PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a. s., s VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 16. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 8

9 Efektivnost marketingové komunikace Úspěšná komunikace, v níţ dosáhneme maximálních cílů při minimálních nákladech je pak zaloţena na: Důvěryhodnosti komunikace partnerů se opírá o vzájemnou znalost a důvěru. Volbě vhodného prostředí a času Jasnosti sdělení informace musí být vyjádřeny jednoduchými pojmy a symboly. Sloţitější sdělení by měla být zhuštěna do jednodušších sloganů a tezí, které jsou jasné a názorné. Čím dále informace putuje, tím by měla být jednodušší a v kaţdém případě by pak měla instituce hovořit jedním hlasem. Pochopitelnosti a významnosti sdělení informace musejí mít význam jak pro komunikátora, tak pro příjemce, musejí být podstatné pro jeho systém hodnot. Osvědčených kanálech prověřené a úspěšné komunikační kanály je třeba patřičně vyuţívat a respektovat je, neboť k nim má příjemce vytvořený vztah. Jednotlivé kanály jsou různě vhodné při odlišných okamţicích komunikačního procesu. Znalosti příjemce komunikace se opírá o znalost komunikačních schopností adresáta, je nejefektivnější, jestliţe vyţaduje co nejmenší mimořádné úsilí na straně příjemce, coţ předpokládá znát jeho dosaţitelnost, zvyky, schopnost vnímat a pochopit sdělení, úroveň vzdělání atd. 23 Jinými slovy, čím více o příjemci sdělení víme, tím efektivnější komunikační proces jsme schopni realizovat. Soustavnosti komunikace je nikdy nekončící proces, který vyţaduje neustálé rozvíjení a opakování. Efektivní komunikace můţe probíhat pouze v atmosféře důvěry. Nedůvěra při politických a podnikatelských aktivitách, stejně jako při jakémkoli vzájemném jednání se stala velmi aktuálním a podstatným problémem. Léta vznikala džungle, kde díky nedokonalosti stávajících právních předpisů, přetíţenosti soudních orgánů a počáteční ekonomické nezkušenosti začínajících podnikatelů často neplatí ani písemná, natoţ smluvní ujednání. Ale také u nás by snad do budoucna měly patřit k vyhledávaným vlastnostem partnerů důvěryhodnost a serióznost. Na co bychom si v komunikaci měli dávat pozor?: Komunikační zahlcení adresát obdrţí tolik informací, ţe je přestává vnímat. (Např. ve své poště dostáváme tolik informačních letáků a propagačních obálek, ţe je jiţ ani neotvíráme.) Překroucení informace při zprostředkované komunikaci. Nevhodně zvolená forma a kanál komunikace. Neschopnost vnímat druhé, jejich problémy a následná neochota se problémem zabývat. Efektivnost jednotlivých prostředků marketingové komunikace se pak v souvislosti s dopadem komunikace na jednotlivé cílové skupiny můţeme posoudit podle Kašíka a Havlíčka zvláště ve vztahu k následujícím hlediskům: velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace, rychlosti zasaţení, 23 FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, a. s., s. 11. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 9

10 měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě, finanční náročnost. Prostředky, kterými společnosti komunikují a snaţí se optimálním způsobem oslovit cílové skupiny jsou tisková média, televize, rozhlas, venkovní reklama a internet. Souhrnně se tyto prostředky marketingové komunikace nazývají mediální mix. Tisková média Do této skupiny médií patří především noviny a časopisy. Kromě toho sem řadíme také neperiodické publikace, jako např. katalogy, ročenky a interní publikace firemní časopisy, klubové zpravodaje apod."[vysekalová J., MIKEŠ J., 2007, s. 34]. Tisk jako médium propagace je vůbec jedním z nejstarších druhů mediální komunikace a ačkoliv v dnešní době přibývá mnoho dalších komunikačních prostředků, zůstane tisk stále důleţitou součástí propagační činnosti. Čtenáři se k tisku stavějí aktivněji neţ třeba k televizi či rozhlasu, protoţe se pro jejich výběr a četbu rozhodují sami. Tisk a tištěné slovo se obecně těší větší důvěře lidí neţ obrazové sdělení. Další výhodou pro reklamu v tisku je velká důvěryhodnost média. Televize Velkou výhodou televizní reklamy je současné působení na více smyslů. Televize umoţňuje kombinovat slovo, obraz a hudbu tak, aby uvízly v myslích posluchačů."[levinson J. C., 2009, s. 53]. Televizní reklama zasáhne velké mnoţství populace a pokud tedy chceme oslovit značné mnoţství lidí, měli bychom vyuţít televizního vysílání. Nevýhodou televizní reklamy jsou vysoké náklady při výrobě televizních spotů, a také při nákupu televizního prostoru. Graf č.1 TOP 10 zadavatelů investice do reklamy v období Zdroj: Admosphere, s.r.o. (monitoring INTERNETU zdroj: SPIR-MEDIARESEARCH, a.s., ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-MEDIARESEARCH,a.s.) Rozhlas V Československu rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923, kdy začalo pravidelné vysílání a od té doby se postupně stalo důleţitou součástí marketingového mixu. Rádio, je prostředkem marketingové komunikace, které dokáţe oslovit širokou cílovou skupinu, STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 10

11 protoţe jeho dostupnost je i v době, kdy jsou posluchači na cestách, v práci, při řízení auta, nebo na internetu. Díky tomu je rádio médium, které má nejvyšší počet posluchačů. V rádiu lze oslovit přesně tu cílovou skupinu, nebo cílovou lokalitu, jakou v rámci komunikační strategie potřebujeme. Rádio je médium, které působí na posluchače pouze zvukem, a proto je tuto skutečnost při tvorbě nutné vţdy brát v úvahu. To, ţe rozhlasová reklama pracuje pouze se zvukem, ovlivňuje moţnosti její tvorby. Důleţité je vytvořit při poslechu reklamního rozhlasového bloku kontrast, který povede ke vzbuzení pozornosti a k zaregistrování našeho sdělení."[vysekalová J., MIKEŠ J., 2007, s. 38]. Venkovní reklama Venkovní reklama je historicky nejstarší formou reklamy. V dnešní moderní době se stala nezbytnou součástí měst a obcí, ve kterých ţijeme a je všude kolem nás. Venkovní reklama je jediná reklama, která se nedá vypnout nebo vyhodit. S venkovní reklamou se setkáváme dennodenně a působí na všechny věkové skupiny obyvatelstva. Venkovní reklama, neboli outdoor OOH, umí být velmi účinným nástrojem, při propagaci společnosti a také při posílení image společnosti. Internet Informační technologie se staly běţnou součástí kaţdodenního ţivota po celém světě a ne malého rozmachu se dočkal i internet. Internetová encyklopedie Wikipedie uvádí, ţe počet uţivatelů internetu v roce 2009 je přibliţně 1,8 miliardy. Předností internetu oproti jiným prostředkům marketingové komunikace je nízká cena, moţnost detailně vyhodnotit komunikaci (např. sledovat počet návštěvníků, délku připojení, frekventovaný čas návštěvnosti), moţnost rychle realizovat kampaň a tvořit marketingovou kampaň interaktivní. Mezi nevýhody pak patří velká konkurence sdělení, která upoutávají pozornost návštěvníků, selektivita související s tím, ţe na různých webových stánkách jsou různí návštěvníci a internet se tak většinou nehodí pro oslovení celé cílové skupiny. 3. dílčí téma: Nástroje moderní marketingové komunikace Společnosti v ekonomicky slabších časech, jako v dnešní době, aktivně vyhledávají v rámci svých rozpočtů na marketingovou komunikaci, alternativní způsoby propagace svých výrobků a své firmy. Tyto nové způsoby marketingové komunikace jsou souhrnně nazývány odbornou veřejností Nové trendy v marketingové komunikaci". Mezi tyto nové trendy marketingové komunikace patří: event marketing, promotional marketing, digitální marketing, direct marketing, virový marketing, guerilla marketing, buzzmarketing, product placement. Tento výčet nových trendů marketingové komunikace však není a nemůţe být úplný a to vzhledem k rychlému vývoji v této oblasti a vţdy záleţí, k jakému časovému okamţiku se tyto marketingové techniky posuzují. Některé nové techniky nemusí být v tomto obecném výčtu zatím uvedeny, jelikoţ se právě nyní objevují a získávají si pozici na trhu a některé výše uvedené se jiţ pomalu stávají tradičními nástroji marketingové komunikace. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 11

12 Například Petr Frey ve své knize v tomto smyslu rozděluje nové trendy marketingové komunikace na specializované (digitální marketing, virový marketing, guerilla marketing) a na ty jiţ zavedené (event marketing, promotional marketing, direct marketing, product placement). Je moţné konstatovat, ţe doba, kdy se v reklamě kladl důraz na tradiční postupy, kvantitu a na klasickou TV reklamu je pryč. Dnes hovoříme o inovativním přístupu, účinnějším oslovení cílových skupin a klasické TV reklamě v kombinaci s alternativními postupy. Je však také nutné zdůraznit, ţe nové trendy v marketingové komunikaci často nejsou pouţívány samostatně, ale obvykle jsou doplňkem komplexní marketingové komunikační strategie tak, aby zvyšovaly její účinnost. Event marketing Event marketing není úplným nováčkem v trendech marketingové komunikaci v 21. století, ale zcela určitě lze tvrdit, ţe je součástí integrovaného marketingu a je úzce provázán se všemi prvky komunikačního mixu. Především se snaţí upoutat pozornost a získat si zájem potenciálního zákazníka, uspořádáním události, která přinese nevšední záţitky. Eventy lze také vyuţít k představení nového produktu, k oslavě výročí firmy a především k upevnění vztahů se stávajícími obchodními partnery. V mnoho společnostech se eventy vyuţívají k proškolování zaměstnanců a zároveň k utuţování kolektivů. Event marketing vyuţívá emoce v marketingové komunikaci a vychází z faktu, ţe lidé si zapamatují nejlépe to, co reálně proţijí. Novou formou event marketingu, která je bohuţel málo vyuţívaná, je pouţití mystifikace publika. Základem mystifikace je narušit rovnováhu standardně probíhajícího děje, neobvyklým prvkem, který upoutá návštěvníky z klidného průběhu. Výhodou této nové formy event marketingu je netradiční způsob upoutání pozornosti a dále také originalita a snadné zapamatování akce. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:u tohoto druhu marketingové komunikace je velikost oslovené cílové skupiny závislá na rozsahu pořádané event-marketingové akce, ale obecně lze říci, ţe je zde vysoká míra segmentace s menší velikostí oslovené cílové skupiny. rychlost zasaţení:okamţitá při pořádání akce. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:v případě eventmarketingové akce lze v celku rychle a přesně vyhodnotit návštěvnost akce. finanční náročnost:oproti ostatním novým trendům v marketingové komunikaci je zde vzhledem k výdajům např. na pronájem prostor, občerstvení atd. vyšší míra finanční náročnosti. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 12

13 Promotional marketing Pojmem promotional marketing (propagační marketing) rozumíme obor marketingové komunikace, který je orientován na podporu prodeje a skládá se s více komponentů (podpora prodeje, incentivní programy, programy orientované na dealerskou síť atd.)." [FREY, P. 2008, s.27].komunikaci lze rozdělit na: ATL nadlinkovou komunikaci, která je nezbytnou součástí marketingové komunikace a jde především o reklamu v masmédiích (televizní reklama a sponzoring, spoty v rádiu, reklama na internetu).další formou ATL komunikace je pohyblivá reklama na LCD obrazovkách a reklama v kinech, která běţí před samotným filmem. BTL podlinkovou komunikaci, která je dobrým doplňkem nadlinkové komunikace a zahrnuje všechny ostatní metody propagace a to např. podporu prodeje, osobní prodej, sponzoring, POP a POS materiály, částečně i public relations. V roce 1993 se objevil nový termín komunikace a to TTL neboli Through The Line komunikace, kdy se sjednocují nadlinkové a podlinkové aktivity. S tímto termínem přišla agentura Saatchi&Saatchi, která chtěla pro své klienty zkombinovat obě z výše uvedených komunikací. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:u tohoto druhu marketingové komunikace je obvyklá vyšší míra velikosti oslovené cílové skupiny s niţší mírou zákaznické segmentace. rychlosti zasaţení:rychlost zasaţení cílové skupiny je pomalejší a souvisí s postupem v harmonogramu propagační kampaně. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:marketingová kampaň má niţší míru měřitelnosti zásahu v čase i hodnotě. finanční náročnost:je zde vysoká finanční náročnost. Digitální marketing Pojem digitální marketing zahrnuje veškerou marketingovou komunikaci, která vyuţívá digitální technologie, jehoţ součástmi jsou také mobilní marketing, on-line marketing a web 2.0. Rozdíl mezi tradičními médii a digitálními médii je ve schopnosti digitálních médií nejen šířit informace, ale také navázat kontakt s příjemci a získat od nich feed back. Termín Web 2.0. je označení pro etapu vývoje webu, v níţ byl pevný obsah webových stránek nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Umoţňuje lidem více komunikovat prostřednictvím blogů a programů na sdílení. Mezi nejznámější aplikace webu 2.0 patří sociální sítě. Sociální sítě jsou nové a stále se vyvíjející média a co pro ně platilo před půl rokem, nemusí platit za rok. Sociální sítě jsou rájem, které přitahují stále více marketérů z celého světa. Kdo nemá profil na facebook.com, profesní profil na linkedln.com a nenahrává a STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 13

14 nesleduje videa na youtube.com, jako by uţ dnes nebyl. Sociální sítě jako Facebook a Twitter hýbou internetovým světem, byť jim stále spousta lidí z oboru nerozumí a nevědí, jak je správně v rámci marketingového mixu uchopit. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace: Digitální marketing umoţňuje oslovit velké mnoţství subjektů cílové skupiny s vysokou mírou segmentace. Tento druh marketingu je ale spíše orientován na zákazníky, kteří s digitálními technologiemi umí zacházet (mladí lidé, uţivatele internetu atd.). rychlosti zasaţení:rychlost zasaţení je obvykle velmi vysoká. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:u tohoto druhu nového trendu marketingové komunikace je vysoká míra měřitelnosti zásahu. Z tohoto důvodu je i často v marketingových kampaních vyuţíván a bývá doplňkem tradičních forem. finanční náročnost:finanční náročnost je odvislá od sloţitosti technologického řešení, ale obecně lze konstatovat, ţe vzhledem k velikosti oslovené cílové skupiny je spíše niţší. Direct marketing Direct marketing je definován jako vyuţití přímých kanálů k oslovení zákazníků a k doručení zboţí i sluţeb zákazníkům bez pouţití marketingových prostředků." [KOTLER P., KELLER K. L., 2007, s. 642]. V direct marketingu jde tedy především o navázání komunikace mezi vybranými zákazníky a společností.direct marketing zahrnuje všechny marketingové aktivity, při kterých se pouţívají média a komunikační techniky s úmyslem navázat interaktivní vztah s cílovými osobami se záměrem vyvolat individuální a měřitelnou reakci respons. Současný trend se vyznačuje úzkým zaměřením nebo individuálním přístupem ke kaţdému zákazníkovi."[ KOTLER P., ARMSTRONG G., 2003, s. 704]. Z toho plyne, ţe ve velké míře v různých druzích komunikací ze strany firem k zákazníkovi, bude zastoupen přímý marketing, neboli direkt marketing. Direct marketing vyuţívá například tyto metody a média: osobní rozhovor direct mail telemarketing pasivní x aktivní kupónový inzerát teleshoping , internet Metriky efektivnosti STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 14

15 velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace: Velikost oslovené cílové skupiny a účinná segmentace závisí na rozsahu a kvalitě databázových systému s informacemi, na jejich základě jsou zákazníci oslovováni. rychlosti zasaţení:rychlost je niţší, jelikoţ trvá delší čas, neţ se sdělení dostane k subjektu cílové skupiny. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:současný trend je provádět direct marketing s vysokou mírou měřitelnosti. Vyšší míra měřitelnosti je dána tím, ţe je dopředu známa skupina oslovených subjektů a následně lze vyhodnotit, kteří zákazníci na marketingovou kampaň reagovali. finanční náročnost:finanční náročnost je přímo úměrná rozsahu kampaně, resp. počtu oslovených spotřebitelů a rovněţ k velikosti a kvalitě pouţitého databázového systému. Virový marketing Virový marketing pass-along friend-tell-a-friend tak těmito třemi způsoby lze získat v dnešní době zákazníky. A v čem ţe to celé spočívá? Marketingovým odborníkům na virový marketing jde o docela jednoduchou věc a to získat zákazníky, aby si mezi sebou řekli o vašem výrobku, sluţbě nebo webové stránce."[vysekalová J., MIKEŠ J., 2007, s. 133]. Celé to spočívá vytvořením zprávy, jeţ obsahuje reklamní obsah, který je pro zmiňované zákazníky natolik zábavný a atraktivní, ţe jej šíří prostřednictvím svých ů, mobilních telefonů a sociálních sítí do různých koutů zemí. Hlavním nástrojem tohoto typu marketingu je elektronická pošta a dělí se na dvě formy, a to aktivní a pasivní. Forma aktivního virového marketingu se snaţí pomocí virové zprávy ( u, mms,..) ovlivnit chování cílových zákazníků a zvýšit prodej sluţeb či produktu, popřípadě zvýšit povědomí o značce. Pasivní forma virového marketingu se na rozdíl od aktivní formy nesnaţí ovlivňovat chování cílových zákazníků, ale jejím hlavním cílem je vyvolat kladnou reakci. Nevýhody, které sebou nese tento druhu marketingu, je nemoţnost zprávu kontrolovat po jejím spuštění, tím pádem můţe snadno docházet ke změnám obsahu zprávy a nevýhodou taktéţ je častá záměna se spamem, coţ způsobuje okamţité odstraňování zprávy, aniţ by si ji příjemce otevřel. Virový marketing vyuţívá opt-in databází, kde příjemce dává souhlas se zasíláním reklamního sdělení a činí ho tak legálním. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:úspěch virového marketingu je závislý na jeho nápaditosti a oblibě u spotřebitelů. Od jeho zajímavosti se posléze odvíjí také velikost oslovené cílové skupiny. Jelikoţ se sdělení, skryté v tomto komunikačním prostředku, šíří skrze komunikační nástroje virovým způsobem, je obtíţné řídit plně segmentaci. Segmentaci zákazníků lze provádět např. výběrem tématu virového videa nebo jeho prvním umístěním ve veřejném komunikačním prostoru. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 15

16 rychlosti zasaţení:rychlost zasaţení zákazníků je postupně narůstající, tak jak se o virovém sdělení zákazníci informují. Zajímavé je, ţe virový marketing můţe působit i delší dobu po skončení hlavní části marketingové kampaně, jehoţ můţe být součástí. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:u tohoto druhu marketingové komunikace je niţší míra měřitelnosti reálného oslovení potenciálních klientů. Přesto lze velice snadno u virových videí zjisti počet zhlédnutí, který určí počet zákazníků, kteří se sdělením seznámili. finanční náročnost:finanční náročnost je odvislá od náročnosti zhotovení nosiče virového sdělení. Přesto je tento druh nového trendu marketingové komunikace povaţován za méně finančně náročný ve vztahu k moţnému oslovení značného mnoţství zákazníků v případě jeho úspěchu. Guerilla marketing Guerilla marketing pouţil poprvé v roce 1984 kreativní ředitel Leo Burnett Europe a zakladatel tohoto směru Jay Conrad Levinson ve své knize Guerrilla Marketing. Název guerilla marketing vychází ze španělského výrazu pro partyzánské války, kdy způsob boje probíhá rychlými a překvapivými akcemi malých záškodnických skupinek. Tento typ marketingové komunikace stejně jako guerilly, pouţívají znalost území, agresivitu a chytrost. Guerilla marketing má za cíl pomoci malým a středním podnikům bojovat se svou konkurencí při nízkých nákladech, kdy většinou tyto podniky nemají velké finanční prostředky na své marketingové aktivity jako nadnárodní korporace. U tohoto typu marketingové komunikace tedy není důleţitý objem finančních prostředků, kterými podniky disponují, ale neotřelý nápad a velká odvaha. Guerilla vyuţívá netradičních kanálů, je agresivní, provokativní a často na hraně toho, co je pro reklamu povoleno. Ke své prezentaci obvykle vyuţívá veřejných prostranství kanálů, chodníků, zábradlí, telefonních budek atd. Levinson identifikuje tyto následující principy jako základy Guerilla marketingu: Guerilla marketing by měl být hlavně určen pro malé podniky a podnikatele. V dnešní době však můţeme vidět guerilla marketing i u velkých, nadnárodní společností. Primární investicí by měl být čas, energie, a představivost a ne peníze. Hlavním cílem guerilla marketingu je zisk, ne prodej. Místo na zaměření k získání nových zákazníků, je lepší uskutečnit více obchodů se stálými zákazníky. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:u guerilla marketingu je sloţité říci, zda a priori oslovuje menší či větší počet osob z cílové skupiny a zda provádí dostatečně segmentaci zákazníků. V tomto druhu marketingové komunikace záleţí na obsahu a rozsahu akce, na jejím pojetí a hlavně také na nápadu. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 16

17 rychlosti zasaţení:rychlost zasaţení je okamţitá při provádění guerillové akce. Pokud je u zákazníků úspěšná a má ohlas, je pravděpodobné, ţe bude prezentována i v médiích. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:i zde není moţné jednoznačně říci, zda je či není guerilla marketing dobře měřitelný a záleţí na obsahu a rozsahu akce, na jejím pojetí a nápadu. finanční náročnost:u tohoto nového trendu marketingové komunikace, více neţ u jiných, je důleţitý nápad celé akce, více neţ finanční náklady provedení. Buzzmarketing Marketingová strategie, která se skrývá pod pojmem buzzmarketing je něco, co vyvolává rozruch, dává podněty ke konverzacím a především také upoutává pozornost spotřebitelů a médií v takové míře, ţe mluvit a psát o značce nebo podniku se stává zábavným, fascinujícím a pro média zajímavým tématem."[hughes M., 2005, s. 12]. Hlavním cílem buzzmarketingu je vyslat sdělení spotřebitelům a přimět je, aby o Vaší značce, produktu či podniku řekli svým známým a kamarádům, a tím pádem předávali sdělení dál a dál. Neříká se nadarmo, ţe řeči šířené mezi lidmi jsou odjakţiva nejúčinnější formou marketingu. Pro zajímavost uvádím první výzkum o roli značek v konverzacích obyvatel ČR, který provedla poradenská firma I. Tomka MR. THINK. Graf č.2 Kde se nejčastěji lidé baví o značkách Zdroj:FRESH MAGAZINE, 2009, č. 3, str.11 STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 17

18 Graf č. 3 Nejčastější zdroj informací o značkách Nejčastější zdroj informací o značkách (%) přátelé rodina tv reklama, zpravodajství Zdroj:FRESH MAGAZINE, 2009, č. 3, str. 11 Velkou výhodou buzzmarketingu jsou minimální finanční prostředky, které jsou ovšem vykoupeny nápadem a obrovskou tvořivostí, které by určitě správnému buzzmarketérovi, neměly chybět. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:velikost oslovené cílové skupiny záleţí na síle a potenciálu sdělení, které se mezi zákazníky šíří. Segmentace pak funguje v tomto případě tak, ţe určitá zpráva se týká určité oblasti a šíří se v segmentu zákazníků, kteří se o tuto oblast zajímají. rychlosti zasaţení:jako u virového marketingu je rychlost zasaţení zákazníků postupně narůstající, tak jak se o virovém sdělení zákazníci informují. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:měřitelnosti reálného oslovení zákazníků je u tohoto druhu marketingové komunikace niţší. finanční náročnost:buzzmarketing je méně finančně náročný a při kvalitním provedení, je moţné oslovit značné mnoţství zákazníků. Product placement Product placement vznikl v Hollywoodu v sedmdesátých letech a je definován jako záměrné a placené umístění značkového výrobku do audiovizuálního díla za účelem jeho propagace."[vysekalová J., MIKEŠ J., 2007, s. 131]. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 18

19 Umístění product placementu ve filmovém průmyslu není ţádnou novinkou, jde pouze o legalizaci stavu, který v České republice proběhl 1. června 2010, kdy lze aplikovat tento reklamní produkt a doplnit ním tradiční marketingové formy. Účinnost product placementu stoupá jeho kombinací s klasickou reklamou a public relations. Ze zahraničních zkušeností je zřejmé, ţe účinnost product placementu je také vyšší u zábavně-instruktáţních pořadů a lifestylových pořadů neţ například u dramatické tvorby. Product placement jako druh reklamy, přináší moţnost oslovit specifické cílové skupiny a je vhodný k propagaci produktů jiţ známých značek a také k posílení image společností, avšak méně vhodný je pro uvedení nové značky na trh. Jistě dobrým příkladem budováním značky a jejím povědomím je společnost Mattoni, kdy se jejich minerální vody objevují v mnoha filmech a televizních talkshow. Společnost Mattoni nezaváhala ani ve spojení své minerální vody se známými osobnostmi, například Jan Kraus či Petra Němcová. Product placement v tradičních médiích Mezi tradiční formy product placementu patří umísťování výrobku ve filmech a v televizních pořadech. V České republice je tento druh marketingové komunikace pouţíván především ve filmech, kdeţto v zahraničí je běţnější umisťování výrobků v televizní tvorbě (reality show). Umístění výrobku v kvalitním filmu můţe oslovit značnou část cílové skupiny marketingové kampaně a pozitivně ovlivnit jejich chování. Product placement ve filmu funguje tak, ţe produkty nebo sluţby se vkládají přímo do příběhu filmu, aby nenarušily děj, a přesto diváka oslovily. Umístění výrobku do filmu je moţné nejen vizuálně, ale také ve formě verbální zmínky hlavního hrdiny. Nové směry product placementu Virtuální product placement spadá pod virtual word marketing a svůj boom zaţívá v České republice zhruba od konce roku Virtuální svět svými specifickými technikami dokáţe posunout tradiční product placement do úrovně interaktivního product placementu. Zajímavým příkladem vyuţití virtuálního product placementu, je prezentace výrobků, ve hře s názvem Second Life, která vznikla v roce 2004 a pro své marketingové kampaně si ji vybralo mnoho známých společností, jako například: Nike, Mazda, Ford, Philips, Telefónica O2. Na webových stánkách Second Life je uvedeno, ţe společnosti vyuţívají tuto hru i jako nástroj k vedení neformální komunikace se svými zákazníky, k realizaci průzkumu mezi firemní cílovou skupinou, k efektivnímu testování nových firemních produktů či marketingových aktivit, ke vzdělávání jako e-learningové prostředí, k setkávání pracovníků v rámci mezinárodních týmů či dokonce k náboru nových pracovníků. Metriky efektivnosti velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:velikosti oslovené cílové skupiny je přímo úměrná úspěšnosti pořadu a mnoţství diváků, kteří pořad sledují. Ve většině případů však product placement oslovuje větší mnoţství lidí. Zákaznickou segmentaci je moţné úspěšně provádět dle volby programu, kde bude produkt umístěn. rychlosti zasaţení:okamţitá při sledování programu. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 19

20 měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:u product placementu je niţší míra měřitelnosti oslovení potenciálních klientů. Avšak podobně jako u virového marketingu lze velice snadno spočítat počet zákazníků, kteří zhlédli program, ve kterém byl produkt umístěn. finanční náročnost:finanční náročnost je závislá na mnoha faktorech a je podobná jako u umístění reklamy v médiích. Tvůrci programů prodávají prostor pro umístění produktu a cena plyne např. přepokládané sledovanosti, z opakování umístění v průběhu programu, konkrétní upozornění hlavního hrdiny, umístění na více viditelném místě, exkluzivita pouţití herců atd. 4. dílčí téma : Komunikace na internetu Reklama na internetu zaznamenává v poslední době obrovský nárůst a to i v době hospodářské recese. Tabulka 1: Základní informace o české internetové populaci [NetMonitor Prosinec 2010] Základní informace Velikost internetové populace ČR Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = RU (počet) Reach (%) 97,70 PV (počet) od návštěvníků z ČR PV (počet) od všech návštěvníků GRP (%) ,76 Tabulka 2: Věk české populace [Zdroj NetMonitor, SPIR, Mediaresearch & Gemius, Prosinec 2010] TOTAL Reální uživatelé (%) Reální uživatelé (počet) Zobrazení (%) Zobrazení (počet) let 6, , let 19, , let 23, , let 20, , let 15, , let 10, , let a více 3, , STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 20

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s.

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bakalářská práce Autor: Kateřina Lajnová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh komunikační kampaně prodejny Juraj Kohl Communication campaign proposal for the Juraj Kohl shop Petra Kohlová Cheb 2013 Čestné

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA Nikola Vilímková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Martina Svobodová Efektivita reklamy a reklamních kampaní v ČR Diplomová práce 2013 Efektivita reklamy a reklamních kampaní v ČR Diplomová práce Bc. Martina

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

Marketingová komunikace 1/2

Marketingová komunikace 1/2 Marketingová komunikace 1/2 Ing. Aleš Marek, Ph.D. (za přispění dalších autorů) 6.4.2013 Představení Ing. Aleš Marek, Ph.D. 2010-dosud 2009-2010 Ferrero 2009 Kraft Foods (Opavia-Lu) 2007-2009 Coordinfo

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy Bohumila Měsíčková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je zjištění

Více

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin"

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We forgot Kevin SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a Management Studijní obor: Marketing a Management Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot

Více

PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU

PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU Public relations strategy designed

Více

Tištěná sociální reklama neziskového sektoru v ČR se zaměřením na děti

Tištěná sociální reklama neziskového sektoru v ČR se zaměřením na děti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Tištěná sociální reklama neziskového sektoru v ČR se zaměřením na děti Bakalářská práce Autor: Petra Feltlová, DiS. Bankovní management

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Katedra marketingu a obchodu Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM Liberec 2014

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh reklamní kampaně na vybraný produkt Advertising campaign design for selected product Jiří Pechr Plzeň 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ Veronika Svatošová 1 1 Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 95, 532 10 Pardubice Email: Veronika.svatosova@student.upce.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci B a k a l á ř s k á p r á c e Daniela Zemanová duben 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o. Dům látek Ltd. marketing sales promotion project Andrea Götzová Cheb 2012 Čestné

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Význam a principy spolupráce firmy s médii

Význam a principy spolupráce firmy s médii Vysoká škola hotelová v Praze Diplomová práce Bc. Egor Komarov Význam a principy spolupráce firmy s médii Studijní obor: Marketingové komunikace ve sluţbách Vedoucí práce: Ing. Eva Klánová Datum odevzdání

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Habigerová Monika Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial

Více

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: 20. 8. 2012 Datum ukončení realizace

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více