Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici."

Transkript

1 Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici, tak v jeh průběhu a p jeh sknčení. K jedntlivým článkům tht dkumentu byly pzději přidány dplňující kmentáře, jejichž účelem je usnadnit zavádění Charty d praxe. Kmentáře vytvřili autři půvdníh textu Charty z rku 1988 a pprvé je představili na 7. knferenci EACH, přádané v rce 2001 v Bruselu. Všech 18 tehdejších členů Asciace pté kmentáře schválil jak nedílnu sučást textu Charty. Kresby mhu pužívat puze členské rganizace EACH a puze v suvislsti s Chartu EACH, navíc pchpitelně s dkazem na autra; jiné využití kreseb pvlen není. V sučasné dbě má EACH 19 řádných členů ze 17 evrpských zemí a Japnska, náš Nadační fnd Klíček se v září 2008 stal prvním plnprávným členem ze zemí bývaléh scialistickéh tábra. Článek 1 Děti by d nemcnice měly být přijímány jen tehdy, pkud péče, kteru vyžadují, nemůže být stejně dbře pskytnuta v dmácím prstředí neb ambulantně. Před přijetím nemcnéh dítěte d nemcnice by měly být zváženy veškeré další vhdné frmy péče, ať už v dmácím prstředí, v ambulantním zařízení, a také srvnatelné frmy léčby, aby byl mžné nalézt nejvhdnější řešení. Práva nemcných dětí je třeba respektvat bez hledu na t, zda je jim péče, kteru dstávají, pskytvána v dmácím prstředí neb v nemcnici. Typ péče, kteru dítě dstává, by měl být pravidelně revidván s hledem na aktuální zdravtní stav dítěte tak, aby nedcházel ke zbytečnému prdlužvání pbytu v nemcnici. Rdičům nemcných dětí by se měl dstávat všech nezbytných infrmací, pmci a pdpry i tehdy, když péče dítě prbíhá v dmácím prstředí neb frmu ambulantních návštěv zdravtnickéh zařízení. Článek 2 Děti v nemcnici mají práv mít s sebu p celu dbu hspitalizace své rdiče neb jinu blízku sbu, rdiče zastupující. Práv všech dětí mít u sebe kdykli, bez mezení, své rdiče, je integrální sučástí péče děti v nemcnici. Pkud rdiče z nějakéh důvdu nemhu neb nechtějí převzít aktivní rli v péči své dítě, má dítě práv na péči jinéh vhdnéh člvěka, který je pr ně přijatelný. Práv dětí na t, aby u sebe kdykli měly své rdiče, se týká všech situací, kdy děti přítmnst svých rdičů ptřebují neb ptřebvat mhu, například: během nci, ať už se dítě prbudí, či nikli; během zákrků a/neb vyšetření, ať už k nim dchází či nedchází v lkální anestézii a ať už při nich jsu či nejsu pdávána sedativa; během uvádění d celkvé anestézie a bezprstředně p prbrání z ní; v bdbích, kdy je dítě v kómatu neb ve stavu částečnéh vědmí; v průběhu resuscitace, kdy je rdičům nutn nabízet maximální pdpru.

2 Článek 3 Všem rdičům by měl být nabídnut ubytvání a měl by se jim také dstat pmci a pdpry k tmu, aby s dítětem v nemcnici zůstali. Členvé persnálu, kteří mají příjem dítěte na starsti, by k setrvání v nemcnici s dítětem měli pvzbudit všechny rdiče, bez stanvvání jakýchkli kritérií neb výběrvých pdmínek. Členvé persnálu by rdičům měli pskytnut pradu, pvzbuzení a pdpru tak, aby se rdič mhl p zvážení své aktuální dmácí situace sám rzhdnut, zda se svým dítětem v nemcnici zůstane. Nemcnice by měly pskytvat dstatečný a vhdný prstr a náležité zázemí, aby rdičům umžnily splečný pbyt s jejich hspitalizvanými dětmi. T zahrnuje lůžk a přístup na sciální zařízení, míst, kde je mžné si dpčinut a najíst se, a úlžný prstr pr sbní věci. Setrvání s dítětem v nemcnici by pr rdiče neměl být spjen s dalšími výdaji a ztrátu výdělku. Rdiči, který své dítě v nemcnici dprvází, by v suvislsti s jeh pbytem u dítěte neměly vznikat žádné další náklady. Měl by mít nárk na bezplatný ncleh a v ideálním případě též na bezplatnu neb dtvanu stravu. Rdiče, kteří nemhu dcházet d zaměstnání neb dstát svým dmácím pvinnstem, by neměli trpět ztrátu výdělku ani dalšími výdaji způsbenými tím, že: zůstávají se svým dítětem v nemcnici; své dítě v nemcnici celdenně pečují; nějaká další sba se musí starat zdravé surzence nemcnéh dítěte, kteří zůstali dma. Rdiči, jemuž nedstatek financí brání v tm, aby se svým dítětem v nemcnici zůstal neb aby je navštěvval, by měla být pskytnuta výpmc (např. s úhradu cestvních výdajů a případných dalších nákladů). Rdiče by měli mít p dbu nemci dítěte nárk na placené vln, jež by vyrvnal ztrátu výdělku. (3) Aby se rdiče mhli pdílet na péči své hspitalizvané dítě, měli by být náležitě infrmváni chdu ddělení a pvzbuzváni k tmu, aby v nemcnici zaujímali aktivní rli. Persnál by měl rdičům usnadnit aktivní účast na péči dítě tím, že: rdiče plně infrmuje všem, c suvisí s péčí jejich dítě a s chdem ddělení; se s rdiči dhdne na těch blastech péče, které by rdiče rádi převzali sami; bude rdičům v pskytvání tét péče dávat svu pdpru; bude akceptvat rzhdnutí, jež rdiče učiní; s rdiči prdiskutuje ptřebné změny, pkud se ukáže, že péče, kteru rdiče pskytují, nepřispívá k úzdravě dítěte.

3 Článek 4 Děti a rdiče mají práv na infrmace pdávané takvým způsbem, jaký dpvídá jejich věku a chápání. Infrmace pr děti by: měla vycházet dpvídat věku a rzumvé vyspělsti knkrétníh dítěte a jeh vývjvé úrvni; měla vycházet z pchpení aktuální situace, v níž se dané dítě právě nachází; vycházet ze zhdncení schpnsti dítěte przumět pskytvaným infrmacím a vyjadřvat své vlastní názry; měla dítě pvzbuzvat k pkládání dalších tázek, zdpvídat tázky, které zazní, a dítě uklidňvat, vyjádří-li bavy, znepkjení neb strach; měla využívat dpvídajícím způsbem připravené infrmační materiály ve frmě verbální, audivizuální i písemné, pdpřené názrnými mdely, herními aktivitami, ppřípadě multimediálními prezentacemi; kdykli je t mžné, měly být pskytvány v přítmnsti rdičů. Infrmace pr rdiče by: měly být jasné a úplné; měly brát v úvahu aktuální situaci knkrétníh rdiče, zejména s hledem na pcity strachu, smutku, viny, úzkstí a stresu, které rdič může pciťvat v suvislsti se zdravtním stavem svéh dítěte; měly rdiče pvzbuzvat ke kladení dalších tázek; uspkjit případnu ptřebu dalších infrmací pskytnutím dkazů na další infrmační zdrje a na existující pdpůrné skupiny a rganizace; umžnit rdičům nemezvaný přístup k veškeré písemné či brazvé dkumentaci vztahující se k nemcnění jejich dítěte; neměly být rdičům tlumčeny prstřednictvím nemcnéh dítěte neb jeh surzenců. Aby pskytvané infrmace naplnily ptřeby jak dítěte, tak jeh rdičů, měly by: být pskytvány průběžně d přijetí pacienta p jeh prpuštění; bsahvat také infrmace hledně další péče p prpuštění; být pskytvány v nestresujícím, bezpečném prstředí, které respektuje sukrmí, a za situace, kdy žádná ze stran není tlačena časem; být pskytvány zkušeným členem persnálu, schpným sdělvat infrmace tak, aby jim byl mžné snadn przumět; být pakvány tak čast, jak je pr jejich snazší pchpení nezbytné; být někým z persnálu zpětně věřeny, aby byl jisté, že je jak dítě, tak jeh rdiče správně pchpili. Dítě má práv vyjadřvat své vlastní názry a za předpkladu, že je schpn prbírané záležitsti náležitě pchpit, může i vetvat přístup rdičů ke zdravtnickým záznamům, jež jsu něm vedeny. v takvém případě je všem třeba, aby persnál přistupval ke zhdncení celé situace s maximální péčí. Dítěti by se měl dstávat chrany, pradenství a pdpry. Nemcniční persnál by nicméně měl zajistit, aby se nezbytnéh pradenství a pdpry dstal i rdičům, kteří mhu psychlgicku či sciální pmc a pradu ptřebvat rvněž. Je třeba pdnikat takvé krky, jež pvedu ke zmírnění fyzickéh i emčníh stresu.

4 Ke zmírnění fyzickéh i emčníh stresu a blesti, jež děti zažívají, je nutn přijímat preventivní patření ta by měla: být přizpůsbena individuálním ptřebám každéh knkrétníh dítěte; zahrnvat pskytvání infrmací a nabídku prgramů zaměřených na přípravu dětí a rdičů na pbyt v nemcnici, ať už jde plánvanu hspitalizaci neb akutní příjem; zahrnvat přípravu na plánvané zákrky a pskytnutí infrmací, jež s prváděním těcht zákrků suvisejí, a t předtím, než se k prvádění zákrku přistupí; zahrnvat pvzbuzvání k průběžnému a kntinuálnímu kntaktu s rdiči, surzenci a kamarády; spčívat také v nabízení herních a zábavních aktivit, dpvídajících věku a vývjvému stádiu dítěte; zajišťvat efektivní a sudbému pznání dpvídající léčbu blesti, aby byl mžn předcházet blesti, neb alespň mírnit blest, půsbenu v suvislsti s pskytváním péče: ať už během vyšetření a zákrků či během před- a pperačních stavů; pskytvat mezi jedntlivými zákrky či fázemi léčby dstatečný čas na dpčinek; nabízet pdpru rdičům, jejichž dítěti je pskytvána paliativní péče; předcházet pcitům samění a bezmci; usilvat prevenci takvých situací a úknů, které dítěti půsbí stres, neb jejich dpad alespň mírnit; rzpznávat případný strach a bavy dítěte, ať už jsu či nejsu vyjádřeny tevřeně, a náležitě na ně reagvat; vycházet z pznání, že pr dítě může být zdrjem stresu jak skutečnst, že musí pbývat v izlaci, tak kupříkladu zdravtní stav jeh splupacientů, a adekvátně na aktuální situaci reagvat; pskytvat klidný, stresujících vlivů zbavený a náležitě vybavený prstr, který dá dětem i rdičům příležitst uchýlit se d ústraní; vylučit pužívání mezvacích prstředků (vázání dětí). Aby byl mžné zmírnit nevyhnutelný fyzický i emční stres, blest a pržívané trápení, měly by být dětem i rdičům nabízeny: účinné nástrje, jejichž pmcí se budu mci vypřádat se situacemi a úkny, které jsu pr ně zdrjem nepříjemných pržitků; pdpra pr rdiče, dále patření, která zajistí chranu rdičů před nadměrnu zátěží, kteru by během péče své dítě mhli zakušet; kntakt s pracvníky sciálních služeb, psychlgy; kntakt pžádají-li něj s duchvními, svépmcnými skupinami a rganizacemi, pacientskými a rdičvskými skupinami, a rvněž s rganizacemi fungujícími na etnickém základě. Článek 5 Děti a rdiče mají práv pučeně se pdílet na veškerém rzhdvání, jež suvisí s pskytvanu zdravtnicku péčí. Práv dětí a rdičů pdílet se na zdravtnické péči, jež je dítěti pskytvána, vyžaduje d persnálu: aby dítěti i jeh rdičům pskytval adekvátní infrmace hledně aktuálníh zdravtníh stavu dítěte, navrhvaných frem léčby a péče, včetně jejích rizik a výhd, předpkládaných přínsů a cílů, a stejně tak hledně knkrétních krků, které mají být v jejím rámci pdniknuty; aby pskytl adekvátní infrmaci alternativních frmách léčby; aby rdičům pskytl dstatečnu pradu a pdpru, díky níž budu další navrhvaný pstup léčby schpni zhdntit;

5 aby si uvědmvali hdntu znalstí, zkušenstí, pznámek a pstřehů, s nimiž děti a rdiče v suvislsti s celkvu zdravtní situací dítěte i s jeh aktuálním zdravtním stavem přicházejí, a aby jich dkázali patřičně využít. Nezbytnu pdmínku pr t, aby se děti i rdiče mhli aktivně pdílet na rzhdvání, je, aby byli předem infrmváni všech patřeních a krcích, jež bude nutn prvést. Každé dítě by měl být chráněn před všemi zákrky a vyšetřeními, jež nejsu nezbytně nutné. Za úkn, který není nezbytně nutný, je v tmt kntextu pvažván jakýkli druh zdravtnickéh zákrku či vyšetření, z nějž pr dítě, jež je jím dtčen, nevyplývá žádný pzitivní příns. Článek 6 O děti by měl být pečván splečně s jinými dětmi, které mají stejné vývjvé ptřeby. Děti by neměly být hspitalizvány na ddělení pr dspělé. Splečná péče děti, jež mají stejné vývjvé ptřeby, se týká následujících blastí; není všem mezena jen na ně: dpčinek; zábava; skupinvé aktivity; aktivity pr děti smíšených věkvých skupin; ddělené místnsti a ddělené činnsti s hledem na věk a phlaví dětí; zvláštní úsilí je třeba věnvat zajištění ddělenéh ubytvání pr adlescenty; chranná patření pr děti se specifickými chrbami. Specifické ptřeby adlescentů by měly být naplňvány zajištěním adekvátníh zázemí (tj. prstru a jeh vybavení) a vhdných pdmínek pr trávení vlnéh času. Je třeba předcházet jakýmkli frmám segregace, zejména pak segregace zalžené na kulturních či etnických dlišnstech. Pečvat děti na dděleních, kde jsu sučasně léčeni dspělí pacienti, je zcela nepřijatelné, cž v praxi znamená, že: by děti neměly být přijímány na ddělení pr dspělé a že by tat ddělení neměla pečvat děti; by dspělí neměli být přijímáni na dětská ddělení a že by tat ddělení neměla pečvat dspělé; že by ve zdravtnických zařízeních měly být vytvřeny takvé pdmínky, aby péče děti a dspělé mhla prbíhat dděleně a samstatně i na takvých dděleních, jak jsu nemcniční příjem, phtvst, chirurgie, ambulance a denní stacináře; ttéž se týká i vyšetřven a šetřven. Pr návštěvy na dětských dděleních by neměla platit žádná věkvá mezení. Omezvání návštěvních hdin pr surzence a kamarády by se neměl řídit věkem návštěvníka, ale měl by vycházet výhradně z aktuálníh stavu nemcnéh dítěte a ze zdravtníh stavu těch, kd k němu přicházejí na návštěvu.

6 Článek 7 Děti by měly mít plnu příležitst ke hře, dpčinku a vzdělávání, přizpůsbenu jejich věku a zdravtnímu stavu, a péče by měla prbíhat v prstředí navrženém, vybaveném zařízeném a persnálně bsazeném tak, jak dpvídá jejich ptřebám. Děti všech věkvých skupin mají práv pbývat v prstředí, které dpvídá dětským ptřebám, a které reflektuje situace, v nichž se děti v nemcnici citají, a t bez hledu na t, v jaké části nemcnice péče ně prbíhá. Ttéž platí i pr ambulantní zařízení a pr všechna další místa, kde jsu děti léčeny neb vyšetřvány. Širší mžnsti pr hru, dpčinek a vzdělávání by měly: bnášet mj. dstupnst náležitých herních materiálů a pmůcek; zahrnvat dstatek času pr hru, a t sedm dní v týdnu; zhledňvat schpnsti (a zájmy) dětí všech věkvých skupin, něž se příslušné zařízení stará; inspirvat všechny děti k tvřivým činnstem; umžňvat, aby vzdělávání pkračval na té úrvni, jaké již dítě dsáhl. Vždy by měl být k dispzici dstatek náležitě kvalifikvanéh persnálu tak, aby byl mžné naplňvat ptřeby, jež děti mají zejména ptřebu hry, dpčinku a vzdělání, a t bez hledu na věk a zdravtní stav dětí. Všichni členvé persnálu, kteří s dětmi přicházejí d kntaktu, by měli chápat dětsku ptřebu hry a dpčinku. Prstr musí být p architektnické stránce a p stránce vnitřníh uspřádání kncipván tak, aby jeh vlastnsti dpvídaly ptřebám dětí všech věkvých skupin a všech diagnóz, které se v daném zařízení léčí. Prstředí by měl být natlik variabilní, aby je byl mžné přizpůsbit ptřebám dětí různéh věku, neměl by být zacílen jen na jednu knkrétní věkvu skupinu. Článek 8 O děti by měli pečvat členvé persnálu, jimž jejich prfesní průprava a reálné dvednsti umžňují adekvátně reagvat na fyzické, emční a vývjvé ptřeby dětí a jejich rdin. Na persnál pečující nemcné děti jsu kladeny specifické nárky, zejména pkud jde prfesní přípravu, knkrétní dvednsti a zvýšenu citlivst. Jen při splnění těcht kvalifikačních předpkladů mhu členvé persnálu naplňvat ptřeby dětí a jejich rdin. Všechny nemcnice a statní zdravtnická zařízení přijímající d své péče děti by měly zajistit, že děti budu vyšetřvány, léčeny a šetřvány výhradně persnálem, který je vzdělán v péči děti a dispnuje patřičnu znalstní a zkušenstní výbavu. Pkud je z nějakéh důvdu nutné, aby byl dětský pacient léčen dbrníkem bez pediatrickéh vzdělání, měla by tat léčba prbíhat jen za sučasné splupráce s persnálem, který je pr péči děti náležitě připraven a kvalifikván. Prfesní zdatnst a citlivst persnálu je nutn neustále udržvat na vyské úrvni, a t patřičným výcvikem a kntinuálním vzděláváním.

7 Znát ptřeby rdin a reflektvat je patří mezi základní předpklady pr t, aby byl mžné pskytvat rdičům v péči jejich dítě dstatečnu pdpru, a případně pkud je t nutné také zajistit pdpůrnu neb alternativní péči dítě v situaci, kdy by břímě, jež rdina nese, začal být nad její síly. Kvalifikvaný persnál dkáže rzpznat různé frmy zneužívání dětí a adekvátně na ně zareagvat. Členvé persnálu by měli pskytvat veškeru svu pdpru zejména v tm, aby rdiče dkázali zvládnut i takvu situaci, kdy se jejich nemcné dítě citne v kritickém stavu. Zvláště se t týká situací, kdy je hržen živt dítěte. Když nemcné dítě umírá, a také p smrti dítěte, se musí celé rdině dstat maximální pdpry, péče a pmci, jaku ptřebují, aby se s tut situací dkázali vyrvnat. Členvé persnálu by měli abslvvat takvu průpravu, která by jim umžnila truchlící rdině účinně pmci. Infrmace suvisející s úmrtím dítěte by měly být sdělvány se sucitem, citlivě, v sukrmí a sbně. Článek 9 Kntinuitu péče by měl zajišťvat tým, který dítě pečuje. Kntinuita se týká jak samtnéh pskytvání péče, tak persnálníh slžení týmu, který péči zajišťuje. Pžadavek na kntinuitu péče se vztahuje jak na péči pskytvanu v nemcnici, tak na následný přechd d ambulantníh neb dmácíh šetřvání. Th lze dsáhnut vzájemnu kmunikací všech zúčastněných a tím, že budu vzájemně splupracvat jak jeden tým. Týmvá práce vyžaduje mezený a pevně definvaný pčet sb, kteří navzájem splupracují jak skupina, jejíž půsbení je zalžen na kmplementaritě znalstí a vědmstí jedntlivých jejích členů a na existenci knzistentních, vnitřně sudržných standardů péče, zaměřené na fyzicku, emční, sciální a psychicku phdu dítěte. Článek 10 K dětem je vždy třeba přistupvat s taktem a pchpením a vždy by měl být respektván jejich sukrmí. Pr naplnění pdmínky taktu a pchpení při zacházení s dětmi je zaptřebí, aby: byl respektván také jejich práv na t, být dítětem; byl brán hled na jejich důstjnst, názry, ptřeby, individualitu a úrveň vývje, s přihlédnutím k případným handicapům a speciálním ptřebám; persnál dával dítěti zřetelně najev svu chtu k dialgu; na ddělení panvala atmsféra přátelství a důvěry; byly brány v úvahu nábženská víra a kulturní a etnické zázemí dítěte a jeh rdiny. Sukrmí nemcných dětí je třeba chránit vždy, bez hledu na jejich věk a vývjvu úrveň. Nezbytná patření zahrnují také: chranu před vystavváním tělesné nahty; chranu prti takvému zacházení a chvání, jež by pškzval sebeúctu dítěte neb měl za následek t, že by si dítě připadal zesměšňvané či pnižvané; práv stáhnut se d ústraní, být sám; práv kmunikvat s persnálem samtě, v sukrmí; práv na nenarušvanu vazbu s nejbližšími rdinnými příslušníky a přáteli.

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět blast Druh učebníh materiálu Cílvá skupina Antace VY_32_INOVACE_02_ZP_12 ZÁKLADY PEČOVATELSTVÍ práva pacientů Pracvní list Žáci s mentálním pstižením, 15 18 let

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ Rzvj dstupnsti a kvality sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji www.scialniprjekty.cz Příprava Plánu rzvje sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji pr bdbí 2011-15 Pracvní skupina: PODPORA SENIORŮ V

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu)

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu) Pineers f Change Hrní Rakusk - Jižní Čechy Detail návrhu PC (pjetí záměru ze strany českéh partnerskéh týmu) 1 Účel kurzu Účelem je dsáhnut th, aby talentvaní jedinci realizvali své nápady, a t v příhraničním

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Evropská charta práv pacientů seniorů

Evropská charta práv pacientů seniorů Evrpská charta práv pacientů senirů Úvd Se stářím se zvyšuje pravděpdbnst nemcnění. Může se stát, že djde k situaci, kdy člvěk nebude mci vést plnhdntný živt. Tím důležitější se stane kvalitní a dstupná

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY Charita Prstějv nabízí prstřednictvím pečvatelské služby pmc pr setrvání v dmácím prstředí senirům, sbám s tělesným pstižením a sbám s chrnickým nemcněním starším

Více

Všeobecné obchodní podmínky Date2k

Všeobecné obchodní podmínky Date2k Všebecné bchdní pdmínky Date2k Jediná seznamvací agentura s garancí vrácení peněz 1. Obecná ustanvení 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Péče o uživatele drog v českých věznicích pohled NNO. Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Brno

Péče o uživatele drog v českých věznicích pohled NNO. Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Brno Péče uživatele drg v českých věznicích phled NNO Olga Škvařilvá Sdružení Pdané ruce,.s. Brn Urban Drug Plicies in The Glbalised Wrld Praha 2010 1 Osnva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Situace v českých

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Zápis ze dne 5. února 2013

Zápis ze dne 5. února 2013 Zápis ze dne 5. únra 2013 Setkání pracvní skupiny sby zdravtně pstižené Prblematika dětí a mladých lidí se zdravtním pstižením a sb ně pečujících Kmunitní plán rzvje sciálních služeb města Pděbrady a klí

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více