Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici."

Transkript

1 Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici, tak v jeh průběhu a p jeh sknčení. K jedntlivým článkům tht dkumentu byly pzději přidány dplňující kmentáře, jejichž účelem je usnadnit zavádění Charty d praxe. Kmentáře vytvřili autři půvdníh textu Charty z rku 1988 a pprvé je představili na 7. knferenci EACH, přádané v rce 2001 v Bruselu. Všech 18 tehdejších členů Asciace pté kmentáře schválil jak nedílnu sučást textu Charty. Kresby mhu pužívat puze členské rganizace EACH a puze v suvislsti s Chartu EACH, navíc pchpitelně s dkazem na autra; jiné využití kreseb pvlen není. V sučasné dbě má EACH 19 řádných členů ze 17 evrpských zemí a Japnska, náš Nadační fnd Klíček se v září 2008 stal prvním plnprávným členem ze zemí bývaléh scialistickéh tábra. Článek 1 Děti by d nemcnice měly být přijímány jen tehdy, pkud péče, kteru vyžadují, nemůže být stejně dbře pskytnuta v dmácím prstředí neb ambulantně. Před přijetím nemcnéh dítěte d nemcnice by měly být zváženy veškeré další vhdné frmy péče, ať už v dmácím prstředí, v ambulantním zařízení, a také srvnatelné frmy léčby, aby byl mžné nalézt nejvhdnější řešení. Práva nemcných dětí je třeba respektvat bez hledu na t, zda je jim péče, kteru dstávají, pskytvána v dmácím prstředí neb v nemcnici. Typ péče, kteru dítě dstává, by měl být pravidelně revidván s hledem na aktuální zdravtní stav dítěte tak, aby nedcházel ke zbytečnému prdlužvání pbytu v nemcnici. Rdičům nemcných dětí by se měl dstávat všech nezbytných infrmací, pmci a pdpry i tehdy, když péče dítě prbíhá v dmácím prstředí neb frmu ambulantních návštěv zdravtnickéh zařízení. Článek 2 Děti v nemcnici mají práv mít s sebu p celu dbu hspitalizace své rdiče neb jinu blízku sbu, rdiče zastupující. Práv všech dětí mít u sebe kdykli, bez mezení, své rdiče, je integrální sučástí péče děti v nemcnici. Pkud rdiče z nějakéh důvdu nemhu neb nechtějí převzít aktivní rli v péči své dítě, má dítě práv na péči jinéh vhdnéh člvěka, který je pr ně přijatelný. Práv dětí na t, aby u sebe kdykli měly své rdiče, se týká všech situací, kdy děti přítmnst svých rdičů ptřebují neb ptřebvat mhu, například: během nci, ať už se dítě prbudí, či nikli; během zákrků a/neb vyšetření, ať už k nim dchází či nedchází v lkální anestézii a ať už při nich jsu či nejsu pdávána sedativa; během uvádění d celkvé anestézie a bezprstředně p prbrání z ní; v bdbích, kdy je dítě v kómatu neb ve stavu částečnéh vědmí; v průběhu resuscitace, kdy je rdičům nutn nabízet maximální pdpru.

2 Článek 3 Všem rdičům by měl být nabídnut ubytvání a měl by se jim také dstat pmci a pdpry k tmu, aby s dítětem v nemcnici zůstali. Členvé persnálu, kteří mají příjem dítěte na starsti, by k setrvání v nemcnici s dítětem měli pvzbudit všechny rdiče, bez stanvvání jakýchkli kritérií neb výběrvých pdmínek. Členvé persnálu by rdičům měli pskytnut pradu, pvzbuzení a pdpru tak, aby se rdič mhl p zvážení své aktuální dmácí situace sám rzhdnut, zda se svým dítětem v nemcnici zůstane. Nemcnice by měly pskytvat dstatečný a vhdný prstr a náležité zázemí, aby rdičům umžnily splečný pbyt s jejich hspitalizvanými dětmi. T zahrnuje lůžk a přístup na sciální zařízení, míst, kde je mžné si dpčinut a najíst se, a úlžný prstr pr sbní věci. Setrvání s dítětem v nemcnici by pr rdiče neměl být spjen s dalšími výdaji a ztrátu výdělku. Rdiči, který své dítě v nemcnici dprvází, by v suvislsti s jeh pbytem u dítěte neměly vznikat žádné další náklady. Měl by mít nárk na bezplatný ncleh a v ideálním případě též na bezplatnu neb dtvanu stravu. Rdiče, kteří nemhu dcházet d zaměstnání neb dstát svým dmácím pvinnstem, by neměli trpět ztrátu výdělku ani dalšími výdaji způsbenými tím, že: zůstávají se svým dítětem v nemcnici; své dítě v nemcnici celdenně pečují; nějaká další sba se musí starat zdravé surzence nemcnéh dítěte, kteří zůstali dma. Rdiči, jemuž nedstatek financí brání v tm, aby se svým dítětem v nemcnici zůstal neb aby je navštěvval, by měla být pskytnuta výpmc (např. s úhradu cestvních výdajů a případných dalších nákladů). Rdiče by měli mít p dbu nemci dítěte nárk na placené vln, jež by vyrvnal ztrátu výdělku. (3) Aby se rdiče mhli pdílet na péči své hspitalizvané dítě, měli by být náležitě infrmváni chdu ddělení a pvzbuzváni k tmu, aby v nemcnici zaujímali aktivní rli. Persnál by měl rdičům usnadnit aktivní účast na péči dítě tím, že: rdiče plně infrmuje všem, c suvisí s péčí jejich dítě a s chdem ddělení; se s rdiči dhdne na těch blastech péče, které by rdiče rádi převzali sami; bude rdičům v pskytvání tét péče dávat svu pdpru; bude akceptvat rzhdnutí, jež rdiče učiní; s rdiči prdiskutuje ptřebné změny, pkud se ukáže, že péče, kteru rdiče pskytují, nepřispívá k úzdravě dítěte.

3 Článek 4 Děti a rdiče mají práv na infrmace pdávané takvým způsbem, jaký dpvídá jejich věku a chápání. Infrmace pr děti by: měla vycházet dpvídat věku a rzumvé vyspělsti knkrétníh dítěte a jeh vývjvé úrvni; měla vycházet z pchpení aktuální situace, v níž se dané dítě právě nachází; vycházet ze zhdncení schpnsti dítěte przumět pskytvaným infrmacím a vyjadřvat své vlastní názry; měla dítě pvzbuzvat k pkládání dalších tázek, zdpvídat tázky, které zazní, a dítě uklidňvat, vyjádří-li bavy, znepkjení neb strach; měla využívat dpvídajícím způsbem připravené infrmační materiály ve frmě verbální, audivizuální i písemné, pdpřené názrnými mdely, herními aktivitami, ppřípadě multimediálními prezentacemi; kdykli je t mžné, měly být pskytvány v přítmnsti rdičů. Infrmace pr rdiče by: měly být jasné a úplné; měly brát v úvahu aktuální situaci knkrétníh rdiče, zejména s hledem na pcity strachu, smutku, viny, úzkstí a stresu, které rdič může pciťvat v suvislsti se zdravtním stavem svéh dítěte; měly rdiče pvzbuzvat ke kladení dalších tázek; uspkjit případnu ptřebu dalších infrmací pskytnutím dkazů na další infrmační zdrje a na existující pdpůrné skupiny a rganizace; umžnit rdičům nemezvaný přístup k veškeré písemné či brazvé dkumentaci vztahující se k nemcnění jejich dítěte; neměly být rdičům tlumčeny prstřednictvím nemcnéh dítěte neb jeh surzenců. Aby pskytvané infrmace naplnily ptřeby jak dítěte, tak jeh rdičů, měly by: být pskytvány průběžně d přijetí pacienta p jeh prpuštění; bsahvat také infrmace hledně další péče p prpuštění; být pskytvány v nestresujícím, bezpečném prstředí, které respektuje sukrmí, a za situace, kdy žádná ze stran není tlačena časem; být pskytvány zkušeným členem persnálu, schpným sdělvat infrmace tak, aby jim byl mžné snadn przumět; být pakvány tak čast, jak je pr jejich snazší pchpení nezbytné; být někým z persnálu zpětně věřeny, aby byl jisté, že je jak dítě, tak jeh rdiče správně pchpili. Dítě má práv vyjadřvat své vlastní názry a za předpkladu, že je schpn prbírané záležitsti náležitě pchpit, může i vetvat přístup rdičů ke zdravtnickým záznamům, jež jsu něm vedeny. v takvém případě je všem třeba, aby persnál přistupval ke zhdncení celé situace s maximální péčí. Dítěti by se měl dstávat chrany, pradenství a pdpry. Nemcniční persnál by nicméně měl zajistit, aby se nezbytnéh pradenství a pdpry dstal i rdičům, kteří mhu psychlgicku či sciální pmc a pradu ptřebvat rvněž. Je třeba pdnikat takvé krky, jež pvedu ke zmírnění fyzickéh i emčníh stresu.

4 Ke zmírnění fyzickéh i emčníh stresu a blesti, jež děti zažívají, je nutn přijímat preventivní patření ta by měla: být přizpůsbena individuálním ptřebám každéh knkrétníh dítěte; zahrnvat pskytvání infrmací a nabídku prgramů zaměřených na přípravu dětí a rdičů na pbyt v nemcnici, ať už jde plánvanu hspitalizaci neb akutní příjem; zahrnvat přípravu na plánvané zákrky a pskytnutí infrmací, jež s prváděním těcht zákrků suvisejí, a t předtím, než se k prvádění zákrku přistupí; zahrnvat pvzbuzvání k průběžnému a kntinuálnímu kntaktu s rdiči, surzenci a kamarády; spčívat také v nabízení herních a zábavních aktivit, dpvídajících věku a vývjvému stádiu dítěte; zajišťvat efektivní a sudbému pznání dpvídající léčbu blesti, aby byl mžn předcházet blesti, neb alespň mírnit blest, půsbenu v suvislsti s pskytváním péče: ať už během vyšetření a zákrků či během před- a pperačních stavů; pskytvat mezi jedntlivými zákrky či fázemi léčby dstatečný čas na dpčinek; nabízet pdpru rdičům, jejichž dítěti je pskytvána paliativní péče; předcházet pcitům samění a bezmci; usilvat prevenci takvých situací a úknů, které dítěti půsbí stres, neb jejich dpad alespň mírnit; rzpznávat případný strach a bavy dítěte, ať už jsu či nejsu vyjádřeny tevřeně, a náležitě na ně reagvat; vycházet z pznání, že pr dítě může být zdrjem stresu jak skutečnst, že musí pbývat v izlaci, tak kupříkladu zdravtní stav jeh splupacientů, a adekvátně na aktuální situaci reagvat; pskytvat klidný, stresujících vlivů zbavený a náležitě vybavený prstr, který dá dětem i rdičům příležitst uchýlit se d ústraní; vylučit pužívání mezvacích prstředků (vázání dětí). Aby byl mžné zmírnit nevyhnutelný fyzický i emční stres, blest a pržívané trápení, měly by být dětem i rdičům nabízeny: účinné nástrje, jejichž pmcí se budu mci vypřádat se situacemi a úkny, které jsu pr ně zdrjem nepříjemných pržitků; pdpra pr rdiče, dále patření, která zajistí chranu rdičů před nadměrnu zátěží, kteru by během péče své dítě mhli zakušet; kntakt s pracvníky sciálních služeb, psychlgy; kntakt pžádají-li něj s duchvními, svépmcnými skupinami a rganizacemi, pacientskými a rdičvskými skupinami, a rvněž s rganizacemi fungujícími na etnickém základě. Článek 5 Děti a rdiče mají práv pučeně se pdílet na veškerém rzhdvání, jež suvisí s pskytvanu zdravtnicku péčí. Práv dětí a rdičů pdílet se na zdravtnické péči, jež je dítěti pskytvána, vyžaduje d persnálu: aby dítěti i jeh rdičům pskytval adekvátní infrmace hledně aktuálníh zdravtníh stavu dítěte, navrhvaných frem léčby a péče, včetně jejích rizik a výhd, předpkládaných přínsů a cílů, a stejně tak hledně knkrétních krků, které mají být v jejím rámci pdniknuty; aby pskytl adekvátní infrmaci alternativních frmách léčby; aby rdičům pskytl dstatečnu pradu a pdpru, díky níž budu další navrhvaný pstup léčby schpni zhdntit;

5 aby si uvědmvali hdntu znalstí, zkušenstí, pznámek a pstřehů, s nimiž děti a rdiče v suvislsti s celkvu zdravtní situací dítěte i s jeh aktuálním zdravtním stavem přicházejí, a aby jich dkázali patřičně využít. Nezbytnu pdmínku pr t, aby se děti i rdiče mhli aktivně pdílet na rzhdvání, je, aby byli předem infrmváni všech patřeních a krcích, jež bude nutn prvést. Každé dítě by měl být chráněn před všemi zákrky a vyšetřeními, jež nejsu nezbytně nutné. Za úkn, který není nezbytně nutný, je v tmt kntextu pvažván jakýkli druh zdravtnickéh zákrku či vyšetření, z nějž pr dítě, jež je jím dtčen, nevyplývá žádný pzitivní příns. Článek 6 O děti by měl být pečván splečně s jinými dětmi, které mají stejné vývjvé ptřeby. Děti by neměly být hspitalizvány na ddělení pr dspělé. Splečná péče děti, jež mají stejné vývjvé ptřeby, se týká následujících blastí; není všem mezena jen na ně: dpčinek; zábava; skupinvé aktivity; aktivity pr děti smíšených věkvých skupin; ddělené místnsti a ddělené činnsti s hledem na věk a phlaví dětí; zvláštní úsilí je třeba věnvat zajištění ddělenéh ubytvání pr adlescenty; chranná patření pr děti se specifickými chrbami. Specifické ptřeby adlescentů by měly být naplňvány zajištěním adekvátníh zázemí (tj. prstru a jeh vybavení) a vhdných pdmínek pr trávení vlnéh času. Je třeba předcházet jakýmkli frmám segregace, zejména pak segregace zalžené na kulturních či etnických dlišnstech. Pečvat děti na dděleních, kde jsu sučasně léčeni dspělí pacienti, je zcela nepřijatelné, cž v praxi znamená, že: by děti neměly být přijímány na ddělení pr dspělé a že by tat ddělení neměla pečvat děti; by dspělí neměli být přijímáni na dětská ddělení a že by tat ddělení neměla pečvat dspělé; že by ve zdravtnických zařízeních měly být vytvřeny takvé pdmínky, aby péče děti a dspělé mhla prbíhat dděleně a samstatně i na takvých dděleních, jak jsu nemcniční příjem, phtvst, chirurgie, ambulance a denní stacináře; ttéž se týká i vyšetřven a šetřven. Pr návštěvy na dětských dděleních by neměla platit žádná věkvá mezení. Omezvání návštěvních hdin pr surzence a kamarády by se neměl řídit věkem návštěvníka, ale měl by vycházet výhradně z aktuálníh stavu nemcnéh dítěte a ze zdravtníh stavu těch, kd k němu přicházejí na návštěvu.

6 Článek 7 Děti by měly mít plnu příležitst ke hře, dpčinku a vzdělávání, přizpůsbenu jejich věku a zdravtnímu stavu, a péče by měla prbíhat v prstředí navrženém, vybaveném zařízeném a persnálně bsazeném tak, jak dpvídá jejich ptřebám. Děti všech věkvých skupin mají práv pbývat v prstředí, které dpvídá dětským ptřebám, a které reflektuje situace, v nichž se děti v nemcnici citají, a t bez hledu na t, v jaké části nemcnice péče ně prbíhá. Ttéž platí i pr ambulantní zařízení a pr všechna další místa, kde jsu děti léčeny neb vyšetřvány. Širší mžnsti pr hru, dpčinek a vzdělávání by měly: bnášet mj. dstupnst náležitých herních materiálů a pmůcek; zahrnvat dstatek času pr hru, a t sedm dní v týdnu; zhledňvat schpnsti (a zájmy) dětí všech věkvých skupin, něž se příslušné zařízení stará; inspirvat všechny děti k tvřivým činnstem; umžňvat, aby vzdělávání pkračval na té úrvni, jaké již dítě dsáhl. Vždy by měl být k dispzici dstatek náležitě kvalifikvanéh persnálu tak, aby byl mžné naplňvat ptřeby, jež děti mají zejména ptřebu hry, dpčinku a vzdělání, a t bez hledu na věk a zdravtní stav dětí. Všichni členvé persnálu, kteří s dětmi přicházejí d kntaktu, by měli chápat dětsku ptřebu hry a dpčinku. Prstr musí být p architektnické stránce a p stránce vnitřníh uspřádání kncipván tak, aby jeh vlastnsti dpvídaly ptřebám dětí všech věkvých skupin a všech diagnóz, které se v daném zařízení léčí. Prstředí by měl být natlik variabilní, aby je byl mžné přizpůsbit ptřebám dětí různéh věku, neměl by být zacílen jen na jednu knkrétní věkvu skupinu. Článek 8 O děti by měli pečvat členvé persnálu, jimž jejich prfesní průprava a reálné dvednsti umžňují adekvátně reagvat na fyzické, emční a vývjvé ptřeby dětí a jejich rdin. Na persnál pečující nemcné děti jsu kladeny specifické nárky, zejména pkud jde prfesní přípravu, knkrétní dvednsti a zvýšenu citlivst. Jen při splnění těcht kvalifikačních předpkladů mhu členvé persnálu naplňvat ptřeby dětí a jejich rdin. Všechny nemcnice a statní zdravtnická zařízení přijímající d své péče děti by měly zajistit, že děti budu vyšetřvány, léčeny a šetřvány výhradně persnálem, který je vzdělán v péči děti a dispnuje patřičnu znalstní a zkušenstní výbavu. Pkud je z nějakéh důvdu nutné, aby byl dětský pacient léčen dbrníkem bez pediatrickéh vzdělání, měla by tat léčba prbíhat jen za sučasné splupráce s persnálem, který je pr péči děti náležitě připraven a kvalifikván. Prfesní zdatnst a citlivst persnálu je nutn neustále udržvat na vyské úrvni, a t patřičným výcvikem a kntinuálním vzděláváním.

7 Znát ptřeby rdin a reflektvat je patří mezi základní předpklady pr t, aby byl mžné pskytvat rdičům v péči jejich dítě dstatečnu pdpru, a případně pkud je t nutné také zajistit pdpůrnu neb alternativní péči dítě v situaci, kdy by břímě, jež rdina nese, začal být nad její síly. Kvalifikvaný persnál dkáže rzpznat různé frmy zneužívání dětí a adekvátně na ně zareagvat. Členvé persnálu by měli pskytvat veškeru svu pdpru zejména v tm, aby rdiče dkázali zvládnut i takvu situaci, kdy se jejich nemcné dítě citne v kritickém stavu. Zvláště se t týká situací, kdy je hržen živt dítěte. Když nemcné dítě umírá, a také p smrti dítěte, se musí celé rdině dstat maximální pdpry, péče a pmci, jaku ptřebují, aby se s tut situací dkázali vyrvnat. Členvé persnálu by měli abslvvat takvu průpravu, která by jim umžnila truchlící rdině účinně pmci. Infrmace suvisející s úmrtím dítěte by měly být sdělvány se sucitem, citlivě, v sukrmí a sbně. Článek 9 Kntinuitu péče by měl zajišťvat tým, který dítě pečuje. Kntinuita se týká jak samtnéh pskytvání péče, tak persnálníh slžení týmu, který péči zajišťuje. Pžadavek na kntinuitu péče se vztahuje jak na péči pskytvanu v nemcnici, tak na následný přechd d ambulantníh neb dmácíh šetřvání. Th lze dsáhnut vzájemnu kmunikací všech zúčastněných a tím, že budu vzájemně splupracvat jak jeden tým. Týmvá práce vyžaduje mezený a pevně definvaný pčet sb, kteří navzájem splupracují jak skupina, jejíž půsbení je zalžen na kmplementaritě znalstí a vědmstí jedntlivých jejích členů a na existenci knzistentních, vnitřně sudržných standardů péče, zaměřené na fyzicku, emční, sciální a psychicku phdu dítěte. Článek 10 K dětem je vždy třeba přistupvat s taktem a pchpením a vždy by měl být respektván jejich sukrmí. Pr naplnění pdmínky taktu a pchpení při zacházení s dětmi je zaptřebí, aby: byl respektván také jejich práv na t, být dítětem; byl brán hled na jejich důstjnst, názry, ptřeby, individualitu a úrveň vývje, s přihlédnutím k případným handicapům a speciálním ptřebám; persnál dával dítěti zřetelně najev svu chtu k dialgu; na ddělení panvala atmsféra přátelství a důvěry; byly brány v úvahu nábženská víra a kulturní a etnické zázemí dítěte a jeh rdiny. Sukrmí nemcných dětí je třeba chránit vždy, bez hledu na jejich věk a vývjvu úrveň. Nezbytná patření zahrnují také: chranu před vystavváním tělesné nahty; chranu prti takvému zacházení a chvání, jež by pškzval sebeúctu dítěte neb měl za následek t, že by si dítě připadal zesměšňvané či pnižvané; práv stáhnut se d ústraní, být sám; práv kmunikvat s persnálem samtě, v sukrmí; práv na nenarušvanu vazbu s nejbližšími rdinnými příslušníky a přáteli.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

Je technika stará jako lidstvo samo. Všechny dávné civilizace všech světadílů znaly již před mnoha tisíci lety zázračné působení sopečného kamene.

Je technika stará jako lidstvo samo. Všechny dávné civilizace všech světadílů znaly již před mnoha tisíci lety zázračné působení sopečného kamene. Je technika stará jak lidstv sam. Všechny dávné civilizace všech světadílů znaly již před mnha tisíci lety zázračné půsbení spečnéh kamene. Terapie hrkými kameny spjuje sílu tří elementů země, hně a vdy.

Více

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr výrbku Obchdní jmén Fixatr Trinexapacethyl 250 EC 1.2 Příslušná určená pužití látky neb směsi a nedpručená pužití Příslušná určená

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: HELOSATE 450 SL Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.1.0, vytvřená dne: 27.03.2015 Nahrazená verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku

Více

AUTISMUS A LIDSKÁ PRÁVA

AUTISMUS A LIDSKÁ PRÁVA AUTISMUS A LIDSKÁ PRÁVA CHARTA PRÁV OSOB S AUTISMEM Charta byla přijata na 4. kongresu AUTISM-EUROPE v Haagu dne 10. května 1992. Podpis připojila i delegátka občanského sdružení AUTISTIK Jako písemnou

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Alba Čísl prduktu: 30004808(17) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: TESON Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Cuprzin prgress Čísl prduktu: 30004247(25) Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více