Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici."

Transkript

1 Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici, tak v jeh průběhu a p jeh sknčení. K jedntlivým článkům tht dkumentu byly pzději přidány dplňující kmentáře, jejichž účelem je usnadnit zavádění Charty d praxe. Kmentáře vytvřili autři půvdníh textu Charty z rku 1988 a pprvé je představili na 7. knferenci EACH, přádané v rce 2001 v Bruselu. Všech 18 tehdejších členů Asciace pté kmentáře schválil jak nedílnu sučást textu Charty. Kresby mhu pužívat puze členské rganizace EACH a puze v suvislsti s Chartu EACH, navíc pchpitelně s dkazem na autra; jiné využití kreseb pvlen není. V sučasné dbě má EACH 19 řádných členů ze 17 evrpských zemí a Japnska, náš Nadační fnd Klíček se v září 2008 stal prvním plnprávným členem ze zemí bývaléh scialistickéh tábra. Článek 1 Děti by d nemcnice měly být přijímány jen tehdy, pkud péče, kteru vyžadují, nemůže být stejně dbře pskytnuta v dmácím prstředí neb ambulantně. Před přijetím nemcnéh dítěte d nemcnice by měly být zváženy veškeré další vhdné frmy péče, ať už v dmácím prstředí, v ambulantním zařízení, a také srvnatelné frmy léčby, aby byl mžné nalézt nejvhdnější řešení. Práva nemcných dětí je třeba respektvat bez hledu na t, zda je jim péče, kteru dstávají, pskytvána v dmácím prstředí neb v nemcnici. Typ péče, kteru dítě dstává, by měl být pravidelně revidván s hledem na aktuální zdravtní stav dítěte tak, aby nedcházel ke zbytečnému prdlužvání pbytu v nemcnici. Rdičům nemcných dětí by se měl dstávat všech nezbytných infrmací, pmci a pdpry i tehdy, když péče dítě prbíhá v dmácím prstředí neb frmu ambulantních návštěv zdravtnickéh zařízení. Článek 2 Děti v nemcnici mají práv mít s sebu p celu dbu hspitalizace své rdiče neb jinu blízku sbu, rdiče zastupující. Práv všech dětí mít u sebe kdykli, bez mezení, své rdiče, je integrální sučástí péče děti v nemcnici. Pkud rdiče z nějakéh důvdu nemhu neb nechtějí převzít aktivní rli v péči své dítě, má dítě práv na péči jinéh vhdnéh člvěka, který je pr ně přijatelný. Práv dětí na t, aby u sebe kdykli měly své rdiče, se týká všech situací, kdy děti přítmnst svých rdičů ptřebují neb ptřebvat mhu, například: během nci, ať už se dítě prbudí, či nikli; během zákrků a/neb vyšetření, ať už k nim dchází či nedchází v lkální anestézii a ať už při nich jsu či nejsu pdávána sedativa; během uvádění d celkvé anestézie a bezprstředně p prbrání z ní; v bdbích, kdy je dítě v kómatu neb ve stavu částečnéh vědmí; v průběhu resuscitace, kdy je rdičům nutn nabízet maximální pdpru.

2 Článek 3 Všem rdičům by měl být nabídnut ubytvání a měl by se jim také dstat pmci a pdpry k tmu, aby s dítětem v nemcnici zůstali. Členvé persnálu, kteří mají příjem dítěte na starsti, by k setrvání v nemcnici s dítětem měli pvzbudit všechny rdiče, bez stanvvání jakýchkli kritérií neb výběrvých pdmínek. Členvé persnálu by rdičům měli pskytnut pradu, pvzbuzení a pdpru tak, aby se rdič mhl p zvážení své aktuální dmácí situace sám rzhdnut, zda se svým dítětem v nemcnici zůstane. Nemcnice by měly pskytvat dstatečný a vhdný prstr a náležité zázemí, aby rdičům umžnily splečný pbyt s jejich hspitalizvanými dětmi. T zahrnuje lůžk a přístup na sciální zařízení, míst, kde je mžné si dpčinut a najíst se, a úlžný prstr pr sbní věci. Setrvání s dítětem v nemcnici by pr rdiče neměl být spjen s dalšími výdaji a ztrátu výdělku. Rdiči, který své dítě v nemcnici dprvází, by v suvislsti s jeh pbytem u dítěte neměly vznikat žádné další náklady. Měl by mít nárk na bezplatný ncleh a v ideálním případě též na bezplatnu neb dtvanu stravu. Rdiče, kteří nemhu dcházet d zaměstnání neb dstát svým dmácím pvinnstem, by neměli trpět ztrátu výdělku ani dalšími výdaji způsbenými tím, že: zůstávají se svým dítětem v nemcnici; své dítě v nemcnici celdenně pečují; nějaká další sba se musí starat zdravé surzence nemcnéh dítěte, kteří zůstali dma. Rdiči, jemuž nedstatek financí brání v tm, aby se svým dítětem v nemcnici zůstal neb aby je navštěvval, by měla být pskytnuta výpmc (např. s úhradu cestvních výdajů a případných dalších nákladů). Rdiče by měli mít p dbu nemci dítěte nárk na placené vln, jež by vyrvnal ztrátu výdělku. (3) Aby se rdiče mhli pdílet na péči své hspitalizvané dítě, měli by být náležitě infrmváni chdu ddělení a pvzbuzváni k tmu, aby v nemcnici zaujímali aktivní rli. Persnál by měl rdičům usnadnit aktivní účast na péči dítě tím, že: rdiče plně infrmuje všem, c suvisí s péčí jejich dítě a s chdem ddělení; se s rdiči dhdne na těch blastech péče, které by rdiče rádi převzali sami; bude rdičům v pskytvání tét péče dávat svu pdpru; bude akceptvat rzhdnutí, jež rdiče učiní; s rdiči prdiskutuje ptřebné změny, pkud se ukáže, že péče, kteru rdiče pskytují, nepřispívá k úzdravě dítěte.

3 Článek 4 Děti a rdiče mají práv na infrmace pdávané takvým způsbem, jaký dpvídá jejich věku a chápání. Infrmace pr děti by: měla vycházet dpvídat věku a rzumvé vyspělsti knkrétníh dítěte a jeh vývjvé úrvni; měla vycházet z pchpení aktuální situace, v níž se dané dítě právě nachází; vycházet ze zhdncení schpnsti dítěte przumět pskytvaným infrmacím a vyjadřvat své vlastní názry; měla dítě pvzbuzvat k pkládání dalších tázek, zdpvídat tázky, které zazní, a dítě uklidňvat, vyjádří-li bavy, znepkjení neb strach; měla využívat dpvídajícím způsbem připravené infrmační materiály ve frmě verbální, audivizuální i písemné, pdpřené názrnými mdely, herními aktivitami, ppřípadě multimediálními prezentacemi; kdykli je t mžné, měly být pskytvány v přítmnsti rdičů. Infrmace pr rdiče by: měly být jasné a úplné; měly brát v úvahu aktuální situaci knkrétníh rdiče, zejména s hledem na pcity strachu, smutku, viny, úzkstí a stresu, které rdič může pciťvat v suvislsti se zdravtním stavem svéh dítěte; měly rdiče pvzbuzvat ke kladení dalších tázek; uspkjit případnu ptřebu dalších infrmací pskytnutím dkazů na další infrmační zdrje a na existující pdpůrné skupiny a rganizace; umžnit rdičům nemezvaný přístup k veškeré písemné či brazvé dkumentaci vztahující se k nemcnění jejich dítěte; neměly být rdičům tlumčeny prstřednictvím nemcnéh dítěte neb jeh surzenců. Aby pskytvané infrmace naplnily ptřeby jak dítěte, tak jeh rdičů, měly by: být pskytvány průběžně d přijetí pacienta p jeh prpuštění; bsahvat také infrmace hledně další péče p prpuštění; být pskytvány v nestresujícím, bezpečném prstředí, které respektuje sukrmí, a za situace, kdy žádná ze stran není tlačena časem; být pskytvány zkušeným členem persnálu, schpným sdělvat infrmace tak, aby jim byl mžné snadn przumět; být pakvány tak čast, jak je pr jejich snazší pchpení nezbytné; být někým z persnálu zpětně věřeny, aby byl jisté, že je jak dítě, tak jeh rdiče správně pchpili. Dítě má práv vyjadřvat své vlastní názry a za předpkladu, že je schpn prbírané záležitsti náležitě pchpit, může i vetvat přístup rdičů ke zdravtnickým záznamům, jež jsu něm vedeny. v takvém případě je všem třeba, aby persnál přistupval ke zhdncení celé situace s maximální péčí. Dítěti by se měl dstávat chrany, pradenství a pdpry. Nemcniční persnál by nicméně měl zajistit, aby se nezbytnéh pradenství a pdpry dstal i rdičům, kteří mhu psychlgicku či sciální pmc a pradu ptřebvat rvněž. Je třeba pdnikat takvé krky, jež pvedu ke zmírnění fyzickéh i emčníh stresu.

4 Ke zmírnění fyzickéh i emčníh stresu a blesti, jež děti zažívají, je nutn přijímat preventivní patření ta by měla: být přizpůsbena individuálním ptřebám každéh knkrétníh dítěte; zahrnvat pskytvání infrmací a nabídku prgramů zaměřených na přípravu dětí a rdičů na pbyt v nemcnici, ať už jde plánvanu hspitalizaci neb akutní příjem; zahrnvat přípravu na plánvané zákrky a pskytnutí infrmací, jež s prváděním těcht zákrků suvisejí, a t předtím, než se k prvádění zákrku přistupí; zahrnvat pvzbuzvání k průběžnému a kntinuálnímu kntaktu s rdiči, surzenci a kamarády; spčívat také v nabízení herních a zábavních aktivit, dpvídajících věku a vývjvému stádiu dítěte; zajišťvat efektivní a sudbému pznání dpvídající léčbu blesti, aby byl mžn předcházet blesti, neb alespň mírnit blest, půsbenu v suvislsti s pskytváním péče: ať už během vyšetření a zákrků či během před- a pperačních stavů; pskytvat mezi jedntlivými zákrky či fázemi léčby dstatečný čas na dpčinek; nabízet pdpru rdičům, jejichž dítěti je pskytvána paliativní péče; předcházet pcitům samění a bezmci; usilvat prevenci takvých situací a úknů, které dítěti půsbí stres, neb jejich dpad alespň mírnit; rzpznávat případný strach a bavy dítěte, ať už jsu či nejsu vyjádřeny tevřeně, a náležitě na ně reagvat; vycházet z pznání, že pr dítě může být zdrjem stresu jak skutečnst, že musí pbývat v izlaci, tak kupříkladu zdravtní stav jeh splupacientů, a adekvátně na aktuální situaci reagvat; pskytvat klidný, stresujících vlivů zbavený a náležitě vybavený prstr, který dá dětem i rdičům příležitst uchýlit se d ústraní; vylučit pužívání mezvacích prstředků (vázání dětí). Aby byl mžné zmírnit nevyhnutelný fyzický i emční stres, blest a pržívané trápení, měly by být dětem i rdičům nabízeny: účinné nástrje, jejichž pmcí se budu mci vypřádat se situacemi a úkny, které jsu pr ně zdrjem nepříjemných pržitků; pdpra pr rdiče, dále patření, která zajistí chranu rdičů před nadměrnu zátěží, kteru by během péče své dítě mhli zakušet; kntakt s pracvníky sciálních služeb, psychlgy; kntakt pžádají-li něj s duchvními, svépmcnými skupinami a rganizacemi, pacientskými a rdičvskými skupinami, a rvněž s rganizacemi fungujícími na etnickém základě. Článek 5 Děti a rdiče mají práv pučeně se pdílet na veškerém rzhdvání, jež suvisí s pskytvanu zdravtnicku péčí. Práv dětí a rdičů pdílet se na zdravtnické péči, jež je dítěti pskytvána, vyžaduje d persnálu: aby dítěti i jeh rdičům pskytval adekvátní infrmace hledně aktuálníh zdravtníh stavu dítěte, navrhvaných frem léčby a péče, včetně jejích rizik a výhd, předpkládaných přínsů a cílů, a stejně tak hledně knkrétních krků, které mají být v jejím rámci pdniknuty; aby pskytl adekvátní infrmaci alternativních frmách léčby; aby rdičům pskytl dstatečnu pradu a pdpru, díky níž budu další navrhvaný pstup léčby schpni zhdntit;

5 aby si uvědmvali hdntu znalstí, zkušenstí, pznámek a pstřehů, s nimiž děti a rdiče v suvislsti s celkvu zdravtní situací dítěte i s jeh aktuálním zdravtním stavem přicházejí, a aby jich dkázali patřičně využít. Nezbytnu pdmínku pr t, aby se děti i rdiče mhli aktivně pdílet na rzhdvání, je, aby byli předem infrmváni všech patřeních a krcích, jež bude nutn prvést. Každé dítě by měl být chráněn před všemi zákrky a vyšetřeními, jež nejsu nezbytně nutné. Za úkn, který není nezbytně nutný, je v tmt kntextu pvažván jakýkli druh zdravtnickéh zákrku či vyšetření, z nějž pr dítě, jež je jím dtčen, nevyplývá žádný pzitivní příns. Článek 6 O děti by měl být pečván splečně s jinými dětmi, které mají stejné vývjvé ptřeby. Děti by neměly být hspitalizvány na ddělení pr dspělé. Splečná péče děti, jež mají stejné vývjvé ptřeby, se týká následujících blastí; není všem mezena jen na ně: dpčinek; zábava; skupinvé aktivity; aktivity pr děti smíšených věkvých skupin; ddělené místnsti a ddělené činnsti s hledem na věk a phlaví dětí; zvláštní úsilí je třeba věnvat zajištění ddělenéh ubytvání pr adlescenty; chranná patření pr děti se specifickými chrbami. Specifické ptřeby adlescentů by měly být naplňvány zajištěním adekvátníh zázemí (tj. prstru a jeh vybavení) a vhdných pdmínek pr trávení vlnéh času. Je třeba předcházet jakýmkli frmám segregace, zejména pak segregace zalžené na kulturních či etnických dlišnstech. Pečvat děti na dděleních, kde jsu sučasně léčeni dspělí pacienti, je zcela nepřijatelné, cž v praxi znamená, že: by děti neměly být přijímány na ddělení pr dspělé a že by tat ddělení neměla pečvat děti; by dspělí neměli být přijímáni na dětská ddělení a že by tat ddělení neměla pečvat dspělé; že by ve zdravtnických zařízeních měly být vytvřeny takvé pdmínky, aby péče děti a dspělé mhla prbíhat dděleně a samstatně i na takvých dděleních, jak jsu nemcniční příjem, phtvst, chirurgie, ambulance a denní stacináře; ttéž se týká i vyšetřven a šetřven. Pr návštěvy na dětských dděleních by neměla platit žádná věkvá mezení. Omezvání návštěvních hdin pr surzence a kamarády by se neměl řídit věkem návštěvníka, ale měl by vycházet výhradně z aktuálníh stavu nemcnéh dítěte a ze zdravtníh stavu těch, kd k němu přicházejí na návštěvu.

6 Článek 7 Děti by měly mít plnu příležitst ke hře, dpčinku a vzdělávání, přizpůsbenu jejich věku a zdravtnímu stavu, a péče by měla prbíhat v prstředí navrženém, vybaveném zařízeném a persnálně bsazeném tak, jak dpvídá jejich ptřebám. Děti všech věkvých skupin mají práv pbývat v prstředí, které dpvídá dětským ptřebám, a které reflektuje situace, v nichž se děti v nemcnici citají, a t bez hledu na t, v jaké části nemcnice péče ně prbíhá. Ttéž platí i pr ambulantní zařízení a pr všechna další místa, kde jsu děti léčeny neb vyšetřvány. Širší mžnsti pr hru, dpčinek a vzdělávání by měly: bnášet mj. dstupnst náležitých herních materiálů a pmůcek; zahrnvat dstatek času pr hru, a t sedm dní v týdnu; zhledňvat schpnsti (a zájmy) dětí všech věkvých skupin, něž se příslušné zařízení stará; inspirvat všechny děti k tvřivým činnstem; umžňvat, aby vzdělávání pkračval na té úrvni, jaké již dítě dsáhl. Vždy by měl být k dispzici dstatek náležitě kvalifikvanéh persnálu tak, aby byl mžné naplňvat ptřeby, jež děti mají zejména ptřebu hry, dpčinku a vzdělání, a t bez hledu na věk a zdravtní stav dětí. Všichni členvé persnálu, kteří s dětmi přicházejí d kntaktu, by měli chápat dětsku ptřebu hry a dpčinku. Prstr musí být p architektnické stránce a p stránce vnitřníh uspřádání kncipván tak, aby jeh vlastnsti dpvídaly ptřebám dětí všech věkvých skupin a všech diagnóz, které se v daném zařízení léčí. Prstředí by měl být natlik variabilní, aby je byl mžné přizpůsbit ptřebám dětí různéh věku, neměl by být zacílen jen na jednu knkrétní věkvu skupinu. Článek 8 O děti by měli pečvat členvé persnálu, jimž jejich prfesní průprava a reálné dvednsti umžňují adekvátně reagvat na fyzické, emční a vývjvé ptřeby dětí a jejich rdin. Na persnál pečující nemcné děti jsu kladeny specifické nárky, zejména pkud jde prfesní přípravu, knkrétní dvednsti a zvýšenu citlivst. Jen při splnění těcht kvalifikačních předpkladů mhu členvé persnálu naplňvat ptřeby dětí a jejich rdin. Všechny nemcnice a statní zdravtnická zařízení přijímající d své péče děti by měly zajistit, že děti budu vyšetřvány, léčeny a šetřvány výhradně persnálem, který je vzdělán v péči děti a dispnuje patřičnu znalstní a zkušenstní výbavu. Pkud je z nějakéh důvdu nutné, aby byl dětský pacient léčen dbrníkem bez pediatrickéh vzdělání, měla by tat léčba prbíhat jen za sučasné splupráce s persnálem, který je pr péči děti náležitě připraven a kvalifikván. Prfesní zdatnst a citlivst persnálu je nutn neustále udržvat na vyské úrvni, a t patřičným výcvikem a kntinuálním vzděláváním.

7 Znát ptřeby rdin a reflektvat je patří mezi základní předpklady pr t, aby byl mžné pskytvat rdičům v péči jejich dítě dstatečnu pdpru, a případně pkud je t nutné také zajistit pdpůrnu neb alternativní péči dítě v situaci, kdy by břímě, jež rdina nese, začal být nad její síly. Kvalifikvaný persnál dkáže rzpznat různé frmy zneužívání dětí a adekvátně na ně zareagvat. Členvé persnálu by měli pskytvat veškeru svu pdpru zejména v tm, aby rdiče dkázali zvládnut i takvu situaci, kdy se jejich nemcné dítě citne v kritickém stavu. Zvláště se t týká situací, kdy je hržen živt dítěte. Když nemcné dítě umírá, a také p smrti dítěte, se musí celé rdině dstat maximální pdpry, péče a pmci, jaku ptřebují, aby se s tut situací dkázali vyrvnat. Členvé persnálu by měli abslvvat takvu průpravu, která by jim umžnila truchlící rdině účinně pmci. Infrmace suvisející s úmrtím dítěte by měly být sdělvány se sucitem, citlivě, v sukrmí a sbně. Článek 9 Kntinuitu péče by měl zajišťvat tým, který dítě pečuje. Kntinuita se týká jak samtnéh pskytvání péče, tak persnálníh slžení týmu, který péči zajišťuje. Pžadavek na kntinuitu péče se vztahuje jak na péči pskytvanu v nemcnici, tak na následný přechd d ambulantníh neb dmácíh šetřvání. Th lze dsáhnut vzájemnu kmunikací všech zúčastněných a tím, že budu vzájemně splupracvat jak jeden tým. Týmvá práce vyžaduje mezený a pevně definvaný pčet sb, kteří navzájem splupracují jak skupina, jejíž půsbení je zalžen na kmplementaritě znalstí a vědmstí jedntlivých jejích členů a na existenci knzistentních, vnitřně sudržných standardů péče, zaměřené na fyzicku, emční, sciální a psychicku phdu dítěte. Článek 10 K dětem je vždy třeba přistupvat s taktem a pchpením a vždy by měl být respektván jejich sukrmí. Pr naplnění pdmínky taktu a pchpení při zacházení s dětmi je zaptřebí, aby: byl respektván také jejich práv na t, být dítětem; byl brán hled na jejich důstjnst, názry, ptřeby, individualitu a úrveň vývje, s přihlédnutím k případným handicapům a speciálním ptřebám; persnál dával dítěti zřetelně najev svu chtu k dialgu; na ddělení panvala atmsféra přátelství a důvěry; byly brány v úvahu nábženská víra a kulturní a etnické zázemí dítěte a jeh rdiny. Sukrmí nemcných dětí je třeba chránit vždy, bez hledu na jejich věk a vývjvu úrveň. Nezbytná patření zahrnují také: chranu před vystavváním tělesné nahty; chranu prti takvému zacházení a chvání, jež by pškzval sebeúctu dítěte neb měl za následek t, že by si dítě připadal zesměšňvané či pnižvané; práv stáhnut se d ústraní, být sám; práv kmunikvat s persnálem samtě, v sukrmí; práv na nenarušvanu vazbu s nejbližšími rdinnými příslušníky a přáteli.

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací.

Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací. Tt šklení ISMS vyplývá z rzhdnutí managementu NT zavést v nemcnici systém řízení bezpečnsti infrmací (ISMS) a jeh abslvvání je pvinné pr všechny zaměstnance NT. Základní dkumenty ISMS: Plitika systému

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Dotazník pro majitele kočky

Dotazník pro majitele kočky Dtazník pr majitele kčky Záznam připravil/a: Majitel: Jmén majitele: Telefn: E-mail: Adresa: Kčka: Jmén zvířete: Věk zvířete: Plemen zvířete: Phlaví zvířete: Kastrát: ANO/NE V klika letech byl zvíře kastrván?

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 2 Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 3 OBSAH I. Rdiče a rdina v živtě dítěte MUDr. Petra Uhlíkvá, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlvy... 5 II. Ptřebnst

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více