HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A"

Transkript

1 HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 5 6/2010 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Sluba stráného Zaplatit cenu Úvaha Toma Whita Jak jsem potkal poutníky Zprávy ze svìta

2 Nakladatelství STE FA NOS nabízí: Rasooli & Allan Lékaø z Kur dis tá nu Pøíbìh o obrácení mus lim ského mullaha. A5, 134 stran, cena 77 Kè. Richard Wurmbrand Vítìzná víra Inspi rující ètení na téma køesanské ví ry a svìdectví cm, 176 stran, cena 120 Kè. Ken Anderson Smìlý jako beránek ivotní pøíbìh známého èínského køes an ského di si den ta. A6, 170 stran, váz. 137 Kè. Pavel Rejchrt Dvanáct kázání Sbírka kázání èeského malíøe, bás níka a li teráta z posledních deseti let, ve kterých se autor za mýšlí nad duchovní situací souèasného køes- anstva i spo leè nos ti. Váz. broura, cm, 96 stran, 147 Kè. John Bunyan Milost pøehojná Duchovní autobiografie Johna Bunyana. 11,5 17,5 cm, 192 stran, cena 157 Kè. John R. Weinlick Hrabì Zinzendorf ivotní pøíbìh hrabìte Mikuláše Lud víka Zinzen dorfa, nejvýznamnìjšího pøed sta vi tele Obno vené Jednoty bra tr ské. Vázaná broura, cm, 232 stran, cena 175 Kè. Hermann Hartfeld Víra navzdory KGB Autentické vyprávìní o pronásledování køes anù v Sovìtském svazu v šedesátých letech cm, 304 stran, cena 177 Kè. Richard Wurmbrand Kristus na i dov ské cestì Autor sám idovského pùvodu uvauje na i dovské téma cm, 248 stran, cena 175 Kè. Sam Wellman William Carey Kniha o ivotì anglického misionáøe v In dii. Vázaná broura, cm, 160 stran, cena 167 Kè. Milena Kolmanová Kruh z malièkých Povídky evangelické spisovatelky z pro støedí ly ric ké ji ho èes ké krajiny z období vá leèných a po vá leèných let. Vázaná, 11,5 17,5 cm, 160 stran, cena 147 Kè. Mike Fearon Martin Luther Beletrizovaná biografie jedné z klíèových po stav historie køesanství. Vázaná broura, cm, 112 stran, cena 165 Kè. Anatolij Granovskij Byl jsem agentem NKVD Memoáry agenta sovìtské tajné sluby, pù so bí ho krátce také v pováleèném Èes ko slovensku. cí- Vázaná s pøebalem, cm, 288 stran, cena 245 Kè. Tom White Akce Kuba Po sedmnácti mìsících vìzení na Kubì vy prá ví au tor vzru šu jí cí pøíbìh církve trpící za tøti no vou opo nou. A6, 230 stran, cena 83 Kè. Darlene Deiblerová-Roseová Ve stínu vycházejícího slunce Podivuhodný pøíbìh americké misionáøky v japonském zajetí za druhé svìtové války. Vázaná s pøebalem, cm, 288 str., cena 248 Kè. Richard Wurmbrand Vìzeòské zdi kdyby promluvily Autorova kázání, sestavená na samovazbì, která jsou pozoruhodným a jedineèným do ku men tem o hlu bi nách køesanské víry upro støed nelidského teroru a zou fal ství. Vázaná, cm, 136 stran, cena 185 Kè. Sam Wellman Jan Kalvín Biografie slavného reformátora. Vázaná broura, cm, 160 stran, cena 225 Kè Bratr Andrew Pašerákem ve slubách Nejvyššího Kniha popisuje zaèátky sluby bratra An dre wa. Díky této knize se mnozí západní køesané zaèali zajímat o utr pe ní svých spoluvìøících v totalitních zemích a mnohým rovnì po moh la nalézt víru v Jeíše Krista. Vázaná s pøebalem, cm, 262 str., cena 245 Kè Nabízené knihy z nakladatelství STE FA NOS si mùete objednat na naší adrese, uve de né na zadní stranì obálky. Poštovné ani balné není úètováno. Ukázky knih naleznete na internetové adrese mucednici.prayer.cz (nebo HLAS MUÈEDNÍKÙ 5 6 / 2010 FOTO NA PRVNÍ STRANĚ VAZBY: Policisté se snaží chránit pronásledované křesťany v Indonésii

3 R I C H A R D W U R M B R A N D N A P S A L Sluba stráného Øeknu-li o svévolníkovi: Svévolníku, ze møeš, a ty bys nepromluvil a nevaroval ho pøed jeho cestou, ten svévolník zemøe za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovìdnosti tebe. (Ezechiel 33,8) Naši milovaní! V roce 1989 probìhla antikomunistická revoluce v Rumunsku, ve které byli diktátor Ceausescu a jeho ena odsouzeni k smrti a zastøeleni. Záhy nato jsem mohl se svou enou navštívit Rumunsko, naši vlast, a kázat v Oradeu v nejvìtším baptistickém sboru v Evropì. Bylo tam tehdy pøítomno asi lidí. Protoe všichni vìdìli, e jsme za komunismu strávili mnoho let ve vìzení, èekal kadý, e pronesu øeè, která bude odsuzovat zvrácenost svreného tyrana. Místo toho jsem øekl: Lituji, e jsem nebyl zde, kdy byl Ceausescu sou- zen. Postavil bych se dobrovolnì na jeho obranu. Posluchaèi zalapali po dechu. Pokraèoval jsem: Øeknu zde to, co bych øekl pøed soudem. Byl jsem nìjakou dobu ve vìzení s jedním dùstojníkem policie z doby pøed komunismem. Byl to velmi zboný pravoslavný køesan. Èasto se modlil a mluvil o své víøe. Byl odsouzen na 20 let za to, e vedl za války vyšetøování proti mladému patnáctiletému komunistovi, který rozdával protiváleèné letáky. Protoe Rumunsko bylo spojencem nacistického Nìmecka, byla taková aktivita trestná. Jakou mìl tento køesan nádhernou pøíleitost! Mìl pøed sebou mladého ateistu, který byl ještì dítìtem. Mohl se pokusit získat ho pro Krista. Místo toho ho krutì bil, jak bylo tehdy na policii zvykem. Kadým úderem upevòoval v tomto chlapci pøesvìdèení, e køesanství je brutální, plné nenávisti a e ideál komunismu, pro který se nadchl, je správný. Jméno tohoto mladíka bylo Ceausescu. Osobnì se setkal s èlovìkem, který prohlašoval, e je køesanem. V oèích tohoto mladého idealisty stoupence falešného ideálu, ale pøesto idealisty bylo køesanství vidìno jako nìco opovreníhodného. Po letech se Ceausescu stal komunistickým vùdcem Rumunska. Nechal uvìznit, muèit a zabít mnoho nevinných. Nebyla jeho vina jen èá- 1

4 Richard Wurmbrand káe v Rumunsku. 2 steèná? Kolik z nás, rumunských køes- anù, aktiv nì šíøilo evangelium jemu podobným lidem. Byli jsme postaveni jako stráci mezi náš lid. Nevarovali jsme jej pøed zlem ateismu. Nemohu komunismus naøknout bez dodatku, mùj høích, mùj høích, mùj velký høích! Kvùli naší nedbalosti v získávání duší pro Krista se nìkteøí stali kriminálníky. Odpus mnì i jim Kdy jsem byl v jedné rumunské vìznici, vhodili dozorci jednoho dne do mé cely nìjakého knìze, kterého pøedtím krutì muèili. Ptal jsem se ho: Mùeš se modlit Otèe, odpus jim? Knìz odpovìdìl: Nemohu. Má modlitba je: Otèe, odpus mì i jim. Kdybych byl lepším knìzem, moná by bylo o nìco ménì muèitelù. Ke konci kázání v Oradeu jsem øekl: Je správné, kdy odsuzujete komunismus, pod kterým jste mnoho trpìli, ale musíte dodat, také my jsme hroznì zhøešili. Komunisté jsou lidské bytosti. Nìkteøí z nich mohli být získáni pro evangelium lásky, kdybychom všichni naplnili to, co je pro kadého køesana povinností získávat duše pro Krista. Mnozí se mnou souhlasili. Nìkteøí mé kázání kritizovali slovy: Wurmbrand nerozlišuje; dìlá z nás stejné høíšníky, jakými jsou komunisté. My jsme však jiní. Ale já jsem se svému zpùsobu myšlení nauèil od Jeíše. Kdy mu øekli, e Pilát nechal usmrtit nìkteré Galilejské, jeho krajany, nemluvil bombasticky proti tomuto katanovi. (Kolik idù se snailo získat Piláta pro Boha Izraele?) Místo toho varoval Izraelce, o kterých vìdìl, e jsou høíšnici, slovy: Nebudete-li èinit pokání, všichni podobnì zahynete (Lukáš 13,3). Obrácení potencionálního násilníka Ve svém raném dìtství i pozdìji v mládí jsem byl konfrontován s ohromnou zlobou. Nenávidìl jsem lidi. Nemohu si vzpomenout, e bych ve svém raném mládí nìkoho miloval. Ve škole jsem se zabýval obory, jako je algebra a geometrie, aèkoli jsem vìdìl, e mi pozdìji v ivotì nebudou pøíliš uiteèné. Nikdo, ani jediný èlovìk mi neøekl, co je smyslem ivota. Nemìl jsem ádnou náboenskou ani etickou výchovu. Jednou mì jeden knìz vzal láskyplnì do náruèe a øekl mi nìkolik slov o Jeíši. Ale tento dobrý knìz mìl pravdìpodobnì mnoho dìtí, kterým mìl ukázat lásku a dále se o mì nestaral. Z pravoslavného kostela, do kterého jsem jednou ze zvìdavosti vešel, jsem byl vyhnán jako špinavé idovské dítì. Byl jsem plný nenávisti. Kadá teroristická skupina by mì mohla snadno získat pro své kriminální èiny. Nebyl bych odmítl.

5 Právì jsem dopsal knihu Jeíš pøítel teroristù. Tato kniha má být vytištìna v nìkolika jazycích ve vìtším vydání a rozdána teroristùm. Mìl jsem pocit, e bych mohl najít cestu k jejich srdcím, protoe jsem býval stejný jako oni. Vìrný stráce Pak mì jednoho dne zastavil na ulici tesaø jménem Kristián Wolf- kes. Vìdìl, e má být strácem. Mìl pro kadého èlovìka poselství mi moøádné dùleitosti. Øekl mi o smyslu ivota a Pánu ivota. Vìnoval se mi kadý den. Dal mi Bibli a vysvìtloval mi její poselství. Pozdìji jsem se dovìdìl, e se se svou enou za mne a mou manelku horlivì modlili. To on mnì pøivedl ke spasení. Kdyby nebylo jeho, moná bych dnes byl kriminálník, rebelant, násilník nebo nìco podobného. Kdyby však svou slubu zanedbal, byly by moje høíchy také høíchy jeho. Je zloèinem vìdìt, jak zmìnit dítì ïáblovo na dítì Boí, a neudìlat to. Není høíchem jen to, e se páchá nìco zlého, ale také existuje høích opomenutí a zanedbání. Zkušujme sami sebe a naplòujme svá poslání! Ezechiel øíká, e Bùh nás bude volat k odpovìdnosti za krev tìch, které jsme nevarovali. Za kolik ivotù bude kadý z nás zodpovìdný? Misie vás obvykle ádají o podporu pro své misionáøe. Ale to zdaleka nestaèí. Vaši sousedé a spolupracovníci jsou vaším misijním polem. Nepomíjejte jen tak ty, které potkáváte na ulici. Zastavte nìkoho a varujte ho, jako jsem byl varován já. Nepochopitelné èínské utrpení Krátce po svém obrácení jsem se setkal s anglickým pastorem jménem James Adeney. Byl misionáøem idù. Jednou mi øekl: Bùh musí velmi milovat Èíòany. Dùkazem je, e je to nejlidnatìjší národ. Kdo se nemodlí za Èínu, nemá o modlitbì ponìtí. Uposlechli jsme jeho rady. V Èínì pøedèili komunisté v krutostech své soudruhy z jiných zemí. V Reader s Digest (srpen 93) jsme mohli èíst o muèení nìkolik podrobností, které byly obsaeny v oficiálních dokumentech. Nahlédl do nich Zhong Yi, známý disident. V jednom z tìchto dokumentù se doèetl, e jistý Deng byl neoficiálním soudem Rudých gard odsouzen k smrti. Jeden komunista mu rozpáral bøicho noem, vyòal srdce a játra a nakrájel je na prouky. Usmaené na oleji pak byly pojídány davem. Tento kanibalismus naøídili Maovi vládní úøedníci! Dokumenty dokládaly celou stovku takových pøípadù v pìti distrik- tech. O kolik víc lidí asi padlo za obì takovému kanibalismu v celé Èínì? Mnoho Èí òanù o tìchto hrùzách vìdìlo. Tyto zloèiny se dìly za pøítomnosti velkého mnoství lidu. Vìdìli také, e být køesanem je povaováno za zloèin, a také bylo mnoho køesanù udáno. A pøesto se mnoho Èíòanù obrátilo ke køesanství. Kdy byli pøipraveni tolik vytrpìt, proè bychom se my mìli zaleknout menších køíù, které musíme nést? 3

6 Láska ke kanibalùm Pláèeme s plaèícími, ale to nestaèí. Milujme také své nepøátele, vèetnì kanibalù. Ti, kteøí riskovali nebo dokonce ztratili svùj ivot pro víru, byli cem úsilí misionáøù. Ale v Èínì bylo misionáøù jen málo. Velké èásti zemì zùstaly nezasaeny a materiální podpora šíøení evangelia byla jen malá. Kolik z nás vzalo vùbec na vìdomí pouhou existenci Èíny a snaí se pro ni nìco dìlat? Pøispìli jsme alespoò nepatrným obnosem nebo mod- litbou k tomu, aby mohl být Èíòanùm zvìstován Kristus? Kdybychom to udìlali, moná jsme mohli zabránit tomu, aby se z jednoho Èíòana nestal ovo- kanibal. Mìli jsme monost varovat ho. Cítím vinu na jeho zlobì i za krev jeho obìti. A vy? Chceme se alespoò od nynìjška polepšit? Nebylo by moné obrátit fanatického komunistu nebo muslima, nebo ho alespoò pøimìt k tomu, aby nejednal tak brutálnì, kdybychom mu vtiskli do ruky evangelium? Existuje vùbec monost zmìnit lidi, kteøí jsou tak strašnì zlí? Pavel øíká, e ano. Vdy on sám byl, jak o sobì øíká, první z høíšníkù (1 Timoteovi 1,15), pronásledovatel církve. Pak se mu zjevil Jeíš a uèinil ho poslem nebeské lásky. Nemìl by v nás tento pøíklad vzbuzovat touhu po zvìstování Jeíše i jiným násilníkùm? Rusko Ruskou komunistickou stranu (bolševiky) zaloil Lenin, èlovìk, který nenávidìl Boha. Jeho spolupracovník Trockij napsal, jak Lenin k této nenávisti pøišel. Kdy byl malý chlapec, zaslechl, jak se jeho otec ptal jednoho pravoslavného knìze: Co mám dìlat se svým synem? Nechce chodit do kostela. Knìz odpovìdìl: Bít ho! Bít ho! Vzbouøený Le nin si strhl køíek, který nosil na krku. Ponìvad mu pøipadalo, e køesanství je k nìmu lhostejné a chladné, zaèal ho od té chvíle nenávidìt. Pozdìji Lenin napsal: Nejnepatrnìjší zmínka o Bohu je horší ne tisíce epidemií a pøírodních katastrof. To je vrchol nenávisti: náboenství je horší ne zemìtøesení nebo tøeba rakovina! Pøes krvavou revoluci se Lenin stal diktátorem Ruska a pøikazoval: Zabíjejte! Zabíjejte mnoho knìí. Desetitisíce kostelù bylo znièeno, zavradìni byli nejen knìí, ale také statisíce nevinných obìtí. Opakování, Zabíjejte! Zabíjejte! je ozvìnou onoho Bít ho! Bít ho!, které slyšel v dìtství. Zkusme si pøedstavit, jak by to s Leninem dopadlo, kdyby tehdy slyšel, jak jeho otci dal onen knìz moudrou, laskavou odpovìï a udìlal si èas, aby se sdílel s chlapcem o svaté poslání církve. Nalezly naše dìti duchovní, kteøí by je varovali pøed nástrahami ivota? il jsem v køesanské zemi. V sousedním domì bydlel knìz. Vzpomínám, jak na nás køièel, protoe ho rušilo, kdy jsme si jako dìti hráli. Nebylo by lepší, kdyby si šel na chvilku s námi hrát? Nejsou vinni Lenin a Trockij jen èásteènì? V jejich pamìtech není ani zmínka o tom, e by se setkali 4

7 s vìøícími. Pøed smrtí prý Lenin øekl: Kdybych mìl deset Františkù z Assisi jako vzory pro lásku. Jen tehdy bych mohl Rusko zmìnit k lepšímu. Bylo však pøíliš pozdì. Odvrate se od televize! Nepromaròujte èas v neuiteèných zábavách! Jste strácem èi strákyní. Mùete se stát tím, kdo zanechá lidstvu jako odkaz to, e Komunisté stále touí po návratu k moci. bude o jednoho zlého èlovìka ménì. Leninova mrtvola byla nabalzamována a vystavena v mauzoleu. Mi lióny lidí ze všech zemí pøijídìli, aby vzdali této mumii poctu jako bohu. Stalinova tragédie Lenin byl následován Stalinem, synem vroucí, ale nevzdìlané køes- anské matky. Ta ho poslala studovat do semináøe. Ale ne všechny semináøe jsou tím, èím by mìly být: líhní svatých. Uèí se v nich dogmatika, církevní historie, øeètina, hebrejština, ale nikoliv sebeobì a svatost. Alespoò pokud jde o protestantské semináøe, odvauji se tvrdit, e kdybyste se zeptali absolventù na jména pìti známých sportovcù, znali by odpovìï. Ale nebudou znát jména pìti lidí, kteøí zemøeli v tomto století jako køesanští muèedníci. Pro budoucí pastory je velmi dùleité, aby znali ivoty svatých. Stalin také pocioval, e v semináøi panuje atmosféra ruského nacionalismu, který mu dokonce nedovoloval pouívat gruzínštinu jeho mateøský jazyk. Semináø opustil jako pøesvìdèený ateista. Jsme stráci. Bdíme také nad seminaristy? Jsou jejich profesoøi pøipraveni dát za své ovce ivoty? Touíme, abyste se sami stali misionáøi a stráci, kdekoli budete. Nedìlejme si iluze. Veliké osobnosti víry, jako Áron, Samuel nebo David, nebyli schopni pøivést k Bohu dokonce ani své dìti. Ani Jeíšovi bratøi nevìøili. Ale nìkteøí budou. Vy se na tom mùete podílet. Vaší zásluhou mùe být o jednoho svatého více a o jednu nièemnost ménì. V Kristu váš [Richard Wurmbrand ( ) rumunský luterský faráø, který byl pro svou víru vìznìn ètrnáct let v komunistickém aláøi. Po odchodu na Západ zaloil se svou manelkou Sabinou v roce 1967 mezinárodní misijní organizaci, jejím cílem je pomáhat pronásledovaným køesanùm. Tento èlánek pochází z amerického zpravodaje Hlasu muèedníkù z bøezna 1994 redakènì upraveno a zkráceno.] 5

8 P R O N Á S L E D O V A N Á C Í R K E V D N E S 6 Zaplatit cenu Indonésie Rahmat si odpykával trest v jednom indonéském vìzení za loupené pøepadení. Tøebae byl muslimem, chtìl se nìco více dovìdìt o Kristu. Kdy mu jeho spoluvìzeò mu daroval Bibli, èetl ji Rahmat nìkolik nocí. Rahmat by Bibli témìø pøeèetl celou, kdyby ji v Rahmatovì úkrytu nenašel nakonec jeden muslimský spoluvìzeò, který knihu odevzdal dozorci. Následnì byl Rahmat pøedveden do vìzeòské kanceláøe k výslechu. Ptali se mì tam, zda jsem køesan anebo muslim, vzpomíná Rahmat. Sdìlil jsem jim, e jsem muslimem, ale e jsem se prostì chtìl dovìdìt nìco více o køesanství. Také na mì naléhali, abych jim øekl, kdo mi Bibli dal. Øekl jsem jim, e jsem ji vzal ve vìzeòské kapli. Tøikrát se mì na to ptali a já jsem jim tøikrát odpovìdìl toté. Rahmat vypráví, e byl pøi tomto ètyøhodinovém výslechu nìkolikrát bit. Vyšetøovatel sedìl za psacím stolem, zatímco ètyøi mui mì mlátili pìstmi a obušky do rukou, do bøicha a do nohou, vzpomíná Rahmat. Pak Rahmatovi sundali obleèení, odvedli ho na vìzeòský dvùr a tam ho nutili, aby stál v pozoru a salutoval pøed indonéskou vlajkou. Souèasnì mi dali na hlavu Bibli a takto mì nechali stát více jak hodinu, vypráví Rahmat. Dozorci mi øekli, e pokud mi Bible upadne na zem, tak to pro mì bude mít následky. O jaké následky šlo, poznal Rahmat záhy. Kdy mu kniha spadla z hlavy, dozorci ho ihned ztloukli. Nakonec byl Rahmat úplnì vysílený, e se sotva drel na nohou. Dozorci také z Bible vytrhli nìkolik stránek a nacpali je Rahmatovi do úst s komentáøem, e má sníst Boí slovo. Po této proceduøe ho odvedli na samovazbu. Tam byl Rahmat nucen sedìt nahý na studené podlaze a nakonec zaèal volat k Bohu o pomoc. V této cele nemohl ani leet, protoe tam nebylo dostatek místa. Po celém tìle mìl v dùsledku nìkolikahodinového bití podlitiny a ze rtù mu na zem crèela krev. A tak mohl Rahmat jen sedìt, tøást se zimou, a zamaèkávat dotìrné moskyty. Boe, prosím, pomoz mi, abych tuto pohromu vydrel, prosím, aby mi Rahmat prohlašuje, e je hrdý na to, e smìl pro víru v Krista zakusit pronásledování. zase dali mé šaty, modlil se Rahmat. Tato modlitba

9 byla vyslyšena na druhý den, kdy dozorce otevøel celu a pøinesl Rahmatovi jeho svršky. Pozdìji, kdy byl Rahmat ji propouštìn z vìzení, ptal se ho onen dozorce znovu, zda je muslimem anebo køesanem. Tehdy u Rahmat smìle vyznal: Kdy jsem pøišel sem do vìzení, byl jsem muslim, který se chtìl nìco dovìdìt o køesanství; ale nyní, kdy odtud odcházím, jsem si jist, e jsem køesan. Rahmat prohlašuje, e se díky svému pobytu na samovazbì mnohem více pøiblíil Kristu. V tìch obtíných chvílích mu pøicházel na mysl verš z Janova evangelia: Zùstaòte ve mnì a já zùstanu ve vás (Jan 15,4). Døíve si Rahmat dìlal z køesanù legraci a øíkal jim nevìøící. Ale tím, e snášel bití a samovazbu kvùli ètení Bible, prošel zkušeností mnoha našich bratøí a sester z rùzných koutù zemì, kteøí snášejí utrpení pro Je íše Krista. Je to velká daò, kterou zde køesané èasto musí za svou víru zaplatit, øíká Rahmat. Jsem hrdý, e jsem musel pro Krista snášet pronásledování. Rahmat dnes pomáhá indonéským farmáøùm pøi ních. Ve své zemi je ale také dìlníkem na jiné ni, na té, která se týká lidských duší. Faráø Palty: Moje kongregace má poslání Faráø Palty stìí potlaèuje své vzrušení, kdy se ve svém sboru v malé vesnici Bekasi, leící na sever od Jakarty, obléká pøed vánoèními bo hoslubami. Má to být první bohosluba v novì postaveném kostele. Oblék ne si své nejlepší šaty, tøebae si pøes nì za okamik navlékne talár, a pak nasedne na svùj motocykl. Jeho ena usedne za nìj a mezi sebe ještì usadí svoji pìtiletou dcerku. Pøi cestì do kostela pak faráø ještì pøemýšlí o poselství, které si po celý týden pøipravoval. Jeho myšlenky jsou však náhle pøerušeny, a to v okamiku, kdy projídí kolem místní mešity. Uslyšel jsem, jak z tlampaèe nìkdo vyzýval, aby se mui i eny shromádili u mešity ke spoleènému pochodu na novì otevøený kostel, vzpomíná faráø Palty. Dobøe si uvìdomoval, jak se tamní muslimští extrémisté snaí, aby jeho kongregace byla rozpuštìna. A kdy koneènì dorazil k nové budovì svého sboru, nesoucí název Køesanská protestantská církev Filadelfia Batak, spatøil tam asi padesát policistù v zásahových oblecích a šest vojákù se støelnými zbranìmi. Tito pøíslušníci bezpeènostních sil obklopili kostel, aby jej chránili pøed davem asi tisícovky muslimù. Vìtšina èlenù sboru ji byla v kostele. Pøítomní policisté se však snaili odradit další køesany pøed vstupem do kostela, protoe rozhnìvaný zástup zatarasil do budovy sboru pøístup. Extrémisté zuøivì bubnovali, vykøikovali uráky a snaili se køesany uvnitø kostela co nejvíce vyrušovat. Nìkteøí dokonce házeli kameny a vykøikovali pøitom své obvyklé Allahu Akbar, vypráví faráø Palty. Jiní na nás pokøikovali, e jsme nevìøící prasata, a jiné nadávky. Ozývaly se i výzvy k zapálení kostela nebo k jeho uzavøení. 7

10 Faráø Palty promlouvá pøed úøedním oznámením týkajícím se uzavøení jeho sboru. Úøady kostel ohradily betonovou zdí. 8 Kdy se koneènì faráøi Paltymu podaøilo protlaèit do kostela, zmocnila se ho veliká úzkost. Snail se ale nedat na sobì nic znát, aby tak nepøipravoval druhé køesany o odvahu. Vìøící navíc sedìli zády ke vchodu do kostela, take pouze faráø mohl vidìt poèínání davu pøed kostelem. Kdy jsem vidìl, e zástup venku stále sílí, modlil jsem se v duchu: Pane, prosím, dej mi sílu, abych dokázal této situaci èelit. vzpomíná faráø Palty na tyto tìké okamiky. Muslimští extrémisté venku køièeli a nadávali a pokoušeli se tak køes- any uvnitø kostela zastrašit. Mnozí vìøící se otáèeli, ale já jsem jim øekl: Chcete se na nì dívat a bát se, anebo se chcete dívat na mì a nemít strach? Tìm zbylým køesanùm, kterým se po stupnì podaøilo pøipojit se ke shromádìní, stékaly po tváøích slzy, kdy se pøidávali ke zpìvu vánoèních koled. Lidé zpívali a plakali, vzpomíná faráø Palty na dìní v kostele. Radostné vánoèní písnì se zmìnily v slzy. Tøebae byli vìøící oèividnì rozrušeni, faráø Palty na nì naléhal, aby se soustøedili na bohosluby. A tak shromádìní pokraèovalo ještì slavením Veèeøe Pánì, která byla pro nás velmi vroucím okamikem, nebo jsme nikdy pøedtím tak silnou pøítomnost Krista neproívali, prohla- šuje faráø Palty. Útok na kongregaci faráøe Paltyho naznaèuje vzrùstající pronásle- dování køesanské komunity v Indonésii. Zatímco tamní køesané snášeli delší dobu pøedevším pronásledování na odlehlých ostrovech, nyní k tìmto útokùm dochází v nejlidnatìjších provinciích ve Východní a Západní Jávì. Od roku 1996 bylo v celé Indonésii vypáleno, uzavøeno anebo jinak napadeno celkem 798 sborových budov. Nìkteré sbory byly dokonce uza vøeny úøednì. Pøestoe indonéská ústava zaruèuje náboenskou svobodu, tyto oblasti, které jsou èasto na izolovaných ostrovech tisíce kilometrù od centrální vlády zemì, jsou tato práva popírána zavádìním islámského zákona. Èlenové islámských extrémistických skupin, jako jsou napø. Islámská obranná fronta, Indonéská rada muèedníkù, Aliance proti odpadlíkùm nebo Laskar Jundullah, podnìcují davové násilí vùèi køesanùm v okolí hlavního mìsta Jakarty. Ve svém úsilí o uzavírání kostelù, kriminalizaci církevních pøedstavitelù a evangelistù se tito extrémisté snaí zastrašovat vládní úøedníky, policii i soudce. Podnikají však i pøímé útoky na církev tím, e ruší shromádìní køesanù a napadají jejich úèastníky anebo zas vandalizují a nièí kostely, domy nebo obchody patøící køesanùm.

11 V roce 2006 vydalo indonéské ministerstvo pro náboenství výnos na národní úrovni, jeho cílem je zastavení rùstu domácích církví v Indonésii. Toto naøízení poaduje, aby náboenské skupiny èítající devadesát a více èlenù, pøedloily pøi ofi ciální ádosti ke stavbì nebo rozšíøení shromaïovacích prostor, také schvalovací podpisy šedesáti lidí ijících v okolí shromadištì. Tøebae køesané toto naøízení respektují, pokraèují muslimští extrémisté i tak ve svých útocích na církev. Kdy køesané v Bekasi odstraní mrtvé krysy, støepy a exkrementy, které jejich nepøátelé zámìrnì pohodili na jejich shromadištì, zaènou ve svém obecenství pod širým nebem. Potom mohou jejich odpùrci slyšet radostný zpìv køesanských písní. 12. ledna 2010, jen o nìkolik týdnù pozdìji, co rozzuøený dav zaútoèil na vánoèní shromádìní sboru faráøe Paltyho, byla sborová budova úøednì uzavøena a zapeèetìna s odùvodnìním, e se tak pøedejde dalším útokùm. Køesanùm bylo dále øeèeno, aby se scházeli nìkde jinde. A tak nyní poøádají bohosluby pod otevøeným nebem kousek od svého zapeèetìného kostela. Kadou sobotu veèer pohazují lidé na místo, kde se køesané v nedìli ráno scházejí, nejrùznìjší støepy, mrtvé krysy nebo zvíøecí výkaly, aby jim takto jejich bohosluby co nejvíce znepøíjemnili. Sbor proto ustanovil skupinu, která místo tìsnì pøed shromádìním øádnì vyèistí. Faráøi Paltymu ji bylo mnohokrát vyhroováno smrtí. Jednou postávali pøed jeho domem dva radikálové s maèetami a vyhroovali mu, e ho pøišli zabít. Pøiznává, e mìl tehdy zprvu velký strach, ale po modlitbì ho naplnil pokoj. Prosil jsem Pána, aby mì posílil, protoe jsem byl ji skoro rozhodnutý, e odtud odejdu, prohlašuje faráø Palty. Kdy jsem ale pak uvidìl tváøe svých spoluvìøících, nabyl jsem nové odvahy. Nyní jsem u na ty hrozby zvyklý. Stalo se to takovým jejich rituálem. U si z toho nic nedìlám. Bohosluby pod širým nebem jsou pro jejich úèastníky èasto obtíné. Obèas musí snášet havé slunce, jindy zase za prudký lijavec. Ale na druhé stranì muslimové jdoucí zrovna kolem, mohou èasto zaslechnout evangelijní zvìst, co by bylo sotva moné, kdyby se køesané scházeli v kostele. A pastor Palty prohlašuje, e pronásledování je pro jeho sborovou rodinu opravdovým poehnáním. Døíve vìøící pøišli do kostela jen zøídka. Ale tyto obtíe vìøící podnítily, aby chodili do kostela a modlili se a pobývali spolu v jednotì. Nemohu vám nyní øíci, co se ještì stane, ale 9

12 vidím, e naše kongregace je odhodlána pokraèovat ve své práci, jeliko církev není budova kostela, ale církev jsou vìøící. Lýdia: Nalezení pravé cesty Lýdiina stezka k nalezení víry v Krista byla neobvyklá a to dokonce i pro døívìjší muslimku. Její první èin rebelie vùèi islámu pøišel v šestnácti letech, kdy opustila islámskou školu, kam ji její fundamentalistiètí rodièe poslali. Tøebae ji rodièe za tento odpadlický èin tloukli, její pozdìjší pøijetí Krista bylo ještì mnohem dramatiètìjší. Jednou veèer, shodou okolností na Nový rok sedìla Lýdie ve svém obývacím pokoji a sledovala televizi. Náhle do domu najela dodávka a vjela pøímo do obýváku, kde byla Lýdie. Naštìstí ji automobil minul, ale Lýdie zùstala uvìznìna pod hromadou trosek. Náhle se jakoby odnikud objevil èlovìk odìný v záøivì bílý oblek. Lýdie, která byla v té dobì v sedmém mìsíci tìhotenství, vzpomíná, e mu se dotkl jejího bøicha a øekl: Jsi zachránìna, následuj mì. Vzpomíná, jak jí okamitì naplnil pokoj, a bolest, kterou v dùsledku kolize cítila, byla ihned pryè. Pak pøibìhli lidé a pomohli ji vyprostit z trosek. Lýdie pozdìji zaèala pátrat po onom mui v bílém rouše. Kdy se jí jeden z tìch, kteøí pøibìhli na pomoc, zeptal, koho hledá, Lýdie se posadila a øekla: Chtìla bych vidìt toho, který mì zachránil. Udivení mui odpovìdìli: Nikdo jiný ne my tady není. Pozdìji Lýdia vyprávìla o této události jednomu ze svých køesanských synovcù a ten se zmínil o tom, e to mohlo být setkání s Jeíšem. Daroval jí Bibli a povìdìl jí základního pravdy o víøe v Jeíše Krista. Èetla jsem u Jana Jeíšova slova, Já jsem pravá cesta a následuj mì, øíká Lýdie. To jsou tatá slova, která mi øekl onen neznámý pøi té nehodì. Lýdia uvìøila v Krista, nechala se pokøtít a zaèala pravidelnì chodit do kostela. Kdy se to dovìdìl její manel, popadl ji za vlasy, udeøil ji do tváøe a pøikázal ji, e s chozením do kostela musí okamitì pøestat. Budeš ctít svého mue a ne Boha øekl manel Lýdii a udeøil ji. Zavolej si svého Jeíše, a ti pomùe! Lýdia prohlašuje, e jí dal Kristus sílu, aby bití od svého manela vùbec vydrela. Pokud bych ne mìla víru v Krista a strpìla takové rány, pak bych taky mohla pøijít o ivot, poznamenává Lýdie. Tøi ze šesti Lýdiiných dìtí byly svìdky násilného chování otce vùèi jejich matce. Nejmladší syn, ten, který byl tehdy v lùnì matky, kdy došlo k nehodì, se Lýdiiny dìti se snaily svou matku chránit pøed násilným jednáním otce. Hlas muèedníkù nyní Lýdii podporuje. 10 snail matku bránit. Øekl: Dost tati, u maminku nebij, a pak se snail svým tìlem matku chránit. Lýdie uvádí, e její synek byl otcovým chování velmi traumatizován.

13 K dalšímu útoku došlo v jednu nedìli, kdy se Lýdia vrátila domu z kostela. Její manel se jí poškleboval a øekl Lýdii: Tvoje náboenství tì pøivede do pekla. A bude tì pálit oheò, jak ti nyní ukáu. Pak popadl Lýdii za hlavu a odklepl ji do pravého oka popel z cigarety. Naštìstí nedošlo k vánému poškození oka, ale Lýdie uvádí, e jí pak tøi dny oko slzelo a také na nìj špatnì vidìla. Manel nakonec Lýdii z domu vyhnal, a tak musela i s dìtmi zaèít nový ivot v jiné vesnici. Ale po osmnácti dnech strávených na novém místì jí tamní pøedstavený vesnice øekl, aby od nich odešla. Øekl mi: Musíte do ètyø hodin odpoledne odejít, protoe zde ne- chceme mít ádné problémy, vzpomíná Lýdie. V šest hodin se objevil mùj manel a øekl, e jestli odtud do sedmi hodin nezmizím, tak mì zabije. Lýdie ale nemìla, kam by s dìtmi šla, a proto se obrátila o pomoc na svého pastora. Kdy jsme se o Lýdii dovìdìli v Hlasu muèedníkù, opatøili jsme jí bezpeèné obydlí a také nìjaké prostøedky pro otevøení malé ivnosti. Naši spoluvìøící Rahmat, faráø Palty a Lýdie a další pronásledovaní køesané v Indonésii dále vìrnì platí náleitou cenu. Království nebeské je podobno kupci, který hledal dobré perly; a kdy nalezl jednu perlu drahocennou, odešel a prodal všechen svùj majetek a koupil ji Matouš 13,45 46). Hlas muèedníkù pomáhá indonéským køesanùm Indonéská armáda a policie se snaí chránit køesany, jak je moné vidìt z fotografie. Je však obtíné zastat nìco takového na šesti tisíci obydlených ostrovech. Tøebae se federální vláda zasazuje o náboenskou svobodu, v zemi stále narùstá poèet fanatických islámských skupin, které se snaí vládu v této vìci zastrašovat. Tím je ale podlamován její vliv, co vede k uzavírání církevních budov. Co mùeme uprostøed takového zmatku, protikladù a nestability vùbec dìlat? Díky našim ètenáøùm ji sedmnáct let obstaráváme tamním køesanùm lékaøskou péèi, literaturu, moderní elektronické vybavení a zøizujeme na mnoha místech útoèištná støediska. Veškerá naše pomoc je pak smìrována tím zpùsobem, aby indonéští køes- ané mohli vydávat dobré svìdectví svým bliním a pøinášet jim radostné poselství evangelia. Jedním z takových projektù, o kterém budeme ještì v budoucnu urèitì referovat, jsou útoèištné domy. Tato zaøízení Hlas muèedníkù umoòuje obìtem bombových útokù získávat kvalitní lékaøskou péèi. 11

14 mají opatøit útoèištì køes- anùm, kteøí konvertovali od islámu, a poskytnout jim úkryt pøed mstivými pøíbuznými. Hlavním cílem naší lékaøské pomoci jsou køesané, kteøí utrpìli zranìní pøi sérii bombových útokù z první poloviny tohoto desetiletí. Ji øadu let vyhledáváme køesany, kteøí byli pøi tìchto útocích zranìni. Tìmto postieným vìøícím hradíme chirurgické zákroky a pomáháme jim najít zamìstnání a uplatnìní. I potom sledujeme jejich další osudy a snaíme se jim být ku pomoci i jinými zpùsoby. Další klíèovou èástí naší práce v Indonésii je podpora tamních køesanských aktivistù, kteøí se snaí vìrnì slouit svým spoluobèanùm. Za tímto úèelem poøádáme a financujeme rùzné biblické semináøe, kde povzbuzujeme mladé evangelisty a dáváme jim monost, aby se spoleènì setkávali a vzájemnì se povzbuzovali ve víøe, nebo jejich pùsobištì jsou od sebe èasto velice vzdálená. Díky tomuto našemu projektu se tito horliví køesané kadoroènì setkávají pøi jednotýdenní konferenci, na které se mohou spoleènì modlit, vzdìlávat a povzbuzovat svými svìdectvími. Alírsko Naši víru zlomit nemohou Na Štìdrý veèer loòského roku zaútoèili muslimové na sbor Tafath ve vesnici Tizi Ouzou leící asi 100 km od Alírského hlavního mìsta. Útoèníci spálili Bible, rozmlátili vodovodní trubky a znièili hudební nástroje a všechno ostatní, na co pøišli. O týden pozdìji se vrátili znovu a tentokrát vypálili do základu budovu kostela. Alírské úøady však ukázaly jen velmi málo sympatií k tìmto postieným køesanùm. Nemìli by se modlit pøi ilegálních setkáních, prohlásil pro 12 Hlas muèedníkù zakoupil rentgenový pøístroj a odeslal jej na lékaøskou kliniku na jednom indonéském ostrovì, kde bylo mnoho køesanù zranìno pøi bombových útocích. Ohoøelá Bible z kostela, který muslimové vypálili v al- írské vesnici Tizi Ouzou.

15 Tito alírští køesané slaví Veèeøi Pánì ve volné krajinì pod širým nebem, aby se tak vyhnuli pozornosti úøedníkù. agenturu Reuters krátce po útoku Fellahi Ada, mluvèí alírského ministerstva pro náboenské zále- itosti. Obecným jevem v Alírsku je nevraivost vùèi køesanùm. Témìø celá pìtatøicetimilionová alírská populace vyznává sunitský islám. Ten je zde národním náboenstvím a v roce 2006 byl v zemi schválen zákon, který vykazuje neislámské náboenské skupiny jen do úøednì schválených prostor. Vládní pøedpis také klade vìtší dùraz na oficiální registraci a uvaluje tvrdé pokuty osobám, které by se snaily nìkoho odvést od islámské víry. Køesané v Tizi Ouzou, krásné zemìdìlské oblasti s mnoha olivami a fíkovníky, se domnívali, e se jim pronásledování vyhne. Ale nebylo tomu tak. Mustafa, pastor sboru Tafath uvádí, e mu muslimové vyhroovali zabitím, pokud svùj sbor nerozpustí a jestli také nepøestane s výukou dìtí. Navzdory hrozbám se celá dvousetèlenná kongregace usnesla, e v této oblasti setrvá. Hlas muèedníkù po skytl kongregaci prostøedky na obnovu jejich kostela i na zakoupení nových hudebních nástrojù a dalšího vybavení. Domnívají se, e odejdeme, prohlašuje pastor Mustafa, ale oni nemohou zlomit naši víru. Srí lanka Evangelium kázat nepøestanu! Srí Lanka je velkým ostrovem u jihovýchodního cípu Indie a ji od tøetího století byla pevností buddhistické víry. V roce 2009 se zemì vynoøila z témìø tøicetileté obèanské války, která zde zuøila mezi radikální separatistickou skupinou zvanou Tamilští tygøi a zdejší buddhistickou vládou. Køesané zde tvoøí jen asi sedm procent z celkové populace a jsou ohroováni ze všech stran. Útoèí na nì, jak bojovníci za svobodu, tak vládní úøedníci, tak i buddhisté. Národní køesanská evangelikální Muslimové nejdøíve házeli na kostel tohoto pastora kamení a pak si na úøadech vymohli uzavøení sboru. Pronásledování pokraèuje, ale tento pastor je rozhodnut, e evangelium kázat nepøestane. 13

16 aliance ohlásila za rok 2010 dva typické pøípady zdejšího pronásledování køesanù: 13. dubna 2010 v noci zaútoèil na Apoštolskou církev Dolosbagaya neznámý gang. Útoèníci nejdøíve vynesli kazatelnu, hudební nástroje i vnitøní zaøízení, a následnì budovu zapálili. Postiená kongregace pracovala v této oblasti ji ètrnáct let. 2. kvìtna 2010 zaútoèil dav asi pìti set radikálù, které vedl jistý buddhistický mnich, na skupinu dvanácti køesanù ze sboru Foursquare Gospel Church v Bulathkohupitiya. K útoku došlo v pùl páté odpoledne, kdy napadení køesané rozdávali inzertní letáky obsahující pozvání na køes- anský film, který mìl být promítán následující den v sousední vesnici. Prostøednictvím spoleèných projektù ICA pomáháme nìkterým sborùm, aby mohly vykonávat dál své aktivity a popøípadì znovu vystavìt své kostely. Pøestoe pronásledování na Srí Lance pokraèuje, jistý pastor, který od nás rovnì dostává pravidelnou podporu, prohlásil: Evangelium kázat nepøestanu! Bhútán Pronásledování v ráji Situován na východním konci himálajského pohoøí je nìkterými Bhútán oznaèován za osamocený ráj. Zatímco vìtšina státù mìøí pokrok v termínech hrubého domácího produktu, Bhútán je jedinou zemí, která pomìøuje své hrubé domácí štìstí. V této nové demokracii, která svou první ústavu schválila v roce 2008, je úsilí o štìstí oficiální èástí vládní politiky. Vláda ve své snaze o dosaení maximálního štìstí neváhala zakázat reklamu na coca-colu a pepsi-kolu okamitì, jakmile byla v zemi poprvé zavedena televize. A zjevnì tento buddhistický národ pohlíí na køesanství jako na ohroení štìstí svých obèanù, tøebae buddhismus teoreticky neuznává nìco ve své podstatì dobré anebo zlé. Jul, bhútánský evangelista, který patøí k zhruba tisícovce zdejších køesanù, zail úøední popotahování kvùli tomu, e pøivedl nìkteré Bhútánce ke Kristu. Víte o tom, e se naše zemì z toho netìší, øekli Julovi jistý vládní úøedník. Také mi vyhrooval, e se postará o to, abych pøišel o ivot, a e nikdo se tím nebude zabývat, protoe si všichni pøejí, aby bhútánský lid byl pøed køesanstvím ochránìn, vypráví Jul o svém výslechu. Ale Jul trval na svém, prohlašoval, e se nevzdá, protoe Bhútánská vláda se nezasazuje o to, aby její úøedníci nepronásledovali køesany, mezi nì patøí i tito dva evangelisté. 14 Jeíš je jediný pravý Bùh. Úøedník pak ještì pokraèoval obvinìním, e Jul nejen pustoší sám sebe, ale e pøivádí do zkázy i své dìti.

17 Navzdory tìmto tìkostem snáší malá rodina bhútánských køesanù trpìlivì pronásledování, a roste ve víøe, moudrosti i ve své snaze pøinášet evangelium druhým. Prostøednictvím zvláštních projektù naší misie podporujeme v Bhútánu napøíklad podzemní biblickou školu, kde se vyuèuje zdejším národním jazykem Dzongkha. Takovéto školy jsou velmi dùle- ité, protoe poskytují vzdìlávání pastorùm a evangelistùm, kteøí èasto nemohou opustit svou zemi a odejet za podobným vzdìláním nìkam do zahranièí. Ji jsme mohli pozorovat, jak naši absolventi duchovnì pùsobí a zakládají nové sbory v nejrùznìjších èástech Bhútánu, uvádí jeden ze zaangaovaných pracovníkù Hlasu muèedníkù. Jsme vdìèní Bohu za odváné bhútánské køesany, kteøí své krajany vyuèují pravému štìstí a pokoji, který pøichází jen skrze víru v Jeíše Krista. Nepál znesvìcený kostel Církev v Nepálu ije také pod tlakem. Je tomu více jak ètyøicet let, co Hlas muèedníkù poprvé pomohl vìøícím v Nepálu. V poslední dobì jsme v této zemi na úpatí Himalájí pomohli znovu postavit modlitebnu, která byla vypálena maoistickými guerillami. Tamní vìøící byli velice povzbuzeni, kdy se mohli sejít na bohosluby ve své zrekonstruované modlitebnì. Vynoøily se však další problémy. Vlastník pozemku, na kterém je modlitebna postavena, køesany vypudil, aby mohl budovu po uívat k jiným úèelùm a mìl z ní vìtší zisk. Nadále se však snaíme tìmto vìøícím pomáhat. Opatøujeme jim Bible a také vybavení jejich modlitebny. Nepálští køesané sledují kouøící trosky své znièené modlitebny. Hlas muèedníkù jim pomáhal budovu opravit. Køesané byli nakonec z této budovy vypuzeni vlastníkem pozemku. Stojíme však pøi nich i nadále. Kuba Dobrý boj Pastor Gutierrez sedí ve vìzeòské cele obklopen nejtìšími kriminálníky, kteøí jsou zde na doivotí. Nechápe, proè ho dali právì sem. Problémy tohoto pastora, podobnì jako øady jeho kubánských kolegù, zaèaly velmi nevinnì. Kdy pastor Gutierrez zaèal pøebudovávat dùm na pozemku blízko svého kostela, vymìøily mu místní úøady pokutu 500 peso (asi tøi mì síèní platy) a pøedvolali ho k soudu. Tøebae pøedloil osobní dokumenty a povolení ke stavbì, soud proti nìmu vznesl alobu a pastor 15

18 Pastor Gutierrez je kvùli své práci ve sboru trvale obtìován kubánskou policií. Nedávno byl dokonce na pìt dní uvìznìn. 16 Gutierrez se neèekanì ocitl ve vìzení. Nepøetritì mì vyslýchali, prohlašuje pastor Gutierrez. Ptali se mì na vìci týkající se církve a na spojení s USA. Po komunistickém pøevratu v roce 1959, se Fidel Castro snail o eliminace církví z Kuby. Podle jedné dva roky staré náboenské studie byla do roku 1989 protestantská komunita zredukována na polovinu a vliv katolické církve byl odhadem umenšen na dvacetinu. Zatímco v uplynulých desetiletích kubánská vláda verbálnì slibovala svým obèanùm nábo enské svobody, jsou køesanští akti visté stále všemonì obtìováni policií. Pokud chcete pracovat pro Boí království, budete mít zde na Kubì trvalé problémy, poznamenává s povzdechem pastor Gutierrez. Protoe a budete dìlat v tomto ohledu cokoli, vdyc ky se objeví nìjaké pøekáky, a ji v materiální nebo jiné oblasti. A ty pøekáky na èlovìka èekají, doslova hned, jakmile se ráno probudí. Pastor Gutierrez strávil ve vìzení pìt dní a dosud je popotahován místními úøady. Nedávno mu úøedníci odebrali jeho osobní doklady a dosud mu je nevrátili. Nevíme vùbec, co se bude dít, ale vìøíme, e to bude buï jak buï souèást Boího plánu, prohlašuje. Navzdory pokraèujícím represím zaznamenává od roku 1990 køesanství na Kubì velké obivení, nebo vláda legalizovala domácí církve. V roce 2000 zde pùsobilo ji na deset tisíc takových spoleèenství. Hlas muèedníkù nadále pomáhá kubánským køesanùm, a to ji od roku Tamním vìøícím obstaráváme køesanskou literaturu a další evangelizaèní nástroje a stojíme pøi nich i v jejich dalších po tøebách. Hlas muèedníkù, USA, listopad 2010 Egypt ivot v tavící peci Tragédie v Nag Hamadi Nashat Kamal se letmo podíval na hodinky. Byl veèer, vánoèní doba, a jeho devatenáctiletý syn Abanoub se stále ještì nevrátil domù. Kdy ráno odcházeli z kostela, kde se úèastnili sváteèního shromádìní, Abanoub slíbil, e pøijde domù, jakmile popøeje všem svým pøátelùm poehnané Vánoce. Nashat se v duchu usmál. To je celý Abanoub, pomyslel si. V je-

19 jich vesnici Nag Hamadi má pøece Abanouba kadý rád køesané, stejnì jako muslimové. Nashatovy myšlenky náhle pøerušilo vyzvánìní telefonu. V aparátu uslyšel rozrušený hlas Abanoubova bratra Davida, který naléhavì prosil otce: Tati, rychle pøijï, stalo se nìco hrozného! Abanoub byl poblí kostela po støelen. Nyní ho odváíme do nemocnice! Nashat bìel jako o závod, ale bylo ji Køesané v egyptské vesnici Nag Hamadi truchlí nad tragickou událostí, která je neèekanì postihla. pøíliš pozdì, aby ještì uvidìl syna ivého. Lékaøi mi øekli, e u synovi nemohli pomoci, vzpomíná Nashat. Byl zasaen ètyømi kulkami a všech ny ty rány byly prý smrtelné. Kdy jsem vidìl jeho tìlo leící na lùku, pøišlo mi to jako nìco neskuteèného. Bylo to jako sen. Ale tento vánoèní útok z 6. ledna 2010 mìl ke snu skuteènì daleko. Pro malou køesanskou komunitu v Nag Hamadi (pravoslavní koptiètí køesané slaví Vánoce 7. ledna) se stal doslova noèní mùrou. Pouhých patnáct minut po skonèení veèerních boho slueb zahájili tøi radikální muslimové z projídìjícího auta palbu na køesany, kte øí vycházeli z kostela sv Jana. Pøi tomto brutálním útoku bylo zabito sedm lidí (vèetnì muslimské bezpeèností hlídky) a desítky dalších byly zranìny. Pøíslušné vládní úøady vyhlásily, e tito militanti jednali v odvetì za znásilnìní dvanáctileté muslimské dívky. Tohoto èinu se mìl dva mìsíce pøedtím dopustit jakýsi køesan. Po tomto incidentu vypalovali v Nag Hamadi a dalších pøilehlých vesnicích muslimští radikálové pìt dní køesanské domy a nièili majetek køesanù. Další smutnou skuteèností je to, e policie na to zareagovala tím, e ve vesnici zatkla patnáct koptických køesanù. Muslimové, kteøí spáchají podobný èin, jsou v Egyptì zøídkakdy potrestáni. Blázen pro Krista Tøicetiletý Samir ije v Alexandrii a je dalším køesanem, který zakouší ár egyptské tavící pece. Po jeho obrácení ho egyptská policie prohlásila za duševnì chorého, zbavila ho svéprávnosti a poslala do psychiatrické léèebny. Zde byl Samir nelidsky muèen a málem pøišel o zdraví. Ne se setkal s Jeíšem, studoval Samir biochemii na alexandrijské univerzitì a patøil k nejlepším studentùm. Univerzita ho dokonce za odmìnu poslala na pou do Mekky, aby tak získal titul hadi. Tato zkušenost se ale mìla stát naopak zásadním momentem v jeho ivotì, kdy v jeho mysli vyvstala otázka týkající se jeho náboenské víry. 17

20 Samir popisuje, kolik trápení mu zpùsobila egyptská policie. 18 Samir vìdìl, e køesané uctívají Jeíše Krista, a tak se rozhodl, e si sám pro sebe tuto víru vyzkouší. Napadla mì otázka, zda je Jeíš opravdu reálný, vzpomíná Samir. Já jsem biochemik a ve vìdì nevìøíme jen tak tomu, co slyšíme. Chtìl jsem ty vìci sám osobnì prozkoumat. Egyptské církve jen velmi nerady vidí na svých bohoslubách muslimské konvertity ke køesanství, protoe se kvùli nim bojí úøedních represí. Ale Samirovi se podaøilo nepozorovanì bohosluby navštìvovat a poslouchat køesanská kázání. Samirovy obtíe však nastaly, jakmile se rozhodl, e bude následovat Jeíše. Nejprve ho rodièe vyhnali z domova. Pozdìji, pùl roku po svém obrácení, se Samir rozhodl, e si nechá pøepsat ve svých osobních dokladech náboenskou pøíslušnost z muslimské na køesanskou. Ale na policejním úøadu mu øekli: Prokáeme vám laskavost. Zatkneme vás a pošleme do psychiatrické léèebny. A tak se i stalo, Samir byl ihned odvezen na psychiatrické oddìlení. Bylo to podle jeho slov strašné místo, plné vší a mravencù. Ji tam na mì èekali a hned mi uštìdøili mnoství ran. Pak mì vysvlékli a svázali. Všichni lékaøi mìli vousy charakteristické pro radikální muslimy. Nedokáete si pøedstavit všechny ty léky, kterými mì krmili. Dávali mi pøedevším silné halucinogeny. Ráno jsem dostával deset pilulek, odpoledne dalších deset a stejnì tak i v noci. Takhle to bylo kadý den. Kromì toho mi dávali i nìjaké injekce. Bìhem nìkolika dnù jsem byl doslova vyøízený. Z úst mi poøád tekly sliny. Lékaøi se evidentnì snaili Samira úplnì zlomit. Dávali mi rovnì elektrické šoky do genitálií, prohlašuje Samir. Nejprve mi dali uspávací injekci, a pak jsem jen mlhavì vidìl v rukou lékaøe nìjaké elektrody. Tyto šoky dávali i dalším pacientùm. Prostì øekli, e je na èase, abyste prodìlali léèbu šokem. Tuhle hroznou proceduru jsem prodìlal celkem šestkrát, a to v šesti dnech, kadé ráno. Nakonec byl Samir z nemocnice propuštìn asi po šesti týdnech. Nemìl ale kam jít. Jeho rodina se za nìho stydìla. Hledal proto pomoc v církvi. Ale tam se ho báli pøijmout. Podporovat nového konvertitu je v Egyptì zloèinem, vy svìtluje Samir. Pøed ka dým kostelem najdete zde dva, tøi nebo ètyøi policajty. Jsou tam údajnì kvùli bezpeèí køesanù, ale ve skuteènosti hlavnì informují vládní úøady o dìní v církvi. Nakonec se po daøilo za pomoci Hlasu mu èedníkù pro Samira pronajmout byt. Od

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa 3 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

Více

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z 11.1.2011) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18.

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18. FARNÍ MÌSÍÈNÍK www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie 8. 6. 2008 10. nedìle v mezidobí Èíslo: 7 Roèník: 13 Kalendáø Celý mìsíc èerven

Více

1 / 2014. Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi

1 / 2014. Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi 1 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi N a k l a d a t e

Více

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì.

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì. MU»EDNÕCI KÿESçANSK VÕRY /SKRYT KAMENY V NAäICH Z KLADECH/ PRON SLEDOV NÕ ZA DECIA 249ñ251 A. D. éivot pro k esùany v ÿìmskè Ìöi t etìho stoletì byl pozoruhodnï klidn. Avöak v roce 249 nastaly pro k esùany

Více

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì.

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì. MU»EDNÕCI KÿESçANSK VÕRY /SKRYT KAMENY V NAäICH Z KLADECH/ ISAAC 851 A. D. (muëednìk v muslimskèm äpanïlsku) Mezi lety 850 aû 859 bylo ve öpanïlskè CÛrdobÏ pro ur ûku isl mu setnuto 48 k esùan. ZatÌmco

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit!

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! Zpravodaj Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! 2/2009 Vydává Centrální svaz Kolpingova díla Èeské republiky, nám. Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sáz., telefon: ++420-566 620 207, 566 585 010, fax: ++420-566

Více

3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením

3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením 3 / 2015 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských

Více

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH Pùvod zla 29. Pùvod zla Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proè existuje zlo. Vidí, jak zlo pùsobí, jaké pøináší strašné následky - utrpení a zkázu -

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 3 Roèník VIII. Øíjen 2002 Nepøehlédnìte! 24. øíjna od 17.00 hod. v budovì AV na Národní tøídì (v místnosti 206) se bude po

Více

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek)

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek) ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU Zdenìk Vojtíšek Není božstva kromì Boha a Muhammad je posel Boží, je kaligraficky zapsáno vpravo nahoøe na této stránce. Tato slova proneslo již nìkolik set tìch, jejichž rodným

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA NA KONCI 7. ROÈNÍKU Zdenìk Vojtíšek Na konci 7. roèníku Dingiru se ètenáøi doèkali nepøíjemného pøekvapení: poslední èíslo roku 2004 vychází s více než mìsíèním zpoždìním hluboko v roce 2005. Nezbývá,

Více

Z P R A V O D A J »ÕSLO 111 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze- Praha 3/2014

Z P R A V O D A J »ÕSLO 111 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze- Praha 3/2014 1 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze- Praha»ÕSLO 111 3/2014 Dámy a pánové, èlenové klubu a pøátelé vojenských hudeb. Pro tentokrát Vás nebudu

Více

stojíme až po pás ve vašem textu a léto utíká ke svému babímu konci. Tento

stojíme až po pás ve vašem textu a léto utíká ke svému babímu konci. Tento xty texty texty texty texty texty texty texty xty texty texty texty texty texty texty texty t ty texty texty texty texty texty texty texty te texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty

Více

JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE

JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE ULICE V LONDÝNÌ pohle d n a luxusní obcho dní dùm - HARR OD S JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE Ètvrtého ledna 2014 jsme dostali zajímavé poselství skrze Marii Divine Mercy, kde stojí,

Více

Plz. Roèník XIII / 2014

Plz. Roèník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìsta Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kruh pøátel knižní kultury Roèník XIII / 2014 Èíslo 10 10 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE 2 Karel

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více