HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A"

Transkript

1 HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 5 6/2010 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Sluba stráného Zaplatit cenu Úvaha Toma Whita Jak jsem potkal poutníky Zprávy ze svìta

2 Nakladatelství STE FA NOS nabízí: Rasooli & Allan Lékaø z Kur dis tá nu Pøíbìh o obrácení mus lim ského mullaha. A5, 134 stran, cena 77 Kè. Richard Wurmbrand Vítìzná víra Inspi rující ètení na téma køesanské ví ry a svìdectví cm, 176 stran, cena 120 Kè. Ken Anderson Smìlý jako beránek ivotní pøíbìh známého èínského køes an ského di si den ta. A6, 170 stran, váz. 137 Kè. Pavel Rejchrt Dvanáct kázání Sbírka kázání èeského malíøe, bás níka a li teráta z posledních deseti let, ve kterých se autor za mýšlí nad duchovní situací souèasného køes- anstva i spo leè nos ti. Váz. broura, cm, 96 stran, 147 Kè. John Bunyan Milost pøehojná Duchovní autobiografie Johna Bunyana. 11,5 17,5 cm, 192 stran, cena 157 Kè. John R. Weinlick Hrabì Zinzendorf ivotní pøíbìh hrabìte Mikuláše Lud víka Zinzen dorfa, nejvýznamnìjšího pøed sta vi tele Obno vené Jednoty bra tr ské. Vázaná broura, cm, 232 stran, cena 175 Kè. Hermann Hartfeld Víra navzdory KGB Autentické vyprávìní o pronásledování køes anù v Sovìtském svazu v šedesátých letech cm, 304 stran, cena 177 Kè. Richard Wurmbrand Kristus na i dov ské cestì Autor sám idovského pùvodu uvauje na i dovské téma cm, 248 stran, cena 175 Kè. Sam Wellman William Carey Kniha o ivotì anglického misionáøe v In dii. Vázaná broura, cm, 160 stran, cena 167 Kè. Milena Kolmanová Kruh z malièkých Povídky evangelické spisovatelky z pro støedí ly ric ké ji ho èes ké krajiny z období vá leèných a po vá leèných let. Vázaná, 11,5 17,5 cm, 160 stran, cena 147 Kè. Mike Fearon Martin Luther Beletrizovaná biografie jedné z klíèových po stav historie køesanství. Vázaná broura, cm, 112 stran, cena 165 Kè. Anatolij Granovskij Byl jsem agentem NKVD Memoáry agenta sovìtské tajné sluby, pù so bí ho krátce také v pováleèném Èes ko slovensku. cí- Vázaná s pøebalem, cm, 288 stran, cena 245 Kè. Tom White Akce Kuba Po sedmnácti mìsících vìzení na Kubì vy prá ví au tor vzru šu jí cí pøíbìh církve trpící za tøti no vou opo nou. A6, 230 stran, cena 83 Kè. Darlene Deiblerová-Roseová Ve stínu vycházejícího slunce Podivuhodný pøíbìh americké misionáøky v japonském zajetí za druhé svìtové války. Vázaná s pøebalem, cm, 288 str., cena 248 Kè. Richard Wurmbrand Vìzeòské zdi kdyby promluvily Autorova kázání, sestavená na samovazbì, která jsou pozoruhodným a jedineèným do ku men tem o hlu bi nách køesanské víry upro støed nelidského teroru a zou fal ství. Vázaná, cm, 136 stran, cena 185 Kè. Sam Wellman Jan Kalvín Biografie slavného reformátora. Vázaná broura, cm, 160 stran, cena 225 Kè Bratr Andrew Pašerákem ve slubách Nejvyššího Kniha popisuje zaèátky sluby bratra An dre wa. Díky této knize se mnozí západní køesané zaèali zajímat o utr pe ní svých spoluvìøících v totalitních zemích a mnohým rovnì po moh la nalézt víru v Jeíše Krista. Vázaná s pøebalem, cm, 262 str., cena 245 Kè Nabízené knihy z nakladatelství STE FA NOS si mùete objednat na naší adrese, uve de né na zadní stranì obálky. Poštovné ani balné není úètováno. Ukázky knih naleznete na internetové adrese mucednici.prayer.cz (nebo HLAS MUÈEDNÍKÙ 5 6 / 2010 FOTO NA PRVNÍ STRANĚ VAZBY: Policisté se snaží chránit pronásledované křesťany v Indonésii

3 R I C H A R D W U R M B R A N D N A P S A L Sluba stráného Øeknu-li o svévolníkovi: Svévolníku, ze møeš, a ty bys nepromluvil a nevaroval ho pøed jeho cestou, ten svévolník zemøe za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovìdnosti tebe. (Ezechiel 33,8) Naši milovaní! V roce 1989 probìhla antikomunistická revoluce v Rumunsku, ve které byli diktátor Ceausescu a jeho ena odsouzeni k smrti a zastøeleni. Záhy nato jsem mohl se svou enou navštívit Rumunsko, naši vlast, a kázat v Oradeu v nejvìtším baptistickém sboru v Evropì. Bylo tam tehdy pøítomno asi lidí. Protoe všichni vìdìli, e jsme za komunismu strávili mnoho let ve vìzení, èekal kadý, e pronesu øeè, která bude odsuzovat zvrácenost svreného tyrana. Místo toho jsem øekl: Lituji, e jsem nebyl zde, kdy byl Ceausescu sou- zen. Postavil bych se dobrovolnì na jeho obranu. Posluchaèi zalapali po dechu. Pokraèoval jsem: Øeknu zde to, co bych øekl pøed soudem. Byl jsem nìjakou dobu ve vìzení s jedním dùstojníkem policie z doby pøed komunismem. Byl to velmi zboný pravoslavný køesan. Èasto se modlil a mluvil o své víøe. Byl odsouzen na 20 let za to, e vedl za války vyšetøování proti mladému patnáctiletému komunistovi, který rozdával protiváleèné letáky. Protoe Rumunsko bylo spojencem nacistického Nìmecka, byla taková aktivita trestná. Jakou mìl tento køesan nádhernou pøíleitost! Mìl pøed sebou mladého ateistu, který byl ještì dítìtem. Mohl se pokusit získat ho pro Krista. Místo toho ho krutì bil, jak bylo tehdy na policii zvykem. Kadým úderem upevòoval v tomto chlapci pøesvìdèení, e køesanství je brutální, plné nenávisti a e ideál komunismu, pro který se nadchl, je správný. Jméno tohoto mladíka bylo Ceausescu. Osobnì se setkal s èlovìkem, který prohlašoval, e je køesanem. V oèích tohoto mladého idealisty stoupence falešného ideálu, ale pøesto idealisty bylo køesanství vidìno jako nìco opovreníhodného. Po letech se Ceausescu stal komunistickým vùdcem Rumunska. Nechal uvìznit, muèit a zabít mnoho nevinných. Nebyla jeho vina jen èá- 1

4 Richard Wurmbrand káe v Rumunsku. 2 steèná? Kolik z nás, rumunských køes- anù, aktiv nì šíøilo evangelium jemu podobným lidem. Byli jsme postaveni jako stráci mezi náš lid. Nevarovali jsme jej pøed zlem ateismu. Nemohu komunismus naøknout bez dodatku, mùj høích, mùj høích, mùj velký høích! Kvùli naší nedbalosti v získávání duší pro Krista se nìkteøí stali kriminálníky. Odpus mnì i jim Kdy jsem byl v jedné rumunské vìznici, vhodili dozorci jednoho dne do mé cely nìjakého knìze, kterého pøedtím krutì muèili. Ptal jsem se ho: Mùeš se modlit Otèe, odpus jim? Knìz odpovìdìl: Nemohu. Má modlitba je: Otèe, odpus mì i jim. Kdybych byl lepším knìzem, moná by bylo o nìco ménì muèitelù. Ke konci kázání v Oradeu jsem øekl: Je správné, kdy odsuzujete komunismus, pod kterým jste mnoho trpìli, ale musíte dodat, také my jsme hroznì zhøešili. Komunisté jsou lidské bytosti. Nìkteøí z nich mohli být získáni pro evangelium lásky, kdybychom všichni naplnili to, co je pro kadého køesana povinností získávat duše pro Krista. Mnozí se mnou souhlasili. Nìkteøí mé kázání kritizovali slovy: Wurmbrand nerozlišuje; dìlá z nás stejné høíšníky, jakými jsou komunisté. My jsme však jiní. Ale já jsem se svému zpùsobu myšlení nauèil od Jeíše. Kdy mu øekli, e Pilát nechal usmrtit nìkteré Galilejské, jeho krajany, nemluvil bombasticky proti tomuto katanovi. (Kolik idù se snailo získat Piláta pro Boha Izraele?) Místo toho varoval Izraelce, o kterých vìdìl, e jsou høíšnici, slovy: Nebudete-li èinit pokání, všichni podobnì zahynete (Lukáš 13,3). Obrácení potencionálního násilníka Ve svém raném dìtství i pozdìji v mládí jsem byl konfrontován s ohromnou zlobou. Nenávidìl jsem lidi. Nemohu si vzpomenout, e bych ve svém raném mládí nìkoho miloval. Ve škole jsem se zabýval obory, jako je algebra a geometrie, aèkoli jsem vìdìl, e mi pozdìji v ivotì nebudou pøíliš uiteèné. Nikdo, ani jediný èlovìk mi neøekl, co je smyslem ivota. Nemìl jsem ádnou náboenskou ani etickou výchovu. Jednou mì jeden knìz vzal láskyplnì do náruèe a øekl mi nìkolik slov o Jeíši. Ale tento dobrý knìz mìl pravdìpodobnì mnoho dìtí, kterým mìl ukázat lásku a dále se o mì nestaral. Z pravoslavného kostela, do kterého jsem jednou ze zvìdavosti vešel, jsem byl vyhnán jako špinavé idovské dítì. Byl jsem plný nenávisti. Kadá teroristická skupina by mì mohla snadno získat pro své kriminální èiny. Nebyl bych odmítl.

5 Právì jsem dopsal knihu Jeíš pøítel teroristù. Tato kniha má být vytištìna v nìkolika jazycích ve vìtším vydání a rozdána teroristùm. Mìl jsem pocit, e bych mohl najít cestu k jejich srdcím, protoe jsem býval stejný jako oni. Vìrný stráce Pak mì jednoho dne zastavil na ulici tesaø jménem Kristián Wolf- kes. Vìdìl, e má být strácem. Mìl pro kadého èlovìka poselství mi moøádné dùleitosti. Øekl mi o smyslu ivota a Pánu ivota. Vìnoval se mi kadý den. Dal mi Bibli a vysvìtloval mi její poselství. Pozdìji jsem se dovìdìl, e se se svou enou za mne a mou manelku horlivì modlili. To on mnì pøivedl ke spasení. Kdyby nebylo jeho, moná bych dnes byl kriminálník, rebelant, násilník nebo nìco podobného. Kdyby však svou slubu zanedbal, byly by moje høíchy také høíchy jeho. Je zloèinem vìdìt, jak zmìnit dítì ïáblovo na dítì Boí, a neudìlat to. Není høíchem jen to, e se páchá nìco zlého, ale také existuje høích opomenutí a zanedbání. Zkušujme sami sebe a naplòujme svá poslání! Ezechiel øíká, e Bùh nás bude volat k odpovìdnosti za krev tìch, které jsme nevarovali. Za kolik ivotù bude kadý z nás zodpovìdný? Misie vás obvykle ádají o podporu pro své misionáøe. Ale to zdaleka nestaèí. Vaši sousedé a spolupracovníci jsou vaším misijním polem. Nepomíjejte jen tak ty, které potkáváte na ulici. Zastavte nìkoho a varujte ho, jako jsem byl varován já. Nepochopitelné èínské utrpení Krátce po svém obrácení jsem se setkal s anglickým pastorem jménem James Adeney. Byl misionáøem idù. Jednou mi øekl: Bùh musí velmi milovat Èíòany. Dùkazem je, e je to nejlidnatìjší národ. Kdo se nemodlí za Èínu, nemá o modlitbì ponìtí. Uposlechli jsme jeho rady. V Èínì pøedèili komunisté v krutostech své soudruhy z jiných zemí. V Reader s Digest (srpen 93) jsme mohli èíst o muèení nìkolik podrobností, které byly obsaeny v oficiálních dokumentech. Nahlédl do nich Zhong Yi, známý disident. V jednom z tìchto dokumentù se doèetl, e jistý Deng byl neoficiálním soudem Rudých gard odsouzen k smrti. Jeden komunista mu rozpáral bøicho noem, vyòal srdce a játra a nakrájel je na prouky. Usmaené na oleji pak byly pojídány davem. Tento kanibalismus naøídili Maovi vládní úøedníci! Dokumenty dokládaly celou stovku takových pøípadù v pìti distrik- tech. O kolik víc lidí asi padlo za obì takovému kanibalismu v celé Èínì? Mnoho Èí òanù o tìchto hrùzách vìdìlo. Tyto zloèiny se dìly za pøítomnosti velkého mnoství lidu. Vìdìli také, e být køesanem je povaováno za zloèin, a také bylo mnoho køesanù udáno. A pøesto se mnoho Èíòanù obrátilo ke køesanství. Kdy byli pøipraveni tolik vytrpìt, proè bychom se my mìli zaleknout menších køíù, které musíme nést? 3

6 Láska ke kanibalùm Pláèeme s plaèícími, ale to nestaèí. Milujme také své nepøátele, vèetnì kanibalù. Ti, kteøí riskovali nebo dokonce ztratili svùj ivot pro víru, byli cem úsilí misionáøù. Ale v Èínì bylo misionáøù jen málo. Velké èásti zemì zùstaly nezasaeny a materiální podpora šíøení evangelia byla jen malá. Kolik z nás vzalo vùbec na vìdomí pouhou existenci Èíny a snaí se pro ni nìco dìlat? Pøispìli jsme alespoò nepatrným obnosem nebo mod- litbou k tomu, aby mohl být Èíòanùm zvìstován Kristus? Kdybychom to udìlali, moná jsme mohli zabránit tomu, aby se z jednoho Èíòana nestal ovo- kanibal. Mìli jsme monost varovat ho. Cítím vinu na jeho zlobì i za krev jeho obìti. A vy? Chceme se alespoò od nynìjška polepšit? Nebylo by moné obrátit fanatického komunistu nebo muslima, nebo ho alespoò pøimìt k tomu, aby nejednal tak brutálnì, kdybychom mu vtiskli do ruky evangelium? Existuje vùbec monost zmìnit lidi, kteøí jsou tak strašnì zlí? Pavel øíká, e ano. Vdy on sám byl, jak o sobì øíká, první z høíšníkù (1 Timoteovi 1,15), pronásledovatel církve. Pak se mu zjevil Jeíš a uèinil ho poslem nebeské lásky. Nemìl by v nás tento pøíklad vzbuzovat touhu po zvìstování Jeíše i jiným násilníkùm? Rusko Ruskou komunistickou stranu (bolševiky) zaloil Lenin, èlovìk, který nenávidìl Boha. Jeho spolupracovník Trockij napsal, jak Lenin k této nenávisti pøišel. Kdy byl malý chlapec, zaslechl, jak se jeho otec ptal jednoho pravoslavného knìze: Co mám dìlat se svým synem? Nechce chodit do kostela. Knìz odpovìdìl: Bít ho! Bít ho! Vzbouøený Le nin si strhl køíek, který nosil na krku. Ponìvad mu pøipadalo, e køesanství je k nìmu lhostejné a chladné, zaèal ho od té chvíle nenávidìt. Pozdìji Lenin napsal: Nejnepatrnìjší zmínka o Bohu je horší ne tisíce epidemií a pøírodních katastrof. To je vrchol nenávisti: náboenství je horší ne zemìtøesení nebo tøeba rakovina! Pøes krvavou revoluci se Lenin stal diktátorem Ruska a pøikazoval: Zabíjejte! Zabíjejte mnoho knìí. Desetitisíce kostelù bylo znièeno, zavradìni byli nejen knìí, ale také statisíce nevinných obìtí. Opakování, Zabíjejte! Zabíjejte! je ozvìnou onoho Bít ho! Bít ho!, které slyšel v dìtství. Zkusme si pøedstavit, jak by to s Leninem dopadlo, kdyby tehdy slyšel, jak jeho otci dal onen knìz moudrou, laskavou odpovìï a udìlal si èas, aby se sdílel s chlapcem o svaté poslání církve. Nalezly naše dìti duchovní, kteøí by je varovali pøed nástrahami ivota? il jsem v køesanské zemi. V sousedním domì bydlel knìz. Vzpomínám, jak na nás køièel, protoe ho rušilo, kdy jsme si jako dìti hráli. Nebylo by lepší, kdyby si šel na chvilku s námi hrát? Nejsou vinni Lenin a Trockij jen èásteènì? V jejich pamìtech není ani zmínka o tom, e by se setkali 4

7 s vìøícími. Pøed smrtí prý Lenin øekl: Kdybych mìl deset Františkù z Assisi jako vzory pro lásku. Jen tehdy bych mohl Rusko zmìnit k lepšímu. Bylo však pøíliš pozdì. Odvrate se od televize! Nepromaròujte èas v neuiteèných zábavách! Jste strácem èi strákyní. Mùete se stát tím, kdo zanechá lidstvu jako odkaz to, e Komunisté stále touí po návratu k moci. bude o jednoho zlého èlovìka ménì. Leninova mrtvola byla nabalzamována a vystavena v mauzoleu. Mi lióny lidí ze všech zemí pøijídìli, aby vzdali této mumii poctu jako bohu. Stalinova tragédie Lenin byl následován Stalinem, synem vroucí, ale nevzdìlané køes- anské matky. Ta ho poslala studovat do semináøe. Ale ne všechny semináøe jsou tím, èím by mìly být: líhní svatých. Uèí se v nich dogmatika, církevní historie, øeètina, hebrejština, ale nikoliv sebeobì a svatost. Alespoò pokud jde o protestantské semináøe, odvauji se tvrdit, e kdybyste se zeptali absolventù na jména pìti známých sportovcù, znali by odpovìï. Ale nebudou znát jména pìti lidí, kteøí zemøeli v tomto století jako køesanští muèedníci. Pro budoucí pastory je velmi dùleité, aby znali ivoty svatých. Stalin také pocioval, e v semináøi panuje atmosféra ruského nacionalismu, který mu dokonce nedovoloval pouívat gruzínštinu jeho mateøský jazyk. Semináø opustil jako pøesvìdèený ateista. Jsme stráci. Bdíme také nad seminaristy? Jsou jejich profesoøi pøipraveni dát za své ovce ivoty? Touíme, abyste se sami stali misionáøi a stráci, kdekoli budete. Nedìlejme si iluze. Veliké osobnosti víry, jako Áron, Samuel nebo David, nebyli schopni pøivést k Bohu dokonce ani své dìti. Ani Jeíšovi bratøi nevìøili. Ale nìkteøí budou. Vy se na tom mùete podílet. Vaší zásluhou mùe být o jednoho svatého více a o jednu nièemnost ménì. V Kristu váš [Richard Wurmbrand ( ) rumunský luterský faráø, který byl pro svou víru vìznìn ètrnáct let v komunistickém aláøi. Po odchodu na Západ zaloil se svou manelkou Sabinou v roce 1967 mezinárodní misijní organizaci, jejím cílem je pomáhat pronásledovaným køesanùm. Tento èlánek pochází z amerického zpravodaje Hlasu muèedníkù z bøezna 1994 redakènì upraveno a zkráceno.] 5

8 P R O N Á S L E D O V A N Á C Í R K E V D N E S 6 Zaplatit cenu Indonésie Rahmat si odpykával trest v jednom indonéském vìzení za loupené pøepadení. Tøebae byl muslimem, chtìl se nìco více dovìdìt o Kristu. Kdy mu jeho spoluvìzeò mu daroval Bibli, èetl ji Rahmat nìkolik nocí. Rahmat by Bibli témìø pøeèetl celou, kdyby ji v Rahmatovì úkrytu nenašel nakonec jeden muslimský spoluvìzeò, který knihu odevzdal dozorci. Následnì byl Rahmat pøedveden do vìzeòské kanceláøe k výslechu. Ptali se mì tam, zda jsem køesan anebo muslim, vzpomíná Rahmat. Sdìlil jsem jim, e jsem muslimem, ale e jsem se prostì chtìl dovìdìt nìco více o køesanství. Také na mì naléhali, abych jim øekl, kdo mi Bibli dal. Øekl jsem jim, e jsem ji vzal ve vìzeòské kapli. Tøikrát se mì na to ptali a já jsem jim tøikrát odpovìdìl toté. Rahmat vypráví, e byl pøi tomto ètyøhodinovém výslechu nìkolikrát bit. Vyšetøovatel sedìl za psacím stolem, zatímco ètyøi mui mì mlátili pìstmi a obušky do rukou, do bøicha a do nohou, vzpomíná Rahmat. Pak Rahmatovi sundali obleèení, odvedli ho na vìzeòský dvùr a tam ho nutili, aby stál v pozoru a salutoval pøed indonéskou vlajkou. Souèasnì mi dali na hlavu Bibli a takto mì nechali stát více jak hodinu, vypráví Rahmat. Dozorci mi øekli, e pokud mi Bible upadne na zem, tak to pro mì bude mít následky. O jaké následky šlo, poznal Rahmat záhy. Kdy mu kniha spadla z hlavy, dozorci ho ihned ztloukli. Nakonec byl Rahmat úplnì vysílený, e se sotva drel na nohou. Dozorci také z Bible vytrhli nìkolik stránek a nacpali je Rahmatovi do úst s komentáøem, e má sníst Boí slovo. Po této proceduøe ho odvedli na samovazbu. Tam byl Rahmat nucen sedìt nahý na studené podlaze a nakonec zaèal volat k Bohu o pomoc. V této cele nemohl ani leet, protoe tam nebylo dostatek místa. Po celém tìle mìl v dùsledku nìkolikahodinového bití podlitiny a ze rtù mu na zem crèela krev. A tak mohl Rahmat jen sedìt, tøást se zimou, a zamaèkávat dotìrné moskyty. Boe, prosím, pomoz mi, abych tuto pohromu vydrel, prosím, aby mi Rahmat prohlašuje, e je hrdý na to, e smìl pro víru v Krista zakusit pronásledování. zase dali mé šaty, modlil se Rahmat. Tato modlitba

9 byla vyslyšena na druhý den, kdy dozorce otevøel celu a pøinesl Rahmatovi jeho svršky. Pozdìji, kdy byl Rahmat ji propouštìn z vìzení, ptal se ho onen dozorce znovu, zda je muslimem anebo køesanem. Tehdy u Rahmat smìle vyznal: Kdy jsem pøišel sem do vìzení, byl jsem muslim, který se chtìl nìco dovìdìt o køesanství; ale nyní, kdy odtud odcházím, jsem si jist, e jsem køesan. Rahmat prohlašuje, e se díky svému pobytu na samovazbì mnohem více pøiblíil Kristu. V tìch obtíných chvílích mu pøicházel na mysl verš z Janova evangelia: Zùstaòte ve mnì a já zùstanu ve vás (Jan 15,4). Døíve si Rahmat dìlal z køesanù legraci a øíkal jim nevìøící. Ale tím, e snášel bití a samovazbu kvùli ètení Bible, prošel zkušeností mnoha našich bratøí a sester z rùzných koutù zemì, kteøí snášejí utrpení pro Je íše Krista. Je to velká daò, kterou zde køesané èasto musí za svou víru zaplatit, øíká Rahmat. Jsem hrdý, e jsem musel pro Krista snášet pronásledování. Rahmat dnes pomáhá indonéským farmáøùm pøi ních. Ve své zemi je ale také dìlníkem na jiné ni, na té, která se týká lidských duší. Faráø Palty: Moje kongregace má poslání Faráø Palty stìí potlaèuje své vzrušení, kdy se ve svém sboru v malé vesnici Bekasi, leící na sever od Jakarty, obléká pøed vánoèními bo hoslubami. Má to být první bohosluba v novì postaveném kostele. Oblék ne si své nejlepší šaty, tøebae si pøes nì za okamik navlékne talár, a pak nasedne na svùj motocykl. Jeho ena usedne za nìj a mezi sebe ještì usadí svoji pìtiletou dcerku. Pøi cestì do kostela pak faráø ještì pøemýšlí o poselství, které si po celý týden pøipravoval. Jeho myšlenky jsou však náhle pøerušeny, a to v okamiku, kdy projídí kolem místní mešity. Uslyšel jsem, jak z tlampaèe nìkdo vyzýval, aby se mui i eny shromádili u mešity ke spoleènému pochodu na novì otevøený kostel, vzpomíná faráø Palty. Dobøe si uvìdomoval, jak se tamní muslimští extrémisté snaí, aby jeho kongregace byla rozpuštìna. A kdy koneènì dorazil k nové budovì svého sboru, nesoucí název Køesanská protestantská církev Filadelfia Batak, spatøil tam asi padesát policistù v zásahových oblecích a šest vojákù se støelnými zbranìmi. Tito pøíslušníci bezpeènostních sil obklopili kostel, aby jej chránili pøed davem asi tisícovky muslimù. Vìtšina èlenù sboru ji byla v kostele. Pøítomní policisté se však snaili odradit další køesany pøed vstupem do kostela, protoe rozhnìvaný zástup zatarasil do budovy sboru pøístup. Extrémisté zuøivì bubnovali, vykøikovali uráky a snaili se køesany uvnitø kostela co nejvíce vyrušovat. Nìkteøí dokonce házeli kameny a vykøikovali pøitom své obvyklé Allahu Akbar, vypráví faráø Palty. Jiní na nás pokøikovali, e jsme nevìøící prasata, a jiné nadávky. Ozývaly se i výzvy k zapálení kostela nebo k jeho uzavøení. 7

10 Faráø Palty promlouvá pøed úøedním oznámením týkajícím se uzavøení jeho sboru. Úøady kostel ohradily betonovou zdí. 8 Kdy se koneènì faráøi Paltymu podaøilo protlaèit do kostela, zmocnila se ho veliká úzkost. Snail se ale nedat na sobì nic znát, aby tak nepøipravoval druhé køesany o odvahu. Vìøící navíc sedìli zády ke vchodu do kostela, take pouze faráø mohl vidìt poèínání davu pøed kostelem. Kdy jsem vidìl, e zástup venku stále sílí, modlil jsem se v duchu: Pane, prosím, dej mi sílu, abych dokázal této situaci èelit. vzpomíná faráø Palty na tyto tìké okamiky. Muslimští extrémisté venku køièeli a nadávali a pokoušeli se tak køes- any uvnitø kostela zastrašit. Mnozí vìøící se otáèeli, ale já jsem jim øekl: Chcete se na nì dívat a bát se, anebo se chcete dívat na mì a nemít strach? Tìm zbylým køesanùm, kterým se po stupnì podaøilo pøipojit se ke shromádìní, stékaly po tváøích slzy, kdy se pøidávali ke zpìvu vánoèních koled. Lidé zpívali a plakali, vzpomíná faráø Palty na dìní v kostele. Radostné vánoèní písnì se zmìnily v slzy. Tøebae byli vìøící oèividnì rozrušeni, faráø Palty na nì naléhal, aby se soustøedili na bohosluby. A tak shromádìní pokraèovalo ještì slavením Veèeøe Pánì, která byla pro nás velmi vroucím okamikem, nebo jsme nikdy pøedtím tak silnou pøítomnost Krista neproívali, prohla- šuje faráø Palty. Útok na kongregaci faráøe Paltyho naznaèuje vzrùstající pronásle- dování køesanské komunity v Indonésii. Zatímco tamní køesané snášeli delší dobu pøedevším pronásledování na odlehlých ostrovech, nyní k tìmto útokùm dochází v nejlidnatìjších provinciích ve Východní a Západní Jávì. Od roku 1996 bylo v celé Indonésii vypáleno, uzavøeno anebo jinak napadeno celkem 798 sborových budov. Nìkteré sbory byly dokonce uza vøeny úøednì. Pøestoe indonéská ústava zaruèuje náboenskou svobodu, tyto oblasti, které jsou èasto na izolovaných ostrovech tisíce kilometrù od centrální vlády zemì, jsou tato práva popírána zavádìním islámského zákona. Èlenové islámských extrémistických skupin, jako jsou napø. Islámská obranná fronta, Indonéská rada muèedníkù, Aliance proti odpadlíkùm nebo Laskar Jundullah, podnìcují davové násilí vùèi køesanùm v okolí hlavního mìsta Jakarty. Ve svém úsilí o uzavírání kostelù, kriminalizaci církevních pøedstavitelù a evangelistù se tito extrémisté snaí zastrašovat vládní úøedníky, policii i soudce. Podnikají však i pøímé útoky na církev tím, e ruší shromádìní køesanù a napadají jejich úèastníky anebo zas vandalizují a nièí kostely, domy nebo obchody patøící køesanùm.

11 V roce 2006 vydalo indonéské ministerstvo pro náboenství výnos na národní úrovni, jeho cílem je zastavení rùstu domácích církví v Indonésii. Toto naøízení poaduje, aby náboenské skupiny èítající devadesát a více èlenù, pøedloily pøi ofi ciální ádosti ke stavbì nebo rozšíøení shromaïovacích prostor, také schvalovací podpisy šedesáti lidí ijících v okolí shromadištì. Tøebae køesané toto naøízení respektují, pokraèují muslimští extrémisté i tak ve svých útocích na církev. Kdy køesané v Bekasi odstraní mrtvé krysy, støepy a exkrementy, které jejich nepøátelé zámìrnì pohodili na jejich shromadištì, zaènou ve svém obecenství pod širým nebem. Potom mohou jejich odpùrci slyšet radostný zpìv køesanských písní. 12. ledna 2010, jen o nìkolik týdnù pozdìji, co rozzuøený dav zaútoèil na vánoèní shromádìní sboru faráøe Paltyho, byla sborová budova úøednì uzavøena a zapeèetìna s odùvodnìním, e se tak pøedejde dalším útokùm. Køesanùm bylo dále øeèeno, aby se scházeli nìkde jinde. A tak nyní poøádají bohosluby pod otevøeným nebem kousek od svého zapeèetìného kostela. Kadou sobotu veèer pohazují lidé na místo, kde se køesané v nedìli ráno scházejí, nejrùznìjší støepy, mrtvé krysy nebo zvíøecí výkaly, aby jim takto jejich bohosluby co nejvíce znepøíjemnili. Sbor proto ustanovil skupinu, která místo tìsnì pøed shromádìním øádnì vyèistí. Faráøi Paltymu ji bylo mnohokrát vyhroováno smrtí. Jednou postávali pøed jeho domem dva radikálové s maèetami a vyhroovali mu, e ho pøišli zabít. Pøiznává, e mìl tehdy zprvu velký strach, ale po modlitbì ho naplnil pokoj. Prosil jsem Pána, aby mì posílil, protoe jsem byl ji skoro rozhodnutý, e odtud odejdu, prohlašuje faráø Palty. Kdy jsem ale pak uvidìl tváøe svých spoluvìøících, nabyl jsem nové odvahy. Nyní jsem u na ty hrozby zvyklý. Stalo se to takovým jejich rituálem. U si z toho nic nedìlám. Bohosluby pod širým nebem jsou pro jejich úèastníky èasto obtíné. Obèas musí snášet havé slunce, jindy zase za prudký lijavec. Ale na druhé stranì muslimové jdoucí zrovna kolem, mohou èasto zaslechnout evangelijní zvìst, co by bylo sotva moné, kdyby se køesané scházeli v kostele. A pastor Palty prohlašuje, e pronásledování je pro jeho sborovou rodinu opravdovým poehnáním. Døíve vìøící pøišli do kostela jen zøídka. Ale tyto obtíe vìøící podnítily, aby chodili do kostela a modlili se a pobývali spolu v jednotì. Nemohu vám nyní øíci, co se ještì stane, ale 9

12 vidím, e naše kongregace je odhodlána pokraèovat ve své práci, jeliko církev není budova kostela, ale církev jsou vìøící. Lýdia: Nalezení pravé cesty Lýdiina stezka k nalezení víry v Krista byla neobvyklá a to dokonce i pro døívìjší muslimku. Její první èin rebelie vùèi islámu pøišel v šestnácti letech, kdy opustila islámskou školu, kam ji její fundamentalistiètí rodièe poslali. Tøebae ji rodièe za tento odpadlický èin tloukli, její pozdìjší pøijetí Krista bylo ještì mnohem dramatiètìjší. Jednou veèer, shodou okolností na Nový rok sedìla Lýdie ve svém obývacím pokoji a sledovala televizi. Náhle do domu najela dodávka a vjela pøímo do obýváku, kde byla Lýdie. Naštìstí ji automobil minul, ale Lýdie zùstala uvìznìna pod hromadou trosek. Náhle se jakoby odnikud objevil èlovìk odìný v záøivì bílý oblek. Lýdie, která byla v té dobì v sedmém mìsíci tìhotenství, vzpomíná, e mu se dotkl jejího bøicha a øekl: Jsi zachránìna, následuj mì. Vzpomíná, jak jí okamitì naplnil pokoj, a bolest, kterou v dùsledku kolize cítila, byla ihned pryè. Pak pøibìhli lidé a pomohli ji vyprostit z trosek. Lýdie pozdìji zaèala pátrat po onom mui v bílém rouše. Kdy se jí jeden z tìch, kteøí pøibìhli na pomoc, zeptal, koho hledá, Lýdie se posadila a øekla: Chtìla bych vidìt toho, který mì zachránil. Udivení mui odpovìdìli: Nikdo jiný ne my tady není. Pozdìji Lýdia vyprávìla o této události jednomu ze svých køesanských synovcù a ten se zmínil o tom, e to mohlo být setkání s Jeíšem. Daroval jí Bibli a povìdìl jí základního pravdy o víøe v Jeíše Krista. Èetla jsem u Jana Jeíšova slova, Já jsem pravá cesta a následuj mì, øíká Lýdie. To jsou tatá slova, která mi øekl onen neznámý pøi té nehodì. Lýdia uvìøila v Krista, nechala se pokøtít a zaèala pravidelnì chodit do kostela. Kdy se to dovìdìl její manel, popadl ji za vlasy, udeøil ji do tváøe a pøikázal ji, e s chozením do kostela musí okamitì pøestat. Budeš ctít svého mue a ne Boha øekl manel Lýdii a udeøil ji. Zavolej si svého Jeíše, a ti pomùe! Lýdia prohlašuje, e jí dal Kristus sílu, aby bití od svého manela vùbec vydrela. Pokud bych ne mìla víru v Krista a strpìla takové rány, pak bych taky mohla pøijít o ivot, poznamenává Lýdie. Tøi ze šesti Lýdiiných dìtí byly svìdky násilného chování otce vùèi jejich matce. Nejmladší syn, ten, který byl tehdy v lùnì matky, kdy došlo k nehodì, se Lýdiiny dìti se snaily svou matku chránit pøed násilným jednáním otce. Hlas muèedníkù nyní Lýdii podporuje. 10 snail matku bránit. Øekl: Dost tati, u maminku nebij, a pak se snail svým tìlem matku chránit. Lýdie uvádí, e její synek byl otcovým chování velmi traumatizován.

13 K dalšímu útoku došlo v jednu nedìli, kdy se Lýdia vrátila domu z kostela. Její manel se jí poškleboval a øekl Lýdii: Tvoje náboenství tì pøivede do pekla. A bude tì pálit oheò, jak ti nyní ukáu. Pak popadl Lýdii za hlavu a odklepl ji do pravého oka popel z cigarety. Naštìstí nedošlo k vánému poškození oka, ale Lýdie uvádí, e jí pak tøi dny oko slzelo a také na nìj špatnì vidìla. Manel nakonec Lýdii z domu vyhnal, a tak musela i s dìtmi zaèít nový ivot v jiné vesnici. Ale po osmnácti dnech strávených na novém místì jí tamní pøedstavený vesnice øekl, aby od nich odešla. Øekl mi: Musíte do ètyø hodin odpoledne odejít, protoe zde ne- chceme mít ádné problémy, vzpomíná Lýdie. V šest hodin se objevil mùj manel a øekl, e jestli odtud do sedmi hodin nezmizím, tak mì zabije. Lýdie ale nemìla, kam by s dìtmi šla, a proto se obrátila o pomoc na svého pastora. Kdy jsme se o Lýdii dovìdìli v Hlasu muèedníkù, opatøili jsme jí bezpeèné obydlí a také nìjaké prostøedky pro otevøení malé ivnosti. Naši spoluvìøící Rahmat, faráø Palty a Lýdie a další pronásledovaní køesané v Indonésii dále vìrnì platí náleitou cenu. Království nebeské je podobno kupci, který hledal dobré perly; a kdy nalezl jednu perlu drahocennou, odešel a prodal všechen svùj majetek a koupil ji Matouš 13,45 46). Hlas muèedníkù pomáhá indonéským køesanùm Indonéská armáda a policie se snaí chránit køesany, jak je moné vidìt z fotografie. Je však obtíné zastat nìco takového na šesti tisíci obydlených ostrovech. Tøebae se federální vláda zasazuje o náboenskou svobodu, v zemi stále narùstá poèet fanatických islámských skupin, které se snaí vládu v této vìci zastrašovat. Tím je ale podlamován její vliv, co vede k uzavírání církevních budov. Co mùeme uprostøed takového zmatku, protikladù a nestability vùbec dìlat? Díky našim ètenáøùm ji sedmnáct let obstaráváme tamním køesanùm lékaøskou péèi, literaturu, moderní elektronické vybavení a zøizujeme na mnoha místech útoèištná støediska. Veškerá naše pomoc je pak smìrována tím zpùsobem, aby indonéští køes- ané mohli vydávat dobré svìdectví svým bliním a pøinášet jim radostné poselství evangelia. Jedním z takových projektù, o kterém budeme ještì v budoucnu urèitì referovat, jsou útoèištné domy. Tato zaøízení Hlas muèedníkù umoòuje obìtem bombových útokù získávat kvalitní lékaøskou péèi. 11

14 mají opatøit útoèištì køes- anùm, kteøí konvertovali od islámu, a poskytnout jim úkryt pøed mstivými pøíbuznými. Hlavním cílem naší lékaøské pomoci jsou køesané, kteøí utrpìli zranìní pøi sérii bombových útokù z první poloviny tohoto desetiletí. Ji øadu let vyhledáváme køesany, kteøí byli pøi tìchto útocích zranìni. Tìmto postieným vìøícím hradíme chirurgické zákroky a pomáháme jim najít zamìstnání a uplatnìní. I potom sledujeme jejich další osudy a snaíme se jim být ku pomoci i jinými zpùsoby. Další klíèovou èástí naší práce v Indonésii je podpora tamních køesanských aktivistù, kteøí se snaí vìrnì slouit svým spoluobèanùm. Za tímto úèelem poøádáme a financujeme rùzné biblické semináøe, kde povzbuzujeme mladé evangelisty a dáváme jim monost, aby se spoleènì setkávali a vzájemnì se povzbuzovali ve víøe, nebo jejich pùsobištì jsou od sebe èasto velice vzdálená. Díky tomuto našemu projektu se tito horliví køesané kadoroènì setkávají pøi jednotýdenní konferenci, na které se mohou spoleènì modlit, vzdìlávat a povzbuzovat svými svìdectvími. Alírsko Naši víru zlomit nemohou Na Štìdrý veèer loòského roku zaútoèili muslimové na sbor Tafath ve vesnici Tizi Ouzou leící asi 100 km od Alírského hlavního mìsta. Útoèníci spálili Bible, rozmlátili vodovodní trubky a znièili hudební nástroje a všechno ostatní, na co pøišli. O týden pozdìji se vrátili znovu a tentokrát vypálili do základu budovu kostela. Alírské úøady však ukázaly jen velmi málo sympatií k tìmto postieným køesanùm. Nemìli by se modlit pøi ilegálních setkáních, prohlásil pro 12 Hlas muèedníkù zakoupil rentgenový pøístroj a odeslal jej na lékaøskou kliniku na jednom indonéském ostrovì, kde bylo mnoho køesanù zranìno pøi bombových útocích. Ohoøelá Bible z kostela, který muslimové vypálili v al- írské vesnici Tizi Ouzou.

15 Tito alírští køesané slaví Veèeøi Pánì ve volné krajinì pod širým nebem, aby se tak vyhnuli pozornosti úøedníkù. agenturu Reuters krátce po útoku Fellahi Ada, mluvèí alírského ministerstva pro náboenské zále- itosti. Obecným jevem v Alírsku je nevraivost vùèi køesanùm. Témìø celá pìtatøicetimilionová alírská populace vyznává sunitský islám. Ten je zde národním náboenstvím a v roce 2006 byl v zemi schválen zákon, který vykazuje neislámské náboenské skupiny jen do úøednì schválených prostor. Vládní pøedpis také klade vìtší dùraz na oficiální registraci a uvaluje tvrdé pokuty osobám, které by se snaily nìkoho odvést od islámské víry. Køesané v Tizi Ouzou, krásné zemìdìlské oblasti s mnoha olivami a fíkovníky, se domnívali, e se jim pronásledování vyhne. Ale nebylo tomu tak. Mustafa, pastor sboru Tafath uvádí, e mu muslimové vyhroovali zabitím, pokud svùj sbor nerozpustí a jestli také nepøestane s výukou dìtí. Navzdory hrozbám se celá dvousetèlenná kongregace usnesla, e v této oblasti setrvá. Hlas muèedníkù po skytl kongregaci prostøedky na obnovu jejich kostela i na zakoupení nových hudebních nástrojù a dalšího vybavení. Domnívají se, e odejdeme, prohlašuje pastor Mustafa, ale oni nemohou zlomit naši víru. Srí lanka Evangelium kázat nepøestanu! Srí Lanka je velkým ostrovem u jihovýchodního cípu Indie a ji od tøetího století byla pevností buddhistické víry. V roce 2009 se zemì vynoøila z témìø tøicetileté obèanské války, která zde zuøila mezi radikální separatistickou skupinou zvanou Tamilští tygøi a zdejší buddhistickou vládou. Køesané zde tvoøí jen asi sedm procent z celkové populace a jsou ohroováni ze všech stran. Útoèí na nì, jak bojovníci za svobodu, tak vládní úøedníci, tak i buddhisté. Národní køesanská evangelikální Muslimové nejdøíve házeli na kostel tohoto pastora kamení a pak si na úøadech vymohli uzavøení sboru. Pronásledování pokraèuje, ale tento pastor je rozhodnut, e evangelium kázat nepøestane. 13

16 aliance ohlásila za rok 2010 dva typické pøípady zdejšího pronásledování køesanù: 13. dubna 2010 v noci zaútoèil na Apoštolskou církev Dolosbagaya neznámý gang. Útoèníci nejdøíve vynesli kazatelnu, hudební nástroje i vnitøní zaøízení, a následnì budovu zapálili. Postiená kongregace pracovala v této oblasti ji ètrnáct let. 2. kvìtna 2010 zaútoèil dav asi pìti set radikálù, které vedl jistý buddhistický mnich, na skupinu dvanácti køesanù ze sboru Foursquare Gospel Church v Bulathkohupitiya. K útoku došlo v pùl páté odpoledne, kdy napadení køesané rozdávali inzertní letáky obsahující pozvání na køes- anský film, který mìl být promítán následující den v sousední vesnici. Prostøednictvím spoleèných projektù ICA pomáháme nìkterým sborùm, aby mohly vykonávat dál své aktivity a popøípadì znovu vystavìt své kostely. Pøestoe pronásledování na Srí Lance pokraèuje, jistý pastor, který od nás rovnì dostává pravidelnou podporu, prohlásil: Evangelium kázat nepøestanu! Bhútán Pronásledování v ráji Situován na východním konci himálajského pohoøí je nìkterými Bhútán oznaèován za osamocený ráj. Zatímco vìtšina státù mìøí pokrok v termínech hrubého domácího produktu, Bhútán je jedinou zemí, která pomìøuje své hrubé domácí štìstí. V této nové demokracii, která svou první ústavu schválila v roce 2008, je úsilí o štìstí oficiální èástí vládní politiky. Vláda ve své snaze o dosaení maximálního štìstí neváhala zakázat reklamu na coca-colu a pepsi-kolu okamitì, jakmile byla v zemi poprvé zavedena televize. A zjevnì tento buddhistický národ pohlíí na køesanství jako na ohroení štìstí svých obèanù, tøebae buddhismus teoreticky neuznává nìco ve své podstatì dobré anebo zlé. Jul, bhútánský evangelista, který patøí k zhruba tisícovce zdejších køesanù, zail úøední popotahování kvùli tomu, e pøivedl nìkteré Bhútánce ke Kristu. Víte o tom, e se naše zemì z toho netìší, øekli Julovi jistý vládní úøedník. Také mi vyhrooval, e se postará o to, abych pøišel o ivot, a e nikdo se tím nebude zabývat, protoe si všichni pøejí, aby bhútánský lid byl pøed køesanstvím ochránìn, vypráví Jul o svém výslechu. Ale Jul trval na svém, prohlašoval, e se nevzdá, protoe Bhútánská vláda se nezasazuje o to, aby její úøedníci nepronásledovali køesany, mezi nì patøí i tito dva evangelisté. 14 Jeíš je jediný pravý Bùh. Úøedník pak ještì pokraèoval obvinìním, e Jul nejen pustoší sám sebe, ale e pøivádí do zkázy i své dìti.

17 Navzdory tìmto tìkostem snáší malá rodina bhútánských køesanù trpìlivì pronásledování, a roste ve víøe, moudrosti i ve své snaze pøinášet evangelium druhým. Prostøednictvím zvláštních projektù naší misie podporujeme v Bhútánu napøíklad podzemní biblickou školu, kde se vyuèuje zdejším národním jazykem Dzongkha. Takovéto školy jsou velmi dùle- ité, protoe poskytují vzdìlávání pastorùm a evangelistùm, kteøí èasto nemohou opustit svou zemi a odejet za podobným vzdìláním nìkam do zahranièí. Ji jsme mohli pozorovat, jak naši absolventi duchovnì pùsobí a zakládají nové sbory v nejrùznìjších èástech Bhútánu, uvádí jeden ze zaangaovaných pracovníkù Hlasu muèedníkù. Jsme vdìèní Bohu za odváné bhútánské køesany, kteøí své krajany vyuèují pravému štìstí a pokoji, který pøichází jen skrze víru v Jeíše Krista. Nepál znesvìcený kostel Církev v Nepálu ije také pod tlakem. Je tomu více jak ètyøicet let, co Hlas muèedníkù poprvé pomohl vìøícím v Nepálu. V poslední dobì jsme v této zemi na úpatí Himalájí pomohli znovu postavit modlitebnu, která byla vypálena maoistickými guerillami. Tamní vìøící byli velice povzbuzeni, kdy se mohli sejít na bohosluby ve své zrekonstruované modlitebnì. Vynoøily se však další problémy. Vlastník pozemku, na kterém je modlitebna postavena, køesany vypudil, aby mohl budovu po uívat k jiným úèelùm a mìl z ní vìtší zisk. Nadále se však snaíme tìmto vìøícím pomáhat. Opatøujeme jim Bible a také vybavení jejich modlitebny. Nepálští køesané sledují kouøící trosky své znièené modlitebny. Hlas muèedníkù jim pomáhal budovu opravit. Køesané byli nakonec z této budovy vypuzeni vlastníkem pozemku. Stojíme však pøi nich i nadále. Kuba Dobrý boj Pastor Gutierrez sedí ve vìzeòské cele obklopen nejtìšími kriminálníky, kteøí jsou zde na doivotí. Nechápe, proè ho dali právì sem. Problémy tohoto pastora, podobnì jako øady jeho kubánských kolegù, zaèaly velmi nevinnì. Kdy pastor Gutierrez zaèal pøebudovávat dùm na pozemku blízko svého kostela, vymìøily mu místní úøady pokutu 500 peso (asi tøi mì síèní platy) a pøedvolali ho k soudu. Tøebae pøedloil osobní dokumenty a povolení ke stavbì, soud proti nìmu vznesl alobu a pastor 15

18 Pastor Gutierrez je kvùli své práci ve sboru trvale obtìován kubánskou policií. Nedávno byl dokonce na pìt dní uvìznìn. 16 Gutierrez se neèekanì ocitl ve vìzení. Nepøetritì mì vyslýchali, prohlašuje pastor Gutierrez. Ptali se mì na vìci týkající se církve a na spojení s USA. Po komunistickém pøevratu v roce 1959, se Fidel Castro snail o eliminace církví z Kuby. Podle jedné dva roky staré náboenské studie byla do roku 1989 protestantská komunita zredukována na polovinu a vliv katolické církve byl odhadem umenšen na dvacetinu. Zatímco v uplynulých desetiletích kubánská vláda verbálnì slibovala svým obèanùm nábo enské svobody, jsou køesanští akti visté stále všemonì obtìováni policií. Pokud chcete pracovat pro Boí království, budete mít zde na Kubì trvalé problémy, poznamenává s povzdechem pastor Gutierrez. Protoe a budete dìlat v tomto ohledu cokoli, vdyc ky se objeví nìjaké pøekáky, a ji v materiální nebo jiné oblasti. A ty pøekáky na èlovìka èekají, doslova hned, jakmile se ráno probudí. Pastor Gutierrez strávil ve vìzení pìt dní a dosud je popotahován místními úøady. Nedávno mu úøedníci odebrali jeho osobní doklady a dosud mu je nevrátili. Nevíme vùbec, co se bude dít, ale vìøíme, e to bude buï jak buï souèást Boího plánu, prohlašuje. Navzdory pokraèujícím represím zaznamenává od roku 1990 køesanství na Kubì velké obivení, nebo vláda legalizovala domácí církve. V roce 2000 zde pùsobilo ji na deset tisíc takových spoleèenství. Hlas muèedníkù nadále pomáhá kubánským køesanùm, a to ji od roku Tamním vìøícím obstaráváme køesanskou literaturu a další evangelizaèní nástroje a stojíme pøi nich i v jejich dalších po tøebách. Hlas muèedníkù, USA, listopad 2010 Egypt ivot v tavící peci Tragédie v Nag Hamadi Nashat Kamal se letmo podíval na hodinky. Byl veèer, vánoèní doba, a jeho devatenáctiletý syn Abanoub se stále ještì nevrátil domù. Kdy ráno odcházeli z kostela, kde se úèastnili sváteèního shromádìní, Abanoub slíbil, e pøijde domù, jakmile popøeje všem svým pøátelùm poehnané Vánoce. Nashat se v duchu usmál. To je celý Abanoub, pomyslel si. V je-

19 jich vesnici Nag Hamadi má pøece Abanouba kadý rád køesané, stejnì jako muslimové. Nashatovy myšlenky náhle pøerušilo vyzvánìní telefonu. V aparátu uslyšel rozrušený hlas Abanoubova bratra Davida, který naléhavì prosil otce: Tati, rychle pøijï, stalo se nìco hrozného! Abanoub byl poblí kostela po støelen. Nyní ho odváíme do nemocnice! Nashat bìel jako o závod, ale bylo ji Køesané v egyptské vesnici Nag Hamadi truchlí nad tragickou událostí, která je neèekanì postihla. pøíliš pozdì, aby ještì uvidìl syna ivého. Lékaøi mi øekli, e u synovi nemohli pomoci, vzpomíná Nashat. Byl zasaen ètyømi kulkami a všech ny ty rány byly prý smrtelné. Kdy jsem vidìl jeho tìlo leící na lùku, pøišlo mi to jako nìco neskuteèného. Bylo to jako sen. Ale tento vánoèní útok z 6. ledna 2010 mìl ke snu skuteènì daleko. Pro malou køesanskou komunitu v Nag Hamadi (pravoslavní koptiètí køesané slaví Vánoce 7. ledna) se stal doslova noèní mùrou. Pouhých patnáct minut po skonèení veèerních boho slueb zahájili tøi radikální muslimové z projídìjícího auta palbu na køesany, kte øí vycházeli z kostela sv Jana. Pøi tomto brutálním útoku bylo zabito sedm lidí (vèetnì muslimské bezpeèností hlídky) a desítky dalších byly zranìny. Pøíslušné vládní úøady vyhlásily, e tito militanti jednali v odvetì za znásilnìní dvanáctileté muslimské dívky. Tohoto èinu se mìl dva mìsíce pøedtím dopustit jakýsi køesan. Po tomto incidentu vypalovali v Nag Hamadi a dalších pøilehlých vesnicích muslimští radikálové pìt dní køesanské domy a nièili majetek køesanù. Další smutnou skuteèností je to, e policie na to zareagovala tím, e ve vesnici zatkla patnáct koptických køesanù. Muslimové, kteøí spáchají podobný èin, jsou v Egyptì zøídkakdy potrestáni. Blázen pro Krista Tøicetiletý Samir ije v Alexandrii a je dalším køesanem, který zakouší ár egyptské tavící pece. Po jeho obrácení ho egyptská policie prohlásila za duševnì chorého, zbavila ho svéprávnosti a poslala do psychiatrické léèebny. Zde byl Samir nelidsky muèen a málem pøišel o zdraví. Ne se setkal s Jeíšem, studoval Samir biochemii na alexandrijské univerzitì a patøil k nejlepším studentùm. Univerzita ho dokonce za odmìnu poslala na pou do Mekky, aby tak získal titul hadi. Tato zkušenost se ale mìla stát naopak zásadním momentem v jeho ivotì, kdy v jeho mysli vyvstala otázka týkající se jeho náboenské víry. 17

20 Samir popisuje, kolik trápení mu zpùsobila egyptská policie. 18 Samir vìdìl, e køesané uctívají Jeíše Krista, a tak se rozhodl, e si sám pro sebe tuto víru vyzkouší. Napadla mì otázka, zda je Jeíš opravdu reálný, vzpomíná Samir. Já jsem biochemik a ve vìdì nevìøíme jen tak tomu, co slyšíme. Chtìl jsem ty vìci sám osobnì prozkoumat. Egyptské církve jen velmi nerady vidí na svých bohoslubách muslimské konvertity ke køesanství, protoe se kvùli nim bojí úøedních represí. Ale Samirovi se podaøilo nepozorovanì bohosluby navštìvovat a poslouchat køesanská kázání. Samirovy obtíe však nastaly, jakmile se rozhodl, e bude následovat Jeíše. Nejprve ho rodièe vyhnali z domova. Pozdìji, pùl roku po svém obrácení, se Samir rozhodl, e si nechá pøepsat ve svých osobních dokladech náboenskou pøíslušnost z muslimské na køesanskou. Ale na policejním úøadu mu øekli: Prokáeme vám laskavost. Zatkneme vás a pošleme do psychiatrické léèebny. A tak se i stalo, Samir byl ihned odvezen na psychiatrické oddìlení. Bylo to podle jeho slov strašné místo, plné vší a mravencù. Ji tam na mì èekali a hned mi uštìdøili mnoství ran. Pak mì vysvlékli a svázali. Všichni lékaøi mìli vousy charakteristické pro radikální muslimy. Nedokáete si pøedstavit všechny ty léky, kterými mì krmili. Dávali mi pøedevším silné halucinogeny. Ráno jsem dostával deset pilulek, odpoledne dalších deset a stejnì tak i v noci. Takhle to bylo kadý den. Kromì toho mi dávali i nìjaké injekce. Bìhem nìkolika dnù jsem byl doslova vyøízený. Z úst mi poøád tekly sliny. Lékaøi se evidentnì snaili Samira úplnì zlomit. Dávali mi rovnì elektrické šoky do genitálií, prohlašuje Samir. Nejprve mi dali uspávací injekci, a pak jsem jen mlhavì vidìl v rukou lékaøe nìjaké elektrody. Tyto šoky dávali i dalším pacientùm. Prostì øekli, e je na èase, abyste prodìlali léèbu šokem. Tuhle hroznou proceduru jsem prodìlal celkem šestkrát, a to v šesti dnech, kadé ráno. Nakonec byl Samir z nemocnice propuštìn asi po šesti týdnech. Nemìl ale kam jít. Jeho rodina se za nìho stydìla. Hledal proto pomoc v církvi. Ale tam se ho báli pøijmout. Podporovat nového konvertitu je v Egyptì zloèinem, vy svìtluje Samir. Pøed ka dým kostelem najdete zde dva, tøi nebo ètyøi policajty. Jsou tam údajnì kvùli bezpeèí køesanù, ale ve skuteènosti hlavnì informují vládní úøady o dìní v církvi. Nakonec se po daøilo za pomoci Hlasu mu èedníkù pro Samira pronajmout byt. Od

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 2 / 2012 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E

HLAS MUÈEDNÍKÙ M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 3 / 2011 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 4 / 2012 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 4 / 2010 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

ùj bratr pracoval jako èíšník. Byl rozvedený a il sám. Vídali jsme se jednou za èas. Pøi jedné z mých návštìv jsem ho po ádal o podepsání nìjakých písemností a k mému velkému pøekvapení bratr nebyl schopen

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Gladys Davis a David Kahn Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Eko konzult Pøíbìh Gladys Davisové Edgar po chvíli zaèal hovoøit: Ano, máme zde tyto záznamy. Duše vstoupila do tìla veèer (Gladys

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL Lidé jsou zlí, ale èlovìk je dobrý. Lion Feuchtwanger Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. POSELSTVÍ JEŽÍŠE MÌLI BY VŠICHNI VÌDÌT, ŽE

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více