VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Analýza nákupních podmínek a chování zákazníků ve městě Hlinsko (bakalářská práce) Autor: Lucie Vokáčová Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Cimler, CSc. Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval/a samostatně a vyznačil/a všechny citace z pramenů. V Praze dne podpis studenta

2 Poděkování Děkuji panu doc. Ing. Petrovi Cimlerovi, CSc. za jeho cenné rady a připomínky při vypracovávání této bakalářské práce. 2

3 Obsah Obsah... 3 Úvod... 4 Kapitola 1. - Město Hlinsko... 5 Maloobchodní vybavenost města Hlinska... 6 Diskontní prodejny potravin... 7 Specializované prodejny Samoobsluhy a smíšené prodejny Shrnutí 1. kapitoly Kapitola 2. - Analýza nákupního chování v Hlinsku Dotazníkové zjišťování Hlavní nákupní místo Frekvence nákupu Nejčastější den nákupu Preference zákazníků Postavení specializovaných prodejen Analýza hypotéz Shrnutí 2. kapitoly Kapitola č Územní podmínky hlineckých prodejen Nákupní spád Zájmová oblast Stanovení prodejní kapacity Hlinska Shrnutí 3. kapitoly Závěr Literatura Seznamy Seznam grafů Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam příloh Seznam vzorců

4 Úvod Tato bakalářská práce má přiblížit maloobchodní situaci na Hlinecku, co se potravinářského zboží a store retailu týká, a zároveň se zaměřuje na průzkum mínění zdejších spotřebitelů, zákazníků řetězců a prodejen ve městě Hlinsku. Hlinsko v Čechách je rychle se rozvíjející menší město na východě Čech, v němž žije přes obyvatel. Během posledních let se zde prudce rozrůstá maloobchodní potravinářská síť, při čemž zůstává otázkou, zda je tempo tohoto růstu adekvátní k počtu obyvatel, jejichž počet již jedno desetiletí převážně stagnuje, či mírně klesá. Práce bude rozdělena na několik částí. První, teoretická kapitola, se bude zabývat základním seznámením se s danou lokalitou, při čemž budou využita data statistických úřadů. Následně bude charakterizována obchodní vybavenost města Hlinska, při čemž budou zhodnoceny potravinářské prodejny ve městě a co nejpřesněji vystižen jejich druh a velikost. V průběhu této průvodní kapitoly se budeme taktéž zabývat stanovením hypotéz, které v pozdější části budou ověřovány. Tato kapitol bude završena zakreslením prodejen do mapy. Druhá, prakticko-analytická část, se skládá ze sestavení dotazníku a provedení dotazníkového zjišťování ve zdejších domácnostech. Na tvorbě této kapitoly spolupracovali převážně zaměstnanci Městského úřadu Hlinska, dále gymnázium, organizace Sokol Hlinsko a zaměstnanci společnosti AS Rovi s.r.o., zabývající se prodejem tapet. Výsledky tohoto šetření budou aplikovány na hypotézy z první kapitoly, jež se buď potvrdí, anebo vyvrátí. Rovněž tím získáme přehled o nákupním chování obyvatel města. Třetí závěrečná část bude ryze analytická. Budou v ní dále zpracovávána výše zmíněná data získaná dotazováním. Těžiště této kapitoly spočívá v zakreslení vnějšího nákupního spádu a ve stanovení vzniklé zájmové nákupní oblasti hlineckých prodejen, při čemž bude využita metoda obchodní gravitace. Nakonec bude stanovena prodejní kapacita města metodou plošného standardu a tato vypočtená hodnota bude porovnána s realitou. Mapa města Hlinska, která bude využita při zakreslování prodejen, byla získána na požádání od zaměstnanců Odboru územního rozvoje Městského úřadu Hlinska, a je používána s jejich souhlasem. K zakreslení poslouží program Adobe Photoshop; zpracování dat bude provedeno programem Microsoft Office Excel. V závěru budou shrnuta důležitá fakta, která byla získána dotazováním, zakreslováním a výpočty, načež bude zhodnocen aktuální vývoj maloobchodního potravinářského trhu v Hlinsku. 4

5 Kapitola 1. - Město Hlinsko Hlinsko se rozkládá ve východních Čechách na řece Chrudimce na rozhraní Českomoravské vrchoviny a Železných hor. Administrativně spadá pod okres Chrudim v Pardubickém kraji. Nejbližší města, ve kterých je srovnatelná či dokonce větší nabídka potravinářského zboží, jsou na severu Pardubice, Chrudim, Slatiňany a Skuteč, na východě Polička, na jihu Žďár nad Sázavou a na západě Chotěboř. Obrázek 1: Konkurence na Hlinecku; idnes.cz, 2008 Obec Počet obyvatel Vzdálenost od Hlinska (km) Chotěboř Chrudim ,4 Pardubice ,8 Polička ,8 Skuteč ,4 Slatiňany Žďár nad Sázavou ,6 Tabulka 1: Počet obyvatel a vzdálenost okolních měst ČSÚ: Demografická ročenka měst , údaje k Route Planner: Škoda Auto Větší města představují místa s vyšší nabídkou potravinářského zboží, proto velice lákají i zákazníky z menších měst a okolních obcí, tvoří tzv. kladný vnější nákupní spád (viz. kapitola 3). V tabulce 1 je zaznamenán počet obyvatel blízkých obcí a jejich vzdálenost od města Hlinska. Z tabulky lze vyčíst, že z hlediska počtu obyvatel jsou největší Pardubice, krajské město s výbornou potravinářskou maloobchodní vybaveností (např. 2 prodejny Lidl, 5

6 Hypernova, Tesco, 2 prodejny Albert, Billa, 2 prodejny Penny Market, ) 1. Od Hlinska jsou Pardubice ovšem vzdáleny téměř 40 km. Další města s vysokou nabídkou potravinářského zboží představují Žďár nad Sázavou (např. 2 prodejny Albert, Penny Market, Lidl, Hypernova, ) a Chrudim (Hypernova, Albert, Billa, Lidl, Penny Market, ) s přibližně stejným počtem obyvatel. Z tohoto výčtu je patrné, že nabídka je hlavně díky hojnému zastoupení těchto velkých řetězců podstatně vyšší než v Hlinsku. Ostatní obce v tabulce jsou srovnatelné či menší než Hlinsko a nabízí zboží hlavně svým vlastním obyvatelům a nejbližšímu okolí. Jak blízké je toto okolí bude zjišťováno v následující kapitole. V současné době žije v Hlinsku obyvatel, což je o 471 méně než před deseti lety. Průměrný věk v roce 1998 činil 37,1 let, načež se postupně pravidelně zvyšoval a koncem roku 2007 byl 40,5 roku. Počet obyvatel má tedy mírně klesající tendenci, naproti tomu průměrný věk obyvatel roste. Ještě lépe je tento trend patrný na vývoji indexu stáří. 2 V roce 1998 činil index stáří v obci Hlinsko 66,3 %. Každý rok tento index pravidelně rostl, při čemž na konci roku 2007 dosáhl celých 110,4 %. Tento trend stárnutí populace ovšem v České republice není nijak výjimečný. 3 Stárnutí populace se může projevit změnou ve struktuře spotřebitelské poptávky směrem k levnějším výrobkům s množstvím doplňkových služeb. U nejstarší části hlinecké populace (lidé v důchodu) by mohly převládat sympatie k levnějšímu sortimentu diskontních jednotek. Hypotéza č. 1: Zákazníci ve věku let a let budou pravděpodobně při nákupu upřednostňovat specializované prodejny masa a uzenin, ovoce a zeleniny a pečiva. Hypotéza č. 2: Populace ve věku vyšším než 60 let bude upřednostňovat zdejší nejtvrdší diskont, kterým je Penny Market. Maloobchodní vybavenost města Hlinska Jak již bylo zmíněno v úvodu, při rozboru hlinecké vybavenosti potravinářským sortimentem bude pro tuto práci důležitý hlavně store retail. V České republice rozlišujeme několik typů maloobchodních jednotek, a to podle strukturálních (= statických) znaků a podle 1 při vyhledávání prodejen bylo využito internetové stránky: 2 Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let. 3 Veškeré údaje tohoto odstavce pochází z pramene: Český statistický úřad, k

7 instrumentálních (= dynamických) znaků. Mezi strukturální znaky zahrnujeme profil sortimentu, formu prodeje, umístění jednotky, velikost jednotky a stavební řešení jednotky. Mezi znaky instrumentální patří například cenová politika, kvalita nabízeného zboží či soubor nabízených služeb. 4 Pomocí těchto znaků členíme prodejny na: hypermarkety (P) supermarkety (P) diskontní prodejny potravin (P) odborné velkoprodejny (P) specializované prodejny (N) samoobslužné prodejny potravin - supereta (N) smíšené prodejny (N) obchodní domy - univerzální/specializované (N) Zároveň lze maloobchodní jednotky členit na dvě skupiny podle toho, zda jsou zákazníky vyhledávány a upřednostňovány, či nikoliv. Dle výše poptávky lze tedy rozdělit typy jednotek na progresivní (P) a neprogresivní (N). Zákazník očekává od prodejny co nejvyšší sortiment, pohodlné nakupování a příznivé ceny. Proto zařazujeme do progresivních typů velké prodejny nabízející široký sortiment, které jsou převážně samoobslužné a nemají vysoké ceny. Neprogresivní skupina má menší význam, počet těchto jednotek klesá a jsou považovány za doplňkové. Všechny tyto typy stručně charakterizuje tabulka v příloze, viz Příloha 1 na konci práce. V Hlinsku se nachází výše uvedené tučně vyznačené typy prodejen, ty budou následně rozebrány podrobněji. A nyní se konečně dostáváme ke konkrétním maloobchodním jednotkám, které budou předmětem následného zkoumání. Veškeré níže taxativně vyjmenované prodejny jsou zakresleny do mapy Hlinska na konci práce v Příloze 2. Diskontní prodejny potravin Pro diskontní prodejny jsou nejtypičtějším znakem velmi příznivé ceny pro zákazníka. Diskontní prodejny členíme na tvrdé (hard diskont) a měkké (soft diskont) podle počtu obchodovaných položek a výše konečných cen. Hard diskonty se orientují pouze na cenu, počet obchodovaných položek nepřesahuje Soft diskonty jich nabízejí obvykle kolem Co se týče sortimentu, diskontní prodejny obchodovaly do příchodu 21. století téměř výhradně potraviny, později se ovšem rozšířily o mimořádné nabídky zboží 4 Cimler P., Zadražilová D. a kol.: Retail management, str

8 nepotravinářského a nyní zaujímá non-food až jednu čtvrtinu položek. Nejtvrdším českým diskontem je bezpochyby Penny Market (skupina REWE), který by ovšem ve srovnání s evropskými diskonty patřil do skupiny měkkých. Mezi soft diskonty řadíme hlavně Lidl (skupina Lidl&Schwarz), Plus Diskont (skupina Tengelmann), Normu (skupina Norma) a COOP diskont. I některé jiné typy prodejen začínají postupně přebírat diskontní strategie, například hypermarket Kaufland. Diskonty se díky příznivé cenové politice stávají velmi atraktivními pro zákazníky a dostávají se do popředí, co se tržeb a počtu uskutečněných nákupů týče. Zaujímají druhé místo ihned za hypermarkety, jež v České republice jednoznačně dominují. Na českém trhu podíl diskontních prodejen momentálně stagnuje na 25 %. 5 Prodejny se velikostně pohybují okolo m 2, občas dokonce dosáhnou až na m 2. Nalezneme je zpravidla v menších až středně velkých městech s počtem obyvatel mezi a , méně často i ve městech menších s počtem obyvatel přes Dle počtu obyvatel je tedy Hlinsko pro diskonty ideální, jak se můžeme skutečně přesvědčit. Jednota Hlinsko Ve městě má spotřební družstvo Jednota Hlinsko největší zastoupení, nachází se tu dokonce 4 prodejny. Dvě z nich, COOP Tuty a COOP Tip najdeme na sídlišti v severovýchodní části města. Třetí, rozlohou největší COOP Diskont, se nachází zhruba uprostřed města v obytné čtvrti. Čtvrtou prodejnou je rovněž COOP Diskont a nalezneme ji na Tylově náměstí v budově, v níž sídlí i centrála spotřebních družstev Jednoty Hlinska. Ta vznikla již v roce 1956 sloučením malých samostatných družstev působících na Chrudimsku. V obchodním rejstříku je Jednota Hlinsko zapsána od 4. ledna , čímž je jedním z nejstarších ekonomických subjektů v Hlinsku. První dvě zmíněné prodejny jsou sice malé, ale mají výhodu, že jsou situovány v bezprostřední blízkosti spotřebitele a uspokojují poptávku v obytných zónách. Jednoznačně nejvýhodnější polohu má prodejna COOP Tip v Obchodním domě Růže ve středu sídliště; pro dojíždějící zákazníky je naopak ideální COOP Diskont v centru města na Tylově náměstí, před nímž je umístěna autobusová zastávka a rozlehlé parkoviště. Tylovým náměstím prochází hlavní silniční komunikace a okolí nabízí navíc široké spektrum dalších obchodních možností. Této výhody využívají hojně i zákazníci nedojíždějící. Těmito dvěma prodejnami, 5 článek na zpravodajské internetové stránce:

9 které jsou výrazně větší než prodejna COOP Tuty a prodejna COOP Diskont v Kavánově ulici, se proto budeme zabývat více. Nejvýznamnější prodejny: Tuty (sídliště, ul. Rataje) Otevírací doba: Po-Pá (6:30-16:30), So (6:30-10:30) Rozloha prodejní plochy: 200 m 2 COOP Diskont (Kavánova ul.) Otevírací doba: Po-Pá (7:00-17:30), So (7:00-11:00) Rozloha prodejní plochy: 185 m 2 Tip (Obchodní dům Růže) Otevírací doba: Po-Pá (6:00-20:00), So (6:00-12:00), Ne (7:00-12:00) Rozloha prodejní plochy: 370 m 2 COOP Diskont (Tylovo náměstí) Otevírací doba: Po-Pá (7:00-17:30), So-Ne (7:00-11:00) Rozloha prodejní plochy: 264 m 2 Plus Diskont Plus Diskont je situován na severním okraji města, podél hlavní silniční komunikace, naproti čerpacím stanicím Benzina a OMV. Vyrostl v těsné blízkosti továrny ETA a.s. na konci 90. let, čímž se stal první skutečnou konkurencí Jednoty. Oproti COOP Diskontu na Tylově náměstí je zde lepší možnost parkování a delší otevírací doba. Nachází se nedaleko sídliště a autobusová zastávka je zhruba 100 m odsud. Také pozice vedle firmy ETA, která zaměstnává významný podíl zdejších obyvatel, je velmi lukrativní. Okolí ovšem nenabízí téměř žádné další služby ani jiné obchodní možnosti. Výhodu oproti všem ostatním diskontům představuje v budově Plusu vestavěné řeznictví a pekárna, provozované samostatným živnostníkem panem Novákem. Důležitým faktem je, že skupina Rewe, která provozuje supermarkety Billa a diskontní prodejny Penny Market, získala v roce 2008 od skupiny Tengelmann 150 tuzemských diskontů Plus. To se týká i hlinecké prodejny Plus Diskont, která v březnu 2009 převzala logo Billa. Dotazníkového šetření se ale tento fakt nedotkne, neboť bylo provedeno ještě před tímto 9

10 termínem, proto současnou prodejnu Billa neuvažuje a zabývá se pouze prodejnou Plus Diskont. 7 Otevírací doba: Po-Ne (7:00-20:00) Rozloha prodejní plochy: 650 m 2 Hypotéza č. 3: Plus Diskont bude díky své poloze navštěvován nejvíce dojíždějícími motorizovanými zákazníky. Frekvence nákupu bude jednou týdně, hlavně okolo víkendu. Nejvíce bude využíván vícečlennými domácnostmi s dětmi. Penny Market Penny Market je v pořadí třetím významným diskontem, který byl postaven na území města, a to v roce Podobně jako Plus si vybral ke své činnosti pozemek vedle továrny ETA, pouze na opačné straně. Podél prodejny vede hlavní silniční komunikace a naproti stojí čerpací stanice Benzina a park, vedle něhož se nacházejí dvě základní školy. Přímo před prodejnou je umístěna výše zmíněná autobusová zastávka. Penny Market již přímo sousedí s krajními panelovými domy městského sídliště, je tedy obyvatelům o něco blíže, než prodejna Plus Diskont. Parkoviště je menší než u prodejny Plus, ale větší než u všech prodejen COOP. Otevírací doba: Po-Ne (7:00-20:00) Rozloha prodejní plochy: 600 m 2 Lidl Nejmladším hlineckým diskontem je Lidl, jež byl otevřen v průběhu roku Opět je situován podél hlavní silniční komunikace, jako všechny velké diskonty ve městě, tentokrát ovšem blíže k centru. V nezbytné blízkosti se opět nachází sídliště. Před prodejnou Lidl se nachází další autobusová zastávka a velmi blízko leží i pošta a prodejna elektrospotřebičů, společně s parkem. Parkoviště rozlohou předčí parkoviště u prodejny Penny Market, je ovšem menší než parkoviště prodejny Plus. Nabídka služeb a obchodních možností v okolí je také omezená, ale díky poloze uprostřed města není takovým problémem dostat se do městského centra na jihu Hlinska. Otevírací doba: Po-So (7:00-20:00), Ne (9:00-20:00) Rozloha prodejní plochy: 900 m 2 7 článek na zpravodajské internetové stránce: 10

11 Specializované prodejny Specializované prodejny potravin nacházejí v Hlinsku nemalé uplatnění, proto následuje popis zdejších prodejen masa a uzenin, prodejen ovoce a zeleniny, prodejen pečiva a prodejen se zdravou výživou a bio potravinami. Maso a uzeniny Veškeré prodejny masa se soustředí do oblastí s koncentrovanou spotřebitelskou poptávkou, hlavně v oblasti sídliště, centra a obytných zón. Nejznámějším řeznictvím a prodejnou masa a uzenin je bezpochyby řeznictví Švanda, které má v Hlinsku hned dvě prodejny (na sídlišti ve východní části; v západní části) a je pro něj typická vysoká kvalita a široká nabídka zboží, včetně doprovodných služeb, jako je vestavěné občerstvovací zařízení. Velmi dobře umístěnými prodejnami masa jsou dále řeznictví Novák v prodejně Plus Diskont a Klinecký na Tylově náměstí, obě v blízkosti velkých diskontních prodejen a autobusových zastávek. Zbylé prodejny masa jsou již o dost menší a uspokojují pouze drobnou lokální poptávku v místě bydliště zákazníků, kteří sem dochází pěšky. Nejvýznamnější prodejny: Švanda (Družstevní ul., Rváčovská ul.) Klinecký (Tylovo náměstí) Novák (Plus Diskont) Karlík (Wilsonova ul.) Voda (Husova ul.) Štirský (Kavánova ul.) Ovoce a zelenina Na rozdíl od celkem rovnoměrně rozmístěných prodejen masa jsou všechny prodejny ovoce a zeleniny situovány v centru města, nedaleko Tylova náměstí. V okrajových částech města by se tyto prodejny nejspíše nevyplatily, a to z důvodu narůstající nabídky a zlepšující se kvality tohoto čerstvého zboží v diskontech. Nedaleko od sebe umístěné prodejny ovoce a zeleniny vytvářejí konkurenční prostředí diskontům a pro zákazníka je tak často výhodnější mít na výběr hned ze tří specializovaných prodejen. Nejvýznamnější prodejny: Novotný (ul. Pod Rybníčkem) Ovoce a zelenina (Tylovo náměstí) Zelenina (Komenského ul.) 11

12 Prodejny pečiva V Hlinsku je pekáren/prodejen pečiva pět. Pekárny, orientované převážně na vývoz do okolních samoobsluh, jsou pekárna Vacek, umístěná na severním okraji města, a pekárna Kavalír v městském centru. V obou těchto pekárnách je možný i přímý prodej, mají i vlastní prodejnu. Zbylé tři pekárny zásobují hlavně své vlastní prodejny. Jedna z nich stojí v centru na Tylově náměstí, druhá na sídlišti a třetí je přímo v budově Plus Diskontu. Nejvýznamnější prodejny: Vacek (Květná ul.) Kavalír (Wilsonova ul.) Borová (Tylovo náměstí) Pekárna (Plus Diskont) Pekárna a cukrárna (Družstevní ul.) Prodejny zdravé výživy Současný trend zdravého stravování si vyžádal vznik prodejen se zdravou výživou s bio potravinami 8 i v maloměstě, jako je Hlinsko. Tento typ prodejen zde zatím ale není tak významně rozšířen, jako ve větších městech. Hypotéza č. 4: Prodejny bio potravin a zdravé výživy bude využívat především mladší část populace, převážně ženy, snažící se žít moderním a zdravým životním stylem. Osvěta v tomto odvětví by mohla lákat k tomuto druhu zboží i ženy, jež se zrovna dostaly do životní fáze, kdy jejich děti jsou již dospělé a tyto ženy pak mají čas věnovat se více samy sobě. Tyto odhadované cílové skupiny tedy označím: ženy let a ženy let. Malých specializovaných prodejen označujících se jako zdravá výživa je v Hlinsku více, ovšem velkou část z nich tvoří příležitostná obchodní činnost například na verandách, sklepech či garážích. Tyto prodejci reagují na poptávku po telefonu či otevírají pouze na několik hodin či jeden den v týdnu. Těmito prodejnami se práce podrobněji zabývat nebude. U tohoto druhu prodejen uvedu pro přiblížení např. garážovou prodejnu medových výrobků v Nerudově ulici (otevřenou pouze v pátek), či v soukromé domácnosti provozovanou prodejnu zdravé výživy a přírodní kosmetiky v Jiráskově ulici. Větší kamenné prodejny jsou ve městě tři, koncentrovány opět v centru blízko u sebe podobně jako prodejny ovoce a zeleniny. S těmi dvě prodejny zdravé výživy 8 Bioprodukt, resp. biopotravina je produkt vypěstovaný postupy ekologického (biologického, organického) zemědělství, tedy bez použití umělých hnojiv, škodlivých chemických postřiků či geneticky modifikovaných organismů a výrobků na jejich bázi. 12

13 (Slunečnice, U rybníčku) sousedí. Třetí prodejna Zdravá výživa se nachází ve stejné ulici jako Slunečnice, ovšem na jejím opačném konci, a to u nádraží. Nejvýznamnější prodejny: Slunečnice (Wilsonova ul.) Prodejna U rybníčku (ul. Pod Rybníčkem) Zdravá výživa (Wilsonova ul.) Samoobsluhy a smíšené prodejny Hlinsko disponuje i řadou samoobsluh, z nichž pouze jedna je situována v centru, ostatní naopak slouží hlavně k uspokojování poptávky převážně v okrajových lokalitách a obytných zónách. Navštěvují je primárně zákazníci, kteří se nemohou pohodlně a jednoduše dostat do diskontních prodejen v centru či na okraji města a potřebují tímto způsobem naplnit své denní potřeby. Zdejší sortiment bývá poměrně mělký, ale vcelku široký, co se základní nabídky potravin týče. Samostatné parkoviště tyto samoobsluhy nemají, v jejich blízkosti se ale omezeně parkovat dá na místech k tomu určených městem. Hypotéza č. 5: Samoobslužné prodejny potravin v blízkosti sídliště a bytové zástavby budou využívat nemotorizovaní zákazníci denně nebo častěji než třikrát týdně. Typickým zákazníkem by mohla být starší osoba/důchodce ve věku 60 let a více, domácnost vícečlenná bez dětí nebo samostatně žijící osoba. Rozhodujícími kritérii budou vhodná poloha a ochotný a vstřícný personál. Nejvýznamnější samoobslužné prodejny: Bala Rytych (Wilsonova ul.) Otevírací doba: Po-Pá (6:30-17:00), So (6:30-11:00) Rozloha prodejní plochy: 140 m 2 Navrátilovi (Komenského ul.) Rozloha prodejní plochy: 90 m 2 Apetito (Husova ul.) Rozloha prodejní plochy: 80 m 2 Na kopečku (Květná ul.) Rozloha prodejní plochy: 70 m 2 Potraviny (Šafaříkova ul.) 13

14 Rozloha prodejní plochy: 60 m 2 Navrátilovi (Blatno) Rozloha prodejní plochy: 30 m 2 Shrnutí 1. kapitoly V tomto okamžiku si již lze názorně představit situaci na maloobchodním trhu s potravinami všeobecně (viz druhy prodejen v příloze 1) i konkrétně v Hlinsku. S pomocí vytvořené mapy se lze snáze orientovat v rozmístění prodejen, jejich typu a velikosti. Stanovené hypotézy poslouží v další části ke zjištění skutečného stavu na zdejším trhu. 14

15 Kapitola 2. - Analýza nákupního chování v Hlinsku Dotazníkové zjišťování 9 V období od začátku listopadu 2008 do konce února 2009 bylo učiněno dotazníkové zjišťování. Předmětem zjišťování byly zvyklosti zákazníka při nakupování potravin ve městě Hlinsku. Dotazování se týkalo pouze domácností na území města či v jeho nejbližším okolí. Tato časová hranice byla určena na základě nahrazení prodejny Plus Diskont prodejnou Billa a jejím uvedením v provoz dne Dotazník je připojen v příloze 3. Hlavní nákupní místo Hlavní nákupní místo celkem a podle pohlaví Dotazníky bylo osloveno více než 200 domácností, konečný počet vybraných relevantních dotazníků dosáhl 130. Hlavní místo nákupu respondentů tzv. hlavní prodejna je prodejna, ve kterém respondent převážně nakupuje. V Hlinsku se ukázal být nejoblíbenějším diskont Penny Market, u žen na 1. místě, u mužů těsně za Plus diskontem na 2. místě (viz tabulka 2). Celkově se počet respondentů uvádějících Plus Diskont, Lidl a COOP Diskont na Tylově náměstí nijak výrazně nelišil a každý z nich byl uveden zhruba 2 respondentů. Muži Ženy Celkem Plus Diskont Penny Market Lidl Diskont COOP TIP (Růže) samoobsluhy Celkem Tabulka 2: Hlavní prodejna podle pohlaví (v %) Hlavní nákupní místo podle věku a motorizovanosti Starší generace (skupiny let, 70 a více let) upřednostňují blízké prodejny před vzdálenějšími. Největší množství těchto respondentů uvedlo jako svoji hlavní prodejnu Lidl. Ta je blízká sídlišti a pečovatelskému domu, má tedy pro tuto skupinu obyvatel výhodnou polohu. 9 Jako zdroj veškerých dat použitých v této kapitole sloužil vlastní průzkum dotazníkovým šetřením. 15

16 Mezi mladší částí ástí populace (15-29 (15 let) je nejoblíbenější prodejna Plus Diskont na okraji města. S rostoucím věkem vě zájem o něj logicky klesá, neboť starší zákazníci upřednostní up prodejnu blíže bydlišti. Věková Vě kategorie let upřednostňuje ňuje prodejnu COOP Tip v obchodním domě Růže že ve středu st sídliště % 6% 8 7 4% 13% 36% 28% 17% 17% 14% 14% samoobsluhy* 14% 13% 28% TIP (Růže) 14% 14% 31% 4 39% Diskont COOP 29% Lidl 28% 3 2 2% 9% 14% 22% 6 5 5% 7% Penny Market 33% 1 29% 26% 19% % 7% 9% Plus Diskont 29% 70+ Graf 1: Preference prodejny podle věku *nízký počet respondentů Důležitost ležitost výhodné polohy prodejny se také odráží v četnosti etnosti využívání automobilu při nákupech. Čím vyšší je věk respondentů, tím spíše navštíví tito respondenti blízkou prodejnu pěšky šky (viz graf 2). Nejvíce automobil využívají nižší věkové kové kategorie, tendence je klesající % % % 2 15% 69% většinou % % 8 nikdy 35% 7% 13% 21% % Graf 2: Četnost používání automobilu k nákupu podle věku 16 občas

17 Hlavní nákupní místo podle místa bydliště a motorizovanosti Nikdo z dotazovaných, kteří uvedli jako své bydliště město Hlinsko, nepovažuje za své hlavní nákupní místo prodejnu v jiném městě. To je způsobeno relativně velkou vzdáleností od větších měst. Naopak Hlinsko samo o sobě představuje pro obyvatele okolních drobných obcí zajímavou alternativu venkovských smíšenek, samoobsluh a pultovek. automobil využívají nikdy občas většinou dohromady celkem respondentů hlinečtí 33% 34% 33% 10 58% nehlinečtí 7% 6% 87% 10 42% Tabulka 3: Podíl dojíždějících zákazníků V tabulce je znázorněn podíl dojíždějících zákazníků vůči zákazníkům místním. Odpovědělo 58% hlineckých respondentů a 42% dojíždějících. jících. Pokud se jedná o hlinecké obyvatele, je rozdělení podle četnosti používání automobilu rovnoměrné, tzn. třetina jich využívá k nákupu automobilu většinou, třetina občas a třetina jej nevyužívá k nákupu nikdy. U dojíždějících je logické, že téměř všichni využívají k nákupu automobil, a to většinou. Zajímavějším jším faktem, který nám průzkum sdělil, je využívání automobilu k nákupu u jednotlivých prodejen. Plus Diskont, který nabízí opravdu velké a prostorné parkoviště a nachází se na okraji města naproti čerpací stanici, je nejvíce využíván právě motorizovanými dojíždějícími, kteří nebydlí v Hlinsku. Naopak hlineckými obyvateli je opomíjen, a to převážně těmi, kteří automobil tak často nevyužívají. Na druhou stranu, hlinečtí obyvatelé dávají přednost chození do blízkých samoobsluh a obchodního domu Růže na sídlišti (prodejna COOP Tip), naopak dojíždějící se těmto prodejnám zcela vyhýbají. Hlinečtí nemotorizovaní zákazníci rovněž upřednostňují Lidl. U zákazníků motorizovaných, ať už hlineckých či dojíždějících, vítězí jasně Penny Market % 3% 1 14% 21% 6% 25% 25% 1 26% 24% 19% 32% % 39% 33% 44% 33% 11% 19% 25% 3% nikdy občas většinou nikdy občas většinou samoobsluhy* TIP (Růže) Diskont COOP Lidl Penny Market Plus Diskont hlinečtí nehlinečtí Graf 3: Četnost používání automobilu k nákupu a preference prodejny podle místa bydliště *nízký počet respondentů 17

18 Hlavní nákupní místo podle počtu členů domácnosti a motorizovanosti Není překvapivé, že automobilu využívají především rodiny s dětmi, protože spotřeba v posledních letech narůstá a větší domácnosti nakupují větší objem zboží % 33% 64% 38% 78% 21% 29% 15% 1 člen více bez dětí více s dětmi většinou občas nikdy Graf 4: Četnost používání automobilu k nákupu podle počtu členů domácnosti Preference domácností ohledně prodejen jsou celkem vyrovnané. Domácnosti o více členech upřednostňují větší prodejny s dobrými parkovacími podmínkami, hlavně prodejnu Plus Diskontu. více s dětmi 25% 27% 16% 19% 1 3% Plus Diskont Penny Market více bez dětí 3% 32% 26% 21% 15% 3% Lidl Diskont COOP 1 člen 13% 2 33% 7% 2 7% TIP (Růže) samoobsluhy Frekvence nákupu Graf 5: Preference prodejny podle počtu členů domácnosti V této podkapitole jsou zpracována data získaná otázkou, kolikrát měsíčně respondenti nakupují ve své upřednostňované prodejně. Vypočítáním váženého průměru z hodnot zjištěných dotazováním se ukázalo, že lidé v Hlinsku nakupují ve svých hlavních prodejnách 11 krát do měsíce, neboli každé 3 dny K výpočtu byl použit měsíc o 30 dnech. 18

19 Frekvence nákupu podle pohlaví Většina tšina respondentů upřednostňuje menší počet nákupů v měsíci. ěsíci. Muži nakupují 9 krát měsíčně. Nenakupují častěji čast než ob den. Pouze 4% respondentů nakupuje denně. denn 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 4x 9x 14x 19x 25x 29x muži 4 47% 13% ženy 36% 26% 19% 14% 1% 4% Celkem 36% 28% 18% 13% 1% 4% Graf 6: Frekvence nákupu podle pohlaví (za měsíc) Frekvence nákupu podle věku Z následujícího grafu je patrné, že lidé v mladším či čerstvě erstvě v rodičovském věku nakupují spíše větší tší objemy objem zboží v menší frekvenci. Respondenti v důchodovém věku se chodí nakupovat vícekrát do týdne, týdne každodenní nákupy jsou u nich však výjimečné. výjime % 3% 5% 4% 15% 21% 8 7% 11% 15% 22% 15% 4 17% 7 29x 8% 6 21% 23% 25x 5 33% 36% 19x 31% 14x % 4x 33% 28% 1 31% x Graf 7: Frekvence nákupu podle věku (za měsíc)

20 Frekvence nákupu podle místa bydliště Po vypočítání váženého průměru lze tvrdit, že místní obyvatelé navštěvují svou preferovanou prodejnu za účelem nákupu 12 krát do měsíce, tzn. nakupují každé 3 dny. U dojíždějících zákazníků se toto číslo velmi liší. Nakupují 6 krát do měsíce, tzn. jednou za 5 dnů. nehlinečtí 6 27% 7% 5% 4x 9x 14x hlinečtí 18% 29% 26% 18% 1% 7% 19x 25x 29x Graf 8: Frekvence nákupu podle místa bydliště (za měsíc) Frekvence nákupu podle počtu členů domácnosti Rodiny s dětmi upřednostňují méně časté nakupování ve větších objemech. Průměrně nakupují ve své hlavní prodejně 9 krát měsíčně, nakupují tedy o něco častěji než jednou za 3 dny. Spolu žijící dvojice a jiné domácnosti o dvou členech nakupují o něco častěji, jejich frekvence je 11 krát do měsíce. Nakupují každé 2-3 dny. Nejméně často nakupují respondenti žijící v jednočlenné domácnosti, a to 8 krát do měsíce, tedy každé 4 dny % 5% 22% 27% 48% 78% 67% 48% 1 člen více bez dětí více s dětmi 28x 16x 6x Graf 9: Frekvence nákupu podle počtu členů domácnosti (za měsíc) 20

21 Frekvence nákupu podle prodejen U prodejny Plus Diskont lze, co se týče četnosti, spatřit klesající tendenci. Většina respondentů zde preferuje méně časté nakupování větších objemů zboží. Tomu odpovídá i struktura zákazníků této prodejny většinu tvoří motorizovaní dojíždějící zákazníci, kteří nedojíždějí na nákup tak často jako v Hlinsku bydlící zákazníci. Další příčinou je poloha prodejny na okraji města % 8% 14% 2% 9% 2 8% 23% 4 22% samoobsluhy* % 37% 4x 19% 33% 27% 25% 15% 11% 27% 27% 25% 22% 14% 8% 1 11% 9x 14x 19x 28x TIP (Růže) Diskont COOP Lidl Penny Market Plus Diskont Graf 10: Frekvence nákupu podle prodejen (za měsíc) Nejčastěji ji jsou v měsíci navštěvovány prodejna COOP Tip v obchodním domě Růže na sídlišti, lokální samoobsluhy a Diskont COOP na Tylově náměstí. Penny Market má podobně jako Plus Diskont s rostoucí četností nákupu klesající tendenci. Lidl je zákazníky navštěvován nejčastěji ji 9krát měsíčně. Nejčastější den nákupu Respondenti měli odpovědět na otázku, který den v týdnu je nejobvyklejší den pro jejich pravidelný nákup. Celkově nejčastěji byl uveden pátek. Důvodem je nadcházející víkend. Druhou nejčastější odpovědí byla sobota jako hlavní víkendový den, třetím nejčastějším jším nákupním dnem je čtvrtek. Nejméně často se nakupuje v neděli. (viz graf 11) Nejčastější den nákupu podle pohlaví a věku Celkově se dá říct, že ženy nakupují pravidelněji než muži. Ti nakupují s menší frekvencí a preferují dle všeobecného trendu hlavně pátek, po něm sobotu a středu. Středa, sobota a pondělí byly preferovány více muži než ženami, neděli naopak muži neuvedli ani jednou. Ženy nakupující pravidelně navštěvují vují svou hlavní prodejnu nejméně ve středu. 21

22 47% % muži 19% 14% 8% 1 1 5% 1 13% 1 4% 7% 45% 19% 12% 12% 12% ženy 6% 5% celkem Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Graf 11: Nejčastější den nákupu podle pohlaví Nyní se zaměříme me na preference dne pro nákup podle věkových vě skupin. Pro respondenty ve věku let jsou charakteristickými nákupními dny pondělí pond a pátek, při čemž emž ve dnech následujících po pondělí pond a pátku potřeba eba nakupování u této skupiny postupně postupn klesá. Věkové kové kategorie let a let mají velmi podobný průbě ůběh nakupovacích fází, který připomíná ipomíná sinusoidu s globálním maximem v pátek a lokálním maximem v pondělí. Nejméně výrazné dny představují ředstavují úterý, středa a neděle. le. Další podobnosti podobnost lze vypozorovat v následujících dvou kategoriích let a let, opětt podobajících se sinusoidě sinusoid s globálním maximem v pátek, ovšem s lokálním maximem v úterý. Nejvyšší věková kategorie 70 let a více má oproti ostatním zcela atypický průběh pr s těžišti v úterý, čtvrtek a neděli, li, které jsou u ostatních ostatní věkových kových kategorií hodnoceny podprůměrně. podprům Jako u jediné skupiny netvoří těžiště nákupu pátek. Tím by se dalo říci, že ve všední dny vyšší věkové v kové kategorie podvědomě podv vnímají úbytek nakupujících v prodejnách a up upřednostňují ují klidný nákup v těchto méně frekventovaných dnech, jako jsou úterý, úterý čtvrtek, a v případě nejvyšší věkové v kategorie i neděle % 18% 9% 27% % 11% % 1 16% 16% 13% 4% 6% 14% 7% 9% 36% Úterý Středa Čtvrtek Pátek 4% 11% 18% 5% 55% 6% 13% 21% Graf 12: Nejčastější den nákupu podle věku % Sobota % 7% Pondělí 5% 48% 11% 9% 42% 11% 5 4 9% 32% 21% 9% 18% Neděle

23 Preference zákazníků Preference zákazníků podle pohlaví Kterou prodejnu volí hlinecký zákazník ke svému nákupu nejčastěji a z jakých příčin? Je pro něj rozhodující příjemné prostředí, blízká poloha anebo rozhodují nízké ceny? Na tyto otázky odpoví tato podkapitola. Preference Podíl respondentů (%) muži (%) ženy (%) široká nabídka zboží 14,2 14,3 14,2 příznivé ceny 17,4 9,5 18,5 dostupnost MHD 0,3 0,0 0,3 ochotný a vstřícný personál 1,2 0,0 1,3 vhodná otevírací doba 15,4 16,7 15,2 rychlá obsluha u pokladen 0,0 0,0 0,0 kvalita a čerstvost zboží 7,6 14,3 6,6 vhodná poloha 17,2 11,9 17,9 dostupnost autem, možnosti parkování 11,6 16,7 10,9 příjemné prostředí a orientace v prodejně 7,0 7,1 7,0 další nákupní možnosti v okolí prodejny 4,1 2,4 4,3 možnost placení kartou 3,2 7,1 2,6 výrobky tuzemských výrobců 0,3 0,0 0,3 kvalitní masné výrobky 0,3 0,0 0,3 výhodné ceny čerstvého ovoce a zeleniny 0,3 0,0 0,3 Celkem 100,0 100,0 100,0 Tabulka 4: Preference zákazníků celkově a podle pohlaví V tabulce 6, která shrnuje veškeré odpovědi respondentů ohledně preferencí své hlavní prodejny, lze vidět, že nejdůležitějšími kritérii jsou příznivé ceny, vhodná poloha prodejny, vhodná otevírací doba a široká nabídka zboží. Mezi velmi důležitá patří rovněž kritérium dostupnost autem a možnosti parkování. muži podíl respondentů ženy podíl respondentů otevírací doba 17% příznivé ceny 19% auto, parkování 17% vhodná poloha 18% široká nabídka zboží 14% otevírací doba 15% kvalita a čerstvost 14% široká nabídka zboží 14% vhodná poloha 12% auto, parkování 11% příznivé ceny 1 prostředí a orientace 7% prostředí a orientace 7% kvalita a čerstvost 7% placení kartou 7% nákupní možnosti 4% nákupní možnosti 2% placení kartou 3% ochotný personál ochotný personál 1% ostatní ostatní 1% celkem 10 celkem 10 Tabulka 5: Preference podle důležitosti u mužů a u žen 23

24 Porovnejme si preferenční rozdíly mezi muži a ženami. Muži si vybrali jako svou nejdůležitější preferenci dostupnost automobilem a možnosti parkování, hned vedle vhodné otevírací doby. Oba tyto faktory rozhodují u 17% mužských respondentů. Na třetím a čtvrtém místě se s 14% umístily široká nabídka zboží a kvalita a čerstvost zboží. Vhodná poloha se u mužů dostala na páté místo. Ženy naproti tomu upřednostňují především příznivé ceny (19% dotazovaných žen) a vhodnou polohu (18% dotazovaných žen). Vhodná otevírací doba a široká nabídka zboží u obou pohlaví rozhoduje téměř stejně, u žen zaujímají tyto preference pak třetí a čtvrté místo. Na pátém místě se umístila dostupnost automobilem a možnost parkování. Z tabulky 7 je patrné, že hlavních pět preferencí u mužů i u žen se zásadně neliší, pouze jsou preferovány v jiném pořadí. K méně zmiňovaným preferencím lze dodat, že pro mužské respondenty nehraje příliš důležitou roli příjemný personál, ale možnost platit kartou je pro ně důležitější než pro ženy. Ženy spíše upřednostňují další nákupní možnosti v okolí prodejny. Příjemné prostředí a dobrá orientace v prodejně je pro obě pohlaví stejně důležitá. Preference zákazníků podle věku Zákazníci ve věku let preferují nejvíce dostupnost autem a možnost parkování. Zcela opačný trend je zaznamenán u nejvyšší věkové kategorie 70 let a více, kde tato možnost nebyla zvolena ani jednou. Naopak ochotný a vstřícný personál pro respondenty starší 70 let hraje větší roli, než pro všechny ostatní kategorie. Respondenti ve věkovém rozmezí let upřednostňují příznivé ceny a vhodnou polohu. Ve věkové skupině let vede mezi preferencemi vhodná poloha, následována příznivými cenami a širokou nabídkou zboží. Dále je potřeba zmínit, že preference možnost placení kartou byla zvolena pouze respondenty tří nejnižších věkových skupin (15-29, 30-39, let), pro zákazníky ve věku vyšším než 50 let tato možnost není tak zřejmá. Důvodem je teprve nedávné zavedení platebních terminálů u pokladen v hlineckých prodejnách s příchodem Penny Marketu (zdejší dřívější Plus Diskont je zavedl až posléze). Starší zákazníci proto na tuto možnost nejsou zvyklí a nevyužívají ji, i když už zde v současnosti je. Obdobné je to s preferencí dalších nákupních možností v okolí prodejny. Tato možnost byla také vybrána převážně těmito třemi nejmladšími skupinami. Zákazníci ve věku přes 50 let se orientují hlavně na prodejny se širokou nabídkou zboží a vhodnou otevírací dobou. S rostoucím věkem se zároveň zvyšuje orientace na prodejny s příznivými cenami a vhodnou polohou - ta byla jako nejdůležitější preference 24

25 zvolena u věkových skupin let a 70 a více let. Pro zákazníky ve věku přes 70 let je také velice důležité příjemné prostředí a dobrá orientace v prodejně příznivé ceny 16% 18% 16% 17% 24% 12% vhodná poloha 12% 19% 19% 21% 6% 18% otevírací doba 19% 15% 15% 17% 18% 12% široká nabídka zboží 9% 11% 15% 21% 21% 18% automobil, parkování 21% 13% 1 13% 6% kvalita a čerstvost 2% 6% 1 8% 6% 12% prostředí a orientace 14% 5% 6% 9% 18% nákupní možnosti 5% 6% 2% 4% 3% 6% placení kartou 2% 6% 3% ochotný personál 2% 3% 6% ostatní 2% 3% celkem Preference podle bydliště Tabulka 6: Preference podle věku Pro připomenutí jsou přiloženy údaje z tabulky 4: podíl respondentů majících bydliště v Hlinsku a nakupujících zde je 58%, ostatních respondentů zde nakupujících, ale žijících mimo Hlinsko, je 42%. preference žijící v Hlinsku nežijící v Hlinsku příznivé ceny 16% 19% vhodná poloha 2 13% otevírací doba 17% 13% široká nabídka zboží 17% 1 auto, parkování 6% 19% kvalita a čerstvost 7% 8% prostředí a orientace 9% 4% nákupní možnosti 3% 6% placení kartou 2% 5% ochotný personál 2% ostatní 3% celkem Tabulka 7: Preference podle místa bydliště Zákazníci mající bydliště mimo Hlinsko a nakupující v Hlinsku upřednostňují podle očekávání nejvíce příznivé ceny a dostupnost automobilem a možnosti parkování, což jsou základní podmínky vnějšího kladného nákupního spádu. Tento rozdíl je opravdu markantní, obyvatelé Hlinska uvedli dostupnosti automobilem a možnost parkování pouze v 6%. Naopak obyvatelé nežijící v Hlinsku, ale nakupující zde, uvedli tuto možnost v 19% případů. 25

26 25% 2 15% 1 hlinečtí 5% nehlinečtí Graf 13: Preference podle místa bydliště Hlinecké obyvatelstvo má poněkud odlišné priority oproti nehlineckým zákazníkům. zákazník Zaměřuje se na jiné výhody, než je dostupnost automobilem a příznivé říznivé ceny. Logicky jim nejvíce vyhovuje vhodná poloha jejich hlavní prodejny. Hlinečtí tí obyvatelé si více cení široké nabídky zboží, vhodné otevírací doby a příjemného prostředí edí a dobré orientace v prodejně. Preference z hlediska počtu členů domácnosti Z tabulky 8 je patrné, že pro respondenta žijícího v jednočlenné lenné domácnosti je zdaleka nejdůležitější příznivá cena, cena vhodná poloha prodejny a otevírací doba. doba Souvisí to s tím, že mnoho respondentů,, žijících v takovéto domácnosti, je v důchodovém chodovém věku, v proto je právě blízká poloha pro ně rozhodující, rozhodující stejně jako nízké ceny. Více než všichni ostatní si tato skupina cení ochotného a vstřícného vst personálu a příjemného íjemného prostředí prostř a orientace (viz. široká nabídka zboží prostředí a orientace nákupní možnosti placení kartou ochotný personál ostatní Celkem kvalita a čerstvost otevírací doba auto a parkování vhodná poloha 1 člen více bez dětí více s dětmi celkem příznivé ceny Preference podle věku). Tabulka 8: Preference z hlediska počtu členů domácnosti v % 26

27 Respondenti žijící ve vícečlenné domácnosti bez dětí, si nadprůměrně cení široké nabídky zboží (23%). Celkově jsou pro respondenty z ze všech typů domácností (tj. i jednočlenné i s dětmi i bez dětí) důležité příznivé ceny, vhodná poloha a otevírací doba prodejny. Jako jediní zástupci vícečlenných domácností s dětmi uvedli preferenci placení kartou, zároveň pro ně ě byla logicky mnohem důležitější možnost parkování a dostupnost automobilem (kupují větší objem zboží) více s dětmi více bez dětí 1 člen Graf 14: Preference podle počtu členů domácnosti Preference podle prodejen Nyní se zaměříme na porovnání jednotlivých prodejen a na to, proč zákazníci tyto prodejny upřednostňují. Graf 16 ukazuje, že za příznivými cenami hlinečtí zákazníci chodí do Penny Marketu a do Lidlu, což je zároveň jejich nejdůležitějším jším atributem v porovnání s ostatními preferencemi těchto dvou prodejen. Prodejny Jednoty naopak přitahují zákazníky svou snadnou dostupností a vhodnou polohou. Otevírací doba, stejně jako široká nabídka zboží, jsou pozitivně hodnoceny u všech prodejen, avšak nejvíce u prodejny Tip v Obchodním domě Růže. Dostupnost automobilem a možnost parkování je nejdůležitější faktor pro volbu vzdálenějšího Plus Diskontu. 27

28 % 3% 9% 5% 5% 3% 5% % 14% 8% 6% 6% ostatní ochotný personál 9% 22% placení kartou 22% nákupní možnosti 15% 13% 14% prostředí a orientace 18% 11% 4 3 4% 8% 4% 8% 4% 6% % 1 kvalita a čerstvost 22% 13% 19% 12% široká nabídka zboží 6% 26% 18% 24% 24% 8% 8% Jednota COOP TIP (Růže) otevírací doba 22% vhodná poloha Plus Diskont auto, parkování 14% Penny Market Lidl příznivé ceny Graf 15: Preference jednotlivých prodejen Diskont COOP na Tylově Tylov náměstí byl velmi často asto preferován díky kvalitě a čerstvosti zboží. Další nákupní ákupní možnosti v okolí prodejny a ochotný personál u ní také byly preferovány častěji než u ostatních prodejen. Co se týče tý snadné orientace v prodejně prodejn a příjemném prostředí, nejhůřee se umístil Plus Diskont. Naopak Penny Market, Lidl a Tip získaly v tomto směru ru srovnatelné pozitivní ohlasy. Postavení specializovaných prodejen Tato podkapitola se zaměřuje zam na to, jak se v Hlinsku co do počtu po zákazníků daří specializovaným prodejnám, a to konkrétně konkrétn prodejnám masa a uzenin, prodejnám ovoce a zeleniny a prodejnám pečiva. čiva. iva. Základní situaci nám nastíní následující graf. ostatní hlavní prodejna 22% 1 26% 29% 51% maso a uzeniny 47% ovoce a zelenina pečivo specializovaná prodejna 68% 2 23% % 8 10 Graf 16: Místa nákupu pečiva, ovoce a zeleniny a masných výrobků podle typu prodejny 28

29 Porovnáme-li jednotlivé typy y specializovaných prodejen mezi sebou, vidíme výraznou orientaci zákazníků na specializované prodejny u masa a uzenin. Většina hlineckých zákazníků neváhá zajít pro čerstvé maso do prodejen zaměřených na maso a uzeniny. Ve specializovaných prodejnách pečiva, ovoce a zeleniny nakupuje pouze každý čtvrtý zákazník. Tento sortiment je naopak kupován v zákazníkově hlavní prodejně. Položka ostatní zahrnuje jiné než specializované a hlavní prodejny. (např. uvedl-li referent jako svou hlavní navštěvovanou vovanou prodejnu Penny Market, ale ovoce a zeleninu nakupuje v Diskontu COOP, pak tato prodejna není ani jeho hlavní prodejna ani prodejna specializovaná na ovoce a zeleninu) Jedná-li se o specializované prodejny masa a uzenin, zahrnuje položka ostatní také zákazníky, kteří maso vůbec nenakupují (např. vegetariáni) a dále zákazníky samozásobitele (což platí i u prodejen zeleniny a ovoce). Maso a uzeniny S hlineckými prodejnami masa a uzenin jsme si již obeznámili dříve, proto se nyní podívejme, jak jsou využívány zdejšími zákazníky. Z předchozího grafu 17 víme, že 68% zákazníků při nákupu masa dává specializovaným prodejnám masa a uzenin přednost před všemi ostatními typy dostupných prodejen nabízejících masné výrobky. Z těchto zákazníků pak 88% navštěvuje vuje šest výše vyjmenovaných prodejen, zbývajících 12% zákazníků nakupujících ve specializovaných prodejnách masa a uzenin neuvedlo žádnou konkrétní. 3 25% 2 15% 1 5% "Švanda" "Novák" "Klinecký" "Štirský" "Karlík" "Voda" Podíl nakupujících 28% 26% 26% 9% 6% 5% Graf 17: Prodejny masa a uzenin Nejčastěji uváděná firma Švanda se na prvním místě umístila díky tomu, že má ve městě hned dvě prodejny. Jednu na frekventovaném sídlišti a druhou doplňkovou na okraji města. Respondenti tyto dvě prodejny nerozlišovali. Pokud by vlastnila firma Švanda pouze jednu prodejnu, pravděpodobně by se na prvním místě neumístila. Firma Novák umístěná v prostorách Plus Diskontu se umístila na místě druhém společně s firmou Klinecký, jež stojí na Tylově náměstí. Ostatní prodejny již nebyly respondenty uváděny tak často. 29

30 Ovoce a zelenina Na rozdíl od předchozího grafu, který se zabýval pouze specializovanými prodejnami masa a uzenin, zde budou zaznamenány kromě specializovaných prodejen ovoce a zeleniny i další často uváděné prodejny, jež nabízí tento sortiment. 3 25% 2 15% 1 5% Lidl Penny Market Plus Diskont Diskont COOP TIP (Růže) Podíl nakupujících 28% 27% 14% 4% 4% "Ovoce a zelenina" "Novotný" 4% 19% Graf 18: Prodejny ovoce a zeleniny Vysoké hodnoty diskontů vypovídají o tom, že Lidl a Penny Market nabízejí v Hlinsku dostačující výběr kvalitní čerstvé zeleniny a ovoce. Jiným vysvětlením je, že zákazníci upřednostňují ují výhodnou polohu a nízké ceny těchto prodejen před nákupem ve vzdálených specializovaných prodejnách ovoce a zeleniny nabízejících kvalitnější výrobky a větší výběr, které se ovšem nacházejí se na opačném konci města, než je umístěn Penny Market a Lidl. Ani Plus Diskont si v povědomí zákazníků nevede špatně, nakupuje zde celých 14% respondentů. Třetí nejčastější jší prodejnou pro nákup ovoce a zeleniny (19% respondentů) se stala firma Novotný v ulici Pod Rybníčkem. Zde se projevuje ochota zákazníků dopravit se za kvalitním čerstvým zbožím do specializované prodejny. Tato prodejna je rozhodně mezi specializovanými prodejnami ovoce a zeleniny největší v Hlinsku. Pozitivum pro ni představuje i blízké městské parkoviště. Prodejny Jednota, ať už Diskont COOP nebo Tip COOP, nejsou příliš často navštěvovány za účelem nákupu ovoce a zeleniny. Tento nákup v nich upřednostňují pouze 4% zákazníků. Tento fakt lze vysvětlit nižším výběrem sortimentu ovoce a zeleniny, než jaký nabízejí specializované prodejny v centru města a Lidl a Penny Market nedaleko sídliště. Pekárny a prodejny pečiva U těchto specializovaných prodejen zaznamenáváme podobný trend jako u prodejen ovoce a zeleniny, tzn. výraznou orientaci hlavní prodejnu, ve které zákazníci realizují svůj celkový nákup. Jinak řečeno eno zákazníci více preferují vše pod jednou střechou. Ukázalo se, 30

31 že poloha zde hraje opět významnou roli, a to v případě prodejny Diskont COOP na Tylově náměstí i v případě prodejny Penny Market a prodejny Tip COOP. Pekárny se umístily rovnoměrně na nižších pomyslných příčkách, nejlépe dopadla pekárna v prodejně Plus Diskont (8% respondentů). Některé pekárny nebyly zmíněny sice vůbec, ale nepřímo se zapojily svým prodejem v samoobsluhách, které dosáhly 9%. 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Podíl nakupujících 17% Diskont Penny COOP Market TIP (Růže) Samoobsluhy "Pekárna Plus" 17% 13% 9% 8% 7% "Vacek" Lidl "Borová" 7% 6% Graf 19: Pekárny a prodejny pečiva Prodejny zdravé výživy Na otázku, jak často zákazníci nakupují tzv. bio potraviny a zdravou výživu, odpověděla polovina respondentů negativně a polovina pozitivně, celkem pak 43% nakupuje bio potraviny občas a 5% často. Co se týče pohlaví, 73% mužů uvedlo, že takovéto potraviny vůbec nenakupuje. Naopak u žen převládalo pozitivní naladění vůči zdravé výživě a bio výrobkům, nakupuje je každá druhá žena nikdy občas často Podíl nakupujících 51% 43% 5% Graf 20: Jak často využívají zákazníci nabídky zdravé výživy muži* ženy kupuje bio 27% 52% nekupuje bio 73% 48% Celkem Tabulka 9: Nakupování bio potravin podle pohlaví *nízký počet respondentů 31

32 Podívejme se na strukturu zákazníků prodejen zdravé výživy a bio produktů. 51% respondentů takovéto výrobky nakupuje, konkrétní prodejnu ovšem nepreferuje. Nejčastěji navštěvovanými prodejnami jsou specializovaná prodejna U rybníčku a specializovaná prodejna Slunečnice, nice, které se nachází ve stejné ulici. Prodejna U rybníčku je větší rozlohou i šíří í sortimentu, tak logicky dosáhla většího podílu zákazníků. Prodejna Slunečnice má ovšem poněkud odlišný sortiment, takže mnoho zákazníků nakupuje v obou těchto prodejnách. 8% zákazníků využívá bio nabídky svých hlavních prodejen, tj. prodejen, ve kterých realizují svůj celkový nákup různě celkem 51% "U rybníčku" "Slunečnice" hlavní prodejna 22% 13% 8% "Zdravá výživa" 6% Graf 21: Prodejny bio potravin a zdravé výživy podle počtu respondentů Analýza hypotéz Hypotéza č. 1 Zákazníci ve věku let a let budou pravděpodobně při nákupu upřednostňovat ovat specializované prodejny masa a uzenin, ovoce a zeleniny a pečiva. Maso a uzeniny Ovoce a zelenina Pečivo Věk Spec. pr. jinde celkem Spec. pr. jinde Celkem Spec. pr. jinde Celkem % 38% 10 19% 81% 10 63% 38% % 35% 10 18% 83% % 27% 10 41% 59% 10 31% 69% % 11% 10 22% 78% 10 33% 67% % 23% 10 38% 62% 10 31% 69% průměr % 71% - 32% 68% - Tabulka 10: Podíl respondentů specializovaných prodejen a ostatních prodejen podle věku Tabulka 10 ukazuje, jak velký procentní podíl respondentů v různých věkových skupinách nakupuje daný sortiment (maso a uzeniny, zelenina a ovoce, pečivo) právě 32

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Nákupní chování zákazníků v obci Blížejov. Consumer behavior in the village Blížejov

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Nákupní chování zákazníků v obci Blížejov. Consumer behavior in the village Blížejov ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nákupní chování zákazníků v obci Blížejov Consumer behavior in the village Blížejov Barbora Weberová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace: Příspěvek je zaměřen na odbyt bioproduktů zejména z pohledu nejčastějších odbytových

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

Regionální produkty a jejich využití pro zvýšení tržeb maloobchodní jednotky

Regionální produkty a jejich využití pro zvýšení tržeb maloobchodní jednotky VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE Regionální produkty a jejich využití pro zvýšení tržeb maloobchodní jednotky Autor bakalářské práce: Markéta Jirásková

Více

Rizika nákupu spotřebního zboží

Rizika nákupu spotřebního zboží 28. Výsledky průzkumu č. 28 AMSP ČR Rizika nákupu spotřebního zboží AMSP ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR zorganizovala výzkum zabývající se vnímání rizikovosti nákupu spotřebního zboží v české populaci

Více

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 č. 3/2012 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 Obsah Charakteristika studie a metodické zásady... 1 Hlavní zjištění... 1 1 Nákupní

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

ZNÁTE VE SVÉM OKOLÍ TRADIČNÍ ŘEMESLNÍKY, ZEMĚDĚLCE ČI VÝROBCE? VYUŽÍVÁTE JEJICH SLUŽEB ČI NAKUPUJETE JEJICH ZBOŽÍ?

ZNÁTE VE SVÉM OKOLÍ TRADIČNÍ ŘEMESLNÍKY, ZEMĚDĚLCE ČI VÝROBCE? VYUŽÍVÁTE JEJICH SLUŽEB ČI NAKUPUJETE JEJICH ZBOŽÍ? DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZNÁTE VE SVÉM OKOLÍ TRADIČNÍ ŘEMESLNÍKY, ZEMĚDĚLCE ČI VÝROBCE? VYUŽÍVÁTE JEJICH SLUŽEB ČI NAKUPUJETE JEJICH ZBOŽÍ? Dotazníkové šetření je součástí realizace projektu Poctivě vyrobené

Více

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Bio? Teď? Uvádět novou značku biopotravin v době krize? Každou ne, Naše Bio ano S důrazem na potřeby

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 13 podnikatelských subjektů působících v MČ Praha 21. Z toho 9 svolilo k rozhovoru

Více

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Specializace: Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia: kombinované Školní rok: 2002/2003 Teze diplomové práce: Stav a vývoj prodeje

Více

KLASA PRODÁVÁ! Zhodnocení nové komunikační strategie Klasa 2009-10 MCCANN WORLDGROUP 24.1. 2011

KLASA PRODÁVÁ! Zhodnocení nové komunikační strategie Klasa 2009-10 MCCANN WORLDGROUP 24.1. 2011 KLASA PRODÁVÁ! Zhodnocení nové komunikační strategie Klasa 2009-10 MCCANN WORLDGROUP 24.1. 2011 Stručné zhodnocení komunikační strategie v letech 2009-2010 Zhodnocení komunikační strategie 2009-10 Nová

Více

Shrnutí základních poznatků z dotazníkového šetření 2013 Obchod s potravinami v Nových Sedlicích. Vypracovala: Ing. Iveta Prossová

Shrnutí základních poznatků z dotazníkového šetření 2013 Obchod s potravinami v Nových Sedlicích. Vypracovala: Ing. Iveta Prossová Shrnutí základních poznatků z dotazníkového šetření 2013 Obchod s potravinami v Nových Sedlicích Vypracovala: Ing. Iveta Prossová V tomto shrnutí naleznete základní data z dotazníku. Kompletní zpráva z

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nákupní chování venkovského obyvatelstva (obec Osvračín) Purchasing behaviour of rural population (locality Osvračín) Pavla Konopíková

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

Struktura, rozvoj a možnosti regulace maloobchodní sítě města Zlín. Bc. Marie Huňková

Struktura, rozvoj a možnosti regulace maloobchodní sítě města Zlín. Bc. Marie Huňková Struktura, rozvoj a možnosti regulace maloobchodní sítě města Zlín Bc. Marie Huňková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je podat ucelený pohled na maloobchodní strukturu města Zlína. Je

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Téma č. 1: Tvorba ceny v ubytovacích a restauračních zařízeních Práce bude vycházet ze znalostí o hotelovém marketingu,

Více

Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření 2013. Obchod s potravinami v Nových Sedlicích

Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření 2013. Obchod s potravinami v Nových Sedlicích Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření 2013 Obchod s potravinami v Nových Sedlicích Vypracovala: Ing. Iveta Prossová Obec Nové Sedlice je vlastníkem budovy č. p. 24, která se nachází ve středu obce.

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací AKTUÁLNÍ VÝVOJ VNITŘNÍHO OBCHODU OBSAH Shrnutí výsledků studie Shopping monitor 2009... 1 Charakteristika studie a metodické zásady... 1 1

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci na téma: Zpracování marketingové studie zvoleného sortimentu zboží Vypracovala: Klára Levá Vedoucí diplomové práce:

Více

Regionální produkt a jeho využití na zvýšení tržeb maloobchodní jednotky

Regionální produkt a jeho využití na zvýšení tržeb maloobchodní jednotky Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav podnikové strategie Regionální produkt a jeho využití na zvýšení tržeb maloobchodní jednotky Autor bakalářské práce: Lucie Kotrlíková Vedoucí

Více

SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY

SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY Výsledky ankety mezi obyvateli MČ Praha Zbraslav zpracováno pro březen 2009 Zpracovatel: Tomáš Soukup Šmeralova 4, 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781, TEL: +420 739

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI 2012 Zdravé město Chrudim Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2012 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

DŮLEŽITOST NÁKUPNÍCH MÍST A RYCHLOOBRÁTKOVÝCH KATEGORIÍ V KOŠÍKU ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ.

DŮLEŽITOST NÁKUPNÍCH MÍST A RYCHLOOBRÁTKOVÝCH KATEGORIÍ V KOŠÍKU ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ. DŮLEŽITOST NÁKUPNÍCH MÍST A RYCHLOOBRÁTKOVÝCH KATEGORIÍ V KOŠÍKU ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ. GfK Spotřebitelský Panel Retail Summit, Diskusní sekce F2 Ing. Vladimíra Šebková GfK 5.2.2014 1 Spořebitelský panel

Více

TRH S EKOLOGICKÝM OVOCEM A ZELENINOU V ITÁLII A VE FRANCII MARKETS FOR ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES IN ITALY AND FRANCE

TRH S EKOLOGICKÝM OVOCEM A ZELENINOU V ITÁLII A VE FRANCII MARKETS FOR ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES IN ITALY AND FRANCE TRH S EKOLOGICKÝM OVOCEM A ZELENINOU V ITÁLII A VE FRANCII MARKETS FOR ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES IN ITALY AND FRANCE Jaroslav Jánský, Iva Živělová Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou trhu s

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE duben 2006 Hana Krpálková 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně SYSTÉMY ŘÍZENÍ OBCHODNÍHO PROVOZU

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

Pro lepší přehlednost a srozumitelnost práce jsem si stanovil tyto tři hlavní hypotézy:

Pro lepší přehlednost a srozumitelnost práce jsem si stanovil tyto tři hlavní hypotézy: Soutěžní práce SVOČ Kategorie: bakalář Preference spotřebitelů při nakupování přes internet Autor: Jan Pavelka SVOČ 2008 Školitel: Ing. Lucie Sára Závodná 1 Cíle práce Touto prací bych chtěl získat přehled

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Mezinárodní obchod Analýza maloobchodního trhu segmentu zdravé výživy v Hradci Králové (bakalářská práce) Autor: Michaela Vašková Vedoucí práce:

Více

Aktuální vývoj vnitřního obchodu

Aktuální vývoj vnitřního obchodu BULLETIN ÚZEI Aktuální vývoj vnitřního obchodu Shrnutí výsledků ze studie Shopping monitor 2013 č. 1/2013 AKTUÁLNÍ VÝVOJ VNITŘNÍHO OBCHODU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2013 Obsah Úvod...

Více

a p r o c e s n á k u p u Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A,

a p r o c e s n á k u p u Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, L O Y A L T Y M A N A G E M E N T a p r o c e s n á k u p u Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 30. 9. 2 0 0 9 STRUKTURA 1. DEFINICE VĚRNOSTI

Více

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Závěrečná zpráva Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Zadavatel Ústecká komunitní nadace Kontaktní osoba Petr Veselý Zpracovatel

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Biopotraviny v prostředí současného retailingu

Biopotraviny v prostředí současného retailingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ Fakulta mezinárodních vztahů Obor: Mezinárodní obchod Biopotraviny v prostředí současného retailingu Diplomová práce Vypracovala: Bc. Jana Horká Vedoucí diplomové práce: Ing. Hana

Více

1.1 Pro účely těchto Obchodních podmínek se pod dále uvedenými pojmy rozumí následující:

1.1 Pro účely těchto Obchodních podmínek se pod dále uvedenými pojmy rozumí následující: Obchodní podmínky společnosti BURDA Media 2000 s. r. o. platné pro spolupráci v rámci projektu Dny Marianne 2014 pro subjekty s provozovnami umístěnými na území České republiky 1. Obecná ustanovení 1.1

Více

Výskyt nadváhy a obezity

Výskyt nadváhy a obezity Výskyt nadváhy a obezity u českých dětíd MUDr. Hana Cabrnochová Předsedkyně OSPDL ČLS JEP 19.4.2006 1 Nová reprezentativní data Studie Životní styl a obezita 2005 Výzkum proběhl koncem roku 2005 Reprezentativní

Více

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU ABSTRACT SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU BROŽOVÁ Ivana, (ČR) KEY WORDS bio-production, bio-food, quality, consumption, turnover ÚVOD Spotřeba biopotravin má v posledních letech

Více

Udržitelné podnikání. Jak Tesco spolupracuje s lokálními dodavateli. Emilie Pražáková ředitelka firemních vztahů Tesco Stores ČR a.s. 2.

Udržitelné podnikání. Jak Tesco spolupracuje s lokálními dodavateli. Emilie Pražáková ředitelka firemních vztahů Tesco Stores ČR a.s. 2. Udržitelné podnikání Jak Tesco spolupracuje s lokálními dodavateli Emilie Pražáková ředitelka firemních vztahů Tesco Stores ČR a.s. 2. května 2012 Tesco globální i lokální Tesco působí ve 14 zemích s více

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Barrandov není OFF. Průzkum veřejného mínění na výstavbu v oblasti západního Barrandova 10.3.2016

Barrandov není OFF. Průzkum veřejného mínění na výstavbu v oblasti západního Barrandova 10.3.2016 Barrandov není OFF Průzkum veřejného mínění na výstavbu v oblasti západního Barrandova 10.3.2016 1. Záměr Cílem průzkumu bylo zjistit názorové preference obyvatelstva v souvislosti s plánovanou další výstavbou

Více

Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky

Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky 5. srpna 2013, Praha Dalších 27 produktů od celkem třinácti výrobců získalo v červnu a červenci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nákupní chování zákazníků českého venkova Shopping behaviour of Czech countryside customers Sabina Šimková Plzeň, 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Žáci a ICT Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Praha, květen 2016 Česká republika se již více než 20 let pravidelně účastní mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání.

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S269/2012/KS-11097/2012/840/LBř V Brně dne: 14. 6. 2012 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S269/2012/KS-11097/2012/840/LBř V Brně dne: 14. 6. 2012 ROZHODNUTÍ: *UOHSX004BO9Y* UOHSX004BO9Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S269/2012/KS-11097/2012/840/LBř V Brně dne: 14. 6. 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu Statistika Téma: Průzkum o zahrádkářské soběstačnosti Studenti: Pavel Černý, Radek Čech Skupina: 2 31 Akademický rok:

Více

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 Průzkum veřejného mínění Vzorek 607 Pohlaví 53% 47% Průzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel

Více

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Graf 1: Domácnosti s počítačem (% domácností) celkem 65% 67% 59% 54% 48% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ve druhém čtvrtletí roku 2012

Více

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Zpráva ze šetření zaměstnavatelů v technických odvětvích Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2013 OBSAH 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů...

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Občané o důchodovém systému listopad 2015 Technické

Více

Čtení dětem. Závěrečná zpráva. Březen 2015

Čtení dětem. Závěrečná zpráva. Březen 2015 Čtení dětem Závěrečná zpráva Březen 15 Velikost místa bydliště Vzdělání Kraj Věk Pohlaví Struktura vzorku: reprezentativní vzorek populace ČR 1 až 65 let Muž 4 Hlavní město Praha 11 Žena 52 Středočeský

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SÍDLIŠTĚ HLOUČELA. 00517_70 ÚZEMNÍ STUDIE SÍDLIŠTĚ HLOUČELA 7 / 2015 kn e sl + k yn čl a r ch i t e kt i

ÚZEMNÍ STUDIE SÍDLIŠTĚ HLOUČELA. 00517_70 ÚZEMNÍ STUDIE SÍDLIŠTĚ HLOUČELA 7 / 2015 kn e sl + k yn čl a r ch i t e kt i ÚZEMNÍ STUDIE SÍDLIŠTĚ HLOUČELA ÚZEMNÍ STUDIE SÍDLIŠTĚ HLOUČELA lokalita: plocha, ve které je zpracování územní studie US-09 podmínkou pro rozhodování o změnách v území, dle Územního plánu Prostějov a

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Verze 1.0 květen 2008 Na přípravě a zpracování dotazníkového šetření v Novém Městě na Moravě se podíleli: Mgr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Instore propagace v drogeriích TETA

Instore propagace v drogeriích TETA Instore propagace v drogeriích TETA Charakteristika naší agentury Visual Impact (VI) je specializovanou agenturou, která se zaměřuje na reklamní média v místě prodeje. Orientujeme se na pronájem a produkci

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

Vývoj velkoplošného maloobchodu Olomouce a výzkum nákupního chování

Vývoj velkoplošného maloobchodu Olomouce a výzkum nákupního chování Vývoj velkoplošného maloobchodu Olomouce a výzkum nákupního chování David Fiedor, Geografický ústav PřF MU Brno Zdeněk Szczyrba, Katedra geografie PřF UP v Olomouci Úvod Současný maloobchod: silně internacionalizované

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PLZEŇ 2013 Marie MÁCHOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketing maloobchodu vybrané firmy Retail

Více

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ Pavel Linha Abstrakt I když se Česká republika rozkládá na poměrně malém území, je možné zde nalézt velké rozdíly v hodnotách různých ukazatelů.

Více

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT Radim Machů 1 Abstrakt Od roku 2000 dodává moštárna v Hostětíně v Bílých Karpatech na český trh přírodní jablečnou šťávu jablečný mošt. Přibližně 80% produkce je certifikováno

Více

KDE ZAČÍNÁ BOHATSTVÍ?

KDE ZAČÍNÁ BOHATSTVÍ? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY /20 vydáno dne.11.20 KDE ZAČÍNÁ BOHATSTVÍ? Skoro dvě třetiny českých domácností přiznávají, že celková hodnota majetku jejich domácnosti (dům, byt, chata, auto, úspory,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Veřejnost o energetice květen 2013 Technické parametry

Více

Možnost parkování Prodejna má vlastní parkoviště. Zákazníci mají k dispozici celkem 113 parkovacích míst, z toho je 8 pro invalidy.

Možnost parkování Prodejna má vlastní parkoviště. Zákazníci mají k dispozici celkem 113 parkovacích míst, z toho je 8 pro invalidy. Referát-obchodní provoz Zpracoval: Jakub Slovák Třída: EP1 Téma: Moje oblíbená prodejna Úvod Pro tento referát jsem si vybral prodejnu společnosti Lidl v Mělníku. Analýzu prodejny jsem provedl podle předem

Více

Oblast 1.5 Ekonomika

Oblast 1.5 Ekonomika Oblast 1.5 Ekonomika 1.5.1 Struktura ekonomických subjektů Vývoj počtu ekonomických subjektů na daném území je jedním z ukazatelů ekonomické aktivity. Mezi těmito subjekty jsou zahrnuty nejen soukromé

Více

OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE. Ing. Jan Gušl předseda družstva

OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE. Ing. Jan Gušl předseda družstva OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE Ing. Jan Gušl předseda družstva CHARAKTERISTIKA REGIONU PŮSOBNOSTI DRUŽSTVA jihozápad České republiky,

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět Výsledky sledování indikátoru ECI B.6: Cesta dětí do školy a zpět Obsah Obsah 2 Úvod 3 Výsledky šetření 3 Způsob dopravy dětí do a ze školy (teplé měsíce a hezké počasí) 5 Způsob dopravy dětí do a ze školy

Více

PRAKTICKÉ KALKULACE 1: PŘÍKLAD (NEJEN O) SUPERMARKETU

PRAKTICKÉ KALKULACE 1: PŘÍKLAD (NEJEN O) SUPERMARKETU PRAKTICKÉ KALKULACE 1: PŘÍKLAD (NEJEN O) SUPERMARKETU Série článků, kterou otevíráme tímto titulem, volně navazuje na předcházející dvojdílný příspěvek Tip na zimní večery: sestavte si nákladovou matici.

Více

S 169/03-3758/03 V Brně dne 23. října 2003

S 169/03-3758/03 V Brně dne 23. října 2003 S 169/03-3758/03 V Brně dne 23. října 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 169/03, zahájeném dne 26. srpna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

jiraskova. E-shop Prodávejte své zboží snadno a rychle, se všemi doba Kaufland Otevírací doba Lidl Otevírací doba PENNY Otevírací

jiraskova. E-shop Prodávejte své zboží snadno a rychle, se všemi doba Kaufland Otevírací doba Lidl Otevírací doba PENNY Otevírací nebankovni půjčky benešov jiraskova. Podívejte se, jaká je otevírací doba, a jak mají obcho otevřeno ve státní svátek 1 nebankovni půjčky benešov jiraskova. E-shop Prodávejte své zboží snadno a rychle,

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů 3. Vlastnická struktura domů a právní důvody bytů Zjišťování druhu vlastníka domů a právního důvodu bytů má při sčítání domovního a bytového fondu dlouhou tradici. Dotaz na vlastníka domu se poprvé objevil

Více

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven Vít Richter, Národní knihovna ČR Rozvoj a využívání informačních a komunikačních technologií

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 2011 2 Obsah 1 Základní údaje o dotazníkovém šetření...3 2 Metodologie

Více

Ekologické chování domácností

Ekologické chování domácností oe9066 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 840 29 E-mail: iva.stohanzlova@soc.cas.cz Ekologické chování domácností Technické parametry

Více

TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ duben 2013 zdeněk skála research director retail & shopper incoma gfk GfK 2013 Retail Summit 2013, Prague 1 Situace v českém obchodě Jak se mění nákupní chování? Kam to směřuje?

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 4/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 4/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 4/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací AKTUÁLNÍ VÝVOJ VNITŘNÍHO OBCHODU OBSAH Shrnutí výsledků studie Shopping monitor 2011... 1 Shrnutí výsledků Ročenky Českého a slovenského obchodu

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

Maloobchod ČR a jednotný trh EU

Maloobchod ČR a jednotný trh EU Maloobchod ČR a jednotný trh EU Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ČR Maloobchod v ČR Obchod jedním z hlavních zdrojů hrubé přidané hodnoty V ČR tvoří 11,8 % HPH Podíly odvětví obchodu a ubytování

Více

Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M)

Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M) Bakalářský studijní obor Mikroelektronika a technologie FEKT VUT v Brně Akademický rok 2011/2012 Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M) pro studenty 3. ročníku oboru Mikroelektronika a

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vývoj inflace a její vliv na domácnosti v ČR

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vývoj inflace a její vliv na domácnosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vývoj inflace a její vliv na domácnosti v ČR The development of inflation and its effect on households in Czech Republic. Lucie Burešová

Více

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Důvěryhodnost uzenin na českém trhu volně prodejná studie 25. 3. 2013 ppm factum research Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Které značky uzenin se těší v České republice největší důvěře? Kteří maloobchodní

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Pražská sídelní struktura je dána historickým vývojem města a jeho zázemí. Centrum města má vysokou hustotu zalidnění a velkoměstský charakter.

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

CFA / OVB Forecasting Survey

CFA / OVB Forecasting Survey Donath-Burson-Marsteller Factum Invenio / Forecasting Survey Závěrečná zpráva z průzkumu únor 2010 Obsah O průzkumu 3 Hlavní zjištění 4 Světová ekonomika 5 Česká ekonomika 8 Letošní volby v ČR 12 Vstup

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 211 tel: (+42) 515 93 111 fax: (+42) 515 93 11 www.scitace.cz 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání

Více