Stereotypy o domácím násilí páchaném na mužích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stereotypy o domácím násilí páchaném na mužích"

Transkript

1 Stať Stereotypy o domácím násilí páchaném na mužích Abstract This thesis concerns about domestic violence directed towards men. The objective of the thesis is to identificate the stereotypes for helping professionals, who work with victims of domestic violence, in relation to men victims of domestic violence. For the identification of stereotypes there was selected a qualitative strategy. The technique was a half structured interview realised with six workers of helping organisations in the city of Brno. With help of these interviews the author comes with a conclusion, that workers of selected organisations presumably do not perceive their male clients markedly stereotypical, nevertheless by some workers were the stereotypes identificated. It is concerned as a trend to perceive the men in working age more likely as aggressors than as victims, the inclination to imagine that violence directed towards men is mainly as psychical violence and the trend to perceive the woman more like as physical weak and unfit to physical abuse directed towards men. Úvod Cílem této stati je identifikovat stereotypy pomáhajících profesionálů a profesionálek, kteří/které pracují s oběťmi domácího násilí, ve vztahu k mužským obětem domácího násilí. Předpokládám, že domácí násilí páchané na mužích existuje přesto, že se o něm nemluví a přes všechny genderové stereotypy, které se v naší společnosti tradují. Dále se domnívám, že nejen ženy, ale i muži jsou obětí těchto genderových stereotypů. Své předpoklady bych ráda v rámci stati ověřila. Očekávám, že výsledky mé stati budou využitelné v různých pomáhajících profesích, ve kterých se pracovníci a pracovnice mohou setkat s muži oběťmi domácího násilí a přispějí tak k větší citlivosti a ohleduplnosti vůči nim a také k diskusi o tématu domácího násilí páchaného na mužích. Domnívám se totiž, že muži - oběti domácího násilí jsou někdy ze služeb pomoci obětem domácího násilí nepřímo vyloučeni, neboť společenská diskuse na téma domácího násilí je většinou vedena ve stylu muž původce násilí a žena oběť, pro což mluví i řada českých a zahraničních výzkumů a statistik. Např. Gelles uvádí, že násilí mezi partnery se v 95 % děje ze strany mužů (in Pikálková, 2004, s. 36). Díky tomu většina lidí nepředpokládá, že by se muži mohli stát také obětí domácího násilí.

2 Z tohoto důvodu i organizace a instituce nabízející služby obětem domácího násilí uvádí často ve svých materiálech a na webových prezentacích, že poskytují pomoc ženám, obětem domácího násilí či dětem, čímž mohou muže oběti odradit. Podobně stereotypní vnímání muže, jakožto silného pohlaví či hlavy rodiny, může vést k obavám mužů mluvit o tom, že se stali obětí domácího násilí ze strany své partnerky. V žádném případě nechci zlehčovat problematiku domácího násilí páchaného na ženách, domnívám se ale, že i muži oběti domácího násilí si zasluhují pozornost, neboť i oni mohou trpět genderovými stereotypy tradovanými v naší společnosti a tím mohou být v nepříznivé životní situaci znevýhodňováni. Podle mého názoru je třeba odstartovat diskusi na toto téma a v tomto směru zvýšit citlivost pomáhajících pracovníků i veřejnosti. Ve stati budu postupovat od seznámení s cíli mé práce, přes vysvětlení pojmů jako jsou stereotypy, pomáhající profesionálové či oběť domácího násilí, vysvětlení metodiky až po zjištění, na která jsem přišla. 1 Stereotypy, pomáhající profesionálové a mužské oběti domácího násilí Cíl, který jsem si v této stati vytyčila, je identifikovat stereotypy pomáhajících profesionálů a profesionálek, kteří/které pracují s oběťmi domácího násilí, ve vztahu k mužským obětem domácího násilí. Stereotypem mám na mysli předsudečné zobecněné přesvědčení určující očekávání (Matoušek, 2003). Stereotypy bývají obvykle pokládány za nepřesné či chybné, neboť zobrazují sociální skupinu či kategorii jako homogenní. Jisté formy chování, dispozicí či sklonů bývají odděleny, vytrženy z kontextu a přisouzeny každému, který je přiřazen k nějaké speciální skupině nebo kategorii (Pickering, 2001). Stereotypy mohou být různé, v rámci této práce se ale zaměřím spíše na specifický druh stereotypů, a to na genderové stereotypy. U těch se budu držet následující definice: Genderové stereotypy jsou zjednodušující popisy toho, jak má vypadat maskulinní muž (uvozeno autory) či femininní žena (uvozeno autory). O takových stereotypech lidé obvykle uvažují bipolárně, tedy tak, že normální muž nenese žádné rysy ženskosti a

3 naopak (Deaux a Kitie, 1987). Genderové stereotypy jsou univerzálně platné, neboť se předpokládá, že charakteristiky tvořící genderový stereotyp sdílejí všichni příslušníci daného pohlaví., mnozí lidé mužského i ženského pohlaví se ve skutečnosti oněm stereotypním obrazům vymykají (Renzetti, 2003, s ). Ve svém výzkumu jsem se zaměřila na stereotypy u pomáhajících profesionálů a profesionálek, kteří/které pracují s oběťmi domácího násilí, a to ve vztahu právě k mužům, obětem domácího násilí. Pomáhajícími profesionály a profesionálkami mám na mysli zaměstnance a zaměstnankyně organizací na pomoc obětem domácího násilí, kteří přímo pracují s oběťmi domácího násilí. Může jít tedy o pracovníky s psychologickým či právnickým vzděláním či vzděláním v oblasti sociální práce či poradenství. Co se týče obětí domácího násilí, tak za ty jsou nejčastěji považovány ženy. Mluví se také o dětech obětech či svědcích domácího násilí, postižených členech rodiny či seniorech jakožto obětech. Nejméně se můžeme doslechnout o mužích, i ti se ale stávají oběťmi domácího násilí. Svědčí o tom různé především zahraniční výzkumy. Např. ve Spojených státech amerických bylo podle amerického ministerstva spravedlnosti v letech za rok obětí intimního násilí 1 milion žen a mužů (Cook, 1997, s. 3). O ještě větším počtu týraných amerických mužů svědčí i další americký průzkum násilí páchaného na ženách: každý rok je znásilněno nebo fyzicky napadeno nebo obojí svým intimním partnerem 1, 5 milionu žen, ve srovnání s mužskými oběťmi domácího násilí (The Hidden, 1999). To by znamenalo, že muži mohou tvořit až 36 % obětí domácího násilí v rámci partnerských či manželských vztahů. Studie z Holandska, provedená Van Dijkem zase uvádí, že obětí přímého fyzického násilí se v roce 1998 cítilo být 35 % holandských mužů a 34 % holandských žen. Psychické násilí přiznalo 26 % mužů a 30 % žen. Pokud jde o následky domácího násilí, byly však ženy vážněji zraňovány než muži v 60 % případů. Při porovnání celkového počtu násilných mužů s násilnými ženami byli také muži v drtivé převaze (Voňková, 2004, s. 39). Ve své práci budu mluvit o mužích, obětech domácího násilí. Důvodem výběru mužů jakožto obětí domácího násilí je existující nedostatek informací o tom, o jaké muže se jedná, jak je násilí na nich páchané časté a k jakým formám násilí na nich dochází.

4 Identifikováním stereotypů mám na mysli rozeznání stereotypů vůči mužským obětem domácího násilí v názorech pomáhajících profesionálů. Abych tyto stereotypy dokázala identifikovat, rozhodla jsem se nejdříve zaměřit na následující otázky: Jak reagují odborníci, které muži oběti osloví s žádostí o pomoc při řešení jejich situace? Jak časté je podle názoru pomáhajících profesionálů domácí násilí páchané na mužích? Jakým formám násilí čelí podle názoru pomáhajících profesionálů muži? Jaké následky má podle názoru pomáhajících profesionálů domácí násilí páchané na mužských obětech? Na všechny tyto otázky se pokusím odpovědět v následujícím textu. Abych stereotypy identifikovala, a protože jsem chtěla co nejvíce porozumět tomuto tématu, zvolila jsem kvalitativní strategii. K zjištění odpovědi na mou otázku jsem zvolila techniku rozhovoru, konkrétně polostrukturovaného rozhovoru. Protože jsem se rozhodla zkoumat názory a postoje pomáhajících profesionálů, ptala jsem se pracovníků a pracovnic, kteří pracují v zařízeních a organizacích na pomoc obětem domácího násilí a obětem přímo poskytují poradenství. Pracovníky a pracovnice pro rozhovor jsem vybrala pomocí záměrného výběru. Prvním kritériem bylo, aby se jednalo o pracovníky a pracovnice působící v organizaci či instituci pomáhající obětem domácího násilí v městě Brně. Brno jsem zvolila z důvodu, že se v této oblasti v Brně dobře orientuji a většinu organizací na pomoc obětem znám. Jihomoravský kraj, jehož je Brno součástí, navíc také dle statistiky intervenčních center za rok 2007 vykazuje výrazně vyšší podíl ohrožených osob - mužů než je celorepublikový průměr. V Jihomoravském kraji tvořili muži cca 8, 4 % ohrožených dospělých osob, zatímco v rámci celé ČR to byla za tento rok cca 3, 8 % (Statistika vykázání, 2007). V městě Brně jsem se zaměřila na pomáhající profesionály z oblasti domácího násilí, kteří se na toto téma zaměřují a s oběťmi přímo pracují. Výzkum je tedy zaměřen na následujících šest organizací: DONA CENTRUM Brno, Magdalenium, Bílý kruh bezpečí, Persefona, Domov pro matky s dětmi a Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni. Pro rozhovor v rámci výzkumu byl vždy vybrán jeden pracovník/pracovnice

5 z každé ze šesti uvedených organizací. Vždy půjde o pracovníky, kteří v rámci organizace přímo s oběťmi pracují a poskytují jim poradenství. Bylo-li v organizaci takových pracovníků více, jednoho jsem náhodně vybrala. 2 Empirická část V předchozí části jsem si položila několik otázek, v této části se budu postupně zabývat každou z nich Reakce pomáhajících profesionálů na mužské oběti Prostřednictvím rozhovorů se šesti profesionály a profesionálkami jsem se dozvěděla, že tři z nich se setkali ve své organizaci s mužem - obětí domácího násilí a poskytli mu poradenství, dva profesionálové se setkali s mužským klientem, jehož případ hraničil s domácím násilím a jeden pracovník se nikdy s mužskou obětí domácího násilí nesetkal. Celkově byly ale přímé zkušenosti s takovými klienty u těchto pracovníků velkou výjimkou. Odborníci, kteří měli klienty muže, na ně dle svých slov reagovali různě. Někteří pracovníci tvrdili, že na ně reagovali stejně jako na své ženské klientky, jeden pracovník uvedl, že jiné by bylo snad jen to, že když poskytují poradenství ženské oběti, dbají na pravidlo, aby mezi dvěma pomáhajícími pracovníky byla vždy alespoň jedna žena a že v případě mužského klienta by se tedy zeptal, zda mu při rozhovoru nebude vadit přítomnost ať už ženy, nebo muže. Jedna pracovnice uvedla, že sezení s mužským klientem bylo jiné v tom, že se klient za svou situaci velmi styděl. Jiná pracovnice uvedla, že přestože je jejich zařízení otevřené mužům i ženám, vždy, když ji kontaktuje muž, který se považuje za oběť domácího násilí, nemůže se zbavit jistého podezření: vždycky když slyším mužský hlas, tak je pravda, že se mně tam [v hlavě] rozsvítí kontrolka, a to z toho důvodu, že tím, že máme drtivou většinu žen, tak se nám i stalo, že nás kontaktovali právě jejich partneři a v jednom případě se nás dost nepříjemným způsobem snažili vmanipulovat do takové nepříjemné role, takže tímto to způsobuje takovou obranu nebo to, že jsem prostě opatrná. A přemýšlím o co tedy jde. Je tam ta

6 opatrnost. Ale to nastavení současně je takové, že chceme pomoct. Takže v tomhle ohledu je to třeba nepříjemné, že kdybychom byli zaměření jenom na pomoc ženám, tak bychom to v tomto ohledu měli jednoduché, nemuseli bychom to řešit. A takhle musíme řešit to, jestli ten muž, který se na nás obrací, je ten, který potřebuje pomoc a nebo ten, který nás chce zneužít. Domnívám se, že u této pracovnice může jít o to, co popisuje Lenz (2002), kdy poradci a terapeuti, kteří pracují s mužskými oběťmi násilí, nevychází z utrpení oběti, ale spíše z toho, že muž oběť může být potencionálním pachatelem a proto je pro ně obecně také snazší, pracovat s ženskými oběťmi. Domnívám se že z toho, jak o sobě profesionálové hovořili a jak reagovali na otázky k tomuto tématu nelze usoudit, že jsou zatíženi stereotypy. Možnost, že by je navštívil klient muž, jim nepřipadala překvapivá, jen spíše méně pravděpodobná, než že je navštíví žena či senior/ka. O tom, že je muž obětí domácího násilí by, jak se domnívám na základě rozhovoru s nimi, nepochybovali jen na základě toho, že se jedná o muže. Pouze u jedné pracovnice se pochybnost objevila, ta ale uvedla, že by tato pochybnost neměla být pro klienta znatelná a že si uvědomuje, že je dána její negativní zkušeností s muži agresory, kteří se pokoušeli vydávat za oběti násilí Názory pomáhajících profesionálů týkající se častosti výskytu domácího násilí páchaného na mužích Díky rozhovorům s pomáhajícími profesionály a profesionálkami jsem se setkala v naprosté většině rozhovorů s tím, že násilí páchané na mužích je výrazně méně časté než násilí páchané na ženách. Pracovníci mluvili nejčastěji o 3 5 % mužských obětí. Jedna pracovnice uvedla, že se domnívá, že v důchodovém věku je u mužů toto procento vyšší, a to až 10 či 20 procent. Jedna pracovnice odhadovala až 15 % mužských obětí domácího násilí. Jedna pracovnice dokonce uvedla, že si myslí, že je to mezi muži a ženami vyrovnané, v tomto případě ale nebylo možné zcela jasně určit, zda dotazovaná pochopila mou otázku, že mám na mysli skutečné oběti domácího násilí a zda neměla při odpovědi na mysli spíše běžné partnerské násilí. Pracovníci se většinou při odpovědi na tuto otázku drželi různých výzkumů či statistik svých organizací a báli

7 se pouštět do odhadů. Jiní údaje z výzkumů okomentovali s tím, že nemusí odrážet realitu a že údaje o počtech mužů mohou být vyšší. Všichni pracovníci uvedli, že je důležité se tímto tématem zabývat, nicméně jedna pracovnice uvedla, že to může mít i své negativní důsledky: Myslím si, že ano [že je důležité se tématem zabývat], ale protože nic není jednoduché, tak se mi tam zase rozsvěcuje taková kontrolka, aby se tím nebagatelizovalo domácí násilí na ženách. Protože přece jenom násilí na ženách má brutálnější podoby, Podle rozhovorů realizovaných s pomáhajícími pracovníky k tomuto tématu se domnívám, že problém domácího násilí nevnímají stereotypně dle vzorce muž násilník a žena oběť. Nicméně jak jsem si všimla a jak i někteří samotní pracovníci uvádějí, jsou některá zařízení určená pouze ženám, což může být pro mužské oběti značnou bariérou Formy domácího násilí páchaného na mužích z pohledu pomáhajících profesionálů Čtyři z pěti pracovníků, kteří se setkali s mužskými oběťmi domácího násilí uvedli, že znají případy psychického násilí u svých klientů. Jeden pracovník uvedl, že zná případ fyzického týrání. Jedna pracovnice uvedla, že se u mužů setkala hlavně s fyzickými formami násilí, ale zná i případy psychického násilí a upírání kontaktu seniorovi s jeho okolím (sociální forma násilí). Co se týká názorů pracovníků na formy domácího násilí páchaného na mužích, tak ty ne vždy korespondovaly se zkušenostmi s jejich klienty. Např. pracovník, který zná případ fyzického násilí se domníval, že u mužů se jedná spíše o psychické násilí, nicméně že i fyzické násilí si dokáže představit. Pracovnice, která se setkala s fyzickým domácím násilím mezi dvěma muži a dále s psychickým a ekonomickým násilím udala, že u mužů asi půjde spíše o jejich psychické a ekonomické týrání: Já si myslím, že je to možná dostupnější pro tu ženu, používat tyto prostředky než napadat fyzicky. Protože to přece jenom vyžaduje konfrontaci síly v ženě jsou nějaké

8 přirozené sebezáchovné principy, protože přece jenom kdyby se ohnal [muž], tak to bude asi vypadat trochu jinak. Jiná pracovnice uvedla, že by očekávala spíše psychické formy násilí, neboť muži disponují fyzickou silou, nicméně že si dokáže představit, že formy násilí páchaného na mužích mohou být stejné jako ty páchané na ženách apod. Častěji měli pracovníci a pracovnice tendenci klonit se k tomu, že muži budou trpět spíše psychickou formou násilí a formy násilí na nich páchané se tedy odlišují od těch páchaných na ženách. Český výzkum Buriánka přitom ukázal (i když vycházel z údajů pouze v jednom kraji), že muži jsou psychickým násilím zasaženi zhruba stejně často jako ženy (Buriánek, 2006). Zajímavé bylo, že pouze jeden pracovník zmínil i možnost sexuálních forem násilí páchaného na mužích. Uvedl, že tyto případy budou ovšem u mužů zanedbatelné. Ohledně toho, zda profesionálové podléhali stereotypům o mužích a ženách, tak se domnívám, že v lehčí míře ano, neboť si dokázali představit hlavně psychické týrání muže ženou, např.: člověka přirozeně napadne, že oni [muži] vynikají tou fyzickou silou, že je tam třeba spíš ten psychický tlak na ně Nicméně žena fyzicky týrající či napadající muže pro ně nebyla ničím nepředstavitelným, představit si ji dokázali a tuto možnost připouštěli, nicméně většinou ne jako typickou pro násilí páchané na mužích. Je zajímavé, že v literatuře je často závažnost následků domácího násilí spojována s fyzickými formami domácího násilí. Audrey Macklinová, která dělala rozhovory s mužskými oběťmi domácího násilí, se přitom setkala s následujícím názorem muže oběti: Fyzické násilí nebylo tak hrozné jako citové a duševní týrání, alespoň mi to tak připadalo. Fyzické rány se zahojí, ale s tím druhým musím žít den co den (in Conwayová, 2007, s. 40).

9 2. 4 Následky domácího násilí páchaného na mužích z pohledu pomáhajících profesionálů Při otázce na následky domácího násilí páchaného na mužích jsem se setkala ve většině případů spíše s překvapením ze strany pracovníků. U většiny z nich jsem měla pocit, že je pro ně obtížné na tuto otázku odpovědět. Je důvodem to, že s mužskými oběťmi nemají dostatek zkušeností nebo spíše to, že je pro ně nesnadné představit si muže v nezvyklé roli týrané oběti? Jedna pracovnice odpovídala značně vyhýbavě a došla k názoru, že následky budou zřejmě podobné jako u žen. Později se ovšem uchýlila k tomu, vidět i muže oběť domácího násilí spíše jako agresora: Nebo naopak se může stát, že ten muž se bude snažit naopak ovládat třeba ty slabší jedince, že on je utlačovaný, a pak by se snažil si to na někom Podobně reagovala i další pracovnice. Během rozhovorů jsem se však nesetkala s názorem, že by žena mohla muže závažně fyzicky zranit či ho až zabít, jak se tomu někdy stává u ženských obětí. U některých pracovníků se také objevila tendence, vidět muže v produktivním věku spíše jako agresora, zachránce (syn žijící mimo domov volal do organizace, že jeho otec týrá matku) či jako součást italského manželství či oběť týrající někoho dalšího. Závěr V této stati jsem chtěla identifikovat stereotypy pomáhajících profesionálů a profesionálek, kteří/které pracují s oběťmi domácího násilí, ve vztahu k mužským obětem domácího násilí. V rámci rozhovorů, které jsem realizovala, jsem se ale setkala se samými pomáhajícími profesionály a profesionálkami, kteří byli značně otevření všem tématům a nepůsobili, alespoň ne na první pohled, jako lidé zatížení předsudky vůči svým klientům. Jistě to vychází i z toho, jakou profesi si zvolili, neboť sociální pracovníci, psychologové a poradci jsou školeni v tom, že se mohou setkat s různými lidmi a s různými životními příběhy. Přestože jsou ale pomáhající profesionálové zvyklí

10 na různé klienty, s mužskými oběťmi domácího násilí se setkávají naprosto minimálně nebo vůbec. Žádný z pracovníků ovšem neřekl, že by oběťmi domácího násilí mohly být jen ženy nebo že ženy nejsou schopny fyzického násilí. Objevily se ale jisté náznaky, že by přijetí slabosti a zranitelnosti mužů pro ně mohlo být trochu problematické či hůře představitelné. Například pracovnice mluvící o kontrolce, která jí vždy vyskočí ve chvíli, kdy ji kontaktuje mužský klient a kdy přemýšlí nad tím, zda se jedná o agresora nebo skutečně o oběť. Různě interpretovat lze i to, že někteří pracovníci měli tendenci se otázkám týkajících se následků násilí páchaného na mužích či forem násilí páchaného na mužích vyhýbat např. přechodem k následkům násilí na děti nebo k tématu seniorů. Jsou pro ně senioři skupinou, kde je pro ně snazší představit si a vidět mužskou zranitelnost nebo je převedení hovoru na toto téma způsobeno tím, že právě toto téma je nyní v rámci organizací pomáhajících obětem domácího násilí aktuálně řešeno? Je pro pracovníky a pracovnice těžké představit si muže v produktivním věku jako oběť násilí? Domnívám se, že v jistém smyslu ano. Někdy se také pracovníkům stalo, že od muže oběti sklouzávali k muži agresorovi (např. myšlenkami, že muž oběť by se mohl začít chovat násilnicky k partnerce či dalším osobám). Domnívám se, že to může být dáno právě stereotypním vnímáním muže jakožto silného pohlaví, se sklonem k tomu, být násilnický. Několik pracovníků během rozhovoru uvedlo fyzickou sílu jako jednu ze základních charakteristik mužů a naznačilo menší schopnost ženy fyzicky útočit. Podobně jako Buriánek, když popisuje mýty o domácím násilí na mužích, se domnívám, že muži nejsou vždy fyzicky silnější a zdatnější než jejich partnerky, a zároveň agresivita nemá přímou souvislost s fyzickou stavbou těla (Buriánek, 2006, s. 32). Navíc, jak ukazují příběhy týraných mužů, které uvádí např. Cook (1997), i na první pohled fyzicky zdatnější muži, pokud se stali obětí domácího násilí ze strany své partnerky či manželky, se většinou nebránili. V rámci výzkumu byly tedy identifikovány následující stereotypy některých pomáhajících profesionálů a profesionálek, kteří/které pracují s oběťmi domácího násilí, ve vztahu k mužským obětem domácího násilí: tendence vnímat muže v produktivním věku spíše jako agresora než jako oběť, sklon k tomu, představovat si násilí páchané na mužích hlavně jako násilí psychické (vzhledem k důležité charakteristice muže jakožto fyzicky zdatného pohlaví), tendence vnímat ženu spíše jako fyzicky slabou a

11 neschopnou fyzického násilí na muži. Upozorňuji ovšem, že tyto stereotypní představy se neobjevily u všech pracovníků a že se nejednalo o zcela jednoznačné výpovědi v tomto směru. Šlo spíše o příklon k některým stereotypním představám. Jsem tedy toho názoru, že i u pomáhajících pracovníků se můžeme setkat s jistými stereotypy vzhledem k mužům i ženám, domnívám se ovšem, že jsou značně skryté. Můj předpoklad, že muži - oběti domácího násilí jsou někdy ze služeb pomoci obětem domácího násilí nepřímo vyloučeni, se ukázal jako velmi pravděpodobný. V rámci výzkumu jsem se setkala s pracovnicemi organizací a zařízení nabízejících služby obětem domácího násilí, které poskytují pomoc ženám, obětem domácího násilí či dětem. Samy pracovnice těchto zařízení mi sdělily, že se domnívají, že tímto zaměřením mohou muže oběti odradit a navíc se jejich případem vzhledem k jejich zaměření na ženské oběti ani nemají povinnost zabývat. Některé pracovnice a někteří pracovníci mi během rozhovorů také potvrdily, že dle jejich zkušeností s mužskými klienty oběťmi domácího násilí, skutečně stereotypní vnímání muže, jakožto silného pohlaví či hlavy rodiny, může vést k obavám mužů mluvit o tom, že se stali obětí domácího násilí ze strany své partnerky. Mluvili o silném studu mužů za svou situaci. O potřebě pomoci i mužským obětem domácího násilí podle mě svědčí i fakt, kterého jsem si v rámci výzkumu všimla, že muži, stanou-li se obětí domácího násilí, i když v malé míře, kontaktují dokonce i organizace pomáhající čistě ženám, obětem domácího násilí. Zřejmě totiž neví, kam jinam by se obrátili. V rámci výzkumu jsem si také všimla a byla jsem na to upozorněna i jednou pracovnicí, že organizace, které své služby viditelně otevřely i mužům, zaznamenaly zvýšení počtu mužských klientů. Důvodem ale může být i větší medializace tématu domácího násilí v poslední době. Uvědomuji si, že otevření pomáhajících organizací pro oběti domácího násilí i mužům může mít své negativní následky, jako jsou občasní agresoři vydávající se za oběti násilí, jak mě během rozhovoru upozornila jedna pracovnice či jak uvádí Hamrlová, ztráta pocitu bezpečí ženských obětí v pomáhajících organizacích. Proto se domnívám, že by bylo dobré zřídit i pomáhající organizace zaměřené jen na mužské oběti a azylový dům pro mužské oběti domácího násilí. Na to, že v Brně neexistuje azylový dům čistě pro muže a že mužské oběti mohou najít v tíživé situaci přechodné bydlení pouze v ubytovnách či azylových domech pro bezdomovce, které ovšem

12 nenabízejí poradenské služby obětem domácího násilí, mě během rozhovorů upozornili hned v několika zařízeních.

13 Bibliografie stati 1. BURIÁNEK, J. et al Domácí násilí násilí na mužích a seniorech. Praha/Kroměříž: TRITON. 2. CONWAYOVÁ, H. L Domácí násilí. Příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č. 135/2006 Sb. platným od 1. ledna Praha: Albatros. 3. COOK, P. W Abused Men. The Hidden Side of Domestic Violence. Westport: Praeger Publishers. 4. DEAUX, K., KITE, M. E Thinking about gender. In Hess, B. B., Ferree, M. M. (Eds.), Analyzing gender (s ). Newbury Park, CA: Sage. 5. H. M. [jméno v článku neuvedeno celé] The Hidden Violence against Men. Scientific American Presents [online], 1999: s Dostupné na World Wide Web: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=iih&an= &lang=de &site=ehost-live>. 6. LENZ, H.-J Mann oder Opfer? Kritische Männerforschung zwischen Verstrickung in herrschende Verhältnisse und einer neuen Erkenntnisperspektive. Eine Einführung ins Thema. In Godbersen P. et al. Mann oder Opfer? Dokumentation einer Fachtagung der Heinrich Böll Stiftung und des Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse am 12./13. Oktober 2001 in Berlin. Berlin: Heinrich- Böll-Stiftung. 7. MATOUŠEK, O Slovník sociální práce. Praha: Portál. 8. PICKERING, M Stereotyping. The Politics of Representation. New York: Palgrave.

14 9. PIKÁLKOVÁ, S. ed Mezinárodní výzkum násilí na ženách Česká republika/2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Dostupné na World Wide Web: <http://studie.soc.cas.cz/index.php3?lang=cze&shw=246>. 10. RENZETTI, C. M Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum. 11. Statistika vykázání Jihomoravský kraj rok Interní statistika o. p. s. Spondea. 12. VOŇKOVÁ, J. et al Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. Praha: profem, o.p.s.

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s.

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Červenec 2006 Prosíme, aby ve všech citacích byl uváděn tento zdroj:

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Mgr. Jitka Čechová Persefona, o.s. Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce DIPLOMOVÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce DIPLOMOVÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce DIPLOMOVÁ PRÁCE Muži jako oběti domácího násilí Vedoucí práce: PhDr. Roman Mička, Th.D., Ph.D.

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007)

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Volání na linku Volání z linky ven Četnost a charakter volání I. pololetí 2008 1. čtvrtletí

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Statistiky Linka bezpeč í, z.s.

Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Rok 2015 1 Celkový přehled Linka bezpečí 116111... 3 1.1 Celkový počet dovolání v letech... 3 1.2 Rozložení počtu přijatých hovorů během dne (2015)... 3 1.3 Zastoupení klientů

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Dotazník Příloha č. 2

Dotazník Příloha č. 2 Dotazník Příloha č. 2 Vážení kolegové, kolegyně, jmenuji se Vladislava Nováčková a pracuji ve vašem zdravotnickém zařízení. V současné době jsem studentkou posledního ročníku navazujícího magisterského

Více

Teorie a metody přednáška č. 4

Teorie a metody přednáška č. 4 Teorie a metody přednáška č. 4 Mgr. Jitka Čechová Osnova Teoretické přístupy k řešení problému DN pohled kriminologický X feministický multifaktorové X jednofaktorové teorie Teorie a metody sociální práce

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2004 Vědí občané, čím se zabývají jednotlivé instituce Evropské unie?

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2004 Vědí občané, čím se zabývají jednotlivé instituce Evropské unie? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2004 Vědí občané, čím se zabývají jednotlivé instituce Evropské unie? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na

Více

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva z výzkumu PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen . DESIGN VÝZKUMU Reprezentativní kvantitativní výzkum na

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT. Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb

Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT. Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb Gender v projektu CLUSTRAT průřezové téma projektu a jeho naplňování cíl - uplatnění

Více

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204126

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Martin Lečbych Anotace: V tomto příspěvku se zabýváme výzkumem efektu

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Obsah. Hlavní závěry z výzkumu Monitoring institucionální výchovy. Úvazky pracovníků pomáhajících profesí

Obsah. Hlavní závěry z výzkumu Monitoring institucionální výchovy. Úvazky pracovníků pomáhajících profesí Hlavní závěry z výzkumu Monitoring institucionální výchovy Obsah Úvazky pracovníků pomáhajících profesí A. Podíl úvazků jednotlivých pomáhajících profesí... 4 Kvalifikovanost a doplňování kvalifikace A.

Více

Vnitřní postoje a motivace klientek uživatelek drog poskytujících placené sex.služby v projektu Viktorie"

Vnitřní postoje a motivace klientek uživatelek drog poskytujících placené sex.služby v projektu Viktorie Vnitřní postoje a motivace klientek uživatelek drog poskytujících placené sex.služby v projektu Viktorie" 1 Terénní program Viktorie je rozšířením stávajících služeb CPDM o.p.s., konkrétně pracoviště Streetwork

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ TY MI NEUTEČEŠ! NESKUTEČNĚ TĚ MILUJU A CHCI S TEBOU ŽÍT. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20

Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20 Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20 Volání na linku Volání z linky ven Volání DONA linky první / opakované z toho volání k DN - první / opakované Četnost a charakter volání 1. pololetí

Více

Mít či nemít svoje Doma

Mít či nemít svoje Doma Mít či nemít svoje Doma Dopady zavedení dostupného a sociálního bydlení na ženy Kateřina Kňapová První vydání této publikace vzniklo v rámci projektu Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci realizovaný v rodinných a mateřských centrech na území České republiky Ústav metodiky první pomoci, z.ú., Praha 2014 Ústav metodiky první

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie Postoje k transformaci ústavní péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie 20.-22.11.2014, Přerov Postoje veřejnosti PŘÍNOS vypovídají o skutečných problémech,

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů

Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů Masarykova Univerzita, Fakulta Sociálních Studií Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů Mgr. Alena Černá Úvod Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií,

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance Výzkum finanční gramotnosti 2 V loňském roce byl realizován výzkum mezigenerační finančních znalostí, který mapoval, jak jsou na tom tři různé generace s finančními znalostmi, a zároveň, jak jsou na tom

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Člověk a společnost. 2. Gender. Gender. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. DUM číslo: 2. Gender. Strana: 1

Člověk a společnost. 2. Gender. Gender. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.  DUM číslo: 2. Gender. Strana: 1 Člověk a společnost 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU)

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Moravská zemská knihovna očima veřejnosti. Výsledky průzkumu veřejného mínění

Moravská zemská knihovna očima veřejnosti. Výsledky průzkumu veřejného mínění Moravská zemská knihovna očima veřejnosti Výsledky průzkumu veřejného mínění 201 4 Hypotéza č. 1 Většina lidí v Brně vůbec neví o existenci MZK. Většina respondentů (83,3 %) odpověděla, že o M ZK (M oravské

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství KYBERŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Sexuální kontakty v českých mužských věznicích: násilí, nebo byznys?

Sexuální kontakty v českých mužských věznicích: násilí, nebo byznys? Sexuální kontakty v českých mužských věznicích: násilí, nebo byznys? Mgr. Lukáš Dirga Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzita Palackého v Olomouci Ing. Alena Lochmannová Katedra

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE ZE STATISTIKY Znalosti pravidel silničního provozu žáků páté až deváté třídy 1. ZŠ Podbořany Skupina: 2 38 Ak. rok: 2011/2012 Autoři: Ladislav

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Obavy českých obyvatel související s jadernou

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Specifikace cíle odborného textu

Specifikace cíle odborného textu Specifikace cíle odborného textu Předmětem zkoumání mohou být Skutečnosti a jevy ve společnosti (Jak se lidé vyrovnávají se ztrátou zaměstnání? S jakými problémy se setkávají dospívající ve svém úsilí

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Děti jako svědci domácího násilí

Děti jako svědci domácího násilí Informační a poradenské centrum ROSA Děti jako svědci domácího násilí sociologická sonda klientek o.s. ROSA rok 2003 V roce 2003 se na Informační a poradenské centru ROSA obrátilo 130 nových klientek,

Více

Tibor A. Brečka Psychologie katastrof

Tibor A. Brečka Psychologie katastrof Tibor A. Brečka Psychologie katastrof Poděkování patří šéfredaktorovi časopisu Rescue report Radku Kislingerovi, příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému České republiky, všem, kteří se podíleli

Více