Stereotypy o domácím násilí páchaném na mužích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stereotypy o domácím násilí páchaném na mužích"

Transkript

1 Stať Stereotypy o domácím násilí páchaném na mužích Abstract This thesis concerns about domestic violence directed towards men. The objective of the thesis is to identificate the stereotypes for helping professionals, who work with victims of domestic violence, in relation to men victims of domestic violence. For the identification of stereotypes there was selected a qualitative strategy. The technique was a half structured interview realised with six workers of helping organisations in the city of Brno. With help of these interviews the author comes with a conclusion, that workers of selected organisations presumably do not perceive their male clients markedly stereotypical, nevertheless by some workers were the stereotypes identificated. It is concerned as a trend to perceive the men in working age more likely as aggressors than as victims, the inclination to imagine that violence directed towards men is mainly as psychical violence and the trend to perceive the woman more like as physical weak and unfit to physical abuse directed towards men. Úvod Cílem této stati je identifikovat stereotypy pomáhajících profesionálů a profesionálek, kteří/které pracují s oběťmi domácího násilí, ve vztahu k mužským obětem domácího násilí. Předpokládám, že domácí násilí páchané na mužích existuje přesto, že se o něm nemluví a přes všechny genderové stereotypy, které se v naší společnosti tradují. Dále se domnívám, že nejen ženy, ale i muži jsou obětí těchto genderových stereotypů. Své předpoklady bych ráda v rámci stati ověřila. Očekávám, že výsledky mé stati budou využitelné v různých pomáhajících profesích, ve kterých se pracovníci a pracovnice mohou setkat s muži oběťmi domácího násilí a přispějí tak k větší citlivosti a ohleduplnosti vůči nim a také k diskusi o tématu domácího násilí páchaného na mužích. Domnívám se totiž, že muži - oběti domácího násilí jsou někdy ze služeb pomoci obětem domácího násilí nepřímo vyloučeni, neboť společenská diskuse na téma domácího násilí je většinou vedena ve stylu muž původce násilí a žena oběť, pro což mluví i řada českých a zahraničních výzkumů a statistik. Např. Gelles uvádí, že násilí mezi partnery se v 95 % děje ze strany mužů (in Pikálková, 2004, s. 36). Díky tomu většina lidí nepředpokládá, že by se muži mohli stát také obětí domácího násilí.

2 Z tohoto důvodu i organizace a instituce nabízející služby obětem domácího násilí uvádí často ve svých materiálech a na webových prezentacích, že poskytují pomoc ženám, obětem domácího násilí či dětem, čímž mohou muže oběti odradit. Podobně stereotypní vnímání muže, jakožto silného pohlaví či hlavy rodiny, může vést k obavám mužů mluvit o tom, že se stali obětí domácího násilí ze strany své partnerky. V žádném případě nechci zlehčovat problematiku domácího násilí páchaného na ženách, domnívám se ale, že i muži oběti domácího násilí si zasluhují pozornost, neboť i oni mohou trpět genderovými stereotypy tradovanými v naší společnosti a tím mohou být v nepříznivé životní situaci znevýhodňováni. Podle mého názoru je třeba odstartovat diskusi na toto téma a v tomto směru zvýšit citlivost pomáhajících pracovníků i veřejnosti. Ve stati budu postupovat od seznámení s cíli mé práce, přes vysvětlení pojmů jako jsou stereotypy, pomáhající profesionálové či oběť domácího násilí, vysvětlení metodiky až po zjištění, na která jsem přišla. 1 Stereotypy, pomáhající profesionálové a mužské oběti domácího násilí Cíl, který jsem si v této stati vytyčila, je identifikovat stereotypy pomáhajících profesionálů a profesionálek, kteří/které pracují s oběťmi domácího násilí, ve vztahu k mužským obětem domácího násilí. Stereotypem mám na mysli předsudečné zobecněné přesvědčení určující očekávání (Matoušek, 2003). Stereotypy bývají obvykle pokládány za nepřesné či chybné, neboť zobrazují sociální skupinu či kategorii jako homogenní. Jisté formy chování, dispozicí či sklonů bývají odděleny, vytrženy z kontextu a přisouzeny každému, který je přiřazen k nějaké speciální skupině nebo kategorii (Pickering, 2001). Stereotypy mohou být různé, v rámci této práce se ale zaměřím spíše na specifický druh stereotypů, a to na genderové stereotypy. U těch se budu držet následující definice: Genderové stereotypy jsou zjednodušující popisy toho, jak má vypadat maskulinní muž (uvozeno autory) či femininní žena (uvozeno autory). O takových stereotypech lidé obvykle uvažují bipolárně, tedy tak, že normální muž nenese žádné rysy ženskosti a

3 naopak (Deaux a Kitie, 1987). Genderové stereotypy jsou univerzálně platné, neboť se předpokládá, že charakteristiky tvořící genderový stereotyp sdílejí všichni příslušníci daného pohlaví., mnozí lidé mužského i ženského pohlaví se ve skutečnosti oněm stereotypním obrazům vymykají (Renzetti, 2003, s ). Ve svém výzkumu jsem se zaměřila na stereotypy u pomáhajících profesionálů a profesionálek, kteří/které pracují s oběťmi domácího násilí, a to ve vztahu právě k mužům, obětem domácího násilí. Pomáhajícími profesionály a profesionálkami mám na mysli zaměstnance a zaměstnankyně organizací na pomoc obětem domácího násilí, kteří přímo pracují s oběťmi domácího násilí. Může jít tedy o pracovníky s psychologickým či právnickým vzděláním či vzděláním v oblasti sociální práce či poradenství. Co se týče obětí domácího násilí, tak za ty jsou nejčastěji považovány ženy. Mluví se také o dětech obětech či svědcích domácího násilí, postižených členech rodiny či seniorech jakožto obětech. Nejméně se můžeme doslechnout o mužích, i ti se ale stávají oběťmi domácího násilí. Svědčí o tom různé především zahraniční výzkumy. Např. ve Spojených státech amerických bylo podle amerického ministerstva spravedlnosti v letech za rok obětí intimního násilí 1 milion žen a mužů (Cook, 1997, s. 3). O ještě větším počtu týraných amerických mužů svědčí i další americký průzkum násilí páchaného na ženách: každý rok je znásilněno nebo fyzicky napadeno nebo obojí svým intimním partnerem 1, 5 milionu žen, ve srovnání s mužskými oběťmi domácího násilí (The Hidden, 1999). To by znamenalo, že muži mohou tvořit až 36 % obětí domácího násilí v rámci partnerských či manželských vztahů. Studie z Holandska, provedená Van Dijkem zase uvádí, že obětí přímého fyzického násilí se v roce 1998 cítilo být 35 % holandských mužů a 34 % holandských žen. Psychické násilí přiznalo 26 % mužů a 30 % žen. Pokud jde o následky domácího násilí, byly však ženy vážněji zraňovány než muži v 60 % případů. Při porovnání celkového počtu násilných mužů s násilnými ženami byli také muži v drtivé převaze (Voňková, 2004, s. 39). Ve své práci budu mluvit o mužích, obětech domácího násilí. Důvodem výběru mužů jakožto obětí domácího násilí je existující nedostatek informací o tom, o jaké muže se jedná, jak je násilí na nich páchané časté a k jakým formám násilí na nich dochází.

4 Identifikováním stereotypů mám na mysli rozeznání stereotypů vůči mužským obětem domácího násilí v názorech pomáhajících profesionálů. Abych tyto stereotypy dokázala identifikovat, rozhodla jsem se nejdříve zaměřit na následující otázky: Jak reagují odborníci, které muži oběti osloví s žádostí o pomoc při řešení jejich situace? Jak časté je podle názoru pomáhajících profesionálů domácí násilí páchané na mužích? Jakým formám násilí čelí podle názoru pomáhajících profesionálů muži? Jaké následky má podle názoru pomáhajících profesionálů domácí násilí páchané na mužských obětech? Na všechny tyto otázky se pokusím odpovědět v následujícím textu. Abych stereotypy identifikovala, a protože jsem chtěla co nejvíce porozumět tomuto tématu, zvolila jsem kvalitativní strategii. K zjištění odpovědi na mou otázku jsem zvolila techniku rozhovoru, konkrétně polostrukturovaného rozhovoru. Protože jsem se rozhodla zkoumat názory a postoje pomáhajících profesionálů, ptala jsem se pracovníků a pracovnic, kteří pracují v zařízeních a organizacích na pomoc obětem domácího násilí a obětem přímo poskytují poradenství. Pracovníky a pracovnice pro rozhovor jsem vybrala pomocí záměrného výběru. Prvním kritériem bylo, aby se jednalo o pracovníky a pracovnice působící v organizaci či instituci pomáhající obětem domácího násilí v městě Brně. Brno jsem zvolila z důvodu, že se v této oblasti v Brně dobře orientuji a většinu organizací na pomoc obětem znám. Jihomoravský kraj, jehož je Brno součástí, navíc také dle statistiky intervenčních center za rok 2007 vykazuje výrazně vyšší podíl ohrožených osob - mužů než je celorepublikový průměr. V Jihomoravském kraji tvořili muži cca 8, 4 % ohrožených dospělých osob, zatímco v rámci celé ČR to byla za tento rok cca 3, 8 % (Statistika vykázání, 2007). V městě Brně jsem se zaměřila na pomáhající profesionály z oblasti domácího násilí, kteří se na toto téma zaměřují a s oběťmi přímo pracují. Výzkum je tedy zaměřen na následujících šest organizací: DONA CENTRUM Brno, Magdalenium, Bílý kruh bezpečí, Persefona, Domov pro matky s dětmi a Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni. Pro rozhovor v rámci výzkumu byl vždy vybrán jeden pracovník/pracovnice

5 z každé ze šesti uvedených organizací. Vždy půjde o pracovníky, kteří v rámci organizace přímo s oběťmi pracují a poskytují jim poradenství. Bylo-li v organizaci takových pracovníků více, jednoho jsem náhodně vybrala. 2 Empirická část V předchozí části jsem si položila několik otázek, v této části se budu postupně zabývat každou z nich Reakce pomáhajících profesionálů na mužské oběti Prostřednictvím rozhovorů se šesti profesionály a profesionálkami jsem se dozvěděla, že tři z nich se setkali ve své organizaci s mužem - obětí domácího násilí a poskytli mu poradenství, dva profesionálové se setkali s mužským klientem, jehož případ hraničil s domácím násilím a jeden pracovník se nikdy s mužskou obětí domácího násilí nesetkal. Celkově byly ale přímé zkušenosti s takovými klienty u těchto pracovníků velkou výjimkou. Odborníci, kteří měli klienty muže, na ně dle svých slov reagovali různě. Někteří pracovníci tvrdili, že na ně reagovali stejně jako na své ženské klientky, jeden pracovník uvedl, že jiné by bylo snad jen to, že když poskytují poradenství ženské oběti, dbají na pravidlo, aby mezi dvěma pomáhajícími pracovníky byla vždy alespoň jedna žena a že v případě mužského klienta by se tedy zeptal, zda mu při rozhovoru nebude vadit přítomnost ať už ženy, nebo muže. Jedna pracovnice uvedla, že sezení s mužským klientem bylo jiné v tom, že se klient za svou situaci velmi styděl. Jiná pracovnice uvedla, že přestože je jejich zařízení otevřené mužům i ženám, vždy, když ji kontaktuje muž, který se považuje za oběť domácího násilí, nemůže se zbavit jistého podezření: vždycky když slyším mužský hlas, tak je pravda, že se mně tam [v hlavě] rozsvítí kontrolka, a to z toho důvodu, že tím, že máme drtivou většinu žen, tak se nám i stalo, že nás kontaktovali právě jejich partneři a v jednom případě se nás dost nepříjemným způsobem snažili vmanipulovat do takové nepříjemné role, takže tímto to způsobuje takovou obranu nebo to, že jsem prostě opatrná. A přemýšlím o co tedy jde. Je tam ta

6 opatrnost. Ale to nastavení současně je takové, že chceme pomoct. Takže v tomhle ohledu je to třeba nepříjemné, že kdybychom byli zaměření jenom na pomoc ženám, tak bychom to v tomto ohledu měli jednoduché, nemuseli bychom to řešit. A takhle musíme řešit to, jestli ten muž, který se na nás obrací, je ten, který potřebuje pomoc a nebo ten, který nás chce zneužít. Domnívám se, že u této pracovnice může jít o to, co popisuje Lenz (2002), kdy poradci a terapeuti, kteří pracují s mužskými oběťmi násilí, nevychází z utrpení oběti, ale spíše z toho, že muž oběť může být potencionálním pachatelem a proto je pro ně obecně také snazší, pracovat s ženskými oběťmi. Domnívám se že z toho, jak o sobě profesionálové hovořili a jak reagovali na otázky k tomuto tématu nelze usoudit, že jsou zatíženi stereotypy. Možnost, že by je navštívil klient muž, jim nepřipadala překvapivá, jen spíše méně pravděpodobná, než že je navštíví žena či senior/ka. O tom, že je muž obětí domácího násilí by, jak se domnívám na základě rozhovoru s nimi, nepochybovali jen na základě toho, že se jedná o muže. Pouze u jedné pracovnice se pochybnost objevila, ta ale uvedla, že by tato pochybnost neměla být pro klienta znatelná a že si uvědomuje, že je dána její negativní zkušeností s muži agresory, kteří se pokoušeli vydávat za oběti násilí Názory pomáhajících profesionálů týkající se častosti výskytu domácího násilí páchaného na mužích Díky rozhovorům s pomáhajícími profesionály a profesionálkami jsem se setkala v naprosté většině rozhovorů s tím, že násilí páchané na mužích je výrazně méně časté než násilí páchané na ženách. Pracovníci mluvili nejčastěji o 3 5 % mužských obětí. Jedna pracovnice uvedla, že se domnívá, že v důchodovém věku je u mužů toto procento vyšší, a to až 10 či 20 procent. Jedna pracovnice odhadovala až 15 % mužských obětí domácího násilí. Jedna pracovnice dokonce uvedla, že si myslí, že je to mezi muži a ženami vyrovnané, v tomto případě ale nebylo možné zcela jasně určit, zda dotazovaná pochopila mou otázku, že mám na mysli skutečné oběti domácího násilí a zda neměla při odpovědi na mysli spíše běžné partnerské násilí. Pracovníci se většinou při odpovědi na tuto otázku drželi různých výzkumů či statistik svých organizací a báli

7 se pouštět do odhadů. Jiní údaje z výzkumů okomentovali s tím, že nemusí odrážet realitu a že údaje o počtech mužů mohou být vyšší. Všichni pracovníci uvedli, že je důležité se tímto tématem zabývat, nicméně jedna pracovnice uvedla, že to může mít i své negativní důsledky: Myslím si, že ano [že je důležité se tématem zabývat], ale protože nic není jednoduché, tak se mi tam zase rozsvěcuje taková kontrolka, aby se tím nebagatelizovalo domácí násilí na ženách. Protože přece jenom násilí na ženách má brutálnější podoby, Podle rozhovorů realizovaných s pomáhajícími pracovníky k tomuto tématu se domnívám, že problém domácího násilí nevnímají stereotypně dle vzorce muž násilník a žena oběť. Nicméně jak jsem si všimla a jak i někteří samotní pracovníci uvádějí, jsou některá zařízení určená pouze ženám, což může být pro mužské oběti značnou bariérou Formy domácího násilí páchaného na mužích z pohledu pomáhajících profesionálů Čtyři z pěti pracovníků, kteří se setkali s mužskými oběťmi domácího násilí uvedli, že znají případy psychického násilí u svých klientů. Jeden pracovník uvedl, že zná případ fyzického týrání. Jedna pracovnice uvedla, že se u mužů setkala hlavně s fyzickými formami násilí, ale zná i případy psychického násilí a upírání kontaktu seniorovi s jeho okolím (sociální forma násilí). Co se týká názorů pracovníků na formy domácího násilí páchaného na mužích, tak ty ne vždy korespondovaly se zkušenostmi s jejich klienty. Např. pracovník, který zná případ fyzického násilí se domníval, že u mužů se jedná spíše o psychické násilí, nicméně že i fyzické násilí si dokáže představit. Pracovnice, která se setkala s fyzickým domácím násilím mezi dvěma muži a dále s psychickým a ekonomickým násilím udala, že u mužů asi půjde spíše o jejich psychické a ekonomické týrání: Já si myslím, že je to možná dostupnější pro tu ženu, používat tyto prostředky než napadat fyzicky. Protože to přece jenom vyžaduje konfrontaci síly v ženě jsou nějaké

8 přirozené sebezáchovné principy, protože přece jenom kdyby se ohnal [muž], tak to bude asi vypadat trochu jinak. Jiná pracovnice uvedla, že by očekávala spíše psychické formy násilí, neboť muži disponují fyzickou silou, nicméně že si dokáže představit, že formy násilí páchaného na mužích mohou být stejné jako ty páchané na ženách apod. Častěji měli pracovníci a pracovnice tendenci klonit se k tomu, že muži budou trpět spíše psychickou formou násilí a formy násilí na nich páchané se tedy odlišují od těch páchaných na ženách. Český výzkum Buriánka přitom ukázal (i když vycházel z údajů pouze v jednom kraji), že muži jsou psychickým násilím zasaženi zhruba stejně často jako ženy (Buriánek, 2006). Zajímavé bylo, že pouze jeden pracovník zmínil i možnost sexuálních forem násilí páchaného na mužích. Uvedl, že tyto případy budou ovšem u mužů zanedbatelné. Ohledně toho, zda profesionálové podléhali stereotypům o mužích a ženách, tak se domnívám, že v lehčí míře ano, neboť si dokázali představit hlavně psychické týrání muže ženou, např.: člověka přirozeně napadne, že oni [muži] vynikají tou fyzickou silou, že je tam třeba spíš ten psychický tlak na ně Nicméně žena fyzicky týrající či napadající muže pro ně nebyla ničím nepředstavitelným, představit si ji dokázali a tuto možnost připouštěli, nicméně většinou ne jako typickou pro násilí páchané na mužích. Je zajímavé, že v literatuře je často závažnost následků domácího násilí spojována s fyzickými formami domácího násilí. Audrey Macklinová, která dělala rozhovory s mužskými oběťmi domácího násilí, se přitom setkala s následujícím názorem muže oběti: Fyzické násilí nebylo tak hrozné jako citové a duševní týrání, alespoň mi to tak připadalo. Fyzické rány se zahojí, ale s tím druhým musím žít den co den (in Conwayová, 2007, s. 40).

9 2. 4 Následky domácího násilí páchaného na mužích z pohledu pomáhajících profesionálů Při otázce na následky domácího násilí páchaného na mužích jsem se setkala ve většině případů spíše s překvapením ze strany pracovníků. U většiny z nich jsem měla pocit, že je pro ně obtížné na tuto otázku odpovědět. Je důvodem to, že s mužskými oběťmi nemají dostatek zkušeností nebo spíše to, že je pro ně nesnadné představit si muže v nezvyklé roli týrané oběti? Jedna pracovnice odpovídala značně vyhýbavě a došla k názoru, že následky budou zřejmě podobné jako u žen. Později se ovšem uchýlila k tomu, vidět i muže oběť domácího násilí spíše jako agresora: Nebo naopak se může stát, že ten muž se bude snažit naopak ovládat třeba ty slabší jedince, že on je utlačovaný, a pak by se snažil si to na někom Podobně reagovala i další pracovnice. Během rozhovorů jsem se však nesetkala s názorem, že by žena mohla muže závažně fyzicky zranit či ho až zabít, jak se tomu někdy stává u ženských obětí. U některých pracovníků se také objevila tendence, vidět muže v produktivním věku spíše jako agresora, zachránce (syn žijící mimo domov volal do organizace, že jeho otec týrá matku) či jako součást italského manželství či oběť týrající někoho dalšího. Závěr V této stati jsem chtěla identifikovat stereotypy pomáhajících profesionálů a profesionálek, kteří/které pracují s oběťmi domácího násilí, ve vztahu k mužským obětem domácího násilí. V rámci rozhovorů, které jsem realizovala, jsem se ale setkala se samými pomáhajícími profesionály a profesionálkami, kteří byli značně otevření všem tématům a nepůsobili, alespoň ne na první pohled, jako lidé zatížení předsudky vůči svým klientům. Jistě to vychází i z toho, jakou profesi si zvolili, neboť sociální pracovníci, psychologové a poradci jsou školeni v tom, že se mohou setkat s různými lidmi a s různými životními příběhy. Přestože jsou ale pomáhající profesionálové zvyklí

10 na různé klienty, s mužskými oběťmi domácího násilí se setkávají naprosto minimálně nebo vůbec. Žádný z pracovníků ovšem neřekl, že by oběťmi domácího násilí mohly být jen ženy nebo že ženy nejsou schopny fyzického násilí. Objevily se ale jisté náznaky, že by přijetí slabosti a zranitelnosti mužů pro ně mohlo být trochu problematické či hůře představitelné. Například pracovnice mluvící o kontrolce, která jí vždy vyskočí ve chvíli, kdy ji kontaktuje mužský klient a kdy přemýšlí nad tím, zda se jedná o agresora nebo skutečně o oběť. Různě interpretovat lze i to, že někteří pracovníci měli tendenci se otázkám týkajících se následků násilí páchaného na mužích či forem násilí páchaného na mužích vyhýbat např. přechodem k následkům násilí na děti nebo k tématu seniorů. Jsou pro ně senioři skupinou, kde je pro ně snazší představit si a vidět mužskou zranitelnost nebo je převedení hovoru na toto téma způsobeno tím, že právě toto téma je nyní v rámci organizací pomáhajících obětem domácího násilí aktuálně řešeno? Je pro pracovníky a pracovnice těžké představit si muže v produktivním věku jako oběť násilí? Domnívám se, že v jistém smyslu ano. Někdy se také pracovníkům stalo, že od muže oběti sklouzávali k muži agresorovi (např. myšlenkami, že muž oběť by se mohl začít chovat násilnicky k partnerce či dalším osobám). Domnívám se, že to může být dáno právě stereotypním vnímáním muže jakožto silného pohlaví, se sklonem k tomu, být násilnický. Několik pracovníků během rozhovoru uvedlo fyzickou sílu jako jednu ze základních charakteristik mužů a naznačilo menší schopnost ženy fyzicky útočit. Podobně jako Buriánek, když popisuje mýty o domácím násilí na mužích, se domnívám, že muži nejsou vždy fyzicky silnější a zdatnější než jejich partnerky, a zároveň agresivita nemá přímou souvislost s fyzickou stavbou těla (Buriánek, 2006, s. 32). Navíc, jak ukazují příběhy týraných mužů, které uvádí např. Cook (1997), i na první pohled fyzicky zdatnější muži, pokud se stali obětí domácího násilí ze strany své partnerky či manželky, se většinou nebránili. V rámci výzkumu byly tedy identifikovány následující stereotypy některých pomáhajících profesionálů a profesionálek, kteří/které pracují s oběťmi domácího násilí, ve vztahu k mužským obětem domácího násilí: tendence vnímat muže v produktivním věku spíše jako agresora než jako oběť, sklon k tomu, představovat si násilí páchané na mužích hlavně jako násilí psychické (vzhledem k důležité charakteristice muže jakožto fyzicky zdatného pohlaví), tendence vnímat ženu spíše jako fyzicky slabou a

11 neschopnou fyzického násilí na muži. Upozorňuji ovšem, že tyto stereotypní představy se neobjevily u všech pracovníků a že se nejednalo o zcela jednoznačné výpovědi v tomto směru. Šlo spíše o příklon k některým stereotypním představám. Jsem tedy toho názoru, že i u pomáhajících pracovníků se můžeme setkat s jistými stereotypy vzhledem k mužům i ženám, domnívám se ovšem, že jsou značně skryté. Můj předpoklad, že muži - oběti domácího násilí jsou někdy ze služeb pomoci obětem domácího násilí nepřímo vyloučeni, se ukázal jako velmi pravděpodobný. V rámci výzkumu jsem se setkala s pracovnicemi organizací a zařízení nabízejících služby obětem domácího násilí, které poskytují pomoc ženám, obětem domácího násilí či dětem. Samy pracovnice těchto zařízení mi sdělily, že se domnívají, že tímto zaměřením mohou muže oběti odradit a navíc se jejich případem vzhledem k jejich zaměření na ženské oběti ani nemají povinnost zabývat. Některé pracovnice a někteří pracovníci mi během rozhovorů také potvrdily, že dle jejich zkušeností s mužskými klienty oběťmi domácího násilí, skutečně stereotypní vnímání muže, jakožto silného pohlaví či hlavy rodiny, může vést k obavám mužů mluvit o tom, že se stali obětí domácího násilí ze strany své partnerky. Mluvili o silném studu mužů za svou situaci. O potřebě pomoci i mužským obětem domácího násilí podle mě svědčí i fakt, kterého jsem si v rámci výzkumu všimla, že muži, stanou-li se obětí domácího násilí, i když v malé míře, kontaktují dokonce i organizace pomáhající čistě ženám, obětem domácího násilí. Zřejmě totiž neví, kam jinam by se obrátili. V rámci výzkumu jsem si také všimla a byla jsem na to upozorněna i jednou pracovnicí, že organizace, které své služby viditelně otevřely i mužům, zaznamenaly zvýšení počtu mužských klientů. Důvodem ale může být i větší medializace tématu domácího násilí v poslední době. Uvědomuji si, že otevření pomáhajících organizací pro oběti domácího násilí i mužům může mít své negativní následky, jako jsou občasní agresoři vydávající se za oběti násilí, jak mě během rozhovoru upozornila jedna pracovnice či jak uvádí Hamrlová, ztráta pocitu bezpečí ženských obětí v pomáhajících organizacích. Proto se domnívám, že by bylo dobré zřídit i pomáhající organizace zaměřené jen na mužské oběti a azylový dům pro mužské oběti domácího násilí. Na to, že v Brně neexistuje azylový dům čistě pro muže a že mužské oběti mohou najít v tíživé situaci přechodné bydlení pouze v ubytovnách či azylových domech pro bezdomovce, které ovšem

12 nenabízejí poradenské služby obětem domácího násilí, mě během rozhovorů upozornili hned v několika zařízeních.

13 Bibliografie stati 1. BURIÁNEK, J. et al Domácí násilí násilí na mužích a seniorech. Praha/Kroměříž: TRITON. 2. CONWAYOVÁ, H. L Domácí násilí. Příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č. 135/2006 Sb. platným od 1. ledna Praha: Albatros. 3. COOK, P. W Abused Men. The Hidden Side of Domestic Violence. Westport: Praeger Publishers. 4. DEAUX, K., KITE, M. E Thinking about gender. In Hess, B. B., Ferree, M. M. (Eds.), Analyzing gender (s ). Newbury Park, CA: Sage. 5. H. M. [jméno v článku neuvedeno celé] The Hidden Violence against Men. Scientific American Presents [online], 1999: s Dostupné na World Wide Web: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=iih&an= &lang=de &site=ehost-live>. 6. LENZ, H.-J Mann oder Opfer? Kritische Männerforschung zwischen Verstrickung in herrschende Verhältnisse und einer neuen Erkenntnisperspektive. Eine Einführung ins Thema. In Godbersen P. et al. Mann oder Opfer? Dokumentation einer Fachtagung der Heinrich Böll Stiftung und des Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse am 12./13. Oktober 2001 in Berlin. Berlin: Heinrich- Böll-Stiftung. 7. MATOUŠEK, O Slovník sociální práce. Praha: Portál. 8. PICKERING, M Stereotyping. The Politics of Representation. New York: Palgrave.

14 9. PIKÁLKOVÁ, S. ed Mezinárodní výzkum násilí na ženách Česká republika/2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Dostupné na World Wide Web: <http://studie.soc.cas.cz/index.php3?lang=cze&shw=246>. 10. RENZETTI, C. M Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum. 11. Statistika vykázání Jihomoravský kraj rok Interní statistika o. p. s. Spondea. 12. VOŇKOVÁ, J. et al Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. Praha: profem, o.p.s.

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí POZNÁMKA NA ÚVOD Version 1.1 Tento dokument je nutné považovat spíše za soubor důležitých

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Co víme o násilí na ženách?

Co víme o násilí na ženách? Co víme o násilí na ženách? Ludmila Kopecká (Kashpurova) 25. listopad je mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách. Podle statistik se 95 % násilí děje právě na ženách a způsobují ho muži. Ženy, které

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ VY_32_INOVACE_PSY_9 ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Gendrová analýza organizací

Gendrová analýza organizací Gendrová Cílová skupina (-y): Vedoucí pracovníci, řídící skupiny, projektové skupiny, týmy, všechny skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň dané organizace Cíl: Poznat analytické instrumenty První kroky při

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí

Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí Nezavírejte oči před domácím násilím konference k 10. výročí vzniku azylového domu pro matky s dětmi a ženy v tísni v Kroměříži Mgr. Jitka Čechová

Více

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení domácího násilí významné mezníky 1966-2001: je DN vůbec problém?první representativní

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 Češi a pěstounská péče 2012 Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 METODIKA VÝZKUMU Metoda: Vzorek: Kvantitativní výzkum Reprezentativní vzorek české dospělé populace

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku 9.11.

II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku 9.11. II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku Oběti trestné činnosti podle věkových kategorií rok 2010 věk So Ch K.V.

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš!

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! 1. Násilí ve vztazích teenagerů Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

ZÁPIS SETKÁNÍ. Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny s dětmi

ZÁPIS SETKÁNÍ. Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny s dětmi ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 4 Datum: 14. ledna 2008 Místo setkání: Malinovského nám. 3 podskupina Rodiny s dětmi a oběti domácího násilí: místnost 111, 1.patro podskupina Děti a mládež

Více

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí Konference Psychologie práce a organizace v ČR 20.-21.9.2012 Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí GA ČR P407/10/P146 Kateřina Zábrodská, Ph.D. Petr Květon, Ph.D. Psychologický ústav AVČR,

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Impakt emocionální vazby a osobní religiozity na procesy klinického rozhodování a stress management při zásahu ZZS

Impakt emocionální vazby a osobní religiozity na procesy klinického rozhodování a stress management při zásahu ZZS Psychosocialni aspekty při zásahu záchranných složek FVZ UO 6.11. 2013 A.D. Impakt emocionální vazby a osobní religiozity na procesy klinického rozhodování a stress management při zásahu ZZS Komparace

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP

Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP Goffman Stigma: Poznámky o způsobech zvládání narušené identity (1963/2003). Kvalitativní přístup, výpovědi stigmatizovaných osob. Zabýval

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

26. 5. 2014. Zahajovací konference Programu CZ13

26. 5. 2014. Zahajovací konference Programu CZ13 26. 5. 2014 Zahajovací konference Programu CZ13 Alternativ til Vold Alternativa násilí PhDr. Barbora Jakobsen Klinická psycholožka ATV Tromsø Norsko Plán přednášky Historie ATV, domácí násilí v Norsku

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže

Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže Podpora pedagogů a nadaných projekt PERUN (c) Radek Maca Kdo to ví, odpoví... Co je to? John Godfrey Saxe Blind Men and the Elephant It was six

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU

VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU Vidovićová, L. 8. Stárnutí, věk a diskriminace nové souvislosti. MU: Brno. VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU Ve výzkumu Ageismus 7 jsme se zabývali také problémem věkových norem. Pro tuto baterii jsme využili

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední škola hotelová

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více