Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Domácí násilí. Sociální práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Domácí násilí. Sociální práce"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Domácí násilí Sociální práce Vedoucí práce: Petra Kešnerová, DiS Vypracovala: Lucie Hrušková Čelákovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích Lucie Hrušková 2

3 OBSAH...3 ÚVOD CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST Fungování rodinného systému Rodina jako místo bezpečí Rodina jako zdroj sociálně patologických jevů Poruchy ve výchově a funkcích rodinného systému Vysvětlení pojmu domácí násilí Definice domácího násilí Definice domácího násilí z pohledu práva Definice domácího násilí z pohledu psychologie Sociologicko-společenská definice domácího násilí Znaky domácího násilí Typologie domácího násilí Situační, běžné násilí Intimní terorismus Násilný odpor Formy domácího násilí Fyzické násilí Psychické násilí Ekonomické násilí Sociální násilí Sexuální násilí Cyklus domácího násilí Fáze napětí Fáze násilí Fáze usmíření Fáze klidu Důsledky domácího násilí Příčiny domácího násilí Osoby ohrožené domácím násilím Ženy jako oběti domácího násilí Děti jako oběti domácího násilí Senioři jako oběti domácího násilí Zdravotně postižení jako oběti domácího násilí Osoby s odlišnou sexuální orientací jako oběti domácího násilí Muži jako oběti domácího násilí Děti jako nejzranitelnější oběti domácího násilí Orgány sociálně-právní ochrany dětí Opatření Orgánů sociálně právní-ochrany dětí Právní rámec domácího násilí v České republice Pomoc osobám ohroženým domácím násilím Policie ČR

4 Soudy Intervenční centra Interdisciplinární přístup Prevence v případech domácího násilí Primární prevence domácího násilí Sekundární prevence domácího násilí Terciární prevence domácího násilí Bezpečnostní plán Stěžejní pomáhající organizace PRAKTICKÁ ČÁST Případová studie Definice případové studie Případová studie č Případová studie č Případová studie č Případová studie č DISKUSE ZÁVĚR SUMMARY BIBLIOGRAFIE

5 ÚVOD Pro svoji absolventskou práci jsem zvolila téma domácího násilí. Důvodem mého rozhodnutí byl fakt, že mě tato problematika zajímá, dotýká se mě jako každého a chápu jev domácího násilí jako jeden ze závažných sociálních i společenských problémů, s nimiž se jako budoucí sociální pracovnice mohu potkávat. Domácího násilí nejde vymezit či předvídat, postihuje všechny bez ohledu na věk, vzdělání, pohlaví, dokonce i bez ohledu na rodinné či finanční zázemí. Dalším zásadním a nebezpečným znakem domácího násilí je skutečnost, že postiženým objektem je rodina jako jedna z nejzákladnějších forem lidské sounáležitosti, ochrany a fungování celé společnosti. Pokud v rodině, dochází k jakýmkoli negativním jevům, může být následně ohrožena celá společnost. Sociální problém, který nazýváme domácím násilím, se stal do jisté míry negativním fenoménem dnešní doby. Odráží v sobě všechna traumata dnešní civilizace, rozklad základních lidských morálních a etických hodnot, bezohlednost, absenci citu, lásky, pokory a úcty k druhým. Neschopnost vcítit se do potřeb druhých, snažit se za každou cenu uplatňovat kontrolu a moc. Samotné slovní spojení domácí násilí je svým způsobem zarážející. Slovo domácí nám asociuje domov, rodinu, bezpečí. Násilí naopak představuje něco, čeho se podvědomě bojíme, způsobuje nám bolest, strádání. Domácí násilí je výraz pro násilí, odehrávající se doma, v rodině, mezi nejbližšími. Samotné uvědomění si významu slova domácí násilí je traumatizující a to nemusíme být ani jeho samotnými aktéry. Ve své absolventské práci se proto budu soustředit na rodinu jako na bazální a přirozený zdroj učení a informací, z něhož pak jedinec čerpá a staví na něm své budoucí životní postoje, jednání, myšlení, názory a chování. Dále se budu v práci zabývat rozlišením domácího násilí, jeho formami a typologií. Přiblížím také příčiny a důsledky domácího násilí. V popisu práce se také zaměřím na možné oběti domácího násilí se zřetelem na dětské oběti domácího násilí. Popíšu možnosti prevence domácího násilí. Zároveň připomenu důležitost a opodstatněnost nové právní úpravy, která domácí násilí kvalifikovala jako trestný čin. Neopomenu ani zmínit význam organizací, které se zaměřují na pomoc obětem domácího násilí. Jako praktickou část jsem zvolila případové studie, ve kterých se odráží hrůza domácího násilí. 5

6 Při psaní práce se chci opírat jednak o informace, které budu čerpat z odborné literatury a dalších zdrojů s tématem domácího násilí, dále pracovních zkušeností a poznatků, které jsem získala při vykonávání odborných praxí na Noclehárně a oddělení OSPOD MěÚ Benešov. 6

7 1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Cílem je popsat a přiblížit domácí násilí jako jeden ze závažných sociálních problémů dnešní doby. Zvláštní kapitola je věnována dětem jako nejzranitelnějším obětem domácího násilí. 7

8 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Fungování rodinného systému Vztahy v rodině jsou významnou součástí našeho života. Rodina vytváří domov, místo bezpečí a jistoty. Najdeme zde soudržnost, ochotu přizpůsobit se, zralou a vyrovnanou komunikaci. Dobrá a kvalitní rodina funguje jako společenství vzájemně sdílené a působené lásky a radosti, místo, kde se prožívá naděje i úzkost, kde se bere i přijímá. Může však být také nejnebezpečnějším místem v moderní společnosti, místem, kde k násilí dochází mnohem častěji než kdekoliv jinde. Může být také zdrojem obrovského napětí, viny a úzkosti i nejagresivnější skupinou ve společnosti. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Rodina jako místo bezpečí Rodina je tam, kde se máme rádi, děláme jeden druhému radost bez zásluhy a odpouštíme si bez odčinění. [MATĚJČEK, 2007, s. 141] Rodina je charakterizována jako původní a nejdůležitější společenská skupina a instituce s hlavními funkcemi reprodukce, výchovy, socializace a přenosu kulturních vzorů. Z hlediska společnosti plní rodina zejména funkci biologickou, ekonomickou, sociální a psychologickou. [FISCHER, ŠKODA, 2009] V průběhu vývoje jedince se rodina významně podílí na jeho identitě, formuje ho, umožňuje plnit stanovené role, uspokojovat potřeby, včetně sounáležitosti, lásky a seberealizace. [VÁGNEROVÁ, 2004] Rodina jako zdroj vzniku sociálně patologických jevů V životě dochází k podnětným setkáním s druhými lidmi, které nás inspirují a vedou k vydání toho nejlepšího, co v nás je. A dochází také k setkáním, která ochromují, a mohou nás i zničit. [HIRIGOYEN, 1998, s. 5] Přesto, že rodina zaujímá stále jednu z nejvyšších příček hodnotových preferencí, rodinný život a rodičovství jsou v dnešní době psychicky náročné. Rodinný život je ovlivňován negativně mimo jiné rychlým životním tempem, vysokými nároky v pracovní sféře, obtížnou harmonizací práce a rodiny, chyběním dobrých rodičovských 8

9 vzorů a izolovaností mladých rodin od starší generace. Přibývá rodin s narušenou funkčností. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Kvalita rodinného života je určována soudržností rodiny, mírou adaptability a schopností přizpůsobovat se měnícím se požadavkům a nárokům života a zejména schopností vzájemné komunikace. V kontextu domácího násilí je důležitá soudržnost v rámci rodiny a přímá a otevřená komunikace, které jsou klíčové při řešení problémů, plánování změn, při vytváření celkové rodinné atmosféry. Špatná nebo narušená komunikace může znásobit negativní vlivy rizik a stresů. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Rodiny s narušenými citovými vazbami a změněnou komunikací nefungují na základě vzájemné podpory, soudržnosti a spontánního přání být dobrovolně v blízkosti a důvěře s jinými členy rodiny, ale objevuje se zde jistá účelová či nepravá soudržnost, tzv. pseudosoudržnost. V těchto rodinách bývá přítomno jisté rodinné tabu, něco, co bývá často velmi dlouho skryto a utajováno, o čem se na veřejnosti nemluví a co je charakteristické pro rodiny s výskytem domácího násilí. Tabu je zároveň středobodem, kolem něhož se pod tlakem okolností členové rodiny semknou a násilnou manipulativní osobou jsou nuceni držet problémy v tajnosti. Zvýšená kontrola, zda se všichni chovají loajálně, působí negativně zejména na utváření osobností dětí. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011, s. 14] Nucené a povrchní spojenectví zastírá spory, bolesti a především hluboká citová zranění. Pseudosoudržnost je do jisté míry také obranným mechanismem, kterým se rodina zaštiťuje před ohrožením své patologické jednoty. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] V některých případech se rodina sama o sobě může stát zdrojem problémů a následně pak vznikají sociálně patologické jevy, což je spojeno s vážným narušením celkového a zvláště psychosociálního vývoje a fungování členů rodiny, zejména dětí. K nejzávažnějším patří problémy dysfunkce rodiny, problémy anomálních osobností rodičů, problémy úplnosti rodiny. [FISCHER, ŠKODA, 2009] Poruchy ve výchově a funkcích rodinného systému Na pravděpodobnost vzniku sociálně patologického chování, jehož projevem může být také domácí násilí, má vliv též nefunkčnost rodiny. Tato nefunkčnost je dána jistými faktory a problémy, které se souhrnně označují jako poruchy funkce rodiny a projevují se poruchami rodičovské role, dysfunkčností nebo afunkčností rodiny. Rodiče 9

10 nejsou schopni zvládnout a přijmout rodičovskou roli, o své dítě se starat nemohou, neumějí nebo nechtějí, jindy je naopak jejich výchova a starost nadměrná a hyperprotektivní. Záleží zde na složení a stabilitě rodiny, sociální, ekonomické situaci, v níž hraje roli také věk rodičů, jejich vzdělání, rodinný stav, zaměstnání a bydlení, osobnosti rodičů, jejich psychický i zdravotní stav, včetně úrovně schopnosti společenské adaptace. Pokud jeden či více z těchto faktorů v rámci rodinného systému nefunguje, ať už celkově, nebo částečně, hovoříme zprvu o problémové rodině, dále dysfunkční a poté o afunkční rodině. Na rozdíl od rodiny funkční, kde je zajištěn dobrý vývoj a prospěch dítěte a která je v populaci zastoupena 85 %, u problémové se vyskytují situace, které je zatím schopna řešit sama vlastními silami, popřípadě krátkodobou pomocí zvenčí, je zde přítomna ještě jistá sounáležitost členů rodiny. Ve společnosti je zastoupena %. Dysfunkční rodina se potýká s vážnými poruchami funkcí rodiny, které bezprostředně ohrožují a poškozují rodinu jako celek, je nutný zásah zvenčí realizací opatření, které jsou známy pojmem sanace rodiny. Tvoří 2 % všech rodin. Maximálně narušené vztahy, kdy rodina přestává plnit své základní poslání a dokonce závažným způsobem škodí svým členům, zejména dětem, je rodina afunkční, v populaci se vyskytuje 0,5 % takových rodin. [FISCHER, ŠKODA, 2009] Děti z dysfunkčních rodin se velmi často potýkají s pocity psychické deprivace, která vzniká jako možný následek dlouhodobého neuspokojování citových potřeb. U takovýchto dětí pak dochází k jistým psychickým zvláštnostem, nebo poruchám, které negativně ovlivňují jejich zařazování do společnosti. Při řešení budoucích zátěžových životních situací tyto děti často selhávají a mnoho z nich se v důsledku toho pak obrací k alkoholu, drogám, a také k závažnějším sociálně patologickým formám chování. Jednou z nich může být páchání domácího násilí. [FISCHER, ŠKODA, 2009] 2.2 Vysvětlení pojmu domácího násilí Je to celý způsob života způsob jednání s obětí. [CONWAYOVÁ, 207, s. 28] Domácí násilí je jedna z nejrozšířenějších a nejskrytějších forem násilí vůbec. Bere na sebe podobu každodenních hrubých nadávek, kritizování, ponižujících urážek, zesměšňování nebo tělesného ubližování. Začíná útoky na lidskou důstojnost a přes útoky na zdraví vrcholí útoky proti lidskému životu. Může překročit hranice rodiny a 10

11 postihnout osoby navzájem spojené příbuzenskými vztahy jako rozvedené manžele, nesezdané partnery, či osoby, které nenaplňují definici rodiny jako homosexuální páry. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Objevuje se ve všech věkových kategoriích, národnostech, společenských třídách a u obou pohlaví. Domácí násilí je také nejméně kontrolovatelnou a současně nejvíce podceňovanou formou násilí. Využívá bezprávně vynucené nadvlády některého člena rodiny nad jiným členem. K vykonání bezpráví vůči osobě nebo osobám v rodinném systému uplatňuje nejčastěji sílu ve formě fyzické převahy. [BUSKOTTE, 2008]. Domácí násilí je založeno na zneužití pozice moci jedné strany, přičemž druhá strana je v pozici bezmoci. [VODÁČKOVÁ a kol, 2002] Definice domácího násilí Domácí násilí je pokládáno za zvláštní, samostatný fenomén, zasahující do mnoha vědních disciplín, jako je právo, sociální práce, psychologie, psychiatrie či kriminologie. Je to komplexní problém, který vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran a interdisciplinární přístup při jeho řešení, prevenci a identifikaci. [STŘÍLKOVÁ, FRYŠTÁK, 2009] Domácí násilí má mnoho podob a stejně tak mnoho definic, které vychází z různých pohledů, např. právního, psychologického či sociologického. Na základě toho lze domácí násilí určit podle charakteristických znaků, které dále definují jak příčiny domácího násilí, tak jeho důsledky. Definice domácího násilí je také možná dle pohledu a názoru společnosti, který může být do značné míry ovlivněn různými náladami, změnami a předsudky. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Definice domácího násilí z pohledu práva Právně je možné domácí násilí definovat podle důvodové zprávy k zákonu na ochranu před domácím násilím jako násilné jednání, kterým dochází k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, kdy násilná osoba a osoba, proti níž násilí směřuje, žijí či bydlí společně. Policejní praxe definuje domácí násilí jako opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí, kterého se agresor dopouští na oběti. [STŘÍLKOVÁ, FRYŠTÁK, 2009] 11

12 2.2.3 Definice domácího násilí z pohledu psychologie Psychologická definice domácího násilí zohledňuje morální zásady, etické hodnoty a pravidla uznávaná společností a také osobnost agresora a ohrožené osoby na ně reagovat a schopnosti přizpůsobit se jim. Vychází z osobnostních charakteristik vzorců chování agresorů a obětí, které mohou být ovlivněny výchovou, životním stylem, genetickými a zdravotními dispozicemi nebo několika dalšími příčinami, které mohou, zvláště při chronicitě, způsobit výbuch násilí v podobě agrese. Mezi spouštěče násilí se řadí stres, frustrace, pocit ohrožení, partnerské neshody, strach z bezmoci. Důležitými prvky, které mění psychiku a jsou jistými podporovateli násilného chování a odvahy k němu, jsou alkohol a drogy. Ještě významnější záležitostí se však stává identifikace s agresorem a převzetí vzorců a modelů jeho chování. Jestliže osoba jako dítě vyrůstala v prostředí, kde bylo násilí normální, je pravděpodobné, že ho akceptovala a přijala za své. Pokud navíc ještě bylo dítě týráno, v budoucnosti se s tímto stavem může vyrovnat tím, že se snaží zaujmout postoj dospělého, který chce být silný a agresivní, ne slabý a bezmocný, proto se stává samo agresorem. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011, s. 63] Agresivní a násilné chování může být také vyvoláno neurologickými změnami, poškozením mozku nebo psychickými onemocněními. Všechny tyto stavy mohou způsobit změny myšlení a chování, vedoucí až k fyzické či jiné realizaci násilí. [VÁGNEROVÁ, 2004] Sociologicko-společenská definice domácího násilí Naše společnost je značně násilná, násilí je téměř všudypřítomné na televizní obrazovce, v kině, na ulici. Jedinec obklopený násilím se rychle a snadno naučí používat násilné chování jako jednu z možností, jak řešit problémy nebo ventilovat emoce. Společnost ho však zpětně nedokáže naučit jiným, adekvátním formám odreagování. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Sociologicko-společenská definice vnímá domácí násilí jako intimní, neveřejnou záležitost, která se odehrává v soukromí rodiny a je obrazem násilných vztahů mezi blízkými osobami mimo dosah společnosti. Veřejnost je stále spíše nakloněna považovat rodinné tradice, záležitosti či projevy za natolik osobní a zároveň neproniknutelné, že má problém o násilí hovořit a přijmout ho jako jeden z aspektů, 12

13 který ji může ohrozit. [BUSKOTTE, 2008]. V důsledku toho pak ale musí přijmout fakt, že velká tolerance společnosti vůči násilí je příčinou násilného chování, stejně jako přesvědčení, že domov je věcí soukromou, ať si doma každý dělá, co chce. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011, s. 65] Domácí násilí bývá mezi lidmi obhajováno a vysvětlováno pomocí názorů a zvyků z dávné minulosti (kulturních, historických či antropologických představ o fungování vztahů mezi mužem a ženou), kdy žena by měla být podřízenější a muž směl využívat své fyzické převahy v případě, že uznal za vhodné na záchranu své vůdčí pozice použít fyzického násilí. Názory společnosti na násilí jsou stále velmi rozporuplné. Na jedné straně pomocí relativně dobré právní legislativy násilí trestá a zakazuje, ale na straně druhé toleruje, protože se stále nedokáže oprostit od přežívajících zvyků, předsudků a názorů, které násilí omlouvají, bagatelizují a zkreslují naše vnímání. Nejsme schopni vnímat objektivní realitu, nýbrž vidíme pouze to, co chceme vidět. A to je pravděpodobně důvod, proč předsudky o násilí, jeho pachatelích a obětech stále tak odolně přežívají. [BUSKOTTE, 2008, s. 22] Pozice obětí je proto mnohdy znesnadněna nepochopením, nedůvěrou a zároveň přesvědčením okolí, že domácí násilí je výhradně soukromou záležitostí, do níž není vhodné se vměšovat. Předsudky a mýty o domácím násilí tak ohrožují oběti stejně jako násilí samotné, protože napomáhají upevňovat již existující izolaci oběti od jakékoli pomoci zvenčí. [ŠPATENKOVÁ a kol., 2001] Jedním z mýtů, kterým je společnost ovlivněna při vnímání domácího násilí je mýtus přehánění a oprávněnosti násilí. Je postaven na domněnce, že násilí není tak časté a hrozné, jak se o tom mluví a oběti si za všechno mohou samy. Přesto je 84 % českých domácností, ve kterých vyrůstají děti, postiženo jednou z forem domácího násilí a násilí ze strany partnera zažilo 38 % žen. [www.bkb.cz, 1]. Dalším je mýtus alkoholu, kdy společnost označuje za viníka násilí právě alkohol. Přesto, že alkohol může být spouštěčem incidentů stresových situací, depresí či emocionálního vypětí, nelze na něj svalovat vinu za násilné chování. [ŠPATENKOVÁ a kol. 2001] Společnost je také mnohdy přesvědčena, že násilí se vyskytuje jen v sociálně slabých rodinách a agresorem je jen osoba s nízkým vzděláním. Domácím násilím však může být postižena i rodina s vysokou materiální, společenskou a kulturní úrovní, stejně tak pachatelem může být a bývá i profesionálně úspěšný a vzdělaný člověk, 13

14 přičemž vyšší inteligence či vzdělání ho mohou předurčovat ještě k rafinovanějším a účinnějším formám násilí. Rozdíly v prezentaci násilí mohou být různé podle toho, jak je rodina vzhledem ke svému sociálnímu či ekonomickému postavení násilí v rodině tajit či netajit. [BUSKOTTE, 2008]. Jedním z mýtů, kterému je společnost také podléhá, je mýtus odchodu, založený na předpokladu, že pokud oběť s pachatelem zůstává, asi jí to vyhovuje. Příčinou setrvání v násilném vztahu rozhodně není zalíbení v nelidských a ponižujících podmínkách, většinou se jedná o důvody omluvy násilníka a víru v to, že se agresor změní. Dalším důvodem, zvláště pokud jsou v rodině děti, je strach odejít kvůli ekonomické či sociální závislosti na agresorovi a pocit, že rodina musí být zachována za každou cenu. [ŠPATENKOVÁ a kol., 2001] Zákeřnost a nebezpečnost domácího násilí je vidět v jeho rychlé adaptabilitě. Násilí v rodině je jako nezastavitelný pekelný stroj, protože se většinou předává z generace na generaci. Často uniká pozornosti okolí, ale zároveň působí velkou škodu. [HIRIGOYEN, 2002, s. 43] Znaky domácího násilí Mezi určující a klíčové znaky domácího násilí řadíme dlouhodobost a opakovanost, eskalaci, jasné a neměnné rozdělení rolí a neveřejnost. Násilí v rodině se vyvíjí, postupně dochází ke zhoršování situace s prvotními útoky na lidskou důstojnost, později jde o útoky na zdraví i život. Jde o násilí páchané mezi blízkými osobami, kdy aktéři jsou vzájemně propojeni citově, ekonomicky, sociálně a sdílejí společné obydlí nebo domácnost. Důležitými symptomy, které signalizují nezpochybnitelnost již probíhajícího násilí, je strach z partnera a jeho hněvu, sebeobviňování za násilné chování partnera, podřizování svých rozhodnutí a přání přáním a náladě agresora i jeho reakcím. Domov či byt mohou vykazovat známky potyčky, zranění mohou být nelogicky či rozporuplně zdůvodňována, přičemž jeden z aktérů projevuje malé nebo žádné znepokojení nad zraněními druhé osoby. Osoba ohrožená domácím násilím se nepokouší o vysvětlení, mluví pouze druhý aktér. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] 14

15 2.3 Typologie domácího násilí Domácí násilí je vnímáno jako násilí v rodině, jako násilí mezi členy domácnosti. Typy a charakteristiky domácího násilí se mohou lišit podle toho, kdo a jak násilí popisuje a jaký zaujímá k tomuto problému přístup. Domácí násilí tedy může být rozlišováno podle různých druhů násilí nebo sociálními či kulturními aspekty nebo motivy pachatele. Typologicky tedy můžeme rozlišit situační násilí neboli běžné násilí, intimní terorismus a násilný odpor. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Situační, běžné násilí Situační násilí je nejběžnějším typem násilí. Vyplývá ze stresu, konfliktu či krize ve vztahu. Může se projevovat snahou o ponížení, ublížení druhé osobě či získání kontroly nad ní. Objevuje se ojediněle a v menší míře, jsou však i případy, kdy eskaluje. Jedná se o chronický partnerský problém agresivity jednoho nebo obou z páru. Přesto, že tento typ násilí má mírnější povahu, může se manifestovat velmi závažnými projevy násilí, včetně pokusů o vraždu. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Intimní terorismus Intimní terorismus již představuje snahu uplatnit kontrolu a moc nad druhým pomocí fyzického, psychického nebo emocionálního násilí. Je častější než běžné situační násilí, hrozí zde evidentní vystupňování násilí i riziko vážného zranění. Agresor má za cíl co nejvíce citově k sobě připoutat druhého partnera, což je mimo jiné podmíněno velkou žárlivostí násilníka. Toto násilí se proto zhoršuje právě ve chvíli, kdy utlačovaná osoba chce ze vztahu odejít a od násilníka se odpoutat. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Násilný odpor Jedná se o sebeobranu oběti, je to reakce vyvolaná intimním terorismem, kdy se ohrožená osoba můře domnívat, že tak zabrání pokračování násilí a změně agresorova chování, který si uvědomí, že se nesní bezdůvodně a beztrestně chovat tímto způsobem. Jednou z reakcí, zvláště po několikaletém zneužívání, může být třeba i úvaha o zabití násilníka. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] 15

16 2.4 Formy domácího násilí Domácí násilí má ve všech svých formách jeden společný cíl, a sice získat moc a udržet si kontrolu nad druhým. Násilník používá mnoho taktik, uchyluje se k ponižování, izolování, zastrašování a k obviňování, ale také bití a fyzickému týrání. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Násilím je vůči konkrétní osobě vykonáván nátlak se záměrem tuto osobu ponížit, způsobit ji fyzické či psychické strádání. Domácí násilí se pak manifestuje ve formě fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického a sociálního útlaku. Toto rozdělení je teoretické, v praxi se většinou tyto formy prolínají a úzce spolu souvisí. [BUSKOTTE, 2008] Fyzické násilí Fyzické násilí je nejviditelnější a nejhrubší formou, kdy jedinec používá fyzické síly nebo její hrozby k zastrašení, poškození či ohrožení jiné osoby. Zahrnuje mnoho možností, jak druhému fyzicky ublížit [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Je to takové chování, které způsobuje oběti bolest a fyzické ohrožení. Může jít o používání nepřiměřené síly při mytí, krmení nebo převlékání. Patří sem i podávání nevhodných léků, alkoholu či jiných látek, které mohou způsobit poškození organismu. Fyzické násilí může mít i formu vnitřních, na první pohled neviditelných poškození, která jsou objevena až při nějakém diagnostickém postupu. [VODÁČKOVÁ a kol., 2002] Jedním z méně častých, avšak velmi trýznících způsobů fyzického násilí je např. odpírání pití, jídla či spánku, opuštění oběti v nesnadné nebo nebezpečné situaci, znemožnění vyhledání lékařského ošetření či bezohlednost za volantem. Fyzické násilí zobrazuje široké spektrum chování, jehož cílem je ublížit, způsobit bolest, ochromit, zraňovat. Podvolit si oběť strachem z fyzické bolesti. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Psychické násilí Psychické násilí bývá označováno také jako psychologické, citové či emocionální. Vyvolává duševní utrpení, úzkosti nebo strach. Některé jeho podoby jsou tak propracované do sociálně přijatelných forem, že na první pohled psychické násilí nezanechává žádné viditelné stopy a je hůře rozeznatelné a postižitelné. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] V důsledku toho ale může mít psychické násilí daleko horší dopad 16

17 než násilí fyzické. Zejména proto, že u obětí je pošlapávána sebeúcta, sebepojetí, sebevědomí a důvěra sama v sebe. Oběti pak často na svoji situaci rezignují, zvyknou si, a protože psychické násilí obvykle bývá spojeno s jinými formami násilí, agresor může začít stupňovat týrání, které pak rychleji může nabýt formy fyzické. Oběti si mnohdy již nedokážou uvědomit reálnost situace, v níž se nacházejí. Psychické násilí může nabývat podoby neverbální, jako je např. záměrné ničení oblíbených věcí, nebo mít formu verbální, která zahrnuje slovní napadání, ponižování, urážení či hanlivé oslovování, zákazy, zpochybňování psychického stavu oběti, citové vydírání a bezdůvodné podezírání. [BUSKOTTE, 2008] Ekonomické násilí Ekonomické násilí představuje nadvládu a kontrolu agresora nad finanční situací oběti. Agresor oslabuje oběť tím, že ji záměrně drží ve finanční tísni, zamezuji přístupu k penězům, neposkytuje oběti finanční prostředky, má absolutní kontrolou nad peněžními příjmy a výdaji oběti. Násilník nedovoluje oběti stát se finančně nezávislou, je jí např. zakazováno pracovat. Ekonomické násilí představuje také neoprávněné nakládání s majetkem ohrožené osoby, nebo zabavení automobilu pro vlastní potřeby agresora. Týraná osoba trpící nedostatkem finančních prostředků musí žádat o peníze, pokud je potřebuje, jejich nedostatek ji také navíc nedovoluje vyhledat pomoc či opustit domov. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Sociální násilí Sociální násilí spočívá ve snaze agresora oběť izolovat sociálně, tedy postupně získat naprostou kontrolu a moc nad ohroženou osobou. Zahrnuje sledování jejího pohybu, povolování a schvalování kontaktů na známé, přátele, rodinu. Zákazy telefonování, vycházení z domova, čtení pošty, přístup ke každodenním informacím, slovním znemožňování oběti ve společnosti. Privilegia rozhodování ve všech oblastech společného života leží zcela v rukou pachatele, který tak docílí toho, že se oběť sama začne stranit dřívějších kontaktů a vazeb, raději je přestane vyhledávat. Sociální násilí může zahrnovat také využívání dětí nebo jiných osob jako prostředku nátlaku k dosažení vlastních zájmů. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] 17

18 2.4.5 Sexuální násilí Pokud je osoba nucena nedobrovolně se podílet na sexuálním kontaktu jakéhokoli druhu, na nežádoucích, nebezpečných nebo ponižujících sexuálních aktivitách, mluvíme o sexuálním násilí. Sexuální násilí je spojením násilí fyzického i psychického a zvláště v partnerských vztazích je velmi těžké ho rozpoznat. Protože využívá nejhlubší intimity a odevzdanosti člověka, stává se velmi účinnou a bolestivou zbraní v rukou násilníka, který tak může dokonale ponižovat, pokořovat a zejména si podrobovat druhou osobu. [VODÁČKOVÁ A KOL., 2002] 2.5 Cyklus domácího násilí Domácí násilí se neobjevuje nahodile, nebývá jednorázovým aktem, ale vyskytuje se v pravidelně se opakujících etapách. Tyto etapy domácího násilí jsou označovány díky cyklické podobě jako spirála či kruh domácího násilí, přičemž každá fáze se vyznačuje charakteristickým chováním násilné osoby. Fyzickému násilí zpravidla předchází násilí emocionální a psychické, jež posléze fyzické násilí doprovází. Pojmenování cyklu násilí je také vystihující pro vzrůstající agresivitu a brutalitu útoků, která se mění, narůstá, zvětšuje se stejně jako délka fáze týrání a vytváření napětí, zatímco fáze usmiřování se zkracuje. [STŘÍLKOVÁ, FRYŠTÁK, 2009] Fáze napětí První fáze napětí se vyznačuje v podobě pasivní agrese napjatou negativní atmosférou, neklidem, nervozitou, podrážděností, všudypřítomnou kritikou ze strany násilníka. Většinou se jedná o hádky, křik a nadávky. Tato fáze trvá relativně dlouhou dobu. Obět útok očekává, proto se mu chce vyhnout, snaží se být úslužná, s pocitem viny ve všem agresorovi vyhovět a poslechnout. Anebo se naopak snaží útok, aby celou věc urychlila. Tím má paradoxně celou věc pod kontrolou, může být na útok alespoň trochu připravena a pociťuje tak určitou psychickou úlevu. Bez ohledu na to v následující fázi násilí propuká naplno. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] 18

19 2.5.2 Fáze násilí Fáze eskalace či explose násilí je poměrně dlouhá, je charakterizována plným propuknutím násilí. Prezentuje sílu a převahu agresora a probíhá rozbíjením věcí, zastrašováním, tyranizováním, fyzickým ubližováním, jako je např. kopání, bití, škrcení, znásilňování. Oběti zažívají pocity strachu, deprivace, bezmoci a zoufalství. Uvědomují si bezvýchodnost své situace, ale nejsou schopny protireakce, situaci nedokáží řešit. Protože násilník vidí, že jeho chování vůči okolí má minimální nebo dokonce žádné sociální důsledky, naučí se násilí používat jako prostředek kontroly a donucování. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Fáze usmíření V této fázi si násilník uvědomuje, že by od něj oběť mohla odejít, nechce nad ní ale ztratit moc a kontrolu, proto mění strategii chování. Sliby, omluvy, dárky, lítost, ubezpečování, květiny to vše má oběť přesvědčit o změně jeho vztahu k ní. Velmi často také agresor volí taktiku psychického vydírání v podobě hrozeb o sebevraždě, kdy nutí oběť k pocitu viny v případě, že by se ho rozhodla opustit. Agresor může také zpochybňovat důvěryhodnost a interpretaci incidentu popisovaného obětí, popř. svaluje vinu za výbuch násilí právě na oběť. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Fáze klidu Fáze klidu bývá někdy považována za součást fáze usmíření. Je zpravidla nejkratší fází cyklu násilí, vykazuje relativní klid mezi oběma aktéry, bez výrazných násilných incidentů. Oběti jsou klamány ubezpečováním a omluvami násilníka, že se nic podobného opakovat nebude. Agresor je mnohdy dokonce svolný s vyhledáním a návštěvou odborné profesionální pomoci a léčením. Nicméně problémy jsou dále přítomny, pomalu a postupně se kumulují a narůstají až do fáze násilí, kdy celý cyklus násilí začíná znovu. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] 2.6 Důsledky domácího násilí Oběti domácího násilí jsou opakovaně zraňovány osobou, které důvěřovaly, sdílely s ní společný život. Právě těsná provázanost a závislost na trýzniteli má pro oběti 19

20 devastující dopady, fyzické a především psychické. U osob, které jsou vystaveny násilí obecně, i násilí domácímu, se může rozvinout po určité době syndrom týrané osoby. Je to soubor specifických, charakteristických projevů objevujících se jako důsledky zneužívání, které mají za následek snížené schopnosti jedince adekvátně reagovat na prožívané násilí. Projevují se posttraumatickou stresovou poruchou, kdy oběť znovuprožívá traumata násilí v podobě útoků na zdraví a život, dochází u ní k poruchám spánku, příjmu potravy, pocitům studu, viny, úzkosti a strachu. Oběť se začne díky vztahu s agresorem jinak chovat a vnímat sebe sama. Týraná osoba může jevit známky pasivity až letargie s patologicky sníženým sebevědomím, naučí se bezmocnosti ke svému osudu. Pro únosnější přežívání reality pak volí jisté sebezničující zvládací strategie, jako jsou alkohol, drogy, pokusy o sebevraždu. Týraná osoba popírá vinu útočníka, minimalizuje násilí, bagatelizuje jeho následky, odmítá si připustit faktickou pozici týrané osoby a odmítá možnosti pomoci. Přestože se syndrom týrané osoby nemusí projevit u každého, důsledky domácího násilí jednoznačně zhoršují kvalitu života samotných ohrožených osob, ale i dalších aktérů, např. dětí jako svědků domácího násilí. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Násilí za sebou zanechává viditelné stopy. Otevřené rány, pohmožděniny, popáleniny, žaludeční vředy, strach deprese, poruchy příjmu potravy. Oběti trpí fyzicky i psychicky, materiálně, finančně. Nejvíce jím trpí bohužel děti, což lze považovat za jeden z nejzávažnějších a zároveň z nejhorších důsledků domácího násilí. Děti jsou buď samy oběťmi, nebo musí přihlížet páchání násilí na jiném členu rodiny. Přesto, že jsou ve druhém případě pouze pasivními pozorovateli, důsledky jsou pro děti velmi negativní. Mohou trpět poruchami chování, depresemi, vnímat chování v rodině jako vzorové a samy se stát v dospělosti agresivními osobami. [CONWAYOVÁ, 2007] 2.7 Příčiny domácího násilí Příčiny domácího násilí a jeho vznik jsou podmíněny mnoha faktory, které nelze jednoznačně stanovit. Jedná se vždy o působení a souhrn více vlivů, které dohromady vedou ke vzniku násilí. V literatuře jsou popisovány jednak jednofaktorové teorie, které hledají příčiny vzniku násilí přímo v osobnosti jedince s geneticky danou zvýšenou predispozicí k agresivitě nebo závislosti na návykových látkách, v psychopatologických 20

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ VY_32_INOVACE_PSY_9 ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí

Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí Nezavírejte oči před domácím násilím konference k 10. výročí vzniku azylového domu pro matky s dětmi a ženy v tísni v Kroměříži Mgr. Jitka Čechová

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 11. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel čelící domácímu násilí Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného postupu je poskytnout

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Krizová intervence MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Krizová intervence

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. 16. 4. 2013 PhDr. Jindřich Kadlec ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. 16. 4. 2013 PhDr. Jindřich Kadlec ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DLUHOVÁ PROBLEMATIKA V TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 16. 4. 2013 PhDr. Jindřich Kadlec ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PROBLÉMY STARŠÍCH LIDÍ (50+ ) A SENIORŮ Z POHLEDU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvod- stárnutí

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu

Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu Irena Sobotková Veronika Očenášková Katedra psychologie FF UP, Olomouc II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Dítě mezi dvěma

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš!

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! 1. Násilí ve vztazích teenagerů Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více