Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Domácí násilí. Sociální práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Domácí násilí. Sociální práce"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Domácí násilí Sociální práce Vedoucí práce: Petra Kešnerová, DiS Vypracovala: Lucie Hrušková Čelákovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích Lucie Hrušková 2

3 OBSAH...3 ÚVOD CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST Fungování rodinného systému Rodina jako místo bezpečí Rodina jako zdroj sociálně patologických jevů Poruchy ve výchově a funkcích rodinného systému Vysvětlení pojmu domácí násilí Definice domácího násilí Definice domácího násilí z pohledu práva Definice domácího násilí z pohledu psychologie Sociologicko-společenská definice domácího násilí Znaky domácího násilí Typologie domácího násilí Situační, běžné násilí Intimní terorismus Násilný odpor Formy domácího násilí Fyzické násilí Psychické násilí Ekonomické násilí Sociální násilí Sexuální násilí Cyklus domácího násilí Fáze napětí Fáze násilí Fáze usmíření Fáze klidu Důsledky domácího násilí Příčiny domácího násilí Osoby ohrožené domácím násilím Ženy jako oběti domácího násilí Děti jako oběti domácího násilí Senioři jako oběti domácího násilí Zdravotně postižení jako oběti domácího násilí Osoby s odlišnou sexuální orientací jako oběti domácího násilí Muži jako oběti domácího násilí Děti jako nejzranitelnější oběti domácího násilí Orgány sociálně-právní ochrany dětí Opatření Orgánů sociálně právní-ochrany dětí Právní rámec domácího násilí v České republice Pomoc osobám ohroženým domácím násilím Policie ČR

4 Soudy Intervenční centra Interdisciplinární přístup Prevence v případech domácího násilí Primární prevence domácího násilí Sekundární prevence domácího násilí Terciární prevence domácího násilí Bezpečnostní plán Stěžejní pomáhající organizace PRAKTICKÁ ČÁST Případová studie Definice případové studie Případová studie č Případová studie č Případová studie č Případová studie č DISKUSE ZÁVĚR SUMMARY BIBLIOGRAFIE

5 ÚVOD Pro svoji absolventskou práci jsem zvolila téma domácího násilí. Důvodem mého rozhodnutí byl fakt, že mě tato problematika zajímá, dotýká se mě jako každého a chápu jev domácího násilí jako jeden ze závažných sociálních i společenských problémů, s nimiž se jako budoucí sociální pracovnice mohu potkávat. Domácího násilí nejde vymezit či předvídat, postihuje všechny bez ohledu na věk, vzdělání, pohlaví, dokonce i bez ohledu na rodinné či finanční zázemí. Dalším zásadním a nebezpečným znakem domácího násilí je skutečnost, že postiženým objektem je rodina jako jedna z nejzákladnějších forem lidské sounáležitosti, ochrany a fungování celé společnosti. Pokud v rodině, dochází k jakýmkoli negativním jevům, může být následně ohrožena celá společnost. Sociální problém, který nazýváme domácím násilím, se stal do jisté míry negativním fenoménem dnešní doby. Odráží v sobě všechna traumata dnešní civilizace, rozklad základních lidských morálních a etických hodnot, bezohlednost, absenci citu, lásky, pokory a úcty k druhým. Neschopnost vcítit se do potřeb druhých, snažit se za každou cenu uplatňovat kontrolu a moc. Samotné slovní spojení domácí násilí je svým způsobem zarážející. Slovo domácí nám asociuje domov, rodinu, bezpečí. Násilí naopak představuje něco, čeho se podvědomě bojíme, způsobuje nám bolest, strádání. Domácí násilí je výraz pro násilí, odehrávající se doma, v rodině, mezi nejbližšími. Samotné uvědomění si významu slova domácí násilí je traumatizující a to nemusíme být ani jeho samotnými aktéry. Ve své absolventské práci se proto budu soustředit na rodinu jako na bazální a přirozený zdroj učení a informací, z něhož pak jedinec čerpá a staví na něm své budoucí životní postoje, jednání, myšlení, názory a chování. Dále se budu v práci zabývat rozlišením domácího násilí, jeho formami a typologií. Přiblížím také příčiny a důsledky domácího násilí. V popisu práce se také zaměřím na možné oběti domácího násilí se zřetelem na dětské oběti domácího násilí. Popíšu možnosti prevence domácího násilí. Zároveň připomenu důležitost a opodstatněnost nové právní úpravy, která domácí násilí kvalifikovala jako trestný čin. Neopomenu ani zmínit význam organizací, které se zaměřují na pomoc obětem domácího násilí. Jako praktickou část jsem zvolila případové studie, ve kterých se odráží hrůza domácího násilí. 5

6 Při psaní práce se chci opírat jednak o informace, které budu čerpat z odborné literatury a dalších zdrojů s tématem domácího násilí, dále pracovních zkušeností a poznatků, které jsem získala při vykonávání odborných praxí na Noclehárně a oddělení OSPOD MěÚ Benešov. 6

7 1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Cílem je popsat a přiblížit domácí násilí jako jeden ze závažných sociálních problémů dnešní doby. Zvláštní kapitola je věnována dětem jako nejzranitelnějším obětem domácího násilí. 7

8 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Fungování rodinného systému Vztahy v rodině jsou významnou součástí našeho života. Rodina vytváří domov, místo bezpečí a jistoty. Najdeme zde soudržnost, ochotu přizpůsobit se, zralou a vyrovnanou komunikaci. Dobrá a kvalitní rodina funguje jako společenství vzájemně sdílené a působené lásky a radosti, místo, kde se prožívá naděje i úzkost, kde se bere i přijímá. Může však být také nejnebezpečnějším místem v moderní společnosti, místem, kde k násilí dochází mnohem častěji než kdekoliv jinde. Může být také zdrojem obrovského napětí, viny a úzkosti i nejagresivnější skupinou ve společnosti. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Rodina jako místo bezpečí Rodina je tam, kde se máme rádi, děláme jeden druhému radost bez zásluhy a odpouštíme si bez odčinění. [MATĚJČEK, 2007, s. 141] Rodina je charakterizována jako původní a nejdůležitější společenská skupina a instituce s hlavními funkcemi reprodukce, výchovy, socializace a přenosu kulturních vzorů. Z hlediska společnosti plní rodina zejména funkci biologickou, ekonomickou, sociální a psychologickou. [FISCHER, ŠKODA, 2009] V průběhu vývoje jedince se rodina významně podílí na jeho identitě, formuje ho, umožňuje plnit stanovené role, uspokojovat potřeby, včetně sounáležitosti, lásky a seberealizace. [VÁGNEROVÁ, 2004] Rodina jako zdroj vzniku sociálně patologických jevů V životě dochází k podnětným setkáním s druhými lidmi, které nás inspirují a vedou k vydání toho nejlepšího, co v nás je. A dochází také k setkáním, která ochromují, a mohou nás i zničit. [HIRIGOYEN, 1998, s. 5] Přesto, že rodina zaujímá stále jednu z nejvyšších příček hodnotových preferencí, rodinný život a rodičovství jsou v dnešní době psychicky náročné. Rodinný život je ovlivňován negativně mimo jiné rychlým životním tempem, vysokými nároky v pracovní sféře, obtížnou harmonizací práce a rodiny, chyběním dobrých rodičovských 8

9 vzorů a izolovaností mladých rodin od starší generace. Přibývá rodin s narušenou funkčností. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Kvalita rodinného života je určována soudržností rodiny, mírou adaptability a schopností přizpůsobovat se měnícím se požadavkům a nárokům života a zejména schopností vzájemné komunikace. V kontextu domácího násilí je důležitá soudržnost v rámci rodiny a přímá a otevřená komunikace, které jsou klíčové při řešení problémů, plánování změn, při vytváření celkové rodinné atmosféry. Špatná nebo narušená komunikace může znásobit negativní vlivy rizik a stresů. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Rodiny s narušenými citovými vazbami a změněnou komunikací nefungují na základě vzájemné podpory, soudržnosti a spontánního přání být dobrovolně v blízkosti a důvěře s jinými členy rodiny, ale objevuje se zde jistá účelová či nepravá soudržnost, tzv. pseudosoudržnost. V těchto rodinách bývá přítomno jisté rodinné tabu, něco, co bývá často velmi dlouho skryto a utajováno, o čem se na veřejnosti nemluví a co je charakteristické pro rodiny s výskytem domácího násilí. Tabu je zároveň středobodem, kolem něhož se pod tlakem okolností členové rodiny semknou a násilnou manipulativní osobou jsou nuceni držet problémy v tajnosti. Zvýšená kontrola, zda se všichni chovají loajálně, působí negativně zejména na utváření osobností dětí. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011, s. 14] Nucené a povrchní spojenectví zastírá spory, bolesti a především hluboká citová zranění. Pseudosoudržnost je do jisté míry také obranným mechanismem, kterým se rodina zaštiťuje před ohrožením své patologické jednoty. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] V některých případech se rodina sama o sobě může stát zdrojem problémů a následně pak vznikají sociálně patologické jevy, což je spojeno s vážným narušením celkového a zvláště psychosociálního vývoje a fungování členů rodiny, zejména dětí. K nejzávažnějším patří problémy dysfunkce rodiny, problémy anomálních osobností rodičů, problémy úplnosti rodiny. [FISCHER, ŠKODA, 2009] Poruchy ve výchově a funkcích rodinného systému Na pravděpodobnost vzniku sociálně patologického chování, jehož projevem může být také domácí násilí, má vliv též nefunkčnost rodiny. Tato nefunkčnost je dána jistými faktory a problémy, které se souhrnně označují jako poruchy funkce rodiny a projevují se poruchami rodičovské role, dysfunkčností nebo afunkčností rodiny. Rodiče 9

10 nejsou schopni zvládnout a přijmout rodičovskou roli, o své dítě se starat nemohou, neumějí nebo nechtějí, jindy je naopak jejich výchova a starost nadměrná a hyperprotektivní. Záleží zde na složení a stabilitě rodiny, sociální, ekonomické situaci, v níž hraje roli také věk rodičů, jejich vzdělání, rodinný stav, zaměstnání a bydlení, osobnosti rodičů, jejich psychický i zdravotní stav, včetně úrovně schopnosti společenské adaptace. Pokud jeden či více z těchto faktorů v rámci rodinného systému nefunguje, ať už celkově, nebo částečně, hovoříme zprvu o problémové rodině, dále dysfunkční a poté o afunkční rodině. Na rozdíl od rodiny funkční, kde je zajištěn dobrý vývoj a prospěch dítěte a která je v populaci zastoupena 85 %, u problémové se vyskytují situace, které je zatím schopna řešit sama vlastními silami, popřípadě krátkodobou pomocí zvenčí, je zde přítomna ještě jistá sounáležitost členů rodiny. Ve společnosti je zastoupena %. Dysfunkční rodina se potýká s vážnými poruchami funkcí rodiny, které bezprostředně ohrožují a poškozují rodinu jako celek, je nutný zásah zvenčí realizací opatření, které jsou známy pojmem sanace rodiny. Tvoří 2 % všech rodin. Maximálně narušené vztahy, kdy rodina přestává plnit své základní poslání a dokonce závažným způsobem škodí svým členům, zejména dětem, je rodina afunkční, v populaci se vyskytuje 0,5 % takových rodin. [FISCHER, ŠKODA, 2009] Děti z dysfunkčních rodin se velmi často potýkají s pocity psychické deprivace, která vzniká jako možný následek dlouhodobého neuspokojování citových potřeb. U takovýchto dětí pak dochází k jistým psychickým zvláštnostem, nebo poruchám, které negativně ovlivňují jejich zařazování do společnosti. Při řešení budoucích zátěžových životních situací tyto děti často selhávají a mnoho z nich se v důsledku toho pak obrací k alkoholu, drogám, a také k závažnějším sociálně patologickým formám chování. Jednou z nich může být páchání domácího násilí. [FISCHER, ŠKODA, 2009] 2.2 Vysvětlení pojmu domácího násilí Je to celý způsob života způsob jednání s obětí. [CONWAYOVÁ, 207, s. 28] Domácí násilí je jedna z nejrozšířenějších a nejskrytějších forem násilí vůbec. Bere na sebe podobu každodenních hrubých nadávek, kritizování, ponižujících urážek, zesměšňování nebo tělesného ubližování. Začíná útoky na lidskou důstojnost a přes útoky na zdraví vrcholí útoky proti lidskému životu. Může překročit hranice rodiny a 10

11 postihnout osoby navzájem spojené příbuzenskými vztahy jako rozvedené manžele, nesezdané partnery, či osoby, které nenaplňují definici rodiny jako homosexuální páry. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Objevuje se ve všech věkových kategoriích, národnostech, společenských třídách a u obou pohlaví. Domácí násilí je také nejméně kontrolovatelnou a současně nejvíce podceňovanou formou násilí. Využívá bezprávně vynucené nadvlády některého člena rodiny nad jiným členem. K vykonání bezpráví vůči osobě nebo osobám v rodinném systému uplatňuje nejčastěji sílu ve formě fyzické převahy. [BUSKOTTE, 2008]. Domácí násilí je založeno na zneužití pozice moci jedné strany, přičemž druhá strana je v pozici bezmoci. [VODÁČKOVÁ a kol, 2002] Definice domácího násilí Domácí násilí je pokládáno za zvláštní, samostatný fenomén, zasahující do mnoha vědních disciplín, jako je právo, sociální práce, psychologie, psychiatrie či kriminologie. Je to komplexní problém, který vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran a interdisciplinární přístup při jeho řešení, prevenci a identifikaci. [STŘÍLKOVÁ, FRYŠTÁK, 2009] Domácí násilí má mnoho podob a stejně tak mnoho definic, které vychází z různých pohledů, např. právního, psychologického či sociologického. Na základě toho lze domácí násilí určit podle charakteristických znaků, které dále definují jak příčiny domácího násilí, tak jeho důsledky. Definice domácího násilí je také možná dle pohledu a názoru společnosti, který může být do značné míry ovlivněn různými náladami, změnami a předsudky. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Definice domácího násilí z pohledu práva Právně je možné domácí násilí definovat podle důvodové zprávy k zákonu na ochranu před domácím násilím jako násilné jednání, kterým dochází k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, kdy násilná osoba a osoba, proti níž násilí směřuje, žijí či bydlí společně. Policejní praxe definuje domácí násilí jako opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí, kterého se agresor dopouští na oběti. [STŘÍLKOVÁ, FRYŠTÁK, 2009] 11

12 2.2.3 Definice domácího násilí z pohledu psychologie Psychologická definice domácího násilí zohledňuje morální zásady, etické hodnoty a pravidla uznávaná společností a také osobnost agresora a ohrožené osoby na ně reagovat a schopnosti přizpůsobit se jim. Vychází z osobnostních charakteristik vzorců chování agresorů a obětí, které mohou být ovlivněny výchovou, životním stylem, genetickými a zdravotními dispozicemi nebo několika dalšími příčinami, které mohou, zvláště při chronicitě, způsobit výbuch násilí v podobě agrese. Mezi spouštěče násilí se řadí stres, frustrace, pocit ohrožení, partnerské neshody, strach z bezmoci. Důležitými prvky, které mění psychiku a jsou jistými podporovateli násilného chování a odvahy k němu, jsou alkohol a drogy. Ještě významnější záležitostí se však stává identifikace s agresorem a převzetí vzorců a modelů jeho chování. Jestliže osoba jako dítě vyrůstala v prostředí, kde bylo násilí normální, je pravděpodobné, že ho akceptovala a přijala za své. Pokud navíc ještě bylo dítě týráno, v budoucnosti se s tímto stavem může vyrovnat tím, že se snaží zaujmout postoj dospělého, který chce být silný a agresivní, ne slabý a bezmocný, proto se stává samo agresorem. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011, s. 63] Agresivní a násilné chování může být také vyvoláno neurologickými změnami, poškozením mozku nebo psychickými onemocněními. Všechny tyto stavy mohou způsobit změny myšlení a chování, vedoucí až k fyzické či jiné realizaci násilí. [VÁGNEROVÁ, 2004] Sociologicko-společenská definice domácího násilí Naše společnost je značně násilná, násilí je téměř všudypřítomné na televizní obrazovce, v kině, na ulici. Jedinec obklopený násilím se rychle a snadno naučí používat násilné chování jako jednu z možností, jak řešit problémy nebo ventilovat emoce. Společnost ho však zpětně nedokáže naučit jiným, adekvátním formám odreagování. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Sociologicko-společenská definice vnímá domácí násilí jako intimní, neveřejnou záležitost, která se odehrává v soukromí rodiny a je obrazem násilných vztahů mezi blízkými osobami mimo dosah společnosti. Veřejnost je stále spíše nakloněna považovat rodinné tradice, záležitosti či projevy za natolik osobní a zároveň neproniknutelné, že má problém o násilí hovořit a přijmout ho jako jeden z aspektů, 12

13 který ji může ohrozit. [BUSKOTTE, 2008]. V důsledku toho pak ale musí přijmout fakt, že velká tolerance společnosti vůči násilí je příčinou násilného chování, stejně jako přesvědčení, že domov je věcí soukromou, ať si doma každý dělá, co chce. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011, s. 65] Domácí násilí bývá mezi lidmi obhajováno a vysvětlováno pomocí názorů a zvyků z dávné minulosti (kulturních, historických či antropologických představ o fungování vztahů mezi mužem a ženou), kdy žena by měla být podřízenější a muž směl využívat své fyzické převahy v případě, že uznal za vhodné na záchranu své vůdčí pozice použít fyzického násilí. Názory společnosti na násilí jsou stále velmi rozporuplné. Na jedné straně pomocí relativně dobré právní legislativy násilí trestá a zakazuje, ale na straně druhé toleruje, protože se stále nedokáže oprostit od přežívajících zvyků, předsudků a názorů, které násilí omlouvají, bagatelizují a zkreslují naše vnímání. Nejsme schopni vnímat objektivní realitu, nýbrž vidíme pouze to, co chceme vidět. A to je pravděpodobně důvod, proč předsudky o násilí, jeho pachatelích a obětech stále tak odolně přežívají. [BUSKOTTE, 2008, s. 22] Pozice obětí je proto mnohdy znesnadněna nepochopením, nedůvěrou a zároveň přesvědčením okolí, že domácí násilí je výhradně soukromou záležitostí, do níž není vhodné se vměšovat. Předsudky a mýty o domácím násilí tak ohrožují oběti stejně jako násilí samotné, protože napomáhají upevňovat již existující izolaci oběti od jakékoli pomoci zvenčí. [ŠPATENKOVÁ a kol., 2001] Jedním z mýtů, kterým je společnost ovlivněna při vnímání domácího násilí je mýtus přehánění a oprávněnosti násilí. Je postaven na domněnce, že násilí není tak časté a hrozné, jak se o tom mluví a oběti si za všechno mohou samy. Přesto je 84 % českých domácností, ve kterých vyrůstají děti, postiženo jednou z forem domácího násilí a násilí ze strany partnera zažilo 38 % žen. [www.bkb.cz, 1]. Dalším je mýtus alkoholu, kdy společnost označuje za viníka násilí právě alkohol. Přesto, že alkohol může být spouštěčem incidentů stresových situací, depresí či emocionálního vypětí, nelze na něj svalovat vinu za násilné chování. [ŠPATENKOVÁ a kol. 2001] Společnost je také mnohdy přesvědčena, že násilí se vyskytuje jen v sociálně slabých rodinách a agresorem je jen osoba s nízkým vzděláním. Domácím násilím však může být postižena i rodina s vysokou materiální, společenskou a kulturní úrovní, stejně tak pachatelem může být a bývá i profesionálně úspěšný a vzdělaný člověk, 13

14 přičemž vyšší inteligence či vzdělání ho mohou předurčovat ještě k rafinovanějším a účinnějším formám násilí. Rozdíly v prezentaci násilí mohou být různé podle toho, jak je rodina vzhledem ke svému sociálnímu či ekonomickému postavení násilí v rodině tajit či netajit. [BUSKOTTE, 2008]. Jedním z mýtů, kterému je společnost také podléhá, je mýtus odchodu, založený na předpokladu, že pokud oběť s pachatelem zůstává, asi jí to vyhovuje. Příčinou setrvání v násilném vztahu rozhodně není zalíbení v nelidských a ponižujících podmínkách, většinou se jedná o důvody omluvy násilníka a víru v to, že se agresor změní. Dalším důvodem, zvláště pokud jsou v rodině děti, je strach odejít kvůli ekonomické či sociální závislosti na agresorovi a pocit, že rodina musí být zachována za každou cenu. [ŠPATENKOVÁ a kol., 2001] Zákeřnost a nebezpečnost domácího násilí je vidět v jeho rychlé adaptabilitě. Násilí v rodině je jako nezastavitelný pekelný stroj, protože se většinou předává z generace na generaci. Často uniká pozornosti okolí, ale zároveň působí velkou škodu. [HIRIGOYEN, 2002, s. 43] Znaky domácího násilí Mezi určující a klíčové znaky domácího násilí řadíme dlouhodobost a opakovanost, eskalaci, jasné a neměnné rozdělení rolí a neveřejnost. Násilí v rodině se vyvíjí, postupně dochází ke zhoršování situace s prvotními útoky na lidskou důstojnost, později jde o útoky na zdraví i život. Jde o násilí páchané mezi blízkými osobami, kdy aktéři jsou vzájemně propojeni citově, ekonomicky, sociálně a sdílejí společné obydlí nebo domácnost. Důležitými symptomy, které signalizují nezpochybnitelnost již probíhajícího násilí, je strach z partnera a jeho hněvu, sebeobviňování za násilné chování partnera, podřizování svých rozhodnutí a přání přáním a náladě agresora i jeho reakcím. Domov či byt mohou vykazovat známky potyčky, zranění mohou být nelogicky či rozporuplně zdůvodňována, přičemž jeden z aktérů projevuje malé nebo žádné znepokojení nad zraněními druhé osoby. Osoba ohrožená domácím násilím se nepokouší o vysvětlení, mluví pouze druhý aktér. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] 14

15 2.3 Typologie domácího násilí Domácí násilí je vnímáno jako násilí v rodině, jako násilí mezi členy domácnosti. Typy a charakteristiky domácího násilí se mohou lišit podle toho, kdo a jak násilí popisuje a jaký zaujímá k tomuto problému přístup. Domácí násilí tedy může být rozlišováno podle různých druhů násilí nebo sociálními či kulturními aspekty nebo motivy pachatele. Typologicky tedy můžeme rozlišit situační násilí neboli běžné násilí, intimní terorismus a násilný odpor. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Situační, běžné násilí Situační násilí je nejběžnějším typem násilí. Vyplývá ze stresu, konfliktu či krize ve vztahu. Může se projevovat snahou o ponížení, ublížení druhé osobě či získání kontroly nad ní. Objevuje se ojediněle a v menší míře, jsou však i případy, kdy eskaluje. Jedná se o chronický partnerský problém agresivity jednoho nebo obou z páru. Přesto, že tento typ násilí má mírnější povahu, může se manifestovat velmi závažnými projevy násilí, včetně pokusů o vraždu. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Intimní terorismus Intimní terorismus již představuje snahu uplatnit kontrolu a moc nad druhým pomocí fyzického, psychického nebo emocionálního násilí. Je častější než běžné situační násilí, hrozí zde evidentní vystupňování násilí i riziko vážného zranění. Agresor má za cíl co nejvíce citově k sobě připoutat druhého partnera, což je mimo jiné podmíněno velkou žárlivostí násilníka. Toto násilí se proto zhoršuje právě ve chvíli, kdy utlačovaná osoba chce ze vztahu odejít a od násilníka se odpoutat. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Násilný odpor Jedná se o sebeobranu oběti, je to reakce vyvolaná intimním terorismem, kdy se ohrožená osoba můře domnívat, že tak zabrání pokračování násilí a změně agresorova chování, který si uvědomí, že se nesní bezdůvodně a beztrestně chovat tímto způsobem. Jednou z reakcí, zvláště po několikaletém zneužívání, může být třeba i úvaha o zabití násilníka. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] 15

16 2.4 Formy domácího násilí Domácí násilí má ve všech svých formách jeden společný cíl, a sice získat moc a udržet si kontrolu nad druhým. Násilník používá mnoho taktik, uchyluje se k ponižování, izolování, zastrašování a k obviňování, ale také bití a fyzickému týrání. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Násilím je vůči konkrétní osobě vykonáván nátlak se záměrem tuto osobu ponížit, způsobit ji fyzické či psychické strádání. Domácí násilí se pak manifestuje ve formě fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického a sociálního útlaku. Toto rozdělení je teoretické, v praxi se většinou tyto formy prolínají a úzce spolu souvisí. [BUSKOTTE, 2008] Fyzické násilí Fyzické násilí je nejviditelnější a nejhrubší formou, kdy jedinec používá fyzické síly nebo její hrozby k zastrašení, poškození či ohrožení jiné osoby. Zahrnuje mnoho možností, jak druhému fyzicky ublížit [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Je to takové chování, které způsobuje oběti bolest a fyzické ohrožení. Může jít o používání nepřiměřené síly při mytí, krmení nebo převlékání. Patří sem i podávání nevhodných léků, alkoholu či jiných látek, které mohou způsobit poškození organismu. Fyzické násilí může mít i formu vnitřních, na první pohled neviditelných poškození, která jsou objevena až při nějakém diagnostickém postupu. [VODÁČKOVÁ a kol., 2002] Jedním z méně častých, avšak velmi trýznících způsobů fyzického násilí je např. odpírání pití, jídla či spánku, opuštění oběti v nesnadné nebo nebezpečné situaci, znemožnění vyhledání lékařského ošetření či bezohlednost za volantem. Fyzické násilí zobrazuje široké spektrum chování, jehož cílem je ublížit, způsobit bolest, ochromit, zraňovat. Podvolit si oběť strachem z fyzické bolesti. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Psychické násilí Psychické násilí bývá označováno také jako psychologické, citové či emocionální. Vyvolává duševní utrpení, úzkosti nebo strach. Některé jeho podoby jsou tak propracované do sociálně přijatelných forem, že na první pohled psychické násilí nezanechává žádné viditelné stopy a je hůře rozeznatelné a postižitelné. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] V důsledku toho ale může mít psychické násilí daleko horší dopad 16

17 než násilí fyzické. Zejména proto, že u obětí je pošlapávána sebeúcta, sebepojetí, sebevědomí a důvěra sama v sebe. Oběti pak často na svoji situaci rezignují, zvyknou si, a protože psychické násilí obvykle bývá spojeno s jinými formami násilí, agresor může začít stupňovat týrání, které pak rychleji může nabýt formy fyzické. Oběti si mnohdy již nedokážou uvědomit reálnost situace, v níž se nacházejí. Psychické násilí může nabývat podoby neverbální, jako je např. záměrné ničení oblíbených věcí, nebo mít formu verbální, která zahrnuje slovní napadání, ponižování, urážení či hanlivé oslovování, zákazy, zpochybňování psychického stavu oběti, citové vydírání a bezdůvodné podezírání. [BUSKOTTE, 2008] Ekonomické násilí Ekonomické násilí představuje nadvládu a kontrolu agresora nad finanční situací oběti. Agresor oslabuje oběť tím, že ji záměrně drží ve finanční tísni, zamezuji přístupu k penězům, neposkytuje oběti finanční prostředky, má absolutní kontrolou nad peněžními příjmy a výdaji oběti. Násilník nedovoluje oběti stát se finančně nezávislou, je jí např. zakazováno pracovat. Ekonomické násilí představuje také neoprávněné nakládání s majetkem ohrožené osoby, nebo zabavení automobilu pro vlastní potřeby agresora. Týraná osoba trpící nedostatkem finančních prostředků musí žádat o peníze, pokud je potřebuje, jejich nedostatek ji také navíc nedovoluje vyhledat pomoc či opustit domov. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Sociální násilí Sociální násilí spočívá ve snaze agresora oběť izolovat sociálně, tedy postupně získat naprostou kontrolu a moc nad ohroženou osobou. Zahrnuje sledování jejího pohybu, povolování a schvalování kontaktů na známé, přátele, rodinu. Zákazy telefonování, vycházení z domova, čtení pošty, přístup ke každodenním informacím, slovním znemožňování oběti ve společnosti. Privilegia rozhodování ve všech oblastech společného života leží zcela v rukou pachatele, který tak docílí toho, že se oběť sama začne stranit dřívějších kontaktů a vazeb, raději je přestane vyhledávat. Sociální násilí může zahrnovat také využívání dětí nebo jiných osob jako prostředku nátlaku k dosažení vlastních zájmů. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] 17

18 2.4.5 Sexuální násilí Pokud je osoba nucena nedobrovolně se podílet na sexuálním kontaktu jakéhokoli druhu, na nežádoucích, nebezpečných nebo ponižujících sexuálních aktivitách, mluvíme o sexuálním násilí. Sexuální násilí je spojením násilí fyzického i psychického a zvláště v partnerských vztazích je velmi těžké ho rozpoznat. Protože využívá nejhlubší intimity a odevzdanosti člověka, stává se velmi účinnou a bolestivou zbraní v rukou násilníka, který tak může dokonale ponižovat, pokořovat a zejména si podrobovat druhou osobu. [VODÁČKOVÁ A KOL., 2002] 2.5 Cyklus domácího násilí Domácí násilí se neobjevuje nahodile, nebývá jednorázovým aktem, ale vyskytuje se v pravidelně se opakujících etapách. Tyto etapy domácího násilí jsou označovány díky cyklické podobě jako spirála či kruh domácího násilí, přičemž každá fáze se vyznačuje charakteristickým chováním násilné osoby. Fyzickému násilí zpravidla předchází násilí emocionální a psychické, jež posléze fyzické násilí doprovází. Pojmenování cyklu násilí je také vystihující pro vzrůstající agresivitu a brutalitu útoků, která se mění, narůstá, zvětšuje se stejně jako délka fáze týrání a vytváření napětí, zatímco fáze usmiřování se zkracuje. [STŘÍLKOVÁ, FRYŠTÁK, 2009] Fáze napětí První fáze napětí se vyznačuje v podobě pasivní agrese napjatou negativní atmosférou, neklidem, nervozitou, podrážděností, všudypřítomnou kritikou ze strany násilníka. Většinou se jedná o hádky, křik a nadávky. Tato fáze trvá relativně dlouhou dobu. Obět útok očekává, proto se mu chce vyhnout, snaží se být úslužná, s pocitem viny ve všem agresorovi vyhovět a poslechnout. Anebo se naopak snaží útok, aby celou věc urychlila. Tím má paradoxně celou věc pod kontrolou, může být na útok alespoň trochu připravena a pociťuje tak určitou psychickou úlevu. Bez ohledu na to v následující fázi násilí propuká naplno. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] 18

19 2.5.2 Fáze násilí Fáze eskalace či explose násilí je poměrně dlouhá, je charakterizována plným propuknutím násilí. Prezentuje sílu a převahu agresora a probíhá rozbíjením věcí, zastrašováním, tyranizováním, fyzickým ubližováním, jako je např. kopání, bití, škrcení, znásilňování. Oběti zažívají pocity strachu, deprivace, bezmoci a zoufalství. Uvědomují si bezvýchodnost své situace, ale nejsou schopny protireakce, situaci nedokáží řešit. Protože násilník vidí, že jeho chování vůči okolí má minimální nebo dokonce žádné sociální důsledky, naučí se násilí používat jako prostředek kontroly a donucování. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Fáze usmíření V této fázi si násilník uvědomuje, že by od něj oběť mohla odejít, nechce nad ní ale ztratit moc a kontrolu, proto mění strategii chování. Sliby, omluvy, dárky, lítost, ubezpečování, květiny to vše má oběť přesvědčit o změně jeho vztahu k ní. Velmi často také agresor volí taktiku psychického vydírání v podobě hrozeb o sebevraždě, kdy nutí oběť k pocitu viny v případě, že by se ho rozhodla opustit. Agresor může také zpochybňovat důvěryhodnost a interpretaci incidentu popisovaného obětí, popř. svaluje vinu za výbuch násilí právě na oběť. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Fáze klidu Fáze klidu bývá někdy považována za součást fáze usmíření. Je zpravidla nejkratší fází cyklu násilí, vykazuje relativní klid mezi oběma aktéry, bez výrazných násilných incidentů. Oběti jsou klamány ubezpečováním a omluvami násilníka, že se nic podobného opakovat nebude. Agresor je mnohdy dokonce svolný s vyhledáním a návštěvou odborné profesionální pomoci a léčením. Nicméně problémy jsou dále přítomny, pomalu a postupně se kumulují a narůstají až do fáze násilí, kdy celý cyklus násilí začíná znovu. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] 2.6 Důsledky domácího násilí Oběti domácího násilí jsou opakovaně zraňovány osobou, které důvěřovaly, sdílely s ní společný život. Právě těsná provázanost a závislost na trýzniteli má pro oběti 19

20 devastující dopady, fyzické a především psychické. U osob, které jsou vystaveny násilí obecně, i násilí domácímu, se může rozvinout po určité době syndrom týrané osoby. Je to soubor specifických, charakteristických projevů objevujících se jako důsledky zneužívání, které mají za následek snížené schopnosti jedince adekvátně reagovat na prožívané násilí. Projevují se posttraumatickou stresovou poruchou, kdy oběť znovuprožívá traumata násilí v podobě útoků na zdraví a život, dochází u ní k poruchám spánku, příjmu potravy, pocitům studu, viny, úzkosti a strachu. Oběť se začne díky vztahu s agresorem jinak chovat a vnímat sebe sama. Týraná osoba může jevit známky pasivity až letargie s patologicky sníženým sebevědomím, naučí se bezmocnosti ke svému osudu. Pro únosnější přežívání reality pak volí jisté sebezničující zvládací strategie, jako jsou alkohol, drogy, pokusy o sebevraždu. Týraná osoba popírá vinu útočníka, minimalizuje násilí, bagatelizuje jeho následky, odmítá si připustit faktickou pozici týrané osoby a odmítá možnosti pomoci. Přestože se syndrom týrané osoby nemusí projevit u každého, důsledky domácího násilí jednoznačně zhoršují kvalitu života samotných ohrožených osob, ale i dalších aktérů, např. dětí jako svědků domácího násilí. [ŠEVČÍK, ŠPATENKOVÁ, 2011] Násilí za sebou zanechává viditelné stopy. Otevřené rány, pohmožděniny, popáleniny, žaludeční vředy, strach deprese, poruchy příjmu potravy. Oběti trpí fyzicky i psychicky, materiálně, finančně. Nejvíce jím trpí bohužel děti, což lze považovat za jeden z nejzávažnějších a zároveň z nejhorších důsledků domácího násilí. Děti jsou buď samy oběťmi, nebo musí přihlížet páchání násilí na jiném členu rodiny. Přesto, že jsou ve druhém případě pouze pasivními pozorovateli, důsledky jsou pro děti velmi negativní. Mohou trpět poruchami chování, depresemi, vnímat chování v rodině jako vzorové a samy se stát v dospělosti agresivními osobami. [CONWAYOVÁ, 2007] 2.7 Příčiny domácího násilí Příčiny domácího násilí a jeho vznik jsou podmíněny mnoha faktory, které nelze jednoznačně stanovit. Jedná se vždy o působení a souhrn více vlivů, které dohromady vedou ke vzniku násilí. V literatuře jsou popisovány jednak jednofaktorové teorie, které hledají příčiny vzniku násilí přímo v osobnosti jedince s geneticky danou zvýšenou predispozicí k agresivitě nebo závislosti na návykových látkách, v psychopatologických 20

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

SP s rodinou 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

SP s rodinou 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D SP s rodinou 2 M E T O D Y H O D N O C E N Í, P R O T E K T I V N Í A R I Z I K O V É F A K T O R Y P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Systémy hodnocení rodiny Založené na hodnocení znaků dysfunkce

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Intervenční centrum 475 511 811 Statistika nuda je ale Celkem klientů Z toho uživatelů (senioři, invalidní důchod,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Mgr. Jitka Čechová Persefona, o.s. Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů

Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů Masarykova Univerzita, Fakulta Sociálních Studií Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů Mgr. Alena Černá Úvod Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií,

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Psychologie 12. Otázka číslo: 1. Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující.

Psychologie 12. Otázka číslo: 1. Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující. Psychologie 12 Otázka číslo: 1 Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující negativní zátěžové Otázka číslo: 2 Vnitřní stav jedince, který je buď

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

(CZ.2.17/3.1.00/36073)

(CZ.2.17/3.1.00/36073) Syndrom CAN Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Syndrom CAN Definice: Představuje soubor nenáhodných,

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Opakování Jaký je rozdíl mezi latentní a registrovanou kriminalitou? Která je vyšší? Jaké máme prameny informací o latentní kriminalitě? Jaké

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Teorie a metody přednáška č. 4

Teorie a metody přednáška č. 4 Teorie a metody přednáška č. 4 Mgr. Jitka Čechová Osnova Teoretické přístupy k řešení problému DN pohled kriminologický X feministický multifaktorové X jednofaktorové teorie Teorie a metody sociální práce

Více

Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele. DS U Antonína

Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele. DS U Antonína Pojmy: Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele Poskytovatel Ruprechtický farní spolek DS U Antonína Uživatel ten, kdo využívá službu. Uživatel jedná s poskytovatelem sám, osobně nebo v zastoupení

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Prarodič a krize v rodině

Prarodič a krize v rodině Prarodič a krize v rodině Motto Současný trend je žít od přítomnosti do budoucnosti, starší lidé mohou předat určité nepostradatelné historické souvislosti. Prarodiče připomínají, že jsme byli dětmi a

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

Osoba ohrožená DN přednáška č. 2. Mgr. Jitka Čechová 5. října 2011

Osoba ohrožená DN přednáška č. 2. Mgr. Jitka Čechová 5. října 2011 Osoba ohrožená DN přednáška č. 2 Mgr. Jitka Čechová 5. října 2011 Obsah přednášky Stockholmský syndrom Syndrom týrané ženy Syndrom týraného partnera Posttraumatická stresová porucha Naučená bezmocnost

Více