KBT u domácího násilí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KBT u domácího násilí"

Transkript

1 KBT u domácího násilí 7. Česká konference KBT května 2010 Kroměříž Otto Zehnal

2 Motto: Lépe konec se strachem, než strach bez konce...

3 Co je domácí násilí? Násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v soukromí - mimo kontrolu okolí. Vyvolává u obětí trvalý strach z trýznitele a umožňuje násilníkovi neomezenou moc a kontrolu. Jedná seo problém dlouhodobý, incidenty seopakují. Dochází k eskalaci: od psychického týrání, přes brachiální agresi, až k závažným trestným činům. Rozdělení rolí: násilník a osoba ohrožená. V rolích se nestřídají.

4 Formy domácího násilí 1/2 Násilí psychické: stálé obviňování, ponižování, urážení, vydírání. zastrašování, Násilí fyzické: bije oběť rukou či různými předměty, rdousí, ohrožuje nožem či pistolí. Brání ve spánku. Emocionální násilí: soustavná kontrola toho co oběť dělá, s kým se stýká, kam chodí - výslechy leckdy do rána. Kontrolování mobilu, SMS, mailů - instaluje do PC za tím účelem speciální programy. Vyhrožuje odebráním dětí. Sociální násilí: izolace oběť nesmí nikam chodit, navštěvovat rodinu, přátele. Násilník rozhoduje ve všech oblastech společného života.

5 Formy domácího násilí 2/2 Ekonomické zneužívání: zamezuje oběti přístup k financím, vydírá ji, vyžaduje peníze, vynucuje přepsání nemovitosti apod. Násilí sexuální: vynucování sexu, nepřiměřenou frekvenci či nepřijatelné praktiky. pro oběť Nejčastěji nacházíme kombinace těchto forem.

6 Osobnost násilníka Méněcennost každý nesouhlas či odmítnutí interpretuje jako ohrožení sebe a útočí. Mentalita otrokáře.partnerka je majetek. Má dvě sady pravidel. Oběť má přesně dané, co může a musí - on si dělá co chce. Nespokojenost vyjadřuje nahlas. Psychologická slepota přes inteligenci a úspěch v profesi se doma chová jako duševně zaostalý. Potíže s příjímáním zodpovědnosti je nevývratně přesvědčen, že jeho negativní emoce a nezvládnutou agresivitu způsobuje partner. Sobeckost a nevyspělost - vnucuje svoje chování, aniž bere v úvahu přání nebo potřeby jiných. Bázlivost vyvede jej z rovnováhy téměř vše. Neexistuje způsob, jak by se oběť měla chovat, aniž by to násilník neinterpretoval jako ohrožení...

7 Osobnost oběti Nacházime často citovou deprivaci, nepřijetí od bližních, nezřídka týrání v dětství.. Výrazně snížené sebevědomí: sama sebe hodnotí jako nehezkou, neschopnou, neinteligentní. Partnery nevybírá sama, ale přijímá kohokoli, kdo o ní projeví zájem a je na ni občas hodný. Do vztahu často vstupuje s pocitem méněcenosti. Nezřídka vděčná partnerovi za to, že si ji vybral. Přizpůsobuje se a nechává ho rozhodovat o všech důležitých věcech. Od počátku nerovnoměrné rozložení pozic: násilník dokonalý x oběť nedostačující. Posléze bezvýhradná moc na jedné straně x absolutní bezmoc na straně druhé. Oběť velmi brzy přejímá názor, že důvodem nespokojenosti násilníka je její nevhodné chování či její neschopnost.

8 Cykly domácího násilí I. fáze: Vytváření napětí Násilník: Oběť: podrážděný, rozčílený, žárlivý, zuřivý, explozivní. úslužná, uctivá, pečující, obviňující sebe sama. II. fáze: Týrání Násilník: ztráta kontroly, fyzické a psychické násilí. Oběť: strach, zloba, bolest, bezmoc. III. Fáze: Usmíření či líbánky Násilník: Oběť: se kaje, slibuje, že už to více neudělá... věří a odpouští. Chvili se násilník snaží a vztah funguje, pak se cyklus opakuje. V průměru zůstávají oběti ve vztazích 6-7 let. Často i po rozhodnutí vztah ukončit je potřeba několika pokusů než jej definivně opustí.

9 Psychický stav oběti Syndrom týrané ženy: Soubor specifických charakteristik a důsledků zneužívání, které vedou ke snížené schopnosti ženy efektivně reagovat na prožívané násilí. ( Čírtková 2001 ) U oběti se rozvíjí: 1. Postraumatická stresová porucha (PTSP). 2. Naučená bezmoc. 3. Sebedestruktivní reakce (Stockholmský syndrom).

10 1. Postraumatická stresová porucha (PTSP) Pokud byla oběť vystavena hrubšímu násilí, objevuje se PTSP: Příznaky ve čtyřech skupinách: 1) Dotírající vzpomínky a sny: neodbytné vzpomínky na traumatickou událost a okolnosti, děsivé sny připomínající událost, znovuprožívání flaschbacky. 2) Ztráta pozitivních emocí: ztráta zájmů o důležité činnosti, pocit odcizení, oploštění emocí, budoucnost nemá smysl. 3) Vyhýbání se: myšlenkám a pocitům spojeným z traumatem, činnostem připomínajícím trauma. 4) Zvýšená psychická a tělesná vzrušivost arousal : podrážděnost s výbuchy hněvu, nadměrná ostražitost, problémy se soustředěním, spánkem, zvýšené tělesné příznaky při expozici něčeho, co trauma připomíná.

11 2. Naučená bezmoc Jedná se o podstatné snížení schopnosti převzít vládu nad svým životem, samostatně se v běžném životě rozhodovat a převzít za své rozhodnutí zodpovědnost. Vzniká postupně. Násilníkovo chování nemá logiku: ať oběť dělá co dělá- vše je špatně - stává se proto pasivní. Vnitřní boj může probíhat jen se naučila, že drtivou většinu jejich aktivit násilník zmaří, tak šetří síly.

12 3. Sebedestruktivní reakce (Stockholmský syndrom) Vyvíjí se: při velkém ohrožení, izolaci, při přesvědčení, že ze situace není úniku, násilník se občas musí chovat i laskavě. Vytvoří se specifický citový vztah. Oběť pak případné zachránce z venku vnímá jako nepřátele.. Praktické důsledky: oběť popírá vinu násilníka, omlouvá ho, ospravedlňuje násilí vůči sobě, zranění popírá či bagatelizuje,. kryje násilníka tím, že udává jinou příčinu zranění. Když se po letech rozhodne situaci řešit nikdo nic netuší, nejsou lékařské záznamy...

13 Motivace k řešení Podle fáze, ve které se klientka nachází, když vyhledá pomoc, se ubírá další směr terapie. Fáze jsou analogické jako u alkoholiků a byly popsané Millerem a Rollnickem (2003). Fáze: 1. neuvědomování si potřeby změny. 2. zvažování příp. přijímání nutnosti změny. 3. rozhodování. 4. akce.

14 Neuvědomování si potřeby změny: Oběť: Zažívá násilí, je nespokojená, nešťastná - nepřipouští problém. Brání násilníka i dosavadní způsob života. O systémovém řešení neuvažuje. Terapeut: Dává podporu, akceptuje ji a umožňuje ji se ventilovat. Pomáhá problém pojmenovat. Ujistí, že násilí není její vina: nikdo nemá právo druhému ubližovat. Vyvolává pochybnosti: Zlomil vám žebro. Co se musí ještě stát, abyste se rozhodla situaci řešit?

15 Zvažování, příjímání nutnosti změny Oběť: Přítomna vysoká ambivalence. Připouští změnu a zároveň ji odmítá. Zvažuje pro a proti: Sice mě zlomil žebro, ale děti má rád.. Terapeut: Citlivě oběť posouvá směrem k rozhodnutí situaci řešit. Poukazuje na nebezpečí a rizika, která ji hrozí při setrvání s násilníkem.

16 Rozhodování Oběť: Chce problém řešit a touží po změně. Zajímá se o konkrétní informace a postupy. Terapeut: Předkládá jasné a konkrétní možnosti a spolu je analyzují.. Pomáhá ji zvolit takové řešení, které sama považuje za nejvhodnější. Podporuje ji při realizaci a dává naději na možnost řešení. Poukazuje na případy, kdy se vyvázání od násilníka podařilo.

17 Akce Oběť : Vyvíjí konkrétní kroky k řešení své situace. Terapeut: Psychická podpora, utvrzování ve správnosti rozhodnutí. Dát pozor: Oběť je zvyklá se podřizovat může se snažit vyhovět T, aniž by změnu chtěla. Nesnažit se prosazovat akci ve snaze pomoci oběti pokud neprojde fázi zvažování a rozhodnutí.

18 Institucionální ochrana proti domácímu násilí Vykázání - Dle 44 až 47 zák č. 273/2008, o Policii ČR může policista na deset dní zákazat násilníkovi vstup do bytu a kontakt s ohroženou osobu. Přestupkové řízení Přestupky vůči občanskému soužití (vulgární nadávky, schválnosti, fyzické napadání), kdy se nejedná o trestný čin. Pokud si nejsme jisti důkazy, dop. spíše nepodávat, jinak oběti hrozí náhrada nákladů řízení. Trestní stíhání Podává se na policii, kriminální policii nebo na státním zastupitelství. Náležitosti: komu, kdo, kdy, kde, jak, co, čím, proč. Důležité: Již při podání podnětu zažádat o sdělení závěru šetření. Jinak neplyne PČR povinnost oběť o výsledku šetření informovat. Nic se neplatí. Rozvod Vzor podání na sociálním odboru MěÚ - oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), které také zastupuje dítě. Nejprve svěření dítěte do péče a stanovení výživného (pomůžou při sepsání návrhu). Půl roku nevést společnou domácnost, pak podat žádost o rozvod. Vhodné je kvalitní právní zastupování.

19 Terapie traumatu Jednotlivé fáze:

20 Navázání důvěry nezbytné je zajistit si dostatek času. Orientace v situaci - propojení příznaků ve stresovém modelu Emoční podpora Poukázání na řešitelnost situace Poučení o PTSP a její léčbě Abreakce uvolnění emocí, které souvisí s trumatem za bouřlivého vegetativního doprovodu. Chování terapeuta během abreakce: podporující, plně akceptující, empatické. Imaginace (bezpečné místo, trezor)

21 Zajištění bezpečných vnějších podmínek: Kontakt s pachatelem Zda je schopna si zajistit každodenní potřeby Zajištění ošetření ( je li potřeba) Znovunalezení nebo vytvoření zdrojů podpory Vytvoříme bezpečnostní plán

22 Bezpečnostní plán: Vytváříme vždy, když zůstává oběť a násilník pod jednou střechou. Zmapujeme situace, které spouštějí agresi a obě t se jim vyhýbá. V telefonu uložena policie rychlou volbou. Vhodné domluvít signály pro sousedy k přivolání pomoci.. Plánujeme únikovou cestu z bytu. U sebe telefonní čísla přátel a příbuzných, linek důvěry či azylových domů. U někoho důvěryhodného rezervní klíče a důležité věci. Pokud došlo k napadení, volat policii, neuklízet - snažit se uchovat co nejvíce důkazů. Vyhledat lékařskou pomoc a požádat o zdokumentování a vyžádat si zprávu. Vždy s sebou vzít děti ( nejen jsou li ohroženy). Pokud musí prchnout bez nich, co nejdříve se pro ně vrátit v doprovodu policie. Nejsou li svěřeny do její péče, mohlo by být obtížné se k nim pozděj dostat. Sbalené příruční zavazadlo: rodné listy, OP, ŘP a TP od auta, kartu ZP, oddací list, bankovní karty, čísla účtů, spoření, lékařské zprávy, léky, doklady o majetku, klíče, doklady o školní docházce, oblíbenou hračku dítěte.

23 Expozice : opakovaně a dlouhodobě se oběť vystavuje spouštěčům vyvolávajícím stresovou reakci. Znovu a znovu exponujeme stresové momenty v bezpečí terapeutického vztahu. Desenzibilizací získává znovu kontrolu nad svými prožitky. a) V rozhovoru necháme klientku popisovat traumatickou událost a žádáme, aby do podrobna ( ve všech smyslových modalitách) popisovala okolnosti, které budí největší úzkost a vegetativní příznaky. b) Písemná expozice (za DÚ). Expozice 2x: doma když píše a když čte na sezení. c) V imaginaci nejprve fotografie později traumatický film, nebo jednotlivě scény na imaginární obrazovku či plátno. Terapeut a oběť si prohlíží vzpomínky jako starý film. Jako na videorekordéru může postižená osoba film zastavit, zrychlit, vypnout zvuk, představit si film jako černobílý.

24 Expozice: c) filmu s podobným tématem běžně mají klienti tendenci se takovým filmům vyhýbat. V terapii sledování podněcujeme. d) zvukům, pohybům, dotekům jsou li spouštěčem úzkosti.

25 Kognitivní restrukturalizace ANM udržují PTSP. Pokud je klientka dokáže změnit, zmírní se symptomatologie. Zjišťujeme specifický význam události a pomáháme ji je přepracovat na reálnější. a) Uvědomění si vztahu mezi negativními emocemi a ANM: Všímá si změny nálady, ohodnotí ji 0 100, a zaregistruje situaci i to, co ji právě běží hlavou. b)zkoumání pravdivosti ANM: Umí li myšlenky uvědomit a zachytit, dále je zkoumáme. Jsou skutečně úplně pravdivé? Odpovídají doopravdy tomu, co se stalo? Co svědčí pro? Co svědčí proti?

26 Kognitivní restrukturalizace c) Racionální odpověď více odpovídá skutečnosti. Přerámováváme ANM pomocí otázek a snažíme se nahradit je pravdivějšími. Důležité je, aby si odpovědi našla klientka s sama. d) Nakolik věří nyní svým ANM? Jsou stejně přesvědčivé, nebo se hodnocení změnilo? Co konstruktivního může nyní udělat?

27 Příklad záznamu ANM Situace: Telefonuje násilník a sděluje, že těch pár facek jsem si zasloužila. Obvinil mě, že jsem špatná matka a chci, aby syn vyrůstal bez otce. Sdělil mi, že požádá o svěření syna do péče a že o něj přijdu. Emoce: Napětí 80 %, Strach 90%, Úzkost 80%, Vina 90% Automatické myšlenky: To nemůže udělat! Zase jsem něco udělal špatně! Jsem opravdu špatná matka, můžu si za to všechno sama. Neměla jsem odcházet. Jestli přijdu o syna, tak se zblázním.

28 Myšlenka: Jsem špatná matka, můžu si za to všechno sama - Neměla jsem odcházet. ( věřím na 80%) Co svědčí pro?: Odešla jsem ze společného bytu. Často mi říkával, že jsem špatná matka. Měl výhrady k tomu jak syna vychovávám,jak ho oblékám, jak se k němu chovám. Také jeho matka ke mně byla dost kritická. Co svědčí proti? Asi jsem se někdy mohla o syna starat více, ale celkově jsem se celou dobu starala dobře. Byla jsem s ním doma,hrála si s ním... Když si on přivedl v noci kamarády z hospody a dělali kravál, tak jsem syna bránila. To se mu nelíbilo, zesměšňoval mě, nadával. Budil syna v noci aby viděl jakou má hroznou matku. Když jsem mu v tom chtěla bránit, tak mě škrtil. Poslední incident: nebylo to pár facek jak říkal, zbil mě pořádně a kopal do mě. Dětský psychog po vyšetření podal trestní oznámení na otce, nikoli na mě...

29 Racionální odpověď: Určitě jsem se jako matka nechovala vždy na 100%, ale snažila jsem se o syna starat co nejlépe. Na rozdíl od otce, který ho někdy i týral. Je dobře, že jsem se rozhodla k systémovému řešení a odchodu od něj. Emoce: Napětí 50 %, Strach 60%, Úzkost 50%, Vina 60 % Co nyní udělám: Dotáhnu to do konce, osamostatním se. Najdu si práci a podnájem.

30 Zpracování bolesti, zlosti, smutku ( např. psaním dopisů) Vytvořit nové strategie sociálního chování a zvládání životních situací.

31 Řešení problémů Prakticky od začátku terapie učíme klientku strukturovanému řešení problému: 1) Definice problému 2) Cíle 3) Konkretizace problému 4) Strategie řešení problému 5) Časový plán a užití vybraných strategií. 6) Hodnocení

32 Příklad časového plánu: a) Podat trestní oznámení ( do konce týdne). b) Práce ( hledám průběžně, ptám se známých, chodím na ÚP). c) Podnájem ( sleduji vývěsky, ptám se známých, dám si inzerát). d) Vztahy ( zavolám kamarádce a domluvím návštěvu).

33 Řešení problémů Nejčastější oblasti problémů u DN: Ohrožení agresorem : Setkání a agresorem. Vztahy: Důležité osoby na které se může nyní spolehnout. Finance: Zdroj příjmů. Sociální dávky. Stanovení výživného. Může ji někdo finančně vypomoci? Má dluhy? Splácí je? Zaměstnání: Uvažuje o změně zaměstnání? Zvýšení kvalifikace? Děti: Svěření dítěte do péče. Bude nutno přehlásit děti do jiné školy/školky? Potřebují děti péči psychologa? Bude měnit pediatra? Hlídání dětí. Zájmy a koníčky: Mohla by se k některým vrátit? Zdravotní stav: Bude nutno měnit praktického lékaře? Má nějaké zravotní problémy, které je nutko akutně řešit? Má dostatek léků?

34 Experiment: podání trestního oznámení Experiment: Půjdu na policii podat trestní oznámení. Předpoklad: Vysmějí se mi, budou napadení zlehčovat a odmítnou mě. Možné problémy: Nenajdu odvahu vstoupit do budovy policie. Jak je postupně překonat: Podám trestní oznámení písemně. Připomenu si, že pokud by podal trestní oznámení soc. odbor, mohla bych být brána jako spoluviník.

35 Experiment: podání trestního oznámení Výsledek: Přijali mne vlídně. Musela jsem sice chvíli čekat, ale pak se mi věnovali vše zapsali a pošlou na policii do místa bydliště druha k přešetření. Jak experiment podpořil testovanou myšlenku: Na 100% ji vyvrátil. Nikdo se mi nesmál, nezlehčoval. Byli vlídní, brali mé podání vážně. Lituji toho, že jsem to neudělala dřív.

36 Ukončení tearapie Před ukončením terapie rozvolníme návštěvy, připravíme klientku na to, že i v budoucnu se dostaví zvýšená úzkost v reakci na spouštěč. Klientka se připravuje na situace, které mohou v nejbližší době nastat.

37 Pomocné techniky u DN Nácvik komunikačních dovedností, asertivita Relaxace Systematické sebeodměňování Plánování činnosti Tělesné cvičení Plánování času Příjemné aktivity Změna životního stylu

38 Závěr: Důležitý je první krok přestat se za nevhodné chování násilníka stydět, vystoupit z ulity a za pomoci odborníků ho pojmenovat a podniknout kroky, které by zabránily opakování násilí. Dlouhodobě jde o to vybudovat takový životní styl, který by přinášel více radosti umožnil vybudovat sebevědomější osobnost a kvalitnější vztahy.

39 Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Otto Zehnal

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Norský animovaný film Zuřivec (Sinna Mann) je natočen na motivy skutečné události a na základě vyprávění dětí, které zažily DN. Film režisérky

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Krizový plán školy v případě výskytu rizikového chování žáků 2015/2016

Krizový plán školy v případě výskytu rizikového chování žáků 2015/2016 ZŠ Bystřice Dr. E. Beneše 300, Bystřice Krizový plán školy v případě výskytu rizikového chování žáků 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Vladimír Chramosta Školní metodik prevence: Mgr. Iveta Vohralíková Termín

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Agresivita dětí a jak ji zvládat

Agresivita dětí a jak ji zvládat Agresivita dětí a jak ji zvládat Roman Pešek Národní ústav pro autismus, z.ú. - NAUTIS Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA Agrese Zjevné, pozorovatelné chování Verbální (nadávky) Fyzická

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Děti jako svědci domácího násilí

Děti jako svědci domácího násilí Informační a poradenské centrum ROSA Děti jako svědci domácího násilí sociologická sonda klientek o.s. ROSA rok 2003 V roce 2003 se na Informační a poradenské centru ROSA obrátilo 130 nových klientek,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU MUDr. Petr Možný Formulace případu Výsledkem procesu vyšetření by měl být individuální popis pacientova problému, zahrnující jeho vznik a vývoj a vysvětlující,

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

v léčbě úzkostných poruch

v léčbě úzkostných poruch Systematická desenzibilizace v léčbě úzkostných poruch Tvůrce metody: Joseph Wolpe, JAR, 1958 Teoretický základ metody: Teorie klasického a instrumentálního podmiňování (I. P. Pavlov, J. B. Watson, B.

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Project ipu Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Projekt ipu > Po 10 letech spolupráce v RWE v Německu byl do ČR rozšířen projekt pomoci po závažných incidentech ve spolupráci

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému. - Konzultace a terapie Individuální konzultace a poradenství individuální terapeutická práce dle potřeb klienta Podpora a vedení v integračních, separačních a léčivých procesech v jeho duši i těle, zohledňující

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Kogn ogn t i ivn vn rest s ruk u t k ur u ali al z i ace

Kogn ogn t i ivn vn rest s ruk u t k ur u ali al z i ace Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Úvod - edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky

Více

Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí

Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí Nezavírejte oči před domácím násilím konference k 10. výročí vzniku azylového domu pro matky s dětmi a ženy v tísni v Kroměříži Mgr. Jitka Čechová

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Domácí násilí a děti

Domácí násilí a děti Domácí násilí a děti Přítomnost dětí při domácím násilí má podle odborných poznatků zhoubný vliv na jejich psychický a sociální rozvoj. Jsou vystaveny psychickému týrání jako svědci útrap týrané osoby

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno XIX. Neonatologické setkání XIII. Hanákovy dny 3. - 5. června

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

26. 5. 2014. Zahajovací konference Programu CZ13

26. 5. 2014. Zahajovací konference Programu CZ13 26. 5. 2014 Zahajovací konference Programu CZ13 Alternativ til Vold Alternativa násilí PhDr. Barbora Jakobsen Klinická psycholožka ATV Tromsø Norsko Plán přednášky Historie ATV, domácí násilí v Norsku

Více

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN 1 Syndrom vyhoření obecně Projevy Faktory vzniku Specifická zátěž Jak se chránit proti SV? Protistresové faktory Orientační test na našem

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Netolismus: chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení. Veronika Křičková

Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení. Veronika Křičková Vyuţití kognitivně behaviorální terapie v době kojení Veronika Křičková Proč KBT v období kojení? Narození dítěte obecně radostná doba, v reále přinášející disstres Strach, úzkost, beznaděj, zlost, pocity

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová V roce 2008 proběhlo první školení DBT v Praze Cílem se stalo vyškolit tým v metodách

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p Příznaky šikany: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť

Více

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013 RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci Pardubice 2.12.2013 Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více