hranice pøedsudky lhostejnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hranice pøedsudky lhostejnost"

Transkript

1 PØES ročník II / číslo 5 hranice pøedsudky lhostejnost cena 10 Kč Máme co říct! aneb Memorandum žen z etnických menšin Uprchlictví a gender aneb Nestačí mluvit o ženách Jak se do Česka volá, tak se z Česka utíká

2 Nechceme, aby mizeli! Právě držíte v rukou jubilejní páté číslo časopisu PŘES. Jubilejní nejen číslovkou ve svém záhlaví, ale především ročním výročím jeho vycházení. Bilancuje však nejen časopis, ale i celá kampaň NESEHNUTÍ zaměřená na pomoc uprchlíkům, kterou jsme začali na konci roku To bylo tak... Dobrý den, dostali jsme na vás kontakt, že nám pomůžete. Jsme uprchlíci z Čečenska a hrozí nám, že nás z České republiky vyhostí zpět do války. Navíc policie na nás připravila past, seděli jsme několik dní ve vězení v mokrých šatech a teď nám říkají, že se našimi žádostmi o azyl vůbec nebudou zabývat. Co máme dělat?...tak takhle to tedy bylo. Dvojice čečenských uprchlíků vyprávějící v kanceláři NESEHNUTÍ svůj příběh o životě v jejich zemi, o válce a začistkách, o zabíjení, mučení, teroristických útocích a únosech, o dlouhé cestě přes Kavkaz, Rusko, Polsko do Čech, o úplatcích pro policii, celníky, úředníky, vojáky, vzbuzovala soucit, ale i jistou míru nedůvěry. Je skutečně možné, aby český stát odmítal pomoci lidem, kteří prchají ze země, kde zuřil dobře známý válečný konflikt? Je možné, aby policie českého státu asistovala skupině uprchlíků a doprovázela je na zelenou hranici, aby v momentě, kdy uprchlíci chtějí požádat o azyl v sousední zemi, proti nim tvrdě zakročila a s odůvodněním, že porušili zákon, udělila všem těmto lidem vyhoštění z ČR? Je skutečně možné, že státní úředníci ministerstva vnitra napíší do svých zamítavých rozhodnutí těmto uprchlíkům formuli neexistuje překážka vycestování? Do Čečenska, dodávám. Ověřováním informací od uprchlíků zjišťujeme, že jejich tvrzení jsou nejen pravdivá, ale že podobný osud postihl více než dalších šest desítek uprchlíků a že tedy nejde jen o jakési excesy, ale o systémový přístup. Zahajujeme kampaň, tiskové konference, petice, demonstrace, analýzy, právní podání, dopisy na státní instituce, návrhy zákonů, návštěvy v táborech, propagační akce, neformální setkání s uprchlíky atd. Díky podpoře od spřátelených organizací i části veřejnosti a díky velké mediální publicitě nakonec ke skutečnému vyhoštění Čečenců nedošlo. Vysoce postavený ministerský úředník celou kauzu shrnul slovy: propásnuli svoji šanci a stát počká, až zmizí. Narozdíl od tohoto úředníka však lidé, kteří se podílejí na uprchlické kampani NESEHNUTÍ Bezpečí pro uprchlíky, nechtějí, aby uprchlíci (bez ohledu na to, z jaké země pocházejí), kteří v České republice hledají ochranu před nespravedlivým pronásledováním či válkou, museli mizet v síti převaděčských mafií. Když jim stát není schopen dát šanci na důstojný život, je na nás se o to pokusit. Nechceme, aby ztráceli důvěru v to, že i v našem koutku světa, mohou najít pomoc. Chceme poskytnout lidem, kteří se ocitli v nouzi, nejen soucit, ale i pomocnou ruku při těžkých začátcích v nové zemi, prostředí, kultuře. Žádná země není od nás tak daleko, aby nás nezajímal osud lidí, kteří z ní dorazili až k nám v obavě o svůj život. Proto jsme z původně jednorázové aktivity, která pomohla desítkám lidí, začali aktivitu která bude pomáhat dalším a dalším. Součástí této aktivity je i tento časopis, jehož titul PŘES hranice, lhostejnost, předsudky vyjadřuje to nejpodstatnější. Že tato aktivita má smysl, se projevuje v podpoře, které se nám dostává od desítek dobrovolníků a dobrovolnic, odborníků PØES hranice PØESpøedsudky PØESlhostejnost Čtvrtletník PŘES vydává NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ NESEHNUTÍ, Údolní 44, Brno, tel./fax: , Názory přispěvatelů/ek nemusí vyjadřovat stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce: Miloš Hotař, Jiří Koželouh, Lubor Kysučan, Radim Ošmera, Zuzana Šilhanová, Milan Štefanec Rediguje Milan Štefanec Sazba: Dušan Rosenbaum Jazykové korektury: Radim Ošmera Překlad textu: Eva Malenová Grafické korektury: Radim Ošmera a Milan Štefanec Kresba na titulní straně Zdeňka Řezbová bez názvu Registrace: MK ČR E Tištěna verze: ISSN On-line verze: ISSN Vydání časopisu podpořila Nadace Český literární fond. Vytištěno na recyklovaném papíře. a odbornic, zástupců médií, nevládních organizací, lidí, kteří nás všemožným způsobem podporují...včetně Vás čtenářů a čtenářek PŘESu. Za tuto podporu Vám všem patří velký dík. Že se naše činnost a Vaše podpora nemíjí účinkem, dokazuje i odezva u samotných uprchlíků, kteří rádi vzpomínají na společně strávené chvíle při volnočasových aktivitách v táboře, na společné výlety, poděkování za pomoc při jejich těžkých začátcích v ČR, za informace o jejich zemi šířené v našem i Vašem časopise. Jednou z nich je i nedávná zpráva od jedné uprchlické rodiny, která nyní, poté co neuspěla se svojí žádostí o azyl v ČR, spokojeně žije u našich západních sousedů a která jako projev díků za naši pomoc, pojmenovala nejnovější přírůstek do své rodiny jménem jednoho z redaktorů tohoto časopisu. Připojila též přání společného setkání v jejich rodné zemi, kde to snad jednou bude možné... Obsah Milan Štefanec Autor je aktivista kampaně NESEHNUTÍ Bezpečí pro uprchlíky. ŽENY NA ÚTĚKU: Máme co říct! aneb memorandum žen z etnických menšin... 2 Uprchlictví a gender aneb Nestačí mluvit o ženách... 3 Ženy bez budoucnosti... 5 Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce... 8 ŽENY ZA LIDSKÁ PRÁVA: Je velmi důležité, jak se u nás uprchlíci budou cítit, říká Věra Roubalová... 9 Ti muži, kteří začali válku, nyní sami vedou mírové rozhovory..., říká představitelka Asociace žen Abcházie Natella Akaba PŘES HRANICI (ZÁKONA): Pohled z druhé strany aneb Ze života převaděče Jak se do Česka volá, tak se z Česka utíká MEZI PARAGRAFY: Český cizinecký zákon v proměnách měsíců Anketa část třetí ODJINUD: Migrace v Tádžikistánu Humanita končí na Sahaře? Co se událo v kampani Bezpečí pro uprchlíky?

3 Máme co říct! aneb Memorandum žen etnických menšin Otázky rovných příležitostí, pohledu na společnost z hlediska genderu či ženského vidění světa se stávají v našich krajích stále známějšími a diskutovanějšími. Dobrou zprávou je, že jsme se na životní hodnoty a na vlastní pohled na veřejné dění začali ptát také žen imigrantek, žadatelek o azyl, azylantek a žen z etnických menšin. Ty všechny jsou totiž v mainstreamových aktivitách a programech na podporu rovných příležitostí mezi muži a ženami či na podporu žen samotných stále často opomíjeny. A přitom tu žijí, podílejí na tvorbě občanské společnosti, obohacují naši kulturu, vychovávají další generace dětí, a mají tak v naší společnosti nezastupitelné místo. Moc o nich ale nevíme. Často mohou tyto ženy s jejich rodinami připomínat jakýsi lakmusový papírek měřící úroveň vyspělosti naší občanské společnosti, stupně demokracie a schopnosti tolerance a otevřenosti, ale bohužel také diskriminace a xenofobie. V dubnu 2005 se v Kostelci nad Černými lesy sešlo 70 žen, které pocházejí z celkem 33 zemí světa, ve kterých se vyskytovaly a vyskytují v různých fázích svého života. Všechny dnes žijí na území Evropy, převážně Evropské unie. Šlo o uprchlice z Afghánistanu, Čečenska, Angoly či Gruzie; o migrantky ze Surinamu, Indonésie, Filipín či Keni; o zástupkyně romské menšiny v několika evropských zemích; o gagauzské ženy žijící v Moldavské republice zkrátka o všechny ženy, které měly a mají co říct k tématu setkání, kterým byly ŽIVOTNÍ A DUCHOVNÍ HODNOTY ŽEN JAKO KLÍČ K TOLERANTNÍ, MULTIKULTURNÍ A MNO- HONÁBOŽENSKÉ EVROPĚ KAŽDODENNÍ ŽIVOT ŽEN Z ETNICKÝCH MENŠIN V EVROPĚ. Čtyři dni společné práce, sdílení osobních příběhů, předávání si zkušeností a diskusí vyústily v sestavení MEMORANDA ŽEN Z ETNICKÝCH MENŠIN. Jde o publikaci, která je jakýmsi vzkazem těchto žen majoritní společnosti. V souvislosti s hlavním tématem setkání se na 34 stranách zabývá rolí muslimských žen v Evropě ve světle současné vlny islamofobie, tématem spirituality v každodenním životě s ohledem na odlišné kulturní a náboženské tradice, otázkou hranice mezi integrací a asimilací, tématem žen ve válečných konfliktech atd. Neméně podstatnou je politická část publikace, tedy reflexe současné situace v Evropě z hlediska rovných práv a příležitostí menšin, rovnosti v přístupu ke zdravotní péči, sociálním službám a ke vzdělání. Dotýká se i palčivého problému diskriminace (navíc dvojí tedy z důvodu etnické příslušnosti či náboženství a zároveň z hlediska pohlaví) a rasismu. Na základě vlastních zkušeností a poznatků sestavily ženy prohlášení, ve kterém samy navrhují opatření, která by měla přispět k efektivnější integraci menšin a eliminaci diskriminace. Adresují je jak orgánům EU a státní správy členských zemí, tak ostatním ženám z etnických menšin, které žijí v Evropě. Šestero naléhavých otázek Ženy identifikovaly šest oblastí, které ve svém každodenním životě považují za problematické a které jim ztěžují život, a je tedy nutné je řešit na místní i celospolečenské úrovni. Jsou jimi: ozdravotní PÉČE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY oškolství A VZDĚLÁVÁNÍ ootevřený RASISMUS A DISKRIMINACE NA VEŘEJNOSTI I V ZAMĚSTNÁNÍ onedostatek INFORMACÍ ozávislost A ZACHOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI onelegální MIGRACE Jako nejcitlivější a nejzávažnější téma z diskusí vyplynulo trauma ze ztráty důstojnosti, naděje a naprosté závislosti na mocných, které se týkalo žen-uprchlic, které prošly či pobývaly v uprchlických táborech. Šokující byly také příběhy z českých nemocnic: Mému synovi bylo špatně, a tak jsem jej vzala do nemocnice. Zatímco já jsem Romka na první pohled, můj syn nemá snědou pleť, a proto není na první pohled jednoznačné, zda je příslušníkem romské menšiny, či nikoli. Do nemocnice jsem šla s ním, a asi proto se ho nejdřív zeptali, zda je také Cikán. Následně nás nechali dvě hodiny čekat a po krátkém vyšetření prohlásili, že je zdravý a že máme jít domů. Další den s ním šla znovu na Naše místo v evropské společnosti je nezastupitelné! Účastnice setkání žen z etnických menšin v tradičních oděvech svých kultur. Foto: archiv EKS ŽENY NA ÚTĚKU vyšetření naše přítelkyně, neromka. Po vyšetření ho ale opět poslali domů. Večer syn ztratil vědomí, a tak jsem ho s pomocí mé české přítelkyně, která měla v nemocnici příbuzného lékaře, znovu odvezla. Po dalším vyšetření se ukázalo, že má zánět mozkových blan. Zachránili jej na poslední chvíli. Já jsem raději zůstala v autě a do nemocnice tentokrát vůbec nešla, abych synovi nesnížila šanci na adekvátní léčbu. Všechno vyřizovala má bílá přítelkyně. Rasismus a diskriminace každodenní realita napříč Evropou? Elisa, Holandsko: Jednou jsem přišla do čekárny, kde byli rodiče s dětmi. Děti se mi začaly pošklebovat a vysmívat a rodiče je při tom nechali. Tak jsem si sedla a pouze se na ně dívala. Řekla jsem si, že na rozdíl od nich mám slušné vychování. Nemá cenu se chovat stejně. Často slýchám na veřejnosti poznámky typu: Makak přišel opice přišla.. Elen, Česká republika: Zašla jsem si mezi dvěma pracovními schůzkami do restaurace na coca-colu. Číšník mi otevřeně řekl, že mě neobslouží, protože jsem Romka. Toto mě skutečně rozzlobilo. Zrušila jsem všechny schůzky a rozhodla se čekat tak dlouho, až mi nápoj přinese. Nevydržel a po dvou hodinách mě obsloužil. Muslimské ženy v Evropě: Emancipace po našem Často se stává, že naše západní civilizace má tendenci interpretovat svůj pohled na věc jako jediný správný. Velmi diskutovaným tématem je v tomto ohledu pohled na muslimské ženy, často zahalené v šátku, které potkáváme na ulicích. Mnohé nemuslimky s nimi soucítí a považují je za utiskované či týrané ženy pouze na základě toho, že dávají najevo svou náboženskou příslušnost a zahalují se. Šátek je prý symbolem útlaku. Rabbeha, muslimská feministka z Belgie k tomu říká: Jako muslimka se mohu emancipovat na základě svého náboženství a to mi dává sílu skloubit oba světy. Svět moderní západní civilizace, který mi poskytuje svobodu, sebedůvěru a samostatnost (ale přináší i mnoho negativních aspektů) s kulturní a náboženskou tradicí Maroka, kterou jsem získala od svých rodičů a které v některých případech musím čelit. Díky své 2

4 ŽENY NA ÚTĚKU spiritualitě jsem sama sebou. Jsem muslimka a Belgičanka. Mohu se plnohodnotně podílet na společenském životě, aniž bych popírala sebe samu. Islám nabízí alternativu, dává ženě možnost být rovna muži. Je důležité, aby četla Korán a nalézala v něm podporu pro vlastní emancipaci. Muslimské ženy, a převážně mladší generace, nechtějí být spatřovány jako oběti, ale jako samostatné osobnosti s vlastní odpovědností. Chtějí spoluutvářet tolerantní Evropu. Nejsilnější zbraní je pro ně být samy sebou... Úryvek ze vzkazu žen z etnických menšin orgánům EU a zaměstnancům/kyním státní správy Ve spolupráci s nevládními organizacemi zabývajícími se migranty proveďte analýzu postojů a interkulturní senzitivity mezi úředníky/cemi státní správy, kteří pracují s migranty. Následně vytvořte a zaveďte komplexní vzdělávání v interkulturních, psycho-sociálních a komunikačních dovednostech pro tyto zaměstnance. Pouze informovanost, vhled do problematiky a senzitivní přístup eliminuje aroganci a z ní vyplývající diskriminaci migrantů ze strany státních institucí Úryvek ze vzkazu ostatním ženám Nemlčte, když se Vám děje bezpráví. Jste rovnoprávné a máte svou důstojnost! Braňte se diskriminaci! I ve vlastní rodině. Diskriminace žen je v Evropě zakázaná. Domácí násilí a nerovné postavení v rodině nepatří do žádné kulturní tradice světa! Spojte se s nevládními organizacemi zabývajícími se těmito tématy. Buďte aktivní a otevřené novým věcem a poznávání kultury hostitelské země. Nečekejte až první krok udělá někdo jiný. Neupínejte se pouze ke svým tradicím a zvykům. Bojujte s vlastními předsudky vůči jiným kulturám a jejich tradicím. Důležitý je oboustranný respekt a vzájemné osobní poznání. Je toho skutečně mnoho, co během čtyř dní na setkání v Kostelci bylo řečeno. Vzkaz oněch 70 žen ze všech koutů světa, které v Evropě žijí (a které v reálu reprezentují mnohem větší počet žen), je ale jednoznačný....evropa je velká a ekonomicky stále silnější! My chceme také přispět k sociální, spravedlivé a mírumilovné Evropě. Naše zkušenosti s rasismem a diskriminací, náš pohled zdola, ale i naše síla a spiritualita jsou těmi nejlepšími přísadami, které můžeme nabídnout. I my máme své místo v evropské společnosti. Něco nabízíme, ale zároveň i něco očekáváme. Očekáváme rovné postavení, respekt a stejná práva. Nabízíme aktivismus a plné zapojení se do rozvoje občanské společnosti. Čím více se budeme žen z etnických menšin ptát, naslouchat jim a plnohodnotně je zapojovat do chodu společnosti, tím jasnější a stabilnější bude jejich role, a to nejenom ve veřejném prostoru, ale i v rodině. Napříště bude mnohem užitečnější se jich nejdříve zeptat než je začneme blahosklonně integrovat. Mají toho totiž hodně co říct! Memorandum žen z etnických menšin je zdarma k dispozici v kanceláři EKS, Žitná 45, Praha 1, Tel: v češtině, angličtině či holandštině nebo v internetovém knihkupectví Gender Studies na: Ivana Šindlerová Koordinátorka ženských projektů Evropská kontaktní skupina v ČR EKS Evropská kontaktní skupina v České republice je nezisková organizace, která se zaměřuje na problematiku dopadu ekonomické transformace a globalizace na životní podmínky, postavení a roli žen ve společnosti. Prioritními tématy jsou ženy z etnických menšin v Evropě a jejich postavení a role ve většinové společnosti; ženy na trhu práce a partnerství a spolupráce mezi ženskými organizacemi na lokální, národní a mezinárodní úrovni jako klíčová strategie pro efektivní řešení současných problémů žen v Evropě. Uprchlictví a gender aneb Nestačí mluvit o ženách Gender (někdy se do češtiny překládá jako rod ) je koncept, který poukazuje na skutečnost, že to, co v dané společnosti znamená být ženou či mužem, zdaleka není věc předem, natož pak biologicky, určená. Naopak, význam ženství a mužství a s ním spojená očekávání a společenská prestiž se mění, stejně tak jako se mění jejich individuální prožívání a praxe v různých historických, politických a kulturních kontextech. A v neposledním, gender je kategorie vztahová. To znamená, že například význam mužství je do značné míry založen na negaci toho, co je asociováno s ženstvím a naopak. Vyplývá z toho také, že pokud se snažíme pochopit a měnit situaci žen v dané společnosti, musíme nutně přihlédnout k postavení mužů. Jinými slovy, změna pouze na jedné straně těžko přinese kýžený výsledek. Muži, ženy a migrace V sedmdesátých letech dvacátého století (zejména díky vlivu feministického hnutí šedesátých let) byli mnozí vědci upozorněni na fakt, že výsledky jejich studií mají jen omezenou platnost. Ve většině případů totiž popisovali migrující muže a svá zjištění pak zobecňovali na celé populace migrantů. Nezohledňovali skutečnost, že ženy často migrují z jiných důvodů než muži. Například ve snaze vymanit se z prostředí, kde je tolerováno násilí na ženách nebo kde ženy mají obtížný přístup ke vzdělání a profesionální kvalifikaci. Ženy také mohou migraci prožívat výrazně jinak než muži. Například pro mnohé migrantky znamená odchod z domova příležitost a také nutnost poprvé v životě pracovat ve veřejné sféře, jejich nejistá společenská pozice je často jejich okolím zneužívána k sexuální diskriminaci. Lze tedy obecně říci, že: (1) genderové ideologie a z nich plynoucí odlišné postavení žen a mužů ve společnosti ovlivňují migrační procesy. Prostým důkazem je například fakt, že zatímco emigrace z Pákistánu je převážně doménou mužů (ženy migrují téměř výhradně spolu s dalšími rodinnými příslušníky), z Filipín země srovnatelné ekonomické úrovně a emigračního potenciálu odchází převážně mladé svobodné ženy. Jedním z důvodů je, že v Pákistánu, je pohyb samotných žen vnímán Z Dagestánu a Ukrajiny do Zbýšova Foto: Kateřina Krásová 3

5 ŽENY NA ÚTĚKU jako ohrožení jejich cti. Na Filipínách měla na mobilitu žen zásadní vliv přítomnost nadnárodních korporací. Jejich manažeři identifikovali mladé ženy jako zručnou, relativně poddajnou a snadno vykořisťovatelnou skupinu pracovníků. To mělo za následek rozsáhlou migraci mladých žen v venkova do měst a posléze i za hranice země. (2) Na druhou stranu je důležité zdůraznit, že zkušenost migrace také ovlivňuje a transformuje genderové vztahy v rodinách a komunitách migrantů migrantky často přijímají roli živitelek rodiny v situacích, kdy si jejich partneři nedokáží najít práci a propadají depresi a pasivitě. Migrace, a to platí zejména pro případ nucené migrace, také může ženy izolovat od podpůrných sítí jejich příbuzných ponechaných doma či jinde ve světě. Rozšířená rodina je pro mnohé ženy klíčovou podporou ve vedení domácnosti, výchově dětí a často také jedinou ochranou před násilím ze strany manžela. Konkrétní dopady Tolik na úvod k důležitosti gender pro studium migrace. Podívejme se nyní blíže na případ uprchlictví. I zde se často setkáváme s výroky o uprchlících pouze v mužském rodě, jako by byli muži jakousi univerzální skupinou lidí na útěku. Děje se tak i v čase, kdy statistiky Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky dokazují, že ženy představují až 48 procent všech uprchlíků ve světě. Přehlížení žen, jakožto aktérek v procesech vynucené migrace, mělo a stále má zásadní dopady na jejich postavení v zemích, kde hledají útočiště. V mnoha evropských státech například podává žádost o azyl hlava rodiny, za kterou je ve většině případů považován muž. Ženám a dětem je přidělena omezující nálepka: závislé osoby, která jim brání domáhat se individuálně svých práv a vrhá je do skutečné závislosti na manželovi a otci. Od počátku devadesátých let dvacátého století se objevují i pozitivnější signály. Mnozí si uvědomují, že Ženevská konvence platná od roku 1951 byla psána s představou uprchlíka = muže v pozadí, a proto není schopná reflektovat určité typy pronásledování, před kterými utíkají ženy. V Kanadě, Austrálii, Spojených státech a ve Velké Británii byla přijata doporučení k genderově uvědomělému vedení azylové procedury a posuzování žádostí o azyl. Několika ženám byl na základě těchto doporučení udělen azyl například proto, že utíkaly před domácím násilím, před kterým je legislativa a instituce jejich země původu nemohly efektivně ochránit. Důvodem k udělení azylu také mohlo být odepření základních lidských práv, jak tomu bylo například v Afghánistánu za vlády extremistického hnutí Taliban. Počet azylů udělených na základě genderové diskriminace či obavy z genderově motivovaného násilí však zůstává žalostně nízký. V době, kdy je přístup Po kobercovém bombardování Grozného v zimě 1994/5 se ze statisíců obyvatel města stali uprchlíci, kteří se na dlouhá léta usadili ve stanových táborech v Ingušsku. Nejtěžší je ztráta domova a jakéhokoliv zázemí pro staré ženy. Foto: Petra Procházková vyspělých zemí k uprchlíkům stále více restriktivní a kdy často nejsou naplňovány ani základní standardy Ženevské konvence, je proto předčasné hýřit optimismem. Gender a uprchlictví v České republice Pro základní informaci se nejprve podívejme na genderové rozložení dospělých žadatelů o azyl. Z celkového počtu osob, které v roce 2004 podaly v České republice žádost o azyl, představovaly ženy 34 procent. Genderové rozložení ve čtyřech nejčastějších státních občanstvích žadatelů za rok 2004 viz tabulka. Zdroj: Český statistický úřad, 2004 Ačkoli Česká republika formálně nepřijala žádná genderově senzitivní opatření o vedení azylové procedury. Určité skupiny žadatelů jsou definovány jako zranitelné a dostává se jim v některých ohledech zvláštní péče. Přijímací středisko Vyšní Lhoty s karanténním režimem je toho příkladem. Před několika lety zde byl zaveden tzv. systém chráněných zón, který zajišťuje oddělené a střežené ubytování například pro samotné ženy s dětmi i bez dětí, pro rodiny s dětmi nebo pro hendikepované žadatele. Při své návštěvě střediska letos v srpnu jsem se zeptala několika žadatelek, jak jsou s tímto systémem spokojeny a od všech se mi dostalo pozitivní reakce. Cenily si toho, že ony samy se mohou pohybovat po areálu střediska neomezeně, a mohou tak navštěvovat standardní zónu, kde jsou ubytováváni zejména samotní muži. Když si však jejich společnost nepřejí, mohou se přesunout do chráněné zóny, kde za nimi muži nesmějí. V jiných oblastech jsou však ženy vystaveny diskriminaci a jejich přístup ke službám, které jim ze zákona náleží, je omezen. Například žadatelky i azylantky s malými dětmi často nemohou navštěvovat kurzy češtiny, protože nemají přístup k náhradní péči o děti. Ve většině azylových zařízení není možné požádat o vyšetření lékařkou, což některým ženám, pro které je obtížné nechat se vyšetřit lékařem, omezuje přístup ke zdravotní péči. Podobná je situace při interview s úředníky odboru azylové a migrační politiky, kteří rozhodují o udělení či spíše o neudělení azylu. Ne vždy má žadatel či žadatelka štěstí vést interview ve svém rodném jazyce s tlumočníkem, natožpak vyžádat si k rozhovoru osobu stejného pohlaví, pokud se hovoří o citlivých tématech, jako je zkušenost znásilnění. Je však třeba zdůraznit, že přílišné zaměřování se na zvláštní potřeby žen může mít nejméně dva nezamýšlené důsledky: (1) Vytváří to falešný dojem, že uprchlické ženy mají stejné problémy a stejné potřeby jen proto, že jsou to ženy. Bylo by mylné předpokládat, že devatenáctiletá matka dvou dětí z východního Slovenska bude mít mnoho společného s čečenskou ženou středního věku, která vyrostla v Grozném. Nechci říci, že si tyto dvě ženy nemohou vzájemně porozumět, domnívám se však, že je nesmyslné snažit se jejich problémy vtlačit do jedné kategorie problémy uprchlických žen. (2) Přílišné zaměřování se na zvláštní potřeby žen může také vést k zanedbávání potřeb mužů. I když jen zřídka spadají do kategorie zranitelní, jejich situace by se tak v mnoha ohledech dala poměrně výstižně popsat. Co je totiž pro mnoho uprchlických mužů v sázce, je jejich sebeúcta a pocit užitečnosti v situacích, kdy vinou restriktivnímu zákonu nemohou rok od zahájení azylové procedury legálně pracovat, a snažit se tak vytrhnout se z pasivity a beznaděje uprchlických táborů. Mnozí propadají depresím, začínají kouřit a pít, snaží se všemožně zabít čas. Mají k tomu ovšem velmi omezené prostředky z kapesného 16 korun na den se toho moc pořídit nedá. Stává se, že se soustředí na své potřeby na úkor rodinných financí. Tato situace pochopitelně vyvolává nevoli na straně žen a vede ke konfliktům. Ty se často ve stísněných táborových pokojích stávají konflikty násilnými. Pan Izraeljan psycholog, který již více než pět let dojíždí do českých pobytových středisek pozoruje mezi uprchlickými muži výrazný nárůst násilného chování vůči jejich partnerkám a dětem. Je to však problém, o kterém se v uprchlických 4

6 ŽENY NA ÚTĚKU táborech mluví jen výjimečně. Vztah nedůvěry a někdy až nechuti mezi uprchlíky a těmi, kteří jim mají pomáhat se zvládáním jejich obtížné situace, k jeho řešení nepřispívá. Naopak, uzavírá oběti násilí do izolace. Příklad domácího násilí v rodinách uprchlíků nás vrací zpět na začátek tohoto textu podtrhuje totiž nutnost jednat s uprchlickými ženami a muži s pochopením pro vztahy, ve kterých žijí. Problém násilí v rodině nelze řešit pouze prací s oběťmi ve většině případů ženami a dětmi. Je třeba pochopit, proč k násilí dochází. Co jsou jeho spouštěče, dochází-li k němu poprvé nebo zdali se dlouhodobě opakuje. K tomu je nutné nejen zabývat se aktuální situací násilníka a jeho motivy k násilnému jednání, ale také zohlednit společenský a kulturní kontext, ze kterého rodina přichází. Konkrétní životní podmínky rodiny, ať už v uprchlickém táboře či v soukromém ubytování, hrají klíčovou roli v řešení tohoto problému. Držení uprchlíků roky v nejistotě, zákaz legálně pracovat po celý rok jejich života a s tím související tlak na přesun do sféry ilegality tento problém spíše podněcují. Alice Szczepaniková Autorka je doktorandkou na katedře sociologie na University of Warwick ve Velké Británii a členkou redakční rady Migrace online. Doporučená literatura k tématu gender a uprchlictví (tituly jsou dostupné v knihovně Multikulturního centra Praha, Indra, D. M. (1999). Engendering forced migration: theory and practice. New York: Berghahn Books. Bhabha, J. (1999). Embodied rights: Gender persecution, state sovereignty and refugees. In N. Yuval-Davis & P. Werbner (Eds.), Women, citizenship and difference (pp ). London and New York: Zed Books. Korač, M. (1999). Refugee women in Serbia: Their experiences of war, nationalism and state building. In N. Yuval-Davis & P. Werbner (Eds.), Women, citizenship and difference (pp ). London and New York: Zed Books. Internetové zdroje: UNHCR: Comparative analysis of gender-related persecution in national asylum legislation and practice in Europe Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons Volně přístupný online časopis: Forced Migration Review, speciální číslo věnované gender a uprchlictví z roku Human Rights Watch: Refugee and Internally Displaced Women; Gender-Based Asylum Claims Ženy bez budoucnosti Česká společnost je xenofóbní, nepohostinná a pokrytecká Chtěla bych jít do Rakouska. Tady nás nechcete. Tam nás taky nechtějí, ale tváří se, že jim zas až moc nevadíme. Navíc mají nějaký lepší zákony a ti, kteří si azyl zaslouží, ho dostanou. Fatima je už pár týdnů za hranicemi. V Čechách byla několik kroků před završením azylové procedury, ale nevěřila už žádným slibům, ani ujištěním, že všechno dobře dopadne. Odmítala navštěvovat depresivně vyhlížející budovu cizinecké policie na Olšanské a pak se hroutit. Prosit úřednice, aby jí odpověděly na otázky, kterým nerozumí. Stěhovat se z jednoho bytu do druhého, protože sousedi nechtějí mít za stěnou Čečence, anebo proto, že majitel zvyšuje nájemné do výšin skutečně astronomických. Každý uprchlík v Čechách brzy pochopí, že zde není vítán, jen se musí k této tvrdé pravdě dobrat sám, protože otevřeně mu to oficiální místa neřeknou. Soustředí se tedy na sliby a pokrytecké házení byrokratických klacků pod nohy. Fatima porušila zákon, protože nenašla legální cestu, jak žít a pracovat v České republice, stejně jako ji nenašly tisíce jiných. Žena bez manžela, zato se dvěma dětmi, se netěšila příliš velkému pochopení ani mezi svými krajany v uprchlických táborech, kterých prošla řadu. Porušovala tedy nejen zákon, ale i přísná tradičná pravidla slušného chování dodržovaná na Kavkaze. Byla stále zmatenější a i ti, kteří se jí snažili pomáhat, jí měli nakonec dost. Lezla všem na nervy, chodila pozdě na schůzky, ztrácela dokumenty, lhala a podváděla. Naučila se to všechno během mnohaměsíčního pobytu u nás a ke konci své české anabáze si už přála jediné aby se nemusela vrátit do Čečenska a mohla co nejdřív odejít z Čech. Kamkoliv. Žádná z žen, kterou jsme oslovily, aby nám vyprávěla, jaké to je být uprchlicí, s námi Pákistán. Žena, které při ničivém zemětřesení zahynula celá rodina, zbylo jí ze sedmi dětí jen jedno. V jediný den se z ní stala uprchlice. Foto: Paikar 5

7 ŽENY NA ÚTĚKU nechtěla mluvit. Ze strachu před úřady, které se prý za jakoukoliv kritiku mstí kladením ještě větších překážek v průběhu azylového řízení, z ostychu odhalovat se před českou veřejností, která k nim nemá zrovna nejpozitivnější vztah, a ze vzteku nad tím, že rozhovorů už rozdaly hromady a nikdy se nic nezměnilo. Mají trochu pravdu. Jejich příběhy jsou si podobné, nikoho už dávno nedojímají, vyprávění o válkách mají lidé dost a staré hrůzy překrývají stále nové a nové katastrofy. Ženy muslimky, které se ocitly v ČR, se navíc v poslední době střetávají s rostoucí averzí vůči islámu, po řadě teroristických útoků vlastně pochopitelné. Ženy páni situace Integrace, to protivné slovo, znamená dlouhý a obtížný proces. Je to příběh o ztrátě kořenů a hledání nových. Příběh o touze někam patřit, ale i o touze uchovat si vlastní tradice a kulturu. Znám jen několik málo jedinců, kterým se to daří čečenská rodina, která se usadila v Olomouci, dva bratři z afghánského Kábulu s manželkami, kteří si otevřeli v Praze restauraci. Osamocené ženy - uprchlice, kterým by se podařilo prorazit u nás podobně, jako se to dařilo kdysi českým emigrantkám v zemích západní Evropy a v USA, jsou vzácnou výjimkou. A ty, které přišly se svými manžely, mají dokonce o starost navíc. Muži z islámských zemí se často hroutí, protože neschopnost postarat se o rodinu je obrovská potupa. Automaticky se pak stane, že motorem při jednání s úřady je právě žena. Muž toho již není schopen. Žena se také více snaží naučit se česky a v řadě rodin ona mluví, muž zarytě mlčí a drží se zuby nehty své mateřštiny. Pak ona musí jednat s právníkem i s byrokraty, s učitelkou hovořit o tom, jak děti prospívají a s ostatními spoluuprchlíky řešit, kdo zašlapal chodbu, rozbil světlo na chodbě, zmlátil černošského chlapečka a osahával nezletilou dceru sousedů z vedlejšího bloku. Tamara...Muži tady utíkají od rodin častěji než dřív. Já je z ničeho neviním, spíš je lituji. Třeba už se nemohou dívat na vlastní bezmocnost, a dokud nedokáží rodině pomoci, nechtějí být na očích. Je pro mne nakonec jednodušší nakrmit devět dětí než devět dětí a jednoho chlapa k tomu, který ti ještě jen leze na nervy. Naši muži teď přišli o to, co pokládají v životě za ze všeho nejdůležitější. O vlastní důstojnost, která je u nás opřena i o schopnost materiálně zajistit svou rodinu. No a ženy pokládají za nejdůležitější něco jiného své děti. Aby je zachránily, jsou ochotny podniknout cokoli. Třeba se i ponížit. Muž vždycky nejdřív přemýšlí o sobě, pak o druhých... řekla mi kdysi moje přítelkyně Tamara, která k nám přišla z čečenského Grozného a nakonec litovala, že opustila rozbombardované město. Po dvou letech nečinnosti prostřídané hysterickými záchvaty jednotlivých členů rodiny získala ona, muž i děti azyl. Další měsíce strávené na okraji Ústí nad Labem v domě s několika dalšími azylanty, kteří se měli integrovat, ale nevěděli vůbec jak na to, z ní udělali hubenou stárnoucí věčně nervózní ženu. Hledala práci, nevzali ji ani jako uklízečku. Manžel zuřil a nehledal nic. Stokrát ho odmítli, naposledy v nejmenovaném lázeňském městě s tím, že lázenští hosté by si nepřáli ve městě žádné Čečence, takže by kazila rodina letovisku image. Tamara, absolventka vysoké školy ekonomické v Grozném, dotlačila rodinu do Prahy. Potkala jsem jí onehdá v Tescu. Měla jsem košík přetékající pracími prášky, sýry a sušenkami, ona v něm měla jen dva chleby a tři mléka. U vchodu visely inzeráty: Hledáme prodavačky i brigádníky na zakládání do regálů. Šla se optat výbornou češtinou s roztomilým přízvukem. Odmítli ji slušně, ale rázně a velmi rychle. Šla jsem se zeptat já. Přijali by mne od druhého dne. Nemám totiž roztomilý přízvuk. Válečná minulost a česká realita Před šesti lety založila psychoterapeutka Věra Roubalová v uprchlickém táboře v Červeném Újezdě něco, čemu říká ženská skupina. Asi nejtěžší pro mne je pozorovat, jak ženy dlouhým pobytem v táboře chřadnou, jsou často nemocné a depresivní. Skupina je osvědčená, vynikající a již dávno známá Uprchlíci ve stanových táborech postupně ztrácí své tradiční návyky, rezignují na hygienu, děti nechodí do školy, všichni trpí totální ztrátou soukromí. Foto: Petra Procházková 6

hranice pøedsudky lhostejnost PØES cena 5 Kč ročník I / číslo 1 uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ / zima 2004

hranice pøedsudky lhostejnost PØES cena 5 Kč ročník I / číslo 1 uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ / zima 2004 PØES hranice pøedsudky lhostejnost ročník I / číslo 1 Slovo na cestu Bezpečí pro uprchlíky... Představujeme: Čečensko V kapkách deště Kolik stojí pevnost Evropa? I část Říci, mě se to netýká, to nechápu

Více

DENÍK migranta. migrantky

DENÍK migranta. migrantky Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: 222 211 799, www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Evropská kontaktní skupina v České republice je občanské sdružení, které prosazuje

Více

hranice pøedsudky lhostejnost

hranice pøedsudky lhostejnost PØES ročník II / číslo 4 hranice pøedsudky lhostejnost cena 10 Kč Budu si s vámi dělat, co budu chtít! aneb Jak se žije žadatelům o azyl v ČR. Představujeme: Bělorusko Nezapomeňme na Banda Aceh Právní

Více

Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy

Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy Andrea Krchová a Hana Víznerová Evropská kontaktní skupina v České republice Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy fakta a doporučení Evropská kontaktní skupina v České republice

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

rodičovská linka Generální partneři

rodičovská linka Generální partneři 840 111 234 rodičovská linka První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují

Více

Zadavatel: Sdružení osob zabývajících se emigranty (SOZE, o.s.), Brno. Zpracovatel: Mgr. Andrea Gerstnerová, Ph.D.

Zadavatel: Sdružení osob zabývajících se emigranty (SOZE, o.s.), Brno. Zpracovatel: Mgr. Andrea Gerstnerová, Ph.D. Zadavatel: Sdružení osob zabývajících se emigranty (SOZE, o.s.), Brno Zpracovatel: Mgr. Andrea Gerstnerová, Ph.D. Praha Září 2010 Obsah Základní charakteristiky studie...3 1. Popis metodologie, metody...4

Více

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2012. Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2012. Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2012 Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí Obsah TenTO časopis je TišTěn na ekologickém PAPíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Reforma

Více

PØES. Problém jménem islám Barma: uprchlíci ve vlastní zemi Lidská práva na prodej. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) hranice pøedsudky lhostejnost

PØES. Problém jménem islám Barma: uprchlíci ve vlastní zemi Lidská práva na prodej. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) hranice pøedsudky lhostejnost PØES hranice pøedsudky lhostejnost ročník IV / číslo 13 cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) Problém jménem islám Barma: uprchlíci ve vlastní zemi Lidská práva na prodej Úvodník Editorial Milé čtenářky a milí

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento projekt

Více

Jak a proč být průvodcem cizince

Jak a proč být průvodcem cizince Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vladislav Günter Lenka Pavelková Tomáš Hudec Kristýna Šlajsová Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Tato příručka vznikla v rámci projektu

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 EVANGELICKÁ AKADEMIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 UPRCHLICKÉ ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název pracoviště: Organizace pro pomoc uprchlíkům Vypracovala:

Více

Kdo, kde a proc? 0,950 a více. 0,950 a více 0,900 0,949 0,900 0,949 0,850 0,899 0,850 0,899 0,800 0,849 0,800 0,849 0,750 0,799 0,750 0,799

Kdo, kde a proc? 0,950 a více. 0,950 a více 0,900 0,949 0,900 0,949 0,850 0,899 0,850 0,899 0,800 0,849 0,800 0,849 0,750 0,799 0,750 0,799 Migrace v globálním světě Kdo, kde a proc? 1 Média i politici občas navozují dojem, že migrace je něčím novým. Není tomu tak lidé se stěhovali vždy. S rostoucím počtem lidí dnes ale roste i počet těch,

Více

Anketa. Nahla. Text:Dana Kalistov Foto: Michal Kalista. Obsah. Slovo šéfredaktorky. 2 - Zaost eno: Rozhovor s panem Milošem, obětí domácího násilí.

Anketa. Nahla. Text:Dana Kalistov Foto: Michal Kalista. Obsah. Slovo šéfredaktorky. 2 - Zaost eno: Rozhovor s panem Milošem, obětí domácího násilí. Slovo šéfredaktorky Dobrý den, hlavním tématem druhého čísla časopisu REVERS je domácí násilí. Domácí násilí již není společenské tabu několik let. O jeho existenci většina z nás ví, někteří více, než

Více

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2012 Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík 2012

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

( Obsah/Úvodník/Tiráž

( Obsah/Úvodník/Tiráž Obsah/Úvodník/Tiráž Úvodník Při naší práci přímo v domácnostech klientských rodin se velmi často setkáváme s maminkami. Tatínci na konzultacích bývají přítomni také, někdy přímo, ale většinou tak, že se

Více

Dovedu to pochopit. Migrace

Dovedu to pochopit. Migrace Dovedu to pochopit Migrace Příručka pro učitele 1 Obsah Migrace... 1 Migranti v České republice... 9 Druhy migrace... 16 Integrace migrantů... 24 Slovníček pojmů... 27 Zdroje informací o migraci... 29

Více

ARABOVÉ V PLZNI. 1. Realizace projektu. 1.1. Metody realizace

ARABOVÉ V PLZNI. 1. Realizace projektu. 1.1. Metody realizace ARABOVÉ V PLZNI 1. Realizace projektu 1.1. Metody realizace Arabská komunita v ČR je poměrně málo prozkoumanou subkulturou. Většina badatelů se zaměřuje na teoretické práce, proto při realizaci projektu

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento projekt

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme naše služby v těchto projektech: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní

Více

SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011. v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost

SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011. v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011 v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost Použité zkratky: NTM Národní týden manželství KÚ SK Krajský úřad Středočeského kraje RP rodinná poradna

Více

Nahla Nahla. Po vém. Text:Dana Kalistová Foto: Michal Kalista. Slovo šéfredaktorky

Nahla Nahla. Po vém. Text:Dana Kalistová Foto: Michal Kalista. Slovo šéfredaktorky Myslíte si, že u nás existuje dostatečná propagace neziskového sektoru pro širokou veřejnost? Angažujete se osobně v neziskovém sektoru, pokud ano, jak? Marcela Augustová moderátorka hlavního zpravodajského

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více