ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 2 únor zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 13 Život starší generace na Koniklecové 1 strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 Informace z radnice strana 4 Zápisy do MŠ strana 6 Žili v naší čtvrti strana 7 Jak se žije seniorům v Novém Lískovci Život starší generace na Koniklecové 1 Dne jsem navštívila Domov penzion pro důchodce Koniklecová 1. Do současné doby byl zařízením pro starší soběstačné osoby, které nepotřebují komplexní péči a jejichž zdravotní stav a věk umožňují vést poměrně samostatný život, ale i pro ty plně invalidní, kteří vyžadují komplexní stálou péči. Tato situace se však v současné době začíná měnit, a proto jsem zašla za panem ředitelem PhDr. Jiřím Havelkou, abych pro vás, naše čtenáře, zjistila, o jaké změny se jedná. V letošním roce dochází v sociální oblasti ke změnám, o kterých odborníci tvrdí, že jsou největší od dob Marie Terezie. Tyto změny jsou natolik rozsáhlé, že zevrubná informace o nich by přesáhla možnosti tohoto rozhovoru. Chci jen zdůraznit, že zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (což je onen zákon, jenž tyto změny zakotvuje do našeho právního systému) vytváří podmínky pro to, aby péče seniorům a nejen jim byla poskytována zejména v jejich přirozeném prostředí, tam kde bydlí, kde mají příbuzné, známé. Do pobytových sociálních zařízení by senioři měli odcházet spíše výjimečně, tedy až nemají nikoho, kdo by se o ně postaral. Zmínil bych se pouze o té části zákona, která hovoří o pobytových zařízeních pro seniory. Dle předchozí právní úpravy mohli senioři využívat mj. domovy důchodců a domovy-penziony pro důchodce. Zásadní rozdíl mezi nimi spočíval v tom, že domovy důchodců byly určeny pro osoby nesoběstačné, které vyžadovaly komplexní celodenní péči, kdežto penziony poskytovaly pobytové služby osobám relativně soběstačným, které potřebovaly pomoc jen při některých úkonech. Podle nového zákona o sociálních službách od 1. ledna letošního roku neexistují domovy penziony pro důchodce, jejich úlohu částečně přebírají domovy pro seniory, jež budou poskytovat služby obdobné jako dosavadní domovy důchodců i když k určitým změnám dochází i zde. Co to pro váš domov znamená? Nejvýznamnější změna spočívá v tom, že do našeho zařízení, které ponese název Domov pro seniory Koniklecová, budou napříště přijímány pouze osoby, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Přednostně budou tedy přijímáni ti, kteří jsou příjemci nové dávky příspěvku na péči. Kdo může tuto dávku pobírat a jak se o ni žádá, určuje podrobně zmíněný zákon a prováděcí vyhláška č. 505/2006Sb., zájemcům ráda poradí i naše sociální pracovnice. Vaši stávající klienti jsou však vesměs zcela soběstační, co mohou nyní očekávat? Zákon naštěstí stanovil tříleté přechodné období, v jehož průběhu se pro naše obyvatele nic nemění mají zaručeno dosavadní bydlení, služby i výši úhrady. V průběhu tohoto období se však klienti musí rozhodnout, zda uzavřou s námi smlouvu o poskytování služeb (tedy vlastně přejdou do režimu domova pro seniory) nebo si zajistí bydlení a případně i některé služby jiným způsobem. Jak už jsem se zmínil, napříště budou přijímáni pouze žadatelé, jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby. Jakmile bude počet těchto klientů vzrůstat, zvýšíme i počet zdravotnického a ošetřovatelského personálu, abychom mohli zavést nepřetržitou (pokračování na str. 13) Život je možné prožívat jen směrem vpřed a chápat jen směrem vzad. JACK WELCH Únorové číslo Lískáčku jsme se rozhodli věnovat našim seniorům. Chtěli jsme nejen představit penzion pro důchodce v Novém Lískovci, ale také vás informovat o změnách v sociální oblasti, které se týkají právě seniorů. Vzhledem k demografickému vývoji a jeho prognózám, které předpodkládají výrazné strukturální změny ve věkovém rozložení obyvatelstva České republiky, lze říci, že po celé období příštích nejméně šedesáti let bude základním rysem vývoje obyvatelstva ČR jeho intenzivní stárnutí. Znamená to, že dnešní poměr dvaceti seniorů připadajících na 100 osob ve věku let se do třiceti let zdvojnásobí v prospěch seniorů a za dalších 30 let budou na jednoho seniora připadat pouze dvě osoby v produktivním věku. Jak je vidět je potřeba se na tento vývoj společnosti připravit nejen díky tolik potřebné reformě penzijního pojištění, ale i v oblasti sociální. Nejen, že každý z nás jednoho dne zestárne, ale každý z nás má kolem sebe řadu starších lidí, a tak věříme, že i vás naše informace nejen o seniorech, ale i o dalším dění v naší čtvrti zaujmou. Mějte se krásně Váš Lískáček KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, pobočka Nový Lískovec, Oblá 75a a kulturní komise RMČ v Novém Lískovci Vás srdečně zvou na besedu s promítáním VENEZUELA O okouzlující, podmanivé i tajemné přírodě exotické Venezuely bude vyprávět cestovatel Jaromír Novák Úterý 13. března 2007 v hodin Knihovna na Oblé 75a

2 ze života naší čtvrti Zápis do 1. třídy na ZŠ Kamínky Letošní zápis do 1. tříd proběhl na naší škole 16. a 17. ledna Už u vstupních dveří děti přivítalo Pohádkové království. Cestou pohádkovou říší navštívily Červenou Karkulku, Budulínka i Šípkovou Růženku, kterou budily písničkou nebo básničkou, a plnily další zajímavé úkoly. Na konci pohádkové cesty čekal na všechny malé školáčky sladký poklad. Nikdo neodešel s prázdnou. Domů si děti odnášely i dárečky od svých starších budoucích spolužáků. Moc se na naše prvňáčky těšíme a přejeme jim spoustu pohody, radosti a úspěchů ve škole. Učitelky I. stupně ZŠ Kamínky 5 LÍSKÁČEK 2/ Zápis dětí do 1. ročníku na Základní škole Svážná V pátek 19. ledna a v sobotu 20. ledna 2007 proběhl na naší škole zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2007/ V pohádkově vyzdobených třídách přivítaly rodiče a budoucí prvňáčky paní učitelky a vychovatelky. Celkem bylo zapsáno 54 dětí. Asi 10 rodičů bude žádat o posouzení školní zralosti svého dítěte a následně o odklad školní docházky. V září 2007 otevřeme dvě první třídy. Děti se v nich začnou učit podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který naši učitelé pro své žáky vytvořili. Pokud se někdo z rodičů ještě dodatečně rozhodne přihlásit své dítě do 1. třídy naší školy, rádi mu vyhovíme i v pozdějším termínu bez ohledu na spádovost škol. Bližší informace získáte na vedení školy. Mgr.Miluše Kucková Žáci na návštěvě v lékárně Žákům 2. tříd ZŠ Kamínky byla nabídnuta exkurze do lékárny v naší čtvrti na ulici Oblá. Nabídku jsme velice rádi přijali, protože děti často vyprávějí o povolání dospělých, kde pracují jejich rodiče a mají různé představy, čím by chtěly být. Žáci viděli nejen prodejnu, kterou navštěvují, když jdou pro léky, ale i sklad, přípravu léčiv, kontrolu přijatých léků, laboratorní nádobí, lékovky a vše, s čím pracují laboranti a magistři. Drobné páce si vyzkoušeli i sami. Na rozloučenou dostali drobné dárky a vitamín na cestu. I když zrovna ten den k nám počasí bylo nevlídné, odcházeli jsme spokojeni. Děkujeme všem pracovníkům naší lékárny, kteří nám připravili příjemně strávené dopoledne, především paní magistře Pospíšilové, která se nám celý čas věnovala. Žáci 2. tříd a paní učitelky B. Minářová, J. Chytilová

3 3 LÍSKÁČEK 2/2007 informace z radnice Rada městské části 1/2007 dne schválila: obsah nové nájemní smlouvy na pronájem obecních bytů v městské části Brno-Nový Lískovec jednostranné zvýšení nájemného v domech po provedené modernizaci, a to v domech Oblá 2, Oblá 3, Oblá 5 19, Oblá 14, Kamínky 6, Kamínky 17, 19 a Kamínky o maximální přírůstek měsíčního nájemného z bytu v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a sdělením MMR č. 333/2006 Sb., od a uložila OVV zajistit podklady pro zvýšení v ostatních obytných domech do smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavírané ZŠ Svážná 9 uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků pod stavbou hromadných garáží, tj. části p. č. 2863/1 o výměře 120 m 2, p. č. 2865/1 o výměře 393 m 2 a p. č. 2865/2 o výměře 50 m 2 se společností ADONTON INVEST, spol. s r. o., Masarykova 37, Brno uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 30/06/1 s firmou Ing. arch. Klára Trnková ATELIÉR.101, Hlavní 101, Brno, na zpracování studie proveditelnosti výstavby automatizovaného parkovacího domu s rozšířením předmětu díla o obstarání inženýrsko geologické rešerše, s navýšením ceny TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemník Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava a životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, David Trllo, Martin Robeš, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhova a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce a platby inzerátů Ceník inzerce na Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příspěvků do březnového čísla díla o Kč bez DPH a se změnou doby plnění souhlasila: s uzavřením nájemních smluv na pronájem bytů v domě Koniklecová 5 obsazovaných MČ Brno-Medlánky, Brno-Nový Lískovec, Brno- Líšeň, Brno-sever a Brno-střed, s nájemci bytů č. 51, 65, 70, 76, 78, 79, 89, 91, 115 a 121 na dobu určitou s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou v bytě č. 14, Kamínky 35 s přidělením zakázky na provedení dodávky a montáže poměrových měřičů tepla firmě NCL, spol. s r. o., Žižkova 58, Brno, a schválila uzavření smlouvy o dílo č. 2/07/1 s cenou díla Kč vč. DPH s přidělením zakázky na provedení oplocení areálu ZŠ Kamínky, 2. etapy, firmě Radek Juráček, Haasova 4, Brno, a schválila uzavření smlouvy o dílo č. 1/07/1 s cenou díla ve výši ,30 Kč vč. 19 % DPH, která je přílohou č. 6 zápisu se zřízením věcného břemene k pozemku p. č na přeložky vedení UPC a veřejného osvětlení přidělila: uvolněný byt č. 18, Svážná 23 na dobu jednoho roku vzala na vědomí: doporučení dopravní komise RMČ o převedení ulice Šťastného do funkční třídy komunikace D1 (komunikace se smíšeným provozem) a uložila starostce MČ, aby ve spolupráci s OSV vyvolala jednání s příslušnými orgány ve věci přestavby komunikačního prostoru ulice Šťastného informaci o úhradách nájemného a služeb nájemců, u kterých má dle nájemní smlouvy do 3 měsíců dojít k ukončení nájemního poměru oznámení TEZA Brno, a. s., o změně cen za dodávku tepla s účinností od zápisy ze zasedání komisí RMČ bytové č. 10/06, pro kulturu č. 5-1/2006, dopravní č. 5-1/2006 a 1/2007 a redakční rady Lískáčku č. 1/2007 uložila: starostce a místostarostovi připravit aktualizovaný seznam investičních akcí MČ pro rok 2007 zřídila: pracovní skupinu sestavenou ze členů výboru pro rozvoj městské části jako svůj poradní orgán ve věci účasti MČ ve stavebních správních řízeních a požádala výbor o návrh členů zvolila další členy: redakční rady Lískáčku: Danu Beranovou, Mgr. Janu Říhovou a Ing. Rostislava Košťála (fotograf) školské komise: Ing. Jana Privarčáka, Mgr. Milana Stejskala komise prevence kriminality: Ing. Libora Benátského (předseda), JUDr. Ivu Hruškovou, Lenku Mikuláškovou, Marka Heráka požádala: dopravní komisi RMČ o prověření možnosti zvýraznění vodorovného dopravního značení na ul. Petra Křivky v úseku pod Albertem bytovou komisi RMČ ve spolupráci s OVV a správcem EZRA o prověření, zda jsou všichni nájemci bytů přihlášeni na služby 2/2007 dne schválila: plán akcí komise pro kulturu na rok 2007 a pověřila místostarostu podpisem smluv a objednávek souvisejících se schváleným plánem akcí komise pro kulturu jednostranné zvýšení nájemného v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a sdělením MMR č. 333/2006 Sb., od v panelových domech, ve kterých dosud nebyla provedena komplexní modernizace a zateplení, a to v domech Svážná 10, 12, 14, 16, Svážná 26, 28, 30, 32, Svážná 3, Svážná 19, 21, 23, 25, Oblá 53, 55, 57, 59, Koniklecová 4 a Koniklecová 5 o 12 % měsíčního nájemného z bytu, v domě Zoubkova 55 o maximální přírůstek měsíčního nájemného z bytu; v domech, kde je 2,5násobek nájemného, se nezvyšuje Zastupitelstvo městské části dne schválilo: opravu rozpočtového opatření č. 49/2006 rozpočtová opatření č. 51/2006 a č. 1/2007 vzalo na vědomí: podmínky nájemní smlouvy mezi MČ Brno- -Nový Lískovec a Vysokou školou obchodní a hotelovou, s. r. o., a doporučilo RMČ projednat s Vysokou školou obchodní a hotelovou, s. r. o., buď uhrazení kauce ve výši 3 nájmů nebo zkrácení výpovědní doby z důvodu neplacení nájemného, upravit dobu nájemního vztahu tak, aby ukončení nájmu vyhovovalo provozu ZŠ a případně pronájmu prostor dalšímu zájemci a upravit bod 5 čl. IV ve věci hrazení nájmu a služeb informativní zprávu o zákonu o střetu zájmů a jeho dopady na členy ZMB a ZMČ zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 1/2007 zápis ze zasedání výboru pro rozvoj MČ č.1/2007 souhlasilo: s nabytím pozemku p. č. 1779/4 do majetku města Brna s prodejem pozemku p. č. 731/5, který vznikl rozdělením pozemku 731/2 podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2006 s podáním žádosti o investiční dotaci pro rok 2007 ve výši tis. Kč na veřejná sportoviště z rozpočtu města Brna pro budování veřejných sportovišť v sportovně rekreačním areálu při ul. Plachty, v areálech ZŠ Kamínky a ZŠ Svážná. Taj.

4 Místo trolejbusů autobusy Od 6. února začala uzavírka jednoho jídzního pásu na ulici Netroufalky u bohunické nemocnice. Doprava je svedena do jednoho jízdního pásu a u křižovatek je vybourán střední dělící pás, aby velká vozidla měla dostatečný manipulační prostor. Toto opatření by mělo trvat až do 30. června. 1. července bude provoz mezi ulicemi Kamenice a Jihlavská převeden na nově zprovozněnou komunikaci poblíž Pražské radiály a ulice Netroufalky bude průjezdná pouze pro autobusy a vozidla záchranné služby. Kvůli uzavírce nebude možné, aby po ulici Netroufalky jezdil trolejbus. Trolejbusová linka 29 proto jezdí pouze v úseku Česká Kohoutovice, Jírovcova a je zavedena náhradní autobusová doprava s číslem x29 v trase Kohoutovice, hájenka Starý Lískovec, Osová. Zklidnění Rybnické na webu MČ Studie dopravního zklidnění ulice Rybnické je zveřejněna na internetových stránkách městské části. OSV Bytová komise RMČ nabízí k výměně byt 3+1 za 2+1, případně 2KK pouze obecní byt v Novém Lískovci. LÍSKÁČEK 2/ aktuálně Chodník na Jihlavské bude obnoven Nejčastěji se opakujícím dotazem na radnici v těchto dnech je, zda bude obnoven chodník podél ulice Jihlavské od mostu přes Pražskou radiálu směrem k bohunické nemocnici. Ano, bude. Podle vyjádření odboru dopravy MMB, který je příslušným stavebním úřadem, by chodník měl být dokončen současně s ostatními komunikacemi v dotčeném prostoru, tedy pravděpodobně o letních prázdninách. Na odboru dopravy MMB jsme se dozvěděli, že chodník z projektu komunikací v okolí Moravského zemského archivu omylem vypadl ve chvíli, když vzešel požadavek na přidání do projektu jednoho jízdního pruhu na Jihlavské. Projektant přidaný pruh vyprojektoval na místě chodníku a na nový chodník údajně zapomněl. Na chybu se naštěstí přišlo, chodník je již doprojektován a probíhá stavební řízení na jeho povolení. Podobné projekční chyby se bohužel stávají i při daleko menších stavbách, mějte proto, prosím, s dobudováním chodníku strpení a omluvte snížený nekomfort a dbejte osobní bezpečnosti po dobu, než se vybuduje nový chodník. podle sdělení OD MMB Zápisy do MŠ Tiskopisy k zápisu do mateřských škol v Novém Lískovci na školní rok 2007/2008 je možno vyzvednout v jednotlivých školách ve dnech: od do hod od 8.00 do hod. Vlastní zápis proběhne: od do hod od 8.00 do hod. Při zápisu rodič předloží vyplněné tiskopisy, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. ředitelky mateřských škol Deratizace v Novém Lískovci Vzhledem k tomu, že se v naší MČ začaly množit případy většího výskytu hlodavců, zejména potkanů, proběhne v únoru a březnu plošná deratizace. Na místa výskytu potkanů budou položeny návnady (přímo do nor a do jedových staniček). Místa uložení budou označena výstražnými tabulkami a návnady budou uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich konzumaci psy. Přesto v daném období dbejte zvýšené opatrnosti a kontrolujte, co na ulici váš pes pojídá. Michal Šípek, OSV POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Vážení občané, v návaznosti na zákon o místních poplatcích byl obecně závaznou vyhláškou zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyhláška č. 24/2001 ve znění pozdějších vyhlášek). Uvedený poplatek je ve městě Brně povinna zaplatit: každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města (máte-li tři a více dětí, informujte se, zda se na některé z nich vztahuje osvobození od poplatkové povinnosti). Poplatek je stanoven ve výši 500 Kč za osobu a kalendářní rok a úhrada je možná nejpozději k Možnosti úhrady poplatku: 1. v hotovosti a) po celý rok na pokladně výškové budovy A na Šumavské ulici č. 33 b) od března do května na pokladně Magistrátu města Brna v přízemí budovy na Malinovského nám bezhotovostní převodem na účet číslo: /5400 variabilní symbol: rodné číslo poplatníka konstantní symbol: poštovní poukázkou Účel platby: Místní poplatek za komunální odpad Adresa majitele účtu: Statutární město Brno Magistrát města Brna Brno Číslo účtu: /5400 Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Tato osoba je však povinna správci poplatku písemně oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí na adresu správce poplatku: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, Brno. Oznámení je možno také vyplnit na webové stránce cz/odpady a odeslat em. Veškeré podrobnosti a informace je možno získat osobně přímo na Oddělení správy poplatku za komunální odpad, 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská ulice 33, telefony , , , , fax nebo písemně na adrese: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, Brno, em na Bankovní půjčky do Kč Splátky již od 702 Kč/měs. Zdarma! Pro důchodce a podnikatele (i začínající). Dagmar Zhánělová, tel POZVÁNKA CK Livingstone ve spolupráci se Zoo Brno zve na cyklus promítání a přednášek v pavilonu Anthropos, vždy ve čtvrtek v hod. Vstup zdarma R. Švaříček: PURURAMBO Nová Guinea M. Audy: Venezuela M. Hovorka: Želvy v ohrožení Z. Gavlasová: Šamani peruánské Amazonie R. Zajíček: Za pralesy a querillami Kolumbie P. Hejtmánek: Afrikou na kolech D. Milošová: Indonésie není jen Bali STŘÍHÁNÍ PSŮ Vltavská 6, Starý Lískovec, tel Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček a myček Tel ,

5 5 LÍSKÁČEK 2/2007 ze sportu a školství Futsalový oddíl NASAN Nový Lískovec V minulém čísle Lískáčku jsem Vás informoval, jak si naše mužstva vedou po podzimní části soutěže. V zimní přestávce hrají naši staří páni Veteránský turnaj v bohunické hale. Mladíci z B mužstva hrají zimní ligu na hřišti ZŠ Svážná. Mužstvo A v Divizi jižní Moravy žádnou přestávku nemělo a hned po podzimní části začalo hrát odvetné zápasy k naší spokojenosti velmi dobře. Ještě před vánočními svátky jsme cestovali do pěkné haly v Třešti, kde jsme se utkali s posledním mužstvem soutěže Arsenalem Brtnice. V poločase jsme vedli 5 : 2, ale po našich zbytečných chybách jsme byli rádi, že utkání skončilo remízou 6 : 6. V dalším zápase jsme přivítali v domácí hale v Křenovicích našeho rivala mužstvo Slovanu Brno. Trochu nervózní utkání plné emocí jsme jasně zvládli a vyhráli 8 : 3. V dalším utkání v bohunické hale jsme si poradili s mužstvem Bosonohy Brno a vyhráli jsme 3 : 2. Po Bosonohách jsme se utkali s mužstvem Boss Lino Brno, které tvoří z převážné většiny hráči Bosny a Hercegoviny. Měli jsme jasně navrch a po dobrém výkonu jsme vyhráli 7 : 4 a připsali si další 3 body. Bohužel každá série jednou končí. V 16. kole nám skončila ve Vyškově, kde jsme narazili na mužstvo Sport Drnovice. Ty nastoupily ve velmi silné sestavě, my naopak, protože řada našich hráčů má zdravotní problémy. Drnovice nám měly co vracet, v prvním utkání jsme je porazili rekordním vítězstvím 13 : 2. I když jsme byli v utkání favoritem, prohráli jsme 3 : 2, ale za náš předvedený výkon se nemusíme stydět.jak vidíte odvetné zápasy jsme začali velmi dobře, z pěti zápasů 10 bodů a v tabulce s minimální ztrátou na vedoucí Templář Ivančice. Na závěr zveme na zápasy našeho mužstva všechny fanoušky přijďte povzbudit naše hráče v dalších divizních utkáních. Jak vidíte v tabulce, budeme je určitě potřebovat. Tabulka Divize JM po 16 zápasech Rk. Tým Záp. + 0 Skore Body (Prav) 1. Templář Ivančice : (9) 2. Helas Brno B : (8) 3. Nasan Brno : (5) 4. Pivovar Vyškov : (4) 5. Slovan Brno : (1) 6. Sportbar Chrlice B : ( 1) 7. Sport Drnovice : ( 2) 8. Boss Lino Brno : ( 3) 9. Bosonohy Brno : ( 5) 10. SK Líšeň Brno : ( 8) 11. Fauna Brno : ( 9) 12. Arsenal Brtnice : ( 10) Naše další zápasy: Domácí Hosté Termín Hala NASAN Brno SK Líšeň Brno sobota hod. Křenovice Pivovar Vyškov NASAN Brno pátek hod. Vyškov NASAN Brno Fauna Brno sobota hod. Křenovice Helas Brno NASAN Brno sobota hod. Bohunice NASAN Brno Sportbar Chrlice sobota hod. Křenovice Lubomír Kocourek Plánované akce sportovní komise I. pololetí volejbal šestic tělocvična ZŠ Svážná futsal hřiště ZŠ Svážná nohejbal hřiště ZŠ Svážná volejbal dvojic tělocvična ZŠ Svážná florbal hřiště ZŠ Kamínky stolní tenis herna ZŠ Svážná in line+koloběžky KV 2 Plachty volejbal dvojic hřiště ZŠ Svážná sportovní všehochuť ZŠ Svážná Prezence u všech akcí v 8.30 hod. Zahájení soutěží v 9.00 hod. Opět olympiáda na ZŠ Svážná V úterý 16. ledna 2007 uspořádala vyučující dějepisu na naší škole, p. Andrea Manová, školní kolo dějepisné olympiády. Letošní 36. ročník měl závažná témata: Zločin a trest v českých dějinách od svatého Václava k Miladě Horákové. Soutěž byla jako každoročně celostátně určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Z 29 účastníků na ZŠ Svážná první tři pomyslné stupně vítězů obsadili: Erik Bereš z 8.A se 47,5 body, Tereza Šmerdová z 9.A se 45,5 body a David Maňák z 8.A se 45 body. O týden později uskutečnily paní učitelky českého jazyka II. st. ZŠ Svážná olympiádu z tohoto předmětu a její výsledky zveřejníme v některém z dalších čísel časopisu Lískáček. Mgr. L. Slezáková ZUŠ Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2006/2007 se konají v termínech: a od hod. 16. a od hod. Obor hudební, výtvarný a literárně dramatický: Vídeňská 52 Obor taneční: Vídeňská 85 Kontakty: tel.: , ZŠ Svážná oslaví 15 let své existence V letošním školním roce oslaví naše škola 15 let své existence. V průběhu druhého pololetí školního roku připravujeme několik akcí, kterými své výročí oslavíme spolu s dětmi, rodiči i přáteli naší školy. První akci, kterou uskutečníme, bude zábavné odpoledne pro děti. Karnevalové odpoledne Kdy? V sobotu 17. března 2007 od 14 hod. Kde? Jídelna ZŠ Svážná 9 (zadní vchod u kinosálu). Pro koho? Všichny velké i malé. Srdečně zvou paní učitelky a vychovatelky školy.

6 LÍSKÁČEK 2/ ze života naší čtvrti Žili v naší čtvrti Stanislav Hrabal Stanislav Hrabal ( ) se narodil na Slovensku v oblasti Žitného ostrova. S příchodem 2. světové války byli nuceni čeští osídlenci Slovensko opustit. Hrabalovi přežili válečné období v moravských Střílkách, aby se po skončení války přestěhovali do jihomoravské obce Loděnice. Mladý Stanislav se zde vyučil v oboru kolář-karosář a v této profesi se svým otcem pracoval. Jako většina mládeže v té době sportoval hrál závodně fotbal a stolní tenis, ale kromě toho měl další velkou zálibu divadlo, kterému se mohl věnovat v loděnickém ochotnickém souboru. Po svém sňatku se v r přistěhoval do Nového Lískovce do rodinného domku rodičů své manželky. V Brně zůstal věrný svému karosářskému oboru ve firmách Karosa, později Avia pracoval až do důchodu. Člen prvního polistopadového zastupitelstva Velmi brzo se také aktivně zapojil do novolískoveckého kulturního, sportovního a společenského života. Začal působit v novolískoveckém souboru, jehož válkou přerušenou činnost obnovil s velkým úspěchem Josef Šehýr, k jehož pokračovatelům se Stanislav Hrabal připojil. Na přelomu padesátých a šedesátých let to byl právě on, kdo spolu s Františkem Čubou, Bořivojem Křivým a dalšími vytvořil řadu mnohdy náročných inscenací, které měly velký úspěch (Višňový sad, Drahé tety a já, Chudák manžel a další). Na počátku šedesátých let vznikl při TJ Nový Lískovec oddíl stolního tenisu, jehož byl Stanislav Hrabal s Jiřím Faberem a nedávno zesnulým PhDr. Františkem Pospíšilem spoluzakladatelem, později byl jeho předsedou. I když původní kádr oddílu tvořili hráči, kteří do něj přešli ze zrušeného Baníku Brno, věnoval se oddíl hlavně výchově vlastní mládeže, z níž někteří odchovanci dosáhli výrazných úspěchů i ve vyšších soutěžích. Oddíl pořádal pravidelně předvánoční turnaje, jejichž hlavním iniciátorem a organizátorem byl Stanislav Hrabal. Jako člen ochotnického divadla Jeden z oceněných zasloužilých občanů Nového Lískovce Další významnou součástí aktivit Stanislava Hrabala byly kulturní a společenské akce. Byl neúnavným organizátorem novolískoveckých plesů a také hodů, jejichž v šedesátém roce přerušenou tradici obnovil v polovině osmdesátých let. Jako obdivovatel a propagátor lidových tradic dbal, aby tyto z novolískoveckých akcí nevymizely. Pamětníci vzpomínají, jak pro nácvik ukázek české či moravské besedy i dalších tanců dokázal Stanislav Hrabal získat nejen mladé, ale čsto i věkem pokročilekší spoluobčany. Byl známý svým vystupováním s vlastnoručnš vyrobeným vozembouchem, kterým zpestřoval nejednu akci. Po listopadu 1989 byl Stanislav Hrabal prvním novolískoveckým občanem, který se veřejně přihlásil ke vznikajícímu Občanskému fóru. Stal se předsedou Občanského výboru, který museli opustit stoupenci krajní levice, a ten v novém obsazení připravoval první polistopadové volby. Byl zvolen do prvního porevolučního novolískoveckého zastupitelstva a byl jme- V oblíbené roli rychtáře novolískoveckých hodů nován předsedou kulturní a vzdělávací komise Rady MČ. Byl rovněž členem první redakční rady novolískoveckého zpravodaje Lískáček, který začal vycházet v r Komise pod jeho vedením pokračovala nejen v organizování tradičních společenských a kulturních akcí, ale svoji činnost postupně rozšiřovala o pořádání kulturně-poznávacích zájezdů, pravidelná setkání jubilantů s představiteli MČ, vítání dětí do života, předvánoční seniorské besedování, koncerty, přednášky a další, z nichž většina je součástí náplně kulturní komise dodnes. Jiří Faber Fotografie poskytla paní Alenka Hrabalová Hříšní lidé města novolískoveckého Komise k projednávání přestupků zdejšího úřadu šetřila v uplynulém roce celkem 132 přestupkových věcí, z toho 55 na základě oznámení státní policie, 13 městské policie, 12 z podnětu občanů, 8 postoupených jinými správními orgány a zbytek od dalších úřadů. Největší část tvoří přestupky proti občanskému soužití 55, z toho 27 tak zvané domácí násilí. Jsou to většinou násilné delikty mezi osobami blízkými. Od 1. ledna sice byla přijata novela zákona, která umožňuje pachatele násilníka na 10 dní izolovat od napadené většinou manželky, bývalé manželky nebo přítelkyně, ale perspektivně vlastně nic neřeší. Po 10 dnech se pachatel zase vrátí a v násilí se pokračuje. Když pak navrhovatelka do 3 měsíců nepodá návrh, skutek se promlčuje. Tak se stává, že pachatel takových skutků spáchá ročně několik a vůbec není postižen. Při tom by tito pachatelé mohli být stíhání pro trestný čin útisku podle 237 trestního zákona, při opakování by se z nich stali recidivisté a jejich činnost by byla podchycena a evidována v rejstříku trestů. Proč se takto postupuje není zcela jasné, ale odpovídá to celkové liberalizaci trestního postihu této skupiny pachatelů. V osmi případech byli postiženi pachatelé přestupků proti majetku a veřejnému pořádku. Celkem bylo uloženo 24 pokut ve výši Kč. Za majetkové delikty, tj. např. za krádeže a podvody se škodou do Kč, lze uložit pokutu až do výše Kč. To se např. týkalo jednoho pachatele, bydlícího na úplně jiném konci Brna, jenž se chtěl podívat na svého syna, kterého má se svojí bývalou přítelkyní z Nového Lískovce. A tak si k nám vyjel na výlet, ale cestu využil k tomu, že na pěti zaparkovaných autech odmontoval poklice od kol. Měl však smůlu, neboť občané si toho všimli, zavolali policii, která okamžitě přijela, pachatele zadržela a poklice mu zabavila. Pachatel by jinak zůstal neznámý, což by ho zajisté podnítilo k další akci. Problémem zůstává nyní vymoci na něm uloženou pokutu a škodu ve výši Kč pro poškozeného, neboť milému pachateli se podařilo 2 poklice před policisty ukrýt. Uvedený případ ukazuje, jak je prospěšné i pro občany všímat si škodné a upozornit policii na pachatele. Neobjasněná kriminalita totiž poškozuje každého z nás, jak se s oblibou říká daňové poplatníky. JUDr. Karel Švehla, předseda přestupkové komise

7 7 LÍSKÁČEK 2/2007 ze života naší čtvrti Jak se žije seniorům v Novém Lískovci O životě v Domově penzionu pro seniory v Novém Lískovci napsala Dana Beranová v článku Život starší generace na Koniklecové 1. Většina žijících seniorů z růzmých důvodů nemůže nebo také nechce podobných zařízení využívat. Každý z nás měl nebo ještě má své představy o tom, jak prožít zbytek života po odchodu do důchodu, aby byl spokojen. Někdo má potřebu být i v důchodu prospěšný společnosti a vyhledává jakoukoli možnost alespoň částečného pracovního zařazení, pokud mu to zdravotní stav dovoluje. Jiný vidí své uplatnění ve výpomoci rodinám svých potomků, v péči o vnoučata, jinému to situace nedovoluje a žije osamoceně nebo v partnerském vztahu vzdálen od svých příbuzných. Někdo si rád užívá samoty a věnuje se v klidu domácím zálibám, dalšímu jeho toulavé boty přikazují procházet se přírodou, ti nejzdatnější pak nevynechají jedinou možnost alespoň rekreačního sportu. Většina se ale více či méně zúčastňuje kulturního a společenského života. Kým a jaké možnosti jsou v Novém Lískovci pro takové vyžití nabízeny? Sokolovna Tělocvičná jednota Sokol byla v Novém Lískovci založena v r Jejím prvním starostou byl zvolen praporčík čs. armády p. Jan Svárovský, který se spolu s tehdejším výborem zasloužil o výstavbu objektu, kde by mohli sokolové provozovat svoji činnost (do té doby využívali hlavně sál restaurace U Novotných pozdější hotel Škoda). Sokolovna byla postavena svépomocí členů i dalších novolískoveckých občanů, ale také se značným zadlužením v r Původní sokolovna byla přízemní objekt, v němž byla tělocvična a k němu byla připojena dvě boční dvoupodlažní křídla. V každém z nich byl suterénní byt, v pravém nahoře jeviště, v levém restaurace, do které byl přístup po schodišti při zdi. První přístavba a adaptace byla provedena v r zřízením kuchyňky a WC pro restauraci a hygienického zařízení pro cvičence v suterénu. V r byla za starostenství Josefa Zoubka zřízena u boční zdi pravého křídla sokolovny visutá promítací kabina pro provoz kina Slunce, který měl vylepšit tíživou finanční situaci Sokolů. V r byla obnovena okupací přerušená činnost Sokola, prvním poválečným starostou se stal p. František Faber. Už v r byla dokončena přístavba sokolovny o tzv. přísálí, kotelnu s uhelnou a šatnou pro cvičiště. Po zrušení Sokola komunistickým režimem v r a znárodnění sokolského majetku bylo možno pokračovat v tělovýchovné činnosti pouze ve sjednocené tělovýchově. Novolískovečtí Sokolové přešli nejprve pod TJ Dynamo Dopravní podnik, později byli samostatnou TJ Nový Lískovec. Komise pro kulturu Rady městské části Činnost komise je hrazena z rozpočtu městské části. O její činnosti v loňském roce jsme podrobně informovali v prosincovém vydání Lískáčku, obdobné akce připravuje komise i v letošním roce. První letošní akcí bylo dne pravidelně čtvrtletně konané setkání s jubilanty s představiteli městské části, další se uskuteční , a a jsou k nim zváni občané, kteří se ve čtvrtletí před datem konání akce dožili 70 let a poté každý pátý rok, od 85 let věku každoročně. Na sobotu 24. února připravuje komise pro kulturu ples Zastupitelstva městské části v letošním roce maškarní, spojený s lidovou tradicí pochovávání basy a s dalším programem. V sobotu se koná tradiční Košt slivovice, jehož je komise spolupořadatelem. Senioři se mohou také zúčastnit společného Vítání jara v sobotu Jedná se o procházku přírodou i pro méně zdatné turisty. Podzimní akce zahájí každoročnš pořádaný kulturně-poznávací zájezd seniorů, který se letos uskuteční v sobotu do některé oblasti republiky a bude jako vždy ukončen závěrečným pobesedováním. Na prosinec připravuje komise vánoční koncert. Všechny uvedené akce jsou pořádány buď přímo pro seniory, nebo jsou pro seniory vhodné. Jejich konání bude včas oznámeno v Lískáčku a na vývěskách v městské části. Jiří Faber STARÝ NOVÝ NOVÝ LÍSKOVEC Sokolovna v roce 1925 Přístavba přísálí 1947 V r byla zahájena v tzv. akci Z další dvoupodlažní přístavba při pravém křídle sokolovny v suterénu herna stolního tenisu, dílna a sklad nářadí, v přízemí sklady nářadí a jevištní techniky, klubovna a hygienické zařízení. Část skladů byla následně upravena pro ubytování sokolníka. Zatím poslední větší úpravy objektu byly provedeny začátkem 90. let za sponzorské spolupráce restaurace Okruh rekonstrukcí kotelny a uhelny na šatmy a sociální zařízení pro sportovce. I když byla TJ Sokol po listopadu 89 znovu zřízena, její bývalý majetek zůstává stále ve vlastnictví ČSTV. Jeho současným provozovatelem je Městská asociace futsalu Brno, která má v plánu celkovou rekonstrukci objektu (střecha, fasáda, okna, klimatizace, soc. zařízení, přestavba přísálí na krytou terasu s kamerovým systémem). Ve výhledu má být i krytá hala a ubytovací zařízení. Jiří Faber Foto Ing. Rostislav Košťál a archiv autora Současný stav Přístavba jižního křídla 1964

8 LÍSKÁČEK 2/ ze života naší čtvrti Jsou tady pro nás Novolískovecká pohostinství (2) Restaurace Okruh Po restauraci U Křápků je Okruh restaurací s druhou nejdelší historií. Byla otevřena v roce 1925 jako součást nového objektu vybudovaného Tělocvičnou jednotou Sokol, která také restauraci provozovala až do počátku padesátých let. Poté se restaurace stala součástí státního podniku Restaurace a jídelny Brno 1. Restaurace+bar OKRUH Rybnická 75, telefon , , prezentace na webu Novodobá historie restaurace Okruh Restaurace byla převzata od bývalého podniku RaJ Brno 1 sdružením podnikatelů (Křivánek, Staněk, Pakosta) 31. října Vlastním nákladem i prací byla opravena do současné podoby a slavnostně znovuotevřena 25. února V roce 1994 byla vybudována vinárna (bar Okruh) v suterénu objektu (bývalá místnost agitačního střediska NF). V roce 1995 byl vybudován salonek herna (bývalá chodba). V roce 2001 byla zprovozněna nekuřácká jídelna v baru Okruh. V roce 2006 byl opraven a vybaven společenským interiérem a audio a videotechnikou prostor přísálí. V současné době zůstal z původního sdružení podnikatelů provozovatelem p. Roman Pakosta. Provozní prostory restaurace 40 míst (repr. hudba, sport. přenosy, šipky) (otevírací doba denně hod.) letní zahrádka 60 míst (repr. hudba) přísálí 80 míst nekuřácký provoz (možnost pronájmu) + sál 150 míst (velkoplošná videoprojekce možnost sledování sport. přenosů, audio+videotechnika možnost tance, sledování vlastních videozáznamů, filmů atd., možnost zajištění živé hudby rock, taneční, cimbál, možnost provozování sport. aktivit, turnajů atd. bar 30 míst (otevírací doba nekuřácká jídelna po pá hod., otevírací doba noční provoz po so 18 3 hod. jukebox) salonek herna 20 míst (šipkové automaty) možnost bezplatného pronájmu baru nebo herny (pořádání firemních večírků, oslav, rautů, předváděcích akcí) možnost tance diskotéka (audio aparatura+diskoefekty, možnost vlastních hudebních produkcí) venkovní hřiště možnost pronájmu k pořádání sportovních a kulturních akcí všeho druhu, posezení u ohně, grilování apod., zajištění občerstvení formou prodejního okénka nebo prodejních stánků V restauraci i baru je nabídka jídel stejná: každý všední den čerstvé menu (48 60 Kč), na stálém jídelním lístku 2 hotová jídla (guláš+výpečky) 55 Kč, na stálém jídelním lístku 2 polévky ( Kč), 83 minutkových jídel rozmanitých druhů, cenové rozmezí včetně přílohy + bohaté oblohy z čerstvé zeleniny Kč, tatarský biftek (z pravé hovězí svíčkové) 99 Kč, velký výběr zeleninových salátů z čerstvé zeleniny (19 34 Kč), ovocné zmrzlinové poháry + 3 druhy palačinek (34 39 Kč), chuťovky k pivu a vínu (20 39 Kč), poloviční porce + dětská jídla. Nabízený sortiment nápojů Restaurace: točené pivo Gambrinus Kč, točené pivo Plzeň Kč, točená kofola velká 16 Kč, základní výběr alkoholických nápojů (18 50 Kč), základní výběr nealkoholických nápojů (16 30 Kč) Bar: točené pivo Gambrinus Kč, rozšířený barový výběr alkoholických nápojů (24 59 Kč), velký výběr vína (cca 16 druhů odrůdových vín Mikulovská vinařská oblast) 0,7 l Kč, rozšířený výběr nealko nápojů ve skle (6 druhů juice) Kč, 10 druhů míchaných nápojů (30 50 Kč) S provozovatelem Romanem Pakostou sestavil J. Faber KLUB SENIORŮ Klub seniorů má v Novém Lískovci již několikaletou historii. Jeho zřizovatelem je městská část, která také částečně přispívá na jeho činnost. Metodickou oporu má klub v městské organizaci Svazu důchodců ČR, jeho hospodaření spadá pod Centrum volného času Lužánky. Základem činnosti klubu jsou pravidelné schůzky členů každý týden vždy v úterý od do 16 hod. v CVČ Domeček nově Lyska viz článek na str. 9 na Oblé. Vedoucí klubu paní Havránková při setkáních nejprve informuje o organizačních záležitostech a akcích klubu, potom následuje diskuze k politickým a společenským událostem, k událostem a problémům v městské části a k tématům kulturního a společenského života. Účastníci těchto akcí oceňují také příležitostné návštěvy hostů, zejména starostky městské části. Kromě pravidelných schůzek má klub další bohatou náplň činností. Pravidlem je pořádání nedělních vycházek, účast na naučných přednáškách (např. v Knihovně J. Mahena, ve Výboru národní kultury, ve Společenském centru Bystrc aj.). K dalším aktivitám klubu patří organizace kulturně-poznávacích zájezdů (do současné doby jich bylo uskutečněno 12), návštěv kulturních akcí výstav, koncertů, divadel (má k dispozici po dvou předplatních vstupenkách do Janáčkova a Mahenova divadla), přispívá zájemcům na rekreační plavání v brněnských sportovních zařízeních. V současnosti má klub seniorů 20 stálých členů, další zájemci jsou vítáni. Sdružení zdravotně postižených občanů Nový Lískovec spadá do působnosti Základní organizace 1/3 Sdružení zdravotně postižených občanů, která se kromě pomoci ve zdravotních problémech členů také podílí na kulturním a společenském životě svých členů. Také do jejího rozpočtu částečně přispívá městská část. Z jejich aktivit jmenujme mj. organizování pobytových zájezdů k moři s příspěvkem účastníkům, zajišťování vstupenek na kulturní akce, zajišťování rehabilitačních lázeňských pobytů s příspěvkem účastníkům, zajišťování rehabilitačních cvičení a plavání atd. Jak se žije seniorům v Novém Lískovci? Byli bychom rádi, kdyby se k tomuto tématu vyjádřili naši občané. Napište nám svoje poznatky, připomínky a náměty. Napište, co se vám líbí, nelíbí, co postrádáte. Vaše názory mohou být podnětné pro ty, kteří se snaží přispět k obohacení vašeho života. Jiří Faber SENIOR KLUB NOVÝ LÍSKOVEC Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Havránková, tel

9 9 LÍSKÁČEK 2/2007 aktuálně Milí čtenáři Lískáčku, obyvatelé a obyvatelky naší čtvrti, hlavně však maminky na mateřské dovolené, Mateřské centrum Sedmikráska se sídlem na Oblé 75a si Vás dovoluje informovat o svých aktivitách v roce Věříme, že Vás některé akce zaujmou a přidáte se k nám. Platné od Angličtina (KaIC) úterý hod., mírně pokročilí (hlídání dětí) Kč 16 lekcí/60 min. úterý hod., středně pokročilí (hlídání dětí) Kč 16 lekcí/60 min. čtvrtek hod., pokročilí (hlídání dětí) Kč 16 lekcí/60 min. čtvrtek hod., začátečníci (hlídání dětí) Kč 16 lekcí/60 min. Fit centrum: úterý hod., začátečníci a věční začátečníci 960 Kč 16 lekcí/60 min. Posilovna s osobní trenérkou a hlídáním dětí: pondělí a čtvrtek hod., 1x týdně 700 Kč/pololetí za hlídání dítěte 2x týdně Kč/pololetí za hlídání dítěte Cvičení rodičů s dětmi: středa hod., děti 1,5 až 3 roky 640 Kč/pololetí středa hod., děti 3 až 5 let 640 Kč/pololetí Orientální tanec: pondělí hod., s hlídáním dětí Kč/pololetí 16 lekcí/60min pátek hod., bez hlídání dětí Kč/pololetí 16 lekcí/60min Hlídání dětí při všech kurzech je zajišťováno zkušenými, prověřenými a proškolenými pečovatelkami ve spolupráci s Agenturou ProVás. středisko volného času, Oblá 51c, Brno-Nový Lískovec Středisko volného času Domeček na Oblé se mění v centrum volného času LYSKA Rádi bychom oznámili všem našim klientům, dětem, rodičům a kamarádům, že od ledna 2007 došlo k fúzi SVČ Domeček s SVČ Lužánky. S touto změnou souvisí také změna názvu na Centrum volného času LYSKA. CVČ LYSKA tak získalo nové IČO, DIČ, číslo účtu a další formální náležitosti. Činnost CVČ LYSKA se však od činnosti Domečku na Oblé nijak neliší. Všechny kroužky, výtvarné dílny, kluby, výstavy, tábory, výlety a ostatní akce, kterých jste byli doposud zvyklí se účastnit, budou nadále v CVČ probíhat a dokonce se nabídka činnosti ještě mírně rozšíří. Rádi bychom Vás v této souvislosti pozvali na oficiální proměnu Domečku v Lysku aneb LYSČÍ VEČÍREK, který se uskuteční Od hod. proběhne Lysčí výtvarná dílna, na kterou naváže od cca hod. zábavný program s mnoha překvapeními a s volným přechodem do večírku. Srdečně zveme všechny členy kroužků, jejich sourozence a rodiče i širokou veřejnost. CVČ LYSKA se představuje CVČ LYSKA, pobočka SVČ Lužánky, je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a sociálních skupin. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory. Aktivity v LYSCE probíhají pod záštitou a vedením kvalifikovaných odborníků. V současnosti tým LYSKY tvoří Lydie Jobová, vedoucí střediska, koordinátorka aktivit pro rodiče s dětmi, Mgr. Radka Rubešová, speciální pedagožka a výtvarnice a Mgr. et Mgr. Veronika Hamplová, speciální pedagožka, psycholožka a výtvarnice. Z kvalifikace pracovníků je zřejmé zaměření CVČ na estetickou výchovu Přihlášky ke kurzům jsou k dispozici v Kontaktním a informačním centru pro rodinu (dále jen KaIC) Oblá 75a kdykoliv v otevírací době nebo při již probíhajících kurzech. Informace: Tel.: , Každý pátek od 9.00 do hodin se schází maminky s miminky a malými dětmi v sále Fit centra na Oblé. Na programu je zpívání, hraní pohádek, povídání si, ale také různé zajímavé přednášky: 2. března pohádka, hopsání, herna 9. března bylinky pro maminky a děti (Ludmila Wagnerová) 16. března hopsání, písničky, herna 23. března kočárek, šátek nebo baby vak 30. března jarní říkání, hopsání, herna Dále bychom Vás chtěli pozvat do našeho Kontaktního a informačního centra na ulici Oblá 75a, kde máme otevřeno každé pondělí, středu a pátek od a hod. Najdete u nás: koutek pro děti (v ceně pobytného) knihovnu s různými zajímavými knihami o výchově dětí, těhotenství, ženách, mužích, časopisy prodejní výstavu hraček můžete využít PC s připojením na Internet (v ceně pobytného) možnost tisku nebo kopírování (za režijní náklady) a až Vám k tomu všemu vyschne v krku, je k dispozici i káva nebo čaj (5 Kč). Pobytné: dospělá osoba 10 Kč za každou započatou hodinu, dítě zdarma. a osobnostně sociální rozvoj. Techniky výtvarné výchovy a výtvarné komunikace využíváme napříč všemi obory při práci s dětmi od nejútlejšího věku až po dospělé, přičemž výtvarnou výchovu vnímáme jako prostor pro komunikaci základními výrazovými prostředky. Nejen ve výtvarných činnostech, ale obecně ve výchovné práci se zaměřujeme především na proces tvorby a s ním spojené prožitky, které napomáhají a umožňují získávat nové zkušenosti a informace o věcech, vztazích, světě i sobě samém. V našich kroužcích tedy není nejdůležitější umět krásně kreslit či mít hudební talent, ale být tvořivý, zvídavý a ochotný si hrát. Nabídka naší činnosti se však neomezuje pouze na výtvarnou a estetickou výchovu. V LYSCE probíhají následující aktivity: výtvarné kroužky pro předškoláky a školáky, výtvarný klub pro mládež, keramika pro předškoláky a školáky, Atelier textilní a prostorové tvorby, Dívčí klub tvořivé techniky, Tvořivá dílna pro dospělé, Obláček klub pro rodiče s dětmi, Miniškolka hlídání dětí, flétny, flétničky pro předškoláky, kytary, klávesy, zpěv, taneční kroužek výrazový tanec pro školáky, pohybová výchova pro předškoláky, klub pro mládež Oblak, klub seniorů. Nově od pololetí otevíráme: cvičení pro rodiče s dětmi, cvičení pro předškoláky, keramika pro rodiče s dětmi LYSKA dále pořádá tyto příležitostné aktivity: akce Klubu rodičů a dětí Obláček tábory, pobyty, výlety, přednášky, setkávání rodičů, tábory pro školáky a mládež, výstavy, příležitostné sezónní akce (Mikuláš, karneval, Léto a dým, pálení čarodějnic, Den Země, vánoční a velikonoční dílny atd.), akce klubu seniorů LYSKA rovněž nabízí výukové programy pro všechny typy škol zaměřené na výtvarnou a dramatickou výchovu, techniky práce s keramikou a výchovu k osobnostně sociálnímu rozvoji. Pedagogové LYSKY vytváří a lektorují také akreditované programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. LYSKA v únoru a březnu CVČ LYSKA Vás v únoru a březnu zve na tyto akce: TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ (úterý hod.): Zrcátka technikou TIFFANI barevná zrcátka do kabelky variace s tiffani technikou kurzovné: 200 Kč, Přijďte mezi nás, jste co nejsrdečněji zváni. Informace na tel.: , V únoru se dále rozběhne projekt Celé Česko čte dětem, který vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování a posiluje jeho sebevědomí. Naše mateřské centrum se k této aktivitě rádo připojilo a ve spolupráci s místní pobočkou Knihovny Jiřího Mahena se 22. února v hod. uskuteční první čtení v MŠ Pomněnky. Toto předčítání bude každý měsíc probíhat v jiné mateřské školce naší čtvrti. Na čtení srdečně zveme jak děti, tak rodiče. V sobotu Vás zveme na v pořadí již šesté maminkovské odpoledne tentokrát sportovního rázu. Sraz jako obvykle ve hod. na zastávce Koniklecová u obch. centra Albert hod. sportovní zážitek: MAMINKOVSKÝ TURNAJ V BOWLINGU, Zábavní centrum Cihelna, Tesco Královo Pole, vstupné cca 130 Kč (maminka)/2 hodiny hry. Těšíme se na Vás. Svou účast, prosím, potvrďte prostřednictvím sms na tel.: (Jitka) nejpozději do Nutná rezervace bowlingových drah. Za Mateřské centrum Sedmikráska Ing. Zuzana Orlová s sebou: pájku (pokud máte...) Malované hedvábí rezerváž klovatinou netradiční technika barvení hedvábí základní kurzovné: 150 Kč, možnost zakoupení hedvábí za velkoobchodní ceny Prostorová tvorba z drátu drátování letování, letované objekty a ozdobné věšáčky kurzovné: 200 Kč Keramický svícen vícepatrové stínidlo na svíčky z šamotové hlíny, technika prořezávaní kurzovné: 200 Kč Smalty v peci smaltované šperky a dekorace kurzovné: 200 Kč. AKCE KLUBU OBLÁČEK: Maškaráda , hod. - soutěže hry tombola, vstup: 15 Kč masky zdarma AKCE PRO VEŘEJNOST: ARTERIA vernisáž tradiční výstavy mladých výtvarníků od hod. módní přehlídka performance občerstvení večírek. S LYSKOU na tábor V letošním roce pro Vás opět pořádáme několik nejen letních táborů: Jarní kuřecí tábor pro rodiče s dětmi kuřátkové tvoření a dovádění v přírodě u Křižanova Tábor pro rodiče s dětmi: Tři studně týdenní tvoření a dovádění u rybníčků a potůčků na Vysočině Tábor pro rodiče s dětmi: Ramzová tvoření a procházky v Jeseníkách Letní tvořivá dílna pro mládež tvoření+divadlo+cirkus pro mládež od 12 let Chlébské u Nedvědice Tábor pro školáky týdenní tvořivý program na Vysočině pro mladší školáky (1. 3. třída) LYSKA u moře tvořivá dovolená pro rodiče s dětmi u moře v Chorvatsku Podrobné informace o táborech a dalších akcích CVČ LYSKA Vám rádi sdělíme telefonicky nebo osobně na LYSCE. Na viděnou na akcích LYSKY se za všechny těší Mgr. et Mgr. Veronika Hamplová LYSKA centrum volného času, Oblá 51c, Brno, tel.: , , Lužánky - středisko volného času

10 KDE: CO: JAK: Cvičeníčko Tělovýchovný program pro předškolní děti, příp. děti mladšího školního věku Kameňák Fitness Centrum, Oblá 51c, Brno-Nový Lískovec Úterý: , hod. pro rodiče s dětmi od 1 ½ roku Pátek: hod. pro 3 6leté děti rozvoj pohybových schopností a dovedností a základy akrobacie formou pohybových her, pohybových průprav a pohybových výchov v tělocvičně vybavené speciálním motivačním nářadím a náčiním pro malé děti Děti budou v péči cvičitelů s potřebnou kvalifikací a zkušenostmi. Rodič nebo jiný dospělý doprovod může být v hodině pasivně i aktivně přítomen. Cvičební program je koncipován s důrazem na to, aby ho mohly absolvovat všechny děti a aby každé dítě vítězilo především samo nad sebou a mohlo být úspěšné. INFORMACE: Mgr. Radmila Nemkyová, tel.: , LÍSKÁČEK 2/ aktuálně NEVYJEL, spol. s r.o. vše pro DVB-T a satelitní příjem individuální anténní a satelitní systémy televizní kabelové rozvody DVB-T a satelitní přijímače společné televizní antény přechod na digitální vysílání prodej montáže měření signálu návrhy systémů Prodejna: Bulharská m nad Semilassem Brno-Královo Pole tel.: mobil: Nábytek VIČAR VÝROBA SKŘÍNÍ NA MÍRU S POSUVNÝMI DVEŘMI záruka 5 let kvalitní práce na míru krátké dodací lhůty široká barevná škála výplní dveří (imitace dřeva, zrcadla, skla, lamely) Po dohodě provádíme i instalatérské práce Luděk Vičar, Svážná 2, Brno, tel.: Montáže: mobil: ABSOLUTNÍ DIVADLO Svážná 9, Brno Rezervace vstupenek: nebo na tel. čísle Předprodej: Brněnské kulturní centrum Běhounská 17, po pá hod. nebo Akompas Štefánikova 51 (vchod ul. Šumavská), po ne 7 12, hod. nebo 1 hod. před začátkem představení BŘEZEN st Herecká dílna DIVADLA ATELIER, hod čt Improvizace pro herce na prostor, hod., DIVADLO ATELIER st A. P. Čechov: Medvěd a ti druzí, hod., 3 jednoaktovky klasického ruského autora, režie: Miloš Břunda a Václav Dvořák čt M. Viewegh: Účastníci zájezdu, hod., komedie, režie: Jiří S. Richter po H. Ch. Andersen: Císařovy nové šaty, hod., pohádka, režie: Miloš Břunda st N. V. Gogol: Ženitba, hod., komedie, režie: Eva Rysová so M. Frayn: Bez roucha 1. díl, hod., PREMIÉRA, komedie, režie: Arnošt Chlubil po B. Němcová: O dvanácti měsíčcích, hod., lidová pohádka o přátelství a pomoci druhým, režie: Miloš Břunda

11 11 LÍSKÁČEK 2/2007 aktuálně NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Pro dospělé: Ken Follet: Sněžná slepota Corinne Hofmann: Bílá Masajka Petra Hůlová: Umělohmotný třípokoj James Meek: Sibiřské drama Irena Obermannová: Deník šílené milenky Pro děti: Michael Coleman: Pohádky Martina Drijverová: Posílám ti pohádku Jiří Chalupa: Jů a Hele Lenka Lanczová: Nebe plné hvězd Karen McCombie: Dóóóst dobrý Vánoce Nejčtenější tituly pro dospělé: Martina Cole: Smyčka Jackie Collins: Milenci a mstitelé Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí Danielle Steel: Cesta domů Barbara Wood: Poslední šamanka Nejčtenější tituly pro děti: Thomas Brezina: Úkryt posledního vlkodlaka Adolf Dudek: Hasič Péťa René Goscinny: Nové Mikulášovy patálie Karen McCombie: Šíleně tajná aférka Lemony Snicket: Řada nešťastných příhod Ceník inzerce pro rok 2007 pro firmy podnikající v Novém Lískovci 12 Kč za 1 cm 2 za černobílou reklamu a 20 Kč za 1 cm 2 za barevnou reklamu. pro ostatní firmy RECEPTY LÍSKÁČKU Vždy máme přátele, kteří nás na návštěvě pohostí u kávy něčím sladkým, a tak si hned opíšeme recept. Abychom nezapomněli, odkud ho máme, tak mu dáme svůj název. A protože některé jsou opravdová pochoutka, jeden vám nabízíme i s tím naším názvem. KOLÁČ OD JANY Z PEČÍNA Drobenka: 500 g polohrubé mouky, 200 g másla, 200 g moučkového cukru, 1 vejce, 1 prášek do pečiva, vanilkový cukr. Tvarohová náplň: 2 tvarohy, 4 dl mléka, 1 vejce, 150 g práškového cukru, vanilkový cukr a citrónová kůra. Ovoce: meruňky, ananas atp. Zpracujeme dohromady suroviny na drobenku, 2/3 poklademe na vymazaný plech a vyrovnáme. Polijeme smíchanou směsí tvarohové náplně a poklademe lehce ovocem. Nakonec pokryjeme zbytkem drobenky a dáme péci zvolna asi na 165 C v horkovzdušné troubě asi 50 minut. Kadeřnictví M Magdalena Zlotrgová, Úpatní 38, tel.: Provozní doba: po út 7 15 hod., st čt hod., pá hod., so (lichá) 8 12 hod. Edita Jonášová kompletní péče o ruce a nehty modeláž nehtů - ÚV gel manikúra japonská manikúra P. Shine lakování, zdobení masáž, peeling, maska prodej nehtové kosmetiky Úpatní 38, tel.: provoz , mobil: , privat: , 18 Kč za 1 cm 2 za černobílou reklamu a 25 Kč za 1 cm 2 za barevnou reklamu. Při závazném objednání reklamy nejméně 3x po sobě je sleva 15 %. Ceny jsou uvedeny bez DPH 19%. TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, do 100 znaků a je zdarma. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Prodám silniční galuskový Favorit, velmi zachovalý: 1500 Kč. T: , M: Vyměním státní 2+1 v Žabovřeskách přízemí, 2 lodžie za 2+KK nebo větší 1+1 popř. stejný. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Petra Křivky za 1000 Kč měsíčně. Tel.: , Prodám málo používaný rotoped. Nová cena 2000 Kč nynější cena 1000 Kč. Tel.: , Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (i menší ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý zájemce. Tel.: Zn.: Brno i okraj Koupím garáž kdekoli v Brně i v hor. Stavu. Dohoda jistá. Tel.: Koupím pozemek v Brně pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: Hledám zahradu kdekoliv v Brně, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel.: Mladý seriózní par s dětmi, ona zdr. sestra, hledá v této lokalitě podnájem bytu 2+1 či 3+1, úplně či částečně zařízený, možná i fyzická výpomoc majitelům apod. Bez účasti RK , Vyměním byt po GO 1+1 s krás. výhl. níz. náj. za v NL. Dohoda jistá. Tel.: NOVÉ FILMY NA VHS A DVD VE VAŠÍ VIDEOPŮJČOVNĚ VIDEOPLANET v OD Albert Strážce Ďábel nosí pravdu Bílá Masajka Hadi v letadle Mimo zákon Volver Klik - život na dálkové ovládání V tom domě straší Černá Dahlia Stormbreaker Let s Dance NABÍZÍME K PRONÁJMU 2 nebytové kancelářské prostory na Rybnické 53 rozměry: cca 22 m 2 okna do silnice a 36 m 2 okna do dvora sociální a obslužné místnosti společné s naší firmou Ing. Zbyněk Červinka, MapKart s. r. o., Rybnická 53, Brno, tel.: , mobil: DĚTSKÝ KARNEVAL pořádaný MŠ Kamarád a kulturní komisí MČ Brno-Nový Lískovec se uskuteční v sobotu od 14 hod. v sokolovně na Rybnické ulici. Dětská tombola! Soutěž o nejlepší masku! Občerstvení! Vstupné dobrovolné.

12 AREÁL SLUŽEB ČTVRTĚ 5 Magdaléna Volejníčková KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ MIROSLAVA ŠUJANOVÁ MOBIL: KREJČOVSTVÍ DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ STŘIHOVÁ SLUŽBA ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ HELENA BARTSCHOVÁ MOBIL: LENKA OTTOVÁ MOBIL: KOSMETIKA tetování PERMANENTNÍ MAKE-UP KOMPLETNÍ PÉČE O NORMÁLNÍ I PROBLEMATICKOU PLEŤ, LÍČENÍ, BAREVNÁ TYPOLOGIE VLASTA ONDRÁKOVÁ MOBIL: LÍSKÁČEK 2/ různé Pohřební služba HARMONIE s. r. o. Brno, Lidická 46, tel.: nová pobočka Brno-Starý Lískovec, Mikuláškovo nám. 1, tel.: Pohřební služba s patnáctiletou tradicí v městě Brně Vám profesionálně zajistí veškeré pietní služby: obřady kremační, v kostele, pohřby do země převzetí oblečení pro zesnulé (nemusíte na patologii) vyřízení úmrtního listu, všech dokladů, včetně matriky kněze a řečníka k obřadu květinové dary k obřadu hudbu v obřadních síních i při pohřbech fotografa tisk smutečního oznámení na počkání (nové vzory) levné převozy po celém území ČR i do zahraničí závětní objednávky i sociální pohřby objednávky lze vyřídit na Vaše přání u Vás v bytě levné ceny Provozní doba: pondělí pátek hod. Naproti Bohunické nemocnice, první panelový dům za autobazary, pohodlně najedete autem až ke dveřím kanceláře. Nový kolektiv studia RELAX vás zve do příjemného prostředí v areálu Městského úřadu Na ulici Oblá 75a Nabízíme vám tyto služby: kadeřnictví Erika Kalová tel kosmetika Monika Zerrichová tel manikúra modeláž nehtů Monika Hanáková tel Své objednávky volejte na tel nebo na výše uvedená tel. čísla. Dle možností, vás rádi obsloužíme i bez objednání. Těšíme se na Vaši návštěvu. CHOVATELSKÉ POTŘEBY Svážná 17 (u školy), tel.: , po pá , hod., so hod. Nabízejí: Akvarijní rybky (neonky, paví očka, skaláry, mečovky, tetry, závojnatky...) Akv. filtry se vzduchováním, topítka, přípravky na ošetření akv. vody - proti chloru, šnekům, řase, nemocem atd. Krmiva pro rybky - vločky, Tetra min, mražené červy... Živé i umělé rostlinky, akvaria a jiné potřeby. Autoškola Vltavská 4, Brno NABÍZÍME VÝCVIK: , M malé motocykly PO PÁ 9 18 hod. A velké motocykly B osobní vozidla SO hod. C nákladní vozidla MOBIL: D autobusy autoškola HYVNAR doba výcviku podle individuálních schopností výcvik probíhá mimo pracovní dobu jízdy zahajovány z místa bydliště Autocvičiště a učebna Pražská 8 (start staré GP) Osobní kontakt zde: pondělí pátek 9 18, sobota hod. PEDIKÚRA MANIKÚRA AREÁL SLUŽEB ČTVRTĚ 5 PEDIKÚRA MANIKÚRA MODELÁŽ NEHTŮ P-SHINE DEPILACE PARAFÍNOVÝ ZÁBAL MOBIL Stofcom s.r.o. Žebětínská Brno-Kohoutovice Tel./fax: Hot-line: (7) Po Pá , hod.

13 13 LÍSKÁČEK 2/2007 ze života naší čtvrti Život starší generace na Koniklecové 1 (pokračování ze str. 1) péči. Pokoje klientů a jejich vnitřní vybavení budou přizpůsobeny potřebám nových klientů. Pořídíme nová polohovací lůžka, různé pomůcky pro hygi- enu, částečně obměníme nábytek. Do budoucna připravujeme také tzv. odlehčovací služby, což je v podstatě přechodný pobyt pro seniory, jejichž rodinní příslušníci, kteří se o ně jinak starají, chtějí odjet na dovolenou, do lázní nebo do nemocnice. O tuto službu je největší zájem v letním období, ale bude jistě využívána po celý rok. Novinkou je také způsob podávání žádostí o umístění. Doposud žadatelé podávali žádosti na příslušných úřadech městských částí, nyní je budou předávat sociálním pracovnicím v jednotlivých domovech, např. u nás na Koniklecové 1. pracemi, pracují s textilem i keramickou hlínou. V penzionu je knihovna, dvakrát ročně nás navštěvují děti z Mateřské školy Pomněnky, k tanci a poslechu pravidelně vyhrává malá kapela, na zahradě grilujeme uzeniny nebo posedíme u burčáku. V předvánočním čase se senioři z brněnských penzionu a domovů důchodců setkávají při společenském odpoledni v Grandhotelu. Co vás čeká v nejbližší době? Personál se každodenně zabývá úkoly souvisejícími s přechodem penzionu na domov pro seniory. Vidím, že i na naše klienty dopadl určitý pocit nejistoty. Mohu je však ujistit, že veškeré změny budeme provádět citlivě a s přihlédnutím k jejich potřebám vždyť někteří zde žijí více než deset let a již zde takzvaně zapustili kořeny a na druhé straně očekávám jejich vstřícnost a pochopení při postupném zavádění změn. Na závěr jsem si promluvila s obyvatelkou domova, paní Černou. Vyprávěla mi o tom, jak žila před tím, než se sem dostala, a o problémovém bydlení, které měla dříve. Nyní je velmi vděčná za péči, které se jí v domově dostává, je to nejlepší bydlení, které v životě měla. Bojí se změn, neměla by kam jít, ale je s tím vnitřně smířená. Vyhovuje jí také to, že není sama. Má zde přítelkyně, účastní se pokud možno všech akcí, které zde probíhají, chodí do kurzu keramiky, jezdí na zájezdy a má předplacené vstupenky do divadla. Využívá služeb kadeřnictví, pedikúry a rehabilitací. Zatím si vaří sama. Na Vánoce peče cukroví, dělá z něho balíčky pro děti z Mateřské školy na Oblé, které každoročně přijdou předvést své dovednosti. Dceru má nedaleko, a tak je spokojená hlavně, že jí slouží zdraví. Nyní cituji její vlastní slova: Nemá to tady chybu. A na pana ředitele nedá dopustit. Snaží se s ostatními pomáhat dalším spolubydlícím. Například paní, které je 91 let, pomáhá hlavně večer, v sobotu a neděli, protože zde zatím není nepřetržitá služba. Někdo řekne, že by se o své rodiče měly starat vlastní děti. Jenže někdy to nejde. Důležitý je i klid a soukromí, které tito lidé chtějí mít. Tady mají vše, co potřebují: pokojík s příslušenstvím i přátele. Pokud jsou se svou rodinou v kontaktu a ve vzájemné lásce, pak je jim v domově určitě velmi dobře. A tak to má být. Na závěr bych chtěla tímto poděkovat panu řediteli Jiřímu Havelkovi za vyčerpávající informace, ochotu a čas, který mi věnoval. Dana Beranová Vraťme se však do současnosti kolik seniorů u vás žije? V našem domově žije 66 obyvatel, každý má svoji garsoniéru, manželské páry dvoulůžkovou bytovou jednotku. Jejich průměrný věk je 79 roků. Jaké služby jsou klientům poskytovány? Je to např. úklid bytové jednotky, praní ložního a osobního prádla, zajišťování obědů, nákupy, pomoc při vyřizování úředních záležitostí, lékařská péče, rehabilitace. Máme zájem, aby naši klienti žili pokud možno aktivně, proto každoročně organizujeme zájezdy v poslední době jsme navštívili skanzen na Veselém kopci, seznámili jsme se s výrobou uměleckého skla v Karlově, prohlédli si kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, projeli jsme se na Baťově kanálu, byli jsme v Kroměříži, na Bítově a mnoha dalších místech našeho kraje. Některé obyvatelky se zabývají ručními

14 LÍSKÁČEK 2/ inzerce VELKÝ V ÝPRODEJ VHS OD 19 KČ v 1. patře supermarketu Albert, Petra Křivky Příklady táhnou! Všichni si přejeme, aby naše děti byly zdravé, získaly kvalitní vzdělání, byly v životě co nejúspěšnější. Zahrnujeme je drahými dárky. Čas, který s nimi nemůžeme trávit, často nahrazujeme vysokým kapesným. Víme však, jak vyplňují svůj volný čas? Rodiče těch mladších mohou být klidní. Chvilky trávené v kroužcích, ve výuce na hudební nástroje, sportovní aktivity nejen děti zaměstnají, ale i uspokojí. Navíc dnes již nemusejí za svými zájmy dojíždět. Školy tyto činnosti podporují a poskytují provozovatelům své prostory. Pomocníkem jsou i školní družiny. Paní vychovatelky dohlíží na to, aby ten či onen žáček byl včas na svém místě, což mohou děti naší mateřské školy potvrdit. Čtvrtek dne 25. ledna 2007 byl pro skupinku našich předškoláků vyjímečný: po chvilkovém odpočinku nás místo her před odpolední svačinou přivítali kamarádi školní družiny při ZŠ Svážná. Po rozkoukání dostal každý na starost jednoho z vykulených mateřiňáčků. Zkušení školáci nám pomohli překonat ostych z neznámého prostředí, při výrobě mrkajícího sněhuláka se společně i zasmáli. Po příjemně prožité hodince jsme se museli rozejít. My, s řadou výrobků a obrázků, zpět do školky, děti do kroužků, popřípadě domů. VELKÉ MNOŽSTVÍ ORIGINÁLNÍCH DVD K ZAKOUPENÍ OD 79 Kč PŮJČOVNÉ DVD JIŽ OD 15 Kč PŘI NABITÍ NAD 500 KČ 150 Kč + časopis PREMIÉRA zdarma KE 2 DVD ZDARMA ZAPŮJČÍME DVD PŘEHRÁVAČ ČIŠTĚNÍ CD+DVD AKCE 49 Kč KRÁLOVNY NOCÍ VELKOLEPÁ TRAVESTI SHOW ve 20 hodin Restaurace Lískovecká terasa, Petra Křivky 1a Vstupenky zakoupíte u personálu restaurace nebo objednáte na tel Cena vstupenky 300 Kč Po vystoupení následuje OLDIES PARTY S DJ LIBOREM Pity z Vyvolených 2 Chvilky v družině byly zajisté podnětné. Oběma vychovatelkám, Daně Beranové a Markétě Trochtové, děkujeme za vzornou přípravu. Poděkují však naše děti při prvním pobytu venku na školní zahradě a pohledu na nový hrací prvek (dřevěný domek montovaný koncem října minulého roku) i sídlištním výrostkům, kteří si krátí svou nudu ničením cizího majetku??? Odsoudí tento čin, nebo si z něho do budoucna vezmou příklad? Odlepená střecha po vichřici se dá přilepit. Finanční částka na opravu poškrábané tabule na kreslení sice nebude až tak markantní, byla by však rozhodně účelněji využita!!! Dana Tesařová, MŠ Pomněnky

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Ryba Vogl

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více