Obsah. Obsah / Contents Geriatria 4/2007. Editorial M. Dúbrava: Veda, výskum, geriatria a náš mikrosvet...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Obsah / Contents. www.geriatria.sk. 145 Geriatria 4/2007. Editorial M. Dúbrava: Veda, výskum, geriatria a náš mikrosvet..."

Transkript

1 GERIATRIA ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV Vedúci redaktor Ladislav Hegyi Zástupca vedúceho redaktora Silvester Krčméry Tajomník redakcie Katarína Ďuranová Redakčná rada Ivan Bartošovič Martin Dúbrava Zdeněk Kalvach Štefan Koval Eduard Kolibáš Štefan Krajčík Zoltán Mikeš František Németh Eva Topinková Pavel Weber Helena Zavázalová Redakčný kruh Ladislav Badalík (SK) Peter Belan (SK) Vladislav V. Bezrukov (UA) Franz Böhmer (A) Svein O. Datland (N) Oleg V. Korkuško (UA) Štefan Litomerický (SK) Alex Kalache (WHO) Erich Lang (D) Christoph Lucke (D) František Makai (SK) William Molloy (CND) Jiří Neuwirth (CZ) Vladimír Pacovský (CZ) Mario Passeri (I) F.M.E. van Schendel (NL) Jörg Schulz (D) Vappu Teipale (FIN) Karol Virsík (SK) Vladimír Zaremba (CZ) Obsah Editorial M. Dúbrava: Veda, výskum, geriatria a náš mikrosvet Originálne práce F. Németh, M. Babčák, A. Eliášová: Skríningové vyšetrenie depresie u seniorskej populácie Prešovského kraja Prehľadné referáty M. Rašiová: Hyponatriémia u seniorov príčiny a prejavy Z. Sedláčková, L. Hegyi: Vekom podmienená degenerácia makuly J. Kelnarová: Komunikace se seniory H. Janečková, A. Malina: Dlouhodobá péče o staré lidi v České republice a její problémy Správy M. Sninčák: Niektoré súčasné základné teoretické problémy artériovej hypertenzie postrehy z 13. svetového kongresu o ochoreniach srdca. Vancouver-Britská Kolumbia, Kanada, júla Jubileá Obsah ročníka Kalendár akcií na rok Register autorov v roku Oficiálna webová stránka Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti 145 Obsah / Contents

2 146 Obsah / Contents GERIATRIA časopis slovenských a českých geriatrov Vydáva: Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť Limbová Bratislava Vedúci redaktor: prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. Jánošíkova Malacky Adresa redakcie: Katarína Ďuranová Klinika geriatrie LF UK Limbová Bratislava tel.: 02/ Jazyková úprava: Anglická: PhDr. B. Weiblová, MPH Slovenská: PhDr. I. Bielik, MPH Contens Editorial M. Dúbrava: Science, geriatrics and our microworld Original papers F. Németh, M. Babčák, A. Eliášová: Screening examination of depression in senior population in the district of Prešov Review articles M. Rašiová: Hyponatremia in seniors causes and manifestations Z. Sedláčková, L. Hegyi: Age induced macular degeneration J. Kelnarová: Communication with seniors H. Janečková, A. Malina: Long-term care for seniors in Czech Republic and its problems News M. Sninčák: Some cureent basic theoretical and clinical problems of arterial hypertension the 13th World Congress on Heart Diseases Vancouver British Columbia, Canada, July Jubilees in Contents of Volume Calendar List of Authors Sadzba, reprodukcia, tlač: Charis s. r. o., Ipeľská Bratislava Registračné číslo: 1441/96 ISSN Official website of the Slovak Gerontologic and Geriatric Society

3 Veda, výskum, geriatria a náš mikrosvet Odborné časopisy plnia rôzne funkcie. Mali by byť aj miestom prezentovania nových vedeckých poznatkov. Vezmime si do ruky Geriatriu (číslo, ročník, state za poslednú päťročnicu) a zhodnoťme ju z tohto pohľadu. Podobné súdy sú iste zaťažené subjektivitou, tá však rozhodujúco neovplyvňuje podstatu, ak sa opiera o analýzu faktov. Takže, koľko článkov o našom produktívnom geriatrickom výskume ste listujúc mi našli? Že sa neviete rozhodnúť, čo je to veda a výskum, a čo je len opakovaním známeho? Na Slovensku si, zastúpení zákonom o vede a technike, myslíme, že je to celkom jednoduché: výskumná činnosť, ako súčasť vedy, je zameraná na získavanie nových poznatkov. Základný výskum je pritom zameraný na rozširovanie poznatkov o skúmanom jave a ich hlbšie pochopenie bez ohľadu na praktickú aplikáciu tohto poznania. Aplikovaný výskum je činnosťou orientovanou na praktické využitie poznatkov. Skúsme sa pozrieť aj do sveta, kde sa možno na vedecké dielo kladú predsa len vyššie očakávania a všimnime si, čo sa aktuálne v geriatrickom výskume zrkadlí medzi rozhodujúcimi témami dneška a trendmi najbližšej budúcnosti. Bude nimi iste genetika sprava i zľava, zhora i zdola. Genóm, ako prakticky skúmateľná báza starnutia, postgenomika a biotechnológie, ako revolúcia vo výskume zdravia i chorôb. Ale nielen genetikou bude našinec živý. Do popredia sa predral translačný výskum, pri ktorom ide o uplatňovanie základných objavov v klinickej praxi a vedecké overovanie tohto uplatňovania. K práci zve aj gerontofarmakológia. Iní si môžu nájsť miesto pri štúdiu systémov zdravotnej starostlivosti, a to aj z pohľadu rovnosti prístupu k vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre seniorov. A nezabúda sa ani na paliatívnu medicínu. To všetko, a samozrejme mnoho ďalšieho, patrí do albumu modernej geriatrickej vedy. Ak sme nenadobudli presvedčenie, že geriatrii ani sebe nič v oblasti výskumu nedlhujeme, mali by sme sa zamyslieť, prečo je to tak? Príčin môže byť viacero, ale v zásade sa dajú redukovať na nedostatok schopností, chuti, času alebo prostriedkov. Ak zvážime ako sa naši lekári uplatňujú v zahraničí a čo dokážu zostávajúci vykúzliť v domácich podmienkach, tak musí aj najväčšiemu kritikovi pomerov byť jasné, že príčinou nemôže byť naša neschopnosť. Obľúbeným odôvodnením našej výskumnej skromnosti je nedostatok prostriedkov. Pravdou je, že na geriatrickú vedu špičkovú zo svetového pohľadu sú potrebné značné financie. Kde ich hľadať? Povedomie spoločnosti, vymasírované informáciami o demografickom vývoji, je už nastavené tak, že prostriedky na financovanie geriatrickej vedy sa dajú nájsť dokonca aj v domácich grantových agentúrach, nehovoriac už o tých európskych. Siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, ktorý predstavuje skutočnú oporu vedy na starom kontinente, hovorí o vedeckých výzvach týkajúcich sa geriatrie len v samotnej trojstranovej časti Zdravie explicitne na ôsmich miestach. V absolútnej väčšine ostatných prípadov je možnosť geriatrie prispieť k riešeniu nastolených problémov nespochybniteľná. Čo v praxi znamená, že Európa je vskutku pripravená geriatrický výskum financovať. Pravdou je však aj to, že mnoho dobrej výskumnej práce sa dá urobiť aj bez dodatočných peňazí. Obávam sa, že správnym riešením hľadania príčiny neuspokojivej vedeckej aktivity našej geriatrie je temer letálna kombinácia nedostatku času a chuti. Ako je možné, že inde to tak nie je? Zjavne preto, že v našich podmienkach množstvo času minieme na zabezpečenie elementárnych vecí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, o ktorých existencii lekári vo vyspelejších krajinách ani len netušia. Unavuje nielen samotná kvôli bazálnym činnostiam vykonávaná práca, ale neraz možno 147 Slovo vydavateºa / Editorial

4 148 Slovo vydavateºa / Editorial dokonca viac pocit, že tento boj s hlúposťou, ignoranciou, šlendriánstvom, závisťou alebo ziskuchtivosťou (pomer si miešajte podľa konkrétnej situácie) z nás vysáva aj tú poslednú energetickú molekulu a náš entuziazmus potom už tiež nevládze odolávať a zvetráva. A pritom je nás tak málo. To sa skutočne nemôže neodzrkadliť vo vyčerpanosti a istej dezilúzii. Aj keď sme unavení z toho, s čím všetkým sa u nás v geriatri už roky trápime a aké drobunké výsledky pritom dosahujeme, skúsme sa tomu ešte vzoprieť. Veď aj pekná kazuistika prináša nový pohľad na vec. Nehovoriac napr. o hodnote analyticko-syntetického zhodnotenia vlastnej dennodenne vykonávanej práce alebo o význame tvorivého spracovania literárnych poznatkov založenom na vlastných skúsenostiach a na hľadaní ciest, ako ich aplikovať v našich podmienkach. Ani dohoda o výpovednejších multicentrických projektoch nie je nemožná ani v našom geograficky malom priestore. A možno sa stane zázrak a pomôže nám pritom zjavenie sa politickej garnitúry, ktorá nebude zdravie, osobitne pre povolebne temer bezbranných seniorov a vzdelanie považovať len za spoľahlivo fungujúce predvolebné rečnícke cvičenie. U nás je v túto chvíľu, bohužiaľ, množstvo okolností, ktoré by mohli priniesť podstatné skvalitnenie starostlivosti o seniora s oveľa menším finančným i mentálnym vypätím, ako pracné získavanie a zavádzanie do dennej praxe úplných noviniek zo sveta geriatrie. Chcel som len pripomenúť, že ak nebudeme mať vytvorené podmienky na to, aby sme sa mohli obzerať aj po nových veciach, aby sme mohli vyslyšať tú detskú zvedavosť v nás a pozrieť sa, či nie je za rohom alebo hoc aj za horou, na ktorú sa z prahu nášho domu denne dívame, niečo nové a nádherné, tak náš pohyb vpred spomalíme, možno až zastavíme. A kto vie lepšie ako geriatri, aké sú dôsledky imobility? M. Dúbrava Science, geriatrics and our longterm microworld The functions of medical journals vary. One of their function should include the presentation of scientific knowledge. Let s have a look at the journal of Geriatrics (articles over the past 5 years) and let s make an evaluation from this aspect. It is doubtless that such judgments are marked by a certain deal of subjectivity, which however, has no impact upon the nature of the journals, if based on the fact analysis. Have you skimmed through the articles in geriatrics? How many articles dealing with our productive geriatric research have you found? Perhaps you cannot make the difference between the scientific research and the repetition of the already known facts? The Act on the Science and technique valid in Slovakia simplifies the situation. Based on this Act we think that this is quite simple: research as a part of science is focused on the acquisition of new knowledge. Basic research is orientated to the expansion of knowledge about the phenomenon being investigated and its profound understanding regardless of the practical application of this knowledge. The applied research is focused on the practical application of the newly acquired knowledge. We shall look at other countries where the expectations as for the work of science might be higher, and consider about the current topics dominating in the presentday geriatrics and its future trends. Genetics with all its aspects s is quite sure to appear among them. Genome as a practically explorable base of ageing, postgenomics and biotechnologies as revolutionary methods in the research of health and diseases. Translation research in which the application of basic discoveries is ap-

5 plied along with the scientific verification of this application, has come to the foreground. Gerontopharmacology also poses several challenges. Other scientists may be interested in the study of health care systems from the aspect of equitable access to a high quality health care for seniors. The attention is drawn to palliative medicine, as well. All the above mentioned disciplines belong to the armament of modern geriatric science. If we are convinced that in the area of geriatric research we have so far exhausted all the posibilities, we shoud raise a question: why is this so? There may be several causes, such as lack of abilities, lack of enthusiasm, time or financial means. We hear a lot about successful career of our doctors abroad. Considering the efforts of those who stayed here and their results attained in our conditions, even the greatest critic has to admit that the cause is elsewhere, not in our incapability. Lack of financial means is a common excuse for our modest research activities. It is true that a considerable amount of financial means has to be invested in the top geriatric science from the global aspect. Where and how to get the necessary means? Based on the information. about demographic developments, our society knows that the means for financing geriatric science can be found both in Slovakian and European grant agencies. The seventh frame programme of the European Community in the area of research that represents a real support of science in the Old Continent explicitly mentions scientific challenges concerning geriatrics in 8 places of a 3-page part called "Health". In a vast majority of other cases it is unequivocal that geriatrics can contribute to the solution of the problems identified. In other words Europe is prepared to finance geriatric research. However, we have to admit, that good research work can be done "without additional money". Unsatisfactory scientific activities of our geriatrics consist in almost lethal combination of lack of time and enthusiasm, I am afraid. How is it possible that the situation is different in other countries? In our conditions a lot of time is wasted on providing of elementary needs in health care delivery. The physicians in developed countries have no idea about such problems. Providing elementary needs and activities is tiring and the feeling of constant fighting the stupidity, ignorance, negligence, envy or money grabbing (the ratio depends on a particular situation), deprive us of all our energy and enthusiasm. And there are just a few of us. This fact naturally results in exhaustion and disillusion. We are tired of many years s tilting at windmills in geriatrics. Our poor results do not satisfy us. But let s make another attempt! A contribution about a case history may also bring a new outlook on a particular problem. Analytic-synthetic evaluation of our routine work, creative processing of literary knowledge based on our own experiences and searching for the ways how to apply them in our conditions, can also be challenging. Significant multicentric projects of greater validity can be conducted in our geographically small country. A miracle may happen in a form of political coalition that will not consider health and education as a reliable pre-election rhetorics for our most vulnerable group of population seniors. Currently we have a lot of means that could markedly upgrade the care for seniors with less financial and mental efforts. Arduous searching for the latest news and their implementation into the daily geriatric routine is needless. If we do not have proper conditions for the implementation of the latest advances, if we cannot satisfy our thirst for getting acquainted with new, unknown things or wonders waiting for us elsewhere and beyond to be discovered, then our forward movement can be slowed down or even halted. And geriatricians, in particular, know the consequences of immobility. M. Dúbrava 149 Slovo vydavateºa / Editorial

6 150 Skríningové vyšetrenie depresie u seniorskej populácie Prešovského kraja Originálne práce / Original papers F. Németh*, M. Babčák**, A. Eliášová*** (*Klinika geriatrie, FNsP J. A. Reimana, prednosta MUDr. František Németh, PhD. **Interná klinika I. FNsP J. A. Reimana, prednosta MUDr. Marián Babčák, PhD. ***Fakulta zdravotníctva PU v Prešove, dekanka doc. PhDr. A. Eliášová, PhD.) Súhrn Za pomoci študentiek Fakulty zdravotníctva Prešovskej Univerzity 1028 probantov 65 - ročných a starších vyplnilo dotazník Geriatrická škála depresie podľa Yesavage. Podľa kritérii tohoto dotazníka 16,2 % probantov vykazovalo známky ľahkej depresie, 8,9 % probantov vykazovalo známky výraznej depresie. Je to viac ako uvádza dostupná literatúra. Prešovský región patrí medzi najchudobnejšie regióny Európskej únie. Autori sa domnievajú, že insuficientné sociálne zabezpečenie a strach starej populácie z budúcnosti, zo zvyšujúcich sa nákladov na lieky a bežné životné potreby, ako aj rozpad viacgeneračnej rodiny, je dominantnou príčinovu uvedeného zvýšeného výskytu depresie v Prešovskom okrese. Kľúčové slová: depresia seniorský vek geriatrická škála depresie Úvod Depresia je jednou z najčastejších psychických porúch v starobe. Podľa literatúry vyskytuje sa u 8 15 % starých ľudí bývajúcich doma a asi u 30 % obyvateľov v ústavoch sociálnej starostlivosti (6). U starších pacientov je snaha popierať zmeny nálady a depresívne ladenie, namiesto toho udávajú rôzne somatické ťažkosti, ktoré často nútia lekára realizovať neadekvátne vyšetrenia (5). Pretože depresívne stavy sa v súčasnosti dajú pomerne dobre ovplyvniť, rozhodli sme sa skríningovou formou vyšetriť relevantnú skupinu probantov, aby sme zistili výskyt depresie v našich podmienkach a umožnili tak poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti lepšiu orientáciu o seniorských pacientoch vo svojom regióne. Metodika V Prešovskom okrese pôsobí 58 zdravotníckych ambulancií pre dospelých (ďalej NZA). Náhodným výberom dvoch mestských a dvoch vidieckych obvodov vznikol súbor probantov vo veku 65 rokov a viac, ktorí súhlasili vyplniť dotazník pod názvom Škála depresie podľa Yesavage. Po získaní potrebných administratívnych súhlasov, dohovore s obvodnými lekármi, ich sestrami a študentkami Fakulty zdravotníctva PU a po oboznámení sa s metodikou testu, bolo vyšetrených v časovom intervale od marca 2005 do marca 2006 celkovo 781 probantov (77%) v určených miestnostiach na ambulanciách obvodných lekárov pri ich bežnej návšteve ambulancie. Doma bolo vyšetrených 237 probantov (23%) po ich individuálnom súhlase. Test z rôznych príčin (nesúhlas, dlhodobá neprítomnosť v mieste bydliska, absolútna hluchota, totálna afázia spojedná s apraxiou) neabsolvovalo 41 probantov (4,8 %). Je to číslo, o ktoré môžu byť prezentované výsledky skreslené. Na tabuľke č. l je uvedený počet obyvateľov 65 - ročných a starších rozdelených do jednotlivých vekových pásiem podľa pohlavia a miesta bydliska (12). Tieto údaje sa stali podkladom pri aplikácii získaných výsledkov na celú populáciu okresu Prešov.

7 Tab. 1 Geriatrická populácia v okrese Prešov mesto vidiek spolu vek M Ž M Ž M Ž r nad 90 r spolu celkom Štatistický úrad, Prešov Pri hodnotení emotívnych nálad je možné v geriatrii použiť viacero testov (1, 11, 14). Do tejto štúdie bola vybratá skrátená verzia testu podľa Yesavage, ktorá sa používa pomerne často, a naviac tento test je veľmi jednoduchý a veľmi ľahko hodnotiteľný, ani pre probantov nie je náročný. Na ďalšej tabuľke je uvedená použitá verzia Yesavage testu. Tab. 2 Geriatrická škála depresie podľa Yesavage U geriatrických pacientov môžeme k určeniu stupňa depresie použiť i ďalšie testy - škály. Tie merajú aktuálny stupeň depresie, nie mieru depresivity ako osobnostného rysu. Používa sa napr. škála MADRS, škála HAM-D, alebo samohodnotiaca Beckova škála (3). K hodnoteniu úzkosti je najčastejšie používaná Hamiltonova škála (13). 151 Originálne práce / Original papers Otázka Ste v podstate spokojný(á) so svojim životom? Opustili ste veľa svojich aktivít a záujmov? Máte pocit, že Váš život je prázdny? Pociťujete často nudu, prázdnotu? Máte väčšinou dobrú náladu? Bojíte sa, že sa Vám stane niečo zlého? Ste väčšinou šťastný(á)? Cítite sa často bezmocný(á)? Zostávate radšej doma, ako by ste išli von a niečo podnikol-podnikla? Máte pocit, že máte viac problémov s pamäťou ako ostatní? Myslíte, že je pekné žiť v tejto dobe? Tak, ako ste na tom teraz, cítite sa bezcenný(á)? Cítite sa plný(á) energie? Pociťujete svoju situáciu ako beznádejnú? Myslíte si, že väčšina ľudí je na tom lepšie ako Vy? Hodnotenie: každá silne označená odpoveď znamená 1 bod 0 7 bodov sa považuje za normu 8 12 bodov, mierna depresia bodov, výrazná depresia Odpoveď áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie (pôvodné hodnotenie z roku 1999)

8 152 Originálne práce / Original papers Výsledky Na nasledujúcej tabuľke je uvedený sumárny výsledok testu podľa Yesavage. Tabuľky sú rozdelené podľa 5 - ročných vekových pásiem, podľa počtu získaných bodov s absolútnym aj percentuálnym vyjadrením. Iniciálky sú prvé písmená lekárov v zdravotných obvodoch u ktorých sa robil test. Tab. 3 Sumárny výsledok testu podľa Yesavage (GDS) Yesavage test GDS (ženy+muži), dr. K.,Ks.,Z.,M. bez štatistickej významnosti). Podľa literatúry je vyšší výskyt depresívnych stavov v ženskej populácii (9). Nebol zistený podstatný rozdiel medzi výsledkami mestskej a vidieckej populácie. Pravdepodobne dostupnosť médii, informácii a určitá globalizácia nášho života má za následok premiešanie podmienok života a nálad v menšom meste a Spolu Spolu vek r r r r r. nad 90 r. % počet Počet pr % počtu 34% 30% 17% 13% 4% 2% 0-7b ,9% b ,2% b ,9% 91 % 0-7b. 84% 80% 68% 62% 50% 43% % 8-12b. 12% 14% 20% 23% 27% 24% % 13-15b. 4% 6% 12% 15% 23% 33% Vychádzajúc z uvedeného testu tri štvrtiny geriatrickej populácie sú bez depresie, približne štvrtina trpí depresiou, z toho viac ako polovica depresiou ťažkého stupňa. Probantom bola ponechaná možnosť výberu odpovedať ústne na otázky, alebo vyplňovať písomne dotazník daného testu. Pri ústnych odpovediach v ženskej populácii bolo viacej úprimnosti a ústretovosti ako v mužskej populácii. Prekvapením sú porovnateľné výsledky ženskej a mužskej populácie (rozdiely vidieku (stráca sa tým kolorit života v meste a na vidieku?). V našom súbore 74,9 % probantov nevykazovalo známky depresie, 16,2 % známky miernej depresie a 8,9 % probantov známky výraznej depresie. Aplikácia týchto výsledkov na celú seniorskú populáciu v okrese znamená, že treba počítať s asi spoluobčanmi, ktorí trpia ľahkou depresiou a s asi občanmi, ktorí majú výraznú depresiu. Zjednodušenejšie možno povedať, že Tab. 4 Výsledok testu podľa Yesavage (GDS) v ženskej populácii Yesavage test -ženy -Dr. K.,Ks.,Z.,M. Spolu Spolu vek r r r r r. nad 90 r. % počet Počet pr % počtu 32% 31% 17% 14% 5% 2% 0-7b ,0% b ,5% b ,5% 58 % 0-7b. 85% 81% 67% 62% 47% 43% % 8-12b. 11% 14% 20% 23% 28% 36% % 13-15b. 3% 5% 13% 15% 25% 21%

9 Tab. 5 Výsledok testu podľa Yesavage (GDS) v mužskej populácii Yesavage test -muži -Dr. K.,Ks.,Z.,M. vek r r r r r. nad 90 r. % počet Počet pr % počtu 38% 27% 19% 11% 3% 2% 0-7b ,7% b ,7% b ,6% 33 % 0-7b. 82% 77% 70% 63% 58% 43% % 8-12b. 12% 16% 19% 21% 25% % 13-15b. 5% 7% 11% 16% 17% 57% Tab. 6 Výsledok testu podľa Yesavage (GDS) vo vidieckej populácii Yesavage test -muži -Dr. K.,Ks.,Z.,M. Spolu Spolu Spolu Spolu vek r r r r r. nad 90 r. % počet Počet pr % počtu 38% 27% 19% 11% 3% 2% 0-7b ,7% b ,7% b ,6% 33 % 0-7b. 82% 77% 70% 63% 58% 43% % 8-12b. 12% 16% 19% 21% 25% % 13-15b. 5% 7% 11% 16% 17% 57% 153 Originálne práce / Original papers Tab. 7 Výsledok testu podľa Yesavage (GDS) v mestskej populácii Yesavage GDS (ženy+muži), dr. K.+ Ks., mesto vek r r r r r. nad 90 r. % počet Počet pr % počtu 33% 30% 19% 14% 3% 2% 0-7b ,6% b ,6% b ,8% 39 % 0-7b. 84% 79% 69% 65% 53% 50% % 8-12b. 11% 15% 19% 22% 27% 13% % 13-15b. 5% 6% 12% 13% 20% 38% Spolu Spolu obyvateľov nášho okresu v geriatrickom veku nevykazuje depresívne emócie, áno, z toho asi polovica výraznú depresiu. Pre depresiu síce nie je potrebné zvyšovať počet nemocničných, či ošetrovateľských postelí, alebo zvyšovať počet opatrovateľov, napriek tomu je to oblasť, kde by zdravotnícki pracovníci mohli v pozitívnom zmysle ovplyvniť kvalitu života týchto seniorov. Hlavne pre obvodného lekára by to mohla byť veľmi nápomocná informácia, pretože tu cielenou antidepresívnou liečbou a psychoterapiou môže podstatne prispieť k odstránenie alebo aspoň zmierneniu depresívneho stavu pacienta (16). Depresia podľa uvedených výsledkov v

10 154 Originálne práce / Original papers našom súbore sa vekom zvyšuje. Zvyšovanie je lineárne, bez zlomov. Pri porovnaní výsledkov, ktoré dosiahla vidiecka a mestská populácia, možno konštatovať, že sú iba malé rozdiely, bez štatistickej významnosti. Výraznejšie rozdiely boli zaznamenané vo veku nad 90 rokov, počet probantov v tejto vekovej kategórii je však malý. Sumárne výsledky ženskej a mužskej populácie vykazujú malé, štatisticky nevýznamné rozdiely. Iba vo vekovom pásme ročných v skupine ťažkej depresie je výrazne viac žien ako mužov (hladina p<0.05). Skupina 90 ročných a starších pre malý počet jedincov nebola štatisticky hodnotená. Diskusia Emočné poruchy, medzi ktoré depresia patrí, možno rozdeliť zhruba do troch skupín: krátkodobé afekty, dlhšie nálady a trvalé emočné nastavenia vyššie city. Afekty sú krátke emočné odpovede na vonkajšie a vnútorné stimuly. Patria k normálnemu životu, ale ich nahromadenie a nezvládnutie je patické. V starobe dochádza veľmi často k nahromadeniu afektov a k neschopnosti afekty dostatočne potlačovať. Prejavujú sa často zlosťou, ľútosťou, smútkom, ale niekedy aj neodôvodniteľnou radosťou (7,10). Náladu možno definovať ako vyladenie k afektom jedného typu. V séniu sa vyskytujú najčastejšie patické nálady (napr. depresívne, úzkostné, dysforické), ktoré môžu podstatne znižovať kvalitu života a ovplyvňovať funkčnú schopnosť postihnutého jedinca (8, 9). Yesavage test odhaľuje krátkodobé afekty probanta, ale aj nálady (15). Za dôležitú skutočnosť treba považovať zdanlivo rovnaký klinický obraz vyvíjajúcej sa demencie, ktorá sa prejavuje rôznym stupňom kognitívnej poruchy a depresie (2). Naviac, v pokročilom veku je depresia súčasťou tzv. behaviorálnych a psychologických príznakov demencie (4). Z vlastnej klinickej praxe možno uviesť, že symptomatika depresie vo vyššom veku je variabilnejšia ako u mladších pacientov. Veľmi charakteristické pre depresiu geriatrického pacienta je výskyt somatických ekvivalentov depresívnej symptomatiky. Skúsený lekár pri stanovení správnej diagnózy môže ušetriť značné finančné prostriedky neindikovaním zbytočných laboratórnych, neinvazívnych aj invazívnych vyšetrení a naviac adekvátnou liečbou zlepšiť stav pacienta. Kompletné vyhodnotenie testu podľa Yesavage u skúseného lekára trvá asi 5 6 minút, pri nedostatku času môže tento test urobiť aj prijímajúca sestra. So stúpajúcim vekom sa percento depresií nezmenšuje, podľa niektorých štatistík sa oproti mladšiemu a strednému veku zvyšuje (1). Niektoré štatistiky avšak ukazujú na nižší výskyt depresívnej symptomatiky vo vyššom veku. Existujú hypotézy, že u depresívnych pacientov je vyššia úmrtnosť v strednom veku a ich dĺžka života je kratšia (9). Všeobecne ale prevláda názor, že v starobe zostáva množstvo nerozpoznaných depresívnych stavov pre atypický klinický priebeh, vrátane somatizácie depresívnej emócie. Vyšší výskyt depresie býva u pacientov v ústavnej starostlivosti alebo osamelo žijúcich osôb (6). Depresia je vo vyššom veku poddiagnostikovaná a cielene liečená menej často, ako by mala byť. Literatúra 1. ABRAMS, W.B., et al.: Merck manual of geriatrics, 2-nd ed., Merck and Co., INC.,1995, kapitola 17: BREITNER, C.S., WELSH, K.A.: Diagnosis and management of memory loss and cognitive disorders among elderly persons, Psychiatr Serv, 1995, 46: COPELAND, J.R., PRINCE, M., WIL- SON, K.C., et al.: The Geriatric Mental State Examination in the 21st. Century, Int J Geriatr Psychiatry, 2002, 17: GEORGE, L.K.: Dignity and quality of life in old age, J Ger Soc Work, 1998, 29: HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika, Praha: Galén, 1994, , In: Vorlíček J, Adam Z, Paliatívní medicína, Praha: Grada Publishing, 1998,

11 6. HEGYI, L., KRAJČÍK, Š.: pre praktického lekára, Bratislava: Herba, HOLMEROVÁ, I.: Stárnout zdravě-projekt Ageing Well Europe, Praha: Národní poištění, 2000, JOHNSON,J., SIMS, R., GOTTLIEB, G.: Differential Diagnosis of dementia, delirium and depresion, Implifications for drug therapy, Drug and Aging, 1994, 5: KALVACH, Z., a kol.: Geriatrie a gerontologie, Praha: GRADA Publishing, 2004, kapitola 1., 2.: ŘIČAN, P.: Cesta životem, Praha: Panorama, 1990, 186 st. 11. SHEIKH, J.I., YESSAVAGE, J.A.: Geriatric Depresion Scale, recent evidence and development of a shorter version, Clin Geront, 1986, 5: Štatistický úrad Vyššieho územného celku, Prešov, PonT sro., 2005, 235 st. 13. TOPINKOVÁ, E.: Aging, disease and quality of life in old age: which strategies work best? Praha, Homeostasis, 1993, 39, 5: TUOKKO, H.A., FRERICHS, R.J., KRISTJANSSON, B.: Cognitive impairment, no dementia: concept and issues, Int Psychogeriatr, 2001, 13: YESAVAGE, J.A.: Geriatric Depresion Scale, Psychopharm Bulletin, 1998, 24: ZAVÁZALOVÁ, H., et al.: Možností ovlivnění spokojenosti života osob vyššího věku, Plzeň: Lék. Sborn., Suppl., 1999, 72: Adresa autora Primár MUDr. F.N., PhD. Klinika geriatrie FNsP J. A. Reimana Prešov Screening examination of depression in senior population in the district of Prešov 155 Originálne práce / Original papers F. Németh, M. Babčák, A. Eliášová Summary With the assistance of students of Faculty of Health Care of the Prešov University, year old and older subjects filled in the questionnaire "Geriatric scale of depression according to Yesavage". In accordance with the criteria of this questionnaire 16.2 % of subjects showed the signs of mild depression, 8.9% of subjects revealed the signs of a more significant depression. The percentage is higher than that reported in the accessible literature. The Prešov region belongs among the poorest regions of the European Union. The authors believe that the insufficient social security and fear from the future in old population, fear from raising costs for drugs and everyday living needs, disintegration of multigeneration family pose a dominant cause of the above occurence of depression in the Prešov district. Key words: depression senior age geriatric scale of population

12 156 Hyponatriémia u seniorov príčiny a prejavy M. Rašiová (Doliečovacie oddelenie, Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice, primár: MUDr. J. Kaffanová) Súhrn Abnormality koncentrácie sériového sodíka - dysnatriémie, patria medzi najčastejšie poruchy elektrolytov u seniorov. Najfrekventovanejšia elektrolytová odchýlka je hyponatriémia, po nej nasleduje hypokaliémia, hyperkaliémia a hypernatriémia. Hyponatriémia pod 135 mmol/l sa vyskytuje u 7 % doma žijúcich seniorov, naproti tomu až 53 % dlhodobo hospitalizovaných seniorov máva v priebehu 12 mesiacov minimálne raz zachytenú epizódu hyponatriémie. Riziko vzniku hyponatriémie sa zvyšuje multimorbiditou vo vyššom veku a častou polyfarmakoterapiou. Taktiež vplyvom prirodzeného involučného procesu je u seniorov znížený prietok krvi obličkou, zhoršená je aj ich dilučná schopnosť a renálna konzervácia sodíka. Tieto rizikové faktory, spolu s hormonálnymi zmenami regulujúcimi metabolizmus vody a sodíka, sa spolupodieľajú na vyššom riziku vzniku hyponatriémie geriatrických pacientov. Rýchly nerozpoznaný rozvoj hyponatriémie býva často letálny, kým jej pomalý vývoj môže byť asymptomatický. Pri závažnej hyponatriémii (sna < 120 mmol/l) sú prítomné neurologické, gastrointestinálne a svalové prejavy, najvážnejšou komplikáciou je mozgový edém. V článku sú analyzované najčastejšie príčiny a prejavy hyponatriémie. Kľúčové slová: sodík seniori hyponatriémia Úvod Dysnatriémie patria medzi najčastejšie poruchy elektrolytov u seniorov (1,2). Najfrekventovanejšia elektrolytová odchýlka je hyponatriémia, po nej nasleduje hypokaliémia, hyperkaliémia a hypernatriémia (3,4). Sodík je hlavným extracelulárnym katiónom a súčasne najdôležitejšou osmoticky aktívnou súčasťou plazmy. Jeho fyziologická koncentrácia v sére je l35 až 145 mmol/l, plazmatická koncentrácia však neodráža množstvo sodíka v organizme a nedá sa použiť k odhadnutiu celkového telového nátria (5,6). Najdôležitejšiu úlohu v exkrécii sodíka majú obličky, časť sa vylučuje kožou. Hyponatriémia sa definuje ako pokles plazmatickej hladiny sodíka pod l35 mmol/l (7). Podľa hodnôt sérového sodíka rozdeľujeme hyponatriémie na mierne, s koncentráciami sodíka nad l30 mmol/l, stredne závažné, s hodnotami 120 až l29 mmol/l a závažné, ak je natriémia nižšia ako l20 mmol/l (8). Ak trvá menej ako 48 hodín, hodnotí sa ako akútna, pri priebehu dlhšom ako 48 hodín je to chronická hyponatriémia. Fyziologická reakcia organizmu na hyponatriémiu je supresia uvoľňovania vazopresínu (AVP) (9). Hyponatriemickí hospitalizovaní pacienti majú 60 násobne vyššiu mortalitu ako normonatriemickí (2,10). Rizikové faktory hyponatriémie seniorov a vekom podmienené humorálne zmeny ovplyvňujúce metabolizmus sodíka Rizikovým faktorom vzniku hyponatriémie je vyšší vek. U seniorov je narušená schopnosť konzervovať sodík obličkami pri sodíkovej deprivácii a vylučovať sodík pri sodíkovej náloži (2). K ďalším rizikovým faktorom patrí ženské pohlavie, hyponatriémia na dolnej hranici normy, nízky BMI. Systém renín-angiotenzín-aldosterónový (RAAS) - stúpajúcim vekom dochádza k poklesu plazmatickej renínovej aktivity. Uvoľňovanie aldosterónu nadobličkou nie je alterované (2). Nátriuretické peptidy majú diuretic-

13 ké, nátriuretické a vazodilatačné účinky, sú antagonistami RAAS, priamo inhibujú uvoľňovanie aldosterónu a vazopresínu. U seniorov dochádza k zvyšovaniu bazálnej hladiny atriálneho nátriuretického peptidu (ANP), ako aj hladiny ANP po fyziologických a farmakologických stimuloch (2). Vazopresín - antidiuretický hormón (AVP) - niektoré štúdie dokumentujú, že bazálne hladiny AVP v krvi sa stúpajúcim vekom zvyšujú. Po osmotických a neosmotických podnetoch dochádza k vyššiemu uvoľňovaniu AVP v porovnaní s mladšou populáciou, čo zvyšuje riziko dilučnej hyponatriémie seniorov (2). Rozdelenie hyponatriémií podľa osmolality Pri hyponatriémii posudzujeme vždy osmolalitu séra. Podľa osmolality séra hyponatriémiu rozdeľujeme na (11,12): hypertonickú osmolalita je viac ako 295 mosm/kg normotonickú osmolalita je v rozmedzí mosm/kg hypotonickú osmolalita je menej ako 280 mosm/kg Hypertonická a normotonická hyponatriémia sú označované ako pseudohyponatriémia. Hypertonická hyponatriémia Najčastejšou príčinou je hyperglykémia. Glukóza zvyšuje osmolalitu extracelulárnej tekutiny (ECT), čo sa organizmus snaží vykompenzovať prienikom vody z buniek do ECT. Zvýšenie glykémie o 5,5 mmol/l má za následok zníženie plazmatického sodíka o 1,6 mmol/l (5). V prípade korekcie hyperglykémie sa upraví aj hyponatriémia. Podobné účinky má aj podanie solútov s nízkou molekulovou hmotnosťou, ako je napr. manitol a glycerol. V týchto prípadoch ide o hyponatriémiu v dôsledku transcelulárneho prieniku vody, množstvo sodíka v tele je normálne (7). Normotonická hyponatriémia Jej hlavnou príčinou je vážna hyperlipidémia a paraproteinémia (napr. mnohopočetný myelóm). Pri hyperproteinémii aj hyperlipidémii je objem plazmy tvorený vodou redukovaný z pôvodných 93 až 95% na cca 70-75%. Pretože sodík je súčasťou vodnej fázy, paralelne s jej redukciou klesá aj obsah sodíka. Korekciou hladín proteínov a lipidov sa natriémia normalizuje (7). Hypotonická hyponatriémia Osmolalita séra je znížená, celkové množstvo sodíka v tele môže byť znížené, normálne, ale aj zvýšené. Podľa objemu ECT sa rozdeľuje na hypovolemickú, normovolemickú a hypervolemickú. Klinicky možno objem ECT hodnotiť na základe anamnézy (vracanie, hnačky, edémové choroby, podávanie diuretík, atď), výsledkov fyzikálneho vyšetrenia (pulz, krvný tlak, turgor kože, potenie) a biochemickej analýzy krvi (Na, K, glukóza, urea, kreatinín, kyselina močová) (5). Hypotonická hyponatriémia Hypovolemická hypotonická hyponatriémia Ak straty sodíka sú väčšie ako straty vody, ide o hyponatriémiu so súčasnou depléciou ECT (6). Celkové zásoby sodíka v tele sú znížené. Pri zníženom intravaskulárnom objeme dochádza k aktivácii sympatika, RAAS a neosmotickej stimulácii AVP. Zvýšená sekrécia AVP zapríčiňuje zadržiavanie voľnej vody, angiotenzín je stimulátor smädu, s následným zvýšeným príjmom voľnej vody (7,11). Výsledkom je pokles koncentrácie sérového sodíka pri súčasnej deplécii objemu ECT (6,7). V klinickom obraze dominujú príznaky deficitu ECT. Príčiny hypovolemickej hypotonickej hyponatriémie (13): A. Extrarenálne straty sodíka a vody (vylučovanie sodíka močom U Na =< 20 mmol/l): Gastrointestinálne straty - vracanie, hnačky, Straty do tretieho priestoru - peri- 157

14 158 tonitída, pankreatitída, obštrukcia tenkého čreva, popáleniny, rabdomyolýza, Excesívne potenie, B. Renálne straty sodíka a vody (vylučovanie sodíka močom U Na > 20 mmol/l): deficit mineralokortikoidov, soľ strácajúce nefropatie, liečba kľučkovými a tiazidovými diuretikami (14), syndróm cerebrálnej straty solí (CSW). CSW sa vyskytuje u pacientov s postihnutím CNS, príčina nie je objasnená. Následkom excesívnej straty sodíka močom dochádza k hyponatriémii a hypovolémii, komplikáciou môže byť až vznik šokového stavu. Normálna až zvýšená hladina kyseliny močovej je užitočným vodítkom diferenciálnej diagnostiky CSW a SIADH, kde býva prítomná hypourikémia. Hladina sodíka v moči dosahuje oveľa vyšších hodnôt (nad mmol/l) ako v prípade SIADH (viac ako 20 mmol/l). Osmolalita séra však môže byť aj normálna, či zvýšená, navzdory hyponatriémii. Reflektuje tak na znížený intravaskulárny objem, ktorý CSW typicky doprevádza (15). Normovolemická - euvolemická hypotonická hyponatriémia normálny objem ECT, zásoby sodíka sú znížené (16). Najčastejšie je asociovaná s neosmotickou sekréciou AVP (2,5,11). Príčiny normovolemickej - euvolemickej hypotonickej hyponatriémie: A. Syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH): je najčastejším typom hyponatriémie v dôsledku nadmernej retencie vody. Pri SIADH je zvýšené celkové množstvo vody v tele, väčšina retinovanej vody sa však nachádza intracelulárne, pri klinickom vyšetrení pacienta je prítomný euvolemický stav (7,10). SIADH môže byť vyvolaný rôznymi ochoreniami CNS, ale aj extracerebrálnymi príčinami a liekmi. U 25% seniorov spĺňajúcich kritériá SIADH sa príčina jeho vzniku nezistí, preto sa vyšší vek pokladá za rizikový faktor vzniku idiopatického SIADH. B. Adrenokortikálna insuficiencia, izolovaný deficit glukokortikoidov: mechanizmus je kombinovaný - deficit mineralokortikoidov, deplécia ECT a neosmotická sekrécia AVP. Priame ovplyvnenie sekrécie AVP nastáva v dôsledku spolusekrécie vazopresínu spolu s ACTH, keďže oba sú produkované neurónmi v nucleus paraventricularis a oba podliehajú spätnej väzbe s kortizolom. C. Hypotyreóza: hyponatriémia pri hypotyreóze nie je častá a jej príčina nie je celkom známa. Predpokladá sa neosmotická stimulácia sekrécie vazopresínu pri zníženom srdcovom výdaji. Porucha sa upraví substitučnou liečbou tyroxínom (7). D. Primárna polydipsia: k euvolemickej hyponatriémii sa zaraďuje aj hyponatriémia pri primárnej polydipsii, pri ktorej príjem vody môže prekročiť exkrečnú kapacitu obličiek (13,17). Typickým nálezom, na rozdiel od iných foriem dilučnej hyponatriémie, je extrémne nízka osmolalita moča (2,7). E. Nedostatočný prívod sodíka (pivní potátori, čajovo-toastová diéta): pri diéte s nízkym obsahom sodíka, a súčasne voľným prívodom vody môže nastať hyponatriémia následkom prekročenia dilučnej a exkrečnej kapacity obličiek. Liečbou je zníženie prívodu tekutín a realimentácia. Vyskytuje sa u seniorov so slabým stravovaním a nedostatočným príjmom solútov (14). Hypervolemická hypotonická hyponatriémia - expanzia ECT s normálnymi event. zvýšenými zásobami sodíka v organizme, ide o relatívny nedostatok nátria v dôsledku prebytku vody (2,15,14). V ECT je nadbytok bezsolutovej vody (16). Je komplikáciou mnohých edémových chorôb. Príčiny hypervolemickej hypotonickej hyponatriémie:

15 A. Extrarenálne ochorenia - stavy s objemovou expanziou: hlavným mechanizmom je redukcia efektívneho cirkulujúceho objemu a renálneho prietoku. Srdcové zlyhanie - u chorých s kongestívnym zlyhaním srdca štádia III-IV NYHA klasifikácie je hyponatriémia častým javom. Hladiny vazopresínu sú zvýšené, zároveň hypoperfúzia hypotalamu stimuluje pocit smädu, čo môže viesť k zvýšenému príjmu tekutín. Hyponatriémia je ukazovateľom zlej prognózy a indikátorom včasnej mortality. Cirhóza pečene - redukcia efektívneho cirkulujúceho objemu je dôsledkom generalizovanej vazodilatácie a hypoalbuminémie. Ťažká hypalbuminémia B. Renálne ochorenia: Nefrotický syndróm príčinou je hypalbuminémia a redukcia arteriálneho objemu, Chronická renálna insuficiencia pri nadmernom prívode tekutín, Akútne renálne zlyhanie - v oligoanurickom štádiu, ak príjem tekutín prevyšuje eliminačné schopnosti obličiek, Akútna tubulárna nekróza. Patofyziológia, klinický obraz a liečba hyponatriémie Patofyziológia hyponatriémie Následkom zníženej plazmatickej osmolality dochádza osmotickým gradientom k vstupu vody do buniek. Pohyb vody do buniek je pasívny, preto nastáva okamžite. Nárast vody v mozgu o 5-10% je nezlučiteľný so životom, preto pri snahe organizmu zabrániť edému mozgových buniek dochádza k adaptačným reakciám (18). Mozgová kompenzácia spočíva v u- rýchlenom úniku likvoru do cirkulácie, do 24 hodín dôjde k poklesu draslíkových a sodíkových iónov v mozgových bunkách, do 48 hodín klesne aj obsah organických zlúčenín v mozgových bunkách (polyoly, neutrálne aminokyseliny, ich deriváty a amíny, cholínové zlúčeniny a fosforylované molekuly). Výstup solútov a organických zlúčenín z mozgových buniek je aktívny dej vyžadujúci Na+K+ATP-ázu, preto je pomalší. Takto sa ustáli nízka osmolalita mozgových buniek pri ich normálnom objeme. Vďaka tomu pacienti chronickú dlhotrvajúcu hyponatriémiu lepšie tolerujú ako akútnu (19, 20). Klinický obraz hyponatriémie Hyponatriémia rôzneho pôvodu má rovnaké neuropsychické príznaky (21). Klinicky zjavnou sa stáva, keď hladina sodíka v sére klesne pod 115 mmol/l, alebo keď je jeho pokles veľmi rýchly (7,21). Symptómy hyponatriémie závisia od jej stupňa. Pacienti s koncentráciami sodíka nad 130 mmol/l obvykle nemajú klinickú symptomatológiu (8,13). Dominujú neurologické príznaky spôsobené mozgovým edémom a intrakraniálnou hypertenziou (hyponatriemická encefalopatia), gastrointestinálne príznaky, ako aj príznaky zo strany muskuloskeletálneho systému (19, 22). Prejavy u seniorov môžu byť menej vyjadrené, najčastejšie sú prítomné anorexia, nauzea, svalová slabosť, kvalitatívne i kvantitatívne poruchy vedomia. K najfrekventovanejším príznakom hyponatriémie patria (17,21): Gastrointestinálne symptómy: anorexia, vomitus, hnačky, ileus, Neurologické symptómy: bolesti hlavy, rozmazané videnie, apatia, letargia, dezorientácia, agitovanosť, agresivita, kóma pri mozgovom edéme a herniácii mozgového kmeňa, Svalové symptómy: svalové kŕče, svalová slabosť, myalgie. Obvykle je prítomný výrazný vzostup krvného tlaku, hoci extrémna hyponatriémia môže spôsobovať poruchu činnosti baroreceptorov s posturálnou hypotenziou (10). Pacienti s akútne vzniknutou hyponatriémiou majú až dvojnásobnú mortalitu, v porovnaní s pacientmi s chronickou hyponatriémiou, čo je dané časovým faktorom rozhodujúcim pre vývoj mozgovej kompenzácie (5). 159

16 160 Liečba hyponatriémie Pri liečbe hyponatriémie terapeuticky ovplyvňujeme základné ochorenie, ktoré ju vyvolalo. Terapia hyponatriémie závisí od dĺžky jej trvania, ktorá určuje aj agresivitu liečby: rýchlejšia korekcia je možná u akútnej, pomalšia u chronickej hyponatriémie. Ak nie je možné zistiť trvanie hyponatriémie, lieči sa ako chronická. U hypovolemických pacientov vedie podávanie izotonických roztokov NaCl k úprave objemu extracelulárnej tekutiny. Tým sa zníži hemodynamická stimulácia sekrécie vazopresínu, nadbytok vody sa vylúči obličkami a hyponatriémia sa upraví (5,19). Len pri závažnej hypovolemickej hypotonickej hyponatriémii s neurologickými príznakmi substituujeme NaCl veľmi pomaly podaním hypertonického roztoku NaCl pri súčasnej kontrole s Na, centrálneho žilového tlaku a neurologického nálezu. Hypervolemická hypotonická hyponatriémia je väčšinou sekundárna, samostatne len vzácne vyžaduje liečbu (2, 13). Kontrolujeme prívod vody, pri zachovanej renálnej funkcii podávame furosemid. Pokus o korekciu hyponatriémie soľnými roztokmi by mal za následok progresiu edémov a zhoršenie stavu pacienta. SIADH liečime podľa dĺžky trvania a stupňa hyponatriémie redukciou príjmu tekutín, zvýšeným perorálnym príjmom sodíka, podaním malej dávky kľučkového diuretika. Pri rýchlej korekcii chronickej hyponatriémie hrozí riziko vzniku demyelinizačného syndrómu, preto korigujeme natriémiu v rozsahu maximálne mmol/ 24 hod. Vždy zvažujeme na jednej strane ohrozenie pacienta hyponatriémiou, na druhej strane ohrozenie pacienta z jej rýchlej korekcie. Cieľom je dosiahnut postupné zvýšenie sna na 120 mmol/l a vymiznutie neurologických príznakov. Literatúra 1. THURMAN, J.M. et al.: Therapy of dysnatremic disorders. In: Brady, H.R., Wilcox, Ch.S.: Therapy in Nephrology and Hypertension. 2. vyd. Philadelphia: Elsevier Science, s , ISBN MILLER, M.: Hyponatremia and arginine vasopressin dysregulation: mechanisms, clinical consequences and management. J Gen Intern Med, 54, 2006, č. 2, s MARTIN, D., ADETOLA, A., NORIS, K.: Emergency magement of salt and water disturbances in the elderly. Clinical Geriatrics, 9, 2001, č. 8, s ANDREUCCI, V.E., RUSSO, D., CIAN- CIARUSO, B., ANDREUCCI, M.: Some sodium, potasium and water changes in the elderly and their treatment. Neurol Dial Transplant, 11, 1996, suppl. 9, s ŠAŠINKA, M., NYULASSY, Š., BADALÍK, L.: Vademecum medici. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, s , ISBN TEPLAN, V.: Nefrologie. 1. vyd. Praha: Triton, s. 30, ISBN LAZÚROVÁ, I.: Poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy 1. časť: Voda a sodík (hypo- a hypernatriémie). Interná Medicína, 5, 2005, č. 3, s DEGROTT, L.J., JAMESON, J.L.: Endocrinology. 5. vyd. Philadelphia: Elsevier Saunders, s. 548, ISBN AL-SALMAN, J., KEMP, D., RANDALL, D.: Hyponatremia. West J Med, 176, 2002, č. 3, s FOSTER, J.: Syndome of innapropriate antidiuretic hormone secretion. com, EL-TWAL, M., CRAUSMAN, R.: Hyponatremia SIMON, E., HAMRAHIAN, S.M: Hyponatriemia GOODARZI, M.: Syndrome of innappropriate ADH KALVACH, Z. et al.: Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. 332, ISBN MARINELLA, M.A.: Často prehlédnuté diagnózy v akutní péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. 47, ISBN KLENER, P. et al.: Vnitrní lékarství. 2. vyd. Praha: Galén, s. 657, ISBN BEERS, M.H., BERKOW, R. et al.: The Merck manual of diagnosis and therapy. 17. vyd. New Jersey: Merck research laboratories, s. 128, ISBN DESHMUKH, S., THOMAS, Ch.: Syndrome of innapropriate secretion of antidiuretic hormone

17 19. KOVÁCS, L.: Choroby neurohypofýzy. In: Ďuriš, I., Hulín, I., Bernadič, M.: Princípy internej medicíny. 1. vyd. Bratislava: SAP, s , ISBN TREJBALOVÁ, Ľ., PODOBA, J., STAN- KOVIČ, I. et al.: Diferenciálna diagnostika hypotonickej hyponatriémie u pacientov s organickými chorobami CNS. Lek Obz, 52, 2003, č. 1, s TREJBALOVÁ, Ľ., PODOBA, J.: Syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu. Interná Medicína, 5, 2005, č. 1, s KIAN, P.G.: Management of hyponatriemia. Am Fam Physician, 69, 2004, č. 10, s Adresa autora MUDr. M. R. Doliečovacie oddelenie Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova Košice Hyponatremia in seniors causes and manifestations M. Rašiová Summary Abnormalities of serium natrium concentrations dysnatremias belong among the most frequent disorders of electrolytes in seniors. Hyponatremia is the most frequent elecrolyte deviation followed by hypokaliemia, hyperkaliemia and hypernatremia. Hyponatremia below 135 mmol/l occurs in 7 % of seniors living in their homes, as against 5 3 % of long term hospitalized seniors who have at least one detected hyponatremic episode during the course of 12 months. Multimorbidity and frequent polypharmacotherapy increase the risk of the onset of hyponatremia in old age. The natural involution process in seniors causes decreased flow rate of blood through the kidney and deteriorate their dilution ability and renal natrium conservation. These risk factors along with the hormonal changes regulating water and sodium metabolism greatly contribute to the onset of hyponatremia of geriatric patients. Rapid, unrecognized development of hyponatremia is usually lethal, whereas its slow development can be asymptomatic. In severe hyponatremia (sna < 120 mmol/l) neurological, gastrointestinal and muscular manifestations are present of which the cerebral oedema is the most serious complication. The article analyses the most common causes and manifestations of hyponatremia. Key words: natrium seniors hyponatremia 161

18 162 Vekom podmienená degenerácia makuly Z. Sedláčková*, L. Hegyi** (* Očná ambulancia Malacky, vedúca: MUDr. Zuzana Sedláčková ** Katedra výchovy k zdraviu a medicínskej predagogiky Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave, vedúci: prof. MUDr. L. Hegyi, DrSc.) Súhrn Vekom podmienená degenerácia makuly je najčastejšou príčinou straty centrálnej zrakovej ostrosti. Vo vyspelých krajinách je hlavnou príčinou straty zrakovej ostrosti u 10-15% populácie vo veku nad 65 rokov. S vekom sa zvyšuje výskyt ochorenia. Príčina ochorenia nie je známa. K rizikovým faktorom patrí vek, dedičnosť, svetlá farba očí, ženské pohlavie, ďalej strava chudobná na zeleninu a bohatá na tuky, fajčenie, konzumácia alkoholu a nadváha, arteriálna hypertenzia a prítomnosť kardiovaskulárnych ochorení. Ochorenie sa delí na častejšiu suchú, pomalšie progredujúcu formu, a zriedkavejšiu vlhkú, rýchlo progredujúcu formu. Liečba suchej formy je symptomatická, u vlhkej formy liečba môže spomaliť progresiu. Výsledný stav choroby je praktická slepota, ktorá zhoršuje kvalitu života a predstavuje závažné geriatrické riziko. Kľúčové slová: vyšší vek slepota vekom podmienená degenerácia makuly Úvod Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je najčastejšou príčinou straty centrálnej zrakovej ostrosti. Jej výskyt sa zvyšuje so starnutím populácie. Vznik praktickej slepoty výrazne ovplyvní ďalší osud starého človeka. U nás sa za úplnú slepotu považuje strata zraku, zahrnujúca stavy od naprostej straty citu pre svetlo až po zachovanie svetlocitu. Praktická slepota je zníženie zrakovej ostrosti na 3/60 na lepšom oku. Pri zúžení zorného poľa obojstranne po 10 stupňov alebo do 25 stupňov pri jednom vidiacom oku zodpovedá uvedenému stavu zachovanie zrakovej ostrosti do 6/60. Epidemiológia VPDM je vo vyspelých krajinách hlavnou príčinou straty zrakovej ostrosti u 10-15% populácie vo veku nad 65 rokov (6). S vekom sa zvyšuje výskyt ochorenia. V rozsiahlej multicentrickej štúdii bola VPDM zistená vo veku rokov u 0,2% osôb, vo veku nad 85 rokov u 13% osôb a to bez rozdielu pohlavia (8). Prevalencia VPDM stúpa s vekom. Podľa niektorých autorov sa vo veku rokov vyskytuje u 10%, nad 75 rokov u 25% populácie (3,7,10). Multicentrická štúdia Eureye (2) sledovala prevalenciu a stupne VPDM u populácie Estónska, Francúzska, Grécka, Nórska, Španielska, Talianska a Veľkej Británie vo veku nad 65 rokov. Zistilo sa, že 52% sledovanej populácie malo známky VPDM. U 36% to boli drobné tvrdé drúzy alebo mierne nepravidelnosti pigmentového epitelu s minimálnym rizikom zvratu do exsudatívnej VPDM. Prevalencia rizikových väčších neostro ohraničených drúz bola 15%, neovaskulárna VPDM sa našla u 2,3% sledovanej populácie. Ak by sme zistené čísla aplikovali na slovenskú populáciu, znamenalo by to, že podľa zistenia Slovenského štatistického úradu v r je z celkového počtu obyvateľov 5,377 miliónov vo veku nad 65 rokov 11,99%. Z počtu obyvateľov vekovej skupiny 65+ trpí teda neovaskulárnou formou VPDM 2,3%, teda obyvateľov, pričom 15%, t.j obyvateľov má suchú VPDM, s rizikovými mäkkými drúzami.

19 Etiológia Príčina ochorenia nie je známa. Patomechanizmus je charakterizovaný prítomnosťou nadmerného množstva patologického VEGF165. VEGF (vaskulárny endoteliálny rastový faktor) je proteín, prirodzene sa nachádzajúci v sietnici, ktorý udržuje normálnu a zdravú vaskulatúru. Nadmerná prítomnosť VEGF 165, ktorá sa objaví v rannej fáze neovaskulárnej VPMD podporuje angiogenézu, zvýšenie vaskulárnej permeability a zápal (1,11). VEGF165 je včasný a esenciálny faktor vo vývoji chorioidálnej neovaskularizácie (1). Dochádza k poškodeniu Bruchovej membrány v cievovke, ktorá je bariérou medzi choriodeou a fotoreceptormi sietnice. Jej poškodením dochádza k degenerácii pigmentových buniek a fotoreceptorov sietnice. Veľký význam pre rozvoj ochorenia má svetlo a oxidačný stres, pri ktorom sa uvoľňujú voľné radikály, akcelerujúce degeneratívne zmeny najmä v makule. Rôzne práce sa zaoberajú vplyvom beta karoténu a lueinu na vznik ochorenia. Rizikové faktory K rizikovým faktorom patrí v prvom rade vek. So starnutím sa riziko VPDM zvyšuje. Ďalším rizikovým faktorom je dedičnosť. Osoby, u ktorých sa v rodine vyskytuje VPDM, majú vyššie riziko o- chorenia. Riziko vzniku VPDM je vyššie u žien než u mužov, častejšie u ľudí so svetlou farbou očí a u ľudí s dlhoročnou záťažou svetlom. K ovplyvniteľným rizikovým faktorom patrí najmä stravovanie a fajčenie (8). Predpokladá sa, že riziko ochorenia zvyšuje nedostatočný prísun antioxidantov, nadmerná konzumácia alkoholu, nasýtených tukov a cholesterolu. K ďalším rizikovým faktorom sa počíta nadváha, arteriálna hypertenzia a prítomnosť kardiovaskulárnych ochorení. Klinický obraz Ochorenie začína na jednom oku, neskôr sa obvykle rozšíri aj na druhé oko, a to s ročnou pravdepodobnosťou 12% (5). V počiatočných štádiách je zrak postihnutý len málo, neskôr sa obraz stáva hmlistý a pokrivený. Obvykle stmavne a v strede zorného poľa sa šíri prázdna čierna škvrna. Chorí strácajú schopnosť čítať a písať, ale priestorové videnie ostáva zachované. U suchej, atrofickej formy, ktorá tvorí 90-95% všetkých VPMD, prevažujú defekty pigmentového epitelu, makulárne drúzy a chorioretinálna atrofia. Drúzy sú tvrdé a pozostávajú z fosfolipidov. Suchá forma progreduje pomaly a jej terminálnym štádiom je geografická chorioretinálna atrofia (6). U vlhkej, exsudatívnej formy proliferujú kapiláry choriokapilaris do subretinálneho priestoru. Neovaskulárna subretinálna membrána je zdrojom seróznej a hemoragickej ablácie pigmentového epitelu. V sietnici sú početné lipoidné depozitá. Drúzy sú mäkké a pozostávajú z neutrálnych tukov. Exsudát, krv a depozitá vytvárajú pseudotumor. Finálnym štádiom je atrofická jazva v oblasti zadného pólu. Vlhká degenerácia makuly prebieha rýchlejšie než suchá forma. Ochorenie vedie k úplnej strate centrálneho videnia, periférne videnie ostáva zachované a nehrozí úplná slepota (5). Zvrat suchej formy VPDM vo vlhkú ohrozuje predovšetkým chorých s mäkkými drúzami a zmenami pigmentového epitelu sietnice (6). Diagnostika Základom diagnostiky je vyšetrenie zrakovej ostrosti Snellenovými optotypmi, vyšetrenie predného segmentu štrbinovou lampou a zadného segmentu biomikroskopicky bezkontaktnou šošovkou. Vyšetrenie sa dopĺňa farebnou digitálnou fundusfotografiou s topografiou lézie, optickou koherenčnou tomografiou, fluorescenčnou angiografiou, prípadne indocyanínovou angiografiou (9). Prevencia Prevencia spočíva v eliminácii ovplyvniteľných rizikových faktorov. Z 163

20 164 dietetických opatrení sa odporúča listová zelenina. Predpokladá sa, že degenerácia buniek sietnice súvisí s nedostatkom omega 3 mastných kyselín, ktoré človek nevie syntetizovať a môže ich získať najmä konzumáciou morských rýb. Takisto sa predpokladá priaznivý účinok prírodných antioxidantov, ktoré sa nachádzajú najmä v listovej zelenine, petržlene, zeleri, kôpri, brokolici a ďalších. Liečba Kauzálna terapia VPDM nie je známa. Liečba suchej formy je symptomatická. Odporúčajú sa antioxidačné výživové doplnky obsahujúce vitamíny E, C, luteín, zeaxantín, zinok, selén a omega 3 mastné kyseliny. Predpisujú sa svetelné lupy, lupové okuliare a prístroje na sledovanie televízie. Liečba vlhkej formy je laserovanie, ktoré síce nevedie k vyliečeniu, ale aspoň k dočasnému zastaveniu alebo spomaleniu procesu. Za súčasné optimálne liečebné postupy sa pokladajú transpupilárna termoterapia (9), fotodynamická terapia (5,6) a anti- VEGF lieky (napr. Macugen, Lucentis, Avastin), ktoré blokádou vaskulárneho endoteliálneho rastového faktoru potlačujú angiogenézu a neovaskularizáciu (6). Diskusia Symptomatická liečba suchej formy VPDM sa dá zabezpečiť v rámci ambulantnej oftalmologickej starostlivosti. Liečba vlhkej formy sa vyznačuje zníženou dostupnosťou a vysokými nákladmi. Transpupilárna termoterapia je viazaná na klinické pracoviská, anti-vegf lieky sú veľmi drahé. Oboje len spomaľujú priebeh ochorenia, ktorého výsledkom je praktická slepota. Slepota výrazným spôsobom poznačuje a sťažuje spoločenskú integráciu postihnutého. Obmedzuje ho v sebarealizácii v pracovnom procese, v rodinnom živote, v uplatnení jeho funkcie v spoločnosti a znižuje jeho prestíž. Ak berieme do úvahy, že viac ako polovica nevidiacich je vo veku nad 60 rokov, spoločenské postihnutie vystupuje ešte výraznejšie do popredia. Staroba prináša veľké problémy i úplne zdravým ľuďom. Multimorbidita, ako typický prejav vyššieho veku, má ďaleko väčší dopad na človeka, ktorý nevidí a zvyšuje jeho stupeň odkázanosti. Postihnutie zmyslov patologickým procesom alebo traumatizmom, je význačným rizikovým faktorom pre vznik izolácie starého človeka. U starého slepého pacienta sa zvyšuje nárok na hospitalizáciu, predlžuje sa jej trvanie, zvyšujú sa náklady na ošetrenie vyššou potrebou obslužného personálu, narastá doba potrebná na rehabilitáciu. Rehabilitácia chôdze u prechodne imobilného nevidiaceho v nemocnici je podstatne zložitejšia ako doma, kde sa ľahko orientuje. Postupný rozvoj praktickej slepoty, spojený s poklesom samoobslužnosti, vytvára priaznivé podmienky pre vznik depresívneho syndrómu. Vekom sa stupňujúca skleróza mozgu, zhoršuje orientáciu v priestore a zvyšuje dispozíciu k pádom. Výrazné zníženie zrakovej ostrosti, najmä centrálneho videnia, prispieva ku vzniku spoločenskej izolácie, vytvára komunikačné bariéry a prispieva k rozvoju non compliance vo vzťahu k liečbe. Strata nezávislosti, podmienená ochorením VPDM, sa u seniora prejaví viacerými sociálnymi dôsledkami. S rastúcim vekom sa znižuje mobilita, preto strata schopnosti čítať obmedzí jeho životný program, sťažená orientácia pri chôdzi zúži jeho životný priestor, nerozoznávanie tvárí skomplikuje komunikáciu a strata schopnosti viesť motorové vozidlo, najmä u osamelých ľudí, prudko zvýši odkázanosť na pomoc. Zvyšuje sa potreba sociálnych služieb a nutnosť žiadať o prijatie do zariadení dlhodobej inštitucionálnej starostlivosti. Ak prijmeme za preukázané, že vo veku nad 80 rokov výrazne stúpa potreba pomoci, tak táto veková hranica platí len pre ľudí so zachovaným zrakom. U nevidiacich odhadujeme túto hranicu na 70 rokov, ak ide o slepotu, prinesenú do staroby. Ak ide o slepotu v starobe získanú, vzniká vysoký stupeň odkázanosti okamžite s

w w w. a l z h e i m e r. s k

w w w. a l z h e i m e r. s k Čo je Alzheimerova choroba? Degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k zániku mozgových buniek a ku zmene látkovej premeny v mozgu. Je to najčastejšia forma demencie - spôsobuje poruchy mozgu

Více

Zriedkavé choroby organizácia a stratégia

Zriedkavé choroby organizácia a stratégia Zriedkavé choroby organizácia a stratégia MUDr. Oto Ürge Čo sú zriedkavé choroby? Tzv. "zriedkavé choroby " sú stavy, ktoré postihujú iba malý počet ľudí v rámci celej populácie a prinášajú špecifické

Více

Hlavným rizikovým faktorom glaukómu je zvýšený vnútroočný tlak (IOT) (asi 2% populácie vo veku rokov a 8% nad 70 rokov má zvýšený IOT).

Hlavným rizikovým faktorom glaukómu je zvýšený vnútroočný tlak (IOT) (asi 2% populácie vo veku rokov a 8% nad 70 rokov má zvýšený IOT). Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobiť stratu zraku bez varovných príznakov. Vyše 3 MILIÓNOV Američanov má glaukóm. Len polovica z nich to VIE. DIIAGNÓZA JE PRVÝM KROKOM ZÁCHRANY VÁŠHO ZRAKU

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava ASTHMA BRONCHIALE Chronická zápalová choroba dýchacích ciest

Více

Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov

Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov Organizátor: RÚVZ so sídlom v Nitre oddelenie výchovy k zdraviu Kontakt: Oddelenie výchovy k zdraviu Štefánikova 58 949 63 Nitra Kontakt: 037

Více

Enterálna a parenterálna výživa u pacienta na OAIM. Bc. Elexová Katarína kolektív OAIM

Enterálna a parenterálna výživa u pacienta na OAIM. Bc. Elexová Katarína kolektív OAIM Enterálna a parenterálna výživa u pacienta na OAIM. Bc. Elexová Katarína kolektív OAIM Leonardo da Vinci Ľudské telo umiera a život si vyžaduje jeho nepretržitú OBNOVU Malnutrícia u pacientov v nemocnici

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

¹ Németh F. ¹Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

¹ Németh F. ¹Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV NA SLOVENSKU ¹ Németh F. ¹Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Pri príležitosti medzinárodného roku starších ľudí OSN v roku 1991 rezolúciu,

Více

Dusičnany v pitnej vode

Dusičnany v pitnej vode Dusičnany v pitnej vode Povolenú hodnotu dusičnanov v pitnej vode stanovuje NV SR č. 354/2006 Z.z. (platné znenie) a určuje medznú hodnotu pre ukazovateľ dusičnany najviac 50 mg.l -1. Prípustnú hodnotu

Více

Pivo. Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš

Pivo. Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš Pivo Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš Čo je to pivo? základné suroviny: slad, chmeľ, voda fázy výroby: výroba mladiny, kvasenie, dokvasovanie, pasterizácia a stáčanie piva Existuje asi 24 druhov

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

Výprava do kosti: Najčastejším ochorením kostí na svete je osteoporóza.

Výprava do kosti: Najčastejším ochorením kostí na svete je osteoporóza. Výprava do kosti: Kosť je živé tkanivo. Ako mnohé ďalšie tkanivá v tele, aj kostra sa počas života potrebuje neustále obnovovať. Celá kostra dospelého človeka sa kompletne obnoví v priebehu 7 10 rokov.

Více

TIENS Kardi Junior. Gumoví medvedíci s krillovým olejom

TIENS Kardi Junior. Gumoví medvedíci s krillovým olejom TIENS Kardi Junior Gumoví medvedíci s krillovým olejom TIENS KARDI JUNIOR Výborní a chutní gumoví medvedíci s krillovým olejom Čistý a prírodný zdroj omega-3 mastných kyselín a astaxantínu 100 % prírodné

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

ELEKTROKONVULZÍVNA TERAPIA PRÍRUČKA PRE PACIENTOV

ELEKTROKONVULZÍVNA TERAPIA PRÍRUČKA PRE PACIENTOV ELEKTROKONVULZÍVNA TERAPIA PRÍRUČKA PRE PACIENTOV 1 2 Milí pacienti, v súčasnosti absolvuje elektrokonvulzívnu liečbu ročne približne 1 milión ľudí na celom svete. Jej účinnosť je veľmi vysoká a pri niektorých

Více

3.1 Úmrtnosť Chorobnosť Zdravotné postihnutie, invalidita, nespôsobilosť Sebestačnosť a závislosť...

3.1 Úmrtnosť Chorobnosť Zdravotné postihnutie, invalidita, nespôsobilosť Sebestačnosť a závislosť... OBSAH Zoznam skratiek... 10 Úvod... 15 I Základné pojmy... 17 1 Gerontológia a geriatria... 17 1.1 Ciele geriatrie... 17 1.2 Vek a jeho delenie... 18 1.3 Starnutie organizmu... 18 1.3.1 Biologické starnutie...

Více

Ponuka a cenník nadštandardných preventívnych programov

Ponuka a cenník nadštandardných preventívnych programov Medicínsko-diagnostické centrum UNICENTRUM BOJNICE UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ponuka a cenník nadštandardných preventívnych programov platná od 1. decembra 2016 Kontakt: Tel.:

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Náhla cievna mozgová príhoda

Náhla cievna mozgová príhoda Náhla cievna mozgová príhoda Náhla cievna mozgová príhoda Náhla cievna mozgová príhoda predstavuje 3. najčastejšiu príčinu úmrtí Je akútnym prejavom cievneho ochorenia mozgu (COM) alebo KVS. Vyžaduje neodkladnú

Více

P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 1. TÝŽDEŇ Téma: VITAMÍNY Vitamíny. Rozdelenie vitamínov a ich význam vo funkčných a

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 7- Dňa 2. apríla 1997 Ročník 45 OBSAH: Oznamovacia časť: Odporúčame výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike Národný plán rozvoja

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

REGULÁCIA PRÍJMU POTRAVY. Kedy a prečo cítime sýtosť / hlad / chuť do jedla?

REGULÁCIA PRÍJMU POTRAVY. Kedy a prečo cítime sýtosť / hlad / chuť do jedla? REGULÁCIA PRÍJMU POTRAVY Kedy a prečo cítime sýtosť / hlad / chuť do jedla? životné procesy spotreba energie zachovanie/dostupnosť energetických zásob podmienka prežitia zdroj energie a živín: potrava/zásoby

Více

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011 17. november 2011 - Medzinárodný deň bez fajčenia vyhodnotenie realizovaných aktivít Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Pracovníci odborov podpory zdravia na regionálnych

Více

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Európsky imunizačný týždeň 2014 15.4.2014 MUDr. Marta Špániková, všeobecný lekár pre deti a dorast, Petržalka Očkovanie v ambulancii

Více

Karcinóm prostaty. MUDr. Martina Jandzíková Praktický lekár pre dospelých Žilina, Košická 2,

Karcinóm prostaty. MUDr. Martina Jandzíková Praktický lekár pre dospelých Žilina, Košická 2, Karcinóm prostaty MUDr. Martina Jandzíková Praktický lekár pre dospelých Žilina, Košická 2, 010 01 Prevalencia V štátoch EU je ročne diagnostikovaných 85 000 nových prípadov karcinómu prostaty (KP) U mužov

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

MERANIE A ZÁZNAM VITÁLNYCH FUNKCIÍ. - krvný tlak. Mgr. Petronela Osacká, PhD.

MERANIE A ZÁZNAM VITÁLNYCH FUNKCIÍ. - krvný tlak. Mgr. Petronela Osacká, PhD. MERANIE A ZÁZNAM VITÁLNYCH FUNKCIÍ - krvný tlak Mgr. Petronela Osacká, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva, November 2011 Klasifikácia

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Význam testovania porozumenia viet u pacientov s demenciou

Význam testovania porozumenia viet u pacientov s demenciou Význam testovania porozumenia viet u pacientov s demenciou Jana Marková Ústav psychologických a logopedických štúdií PdF UK Bratislava Kognitívno-lingvistické poruchy Jazykové deficity pri mozgových léziách

Více

Organizovaný skríning vybraných onkologických ochorení na Slovensku

Organizovaný skríning vybraných onkologických ochorení na Slovensku Organizovaný skríning vybraných onkologických ochorení na Slovensku Tlačová beseda pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine 2009 Darina Sedláková Kancelária WHO na Slovensku dse@euro.who.int Fakty

Více

BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE. Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii

BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE. Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii Bezpečnosť Stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov Spôsob ako je dosahovaná

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 V čase od 8.6.2015 do 20.6.2015 tak ako každý rok prebehli v každej triede tematické besedy

Více

Výskyt rizikových faktorov srdcovo-cievnych chorôb u klientov Poradne zdravia pri

Výskyt rizikových faktorov srdcovo-cievnych chorôb u klientov Poradne zdravia pri Výskyt rizikových faktorov srdcovo-cievnych chorôb u klientov Poradne zdravia pri regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Prievidzi v rokoch 2003 2007 MUDr. Miroslava Štovčíková Zhrnutie V predkladanej

Více

EDA Klient (príjem výsledkov z oddelení klinickej biochémie a mikrobiológie prostredníctvom internetu)

EDA Klient (príjem výsledkov z oddelení klinickej biochémie a mikrobiológie prostredníctvom internetu) Strana 1 z 6 EDA Klient (príjem výsledkov z oddelení klinickej biochémie a mikrobiológie prostredníctvom internetu) Prenos výsledkov z našich laboratórií k Vám lekárom je v dnešnej dobe zabezpečený nielen

Více

Svetový deň cukrovky 2009

Svetový deň cukrovky 2009 Svetový deň cukrovky 2009 Medzinárodná federácia diabetu Svetová zdravotnícka organizácia Vzdelávanie a prevencia sú predpokladom úspešnej kontroly cukrovky Prečo práve 14. november 14. novembra 1891 sa

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Využití a zneužití statistických metod v medicíně

Využití a zneužití statistických metod v medicíně Využití a zneužití statistických metod v medicíně Martin Hynek Gennet, Centre for Fetal Medicine, Prague EuroMISE Centre, First Faculty of Medicine of Charles University in Prague Statistika Existují tři

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

úzkosť Aby sme si rozumeli

úzkosť Aby sme si rozumeli a Aby sme si rozumeli úzkosť (z latinčiny - anxieta) nie je strach pri strachu vieme, čoho sa bojíme, úzkosť je menej jasná; niekedy sa bojíme úzkosti nepríjemné pocity: napätie; tlak v žalúdku; brnenie

Více

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO 1) Sexuálne prenosné ochorenia -rozdelenie, osobitosti klinických prejavov -Kvapavka, trichomoniáza,

Více

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Prípadová štúdia Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Implementácia riešenia na zber a vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a incidentov (SIEM)

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV

ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV 25 PRÍLOHY K DOPLNENIU RELEVANTNÝCH SEKCII SÚHRNU CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU LIEKOV OBSAHUJÚCICH

Více

Hygiena rúk v ambulantnej starostlivosti. RÚVZ Trenčín odbor epidemiológie

Hygiena rúk v ambulantnej starostlivosti. RÚVZ Trenčín odbor epidemiológie Hygiena rúk v ambulantnej starostlivosti RÚVZ Trenčín odbor epidemiológie Ambulantná starostlivosť Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie

Více

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja.

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. 1 Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., 2 Ing. František Bujňák

Více

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA MAAG MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód projektu 13120120211 maag.euba.sk maag@euba.sk OBCHOD MARKETING

Více

Finančná kríza a jej vplyv na obyvateľov Slovenska

Finančná kríza a jej vplyv na obyvateľov Slovenska Viktor Lehotský, SOŠ Komenského č. 27, 90201 Pezinok Finančná kríza a jej vplyv na obyvateľov Slovenska Vyučujúci MOF: Mgr. Helena Klimova 1. SS 2012/2013 24.4. 2013 Úvod Jednou z najpublikovanejších a

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Kolorektálny karcinóm na Slovensku: fakty a čísla

Kolorektálny karcinóm na Slovensku: fakty a čísla XXXV. konferencia SSVPL Starý Smokovec. 16. 10. 2014 Kolorektálny karcinóm na Slovensku: fakty a čísla MUDr. Martina Jandzíková Všeobecný lekár pre dospelých Päť najčastejších úmrtí na malignitu na 100

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

HR controlling v KA Vráble , Edita Volentierová

HR controlling v KA Vráble , Edita Volentierová HR controlling v KA Vráble 12.11.2015, Edita Volentierová 1 Kongsberg Automotive s.r.o Vráble 2 Kongsberg Automotive s.r.o Vráble Kongsberg Automotive vyrába produkty pre globálny automobilový priemysel

Více

VETERINÁRNA AMBULANCIA

VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA ŽDIARSKA 21, KOŠICE, 04012 www.veterinar-jazero.sk Vakcinácia spoločenských zvierat MVDr. René Mandelík, PhD. MVDr. Michal Moško Vakcinácia spoločenských zvierat (psy, mačky, králiky,

Více

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ 64 1 TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ OBLASŤ PRIJATIA A ZAMIETNUTIA HYPOTÉZY PRI TESTOVANÍ CHYBY I. A II. DRUHU Chyba I. druhu sa vyskytne vtedy, ak je hypotéza správna, ale napriek tomu je zamietnutá,

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF

Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF www.informatizacia.sk Zhotoviteľ Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Vypracované pre potreby Ministerstva financií SR. Ministerstvo financií Slovenskej

Více

Knižnica A.Bernoláka v Nových Zámkoch. OŠETROVATEĽSTVO Výberová bibliografia

Knižnica A.Bernoláka v Nových Zámkoch. OŠETROVATEĽSTVO Výberová bibliografia Knižnica A.Bernoláka v Nových Zámkoch OŠETROVATEĽSTVO Výberová bibliografia Jún 2012 Ošetrovateľstvo sa v posledných rokoch stalo disciplínou, ktorá je v strede záujmu. Hlavne po vstupe Slovenska do Európskej

Více

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR Page 1 Mineral Water Doctor DISTRIBÚTOR Mineral Water Doctor Riešenie nie len pre vodný kameň TEL. E-MAIL S MALOU INVESTÍCOU VEĽKÉ VÝSLEDKY w w w. e n e r g y w a t e r. s k Ušetrite až 25% nákladov! Page

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Laboratórium výživy ľudí

Laboratórium výživy ľudí Laboratórium výživy ľudí Hlavným cieľom práce Laboratória výživy ľudí je hodnotenie stavu výživy populácie SR s ohľadom na výskyt a prevenciu vzniku a rozvoju ochorení (najmä civilizačných) podmienených,

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 Ročník 2006 ZŠ-26/2006 Obsah Úvod... 7 Dojčené deti... 9 Dojčené deti v Slovenskej republike (graf)... 9 Vyšetrenia (ošetrenia)

Více

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov 1. rok štúdia 1. Realizácia povinnej odbornej praxe na oddelení klinickej biochémie 3 mesiace 2. Realizácia

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci Tiesňová starostlivosť S-fon poskytuje a sprostredkúva pomoc pri: nepredvídanej situácii (zranenie, pád a pod.) náhlej krízovej situácii (náhle zhoršenie zdravotného

Více

Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu

Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu Október 2011 Charakteristika prieskumu Hlavné ciele Zistiť mieru záujmu o nájomné byty ako typ bývania Zmapovať preferencie

Více

Biologické faktory a riziko infekcie

Biologické faktory a riziko infekcie Biologické faktory a riziko infekcie Problematika je legislatívne upravená v nariadení vlády SR č. 338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY A NÁKLADY NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ

STÁRNOUCÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY A NÁKLADY NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ STÁRNOUCÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY A NÁKLADY NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ Tomáš Kučera, Luděk Šídlo, Branislav Šprocha Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie

Více

Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať. Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová.

Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať. Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová. Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová Komentár 01/2014 21. február 2014 Dátum: 21. február 2014 Téma: Dane, sociálne zabezpečenie

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Júl 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky, vývoj

Více

Ukladanie údajov a databázové systémy. Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc PhDr. Marek Psota, PhD

Ukladanie údajov a databázové systémy. Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc PhDr. Marek Psota, PhD Ukladanie údajov a databázové systémy { Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc PhDr. Marek Psota, PhD Ñ Úvod Ñ Programy pre prácu s údajmi databázové systémy Ñ Dostupnosť databázových

Více

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca Lotta Blaškovičová, Martin Belan, Katarína Melová, Ľudovít Molnár, Valéria

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Autizmus, tráviace funkcie a vplyv probiotík

Autizmus, tráviace funkcie a vplyv probiotík Autizmus, tráviace funkcie a vplyv probiotík K. Babinská, S. Lakatošová, A. Tomova, V. Husárová, A. Pivovarčiová, J. Bakoš, A. Harinek, L. Slobodníková, V. Piačková, A. Gvozdjáková, M. Bucová, A. Čorejová,

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Ako zamedziť tvorbe plesní v byte?

Ako zamedziť tvorbe plesní v byte? Ako zamedziť tvorbe plesní v byte? Obvodové steny mnohých bytových domov postavených pred rokom 1991 (najmä panelových) majú nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti a nízku priepustnosť vodných pár. V

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Poklady pre deti. TIENS Poklady pre deti

Poklady pre deti. TIENS Poklady pre deti TIENS Poklady pre deti 4 balenia TIENS Biokalcium pre deti 3 balenia TIENS Zinok 2 balenia TIENS Kardi Junior 1 balenie ORECARE Zubná pasta pre deti Špeciálny balíček pre vaše deti TIENS Poklady pre deti

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více