Obsah. Obsah / Contents Geriatria 4/2007. Editorial M. Dúbrava: Veda, výskum, geriatria a náš mikrosvet...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Obsah / Contents. www.geriatria.sk. 145 Geriatria 4/2007. Editorial M. Dúbrava: Veda, výskum, geriatria a náš mikrosvet..."

Transkript

1 GERIATRIA ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV Vedúci redaktor Ladislav Hegyi Zástupca vedúceho redaktora Silvester Krčméry Tajomník redakcie Katarína Ďuranová Redakčná rada Ivan Bartošovič Martin Dúbrava Zdeněk Kalvach Štefan Koval Eduard Kolibáš Štefan Krajčík Zoltán Mikeš František Németh Eva Topinková Pavel Weber Helena Zavázalová Redakčný kruh Ladislav Badalík (SK) Peter Belan (SK) Vladislav V. Bezrukov (UA) Franz Böhmer (A) Svein O. Datland (N) Oleg V. Korkuško (UA) Štefan Litomerický (SK) Alex Kalache (WHO) Erich Lang (D) Christoph Lucke (D) František Makai (SK) William Molloy (CND) Jiří Neuwirth (CZ) Vladimír Pacovský (CZ) Mario Passeri (I) F.M.E. van Schendel (NL) Jörg Schulz (D) Vappu Teipale (FIN) Karol Virsík (SK) Vladimír Zaremba (CZ) Obsah Editorial M. Dúbrava: Veda, výskum, geriatria a náš mikrosvet Originálne práce F. Németh, M. Babčák, A. Eliášová: Skríningové vyšetrenie depresie u seniorskej populácie Prešovského kraja Prehľadné referáty M. Rašiová: Hyponatriémia u seniorov príčiny a prejavy Z. Sedláčková, L. Hegyi: Vekom podmienená degenerácia makuly J. Kelnarová: Komunikace se seniory H. Janečková, A. Malina: Dlouhodobá péče o staré lidi v České republice a její problémy Správy M. Sninčák: Niektoré súčasné základné teoretické problémy artériovej hypertenzie postrehy z 13. svetového kongresu o ochoreniach srdca. Vancouver-Britská Kolumbia, Kanada, júla Jubileá Obsah ročníka Kalendár akcií na rok Register autorov v roku Oficiálna webová stránka Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti 145 Obsah / Contents

2 146 Obsah / Contents GERIATRIA časopis slovenských a českých geriatrov Vydáva: Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť Limbová Bratislava Vedúci redaktor: prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. Jánošíkova Malacky Adresa redakcie: Katarína Ďuranová Klinika geriatrie LF UK Limbová Bratislava tel.: 02/ Jazyková úprava: Anglická: PhDr. B. Weiblová, MPH Slovenská: PhDr. I. Bielik, MPH Contens Editorial M. Dúbrava: Science, geriatrics and our microworld Original papers F. Németh, M. Babčák, A. Eliášová: Screening examination of depression in senior population in the district of Prešov Review articles M. Rašiová: Hyponatremia in seniors causes and manifestations Z. Sedláčková, L. Hegyi: Age induced macular degeneration J. Kelnarová: Communication with seniors H. Janečková, A. Malina: Long-term care for seniors in Czech Republic and its problems News M. Sninčák: Some cureent basic theoretical and clinical problems of arterial hypertension the 13th World Congress on Heart Diseases Vancouver British Columbia, Canada, July Jubilees in Contents of Volume Calendar List of Authors Sadzba, reprodukcia, tlač: Charis s. r. o., Ipeľská Bratislava Registračné číslo: 1441/96 ISSN Official website of the Slovak Gerontologic and Geriatric Society

3 Veda, výskum, geriatria a náš mikrosvet Odborné časopisy plnia rôzne funkcie. Mali by byť aj miestom prezentovania nových vedeckých poznatkov. Vezmime si do ruky Geriatriu (číslo, ročník, state za poslednú päťročnicu) a zhodnoťme ju z tohto pohľadu. Podobné súdy sú iste zaťažené subjektivitou, tá však rozhodujúco neovplyvňuje podstatu, ak sa opiera o analýzu faktov. Takže, koľko článkov o našom produktívnom geriatrickom výskume ste listujúc mi našli? Že sa neviete rozhodnúť, čo je to veda a výskum, a čo je len opakovaním známeho? Na Slovensku si, zastúpení zákonom o vede a technike, myslíme, že je to celkom jednoduché: výskumná činnosť, ako súčasť vedy, je zameraná na získavanie nových poznatkov. Základný výskum je pritom zameraný na rozširovanie poznatkov o skúmanom jave a ich hlbšie pochopenie bez ohľadu na praktickú aplikáciu tohto poznania. Aplikovaný výskum je činnosťou orientovanou na praktické využitie poznatkov. Skúsme sa pozrieť aj do sveta, kde sa možno na vedecké dielo kladú predsa len vyššie očakávania a všimnime si, čo sa aktuálne v geriatrickom výskume zrkadlí medzi rozhodujúcimi témami dneška a trendmi najbližšej budúcnosti. Bude nimi iste genetika sprava i zľava, zhora i zdola. Genóm, ako prakticky skúmateľná báza starnutia, postgenomika a biotechnológie, ako revolúcia vo výskume zdravia i chorôb. Ale nielen genetikou bude našinec živý. Do popredia sa predral translačný výskum, pri ktorom ide o uplatňovanie základných objavov v klinickej praxi a vedecké overovanie tohto uplatňovania. K práci zve aj gerontofarmakológia. Iní si môžu nájsť miesto pri štúdiu systémov zdravotnej starostlivosti, a to aj z pohľadu rovnosti prístupu k vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre seniorov. A nezabúda sa ani na paliatívnu medicínu. To všetko, a samozrejme mnoho ďalšieho, patrí do albumu modernej geriatrickej vedy. Ak sme nenadobudli presvedčenie, že geriatrii ani sebe nič v oblasti výskumu nedlhujeme, mali by sme sa zamyslieť, prečo je to tak? Príčin môže byť viacero, ale v zásade sa dajú redukovať na nedostatok schopností, chuti, času alebo prostriedkov. Ak zvážime ako sa naši lekári uplatňujú v zahraničí a čo dokážu zostávajúci vykúzliť v domácich podmienkach, tak musí aj najväčšiemu kritikovi pomerov byť jasné, že príčinou nemôže byť naša neschopnosť. Obľúbeným odôvodnením našej výskumnej skromnosti je nedostatok prostriedkov. Pravdou je, že na geriatrickú vedu špičkovú zo svetového pohľadu sú potrebné značné financie. Kde ich hľadať? Povedomie spoločnosti, vymasírované informáciami o demografickom vývoji, je už nastavené tak, že prostriedky na financovanie geriatrickej vedy sa dajú nájsť dokonca aj v domácich grantových agentúrach, nehovoriac už o tých európskych. Siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, ktorý predstavuje skutočnú oporu vedy na starom kontinente, hovorí o vedeckých výzvach týkajúcich sa geriatrie len v samotnej trojstranovej časti Zdravie explicitne na ôsmich miestach. V absolútnej väčšine ostatných prípadov je možnosť geriatrie prispieť k riešeniu nastolených problémov nespochybniteľná. Čo v praxi znamená, že Európa je vskutku pripravená geriatrický výskum financovať. Pravdou je však aj to, že mnoho dobrej výskumnej práce sa dá urobiť aj bez dodatočných peňazí. Obávam sa, že správnym riešením hľadania príčiny neuspokojivej vedeckej aktivity našej geriatrie je temer letálna kombinácia nedostatku času a chuti. Ako je možné, že inde to tak nie je? Zjavne preto, že v našich podmienkach množstvo času minieme na zabezpečenie elementárnych vecí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, o ktorých existencii lekári vo vyspelejších krajinách ani len netušia. Unavuje nielen samotná kvôli bazálnym činnostiam vykonávaná práca, ale neraz možno 147 Slovo vydavateºa / Editorial

4 148 Slovo vydavateºa / Editorial dokonca viac pocit, že tento boj s hlúposťou, ignoranciou, šlendriánstvom, závisťou alebo ziskuchtivosťou (pomer si miešajte podľa konkrétnej situácie) z nás vysáva aj tú poslednú energetickú molekulu a náš entuziazmus potom už tiež nevládze odolávať a zvetráva. A pritom je nás tak málo. To sa skutočne nemôže neodzrkadliť vo vyčerpanosti a istej dezilúzii. Aj keď sme unavení z toho, s čím všetkým sa u nás v geriatri už roky trápime a aké drobunké výsledky pritom dosahujeme, skúsme sa tomu ešte vzoprieť. Veď aj pekná kazuistika prináša nový pohľad na vec. Nehovoriac napr. o hodnote analyticko-syntetického zhodnotenia vlastnej dennodenne vykonávanej práce alebo o význame tvorivého spracovania literárnych poznatkov založenom na vlastných skúsenostiach a na hľadaní ciest, ako ich aplikovať v našich podmienkach. Ani dohoda o výpovednejších multicentrických projektoch nie je nemožná ani v našom geograficky malom priestore. A možno sa stane zázrak a pomôže nám pritom zjavenie sa politickej garnitúry, ktorá nebude zdravie, osobitne pre povolebne temer bezbranných seniorov a vzdelanie považovať len za spoľahlivo fungujúce predvolebné rečnícke cvičenie. U nás je v túto chvíľu, bohužiaľ, množstvo okolností, ktoré by mohli priniesť podstatné skvalitnenie starostlivosti o seniora s oveľa menším finančným i mentálnym vypätím, ako pracné získavanie a zavádzanie do dennej praxe úplných noviniek zo sveta geriatrie. Chcel som len pripomenúť, že ak nebudeme mať vytvorené podmienky na to, aby sme sa mohli obzerať aj po nových veciach, aby sme mohli vyslyšať tú detskú zvedavosť v nás a pozrieť sa, či nie je za rohom alebo hoc aj za horou, na ktorú sa z prahu nášho domu denne dívame, niečo nové a nádherné, tak náš pohyb vpred spomalíme, možno až zastavíme. A kto vie lepšie ako geriatri, aké sú dôsledky imobility? M. Dúbrava Science, geriatrics and our longterm microworld The functions of medical journals vary. One of their function should include the presentation of scientific knowledge. Let s have a look at the journal of Geriatrics (articles over the past 5 years) and let s make an evaluation from this aspect. It is doubtless that such judgments are marked by a certain deal of subjectivity, which however, has no impact upon the nature of the journals, if based on the fact analysis. Have you skimmed through the articles in geriatrics? How many articles dealing with our productive geriatric research have you found? Perhaps you cannot make the difference between the scientific research and the repetition of the already known facts? The Act on the Science and technique valid in Slovakia simplifies the situation. Based on this Act we think that this is quite simple: research as a part of science is focused on the acquisition of new knowledge. Basic research is orientated to the expansion of knowledge about the phenomenon being investigated and its profound understanding regardless of the practical application of this knowledge. The applied research is focused on the practical application of the newly acquired knowledge. We shall look at other countries where the expectations as for the work of science might be higher, and consider about the current topics dominating in the presentday geriatrics and its future trends. Genetics with all its aspects s is quite sure to appear among them. Genome as a practically explorable base of ageing, postgenomics and biotechnologies as revolutionary methods in the research of health and diseases. Translation research in which the application of basic discoveries is ap-

5 plied along with the scientific verification of this application, has come to the foreground. Gerontopharmacology also poses several challenges. Other scientists may be interested in the study of health care systems from the aspect of equitable access to a high quality health care for seniors. The attention is drawn to palliative medicine, as well. All the above mentioned disciplines belong to the armament of modern geriatric science. If we are convinced that in the area of geriatric research we have so far exhausted all the posibilities, we shoud raise a question: why is this so? There may be several causes, such as lack of abilities, lack of enthusiasm, time or financial means. We hear a lot about successful career of our doctors abroad. Considering the efforts of those who stayed here and their results attained in our conditions, even the greatest critic has to admit that the cause is elsewhere, not in our incapability. Lack of financial means is a common excuse for our modest research activities. It is true that a considerable amount of financial means has to be invested in the top geriatric science from the global aspect. Where and how to get the necessary means? Based on the information. about demographic developments, our society knows that the means for financing geriatric science can be found both in Slovakian and European grant agencies. The seventh frame programme of the European Community in the area of research that represents a real support of science in the Old Continent explicitly mentions scientific challenges concerning geriatrics in 8 places of a 3-page part called "Health". In a vast majority of other cases it is unequivocal that geriatrics can contribute to the solution of the problems identified. In other words Europe is prepared to finance geriatric research. However, we have to admit, that good research work can be done "without additional money". Unsatisfactory scientific activities of our geriatrics consist in almost lethal combination of lack of time and enthusiasm, I am afraid. How is it possible that the situation is different in other countries? In our conditions a lot of time is wasted on providing of elementary needs in health care delivery. The physicians in developed countries have no idea about such problems. Providing elementary needs and activities is tiring and the feeling of constant fighting the stupidity, ignorance, negligence, envy or money grabbing (the ratio depends on a particular situation), deprive us of all our energy and enthusiasm. And there are just a few of us. This fact naturally results in exhaustion and disillusion. We are tired of many years s tilting at windmills in geriatrics. Our poor results do not satisfy us. But let s make another attempt! A contribution about a case history may also bring a new outlook on a particular problem. Analytic-synthetic evaluation of our routine work, creative processing of literary knowledge based on our own experiences and searching for the ways how to apply them in our conditions, can also be challenging. Significant multicentric projects of greater validity can be conducted in our geographically small country. A miracle may happen in a form of political coalition that will not consider health and education as a reliable pre-election rhetorics for our most vulnerable group of population seniors. Currently we have a lot of means that could markedly upgrade the care for seniors with less financial and mental efforts. Arduous searching for the latest news and their implementation into the daily geriatric routine is needless. If we do not have proper conditions for the implementation of the latest advances, if we cannot satisfy our thirst for getting acquainted with new, unknown things or wonders waiting for us elsewhere and beyond to be discovered, then our forward movement can be slowed down or even halted. And geriatricians, in particular, know the consequences of immobility. M. Dúbrava 149 Slovo vydavateºa / Editorial

6 150 Skríningové vyšetrenie depresie u seniorskej populácie Prešovského kraja Originálne práce / Original papers F. Németh*, M. Babčák**, A. Eliášová*** (*Klinika geriatrie, FNsP J. A. Reimana, prednosta MUDr. František Németh, PhD. **Interná klinika I. FNsP J. A. Reimana, prednosta MUDr. Marián Babčák, PhD. ***Fakulta zdravotníctva PU v Prešove, dekanka doc. PhDr. A. Eliášová, PhD.) Súhrn Za pomoci študentiek Fakulty zdravotníctva Prešovskej Univerzity 1028 probantov 65 - ročných a starších vyplnilo dotazník Geriatrická škála depresie podľa Yesavage. Podľa kritérii tohoto dotazníka 16,2 % probantov vykazovalo známky ľahkej depresie, 8,9 % probantov vykazovalo známky výraznej depresie. Je to viac ako uvádza dostupná literatúra. Prešovský región patrí medzi najchudobnejšie regióny Európskej únie. Autori sa domnievajú, že insuficientné sociálne zabezpečenie a strach starej populácie z budúcnosti, zo zvyšujúcich sa nákladov na lieky a bežné životné potreby, ako aj rozpad viacgeneračnej rodiny, je dominantnou príčinovu uvedeného zvýšeného výskytu depresie v Prešovskom okrese. Kľúčové slová: depresia seniorský vek geriatrická škála depresie Úvod Depresia je jednou z najčastejších psychických porúch v starobe. Podľa literatúry vyskytuje sa u 8 15 % starých ľudí bývajúcich doma a asi u 30 % obyvateľov v ústavoch sociálnej starostlivosti (6). U starších pacientov je snaha popierať zmeny nálady a depresívne ladenie, namiesto toho udávajú rôzne somatické ťažkosti, ktoré často nútia lekára realizovať neadekvátne vyšetrenia (5). Pretože depresívne stavy sa v súčasnosti dajú pomerne dobre ovplyvniť, rozhodli sme sa skríningovou formou vyšetriť relevantnú skupinu probantov, aby sme zistili výskyt depresie v našich podmienkach a umožnili tak poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti lepšiu orientáciu o seniorských pacientoch vo svojom regióne. Metodika V Prešovskom okrese pôsobí 58 zdravotníckych ambulancií pre dospelých (ďalej NZA). Náhodným výberom dvoch mestských a dvoch vidieckych obvodov vznikol súbor probantov vo veku 65 rokov a viac, ktorí súhlasili vyplniť dotazník pod názvom Škála depresie podľa Yesavage. Po získaní potrebných administratívnych súhlasov, dohovore s obvodnými lekármi, ich sestrami a študentkami Fakulty zdravotníctva PU a po oboznámení sa s metodikou testu, bolo vyšetrených v časovom intervale od marca 2005 do marca 2006 celkovo 781 probantov (77%) v určených miestnostiach na ambulanciách obvodných lekárov pri ich bežnej návšteve ambulancie. Doma bolo vyšetrených 237 probantov (23%) po ich individuálnom súhlase. Test z rôznych príčin (nesúhlas, dlhodobá neprítomnosť v mieste bydliska, absolútna hluchota, totálna afázia spojedná s apraxiou) neabsolvovalo 41 probantov (4,8 %). Je to číslo, o ktoré môžu byť prezentované výsledky skreslené. Na tabuľke č. l je uvedený počet obyvateľov 65 - ročných a starších rozdelených do jednotlivých vekových pásiem podľa pohlavia a miesta bydliska (12). Tieto údaje sa stali podkladom pri aplikácii získaných výsledkov na celú populáciu okresu Prešov.

7 Tab. 1 Geriatrická populácia v okrese Prešov mesto vidiek spolu vek M Ž M Ž M Ž r nad 90 r spolu celkom Štatistický úrad, Prešov Pri hodnotení emotívnych nálad je možné v geriatrii použiť viacero testov (1, 11, 14). Do tejto štúdie bola vybratá skrátená verzia testu podľa Yesavage, ktorá sa používa pomerne často, a naviac tento test je veľmi jednoduchý a veľmi ľahko hodnotiteľný, ani pre probantov nie je náročný. Na ďalšej tabuľke je uvedená použitá verzia Yesavage testu. Tab. 2 Geriatrická škála depresie podľa Yesavage U geriatrických pacientov môžeme k určeniu stupňa depresie použiť i ďalšie testy - škály. Tie merajú aktuálny stupeň depresie, nie mieru depresivity ako osobnostného rysu. Používa sa napr. škála MADRS, škála HAM-D, alebo samohodnotiaca Beckova škála (3). K hodnoteniu úzkosti je najčastejšie používaná Hamiltonova škála (13). 151 Originálne práce / Original papers Otázka Ste v podstate spokojný(á) so svojim životom? Opustili ste veľa svojich aktivít a záujmov? Máte pocit, že Váš život je prázdny? Pociťujete často nudu, prázdnotu? Máte väčšinou dobrú náladu? Bojíte sa, že sa Vám stane niečo zlého? Ste väčšinou šťastný(á)? Cítite sa často bezmocný(á)? Zostávate radšej doma, ako by ste išli von a niečo podnikol-podnikla? Máte pocit, že máte viac problémov s pamäťou ako ostatní? Myslíte, že je pekné žiť v tejto dobe? Tak, ako ste na tom teraz, cítite sa bezcenný(á)? Cítite sa plný(á) energie? Pociťujete svoju situáciu ako beznádejnú? Myslíte si, že väčšina ľudí je na tom lepšie ako Vy? Hodnotenie: každá silne označená odpoveď znamená 1 bod 0 7 bodov sa považuje za normu 8 12 bodov, mierna depresia bodov, výrazná depresia Odpoveď áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie (pôvodné hodnotenie z roku 1999)

8 152 Originálne práce / Original papers Výsledky Na nasledujúcej tabuľke je uvedený sumárny výsledok testu podľa Yesavage. Tabuľky sú rozdelené podľa 5 - ročných vekových pásiem, podľa počtu získaných bodov s absolútnym aj percentuálnym vyjadrením. Iniciálky sú prvé písmená lekárov v zdravotných obvodoch u ktorých sa robil test. Tab. 3 Sumárny výsledok testu podľa Yesavage (GDS) Yesavage test GDS (ženy+muži), dr. K.,Ks.,Z.,M. bez štatistickej významnosti). Podľa literatúry je vyšší výskyt depresívnych stavov v ženskej populácii (9). Nebol zistený podstatný rozdiel medzi výsledkami mestskej a vidieckej populácie. Pravdepodobne dostupnosť médii, informácii a určitá globalizácia nášho života má za následok premiešanie podmienok života a nálad v menšom meste a Spolu Spolu vek r r r r r. nad 90 r. % počet Počet pr % počtu 34% 30% 17% 13% 4% 2% 0-7b ,9% b ,2% b ,9% 91 % 0-7b. 84% 80% 68% 62% 50% 43% % 8-12b. 12% 14% 20% 23% 27% 24% % 13-15b. 4% 6% 12% 15% 23% 33% Vychádzajúc z uvedeného testu tri štvrtiny geriatrickej populácie sú bez depresie, približne štvrtina trpí depresiou, z toho viac ako polovica depresiou ťažkého stupňa. Probantom bola ponechaná možnosť výberu odpovedať ústne na otázky, alebo vyplňovať písomne dotazník daného testu. Pri ústnych odpovediach v ženskej populácii bolo viacej úprimnosti a ústretovosti ako v mužskej populácii. Prekvapením sú porovnateľné výsledky ženskej a mužskej populácie (rozdiely vidieku (stráca sa tým kolorit života v meste a na vidieku?). V našom súbore 74,9 % probantov nevykazovalo známky depresie, 16,2 % známky miernej depresie a 8,9 % probantov známky výraznej depresie. Aplikácia týchto výsledkov na celú seniorskú populáciu v okrese znamená, že treba počítať s asi spoluobčanmi, ktorí trpia ľahkou depresiou a s asi občanmi, ktorí majú výraznú depresiu. Zjednodušenejšie možno povedať, že Tab. 4 Výsledok testu podľa Yesavage (GDS) v ženskej populácii Yesavage test -ženy -Dr. K.,Ks.,Z.,M. Spolu Spolu vek r r r r r. nad 90 r. % počet Počet pr % počtu 32% 31% 17% 14% 5% 2% 0-7b ,0% b ,5% b ,5% 58 % 0-7b. 85% 81% 67% 62% 47% 43% % 8-12b. 11% 14% 20% 23% 28% 36% % 13-15b. 3% 5% 13% 15% 25% 21%

9 Tab. 5 Výsledok testu podľa Yesavage (GDS) v mužskej populácii Yesavage test -muži -Dr. K.,Ks.,Z.,M. vek r r r r r. nad 90 r. % počet Počet pr % počtu 38% 27% 19% 11% 3% 2% 0-7b ,7% b ,7% b ,6% 33 % 0-7b. 82% 77% 70% 63% 58% 43% % 8-12b. 12% 16% 19% 21% 25% % 13-15b. 5% 7% 11% 16% 17% 57% Tab. 6 Výsledok testu podľa Yesavage (GDS) vo vidieckej populácii Yesavage test -muži -Dr. K.,Ks.,Z.,M. Spolu Spolu Spolu Spolu vek r r r r r. nad 90 r. % počet Počet pr % počtu 38% 27% 19% 11% 3% 2% 0-7b ,7% b ,7% b ,6% 33 % 0-7b. 82% 77% 70% 63% 58% 43% % 8-12b. 12% 16% 19% 21% 25% % 13-15b. 5% 7% 11% 16% 17% 57% 153 Originálne práce / Original papers Tab. 7 Výsledok testu podľa Yesavage (GDS) v mestskej populácii Yesavage GDS (ženy+muži), dr. K.+ Ks., mesto vek r r r r r. nad 90 r. % počet Počet pr % počtu 33% 30% 19% 14% 3% 2% 0-7b ,6% b ,6% b ,8% 39 % 0-7b. 84% 79% 69% 65% 53% 50% % 8-12b. 11% 15% 19% 22% 27% 13% % 13-15b. 5% 6% 12% 13% 20% 38% Spolu Spolu obyvateľov nášho okresu v geriatrickom veku nevykazuje depresívne emócie, áno, z toho asi polovica výraznú depresiu. Pre depresiu síce nie je potrebné zvyšovať počet nemocničných, či ošetrovateľských postelí, alebo zvyšovať počet opatrovateľov, napriek tomu je to oblasť, kde by zdravotnícki pracovníci mohli v pozitívnom zmysle ovplyvniť kvalitu života týchto seniorov. Hlavne pre obvodného lekára by to mohla byť veľmi nápomocná informácia, pretože tu cielenou antidepresívnou liečbou a psychoterapiou môže podstatne prispieť k odstránenie alebo aspoň zmierneniu depresívneho stavu pacienta (16). Depresia podľa uvedených výsledkov v

10 154 Originálne práce / Original papers našom súbore sa vekom zvyšuje. Zvyšovanie je lineárne, bez zlomov. Pri porovnaní výsledkov, ktoré dosiahla vidiecka a mestská populácia, možno konštatovať, že sú iba malé rozdiely, bez štatistickej významnosti. Výraznejšie rozdiely boli zaznamenané vo veku nad 90 rokov, počet probantov v tejto vekovej kategórii je však malý. Sumárne výsledky ženskej a mužskej populácie vykazujú malé, štatisticky nevýznamné rozdiely. Iba vo vekovom pásme ročných v skupine ťažkej depresie je výrazne viac žien ako mužov (hladina p<0.05). Skupina 90 ročných a starších pre malý počet jedincov nebola štatisticky hodnotená. Diskusia Emočné poruchy, medzi ktoré depresia patrí, možno rozdeliť zhruba do troch skupín: krátkodobé afekty, dlhšie nálady a trvalé emočné nastavenia vyššie city. Afekty sú krátke emočné odpovede na vonkajšie a vnútorné stimuly. Patria k normálnemu životu, ale ich nahromadenie a nezvládnutie je patické. V starobe dochádza veľmi často k nahromadeniu afektov a k neschopnosti afekty dostatočne potlačovať. Prejavujú sa často zlosťou, ľútosťou, smútkom, ale niekedy aj neodôvodniteľnou radosťou (7,10). Náladu možno definovať ako vyladenie k afektom jedného typu. V séniu sa vyskytujú najčastejšie patické nálady (napr. depresívne, úzkostné, dysforické), ktoré môžu podstatne znižovať kvalitu života a ovplyvňovať funkčnú schopnosť postihnutého jedinca (8, 9). Yesavage test odhaľuje krátkodobé afekty probanta, ale aj nálady (15). Za dôležitú skutočnosť treba považovať zdanlivo rovnaký klinický obraz vyvíjajúcej sa demencie, ktorá sa prejavuje rôznym stupňom kognitívnej poruchy a depresie (2). Naviac, v pokročilom veku je depresia súčasťou tzv. behaviorálnych a psychologických príznakov demencie (4). Z vlastnej klinickej praxe možno uviesť, že symptomatika depresie vo vyššom veku je variabilnejšia ako u mladších pacientov. Veľmi charakteristické pre depresiu geriatrického pacienta je výskyt somatických ekvivalentov depresívnej symptomatiky. Skúsený lekár pri stanovení správnej diagnózy môže ušetriť značné finančné prostriedky neindikovaním zbytočných laboratórnych, neinvazívnych aj invazívnych vyšetrení a naviac adekvátnou liečbou zlepšiť stav pacienta. Kompletné vyhodnotenie testu podľa Yesavage u skúseného lekára trvá asi 5 6 minút, pri nedostatku času môže tento test urobiť aj prijímajúca sestra. So stúpajúcim vekom sa percento depresií nezmenšuje, podľa niektorých štatistík sa oproti mladšiemu a strednému veku zvyšuje (1). Niektoré štatistiky avšak ukazujú na nižší výskyt depresívnej symptomatiky vo vyššom veku. Existujú hypotézy, že u depresívnych pacientov je vyššia úmrtnosť v strednom veku a ich dĺžka života je kratšia (9). Všeobecne ale prevláda názor, že v starobe zostáva množstvo nerozpoznaných depresívnych stavov pre atypický klinický priebeh, vrátane somatizácie depresívnej emócie. Vyšší výskyt depresie býva u pacientov v ústavnej starostlivosti alebo osamelo žijúcich osôb (6). Depresia je vo vyššom veku poddiagnostikovaná a cielene liečená menej často, ako by mala byť. Literatúra 1. ABRAMS, W.B., et al.: Merck manual of geriatrics, 2-nd ed., Merck and Co., INC.,1995, kapitola 17: BREITNER, C.S., WELSH, K.A.: Diagnosis and management of memory loss and cognitive disorders among elderly persons, Psychiatr Serv, 1995, 46: COPELAND, J.R., PRINCE, M., WIL- SON, K.C., et al.: The Geriatric Mental State Examination in the 21st. Century, Int J Geriatr Psychiatry, 2002, 17: GEORGE, L.K.: Dignity and quality of life in old age, J Ger Soc Work, 1998, 29: HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika, Praha: Galén, 1994, , In: Vorlíček J, Adam Z, Paliatívní medicína, Praha: Grada Publishing, 1998,

11 6. HEGYI, L., KRAJČÍK, Š.: pre praktického lekára, Bratislava: Herba, HOLMEROVÁ, I.: Stárnout zdravě-projekt Ageing Well Europe, Praha: Národní poištění, 2000, JOHNSON,J., SIMS, R., GOTTLIEB, G.: Differential Diagnosis of dementia, delirium and depresion, Implifications for drug therapy, Drug and Aging, 1994, 5: KALVACH, Z., a kol.: Geriatrie a gerontologie, Praha: GRADA Publishing, 2004, kapitola 1., 2.: ŘIČAN, P.: Cesta životem, Praha: Panorama, 1990, 186 st. 11. SHEIKH, J.I., YESSAVAGE, J.A.: Geriatric Depresion Scale, recent evidence and development of a shorter version, Clin Geront, 1986, 5: Štatistický úrad Vyššieho územného celku, Prešov, PonT sro., 2005, 235 st. 13. TOPINKOVÁ, E.: Aging, disease and quality of life in old age: which strategies work best? Praha, Homeostasis, 1993, 39, 5: TUOKKO, H.A., FRERICHS, R.J., KRISTJANSSON, B.: Cognitive impairment, no dementia: concept and issues, Int Psychogeriatr, 2001, 13: YESAVAGE, J.A.: Geriatric Depresion Scale, Psychopharm Bulletin, 1998, 24: ZAVÁZALOVÁ, H., et al.: Možností ovlivnění spokojenosti života osob vyššího věku, Plzeň: Lék. Sborn., Suppl., 1999, 72: Adresa autora Primár MUDr. F.N., PhD. Klinika geriatrie FNsP J. A. Reimana Prešov Screening examination of depression in senior population in the district of Prešov 155 Originálne práce / Original papers F. Németh, M. Babčák, A. Eliášová Summary With the assistance of students of Faculty of Health Care of the Prešov University, year old and older subjects filled in the questionnaire "Geriatric scale of depression according to Yesavage". In accordance with the criteria of this questionnaire 16.2 % of subjects showed the signs of mild depression, 8.9% of subjects revealed the signs of a more significant depression. The percentage is higher than that reported in the accessible literature. The Prešov region belongs among the poorest regions of the European Union. The authors believe that the insufficient social security and fear from the future in old population, fear from raising costs for drugs and everyday living needs, disintegration of multigeneration family pose a dominant cause of the above occurence of depression in the Prešov district. Key words: depression senior age geriatric scale of population

12 156 Hyponatriémia u seniorov príčiny a prejavy M. Rašiová (Doliečovacie oddelenie, Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice, primár: MUDr. J. Kaffanová) Súhrn Abnormality koncentrácie sériového sodíka - dysnatriémie, patria medzi najčastejšie poruchy elektrolytov u seniorov. Najfrekventovanejšia elektrolytová odchýlka je hyponatriémia, po nej nasleduje hypokaliémia, hyperkaliémia a hypernatriémia. Hyponatriémia pod 135 mmol/l sa vyskytuje u 7 % doma žijúcich seniorov, naproti tomu až 53 % dlhodobo hospitalizovaných seniorov máva v priebehu 12 mesiacov minimálne raz zachytenú epizódu hyponatriémie. Riziko vzniku hyponatriémie sa zvyšuje multimorbiditou vo vyššom veku a častou polyfarmakoterapiou. Taktiež vplyvom prirodzeného involučného procesu je u seniorov znížený prietok krvi obličkou, zhoršená je aj ich dilučná schopnosť a renálna konzervácia sodíka. Tieto rizikové faktory, spolu s hormonálnymi zmenami regulujúcimi metabolizmus vody a sodíka, sa spolupodieľajú na vyššom riziku vzniku hyponatriémie geriatrických pacientov. Rýchly nerozpoznaný rozvoj hyponatriémie býva často letálny, kým jej pomalý vývoj môže byť asymptomatický. Pri závažnej hyponatriémii (sna < 120 mmol/l) sú prítomné neurologické, gastrointestinálne a svalové prejavy, najvážnejšou komplikáciou je mozgový edém. V článku sú analyzované najčastejšie príčiny a prejavy hyponatriémie. Kľúčové slová: sodík seniori hyponatriémia Úvod Dysnatriémie patria medzi najčastejšie poruchy elektrolytov u seniorov (1,2). Najfrekventovanejšia elektrolytová odchýlka je hyponatriémia, po nej nasleduje hypokaliémia, hyperkaliémia a hypernatriémia (3,4). Sodík je hlavným extracelulárnym katiónom a súčasne najdôležitejšou osmoticky aktívnou súčasťou plazmy. Jeho fyziologická koncentrácia v sére je l35 až 145 mmol/l, plazmatická koncentrácia však neodráža množstvo sodíka v organizme a nedá sa použiť k odhadnutiu celkového telového nátria (5,6). Najdôležitejšiu úlohu v exkrécii sodíka majú obličky, časť sa vylučuje kožou. Hyponatriémia sa definuje ako pokles plazmatickej hladiny sodíka pod l35 mmol/l (7). Podľa hodnôt sérového sodíka rozdeľujeme hyponatriémie na mierne, s koncentráciami sodíka nad l30 mmol/l, stredne závažné, s hodnotami 120 až l29 mmol/l a závažné, ak je natriémia nižšia ako l20 mmol/l (8). Ak trvá menej ako 48 hodín, hodnotí sa ako akútna, pri priebehu dlhšom ako 48 hodín je to chronická hyponatriémia. Fyziologická reakcia organizmu na hyponatriémiu je supresia uvoľňovania vazopresínu (AVP) (9). Hyponatriemickí hospitalizovaní pacienti majú 60 násobne vyššiu mortalitu ako normonatriemickí (2,10). Rizikové faktory hyponatriémie seniorov a vekom podmienené humorálne zmeny ovplyvňujúce metabolizmus sodíka Rizikovým faktorom vzniku hyponatriémie je vyšší vek. U seniorov je narušená schopnosť konzervovať sodík obličkami pri sodíkovej deprivácii a vylučovať sodík pri sodíkovej náloži (2). K ďalším rizikovým faktorom patrí ženské pohlavie, hyponatriémia na dolnej hranici normy, nízky BMI. Systém renín-angiotenzín-aldosterónový (RAAS) - stúpajúcim vekom dochádza k poklesu plazmatickej renínovej aktivity. Uvoľňovanie aldosterónu nadobličkou nie je alterované (2). Nátriuretické peptidy majú diuretic-

13 ké, nátriuretické a vazodilatačné účinky, sú antagonistami RAAS, priamo inhibujú uvoľňovanie aldosterónu a vazopresínu. U seniorov dochádza k zvyšovaniu bazálnej hladiny atriálneho nátriuretického peptidu (ANP), ako aj hladiny ANP po fyziologických a farmakologických stimuloch (2). Vazopresín - antidiuretický hormón (AVP) - niektoré štúdie dokumentujú, že bazálne hladiny AVP v krvi sa stúpajúcim vekom zvyšujú. Po osmotických a neosmotických podnetoch dochádza k vyššiemu uvoľňovaniu AVP v porovnaní s mladšou populáciou, čo zvyšuje riziko dilučnej hyponatriémie seniorov (2). Rozdelenie hyponatriémií podľa osmolality Pri hyponatriémii posudzujeme vždy osmolalitu séra. Podľa osmolality séra hyponatriémiu rozdeľujeme na (11,12): hypertonickú osmolalita je viac ako 295 mosm/kg normotonickú osmolalita je v rozmedzí mosm/kg hypotonickú osmolalita je menej ako 280 mosm/kg Hypertonická a normotonická hyponatriémia sú označované ako pseudohyponatriémia. Hypertonická hyponatriémia Najčastejšou príčinou je hyperglykémia. Glukóza zvyšuje osmolalitu extracelulárnej tekutiny (ECT), čo sa organizmus snaží vykompenzovať prienikom vody z buniek do ECT. Zvýšenie glykémie o 5,5 mmol/l má za následok zníženie plazmatického sodíka o 1,6 mmol/l (5). V prípade korekcie hyperglykémie sa upraví aj hyponatriémia. Podobné účinky má aj podanie solútov s nízkou molekulovou hmotnosťou, ako je napr. manitol a glycerol. V týchto prípadoch ide o hyponatriémiu v dôsledku transcelulárneho prieniku vody, množstvo sodíka v tele je normálne (7). Normotonická hyponatriémia Jej hlavnou príčinou je vážna hyperlipidémia a paraproteinémia (napr. mnohopočetný myelóm). Pri hyperproteinémii aj hyperlipidémii je objem plazmy tvorený vodou redukovaný z pôvodných 93 až 95% na cca 70-75%. Pretože sodík je súčasťou vodnej fázy, paralelne s jej redukciou klesá aj obsah sodíka. Korekciou hladín proteínov a lipidov sa natriémia normalizuje (7). Hypotonická hyponatriémia Osmolalita séra je znížená, celkové množstvo sodíka v tele môže byť znížené, normálne, ale aj zvýšené. Podľa objemu ECT sa rozdeľuje na hypovolemickú, normovolemickú a hypervolemickú. Klinicky možno objem ECT hodnotiť na základe anamnézy (vracanie, hnačky, edémové choroby, podávanie diuretík, atď), výsledkov fyzikálneho vyšetrenia (pulz, krvný tlak, turgor kože, potenie) a biochemickej analýzy krvi (Na, K, glukóza, urea, kreatinín, kyselina močová) (5). Hypotonická hyponatriémia Hypovolemická hypotonická hyponatriémia Ak straty sodíka sú väčšie ako straty vody, ide o hyponatriémiu so súčasnou depléciou ECT (6). Celkové zásoby sodíka v tele sú znížené. Pri zníženom intravaskulárnom objeme dochádza k aktivácii sympatika, RAAS a neosmotickej stimulácii AVP. Zvýšená sekrécia AVP zapríčiňuje zadržiavanie voľnej vody, angiotenzín je stimulátor smädu, s následným zvýšeným príjmom voľnej vody (7,11). Výsledkom je pokles koncentrácie sérového sodíka pri súčasnej deplécii objemu ECT (6,7). V klinickom obraze dominujú príznaky deficitu ECT. Príčiny hypovolemickej hypotonickej hyponatriémie (13): A. Extrarenálne straty sodíka a vody (vylučovanie sodíka močom U Na =< 20 mmol/l): Gastrointestinálne straty - vracanie, hnačky, Straty do tretieho priestoru - peri- 157

14 158 tonitída, pankreatitída, obštrukcia tenkého čreva, popáleniny, rabdomyolýza, Excesívne potenie, B. Renálne straty sodíka a vody (vylučovanie sodíka močom U Na > 20 mmol/l): deficit mineralokortikoidov, soľ strácajúce nefropatie, liečba kľučkovými a tiazidovými diuretikami (14), syndróm cerebrálnej straty solí (CSW). CSW sa vyskytuje u pacientov s postihnutím CNS, príčina nie je objasnená. Následkom excesívnej straty sodíka močom dochádza k hyponatriémii a hypovolémii, komplikáciou môže byť až vznik šokového stavu. Normálna až zvýšená hladina kyseliny močovej je užitočným vodítkom diferenciálnej diagnostiky CSW a SIADH, kde býva prítomná hypourikémia. Hladina sodíka v moči dosahuje oveľa vyšších hodnôt (nad mmol/l) ako v prípade SIADH (viac ako 20 mmol/l). Osmolalita séra však môže byť aj normálna, či zvýšená, navzdory hyponatriémii. Reflektuje tak na znížený intravaskulárny objem, ktorý CSW typicky doprevádza (15). Normovolemická - euvolemická hypotonická hyponatriémia normálny objem ECT, zásoby sodíka sú znížené (16). Najčastejšie je asociovaná s neosmotickou sekréciou AVP (2,5,11). Príčiny normovolemickej - euvolemickej hypotonickej hyponatriémie: A. Syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH): je najčastejším typom hyponatriémie v dôsledku nadmernej retencie vody. Pri SIADH je zvýšené celkové množstvo vody v tele, väčšina retinovanej vody sa však nachádza intracelulárne, pri klinickom vyšetrení pacienta je prítomný euvolemický stav (7,10). SIADH môže byť vyvolaný rôznymi ochoreniami CNS, ale aj extracerebrálnymi príčinami a liekmi. U 25% seniorov spĺňajúcich kritériá SIADH sa príčina jeho vzniku nezistí, preto sa vyšší vek pokladá za rizikový faktor vzniku idiopatického SIADH. B. Adrenokortikálna insuficiencia, izolovaný deficit glukokortikoidov: mechanizmus je kombinovaný - deficit mineralokortikoidov, deplécia ECT a neosmotická sekrécia AVP. Priame ovplyvnenie sekrécie AVP nastáva v dôsledku spolusekrécie vazopresínu spolu s ACTH, keďže oba sú produkované neurónmi v nucleus paraventricularis a oba podliehajú spätnej väzbe s kortizolom. C. Hypotyreóza: hyponatriémia pri hypotyreóze nie je častá a jej príčina nie je celkom známa. Predpokladá sa neosmotická stimulácia sekrécie vazopresínu pri zníženom srdcovom výdaji. Porucha sa upraví substitučnou liečbou tyroxínom (7). D. Primárna polydipsia: k euvolemickej hyponatriémii sa zaraďuje aj hyponatriémia pri primárnej polydipsii, pri ktorej príjem vody môže prekročiť exkrečnú kapacitu obličiek (13,17). Typickým nálezom, na rozdiel od iných foriem dilučnej hyponatriémie, je extrémne nízka osmolalita moča (2,7). E. Nedostatočný prívod sodíka (pivní potátori, čajovo-toastová diéta): pri diéte s nízkym obsahom sodíka, a súčasne voľným prívodom vody môže nastať hyponatriémia následkom prekročenia dilučnej a exkrečnej kapacity obličiek. Liečbou je zníženie prívodu tekutín a realimentácia. Vyskytuje sa u seniorov so slabým stravovaním a nedostatočným príjmom solútov (14). Hypervolemická hypotonická hyponatriémia - expanzia ECT s normálnymi event. zvýšenými zásobami sodíka v organizme, ide o relatívny nedostatok nátria v dôsledku prebytku vody (2,15,14). V ECT je nadbytok bezsolutovej vody (16). Je komplikáciou mnohých edémových chorôb. Príčiny hypervolemickej hypotonickej hyponatriémie:

15 A. Extrarenálne ochorenia - stavy s objemovou expanziou: hlavným mechanizmom je redukcia efektívneho cirkulujúceho objemu a renálneho prietoku. Srdcové zlyhanie - u chorých s kongestívnym zlyhaním srdca štádia III-IV NYHA klasifikácie je hyponatriémia častým javom. Hladiny vazopresínu sú zvýšené, zároveň hypoperfúzia hypotalamu stimuluje pocit smädu, čo môže viesť k zvýšenému príjmu tekutín. Hyponatriémia je ukazovateľom zlej prognózy a indikátorom včasnej mortality. Cirhóza pečene - redukcia efektívneho cirkulujúceho objemu je dôsledkom generalizovanej vazodilatácie a hypoalbuminémie. Ťažká hypalbuminémia B. Renálne ochorenia: Nefrotický syndróm príčinou je hypalbuminémia a redukcia arteriálneho objemu, Chronická renálna insuficiencia pri nadmernom prívode tekutín, Akútne renálne zlyhanie - v oligoanurickom štádiu, ak príjem tekutín prevyšuje eliminačné schopnosti obličiek, Akútna tubulárna nekróza. Patofyziológia, klinický obraz a liečba hyponatriémie Patofyziológia hyponatriémie Následkom zníženej plazmatickej osmolality dochádza osmotickým gradientom k vstupu vody do buniek. Pohyb vody do buniek je pasívny, preto nastáva okamžite. Nárast vody v mozgu o 5-10% je nezlučiteľný so životom, preto pri snahe organizmu zabrániť edému mozgových buniek dochádza k adaptačným reakciám (18). Mozgová kompenzácia spočíva v u- rýchlenom úniku likvoru do cirkulácie, do 24 hodín dôjde k poklesu draslíkových a sodíkových iónov v mozgových bunkách, do 48 hodín klesne aj obsah organických zlúčenín v mozgových bunkách (polyoly, neutrálne aminokyseliny, ich deriváty a amíny, cholínové zlúčeniny a fosforylované molekuly). Výstup solútov a organických zlúčenín z mozgových buniek je aktívny dej vyžadujúci Na+K+ATP-ázu, preto je pomalší. Takto sa ustáli nízka osmolalita mozgových buniek pri ich normálnom objeme. Vďaka tomu pacienti chronickú dlhotrvajúcu hyponatriémiu lepšie tolerujú ako akútnu (19, 20). Klinický obraz hyponatriémie Hyponatriémia rôzneho pôvodu má rovnaké neuropsychické príznaky (21). Klinicky zjavnou sa stáva, keď hladina sodíka v sére klesne pod 115 mmol/l, alebo keď je jeho pokles veľmi rýchly (7,21). Symptómy hyponatriémie závisia od jej stupňa. Pacienti s koncentráciami sodíka nad 130 mmol/l obvykle nemajú klinickú symptomatológiu (8,13). Dominujú neurologické príznaky spôsobené mozgovým edémom a intrakraniálnou hypertenziou (hyponatriemická encefalopatia), gastrointestinálne príznaky, ako aj príznaky zo strany muskuloskeletálneho systému (19, 22). Prejavy u seniorov môžu byť menej vyjadrené, najčastejšie sú prítomné anorexia, nauzea, svalová slabosť, kvalitatívne i kvantitatívne poruchy vedomia. K najfrekventovanejším príznakom hyponatriémie patria (17,21): Gastrointestinálne symptómy: anorexia, vomitus, hnačky, ileus, Neurologické symptómy: bolesti hlavy, rozmazané videnie, apatia, letargia, dezorientácia, agitovanosť, agresivita, kóma pri mozgovom edéme a herniácii mozgového kmeňa, Svalové symptómy: svalové kŕče, svalová slabosť, myalgie. Obvykle je prítomný výrazný vzostup krvného tlaku, hoci extrémna hyponatriémia môže spôsobovať poruchu činnosti baroreceptorov s posturálnou hypotenziou (10). Pacienti s akútne vzniknutou hyponatriémiou majú až dvojnásobnú mortalitu, v porovnaní s pacientmi s chronickou hyponatriémiou, čo je dané časovým faktorom rozhodujúcim pre vývoj mozgovej kompenzácie (5). 159

16 160 Liečba hyponatriémie Pri liečbe hyponatriémie terapeuticky ovplyvňujeme základné ochorenie, ktoré ju vyvolalo. Terapia hyponatriémie závisí od dĺžky jej trvania, ktorá určuje aj agresivitu liečby: rýchlejšia korekcia je možná u akútnej, pomalšia u chronickej hyponatriémie. Ak nie je možné zistiť trvanie hyponatriémie, lieči sa ako chronická. U hypovolemických pacientov vedie podávanie izotonických roztokov NaCl k úprave objemu extracelulárnej tekutiny. Tým sa zníži hemodynamická stimulácia sekrécie vazopresínu, nadbytok vody sa vylúči obličkami a hyponatriémia sa upraví (5,19). Len pri závažnej hypovolemickej hypotonickej hyponatriémii s neurologickými príznakmi substituujeme NaCl veľmi pomaly podaním hypertonického roztoku NaCl pri súčasnej kontrole s Na, centrálneho žilového tlaku a neurologického nálezu. Hypervolemická hypotonická hyponatriémia je väčšinou sekundárna, samostatne len vzácne vyžaduje liečbu (2, 13). Kontrolujeme prívod vody, pri zachovanej renálnej funkcii podávame furosemid. Pokus o korekciu hyponatriémie soľnými roztokmi by mal za následok progresiu edémov a zhoršenie stavu pacienta. SIADH liečime podľa dĺžky trvania a stupňa hyponatriémie redukciou príjmu tekutín, zvýšeným perorálnym príjmom sodíka, podaním malej dávky kľučkového diuretika. Pri rýchlej korekcii chronickej hyponatriémie hrozí riziko vzniku demyelinizačného syndrómu, preto korigujeme natriémiu v rozsahu maximálne mmol/ 24 hod. Vždy zvažujeme na jednej strane ohrozenie pacienta hyponatriémiou, na druhej strane ohrozenie pacienta z jej rýchlej korekcie. Cieľom je dosiahnut postupné zvýšenie sna na 120 mmol/l a vymiznutie neurologických príznakov. Literatúra 1. THURMAN, J.M. et al.: Therapy of dysnatremic disorders. In: Brady, H.R., Wilcox, Ch.S.: Therapy in Nephrology and Hypertension. 2. vyd. Philadelphia: Elsevier Science, s , ISBN MILLER, M.: Hyponatremia and arginine vasopressin dysregulation: mechanisms, clinical consequences and management. J Gen Intern Med, 54, 2006, č. 2, s MARTIN, D., ADETOLA, A., NORIS, K.: Emergency magement of salt and water disturbances in the elderly. Clinical Geriatrics, 9, 2001, č. 8, s ANDREUCCI, V.E., RUSSO, D., CIAN- CIARUSO, B., ANDREUCCI, M.: Some sodium, potasium and water changes in the elderly and their treatment. Neurol Dial Transplant, 11, 1996, suppl. 9, s ŠAŠINKA, M., NYULASSY, Š., BADALÍK, L.: Vademecum medici. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, s , ISBN TEPLAN, V.: Nefrologie. 1. vyd. Praha: Triton, s. 30, ISBN LAZÚROVÁ, I.: Poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy 1. časť: Voda a sodík (hypo- a hypernatriémie). Interná Medicína, 5, 2005, č. 3, s DEGROTT, L.J., JAMESON, J.L.: Endocrinology. 5. vyd. Philadelphia: Elsevier Saunders, s. 548, ISBN AL-SALMAN, J., KEMP, D., RANDALL, D.: Hyponatremia. West J Med, 176, 2002, č. 3, s FOSTER, J.: Syndome of innapropriate antidiuretic hormone secretion. com, EL-TWAL, M., CRAUSMAN, R.: Hyponatremia SIMON, E., HAMRAHIAN, S.M: Hyponatriemia GOODARZI, M.: Syndrome of innappropriate ADH KALVACH, Z. et al.: Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. 332, ISBN MARINELLA, M.A.: Často prehlédnuté diagnózy v akutní péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. 47, ISBN KLENER, P. et al.: Vnitrní lékarství. 2. vyd. Praha: Galén, s. 657, ISBN BEERS, M.H., BERKOW, R. et al.: The Merck manual of diagnosis and therapy. 17. vyd. New Jersey: Merck research laboratories, s. 128, ISBN DESHMUKH, S., THOMAS, Ch.: Syndrome of innapropriate secretion of antidiuretic hormone

17 19. KOVÁCS, L.: Choroby neurohypofýzy. In: Ďuriš, I., Hulín, I., Bernadič, M.: Princípy internej medicíny. 1. vyd. Bratislava: SAP, s , ISBN TREJBALOVÁ, Ľ., PODOBA, J., STAN- KOVIČ, I. et al.: Diferenciálna diagnostika hypotonickej hyponatriémie u pacientov s organickými chorobami CNS. Lek Obz, 52, 2003, č. 1, s TREJBALOVÁ, Ľ., PODOBA, J.: Syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu. Interná Medicína, 5, 2005, č. 1, s KIAN, P.G.: Management of hyponatriemia. Am Fam Physician, 69, 2004, č. 10, s Adresa autora MUDr. M. R. Doliečovacie oddelenie Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova Košice Hyponatremia in seniors causes and manifestations M. Rašiová Summary Abnormalities of serium natrium concentrations dysnatremias belong among the most frequent disorders of electrolytes in seniors. Hyponatremia is the most frequent elecrolyte deviation followed by hypokaliemia, hyperkaliemia and hypernatremia. Hyponatremia below 135 mmol/l occurs in 7 % of seniors living in their homes, as against 5 3 % of long term hospitalized seniors who have at least one detected hyponatremic episode during the course of 12 months. Multimorbidity and frequent polypharmacotherapy increase the risk of the onset of hyponatremia in old age. The natural involution process in seniors causes decreased flow rate of blood through the kidney and deteriorate their dilution ability and renal natrium conservation. These risk factors along with the hormonal changes regulating water and sodium metabolism greatly contribute to the onset of hyponatremia of geriatric patients. Rapid, unrecognized development of hyponatremia is usually lethal, whereas its slow development can be asymptomatic. In severe hyponatremia (sna < 120 mmol/l) neurological, gastrointestinal and muscular manifestations are present of which the cerebral oedema is the most serious complication. The article analyses the most common causes and manifestations of hyponatremia. Key words: natrium seniors hyponatremia 161

18 162 Vekom podmienená degenerácia makuly Z. Sedláčková*, L. Hegyi** (* Očná ambulancia Malacky, vedúca: MUDr. Zuzana Sedláčková ** Katedra výchovy k zdraviu a medicínskej predagogiky Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave, vedúci: prof. MUDr. L. Hegyi, DrSc.) Súhrn Vekom podmienená degenerácia makuly je najčastejšou príčinou straty centrálnej zrakovej ostrosti. Vo vyspelých krajinách je hlavnou príčinou straty zrakovej ostrosti u 10-15% populácie vo veku nad 65 rokov. S vekom sa zvyšuje výskyt ochorenia. Príčina ochorenia nie je známa. K rizikovým faktorom patrí vek, dedičnosť, svetlá farba očí, ženské pohlavie, ďalej strava chudobná na zeleninu a bohatá na tuky, fajčenie, konzumácia alkoholu a nadváha, arteriálna hypertenzia a prítomnosť kardiovaskulárnych ochorení. Ochorenie sa delí na častejšiu suchú, pomalšie progredujúcu formu, a zriedkavejšiu vlhkú, rýchlo progredujúcu formu. Liečba suchej formy je symptomatická, u vlhkej formy liečba môže spomaliť progresiu. Výsledný stav choroby je praktická slepota, ktorá zhoršuje kvalitu života a predstavuje závažné geriatrické riziko. Kľúčové slová: vyšší vek slepota vekom podmienená degenerácia makuly Úvod Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je najčastejšou príčinou straty centrálnej zrakovej ostrosti. Jej výskyt sa zvyšuje so starnutím populácie. Vznik praktickej slepoty výrazne ovplyvní ďalší osud starého človeka. U nás sa za úplnú slepotu považuje strata zraku, zahrnujúca stavy od naprostej straty citu pre svetlo až po zachovanie svetlocitu. Praktická slepota je zníženie zrakovej ostrosti na 3/60 na lepšom oku. Pri zúžení zorného poľa obojstranne po 10 stupňov alebo do 25 stupňov pri jednom vidiacom oku zodpovedá uvedenému stavu zachovanie zrakovej ostrosti do 6/60. Epidemiológia VPDM je vo vyspelých krajinách hlavnou príčinou straty zrakovej ostrosti u 10-15% populácie vo veku nad 65 rokov (6). S vekom sa zvyšuje výskyt ochorenia. V rozsiahlej multicentrickej štúdii bola VPDM zistená vo veku rokov u 0,2% osôb, vo veku nad 85 rokov u 13% osôb a to bez rozdielu pohlavia (8). Prevalencia VPDM stúpa s vekom. Podľa niektorých autorov sa vo veku rokov vyskytuje u 10%, nad 75 rokov u 25% populácie (3,7,10). Multicentrická štúdia Eureye (2) sledovala prevalenciu a stupne VPDM u populácie Estónska, Francúzska, Grécka, Nórska, Španielska, Talianska a Veľkej Británie vo veku nad 65 rokov. Zistilo sa, že 52% sledovanej populácie malo známky VPDM. U 36% to boli drobné tvrdé drúzy alebo mierne nepravidelnosti pigmentového epitelu s minimálnym rizikom zvratu do exsudatívnej VPDM. Prevalencia rizikových väčších neostro ohraničených drúz bola 15%, neovaskulárna VPDM sa našla u 2,3% sledovanej populácie. Ak by sme zistené čísla aplikovali na slovenskú populáciu, znamenalo by to, že podľa zistenia Slovenského štatistického úradu v r je z celkového počtu obyvateľov 5,377 miliónov vo veku nad 65 rokov 11,99%. Z počtu obyvateľov vekovej skupiny 65+ trpí teda neovaskulárnou formou VPDM 2,3%, teda obyvateľov, pričom 15%, t.j obyvateľov má suchú VPDM, s rizikovými mäkkými drúzami.

19 Etiológia Príčina ochorenia nie je známa. Patomechanizmus je charakterizovaný prítomnosťou nadmerného množstva patologického VEGF165. VEGF (vaskulárny endoteliálny rastový faktor) je proteín, prirodzene sa nachádzajúci v sietnici, ktorý udržuje normálnu a zdravú vaskulatúru. Nadmerná prítomnosť VEGF 165, ktorá sa objaví v rannej fáze neovaskulárnej VPMD podporuje angiogenézu, zvýšenie vaskulárnej permeability a zápal (1,11). VEGF165 je včasný a esenciálny faktor vo vývoji chorioidálnej neovaskularizácie (1). Dochádza k poškodeniu Bruchovej membrány v cievovke, ktorá je bariérou medzi choriodeou a fotoreceptormi sietnice. Jej poškodením dochádza k degenerácii pigmentových buniek a fotoreceptorov sietnice. Veľký význam pre rozvoj ochorenia má svetlo a oxidačný stres, pri ktorom sa uvoľňujú voľné radikály, akcelerujúce degeneratívne zmeny najmä v makule. Rôzne práce sa zaoberajú vplyvom beta karoténu a lueinu na vznik ochorenia. Rizikové faktory K rizikovým faktorom patrí v prvom rade vek. So starnutím sa riziko VPDM zvyšuje. Ďalším rizikovým faktorom je dedičnosť. Osoby, u ktorých sa v rodine vyskytuje VPDM, majú vyššie riziko o- chorenia. Riziko vzniku VPDM je vyššie u žien než u mužov, častejšie u ľudí so svetlou farbou očí a u ľudí s dlhoročnou záťažou svetlom. K ovplyvniteľným rizikovým faktorom patrí najmä stravovanie a fajčenie (8). Predpokladá sa, že riziko ochorenia zvyšuje nedostatočný prísun antioxidantov, nadmerná konzumácia alkoholu, nasýtených tukov a cholesterolu. K ďalším rizikovým faktorom sa počíta nadváha, arteriálna hypertenzia a prítomnosť kardiovaskulárnych ochorení. Klinický obraz Ochorenie začína na jednom oku, neskôr sa obvykle rozšíri aj na druhé oko, a to s ročnou pravdepodobnosťou 12% (5). V počiatočných štádiách je zrak postihnutý len málo, neskôr sa obraz stáva hmlistý a pokrivený. Obvykle stmavne a v strede zorného poľa sa šíri prázdna čierna škvrna. Chorí strácajú schopnosť čítať a písať, ale priestorové videnie ostáva zachované. U suchej, atrofickej formy, ktorá tvorí 90-95% všetkých VPMD, prevažujú defekty pigmentového epitelu, makulárne drúzy a chorioretinálna atrofia. Drúzy sú tvrdé a pozostávajú z fosfolipidov. Suchá forma progreduje pomaly a jej terminálnym štádiom je geografická chorioretinálna atrofia (6). U vlhkej, exsudatívnej formy proliferujú kapiláry choriokapilaris do subretinálneho priestoru. Neovaskulárna subretinálna membrána je zdrojom seróznej a hemoragickej ablácie pigmentového epitelu. V sietnici sú početné lipoidné depozitá. Drúzy sú mäkké a pozostávajú z neutrálnych tukov. Exsudát, krv a depozitá vytvárajú pseudotumor. Finálnym štádiom je atrofická jazva v oblasti zadného pólu. Vlhká degenerácia makuly prebieha rýchlejšie než suchá forma. Ochorenie vedie k úplnej strate centrálneho videnia, periférne videnie ostáva zachované a nehrozí úplná slepota (5). Zvrat suchej formy VPDM vo vlhkú ohrozuje predovšetkým chorých s mäkkými drúzami a zmenami pigmentového epitelu sietnice (6). Diagnostika Základom diagnostiky je vyšetrenie zrakovej ostrosti Snellenovými optotypmi, vyšetrenie predného segmentu štrbinovou lampou a zadného segmentu biomikroskopicky bezkontaktnou šošovkou. Vyšetrenie sa dopĺňa farebnou digitálnou fundusfotografiou s topografiou lézie, optickou koherenčnou tomografiou, fluorescenčnou angiografiou, prípadne indocyanínovou angiografiou (9). Prevencia Prevencia spočíva v eliminácii ovplyvniteľných rizikových faktorov. Z 163

20 164 dietetických opatrení sa odporúča listová zelenina. Predpokladá sa, že degenerácia buniek sietnice súvisí s nedostatkom omega 3 mastných kyselín, ktoré človek nevie syntetizovať a môže ich získať najmä konzumáciou morských rýb. Takisto sa predpokladá priaznivý účinok prírodných antioxidantov, ktoré sa nachádzajú najmä v listovej zelenine, petržlene, zeleri, kôpri, brokolici a ďalších. Liečba Kauzálna terapia VPDM nie je známa. Liečba suchej formy je symptomatická. Odporúčajú sa antioxidačné výživové doplnky obsahujúce vitamíny E, C, luteín, zeaxantín, zinok, selén a omega 3 mastné kyseliny. Predpisujú sa svetelné lupy, lupové okuliare a prístroje na sledovanie televízie. Liečba vlhkej formy je laserovanie, ktoré síce nevedie k vyliečeniu, ale aspoň k dočasnému zastaveniu alebo spomaleniu procesu. Za súčasné optimálne liečebné postupy sa pokladajú transpupilárna termoterapia (9), fotodynamická terapia (5,6) a anti- VEGF lieky (napr. Macugen, Lucentis, Avastin), ktoré blokádou vaskulárneho endoteliálneho rastového faktoru potlačujú angiogenézu a neovaskularizáciu (6). Diskusia Symptomatická liečba suchej formy VPDM sa dá zabezpečiť v rámci ambulantnej oftalmologickej starostlivosti. Liečba vlhkej formy sa vyznačuje zníženou dostupnosťou a vysokými nákladmi. Transpupilárna termoterapia je viazaná na klinické pracoviská, anti-vegf lieky sú veľmi drahé. Oboje len spomaľujú priebeh ochorenia, ktorého výsledkom je praktická slepota. Slepota výrazným spôsobom poznačuje a sťažuje spoločenskú integráciu postihnutého. Obmedzuje ho v sebarealizácii v pracovnom procese, v rodinnom živote, v uplatnení jeho funkcie v spoločnosti a znižuje jeho prestíž. Ak berieme do úvahy, že viac ako polovica nevidiacich je vo veku nad 60 rokov, spoločenské postihnutie vystupuje ešte výraznejšie do popredia. Staroba prináša veľké problémy i úplne zdravým ľuďom. Multimorbidita, ako typický prejav vyššieho veku, má ďaleko väčší dopad na človeka, ktorý nevidí a zvyšuje jeho stupeň odkázanosti. Postihnutie zmyslov patologickým procesom alebo traumatizmom, je význačným rizikovým faktorom pre vznik izolácie starého človeka. U starého slepého pacienta sa zvyšuje nárok na hospitalizáciu, predlžuje sa jej trvanie, zvyšujú sa náklady na ošetrenie vyššou potrebou obslužného personálu, narastá doba potrebná na rehabilitáciu. Rehabilitácia chôdze u prechodne imobilného nevidiaceho v nemocnici je podstatne zložitejšia ako doma, kde sa ľahko orientuje. Postupný rozvoj praktickej slepoty, spojený s poklesom samoobslužnosti, vytvára priaznivé podmienky pre vznik depresívneho syndrómu. Vekom sa stupňujúca skleróza mozgu, zhoršuje orientáciu v priestore a zvyšuje dispozíciu k pádom. Výrazné zníženie zrakovej ostrosti, najmä centrálneho videnia, prispieva ku vzniku spoločenskej izolácie, vytvára komunikačné bariéry a prispieva k rozvoju non compliance vo vzťahu k liečbe. Strata nezávislosti, podmienená ochorením VPDM, sa u seniora prejaví viacerými sociálnymi dôsledkami. S rastúcim vekom sa znižuje mobilita, preto strata schopnosti čítať obmedzí jeho životný program, sťažená orientácia pri chôdzi zúži jeho životný priestor, nerozoznávanie tvárí skomplikuje komunikáciu a strata schopnosti viesť motorové vozidlo, najmä u osamelých ľudí, prudko zvýši odkázanosť na pomoc. Zvyšuje sa potreba sociálnych služieb a nutnosť žiadať o prijatie do zariadení dlhodobej inštitucionálnej starostlivosti. Ak prijmeme za preukázané, že vo veku nad 80 rokov výrazne stúpa potreba pomoci, tak táto veková hranica platí len pre ľudí so zachovaným zrakom. U nevidiacich odhadujeme túto hranicu na 70 rokov, ak ide o slepotu, prinesenú do staroby. Ak ide o slepotu v starobe získanú, vzniká vysoký stupeň odkázanosti okamžite s

Obsah. Obsah / Contents. 1 Geriatria 1/2007. Editorial Z. Mikeš: Ako ďalej v roku 2007?... 3 ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV

Obsah. Obsah / Contents. 1 Geriatria 1/2007. Editorial Z. Mikeš: Ako ďalej v roku 2007?... 3 ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV GERIATRIA ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV Vedúci redaktor Ladislav Hegyi Zástupca vedúceho redaktora Silvester Krčméry Výkonný redaktor Miroslav Palát Tajomník redakcie Katarína Ďuranová

Více

PhD existence III Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech

PhD existence III Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech PhD existence III Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta PhD existence III Česko-slovenská psychologická konference

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN Časopis věnovaný problematice skeletu

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN Časopis věnovaný problematice skeletu OBSAH REDAKČNÍ RADA OSTEOLOGICKÝ BULLETIN Časopis věnovaný problematice skeletu Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice

Více

A U S P I C I. Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences. Рецензируемый научный журнал для общественных наук

A U S P I C I. Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences. Рецензируемый научный журнал для общественных наук A U S P I C I A Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences Рецензируемый научный журнал для общественных наук VYSOKÁ

Více

Psychologie sportu v praxi 2012

Psychologie sportu v praxi 2012 2012 Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce Marie Blahutková, Viktor Pacholík (editoři) Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií Asociace psychologů sportu České

Více

Ročník 8 Číslo 2 2006. Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207

Ročník 8 Číslo 2 2006. Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207 Ročník 8 Číslo 2 2006 OBSAH Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207 PERSONALIA Profesor MUDr. Miloš Velemínský, CSc. jubilujúci (Novotný J.)... 209 OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetrovateľstvo

Více

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)...

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... Ročník 7 Číslo 3-4 2005 OBSAH Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... 205 207 209 OŠETŘOVATELSTVÍ Klinický význam terapeutického monitorovania liekových hladín

Více

PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ

PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ 195 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 3, s.195 212. PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava MANIFESTATIONS

Více

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ v rámci projektu PHARE 2003 RLZ opatření 2.1 Program podpory aktivit zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných

Více

Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad

Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad vědecká monografie VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad Zielona Góra 2011 Zielona Góra 2011 Ediční rada: Krzystof Urbanowski (przewodniczący) Marian Adamski, Andrzej Maciejewski,

Více

WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA

WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Palestra, s.r.o. WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA Sborník sdělení z mezinárodní konference Wellness, zdraví a kvalita života konané 17. 18. 10. 2013 Editoři: prof.

Více

Vzdělávání a rozvoj seniorů. Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.)

Vzdělávání a rozvoj seniorů. Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.) Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013 Vychází v rámci projektu Visegrad Fund Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education

Více

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Sborník referátů z mezinárodního semináře TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ Brno, 7. září 2010 Oldřich Šimoník (ed.) BRNO 2010 Seminář byl pořádán

Více

Informačný spravodajca 1/2015. Prírastky knižnice DISSO január - jún 2015

Informačný spravodajca 1/2015. Prírastky knižnice DISSO január - jún 2015 I nšt i t útpr evýskum pr ácear odi ny Informačný spravodajca 1/2015 Prírastky knižnice DISSO január - jún 2015 Bratislava, júl 2015 Obsah Knihy 1 Brožúry 9 Výskumné správy 10 Štatistické publikácie 15

Více

INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY VE VÝUCE OŠETŘOVATELSTVÍ

INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY VE VÝUCE OŠETŘOVATELSTVÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ Daniel Jirkovský, Hana Nikodemová (Ed.) INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY VE VÝUCE OŠETŘOVATELSTVÍ RECENZOVANÝ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z MEZINÁRODNÍHO

Více

Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství

Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství Sborník příspěvků ze čtvrté mezinárodní konference Mezinárodní konference se uskutečnila

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ CPPC 2012. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice. Brno 23. 24.5.2012

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ CPPC 2012. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice. Brno 23. 24.5.2012 1. Konference pozitivní psychologie v České republice Brno 23. 24.5.2012 23.-24.5.2012 Brno SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ CPPC 2012 23.-24.5.2012 Brno Masarykova univerzita Filozofická fakulta Psychologický ústav

Více

REHABILITÁCIA 2XLII. 2005 str. 65-129

REHABILITÁCIA 2XLII. 2005 str. 65-129 Rehabilitácia, Vol. 42, No. 2, 2005 REHABILITÁCIA 2XLII. 2005 str. 65-129 Odborný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie indexovaný v EMBASE / Excerpta Medica,

Více

VII. HRADECKÉ DNY SOCIÁLNÍ PRÁCE 7 TH HRADEC DAYS OF SOCIAL WORK

VII. HRADECKÉ DNY SOCIÁLNÍ PRÁCE 7 TH HRADEC DAYS OF SOCIAL WORK Mezinárodní vědecká konference International Scientific Conference VII. HRADECKÉ DNY SOCIÁLNÍ PRÁCE 7 TH HRADEC DAYS OF SOCIAL WORK Rizika sociální práce Risks of Social Work Záštitu nad konferencí převzal

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 2/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI ÚNOR 2007 ČÍSLO 1 NOVĚ SE OBJEVUJÍCÍ NÁKAZY Jaroslav KAPLA Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Souhrn

Více

SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST

SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST Sborník příspěvků Pořádaly Psychologický ústav AV ČR v Brně. a Psychologický ústav FF MU v Brně Brno 1. - 3. 10. 1999 Redakce: doc. PhDr. Marek Blatný, CSc. prof. PhDr. Mojmír

Více

OBSAH CONTENTS 01-11 WORLD CUP & QUALITY MANAGEMENT SVETOVÝ POHÁR & MANAŽOVANIE KVALITY SAMUEL K. M. HO

OBSAH CONTENTS 01-11 WORLD CUP & QUALITY MANAGEMENT SVETOVÝ POHÁR & MANAŽOVANIE KVALITY SAMUEL K. M. HO KVALITA INOVÁCIA PROSPERITA V / 2 2001 OBSAH CONTENTS i - v vi - x ABSTRAKTY ABSTRACTS 01-11 WORLD CUP & QUALITY MANAGEMENT SVETOVÝ POHÁR & MANAŽOVANIE KVALITY SAMUEL K. M. HO 12 21 SYSTÉMOVÁ TEÓRIA ZAMENITEĽNOSTI

Více

Sborník příspěvků. OPROX, a.s. Katedrou leteckých elektrotechnických systémů. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

Sborník příspěvků. OPROX, a.s. Katedrou leteckých elektrotechnických systémů. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany OPROX, a.s. ve spolupráci s Katedrou leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference Brno 19. - 20. 10. 2011 BYSTŘICKÝ,

Více

FINANCE V PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI

FINANCE V PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné FINANCE V PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI Sborník referátů z mezinárodního semináře kateder financí, konaného u příležitosti 10.

Více

Series D. Scientific Papers 25 (3/2012) of the University of Pardubice Faculty of Economics and Administration

Series D. Scientific Papers 25 (3/2012) of the University of Pardubice Faculty of Economics and Administration Series D Scientific Papers 25 (3/2012) of the University of Pardubice Faculty of Economics and Administration SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration

Více

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I Dialogické jednání s vnitřním partnerem (Acting with the inner partner) Josef Nota, Magdalena

Více

Sborník 3. mezinárodní konference Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti Today s Social and Economic Issues of European Society

Sborník 3. mezinárodní konference Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti Today s Social and Economic Issues of European Society Sborník 3. mezinárodní konference Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti Today s Social and Economic Issues of European Society Brno, 23. 10. 2014 ISBN 978-80-86710-80-8 TÉMATA možnosti

Více

Informačnýspravodajca 2/2014

Informačnýspravodajca 2/2014 Inštitútprevýskum prácearodiny Informačnýspravodajca 2/2014 PrírastkyknižniceDISSO júl-december2014 Bratislava,január2015 Inštitút pre výskum práce a rodiny Obsah Knihy 1 Brožúry 10 Výskumné správy 12

Více