Teplárna dostane pokutu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teplárna dostane pokutu"

Transkript

1

2 Túje znetvoøené nebo ozdravené? SEZIMOVO ÚSTÍ - Na minulém zasedání zastupitelstva 27. bøezna se ozval Martin Klíma (Zelená pro mìsto) s tím, že v Kaplického ulici obyvatele straší svým vzhledem túje. Respektive jejich zbytky, které zùstaly po zákroku pracovníkù Správy mìsta Sezimovo Ústí. Zajímalo by mì, zda zpùsob jakým pracovníci postupovali je odborný. Pøijde mi, že jsou túje oøezány pøíliš, ptal se M. Klíma. Na dotaz reagoval øeditel Správy mìsta Jaroslav Kupsa: V zimì Minulý týden ve støedu se v hostinci Blaník, známé též pod názvem U Žida, na Blanickém pøedmìstí v Táboøe uskuteènila beseda o stavebních úpravách ulic ve ètvrti v souvislosti se stavbou mostu pøes železnièní tra. Vypsaným tématem byl také nynìjší stav autobusové dopravy do momentálnì odøíznuté ètvrti. Hostinec mìl tøi místnosti výèep, vìtší místnost a menší místnost. V té menší byli vystavené studie úprav ulic, ve velké se pøipravovali radní a ve výèepu sedìli štamgasti. Vzhledem k tomu, že do zaèátku besedy zbývalo ještì nìkolik minut, šli jsme se podívat na návrhy. Lidem na nich vadila pøedevším plánovaná zeleò a argumentovali, že každý má svou zahradu, že se nìkudy musí taky jezdit a nìkde parkovat. Kolem projektù, u nichž stáli sami projektanti, se zaèalo živì diskutovat. Jde o princip! Vše je tady mìsta, mìsto prý rozhoduje a tak nás staví pøed hotovou vìc. Chtìjí z naší a Thurnovy ulice udìlat jednosmìrku, to si nedovedu pøedstavit. Vítám snížení provozu, ale praxe mùže být jiná. Když tam udìlají ostrovy zelenì, kde budou parkovat auta? Navíc zeleò už teï nikdo neudržuje, øekl obyvatel Harantovy ulice Josef Kašpar. Ale namalované to mají moc pìknì, chválili si obyvatelé navrhované situace. Když nám tu vysadíte strom, vezmu na nìj pilu. To vám øíkám na rovinu. Koøeny nám mohou porušit základy domù a navíc nám budou mùžeme dìlat jen dvì vìci. Buï zimní úklid, nebo ošetøovat zeleò. Túje kdysi koupilo mìsto a dalo je zahrádkáøùm. Ti se o nì ale dvacet let nestarali. Odborník øíkal, že potøebují radikální oøez vedoucí ke zúžení, a když se o nì budeme dobøe starat, seberou se a zazelenají. J. Kupsa dodal, že Správa mìsta rovnìž proøezem obnovila cestu na Soukeník a výtìžek z prodaného døeva použila na úpravy mìsta. M. Klíma se znovu ozval s tím, Teplárna dostane pokutu Dokonèení ze str. 1 Teplárna Tábor podléhá integrovanému povolení orgánu státní správy provozovatel musí splòovat celý souhrn podmínek nejen ve vztahu k ochranì ovzduší, ale i ochranì vod, hospodaøení s odpady a podobnì. I ve vztahu k plnìní integrovaného povolení bude s teplárnou zahájeno správní øízení. Kotel K6 na spalování topného dehtu byl podle slov øeditele teplárny Zdeòka Majera po poruše odstaven. Teplárna již má nyní povoleny poloprovozní zkoušky nového kotle na uhlí, jehož výstavba za tøi ètvrtì miliardy mìla skonèit v listopadu, je však ve skluzu. V teplárnì má témìø polovièní podíl mìsto Tábor. V pøedstavenstvu je zastupují radní František Dìdiè (ODS) a v dozorèí radì zastupitel Jiøí Vaníèek (Tábor 2020). -lk- O èem se mluví V hostinci Blaník mìli radní dusno co je to za odborníky a že 40 poražených stromù na prodej je docela veliké množství. Odborníkem byl zahradník Tomáš Lefan. Porážení stromù vždy musí schválit odbor životního prostøedí, kde dìlá váš bratr. Úpravy zelenì rovnìž konzultujeme, ale každý má na zákroky jiný názor. Vysoké stromy do zástavby nepatøí, je to nebezpeèné. Až pøijde zase veliký vítr a stromy spadnou, bude zle a špatní budeme opìt my, uzavøel J. Kupsa. -dap- Hradby jako deviza TÁBOR - Mìsto se zapojí do èesko - rakousko - slovinsko - nìmecko - italského projektu, který chce pro rozvoj turistického ruchu využít mìsta se zbytky hradeb a opevnìní. V Èeské republice to kromì Tábora budou napøíklad Znojmo, Èeské Budìjovice, Telè, Jemnice nebo Slavonice. -dap- Krátce Pozor na odtahy. Ve ètvrtek 3. dubna budou táborské Technické služby èistit ulice Dobrovského, Roháèovu, Kamarýtovu, Smetanovu, Kollárovu, Erbenovu a Nerudovu. V úterý 8. dubna pøijdou na øadu Bílkova, Havlíèkova, tøída 9. kvìtna, Jiráskova, Tomkova a Vanèurova. Øidièùm, kteøí pøehlédnou dopravní znaèení, hrozí odtah vozidla. O chudých a bohatých. Èeská køes anská akademie poøádá v pondìlí 7. dubna v poutním domì Emauzy u klokotského kláštera v Táboøe pøednášku duchovního Františka Lízny o práci mezi lidmi na okraji spoleènosti. Název zní Chudí nás obohacují, bohatí nás ohrožují. Zaèátek je v 18 hodin. Vzpomínky na Planou nad Lužnicí. K 720. výroèí založení poøádá plánská radnice spolu s Jihoèeským klubem sbìratelù výstavu Planá nad Lužnicí oèima sbìratelù. Výstava v galerii na radnici se otevøe ve støedu 2. dubna, vernisáž zaène v hodin. Otevøeno pak bude až do 29. dubna vždy ve všední dny od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin a o víkendech od 14 do 17 hodin. -lk- stínit pøed okny!, rozèílil se další z obyvatel. Budeme dìlat ankety a podobnì. Mùžete zde napsat, jestli s plány souhlasíte èi nesouhlasíte. Zeleò je tam naøízená, ale hýbat se stromy samozøejmì mùžeme, reagoval projektant firmy Valbek David Malán. Prosím vás, trávník metr na metr opravdu nikoho nevytrhne!, ozvalo se odjinud. Mezitím se lidi natlaèili k radním do hlavního sálu. My, kteøí jsme studovali studie, jsme zùstali uvìznìní v malé místnùstce. V oknech møíže, slepá cesta do skladu. Byli jsme bez šance utéct, dojít si na toaletu, bez šance nìco slyšet. Tohle je zámìr, mohli tu rozmístit aspoò reproduktory!, hnìval se vedle stojící muž. Reproduktor tam však byl, ale hluchý - nezapojený. Nikdo ho nevyužil. Když chtìjí dìlat sešlosti, tak a je dìlají poøádnì. Všechny besedy byly na Støelnici. Tady se sešli obyvatelé dvou velkých èástí Tábora a jsme namaèkaní v malé, zakouøené hospodì. Jsou to blbci, jako celé mìsto!, nešetøil jiný muž kritikou. Nebylo úniku, a tak v této místnosti pokraèovala debata s rovnìž uvìznìnými projektanty. Tìm ale došly hlavní argumenty, respektive argument mùžete tu napsat váš názor. Pøed domy nemusí být stromy, budou tøeba jen keøe. Nevím, jestli má nìkdo vizi, že tam zeleò musí být. Budeme rádi, když tam bude trávník, pomalu ustupoval D. Malán. Ano, a až v zimì na trávník nahrnou sníh se solí, bude po trávì, argumentovali vìzni. Máme kvalitní trávu. Ale nemusí tam být, tøeba to jen vydláždíme, rezignoval Malán. To ale rozhnìvalo paní vedle nìj: Dlažba? Ta je tu nová a stála tøi miliony. Takže až to rozkopou, vyletí peníze vzduchem. Protiargument už nezaznìl, projektantovi nezbylo než pokrèit rameny a smutnì se zadívat do projektu. Zástupci mìsta ve složení starostka Hana Randová, místostarosta Martin Jirovský a radní Simona Žirovnická i projektanti byli doslova tlaèeni do kouta. Prý tam byl i Jiøí Fišer a další, ty však pøes dav nebyli vidìt a slyšet už vùbec ne. I obyvatelé Prùbìžné ulice na Blanickém pøedmìstí byli rozhoøèeni vystaveným návrhem: Kdo zohledòuje tìžkou variantu mostu? Vždy tu bude jezdit o dost víc aut a autobusù MHD. A vést podél autobusù cyklostezku, to je taky špatnì. Cpete ji do Prùbežné ulice, pøitom kdyby vedla do ulice Doliny je to lepší, protože je tam vìtší klid a menší kopec. Kromì cyklostezky popudila ještì zelená plocha v horní èásti ulice. Slouží k odhluènìní od vozovky. Nebude to park, ale bude se tam dát odpoèinout, bránila návrh dopravní projektantka Ludmila Votavová a dodala, že na této ploše, která je mezi dvìma vozovkami se dokonce poèítá s atrakcemi pro dìti. To nemùžete myslet ani vážnì. Myslíte si, že nìkdo nechá své dítì na kousku trávy mezi dvìma silnicemi s hustým provozem?!, rozèilovala se jedna z obyvatelek ulice. Vzápìtí ji doplnil pán, když se dozvìdìl, že místo zelenì by tam mohlo být z èásti parkovištì. Nutno dodat, že pozemky jsou soukromé a mìsto by je muselo odkoupit. Budeme parkovat pøed cizím barákem a ještì za to budeme muset platit. To je teda dokonalé, zlobil se. Lidem uvìznìným v sále to zaèalo být témìø po hodinì nepøíjemné. Projektantka L. Votavová chvátala a nakonec to byla zøejmì ona, kdo se prodral bariérou tìl mezi futry. Uvìznìným se podaøilo dostat k výèepu, tedy zase mimo centrum dìní. Slyšet nebylo opìt nic. Jen zábavy bylo víc. Spolu s projekty se sledovala èeská hokejová extraliga a štamgasti s pivem v ruce obì situace vtipnì glosovali. Uvnitø se nìco dìlo, dav hømìl a ke mnì jen doznívaly úseèné vìty starostky Randové Prosím, buïme korektní a nechme pana Jirovského mluvit a Já bych ještì dodala. To, co návštìvníky ve vìtší místnosti pobouøilo, byl podchod pod železnièní tratí. Podle starostky by mìl být prùchozí v prosinci. Do toho se však stále motalo téma ulic. Tak mi teda øeknìte, kde budeme v ulicích parkovat? Vždy z mìsta se auta vytìsòují na periférie, køièel nìjaký muž. Odpovìdi opìt nebyly slyšet. Napìtí stoupalo, smrad z hospody se lidem nasákl do kabátù a úèastníci zaèali pomalu odcházet. Leckomu v sále už docházel dech. Naštìstí to byla jen beseda o návrzích. Další prý budou následovat. David Peltán Týdeník Táborsko 14/2008 strana 2 støeda 2. dubna 2008

3 Pøestupková komise má èím dál víc práce Bodla partnera nožem do zad ROUDNÁ - Táborští kriminalisté ve spolupráci s policisty ze Sobìslavi šetøí pøípad, který se odehrál v noci z 25. na 26. bøezna v rodinném domku v Roudné. Pìtadvacetiletá žena se svým o rok mladším pøítelem trávili noc popíjením alkoholu a ten udìlal své. Po rozepøi mladá žena sáhla po kuchyòském noži a ohnala se s ním po pøíteli. Èepel o délce 13 centimetrù jej zasáhla z boku do TÁBOR - "Sousedské spory, na jejichž poèátku mohly být tøeba slepice hrabající na cizím pozemku, a které nás v 90. letech zamìstnávaly asi nejvíc, dnes už øešíme ojedinìle," øíká Radek Pilaø z pøestupkového oddìlení Mìstského úøadu Tábor. "Struktura pøestupkù se v posledních letech zmìnila, ale jejich poèet se rok od roku zvyšuje. Loni jsme v našem správním obvodì evidovali celkem 1646 oznámení, za necelé tøi mìsíce letošního roku jich máme 372." V posledních letech statisticky vedou pøestupky proti obèanskému soužití. Do této kategorie napøíklad spadají drobné výtržnosti - od slovních potyèek, kdy vzduchem létají urážlivé nebo vulgární výrazy, až po fyzická napadení pod vlivem alkoholu. Pøibývá i pøípadù krádeží v obchodech. Obèanùm, kteøí se dopouštìjí krádeží se hodí úplnì všechno - alkohol, kosmetika, které se snadno dají prodat, pøedmìtem jejich zájmu jsou i potraviny, a lákavá je také audiovizuální technika. Nedá se øíci, že by se zamìøovali jen na urèitý okruh obchodù, stává se to témìø všude, v Táboøe drží primát Tesco a Kaufland, Tesco má otevøeno i v noci. Bohaté zkušenosti s krádežemi mají v táborské Bille a dalších supermarketech. "Máme už své stálé klienty, nìkteré tu máme dvanáctkrát do roka. Vìtšinou jsou zadrženi na místì, odcizené zboží je zajištìno a vráceno do prodeje, tyto pøípady vìtšinou øešíme formou zkráceného øízení tzv. pøíkazního øízení, kdy je pachatelùm pøestupkù uložena finanèní sankce. Neprojednáváme jen krádeže ve zdejších obchodech, ale i naše obèany, kteøí tuto èinnost provozují tøeba i na druhém konci republiky," vysvìtluje Pilaø a dodává, že krádež do pìti tisíc korun je klasifikována jako pøestupek, nad touto hranicí je vìc posuzována jako trestný èin. K dalším èastým deliktùm, jimiž se pøestupkové oddìlení zabývá, jsou dopravní pøestupky, jako je jízda pod vlivem alkoholu, pøekroèení nejvyšší povolené rychlosti, dopravní nehody, ale tøeba i provozování vozidel bez pojištìní odpovìdnosti za škody zpùsobené provozem vozidla. Dále jsou projednávány pøestupky na úseku obèanských prùkazù, pøestupky na úseku zbraní a støeliva, pøestupky na úseku ochrany pøed alkoholismem a jinými toxikomaniemi, pøestupky køivého vysvìtlení. Zvláštní kapitolou je domácí násilí, odehrávající se mezi osobami blízkými, kdy jen zøídka pøestupkové øízení konèí potrestáním pachatele. Pøestupky, kterými lze postihnout domácí násilí, patøí mezi tzv. pøestupky návrhové, to znamená, že se projednávají pouze na návrh postižené osoby, popø. zákonného zástupce nebo opatrovníka. Návrh na projednání pøestupku musí být podán nejpozdìji do tøí mìsícù ode dne, kdy k èinu došlo, nebo od postoupení vìci orgánem èinným v trestním øízení. Tyto pøípady vìtšinou øešíme na základì oznámení policie. Poškozenou osobu písemnì vyrozumíme na možnost podání návrhu, vše podrobnì vysvìtlíme a pak už jen tøi mìsíce èekáme, zda obì domácího násilí návrh v zákonné lhùtì podá. Ve vìtšinì pøípadù nám nezbyde nic jiného, než pøípad po uplynutí lhùty odložit. Je to hodnì smutné. Nedávno jsme tu mìli fyzické napadení matky dospìlým synem. Ani tato paní nechtìla konfliktní situaci v rodinì øešit. Na druhé stranì jsou pøípady, kdy se snažíme ženám, které jsou dlouhodobì psychicky i fyzicky týrané, a èasto jsou v zoufalé životní situaci, pomoci tøeba po odchodu ze spoleèné domácnosti pøi hledání støechy nad hlavou. A uplyne nìjaký èas, bývalou klientku potkáme na ulici ve spoleènosti partnera, pøed nímž jsme se ji snažili chránit a ona nám ani neodpoví na pozdrav," popisuje své zkušenosti Radek Pilaø. Do této kategorie návrhových pøestupkù patøí rovnìž pøestupku urážky na cti, vìtšinou nádavky apod. Pøed správním orgánem pravidelnì defilují bezdomovci, èasto stále jedni a ti samí, dále lidé, kteøí se dopouštìjí veøejného pohoršení napøíklad tím, že ve stavu tìžké opilosti leží na chodníku, jiní proto, že porušili nìkterou z mìstských vyhlášek - nechali volnì pobíhat svého psa èi neuposlechli výzvy policisty. A zhruba pìtkrát do roka øeší pøestupkové oddìlení zákonné zástupce dítìte, tedy vìtšinou rodièe, kvùli neplnìní povinné školní docházky jejich ratolestí. Libuše Bláhová Jak se trestají pøestupky Urážky a krádeže Na pøestupek proti obèanskému soužití (hrubé jednání, schválnosti, fyzické napadání) je stanovena maximální sankce - pokuta ve výši korun, na pøestupek proti obèanskému soužití urážky na cti je stanovena maximální sankce korun. Na pøestupek proti majetku (krádeže) je stanovena max. sankce pokuta do výše korun, na pøestupek proti veøejnému poøádku (veøejné pohoršení, neuposlechnutí výzvy veøejného èinitele) je stanovena max. sankce pokuty do výše korun. U tìchto pøestupkù lze rovnìž uložit sankci napomenutí. Pøestupky øidièù Po novelizaci pøestupkového zákona došlo k razantnímu navýšení sankcí. Napø. na pøestupek - dopravní nehoda se zranìním jiné osoby je stanovena sankce pokuty v rozmezí nejménì korun, nejvíce korun, dále sankce zákazu èinnosti spoèívající v zákazu øízení motorových vozidel na dobu nejménì jednoho roku, nejvíce dvou let. Jízda pod vlivem alkoholu je ohodnocena sankcí nejménì korun, nejvíce korun, zákaz èinnosti na dobu nejménì 6 mìsícù, nejvíce jednoho roku, pokud se nejedená o trestní èin. Øízení vozidla bez øidièského oprávnìní je ohodnoceno sankcí nejménì korun, nejvíce korun, zákaz èinnosti nejménì jeden až dva roky. Stejná sankce je stanovena øidièi, který se bezdùvodnì odmítne podrobit vyšetøení zda pøed jízdou nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Velice pøísné sankce jsou dále stanoveny na pøestupky pøekroèení nejvyšší povolené rychlosti, jízda s vozidly bez øádnì upevnìné registraèní znaèky apod. Je nutné uvést, že spodní hranice sankcí jsou stanoveny taxativnì. Provozování vozidla bez zákonného pojištìní je ohodnoceno sankcí - pokuty do výše korun. -rp- hrudníku v oblasti levého podpaždí. Když si uvìdomila, co zpùsobila, zavolala záchrannou službu. Zdravotníci pøijali oznámení krátce ve støedu pøed pùl tøetí hodinou ranní a o události informovali policii. Nejblíže byla hlídka sobìslavského oddìlení, která operovala v Klenovicích. Policisté bìhem tøí minut dorazili na místo jako první. Poskytli napadenému muži první pomoc a zastavili krvácení. Zároveò zadrželi podnapilou a rozrušenou ženu. Záchranka pøijela vzápìtí, zranìný muž byl pøevezen do Èeských Budìjovic. Na místo incidentu byla povolána výjezdová skupina táborských kriminalistù. Mladá žena byla pøevezena na lékaøské vyšetøení a následnì byla jako dùvodnì podezøelá ze spáchání trestného èinu ublížení na zdraví umístìna do policejní cely. -dap- Policie ÈR Místo na koledu šel krást TÁBOR - Táborští policisté zadrželi krátce po poledni v pondìlí 24. bøezna devìtatøicetiletého zlodìje, který se rozhodl navštívit dílny Støední prùmyslové školy strojní a stavební na Mìšické ulici v Táboøe. Po vypáèení okna se dostal do vnitøních prostor, kde si k odnesení pøipravil motorovou pilu, pøíklepovou vrtaèku a sadu gola klíèù v hodnotì korun. Pøi opouštìní školy ho ale oèekávala policejní hlídka. Jednalo se již o zkušeného recidivistu, který vìdìl, že odpor je marný. Jeho kroky tak opìt zamíøí k soudu, který rozhodne o jeho dalším osudu. Pøekvapení chataøi TÁBOR/DRÁCHOV - Prodloužený sváteèní víkend byl pøíležitostí k návštìvì chat a chalup. Mnozí majitelé bohužel zjistili, že u nich na návštìvì již nìkdo byl a nìco si i odnesl. Na chatì u Dráchova tak majiteli chybí nábytek, na chatì v Èelkovicích zas majitel pøišel o dvì jízdní kola a hliníkový žebøík. Zlodìji si z chat odnesli vìci v hodnotì pøevyšující èástku korun. Policisté proto na chataøe opakovanì apelují, aby zvážili úroveò zabezpeèení svých chat a zejména navezení cenných pøedmìtù ponechali až na dobu, kdy budou svá rekreaèní zaøízení plnohodnotnì a dlouhodobì využívat. Ukradli i slivovici TÁBOR - Táborští policisté pátrají po zlodìjích, kteøí se v dobì od 28. do 30. bøezna vloupali do osmi sklepù èi sklepních kójí domù v ulicích Dukelských bojovníkù, Politických vìzòù, Husinecké a Kvapilovì. Brali vše, co se dá lehce prodat èi užít. Majitelé tak pøišli od horského jízdního kola, náøadí, kompotù až po desetilitrový demižón domácí slivovice. Škoda je odhadnuta na korun. Policisté všem majitelùm doporuèují vhodné zabezpeèení sklepních kójí. Má auto bez elektroniky TÁBOR - Dalším z øady pøípadù vloupání do vozidel se ve spolupráci s táborskými policisty zabývají pracovníci Služby kriminální policie a vyšetøování Tábor. Šetøí pøípad, ke kterému došlo ve veèerních hodinách v pondìlí 31. bøezna na parkovišti pøed táborskou nemocnicí. Po návratu k vozidlu zde našel majitel své Audi A4 Avant vykradené. Mimo vypáèeného zámku dveøí mu pachatel zpùsobil škodu odcizením originálního autorádia s CD, GPS navigace, ovládání klimatizace a airbagu øidièe. Celková škoda byla odhadnuta na èástku korun. -dap- Týdeník Táborsko 14/2008 strana 3

4 Rychlá záchranka Chodci v nebezpeèí Ve ètvrtek 27. bøezna dopoledne byla na pøechodu pro chodce v Sezimovì Ústí poražena osobním autem asi 37letá chodkynì. Po ošetøení tržné rány na hlavì a pohmoždìné pánve byla pøevezena do nemocnice. V nedìli 30. bøezna veèer srazilo v Želèi auto asi 16letého chlapce, který vedl jízdní kolo po krajnici. Naštìstí vyvázl jen s roztrženým oboèím a odìrkami. K dalšímu støetu mezi autem a chodkyní došlo v pondìlí 31. bøezna v Táboøe. Osobní auto porazilo 17letou dívku. Utrpìla pohmoždìní hlavy a paže a ve stabilizovaném stavu byla po ošetøení pøevezena do nemocnice. Øidiè pøehlédl bagr? V sobotu 29. bøezna èasnì ráno byl ze silnice E55 u Plané nad Lužnicí smeten nárazem dalšího auta zezadu ze silnice bagr. Oba vozy skonèily po kolizi mimo silnici. Asi 40letý øidiè bagru byl z kabiny doslova katapultován. Utržil tržnou ránu na hlavì a èetné pohmoždìniny trupu. Po ošetøení byl pøevezen do nemocnice. -mdk- Kamelot Táborska - ZAJÍMAVÝ PŘIVÝDĚLEK Každou středu! Informace na tel Zásahy hasièù V nedìli 30.bøezna v pùl šesté veèer vyjela jednotka táborských profesionálních hasièù k požáru sazí v komínì v bytovém domì v Nemyšli. Vzniklá škoda je korun a uchránìné hodnoty hasièi vyèíslili až na korun. Pøíèina vzniku požáru byl ucpaný komín. Pøi požáru nebyl nikdo zranìn ani usmrcen. V pondìlí 31. bøezna zasahovaly jednotky táborských profesionálních hasièù a dobrovolných hasièù Opaøan a Bechynì u požáru rekreaèní chalupy ve Starém Sedle. Požár nahlásil soused objektu poté, co uslyšel spuštìný varovný alarm v chatì. Hasièi v dýchacích pøístrojích provedli prùzkum zcela zakouøeného objektu a v jedné z místností našli hoøící papíry uložené na horkých akumulaèních kamnech. Po likvidaci požáru hasièi provedli nucené odvìtrání pøetlakovým ventilátorem a poté pokraèovali v pøirozeném odvìtrávání. V chatì byl nalezen pes otrávený zplodinami hoøení, který byl vynesen ven a byl k nìmu zavolán zvìrolékaø. Nikdo jiný nebyl pøi požáru zranìn. Škoda byla stanovena na korun, uchránìné hodnoty èiní tøi milióny korun. Pøíèinou vzniku požáru byla nedbalost. -hzs- Nejvíc nezamìstnaných má Jistebnicko TÁBORSKO - Pøestože okres Tábor patøil v loòském roce mezi regiony s nejnižší nezamìstnaností, v rámci kraje byl na tøetím místì a v republice obsadil 19. pøíèku, situace v jednotlivých mikroregionech okresu je rùzná. Ta závisí na ekonomicko-hospodáøské situaci, která se pak odráží v míøe nezamìstnanosti. Nejnižší prùmìrná nezamìstnanost v roce 2007 byla na Chýnovsku (4,15 %) a na Mladovožicku (4,16 %), na tøetím místì s 4,65 % se umístila aglomerace Tábor Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí, jen o málo hùøe na tom bylo Veselsko s 4,74 %, za ním následovalo Bechyòsko s 5,07 % a Sobìslavsko s 5,53 %. Roli èerného vzadu sehrává dlouhodobì Jistebnicko s nejvyšší prùmìrnou mírou nezamìstnanosti na okrese, která v loni dosáhla 5,99 %. Co se týká volných míst a poètu uchazeèù na jedno volné pracovní místo, je na tom nejlépe trojmìstí Tábor Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí. Celkem pochopitelnì v centru regionu nejenže sídlí nejvìtší poèet zamìstnavatelù, ale i dopravní obslužnost je na velmi dobré úrovni, a hustá sí MHD umožòuje práci ve vícesmìnném provozu. Pracovní pøíležitosti tu nalézají obyvatelé i z jiných èástí okresu, a to vede ke snížení nezamìstnanosti napøíklad na Mladovožicku a Chýnovsku. Právì díky své poloze a dobrému dopravnímu spojení nemají obyvatelé z tìchto dvou pøevážnì zemìdìlských oblastí velké problémy s dojíždìním za prací. Také nejjižnìjší èást okresu je pozitivnì ovlivnìna tím, že Veselí nad Lužnicí leží na mezinárodní silnièní trase Praha Èeské Budìjovice Linec a také je dùležitou železnièní køižovatkou. Lidé z Veselska využívají i dobré vlakové spojení do Jindøichova Hradce, kde mají šanci najít pracovní uplatnìní.. V sousední Sobìslavi sídlí prùmyslové podniky, jako napøíklad nejvìtší èeský výrobce a exportér nábytku Jitona, které díky vyhovujícímu dopravnímu spojení zamìstnávají lidi z celého okolí. Negativní dopad však mìlo zrušení sobìslavské provozovny Otavanu Tøeboò, jež pøedstavovalo ztrátu 103 pracovních míst. Prosperita mìsta keramiky a lázeòství Bechynì, byla vážnì narušena zrušením vojenského letištì v roce 1993 a pozdìji i zánikem provozovny píseckého Jitexu. K zlepšení zamìstnanosti pøispìla dokonèená výstavba nového komplexu tøí lázeòských pavilonù a nové pracovní pøíležitosti nabídla firma Micro-Epsilon. Láznì jsou zcela jistì pøínosem pro Bechyni, a to nejenom ve smyslu vlastní zamìstnanosti; pobyt pacientù podporuje rozvoj obchodu a služeb ve mìstì a blízkém okolí. Ovšem láznì se dlouhodobì potýkají i s nedostatkem kvalifikovaného zdravotního personálu, chybìjí lékaøi, fyzioterapeuti, sestry, øíká øeditel táborského úøadu práce Pavel Kaczor. Nejhorší situace na trhu práce je na Jistebnicku, výraznì orientovaném na zemìdìlskou výrobu. Nedostatek prùmyslu a pracovních pøíležitostí násobí i obtížná dopravní obslužnost. Obyvatelé Jistebnicka musí spoléhat jen na autobusovou dopravu a lidé z nìkterých odlehlejších èástí nemají možnost dojíždìt na smìnný provoz. Podle slov øeditele Kaczora se omezené pracovní možnosti nacházejí v transformovaném zemìdìlském podniku nebo v lesním hospodáøství. Libuše Bláhová Èestnì prohráli s Garri Kasparovem HLUBOKÁ/TÁBOR Pøed dvìma mìsíci zatelefonovali do rodiny sedmnáctiletého Jindøicha Manna z Tábora zástupci obèanského sdružení Nahlas. Pøekvapený mladík se dozvìdìl, že si jej vybrali, aby se zúèastnil šachové simultánky s velmistrem Garrim Kasparovem, který 30. bøezna pøijede na zámek Hluboká. Jindøich Mann prodìlal v sedmi letech pneumokokovou meningitidu. Nad nemocí se mu podaøilo zvítìzit, zùstal mu však jen zbytek sluchu. Nyní tedy jeho místo u šachovnice zaplatila firma, která chce upozornit na svùj výrobek vakcínu, kterou by mìly být proti pneumokokové meningitidì oèkovány dìti do pìti let. Šachy jsem pøedtím nehrál, ale tohle byla výzva. Poslední dva mìsíce jsem se vrhl do tréninku a pøipravoval mì táborský trenér Jaroslav Odehnal, prozradil mladík. Jeho matka Andrea Koblasová pøidala humornou pøíhodu. Z poøádající agentury GPA se prý pøedem ujiš ovali, zda zdravotnì postižený chlapec není génius, aby Kasparova tøeba neèekanì neporazil a nevznikl spoleèenský trapas. Takový lapsus se poøadatelùm nestal, všech 26 úèastníkù nakonec s Kasparovem prohrálo nebo vzdalo. Jindøich Mann na sebe mùže být pyšný, vydržel déle než nìkteøí zkušenìjší šachisté, celých pìtadvacet tahù. Z Táborska usedli u šachovnic ještì jedenáctiletá juniorská mistrynì republiky Jana Maøíková z Veselí nad Lužnicí a èlen oddílu Šachklub Tábor Lukáš Novák. Událost si nenechal ujít ani prezident republiky Václav Klaus. K šachovnici sice poslal svého syna Jana, sám ovšem s Kasparovem, který je v Rusku v opozici proti vládnoucí garnituøe Putina a Medvedìva, podiskutoval o politice. Text a foto -lk- Juniorská mistrynì republiky Jana Maøíková z Veselí nad Lužnicí dostala také pozvánku na Hlubokou. Týdeník Táborsko 14/2008 strana 4 støeda 2. dubna 2008

5 Marie Šechtlová: Jsem tím, kým jsem díky panu profesorovi z gymnázia na Klášteráku TÁBOR - O slavné táborské fotografce Marii Šechtlové (80) bylo napsáno zdánlivì všechno. O tom, jak svùj první fotoaparát získala od Rusù pøi osvobození výmìnou za hodinky, i o tom, jak Šechtlùm ve tøiapadesátém nejprve komunisté združstevnili firmu a o nìkolik let pozdìji znièili podstatnou èást archivu. Psalo se o obrodných šedesátých letech, kdy podnikla mnoho zahranièních cest, vèetnì té nejdùležitìjší do USA, kde fotografovala Jiøího Voskovce. Publicisté se zmiòují o jejím smutku z dob normalizace a o restaurování firemního archivu po Sametové revoluci. Je to už únavné, svìøila se mi M. Šechtlová. Novináøi mají vždy pøipravené dotazy, zatímco ona by ráda hovoøila tøeba o úplnì nìèem jiném. A tak jsem nadhodil první otázku a nechal fotografku vyprávìt. Výsledkem je šòùra vzpomínek, které dosud nebyly publikovány. Vzpomenete si, kdy jste poprvé stiskla spouš fotoaparátu? Bylo to v mých ètrnácti letech, pøi prvním rande. A ten fotoaparát mi dal do ruky mùj budoucí manžel Josef Šechtl. Vy jste poprvé fotografovala až ve ètrnácti? Vím, že to v dnešní dobì nejrùznìjších záznamových médií zní trošku zvláštnì, ale musíte se na to podívat oèima tehdejší doby. Ve tøicátých letech, kdy jsem prožívala dìtství, vùbec nebylo bìžné, že lidé mìli svùj vlastní fotoaparát. Chodili se nechat vyfotografovat k profesionálnímu fotografovi, a to pøedevším pøi slavnostních pøíležitostech. Bydlela jsem v Chomutovì, a co si pamatuji, pouze jeden èlovìk v našem pøíbuzenstvu mìl svùj fotoaparát. Jak jste se dostala do Tábora? Tatínek pracoval jako civilní pracovník v tehdejší èeskoslovenské armádì a do Tábora se nechal pøeložit v roce 1938, o což pøedtím dlouhodobì žádal. V pohranièí už bylo dávno zøejmé, že se tam pro nás, pro Èechy, schyluje k neštìstí. V té dobì už jsme jako èeské dìti témìø nemohli chodit bez doprovodu dospìlých. Byla jsem doma vedena k vlastenectví, a když jsem se s ostatními èeskými dìtmi šla zúèastnit nìjaké èeské slavnosti, mladí henleinovci po nás házeli kamením. V novém bydlišti jsem se cítila dobøe, protože tatínek pocházel z jižních Èech, mìli jsme tu hojné pøíbuzenstvo a já sem pøedtím jezdívala na prázdniny. Vìtšina zdejších pøíbuzných byli uèitelé a s chutí mì vždycky zkoušeli, aby zjistili, zda chomutovské školství je kvalitní. Znaènì jsem je pøekvapovala, protože chomutovská škola vyuèovala prvòáèky tzv. globální metodou, což byl pedagogický experiment nìkterých škol, který na jihu Èech neznali. Spoèíval v tom, že malí ètenáøi se uèili èíst ihned po slabikách. Vzpomínám si, že polovina prvòáèkù kvùli tomuto experimentu propadla. U mì tahle metoda zpùsobila, že jsem se dokonce nauèila èíst celá slova jako jednotlivé samostatné znaky a jako jedna z mála jsem dostala jednièku na vysvìdèení. Když jsem pak pøíbuzným èetla ze slabikáøe, zírali, jak pøekvapivì rychle dokáže žákynì první tøídy èíst. Jaké máte vzpomínky na Tábor roku 1938? Hezké. Bydleli jsme blízko kasáren a mnì se moc líbilo, jak vojáci chodí v pochodovém tvaru po ulici a zpívají èeské písnièky, hlavnì Pojï s námi, holka zlatá, mašírovat. Kdy jste se seznámila s Josefem Šechtlem? Tìsnì pøed mými taneèními, které se konaly na Støelnici. Vìdìla jsem, že jsem ho upoutala a nemùže ze mì spustit oèi. Psal se rok 1942 a pro nás studenty to byla zvláštní doba. Okolo nebezpeèí, strach, popravy našich blízkých, a do toho naše mládí a pøirozená radost z prvních lásek. Navštìvovala jsem gymnázium na Klášteráku a válka vlastnì zpùsobila, že jsme mìli fantastické kantory. Mnozí totiž byli bývalými profesory vysokých škol, které nacisté uzavøeli. Dodnes s úsmìvem vzpomínám, jak obcházeli povinnost nacistického pozdravu. Bylo naøízeno, že když uèitel vstoupí do tøídy, pozdraví zdvihnutím pravé ruky. Uèitelé místo toho pøi pøíchodu do tøídy rukou jen mávli, èímž naznaèovali: sednìte si. A mezi tìmito uèiteli mi byl jedním z nejmilejších profesor Vladimír Kováøík, který nás vyuèoval latinì a zároveò s námi ve volných chvílích nacvièoval divadelní pøedstavení. Právì on zpùsobil, že jsem s Josefem Šechtlem nakonec zaèala chodit, a tím vlastnì zpùsobil, že jsem se stala fotografkou. Jak se mu to povedlo? Hráli jsme Goldoniho hru Benátská maškaráda. Naše domovská scéna byla v divadle Oskara Nedbala a pøibližnì dvacet pøedstavení jsme zahráli mimo Tábor. Na zájezdu jsme nocovali v rodinách. Josef Šechtl v našem souboru vykonával mnoho nepostradatelných funkcí, poèínaje scénáristou a konèe jevištním technikem, a byl pravou rukou pana profesora. Bylo mu sedmnáct a studoval stejnou školu. Já chodila do kvarty, on do septimy. Když jsme hráli v Pelhøimovì, osmìlil se a doprovodil mì ke dveøím rodiny, kde jsem mìla pøenocovat. Pøi louèení se osmìlil ještì víc a pokusil se mì políbit. Vrazila jsem mu facku a zavøela za sebou dveøe. Druhý den pøed vystoupením v divadle byl Josef celý zkoprnìlý. Nic se mu nedaøilo. Špatnì napovídal, špatnì osvìtloval, a tak se pan profesor ptal: Šechtle, co vám je? Nato se neš astný student svìøil: Když ona mì nechce. Která?, zajímal se profesor a student smutnì odpovìdìl: Kokešová Teï se musím zmínit o jedné dùležité vìci. Tehdy na konci školního roku probíhal výbìr studentù: bylo nás ve tøídì 32 dívek - chodila jsem do dívèí tøídy - a postoupit do dalšího roèníku mohlo jen asi 15 žákyò. Ostatní musely odejít ze školy, pøevážnì na práce do reichu. Jakmile se pan profesor dozvìdìl, co je pøíèinou výpadkù jeho pomocníka, zavolal si mì stranou a zcela vážnì mi øekl: Kokešová, já bych vám radil, abyste se tomu Šechtlovi víc vìnovala. V latinì nejste moc extra, a kdybych vám dal na vysvìdèení trojku nebo nìco horšího, tak nevím, jestli byste potom ve výbìru obstála. Já se opravdu latinu neuèila. Hodnì èasu jsem trávila s divadelním souborem; snažila jsem se pøipravovat na hodiny ostatních uèitelù, ale uèivo k panu Kováøíkovi jsem vynechávala, nebo jsem vìdìla, že mì solidárnì nevyvolá. A najednou mi øekl tohle. Tak jsem se tedy zamilovanému studentu Šechtlovi zaèala vìnovat, aby byl pan profesor i nadále shovívavý a pomohl mi do kvinty. V taneèních už to byla láska jako trám. Mìl pan profesor radost, že z jeho intriky vzniklo manželství? A jakou! Když se nám pak narodila dcera, manžel mu pøijel ukázat oznámení o jejím narození do Èeskoslovenské televize, kde pan Kováøík pracoval. A on to oznámení popadl, bìhal s ním po budovì a volal: Podívejte se! To je moje práce! Vra me se ještì k vašemu prvnímu fotografování. Pøedpokládám, že tehdy mladý pan Šechtl vždy s sebou nosil fotoaparát Pøesnì tak. Rád si tím takzvanì zvyšoval osobní prestiž a v jeho pøípadì to bylo milé. Proto ani na prvním rande fotoaparát nesmìl chybìt. Šli jsme na procházku ke klokotskému kostelu. Poradila mu to maminka. Pokud prý cestou potkáme jeptišku, budeme mít štìstí. Jeptišku jsme sice nepotkali, ale já poprvé držela v ruce fotoaparát, který se pak stal mým osudem. Zrovna jako ten chlapec, který se mnou randil. Øeknu vám ale, že pro mì tehdy fotografování jako takové nepøedstavovalo mimoøádný zážitek. Že je to technický zázrak, jsem pocítila až druhý den ráno, když mi Josef pøinesl do tøídy hotové fotografie, úhlednì nalepené na èerném papíøe z fotografického alba a opatøené vlastnoruèními popiskami. Okouzlil mì samotný fakt, že na svìtì existuje nìco, co podobu èlovìka dokáže pøesnì zvìènit a že už druhý den je možné mít trvalou obrazovou památku na nìkoho, koho jsme vyfotografovali. Jakmile jsem spatøila svoje fotky, z nichž na mì dýchala atmosféra pøedchozího dne, hned jsem se tìšila na další nedìli, až zase pùjdeme na rande a budeme fotografovat. Na pøelomu ètyøicátých a padesátých let jste dálkovì vystudovala obor fotografie a zároveò jste zaèala vystavovat své práce. Mìla jste nìjaký vzor? Obdivovala jsem práce starších èeských umìleckých fotografù, kteøí byli všichni dobøí, a to byl Drtikol, Funke èi Sudek. Právì Sudkovy práce jsem velmi obdivovala; mìly hloubku mistrovských obrazù. Pøedstavte si, že pøi jedné z mých prvních Dvakrát Marie Šechtlová výstav v Praze za mnou po vernisáži Josef Sudek osobnì pøišel do restaurace, kam jsme se s pøáteli uchýlili. Ani nedokážu popsat svùj úžas, když ke mnì tento pán pøistoupil a podal mi kolegiálnì ruku. Chvíli se mnou hovoøil, pøièemž mì chválil a já mu neustále skromnì øíkala: Dìkuji, Mistøe. Po praktické stránce mi pak pøedevším v mém umìleckém rùstu pomohl fotograf Václav Jírù. Velmi jsem si jeho díla vážila a pravidelnì jsem mu nosila štosy svých fotografií k posouzení. Nikdy mi k nim neøíkal žádný komentáø, jen jimi listoval, pokyvoval hlavou a obèas se nad nìkterou pozastavil, podíval se na mì a uznale pokrèil oboèí. Tyto fotografie jsem potom studovala a brala je jako vodítko pro další práci. U pøíležitosti vašeho významného jubilea se v táborském Muzeu fotografie Šechtl a Voseèek koná retrospektivní výstava vašich prací. Jaké máte dojmy z nedávné vernisáže? Krásné pøijetí všech zúèastnìných mi opravdu vzalo dech. Byl to životní zážitek. Aèkoli jsem na vernisáži nìkolikrát øekla, že si takové pocty a dary ani nezasloužím a všem jsem dìkovala, mám stále pocit, že jsem tìm lidem zùstala nìco dlužna. Proto dovolte, abych jim všem ještì jednou prostøednictvím vašich novin sdìlila: Za všechno vám dìkuji! Vìhlas mých fotografií není jen mou zásluhou; nezastupitelný podíl na nìm mìl i mùj manžel a vlastnì celé tøi generace slavné táborské rodiny fotografù. Já už jen nastoupila do rozjetého vlaku a snažila se dìlat svou práci poctivì. Text Josef Musil, foto M. M. Šechtlová Týdeník Táborsko 14/2008 strana 5

6 SOANZ Tábor sdružení pro nezávislý život zdravotně postižených lidí Smetanova 1284, Tábor (Masarykův dům za OD Dvořák) Tel.: , , fax: Nabízíme: - dopravu osobními vozidly (bezbariérová doprava) Rodičovské centrum RADOST únor 2008 Koželužská 140, Tábor Tel.: (Kateřina Bláhová) úterý 8. dubna, od ÈÁSTEÈNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK PRO RODIÈE S DÌTMI Staráte se o rodinu, ale chybí vám kontakt s lidmi? Jste komunikativní a chtìli byste tuto vlastnost využít pro zvýšení svého pøíjmu? Pøijïte si poslechnout nabídku šitou na míru rodièùm na i po rodièovské dovolené. Besedovat s vámi pøijde paní Renata Veselá ze spoleènosti Kooperativa. PRAVIDELNÉ PROGRAMY HERNA PRO RODIÈE S DÌTMI: Pondìlí HERNA S BROUÈKY Úterý SLUNÍÈKA (1 2 roky) Støeda KULÍŠCI (0 1 rok) Ètvrtek SKØÍTCI (2 3 roky) Pátek RADOST POBÝT (0 4 roky) ORGANIZOVANÝ PROGRAM: Pondìlí ŠKOLA VOLÁ - pøíprava na vstup do školy pro pøedškolní dìti a první pomoc pøi problémech se ètením, psaním a poèítáním pro malé školáky. Úterý NETRADIÈNÍ ANGLIÈTINA PRO NEJMENŠÍ DÌTI A JEJICH RODIÈE - od 4 let. Støeda (1,5 2 roky); 16.OO (3 4 roky) - BROUÈCI ANEB HRAJEME SI U MAMINKY Ètvrtek HØÍÈKY SE SLOVÍÈKY - prevence vad ve výslovnosti a slovní zásoba formou hry Pátek VÝTVARNÉ ÈAROVÁNÍ - práce s rùznými výtvarnými technikami (od 2 do 6 let) Objednání a bližší informace: koordinátorka RC Kateøina Bláhová, tel Hasiè Stanislav Kaisler: Chtìl jsem pomáhat už jako kluk Stanislav Kaisler, starosta dobrovolných hasièù z Veselí nad Lužnicí. VESELÍ NAD LUŽNICÍ Veselští dobrovolní hasièi si v posledních letech víc než kde jinde užili zásahù naostro. Mìstu se nevyhnuly povodnì, vìtrná smrš Ema letos 1. bøezna také ne. Na seniorském Domì sv. Františka vítr strhl èást støechy vèetnì sádrokartonových stropù a podhledù, vyvalil okna a jednu prosklenou stìnu. Obyvatelé postiženého køídla objektu museli být evakuováni do náhradního ubytování. V domovì i na dalších místech pomáhala tøi družstva místních hasièù. Velitelem mìstské zásahové jednotky místních dobrovolných hasièù je Stanislav Kaisler (39), zároveò starosta obèanského sdružení dobrovolných hasièù ve Veselí nad Lužnicí, povoláním programátor analytik. Jaký je rozdíl mezi obèanským sdružením dobrovolných hasièù a družstvem zásahové jednotky hasièù? V obèanském sdružení jsou kromì hasièù zásahové jednotky i jejich manželky, rodinní pøíslušníci a pøátelé. Ti vytváøejí to správné zázemí. Ve sdružení je nás 58, zatímco zásahovou jednotku tvoøí 18 hasièù. Hlavním pravidlem pro jednotku je, abychom vyjeli do deseti minut a u ohnì byli do dvaceti minut. K zásahùm využíváme støíkaèky Tatra 148 a 815, dále dopravní vozidlo Avia. Máme ještì støíkaèku Avia, tu ale v souèasné dobì prodáváme. Na který zásah nejvíce vzpomínáte? V živé pamìti mám zásahy po bøeznové vichøici, jedno družstvo pomáhalo v Domì sv. Františka, dvì na dalších støechách a u popadaných stromù ve mìstì i v okolí. Každý výjezd je jiný, napøíklad v pátek 23. listopadu veèer jsme vyjíždìli s Hasièským záchranným sborem Sobìslav a železnièními hasièi k požáru jídelního vagonu na veselské nádraží. Do devíti minut jsme byli na místì, do devatenácti minut bylo po požáru. V sobotu 17. listopadu jsme jeli k požáru do rodinného domu ve Vlkovì. V byl vyhlášen poplach, za šest minut už jsme vyjíždìli a za necelých dvacet minut jsme ve Vlkovì zasahovali. Zjistili jsme, že jde o požár ve stropním prostoru verandy u rodinného domu. Naštìstí majitel požár zjistil vèas, a tak jsme se spoleènì s Hasièským záchranným sborem ze Sobìslavi za hodinku s ohnìm vypoøádali. Po likvidaci požáru jsme místo pøedali jednotce ve Vlkovì. Nerad vzpomínám na úterý 18. záøí, když jsme zasahovali pøímo ve Veselí, v Hamerské ulici, pøi požáru rodinného domu. Na místì už byla jednotka HZS Sobìslav. Naši pomáhali s prùzkumem místa za použití dýchací techniky a v zakouøeném bytì našli mrtvou majitelku. Ale zažíváme i veselejší pøípady. Jednou nás volala starší paní, že jí koèka utekla na støechu a nenechá se pøemluvit, aby šla domù. Pøijeli jsme, koèka k nám šla sama a byla hodnì pøítulná. Problém nebyl v koèce, ale v majitelce, které se asi bála. Proè jste dobrovolným hasièem? Už jako kluk jsem si pøál být hasièem, je to fajn, když lidem mùžete pomáhat. Na koho se nejvíc spoléháte? Bezesporu je to velitel jednotky Jaroslav Bøezina. Rozumíme si nejen proto, že jsme stejnì staøí, hlavnì je to kamarád, navíc z hasièské rodiny. Jeho otec i syn jsou hasièi, samozøejmì všichni Jardové. Máte i jiné koníèky? Poslouchám táborskou kapelu Èerný mosty, Jarka Nohavicu nebo Nerez, rád si zahraju fotbal, nohejbal, volejbal, bowling, kuleèník i kulièky, anebo mariáš. Mám rád èeské filmy i pulp fiction historky z podsvìtí. Rád ètu, naspoled Tìžkou planetu od Asaaciho Asimova. Na závìr otázku doslova na tìlo. Prý jste od loòského února shodil šedesát kilo? Pøestal jsem i kouøit, ale to jsem dlouho nevydržel. S tìmi kily to bylo jednoduché, hlídám si kalorie. Loni v únoru jsem mìl 160 kilo a už jsem se témìø nemohl hýbat. Neumíte si pøedstavit, co je to pro hasièe, když není ohebný, do schodù se zadýchává. Pøitom mnohdy rozhodují minuty, vteøiny. Musel jsem se sebou nìco dìlat. Navíc v práci sedím u poèítaèe a už jsem všechny aktivity zanedbával. Jen jsem sedìl a jedl, jedl a vysedával. Ono odolat teplé voòavé sekané, poøádné porci vlašskému salátu s vypeèenými rohlíèky, to není jen tak. Dneska si dám buï rohlík nebo salát a jen normální porci. Šlo to postupnì, fakt lehce, ani jsem tomu nechtìl uvìøit, že je to tak jednoduché. Zaruèený recept, ne nìjaké superdiety, ale poøád si hlídat kalorie a nepøehánìt to! Text a foto Jiøí Riki Øeháèek Chcete lístek? Cimbal Classic, tentokrát ve Veselí VESELÍ NAD LUŽNICÍ Každý z dosavadních koncertù kapely Cimbal Classic, nìkdejších spolužákù z brnìnské konzervatoøe, dokázal spolehlivì pøilákat publikum do táborského divadla. I v minulých dnech se po Táboøe rozneslo: Prý zas pøijede Cimbal Classic! Upøesòujeme tedy. Pøijede, ve støedu 9. dubna, do Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí. Pro pøíznivce této hudby na pomezí folku, folkloru a komorní hudby žádná vzdálenost! Cimbal Classic se jako hudební tìleso poprvé objevil v roce 1992 u pøíležitosti prvního roèníku folkového festivalu Okolo Tøebonì. Volné sdružení muzikantù - spolužákù z konzervatoøe - se pøedstavilo nejen transkripcemi renesanèní a barokní hudby, ale i netradièními úpravami lidových písní. Brzy se stalo hvìzdou festivalù i klubù, do dnešního dne natoèila skupina sedm alb. V souèasné dobì hraje Cimbal Classic v pìtièlenném složení. Kateøinu a Dalibora Štruncovy (mimo jiné houslistku a cembalistu skupiny Javory sourozencù Ulrychových ) doplòují hobojista a sopránsaxofonista Rastislav Kozoò, violistka Kateøina Kovaøíková a basista Jakub Šimánì. Všichni, kdo na Cimbal Classic s potìšením vzpomínají a chtìjí si jeho písnièky znovu užít, jsou zváni 9. dubna od hodin do veselského kulturního domu. Kdo chce získat lístek zadarmo, mùže si ho vysoutìžit. Na správné odpovìdi èekáme ve ètvrtek 3. dubna od 9 hodin na telefonním èísle Tøi nejrychlejší soutìžící získají dvì vstupenky na koncert. Soutìžní otázka: Atmosféru koncertù Cimbal Classicu pravidelnì oživuje: a) papoušek Žako; b) pes Balík; c) koza Líza -lk- Týdeník Táborsko 14/2008 strana 6 støeda 2. dubna 2008

7 P o l e m i k a, o h l a s y, d o p i s y, v z k a z y Otevøený dopis zastupitelùm mìsta Tábora k besedì na Blanickém pøedmìstí Vážená paní starostko, vážení zastupitelé mìsta Tábora, právì jsem se vrátila ze setkání s obèany, které jste uspoøádali pro obyvatele Blanického pøedmìstí a které slibovalo (nebo pøiznám se, že jsem si to možná pouze já mylnì vyložila) jasné a prùhledné informování obèanù této lokality a také poskytnutí prostoru pro vyjádøení jejich názorù, obav a pøipomínek. Nedávno jsem v týdeníku Táborsko èetla otevøený dopis obèana (bohužel si nevzpomenu, jak celý umìlecký pseudonym znìl), který mi mluvil z duše a kterému jsem jako øada dalších lidí vytýkala pouze jednu vìc, a to, že to byl anonym. Já za sebe mohu slíbit, že se pod svùj názor podepíši. Jsem uèitelka, a tak nìco málo vím o tom, jaké to je, postavit se pøed skupinu lidí a tìm lidem sdìlovat nìjaké názory a obhajovat je pøed nimi, zvláš patøí-li do kategorie sdìlení nepopulárních. Obèas se v takové situaci ocitnu. I proto se cítím pomìrnì kompetentní k tomu, vyjádøit se k vašemu dnešnímu diskusnímu setkání s obèany. V první øadì mi dovolte, abych vyjádøila hlubokou úctu. Úctu ke všem tìm lidem z Blaòáku, kteøí pøijali ty nedùstojné podmínky, které jste jim nabídli, a chovali se velmi slušnì a kultivovanì. Buïte si jisti, že za obdobné chování ve škole by studenti uèitele vypískali a nutno poznamenat, že po právu. Jste komunální politici, Vaším úkolem je mluvit s lidmi a jste to vy, kdo stanovuje podmínky toho, jak debata probíhá. Pokud má nìkdo kompetence, má také odpovìdnost z nich vyplývající. Vy stanovujete mantinely, lidem zbývá než pøijmout nebo nepøijmout. Neboli Chceš øíct svùj názor, tak buï rád, že mùžeš a nediskutuj o tom, v jakých podmínkách. Jistì se mnou budete souhlasit, že to, jak diskuse probíhá, záleží na celé øadì faktorù a okolností. Lze nastavit pøíjemné a dùstojné podmínky a tím jaksi neverbálnì sdìlit-opravdu nám tady jde o to, že nás zajímá váš názor, a proto jsme zajistili vhodné prostøedí, kde my i vy máme pohodlí a také dostatek èasu na to, abychom mohli opravdu mluvit. A nebo lze øíkat: Chceme vás poslouchat, chceme s vámi hovoøit, zajímá nás váš názor (protože konec koncù víte, že to se od vás èeká) a neverbálnì volbou podmínek, sdìlovat nìco úplnì jiného vytvoøit lidem tak nepøíjemné prostøedí, že polovina jich to vzdá rovnou, další polovina vytrvalcù poté, co se jim ze stání ve stísnìných prostorách vámi vybraného sálu udìlá nevolno, a další polovina zbytku poté, co zjistí, že stejnì žádnou konkrétní odpovìï nedostanou. Patøila jsem k vytrvalcùm, takže jsem zùstala až do skonèení obecné èásti diskuse, ale pøiznám se, že jsem velmi záhy celou diskusi pojala pouze jako zajímavou lidskou, amatérsky psychologickou studii. Nabízím vám pár perlièek k zamyšlení. Snad není komunálním politikùm zcela cizí pojem sebereflexe. Domnívám se, že právì sebereflexe je velmi dùležitá pro všechny lidi, kteøí pracují s lidským materiálem. Pøipomínám, že jste mluvili s lidmi, kteøí byli odøíznuti od zbytku mìsta a jejichž situace je øešena zpùsoby hodnými zevrubné diskuse. S lidmi, kterým praskají zdi v domech a kteøí se bojí, že jim ty domy spadnou, s lidmi, kteøí mají pocit, že se s nimi nejedná na rovinu a že záležitosti ohlednì rekonstrukce mostu pøes nádraží a zmìny dopravních opatøení v jejich ètvrti jsou zamlžovány a že celá situace kolem je pøinejmenším lehce nepøehledná až podivná. Domnívám se, že volba opravdu nedùstojných podmínek byla skuteènì zámìrem, jehož cílem bylo zredukovat množství vytrvalcù prudièù na minimum. To, že se ozvuèení sálu øešilo pìt minut po dvanácté a do té doby si paní starostka cosi dùvìrnì špitala s první øadou, považuji rovnìž za pøehmat, u lidí vašich zkušeností nepøijatelný a nepochopitelný. Stejnì tak jako pak již do mikrofonu èasto opakované již tady bylo øeèeno. Kdo ví, možná bylo, ale kdo to slyšel? Pan místostarosta Jirovský si pomìrnì pøesvìdèivì sypal popel na hlavu a obhajoval se argumentem, øekla bych cimrmanovským. Vyjádøil nelíèené pøekvapení nad tím, že když byli lidé pozváni na diskusi, že opravdu pøišli. Pøesnì jako ten dìdeèek v jedné ze známých her Divadla Járy Cimrmana postavil si hospodu u silnice, ale chodili mu tam lidi, což dìdeèek velmi nelibì nesl, a tak si postavil hospodu na druhý pokus Na mýtince, uprostøed lesa. Z tohoto dùvodu si dovolím pana místostarostu inspirovat: Pøi organizaci pøíštího setkání by nebylo od vìci zvážit místo konání. Tøeba v Boubínském pralese. Tam by rozhodnì tolik lidí nepøišlo. Za pozitivní považuji to, že vìtšina diskutujících zastupitelù a hostù stála, protože stát byli totiž nuceni i obèané pokroèilejšího vìku. A sedìt v pøítomnosti starších lidí, kteøí si tuto pozici nevybrali, ale byla jim vybrána, to považuji za vyslovenì neslušné. Trochu mì mrzí, že pan Fišer, kterého, jsem i já osobnì volila, ne pro stranu, ale proto, že jsem ho považovala za osobnost výrazného formátu, si vzal mikrofon jen k tomu, aby tak trochu mentorsky napomenul ty, v daných podmínkách velmi ukáznìné lidi, jako neposlušné školáky ve smyslu: Jsme na jedné lodi a musíme se chápat a musíme si pomáhat. Tak buïte hodní a tolerantní! Byli, pane Fišere, víc než jste si zasloužili. A opìt, pan místostarosta Jirovský. Velmi èasto stál v postoji s rukama založenýma na prsou. Èlovìk nemusí být psycholog profesionál, aby vìdìl, co tato øeè tìla znamená: Nic co tady, vy lidi, øíkáte a dìláte, mì nezajímá, odmítám to, nelíbí se mi to, neakceptuji to. Je zcela zbyteèné s èlovìkem zaujímajícím tento postoj diskutovat. Takový èlovìk se nehodlá bavit, ten hodlá maximálnì vyhrát a ubránit se stùj co stùj. A pokud jde o obsahovou stránku toho, co jsme se dozvìdìli, tak velmi èasto mluvil ten, kdo nám k danému tématu, bohužel, nemohl nic øíct a úplnì nejlíp by na to odpovìdìl ten, který právì odešel. Troufám si tvrdit, že zaznìlo velmi málo konkrétních informací, že se mistrnì a s bravurou, mluvilo 90 minut o nièem a mlžilo se stejnì pøesvìdèivì a úspìšnì jako dosud. Odešla jsem z debaty s pocitem, že cílem zastupitelù nebylo opravdu mluvit s obèany, ale na efekt ukázat, že snaha byla ale bohužel. Vlk se nažral a koza zùstala celá, praví jedno èeské pøísloví. Jestli jste nám chtìli sdìlit nìco jiného, tak se to, myslím, trochu minulo úèinkem. Pavla Trèková, Blanické pøedmìstí, Tábor Ad: Poplatky ve zdravotnictví stále nemohou pacienti rozdýchat Problematika poplatkù u lékaøe je stále žhavým tématem ve vìtšinì sdìlovacích prostøedkù.v posledních dnech nabývám dojmu, že hlavním problémem zmìn ve zdravotnictví je mìøení krevního tlaku a spor o to, je-li to dùvod k vybrání regulaèního poplatku za návštìvu ve výši 30 korun. Pravidla pro výbìr regulaèního poplatku jsou zcela jasnì dána. Poplatek mùže být vybrán pouze tehdy, je-li pacient vyšetøen lékaøem a toto vyšetøení je hrazeno z veøejného zdravotního pojištìní. Situace, kdy pacient regulaèní poplatek neplatí, jsou též jasnì dány. Pravidla pro platbu regulaèních poplatkù a situace, kdy pacient poplatky neplatí, opakovanì zveøejòují sdìlovací prostøedky, zdravotní pojiš ovny i ministerstvo zdravotnictví. Zjednodušenì lze øíci, že poplatek platí pacient vždy, je-li vyšetøen lékaøem na úèet veøejného zdravotního pojištìní, pokud se nejedná o preventivní prohlídku, oèkování, nebo pokud není od poplatku osvobozen. Rozsah klinického vyšetøení stanovuje lékaø, toto musí být øádnì zaznamenáno ve zdravotní dokumentaci pacienta a v pøípadì revize zdravotní pojiš ovny pøedloženo ke kontrole reviznímu lékaøi.lékaø zároveò vykazuje zdravotním pojiš ovnám každý regulaèní poplatek, který vybral. Stvrzenku o zaplacení regulaèního poplatku je lékaø povinen vystavit pouze tehdy, je-li o to pacientem požádán. Pacient by mìl být též vyšetøen, pokud lékaø vystavuje èi ukonèuje pracovní neschopnost, protože pracovní neschopnost s sebou nese mimo jiné i èerpání nemocenských dávek. Dále se domnívám, že i stabilizovaný chronický pacient, pravidelnì užívající léky, by mìl být alespoò jednou za tøi až šest mìsícù vyšetøen lékaøem, protože lékaø zodpovídá za léèbu a èerpání nemalých finanèních prostøedkù za léky z veøejného zdravotního pojištìní. Napíše-li lékaø léky bez vyšetøení pacienta, nebo rozhodne-li se pacienta pøed napsáním lékù vyšetøit, záleží pouze na lékaøi, protože pouze lékaø nese za léèbu pacienta plnou odpovìdnost. Pøestože sdìlovací prostøedky evidují stížnosti na neoprávnìné vybírání regulaèních poplatkù, Okresní sdružení lékaøù Èeské lékaøské komory v Táboøe zatím žádnou takovou stížnost neobdrželo. Pøípadné podnìty nebo stížnosti budou komorou øádnì prošetøeny. MUDr. Miroslav Smažík, pøedseda OS Èeské lékaøské komory Tábor Obsah rubriky Dopisy, ohlasy, vzkazy nemusí být totožný se stanoviskem redakce. Ta si vyhrazuje právo pøíspìvky krátit. Týdeník Táborsko 14/2008 strana 7

8 P o l e m i k a, o h l a s y, d o p i s y, v z k a z y Odmítnutí dárci krve? Byla jsem tam také Zastupitelstvo Borotína v èele se starostou Antonínem Brožem se o rozvoje našeho mìstyse stará dobøe. Vytváøejí se možnosti pro výstavbu rodinných domkù i nájemního bydlení, vylepšuje se škola, mateøská škola i sí obchodù. Kulturní život má své dlouholeté, ale i zaèínající tradice. K dlouholetým tradicím patøí návštìvy starších spoluobèanù. Od 80. roku vìku je navštìvují èlenky pøežívajícího sboru pro obèanské záležitosti A. Hrstková a B. Houšková. Nezapomínají na tyto spoluobèany nejen v celé rozlehlé obci, ale vydávají se za lidmi pøihlášenými v naší obci i do domovù dùchodcù v okrese i mimo Ráda bych se vyjádøila k èlánku Dárci krve - vnucují se zbyteènì? z Týdeníku Táborsko ze dne 26. bøezna. Jsem také pravidelným dárcem, s èlánkem zcela souhlasím a podotýkám, že to není zdaleka vše. Od února se chystám na svùj pøibližnì dvacátý odbìr a nìjak mi to stále nevychází. Ovšem ne mojí vinou. Nejdøíve mì pøed èasem zarazila cedule, že v pondìlí a v úterý se z "technických" (nebo jakých) dùvodù neodebírá. Tehdy jsem to pøešla, i když s naštváním, protože mám malé dítì. Když jdu na odbìr, musím si sehnat hlídání a to nejde vždy jen tak lehce. S sebou si dítì opravdu vzít nemohu. Tak jsem to zkusila za èas opìt, a to v pondìlí v 16 hodin. Jenže jsem zase neuspìla s odùvodnìním - dnes už ne (asi mìli moc plno?), Zajímavý hudební zážitek si odnesli návštìvníci táborského hostince Poslední nota. Tam se v sobotu uskuteènil koncert jazzového seskupení Hammond Band, v nìmž hrají dvoje elektromechanické klávesy Hammond. Ty obsluhovali Ondøej Køíž ze Sobìslavy a Radim Sládek z Èeských Budìjovicích. Pištivé okamžiky doplnili Václav Švec na bicí, zpìvaèka Tereza Rajnincová, hosté z Císaø bandu èi legendární táborský zpìvák s chraplavým hlasem Jiøí Matyáš. V pátek 4. dubna od hodin vystoupí v táborském hostinci Poslední nota klávesista Ondøej Køíž s americkým èernoškým bluesmanem Stevem Wilkinsonem. Foto David Peltán zkuste to zítra. Pøitom v pondìlí by tam mìli být podle mých informací do 17 hodin. To jsem byla naštvaná podruhé. Když si uvìdomíte, že mezi odbìry musí být urèitý interval, nesmíte být pøed tím nejménì 14 dní ani nastydlí a ženy by nemìly mít menstruaci, tak je opravdu umìní se trefit do èasu, kdy mùžete krev darovat. Potøetí jsem se naštvala v úterý V Borotínì vznikají nové tradice nìj. Samozøejmì jedou vždy i s dáreèkem. Úspìšnì se ale rozvíjejí i nové tradice. Pøed pìti lety se ženy z místní Osvìtové besedy dohodly na uspoøádání výstavy prací z tvorby spoluobèanù. Zaèalo se skromnì. Na první adventní výstavku pøispìlo nìkolik lidí, jejich košíkáøské èi textilní výrobky stejnì jako vánoèní ozdoby ale vzbudily pozornost. Aktivity M. Belšánové a J. Èermákové se tedy zaèaly rozrùstat. Výstavy už se konaly dvakrát roènì, pøed Vánocemi a Velikonocemi, a také obsah byl èím dál pestøejší a bohatší. Díky pochopení základní školy se výstavy pøenesly do tamìjších prostor. Osadní výbor? Má to smysl Vyhnanice jsou malou obcí na jižním konci táborského okresu s ménì než padesáti trvale žijícími obyvateli. Patøíme pod Obecní úøad Hlavatce a jako pøipojená obec máme jen nepatrnou možnost Letošní velikonoèní výstava byla impozantní exponáty se shromáždily v celém pøízemí školy, na chodbách, ve tøídách i v jídelnì. K vidìní byly velikonoèní výrobky, kraslice všech možných druhù, proutìné výrobky od tradièních po originální pomlázky, košíky, ošatky, ruèní práce, rùznì upravené minerály, výpìstky ekofarmy, ukázky spøádání vlny na kolovrátku, výroby hoøických trubièek, zdobených perníèkù a také nabídka dalších domácích výrobkù vèetnì medoviny. Výstavu si nenechalo ujít 450 návštìvníkù a pøíští, adventní výstava, už nejspíš bude potøebovat nejen pøízemí, ale vystoupá i do prvního patra školy. Miroslav Hrstka, Borotín mít v zastupitelstvu víc než jednoho èlena. Pøesvìdèili jsme se však, že i to je zcela dostaèující za pøedpokladu, že založíme osadní výbor, což jsme hned po posledních volbách uskuteènili. Získali jsme tím možnost pøedkládat zastupitelstvu požadavky naší malé obce, zastøešené schválením vìtšiny obèanù. Tím je zajištìna i jejich podpora pøi realizaci akcí. Po více než roèní zkušenosti mùžeme konstatovat, že spolupráce osadního výboru se zastupitelstvem obce je velice dobrá. Tøíèlenný osadní výbor ve Vyhnanicích se schází témìø každý mìsíc, na tato setkání zveme všechny obyvatele vesnice. Chodí jich víc než polovina a nechybìjí ani chalupáøi. Naše èlenka v zastupitelstvu seznámí obèany s tím, co zastupitelstvo projednávalo, a pak už se øeší, co udìlat pro zlepšení vzhledu obce, co se zvládne brigádnicky a co bude nutné financovat z obecního rozpoètu. Pak ještì hodinku poklábosíme, spoøádáme dobroty, které pøinesly ženské k zakousnutí, uvaøíme èaj, obèas vylepšený nìèím ostøejším a dohodneme pøíští brigádu. Za poslední rok se vzhled naší obce hodnì vylepšil. Obecní zeleò je pravidelnì udržována, byly vysázeny okrasné keøe v parèíku po Velikonocích, stejnì jako pan Tichý z èlánku. Vyrazila jsem na transfúzní stanici také a pochybuji, že by nás tam bylo zbyteènì jen patnáct, jak uvádí vrchní sestra. I já jsem se tam s dalším dárcem potkala. Nejvíc mì na tom štve, jak se všude hlásí, že je málo dárcù! Nevím, jestli vám mùj názor k nìèemu bude, ale aspoò jsem si ulevila. M. S., Tábor Na velikonoèní výstavu do Borotína zavítala i nefalšovaná pøadlena s kolovrátkem. u kaplièky, vysekán vzrostlý nálet døevin u frekventované obecní cesty, upraveno okolí obecního rybníka, a to i za pomoci starosty Jaroslava Boháèe, který výraznì pomohl pøi kácení náletu a zajistil odbornou firmu na úpravu bøehu. Na pøání obyvatel byla obnovena tradice svatováclavských mší v místní kapli. Pro rok 2008 si osadní výbor stanovil nìkolik vìtších úkolù, z nichž je nejdùležitìjší odbahnìní obecního rybníka. To si vyžádá vìtší finanèní prostøedky z rozpoètu obce. Vedení obce ale oceòuje aktivitu místních obyvatel a snaží se v rámci možností vyhovìt pøáním osadního výboru, jehož poslední schùze se zúèastnili starosta J. Boháè, místostarosta P. Kosteèka, zastupitel J. Pánek a úèetní obce J. Boháèová. Pøesvìdèili se, že schùze osadního výboru nejsou formální, že obyvatelé Vyhnanic mají zájem o zlepšení života na vesnici a jsou ochotni pro to obìtovat práci i volný èas. Setkávání má vliv i na dobré sousedské vztahy, máme vìtší pøehled o potøebách starších obèanù, kteøí zase vìdí, že pokud budou potøebovat pomoc, najdou vždy ochotné sousedy. V takové vesnici se žije lépe. František Jiøíèek, pøedseda osadního výboru Týdeník Táborsko 14/2008 strana 8 støeda 2. dubna 2008

9 Divadlo Oskara Nedbala Tábor od Zázrak v èerném domì - Milan Uhde. Divadlo Na zábradlí Praha. Grotesknì tragikomický pøíbìh. Vstupné: 190, 160, 140 Kè v 19 hod Barevný ètvrtek Francie køížem krážem - povídání s Petrem Støíbrným za památkami, pøírodou a gastronomií od Azurového pobøeží, pøes Provence, Pyreneje, Gaskoòsko, Bretaò, Normandii po Alsasko. Vstupné 30 Kè od Taverna na Žižkovì námìstí Francouzské odpoledne u Taverny. Grilování žabích stehýnek, èerstvé mušle po bretaòsku, francouzské víno a další dobroty Francouské hity 50. a 60. let v podání DJ Mushroom Kam na výstavu? Tábor Galerie U Radnice, ul. Martínka Húsky - od do Stanislav Klváèek a Pavel Talich - fotografie dírkovou komorou - Olympiáda dìtí a mládeže v Spoleèná vernisáž Husitské muzeum Tábor, gotický sál - Žižkovo nám. - Slavné vily Jihoèeského kraje; Ocenìná mìsta aneb Jak uchopit genia loci v historickém prostøedí Mìstská knihovna Tábor, Jiráskova - do Chemické havárie - výstava fotografií - neštìstí, o kterých prùmysl nemluví - rizika, kterým mùžeme pøedejít. Putovní výstava sdružení Arnika. od do Výstava domácí otroctví - mladý francouzský fotograf Raphael Dallaporta upozoròuje netradièním zpùsobem na pøíbìhy žen odehrávající se uprostøed Evropy Infocentrum Žižkovo nám. - do Ptáci kolem nás - fotografie Ivana Dudáèka Hotel Dvoøák - Táborský poklad. Vstup zdarma. Tábor - akce POHÁDKOVÝ DEN Žižkovo námìstí, nádvoøí hradu Kotnov Pohádkový prùvod s družinou Zdeòka Trošky Slavnostní zahájení pohádkového dne Kamarádi na hradì, divadelní pøedstavení souboru Kamarádi z Brna DEN VE STØEDOVÌKU od Holeèkovy sady Ukázku historických gotických a renesanèních zbraní a zbrojí odívání støedovìkého váleèníka, výrobu šperkù z drátu, øemesla jak pro nejmenší tak i pro dospìlé návštìvníky. Studenti pøišli z kláštera do kavárny TÁBOR V pátek zahájilo šest studentù výtvarného oboru Pedagogické fakulty Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích v novì otevøené kavárnì MP7 na Žižkovì námìstí výstavu Køížová chodba. Na výstavì jsou vidìt díla rùzných výtvarných technik - grafika, malba, fotomontáže a další. Vystavujeme spolu už popáté. Vždy výstava probíhala Køížové chodbì kláštera v Èeských Budìjovicích, proto ten nemìnný název. Teï jsme to udìlali tady, protože v klášteøe probíhá rekonstrukce a majitel kavárny nám vyšel vstøíc, øekl jeden z autorù Aleš Pospíšil z Prahy, který už je absolventem Jihoèeské univerzity a nyní pokraèuje doktorským studiem na Univerzitì Karlovì. Na výstavì své práce prezentuje pouze šest studentù z jedenáctièlenné tøídy, protože zbytek už je na stážích, odjel do ciziny nebo má pracovní povinnosti. Složení autorù na další výstavì, která by mìla být opìt za rok, se ale podle výtvarnice Moniky Zíkové z Tábora mùže zase zmìnit. Stejnì jako obsah a témata dìl na expozici. Obor studujeme stejný, ale každý se profilujeme jinak a každý se pøi studiu zabýval nìèím jiným, studoval jiné pøedmìty. Bìhem roku si všichni individuálnì kreslíme, malujeme a tvoøíme a pak se sejdeme na spoleèné výstavì. Díla tedy nejsou koncipovaná tak, aby šla k sobì. I když to tak nìkdy mùže vypadat, protože to k sobe ladí, Absolvent výtvarného oboru Pedagogické fakulty Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích Aleš Pospíšil pøi úvodním slovu k výstavì Køížová chodba. vysvìtlila Dana Svobodová z Tøebíèe. Ta se nyní chystá na absolutoria a na výstavì se jako jediná zabývá tištìnou grafikou, konkrétnì kompozicemi a montážemi fotografií. Sice už jsme se všichni rozprchli, ale pøíští rok se urèitì zase sejdeme. To, že každý dìláme jiné vìci, naše výstavy drží celých pìt let v zájmu veøejnosti. Pokraèovat budeme, pøislíbil A. Pospíšil. Kromì nìj lze na výstavì zhlédnou díla Moniky Zíkové, Jitky Petrášové, Karla Musila a Dany Svobodové. Expozice v kavární galerii MP7 potrvá 25. dubna. Text a foto -dap- Sobotní noc nekompromisnì patøila zvíøatùm. Kapela Sto zvíøat vystoupila v táborském klubu Milenium v rámci koncertní šòùry Rock Tour, kterou poøádá spoleènost Fun Agency. Desetièlenný ska band je známý svou instrumentální vyspìlostí, kterou podtrhuje vynikající vizuální show. Pøi ní napøíklad zpìvaèka se šansonovým hlasem Jana Jelínková vystøídala nejeden interesantní obleèek. Zvíøata mají stále dobøe našlápnuto a v Táboøe se oèividnì bavilo nejen publikum ale i oni. Svìdèí o tom i zpráva na jejich domovských stránkách: Dámy a pánové, díky za fantastickou atmosféru v Brnì, Hradišti a Táboøe. Jo, a máme Andìla za album Rozptýlení pro pozùstalé. Zpìvák a perkusista Jan Kalina táborským fanouškùm vzkázal, že se budou snažit opìt zavítat na podzim. Po Sto zvíøatech se pøedstavila ska úderka z Pacova Mama Earth, která rozhodnì nezùstala pozadu a s pøehledem udržela posluchaèe další hodinu ve varu. Koncerty navštívilo zhruba 400 lidí. Foto David Peltán Na co do kina? Svìt Tábor a O RODIÈÍCH A DÌTECH od PROJEKT 100: ŽELVY MOHOU LÉTAT od PROJEKT 100: SVATÁ HORA 1. a od SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA 3. a 4. od LOVEC DRAKÙ 3. a od od a OKO 3. a od : 10 VLAK DO YUMY 5. a od KRTEK FILMOVÁ HVÌZDA od od NOC PATØÍ NÁM od až od RAMBO DO PEKLA A ZPÌT od až od SWEENEY TODD: Ïábelský holiè z Fleet Street 7. až od NA VLASTNÍ NEBEZPEÈÍ hod hod. 12. a od KRONIKA RODU SPIDERWICKÙ od a od a od a od a od BOBULE Spektrum S. Ú od a OKO od a Kouzelná romance od a RAMBO: DO PEKLA A ZPÌT 14. a od a Veselí n. Luž a od LOVCI POKLADÙ: KNIHA TAJEMSTVÍ 8. a od LET S DANCE 2 STREET DANCE Bechynì a od O ŽIVOT 7. 4 od 20.00; od NEJKRÁSNÌJŠÍ HÁDANKA 12. a od SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA 14. a od LE TS DANCE 2 STREET DANCE 18. a od RAMBO: DO PEKLA A ZPÌT Týdeník Táborsko 14/2008 strana 10 støeda 2. dubna 2008

10 Místo èaje skládaly origami TÁBOR Nedìlní sluneèné odpoledne nebylo pro nìkteré jen ve znamení vyhøívání se a procházení. Asi dvì desítky zájemcù se sešlo v Dobré Èajovnì v Táboøe, aby si zkusilo skládání papíru origami. Odpoledne zaèalo experimentem Jiøího Plocka. Ten pro studijní úèely natáèel výzkum, pøi nìmž zjiš oval, jak na tom úèastníci jsou s pamìtí, originalitou a zruèností. Mìli si totiž vzpomenout, co vše napøíklad na základní škole z papíru skládali a nìco se pokusit složit. Všichni zaujatì pracovali a ticho pøerušovalo jen jemné šustìní papíru. Pøi pokusu vznikla spousta originálních dìl. Od klasických vlaš ovek, parníèkù až po vesmírné lodì. Po experimentu se ujal výkladu o origami zakládající èlen táborské neformální organizace Origamistická sekce Tábor Tomáš Hrdlièka. Osazenstvu nejprve vysvìtlil, že podložka èi stùl se pøi skládání používá jen zøídka pøi velkých formátech papíru, že každá chyba na zaèátku se pøi pokraèování násobí a proto je dùležité mít první sklad ohnutí papíru maximálnì pøesný. Jako první úèastníky uèil skládat jeøába, následovala takzvaná vodní bomba, tedy nafouklá krychle papíru. Poté nastala volná tvorba, pøi niž si mohli návštìvníci kurzu pùjèit katalogy o origami a podle nich pracovat. Je úžasné, že ze ètverce papíru lze poskládat naprosto vše. Dnes známe asi 70 modelù od zvíøat, rostlin až po letadla, lodì a podobnì. Nejdùležitìjší a nejtìžší je pøekonat základy, pak už to jde témìø Nìkdy byly ke skládání origamy potøeba i dvì ruce. Barbora Oudesová pomáhá svému pøíteli Vladislavu Müllerovi. samo, øekl T. Hrdlièka, který skládá už šestým rokem a k origami ho pøivedl jeho spolužák na vysoké škole. Takové skládaèky dìlám prvnì. Do teï jsem umìl složit jen vlaš ovku. Na tento kurz jsem se dostal úplnì náhodou, protože jsem pùvodnì jel do èajovny na èaj. Je to ale skvìlé, baví mì ruèní práce a skládání mì zaujalo, øekl jeden z úèastníkù osmadvacetiletý Vladislav Müller z Písku, kterému obèas vypomohla pøítelkynì Barbora Oudesová. Pomoc není na závadu, origami se podle T. Hrdlièky dá skládat ve dvou stejnì tak napøíklad jednou rukou. Origamistickou sekci Tábor tvoøí nyní tøi èlenové Tomáš Hrdlièka, Jiøí Plocek a Eduard Farkas. Pøidat se k nám mùže každý, kdo má rád skládání èi ruèní práce. Na vìku, rase ani nièem jiném nezáleží. Naším cílem je popularizace origami na Táborsku, vysvìtlil T. Hrdlièka a doplnil ho E. Farkas: Chceme dìlat další kurzy. Zatím nevím jak pravidelnì, ale tøeba jednou mìsíènì by to bylo dobré. Rádi bychom se skládáním lidi seznámili. Origami je staré japonské umìní skládání papíru. Jeho poèátky se datují až do 9. století našeho letopoètu. Skládanky se pùvodnì vìšely pro štìstí k malým dárkùm. V prùbìhu staletí se origami vyvinulo ve zvláštní formu umìní s mnoha možnostmi vytváøení i použití a bylo pøevzato i v dalších kulturních okruzích. Dodnes má vìtšina skládaných tvarù svùj vzor ve svìtì zvíøat a rostlin. -dap- Jeden svìt: Zaèínají být lidé solidárnìjší? TÁBOR Táborská èást festivalu filmù o lidských právech Jeden svìt, která v základní škole Bernarda Bolzana probíhá od minulého ètvrtka, se letos tìšila velkému zájmu veøejnosti. Dvanáct filmù pro veøejnost každý den navštívilo zhruba 50 lidí. Promítání zaèínala v pùl šesté veèer, to moc lidí nebylo. Vždy se ale promítací sál prùbìžnì zaplnil. Jsme velice spokojení. Myslím, že se lidé zaèínají opìt zajímat o druhé, nejen o sebe. Další zásluhu na návštìvnosti má zøejmì lepší medializace celého festivalu, který dostává i punc vìtší akce, pochvaloval si jeden z poøadatelù táborské èásti festivalu Tomáš Bílý. Jeho kolega Martin Slach dodal, že návštìvu mohl ovlivnit i výbìr filmù, které poøadatelé smìøovali tak, aby se co nejvíce dotýkali i lidí v Táboøe. Dalším dùvodem, proè pøišlo více lidí je i vznikající skalní fanouškovství. Návštìvníci, kteøí chodí pravidelnì, si pøivedli další dva až tøi lidi, doplnil M. Slach. Pøekvapivou návštìvu organizátoøi zaznamenali i pøi finálním, pondìlním promítání v Komunitním centru Cheiron T. Pøišlo 42 lidí z toho i nìkolik nových tváøí, které k vidìní v pøedchozích promítacích dnech nebyly. Pøedtím jsem skuteènì nebyla. Dnes jsme ale byli na promítání se školou a zaujalo mì to, tak jsem se rozhodla, že pùjdu i veèer. O festivalu jsem pøed tím nevìdìla. Pøíští rok ale budu peèlivìji sledovat upoutávky a ráda pùjdu. Je dobré o tìchto problémech vìdìt, øekla žákynì deváté tøídy Základní školy Husova Julie Procházlová. Oproti tomu jednou ze sklaních pøíznivkyò festivalu byla na pondìlním promítání studentka tøetího roèníku Táborského soukromého gymnázia Lejla Aganjová: Festival pravidelnì navštìvuji tøetím rokem. Letos jsem bohužel vynechala páteèní a sobotní promítání, protože jsem šla na brigádu. Filmy mì pøimìly zamyslet se nad problémy lidských práv ve svìtì, ale trápí mì, že sama z Païous nic nesvedu. Nejsilnìjší byl pro mì snímek z bulharského dìtského ústavu postižených Opuštìní. Pøíští rok urèitì pøijdu zase a doufám, že se festival a problémy, které ukazuje, dostane víc mezi lidi. Festival v Táboøe bude pokraèovat promítáním pro støední a základní školy až do pátku 4. dubna na ZŠ Bernarda Bolzana, kde je stále k vidìní i unikátní výstava nástìnek s komunistickými motivy. Ty byly nalezeny øeditelem na pùdì školy. Letos se na školní promítání pøihlásilo devìt škol. To je asi o dvì až tøi ménì než loni. Na nabídku sice reagovalo ménì škol, ale ty, které se pøihlásily si objednaly víc projekcí. Dokonce i z nabídky pro první stupnì základních škol, to je myslím velice užiteèné. Z pohledu naší organizace jsou pro nás školní promítání a následné besedy se zpìtnou vazbou prioritní. Bìhem dvou projekèních týdnù pro školy promítáme pøes dvacet filmù a do teï jsme mluvili asi s tisícovkou studentù, dodal Martin Slach z Cheironu T. -dap- Kde se hraje? ètvrtek od Senior klub - Jihoèeská univerzita pátek a sobota od Diskotéka Discovinárna (KD) Veselí n. Luž. ètvrtek, pátek a sobota od Oldies diskotéka Milenium, Tábor pátek a sobota od Diskotéka Allegro club, Tábor pátek a sobota od Oldies diskotéka Apollo, Sezimovo Ústí pondìlí - sobota od Diskotéka léta P-club hotelu Palcát, Tábor pátek a sobota od Diskotéka Restaurace Paluba, Sobìslav pátek a sobota od Diskotéka Diskobar Pod Vìží, Malšice pátek a sobota od Diskotéka Restaurace Netopýr, Sobìslav pátek a sobota od Diskotéka Vinárna U Lípy, Sezimovo Ústí MìXus Mìstské støedisko kultury a sportu Sezimovo Ústí od kurzy Keramika - klubovna Spektrum. Již obsazeno od divadlo Dveøe aneb Pane vy jste náhoda od 9 hodin Hilton v akci - sraz Kuželna Hilton S. Ústí II - pohodový sportovní den o ceny zakonèený promítáním filmu (kuželky na kuželnì + petangue scrabble, šachy, èlovìèe nezlob se, žolíky, prší, kriket, kámen- nùžky-papír a další hry pokud si je s sebou pøinesete) Týdeník Táborsko 14/2008 strana 11

11 CHEIRON T, o.p.s. únor 2008 Děkanská 302, Tábor (za kostelem na Žižkově náměstí) Tel./fax: , mob.: (A. Vomlelová) Èinnost Cheiron T, o.p.s. mùžete podpoøit pøispìním na úèet è.: /0300. Komunitní centrum CHEIRON T TVOØIVÉ DÍLNY každou støedu od 14 do 17 hodin. Bližší informace na tel (Monika Rolínková) JARO NA OKNECH Pravidelné programy: Keramická a výtvarná dílna: otevøeno úterý, støeda, ètvrtek od 14 do 19 hodin. Zájemci z øad mladších i starších jsou vítáni. Podrobnosti na tel (Martin Procházka) Florbal: každou støedu od 17 do hodin v tìlocviènì ZŠ Bernarda Bolzana. Urèeno pro klienty Komunitního centra Cheiron T. Bližší informace na tel (Tomáš Bílý). Hudebna pro zkoušející kapely i jednotlivce: otevøeno dennì po celou otevírací dobu Cheironu T. Plnì vybavená zkušebna pro zaèínající kapely a jednotlivce. Vstup od 15 let. Bližší informace na tel (Tomáš Bílý) PC dílna: možnost práce na PC zdarma Stolní tenis: každý den po celou otevírací dobu Stolní fotbálek: každý den po celou otevírací dobu Každý den internet pro veøejnost (20 Kè/hod)! Možnost levného kopírování! FOKUS Tábor sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním Mostecká 2087, Tábor Tel.: , e-mai: Sbírkový účet: /5500 Raiffeisen Bank Otevřeno máme ve všední dny od 8 do hodin, středa do pátek do hodin Café Fokus Nabízíme příjemné posezení nejen u dobré kávy pondělí - pátek od 7 do 18 hodin Café FOKUS, Mostecká 2087, Tábor Narodili se: Okresní nemocnice Tábor Anika Rypáèková, Radimovice u Tábora Anna Karmazínová, Mìšice Kateøina Krejèová, Tábor Matouš Vnouèek, Mladá Vožice Natálie Marunová, Želeè Matyáš Wagner, Tábor Matìj Šiška, Tábor Ondøej Porod, Bechynì Jaroslav Hejný, Želeè Adéla Grelová, Opaøany Karel Bìhoun, Dražice Marek Novák, Jistebnice Adéla a Petr Vomastkovi, Želeè Denis Kulczycký, Dolní Hoøice Antonín Šenk, Brandlín Ochrana fauny ČR Votice Zámecká ul., P.O.BOX 44, Votice; Tel.: sobota od Umístìní hendikepovaných ptákù do voliér v botanické zahradì s doprovodným programem sobota , až Tvoøíme s tradièními materiály - kurz Pediku v CEV Žižkova ul., è.p. 250, Tábor Z e s p o l e č n o s t i Kateøina Wimmerová, Veselí nad Lužnicí Františka Urbanová, Praha Adéla Tøísková, Tøebištì Matyáš Andreas, Tábor Zemøeli : Pohøební služba a krematorium Melich Jan Veøtát (1915), Sezimovo Ústí Jiøí Knotek (1941), Dražice Anna Kožíšková (1917), Tuèapy Josef Faflík (1935), Choustník František Zumr (1922), Sudomìøice u Tábora Jana Klusáèková (1944), Veselí nad Lužnicí KURZY PRO DÌTI: Setkáníèko - kurz tkaní - Úterý A. Koblasová Kreslení a keramika Pondìlí (od 7. 4.) A. Koblasová KURZY PRO DOSPÌLÉ: Setkání - kurz tkaní - Pondìlí (od 7. 4.) A. Koblasová Kreslení a keramika - Úterý K. Strassová Zašívárna - textilní kurz Ètvrtek M. Baloghová Bližší informace, objednání pøihlášky: Kontakt: Olina Ziglerová, Tel: Josef Vránek (1921), Sobìslav Jan Køiklan (1940), Sobìslav Marie Jochmanová (1922), Tábor Ladislava Smažíková (1923), Vodòany Podìkování Dìkuji kolektivu oddìlení následné péèe pod vedením primáøky MUDr. Dany Rùžièkové za péèi a citlivý pøístup pøi ošetøování pacientù. Oceòuji úroveò jejich práce, nároèné jak na psychiku, tak na fyzické úsilí. Jaroslav Batál Dům u Lípy a Muzeum fotografie roh náměstí Mikuláše z Husi a Filipovské ulice v Táboře Marie Šechtlová: život s fotografií Od sklenìných desek k poèítaèi. Výstava k osmdesátým narozeninám autorky. Otevřeno PO - PÁ hod. Více informací na: KDYŽ SE V TÁBOØE PSALO C. K. Pohlednice jako nejskromnìjší umìní a užitná grafika jsou lístkem, který doslova zmenšil svìt. Od svého vzniku provázel naše prarodièe celým jejich životem a vypovídající hodnotu mají dnes i pro nás. Jejich prostøednictví nahlížíme do dob dávno minulých, objevujeme své mìsto, stavby, lokality a partie, jež prošly zmìnami, nebo dávno zanikly. Seznamujeme se také jak žili, èím se bavili a trápili naši pøedkové v té které dobì. Hotel Amort Návštìvník Tábora, který na poèátku dvacátého století vystoupil na táborském nádraží, ocital se ještì daleko za mìstem. Pøed budovou ho sice vítaly hned dva hotely, zájezdní Vlaèihùv a moderní Setunský (k obìma se ještì vrátíme), avšak dále k mìstu se pøes budoucí novomìstské sady táhly polozastavìné plochy dnešního Nového mìsta. Od tabákové továrny (Tabaèky) se kolem nìkolika nových staveb turista dostal po stoupající cestì až ke starým stodolám po levé stranì, vpravo pak v prùhledu k rybníku Jordánu spatøil na pozemku pozdìjší Jeronýmovy ulice prostranství nového tržištì na dobytek, kde se poøádalo tøináct trhù do roka. V tìchto místech na mírném svahu od Jordánu vynikal na rohu Kollárovy a Smetanovy ulice osamocený dùm, pozdìjší restaurace Na Braníku. Od nìho s m ì r e m k h l a v n í silnici, na m í s t ì z b o ø e - ných stodol, vznikl Amortùv velkosklad Protivínského piva v n ì m e c - kém cihl o v é m s l o h u. Nový výstavní hotel Amort v Nádražní tøídì è.p. 678, mìl 16 elegantnì zaøízených pokojù, bohatì zásobenou velkorestauraci, èepovalo se výteèné protivínské pivo a povozy vèetnì omnibusù byly vždy pohotovì ku každému vlaku, pøípadnì i k výletùm do blízkého táborského okolí. Dobrá èeská kuchynì, výèep veškerých druhù vín a kuleèník byly samozøejmostí. Pamìtníci hoteliéra Amorta, který byl výborným restauratérem a humoristou a tradovalo se o nìm, že dokázal svými originelními nápady pobavit celou spoleènost lépe než drahý kabaret, již nežijí. Po jeho smrti vedla hotel Anna Amortová s E. Raabovou, avšak mladší generace jej zná z poloviny 20. let minulého století už jako hotel Znamenáèek, ta nejmladší pak pod názvem Slovan. Do nedávné doby nesl na horní øímse v prùèelí kamenný nápis B. AMORTA ÚSTØEDNÍ SKLEPY PRO VELKOSKLAD PIVA Z KNÍŽECÍHO PIVOVARU PROTIVÍNSKÉHO. Pohlednice, vydaná hoteliérem Josefem Znamenáèkem, který souèasnì provozoval uzenáøský závod, pøedstavuje hotel Amort i s tehdy vyhlášenou oddìlenou uzenáøskou jídelnou. Jiøí Kohout Týdeník Táborsko 14/2008 strana 12 støeda 2. dubna 2008

12 Atletika Ètyøikrát zlato v pøespolním bìhu V sobotu 29. bøezna se v Èeských Budìjovicích konal krajský pøebor v pøespolním bìhu. Poøadatelem byl atletický oddíl TJ SK Èéèova Èeské Budìjovice. Za oddíl Vodní stavby Tábor zde startovalo 12 závodníkù, kteøí vybojovali 6 medailí - 4 zlaté a 2 støíbrné. O první zlatou medaili se postarala v kategorii mladších žákyò Lucie Køížková, která s pøehledem vyhrála závod na 1 km v kvalitním èase 3:43. Druhou zlatou medaili pak pøidal mezi dorostenci Tomáš Chýška, když m dlouhou tra zvládl v èase 14:51. V kategorii dorostenek a juniorù obsadili táborští první dvì místa. V dorostenkách zvítìzila po výborném výkonu na trati m Adéla Markvartová pøed Lenkou Vaòkovou výkonem 10:29. Lenka Vaòková Futsal II. liga dobìhla do cíle v èase 11:19. V juniorech od zaèátku vedl Vojtìch Krejèí, který si i do cíle dobìhl pro vítìzství. Výbornì bìžel Ondøej Chudý, který se po témìø jeden a pùl dlouhé závodní odmlce zavinìné zdravotními problémy pøedvedl skvìlý a taktický výkon. Dal si tak v podobì druhého místa hezký dárek k 18. narozeninám, které oslavil o den pozdìji. O nadcházejícím víkendu se bude konat v Jablonném nad Orlicí mistrovství ÈR v pøespolním bìhu. Z táborských bìžcù se postaví na start v kategorii mladších žákyò Lucie Køížková, v dorostenkách tandem Adéla Markvartová a Lenka Vaòková a v juniorech pak další tandem Vojtìch Krejèí a Ondøej Chudý. David Bor K-Pedros ve støedu tabulky K poslednímu utkání letošního roèníku 2. ligy cestoval tým K- Pedros Tábor do støedoèeského Kolína. Domácí tým je již nìkolik kol smíøený se sestupem a i hosté už mìli poslení kola jistotu, že nemohou skonèit na jiném než šestém místì. Proto bylo od zaèátku v kolínské hale k vidìní bezstarostné utkání s velkým množstvím šancí, ve kterém si oba brankaøi rozhodnì nemohli stìžovat na nedostatek práce. Jihoèechùm se nakonec ve druhém poloèase díky hattricku Davida Èecha podaøilo otoèit nepøíznivý výsledek a rozlouèili se s letošním roèníkem vítìzstvím. Tím Táborští letošní druholigové úèinkování skonèili na klidné šesté pozici dvanáctimístné tabulky. SKP Kolín - K-Pedros Tábor CF 4:5 (3:1), branky K-Pedros: Èech 3, Chrt, Bedri Sestava: Køehlík - Èech, Šitler, Koláø, Cypra - Chrt, Bedri, Stejskal. Vývoj skóre: 0:1, 3:1, 3:3, 4:3, 4:5. -jik- Dnes pøedstavujeme sportovní redakci Týdeníku Táborsko Martin Donát sportovní redaktor Petr Trieb externí redaktor Petr Švec externí redaktor Jan Pech externí redaktor Aprílový bìh do schodù v Bechyni Tradièní závod dvojic na 226 schodech mezi nábøežím Lužnice v Záøeèí a prostorem u bechyòského námìstí, se koná v sobotu 5. dubna. Zápis startujících dvojic zaène v 8.30 za domovem dùchodcù, start je v 9 hodin. V cíli rozhoduje èas pomalejšího ze soutìžní dvojky. Pro dìti je pøipravena menší porce 81 schodù. Závod poøádají bechyòští turisté a Turistický oddíl Ještìrky už 35. rokem, sejdou se proto i pamìtníci a zakladatelé závodu. Na 14. hodinu je pro zájemce pøipravena vycházka po Bechyni a okolí, sraz pøed Muzeem turistiky v Široké ulici. -lk- Malá kopaná Dukla Tábor ve finále V premiérovém roèníku okresní futsalové soutìže se pøedstavil i táborský Sparta club. A hned v konkurenci osmi týmù vybojoval titul okresního pøeborníka. Ve 14 zápasech desetkrát zvítìzil, tøikrát remizoval a jen jednou odešel poražen. Ofenzivnì ladìný tým složený z hráèù z Táborska a Sedlce-Prèice nastøílel celkem 119 branek a pyšní se i nejlepší dvojicí støelcù v soutìži. Maroš Široký má na kontì 34 a Patrik Elsner 25 gólù. V týmu se pøedstavila i vìtšina èlenù místní poboèky fanklubu Sparty. Text a foto Zbynìk Daøena Až do finále se v sobotu 29. bøezna probojoval táborský tým Dukla Tábor na tradièním turnaji O pohár Milevských novin ve sportovní hale v Milevsku. Hrál se už patnáctý roèník. Turnaj v malé kopané vznikl z hecu, v prvních roènících proti sobì nastupovala místní policie, hasièi nebo poliklinika a samozøejmì tým poøádajících novináøù, kde tenkrát v obranì úèinkovala i øeditelka vydavatelství Libuše Koláøová. V týmu Jednoty zase nechybìla pozdìjší hráèka táborské fotbalové Bohemie Libuše Sosnová. Brzy se stal turnaj natolik prestižní záležitostí, že se amatérské týmy zaèaly posilovat registrovanými hráèi a tomu organizátoøi museli øíct stop. Turnaj byl vymezen pro neregistrované hráèe nad 40 let. Pravidelnì na nìj jezdil táborský Sparta club, H.U.K. Cetoraz složený taky z Táborákù pohár dokonce pøed ètyømi lety odvezl. Letos byl blízko tým Dukla Tábor kapitána Antonína Spálenky, v nìmž Petr Kollárik aspiroval na Nejlepšího støelce a zùstal pøedstižen jen o jeden gól. Dukla nakonec podlehla ve finále Božeticím, ty mìly také táborské posily jako Miloše Raka nebo Zdeòka Tupého. K poháru patøil pro tým obèerstvovací poukaz do sportovní restaurace jezdce ledové ploché dráhy Antonína Klatovského, Klabo saloonu v Milevsku. Na snímku jsou oba nejlepší celky pøi závìreèném vyhlašování vítìzù. Foto Ivo Bukaè Týdeník Táborsko 14/2008 strana 16 støeda 2. dubna 2008

13 V sobotu 29. bøezna pøivítal FK Spartak MAS Sezimovo Ústí soupeøe z Letohradu. Ètyøi sta padesát platících divákù oèekávalo od svého celku obrovský nástup a nemýlili se. Již v 6. minutì mohl po pøesném centru Stanislava Rožbouda skórovat Marek Endl, ale placírkou tìsnì pøestøelil. Další obrovskou šanci mìl v 11. minutì po prùniku Endla støedem høištì Marian Horka, ale ten ji nevyužil. V poli na sebe strhával pozornost Jiøí Kosteèka a aktivitu mohl zužitkovat v 16. minutì. Jeho støela z velkého vápna však putovala tìsnì kolem tyèe. Vzápìtí se na obou stranách zažlutilo. Nejdøíve uvidìl kartu domácí Robert Kochlofl a hned nato následovala karta pro hosty, kterou obdržel Martin Strasmeier. Dvì žluté ale neznamenaly, že by byl s kartami konec. Gólman hostí Pavel Kykal poté, co se mu nelíbilo místo rozehrávky, pronesl jadrnou výtku smìrem k hlavnímu sudímu, a ten ho poslal do šaten. Netrvalo dlouho a domácí se koneènì mohli radovat. Endlovi se podaøil prùnik obranou soupeøe a naservíroval gólovou pøíležitost Rožboudovi, který s pøehledem bezpeènì promìnil. Stav 1:0 ze 30. minuty už vydržel až do konce prvního poloèasu. Soupeø po vylouèení gólmana znervóznìl a podcenil únik Endla, øekl o poloèase trenér domácího mužstva Jindøich Dejmal. "Nemyslím si ale, že hra Letohradu v deseti pro nás bude nìjaká výhoda. Teï se semknou a o to víc budou bojovat a èekat na naše chyby. Urèitì se do nás pustí. Já teï budu našim v kabinì vytýkat, že i pøes poèetní výhodu hrajeme ustrašenì a bojíme se to rozbìhnout, dodal Dejmal. Že v kabinì zaznìla od trenéra Jindøicha Dejmala kritika na adresu S P O R T Fotbal-ÈFL Na Soukeníku další vítìzství efektivity domácích, bylo znát hned od poèátku druhé pùle hry. Spartak doslova vlítl na soupeøe. Odmìnou ale bohužel byla pouze žlutá karta na úètu domácího Horky. Pøesto domácí mužstvo nepolevilo v aktivitì, i když se zdálo, že jednogólovou ztrátu Letohradu pomáhá hájit i jejich branka. To když v 54. minutì znovu zazvonilo bøevno, celkovì ètvrtá nastøelená tyè v zápase. Trenér Dejmal reagoval stažením záložníka Endla, poslal do hry útoèníka Tomáše Zelenku a tlak domácích se skuteènì vystupòoval. Další šance ke korekci výsledku mìl Mach, chvíli na to Rožboud, ale sí za zády hostujícího brankáøe rozvlnil až Horka pøesnì míøenou hlavièkou. Krásný gól, ovšem z ofsajdu, takže na ukazateli skóre se nic nezmìnilo. Podle starého pravidla nedáš dostaneš, využil intenzivní ale neúspìšné tažení Spartaku kapitán hostí Èada. V nahodilé akci se mu podaøilo v 72. minutì srovnat skóre na 1:1. Sezimoústeètí navzdory kontaktnímu gólu nepolevovali v zakládání dalších útokù. V 76. minutì se osvìdèil taktický tah trenéra Dejmala s posílením ofenzivy a støídající Zelenka zvýšil na 2:1. V 83. minutì poslal trenér Dejmal do záložních øad èerstvou posilu a Kvasnièka vystøídal výraznou postavu zápasu Kosteèku. Chvíle domácího útoèníka Macha, který byl po celý zápas neustálou hrozbou pro soupeøovu bránu, pøišla v 85. minutì. V jednom z nesèetných únikù sice neskóroval, ale pøi nadìjném prùniku obranou hostí byl faulován a sudí Èerný nekompromisnì ukázal na znaèku pokutového kopu. Exekuce se ujal Koutník, a s naprostým pøehledem zvýšil na 3:1. Pøi pohledu na ukazatel skóre a èasomíru by se zdálo, Jeden z nejaktivnìjších záložníkù Jiøí Kosteèka (vlevo) pøi jednom ze svých èetných výpadù uniká letohradskému kapitánovi Èadovi. Dvì výrazné postavy utkání pøi spoleèné akci. Pøes obranu Letohradu se probojovává František Koutník (uprostøed), kterého jistí Lukáš Mach (vpravo). Jiøí Kosteèka - stálá hrozba pro soupeøe Øekli pozápase. že je vše rozhodnuto a žádné drama se už konat nebude. Pøesto v 89. minutì Hundák ještì vykouzlil pro mužstvo hostí nadìji a snížil z pohledu hostí na 2:3. Jeho gól však už znamenal pouhou úpravu koneèného stavu a do závìreèného hvizdu hlavního rozhodèího se výsledek 3:2 na tabuli nezmìnil Ševci si tak po prohøe v Mladé Boleslavi opìt pøipsali vítìzství. V sobotu 5. dubna doma hostí SK Slovan Varnsdorf. Utkání zaèíná v dony- Poøadí po 20. kole 1. Sparta B 43, 2. Vlašim 38, 3. Spartak MAS Sezimovo Ústí 38, 4. M. Boleslav B 33, 5. Varnsdorf 32, 6. Jablonec B 30, 7. È. Budìjovice B 30, 8. Kolín 27, 9. Letohrad 25, 10. K. Vary 25, 11. Vyšehrad 24, 12. Deštné 22, 13. Liberec B 22, 14. Plzeò B 22, 15. Cheb 21, 16. Pøíbram B 20, 17. Slavia Praha B 18, 18. Blšany 9. Karel Havlíèek, trenér OEZ Letohrad Urèitì k vývoji zápasu pøispìlo vylouèení našeho brankáøe. Nadávka tam padla, ale to by n e d o h r á v a l o více hráèù. Domácí nás trošku podcenili, a kdyby bylo víc èasu, možná se mohli bát o výsledek. Na druhou stranu jsme mìli kliku, že jsme nedostali více gólù. Jindøich Dejmal, trenér Spartaku MAS Sezimovo Ústí Byl jsem trošku zklamaný z toho, že jsme nehráli co jsme chtìli a co jsme si øekli. Snahu jsme mìli, ale nedaøilo se nám. Ve druhém poloèase už jsme mìli velkou pøevahu. Nastøelili jsme dvì tyèe, dvì bøevna. Výsledek vùbec neodpovídá tomu, co tam všechno mìlo spadnout. Dávali jsme možnost soupeøi skórovat z vlastních nevynucených chyb. Z takové padla i vyrovnávací branka. Je pravda, že potøebujete mít trošku toho štìstí a že jsme byli trochu pøemotivovaní, protože jsme mìli co vracet. Tomáš Zelenka, útoèník Ševcù - autor gólu na 2:1 Chtìl jsem splnit úkol trenéra Dejmala a dát gól. Pouštìl mì do hry s tím, že mi vìøí a dobøe, že jsme získali tøi body. Pøišel jsem na høištì po vyrovnávacím gólu, ale kluci je i pøed timdost maèkali. Moc jsme potøebovali støelit branku na 2:1 a utkání vítìznì dohrát. Ještì tam byla jasná penalta na Machyho a my jsme zvýšili na 3:1. Poté ještì hosté korigovali v 90. minutì na 3:2, ale to už jsme vìøili že vyhrajem. -dony- Týdeník Táborsko 14/2008 strana 17

14 TJ Dražice Kádr pro jarní èást sezony 2007/2008 krajský pøebor Zmìny proti podzimní èásti Odešli: Michal Vinklárek do Chýnova, Michal Janda, Michal Šreyer, Jiøí Seidl, všichni do FK Tábor, Marek Ursacher je dlouhodobì nemocen. Pøišli: Tomáš Novák z Èekanic, Petr Peclinovský z Borotína, Miloš Veselý ze Sezimova Ústí, Miroslav Vavøík z Jistebnice. Zdenìk Krátký trenér Lubomír Koláø asistent trenéra Jaroslava Salabová zdravotník, masér Milan Volek (18) brankáø František Ursacher (77) náhradní brankáø Ondøej Dvoøák (12) obránce, kapitán mužstva Rostislav Mrzena (4) obránce Ladislav Bauer (3) obránce Radek Foøt (14) obránce Radek Voneš (8) záložník Lukáš Foøt (10) záložník Miroslav Vavøík (13) záložník Dušan Sedlák (16) záložník Rostislav Kloc (5) záložník Miloš Veselý (7) záložník Petr Peclinovský (9) útoèník Karel Novotný (11) útoèník Tomáš Novák (6) útoèník Týdeník Táborsko 14/2008 strana 18 støeda 2. dubna 2008

15 FK Tábor FK Vodòany 3 : 2 (2:0), Branky: 16. Pávec, 20. Grombíø, 62. Kuèera (pk) 65. Moravec, 73. J. Jakš, ŽK: 0:4, Hodánek, Polanský, Hrdlièka, Fiala, 110 divákù. Sestava FK Tábor: Blažek Byrtus, Jirmus, Kuèera, Kolský (80. Janda) Kosík, Grombíø, Pávec, Syrovátka (89.Šreyer) - Saidl (60. Šatný), Bozdìch. Martin Kuèera - pøehled v obranì Fotbal krajský pøebor Vodníci v KP pokraèují vítìznì! Støelec druhého táborského gólu Vlastimil Grombíø (vpravo) nìkolikrát unikl vodòanským obráncùm. Foto -ibnec pøinesl i ovoce v podobì gólù. V 18. minutì dal úvodní gól Pávec, za minutu zvýšil na 2:0 støelou z hranice šestnáctky Grombíø. Vodníci mìli i nadále hru ve své moci, s vìdomím dvoubrankového vedení však trochu ubrali plyn, tým z Vodòan se zaèal dostávat èastìji na polovinu domácích, bezchybná V jarním derby tentokrát lepší Dražice Dražice Chýnov 3:1 (1:1). Branky: Voneš (pk), Novotný, Veselý Trèka. ÈK: 0:1, Toncar (61.), ŽK: 2:1, Foøt (25.), Veselý (33.) - Kvìch (33.). Sestava Dražice: Volek Bauer, Mrzena, Dvoøák, Radek Foøt Lukáš Foøt (70. Vavøík), Veselý, Sedlák, Voneš Peclinovský (82. Novák), Novotný Sestava Chýnov: Kvìch Dostál (72. Valášek), Krump, Zadražil, Toncar Mládek, Trèka, Kubec Vinklárek (46. Švehla), Chomát (56. Lukáè), Havel V nedìli 30. bøezna se odehrálo tradièní derby mezi Dražicemi a Chýnovem.Pro nezpùsobilý terén ztratili Dražice výhodu domácího prostøedí a zápas se odehrál na umìlé trávì v Táboøe. Hned od zaèátku si hráèi obou mužstev nedarovali ani metr høištì, i když to vypadalo, že se z fotbalu stane spíše pøetlaèovaná ve støedu pole. Byly to ale Dražice, které si postupnì zaèali vytváøet kombinaèní hrou tlak, ale až v 11. minutì rozkouskované hry, se podaøilo dražickým vystøelit na bránu soupeøe a chýnovský gólman Kvìch si sáhl na míè. Draži- Dražický Novotný (vlevo) se po ideální pøihrávce spoluhráèe Mrzeny nemýlil a poslal domácí do vedení 2:1. Foto -ib- ce získávaly vìtší kontrolu na høišti a svou hrou nutily Chýnov spíše odkopávat míè z vlastní pùle. Na obou stranách pøibývalo faulù a to nenechalo klidným hlavního rozhodèího Seberu. Ten nadìlil ve 25. minutì žlutou kartu dražickému Lukáši Foøtovi. Ve 33. minutì pak na obou stranách domácímu Miloši Veselému a chýnovskému Petru Kvìchovi. Ten v pokutovém území srazil pronikajícího Peclinovského a sudí Sebera spoleènì se žlutou kartou ukázal na znaèku pokutového kopu. Míè si postavil dražický Radek Voneš a nemýlil se. 1:0. Vyrovnání ale na sebe nenechalo dlouho èekat. Už ve 38. minutì využili standardní situaci na hranici pokutového území chýnovští. Parádní støelou kolem postavené zdi, zavìsil do rohu branky Trèka a prozatímnì srovnal výsledek. Jan Trèka - skvìlá exekuce pøímého kopu Za stavu 1:1 se obì mužstva rozešla do šaten. Druhý poloèas zaèali aktivnìji opìt Dražiètí. Lépe kombinovali, podaøilo se jim vytvoøit si územní pøevahu. Chýnov kontroval spíše jednotlivými úniky, které ale vìtšinou ztroskotávaly na obranì domácích dirigované kapitánem Dvoøákem. I ve tøetím utkání jarní èásti krajského pøeboru fotbalisté FK Tábor nezaváhali a opìt po dobrém výkonu vyhráli. A to na umìlku do Tábora zavítal soused v tabulce FK Vodòany, s dosud stejným poètem bodù. Matematicky se tedy dalo pøedpokládat vyrovnané utkání. Vodníci však této prognóze dali valem a na soupeøe doslova vlítli. Od zaèátku utkání získali jasnou pøevahu, ve 2. minutì trefil domácí Pávec tyè, v 7. minutì spálil tutovku Bozdìch. Trvalý tlak nakoobrana Vodníkù je však k nièemu vážnìjšímu nepustila. Pokud se tak výjimeènì stalo, spolehlivì ji zastoupil brankáø Blažek. Tak jako skonèil první poloèas, zaèal i druhý. Vodníci mìli pøevahu, èastìji drželi míè na svých kopaèkách a už se zdálo, že si v tomto poklidném tempu v pohodì dokráèí pro vítìzství a tøi body. Pøišla však 62. minuta a zaèaly se dít vìci. Obránce Vodòan fauloval v pokutovém území domácího Syrovátku, naøízenou penaltu bezpeènì promìnil Kuèera. Než se Vodníci doradovali z vedení 3:0, hostující Moravec nádhernou nechytatelnou støelou z dálky snížil na 1:3. O osm minut pozdìji po rohovém kopu snížily Vodòany gólem Jakše dokonce až na 2:3. Utkání dostalo spád, hrálo se nahoru dolù, Vodòany se snažily vyrovnat, Vodníci zase dát pojiš ující ètvrtý gól. V 85. minutì k tomu mìli blíže Vodníci, když bìhem jedné akce nestøelili dvakrát bøevno. V závìreèných vteøinách utkání si zase museli oddychnout, když støela hráèe z Vodòan jen o pár centimetrù pøeletìla bøevno táborské branky. Z jasného vítìzství Vodníkù se nakonec stalo vítìzství vydøené, ale zcela zasloužené. FK Tábor si tak upevnil 5. místo v tabulce, a bodovì opìt trochu snížil náskok vedoucího kvarteta (dosud první Kaplice prohrála neèekanì doma s Lažištìm). K dalšímu utkání se FK Tábor vydá na horkou pùdu týmu Malše Roudné. -jape- Ondøej Dvoøák - dirigent obrany Ve 49. minutì Rostislav Mrzena našel kolmým centrem chýnovské obranì unikajícího Karla Novotného. Ten si pak už poradil nejen s obránci, ale i s gólmanem hostí a zvýšil na 2:1. Další kartu, tentokrát ovšem èervenou vytáhl sudí Sebera v 61. minutì. Toncar na postu stopera místo aby odehrál míè, musel faulovat a následoval pøedèasný odchod ze høištì. Oslabenému Chýnovu se zaèaly šance na vyrovnání rozplývat, naopak Dražice ještì zvýšily tlak. Ten vyústil v 64. minutì, kdy další standardní situaci využil zkušený Miloš Veselý, který doslova propálil chýnovskou obranu a dostal míè až za záda chýnovského gólamana. Aktivnìjší Dražice v závìru utkání nehodlaly pøipustit už žádné drama a až do konce utkání se jim podaøilo udržet hru na polovinì soupeøe. Pokud se Chýnovským nìjaký únik povedl, opìt jej likvidovala obrana Dražic, kterým se podaøilo stav 3:1 udržely až do konce utkání. V dalším utkání budou v nedìli 6. dubna Chýnovští doma hostit Týn, zatímco Dražice v sobotu 5. dubna zajíždìjí k zápasu do Èkynì. -dony- Týdeník Táborsko 14/2008 strana 19

16 Josef Barda, trenér FK Tábor "Pøevážnou èást utkání jsme byli lepší, hráli jsme dobøe, vedli jsme již 3:0 a kdybychom promìnili další jasné šance, mohlo být vedení ještì vyšší. V závìru jsme však zbyteènì inkasovali dva slepené góly a bylo z toho drama. Ještì že to hráèi ustáli, získané tøi body jsou v tuto chvíli nejdùležitìjší. V pøíštím kole udìláme vše pro to, abychom i z Roudného pøivezli tøi body." Spartak MAS Sezimovo Ústí Slovan Bøilice 3:2 (2:0) Od úvodního hvizdu se starším dorostencùm domácích daøilo. Dostali soupeøe pod tlak a ve 4. minutì po ose Botorek, Brùžek, Nenièka poslednì jmenovaný hlavou zakonèil. Další branka Podroužka nebyla uznána, ale po rohovém kopu Nenièky zvýšil skóre Øíha. V dalším prùbìhu domácí mohli dát spoustu branek, ale snaha jít až do kasy, byla špatné øešení. Do druhého poloèasu vstoupili hráèi Spartaku uspokojeni výkonem, i pøes upozornìní v kabinì na možné dùsledky, které urèitì pøijdou, pokud poleví koncentrace. Soupeø, který se po náhodné brance v 59. minutì dostal do hry, domácím zaèal zle zatápìt. Vyrovnání na sebe nedalo dlouho èekat, a z jednostranného utkání byla rázem tuhá bitva o body. Domácím nakonec k vítìzství pomohlo štìstí a brankáø Sarvadi. V závìru skvìle hrající Nenièka i pøes množství faulù souboj ustál a nabíhající Øíha jeho pøihrávku zmìnil na vítìzný gól. Øekli po zápase Zdenìk Krátký, trenér Dražic "Dnes se nám urèitì daøilo to, co jsme si pøed zápasem pøedsevzali. I když v prvním poloèase to bylo hodnì rozkouskované a hra vùbec nemìla spád. Ve druhém nevím jestli to bylo tím, že Chýnov odpadl, ale zlepšili jsme pohyb a daøilo se nám lépe kombinovat a vytváøet systematiènìjší tlak na soupeøe. Myslím, že tøi body a vítìzství si odvážíme zaslouženì." Fotbal krajský pøebor Radim Hešík, trenér Chýnova "První poloèas jsme neudrželi balon. Chtìli jsme hrát jednoduše, ale jednoduše a agresivnì hrál naopak soupeø. Støídal jeden útok za druhým a my jsme jen odkopávali balony, nevymysleli jsme nic konstruktivního. To pak zákonitì pøijde trest. Ve druhé pùli jsme se nechtìli pøizpùsobit høe Dražic, navíc jsme hráli po vìtru. Zkomplikovali jsme si to sami. 35 minut v deseti to už pak nemá smysl." -dony/jape- Poøadí KP po 18. kole 1. Roudné È. Krumlov Kaplice Milevsko Tábor Vodòany Bavorovice Èkynì Dražice Pøeš ovice Chýnov Èížová Hluboká Lažištì Olešník 12 Kdy na fotbal Nedìle 6. dubna od Chýnov - Týn Nejlepší mladí hráèi FK jdou na quickburger Trenéøi mládeže FK oznámili jména hráèù mìsíce bøezna. Hráè mìsíce z pøípravky, žákù a dorostu obdrží od sponzora klubu a majitele obèerstvení Quickburger u autobusového nádraží Jiøího Kováøe poukázky na menu v hodnotì 300 korun. Dnes je tu bøeznová nominace ze starší pøípravky. Hráè mìsíce FK Michal Mácha (10) ze Sezimova Ústí, žák ZŠ Helsinská v Táboøe. Na jakém postu hraješ? Jsem univerzál, trenér mì staví všude. I do brány? To ještì ne. Hraju hlavnì v útoku a v záloze. Jak dlouho? Už od tøí let, kdy trenér Doutnáè vybíral dìti ve školce. Zaèínal jsem na Spartaku v Sezimovì Ústí. Trenér FK mì oslovil po vzájemných zápasech, protože chtìl postavit silný tým roèníku 97. Líbilo se mi, že Tábor jezdí na dobré turnaje. Stihneš ještì nìjaké koníèky? Fotbal mládež Dorostenci Ševcù dvakrát vítìznì Pochvalu zaslouží Nenièka, Øíha, ale i mladíèek Prášek. Spartak Sezimovo Ustí - Slovan Bøilice 6:1 (3:1) Z vítìzství v Èeském Krumlovì v minulém kole, si tým mladšího dorostu Spartaku vzal ty nejlepší zkušenosti a i doma pokraèoval ve vítìzném tažení. Bìhem prvních dvanácti minut Ševci pìtkrát ohrozili gólmana hostù, aby ve tøinácté minutì støelu Škardy dorazil Prášek. 1 : 0. Nátlaková hra domácích pokraèovala, a v 19. min. témìø hokejovým blafákem zakonèil opìt Prášek. Ve 20. min. se soupeøi po skrumáži povedlo korigovat na 2 : 1. Domácí se nenechali rozhodit, a po faulu na Paclíka, Lhotka z penalty zvýšil na 3 : 1. Tento stav vydržel až do konce první pùle hry. Nástupem do druhého poloèasu domácí vystupòovali tlak, a v 52. minutì si osobní hattrick pøipsal Prášek a zvýšil na 4:1. Spartak ani za tohoto stavu nepøestával hrát a nadále nièil soupeøe hrou plnou kombinací, která pøinášela další branky. V 54. min. Martin Kuník zvýšil na 5 : 1 a v 70. min. výteènì hrající Vojta ozdobil svùj nadprùmìrný výkon gólem na 6 : 1. Ševci zahráli skvìle a dokázali, že stupòující konkurence V pátek 28. bøezna se nejmladší táborští fotbalisté pochlubili nìkterými sportovními úspìchy pøedstavitelùm mìsta. Žákovské týmy FK Tábor v obøadní síni pøijala starostka mìsta Hana Randová spoleènì s vedoucím odboru školství a tìlovýchovy mìsta Radomírem Koubou. Na snímku kapitáni jednotlivých mládežnických týmù táborských Vodníkù s trofejemi, které si sebou na slavnost pøinesli. Foto -ib- Dìlal jsem i atletiku, byl jem v kraji druhý v roèníku 97 v bìhu na 600 metrù a první na 50 metrù a ve skoku do dálky. S atletikou ale musím skonèit, obojí se stihnout nedá. Rozhodl jsem se pro fotbal. v mužstvu není na závadu. Kádr mladších dorostencù dnes èítá devatenáct hráèù, kteøí se mohou zaskakovat a to je velký pøínos do dalších zápasù. -jst/ms- Proè jsem vybral Michala Máchu? Odpovídá trenér David Štiller: Ocenil jsem nejen fotbalové dovednosti, ale naprosto profesionální pøístup k tréninku. Michal pøijde za každého poèasí, den po nemoci už je zase na høišti. Máme v družstvu 20 hráèù a hrajeme tøi soutìže zároveò krajský pøebor, kde bojujeme na špici s Prachaticemi, okresní pøebor a teï jsme pøibrali ještì okresní soutìž, protože ta se hraje na velkém høišti. Kluci mají velkou motivaci hrát na velkém høišti. V sobotu 5. dubna si to vyzkoušíme na umìlce na pøípravném turnaji právì s Prachaticemi, Meteorem Praha, Dálnicemi Speøice a SKP Èeské Budìjovice. Na Michala Máchu urèitì spoléhám. Text a foto -lk- Týdeník Táborsko 14/2008 strana 20 støeda 2. dubna 2008

17 Jezdectví Cyklistika Kilometry pod italským sluncem Celkem osm èeských a moravských kol bude mít seriál letošní Pony ligy pro jezdce do 12 let. První z nich se odehrálo 23. bøezna v hale v Herouticích u Benešova a vítìzství v nìm vybojovaly Petra Boháèová a ryzka Tara 16 z JS Delta Tøebištì na Sobìslavsku. Tato dvojice jde tedy s plným poètem bodù do druhého kola, které se uskuteèní 12. dubna v Borové na Èeskokrumlovsku, tedy na domácí pùdì druhé jezdkynì v prozatímním poøadí Barbory Kamírové z JK Borová. Petra Boháèová je loòskou vítìzkou celého seriálu Pony ligy, v nìmž startovalo celkem 28 závodníkù. Foto Ivo Bukaè I.A tøída skup. B Poøadí: 1.Centropen Daèice 28, 2.FK Spartak MAS Sezimovo Ústí B 26, 3. FK Rašelina Sobìslav 25, 4. FC Bechynì 25, 5. Malšice 22, 6. Slovan Jindøichùv Hradec 21, 7. Sokol Branice 20, 8. SK Lišov 20, 9. TJ Slavoj Hrdìjovice 18, 10. Sokol Suchdol nad Lužnicí 16, 11. Loko È. Budìjovice 15, 12. ZD Øepeè 15, 13. SK Novosedly nad Nežárkou 14, 14. Loko Veselí nad Luž. 10. I.B tøída sk. C Poøadí: 1. FC Písek B 34, 2. Sokol Záhoøí 28, 3. Sokol Chotoviny 25, 4. FC Pøeš ovice B 22, 5. Sokol Èimelice 21, 6. Albrechtice nad Házená Sezimoústecký Spartak má na vyšší soutìž Ve sportovní hale v Sezimovì Ústí pøivítali v exhibièním utkání v nedìli 30. bøezna házenkáøi Spartaku MAS Sezimovo Ústí extraligový tým Jiskru Láznì Tøeboò. Domácí zaèali opatrnì a než si zvykli na rychlejšího a agresivnìjšího soupeøe prohrávali od 13. minuty o sedm branek. Škoda bylo zejména nevyužitých breakových akcí Spartaku, kdy tøeboòský tým podrželi v obou poloèasech brankáøi, kteøí se bìhem pøestávky vystøídali. Spartak se dokonce ve 25. minutì dotáhl na rozdíl ètyø bodù. V závìru první pùle ale soupeø znovu odskoèil a o pøestávce se mužstva do šaten rozcházela pøi skóre 10:17. Ve druhém poloèase se hra vyrovnala a Spartak držel s Tøeboní Fotbal - nižší soutìže Vlt. 21, 7. Hradištì 18, 8. Sokol Bìlèice 18, 9. Sokol Ml. Vožice 18, 10. SD Kestøany 16, 11. FC Sousedovice 14, 12. Božetice 12, 13. FC Mirovice 10, 14. FK Protivín B 10. I.B tøída sk. D Poøadí: 1. Sokol Sezimovo Ústí 29, 2. Tatran Lomnice nad Luž. 28, 3. Jiskra Chlum u Tøebonì 26, 4. FK Sokol Tøebìtice 23, 5. Nová Vèelnice 22, 6. SK Ševìtín 22, 7. Sokol Kardašova Øeèice 20, 8. FK Meteor Tábor 19, 9. SK Tuèapy 18, 10. TJ ZD Vlastiboø 17, 11. Jiskra Nová Bystøice 17, 12. Sokol Slavonice 17, 13. SK Vìtrovy 9, 14. Obal Rozkoš Kunžak 9. -ib- krok. Útoèit se nebál ani jeden z celkù a branky padaly rychle na obou stranách. Domácí zlepšili pohyb na høišti a zagresivnili obranu. Rozdíl mezi extraligou a druhou ligou se stal témìø neznatelným. Svìdèí o tom i výsledek který ve druhých 30 minutách vyznìl lépe pro Spartak - 10:9. Koneèný stav ukazatele skóre však poznamenal slabší první poloèas ze strany domácích. Nakonec tedy zùstalo u sedmibodového rozdílu a Spartak se rozlouèil s Tøeboní prohrou 20:26. Rozdíl mezi námi a Tøeboní nebyl ve druhém poloèase témìø znát. Je vidìt, že když doplníme mužstvo o další dva kvalitní hráèe, máme na to, hrát vyšší soutìž, øekl k výkonu domácího družstva Petr Havel. -dony- Cyklisté CT Budvar Tábor vyrazili 24. bøezna po cyklokrosové sezonì na soustøedìní do italského Cesenatica. Pøed nastávající dlouhou a nároènou sezonou využívají o poznání slunnìjšího poèasí, aby najezdili dostatek kilometrù. Kraj, ve kterém Táboráci vyjíždìjí je cyklistùm zaslíbený. Potkávají se zde cyklistické osobnosti z celé Evropy a doslova v houfech se míjíme na silnicích. Místní øidièi se k nám ale chovají velice ohleduplnì," popsal pøíjemné tréninkové podmínky Josef Krch z vedení týmu Budvaru. Cyklistiku, která je v Itáli celkovì oblíbeným sportem, v kraji kolem Cesenatica ještì více proslavil známy Marco Pantani, pøipomnìl k histori cyklistiky v Cesenaticu Krch. Budvaráci využívali k tréninkùm v první polovinì soustøedìní spíše roviny blízko moøe, a ve druhé se pustili do pìti až šesti kilometrových stoupánív okolních kopcích. Dorostenci a junioøi podnikají na italském asfaltu tøí hodinové vyjížky, muži se vracejí po více než ètyøech hodinách. Pod Italským sluncem budou èlenové Budvar týmu trénovat do nedìle 6. dubna, kdy si celý tým zabalí a vrátí se zpìt do Èech. -ib- Regionální mediální partner TÝDENÍK TÁBORSKO Do zahájení MS 2010 v cyklokrosu zbývá 667 dní Sezimoústecký Petr Bláha (ve výskoku) zakonèuje jednu z útoèných akcí Spartaku. Zprava jej jistí Milan Petøík (vzadu) a pøihlížejí obránci Tøebonì Martin Pražák a Martin Mlsna (10). Foto -ib- Týdeník Táborsko 14/2008 strana 21

18 Táborští hokejoví junioøi zakonèili sezónu na druhém místì prvoligové soutìže. Jak prùbìh sezony hodnotí a jaké vidí možnosti pro nadcházející rok øekl trenér juniorù Radek Jindra. Junioøi skonèili na výborném druhém místì. Jste tedy se sezonou spokojený? Spokojen urèitì jsem. S tím, že budeme hrát nahoøe v tabulce jsme poèítali, protože tým zùstal od minulé sezóny pohromadì. Navíc jsme poèítali s tím, že nám budou pomáhat hráèi z A mužstva Žižka a Pechánek. Kdyby se podaøilo soutìž vyhrát, myslíte, že by se v Táboøe hrála extraliga juniorù? I kdyby se podaøilo soutìž vyhrát, myslím, že by se tady extraliga juniorù stejnì nehrála. Za prvé by na to možná nebyli hráèi a za druhé by hlavnì nebyly prostøedky a prostor. Extraliga vyžaduje vìtší finance, lepší podmínky, kluky je potøeba omlouvat ze školy a hlavnì by musel trénovat profesionální trenér, ponìvadž se trénuje dvakrát dennì, z toho jednou dopoledne. Kdo v týmu pøekvapil, nebo kdo vyèníval nad ostatními? Urèitì mì velmi mile pøekvapil brankáø Šelepa. Tím, že tady dìlal dva roky druhého brankáøe, moc si Pøedstavujeme 10 nejlepších z ankety Sportovec roku 2007 M. Mikešová: Atletika mì baví, ale studovat je dùležitìjší Studentka víceletého gymnázia v Táboøe M a r k é t a M i k e š o v á (15) byla v o k r e s n í a n k e t ì S p o r t o v e c roku 2007 v kategorii jednotlivcù ocenìna porotou za své výkony v lehké atletice pátým místem. V roce 2007 vévodila v kategorii starších žákyò èeským tabulkám na trati 200 metrù pøekážek a stejnì tak v nároèném sedmiboji. V obou disciplínách získala i mistrovské tituly a stává se tak do budoucna velkou nadìjí táborské atletiky. Hokej Je lepší vychovávat svoje vlastní hráèe nezachytal. Svojí zar p u t i l o s t í a nasazením byl ale letos jednoznaènì nejlepším brankáøem. Za hodnì vítìzství mu m ù ž e m e podìkovat, Radek Jindra p r o t o ž e spoustu zápasù jsme vyhráli o dva, tøi góly a byl to on, kdo nás držel nad vodou. Mezi další opory mužstva jednoznaènì patøili starší kluci, od kterých jsme to èekali - Maryška, Tomáš Pechánek a Hraòo, který hlavnì ke konci sezóny hrál výbornì. Jak to vypadá s juniory do pøíští sezóny? Kdo odchází, kdo pøichází, jaký máte cíl? Prakticky z mužstva neodejde nikdo. Na výjimku budou moci hrát Holánek, Hraòo, T. Pechánek, ostatní hráèi budou až letos dorazoví. Z dorostu do kategorie juniorù pøijde zhruba 12 až 14 klukù. Po konzultaci s trenéry dorostu to vypadá, že zhruba 5 hráèù by se mohlo dostat do základní sestavy. Jediný, kdo vlastnì odejde, bude bohužel Ètvr áci v Tøebíèi bronzoví Poslední bøeznovou sobotu se hokejisté 4. tøíd vydali do Tøebíèe na další turnaj. Nad jejich síly bylo na turnaji domácí mužstvo, se kterým prohráli 0:4 a také mužstvo Žïáru nad Sázavou, kterému podlehli 2:4. Naopak vítìzství si pøipsali v souboji s mužstvem Metuje, které porazili 2:0 a Šumperk rozstøíleli 5:0. Kromì bronzových medailí za celkové tøetí místo si do Tábora pøivezl ocenìní ještì Milan Kalaš, který byl vyhodnocen jako nejlepší obránce celého klání. Petr Šimánek se uvedl jako nejvíce trestaný hráè. -ptr- Co pro vás znamená anketa o nejlepšího sportovce roku? Pátého místa si vážím, ale nepøikládám anketì vìtší význam. Každý sport je svým zpùsobem nároèný a tìžko jde srovnávat mezi sebou kvalitu výkonù v rùzných sportech. Kdy jste zaèala s atletikou a co vám pøináší? Na 8. ZŠ si mì všiml mùj bývalý trenér Libor Junek a všechno zaèalo. Teï už dìlám atletiku sedmý rok a za nic bych ji nevymìnila. V novém roce jsem pøešla do skupiny k trenérovi Tomáši Purmanovi, kde je skvìlý kolektiv a toho si vážím úplnì nejvíc. Jak èasto trénujete a kolik vám zbývá volného èasu? Trénujeme ètyøikrát týdnì a hodnì jsme se teï zaèali vìnovat regeneraci. brankáø Šelepa, který už mìl letos výjimku. Budeme doufat, že brankáøi, kteøí zùstali, se spolu poperou o místo jednièky, a že Šelepu nìkdo kvalitnì nahradí. Proè kluci z juniorù po pøechodu mezi muže témìø nedostávají šanci v áèku mužù? To všechno je bohužel dáno tím, že je tady cizí trenér, který si sebou pøivede hráèe. Všichni vìdí, že sem jezdí hráèi z Budìjovic a táborští kluci nedostávají pøíležitost. Pechánek a Žižka až letos dostali šanci ke konci sezóny. Hráèi jako Hraòo, Tomáš Pechánek a Pecl, ti už letos mohli dostávat šanci aspoò Hokejbal nakouknout do rozhodnutých zápasù. Je mi jasné, že je tady spousta cizích hráèù, kteøí stojí hodnì penìz. Nìkteøí jsou sice kvalitní, jako Mrkvièka, Kupec, Kocar, ale je potøeba zvážit, jestli na to, aby se hrála druhá liga støed tabulky a druhý nebo tøetí rok se vypadlo v prvním kole play-off, je nutné platit cizí hráèe. Jestli není lepší vychovávat si svoje vlastní. Kdo bude trénovat pøíští rok juniory? Vypadá to tak, že zùstaneme stejná trenérská dvojice. Tedy já s Jaroslavem Drdou. Text a foto Petr Trieb Støelecká nemohoucnost trvá II. èeská národní hokejbalová liga TJ Stars Suché Vrbné - SK Tábor A 4:0 (0:0,2:0,2:0) S nekompletní sestavou vyrazili táborští hokejbalisté v nedìli 30. bøezna k utkání do È. Budìjovic. Podaøilo se sestavit dvì obrany a tøi nekompletní útoky, nepodaøilo se ale vstøelit branku.navíc v táborském mužstvu nedohrál Balík, který obdržel za komentáøe nejdøíve desetiminutový a následnì i trest do konce utkání. Naopak Stars využili dvì z pìti pøesilovek. Paradoxem byly také dva tresty pro brankáøe Bílka za vyhození míèku mimo hrací plochu v oslabení ètyøi proti pìti, které se vzápìtí promìnilo v oslabení tøi proti pìti. Táborští musí v zápasech se Soustružníky naplno bodovat, aby udrželi alespoò pátou pøíèku. Regionální liga mužù HC Rosa Èeské Budìjovice SK Tábor B 4:0 (1:0,3:0,0:0) Rosa neponechala nic náhodì a nasadila kompletní kádr. Naopak Táborští pøijeli v brance s Bílkem, který zaskoèil za nemocného Volka, a nováèky Balíkem a Rùžièkou. Domácí se poprvé prosadili v desáté minutì, naopak Táborští brejky nevyužívali. Potvrzovaly se tak trvalé problémy s koncovkou. Bílek držel nadìje na dobrý výsledek, ale ve druhé tøetinì musel tøikrát vyndat míèek z branky. Ani v poslední tøetinì Tábor nedokázal vstøelit aspoò èestnou branku a zkomplikoval si pozici v boji o ètvrtou pøíèku ligové tabulky. -paty- Kdy na hokejbal Sobota od SK Tábor B Zliv Nedìle od SK Tábor A SK Ïáblovi soustružníci Volného èasu mi moc nezbývá. Ráno jedu do školy, pak zase domù vyvenèit psa a hned atletika. Chcete se dál vìnovat stejným disciplínám? Pøíští rok pøecházím do dorostenek. Tam se už bìhá 300 metrù pøekážek a v sedmiboji bych ráda pokraèovala.. V létì se chystáme na tyè. To se bude možná hodit, protože v roce 2010 se má stát ze sedmiboje i pro ženy desetiboj. Jakou oèekáváte v dorostenkách konkurenci? Tenhle rok jsem nezávodila v hale, tak nemám srovnání se soupeøkami. Bude to samozøejmì tìžší, ale holky jsou fajn a navzájem se na závodech povzbuzujeme. Máte ve svém vìku šanci splnit limit na mistrovství republiky dospìlých v Táboøe? Nejvìtší šance jsou asi v dálce. Zatím mám osobák 5,62 metru a abych se kvalifikovala mezi nejlepších šestnáct dálkaøek, musím skoèit kolem 5,80 metru. Takový výkon byl nutný pro start na mistrovství republiky minulý rok. Jinak budu urèitì startovat ve štafetì na 4 x 400 metrù nebo na 4 x 100 metrù. Pro štafety není vypsán limit, ale uvidíme, jakou si nakonec vybereme. Jak se díváte do své atletické budoucnosti? Bylo by pøíjemné se jednou dostat do vrcholového støediska a dìlat atletiku profesionálnì. Jsem si ale vìdoma, že stejnì jako trénovat je i nutné studovat. Ve sportu mùže pøijít zranìní a už se tøeba do nìj nemusíte vrátit. Text a foto Martin Donát Týdeník Táborsko 14/2008 strana 22 støeda 2. dubna 2008

19 ŽBL: Slovanka Tábor BK Skøivánek Ústí nad Labem 80:43 (23:11, 45:20, 62:33) Body za Slovanku: Kuthanová, Neèásková po 16, Ondøejová 11, Vorlová, Pospíšilová, Døevová po 6, Filaøová 5, Nezdaøilová 4, Koláøová, Zrùstová po 3, Køížová, Nižòanská po 2 Tým první ženské basketbalové ligy Slovanky Tábor se nachází v souèasné dobì na pøedposledním místì nejvyšší soutìže. Ani eventuální výhra Slovanky nad Spartou, kterou pøivítá 2. dubna na domácí palubovce, nepomùže zmìnit tento stav. Domácí basketbalistky jsou tak odsouzeny bojovat v baráži s Ústím nad Labem o udržení v 1.lize. Právì Ústí pøijelo zmìøit síly se Slovankou ve støedu 26. bøezna. V základní sestavì však chybìly Ústí pivotky a zejména citelnou ztrátou byla absence nejlepší ústec- Basketbal Na vítìzství se podílela celá lavièka Trenérka Petra Kleèková pøi poradì se svými svìøenkynìmi. Na Hladnov nestaèili, Pelhøimov pokoøili BK Tábor králem jižních Èech LIGA U20: BK Tábor TJ Gymnázium Hladnov 50:81 (37:36) Domácí do utkání vstoupili lépe a od zaèátku udržovali mírný náskok. Hosté se dlouho nemohli vyrovnat s domácí zónovou obranou. Táboru se bohužel nedaøilo odtrhnout nìjak výraznìji, a tak se Hladnov zejména díky výbornému doskoku pod obìma koši držel na dostøel. Postupem èasu se hosté sžili s prostøedím a zaèali se trefovat z trojkové vzdálenosti a cupovat domácí zónu. Druhá pùle domácím hrubì nevyšla na všech frontách. Jako již ponìkolikáté v sezónì došly síly a soupeø toho náležitì využil. Každou chybu domácích hosté snadno potrestali. V druhém poloèase bylo na høišti jen jedno družstvo- Hladnov, který si odvezl zasloužené vítìzství. ŽÁKOVSKÁ LIGA U 14: BK Tábor BSK È. Budìjovice 54:51 V sobotu pøijel z Èeských Budìjovic nelehký soupeø, který chtìl Táboru oplatit prohru o 8 bodù z prvního vzájemného zápasu. Hlavní táborský trenér Koøínek má stále menší zdravotní problémy a družstvo vedl Bronislav Toman. Na hráèích bylo znát, že bojovali i za svého chybìjícího kouèe. Od zaèátku utkání si udržovali mírný náskok. V útoku vycházely akce zpod koše, v obranì se Tábor mohl opøít o zákroky Veselého, který zablokoval více než 10 støel soupeøe. Bylo vidìt, jaký respekt z nìho Budìjoviètí mají. Hra hostí stála na jediném hráèi, rozehrávaèi Èihákovi, který nastøílel 20 bodù. Ale když nìco nevymyslel on, v budìjovickém týmu ho nikdo nebyl schopen nahradit. V poloèase vedl Tábor o slibných 7 bodù. Ve 3. ètvrtinì hosté zlepšili útoènou èinnost, ale na každý jejich koš našli domácí odpovìï. Èím více se blížil závìr utkání, tím více vstupovala na høištì nervozita. Tábor 5 minut pøed koncem stále vedl o 7 bodù, ale Budìjoviètí poté obdivuhodnì zabojovali, táborský náskok stáhli a dokonce 1 minutu a 29 sekund šli do dvoubodového vedení! Tábor v následujícím útoku srovnal na 51:51. Hosté si vzali oddechový èas, ale po nìm ztratili míè a Tábor mìl možnost rozhodnout. 50 vteøin pøed koncem na sebe vzal zodpovìdnost Havlùj, který úspìšnì vystøelil z trojkové vzdálenosti. Hosté se už na odpovìï nezmohli, a tak mohla vypuknout radost Táborských. BK Tábor Sokol Písek 72:39 Støelci: Havlùj 17, Veselý 16, Petrù 15 Od nedìlního zápasu se oèekávala velkolepá bitva o 3. postupové místo v tabulce. Písek v celé sezonì sází hlavnì na svou hvìzdu Radka Šlechtu, který v prùmìru nastøílí pøes 40 bodù za zápas. Proto byla taktika jasná - ubránit Šlechtu znamená vítìzství. Tábor mìl vstup do zápasu z øíše snù, než OBLASTNÍ PØEBOR MUŽÙ: BK Pelhøimov Viktoria Tábor 69:75 (21:11, 14:27, 22:17, 12:19) Viktoriáni z Tábora jeli do Pelhøimova s tím, že mohou jen pøekvapit, což se jim nakonec podaøilo. První ètvrtinu vyhráli domácí o deset bodù a s hosty to vypadalo zle. Ti však hlavu nesklopili a již ve druhém dìjství vývoj utkání otoèili. Do poloèasu už šel Tábor s tøíbodovým vedením. Ve 3. ètvrtinì se obì družstva pøetahovala o vedení a pøed poslední ètvrtinou vedl Pelhøimov o dva body. Do 4. ètvrtiny domácí opìt vstoupili lépe a s hosty to znovu nevypadalo dobøe. Tábor se ale vzchopil po oddechovém èasu a strhl zápas na svou stranu. Pelhøimov najednou nevìdìl co s míèem a evidentnì zaskoèený vývojem utkání se již nezmohl na odpovìï. Tábor tak vstoupil lépe do finálové série hrané na tøi vítìzná utkání. Další dva zápasy se hrají již tento víkend v Táboøe. -pt- se hosté rozkoukali, domácí v 9. minutì vedli 17:0! Domácí základní pìtka ve složení Veselý, Petrù, Havlùj, Budín a Vach v 1. ètvrtinì Písecké jasnì pøehrávala. Ve druhé èásti už Písku vyšlo pár akcí a náskok domácích pøestal narùstat. Písek druhou ètvrtinu dokonce vyhrál o jeden bod. V poloèase Tábor vedl o 12 bodù. Do druhého poloèasu však domácí vtrhli famóznì a prvních pìt minut 3. ètvrtiny vyhráli 12:0. Hosté si nevìdìli rady, asi nemìli svùj den. Ani když šli ètyøi píseètí hráèi na jediného z Tábora, tuto pøevahu nevyužili. Každý druhý útok vedl zmiòovaný Šlechta, ale nájezdy mu moc nevycházely a støelba z pole už vùbec ne, a tak jej písecký trenér ani nepostavil do poslední ètvrtiny. Táborská obrana udržela Šlechtu na 11 bodech, což je opravdu vynikající, nebo jeho dosavadní minimum bylo 26 bodù V poslední ètvrtinì už si celá hala vychutnávala pocit vítìzství a šanci dostala celá táborská lavièka. -pt- ké hráèky Meduòové. Trenérka domácích Petra Kleèková tak mohla v zápase vyzkoušet celou lavièku a dokázat, že Slovanka rozhodnì má na to, aby se v soutìži udržela. Domácí hráèky plnily peèlivì taktické pøíkazy a body jim neustále naskakovaly. Už po první ètvrtinì a skóre 23 : 11 pro domácí bylo jasné, že si Slovanka dokráèí pro vítìzství. O to sympatiètìjší byl výkon Ústí. Hostující hráèky mìly i pøes nepøetržitou výraznou bodovou ztrátu chu do hry. Holky mají velkou motivaci hrát. Já se jim skoro až divím, kde ji berou. Chybí nám tøi hráèky základní pìtky a to se nedá nièím nahradit, okomentoval výkon svých svìøenkyò asistent trenéra Ústí po zápase. Vysoká prohra v Trutnovì Kara Trutnov - Slovanka Tábor 108:54 (22:19, 46:28, 75:47) Body za Slovanku: Ondøejová 17, Pospíšilová 9, Neèásková 8, Koláøová, Nižòanská po 5, Vorlová, Zrùstová po 4, Nezdaøilová 2. Zaplnìné hledištì èekalo táborské basketbalisky pøi dalším utkání skupiny A2 Trocal ŽBL 29. bøezna v Trutnovì. Razantním vstupem do hry se domácí hráèky ujaly vedení. Slovance se podaøilo nástup zachytit a dotáhnout se ke konci první ètvrtiny na tøíbodový rozdíl. Druhá ètvrtina znamenala zlom v utkání. Táborské hráèky udìlaly nìkolik chyb, toho využily domácí a z protiútokù rychle zvýšily náskok. Slovance se navíc zranila Nezdaøilová a do zápasu už nenastoupila. Do konce utkání domácí hráèky už jen zvyšovaly náskok a celkový rozdíl na konci zápasu byl doslova propastný. -pp/dony- Kdy na basket? ŽBL støeda 2. dubna od 18 hodin tìlocvièna 7. ZŠ Helsinská Slovanka Tábor - Sparta Praha Finále KP mužù Viktoria Tábor BK Pelhøimov sportovní hala Kvapilova Tábor sobota od nedìle od VYCHÁZÍ VE STØEDU Vydavatel: Jihoèeské týdeníky s.r.o. IÈO: Registrováno Ministerstvem kultury ÈR pod èj. MK ÈR E Tiskne: Vltava - Labe - Press, a. s., Novinové centrum Èeské Budìjovice Adresa redakce: Tyršova 1004, Tábor Tel./fax: , tel.: Reklamace dodávek a inzerce: , Pøipomínky k obsahu vydání: , Redakce: PhDr. Libuše Koláøová, David Peltán, DiS., Martin Donát, Jiøí Øeháèek Grafika: Jiøí Riki Øeháèek Administrativa: Jana Ondráèková Komerèní (placené) èlánky jsou oznaèeny (PI) Týdeník Táborsko 14/2008 strana 23

20 Ve Sportcentru v Plané nad Lužnicí se 29. bøezna konal druhý turnaj Jihoèeského poháru v Ricochettu. Zúèastnilo se osmnáct hráèù, ale už od semifinále vládli na kurtu èlenové poøádajícího oddílu SKS Rico Tábor. V prvním semifinále se nejdøíve utkali Alan Maèor (uprostøed) a Antonín Miloschewitz (vpravo), ve druhém Pøemysl Špaèek (vlevo) a Jaroslav Kindl. Z výhry a postupu do finále se nakonec radovali Maèor a Špaèek. V souboji o turnajové prvenství pak dominoval Maèor a potvrdil, že po zranìní achilovy šlachy z minulého roku je opìt v plné formì a má nakroèeno k celkovému vítìzství Jihoèeského poháru. Text a foto Martin Donát Tenis Koho staví TK Tábor? Jihoèeské oblastní tenisové soutìže družstev pro sezonu 2008 jsou rozlosovány. Tenisový klub Tábor má v tìchto soutìžích pøihlášeno 9 týmù, veškeré prognózy na umístìní jsou zatím pøedèasné, protože uzávìrka všech soupisek a jejich potvrzení probíhá na Jihoèeském tenisovém svazu právì v tìchto dnech. TK Tábor pøedložil svazu tyto pøedbìžné sestavy: Dospìlí A: Jirovský, Drda, Dušek, Hájek, T. Pech, Fuka, Kutil, Klicman, Škácha, Miloschewitsch, Tupý, M. Nìmec, D. Straková, M. Straková, D. Zemanová, Dvoøáková, P. Zemanová, Saláková Dospìlí B: T. Pech, Fuka, Miloschewitsch, Kutil, Škácha, Tupý, Klicman, Mareš, J. Pech, Šedivý, M. Nìmec, L. Nìmec, D. Zemanová, P. Zemanová, Dvoøáková, Saláková, Šonková, Nìmcová Dospìlí C: Tesaø, Klicman, Tupý, Mareš, Èech, Matušík, J. Pech, Šedivý, M. Nìmec, Øezáè, L. Nìmec, Bláha, Dvoøáková, Chocholová, M. Bacíková, Nìmcová, Šonková, Vašková Dorost A: Dušek, M. Nìmec, J. Janoušek, Øezáè, Pavlinec, Bláha, Varvaøovský, Ernst, Vítù, Spálenka, O. Janoušek, Šplíchal, V. Bacíková, D. Zemanová, Smržová, Saláková, Kundrátová, Šonková Dorost B: Pavlinec, Bláha, Varvaøovský, Ernst,Vítù, Spálenka, O. Janoušek, Šplíchal, Èížek, Saláková, Kundrátová, Šonková, Komínková, Šolcová, Síbrtová St. žáci A: O. Janoušek, Šplíchal, Èížek, Pecha, Maruška, Kutil, Salák, Pospíšil, Novotný, Benda, Hanousek, Tomášek, Komínková, Vašková, Síbrtová, Volenová, Herdová, Cíchová. St. žáci B: Maruška, Kutil, Salák, Pospíšil, Novotný, Benda, Hanousek, Tomášek, Nguyen, Roztoèil, Kubíèek, Síbrtová, Volenová, Cíchová, Herdová, Kasperová, Nováková Ml. žáci A: Pecha, Kutil, Salák, Novotný, Benda, Hanousek, Tomášek, Nguyen, Roztoèil, Fárník, Vašková, Záborská, Volenová, Suková, Cíchová, Herdová Ml. žáci B: Novotný, Benda, Hanousek, Tomášek, Nguyen, Roztoèil, Fárník, Volenová, Háková, Suková, Marcollová, Cíchová, Herdová. -jape- Støíbro zajistilo postup V nedìli 30. bøezna se v Èeských Budìjovicích konalo mistrovství jižních Èech v diskotékových formacích Emco dance life tour V kategorii Street Show Formace HVK (hlavní vìková kategorie) se Taneèní škola Atak Tábor umístila na 2. místì s choreografií Attack v Táboøe. V kategorii Hip Hop Formace HVK se táborští taneèníci umístili na 2. místì s choreografií Music is my heart. TŠ Atak si tak zajistila postup na mistrovství Èech v Jablonci nad Nisou, které se uskuteèní v dubnu letošního roku. -ts/ri-

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ùj bratr pracoval jako èíšník. Byl rozvedený a il sám. Vídali jsme se jednou za èas. Pøi jedné z mých návštìv jsem ho po ádal o podepsání nìjakých písemností a k mému velkému pøekvapení bratr nebyl schopen

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Gladys Davis a David Kahn Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Eko konzult Pøíbìh Gladys Davisové Edgar po chvíli zaèal hovoøit: Ano, máme zde tyto záznamy. Duše vstoupila do tìla veèer (Gladys

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO BØEZEN 2015 lišák v komínì - strana 8 pozvánka na taneèní zábavu - strana 3 stavba zátìžových bariér pokraèuje zahájení sezóny v Soutìskách

Více

i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6.

i INFORMACE Do Høenska vypluje loï Dìèín Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk INFORMACE Formánková & syn SVOZ TETRAPACKÙ nedìle 4. 6. Mìsto koupilo dìèínské nemocnici ultrazvuk Lékaøi v dìèínské nemocnici dokáží lépe odhalit øadu nemocí vnitøních orgánù. Pomáhá jim nový ultrazvukový pøístroj. Nemocnice ho koupila za tøi miliony korun,

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více