UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské výchovy Cesta hledání smyslu života u Pavla Švandy (Pavel Švanda and His Search for the Meaning of Life) DIPLOMOVÁ PRÁCE Vypracovala: Jaroslava CÝRUSOVÁ Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petra SOBKOVÁ Olomouc

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jen citované prameny uvedené v seznamu literatury. V Olomouci dne: 2..

3 Poděkování: Děkuji Mgr. Petře Sobkové za laskavé a erudované vedení mé práce, ochotu, trpělivost a povzbuzující přístup. Děkuji též Prof. Vladimíru Smékalovi za poskytnutí informace a všem, kteří mě podporovali a nějak přispěli při vyplňování dotazníků a shromažďování podkladů. 3

4 Obsah Úvod Teoretická část Hledání smyslu života Obecný a osobní smysl života Filozofie a smysl života Psychologie a smysl života Humanistická psychologie Existenciální psychologie Otázky po smyslu života Konkrétní cesta hledání smyslu života Na cestě psychického vývoje Obtíže při hledání smyslu života Překážky na cestě hledání smyslu života Deprivace jako zátěž při hledání smyslu života Potřeba potvrzení Utrpení a smysl života Smysl utrpení Svoboda a odpovědnost člověka Viktor Emanuel Frankl a jeho žáci Viktor Emanuel Frankl zakladatel logoterapie Logoterapie Noogenní neuróza Logoterapeutická technika paradoxní intence Bůh a člověk hledající smysl Žáci V. E. Frankla Elisabeth Lukasová Alfried Längle Vladimír Smékal Praktická část Pavel Švanda Životní data Pavla Švandy Pavel Švanda z pohledu blízkých

5 4.3 Ten, který odmítl zlatou střední cestu Pavlovy zápisky Realizace životních hodnot u Pavla Švandy Smysl života Pavla Švandy v souvislosti s tezemi o smyslu života Anketa Závěr Anotace Klíčová slova Bibliografie Přílohy

6 Úvod Tato diplomová práce má vytyčené téma hledání smyslu života u Pavla Švandy. S vědomím, že není zdaleka možné toto hledání jednoznačně vidět jako jediné možné a s ohledem na to, že smysl života nalézá nejlépe konkrétní člověk sám, je tento pokus alespoň určitou připomínkou událostí, které se snadno zapomínají. Tak i Pavel Švanda není v současnosti příliš známou osobností a přesto smysl jeho života může být cennou připomínkou nejen dějinnou, ale především připomínkou nutnosti cesty za smyslem života a pravdivosti jejího hledání. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je sestavena ze tří kapitol. První kapitola pojednává o smyslu života z pohledů filozofie a psychologie, rozebírá pojem smysl života. Opírá se o pohledy různých představitelů uvedených vědních oborů. Druhá kapitola se věnuje konkrétní cestě hledání smyslu života, jejímu vývoji a zejména obtížím a překážkám, které mohou tuto cestu různě ohrožovat. Třetí kapitola je zaměřena na zakladatele logoterapie V. E. Frankla a jeho žáky. Část praktická se věnuje konkrétním aplikacím Franklovy teorie na život Pavla Švandy, průběhu jeho života, zabývá se Švandovými zápisky, ze kterých vyvozuje právě hledaný smysl a také zjišťuje, nakolik je současná mládež ve věku Pavla Švandy oslovena pojmem smysl života, zda jde o něco, co chtějí nalézat, co je zajímá a co je i na životě Pavla Švandy může oslovit. Tato diplomová práce chce především zachytit průběh života vedoucího ke smyslu, aby nebyl zcela zapomenut, protože jeho vyústění přímo vybízí k zachování vzpomínek na konkrétního jedince. 6

7 1 Teoretická část Rozum člověka formuje, cit ho vede. J. J. Rousseau 1. 1 Hledání smyslu života Hledání smyslu života není záležitost jednorázová, konečná a jednoduchá jako matematický úkon s jasným výsledkem. Hledání smyslu života je opravdovou cestou, snahou o orientaci ve veškerém dění, které člověka více či méně zasahuje a kterému musí nějakým způsobem čelit a odpovídat. Jak píše Frankl ve své knize Člověk hledá smysl nelze na tuto otázku po smyslu odpovědět obecně. V podstatě je méně důležité hledat smysl života jako takový, ale naopak hledat originální a konkrétní smysl každého člověka v jeho jedinečném, nenahraditelném a neopakovatelném poslání. Každý má svůj úkol, který nikdo jiný nemůže splnit tak jako on, byť by to tak zdánlivě v lidské společnosti nevypadalo. Nikdo nemůže být nikým nahrazený a ničí život není opakovatelný, stejně tak jako jedinečný úkol určitého okamžiku. Každá tato chvíle je výzvou k rozhodnutí a jednání, k řešení určitého problému. Je otázkou po smyslu života, kterou ovšem neklademe my životu, ale život nám. Tyto odpovědi na každodenní otázky, na každodenní rozhodnutí jsou tím, co ke smyslu života vede. Je to převzetí vlastní zodpovědnosti ve zcela konkrétních situacích a jimi daných úkolech.1 V odpovědnosti vidí logoterapie podstatu lidské existence. 2 Frankl byl psychoterapeutem, který se zabýval otázkou smyslu života, vycházel z tvrdé a nelítostné životní zkušenosti, kdy tváří v tvář smrti musel smysl svého života uvidět v krizi koncentračního tábora. Musel zahlédnout tento smysl života i v žití těch bližních, kteří z jakýchkoli důvodů smrtící mašinerii nepřežili. Tento svůj otřesný zážitek proměnil v uzdravující psychoterapeutický směr logoterapii. Proto jeho pohled na 1srov. FRANKL, Viktor Emanuel. Člověk hledá smysl úvod do logoterapie, s FRANKL, Viktor Emanuel. Cit. d., s. 72 7

8 hledání smyslu života může být i výchozím bodem k hledání smyslu života dalších lidí a v našem případě i v hledání smyslu života u Pavla Švandy. 8

9 1. 2 Obecný a osobní smysl života Jestliže dnešní svět trpí existenciální frustrací, nejde o fenomén několika posledních let, kdy se život v závislosti s technickým pokrokem zrychluje, mění se životní podmínky a jsou kladeny větší nároky na flexibilitu každého jedince, aniž by se rozhodující vrstva společnosti ptala na jeho možnosti. Člověk vržený do života, hledající smysl své existence a tápající přes úskalí existenciální frustrace zde byl už od dob Franklova bádání a nepochybně i dávno předtím, jen se tento jev nepodroboval natolik vědeckým zkoumáním a nebyl tak častý. Výjimečné a vyzdvihované osobnosti jsou zajisté v historii lidstva velmi přínosné. Avšak mnohý, zdánlivě příliš obyčejně žijící člověk, natož člověk životně značně neúspěšný, těžko může vidět sám na sobě oblasti života, ve kterých by byl jedinečný, nenahraditelný a osobitý. Zejména, když postoj společnosti spíše dokazuje nahraditelnost každého jednotlivce než jeho výjimečnou originalitu. O trýznivé otázce po smyslu života mluví i Frankl ve své knize Lékařská péče o duši.3 Neméně důležitou je pro Frankla i otázka odpovědnosti za ostatní člověk není osamělý, aby se jeho svoboda nedotýkala i svobody druhého. K odpovědné svobodě je nutno dorůstat a lze ji považovat za celoživotní úkol, protože nikdy člověk není dostatečně hotový a zralý, aby nemohl pokročit opět dál. I v případě zpochybňování smyslu života lze stále ještě uvažovat o lidském výkonu, kdy člověk již nepřijímá nabídku smyslu nekriticky a bez otázek.4 Pouze člověk, který naprosto postrádá smysl svého života natolik, že i při vynaloženém úsilí není schopný ho nalézt, se často uchyluje k radikálnímu řešení a je smutné, že často by stačila malá pomoc z okolí a vstřícnost daného člověka, aby byl smysl jeho života ozřejměn.5 Ve vzpomínkové knize A přesto říci životu ano Frankl uvádí: Vždy jsem si myslel a také jsem to říkal, že člověk ví obvykle až po pěti nebo deseti letech, k čemu bylo to nebo 3Srov. FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši, s Srov. FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši, s. 89 9

10 ono v jeho životě dobré. Koncentrační tábor mě poučil lépe. Už po pěti nebo deseti minutách jsme tam často věděli, k čemu bylo to nebo ono dobré. 6 Člověk často poznává své skutky až po uskutečnění a v té chvíli nemůže už měnit proběhlý život podle nynějšího stupně znalosti, což může vést jak k frustraci nad nesprávnými rozhodnutími a tím i nesprávnému smyslu, tak i k získání nového pohledu, zostřeného dřívějšími nezdary, který je však zaměřen na současné možnosti. Z minulosti člověk vyvozuje důsledky pro přítomnost (do té míry, do jaké je to možné, učí se od ní, avšak nenechává se zdeptat a neztrácí ze zřetele naplnění smyslu dalším jednáním). Konečnou otázkou je, zda smrt může zrušit smysluplnost života. Tato otázka zaznívá ve Franklově knize Lékařská péče o duši a Frankl vychází ze zkušenosti koncentračního tábora. Odpovídá na ni podobně jako Karel Čapek ve svém díle o nesmrtelnosti7 kdybychom byli nesmrtelní, mohli bychom odsunovat každé jednání donekonečna, vytratila by se odpovědnost se zřetelem k pomíjivosti a jednorázovosti. Právě fakt, že jednou budeme listovat na konci života ve své knize života a je pro nás důležité, aby tato kniha nesla v sobě poselství smyslu, nám dává nahlížet na pomíjivost dní a naši zodpovědnost za ně jako na základní životní úkol.8 5 Poznámka: V rámci přednášek na teologické fakultě jsme mohli vyslechnout přednášku MUDr. Violy Svobodové, která uváděla i konkrétní zkušenosti při práci v hospici. Její pacient mladý muž, se zdál smířený se svou nemocí a jejím průběhem, avšak přesto tu něco zůstávalo nevyřešeno. Neseznámil s touto skutečností svou matku. Když ji po domluvě s lékařkou vybídli, aby syna v hospici navštívila, mluvila s ní nejprve lékařka a slyšela od ní jen spoustu pochvalných slov na syna. Setkání matky a syna proběhlo (alespoň zdánlivě), bez větších emocí, které se však dostavily až po matčině odchodu, kdy lékařka cítila naléhavou potřebu pacientovi sdělit vše, co od matky vyslechla. Mladý muž se neubránil pláči, žasl nad jejími slovy, nemohl jim uvěřit. Reagoval na to sdělením, že vůbec netušil, jaký pohled na něj matka má. Cítil se pro ni přítěží, protože jej vychovávala sama a zdálo se mu, že ať se jí snaží její úsilí vynahradit sebevíc, je vše nedostačující. Najednou pocítil jak sám řekl že jeho život má smysl. Takto reagoval zejména poté, co mu matka poprvé v životě (na doporučení lékařky) sama řekla všechny pozitivní věci, které si o něm myslela. Domnívala se, že syn sám vycítil její lásku, ale nebylo tomu tak. 6 FRANKL, V. E. A přesto říci životu ano, s ČAPEK, Karel, Věc Makropulos 8 Srov. FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši, kapitola Homeostatický princip a existující dynamika, s

11 S konečností života souvisí i skutečnost, že život buď má smysl a podrží si jej nezávisle na délce života anebo nemá smysl a nebude jej taky mít, i kdyby trval neomezeně dlouho. Tak jako světlo má smysl, pokud něco osvětluje a není podstatné, jak dlouho, ale jak účinně. Světlo samo o sobě, tak jako život sám o sobě se nestává smysluplným. Velmi povzbuzující je Franklova věta: Kdybychom byli všichni lidé dokonalí, pak by byli navzájem stejní, a kterýkoli z nich by byl tedy nahraditelný kterýmkoliv libovolným zástupcem. Právě z nedokonalosti člověka však vyplývá nepostradatelnost a nezaměnitelnost každého jednotlivce, neboť jednotlivec je sice nedokonalý, ale každý je nedokonalý svým způsobem. Jednotlivec není všestranný, nýbrž jednostranný a tím jedinečný. 9 Jaká osvobozující slova pro řadu lidí, kteří nevidí smysl svého života právě pro pocity méněcennosti, nedokonalosti, a neschopnosti obsáhnout více oblastí života. Málokdy uslyší, že v tomto právě tkví jejich jedinečnost, protože tento pohled svět příliš nepreferuje. A přitom lidem otevírá nové možnosti odpovědí na tázání se po smyslu žití. Jedinečnost člověka pak zapadá do mozaiky celku lidské společnosti bez celku není ani jedinečnost dostatečně patrná. Smysl individuality se naplňuje teprve v pospolitosti. 10 Pospolitostí ovšem není míněna tzv. masa, ve které se člověk zbavuje individuální odpovědnosti a stává se odosobněnou bytostí FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši, kapitola Pospolitost a masa, s FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši, kapitola Pospolitost a masa, s Poznámka: Z tohoto důvodu je nepřijatelná kolektivní odpovědnost ve smyslu např. všichni Němci jsou zodpovědní za II. světovou válku, protože osobní odpovědnost nesouvisí s národností. 11

12 1.3 Filozofie a smysl života Obecný a osobní smysl života rozlišuje spíše filozofie nežli psychologie, kde toto rozdělení nebývá příliš časté.12 Začněme Kierkegaardem jedním z velkých myslitelů 19. století. Podle něj být sebou není tedy člověku jednoduše dáno, nýbrž je to úkol, jehož splnění je uloženo jeho svobodě. Člověk může vědomě nebo nevědomě míjet své já a Kierkegaard to označuje jako zoufalství a ve spise Nemoc k smrti popisuje různé formy, jak člověk může nechtít být sám sebou.13 Husserl zase vidí moderní krizi smyslu a východisko z této krize může přinést jedině fenomenologie, která ukáže, jak se svět našeho života vytváří z výkonů transcendentální subjektivity.14 U Jasperse to, čím člověk může být, ještě není dáno v jeho čistě empirickém bytí zde (Dasein), nýbrž je to úkol, který musí splnit ve své svobodě. Existence (=bytí sebou), je proto u Jasperse vše to, co bytostně vytváří mé já. Jaspers vnímá, že existence též nedospívá výhradně k sebeuskutečnění, nýbrž vyžaduje druhého. Ohromný význam tak získává komunikace.15 Jaspers, kterým byl Frankl velmi ovlivněn, říká, že pokud se rozhodujeme svobodně a uchopujeme svůj život naplněný smyslem, přichází uvědomění, 12 Zatímco kosmický (obecný) smysl života znamená, že lidský život je součástí jakéhosi celkového obrazu (o tomto zajímavě hovoří podobenství o gobelínu, kde jednotlivé stehy vytvářejí nádherný celkový obraz), pozemský smysl se nachází v naplnění účelu konkrétního života jednotlivce. Tento pozemský smysl nemusí nutně souviset s nějakým plánem, jenž člověka přesahuje a často zůstává ne zcela prohlédnutelným tajemstvím, postupně se vyjevujícím. 13 Srov. KUNZMANN, Peter BURKARD, Franz Peter WIEDMAN, Franz. Encyklopedický atlas filozofie, s Srov. Encyklopedický atlas filozofie, s Srov. Encyklopedický atlas filozofie, s

13 že za sebe nevděčíme sami sobě, uvědomujeme si danost Boha transcendencí. Jde o život v důvěře a vztahu. Stáváme se sami sebou v krajních situacích, klíčovou šifrou k životu je ztroskotání, ve kterém člověk roste k plnosti v Bohu.16 Filozof Marcel hájí v rámci existenciální filozofie křesťanské hledisko. Účast na bytí se podle něj uskutečňuje v lásce, která se bezvýhradně otevírá druhému a navíc poukazuje k Bohu, jakožto k absolutnímu Ty.17 Na rozdíl od něj je Sartre ovlivněn marxismem a soudí, že povahou bytí je svoboda, neboť člověk nemůže jinak, než uskutečnit sebe sama, tj. učinit ze sebe to, čím je, je odsouzen ke svobodě. Svoboda je znicotnění bytí skrze rozvrh. Podle Sartra neexistuje žádný Bůh, který by člověku stanovil jeho podstatu. Člověk je uvržen v naprostou zodpovědnost za sebe sama. Také Sartre říká: Abychom poznali sami sebe, potřebujeme druhého. Sartre usiluje o spojení existencialismu s marxismem. Avšak kritizuje marxismus za to, že individuum podrobuje totálnímu cíli apriorní historické konstrukce.18 Filozof Buber, jehož stěžejním dílem je kniha Já a Ty, v tomto svém spisu říká: Člověk je o to osobnější, čím je v lidské dvojakosti jako bytosti silnější já základního slova Já-Ty Srov. TAVEL, Peter. Smysl života podle V. E. Frankla, kapitola Jaspers a Frankl, s Srov. Encyklopedický atlas filozofie, s Srov. KUNZMANN, Peter BURKARD, Franz Peter WIEDMAN, Franz. Encyklopedický atlas filozofie, s BUBER, Martin. Já a Ty, s

14 1.4 Psychologie a smysl života Halama uvádí, že otázka po smyslu života nebyla velmi často středem pozornosti psychologie.20 S tím souvisejí i kořeny psychologického uvažování o smyslu života, jež můžeme najít hlavně ve dvou psychologicko-antropologických proudech. Prvním proudem je existenciální filozofie a psychologie, která vychází z Kierkegaarda a Husserla a pokračuje Jaspersem, Marcelem a Sartrem. V psychologii našel tento proud odezvu kromě Frankla zejména v dílech Binswangera, Bossa a Maya.21 V této spojitosti lze uvést i rozdíl mezi Franklem a Maslowem. Frankl (poznal tvrdé životní podmínky) vidí smysl v sebetranscendenci, kdežto Maslow spíše v sebeaktualizaci Humanistická psychologie Člověk může být víc, než tím, kým je, ale jeho lidský potenciál je nutno rozvíjet a to především ve směru jeho lidské podstaty, jíž je svět duchovních hodnot. Tato možnost rozvoje, růst, je biologická danost vlastní všem vývojově vyšším živočichům, v bytí člověka jde tak o růst k větší dokonalosti. 23 To se uskutečňuje v souvislosti s orientací na svět lidských hodnot a zároveň to znamená zaměření na budoucnost, na životní perspektivy. 20 Srov. HALAMA, Peter. Teoretické a metodologické prístupy k problematike zmyslu života. Československá psychologie, 2000, roč. 44, č. 3, s KUNZMANN, Peter BURKARD, Franz Peter WIEDMANN, Franz. Encyklopedický atlas filozofie, s Srov. VEČEŘOVÁ, Pavlína. Zkoumání možných souvislostí mezi temperamentem a životním stylem, diplomová práce 23 NAKONEČNÝ, Milan. Obecná psychologie Sylabus přednášek, s

15 Tuto hodnotovou souvztažnost člověka zdůraznil již Frankl, podle něhož člověk je bytost hledající smysl života, proto nežije primárně z minulosti, ale pro budoucnost. 24 Právě toto zdůraznění smyslu života jeho hodnot vytvořilo z humanistické psychologie heterogenní hnutí, ke kterému mohou být řazeni představitelé logoterapie (Frankl), neopsychoanalýzy (Fromm) a existenciální psychologie (May). Přímo z humanistické psychologie se vyvinula transpersonální psychologie.25 Základní výhrady k humanistické psychologii jak uvádí Nakonečný se označují jako antropologické deformace, po vystoupení svých klasiků se stala u mnoha jejích představitelů více literaturou než vědou Existenciální psychologie Psychologický proud zabývající se otázkou smyslu života byl inspirován existenciální psychologií. Binswanger, švýcarský psychoanalytik, blízký spolupracovník Freuda, byl též ovlivněn existencionální filozofií Heidegera, Husserla a Bubera.27 Na Binswangera navázal Boss (na daseinanalýzu). Šlo o pokus doplnit psychoanalytickou metodu hlubším filozofickým porozuměním pro pacienta, snažící se 24 NAKONEČNÝ, Milan. Cit. d., s Srov. NAKONEČNÝ, Milan. Cit. d., s Srov. NAKONEČNÝ, Milan. Cit. d., s. 170 Poznámka: Toto lze z jiného úhlu pohledu vnímat jako výhodu než problém, protože se tím otevírá daleko širšímu okruhu lidí a je použitelná pro skutečný život, nezůstává vědeckou teorií. 27 Zdroj Wikipedia 15

16 zprostředkovat porozumění jeho situaci, konečnosti, smrtelnosti. Do českého prostředí přenesl jeho myšlenky Jiří Němec.28 May pojmenovává základní lidské motivy daimon. Jeden z jeho citátů zní: Pokud nevyjadřujete své vlastní originální ideje, pokud nenasloucháte svému vlastnímu bytí, zradili jste sebe sama. Nikdo se nestane plně lidským bezbolestně. 28 Zdroj Wikipedia 16

17 1.5 Otázky po smyslu života Lze konstatovat, že otázka po smyslu života, ať už vyslovená či nevyslovená, je vlastní pouze člověku. Z tohoto důvodu ani pochybnosti o smyslu života nepatří samy o sobě k patologickým projevům jako spíše ke specifickému výrazu lidského bytí jako takového, je tím nejlidštějším v člověku vůbec.29 Proto také může ve své naléhavosti člověka zcela zdolat, zvláště v období velké vnímavosti, jakým je puberta, případně jiná chvíle otevřená substancionální problematice lidského bytí a duchovního zrání. Probíhá v rámci boje především mladého člověka o sebe sama, o sebenalezení, sebeuchopení nebo sebepotvrzení.30 Lidské bytí je od počátků postaveno do historického prostoru, kam neodmyslitelně patří a je tímto vztahovým systémem v jistém, byť i nevyjádřitelném smyslu, určeno. Stejně tak člověk podléhá i diktátu hodnot, které má tvůrčím způsobem uchopit a realizovat. Otázky života po smyslu nejsou nikdy definitivně uzavřeny, nekončí obdobím dospělosti, ale přicházejí občas také osudově například následkem nějakého traumatizujícího zážitku.31 Nejsou patologické běžné pochybnosti, stejně jako celé duchovní utrpení člověka, který bojuje o obsah života. Právě utrpení, vyvolané zcela lidskou problematikou se stalo předmětem psychoterapie, která vychází z duchovna, která pomáhá tam, kde člověk potřebuje pomoc na cestě. Kde existují skutečně klinické příznaky, jde prostřednictvím logoterapie o poskytnutí obzvlášť pevné opory ( zábradlí ), které se duševně nejistý 29 Srov. FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši, s Srov. FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši, s. 44 V cit. d. k tomu Frankl uvádí příběh: Když jednou učitel přírodovědy prohlásil před třídou na nižší střední škole během vyučování, že život organismu, a tedy také člověka není konec konců nic jiného než proces oxidace, spalování, vyskočil náhle jeden z jeho žáků a vmetl mu do tváře vášnivou otázku: Ano, co však má potom celý život za smysl? Tento mladý člověk správně pochopil, že člověk existuje v jiném způsobu bytí než třeba svíčka, která tu před námi stojí na stole a hoří až do konce. 31 Srov. FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši, s

18 člověk může v případě naléhavé potřeby zachytit ke kompenzaci své nejistoty. Především jde o lidi, kteří ztratili duševní rovnováhu z vnějších důvodů (změny ve svém životě, ztrátě jistot, povinností). Člověk, jehož víra ve smysluplnost vlastního bytí zakolísá, náhle stojí jako bez opory, nedostává se mu žádných sil, aby mohl bezvýhradně žít. Tím se stává neschopným ustát v těžkých hodinách svého života rány osudu a kompenzovat je z vlastních zdrojů, protože mu schází určitý pevný bod, bránící naprostému otřesu.32 Z Franklova hlediska můžeme šířeji vidět, že: Ve své specifikaci jako psychoanalýza se psychoterapie snaží o to, aby se duševní stalo vědomým. Logoterapie se naproti tomu snaží, aby se vědomým stalo duchovní. Přitom se ve své specifikaci jako existenciální analýza snaží o to, přivést člověka zvláště k vědomí odpovědnosti jako substanciálního základu lidské existence. Odpovědnost vždy znamená odpovědnost vůči smyslu. 33 Otázky, které si člověk pokládá při hledání smyslu života, vyslovil i Henri Nouwen, který po kariéře uznávaného profesora odešel pomáhat tělesně a mentálně postiženým lidem. Ve své knize Našel jsem domov napsal, že po překročení věku padesáti let zjistil, že si také kladl otázku Co tady vlastně dělám a za čím se každý z nás žene? A vyvodil, že je to otázka po smyslu existence, která se zrodí v hloubi mysli, ale vychází z hledajícího srdce, a která nás vzdaluje od prostředí, v němž žijeme. Tato derealizační zkušenost je velmi bolestná, ale může být rovněž cestou k hlubšímu spojení Srov. FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši, s FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši, s Srov. NOUWEN, Henri J. Našel jsem domov, kapitola Na cestě za smyslem, s

19 2 Konkrétní cesta hledání smyslu života Člověk je učedník bolest jeho mistr, a nikdo se nezná, dokud sám netrpěl. Je to tvrdý zákon, ale svrchovaný, starý jak svět, a osud, že musíme přijmout křest neštěstím, a za tuto smutnou cenu se musí všechno koupit. Alfred de Musset 2.1 Na cestě psychického vývoje Výchozím bodem na cestě ke smyslu života je především zdravě probíhající psychický vývoj. Lze předpokládat, že lidé, kteří čerpají ze škály po sobě jdoucích harmonických rodových zkušeností po několik generací, nemají s hledáním smyslu svého života až takové problémy a proto se jimi v této práci tolik nezabývám. Lidé většinou potřebují pro svůj vývoj informace pro ně srozumitelné, pochopitelné a na jejich život aplikovatelné. I v dnešní době je aktuální leckteré dílo Jana Ámose Komenského, který právě přes všechna příkoří ve svém životě hledal odpovědi po smyslu života nejen pro sebe, ale také pro možnost dopomoci k nim ostatním. Viděl, že nelze jednat bez ohledu na druhého, naopak vzájemnou podporou se naše možnosti rozšiřují. Ve svých knihách klade otázky jako: Co je to lidskost? Jak se buduje vůle? Kterak učinit, aby člověk nejen věděl dobré, ale také chtěl dobré a také dobré činil, i když se nikdo nedívá? Ve svých knihách poukazuje na vývoj od sebezaměření k přesahu sebe sama. Nápravu věcí lidských vidí v proměně srdce. Je to záležitost každého jednotlivce. Člověk se musí zbavit všech věcí, které nepřinášejí naději a spoléhat se na Boha. K tomu přidává ještě didaktické a všenápravné věci, připomíná nejen pevné spoléhání se na Boha, ale také snahu sám se sebou a světem něco dělat. A v tomto kontextu má člověk nalézat smysl Čerpáno z rozhlasového vysílání TWR , rozhovor s Janem HÁBLEM, kazatelem církve českobratrské z Ústí nad Labem, který napsal knihu o Komenském Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského 19

20 K důležitosti výchovy lze ještě poznamenat řadu věcí, například, že některé výroky a jednání rodičů se do dítěte otisknou jako nezamýšlená pečeť, které se pak jen těžko zbavuje. Dospělí, pro něž je životní cesta nesnadná a potýkají se s těžkostmi z dětství, sice potřebují se od sebe distancovat a neutápět se v sebelítosti a přílišném sebepozorování, ale zároveň nejsou schopni přesahu. Pokud nerozluštíme, co se v nich skrývá a jak to uchopit, aby byli uzdraveni do té míry, do jaké je to možné, nelze se jimi nezabývat a nelze pokročit dál na cestě vývoje. Po celé věky se lidé pokoušejí pochopit a popsat tuto duchovní sílu. Každá generace ví o její přítomnosti a pociťuje její moc. Přesto každý popisuje její velkolepost jinak. 36 Tento duch v nás má slabý hlas, takže ho lze přehlížet. Když nutíme děti, aby svůj vnitřní hlas neposlouchaly, začínají vykazovat narušené chování (je ovšem nutné, aby to, co je pro ně vhodné poslouchat, byl opravdu ten vnitřní hlas a ne sobectví). Velmi sporadicky tento vnitřní hlas zaslechnou lidé, kteří denně zápasí o přežití. Bludný kruh chudoby je důsledkem trendu nevidět nic než svůj vlastní život a nepřijmout lidi kolem sebe jako své bližní tím jim ani nedat prostor k rozvoji pokud je člověk ve výsadě úspěšnosti a neuvědomuje si, že všichni žijeme v jednom společenství. Má-li on sám přílišný nadbytek, někde se musí nedostávat. Zda by měl naslouchat svému vnitřnímu hlasu, aby učinil svůj život smysluplnějším tím, že se bude podílet na umožnění zaslechnout svůj vnitřní hlas těmi, kteří pro nedostatek museli svůj hlas umlčet.37 U lidí, kteří nemají odvahu reagovat v přítomnosti na výzvy života, přijdou obtíže později, avšak v případě, že je naprosto přehlížejí, se trápení přesune na další generaci. To se dá spolehlivě aplikovat i na umlčeného vnitřního ducha, protože i tento způsob zacházení s vnitřním duchem se v rodině předává. Kde je slyšen, je rozvíjena tvořivost, daří se uskutečňovat různé sny. Kde se po generace umlčuje, většinou vládne beznaděj, 36 WEST, G. Kenneth. Dobrodružství psychického vývoje, kapitola Vnitřní duch, s. 20 Pozn.: Židé například viděli tohoto vnitřního ducha jako vítr v nitru člověka, proto se při znamení pokoje navzájem políbili. 37 Srov. WEST, G. Kenneth. Cit. d., kapitola Chudoba, hlad, lhostejnost, s

21 rezignace, vše se předem vzdává, případně se dopředu hledají možné potíže a smysl života se jeví jako cosi nesplnitelného.38 Výzvy života mají vést k proměně. Proměněný člověk se začne zaujatě ptát po smyslu života, chce prožívat intenzivněji své vztahy, své vymazané dny intenzivně je může prožívat i zdánlivě nejméně aktivním způsobem změnou postoje v situaci, kdy jiná možnost není uskutečnitelná.39 Lidé, kterým se nezdařilo včas si vybudovat svou vlastní identitu, případně v osobním životě čelí obrovským překážkám, si často nedokážou vážit sebe ani ostatních, nedokážou účinně kormidlovat loď svého života a předávat správné mapy svým dětem. Jak rozdílné mohou být vývojové mapy, velmi výstižně ukázal Erik Erikson ve svých všeobecně známých vývojových stádiích:40 důvěra versus nedůvěra samostatnost versus pocit studu iniciativa versus pocit viny pracovitost versus pocit méněcennosti Která část příslušného stadia to bude, hodně záleží na tom, kdo a jakou generační mapu předává vyvíjejícímu se člověku. Například nešťastný a bezmocný rodič vychová nešťastné, bezmocné dítě, poznamenává Bernie Siegel.41 Toto pravidlo platí ve většině případů, i když ne zcela, některé děti navzdory jakýmkoli okolnostem mají zřejmě tak silného vnitřního ducha, že dokážou být přese všechno v životě úspěšné a žít jej smysluplně. Lze tedy říci, že i přes všechna bádání dosud člověk zdaleka neobjevil 38 Srov. WEST, G. Kenneth. Cit. d., s Pozn.: Někdy je důležitá změna postoje i v obyčejné situaci dnešní svět vidí rozhodnutí věnovat se rodině a rezignovat na další čas na profesní vývoj jako společenský propad chce-li žena ustát tuto situaci, je zapotřebí, aby ona i její blízcí naopak brali toto rozhodnutí jako hrdinský výkon navzdory okolnostem a důsledkům 40 Srov. WEST, G. Kenneth. Dobrodružství psychického vývoje, kapitola Dobrodružství rodičů: cesty budoucích hrdinů, s WEST, G. Kenneth. Dobrodružství psychického vývoje, kapitola Chudoba, s

22 způsob, jakým se tyto záležitosti dějí, přestože má na to mnoho vysvětlení a různých teorií. Carl Rogers říká: Ve sklepě rostou klíčky brambor směrem ke světlu 42 Cesta lidí, vyrůstajících za těchto podmínek, je mnohem obtížnější, ale může vést vysoko ke slunci. Rodičovství je jedna z dovedností, která se neučí na žádné škole, pouze se generačně předává, a přesto může velmi ovlivňovat světové dění. Je to záležitost, v níž se klade větší důraz vystavět zdravé základy pro pozdější stavbu života. Rodiče, kteří umí povzbuzovat, naslouchají snům a nadějím svých dětí. 43 Naopak přílišná kritika zabíjí iniciativu, zabíjí odvahu. Pokud jsou pak mladí lidé příliš neúspěšní, potřebují zachránce, který jim hodí lano a vytáhne je ke svobodě objevit svého skutečného vnitřního ducha. Pokud se to nestane, propadají se do většího ponížení. Společnost je nebere a neptá se proč a za co platí, proč se jim nedaří být úspěšní. Vnitřní duch dítěte a případně i mladého člověka prospívá pouze v situaci, kdy jej druzí uznají a pečují o něj. 44 Často stačí jeden dospělý, který dítěti či mladému člověku věří, naslouchá, povzbuzuje ho a nijak nesnižuje jeho názory, byť i nezralé. Nevystupuje jako neomylný, nechybující, se správnými názory a ví vše dopředu. Jeden dospělý může představovat celou hranici mezi úspěchem a neúspěchem v životě dítěte. 45 Mnoho dospělých je zasaženo zklamáním ze svého života a pak hledají rovnováhu v působení na své děti. Bohužel, málo dětí se rozvíjí, když na sobě nesou zodpovědnost za emoční rovnováhu svých rodičů WEST, G. Kenneth. Cit. d., kapitola Duchovně chudí rodiče, s WEST, G. Kenneth. Cit. d., kapitola Povzbuzení: palivo pro ducha, s Srov. WEST, G. Kenneth. Cit. d., kapitola Hrdinové jako zastánci, s WEST, G. Kenneth. Cit. d., kapitola Hrdinové jako zastánci, s WEST, G. Kenneth. Cit. d., kapitola Střední dospělost, s

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

VINA. Marta Kocvrlichová

VINA. Marta Kocvrlichová TRITON VINA Marta Kocvrlichová VINA MARTA KOCVRLICHOVÁ TRITON Marta Kocvrlichová VINA Autorka: Mgr. Marta Kocvrlichová Psychiatrická klinika, FN OLOMOUC Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována,

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Motivace pro práci v

Motivace pro práci v Motivace pro práci v pomáhaj hajících ch profesích a spolupráce v týmu PhDr. Pavla Doležalov alová PhDr. Jiří Broža Neurotický projev/struktura Přirozená součást st každého tvořiv ivého člověka Určit itá

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole?

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Dobré znalosti cizích jazyků jsou v dnešním globalizovaném světě důležitou podmínkou bezproblémového vzájemného soužití národů a jejich vzájemné

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Psychologie a sociologie Úvod

Psychologie a sociologie Úvod Psychologie a sociologie Úvod Vlastnosti vrozené a získané. Osobnost, její biologické kořeny. Fyzický a psychický vývoj. Primární socializace. PaS1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více