UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské výchovy Cesta hledání smyslu života u Pavla Švandy (Pavel Švanda and His Search for the Meaning of Life) DIPLOMOVÁ PRÁCE Vypracovala: Jaroslava CÝRUSOVÁ Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petra SOBKOVÁ Olomouc

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jen citované prameny uvedené v seznamu literatury. V Olomouci dne: 2..

3 Poděkování: Děkuji Mgr. Petře Sobkové za laskavé a erudované vedení mé práce, ochotu, trpělivost a povzbuzující přístup. Děkuji též Prof. Vladimíru Smékalovi za poskytnutí informace a všem, kteří mě podporovali a nějak přispěli při vyplňování dotazníků a shromažďování podkladů. 3

4 Obsah Úvod Teoretická část Hledání smyslu života Obecný a osobní smysl života Filozofie a smysl života Psychologie a smysl života Humanistická psychologie Existenciální psychologie Otázky po smyslu života Konkrétní cesta hledání smyslu života Na cestě psychického vývoje Obtíže při hledání smyslu života Překážky na cestě hledání smyslu života Deprivace jako zátěž při hledání smyslu života Potřeba potvrzení Utrpení a smysl života Smysl utrpení Svoboda a odpovědnost člověka Viktor Emanuel Frankl a jeho žáci Viktor Emanuel Frankl zakladatel logoterapie Logoterapie Noogenní neuróza Logoterapeutická technika paradoxní intence Bůh a člověk hledající smysl Žáci V. E. Frankla Elisabeth Lukasová Alfried Längle Vladimír Smékal Praktická část Pavel Švanda Životní data Pavla Švandy Pavel Švanda z pohledu blízkých

5 4.3 Ten, který odmítl zlatou střední cestu Pavlovy zápisky Realizace životních hodnot u Pavla Švandy Smysl života Pavla Švandy v souvislosti s tezemi o smyslu života Anketa Závěr Anotace Klíčová slova Bibliografie Přílohy

6 Úvod Tato diplomová práce má vytyčené téma hledání smyslu života u Pavla Švandy. S vědomím, že není zdaleka možné toto hledání jednoznačně vidět jako jediné možné a s ohledem na to, že smysl života nalézá nejlépe konkrétní člověk sám, je tento pokus alespoň určitou připomínkou událostí, které se snadno zapomínají. Tak i Pavel Švanda není v současnosti příliš známou osobností a přesto smysl jeho života může být cennou připomínkou nejen dějinnou, ale především připomínkou nutnosti cesty za smyslem života a pravdivosti jejího hledání. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je sestavena ze tří kapitol. První kapitola pojednává o smyslu života z pohledů filozofie a psychologie, rozebírá pojem smysl života. Opírá se o pohledy různých představitelů uvedených vědních oborů. Druhá kapitola se věnuje konkrétní cestě hledání smyslu života, jejímu vývoji a zejména obtížím a překážkám, které mohou tuto cestu různě ohrožovat. Třetí kapitola je zaměřena na zakladatele logoterapie V. E. Frankla a jeho žáky. Část praktická se věnuje konkrétním aplikacím Franklovy teorie na život Pavla Švandy, průběhu jeho života, zabývá se Švandovými zápisky, ze kterých vyvozuje právě hledaný smysl a také zjišťuje, nakolik je současná mládež ve věku Pavla Švandy oslovena pojmem smysl života, zda jde o něco, co chtějí nalézat, co je zajímá a co je i na životě Pavla Švandy může oslovit. Tato diplomová práce chce především zachytit průběh života vedoucího ke smyslu, aby nebyl zcela zapomenut, protože jeho vyústění přímo vybízí k zachování vzpomínek na konkrétního jedince. 6

7 1 Teoretická část Rozum člověka formuje, cit ho vede. J. J. Rousseau 1. 1 Hledání smyslu života Hledání smyslu života není záležitost jednorázová, konečná a jednoduchá jako matematický úkon s jasným výsledkem. Hledání smyslu života je opravdovou cestou, snahou o orientaci ve veškerém dění, které člověka více či méně zasahuje a kterému musí nějakým způsobem čelit a odpovídat. Jak píše Frankl ve své knize Člověk hledá smysl nelze na tuto otázku po smyslu odpovědět obecně. V podstatě je méně důležité hledat smysl života jako takový, ale naopak hledat originální a konkrétní smysl každého člověka v jeho jedinečném, nenahraditelném a neopakovatelném poslání. Každý má svůj úkol, který nikdo jiný nemůže splnit tak jako on, byť by to tak zdánlivě v lidské společnosti nevypadalo. Nikdo nemůže být nikým nahrazený a ničí život není opakovatelný, stejně tak jako jedinečný úkol určitého okamžiku. Každá tato chvíle je výzvou k rozhodnutí a jednání, k řešení určitého problému. Je otázkou po smyslu života, kterou ovšem neklademe my životu, ale život nám. Tyto odpovědi na každodenní otázky, na každodenní rozhodnutí jsou tím, co ke smyslu života vede. Je to převzetí vlastní zodpovědnosti ve zcela konkrétních situacích a jimi daných úkolech.1 V odpovědnosti vidí logoterapie podstatu lidské existence. 2 Frankl byl psychoterapeutem, který se zabýval otázkou smyslu života, vycházel z tvrdé a nelítostné životní zkušenosti, kdy tváří v tvář smrti musel smysl svého života uvidět v krizi koncentračního tábora. Musel zahlédnout tento smysl života i v žití těch bližních, kteří z jakýchkoli důvodů smrtící mašinerii nepřežili. Tento svůj otřesný zážitek proměnil v uzdravující psychoterapeutický směr logoterapii. Proto jeho pohled na 1srov. FRANKL, Viktor Emanuel. Člověk hledá smysl úvod do logoterapie, s FRANKL, Viktor Emanuel. Cit. d., s. 72 7

8 hledání smyslu života může být i výchozím bodem k hledání smyslu života dalších lidí a v našem případě i v hledání smyslu života u Pavla Švandy. 8

9 1. 2 Obecný a osobní smysl života Jestliže dnešní svět trpí existenciální frustrací, nejde o fenomén několika posledních let, kdy se život v závislosti s technickým pokrokem zrychluje, mění se životní podmínky a jsou kladeny větší nároky na flexibilitu každého jedince, aniž by se rozhodující vrstva společnosti ptala na jeho možnosti. Člověk vržený do života, hledající smysl své existence a tápající přes úskalí existenciální frustrace zde byl už od dob Franklova bádání a nepochybně i dávno předtím, jen se tento jev nepodroboval natolik vědeckým zkoumáním a nebyl tak častý. Výjimečné a vyzdvihované osobnosti jsou zajisté v historii lidstva velmi přínosné. Avšak mnohý, zdánlivě příliš obyčejně žijící člověk, natož člověk životně značně neúspěšný, těžko může vidět sám na sobě oblasti života, ve kterých by byl jedinečný, nenahraditelný a osobitý. Zejména, když postoj společnosti spíše dokazuje nahraditelnost každého jednotlivce než jeho výjimečnou originalitu. O trýznivé otázce po smyslu života mluví i Frankl ve své knize Lékařská péče o duši.3 Neméně důležitou je pro Frankla i otázka odpovědnosti za ostatní člověk není osamělý, aby se jeho svoboda nedotýkala i svobody druhého. K odpovědné svobodě je nutno dorůstat a lze ji považovat za celoživotní úkol, protože nikdy člověk není dostatečně hotový a zralý, aby nemohl pokročit opět dál. I v případě zpochybňování smyslu života lze stále ještě uvažovat o lidském výkonu, kdy člověk již nepřijímá nabídku smyslu nekriticky a bez otázek.4 Pouze člověk, který naprosto postrádá smysl svého života natolik, že i při vynaloženém úsilí není schopný ho nalézt, se často uchyluje k radikálnímu řešení a je smutné, že často by stačila malá pomoc z okolí a vstřícnost daného člověka, aby byl smysl jeho života ozřejměn.5 Ve vzpomínkové knize A přesto říci životu ano Frankl uvádí: Vždy jsem si myslel a také jsem to říkal, že člověk ví obvykle až po pěti nebo deseti letech, k čemu bylo to nebo 3Srov. FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši, s Srov. FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši, s. 89 9

10 ono v jeho životě dobré. Koncentrační tábor mě poučil lépe. Už po pěti nebo deseti minutách jsme tam často věděli, k čemu bylo to nebo ono dobré. 6 Člověk často poznává své skutky až po uskutečnění a v té chvíli nemůže už měnit proběhlý život podle nynějšího stupně znalosti, což může vést jak k frustraci nad nesprávnými rozhodnutími a tím i nesprávnému smyslu, tak i k získání nového pohledu, zostřeného dřívějšími nezdary, který je však zaměřen na současné možnosti. Z minulosti člověk vyvozuje důsledky pro přítomnost (do té míry, do jaké je to možné, učí se od ní, avšak nenechává se zdeptat a neztrácí ze zřetele naplnění smyslu dalším jednáním). Konečnou otázkou je, zda smrt může zrušit smysluplnost života. Tato otázka zaznívá ve Franklově knize Lékařská péče o duši a Frankl vychází ze zkušenosti koncentračního tábora. Odpovídá na ni podobně jako Karel Čapek ve svém díle o nesmrtelnosti7 kdybychom byli nesmrtelní, mohli bychom odsunovat každé jednání donekonečna, vytratila by se odpovědnost se zřetelem k pomíjivosti a jednorázovosti. Právě fakt, že jednou budeme listovat na konci života ve své knize života a je pro nás důležité, aby tato kniha nesla v sobě poselství smyslu, nám dává nahlížet na pomíjivost dní a naši zodpovědnost za ně jako na základní životní úkol.8 5 Poznámka: V rámci přednášek na teologické fakultě jsme mohli vyslechnout přednášku MUDr. Violy Svobodové, která uváděla i konkrétní zkušenosti při práci v hospici. Její pacient mladý muž, se zdál smířený se svou nemocí a jejím průběhem, avšak přesto tu něco zůstávalo nevyřešeno. Neseznámil s touto skutečností svou matku. Když ji po domluvě s lékařkou vybídli, aby syna v hospici navštívila, mluvila s ní nejprve lékařka a slyšela od ní jen spoustu pochvalných slov na syna. Setkání matky a syna proběhlo (alespoň zdánlivě), bez větších emocí, které se však dostavily až po matčině odchodu, kdy lékařka cítila naléhavou potřebu pacientovi sdělit vše, co od matky vyslechla. Mladý muž se neubránil pláči, žasl nad jejími slovy, nemohl jim uvěřit. Reagoval na to sdělením, že vůbec netušil, jaký pohled na něj matka má. Cítil se pro ni přítěží, protože jej vychovávala sama a zdálo se mu, že ať se jí snaží její úsilí vynahradit sebevíc, je vše nedostačující. Najednou pocítil jak sám řekl že jeho život má smysl. Takto reagoval zejména poté, co mu matka poprvé v životě (na doporučení lékařky) sama řekla všechny pozitivní věci, které si o něm myslela. Domnívala se, že syn sám vycítil její lásku, ale nebylo tomu tak. 6 FRANKL, V. E. A přesto říci životu ano, s ČAPEK, Karel, Věc Makropulos 8 Srov. FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši, kapitola Homeostatický princip a existující dynamika, s

11 S konečností života souvisí i skutečnost, že život buď má smysl a podrží si jej nezávisle na délce života anebo nemá smysl a nebude jej taky mít, i kdyby trval neomezeně dlouho. Tak jako světlo má smysl, pokud něco osvětluje a není podstatné, jak dlouho, ale jak účinně. Světlo samo o sobě, tak jako život sám o sobě se nestává smysluplným. Velmi povzbuzující je Franklova věta: Kdybychom byli všichni lidé dokonalí, pak by byli navzájem stejní, a kterýkoli z nich by byl tedy nahraditelný kterýmkoliv libovolným zástupcem. Právě z nedokonalosti člověka však vyplývá nepostradatelnost a nezaměnitelnost každého jednotlivce, neboť jednotlivec je sice nedokonalý, ale každý je nedokonalý svým způsobem. Jednotlivec není všestranný, nýbrž jednostranný a tím jedinečný. 9 Jaká osvobozující slova pro řadu lidí, kteří nevidí smysl svého života právě pro pocity méněcennosti, nedokonalosti, a neschopnosti obsáhnout více oblastí života. Málokdy uslyší, že v tomto právě tkví jejich jedinečnost, protože tento pohled svět příliš nepreferuje. A přitom lidem otevírá nové možnosti odpovědí na tázání se po smyslu žití. Jedinečnost člověka pak zapadá do mozaiky celku lidské společnosti bez celku není ani jedinečnost dostatečně patrná. Smysl individuality se naplňuje teprve v pospolitosti. 10 Pospolitostí ovšem není míněna tzv. masa, ve které se člověk zbavuje individuální odpovědnosti a stává se odosobněnou bytostí FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši, kapitola Pospolitost a masa, s FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši, kapitola Pospolitost a masa, s Poznámka: Z tohoto důvodu je nepřijatelná kolektivní odpovědnost ve smyslu např. všichni Němci jsou zodpovědní za II. světovou válku, protože osobní odpovědnost nesouvisí s národností. 11

12 1.3 Filozofie a smysl života Obecný a osobní smysl života rozlišuje spíše filozofie nežli psychologie, kde toto rozdělení nebývá příliš časté.12 Začněme Kierkegaardem jedním z velkých myslitelů 19. století. Podle něj být sebou není tedy člověku jednoduše dáno, nýbrž je to úkol, jehož splnění je uloženo jeho svobodě. Člověk může vědomě nebo nevědomě míjet své já a Kierkegaard to označuje jako zoufalství a ve spise Nemoc k smrti popisuje různé formy, jak člověk může nechtít být sám sebou.13 Husserl zase vidí moderní krizi smyslu a východisko z této krize může přinést jedině fenomenologie, která ukáže, jak se svět našeho života vytváří z výkonů transcendentální subjektivity.14 U Jasperse to, čím člověk může být, ještě není dáno v jeho čistě empirickém bytí zde (Dasein), nýbrž je to úkol, který musí splnit ve své svobodě. Existence (=bytí sebou), je proto u Jasperse vše to, co bytostně vytváří mé já. Jaspers vnímá, že existence též nedospívá výhradně k sebeuskutečnění, nýbrž vyžaduje druhého. Ohromný význam tak získává komunikace.15 Jaspers, kterým byl Frankl velmi ovlivněn, říká, že pokud se rozhodujeme svobodně a uchopujeme svůj život naplněný smyslem, přichází uvědomění, 12 Zatímco kosmický (obecný) smysl života znamená, že lidský život je součástí jakéhosi celkového obrazu (o tomto zajímavě hovoří podobenství o gobelínu, kde jednotlivé stehy vytvářejí nádherný celkový obraz), pozemský smysl se nachází v naplnění účelu konkrétního života jednotlivce. Tento pozemský smysl nemusí nutně souviset s nějakým plánem, jenž člověka přesahuje a často zůstává ne zcela prohlédnutelným tajemstvím, postupně se vyjevujícím. 13 Srov. KUNZMANN, Peter BURKARD, Franz Peter WIEDMAN, Franz. Encyklopedický atlas filozofie, s Srov. Encyklopedický atlas filozofie, s Srov. Encyklopedický atlas filozofie, s

13 že za sebe nevděčíme sami sobě, uvědomujeme si danost Boha transcendencí. Jde o život v důvěře a vztahu. Stáváme se sami sebou v krajních situacích, klíčovou šifrou k životu je ztroskotání, ve kterém člověk roste k plnosti v Bohu.16 Filozof Marcel hájí v rámci existenciální filozofie křesťanské hledisko. Účast na bytí se podle něj uskutečňuje v lásce, která se bezvýhradně otevírá druhému a navíc poukazuje k Bohu, jakožto k absolutnímu Ty.17 Na rozdíl od něj je Sartre ovlivněn marxismem a soudí, že povahou bytí je svoboda, neboť člověk nemůže jinak, než uskutečnit sebe sama, tj. učinit ze sebe to, čím je, je odsouzen ke svobodě. Svoboda je znicotnění bytí skrze rozvrh. Podle Sartra neexistuje žádný Bůh, který by člověku stanovil jeho podstatu. Člověk je uvržen v naprostou zodpovědnost za sebe sama. Také Sartre říká: Abychom poznali sami sebe, potřebujeme druhého. Sartre usiluje o spojení existencialismu s marxismem. Avšak kritizuje marxismus za to, že individuum podrobuje totálnímu cíli apriorní historické konstrukce.18 Filozof Buber, jehož stěžejním dílem je kniha Já a Ty, v tomto svém spisu říká: Člověk je o to osobnější, čím je v lidské dvojakosti jako bytosti silnější já základního slova Já-Ty Srov. TAVEL, Peter. Smysl života podle V. E. Frankla, kapitola Jaspers a Frankl, s Srov. Encyklopedický atlas filozofie, s Srov. KUNZMANN, Peter BURKARD, Franz Peter WIEDMAN, Franz. Encyklopedický atlas filozofie, s BUBER, Martin. Já a Ty, s

14 1.4 Psychologie a smysl života Halama uvádí, že otázka po smyslu života nebyla velmi často středem pozornosti psychologie.20 S tím souvisejí i kořeny psychologického uvažování o smyslu života, jež můžeme najít hlavně ve dvou psychologicko-antropologických proudech. Prvním proudem je existenciální filozofie a psychologie, která vychází z Kierkegaarda a Husserla a pokračuje Jaspersem, Marcelem a Sartrem. V psychologii našel tento proud odezvu kromě Frankla zejména v dílech Binswangera, Bossa a Maya.21 V této spojitosti lze uvést i rozdíl mezi Franklem a Maslowem. Frankl (poznal tvrdé životní podmínky) vidí smysl v sebetranscendenci, kdežto Maslow spíše v sebeaktualizaci Humanistická psychologie Člověk může být víc, než tím, kým je, ale jeho lidský potenciál je nutno rozvíjet a to především ve směru jeho lidské podstaty, jíž je svět duchovních hodnot. Tato možnost rozvoje, růst, je biologická danost vlastní všem vývojově vyšším živočichům, v bytí člověka jde tak o růst k větší dokonalosti. 23 To se uskutečňuje v souvislosti s orientací na svět lidských hodnot a zároveň to znamená zaměření na budoucnost, na životní perspektivy. 20 Srov. HALAMA, Peter. Teoretické a metodologické prístupy k problematike zmyslu života. Československá psychologie, 2000, roč. 44, č. 3, s KUNZMANN, Peter BURKARD, Franz Peter WIEDMANN, Franz. Encyklopedický atlas filozofie, s Srov. VEČEŘOVÁ, Pavlína. Zkoumání možných souvislostí mezi temperamentem a životním stylem, diplomová práce 23 NAKONEČNÝ, Milan. Obecná psychologie Sylabus přednášek, s

15 Tuto hodnotovou souvztažnost člověka zdůraznil již Frankl, podle něhož člověk je bytost hledající smysl života, proto nežije primárně z minulosti, ale pro budoucnost. 24 Právě toto zdůraznění smyslu života jeho hodnot vytvořilo z humanistické psychologie heterogenní hnutí, ke kterému mohou být řazeni představitelé logoterapie (Frankl), neopsychoanalýzy (Fromm) a existenciální psychologie (May). Přímo z humanistické psychologie se vyvinula transpersonální psychologie.25 Základní výhrady k humanistické psychologii jak uvádí Nakonečný se označují jako antropologické deformace, po vystoupení svých klasiků se stala u mnoha jejích představitelů více literaturou než vědou Existenciální psychologie Psychologický proud zabývající se otázkou smyslu života byl inspirován existenciální psychologií. Binswanger, švýcarský psychoanalytik, blízký spolupracovník Freuda, byl též ovlivněn existencionální filozofií Heidegera, Husserla a Bubera.27 Na Binswangera navázal Boss (na daseinanalýzu). Šlo o pokus doplnit psychoanalytickou metodu hlubším filozofickým porozuměním pro pacienta, snažící se 24 NAKONEČNÝ, Milan. Cit. d., s Srov. NAKONEČNÝ, Milan. Cit. d., s Srov. NAKONEČNÝ, Milan. Cit. d., s. 170 Poznámka: Toto lze z jiného úhlu pohledu vnímat jako výhodu než problém, protože se tím otevírá daleko širšímu okruhu lidí a je použitelná pro skutečný život, nezůstává vědeckou teorií. 27 Zdroj Wikipedia 15

16 zprostředkovat porozumění jeho situaci, konečnosti, smrtelnosti. Do českého prostředí přenesl jeho myšlenky Jiří Němec.28 May pojmenovává základní lidské motivy daimon. Jeden z jeho citátů zní: Pokud nevyjadřujete své vlastní originální ideje, pokud nenasloucháte svému vlastnímu bytí, zradili jste sebe sama. Nikdo se nestane plně lidským bezbolestně. 28 Zdroj Wikipedia 16

17 1.5 Otázky po smyslu života Lze konstatovat, že otázka po smyslu života, ať už vyslovená či nevyslovená, je vlastní pouze člověku. Z tohoto důvodu ani pochybnosti o smyslu života nepatří samy o sobě k patologickým projevům jako spíše ke specifickému výrazu lidského bytí jako takového, je tím nejlidštějším v člověku vůbec.29 Proto také může ve své naléhavosti člověka zcela zdolat, zvláště v období velké vnímavosti, jakým je puberta, případně jiná chvíle otevřená substancionální problematice lidského bytí a duchovního zrání. Probíhá v rámci boje především mladého člověka o sebe sama, o sebenalezení, sebeuchopení nebo sebepotvrzení.30 Lidské bytí je od počátků postaveno do historického prostoru, kam neodmyslitelně patří a je tímto vztahovým systémem v jistém, byť i nevyjádřitelném smyslu, určeno. Stejně tak člověk podléhá i diktátu hodnot, které má tvůrčím způsobem uchopit a realizovat. Otázky života po smyslu nejsou nikdy definitivně uzavřeny, nekončí obdobím dospělosti, ale přicházejí občas také osudově například následkem nějakého traumatizujícího zážitku.31 Nejsou patologické běžné pochybnosti, stejně jako celé duchovní utrpení člověka, který bojuje o obsah života. Právě utrpení, vyvolané zcela lidskou problematikou se stalo předmětem psychoterapie, která vychází z duchovna, která pomáhá tam, kde člověk potřebuje pomoc na cestě. Kde existují skutečně klinické příznaky, jde prostřednictvím logoterapie o poskytnutí obzvlášť pevné opory ( zábradlí ), které se duševně nejistý 29 Srov. FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši, s Srov. FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši, s. 44 V cit. d. k tomu Frankl uvádí příběh: Když jednou učitel přírodovědy prohlásil před třídou na nižší střední škole během vyučování, že život organismu, a tedy také člověka není konec konců nic jiného než proces oxidace, spalování, vyskočil náhle jeden z jeho žáků a vmetl mu do tváře vášnivou otázku: Ano, co však má potom celý život za smysl? Tento mladý člověk správně pochopil, že člověk existuje v jiném způsobu bytí než třeba svíčka, která tu před námi stojí na stole a hoří až do konce. 31 Srov. FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši, s

18 člověk může v případě naléhavé potřeby zachytit ke kompenzaci své nejistoty. Především jde o lidi, kteří ztratili duševní rovnováhu z vnějších důvodů (změny ve svém životě, ztrátě jistot, povinností). Člověk, jehož víra ve smysluplnost vlastního bytí zakolísá, náhle stojí jako bez opory, nedostává se mu žádných sil, aby mohl bezvýhradně žít. Tím se stává neschopným ustát v těžkých hodinách svého života rány osudu a kompenzovat je z vlastních zdrojů, protože mu schází určitý pevný bod, bránící naprostému otřesu.32 Z Franklova hlediska můžeme šířeji vidět, že: Ve své specifikaci jako psychoanalýza se psychoterapie snaží o to, aby se duševní stalo vědomým. Logoterapie se naproti tomu snaží, aby se vědomým stalo duchovní. Přitom se ve své specifikaci jako existenciální analýza snaží o to, přivést člověka zvláště k vědomí odpovědnosti jako substanciálního základu lidské existence. Odpovědnost vždy znamená odpovědnost vůči smyslu. 33 Otázky, které si člověk pokládá při hledání smyslu života, vyslovil i Henri Nouwen, který po kariéře uznávaného profesora odešel pomáhat tělesně a mentálně postiženým lidem. Ve své knize Našel jsem domov napsal, že po překročení věku padesáti let zjistil, že si také kladl otázku Co tady vlastně dělám a za čím se každý z nás žene? A vyvodil, že je to otázka po smyslu existence, která se zrodí v hloubi mysli, ale vychází z hledajícího srdce, a která nás vzdaluje od prostředí, v němž žijeme. Tato derealizační zkušenost je velmi bolestná, ale může být rovněž cestou k hlubšímu spojení Srov. FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši, s FRANKL, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši, s Srov. NOUWEN, Henri J. Našel jsem domov, kapitola Na cestě za smyslem, s

19 2 Konkrétní cesta hledání smyslu života Člověk je učedník bolest jeho mistr, a nikdo se nezná, dokud sám netrpěl. Je to tvrdý zákon, ale svrchovaný, starý jak svět, a osud, že musíme přijmout křest neštěstím, a za tuto smutnou cenu se musí všechno koupit. Alfred de Musset 2.1 Na cestě psychického vývoje Výchozím bodem na cestě ke smyslu života je především zdravě probíhající psychický vývoj. Lze předpokládat, že lidé, kteří čerpají ze škály po sobě jdoucích harmonických rodových zkušeností po několik generací, nemají s hledáním smyslu svého života až takové problémy a proto se jimi v této práci tolik nezabývám. Lidé většinou potřebují pro svůj vývoj informace pro ně srozumitelné, pochopitelné a na jejich život aplikovatelné. I v dnešní době je aktuální leckteré dílo Jana Ámose Komenského, který právě přes všechna příkoří ve svém životě hledal odpovědi po smyslu života nejen pro sebe, ale také pro možnost dopomoci k nim ostatním. Viděl, že nelze jednat bez ohledu na druhého, naopak vzájemnou podporou se naše možnosti rozšiřují. Ve svých knihách klade otázky jako: Co je to lidskost? Jak se buduje vůle? Kterak učinit, aby člověk nejen věděl dobré, ale také chtěl dobré a také dobré činil, i když se nikdo nedívá? Ve svých knihách poukazuje na vývoj od sebezaměření k přesahu sebe sama. Nápravu věcí lidských vidí v proměně srdce. Je to záležitost každého jednotlivce. Člověk se musí zbavit všech věcí, které nepřinášejí naději a spoléhat se na Boha. K tomu přidává ještě didaktické a všenápravné věci, připomíná nejen pevné spoléhání se na Boha, ale také snahu sám se sebou a světem něco dělat. A v tomto kontextu má člověk nalézat smysl Čerpáno z rozhlasového vysílání TWR , rozhovor s Janem HÁBLEM, kazatelem církve českobratrské z Ústí nad Labem, který napsal knihu o Komenském Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského 19

20 K důležitosti výchovy lze ještě poznamenat řadu věcí, například, že některé výroky a jednání rodičů se do dítěte otisknou jako nezamýšlená pečeť, které se pak jen těžko zbavuje. Dospělí, pro něž je životní cesta nesnadná a potýkají se s těžkostmi z dětství, sice potřebují se od sebe distancovat a neutápět se v sebelítosti a přílišném sebepozorování, ale zároveň nejsou schopni přesahu. Pokud nerozluštíme, co se v nich skrývá a jak to uchopit, aby byli uzdraveni do té míry, do jaké je to možné, nelze se jimi nezabývat a nelze pokročit dál na cestě vývoje. Po celé věky se lidé pokoušejí pochopit a popsat tuto duchovní sílu. Každá generace ví o její přítomnosti a pociťuje její moc. Přesto každý popisuje její velkolepost jinak. 36 Tento duch v nás má slabý hlas, takže ho lze přehlížet. Když nutíme děti, aby svůj vnitřní hlas neposlouchaly, začínají vykazovat narušené chování (je ovšem nutné, aby to, co je pro ně vhodné poslouchat, byl opravdu ten vnitřní hlas a ne sobectví). Velmi sporadicky tento vnitřní hlas zaslechnou lidé, kteří denně zápasí o přežití. Bludný kruh chudoby je důsledkem trendu nevidět nic než svůj vlastní život a nepřijmout lidi kolem sebe jako své bližní tím jim ani nedat prostor k rozvoji pokud je člověk ve výsadě úspěšnosti a neuvědomuje si, že všichni žijeme v jednom společenství. Má-li on sám přílišný nadbytek, někde se musí nedostávat. Zda by měl naslouchat svému vnitřnímu hlasu, aby učinil svůj život smysluplnějším tím, že se bude podílet na umožnění zaslechnout svůj vnitřní hlas těmi, kteří pro nedostatek museli svůj hlas umlčet.37 U lidí, kteří nemají odvahu reagovat v přítomnosti na výzvy života, přijdou obtíže později, avšak v případě, že je naprosto přehlížejí, se trápení přesune na další generaci. To se dá spolehlivě aplikovat i na umlčeného vnitřního ducha, protože i tento způsob zacházení s vnitřním duchem se v rodině předává. Kde je slyšen, je rozvíjena tvořivost, daří se uskutečňovat různé sny. Kde se po generace umlčuje, většinou vládne beznaděj, 36 WEST, G. Kenneth. Dobrodružství psychického vývoje, kapitola Vnitřní duch, s. 20 Pozn.: Židé například viděli tohoto vnitřního ducha jako vítr v nitru člověka, proto se při znamení pokoje navzájem políbili. 37 Srov. WEST, G. Kenneth. Cit. d., kapitola Chudoba, hlad, lhostejnost, s

21 rezignace, vše se předem vzdává, případně se dopředu hledají možné potíže a smysl života se jeví jako cosi nesplnitelného.38 Výzvy života mají vést k proměně. Proměněný člověk se začne zaujatě ptát po smyslu života, chce prožívat intenzivněji své vztahy, své vymazané dny intenzivně je může prožívat i zdánlivě nejméně aktivním způsobem změnou postoje v situaci, kdy jiná možnost není uskutečnitelná.39 Lidé, kterým se nezdařilo včas si vybudovat svou vlastní identitu, případně v osobním životě čelí obrovským překážkám, si často nedokážou vážit sebe ani ostatních, nedokážou účinně kormidlovat loď svého života a předávat správné mapy svým dětem. Jak rozdílné mohou být vývojové mapy, velmi výstižně ukázal Erik Erikson ve svých všeobecně známých vývojových stádiích:40 důvěra versus nedůvěra samostatnost versus pocit studu iniciativa versus pocit viny pracovitost versus pocit méněcennosti Která část příslušného stadia to bude, hodně záleží na tom, kdo a jakou generační mapu předává vyvíjejícímu se člověku. Například nešťastný a bezmocný rodič vychová nešťastné, bezmocné dítě, poznamenává Bernie Siegel.41 Toto pravidlo platí ve většině případů, i když ne zcela, některé děti navzdory jakýmkoli okolnostem mají zřejmě tak silného vnitřního ducha, že dokážou být přese všechno v životě úspěšné a žít jej smysluplně. Lze tedy říci, že i přes všechna bádání dosud člověk zdaleka neobjevil 38 Srov. WEST, G. Kenneth. Cit. d., s Pozn.: Někdy je důležitá změna postoje i v obyčejné situaci dnešní svět vidí rozhodnutí věnovat se rodině a rezignovat na další čas na profesní vývoj jako společenský propad chce-li žena ustát tuto situaci, je zapotřebí, aby ona i její blízcí naopak brali toto rozhodnutí jako hrdinský výkon navzdory okolnostem a důsledkům 40 Srov. WEST, G. Kenneth. Dobrodružství psychického vývoje, kapitola Dobrodružství rodičů: cesty budoucích hrdinů, s WEST, G. Kenneth. Dobrodružství psychického vývoje, kapitola Chudoba, s

22 způsob, jakým se tyto záležitosti dějí, přestože má na to mnoho vysvětlení a různých teorií. Carl Rogers říká: Ve sklepě rostou klíčky brambor směrem ke světlu 42 Cesta lidí, vyrůstajících za těchto podmínek, je mnohem obtížnější, ale může vést vysoko ke slunci. Rodičovství je jedna z dovedností, která se neučí na žádné škole, pouze se generačně předává, a přesto může velmi ovlivňovat světové dění. Je to záležitost, v níž se klade větší důraz vystavět zdravé základy pro pozdější stavbu života. Rodiče, kteří umí povzbuzovat, naslouchají snům a nadějím svých dětí. 43 Naopak přílišná kritika zabíjí iniciativu, zabíjí odvahu. Pokud jsou pak mladí lidé příliš neúspěšní, potřebují zachránce, který jim hodí lano a vytáhne je ke svobodě objevit svého skutečného vnitřního ducha. Pokud se to nestane, propadají se do většího ponížení. Společnost je nebere a neptá se proč a za co platí, proč se jim nedaří být úspěšní. Vnitřní duch dítěte a případně i mladého člověka prospívá pouze v situaci, kdy jej druzí uznají a pečují o něj. 44 Často stačí jeden dospělý, který dítěti či mladému člověku věří, naslouchá, povzbuzuje ho a nijak nesnižuje jeho názory, byť i nezralé. Nevystupuje jako neomylný, nechybující, se správnými názory a ví vše dopředu. Jeden dospělý může představovat celou hranici mezi úspěchem a neúspěchem v životě dítěte. 45 Mnoho dospělých je zasaženo zklamáním ze svého života a pak hledají rovnováhu v působení na své děti. Bohužel, málo dětí se rozvíjí, když na sobě nesou zodpovědnost za emoční rovnováhu svých rodičů WEST, G. Kenneth. Cit. d., kapitola Duchovně chudí rodiče, s WEST, G. Kenneth. Cit. d., kapitola Povzbuzení: palivo pro ducha, s Srov. WEST, G. Kenneth. Cit. d., kapitola Hrdinové jako zastánci, s WEST, G. Kenneth. Cit. d., kapitola Hrdinové jako zastánci, s WEST, G. Kenneth. Cit. d., kapitola Střední dospělost, s

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Rodinná terapie jako cesta ke svobodě

Rodinná terapie jako cesta ke svobodě Závěrečná práce Pražská psychoterapeutická fakulta Rodinná terapie jako cesta ke svobodě Motto: Neumím anglicky, ale nedávám za to vinu jiným. (Pablo Picasso) Jana Slavíková Květen 2006 2 Obsah: 1. Úvod

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE EVA ZACHAROVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, PROSINEC 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Vedoucí práce: Mgr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Marcel Horák. Smrt, strach a úzkost

Marcel Horák. Smrt, strach a úzkost Marcel Horák Smrt, strach a úzkost OBSAH PŘEDMLUVA... 4 ÚVOD... 5 1. CO JE SMRT... 6 1.1 VÝZNAM POJMU SMRT... 11 1.2 SMRT V ZÁKONĚ A DIAGNOSTIKA SMRTI... 13 2. DANOST SMRTI, JEJÍ VZNIK A PŘÍRODA... 15

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH 2012 ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH ANEB JAK DOBŘE VYCHÁZET S LIDMI Zaměstnanec v zátěžových situacích aneb jak dobře vycházet s lidmi 2012 Autor: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc. Informační brožura č.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Teorie a metody sociální práce PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Obsahové zaměření předmětu: Cílem je vymezení a porozumění základním pojmům

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

ZDENĚK HELUS. PSYCHOLOGIE pro střední školy

ZDENĚK HELUS. PSYCHOLOGIE pro střední školy ZDENĚK HELUS PSYCHOLOGIE pro střední školy NAKLADATELSTVÍ FORTUNA, PRAHA 1999 Zpracoval: prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. Lektorovali: PhDr. Miriam Malotínová, PhDr. Václav Mertin, PhDr. Petr Nesvadba,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ RODINNÝCH KONSTELACÍ KLIENTY DENNÍHO STACIONÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ Diplomová práce

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

DASEINSANALÝZA CESTA KE SVOBODĚ

DASEINSANALÝZA CESTA KE SVOBODĚ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ZA III. ROČNÍK Pražská psychoterapeutická fakulta DASEINSANALÝZA CESTA KE SVOBODĚ Zpracovala: Martina Klugerová Datum zpracování: 21/08/2009 Klíčová slova: svoboda, bytí, čas, autenticita,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential. Univerzita Karlova Filosofická fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential. Univerzita Karlova Filosofická fakulta Univerzita Karlova Filosofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Tereza Ježková Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential Katedra psychologie Vedoucí diplomové práce:

Více

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Magisterská diplomová práce Bc. Magdaléna Kaňovská Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více