Náhrada škody při porušení autorských práv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náhrada škody při porušení autorských práv"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Kolíně dne Tomáš Chrastil Děkuji JUDr. Jiřímu Matznerovi, Ph.D. za odborné vedení práce, jeho rady, pomoc a připomínky. 2

3 Anotace Téma diplomové práce náhrada škody při porušení autorských práv je velmi obsáhlé a pokusil jsem se jej v této práci co nejobšírněji popsat. Vzhledem k tomu, že jsem se tématem dlouhodobě zabýval, myslím si, že odkazující úprava v autorském zákoně v 40 odst. 4 je odkazem nanejvýše vhodným a logickým. Nevyvratitelná právní domněnka autorského zákona je také vhodným prostředkem k určení výše ušlého zisku. Úprava náhrady škody v občanského zákoníku je již dlouhou dobu naplňována právě jak teorií, tak praxí a myslím si, že vhodným způsobem. Ovšem vzhledem ke studiu tohoto tématu jsem si nemohl nevšimnout základního rozdílu mezi obecnou právní úpravou občanského zákoníku a úpravou odpovědnosti za škodu vzniklou autorovi zásahem do autorského práva, který spočívá právě ve skutečnosti, že ve vztahu k zásahu do autorského práva zákon nevyžaduje zavinění, ačkoliv v obecné úpravě občanského zákoníku je zavinění jedním z předpokladů náhrady škody. Tato diplomová práce shrnuje veškeré poznatky, které jsem při jejím zpracování učinil a především ukazuje podstatné rozdíly mezi úpravou obecnou a zvláštní, tedy kdy autorský zákon odkazuje ve své podstatě na obecné znění o náhradě škody občanského zákoníku. Annotation The topic of this thesis, damages for copyright infringement, is very extensive and this thesis describes it as broadly as possible. Given that I have dealt with the topic for a long time, I think that referring regulation in copyright law in Section 40, paragraph 4, is extremely appropriate and logical. The incontrovertible legal presumption of copyright law is also an appropriate means of determining the amount of lost profit. The adjustment of compensation in the Civil Code has been implemented for a long time both in the theory and practice. This is in my opinion appropriate. However, due to the study of this topic I could not miss the distinction between the general legislation and regulation of the Civil Code and the regulation of liability for loss or damage ensued to the author by the interference with the copyright, which rests precisely in the fact that the law does not require the fault in relation to the 3

4 interference with the copyright law, although in the general arrangement of the Civil Code, the fault is of one of the prerequisites of damages. This thesis summarizes all the information that I have achieved during its processing and shows significant differences between the general and specific regulation, that is, that the Copyright Act refers in essence to the general wording of the Civil Code damages. 4

5 Obsah Úvod... str.7 1. Úvod do autorského práva... str Předmět autorského práva. str Vznik a obsah autorského práva.. str Zásahy do práva na ochranu autorských práv str.19 Právní prostředky ochrany autorských práv... str.19 Veřejnoprávní ochrana autorských práv.... str.23 Porušování autorského práva tzv. softwarovým pirátstvím str Předpoklady náhrady škody v autorském právu... str Právní úprava odpovědnosti za škodu v autorském právu str Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku str Odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku. str Porušení právní povinnosti.. str Zásah do autorského práva.. str.37 Neoprávněné zásahy do autorského práva str.37 Mezinárodněprávní úpravy a úpravy Evropské unie. str Vznik škody. str.43 Výklad pojmu škoda. str.43 Pirátství a vznik škody.. str Porušení právní povinnosti a vznik škody str.48 Příčinná souvislost... str.48 Kritéria příčinné souvislosti. str Presumované zavinění.. str Předpokládané zavinění str Úmyslné zavinění. str Přímý úmysl. str Nepřímý úmysl.. str Nedbalostní zavinění.. str Vědomá nedbalost. str Nevědomá nedbalost. str Subjekty odpovědnosti za škodu str.58 5

6 7.4.1 Fyzické osoby str Právnické osoby str Stát a územní samosprávné celky v samostatné působnosti str Odlišnosti mezi obecnou a zvláštní úpravou str Zavinění str Výše škody str Úprava v novém občanském zákoníku.. str.63 Závěr str.65 Bibliografie.. str.67 6

7 Úvod Obsahem mé diplomové práce je téma náhrada škody při porušení autorských práv, srovnání a představení principů, zásahů a forem náhrad škod obecných a specifických, včetně judikatury k dané problematice. Vzhledem k té skutečnosti, že autorský zákon v souvislosti s náhradou škody ve svém ustanovení 40 odst. 4 odkazuje na úpravu občanskoprávní, je i tato diplomová práce ve větším rozsahu věnována občanskoprávní náhradě škody. Do autorského zákona se v současné technicky vyspělé době promítá i problematika tzv. softwarového pirátství, kterou jsem začlenil do této diplomové práce z důvodu jeho aktuálnosti vzhledem k danému tématu. Ovšem tématem této diplomové práce je především právě právo na náhradu škody ve spojení s porušováním autorských práv, kdy se pokusím o jeho co nejucelenější výklad dle četných pramenů a v této souvislosti jsem pro doplnění práce uvedl některá krátká pojednání o tzv. softwarovém pirátství. Autorská práva jsou souborem ještě širšího komplexu právních disciplín, která jsou označována jako práva duševního vlastnictví. Předmět úpravy autorského zákona je vyčleněn v 1 autorského zákona a v 10 a násl. autorského zákona se nacházejí ustanovení o tzv. dualistické koncepci, která obsahuje práva osobnostní a majetková, tímto se zabývám v úvodu této diplomové práce. Dále práce pokračuje ustanoveními konkrétních právních prostředků ochrany autorských práv a především ustanovením 40 odst. 4 autorského zákona, kdy s právem na náhradu škody jsou oprávněné osoby odkázány na obecné občanskoprávní ustanovení o náhradě škody a ze zřejmých důvodů jsem zařadil do této části práce ochranu veřejnoprávní a úvahu o problematice tzv. softwarového pirátství. Následující kapitola obsahuje předpoklady náhrady škody v autorském právu, ale také z praktického hlediska i předpoklady v právu občanském a obchodním. Nejpodstatnější část, která také upozorňuje na jeden z rozdílů úprav obecné a zvláštní je výše ušlého zisku. Koncem této kapitoly je celkové shrnutí porušení právní povinnosti a taktéž okolnosti vylučující protiprávnost. Ve čtvrté kapitole jsem po neoprávněných zásazích do autorského práva dle 43 až 45 autorského zákona, uvedl mezinárodně právní úpravy a úpravy Evropské unie, které souvisejí s autorským právem. Kapitola pátá vykládá pojem škody a uvedl jsem zde opět obecné úpravy předmětných zákoníků, ale také jsem se pokusil ukázat na konkrétním případu neadekvátnost ve výši náhrady škody. Následující kapitola 7

8 navazuje porušením právní povinnosti a vznikem škody, tedy kausální nexus a jeho důležitost v řízení o náhradu škody. Presumované neboli předpokládané zavinění dle úpravy dle 420 odst. 3 občanského zákoníku, řeší další kapitola a dále se pak zabývá jednotlivými formami zavinění. Předmět těchto dvou kapitol lze bezpochyby také aplikovat na porušování autorských práv v tzv. softwarovém pirátství. Závěrečná kapitola shrnuje veškeré poznatky, které jsem v této práci učinil a ukazuje podstatné rozdíly mezi úpravou obecnou a zvláštní, tedy kdy autorský zákon odkazuje ve své podstatě na obecné znění o náhradě škody občanského zákoníku, ale je třeba zdůraznit, že v ustanovení těchto dvou právních úprav se nacházejí dva podstatné rozdíly. Není bez zajímavosti, že na úplný konec diplomové práce ještě uvádím ustanovení o náhradě škody, která obsahuje návrh nového občanského zákoníku. Cílem této práce nebylo dospět k novému řešení, které by ukazovalo změny v autorském právu nebo právu občanském, ale seznámit čtenáře se základními znaky tohoto velice zajímavého a obsáhlého institutu. 8

9 1. Úvod do autorského práva Na úvod této práce se zaměřím na obecný pojem autorského práva a na jeho funkci ve společnosti, tak i na příbuzné právo osobnostní, tedy ochranu osobnosti. Dále je nutné uvést specifikaci díla jako takového dle zákonné úpravy, odlišit úpravu průmyslově-právní a již na začátek této práce uvést, že autorský zákon jako soukromoprávní předpis obsahuje převážně dispozitivní (doporučující) právní normy a v jakých případech naopak obsahuje normy kogentní (donucující). Pro informaci, která je pro všeobecný přehled o daném tématu potřebná ještě uvádím v závěru této kapitoly zásadu teritoriality a její uplatnění právě v právu autorském. V podkapitole 1.2 jsem věnoval pozornost tzv. dualistické koncepci, která rozděluje autorská práva na práva osobnostní a majetková, přičemž na závěr tohoto celku jsem uvedl změnu v délce trvání majetkových práv. Úvodem bych chtěl upozornit na cíl své práce, kterým má být dosaženo jasného, přesného a uceleného popisu autorského práva z oblasti práva soukromého i veřejného s ohledem na zásahy do autorského práva a následné náhradě škody, ale také upozornit na velice aktuální problematiku tzv. softwarového pirátství, ke kterému se vracím po úvodním výkladu ve většině kapitol. Tyto zásahy do autorských práv jsou v době dynamického a rychlého rozvoje digitálních technologií velmi viditelné, především ve společnosti současné mladší generace, která velmi snadno využívá metod jako je upload, sdílení, stahování, blogy, camcording apod., přestože se jedná o porušování autorského práva s případnými i trestněprávními následky. 1.1 Předmět autorského práva Právo autorské upravuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon (dále jen autorský zákon). Tento autorský zákon nahradil předchozí český zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Autorský zákon je z hlediska českého ústavního řádu jedním z mnoha obyčejných zákonů, kterými je provedena Listina základních práv a svobod, resp. i jiné předpisy ústavního řádu, zejména Ústava v užším smyslu. Pokud jde o právo 9

10 autorské a o práva výkonných umělců, jakožto o práva tvůrčí, jedná se o provedení čl. 34 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Tento článek stanoví veřejné subjektivní právo každého tedy i cizince bez ohledu na vzájemnost k výsledkům tvorby. Jedná se o kulturní lidské právo k výtvorům, včetně výtvorů technických. Autorský zákon provádí též čl. 11 Listiny základních práv a svobod, který stanoví veřejné subjektivní právo každého tedy opět i cizince bez ohledu na vzájemnost vlastnit majetek. Toto právo se týká jakéhokoli druhu majetku, tedy i majetku nehmotného. 1 Autorské právo je jednou ze specifických oblastí širšího komplexu právních disciplín označovaných souhrnně jako práva duševního vlastnictví. Tato svébytná disciplína rovněž úzce souvisí s oblastí občanskoprávních vztahů a ve vztahu k občanskému zákoníku je třeba autorský zákon chápat jako lex specialis. Obecně je pojem autorského práva chápán a vykládán ve dvojím smyslu, a to objektivním a subjektivním. Ve smyslu objektivním jej chápeme jako soubor právních norem upravujících společenské vztahy vznikající z tvorby a společenského uplatňování literárních, vědeckých a uměleckých děl souhrnně označovaných jako díla autorská. Z širšího hlediska se nejedná pouze o právní normy obsažené v autorském zákoně, ale můžeme sem zahrnovat i řadu dalších norem obsažených v jiných právních předpisech, které rovněž regulují výše uvedenou kategorii právních vztahů. Pokud hovoříme o kategorii autorského práva v subjektivním smyslu, pak pod tímto pojmem rozumíme oprávnění, která autorovi vznikají a která může realizovat ve vztahu k jím vytvořenému dílu. 2 Za předmět autorského práva v objektivním smyslu považujeme díla literární, vědecká a umělecká. V této podobě jsou v nejširším smyslu vyjádřeny a zachyceny základní hodnoty lidské kultury od nejjednodušších prehistorických výtvarných projevů až po nejkomplikovanější tvůrčí postupy za použití technicky náročných vyjadřovacích prostředků, které do značné míry podmiňují samotný vznik a existenci některých specifických druhů autorských děl. 3 Již ze své podstaty je pochopitelně každé dílo výrazem osobnosti svého autora, ale každý tvůrce zároveň ve své osobité autorské činnosti vychází z širšího kontextu kulturního povědomí a kulturních souvislostí daného prostředí a dané doby. V tomto 1 Telec I., Některé základní a obecné otázky nového českého autorského zákona (prvá část). Bulletin advokacie č. 2/2001, str Knap. K., Autorský zákon a předpisy související. Komentář. 6. vydání. Linde Praha 1998, 588 s. str Knap. K., Autorský zákon a předpisy související. Komentář. 6. vydání. Linde Praha 1998, 588 s. str

11 smyslu také autor vychází a čerpá z kulturní úrovně dosažené v minulosti a v současnosti a zároveň dává svůj tvůrčí přínos jako jeden z možných zdrojů inspirace pro tvorbu jiných autorů v současnosti či budoucnosti. Z logiky věci vyplývá, že realizovat toto společenské poslání mohou pouze díla, která jsou vyjádřena v objektivní smyslově vnímatelné formě a která jsou jako taková sdělitelná navenek a která tak cestou smyslového vnímání mohou působit na příjemce. 4 Jednotlivé tvůrčí a netvůrčí činnosti vykonávané při vzniku, realizaci a společenském uplatnění díla se navzájem podmiňují a ke konečnému výsledku, který je smyslem tvůrčího procesu, nemůže v mnoha případech dojít bez spolupůsobení a součinnosti všech složek. Nemůže tedy existovat autor bez nakladatele a stejně tak nakladatel bez autorů a tím méně by mohly fungovat složitější vztahy při tvorbě audiovizuálních děl. Pojem autorskoprávní ochrany nelze tedy pouze zúžit na ochranu práv autorů. Cílem autorskoprávní ochrany by tedy měla být efektivní a účinná právní ochrana oprávněných morálních a materiálních zájmů autorů, ale také ostatních subjektů, které se účastní na tvorbě, realizaci a společenském uplatňování děl, která jsou výsledky duševní tvůrčí činnosti autorů jako zcela specifické skupiny. Vedle práv k výkonu výkonné umělce je autorskému právu velice blízké i právo na ochranu osobnosti upravované občanským zákoníkem v 11 až 16. Tato příbuznost se jeví nejvýrazněji v oblasti subjektivních práv, pokud se jedná o právo na ochranu osobnosti ze strany jedné a o jemu velmi příbuzná osobní práva autorská ze strany druhé. Autorské právo stejně jako právo na ochranu osobnosti je svojí podstatou právem osobnostním. Tak jako jsou jednotlivé složky osobnosti fyzické osoby vázány na danou konkrétní osobnost, je autorské dílo odrazem osobnosti svého autora. Z tohoto hlediska jsou předmětem práva na ochranu osobnosti bezprostředně jednotlivé složky lidské osobnosti, resp. její obecné navenek reprezentovatelné a vnímatelné projevy a předmětem práva autorského jsou z tohoto pohledu specifické projevy osobnosti autora, které jsou výsledkem zvláštní tvůrčí činnosti, jejímž výsledkem jsou pak konkrétní díla literární, vědecká nebo umělecká. Právo na ochranu osobnosti má však obecnou osobnostní povahu, a náleží tudíž každé fyzické osobě bez rozdílu. Naproti tomu autorské právo řadíme do zvláštní skupiny osobnostních práv, jejíchž vznik je vázán na realizaci výše zmíněné specifické tvůrčí činnosti, a proto 4 Knap. K., Autorský zákon a předpisy související. Komentář. 6. vydání. Linde Praha 1998, 588 s. str

12 mohou tato práva příslušet pouze tomu, kdo takovou činnost směřující ke vzniku díla jako jeho autor vyvíjí. 5 Předmětem úpravy autorského zákona jsou 6 : a) práva autora k jeho autorskému dílu, b) práva související s právem autorským: 1. práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, 2. právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, 3. právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, 4. právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání, 5. právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, 6. právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu, c) právo pořizovatele k jím pořízené databázi, d) ochranu práv podle tohoto zákona, e) kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským. Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem 7. 5 Knap. K., Autorský zákon a předpisy související. Komentář. 6. vydání. Linde Praha 1998, 588 s. str zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon 7 2 odst. 1,2 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon 12

13 Základním znakem díla je kumulativní splnění určených podmínek, tedy že dílo je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora a že je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Autorské dílo, je tedy vnímáno jako nehmotný statek, který je odrazem osobnosti samotného autora. Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují v předchozích odstavcích citované podmínky. Dále je dle autorského zákona předmětem práva autorského také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Předmět ochrany podle práva autorského bych na úvod doplnil citací rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR: Předmětem práva původského 8 není látka, myšlenka literárního díla nebo jeho části o sobě, nýbrž tvůrčí, a proto chráněná činnost zpracovatele jevící se v tom, jak byla tato látka ve své vnější i vnitřní formě zpracována. Tato činnost musí být svérázná, osobitá, nezávislá na cizím dílu, třebas bylo předlohou, cizí dílo nesmí být zpracovateli vodítkem, nýbrž jen podkladem pro zcela novou činnost. 9 Je také nutno v některých případech odlišovat mezi ochranou díla z hlediska autorskoprávního od ochrany průmyslově-právní. Tato otázka je praktická zejména u počítačových programů. Autorské právo chrání svými předpisy dílo tak jak se navenek projevuje, jak jej vnímá uživatel. Vlastní algoritmy programu autorským právem chráněny nejsou. Jinými slovy autorské právo chrání počítačový program, tak jak se projevuje na monitoru uživatele, zatímco předpisy průmyslového práva pak chrání event. vlastní algoritmy počítačového programu. Předpokladem pro autorskoprávní ochranu ovšem stále samozřejmě zůstává, aby projev díla byl nový a původní (aby se jednalo dílo o dílo v autorskoprávním smyslu, jak shora uvedeno). Předpokladem pro průmyslově právně ochranu pak je, aby soubor algoritmů programu představoval nové a původní technické řešení. 8 zákon z č. 218 Sb., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (op právu autorském), ve znění zákona z č. 120 Sb. 9 NS, Zm I 413/29 (č. 3848/30 Sb. rozh.tr.) 13

14 Autorský zákon, podobně jako většina předpisů českého soukromého práva, v zásadě obsahuje dispozitivní právní normy. Kogentní (donucující) právní normy stanoví např. pojmové znaky děl ( 2 autorského zákona), právní povahu osobnostních autorských práv ( 11 odst. 4 a 5 autorského zákona) a majetkových autorských práv ( 26 autorského zákona), trvání majetkových autorských práv ( 27 autorského zákona) aj. Kogentní právní normy převažují v kolektivní správě práv a při ochraně práv. Jinými slovy, kogentní právní normy převažují nebo jsou výlučné tam, kde to vyplývá z povahy věci nebo tam, kde stát klade zvlášť důraz na obecný či veřejný zájem. 10 Práva k nehmotným statkům, a tedy i právo autorské, jsou dosud ovládána zásadou teritoriality, tedy oproti právům věcným, kde je vlastník chráněn z titulu vlastnictví k věci hmotné, kterou nabyl v jedné zemi bez dalšího i v jiných zemích, je v důsledku národních úprav, které chápou povahu nehmotných statků odlišně, autor, resp. jeho dílo vzniklé v jedné zemi, chráněn v zemích jiných zásadně pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro vznik autorskoprávní ochrany podle právního řádu jiných zemí. Negativní důsledky zásady teritoriality jsou však zmírňovány předpisy mezinárodního práva veřejného, zejména úmluvami, které ukládají členským státům poskytovat právní ochranu též některým kategoriím autorských děl bez ohledu na jejich původ, resp. na původ jejich autora. 1.2 Vznik a obsah autorského práva Ustanovení 9 autorského zákona vychází především z principu neformálního vzniku díla, kdy není nutná žádná registrace. Podmínkou vzniku autorského práva a tedy i ochrany díla a autora dle tohoto zákona, je vyjádření díla v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, tedy vnímatelné lidskými smysly. Zásadou, která zdůrazňuje nezávislost práva autorského na právu vlastnickém, je ustanovení 9 odst. 3 autorského zákona, podle kterého vlastník věci je ohledně svého vlastnictví omezen tak, že s věcí nenabývá automaticky oprávnění k výkonu práva dílo užít. Vlastnické právo však požívá ochrany bez ohledu na toto oprávnění. Autor nemá na další event. převod vlastnického práva k originálu nebo rozmnoženině 10 Telec I., Některé základní a obecné otázky nového českého autorského zákona (prvá část). Bulletin advokacie č. 2/2001, str

15 díla vliv ( 14 odst. 2 autorského zákona), tento převod věci hmotného substrátu díla zůstává na vůli vlastníka, nicméně autorova majetková a osobnostní práva zůstávají zachována. 11 Autorský zákon zavádí tzv. dualistickou koncepci, která je vyjádřena v 10 autorského zákona, kdy rozděluje autorská práva na práva osobnostní a majetková. Práva osobnostní jsou spojena pouze s osobou autora a zanikají smrtí tohoto autora. Zatímco práva majetková jsou způsobilá být předmětem dědictví. Těmito osobnostními právy jsou práva autora uvedená zejména v ust. 11 autorského zákona: 1) Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla. 2) Autor má právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé. 3) Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil. 4) Osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Ustanovení odstavce 5 tím není dotčeno. 5) Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých, toto oprávnění mají, i když uplynula doba trvání majetkových práv 11 Chaloupková H., Svobodová H., Holý P.: Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy související. 2. vydání. C.H.Beck, Praha 2004, s., str

16 autorských. Této ochrany se může vždy domáhat i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce podle tohoto zákona ( 97). 12 Jedná se tedy především o právo na ochranu autorství, právo určit dílo k uveřejnění, právo na nedotknutelnost díla. Tato práva jako práva osobnostní a nemajetková, do jisté míry absolutní se nepromlčují a prostředky jejich ochrany jsou poněkud jiné, než u práv majetkových. Majetkovými právy autorskými jsou práva uvedená v 12 až 25 autorského zákona, dle 12 se jedná o tato práva: 1) Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem. 2) Poskytnutím oprávnění podle odstavce 1 právo autorovi nezaniká; autorovi vzniká pouze povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy. 3) Autor má právo požadovat na vlastníku věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, aby mu ji zpřístupnil, pokud je toho třeba k výkonu práv autorských podle tohoto zákona. Toto právo nelze uplatnit v rozporu s oprávněnými zájmy vlastníka; vlastník není povinen autorovi takovou věc vydat, je však povinen na žádost a náklady autora zhotovit fotografii nebo jinou rozmnoženinu díla a odevzdat ji autorovi. 4) Právem dílo užít je a) právo na rozmnožování díla ( 13), b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla ( 14), c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla ( 15), d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla ( 16), e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla ( 17), zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon 16

17 f) právo na sdělování díla veřejnosti ( 18), zejména 1. právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla ( 19 a 20), 2. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí ( 21), 3. právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla ( 22), 4. právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla ( 23). 5) Způsoby užití díla vyplývající z odstavce 4 se pro účely tohoto zákona vymezují v ustanoveních 13 až 23. Dílo lze užít i jiným způsobem než způsoby uvedenými v odstavci Jde tedy zejména o právo dílo užít a právo na odměnu. Tato majetková práva trvají zásadně podle 27 autorského zákona, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Toto ustanovení je v souladu se směrnicí č. 2006/116/ES, o době ochrany práva autorského a některých práv příbuzných, trvají obecná majetková práva po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti (post mortem auctoris). Dřívější úprava 50 let jako minimální podle Bernské úmluvy byla shledána za nedostatečnou z hlediska prodloužení lidského věku, čili zachování příjmů z užívání nejméně po dobu dvou generací autorových dědiců. Autorský zákon zavedl v ustanoveních přechodných ( 106 odst. 3 autorského zákona) institut obnovy doby trvání majetkových práv, dle kterého se doba trvání majetkových práv řídí úpravou danou v tomto ustanovení i tehdy, pokud začala běžet před nabytím účinnosti tohoto zákona, tj Pokud však doba trvání těchto práv již uplynula, avšak podle tohoto ustanovení by trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, obnovuje se ochrana na zbývající dobu. 14 V příkladech bych zde uvedl specifikaci jednotlivých ustanovení autorského zákona o porušení autorských práv s ohledem na tzv. softwarové pirátství, kdy tato porušení spočívají především v 12 odst. 4 písm. f) ve spojení s 18 autorského zákona, kdy je spatřováno v uploadu, přičemž se jedná o sdělování díla veřejnosti, zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon 14 Chaloupková H., Holý P.: Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy související. 3. vydání. C.H.Beck, Praha 2007, 640 s., str

18 ke kterému je vždy nutné získat souhlas autora a o stejné porušení se jedná v případě sdílení, jako užití autorského díla prostřednictvím peer-to-peer (P2P) výměnných sítí na internetu. O tentýž případ se jedná i u zveřejňování odkazů na neoprávněné rozmnoženiny autorských děl prostřednictvím tzv. blogů a v neposlední řadě i Video index Sites tedy webové stránky, na nichž lze v okně prohlížeče přehrávat filmy a jiné obrazové a zvukové záznamy, tedy neoprávněně užívat dílo. 18

19 2. Zásahy do práva na ochranu autorských práv V této kapitole uvádím konkrétní právní prostředky ochrany autorských práv a především úpravu 40 odst. 4 autorského zákona, kdy s právem na náhradu škody jsou oprávněné osoby odkázány na obecné občanskoprávní ustanovení o náhradě škody a související ustanovení o promlčení nároku. Pochopitelně jsem do této kapitoly zařadil ochranu veřejnoprávní, tedy ustanovení trestního zákona o trestném činu porušování práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi a ustanovení o neoprávněném zásahu do zákonem chráněných práv. Na závěr jsem ještě zmínil úpravu přestupků dle autorského zákona a již úplně na okraj také možnost domáhat se bezdůvodného obohacení. Úvahou zde otevírám také problematiku tzv. softwarového pirátství. 2.1 Právní prostředky ochrany autorských práv Ustanovení 40 a následují autorského zákona upravuje právní prostředky ochrany autorských práv 15 : 1) Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména a) určení svého autorství, b) zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu do svého práva, zejména zákazu neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněného sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy, c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, o její ceně, o ceně služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné rozmnoženiny či zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon 19

20 napodobeniny díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě; práva na informace podle tohoto ustanovení se autor může domáhat vůči osobě, která do jeho práva neoprávněně zasáhla nebo je neoprávněně ohrozila, a dále zejména vůči osobě, která 1. má nebo měla v držení neoprávněně zhotovenou rozmnoženinu či napodobeninu díla za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, 2. využívá nebo využívala za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu službu, která neoprávněně zasahuje nebo zasahovala do práva autora nebo je neoprávněně ohrožuje nebo ohrožovala, 3. poskytuje nebo poskytovala za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu službu užívanou při činnostech, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je neoprávněně ohrožují, anebo 4. byla označena osobou uvedenou v bodě 1, 2 nebo 3 jako osoba, která se účastní pořízení, výroby nebo distribuce rozmnoženiny či napodobeniny díla anebo poskytování služeb, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je neoprávněně ohrožují, d) odstranění následků zásahu do práva, zejména 1. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle 43 odst. 2 z obchodování nebo jiného užití, 2. stažením z obchodování a zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle 43 odst. 2, 3. zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle 43 odst. 2, 4. zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo převážně k výrobě neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle 43 odst. 2, e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména 20

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Zařazení do systému Práva k nehmotným statkům - práva průmyslová - práva

Více

Autorské právo

Autorské právo Autorské právo 16. 10. 2012 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. Elektronická advokátní kancelář, Ostrava Zaměření workshopu Ochrana autorského práva v souvislosti s odbornými publikacemi internetem Obsah workshopu

Více

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Vznik díla 9 Vznik práva autorského (1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. (2) Zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno,nezaniká

Více

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský Výtah z autorského zákona Zdeněk Žabokrtský Autorské právo ve smyslu objektivním: soubor právních norem upravujících vytvoření a užití díla ve smyslu subjektivním: autorova oprávnění ve vztahu k vytvoření

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Neznalost zákona neomlouvá

Neznalost zákona neomlouvá Neznalost zákona neomlouvá Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Autorské právo Autorské dílo Práva osobnostní a majetková

Více

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa Práva související s právem autorským Práva výkonného umělce (tvůrčí, 67 a násl AutZ) Právo výrobce zvukového záznamu (netvůrčí, 75 a násl.) Právo výrobce zvukově obrazového záznamu (netv. 79 a násl.) Právo

Více

Autorskoprávní ochrana designu

Autorskoprávní ochrana designu Autorskoprávní ochrana designu JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity únor 2012, Brno 1 Kde lze nalézt právní úpravu? zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Vladimír Šmíd

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Vladimír Šmíd Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce Vladimír Šmíd 1 Co je to dílo? Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem

Více

Autorský zákon ve školním prostředí 25. 11. 2009, Ostrava Jiří Plešek Univerzitní knihovna OU http://knihovna.osu.cz jiri.plesek@osu.cz Obsah prezentace I. TEORETICKÁ ČÁST Autorský zákon Autorská práva

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Autorské právo a licencování

Autorské právo a licencování Autorské právo a licencování 5 X PRAXE: cyklus přednášek a workshopů pro studenty designu Autorské právo a licencování Abychom hráli s klientem fair-play, je třeba umět vykolíkovat hřiště. Martin Piškula

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biogie JU Kurz Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví Nové Hrady, 20-21.6.2011 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 81/2005 Sb., č.

Více

Autorské právo. JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Autorské právo. JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Autorské právo JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. 1 Autorské právo z.č.121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, účinnost od 1.12.2000, významná novela účinnost 22.5.2006 Upravuje:

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press Tel:

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press   Tel: Základy redakční práce Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Vydavatelský blok Jak funguje vydavatelství Ekonomické minimum Základní právní normy

Více

Na hraně zákona. Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Na hraně zákona. Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Na hraně zákona Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Autorský zákon Autorské dílo Práva osobnostní a majetková Volné

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění)

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění) Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění) Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III 27.3.2015 doc.judr. Soňa Skulová, Ph.D. Odpovědnost za škodu

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm 1 Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon ), + prováděcí vyhláška knihovního zákona č.88/2002 Sb. zákon č.101/2000

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy Text zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva Základy autorského práva v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Školení regionálních koordinátorů - časopis KPŽ 29. Července 2009 Jan Menšík

Více

Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla

Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla verze 1.1 Prohlášení shody Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla, rozuměno a dále též použito autorského

Více

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná FYZICKÉ OSOBY 1 Zpracovala Mgr. Tereza Novotná Fyzická osoba, tedy člověk, jakákoli lidská či jinak řečeno biosociální bytost, zásadně bez ohledu na další charakteristiku, představují spolu s osobou právnickou

Více

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78 PRÁVO VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-7878 ZVUKOVÝ ZÁZNAM JE VÝLUČNĚ SLUCHEM VNÍMATELNÝ ZÁZNAM ZVUKŮ VÝKONU VÝKONNÉHO UMĚLCE ČI JINÝCH ZVUKŮ, NEBO JEJICH VÝJÁDŘENÍ VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Více

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Autorské právo Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Právo k duševnímu vlastnictví Práva autorská a práva s autorským právem související Autorské

Právo k duševnímu vlastnictví Práva autorská a práva s autorským právem související Autorské Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV Tento rozbor si klade za cíl přesně a nezaujatě vysvětlit

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy Veřejná vysoká škola adresa vč. PSČ jejímž jménem jedná (dále jen Nabyvatel ) a.. rodné číslo:.. adresa.. (dále jen Autor nebo Výkonný umělec ) uzavírají Rámcovou licenční smlouvu o užití školních děl

Více

1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona)

1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona) 1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona) 2 Dílo 2 (1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Závazky z protiprávních jednání. Obecný výklad

Závazky z protiprávních jednání. Obecný výklad Závazky z protiprávních jednání Obecný výklad Pojem Závazky z protiprávních jednání (někdy též civilní delikty) Vedle smluv velmi častým důvodem vzniku závaz.vztahů Porušením jedné primární povinnosti

Více

Ochrana počítačových programů

Ochrana počítačových programů Ochrana počítačových programů Dílo (2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Za dílo souborné se považuje databáze, která je

Více

Právní aspekty knihovních služeb

Právní aspekty knihovních služeb Právní aspekty knihovních služeb Jaromír Šavelka Konf. EFI NTK, 21. 3. 2012 Přehled přednášky Knihovní databáze Citace Knihovní licence Novela autorského zákona a knihovny Právní aspekty knihovních služeb

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání Tomáš Ciprovský Autorské právo přednáška č. 8 Autorské právo autorské právo = souhrn výlučných oprávnění tvůrce ve vztahu k výsledku jeho tvůrčí duševní činnosti

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

Zákon č. 398/2006 Sb.

Zákon č. 398/2006 Sb. Zákon č. 398/2006 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá

Více

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv. Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.cz

Více

Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz

Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz DUM Digitální Učební Materiál Anglický termín LRO dum.rvp.cz Autorský zákon Autorský zákon Předmětem práva autorského

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

Předmět úpravy. 121/2000 Sb. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje ZÁKON. ze dne 7.

Předmět úpravy. 121/2000 Sb. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje ZÁKON. ze dne 7. 121/2000 Sb. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o

Více

Právo autorské. Díl 1. Předmět práva autorského. Autorské dílo. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Právo autorské. Díl 1. Předmět práva autorského. Autorské dílo. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 121/2006 Sb., ze dne 7. dubna 2000 č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění zákona č. 81/2005 Sb.; zákona

Více

121/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 7. dubna 2000. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

121/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 7. dubna 2000. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Změna: 81/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 216/2006 Sb.

Více

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 I. Obecně k autor. právu II. Možnosti ochrany III. Smluvní právo IV. Chronologie vztahu s klientem I. Obecně k autor. právu Cílová skupina - autor - uživatel

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

Zákon 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Zákon 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Datum účinnosti: 1. prosince 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 227/2009

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a... Část první - Právo autorské a práva s ním související

Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a... Část první - Právo autorské a práva s ním související Úvod >> Autorský Zákon Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a... Část první - Právo autorské a práva s ním související 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 81/2005 Sb., č.

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ČÁST PRVNÍ Právo autorské a práva

Více

Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce. Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium

Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce. Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium Osnova přednášky Základ trestní odpovědnosti Trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji Některé

Více

Teorie práva Základy práva

Teorie práva Základy práva Teorie práva Základy práva PhDr. et Mgr. Jan Šmíd, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní Právní norma a její charakteristiky Právní norma = objektivně existující, obecně závazné pravidlo chování, jehož

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A 6 5 0 / 2, 6 6 2 1 5 B R N O SMĚRNICE Č. 2/2011 ze dne 12. května 2011 o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji

Více

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí 17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí Změna: 123/1998 Sb. Změna: 100/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk

Více

SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. (kodifikované znění)

SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. (kodifikované znění) L 111/16 Úřední věstník Evropské unie 5.5.2009 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění) (Text s významem

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

Více

Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím

Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím verze 1.1 Prohlášení shody Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského,

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Základní koncepce hradí se majetková újma (škoda) nemajetková újma

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. ZÁKLADNÍ POJMY právo: pozitivní (ius positivum) x přirozené (ius naturale) objektivní x subjektivní právní řád v rámci státu právní systémy ( sdružují podobné

Více

Užití cizího díla ve výuce. Matěj Myška

Užití cizího díla ve výuce. Matěj Myška Užití cizího díla ve výuce Matěj Myška 102870 Obsah I. Dílo a práva k němu II. Užití cizího díla III. FAQ I. Dílo a práva k němu Dílo ( 2)» Předpoklady:» Literární nebo jiné dílo umělecké nebo vědecké»

Více

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU Otázky, které se nám honí hlavou... Co je a co není autorské dílo? Jak si můžu legálně stahovat/kopírovat hudbu a filmy? Jaká práva má autor na své dílo? Kde najdu obrázky a

Více

JURISDIKCE PŘI ZÁSAHU DO AUTORSKÝCH PRÁV

JURISDIKCE PŘI ZÁSAHU DO AUTORSKÝCH PRÁV ANOTACE JURISDIKCE PŘI ZÁSAHU DO AUTORSKÝCH PRÁV PAVEL LOUTOCKÝ Soud: Soudní dvůr Evropské unie Věc: C-441/13 Datum: 22. 1. 2015 Dostupnost: curia.europa.eu 1. SHRNUTÍ SKUTKOVÉHO STAVU Pez Hejduk je profesionální

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ Systém ASPI - stav k 21.11.2010 do částky 115/2010 Sb. a 47/2010 Sb.m.s. - 70 Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele. JUDr. Tomáš Sokol 2012

Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele. JUDr. Tomáš Sokol 2012 Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele JUDr. Tomáš Sokol 2012 Mýty a pověry zaměstnavatel má právo sledovat u svých zaměstnanců dodržování pracovní doby a jejího

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Autorské právo a veřejné licence Creative Commons Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.

Autorské právo a veřejné licence Creative Commons Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. Autorské právo a veřejné licence Creative Commons 18. 10. 2017 Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. Autorské právo a veřejné licence Základní pojmy a principy fungování autorského práva Problémy autorského práva Veřejné

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ JUDr. Petr Severin / 495 817 271 30.8.2007 Účastníci řízení: paní, bytem, zastoupená

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 633/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 633/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 633/0 Návrh poslanců Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti

Více

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009)

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) (2005 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Nehmotný statek 2 základní vlastnosti: Efemerní materializace

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

Autorské právo ve filmové a audiovizuální výchově. 15. listopadu 2015 1

Autorské právo ve filmové a audiovizuální výchově. 15. listopadu 2015 1 Autorské právo ve filmové a audiovizuální výchově 15. listopadu 2015 1 OBSAH 1) Autorskoprávní ochrana filmu - obecně 2) Užívání filmu při výuce 3) Často kladené dotazy 15. listopadu 2015 2 ÚVOD Autorskoprávní

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti 104 odst. 1 a 2 ZoEK: operátor je oprávněn zřizovat

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více