Náhrada škody při porušení autorských práv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náhrada škody při porušení autorských práv"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Kolíně dne Tomáš Chrastil Děkuji JUDr. Jiřímu Matznerovi, Ph.D. za odborné vedení práce, jeho rady, pomoc a připomínky. 2

3 Anotace Téma diplomové práce náhrada škody při porušení autorských práv je velmi obsáhlé a pokusil jsem se jej v této práci co nejobšírněji popsat. Vzhledem k tomu, že jsem se tématem dlouhodobě zabýval, myslím si, že odkazující úprava v autorském zákoně v 40 odst. 4 je odkazem nanejvýše vhodným a logickým. Nevyvratitelná právní domněnka autorského zákona je také vhodným prostředkem k určení výše ušlého zisku. Úprava náhrady škody v občanského zákoníku je již dlouhou dobu naplňována právě jak teorií, tak praxí a myslím si, že vhodným způsobem. Ovšem vzhledem ke studiu tohoto tématu jsem si nemohl nevšimnout základního rozdílu mezi obecnou právní úpravou občanského zákoníku a úpravou odpovědnosti za škodu vzniklou autorovi zásahem do autorského práva, který spočívá právě ve skutečnosti, že ve vztahu k zásahu do autorského práva zákon nevyžaduje zavinění, ačkoliv v obecné úpravě občanského zákoníku je zavinění jedním z předpokladů náhrady škody. Tato diplomová práce shrnuje veškeré poznatky, které jsem při jejím zpracování učinil a především ukazuje podstatné rozdíly mezi úpravou obecnou a zvláštní, tedy kdy autorský zákon odkazuje ve své podstatě na obecné znění o náhradě škody občanského zákoníku. Annotation The topic of this thesis, damages for copyright infringement, is very extensive and this thesis describes it as broadly as possible. Given that I have dealt with the topic for a long time, I think that referring regulation in copyright law in Section 40, paragraph 4, is extremely appropriate and logical. The incontrovertible legal presumption of copyright law is also an appropriate means of determining the amount of lost profit. The adjustment of compensation in the Civil Code has been implemented for a long time both in the theory and practice. This is in my opinion appropriate. However, due to the study of this topic I could not miss the distinction between the general legislation and regulation of the Civil Code and the regulation of liability for loss or damage ensued to the author by the interference with the copyright, which rests precisely in the fact that the law does not require the fault in relation to the 3

4 interference with the copyright law, although in the general arrangement of the Civil Code, the fault is of one of the prerequisites of damages. This thesis summarizes all the information that I have achieved during its processing and shows significant differences between the general and specific regulation, that is, that the Copyright Act refers in essence to the general wording of the Civil Code damages. 4

5 Obsah Úvod... str.7 1. Úvod do autorského práva... str Předmět autorského práva. str Vznik a obsah autorského práva.. str Zásahy do práva na ochranu autorských práv str.19 Právní prostředky ochrany autorských práv... str.19 Veřejnoprávní ochrana autorských práv.... str.23 Porušování autorského práva tzv. softwarovým pirátstvím str Předpoklady náhrady škody v autorském právu... str Právní úprava odpovědnosti za škodu v autorském právu str Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku str Odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku. str Porušení právní povinnosti.. str Zásah do autorského práva.. str.37 Neoprávněné zásahy do autorského práva str.37 Mezinárodněprávní úpravy a úpravy Evropské unie. str Vznik škody. str.43 Výklad pojmu škoda. str.43 Pirátství a vznik škody.. str Porušení právní povinnosti a vznik škody str.48 Příčinná souvislost... str.48 Kritéria příčinné souvislosti. str Presumované zavinění.. str Předpokládané zavinění str Úmyslné zavinění. str Přímý úmysl. str Nepřímý úmysl.. str Nedbalostní zavinění.. str Vědomá nedbalost. str Nevědomá nedbalost. str Subjekty odpovědnosti za škodu str.58 5

6 7.4.1 Fyzické osoby str Právnické osoby str Stát a územní samosprávné celky v samostatné působnosti str Odlišnosti mezi obecnou a zvláštní úpravou str Zavinění str Výše škody str Úprava v novém občanském zákoníku.. str.63 Závěr str.65 Bibliografie.. str.67 6

7 Úvod Obsahem mé diplomové práce je téma náhrada škody při porušení autorských práv, srovnání a představení principů, zásahů a forem náhrad škod obecných a specifických, včetně judikatury k dané problematice. Vzhledem k té skutečnosti, že autorský zákon v souvislosti s náhradou škody ve svém ustanovení 40 odst. 4 odkazuje na úpravu občanskoprávní, je i tato diplomová práce ve větším rozsahu věnována občanskoprávní náhradě škody. Do autorského zákona se v současné technicky vyspělé době promítá i problematika tzv. softwarového pirátství, kterou jsem začlenil do této diplomové práce z důvodu jeho aktuálnosti vzhledem k danému tématu. Ovšem tématem této diplomové práce je především právě právo na náhradu škody ve spojení s porušováním autorských práv, kdy se pokusím o jeho co nejucelenější výklad dle četných pramenů a v této souvislosti jsem pro doplnění práce uvedl některá krátká pojednání o tzv. softwarovém pirátství. Autorská práva jsou souborem ještě širšího komplexu právních disciplín, která jsou označována jako práva duševního vlastnictví. Předmět úpravy autorského zákona je vyčleněn v 1 autorského zákona a v 10 a násl. autorského zákona se nacházejí ustanovení o tzv. dualistické koncepci, která obsahuje práva osobnostní a majetková, tímto se zabývám v úvodu této diplomové práce. Dále práce pokračuje ustanoveními konkrétních právních prostředků ochrany autorských práv a především ustanovením 40 odst. 4 autorského zákona, kdy s právem na náhradu škody jsou oprávněné osoby odkázány na obecné občanskoprávní ustanovení o náhradě škody a ze zřejmých důvodů jsem zařadil do této části práce ochranu veřejnoprávní a úvahu o problematice tzv. softwarového pirátství. Následující kapitola obsahuje předpoklady náhrady škody v autorském právu, ale také z praktického hlediska i předpoklady v právu občanském a obchodním. Nejpodstatnější část, která také upozorňuje na jeden z rozdílů úprav obecné a zvláštní je výše ušlého zisku. Koncem této kapitoly je celkové shrnutí porušení právní povinnosti a taktéž okolnosti vylučující protiprávnost. Ve čtvrté kapitole jsem po neoprávněných zásazích do autorského práva dle 43 až 45 autorského zákona, uvedl mezinárodně právní úpravy a úpravy Evropské unie, které souvisejí s autorským právem. Kapitola pátá vykládá pojem škody a uvedl jsem zde opět obecné úpravy předmětných zákoníků, ale také jsem se pokusil ukázat na konkrétním případu neadekvátnost ve výši náhrady škody. Následující kapitola 7

8 navazuje porušením právní povinnosti a vznikem škody, tedy kausální nexus a jeho důležitost v řízení o náhradu škody. Presumované neboli předpokládané zavinění dle úpravy dle 420 odst. 3 občanského zákoníku, řeší další kapitola a dále se pak zabývá jednotlivými formami zavinění. Předmět těchto dvou kapitol lze bezpochyby také aplikovat na porušování autorských práv v tzv. softwarovém pirátství. Závěrečná kapitola shrnuje veškeré poznatky, které jsem v této práci učinil a ukazuje podstatné rozdíly mezi úpravou obecnou a zvláštní, tedy kdy autorský zákon odkazuje ve své podstatě na obecné znění o náhradě škody občanského zákoníku, ale je třeba zdůraznit, že v ustanovení těchto dvou právních úprav se nacházejí dva podstatné rozdíly. Není bez zajímavosti, že na úplný konec diplomové práce ještě uvádím ustanovení o náhradě škody, která obsahuje návrh nového občanského zákoníku. Cílem této práce nebylo dospět k novému řešení, které by ukazovalo změny v autorském právu nebo právu občanském, ale seznámit čtenáře se základními znaky tohoto velice zajímavého a obsáhlého institutu. 8

9 1. Úvod do autorského práva Na úvod této práce se zaměřím na obecný pojem autorského práva a na jeho funkci ve společnosti, tak i na příbuzné právo osobnostní, tedy ochranu osobnosti. Dále je nutné uvést specifikaci díla jako takového dle zákonné úpravy, odlišit úpravu průmyslově-právní a již na začátek této práce uvést, že autorský zákon jako soukromoprávní předpis obsahuje převážně dispozitivní (doporučující) právní normy a v jakých případech naopak obsahuje normy kogentní (donucující). Pro informaci, která je pro všeobecný přehled o daném tématu potřebná ještě uvádím v závěru této kapitoly zásadu teritoriality a její uplatnění právě v právu autorském. V podkapitole 1.2 jsem věnoval pozornost tzv. dualistické koncepci, která rozděluje autorská práva na práva osobnostní a majetková, přičemž na závěr tohoto celku jsem uvedl změnu v délce trvání majetkových práv. Úvodem bych chtěl upozornit na cíl své práce, kterým má být dosaženo jasného, přesného a uceleného popisu autorského práva z oblasti práva soukromého i veřejného s ohledem na zásahy do autorského práva a následné náhradě škody, ale také upozornit na velice aktuální problematiku tzv. softwarového pirátství, ke kterému se vracím po úvodním výkladu ve většině kapitol. Tyto zásahy do autorských práv jsou v době dynamického a rychlého rozvoje digitálních technologií velmi viditelné, především ve společnosti současné mladší generace, která velmi snadno využívá metod jako je upload, sdílení, stahování, blogy, camcording apod., přestože se jedná o porušování autorského práva s případnými i trestněprávními následky. 1.1 Předmět autorského práva Právo autorské upravuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon (dále jen autorský zákon). Tento autorský zákon nahradil předchozí český zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Autorský zákon je z hlediska českého ústavního řádu jedním z mnoha obyčejných zákonů, kterými je provedena Listina základních práv a svobod, resp. i jiné předpisy ústavního řádu, zejména Ústava v užším smyslu. Pokud jde o právo 9

10 autorské a o práva výkonných umělců, jakožto o práva tvůrčí, jedná se o provedení čl. 34 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Tento článek stanoví veřejné subjektivní právo každého tedy i cizince bez ohledu na vzájemnost k výsledkům tvorby. Jedná se o kulturní lidské právo k výtvorům, včetně výtvorů technických. Autorský zákon provádí též čl. 11 Listiny základních práv a svobod, který stanoví veřejné subjektivní právo každého tedy opět i cizince bez ohledu na vzájemnost vlastnit majetek. Toto právo se týká jakéhokoli druhu majetku, tedy i majetku nehmotného. 1 Autorské právo je jednou ze specifických oblastí širšího komplexu právních disciplín označovaných souhrnně jako práva duševního vlastnictví. Tato svébytná disciplína rovněž úzce souvisí s oblastí občanskoprávních vztahů a ve vztahu k občanskému zákoníku je třeba autorský zákon chápat jako lex specialis. Obecně je pojem autorského práva chápán a vykládán ve dvojím smyslu, a to objektivním a subjektivním. Ve smyslu objektivním jej chápeme jako soubor právních norem upravujících společenské vztahy vznikající z tvorby a společenského uplatňování literárních, vědeckých a uměleckých děl souhrnně označovaných jako díla autorská. Z širšího hlediska se nejedná pouze o právní normy obsažené v autorském zákoně, ale můžeme sem zahrnovat i řadu dalších norem obsažených v jiných právních předpisech, které rovněž regulují výše uvedenou kategorii právních vztahů. Pokud hovoříme o kategorii autorského práva v subjektivním smyslu, pak pod tímto pojmem rozumíme oprávnění, která autorovi vznikají a která může realizovat ve vztahu k jím vytvořenému dílu. 2 Za předmět autorského práva v objektivním smyslu považujeme díla literární, vědecká a umělecká. V této podobě jsou v nejširším smyslu vyjádřeny a zachyceny základní hodnoty lidské kultury od nejjednodušších prehistorických výtvarných projevů až po nejkomplikovanější tvůrčí postupy za použití technicky náročných vyjadřovacích prostředků, které do značné míry podmiňují samotný vznik a existenci některých specifických druhů autorských děl. 3 Již ze své podstaty je pochopitelně každé dílo výrazem osobnosti svého autora, ale každý tvůrce zároveň ve své osobité autorské činnosti vychází z širšího kontextu kulturního povědomí a kulturních souvislostí daného prostředí a dané doby. V tomto 1 Telec I., Některé základní a obecné otázky nového českého autorského zákona (prvá část). Bulletin advokacie č. 2/2001, str Knap. K., Autorský zákon a předpisy související. Komentář. 6. vydání. Linde Praha 1998, 588 s. str Knap. K., Autorský zákon a předpisy související. Komentář. 6. vydání. Linde Praha 1998, 588 s. str

11 smyslu také autor vychází a čerpá z kulturní úrovně dosažené v minulosti a v současnosti a zároveň dává svůj tvůrčí přínos jako jeden z možných zdrojů inspirace pro tvorbu jiných autorů v současnosti či budoucnosti. Z logiky věci vyplývá, že realizovat toto společenské poslání mohou pouze díla, která jsou vyjádřena v objektivní smyslově vnímatelné formě a která jsou jako taková sdělitelná navenek a která tak cestou smyslového vnímání mohou působit na příjemce. 4 Jednotlivé tvůrčí a netvůrčí činnosti vykonávané při vzniku, realizaci a společenském uplatnění díla se navzájem podmiňují a ke konečnému výsledku, který je smyslem tvůrčího procesu, nemůže v mnoha případech dojít bez spolupůsobení a součinnosti všech složek. Nemůže tedy existovat autor bez nakladatele a stejně tak nakladatel bez autorů a tím méně by mohly fungovat složitější vztahy při tvorbě audiovizuálních děl. Pojem autorskoprávní ochrany nelze tedy pouze zúžit na ochranu práv autorů. Cílem autorskoprávní ochrany by tedy měla být efektivní a účinná právní ochrana oprávněných morálních a materiálních zájmů autorů, ale také ostatních subjektů, které se účastní na tvorbě, realizaci a společenském uplatňování děl, která jsou výsledky duševní tvůrčí činnosti autorů jako zcela specifické skupiny. Vedle práv k výkonu výkonné umělce je autorskému právu velice blízké i právo na ochranu osobnosti upravované občanským zákoníkem v 11 až 16. Tato příbuznost se jeví nejvýrazněji v oblasti subjektivních práv, pokud se jedná o právo na ochranu osobnosti ze strany jedné a o jemu velmi příbuzná osobní práva autorská ze strany druhé. Autorské právo stejně jako právo na ochranu osobnosti je svojí podstatou právem osobnostním. Tak jako jsou jednotlivé složky osobnosti fyzické osoby vázány na danou konkrétní osobnost, je autorské dílo odrazem osobnosti svého autora. Z tohoto hlediska jsou předmětem práva na ochranu osobnosti bezprostředně jednotlivé složky lidské osobnosti, resp. její obecné navenek reprezentovatelné a vnímatelné projevy a předmětem práva autorského jsou z tohoto pohledu specifické projevy osobnosti autora, které jsou výsledkem zvláštní tvůrčí činnosti, jejímž výsledkem jsou pak konkrétní díla literární, vědecká nebo umělecká. Právo na ochranu osobnosti má však obecnou osobnostní povahu, a náleží tudíž každé fyzické osobě bez rozdílu. Naproti tomu autorské právo řadíme do zvláštní skupiny osobnostních práv, jejíchž vznik je vázán na realizaci výše zmíněné specifické tvůrčí činnosti, a proto 4 Knap. K., Autorský zákon a předpisy související. Komentář. 6. vydání. Linde Praha 1998, 588 s. str

12 mohou tato práva příslušet pouze tomu, kdo takovou činnost směřující ke vzniku díla jako jeho autor vyvíjí. 5 Předmětem úpravy autorského zákona jsou 6 : a) práva autora k jeho autorskému dílu, b) práva související s právem autorským: 1. práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, 2. právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, 3. právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, 4. právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání, 5. právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, 6. právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu, c) právo pořizovatele k jím pořízené databázi, d) ochranu práv podle tohoto zákona, e) kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským. Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem 7. 5 Knap. K., Autorský zákon a předpisy související. Komentář. 6. vydání. Linde Praha 1998, 588 s. str zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon 7 2 odst. 1,2 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon 12

13 Základním znakem díla je kumulativní splnění určených podmínek, tedy že dílo je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora a že je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Autorské dílo, je tedy vnímáno jako nehmotný statek, který je odrazem osobnosti samotného autora. Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují v předchozích odstavcích citované podmínky. Dále je dle autorského zákona předmětem práva autorského také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Předmět ochrany podle práva autorského bych na úvod doplnil citací rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR: Předmětem práva původského 8 není látka, myšlenka literárního díla nebo jeho části o sobě, nýbrž tvůrčí, a proto chráněná činnost zpracovatele jevící se v tom, jak byla tato látka ve své vnější i vnitřní formě zpracována. Tato činnost musí být svérázná, osobitá, nezávislá na cizím dílu, třebas bylo předlohou, cizí dílo nesmí být zpracovateli vodítkem, nýbrž jen podkladem pro zcela novou činnost. 9 Je také nutno v některých případech odlišovat mezi ochranou díla z hlediska autorskoprávního od ochrany průmyslově-právní. Tato otázka je praktická zejména u počítačových programů. Autorské právo chrání svými předpisy dílo tak jak se navenek projevuje, jak jej vnímá uživatel. Vlastní algoritmy programu autorským právem chráněny nejsou. Jinými slovy autorské právo chrání počítačový program, tak jak se projevuje na monitoru uživatele, zatímco předpisy průmyslového práva pak chrání event. vlastní algoritmy počítačového programu. Předpokladem pro autorskoprávní ochranu ovšem stále samozřejmě zůstává, aby projev díla byl nový a původní (aby se jednalo dílo o dílo v autorskoprávním smyslu, jak shora uvedeno). Předpokladem pro průmyslově právně ochranu pak je, aby soubor algoritmů programu představoval nové a původní technické řešení. 8 zákon z č. 218 Sb., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (op právu autorském), ve znění zákona z č. 120 Sb. 9 NS, Zm I 413/29 (č. 3848/30 Sb. rozh.tr.) 13

14 Autorský zákon, podobně jako většina předpisů českého soukromého práva, v zásadě obsahuje dispozitivní právní normy. Kogentní (donucující) právní normy stanoví např. pojmové znaky děl ( 2 autorského zákona), právní povahu osobnostních autorských práv ( 11 odst. 4 a 5 autorského zákona) a majetkových autorských práv ( 26 autorského zákona), trvání majetkových autorských práv ( 27 autorského zákona) aj. Kogentní právní normy převažují v kolektivní správě práv a při ochraně práv. Jinými slovy, kogentní právní normy převažují nebo jsou výlučné tam, kde to vyplývá z povahy věci nebo tam, kde stát klade zvlášť důraz na obecný či veřejný zájem. 10 Práva k nehmotným statkům, a tedy i právo autorské, jsou dosud ovládána zásadou teritoriality, tedy oproti právům věcným, kde je vlastník chráněn z titulu vlastnictví k věci hmotné, kterou nabyl v jedné zemi bez dalšího i v jiných zemích, je v důsledku národních úprav, které chápou povahu nehmotných statků odlišně, autor, resp. jeho dílo vzniklé v jedné zemi, chráněn v zemích jiných zásadně pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro vznik autorskoprávní ochrany podle právního řádu jiných zemí. Negativní důsledky zásady teritoriality jsou však zmírňovány předpisy mezinárodního práva veřejného, zejména úmluvami, které ukládají členským státům poskytovat právní ochranu též některým kategoriím autorských děl bez ohledu na jejich původ, resp. na původ jejich autora. 1.2 Vznik a obsah autorského práva Ustanovení 9 autorského zákona vychází především z principu neformálního vzniku díla, kdy není nutná žádná registrace. Podmínkou vzniku autorského práva a tedy i ochrany díla a autora dle tohoto zákona, je vyjádření díla v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, tedy vnímatelné lidskými smysly. Zásadou, která zdůrazňuje nezávislost práva autorského na právu vlastnickém, je ustanovení 9 odst. 3 autorského zákona, podle kterého vlastník věci je ohledně svého vlastnictví omezen tak, že s věcí nenabývá automaticky oprávnění k výkonu práva dílo užít. Vlastnické právo však požívá ochrany bez ohledu na toto oprávnění. Autor nemá na další event. převod vlastnického práva k originálu nebo rozmnoženině 10 Telec I., Některé základní a obecné otázky nového českého autorského zákona (prvá část). Bulletin advokacie č. 2/2001, str

15 díla vliv ( 14 odst. 2 autorského zákona), tento převod věci hmotného substrátu díla zůstává na vůli vlastníka, nicméně autorova majetková a osobnostní práva zůstávají zachována. 11 Autorský zákon zavádí tzv. dualistickou koncepci, která je vyjádřena v 10 autorského zákona, kdy rozděluje autorská práva na práva osobnostní a majetková. Práva osobnostní jsou spojena pouze s osobou autora a zanikají smrtí tohoto autora. Zatímco práva majetková jsou způsobilá být předmětem dědictví. Těmito osobnostními právy jsou práva autora uvedená zejména v ust. 11 autorského zákona: 1) Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla. 2) Autor má právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé. 3) Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil. 4) Osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Ustanovení odstavce 5 tím není dotčeno. 5) Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých, toto oprávnění mají, i když uplynula doba trvání majetkových práv 11 Chaloupková H., Svobodová H., Holý P.: Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy související. 2. vydání. C.H.Beck, Praha 2004, s., str

16 autorských. Této ochrany se může vždy domáhat i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce podle tohoto zákona ( 97). 12 Jedná se tedy především o právo na ochranu autorství, právo určit dílo k uveřejnění, právo na nedotknutelnost díla. Tato práva jako práva osobnostní a nemajetková, do jisté míry absolutní se nepromlčují a prostředky jejich ochrany jsou poněkud jiné, než u práv majetkových. Majetkovými právy autorskými jsou práva uvedená v 12 až 25 autorského zákona, dle 12 se jedná o tato práva: 1) Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem. 2) Poskytnutím oprávnění podle odstavce 1 právo autorovi nezaniká; autorovi vzniká pouze povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy. 3) Autor má právo požadovat na vlastníku věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, aby mu ji zpřístupnil, pokud je toho třeba k výkonu práv autorských podle tohoto zákona. Toto právo nelze uplatnit v rozporu s oprávněnými zájmy vlastníka; vlastník není povinen autorovi takovou věc vydat, je však povinen na žádost a náklady autora zhotovit fotografii nebo jinou rozmnoženinu díla a odevzdat ji autorovi. 4) Právem dílo užít je a) právo na rozmnožování díla ( 13), b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla ( 14), c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla ( 15), d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla ( 16), e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla ( 17), zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon 16

17 f) právo na sdělování díla veřejnosti ( 18), zejména 1. právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla ( 19 a 20), 2. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí ( 21), 3. právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla ( 22), 4. právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla ( 23). 5) Způsoby užití díla vyplývající z odstavce 4 se pro účely tohoto zákona vymezují v ustanoveních 13 až 23. Dílo lze užít i jiným způsobem než způsoby uvedenými v odstavci Jde tedy zejména o právo dílo užít a právo na odměnu. Tato majetková práva trvají zásadně podle 27 autorského zákona, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Toto ustanovení je v souladu se směrnicí č. 2006/116/ES, o době ochrany práva autorského a některých práv příbuzných, trvají obecná majetková práva po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti (post mortem auctoris). Dřívější úprava 50 let jako minimální podle Bernské úmluvy byla shledána za nedostatečnou z hlediska prodloužení lidského věku, čili zachování příjmů z užívání nejméně po dobu dvou generací autorových dědiců. Autorský zákon zavedl v ustanoveních přechodných ( 106 odst. 3 autorského zákona) institut obnovy doby trvání majetkových práv, dle kterého se doba trvání majetkových práv řídí úpravou danou v tomto ustanovení i tehdy, pokud začala běžet před nabytím účinnosti tohoto zákona, tj Pokud však doba trvání těchto práv již uplynula, avšak podle tohoto ustanovení by trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, obnovuje se ochrana na zbývající dobu. 14 V příkladech bych zde uvedl specifikaci jednotlivých ustanovení autorského zákona o porušení autorských práv s ohledem na tzv. softwarové pirátství, kdy tato porušení spočívají především v 12 odst. 4 písm. f) ve spojení s 18 autorského zákona, kdy je spatřováno v uploadu, přičemž se jedná o sdělování díla veřejnosti, zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon 14 Chaloupková H., Holý P.: Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy související. 3. vydání. C.H.Beck, Praha 2007, 640 s., str

18 ke kterému je vždy nutné získat souhlas autora a o stejné porušení se jedná v případě sdílení, jako užití autorského díla prostřednictvím peer-to-peer (P2P) výměnných sítí na internetu. O tentýž případ se jedná i u zveřejňování odkazů na neoprávněné rozmnoženiny autorských děl prostřednictvím tzv. blogů a v neposlední řadě i Video index Sites tedy webové stránky, na nichž lze v okně prohlížeče přehrávat filmy a jiné obrazové a zvukové záznamy, tedy neoprávněně užívat dílo. 18

19 2. Zásahy do práva na ochranu autorských práv V této kapitole uvádím konkrétní právní prostředky ochrany autorských práv a především úpravu 40 odst. 4 autorského zákona, kdy s právem na náhradu škody jsou oprávněné osoby odkázány na obecné občanskoprávní ustanovení o náhradě škody a související ustanovení o promlčení nároku. Pochopitelně jsem do této kapitoly zařadil ochranu veřejnoprávní, tedy ustanovení trestního zákona o trestném činu porušování práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi a ustanovení o neoprávněném zásahu do zákonem chráněných práv. Na závěr jsem ještě zmínil úpravu přestupků dle autorského zákona a již úplně na okraj také možnost domáhat se bezdůvodného obohacení. Úvahou zde otevírám také problematiku tzv. softwarového pirátství. 2.1 Právní prostředky ochrany autorských práv Ustanovení 40 a následují autorského zákona upravuje právní prostředky ochrany autorských práv 15 : 1) Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména a) určení svého autorství, b) zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu do svého práva, zejména zákazu neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněného sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy, c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, o její ceně, o ceně služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné rozmnoženiny či zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon 19

20 napodobeniny díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě; práva na informace podle tohoto ustanovení se autor může domáhat vůči osobě, která do jeho práva neoprávněně zasáhla nebo je neoprávněně ohrozila, a dále zejména vůči osobě, která 1. má nebo měla v držení neoprávněně zhotovenou rozmnoženinu či napodobeninu díla za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, 2. využívá nebo využívala za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu službu, která neoprávněně zasahuje nebo zasahovala do práva autora nebo je neoprávněně ohrožuje nebo ohrožovala, 3. poskytuje nebo poskytovala za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu službu užívanou při činnostech, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je neoprávněně ohrožují, anebo 4. byla označena osobou uvedenou v bodě 1, 2 nebo 3 jako osoba, která se účastní pořízení, výroby nebo distribuce rozmnoženiny či napodobeniny díla anebo poskytování služeb, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je neoprávněně ohrožují, d) odstranění následků zásahu do práva, zejména 1. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle 43 odst. 2 z obchodování nebo jiného užití, 2. stažením z obchodování a zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle 43 odst. 2, 3. zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle 43 odst. 2, 4. zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo převážně k výrobě neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle 43 odst. 2, e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména 20

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Zařazení do systému Práva k nehmotným statkům - práva průmyslová - práva

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Neznalost zákona neomlouvá

Neznalost zákona neomlouvá Neznalost zákona neomlouvá Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Autorské právo Autorské dílo Práva osobnostní a majetková

Více

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Vladimír Šmíd

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Vladimír Šmíd Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce Vladimír Šmíd 1 Co je to dílo? Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 81/2005 Sb., č.

Více

Autorské právo a licencování

Autorské právo a licencování Autorské právo a licencování 5 X PRAXE: cyklus přednášek a workshopů pro studenty designu Autorské právo a licencování Abychom hráli s klientem fair-play, je třeba umět vykolíkovat hřiště. Martin Piškula

Více

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78 PRÁVO VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-7878 ZVUKOVÝ ZÁZNAM JE VÝLUČNĚ SLUCHEM VNÍMATELNÝ ZÁZNAM ZVUKŮ VÝKONU VÝKONNÉHO UMĚLCE ČI JINÝCH ZVUKŮ, NEBO JEJICH VÝJÁDŘENÍ VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Právní aspekty knihovních služeb

Právní aspekty knihovních služeb Právní aspekty knihovních služeb Jaromír Šavelka Konf. EFI NTK, 21. 3. 2012 Přehled přednášky Knihovní databáze Citace Knihovní licence Novela autorského zákona a knihovny Právní aspekty knihovních služeb

Více

Autorské právo. JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Autorské právo. JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Autorské právo JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. 1 Autorské právo z.č.121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, účinnost od 1.12.2000, významná novela účinnost 22.5.2006 Upravuje:

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy Text zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

Na hraně zákona. Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Na hraně zákona. Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Na hraně zákona Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Autorský zákon Autorské dílo Práva osobnostní a majetková Volné

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva Základy autorského práva v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Školení regionálních koordinátorů - časopis KPŽ 29. Července 2009 Jan Menšík

Více

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Autorské právo Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV Tento rozbor si klade za cíl přesně a nezaujatě vysvětlit

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

Právo k duševnímu vlastnictví Práva autorská a práva s autorským právem související Autorské

Právo k duševnímu vlastnictví Práva autorská a práva s autorským právem související Autorské Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy Veřejná vysoká škola adresa vč. PSČ jejímž jménem jedná (dále jen Nabyvatel ) a.. rodné číslo:.. adresa.. (dále jen Autor nebo Výkonný umělec ) uzavírají Rámcovou licenční smlouvu o užití školních děl

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv. Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.cz

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz

Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz DUM Digitální Učební Materiál Anglický termín LRO dum.rvp.cz Autorský zákon Autorský zákon Předmětem práva autorského

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Základní koncepce hradí se majetková újma (škoda) nemajetková újma

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti 104 odst. 1 a 2 ZoEK: operátor je oprávněn zřizovat

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 I. Obecně k autor. právu II. Možnosti ochrany III. Smluvní právo IV. Chronologie vztahu s klientem I. Obecně k autor. právu Cílová skupina - autor - uživatel

Více

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí 17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí Změna: 123/1998 Sb. Změna: 100/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk

Více

Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a... Část první - Právo autorské a práva s ním související

Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a... Část první - Právo autorské a práva s ním související Úvod >> Autorský Zákon Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a... Část první - Právo autorské a práva s ním související 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

121/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 7. dubna 2000. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

121/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 7. dubna 2000. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Změna: 81/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 216/2006 Sb.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ČÁST PRVNÍ Právo autorské a práva

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. (kodifikované znění)

SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. (kodifikované znění) L 111/16 Úřední věstník Evropské unie 5.5.2009 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění) (Text s významem

Více

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců 15.9.2 Strana 1 15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Zákoník práce výslovně počítá s možností zaměstnavatele použít

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ Systém ASPI - stav k 21.11.2010 do částky 115/2010 Sb. a 47/2010 Sb.m.s. - 70 Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Mgr. Alena Kodrasová, právník KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Ochrana software PRÁVNÍ ÚPRAVA Národní úprava -Zákon č. 121/2000 Sb., AZ -Výrazná novela č. 216/2006

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU Otázky, které se nám honí hlavou... Co je a co není autorské dílo? Jak si můžu legálně stahovat/kopírovat hudbu a filmy? Jaká práva má autor na své dílo? Kde najdu obrázky a

Více

Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím

Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím verze 1.1 Prohlášení shody Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského,

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Producentský protokol. I. Prohlášení producenta

Producentský protokol. I. Prohlášení producenta Producentský protokol Jméno a příjmení: datum narození:. trvale bytem:.. IČ/DIČ:.. (dále jen producent ).. I. Prohlášení producenta Producent tímto prohlašuje, že: a) je ve smyslu ustanovení 79 odst. 2

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil předpisu: Na straně (od-do): 1658-1685 Rozeslána dne: 12. května 2000

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil předpisu: Na straně (od-do): 1658-1685 Rozeslána dne: 12. května 2000 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Citace: 121/2000 Sb. Částka:

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

ČÁST PRVNÍ - PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

ČÁST PRVNÍ - PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ vše, co potřebujete vědět o legálním zacházení se softwarem a o softwarovém managementu ZÁKON Č. 121/2000 SB. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 82/1998 Sb., ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009)

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) (2005 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Nehmotný statek 2 základní vlastnosti: Efemerní materializace

Více

Obecná odpovědnost za škodu Bezdůvodné obohacení

Obecná odpovědnost za škodu Bezdůvodné obohacení Obecná odpovědnost za škodu Bezdůvodné obohacení www.sokrates.cz Mgr. Jan Siostrzonek (siostrzonek@fakulta.cz) Obecná odpovědnost za škodu v 420 a 420a obč.z. jsou upraveny dvě skutkové podstaty obecné

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Autorské právo ve filmové a audiovizuální výchově. 15. listopadu 2015 1

Autorské právo ve filmové a audiovizuální výchově. 15. listopadu 2015 1 Autorské právo ve filmové a audiovizuální výchově 15. listopadu 2015 1 OBSAH 1) Autorskoprávní ochrana filmu - obecně 2) Užívání filmu při výuce 3) Často kladené dotazy 15. listopadu 2015 2 ÚVOD Autorskoprávní

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008DEKR* UOHSX008DEKR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0268/2016/VZ-17643/2016/523/MKv Brno: 25. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919 Přehled témat Pojem a podstata

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Prosazování práv z duševního vlastnictví

Prosazování práv z duševního vlastnictví Prosazování práv z duševního vlastnictví Učební texty JUDr. Věra Popelková, JUDr. David Štros, Mgr. Martin Voborník II. díl sešit 1 2007 Publikace je základní učební pomůckou vzdělávacího systému projektu

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

INFORMAČNÍ PRÁVO. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. (vybraná ustanovení)

INFORMAČNÍ PRÁVO. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. (vybraná ustanovení) Stránka 1 INFORMAČNÍ PRÁVO Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (vybraná ustanovení) Listina základních práv a svobod byla schválena Federálním shromážděním ČSFR 9. 1. 1991 s účinností

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více