PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011"

Transkript

1 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011

2 HISTORIE MĚSTA Město Újezd u Brna leží v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov. Nachází se 15 km jihovýchodně od Brna na březích řeky Litavy (dříve Cézavy). Patří mezi nejstarší osady ve zdejším kraji. První písemná zmínka o vsi Újezdec (Ugezdec) pochází z roku 1131 (podle jiných pramenů až z roku 1141 nebo 1142). Po dlouhá staletí byl Újezd lénem olomouckého biskupství. Už v 9. století, v dobách počátku křesťanství v našich zemích, zde pravděpodobně stával dřevěný kostelík. Později vznikl na místě zničeného kostela nový chrám v románském slohu. Počet farníků však neustále narůstal, proto byl vystavěn současný farní kostel sv. Petra a Pavla. Roku 1847 jej požehnal rajhradský opat. Ke slavnostnímu vysvěcení, které vykonal brněnský biskup Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche, došlo 22. září Protože v Újezdu žila i početná skupina evangelíků, postavila si v roce 1857 svůj hřbitov a roku 1906 také kostel. Počet obyvatel se měnil v závislosti na období válek a míru. Zatímco po husitských válkách se Újezd rychle vzpamatoval, po třicetileté válce stagnoval. K novému rozvoji dochází teprve v 19. století. 15. září 1909 byl Újezd povýšen na městečko městys, a bylo mu uděleno znakové privilegium. Téhož roku byla otevřena i nová škola. V roce 1952 se Újezd sloučil s Rychmanovem a Šternovem (tyto vsi vznikly v 18. století z některých svobodných statků) a získal jméno Újezd u Brna. Dne 14. prosince 2005 byla obec Újezd u Brna povýšena na město. Nyní zde žije přibližně obyvatel. Újezdský znak je tvořen bílým břevnem pokosem (znázorňujícím řeku) v zeleném poli. Hvězda v břevnu symbolizuje připojenou obec Šternov, vinný list pak proslulý vinařský kraj. Šavle připomíná bitvu u Slavkova. Dva zkřížené klíče v levém horním rohu odkazují ke kostelu sv. Petra a Pavla

3 ZE ŽIVOTA FARNOSTI Po Sametové revoluci v roce 1989 dochází ke změně poměrů v církvi. Přestává být pronásledována, může opět začít veřejně působit. Do Újezdu přicházejí salesiáni, kteří se věnují práci s mládeží. Na farním dvoře se od roku 1993 postupně buduje oratoř. V roce 1997 oficiálně vzniká SHM Klub Újezd u Brna (SHM = Salesiánské hnutí mládeže). Děti a mládež zde mohou plnohodnotně trávit volný čas a rozvíjet své schopnosti v různých kroužcích (pohybových, rukodělných, kulturních). V rámci SHM se také pravidelně scházejí ministranti a působí mateřský klub pro maminky na rodičovské dovolené. V současnosti Klub nabízí 14 kroužků a má asi dvě stě členů. Klub také pravidelně pořádá několik akcí. Jsou to především letní stanové tábory, cyklistický závod pro širokou veřejnost K24, Rockový festival Boudky, sportovní turnaje a nejrůznější zájezdy a výlety. Kroužky i celou organizaci se snaží vést mladí lidé, kteří již byli sami vychováni v této oratoři. Máme štěstí, že naše farnost je živá. Kromě mladých, kteří se scházejí v oratoři, u nás působí i další společenství. Pravidelně se setkávají mladé rodiny i střední generace, maminky se v několika skupinkách modlí za své děti v rámci hnutí Modlitby matek. Členové chrámového sboru pravidelně nacvičují a svým zpěvem doprovázejí bohoslužbu. Před každou mší svatou se ženy v kostele modlí růženec. Tradicí se stala farní pouť k Matce Boží do Žarošic, kterou konáme každý rok poslední srpnovou sobotu. Toto poutní místo máme možnost společně navštívit i během roku, vždy třináctého dne v měsíci na památku zjevení Panny Marie ve Fatimě. Jsme vděčni Bohu, že z naší farnosti vzešlo po 27 letech nové kněžské povolání. Poslední primice se v Újezdu konala v roce 1984; slavil ji otec Bohumil Poláček. Jana Hladká - 3 -

4 program primiční slavnosti AREÁl bývalého hřbitova: modlitba růžence primiční mše svatá AREÁl oratoře: cimbálová muzika Grajcar rockový festival Boudky Po primiční mši svaté jste srdečně zváni do prostoru oratoře, kde bude připraveno občerstvení a hudební program. primiční mše svatá Bože, cos ráčil před tisíci roky rozžati otcům světlo víry blahé, jenžto jsi řídil apoštolů kroky z východu k naší Moravěnce drahé, [: k tobě hlas prosby z této vlasti vane: Dědictví otců zachovej nám, Pane! :] Na Velehradě bratři ze Soluně, Cyril a Metod, kázali nám spásu; ochranu skytli v církve svatém lůně, učili národ znáti ctnosti krásu. [: Od doby té nám světlo víry plane. Dědictví otců zachovej nám, Pane! :] Jazykem rodným Boží chválu pěli, mateřskou řečí knihy svaté psali, získali láskou Kristu národ celý, život nám na vše věky zachovali. [: Nezhyne rod, jenž věřit neustane. Dědictví otců zachovej nám, Pane! :] - 4 -

5 Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, o život bylo zápasit nám v boji. Mohutné sídlo Svatopluka kleslo, Velehrad víry bez pohromy stojí. [: Apoštolů to dílo požehnané. Dědictví otců zachovej nám, Pane! :] Velehrad náš, ten rozkvétá vždy znova a žádná moc už nám jej nerozboří, pokud náš národ v hloubi srdce chová důvěru k Matce, která divy tvoří. [: Maria za nás prosit nepřestane. Dědictví otců zachovej nám, Pane! :] Otcové naši, svatí apoštolé, ctí vaše jména stále národ vděčný. Neopouštějte nikdy svého pole, ať vaše setba dozraje v plod věčný. [: Ať na ni rosa požehnání kane! Dědictví otců zachovej nám, Pane! :] I když se pyšná nevěra kol vzmáhá a peklo seje koukol nových zmatků, nebudem dbáti odvěkého vraha, nedáme sobě bráti věčných statků. [: Víře vždy věrní budou Moravané. Dědictví otců zachovej nám, Pane! :] vstupní píseň Ejhle, oltář Hospodinův září, / přesvatá nám oběť nastává, kterou po tisíc let s jasnou tváří / otčina den ze dne konává. Za příkladem dávným se to děje / svatých Cyrila a Metoděje, kteří rozkaz Kristův plnili, / paměť smrti jeho slavili. Sláva, sláva na výsostech Bohu, / nad Betlémem pěli andělé, a ten zpěv se podnes nad oblohu / k nebes Pánu vznáší vesele. Nechať jen se věčně věků vzdává / Králi králů po všem světě sláva, kterou předkům našim věstili / apoštolé naši přemilí

6 Ordinárium J. Olejníka (502) Kyrie, eleison, / Kyrie, eleison, / Kyrie, eleison. Christe, eleison, / Christe, eleison, / Christe, eleison. Kyrie, eleison, / Kyrie, eleison, / Kyrie, eleison. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, Bože Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste, se Svatým Duchem, ve slávě Boha Otce. Amen. bohoslužba slova první čtení Kaz 3,1 8 Čtení z knihy Kazatel Všechno má svou dobu, každá činnost pod sluncem má svůj čas. Je čas k narození i čas k umírání, čas k sázení i čas ke sklízení zasetého. Je čas k zabíjení i čas k léčení, čas k boření i čas ke stavění. Je čas k pláči i čas k smíchu, čas k nářku i čas k tanci. Je čas k házení kamenů i čas k jejich sbírání, čas k objímání i čas k odříkání si objetí. Je čas k hledání i čas k ztrácení, čas k schovávání i čas k odhazování. Je čas k trhání i čas k sešívání, čas k mlčení i čas k mluvení. Je čas k milování i čas k nenávidění, čas k válce i čas k míru. responsoriální žalm Žl 144 Veleben buď Hospodin, má Skála. Veleben buď Hospodin, má Skála. Veleben buď Hospodin, má Skála, on je mé milosrdenství, mé útočiště, má pevnost a můj zachránce, můj štít a můj útulek. Veleben buď Hospodin, má Skála. Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš, co je smrtelník, že na něho myslíš? Člověk se podobá vánku, jeho dny stínu, který přechází. Veleben buď Hospodin, má Skála

7 druhé čtení 1 Kor 12,4 11 Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha však jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání, jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými (neznámými) jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce. zpěv před evangeliem Otevřme Písmo a poslouchejme, promluví Bůh, Mistr a Pán. Otevřme Písmo a poslouchejme, amen. evangelium Mk 8,33 9,1 Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Neboť jakou dá člověk náhradu za svou duši? Kdo by se však styděl za mě a za má slova před tímto nevěrným a hříšným pokolením, za toho se bude stydět také Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly. A řekl jim: Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí, že Boží království přišlo v celé své slávě. homilie vyznání víry Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha. Zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne - 7 -

8 vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení z mrtvých a život budoucího věku. Amen. Kyrie, Kyrie, Eleison přinášení obětních darů Bohoslužba oběti zpěv před obětováním Přijmi, Otče, oběť nekrvavou, / kterou při večeři poslední slavil Syn tvůj s myslí přelaskavou. / Přívětivě na nás pohlédni, jak jsi vlídně k Velehradu hleděl / a svou milost lidu připověděl, když se na Moravě slavila / první oběť tobě přemilá. Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. přijímání Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj

9 zpěv ke přijímání Vítej, Kriste, vítej, Chlebe živý, / Beránku, tys hříchy světa sňal; pohleď, jak jsme tebe žádostiví, / všechny jsi nás k sobě povolal. A my hříchem ztratili jsme nebe, / kéž je zase najdem skrze tebe přímluvami apoštolů tvých, / věrozvěstů našich slovanských. Kéž tvůj oltář nikdy neuhasne / ve všech našich vlastech slovanských, kéž se denně k báni nebes jasné / vznáší oběť z chrámů křesťanských, která tisíc let již stále plane, / oslavuje tebe, věčný Pane, posvěcuje srdce národa, / čeleď Cyrila a Metoda. Pouze ty jsi mým Pánem od věků, duši mou sytíš silou zázraků, tělo chlebem, celým nebem nepřestává zvučet sláva pro tvůj kříž. Zrakem svých do duší nahlížíš, neskrývám nic, všechno o mně víš, dnem i nocí svojí mocí všechno řídíš v širém světě, tvůrce náš. Kdybych chtěl se před tvou tváří skrýt, zas mě najdeš, abys mohl být stále se mnou a já s tebou plný štěstí při setkání s Bohem mým. Ty jsi láska, smysl všedních dní, cesta, pravda, život, smíření, tebe hledám, hlavu zvedám, jednou spatřím tvoji slávu, já to vím. Hledám tvoji tvář, Pane můj, hledám tvoji tvář každý den. Po tobě touží duše má, Očekává slovo Tvé

10 Chci jít za tebou, Ježíši, cestou tvou. Chci jít za tebou, Ježíši, za tebou. Chci jít za tebou, Ježíši, cestou tvou. Chci jít za tebou, Ježíši, za tebou. Za tebou, Pane můj, chci jít každý den. Za tebou, Pane můj, chci jít. Za tebou, Pane můj, chci jít každý den. Za tebou, Pane můj, chci jít. po přijímání Bože, chválíme tebe, / Pane, moc tvou velebíme, kterou zná zem i nebe, / všem tvým skutkům se divíme; když se vše v světě mění, / ty sám jsi bez proměny. Vše, co jen chválit může, / cherubové, serafové, chválí tě, velký Bože, / nebe, země, zástupové, ode všech jsi nazýván / Svatý, Svatý, Svatý Pán. Svatý Pán, Bůh Sabaoth, / Svatý, jenž řídí národy, jenž pomáhá z běd a psot. / Nebe, zem, povětří, vody, plné jsou cti, chvály tvé, / neb vše tvoje dílo je. Pane, smiluj, smiluj se, / buď s námi tvé požehnání; oč prosíme, staniž se / podle našeho doufání. Kdo v tě doufá samého, / neopustíš žádného

11 závěrečné novokněžské požehnání píseň po požehnání Vyslyš, Pane, vyslyš prosbu vřelou, / kterou k tvému trůnu skládáme: Požehnej vlast, žehnej církev celou, / zůstaň s námi, vroucně žádáme. Provázej nás na vezdejší pouti, / nedej svému lidu zahynouti, pro zásluhy ze své oběti / vylej milost na své, na děti. Maria Máš v duši píseň andělských zvonů, máš v duši bolest těch nejkrásnějších tónů. Máš v sobě sílu, po které se touží, máš v sobě naději pro ty, co se souží. [: Maria, s tebou, Maria, království lásky se otvírá. :] Máš v duši příslib nebeského štěstí, máš v duši naplnění spasitelných zvěstí, máš v sobě lásku pro ty, kdo ji hledají, máš v sobě lásku pro ty, kdo tě volají. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa, žehnej každé písni, ve strunách mých zůstaň, kytice veršů, nejkrásnějších květů, patří tobě, Maria, Božímu světu. Bůh je síla má, i vojska mého, on působí volnou cestu mou, neboť dal mi štít spasení svého, a dobrotivost jeho zvelebila mne. Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina, a kdo je skálou kromě Boha našeho?

12 Rozhovor s primiciantem 1. Na rozdíl od klasických otázek se tedy neptám, proč ses rozhodl pro kněžství, ale PROČ SES NEROZHODL PRO MANŽELSTVÍ, KDYŽ JSI MĚL TAK KRÁSNÝ PŘÍ- KLAD VE VLASTNÍ RODINĚ A DOBRÝ ZÁKLAD PRO ŽIVOT? Myslím, že moje rodina mi dávala a stále dává pěkný příklad, mnohé věci jsem si uvědomil až časem, mnohé docením ještě později. Rodiče nás brzdili, abychom nejprve dostudovali, něco v životě prožili, než se naplno vrhneme do vztahu. Do manželství jsem směřoval intuitivně, nespěchal jsem, proto jsem mohl prožít několik krásných přátelských vztahů. Dnes jsem jim za jejich rady vděčný, tehdy jsem je ale tolik nechápal. Díky příkladu rodičů, jejich vedení v duchu salesiánské rodiny, dobrých přátel a Boží milosti, jsem dostal dobrý základ pro život a jeho naplnění. Toužil jsem založit rodinu, ale nakonec to dopadlo jinak. 2. Dokázal bys krátce popsat onu osudovou chvíli definitivního rozhodnutí, proces uzrávání této myšlenky a motivy, případně kdo Ti byl inspirací? Osudová chvíle nastala, když se všechny moje jistoty zhroutily, jako domeček z karet, a já jsem musel znovu hledat smysl života, kterým směrem jít. Přitom jsem si uvědomil, že bych v manželství nedokázal naplno využít hřivny, které jsem od Boha dostal. A také jsem viděl, že si mě Bůh po celý život podivuhodně vedl a připravoval, chránil mě v těžkostech. A tak o tom všem jsem přemýšlel na cyklopouti do jednoho kláštera ve Švýcarsku, kde toto moje Ano začalo zrát. Než jsem si podal přihlášku, tak jsem studoval architekturu a připravoval se ve skrytu. Měl jsem okolo sebe mnoho dobrých lidí a kněžských vzorů, z těch co nás už předešli do Božího království bych zmínil svého strýce a mecenáše Vojtěcha Jeniše a Dědu Petra Barana, svého zpovědníka. 3. Vstup do semináře je jistě zásadním přelomem v životě mladého muže. jak se Ti dařilo vyrovnat se s novou situací, najít nové impulsy pro další život, vzdát se dosavadního způsobu života a myšlení? Věděl jsem o tom a počítal s tím, že změna přijde, ale i tak byla nečekaná překvapení. Snažil jsem se svobodně opustit to, co bylo překážkou a také důvěřovat a ctít autoritu před

13 stavených. Na fakultě architektury nás učili individualismu a být originální, žádná šeď a uniformita. A najednou jsem v semináři narazil na překážky, které mě do té doby nenapadly, jako třeba dlouhé vlasy. Ale přijal jsem novou výzvu a šel dál. Skrze opouštění navyklého způsobu života jsem získal čas a energii, abych se více věnoval lidské a duchovní formaci. Přesto s odstupem vidím, že každý z nás, nějakou originální a pozitivní stopu v semináři zanechal. 4. Prožil jsi několik let v Nepomucenu v Římě. Co pro Tebe tato formace Věčným městem znamenala, jak hodnotíš zpětně tuto možnost žít v centru Církve a nasávat jeho atmosféru. Co si z tohoto pobytu, a studia, odnášíš do pastorace? V Olomouci jsem prožil tři roky, stejně tak v Římě, kam mě otec biskup poslal, abych získal životní zkušenost. Jsem za tuto šanci velmi vděčný, protože po několika letech přísně vyžadovaného žití programu, kde každá hodina i minuta měly přesně určené místo, jsem najednou dostal volnost a odpovědnost. Už jen ten rozdíl, že v Nepomucenu nás byla desítka bohoslovců, zaručoval individuální přístup. Najednou jsem se musel rozhodovat a plnit si své povinnosti ne protože musím, ale protože chci. Protože chci následovat Ježíše. Přirovnal bych to k přechodu z dětské víry k víře dospělého, kterého za ruku nikdo nevede. Toto byla jedna z nejcennějších zkušeností z Říma. Také jsem poznal co znamená univerzální Církev, když jen v naší třídě bylo zastoupeno 24 států všech kontinentů a každý do společenství přinášel něco jiného. Nebo možnost třikrát ministrovat papeži a díky tomu vidět zblízka jeho charisma, sílu i křehkost. V Římě jsme se mohli setkávat s představiteli církevní i světské moci a vidět realitu života i z druhé, méně známé strany. Tyto zkušenosti bych v naší zemi nikdy nezískal. 5. Poslední rok jsi strávil jáhenskou službou v Pohořelicích,tedy v oblasti pohraničí. Jak se dají v těchto podmínkách hledat hřivny, jak neztratit naději ve smysl povolání. Jak i přes překážky říkat stále své ANO? Pro mnohé z živé farnosti by to mohl být šok, možná i ztráta víry, přesto jsou místa, kde je to těžší. V pohraničí není jen nižší religiozita, minimum mladých rodin a dětí, mládež téměř žádná. Problémem je rezignace na duchovní hodnoty. Například tu je jen několik málo rodin, o kterých se dá říct, že žijí křesťanským příkladem a chodí ke svátostem. Do života ve farnosti se zapojuje jen pár lidí, ti samí. A někdy jsem zažil, že nepřišel nikdo. Aby člověk nerezignoval, musí se dívat dál než jen na výsledky, umět se radovat z maličkostí a svěřovat vše Pánu Bohu. Někdo totiž sází, jiný sklízí. Také já jsem mohl sklízet z toho, co zaseli jiní, například v děkanátu vzniklo pěkné společenství mládeže. Nebo s několika mladými rodinami jsme společně tvořili život ve farnosti. Hřivnou můžu také nazvat svoje sedmimístné auto, které nesloužilo jen mě, ale i farnosti: dětem na výletech, mládeži či babičkám na poutích

14 6. Co bys poradil mladým mužům, klukům ministrantům, kteří uvažují, nebo je alespoň někdy napadlo, že by cesta kněžství mohla být i jejich cestou? Na co si dát pozor, na co se zaměřit? Svátost kněžství je nezasloužený dar a povolává si Bůh, člověk jen odpovídá na zavolání. Když je člověk otevřený, Bůh k němu promlouvá skrze okolnosti a církevní představené, je potřeba vědět, že nic není náhoda. V životě kněze je důležitá zralost, která nepřichází s věkem, někdo potřebuje například nějaký čas pracovat, jiný se zamilovat, další si vybudovat vztah s Ježíšem. Kněz nemůže být jen teoretik, potřebuje vědět, že na chléb si musí vydělat rukama. A také mít odpovědnost za vztahy k lidem, pokud nikdy nikoho nemiloval, jak chce hovořit o lásce? Ale také je potřeba zdůraznit, že mladý člověk musí být ve svém objevování světa a lidských možností opatrný. Proto si má zvolit dobrého a zkušeného duchovního doprovázejícího, se kterým se může v důvěře o všem poradit. 7. A co bys chtěl říci všem, kteří přišli na Tvoji primici? Máš nějaké své motto, krédo, myšlenku? Chtěl bych všem poděkovat za podporu a to není možné každému osobně. V Nepomucenu mě jeden spolubratr naučil denně pamatovat na své dobrodince. Bez podpory, zejména té duchovní, bych zde nikdy nebyl, na své cestě jsem prošel mnoha rozcestími a díky Bohu stojím zde. Dnes prožívám velkou slávu s mnoha lidmi, kteří mě plácají po zádech. Přál bych si, abychom zůstali nohama na zemi, protože i Ježíše vítal Jeruzalém, který ho v zápětí ukřižoval. A to motto? Při mém rozhodování mě fascinovalo podobenství o hřivnách, hledat svoje místo a tam zůstat sloužit, nepřebíhat. A toto bych přál všem, nejen v jejich zásadních rozhodnutích jako otázka povolání do stavu, ale i v těch drobných rozhodováních. A stále prosme Boha o milost zůstat mu věrní. otázky pokládal Radek Mezuláník

15 Na závěr bych rád poděkoval Děkuji rodině, přátelům a kamarádům za jejich obětavé nasazení a pomoc. Děkuji své rodné farnosti a panu faráři za duchovní a hmotnou podporu. Děkuji městu Újezd u Brna a panu starostovi za vstřícnost při přípravě a realizaci primiční slavnosti a za vytištění této brožurky. Děkuji všem, kteří jakkoliv pomohli k pěknému prožití dnešní primiční slavnosti. Děkuji a upřímné Pán Bůh oplať všem dobrým lidem, zejména těm, kteří nás už předešli do Věčného království, kteří mě na mé cestě provázeli a provázejí modlitbou a jinou pomocí. Jiří Jeniš, novokněz

16 Pohled na Újezd Kaple sv. Antonína Kříž na Šternově Evangelický kostel Rychmanov Zvonice na Rychmanově

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Modlitby za uzdravení

Modlitby za uzdravení Modlitby za uzdravení Prosebníci sv. Rafaela Věnováno Janě, která se měla uzdravit, ale věřím, že nás bude provázet svoji přímluvou z nebe. Církevní schválení uděleno biskupstvím královéhradeckým dne 19.3.2010

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008. Úvod

Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008. Úvod Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008 Úvod Následující úvahy mají za úkol přiblížit krok za krokem všechno to, co se během

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ MODLITBY ZA UZDRAVENÍ PROSEBNÍCI SV. RAFAELA 2 Prosebníci za uzdravení: (= SPOLEČENSTVÍ LIDÍ) Zavazují se minimálně 21x za měsíc nejraději nahlas pomodlit pokud možno všechny, nebo alespoň tučně (ne kurzívou)

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. FARNÍ INFORMÁTOR 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3. SRPNA 2008 Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. J. E. Tomáš kardinál Špidlík S.J. promlouvá ke spoluobčanům, 7. srpna 2005 MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry,

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

První strana obálky: Socha Madony v Příměticích

První strana obálky: Socha Madony v Příměticích Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 1998 (Druhý rok bezprostřední přípravy na Jubileum roku 2000. Téma roku: Duch Svatý) Září - Abychom zakořeněni v lásce mohli vždy pokojně sloužit bratřím.

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého Olomouc

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE PRAHA 2008 ÚVODNÍ SLOVO KE KAZATELSKÉMU CYKLU - LITURGIE Vydala Ústřední rada Církve československé husitské Wuchterlova

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. FARNÍ INFORMÁTOR 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ŘÍJNA 2008 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Peregrinatio ad Immaculatam Conceptionem, u křtitelnice farního kostela. Zde byla pokřtěna

Více