Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra filozofie a společenských věd. Zadání písemné části přijímací zkoušky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra filozofie a společenských věd. Zadání písemné části přijímací zkoušky"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra filozofie a společenských věd Zadání písemné části přijímací zkoušky Studijní program / obor: bakalářský obor Filozofie a společenské vědy Varianta: B 013 Datum konání zkoušky: Jméno uchazeče: Datum narození: Bydliště: Číslo přihlášky: Úkol Bodové hodnocení (opravil) 1

2 1. Antonín Novotný byl prezidentem v letech: a) b) c) d) António de Oliveira Salazar byl: a) nejvyšším představitelem Španělska v letech b) brazilským prezidentem c) dlouholetým ministerským předsedou Portugalska d) nejvyšším generálním tajemníkem OSN 3. Evropské hospodářské společenství vzniklo v roce: a) 198 b) 197 c) 1968 d) Mezi členy ASEAN nepatří: a) Myanmar b) Singapur c) Turecko d) Thajsko. S jakým myslitelem byste spojili názor, že smrti se nemusíme obávat, protože dokud jsme tu my, není tu smrt, a když přijde smrt, tak už tu nejsme my? a) Platón b) Aristotelés c) Epikúros d) Cicero 6. Vyberte správnou odpověď Aristotelés byl učitelem: a) Alexandra Velikého b) Platóna c) Zenóna z Eleje d) Sexta Empirica 7. Kterému autorovi byste připsali následující citát: Duše se řídí svými vlastními zákony a tělo rovněž svými; setkávají se však spolu díky předzjednané harmonii mezi všemi substancemi, protože všechny jsou reprezentacemi jednoho a téhož vesmíru? a) Baruch Spinoza b) Francis Bacon c) Gottfried Wilhelm Leibniz d) René Descartes 8. Jak Kant definuje pojem autonomie? a) jako princip politické filosofie, podle nějž má stát dohlížet nad správným jednáním všech občanů. b) jako životní postavení jedince, který se řídí mravním zákonem uloženým zvenku. c) jako princip morálky, podle nějž se naše vůle řídí samotnou ideou zákona, nezávisle na vnějším určení. d) Princip, podle nějž jednáme vždy tak, aby to nám samotným přinášelo prospěch. 9. Co je to voluntarismus? a) Filozofický směr, který zdůrazňuje přednostní postavení intelektu nad vášněmi a emocemi. b) Filozofický názor, podle nějž je rozum jediným zdrojem poznání a jednání. c) Filozofický směr zdůrazňující primát vůle před intelektem v duševním životě.

3 d) Filozofický názor považující za cíl a smysl života tělesnou rozkoš. 10. Tělo nemůže determinovat mysl k přemýšlení, ani mysl nemůže determinovat tělo k pohybu, ani ke klidu. Autor tohoto výroku se domnívá, že: a) Naše myšlenky jsou příčinou pohybu našeho těla. b) Je vyloučena jakákoli kauzální interakce mezi myslí a tělem. c) Tělo nemůže pohnout jiným tělem, ani zastavit jeho pohyb jinak než prostřednictvím mysli, kterou je obdařeno. d) Tělo na sebe vzájemně působí. 11. Čím se zabývá epistemologie? a) kategoriemi bytí b) etikou c) otázkami poznání d) estetickými hodnotami 1. Pojem intersubjektivita označuje: a) závislost našich myšlenek se subjektivním prožíváním světa b) nedosažitelnost objektivního poznání světa c) síť existenciálních vztahů vytvářených komunikací, která vzniká mezi vědomími jednotlivců v prostředí společně prožívaného světa. d) schopnost adaptivního chování v životních situacích, kdy nám nestačí přirozený instinkt 13. Imám je: a) duchovní učitel, který v hinduismu či buddhismu zasvěcuje přijatého žáka do posvátného vědění. b) muslimský duchovní, znalec a učitel Koránu c) člen Růžencového bratrstva, spojeného s dominikánským řádem. d) služebník mešity, který stojí na ochozu minaretu a svolává věřící k modlitbě. 14. Pojmy libido a nadjá zavedl do odborné terminologie zkoumání psychického života: a) M. Paleček b) A. Adler c) S. Freud d) V. E. Frankl 1. Abraham H. Maslow je představitelem: a) humanistické psychologie b) behaviorismu c) neodarwinismu d) gestaltismu 16. Které z následujících tvrzení ohledně poslanců ČR není správné: a) Poslanec nemůže být členem vlády. b) Poslanci jsou voleni do dolní komory parlamentu, která se nazývá Poslanecká sněmovna a ve které je celkem 00 poslanců. c) Poslanec musí být českým státním občanem a musí být starší 1 let. d) Poslanecký mandát je tzv. volný, tj. zůstává poslanci i v případě, že během svého mandátu opustí stranu, za kterou byl do Poslanecké sněmovny zvolen. 17. Není pravda, že základní práva a svobody, definována v Listině základních práv a svobod z r. 199, a) jsou garantována Ústavou b) jsou nezcizitelná, nezadatelná a nepromlčitelná c) zaručují každému právo vlastnit majetek a přiznávají vlastnickému právu všech vlastníků stejný zákonný obsah. 3

4 d) zaručují každému občanu právo na práci. 18. Ústavní soud ČR: a) je součástí systému obecných soudů b) má poslední slovo při schvalování rozpočtu ČR c) má pravomoc rozpustit politickou stranu nebo hnutí d) rozhoduje o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem 19. Mezi cenné papíry nepatří: a) akcie b) faktury c) dluhopisy d) směnky 0. Společnost vyvázaná ze závislosti a dominance náboženských institucí a symbolů je: a) občanská společnost b) transkulturní společnost c) sekularizovaná společnost d) mcdonaldizovaná společnost 1. Autorem spisu Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (zkráceně Bohatství národů) je: a) Anthony Giddens b) Adam Smith c) Zygmunt Bauman d) Vladimír Iljič Lenin. Vědní obor, zkoumající a popisující modely chování, sociální organizaci, zvyky, hudbu a umění v jednotlivých lidských kulturách a společnostech, se nazývá: a) pornografie b) biografie c) etnografie d) demografie 3. Proces, během kterého si jedinec osvojuje objektivní svět a sdílené normy, aby byl schopný přežít v lidské společnosti, se v sociologii a psychologii nazývá: a) stratifikace b) individualizace c) kolektivizace d) internalizace 4. Mezi představitele socialismu 19. století nepatří: a) Joseph de Maistre b) Pierre-Joseph Proudhon c) Charles Fourier d) Robert Owen. Který z následujících států není konstituční monarchií: a) Norsko b) Švýcarsko c) Španělsko d) Japonsko 6. Mezivládní organizace založená v roce 1949 a orientující se na lidská práva a demokracii se nazývá: a) Společnost národů b) Rada Evropy c) Varšavský pakt 4

5 d) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 7. Česká Republika vstoupila do EU: a) b) c) d) Nejvyšší státní zastupitelství má sídlo: a) v Praze b) v Olomouci c) v Plzni d) v Brně 9. Doplňte odpověď na jednotlivé otázky: a) Autorem symfonie Novosvětská (Symfonie č.9) je: (Antonín) Dvořák b) Autorem románu Obraz Doriana Graye je: (Oscar) Wilde c) Režisérem filmu Psycho je: (Alfred) Hitchcock d) Autorem vědecko-fantastického dramatu R.U.R. je: (Karel) Čapek e) Letohrádek královny Anny na Pražském hradě je postaven ve stylu: renesance 30. Doplňte odpověď na jednotlivé otázky: a) Hlavním městem Austrálie je: Canberra b) Hlavním městem Kanady je: Ottawa c) Kuala Lumpur je hlavním městem: Malajsie d) Má Indonésie více obyvatel než Argentina? ano Napište ano nebo ne e) Ve kterém světadílu najdeme souostroví Ohňová země? v Jižní Americe 31. M. Schlick se ve své stati Budoucnost filosofie říká: Sókratés (...) se pokoušel vyjasnit myšlení analýzou významu našich výrazů a ukázat skutečný smysl našich 10 propozic. Zde tedy nacházíme konečný protiklad mezi uvedenou filosofickou metodou, která má za cíl objevit význam, a metodou věd, jejichž cílem je objevit pravdu. Kterou z následujících možností je správné logicky z citátu odvodit? a) Není rozdíl mezi metodou filozofie a metodou vědy. b) Rozdíl mezi filozofií a vědou spočívá v tom, že filozofie zkoumá význam a věda hledá pravdivé výroky týkající se fakt. c) Pouze filosofie říká pravdu o věcech, zatímco věda má mnoho nepřiznaných předpokladů. d) Rozdíl mezi filozofií a vědou spočívá v tom, že filozofie je obecnou vědou, která se týká samotných základů všeho dalšího, včetně vědy samé. 3. Vyjádřete česky termín Deus ex machina: Bůh ze stroje (případně: zásah vyšší moci) 10

6 33. Vyjmenujte představitele ekonomického liberalismu: (stačí příjmení, avšak v případě uvedení nesprávného představitele nebude odpověď uznána) 34. Autorem díla Kritika čistého rozumu je: Celkové bodové hodnocení písemné části zkoušky / za součet odpovídá: 00 Test obsahuje 34 otázek. Otázky 1 8 jsou za bodů a mají vždy jednu správnou odpověď. Otázky 9-34 jsou doplňovací. V otázkách 9 a 30 je každá správná odpověď za body. Otázky jsou každá za 10 bodů. Počítají se pouze správné odpovědi, za špatné odpovědi se body neodečítají. U otázek na jména autorů či představitelů jednotlivých směrů stačí uvést pouze příjmení. 6

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra filozofie a společenských věd. Zadání písemné části přijímací zkoušky

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra filozofie a společenských věd. Zadání písemné části přijímací zkoušky Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra filozofie a společenských věd Zadání písemné části přijímací zkoušky Studijní program / obor: bakalářský obor Filosofie a společenské vědy Varianta:

Více

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta (Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra filozofie a společenský ch věd) Zadání písem né části přijímací zkoušky ze základů společenských věd

Více

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 1. Klasické schéma behaviorismu S R (stimulus reakce) se ukázalo býti nedostatečným a přespříliš zjednodušujícím pro vysvětlení lidského chování. Neobehaviorismus proto toto

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Lidská

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

OBSAH. Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11

OBSAH. Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11 OBSAH Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11 /. Obecná část 1. STÁTOVĚDAJAKO UČENÍ O STÁTU 15 1.1 Úvodem 15 1.2 Státověda jako učení, jako nauka 16 1.3 Státověda a jiné humanitní vědy 18 1.4 Státověda a mezinárodní

Více

Ústavněprávní aspekty a formy lidské důstojnosti

Ústavněprávní aspekty a formy lidské důstojnosti Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Ústavněprávní aspekty a formy lidské důstojnosti Nikol Cachnínová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Ústavněprávní

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ POLITOLOGIE ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ Tereza Köhlerová Marek Moudrý Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...6 SEZNAM TÉMAT...6

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA Bohumil FIALA Karviná 2006 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 2 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 3 OBSAH MODULU

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Obsah. 1. Úvod (str. 4) 1.1. Vymezení tématu (str. 4) 1.2. Vztah práva a politiky. Metodologické poznámky (str. 5)

Obsah. 1. Úvod (str. 4) 1.1. Vymezení tématu (str. 4) 1.2. Vztah práva a politiky. Metodologické poznámky (str. 5) UNIVERSITA KARLOVA, FILOSOFICKÁ FAKULTA,Ústav politologie DIPLOMOVÁ PRÁCE: Polistopadové proměny českého práva: politika a zákonodárství v letech 1989-1998 Jan Wintr, 2004 1. Úvod (str. 4) 1.1. Vymezení

Více

OZ2VCZMZ08DT - 1. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Testový sešit obsahuje 49 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut.

OZ2VCZMZ08DT - 1. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Testový sešit obsahuje 49 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační test 2008 Vyšší úroveň obtížnosti OZ2VCZMZ08DT OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD DIDAKTICKÝ TEST - vyšší úroveň obtížnosti Testový sešit obsahuje 49 úloh. Na řešení úloh

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2004 Štěpán Rybín 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a všechny citace a prameny řádně vyznačil

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie

Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie Bakalářská práce Autor: Irena Kreisslová Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KRIMINOLOGIE Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D., Ing. Ivan Krček

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku John Stuart Mill Dvě stě let od narození Sborník textů Miloslav Bednář, Robert Holman Marek Loužek, Vladimír Čechák Ilona Bažantová Marek Loužek (ed.) č. 53/2006 Obsah

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Protopsychologové. M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s. 67 97

Protopsychologové. M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s. 67 97 Protopsychologové M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s. 67 97 Alena Plháková - Vývoj psychologie v rámci novodobé evropské filosofie - 1. Racionalismus - 2. Empirismus a Asocianismus - 3. Osvícenství

Více

Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky

Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky Moderní stát vyjadřuje přívlastkem moderní svoji odlišnost od starověkého a středověkého státu a je výsledkem dlouhého vývoje, který postupně

Více

HRC. Úvod do dějin lidských práv

HRC. Úvod do dějin lidských práv HRC Úvod do dějin lidských práv 101 P R A Ž S K Ý S T U D E N T S K Ý S U M M I T / X X / O S N / H R C / IV 1 Autor: Michal Zikmund Imprimatur: Vojtěch Bahenský, Kateřina Vencbauerová Jazyková úprava:

Více

Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie

Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Obor Mezinárodní vztahy Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA 2012 STUDIJNÍ TEXT Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více