RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3"

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 30. ledna 2009 Příjemce: Javier SOLANA, generální tajemník, vysoký představitel Předmět: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Investujme dnes do Evropy zítřka Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2009) 36 v konečném znění. Příloha: KOM(2009) 36 v konečném znění 6006/09 hm DG G I CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2009) 36 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Investujme dnes do Evropy zítřka CS CS

3 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Investujme dnes do Evropy zítřka Od podzimu loňského roku se Evropská unie potýká s dvěma problémy. Krize na finančních trzích vyvolala prudký pokles evropského hospodářství. Jasně se ukázalo, že rodiny, podniky a komunity v celé Evropě pocítí její dopad prostřednictvím nezaměstnanosti a ztráty příjmů, a že je nezbytné okamžitě přijmout opatření pro řešení krize a jejích následků. Evropa si zároveň uvědomila více, než kdy předtím, že dlouhodobá síla a udržitelnost evropského hospodářství závisí na tom, zda se všem odvětvím evropské společnosti podaří zvyšovat konkurenceschopnost, a také na tom, zda bude evropské hospodářství schopno plnit požadavky na zabezpečení dodávek energie a závazek snížit emise skleníkových plynů. Výsledkem těchto úvah byl Plán evropské hospodářské obnovy 1 předložený Komisí v listopadu a podpořený hlavami států a vlád na prosincovém zasedání Evropské rady 2. Tento plán předkládá způsoby, jak mohou členské státy a EU koordinovat své politiky a dát okamžitý stimul evropskému hospodářství. Je zároveň pečlivě vypracován tak, aby uvedený stimul byl v souladu s dlouhodobými evropskými cíli. Důležitou součástí plánu obnovy byl návrh na zvýšení výdajů EU ve vymezených strategických odvětvích. Dohodnutý stimul ve výši 1,5 % HDP vyžaduje příspěvky od vnitrostátních zdrojů i od zdrojů EU, včetně rozpočtu EU. Vzhledem k tomu, že výdaje EU nedosahují stanovených stropů, Komise vypočítala, že vymezeným oblastem jako energetika a širokopásmové připojení může být urychleně poskytnuto 5 miliard EUR. Podpořila by se tím důvěra, že se nezastaví investice, a byl by to příspěvek k cestě Evropy za silnějším hospodářstvím v budoucnosti. Uvedené prvky plánu získaly zvláštní podporu na prosincovém zasedání Evropské rady, která rovněž uznala potřebu vzít v úvahu i přiměřenou zeměpisnou rovnováhu. Od prosince se potřeba jednat ještě zvýšila. Zejména se ozřejmil význam zajištění dodávek energie a nedostatky, s nimiž se Evropa dnes potýká. Přímé důsledky pocítily domácnosti a podniky v několika členských státech. Plynová krize zasáhla všechny, narušila vztahy EU s jejími sousedy a zdůraznila potřebu učinit EU méně závislou na vnějších dodavatelích. V tomto sdělení se uvádí, do jakých oblastí by se měly směrovat investice. Jsou k němu přiloženy návrhy rozhodnutí o financování dotčených oblastí. Projekty byly vybrány tak, aby byly v souladu se strategickými cíli EU. Podpora ze strany EU bude poskytována tak, aby přispívala k rychlejšímu provádění projektů a vedla co nejrychleji ke konkrétním činnostem. V souladu se závěry Evropské rady je zajištěna zeměpisná rovnováha. Komise již předložila návrh revize víceletého finančního rámce na období , která umožní uvolnění dodatečných finančních prostředků v okruhu 1A při současném zachování celkové částky odsouhlasené v interinstitucionální dohodě 3. S ohledem na první jednání s rozpočtovým orgánem nyní navrhuje převod nevyužitých prostředků z okruhu 2 pro rok 2008 do okruhu 1A, a to s cílem získat navrhované 3,5 miliardy EUR pro projekty v oblasti energetiky KOM(2008) 800. Závěry zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech prosince. KOM(2008) 859, ,5 miliardy EUR v roce 2009 a 2 miliardy EUR v roce CS 2 CS

4 Částka ve výši 1,5 miliardy EUR, plánovaná na infrastrukturu širokopásmového připojení a na nové výzvy vymezené při kontrole stavu SZP, zůstává v okruhu 2 pro využití v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Komise vyzývá Radu a Evropský parlament, aby tyto návrhy urychleně posoudily a uvolnily požadované finanční prostředky z rozpočtu. To značně přispěje k úsilí EU o navrácení evropského hospodářství na cestu růstu a prosperity a prokáže odhodlání Unie zabývat se i v budoucnosti problémy strategického významu. Dnešní investice do zítřejší energie Energie se pro Evropu stala jedním z klíčových témat. V prosinci Evropská unie učinila řadu významných rozhodnutí zabývajících se budoucností energie v Unii: provozovat odvětví energetiky s nižšími emisemi skleníkových plynů a výrazně zvýšit podíl obnovitelné energie ve skladbě zdrojů energie. Na přelomu roku se Evropa potýkala s plynovou krizí, která podtrhla rizika v oblasti zabezpečení dodávek energie. Tato krize zdůraznila nedostatky nejen pokud jde o diverzitu dovozu, ale i co se týče schopnosti EU přepravovat energii uvnitř Unie na místa, kde je jí nejvíce zapotřebí. K uskutečnění potřebných změn je nezbytný značný závazek i investice. Hospodářský pokles však s sebou nese riziko, že tyto investice budou odloženy, pokud se nyní neprovedou další kroky. Úvěrová krize přímo ovlivňuje rychlost, s níž Evropa provádí požadované změny. V sázce je ztráta dynamiky a technického náskoku, a každé zpoždění v současnosti se projeví ve vyšších nákladech v budoucnu. Právě z tohoto důvodu klade plán hospodářské obnovy zvláštní důraz na chytré investice, což jsou takové stimuly pro hospodářství, které jsou zaměřeny na jasně stanovené strategické cíle. Komise proto navrhuje soubor tří zvláštních iniciativ zaměřených na hlavní cíle EU v oblasti energetiky: zaprvé, podpora strategických projektů na propojení sítí za účelem vyřešení některých stávajících nedostatků v infrastruktuře; zadruhé, investice do pobřežní větrné energie, aby se mohla stát spolehlivým zdrojem obnovitelné energie; zatřetí, provedení několika demonstračních projektů pro zachycování a ukládání uhlíku, aby výrobcům energie, kteří usilují o snížení emisí, stále zůstala možnost využívat fosilních paliv. Tyto iniciativy přinesou cílenou podporu konkrétním projektům. V následujících letech budou muset být podpořeny politickými iniciativami a investicemi velkého rozsahu. EU však může značně přispět již nyní. Všechny tyto projekty byly vybrány s ohledem na jejich širší dosah: infrastruktura přispěje k zabezpečení dodávek energie pro celou EU a technický pokrok a pokrok v logistice znamenají krok vpřed pro celý evropský energetický průmysl. Podpoří technický pokrok v rámci Evropského strategického plánu pro energetické technologie, zejména zapracováním jeho výsledků do evropských průmyslových iniciativ v oblasti zachycování a ukládání uhlíku a větrné energie. Rovněž využijí každé příležitosti k podpoře pákového účinku, zejména prostřednictvím spolupráce s Evropskou investiční bankou. Budování propojené energetické infrastruktury v Evropě Strategický přezkum energetické politiky objasnil různé složky účinné politiky pro zabezpečení dodávek energie 5. Akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití poukázal na tyto potřeby: stabilní dodávky energie od třetích partnerských zemí; účinná správa zásob ropy a zemního plynu a mechanismy reakce na krizové situace; energetická účinnost s cílem omezit poptávku a co nejlepší využití vlastních zdrojů energie 5 KOM(2008) 781, CS 3 CS

5 EU. Zdůraznil zejména, jak nezastupitelnou úlohu v energetice hraje infrastruktura, přičemž právě ji se trhu nedaří vždy nabídnout. Propojení sítí je přínosné pro všechny, protože snižuje závislost a zvyšuje konkurenceschopnost ve prospěch vnitřního trhu jako celku. Nedávná krize v dodávkách plynu do evropských domácností a podniků význam infrastruktury vyzdvihla. Zřetelně se projevila nejen zranitelnost dodávek energie v Evropě, ale i skutečnost, že v dobách nedostatku neexistují žádné jasné alternativy. Ačkoliv některé členské státy vyvinuly úsilí, aby pomohly jiným státům vypořádat se s nedostatkem energie, prostředky, které by toto měly umožnit, se často ukázaly jako nedostatečné. Krize tak ukázala závažné nedostatky vpropojení sítí. Takové mezery vinfrastruktuře se však dlouhodobě odrážejí na evropské konkurenceschopnosti: znamenají horší přístup k nejlevnějším dovozům energie a menší dostupnost cenově nejvýhodnější energie v rámci Evropy pro evropské společnosti a spotřebitele. Výsledkem budou trvalé překážky evropského růstu. Současná hospodářská a finanční krize zároveň brzdí provádění projektů v oblasti energetické infrastruktury. Energetické společnosti jsou úvěrovou krizí ohroženy stejně jako ostatní: existuje reálné riziko, že projekty značného strategického významu budou pozastaveny, pokud do nich nebudou vloženy veřejné prostředky, které poskytnou poskytovatelům financí záruky, že jde o projekty, které jsou k podpoře vhodné. Komise proto navrhuje, aby se využilo 1,5 2 miliardy EUR ze stimulačního opatření stanoveného plánem obnovy kposkytnutí nezbytných prostředků na klíčové strategické propojení sítí. Strategický přezkum energetické politiky již identifikoval řadu strategických priorit v oblasti energie s cílem vyřešit nedostatky a využívat příležitostí. Mezi priority patří připojení Pobaltí, jižní koridor zemního plynu, zkapalněný zemní plyn, středomořský energetický okruh, odpovídající propojení přenosových a přepravních soustav elektřiny a zemního plynu ve střední a jihovýchodní Evropě a mořská síť v Severním moři. Projekty by rovněž měly vyřešit zvláštní potřeby malých ostrovů odříznutých od hlavních energetických sítí EU. Komise využila strategický přezkum energetické politiky ktomu, aby usměrnila výběr projektů s úmyslem přímo řešit otázky zabezpečení a diverzifikace dodávek energie. Projekty jsou rozloženy po celé Evropské unii. Přínos těchto projektů pocítí nejenom členské státy, v nichž se provádějí, ale i celá Unie, a to pokud jde o jejich strategický význam pro zabezpečení dodávek energie jako celku i o příležitosti účastnit se veřejných nabídkových řízeních a dodávat klíčové technologie. Přinesou okamžitý impuls do evropského hospodářství a přispějí k tomu, aby bylo v budoucnosti silnější. Návrh podpoří asi 20 projektů týkajících se plynu i elektrické energie, pokud příjemci splní hlavní kritéria pro jejich účinné provedení. Jedná se také o opatření, jehož cílem je řešit jeden konkrétní nedostatek zjištěný vsouvislosti s plynovou krizí: obtíže se zajištěním průtoku plynu ze západu na východ 6. Je nezbytné, aby tyto projekty dosáhly takového stupně připravenosti, který umožní rychlé zahájení prací a aby členské státy přijaly odpovědnost za urychlení příslušných postupů a udělování povolení. Pobřežní větrná energie nové generace Cíl, který EU stanovila v prosinci, týkající se podílu obnovitelné energie, se zaměřil na potřebu zprovoznit potřebné technologie. Jak vyplývá z Evropského strategického plánu pro energetické technologie, větrná energie bude pro splnění tohoto cíle klíčová. Odvětví větrné energie si klade za cíl do roku 2020 dodávat % elektrické energie v EU, přičemž více 6 Například zajistit, aby se neopakovala nedávná situace, kdy nebylo možné dodávat plyn z Rakouska na Slovensko, a přispět k propojení Bulharska s Rumunskem. CS 4 CS

6 než čtvrtina tohoto podílu má pocházet z pobřežní větrné energie. Tento trend by měl pokračovat a větrné elektrárny v pobřežních vodách budou v tomto odvětví růst nejvíce. Vzhledem k tomu, že mnoho projektů v přeshraničních pobřežních a námořních oblastech často vyžaduje přeshraniční infrastrukturu a že pobřežní větrná energie je technologicky a logisticky poměrně náročná, má EU důležitou roli při mobilizaci investic, které by se jinak nemusely uskutečnit. V současnosti se však zdá jasné, že rozvoj projektů v oblasti pobřežní větrné energie je z nedostatku dostupných finančních prostředků ohrožen. Projekty, které jsou připraveny k realizaci, se potýkají se zpožděním, v důsledku čehož někteří výrobci již museli snížit počet pracovních míst. Komise proto navrhuje, aby se na projekty v tomto odvětví vyčlenilo asi 0,5 miliardy EUR. Byly vybrány takové projekty, jimž byla EU schopna přinést přidanou hodnotu a které byly v přiměřené fázi rozvoje. Jednalo se především o projekty podporující regionální spolupráci, v zájmu větší konkurenceschopnosti a o investice do pokročilých technologií s cílem vyvinout novou generaci větrných turbín, infrastruktury a logistiky, jež přispějí k rychlému využití těchto technologií. Čistá energie pro budoucnost Zachycování a ukládání uhlíku (Carbon capture and storage, CCS) bylo označeno za jednu z klíčových technologií v budoucnosti. CCS by umožnilo udržitelnou výrobu energie z fosilních paliv, což je nezbytný prvek celosvětového úsilí o snížení emisí skleníkových plynů na polovinu do roku Umožnilo by Evropě plně využít vlastní zdroje uhlí, ropy a plynu. Rozvoj této technologie by evropskému průmyslu poskytl velké tržní příležitosti s technologií globální důležitosti. CCS je však komplexní technologií, které může trvat mnoho let, než se stane komerčně životaschopnou. Evropská rada uznala potenciál CCS stanovením cíle, že do roku 2015 by mělo fungovat dvanáct demonstračních projektů. Vzhledem k úvěrové krizi se tento cíl jeví jako ještě ambicióznější. Minulý prosinec se Evropská rada rozhodla, že zabezpečí financování CCS prostřednictvím podílu na příjmech z obchodování s emisemi. Tyto prostředky ovšem nebudou k dispozici okamžitě a nebudou postačovat k realizaci žádoucího počtu demonstračních projektů. Za současné hospodářské situace může mít opatrnost investorů za následek ohrožení cílů stanovených Evropskou radou. Komise proto navrhuje urychlení práce na těchto klíčových demonstračních projektech a projektech v oblasti infrastruktury. Bude podpořeno pět projektů, z nichž každý potřebuje ke svému zahájení investice ve výši 250 milionů EUR. V projektech budou zastoupeny různé technologie, geologické podmínky a členské státy. Všechny jsou v pokročilém stádiu připravenosti, čímž je zajištěno, že přínos vyplývající z investic se realizuje co nejrychleji. Význam demonstračních projektů spočívá rovněž v tom, že jejich výsledky budou poskytnuty dalším hráčům, což umožní rozdělení povinností. Investice do budoucnosti venkovských komunit Venkovské komunity jsou komunitami, jež mohou být hospodářským propadem zasaženy nejvíce. V těžkých obdobích jim hrozí, že zůstanou na okraji zájmu, a když ekonomika začne znovu růst, mohou z nových výhod těžit pomaleji. Jedním z nejdůležitějších nástrojů moderního hospodářství je širokopásmové připojení k internetu. V dnešní Evropě otevírá cesty k hledání nového zaměstnání, učení se novým dovednostem, objevování nových trhů a snižování nákladů. Má zcela zásadní význam jak pro školy, knihovny a úřady státní správy, tak pro podniky. Stalo se nezbytným nástrojem zajišťujícím chod moderního hospodářství. Existují však nedostatky komunity, kde trh nezajistil kvůli rozptýlení obyvatel a vysokým nákladům dostatečné pokrytí. V mnoha CS 5 CS

7 oblastech také potřebují starší technologie širokopásmového připojení modernizaci, aby rychlost internetového připojení, které poskytují, vyhovovala dnešním požadavkům. Právě proto si Plán evropské hospodářské obnovy stanoví za cíl rozvoj širokopásmových sítí tak, aby bylo do roku 2010 zajištěno plné, 100% pokrytí vysokorychlostním internetem. Rovněž zdůrazňuje nutnost zvýšit výkon mnoha stávajících sítí spolu s úsilím podporovat konkurenceschopné investice do optických sítí a uvolňování spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení. EU již využívá svých prostředků pro rozvoj venkova k podpoře růstu venkovských ekonomik a celkového dobrého stavu venkovské společnosti. Kontrola stavu SZP vedla ke zjištění řady nových úkolů, jež se především dotýkají evropského zemědělství. Rychlejší řešení těchto úkolů umožní zemědělským komunitám podílet se na jejich řešení a lépe se připravovat na příznivější hospodářské podmínky. To je v souladu s plánem obnovy, který klade důraz na rychlejší provádění strukturálních opatření EU tak, aby se v těžkých obdobích daly provádět včasné investice. Komise proto navrhuje využít stávající nástroj pro financování rozvoje venkova k tomu, aby dal dvojnásobný impuls venkovskému hospodářství. Zaprvé, na rozvoj venkova by měla být věnována 1 miliarda EUR, konkrétně za účelem rozvoje infrastruktury širokopásmového připojení ve venkovských oblastech. Zadruhé, 0,5 miliardy EUR by mělo být určeno k urychlení práce na řešení nových úkolů vymezených při kontrole stavu SZP. Investice, které bude mít každý členský stát k dispozici, určí Komise v souladu se zásadami uvedenými v čl. 69 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Komise je stanoví podle současného klíče pro rozdělování finančních prostředků. Internet pro venkovské komunity Podpora širokopásmového připojení již tvoří součást rozvoje venkova EU. Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova na programové období kladou zvláštní důraz na informační a komunikační technologie pro venkovské podniky a sociálně ekonomický rozvoj venkovských oblastí. Šíření a využívání informačních a komunikačních technologií hraje důležitou roli při revitalizaci venkovských oblastí a napomáhá diverzifikaci hospodářských a sociálních činností podporou hospodářské aktivity, zpřístupňováním nových on-line služeb a podporou začleňování do světa informačních technologií. Může vyřešit poměrně nízké využívání informačních a komunikačních technologií v zemědělsko-potravinářském odvětví a napomoci rostoucím oblastem jako venkovský cestovní ruch. Ze stejných důvodů hrozí opravdové riziko, že přetrvávající rozdíly v přístupu k širokopásmovému internetu mezi městskými a venkovskými oblastmi a nedostatečné využívání internetu se projeví v hospodářském a sociálním vyloučení. Výsledkem může být stagnace venkovských hospodářství, nezaměstnanost a vylidňování. Toto riziko je v dobách hospodářského poklesu silnější. Čím jsou regiony vzdálenější, izolovanější a vylidněnější, tím více trpí nedostatkem širokopásmového připojení a přístupu k internetu. Čím méně splňují cíle v oblasti širokopásmového připojení, tím je menší pravděpodobnost, že budou mít takovou úroveň příjmů, která by zabezpečila jejich vlastní investice. Financování by se mohlo zaměřit na tři hlavní oblasti: 7 Rozhodnutí Rady 2006/144/ES ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova. CS 6 CS

8 Vytvoření nové infrastruktury širokopásmového připojení včetně zařízení páteřního propojení (např. technologie na bázi pevné linky, pozemská bezdrátová technologie, satelitní technologie nebo jejich kombinace); Modernizace stávající infrastruktury širokopásmového připojení (např. vyšší spolehlivost, rychlost, kapacita, dosah, lepší kvalita služeb); Položení pasivní infrastruktury širokopásmového připojení (např. inženýrské stavby jako rozvody a jiné prvky sítě jako nenasvícená optická vlákna atd.) mimo jiné v součinnosti s jinými infrastrukturami (energetické, dopravní, vodní a kanalizační sítě atd.). Provádělo by se prostřednictvím opatření 321 Základní služby pro hospodářství a obyvatele venkova. Investice by doplnila činnosti, které na rozvoji širokopásmového připojení již probíhají prostřednictvím politiky soudržnosti a navázala by na práci zahájenou v několika venkovských oblastech. Komise uvede další podrobnosti o možnostech politiky, jak podporovat širokopásmové připojení ve venkovských oblastech v následujících týdnech 8. Tato iniciativa půjde také ruku v ruce s novou strategií EU pro širokopásmové připojení, která má poskytnout rámec činnosti pro rozvoj tohoto připojení v celé Evropské unii. Bude usilovat o lepší koordinaci vnitrostátních a regionálních úřadů, o podporu sdílení infrastruktur s cílem jejich co nejlepšího využití a o výměnu osvědčených postupů 9. Při dobré koordinaci může správná kombinace rozvoje venkova, politiky pro informační a komunikační technologie a širokopásmového připojení a strukturálních fondů zamezit dvojí práci a vytvářet tlak potřebný k uskutečnění významných změn. Takové iniciativy musí být v souladu s pravidly pro státní podporu. Tato pravidla podporují dobře připravené veřejné intervence, které jsou nejvhodnějším prostředkem k vyřešení špatné nebo omezené dostupnosti širokopásmového připojení v těchto regionech. Zajišťují řádné odůvodnění a přiměřenost veřejných intervencí. Řešení budoucích výzev Kontrola stavu provádění reformy společné zemědělské politiky zroku 2003 identifikovala řadu nových důležitých výzev pro evropské zemědělství změna klimatu, získávání energie z obnovitelných zdrojů, vodní hospodářství, biologická rozmanitost a restrukturalizace mlékárenství. V listopadu 2008 se ministři zemědělství dohodli, že se s těmito výzvami budou vypořádávat s pomocí dodatečných prostředků v rámci svých programů pro rozvoj venkova, a to podle pravidel Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Taková dodatečná podpora se nicméně plánuje až od ledna 2010 a pro některé členské státy až v roce Urychlení této práce by přineslo investice a umožnilo zahájení činností na těchto klíčových strategických prioritách. Ze zahájení prací v roce 2009 by obzvlášť těžily země EU-12. ***** Ve sdělení Lepší přístup venkovských oblastí k moderním informačním a komunikačním technologiím. Evropský portál pro širokopásmové připojení (European Broadband Portal, je také nástrojem pro výměnu osvědčených postupů a pro zveřejňování nabídkových řízení v evropském měřítku a může zajistit efektivnější využití dostupného rozpočtu. Neplatí pro Rumunsko a Bulharsko. CS 7 CS

9 Investice navrhované v tomto sdělení významně přispějí k řešení hospodářské krize a k tomu, aby byla Evropa v budoucnosti silnější a konkurenceschopnější. Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby uvedené návrhy urychleně zvážily a co nejdříve je přijaly. CS 8 CS

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 7.10.2009 SEK(2009) 1298 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.2.2009 KOM(2009) 104 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu CS CS SDĚLENÍ KOMISE Reakce na krizi v evropském

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) 10276/1/12 REV 1 PECHE 180 CADREFIN 265 CODEC 1407 REVIDOVANÁ ZPRÁVA Odesílatel: Předsednictví Příjemce:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) 12832/08 ADD 3 ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) 10511/16 ATO 42 CADREFIN 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 405 final Předmět: Jordi

Více

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.10.2008 KOM(2008) 682 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS 1 CS 1. ÚVOD 1. Ve sdělení s názvem

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.2.2016 COM(2016) 49 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o strategii EU pro zkapalněný zemní

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. května 2011 (OR. en) 9814/11 AVIATION 121 RELEX 456 COEST 156 NIS 63

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. května 2011 (OR. en) 9814/11 AVIATION 121 RELEX 456 COEST 156 NIS 63 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 6. května 2011 (OR. en) 9814/11 AVIATION 121 RELEX 456 COEST 156 NIS 63 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY

EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 3.054 Listopad 2006 2 OBSAH 1. VÝCHODISKA PRO ENERGETICKÉ

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. září 2011 (OR. en) 14268/11 AUDIO 36 JEUN 48 TELECOM 126 CONSOM 144 JAI 630 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) 6154/16 SOC 69 EMPL 44 ECOFIN 108 EDUC 31 JEUN 17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada Investice

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 27. 9. 2013. o místních a regionálních dopadech rozvoje inteligentních sítí

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 27. 9. 2013. o místních a regionálních dopadech rozvoje inteligentních sítí EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 27. 9. 2013 PRACOVNÍ DOKUMENT o místních a regionálních dopadech rozvoje inteligentních sítí Výbor pro regionální rozvoj Zpravodajka: Elisabeth

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.1.2007 KOM(2006) 847 v konečném znění. SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Směřování

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Váš názor na strategii Evropa 2020

Váš názor na strategii Evropa 2020 KONZULTACE S EVROPSKÝMI REGIONY A MĚSTY Váš názor na strategii Evropa 2020 (v návaznosti na konzultaci s evropskými regiony a městy ohledně nové strategie pro udržitelný růst, kterou VR provedl v roce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 475 v konečném znění 2004/0154 (KOD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.3.2011 KOM(2011) 112 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Plán přechodu na

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. července 2011 (18.07) (OR. en) 12517/11 PECHE 189

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. července 2011 (18.07) (OR. en) 12517/11 PECHE 189 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2011 (18.07) (OR. en) 12517/11 PECHE 189 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 14. července

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-18 Návrh stanoviska Dimitrios Papadimoulis Podíl

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. listopadu 2008 (25.11) (OR. en) 16220/08 ENV 879 MAR 222 TRANS 423

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. listopadu 2008 (25.11) (OR. en) 16220/08 ENV 879 MAR 222 TRANS 423 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. listopadu 2008 (25.11) (OR. en) 16220/08 ENV 879 MAR 222 TRANS 423 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA SHRNUTÍ

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 186 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 186 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. dubna 2010 (03.05) (OR. en) 9006/10 COMPET 119 ENV 241 IND 55 MI 115 RECH 145 ECO 27 ENER 124 ECOFIN 222 CONSOM 35 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 6.10.2008 KOM(2008) 616 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Vytvoření vnitřního trhu s elektřinou a optimální účinek veřejných zásahů

SDĚLENÍ KOMISE. Vytvoření vnitřního trhu s elektřinou a optimální účinek veřejných zásahů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.11.2013 C(2013) 7243 final SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření vnitřního trhu s elektřinou a optimální účinek veřejných zásahů {SWD(2013) 438 final} {SWD(2013) 439 final} {SWD(2013)

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. května 2008 (28.05) (OR. en) 9385/08 ECOFIN 171 UEM 112

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. května 2008 (28.05) (OR. en) 9385/08 ECOFIN 171 UEM 112 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (28.05) (OR. en) 9385/08 ECOFIN 171 UEM 112 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.1.2008 KOM(2008) 7 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných

Více

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility Veřejná online konzultace týkající se programu pracovní mobility Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility mladých lidí uvnitř EU Tato otevřená veřejná online

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 20/09/2010. o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037}

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 20/09/2010. o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20/09/2010 K(2010) 6223 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 20/09/2010 o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037} DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 20/09/2010

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST 93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011 ENVE-V-014 STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝBOR REGIONŮ připomíná, že při uplatňování opatření ke zvyšování energetické účinnosti je velice

Více

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 Obsah: 1. Úvod 3 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 4. Cíle územní energetické koncepce 14 5. Jaké jsou základní postupové

Více

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016)

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) 513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 25. 3. 2011 2011/2051(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76 Czesław Adam Siekierski (PE460.746v01-00) Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti

Více

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29.

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29. Memorandum BISE 1 k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu 29. října 2004 118 účastníků 2 ze sedmdesáti východoevropských zemí zahrnujících:

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

V Bruselu dne 26.11.2015 COM(2015) 690 final

V Bruselu dne 26.11.2015 COM(2015) 690 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2015 COM(2015) 690 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) Úvod 1. Česká republika (ČR) se od data vstupu do Evropské unie (EU) účastní třetí fáze hospodářské a měnové

Více

Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU

Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU Verze 2009 - schválena vládou dne 5. října 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce NOK a evropských záležitostí Obsah Úvod...2 1. Kontext diskusí o

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

P7_TA(2014)0281 Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***I

P7_TA(2014)0281 Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***I P7_TA(2014)0281 Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.07.2004 KOM(2004) 474 v konečném znění 2004/0153 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí integrovaný akční program v oblasti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.12.2006 KOM(2006) 814 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Třetí zpráva o sledování restrukturalizace ocelářství v České

Více

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování Vzájemné hodnocení (tzv. peer review) v oblastech sociální ochrany a sociálního začleňování 2015-2016 Poskytování kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky C/03/80 Lucemburk 9. října 003 1845/03 (Tisk 80) 531. zasedání Rady - Doprava, telekomunikace a energie Lucemburk 9. října 003 Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 155 final. Příloha: COM(2016) 155 final. 7195/16 vmu DG G 3 C

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 155 final. Příloha: COM(2016) 155 final. 7195/16 vmu DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 17. března 2016 (OR. en) 7195/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. března 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 155 final Předmět: IND 55 COMER 28 STIS 2 WTO

Více

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Dokument ze zasedání A7-0234/2010 20. 7. 2010

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Dokument ze zasedání A7-0234/2010 20. 7. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 20. 7. 2010 A7-0234/2010 ZPRÁVA o rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství (2010/2010(INI)) Výbor pro zaměstnanost

Více

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍ ROZVOJ VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2015 COM(2015) 77 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA V EVROPĚ: OD ROKU 2001 SE VÝZNAMNĚ NEZVÝŠIL PODÍL TOHOTO

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

ZPRÁVA KOMISE. Průběžná zpráva o šetření v oblasti kapacitních mechanismů. {SWD(2016) 119 final}

ZPRÁVA KOMISE. Průběžná zpráva o šetření v oblasti kapacitních mechanismů. {SWD(2016) 119 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.4.2016 C(2016) 2107 final ZPRÁVA KOMISE Průběžná zpráva o šetření v oblasti kapacitních mechanismů {SWD(2016) 119 final} CS CS ZPRÁVA KOMISE Průběžná zpráva o šetření v

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příprava na využití evropských fondů po roce 2013

Příprava na využití evropských fondů po roce 2013 Příprava na využití evropských fondů po roce 2013 Daniel Braun 1. náměstek ministra Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference ROP SZ, 10. listopadu 2011 Kohezní politika ve víceletém finančním

Více