Baroko. Evropské baroko. 1. Charakteristika období. 2. Významní autoři T. Tasso P. Calderón L. de Gongóra J. Milton. České baroko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Baroko. Evropské baroko. 1. Charakteristika období. 2. Významní autoři T. Tasso P. Calderón L. de Gongóra J. Milton. České baroko"

Transkript

1 Baroko Evropské baroko 1. Charakteristika období 2. Významní autoři T. Tasso P. Calderón L. de Gongóra J. Milton České baroko 3. Charakteristika období 4. Exilová barokní literatura J. A. Komenský 5. Domácí barokní literatura Balbín, Bridl Koniáš, Michna, Ryba, Kadlinský 6. Pololidová slovesnost Písmáci, kroniky, selské otčenáše Kramářské písně 7. Ústní lidová slovesnost (folklór) Písně Pověsti, pohádky Přísloví, pranostiky, říkadla

2 Evropské baroko 1. Charakteristika období Humanistický důraz na rozum (racionalitu) skončil katastrofou třicetileté války. Lidé znovu začínají hledat smysl svého života ve víře v Boha. Hluboká zbožnost všech vrstev společnosti je nejvýraznějším rysem baroka. Je to navíc zbožnost oproti středověku daleko více manifestovaná navenek (poutě, slavnosti, ) Spojujícím prvkem umění je kontrast. Nejničivější válka evropských dějin přinesla fascinaci smrtí. Rozvoj ničivých zbraní ukázal na zbytečnost hradních opevnění. Hrady jsou přestavovány na zámky nebo zcela opouštěny. Vznikají zámky s velkou parkovu úpravou. Dochází k rozvoji městské architektury, která přestává být sevřena uvnitř hradeb. Svá městská sídla buduje šlechta i zbohatlé měšťanstvo. Zvýšená zbožnost s sebou přináší stavby monumentálních kostelů, klášterů a poutních míst. (Santini, Diezenhofer) Pro architekturu je typická kulatá klenba, bohatá zdobnost a dynamičnost linií. Výtvarné umění je plastické a snaží se o zachycení pohybu a světla. Typickými znaky literatury je kontrast, plastický popis skutečnosti, expresivnost podání a hluboká víra v Boha.. 2. Významní autoři Torquato Tasso ( ) lyricko epická básnická skladba Osvobozený Jeruzalém Pedro Calderón de la Barca ( ) drama Život je sen Luis de Gongóra y Argote ( ) Autor velmi zdobné a formálně dokonalé duchovní lyriky ve Španělsku. John Milton ( ) epos Ztracený ráj

3 České baroko 4. Charakteristika období Po bitvě na Bílé hoře (1620) a následném vítězství katolíků dochází k zákazu všech jiných vyznání a odchodu značné části šlechty a svobodných měšťanů do exilu. Poddaní musí přestoupit ke katolickému vyznání. Česká kultura se poprvé v historii rozdělí na exilovou a domácí. Objevují se nové šlechtické rody, často německé. Vylidněná města se rychle poněmčují. Mění se obraz české krajiny. Tvář dnešních měst a vesnic vzniká právě v období baroka, které v našich zemích trvá po dvě staletí (17. a 18. století). Protireformační úsilí vede k ničení protestantských knih a zápisů. Jsou navždy ztracena některá díla spojená s Jednotou bratrskou, luteránstvím nebo husitstvím. Nahrazují je katolická díla, často spojená s postavou Panny Marie nebo sv. Jana Nepomuckého. Dochází k utužení poddanství a k úpadku vzdělanosti u česky mluvícího venkovského obyvatelstva. Schopnost čtení a psaní se na venkově stává vzácností. Spisovná čeština rychle mizí a je nahrazena desítkami nářečí. Čeština jako jazyk vědy a kultury v podstatě přestává existovat. Vzdělanecké obrany češtiny musí být psány v latině, venkovské obyvatelstvo se vrací od písemné kultury zpět k ústní lidové slovesnosti. 5. Exilová barokní literatura Jedná se o literaturu protestantských autorů, kteří pro svou víru opouštějí České království a odcházejí do emigrace, nejčastěji do Polska, německých zemí a Nizozemí. Značnou část z nich tvoří příslušníci Jednoty bratrské. Jan Amos Komenský ( ) a) Pansofická (vševědná) díla Vychází z předpokladu, že vzdělanější lidstvo s lepším přístupem k informacím bude také mravnější a nebude své spory řešit násilím. Sedmidílný latinský spis Obecná porada o nápravě věcí lidských (De rerum humanarum emendatione consultatio catholica) Encyklopedický spis Theatrum universitatis rerum, tj. Divadlo světa Slovník spisovného českého jazyka Poklad jazyka českého b) Pedagogická díla Orbis pictus (Svět v obrazech) Učebnice cizích jazyků, která Komenskému zajistila evropskou proslulost. Spojil text ve čtyřech jazycích (Č, L, N, M) s obrázkem a odkazy k jednotlivým slovíčkům.

4 Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené) Jazyková učebnice latiny. Didaktika velká Zde shrnul své pedagogické zásady. Rozdělil vzdělávání na čtyři šestileté cykly. 1. Škola mateřská o dítě se stará matka 2. Škola základní (triviální) zde žák získá znalosti tzv. trivia psaní, čtení a počítání Měla by být v každé obci. 3. Gymnázium zde se přidává znalost logiky a cizích jazyků a základů věd. Mělo by být v každém městě. 4. Univerzita vysokoškolské vzdělání, mělo by být v každé zemi. Vymezil zde některé zásady od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduššího ke složitějšímu, od známého k neznámému. Zavedl přestávku mezi vyučovacími hodinami. Informatorium školy mateřské Příručka určená matkám, jak lépe vychovávat své děti. Schola ludus (Škola hrou) Souhrn školních divadelních představení, která měla vést k lepšímu používání latiny. Správnější překlad by byl škola divadelní hrou nebo výuka divadelní hrou. c) Literární díla Truchlivý, tj. Smutné a tesklivé člověka křesťanského nad žalostnými vlasti a církve bídami naříkání(1623, 1624, 1651, I-III.) Útěšný spis psaný v dobách pro Komenského velmi těžkých. Spor mezi Truchlivým, Rozumem a Vírou, které vyhrává Truchlivý dokud nezasáhne sám Kristus a neobrátí jeho argumenty. Listové do nebe, v kterýchž chudí a bohatí před Kristem žaloby a stížnosti na sebe vespolek vedou a rozeznání býti žádají Pět fiktivních dopisů mezi chudáky a Kristem, v nichž si stěžují na krutost a tvrdost boháčů a Kristus jim odpovídá poukazem na poslední soud. Labyrint světa a Ráj srdce (původně Labyrint světa a Lusthaus srdce) Dvoudílný spis, vrcholné Komenského dílo nejvyšší evropské úrovně. Poutník vchází do světa v podobě velkého města, aby hledal vhodné zaměstnání a smysl života. Provází jej Všudybud Všezvěd a Mámil, alegorie lidské zvídavosti a Baconovských idolů mysli. Putování labyrintem ulic a náměstí zobrazujících jednotlivé stavy, zaměstnání a typy lidí Poutníka přivádí až k myšlence na smrt. Vidí v ní únik ze světa plného lží, utrpení, násilí a klamu. Nakonec je vysvobozen andělským hlasem, který mu poradí skrýt se v hlubině svého srdce, ve víře v Boha. Satirický Labyrint světa je daleko umělecky působivější než Ráj srdce, možná díky silné autobiografičnosti textu, která nám myšlenky Poutníka přibližuje ke Komenskému. Kšaft umírající matky Jednoty bratrské V podstatě pastýřský list Komenského jako jediného biskupa Jednoty bratrské, kde utěšuje členy své církve, která je po vestfálském míru odsouzena k zániku. Zvolil zde alegorickou formu závěti, jíž se loučí matka církev se svými dětmi a odkazuje jim svůj duchovní majetek. Jsou to rady, napomenutí a příkazy i hodnocení dějinné úlohy této církve.

5 5. Domácí barokní literatura Katolicky protireformačně laděná literatura. Jejími autory jsou převážně čeští jezuité, kteří ovládli domácí vzdělaneckou vrstvu. Hodnota této literatury je nezanedbatelná a rozhodně se nedá mluvit o době temna. Bedřich Briedel ( ) básnická skladba Co Bůh? Člověk? Veršovaná skladba založená na výrazném protikladu velikosti Boží a nicotnosti lidské. Zřejmě vrcholné dílo barokní lyriky u nás. Antonín Koniáš Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající Seznam protestantských knih, ať už českých, latinských nebo německých, které měly být zabavovány lidem, aby je neuváděly na cestu hříchu. Bohuslav Balbín ( ) Dissertatio apologetica pro lingua slavonica, praecipe bohemica (Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého) Bohemia docta (Učené Čechy) Mars Moravicus (Dějiny válek na Moravě) Jan Jakub Ryba Česká mše vánoční Dodnes nejčastěji zpívaná mše na půlnoční Štědrý večer. Adam Michna z Otradovic ( ) Česká mariánská muzika Svatoroční muzika Kancionály duchovních písní. Patří sem známá vánoční ukolébavka Chtíc aby spal Loutna česká Nejde už o duchovní lyriku, ale spíš o lyriku milostnou, nemůžeme proto mluvit o kancionálu.

6 6. Pololidová slovesnost a) Práce písmáků Jde zejména o kroniky a zápisky rychtářů a vzdělanějších sedláků, kteří si udrželi znalost čtení a psaní. Tato znalost se tradovala v jednotlivých rodinách generaci po generaci, u rychtářů byla podporována vrchností. František Jan Vavák - Paměti Václav František Kocmánek - interludia Lamentatio rusticana b) Kramářské písně Písně zpívané na poutích a trzích. Zachycují senzační události - války, vraždy, požáry, povodně, neštěstí, Někdy byly provázeny doprovodnými ilustracemi nebo prodejem textu písně. Obdoba dnešních zpráv na Nově. 7. Ústní lidová slovesnost (folklor) Rozbitím vyšší kultury v českém jazyce a úpadkem znalosti čtení a psaní se česky mluvená kultura na venkově začíná tradovat ústně. Autor je obvykle neznámý, existují různé varianty téhož příběhu, které se liší podle jednotlivých vypravěčů. Podobu této ústní lidové slovesnosti známe díky sběratelské činnosti, která se rozvíjí v době národního obrození (Němcová, Erben, Bartoš, Čelakovský) Písně Zpívané texty doprovázené hudebními nástroji. Liší se krajově. Milostné písně Pijácké Verbířské a vojenské Pracovní (např. sekáčské) Obřadní (svatební, pohřební) Pohádky Popisují souboj dobra a zla končící vítězstvím dobra. Čas a místo jsou neurčité (dávno tomu, za devatero řekami, ). Prostředí je často exkluzivní (zámky, hrady, ). Objevují se fantastické bytosti i předměty. Autor je neznámý. Dnešní pohádky bývají civilnější, autor je známý. Pověsti Říkadla Pranostiky Přísloví

7

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit.

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. 3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. Renesance a humanismus /14.stol. 16.stol./ - vznik: Itálie 14. stol. - konec: Itálie poč. 16. stol., zaalpské země 16. stol. 1. pol. 17. stol. - významné

Více

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 1 - LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 2 - Počátky písemnictví (asi 3 500 př. n. l. 5. st. n. l.) Pravěk První slovesné projevy: magické průpovědi, zaříkadla, zaklínadla lyrické písně pranostiky pořekadla

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

Preromantismus. Evropa. 1. Charakteristika období. 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau

Preromantismus. Evropa. 1. Charakteristika období. 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau Preromantismus Evropa 1. Charakteristika období 2. Francouzský preromantismus Jean Jacques Rousseau 3. Německý preromantismus Johann Wolfgang Goethe Friedrich Schiller Ofenzivní jazyková fáze českého národního

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

Literatura pro děti a mládež

Literatura pro děti a mládež Literatura pro děti a mládež Distanční text Olga Kubeczková Obsah 1. Úvod 4 2. Literatura pro děti a mládež v počátcích 6 2.1 Počátky 6 2.2 Národní obrození 11 2.3 Folklor 17 2.4 Shrnutí kapitoly o počátcích

Více

CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ. Jan Werich:

CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ. Jan Werich: CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ Jan Werich: - v době první republiky tvořil dvojici s Jiřím Voskovcem v Osvobozeném divadle - po válce hrál např. ve filmech Císařův pekař a Pekařův císař, Baron Prášil, Až přijde kocour,

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby Národní obrození v Čechách Charakteristika doby V 18. a 19. století bylo naše území stále součástí mnohonárodnostní habsburské monarchie. V této době však započalo postupné potlačování feudalismu a prosazovalo

Více

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ textová část: Mgr. Jaromír Šebek, Mgr. Jana Vyšohlídová fotografie:

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK Michaela Vrbová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 10. Realismus Světový realismus 1. Charakteristika období 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 3. Francouzský realismus Honore de Balzac Gustave Flaubert

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto Úvod Téma bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na spojení odkazu Jana Amose Komenského (J. A. Komenský, Komenský), jehož osobnost je, podle mého soudu, dosud v pedagogice (a nejen v ní) nedoceněná,

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y P AMĚŤ PRAHY B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y V P R A Ž S K É P A M Á T K O V É R E Z E R V A C I U N E S C O P AMĚŤ PRAHY VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE Každý návštěvník

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

Habemus papam et conventus generalis

Habemus papam et conventus generalis Zpravodaj p r o duchovní hudbu Habemus papam et conventus generalis máme (opět) papeže a (opět) valnou hromadu V minulém čísle časopisu jsme se poměrně neznámým textem Benedikta XVI. o roli krásy a myšlení

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Prezentace 6-CJL -1-ročník Slovesnost doby české renesance a humanismu (3)

Prezentace 6-CJL -1-ročník Slovesnost doby české renesance a humanismu (3) Prezentace 6-CJL -1-ročník Slovesnost doby české renesance a humanismu (3) Jan Ámos Komenský (1592 Jižní Morava 1670 Amsterodam) Spisovatel, filozof, biskup Jednoty bratrské, učitel národů. Jako biskup

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ R O Č N Í K 1 1 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM ZORY DVOŘÁKOVÉ S L A N Ý 2 0 0 4 S L Á N S K

Více

5. Renesance. 5.1. Charakteristika renesance

5. Renesance. 5.1. Charakteristika renesance 5. Renesance 5.1. Charakteristika renesance Renesance je nový umělecký sloh. Myšlenkově je založen na humanismu. Humanus znamená lidský. Člověk se svou individualitou, rozumem, poznáváním světa, člověk

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více