Žadatel: David ŠIMONÍK, Čelechovice č.p. 7, Brodek u Přerova ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.167/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žadatel: David ŠIMONÍK, Čelechovice č.p. 7, 751 03 Brodek u Přerova ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.167/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)"

Transkript

1 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, Přerov 2 Spis zn.: 2011/127241/STAV/SU/Hav Přerov, dne Č.j.: Vyřizuje: Telefon: MMPr/150446/2012/Hav Ing. Jarmila Havlíčková Žadatel: David ŠIMONÍK, Čelechovice č.p. 7, Brodek u Přerova Výroková část: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.167/2012 (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. (1) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal David ŠIMONÍK, nar , Čelechovice č.p. 7, Brodek u Přerova (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y OPLOCENÍ ČÁSTI POZEMKU RODINNÉHO DOMU Č.P. 46 v obci ČELECHOVICE (dále jen stavba ) na pozemcích parc. č. 12/3 (zahrada), parc. č. 167 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Čelechovice u Přerova. Popis stavby: Dle předložené žádosti a dokumentace se jedná o dokončení stavby oplocení rodinného domu č.p. 46 v obci Čelechovice, která nebyla realizována v rámci výstavby rodinného domu.oplocení bude umístěno na pozemku parc.č.12/3. Pozemek parc.č. 167 bude z důvodu přemístění stávajícího zděného pilíře dotčen úpravou přípojek na inženýrské (NTL plynovodní přípojky a přípojky elektro). Oplocení v uliční části pozemku je navrženo ve stejném provedení jako zbylá, již realizovaná část, tj. systémem Face Block. Oplocení bude ukončeno rozvaděčem pro umístění hlavního uzávěru plynu a přípojkové skříně přípojky elektro. Výška oplocení je +1,680 m od úrovně upraveného terénu pozemku parc.č Oplocení na hranici pozemku s parc.č. 130/3 bude vyzděno z cihel plných v tl. 300 mm, vyzděných na betonovém základě tl. 400 mm, ukončeným železobetonovým věncem při horní hraně. Mezi pozemky parc.č. 12/3 a 130/3 je výškový rozdíl terénu mm. Tento terénní rozdíl bude vyrovnán betonovou zídkou a oplocení bude vyzděno do výšky stávajícího pilíře na sousedním pozemku parc.č.188 tj. do výšky 1,7 m. Ukončení je navrženo betonovou zákrytovou deskou spádovanou směrem na pozemek parc.č. 12/3. Povrch oplocení ze strany sousedního pozemku parc.č. 130/3 je navržen jako bezúdržbový z obkladu imitace kamene. Pozn.: Všechny citované pozemky se nacházejí v katastrálním území Čelechovice u Přerova.

2 Č. j. MMPr/150446/2012/Hav str. 2 II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna dle popisu ve výroku rozhodnutí v souladu s ověřenou grafickou přílohou rozhodnutí (výkresovou částí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí), která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Grafická příloha bude v souladu s ustanovením 92 odst.4 stavebního zákona předána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 1. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (zejména 8 a 9 této vyhlášky) a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, upravující požadavky na provádění staveb (zvláště se klade důraz na dodržení 24e této vyhlášky). 3. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., O zeměměřičství, v úplném znění, se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě, kvalifikovanými pracovníky. 4. Před započetím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění jejich podmínek. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu. 5. Pozemky dotčené stavbou budou využity pouze v rozsahu nezbytně nutném. Navrženou stavbou nebude narušena hranice se sousedními pozemky. 6. Výkopy základových rýh a jam budou otevřeny jen po nezbytně nutnou dobu. 7. Neboť stavbou dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí, je realizace stavby podmíněna splněním následujících požadavků stanovených ve stanovisku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.: - Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. - Při pracích ve vzdálenosti do 1m po každé straně vyznačené trasy plynovodu nebude používáno mechanizačních prostředků a zemní práce budou prováděny ručním způsobem bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. - Zhotovitel musí zajistit ochranu plynárenského zařízení v rozsahu stanoveným platnou legislativou a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. - Neprodleně ohlásit každé poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast, o provedené kontrole bude sepsán protokol. - Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy. - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. - Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů, apod., bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení. - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

3 Č. j. MMPr/150446/2012/Hav str Na základě vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., dojde při realizaci povolované stavby ke styku s vedeními sítě elektronických komunikací (dále jen SEK ); z tohoto důvodu budou dodrženy podmínky č.4 výroku tohoto územního rozhodnutí a dále tyto podmínky: - Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK. - Při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. - Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. - Při pracích ve vzdálenosti do 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nebude používáno mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí a zemní práce budou prováděny ručně. - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, před zakrytím bude zhotovitelem vyzván pracovník společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ke kontrole vedení. - Odkryté podzemní komunikační vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení (odkrytí bude jen po nezbytně nutnou dobu). - Nad kabelovou trasou (mimo stávající vozovku) bude dodržen zákaz přejíždění těžkými vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. - Při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání komunikační sítě, pokud nebylo s provozovatelem dohodnuto jinak. - Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK bude dodržena ČSN "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související. - Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch; nutnou změnu je nutno předem projednat se zaměstnancem POS. 9. Ve smyslu stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se v zájmové oblasti stavby nachází stávající energetické zařízení této společnosti nadzemní kabelové vedení; tato stávající zařízení budou respektována při dodržení podmínky č.4 výroku tohoto územního rozhodnutí a rovněž budou dodrženy tyto požadavky: - stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození, - v případě, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma nadzemního vedení, nebo bude po vytýčení zjištěno, že stavební práce zasahují do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat příslušné pracovníky skupiny poskytováni sítí ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu, - při činnosti v blízkosti nadzemního vedení NN je nutno dodržet minimální vzdálenost 1 m od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané ČSN , - jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana, - je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů. - bude dodrženo ochranné pásmo kabelového vedení, které dle 46 zákona č. 458/2000 Sb., v úplném znění, činí 1 m od tohoto kabelu; v tomto ochranném pásmu nesmí být použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) a výkopové práce budou prováděny ručně, Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů): David ŠIMONÍK, nar , Čelechovice 7, Brodek u Přerova Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: V průběhu řízení uplatnili námitky a připomínky tito účastníci řízení: Paní Mgr. Helena Brunová a pan Ing. Jiří Bruna, oba bytem Čelechovice 36, Brodek u Přerova vyjádření k stavbě zídky (nesouhlas se stavbou) bylo předloženo u veřejného ústního jednání dne a tvoří přílohu protokolu:

4 Č. j. MMPr/150446/2012/Hav str Při přívalových deštích ohrožuje voda tekoucí z pole manželů Šimoníkových náš pozemek zatopením bahnem a vodou. Zídka tak bude působit jako hráz, voda s bahnem nebudou přirozeně odtékat a na našem pozemku vznikne rybník viz obrazová dokumentace, přívalovou vodu z našeho pozemku máme jištěnou dvěma zbudovanými vpustěmi, soused žádnou, dalším naším opatřením proti nánosu bahna je zatravnění celého pozemku. Dalším nebezpečím je průnik spodních vod sítí kanálů do našeho sklepa a zatopení sklepních prostor. 2. Zídka je stavěna na našem pozemku. 3. Zídka je stavěna v rozporu se stavebním zákonem, stavba již byla započata a teprve teď se žádá o povolení. 4. Byla způsobena škoda na našem pozemku odkopáním břehu a následným náklonem našeho zděného sloupku, což způsobuje rozestup dvoukřídlé brány a nemožnost jejího uzamčení. 5. Oproti oznámení není stavba stavěna z boku, ale čelně ke sloupku. 6. Stavba celozděné zdi zamezí výhledu na hlavní cestu a tím bezpečenému výjezdu autem z našeho pozemku. Námitky a připomínky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 se zamítají. Stavba oplocení nevyžaduje povolení ani ohlášení podle 103 odst.1 písm.d) bod 6 stavebního zákona. Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve výroku. Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto dne vyzván k doplnění žádosti. Současně bylo rozhodnuto o přerušení řízení. Žádost byla doplněna dne Stavební úřad oznámil oznámením ze dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den Veřejné ústní jednání se konalo v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, Přerov dvorní trakt, 1.patro, dveře D20. O výsledku veřejného ústního jednání byl sepsán protokol. U veřejného ústního jednání uplatnila své připomínky a námitky účastnice řízení paní Mgr. Helena Brunová, bytem Čelechovice 36, Brodek u Přerova. Toto vyjádření tvořilo přílohu protokolu sepsaného dne Rovněž vyjádření žadatele pana Davida Šimoníka, bytem Čelechovice 7, Kokory k připomínkám paní Mgr. Heleny Brunové tvořilo přílohu protokolu z veřejného ústního jednání. Stanoviska sdělili: 1. ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření ze dne pod č RWE Distribuční služby, s.r.o. stanovisko ze dne pod zn.2206/11/ Telefónica 0 2 Czech republic,a.s. vyjádření o existenci sítí ze dne pod č.j /11 Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, vydal dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.173/2011 o umístění stavby pod č.j. MMPr/159945/2011/Hav, spis.zn. 2011/127241/STAV/SU/Hav. Proti tomuto územnímu rozhodnutí o umístění stavby podali odvolání Ing. Jiří Bruna a Mgr. Helena Brunová, oba bytem Čelechovice č.p. 36, Brodek u Přerova. Stavební úřad předal spis se svým stanoviskem Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, jako odvolacímu orgánu k přezkoumání a rozhodnutí. Dne obdržel stavební úřad spisový materiál se sdělením, že rozhodnutí ze dne pod č.j. KUOK 47240/2012, sp.zn. KÚOK/29340/2012/OSR/7350, Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, kterým bylo zrušeno ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.173/2011 o umístění stavby ze dne pod č.j. MMPr/159945/2011/Hav, spis.zn. 2011/127241/STAV/SU/Hav a vráceno k novému projednání, nabylo právní moci.

5 Č. j. MMPr/150446/2012/Hav str. 5 Stavební úřad s přihlédnutím k názoru odvolacího orgánu, shledal, že předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro rozhodnutí. Žadatel byl proto dne vyzván k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Současně bylo rozhodnuto o přerušení řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby byla doplněna dne pod č.j. MMPr/122958/2012/Hav. Stavební úřad oznámil dne pokračování územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den Veřejné ústní jednání se konalo v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, Přerov dvorní trakt, 1.patro, dveře D20. O výsledku veřejného ústního jednání byl sepsán protokol. U veřejného ústního jednání uplatnili své připomínky a námitky účastníci řízení paní Mgr. Helena Brunová a Ing. Jiří Bruna, oba bytem Čelechovice 36, Brodek u Přerova. Toto vyjádření tvoří přílohu protokolu sepsaného dne Rovněž vyjádření žadatele pana Davida Šimoníka, bytem Čelechovice 7, Brodek u Přerova kpřipomínkám Mgr. Heleny Brunové a Ing. Jiřího Bruny tvoří přílohu protokolu z veřejného ústního jednání. Stavební úřad se při veřejném ústním jednání pokusil o dohodu mezi účastníky řízení. Ti však na svých námitkách trvají. V souladu s ustanovením 86 odst.3 stavebního zákona doložil žadatel souhlas vlastníka pozemku, k němuž žadatel nemá vlastnické právo: Smlouvu podle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, udělující souhlas se stavbou, uzavřenou mezi žadatelem a Obcí Čelechovice, zast. starostou Zbyňkem Pochylou, vlastníkem pozemku parc.č. 167 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Čelechovice dne a Umístění stavby není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací Územním plánem Čelechovice, dle kterého se pozemek parc. č. 12/3 (zahrada) v katastrálním území Čelechovice u Přerova nachází v zastavěném území v plochách 01.SO.v - plochy smíšené obytné vesnické. Hlavní využití v těchto plochách jsou plochy s pozemky rodinných domů; naopak stavbami nepřípustnými jsou stavby, zařízení a způsoby využití území nesouvisející s hlavním a přípustným využitím plochy, narušující tuto funkci a narušující užívání staveb a zařízení ve svém okolí, dále stavby, zařízení a způsoby využití území, jejichž negativní účinky zhoršují nad přístupné (zejména hygienické) limity životního prostředí okolního území. Z uvedeno vyplývá, že stavba oplocení rodinného domu je tedy v těchto plochách stavbou přípustnou. Stavba oplocení není rovněž v rozporu s ustanovením 7 vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem nenarušuje charakter stavby na oploceném pozemku a jejím okolím a neomezuje rozhledové pole sjezdu připojujícího stavbu na pozemní komunikaci (část oplocení, která je předmětem tohoto řízení, je sice navržena podél vjezdu k rodinnému domu na pozemku st. 52 v katastrálním území Čelechovice u Přerova, ale tento dům je umístěn na hranici území určeného k zastavění). Svým provedením nebude ohrožovat bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat. Stavba zděného plotu, jak je navržená, je při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a splňuje všechny základní požadavky uvedené v ustanovení 8 vyhlášky č. 268/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle předložené DUR splňuje také tomuto druhu stavby odpovídající požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu uvedené v ustanovení 9 a všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního ustanovení dle ustanovení 10 citované vyhlášky. Umístění stavby tedy vyhovuje obecně technickým požadavkům na výstavbu a na využívání území pro umístění stavby. Účastníci řízení - další dotčené osoby (stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí; ostatní vlastníci nemezujících sousedních nemovitostí nemohou být žádným způsobem umístěním oplocení přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech): Ing. Jiří Bruna a Mgr. Helena Brunová, které na základě plné moci zastupuje JUDr. Michal Filouš, advokát, ČEZ Distribuce, a. s., Obec Čelechovice, RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s.,

6 Č. j. MMPr/150446/2012/Hav str. 6 Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Námitky uplatnili: Paní Mgr. Helena Brunová a pan Ing. Jiří Bruna, oba bytem Čelechovice 36, Brodek u Přerova vyjádření k stavbě zídky (nesouhlas se stavbou) bylo předloženo u veřejného ústního jednání dne a tvoří přílohu protokolu: 1. Při přívalových deštích ohrožuje voda tekoucí z pole manželů Šimoníkových náš pozemek zatopením bahnem a vodou. Zídka tak bude působit jako hráz, voda s bahnem nebudou přirozeně odtékat a na našem pozemku vznikne rybník viz obrazová dokumentace, přívalovou vodu z našeho pozemku máme jištěnou dvěma zbudovanými vpustěmi, soused žádnou, dalším naším opatřením proti nánosu bahna je zatravnění celého pozemku. Dalším nebezpečím je průnik spodních vod sítí kanálů do našeho sklepa a zatopení sklepních prostor. K bodu 1: Umístění výše uvedené stavby oplocení v délce 7,600 m na hranici pozemku parc.č. 12/3 s pozemkem parc.č.130/3 v katastrálním území Čelechovice u Přerova nebude mít vliv na změnu odtokových poměrů v území. Na pozemku parc.č. 130/3 v katastrálním území Čelechovice u Přerova je umístěna příjezdová komunikace k rodinnému domu č.p. 36. V této komunikaci jsou osazeny dvě vpusti zajišťující odvedení dešťových vod do obecní kanalizace, které jsou při průměrných srážkách kapacitně dostačující. Pozemek žadatele, na němž je stavba oplocení navržena, je o mm níže než pozemek parc.č. 130/3 v katastrálním území Čelechovice u Přerova, na němž je komunikace umístěna. K zaplavení pozemků parc.č. 130/3 a 188 v katastrálním území Čelechovice u Přerova dochází dle vyjádření Mgr. Heleny Brunové a Ing. Jiřího Bruny při přívalových deštích, kdy tekoucí voda z pole (pozemek parc.č. 130/9 v katastrálním územ Čelechovice u Přerova) způsobuje jejich zatopení (viz. obrazová dokumentace, která tvořila přílohu vyjádření ze dne ). Návrh opatření zajišťujících zachycení dešťových vod při přívalových deštích z pozemků polí se stavbou oplocení nesouvisí a není předmětem tohoto řízení. Navíc předmětné pozemky, ze kterých stéká dešťová voda, nejsou ve vlastnictví žadatele. David Šimoník je vlastník pozemku parc.č. 12/3 v katastrálním území Čelechovice u Přerova. Voda z tohoto pozemku na pozemky manželů Brunových nestéká, ale právě naopak, neboť citovaný pozemek je o mm pod úrovní terénu pozemku parc.č. 130/3 v katastrálním území Čelechovice u Přerova. Manželé Brunovy proto nemohou oprávněně požadovat, aby žadatel takový stav strpěl a nechal si stékat vodu na svůj pozemek a způsobovat škodu na svém majetku jen proto, že pozemek parc.č. 130/9 v katastrálním území Čelechovice u Přerova je ve vlastnictví osob jemu blízkých. Je věcí manželů Brunových, aby se dohodli s vlastníky pozemku parc.č. 130/9 v katastrálním území Čelechovice u Přerova, případně dalších pozemků, na provedení opatření proti vtékání vody na jejich pozemky. Stavba zděného plotu na pozemku parc.č. 12/3 v katastrálním území Čelechovice u Přerova nacházející se na odvrácené straně pozemků odvolatelů než pozemek parc.č. 130/9 v katastrálním území Čelechovice u Přerova s těmito opatřeními nesouvisí. Hrozí-li nebezpečí průniku spodních vod sítí kanálů do sklepa a sklepních prostor rodinného domu č.p. 36 v obci Čelechovice, je věcí vlastníků nemovitosti, aby provedl účinná opatření např. osazení zpětné klapky na kanalizační přípojce. 2. Zídka je stavěna na našem pozemku. 3. Zídka je stavěna v rozporu se stavebním zákonem, stavba již byla započata a teprve teď se žádá o povolení. K bodu 2 a 3: Stavební úřad již při podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby zkoumal, zda se jedná o změnu plotu, který byl povolen současně se stavbou rodinného domu. Po prostudování spisového materiálu, kterým byla povolena novostavba rodinného domu, stavební úřad zjistil, že stavba plotu je jeho součástí. V předložené projektové dokumentaci (v technické zprávě) je bod bodem Oplocení a terénní úpravy uvedeno, že vnější oplocení tvoří dřevěný plot s betonovou podezdívkou a zděnými pilíři a vstupní branou od ulice, ostatní průhledné drátěné výšky 1800 mm. Novostavba rodinného domu byla povolena STAVEBNÍM POVOLENÍM Č.146/99 ze dne pod č.j. SÚ-7055/98-Ma. Užívání stavby bylo povoleno KOLAUČNÍM ROZHODNUTÍM Č.744/2002 ze dne pod č.j. SÚ-4371/2002-Ma. Obě citovaná rozhodnutí jsou v právní moci. Vzhledem k této skutečnosti, nelze stavbu plotu posuzovat jako stavbu rozestavěnou, tudíž změnu oplocení nelze projednat v režimu změny stavby před jejím dokončením. Stavba zídky (oplocení) prozatím nebyla zahájena. V místě stavby se nachází provizorní opěrná zídka, která byla realizována v souvislosti se stavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 68 v katastrálním

7 Č. j. MMPr/150446/2012/Hav str. 7 území Čelechovice u Přerova a zabraňuje sesuvu půdy z důvodu výškového rozdílu mm mezi pozemky parc.č. 130/3 a 12/3 v katastrálním území Čelechovice. Tato bude před zahájením stavby oplocení rozebrána. Dle předložené dokumentace zpracované dle přílohy č.4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, je stavba navržena na pouze pozemku parc.č. 12/3 v katastrálním území Čelechovice u Přerova tj. na pozemku žadatele. Pozemek parc.č. 167 v katastrálním území Čelechovice u Přerova bude dotčen úpravou přípojek technického vybavení. V podmínce č. 3 tohoto rozhodnutí je žadateli uložena povinnost zajistit v souladu se zákonem č.200/1994 Sb., O zeměměřičství, v úplném znění, v plném rozsahu geodetické práce na stavbě, kvalifikovanými pracovníky. Dle sdělení žadatele bude před zahájením stavby provedeno vytýčení společné hranice pozemků parc.č. 12/3 a 130/3 v katastrálním území Čelechovice u Přerova oprávněnou osobou. 4. Byla způsobena škoda na našem pozemku odkopáním břehu a následným náklonem našeho zděného sloupku, což způsobuje rozestup dvoukřídlé brány a nemožnost jejího uzamčení. K bodu 4: O případných škodách způsobených stavební činností nerozhoduje stavební úřad. Výši škody je nutno prokázat a náhradu škody uplatňovat občanskoprávní cestou. 5. Oproti oznámení není stavba stavěna z boku, ale čelně ke sloupku. K bodu 5: Stavební úřad v popisu stavby vycházel z předložené dokumentace pro územní řízení, ze které je zřejmé, že oplocení bude ukončeno vedle sloupku umístěného na pozemku parc.č. 188 v katastrálním území Čelechovice u Přerova na pozemku parc.č. 12/3 v katastrálním území Čelechovice u Přerova. Jak je již uvedeno ve stanovisku stavebního úřadu k bodu 2, bude před zahájením stavby zajištěno vytýčení společné hranice pozemků parc.č. 12/3 a 130/3 v katastrálním území Čelechovice u Přerova oprávněnou osobou. 6. Stavba celozděné zdi zamezí výhledu na hlavní cestu a tím bezpečenému výjezdu autem z našeho pozemku. K bodu 6: Zděné oplocení je dle předložené dokumentace pro vydání rozhodnutí navrženo v souladu s ustanovením 7 vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem nenarušuje charakter stavby na oploceném pozemku a jejím okolím a neomezuje rozhledové pole sjezdu připojujícího stavbu na pozemní komunikaci. Oplocení bude umístěno na hranici pozemku parc.č. 12/3 s pozemkem parc.č. 130/3 v katastrálním území Čelechovice ve vzdálenosti 1,0 m od realizovaného příjezdu k rodinnému domu na pozemku st. 52 v katastrálním území Čelechovice u Přerova. Tento rodinný dům se nachází na hranici území určeného k zastavění. Komunikace na pozemku parc.č. 167 v katastrálním území Čelechovice u Přerova slouží zejména pro příjezd k rodinným domům vtéto lokalitě, mimo zimní měsíce pak jako příjezd k zemědělským pozemkům nacházejícími se nad rodinným domem č.p. 36 v obci Čelechovice. Tato komunikace však není jedinou, která slouží jako příjezd k těmto polnostem. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost neměla připomínky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

8 Č. j. MMPr/150446/2012/Hav str. 8 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. Otisk úředního razítka Ing. Jarmila Havlíčková referent oddělení stavebního úřadu Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů. Datum vyvěšení:... Datum sejmutí:... Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova, Obecního úřadu Čelechovice a dle 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup. Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal! V souladu s ustanovením 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje stavební úřad územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby účastníkům územního řízení dle 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Grafická příloha rozhodnutí: - situační výkres Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne Obdrží: Účastníci řízení (dodejky) 1. David Šimoník, Čelechovice č.p. 7, Brodek u Přerova 2. Obec Čelechovice, zastoupená starostou obce, IDDS: wd2bmkp Úřední desky 3. Obecní úřad Čelechovice úřední deska, Čelechovice č.p. 38, Brodek u Přerova 4. Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - odd. vnitřních služeb - úřední deska, Bratrská 709/34, Přerov Ostatní 5. vlastní - ad/a

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/017863/STAV/SU/Zd

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/045630/SÚ/Pí Přerov, dne 23.5.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/073807/2011/Pí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/012769/SÚ/Pí Přerov, dne 4.3.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/033554/2011/Pí

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/011677/STAV/SU/Kl

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice.

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice. Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Č.j.: 2010/2359/SÚ/Zd Přerov, dne 6.5.2010 Ev.č.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: 2010 / 4576 / SU Jitka

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/61233/2012/Mo 80723/2012/ 90426 Motlová

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 30.6.2010 Spis.zn.: SU/34513/2010/Fi Č.j.: SU/47490/2010 Vyřizuje : Ing. Jana Filipová

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S6480/2008OÚPSŘ-328/Va-8 23.5.2008 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 2011/1877/Cís/2109 Jana Císařová 499 787 015 Dne: 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2825/10/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0754/2012/Ka Č. J.: 1281/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3934/2011/Bi Č. J.: 2793/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/18261/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.7.2013 Č.j. dokumentu:

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1536/09/Che Mnichovice : 25.11.2009 Vyřizuje: Chejnová Pavlína Telefon: 323 666 322 VEŘEJNÁ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1421/2011-4-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 14/2010-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: MUVB/2014/2582/331/st Č.J.: MUVB/2014/2582/331/st-5 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 3464/2010-3-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.1.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/788/11/Po Mnichovice : 18.7.2011 Vyřizuje: Podholová Marta telefon: 323 666 317 V E Ř E J N

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/93022/2012/JADU 105624/2012/ 118449 Dufková

Více

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb,

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb, Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 6564/276-B/2011/Kr Trhové Sviny, dne 22.4.2011 Vyřizuje : František Kříha 12171/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 5618/2014/158Ba Č.j.:SÚ43080/14/158 / SÚ 5618/2014/158Ba Kyjov, dne 19.8.2014 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05913/2012/K MeUSM/00832/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst./149/09/Ei Dolní Benešov, dne 19.1.2010 Vyřizuje : Eichlerová, oprávněná úřední osoba Tel. : 553 651 285 Obec Bohuslavice Lenka Kocurová Zahradní

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/3459/10/OSVO/Ma Č.J.: MK/3459/10/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor č.jednací : 380/2011/OVÚP/4/P-77 v Boru dne 30. května 2011 vyřizuje : Pavel Vokroj telefon : 374 756 129 e-mail :

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/259/2011-12286/PO/Pr Č.J.: MUNO

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

Městský úřad Kamenice nad Lipou

Městský úřad Kamenice nad Lipou Městský úřad Kamenice nad Lipou odbor výstavby a životního prostředí PSČ 394 81 Nám. Čsl. armády 52 Číslo spisu: VŽP-1843/2008/Bo Číslo jednací : 2438/2008/VŽP/Bo Odpovědná úřední osoba: Josef Bojanovský

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 789/2012/OV/DŠ/2 20. června 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 11.05.2010 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu S00RP80KP55J SO0RX00LI4VM IVlěstský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn MUBR-S 85197/2012 OSŘOŽÚ/Ty-330 Břeclav, dne 14.05.2013 Čj. MUBR 23087/2013

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad ROZHODNUTÍ Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 252 42 Telefon.: 241 932 451 Fax : 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, č.ú. 3725 111 / 0100 1Č : 241 318 Spis.zn.: SÚ/URS064-5383/12751/2009/Vok

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 15.7.2010 Spis.zn.: SU/37590/2010/Št Č.j.: SU/49736/2010 Vyřizuje : Ivana Štréblová

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více