MOŽNÉ ZMĚNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNÉ ZMĚNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO"

Transkript

1 71. ZVZ KUTNÁ HORA MOŽNÉ ZMĚNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO KLIMATU ZÁPADNÍ A ČESKÉ SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S TERORISTICKÝMI ÚTOKY NA SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ A STŘEDNĚDOBÝM GEOPOLITICKÝM VÝVOJEM AUTOR: MGR. Daniel Štrobl, vojenský psycholog 71 zvz Kutná Hora V Praze, březen 2002

2 Motto: Krize je stav, nebo situace, většinou s jasným časovým omezením, kdy naše myšlenky a prostředky nedostačují nastoleným požadavkům, kdy se věci obracejí nepředpokládaným směrem a náš plánovaný postup se dostává do stavu ohrožení. Mudr. Radkin Honzák 2

3 Obsah str. Úvod 4 1. Krize postmoderny 6 2. Dnešní člověk a společnost pohledem různých vědních systémů Filosofie Teologie Antropologie Psychologie Sociologie Možný vývoj euroamerické společnosti Možný vývoj české společnosti v souvislosti s krizí západního světa Reakce české společnosti na existenciální krizi západní společnost Postoj české společnosti k AČR Závěr 31 Použitá literatura a prameny 34 3

4 ÚVOD Ať již teroristické útoky na Spojené státy americké znamenaly pro svět počátku třetího tisíciletí cokoli, jedno je jisté - společně s věžemi Světového obchodního centra byla nabourána ona základní hodnota nezbytná pro život nejen jedince, ale též společnosti, totiž jistota v tom nejširším a nejobecnějším slova smyslu. Je zcela nepodstatné, zda útoky fanatických islamistů byly důsledkem dlouhodobé americké politiky charakteristické římským mottem "divide et impera" 1, bezohledností globalizovaného, na volný trh orientovaného světa, či nebezpečností islámu a střetu civilizací. Tato a podobná vysvětlení ve své podstatě nic neřeší, neboť nejdou ke kořenům celého problému, vnímají svět jen jako plošný komplex, kde se potkávají a střetávají jednotlivé názorové, zájmové a myšlenkové skupiny a zcela opomíjí onen základní parametr, kterým je člověk odlišný od jiných živočišných druhů a tím je neustálé hledání smyslu lidské existence. I přesto, že se může zdát být takovýto záběr pojetí této práce příliš široký, v následujícím pojednání dokážeme, že bez pochopení právě oné vertikály lidského bytí, není možné stávající situaci pochopit a není ani možné anticipovat možný celospolečenský vývoj. Bez zamyšlení nad smyslem naší pozemské existence je pak naprosto nemyslitelné hledat východiska z krize, do které se současný svět dostal, respektive, která zde byla již dlouho, nejméně od konce devatenáctého století, latentně přítomna. Není třeba zdůrazňovat výrok Winstona Churchilla, že "kdo zná svou minulost, chápe též svou přítomnost a může ovládat svou budoucnost". Stávající situace je sice z pohledu života jedince zcela nová, nicméně v dějinách lidstva už k podobným krizím došlo a právě odtud je možné čerpat inspiraci k úvahám o dění budoucím a možných východiscích. Západoevropská společnost totiž ztrátou Světového obchodního centra, jeho zranitelností a pomíjivostí, zažívá zcela zásadní otřes, jenž je možné vnímat jako jednu z vážných existenciálních krizí, ke kterým však již v minulosti několikrát došlo. Reakce jedinců i lidských skupin jsou na takovouto událost sice po stránce obsahu vždy navzájem odlišné, v rovině formy však zůstávají většinou stejné, a tak je možné usuzovat i na krátko či střednědobý vývoj. 1 rozděluj a panuj 4

5 Tato práce si však neklade za cíl pouze analyzovat obecný stav židokřesťanské civilizace, ale snaží se najít možnou variantu nastávajících změn v konkrétní, v našem případě české společnosti. Je jasné, že celá řada procesů bude společná pro celou euroamerickou společnost, nicméně každý národ má svá specifika daná svým vlastním individuálním vývojem, který patrně nejlépe popsal T.G. Masaryk ve svém pojetí "problému malého národa" 2. Jedině systematickým, induktivním přístupem k celé situaci, je možné sestavit nástin komplikovanosti dnešních dní, získat orientaci v hybných mechanismech, které hrají a budou hrát v naší společnosti klíčovou úlohu a konečně dospět k hypotézám o možných změnách psychosociálního klimatu české společnosti v souvislosti s teroristickými útoky na Spojené státy americké a střednědobými geopolitickými změnami. 2 Masaryk, T., G.: Světová revoluce za války a ve válce. V Demokracie a humanita, Čin a Orbis, Praha,

6 1. KRIZE POSTMODERNY Současná západní společnost a její dlouhodobý vývoj je typický neustálým vytvářením nových hodnot, což může být chápáno jako jistě zcela správné dění, avšak přinejmenším od dob průmyslové revoluce se toto nikdy nekončící hromadění stalo nikoli prostředkem ke kvalitnějšímu životu, ale cílem, jenž stojí sám o sobě. Marxisté by jistě hovořili o hromadění kapitálu, zatímco psychoanalýza by charakter dnešní euroamerické společnosti nazvala patrně análně-hromadícím, s výraznými rysy narcismu. Právě ona záměna prostředku za cíl, je nejvíce patrná v dnešní době. Výhled na geopolitické změny v příští dekádě dává dost argumentů pro tvrzení, že tento styl života již nebude nadále udržitelný. Západní civilizace bude dříve či později konfrontována s faktem, že to co považovala za hlavní smysl své existence, již není nadále možné aplikovat, ekonomicky růst není nekonečný a vysoká životní úroveň obyvatel západní polokoule je vážně ohrožena. Celá tato civilizace se tak ocitá v hluboké existenciální krizi. Teroristické útoky na Spojené státy americké završily, či spíše potvrdily, dlouhodobý vývoj, který je možné z filosofického a kulturního hlediska vnímat jako výraznou krizi postmoderny. Tento společenský styl, jenž započal po druhé světové válce, je typický naprostou relativizací kolektivních společenských hodnot, mravních principů a dlouhodobých kulturních paradigmat. Jediným měřítkem správnosti myšlení, cítění a chtění je v tomto systému jedinec a jeho individuální svoboda a odpovědnost. I přesto, že skutečné kořeny postmoderny sahají až ke konci devatenáctého století, do období moderny, skutečnou podobu dostal až v padesátých, respektive šedesátých letech století dvacátého. Moderna, směr reagující na lavinu vědeckých objevů průmyslové revoluce, však nemohl vzniknout bez patrně nejzávažnější události minulého tisíciletí, kterým je reformační hnutí v západní křesťanské církvi. Srovnáme-li svět vrcholného středověku a ranného novověku, zjistíme, že zde v rovině jedince existuje zcela zásadní rozdíl. Člověk před renesancí a reformací byl sice výrazně svázán množstvím církevních předpisů, zvyků a zákonů, ale měl jistotu, že dodržováním příslušných nařízení získá smysl svého bytí, jímž byla konečná spása v eschatách. Reformace tento sice těsný, nicméně bezpečný svět zbořila. Pád jistoty ve vyšší autoritu (církev) a vzestup odpovědnosti konkrétního jedince na jeho životním příběhu přinesl sice onu, pro dnešní západní svět stěžejní, osobní svobodu jednotlivce, nicméně vložil na jeho bedra velmi 6

7 těžkou zkoušku, kterou každý z nás prožívá dennodenně a která se nazývá svědomitým rozhodováním. V období zejména vrcholného a pozdního středověku lze sledovat zajímavý jev, totiž, že i přes religiosní různost jednotlivých myšlenkových systémů (západní křesťanství, pravoslaví, judaismus a islám) si byl život lidí na euroasijském kontinentu velmi blízký právě ve společném a jasně definovaném smyslu bytí, jímž byla boží spása zaručená tím či oním učením. I z tohoto hlediska lze chápat tehdejší, z dnešního pohledu až nepochopitelnou, toleranci jednotlivých konfesí navzájem. Připomeňme, že násilné převádění na víru je charakteristické jen pro západní formu křesťanství a to navíc jen v určitých obdobích spojených s konkrétním pontifikátem. Naproti tomu byly zejména v Evropě oblasti, kde odlišná vyznání koexistovala ve vzájemné toleranci a dokonce spolupráci, což je snad nejvýrazněji patrné na příkladu středověkého Španělska nebo Balkánu. Reformace, jež je typická pouze pro západní křesťanství, oddálila naši společnost fundamentalistickým a myšlenkově rigidním systémům, opírajících se zejména o tradici. Mezi ně je možné počítat právě islám, ale též ortodoxní křesťanství. Naopak již výše zmíněný akcent na jedince přiblížil reformovanou Evropu paradoxně judaismu, kde hrál konkrétní člověk odjakživa hlavní úlohu na své cestě ke spáse. Na rozdíl od hebrejců, kde míra svobody jednotlivce je jasně vymezená Písmem a má neměnné směřování, pokračoval proces individuace křesťanského člověka i za hranice vymezené biblí a v souvislosti s řadou dalších celospolečenských dějů, se začal postupně sekularizovat. Jinými slovy - zatímco renesanční člověk svůj smysl života zná, avšak hledá způsob, jak ho dosáhnout, člověk konce devatenáctého a zejména dvacátého století již tápe i v tom základním, totiž v samotném smyslu své pozemské existence. Právě moderna je charakteristická značnou krizí onoho vertikálního rozměru lidského života a konečně postmoderna se zabývá téměř výhradně horizontálou. Toto oslabení a krizi, do které se západní civilizace ztrátou neměnného, spolehlivého a společného smyslu své existence dostala, se snažily a snaží ideově řešit myšlenkové systémy, které lze společně nazývat vědou. Byť se jednotlivé formy vědy snaží různě definovat, mají přesto jedno společné, a tím je snaha popsat svět, ve kterém žijeme a najít opěrný bod, který vysvětlí jeho řád. Byla to právě renesance, jež osvobodila filosofii od scholastické teologie a vrátila jí suverénní postavení, které tato věda měla v době antiky. Zámořské objevy a rozvoj námořní plavby pak způsobily značný rozkvět matematiky, fyziky a astronomie a konečně osmnácté, ale zejména devatenácté století završilo proces atonomizace přírodních a společenských věd v podobě 7

8 osvícenectví. Není divu, že člověk předminulého století prožívající v pravém slova smyslu smršť různých vynálezů a objevů, mohl velmi snadno propadnout dojmu, že Bůh již není potřeba. Tento trend navíc podporovala sama církev, a to bez ohledu na protestanty či katolíky tím, že nebyla schopna pružně reagovat na okolní dění a zatímco ve středověku byla nositelkou vzdělanosti, již v době osvícenectví znamenala spíše brzdu na cestě k pokroku. V tomto ideovém ovzduší tápání vstupují na scénu přírodní vědy o člověku (antropologie, medicína, biologie člověka, psychologie), které však celý proces individuace jedince podporují svým přístupem. Zatímco teologie a filosofie vnímají lidskou bytost jako subjekt, který se vztahuje ke světu a samotnému bytí v něm, vědy zabývající se člověkem jej zaměnily za objekt svého zájmu a okolní svět vztahují k němu samotnému. Lze říci, že člověk počátku dvacátého století stál v omnipotentním postavení skutečného pána tvorstva v domnění, že svět je zde pro něj a on je zde pro to, aby získal ze světa vše, co mu může dát. Tímto postojem velmi výrazně otřásla První světová válka, která byla patrně nejvýraznější existenciální krizí dvacátého století. Tato katastrofa nabourala do té doby samozřejmý názor, že technický pokrok je zde pro člověka a v něm tkví naděje budoucí doby. V rachotu bubnové palby a tankových pásů se tento bezpečný svět rozpadl, avšak nebylo zde nic, co by jej mohlo nahradit. Bůh byl již od dob Nietzscheho mrtev a západní civilizace se poprvé od dob renesance ocitla ve skutečně vážné krizi. Reakce euroamerické společnosti na tuto událost byly v mnoha ohledech chaotické, zkratkovité či přinejmenším řešící pouze zástupné problémy. Jedině tak se mohlo stát, že se Rusko a Německo ocitly v bouři sociálních revolucí, nástupnické státy předválečných monarchií se upnuly na svou národnostní otázku, zatímco velmoci se uzavřely do sebe a snažily se zachránit to, co z jejich světa zbylo. Druhá světová válka nebyla tragédií, která stála sama o sobě, ale samozřejmým důsledkem tohoto neudržitelného stavu. Frustrace poražených na jedné straně a tiché sebeuspokojení vítězů na straně druhé logicky vedly k největšímu konfliktu minulého století. Proti válce první zde však byl jeden podstatný rozdíl. Zatímco bojující strany v roce 1914 zastávaly stejné či alespoň podobné názory, čímž se tyto hodnoty dostaly do existenciální krize, válka druhá byla v pravém slova smyslu skutečným střetem idejí. Není snadné vidět za řáděním nacistů vůli po novém a lepším světě a hledání smyslu svého bytí, ale bylo tomu skutečně tak. Německo ztělesňovalo pojmy civilizace, která neměla vztah k naší. Celý konflikt byl pak o tom, zda-li zvítězí pohled humanistický či v nacismu zvrácený pohled magický. Soužití křesťanství a islámu je možné, podobně jako koexistence marxismu a liberalismu neboť oba směry náboženské či myšlenkové stojí na stejných základech, 8

9 nacismus však nemůže koexistovat s ničím. Přestože se to zdá být nadnesené, pravda je, že Druhá světová válka byla skutečným střetem civilizací 3. Její konec a potvrzení ideálů humanismu tedy nevyvolalo tak pronikavou krizi, jako zážitek z války předchozí. Po roce 1945 se západní svět ubíral dál v narcistické ilusi vlastní dokonalosti, postmoderna vrcholila v šedesátých letech na poli intelektuálním i společenském a jen málokdo si připouštěl možnost, že by tomu mohlo být jinak. A přesto, právě narůstání sociálního napjetí v demokratických státech Evropy a Ameriky, hnutí za lidská práva, studentské bouře ve Francii a americká "kocovina" z prohrané války ve Vietnamu poukazovaly na stále obtížněji vytěsňovatelný fakt, že celá západní civilizace kráčí do slepé uličky neustále opakovanými a zdůrazňovanými odpověďmi na otázku "jak", zatímco zcela chybí základní odpověď na otázku "proč". Sekularizace společnosti dostoupila úrovně, kdy nejenže nemáme na tuto otázku odpověď, ale stále méně lidí a společenských směrů si tuto otázku klade. Zde je třeba hledat pravý kořen odlišnosti mezi Západem a Východem. Stejně jako pro středověkého Evropana, tak i pro pravověrného Muslima, je existenciální nejistota zcela nepochopitelná, paradoxní a ve své podstatě i nebezpečná. Euroamerická, i přes statistické počty věřících a roli církví na správě věcí veřejných, vpravdě ateistická civilizace se nutně musí lidem fundamentálně (což zde není míněno pejorativně) věřícím zdát dekadentní, prohnilá ba dokonce ďábelská. Není to křesťanství, ale právě jeho pomíjivost, co nahání strach muslimskému světu a způsobuje u něj dle klasické teorie stresu buď stažení (zde tendence k isolacionismu) či boj (terorismus). Je zřejmé, že toto vysvětlení není v žádném případě vyčerpávající, každý konflikt má obvykle multifaktorální důvody, avšak zcela jistě problém možné ztráty smyslu vlastní existence stojí v pozadí řady obranných či útočných postojů, kterými se muslimský svět navenek projevuje. Křesťanství či islám nejsou pouhými kulturními pilíři, to by bylo zcela cynické snižování těchto teologických systémů, oba směry jsou v první a poslední řadě náboženstvími a ty nemohou být bez vyznání víry k bohu. Již výše bylo řečeno, že křesťanství může, a historie je toho důkazem, existovat vedle islámu, avšak dnešní západní civilizace již není křesťanská v pravém slova smyslu. To co pravověrné muslimy děsí na naší společnosti je právě ateistický charakter, který západní civilizace má. Nejde o to, zda-li je naše společnost svobodnější než společnost islámu. Svoboda je velmi relativní pojem, a není důvodu pochybovat o tom, zda-li se muslim může cítit být svobodný i přes mnohdy tvrdé režimy, které v islámských zemích 3 Bergier, J., Pauwels, L.: Jitro kouzelníků, Svoboda, Praha,

10 panují. Je třeba si uvědomit, že pojetí svobody je diametrálně odlišné právě v závislosti na sakrálním či sekulárním charakteru sociálního klimatu. Nejlépe je to možné dokumentovat na jednom ze základním kamenů západního pojetí svobody, kterými jsou Čtyři svobody amerického presidenta Franklina Delano Roosevelta 4. Připomeňme, že dvě z těchto svobod hovoří o svobodě "od". To je pro věřícího člověka (a to bez ohledu na konfesi) zcela nemyslitelný postoj. Všechna světová náboženství hovoří výhradně o svobodě "k", což znamená zcela podstatný rozdíl. Zatímco v prvním případě je zdůrazněna zcela neotřesitelná moc a autonomie člověka, který je vnímán jako objekt, v případě druhém stojí jedinec v rovině subjektu, který je vztažen ke svrchované moci vyšší autority. Zde nejde o to kritizovat jeden či druhý úhel pohledu, podstatné je, že tyto dva přístupy se vzájemně vylučují, a proto je soužití současné podoby západní demokracie a pravověrného islámu prakticky vyloučené. Otázka zdali teroristický útok na americká velkoměsta znamenal střet civilizací je bezpředmětná. Tento konflikt zde již dlouho latentně existuje a ani jedna strana zatím nedělala nic, aby jej v pravém slova smyslu vyřešila. Navíc, pravá podstata celého problému netkví v jakémsi konkurenčním boji jednoho či druhého přístupu. Jde o to, že oba směry si musí nejprve vyřešit své vlastní problémy a přestat být samolibě okouzleny svou dokonalostí. Západní svět nutí útoky na Spojené státy a symbolika s tím spojená velmi důrazně znovu zvážit, co je společnými, pevnými a neměnnými stavebními kameny, na kterých židokřesťanská civilizace stojí, hodnotami, jež byly napadeny a za které stojí, či spíše je nezbytné, bojovat. Tento proces je však možný pouze poté, kdy opět zazní ona fundamentální otázka po smyslu existence demokracie a limitech, kam až je možno v uplatňování osobní svobody zajít. Islám čeká podobný ideový boj, který by jej měl změnit z rigidně ustrnulého a o tradici se opírajícího náboženství, v pravém slova smyslu moderní a otevřený religiosní systém. Probíhající východo-západní konflikt je tedy veden ve třech rovinách: 1. uvnitř západní civilizace za znovunalezení smyslu své existence 2. uvnitř východní (v našem případě muslimské) civilizace za vyrovnání se s hrozbou ztráty onoho smyslu bytí 3. navzájem mezi těmito dvěma myšlenkovými systémy 4 1. Svoboda slova, 2. Svoboda vyznání, 3. Svoboda od nedostatku, 4. Svoboda od strachu 10

11 Je možné, že všechny tyto procesy budou probíhat v jednotném čase, nicméně na obou stranách je nutná sebereflexe a ta bývá tím nejtěžším okamžikem v řešení každé krize. Zároveň je nezbytné, aby byly vyřešeny alespoň první dva konflikty, neboť zarputilost a arogance jednoho či druhého směru musí nutně vést k vzájemné konfrontaci. I přesto, že hrůznost teroristického útoku na WTC a Pentagon je neodiskutovatelná, možnosti vývoje kýženým směrem jsou spíše viditelné právě ve světě islámu, než v židokřesťanské společnosti. Řadě muslimských zemí se s úspěchem daří kombinovat liberalismus s náboženstvím, jak je tomu například v Turecku, Kuvajtu a dalších zemí Blízkého a Středního východu, zatímco volání po vyšších, na skutečných idejích stojících limitech demokracie a volného trhu jsou z euroamerické oblasti slyšet stále velmi málo. Řada dějinných krizí byla započata zcela neospraveditelným činem. Upálení Mistra Jana Husa nijak neomluví fakt, že jeho smrt rozhýbala českou a konečně i evropskou reformaci. Založení státu Izrael nemůže vyvážit smrt šesti milionů umučených židů v koncentračních táborech a příchod demokracie do východní Evropy na sklonku osmdesátých let minulého století nikdy neodčiní věznění a smrt milionů popravených odpůrců komunismu. Podobně 11. září 2001, které proces sebereflexe v západní civilizaci paradoxně uspíšilo a dalo mu nový prvek, nemůže zůstat nepotrestaným a promlčeným činem. Podaří-li se však naší společnosti tímto zápasem o smysl vlastní existence projít, nebyly oběti tohoto hrůzného činu zbytečné a nesmírná tragédie, která postihla demokratický svět, přestane mít onen osudový a definitivní charakter a stane se spíše krizí, která, je-li správně uchopena a pochopena, vede ke konečnému zlepšení a zkvalitnění předchozího života. 11

12 2. DNEŠNÍ ČLOVĚK A SPOLEČNOST POHLEDEM RŮZNÝCH VĚDNÍCH SYSTÉMŮ Abychom mohli nalézt alespoň přibližnou odpověď na otázku po možných reakcích nejen české, ale též západní společnosti na teroristické útoky z 11. září 2001, je nezbytné stanovit limity, kam sahají možnosti jednotlivých humanitních věd. V předchozí kapitole byla nastíněna nesmírná složitost a závažnost celé krize, v které se svět po staletí svého vývoje ocitl. Je jasné, že tato situace zasáhne svým způsobem do vývoje společností, národů, velkých, středních i malých sociálních skupin a konečně i do života člověka jako jedince v tom nejširším slova smyslu. Ke slovu zde tedy přicházejí všechny humanitní vědy, zejména pak filosofie, teologie, antropologie, psychologie, sociologie a sociální psychologie, resp. psychosociální vědy 2.1. Filosofie Podle René Descarta je filosofie snahou o moudrost 5 a G. W. F. Hegel dodává, že úkolem filosofie je "pochopit co jest, neboť to, co jest, je rozum. Co se týče individua, je beztoho každé synem své doby; tak je také filosofie svou dobou v myšlenkách pochopenou" 6. Je tedy zřejmé, že filosofie má co říci k současnému dění a jejím úkolem je přinést, či alespoň vrátit současné společnosti ideje a smysl její existence. Problémem je však velké vzdálení se současné filosofie realitě běžného člověka, a tak její myšlenky většinou nedojdou k jeho sluchu. Filosofie se stala jakýmsi uzavřeným "klubem" pro hrstku intelektuálů a její ideový zápas je běžnému člověk zcela vzdálen. Tento jev však není způsoben přílišnou neuchopitelností a nepochopitelností moderní filosofie, daleko spíše je důsledkem uzavřenosti a ignorace západní společnosti, která se zabývá téměř výhradně problémem kvality svého života (tedy otázkou jak), než smyslem svého bytí (otázkou proč). Tázání se po smyslu života je totiž natolik komplikované, že většina lidí jej ze svého vědomí vytěsňuje, nebo si na něj odpovídá pouze biologicky ("jsem tu pro své děti") či materialisticky ("jsem tu pro budování kariéry"), obecně tedy řečeno individualisticky, bez ohledu na celek. Na druhou stranu je však možné v druhé polovině dvacátého století sledovat selhávání tohoto přístupu k životu a hledání oné vertikály bytí i v 5 Descarta, R.: Principia WW IX, 2 6 Hegel, G., W., F.: Základy filosofie práva, WW 7, 35n 12

13 rámci společenských hnutí. Nejvýrazněji byla tato tendence patrná v šedesátých letech, kdy zejména mladá generace vyjadřovala jasnou nespokojenost se stylem života svých rodičů, avšak ani jí se nepodařilo nalézt smysluplné vysvětlení své existence a až na několik výjimek se vrátila ke konzumnímu stylu života. Dnešní doba je více než kdy jindy příznivá k opětovnému tázání se po smyslu lidského bytí, avšak může filosofie dát člověku odpověď na tuto otázku? Západní filosofie je nesmírně členitá a lze bez nadsázky říci, že co filosof, to názor. Takováto nejednotnost však jen těžko může oslovit širší masy a budeme-li hledat společné prvky všech filosofických směrů naší kultury, zjistíme, že jsou stále jen dva - odkaz antiky a křesťanství. Antika se však zřítila právě ze stejných důvodů, jaké způsobují dnešní krizi, totiž z existenciálního tápání a názorové roztříštěnosti. Druhým pilířem tedy zůstává křesťanství Teologie I teologie řeší otázku smyslu lidského bytí, avšak na rozdíl od filosofie je její odpověď dána zjevením. Smyslem lidské existence je vztah člověka k bohu. Jedinci jsou dány větší či menší svobody k rozhodování o způsobu, jakým bude s bohem existovat a komunikovat, ale problém účelu lidského bytí je zde jasně zodpovězen. Od dob osvícenectví se však teologie dostává do stále větší a větší krize, neboť naděje, kterou v podobě boží spásy přináší, je pro současného člověka příliš vágní a i přes usilovné snahy předních teologů i vzdálená dnešní společnosti. Aniž bychom se zde chtěli dotknout upřímně věřících, je nutné konstatovat, že současná forma praktikování víry, se pro většinu západních křesťanů stala pouhým rituálem založeným na zvyku a tradici, jehož obsah je pouze v rovině etické a mravní. Tento stav je však dlouhodobě neživotaschopný a nutně vede k poklesu zájmu západní společnosti o křesťanskou víru jako takovou. Zde je na místě zmínit zajímavý paradox. Zatímco reformace stála u pokroku, jenž přinesl světu renesanci, právě akcent protestantů na tradici zakonzervoval myšlení nekatolických teologů natolik, že dnes je to spíše katolická církev, která nabízí liberální myšlení a pluralitu názorů a je tedy pro současného člověka přijatelnější, než církve protestantské. To se nejlépe projevilo v závěrech z II. vatikánského koncilu v první polovině šedesátých let dvacátého století. 13

14 Budeme-li tedy zvažovat, zda může dnešní církev dát současnému světu znovu naději a oslovit jej, závěrem patrně bude, že to budou zejména katoličtí myslitelé, kteří mohou získat zájem širších mas a přispět k celospolečenskému dění. Dnešní svět je charakteristický potenciální či již reálnou hrozbou násilí. Abychom se mohli nad tímto stavem hlouběji zamyslet, je třeba položit si otázku po kořenech lidské agresivity Antropologie Antropologie, jako věda o člověku, se snaží již několik desítek, resp. stovek let zodpovědět velmi podstatnou otázku, jaký vlastně člověk, jako živočišný druh, je. Dobrý či zlý? V každé dějinné epoše se objevovali zastánci člověka - anděla a člověka ďábla. Mezi stěžejní díla reagující na tento problém patří bezesporu kniha Konrada Lorenze Takzvané zlo 7, která, ač stojí na poli etologie a sociální psychologie, přesto s antropologií úzce souvisí a není náhodou, že si ve své době získala nesmírnou popularitu a významně ovlivnila i pozdější udělení Nobelovy ceny svému autorovi. Důvod oné popularity je nasnadě. Především je to velmi čtivá kniha, která je schopna zaujmout i laické čtenáře, ale především oslovuje ty, kteří chtějí věřit, že k násilí a jaderným konfliktům směřujeme kvůli své biologické podstatě, kterou nemůžeme ovládat. Je to samozřejmě pohodlnější postoj, než si přiznat, že svou situaci jsme si způsobili sami, sociálními, kulturními, politickými a ekonomickými podmínkami, jež jsme si vytvořili. Pro Lorenze není agrese primární reakcí na vnější podněty, ale vrozeným vnitřním stavem vybuzenosti, který hledá způsob uvolnění a projeví se bez ohledu, zda vnější podnět je či není přiměřený. Tento hydraulický pojem agrese je jedním z pilířů, na kterých spočívá Lorenzova teorie; týká se mechanismu, kterým agrese vzniká. Druhým pilířem je myšlenka, že agrese vlastně slouží životu a prozpívá přežití jedince jako druhu. Lorenz, který aplikoval své závěry získané z pozorování chování zvířat na člověka, ale dále tvrdí, že tento instinkt je u člověka "groteskně přehnaný" a "zdivočelý". Agrese se v evoluci přeměnila v hrozbu a nepůsobí už v zájmu přežití. Lorenz tedy ve své teorii spojil dva prvky. Prvním je předpoklad, že zvířata i člověk jsou vybaveni vrozenou agresivitou, která slouží k přežití jedince a druhu. Druhým prvkem je hydraulický charakter hromadící se agrese. Ten Lorenz používá ke zdůvodnění krutých a 14

15 vražedných pohnutek, které se u člověka objevují. Zahrnuje však ničivou a obrannou agresi do jedné kategorie a tím dostává celá jeho teorie povážlivé trhliny. Lorenz nevysvětluje jak je možné, že ačkoli tvrdí, že agresivní chování zvířat a lidí je způsobováno stejnými, a jenom, instinkty, člověk je jediný živočišný druh, ve kterém se vyskytují masoví vrazi, jediný není přizpůsoben své vlastní společnosti. Zastánci teorie vrozené a destruktivní agrese dále tvrdí, že důkazem jejich tvrzení je již samotná podstata prehistorického člověka, který byl lovcem a tedy predátorem. Z prací předních antropologů však vyplívá zcela zásadní a klíčový rozdíl mezi destruktivními zločinci a prehistorickými lovci, totiž radost a někdy až extatický stav, ke kterému při ničení novodobými tyrany dochází. Toto téma podrobně rozebral William S. Laughlin, který sice tvrdí, že "lov je převládající vzor chování lidského druhu", avšak nezmiňuje se o radosti ze zabíjení nebo z krutosti jako o součásti chování při lovu. Místo toho říká, že "při lovu je nejdůležitější vynalézavost a schopnost řešit problémy. Kdo problémy nevyřeší, je potrestán. Proto lov tolik přizpěl k rozvoji lidského druhu a jeho soudržnosti" 8.Motivem primitivního lovce zkrátka nebylo potěšení ze zabíjení, ale přání učit se a optimálně využít různé dovednosti, to znamená, že motivem byl vývoj samotného člověka. Konečně, lov podporoval jeden, zcela základní rys člověka, totiž chuť spolupracovat a sdílet dobré i zlé. Dokonce (nebo právě) i ve válce můžeme najít pozoruhodnou míru spolupráce a schopnosti se dělit. Zatímco většina lidí v běžném životě nenasazuje život za jiného člověka, ani se s ním nedělí o potravu, ve válce je to doslova na denním pořádku. Snad bychom mohli zajít ještě dál a uvažovat o tom, zda jedním z faktorů přitažlivosti války není právě možnost projevit hluboko skryté lidské podněty, které naše společnost považuje v dobách míru za pošetilé..moderní antropologie tedy vážně otřásá Lorenzovou představou lidstvu vrozené zhoubné agresivity, a tak můžeme přijmout tvrzení, které je sice velmi nepříjemné, ale patrně správné, totiž, že zhoubně agresivní chování není člověku dáno instinktem, ale je plodem pouze jeho vyšších nervových funkcí, tedy myšlení. To je na jednu stranu velmi optimisticky znějící závěr, který poukazuje na fakt, že člověk není od přírody zlý, naproti tomu však vrací 7 Lorenz, K.: Takzvané zlo, Mladá Fronta, Praha, Laughlin, W., S.: Hunting An Integrating Behaviour System and Its Evolutionary Importance. V 'Man, the Hunter', ed. R. B. Lee & I. De Vore, Aldine, Chicago

16 každému jedinci (s výjimkou psychicky nemocných) plnou odpovědnost za veškeré jeho činy a odnímá mu příjemnou "výmluvu", že veškeré násilí je člověku předem dáno a tedy jej nemůže ovlivnit vlastní vůlí a rozumem Psychologie Psychologie stojí na faktu, že člověk se zcela jistě nerodí jako tabula rasa, jeho osobnost budou celý život ovlivňovat instinkty, jejichž povaha je však na základě předchozích závěrů spíše neutrální, a dědičné vlastnosti jeho předků. K těmto faktorům se v průběhu života připojí naučené, tedy prostředím a výchovou získané, vlastnosti a utvoří v psychologickém smyslu slova osobnost jedince. V souvislosti s tématem a dosavadními závěry této práce je třeba položit si dvě základní otázky: 1. jaký je člověk z pohledu psychologie? 2. jak reaguje v krizových situacích, zejména pokud se jedná a o krizi dlouhodobou či existenciální povahy? ad 1. Podobně jako ve filosofii, i v psychologii platí, co psycholog to názor. Ve dvacátém století se plně projevily dva základní směry psychologie - behaviorální a psychoanalytický. Od těchto proudů se v průběhu let odštěpily řady škol, které odkaz těchto učení rozvíjely či na ně volně navazovaly, avšak základní premisy zůstávaly stále stejné. Behaviorismus prakticky otázku povahy člověka neřeší. Tato teorie odmítá každý pokus hovořit o "přirozenosti" člověka, nebo konstruovat model člověka nebo analyzovat různé vášně, které motivují lidské chování. Behavioristé se velmi blíží Pavlovovu učení o prostém podmiňování. Hlavní akcent behaviorismu je tedy kladen na hledání účinných mechanismů k manipulaci člověka a vytvářením správných posilujících faktorů pro povzbuzení žádoucího chování. Pohled behaviorismu na agresivní chování je důležitý nejen pro aktuální naléhavost tohoto problému, ale též proto, že většina badatelů, kteří se agresí zabývají ve Spojených státech, je bevioristicky orientována. Zjednodušeně řečeno, podle behaviorismu platí, že pokud malý chlapec zjistí, že mu agresivní chování přináší efekt, začne mít k němu sklony. To samé pak platí pro naopak submisivní, láskyplné, nebo odvážné chování. 16

MAGISTERSKÁ PRÁCE PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY

MAGISTERSKÁ PRÁCE PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE MAGISTERSKÁ PRÁCE KATEDRA PSYCHOSOCIÁLNÍCH VĚD DANIEL ŠTROBL PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY (PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE MODERN WAR)

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ

PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Olga PECHOVÁ Olomouc 2011 Oponenti: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času NEKONVENČNÍ POHLED NA PŘÍČINY LIDSKÉHO NÁSILÍ A AGRESE, MOŽNOSTI JEJICH ŘEŠENÍ Martina Horníková

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential. Univerzita Karlova Filosofická fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential. Univerzita Karlova Filosofická fakulta Univerzita Karlova Filosofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Tereza Ježková Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential Katedra psychologie Vedoucí diplomové práce:

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Sociální kontrola a právo

Sociální kontrola a právo Sociální kontrola a právo Martina Urbanová 1 Právnická fakulta MU, Brno Social Control and the Law. The article deals with social control and law understood as a means of social control. Having defined

Více

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce:

Více

Specifické metody sociální práce

Specifické metody sociální práce Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

PhDr. Josef Kasal, Ph.D.X EXTREMISMUS CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036

PhDr. Josef Kasal, Ph.D.X EXTREMISMUS CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 PhDr. Josef Kasal, Ph.D.X EXTREMISMUS E CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 EXTREMISMUS PhDr. Josef Kasal, Ph.D. CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA

Více

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám 1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám A. Zápisky z přednášek sociální psychologie: Předmět SP - stále se měnil, až se úplně rozpustil - každý obor

Více

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA 2012 STUDIJNÍ TEXT Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve

Více

Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Metodická příručka

Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Metodická příručka Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Metodická příručka Scio 2012 Multipolis Metodická příručka Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Scio 2012 ISBN: 978-80-7430-082-0 EAN: 9788074300820 Tento projekt je financován

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie

Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Obor Mezinárodní vztahy Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie

Více

Samuel P. Huntington STŘET CIVILIZACÍ BOJ KULTUR A PROMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU. Nancy, jež přečkala střet s úsměvem na tváři

Samuel P. Huntington STŘET CIVILIZACÍ BOJ KULTUR A PROMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU. Nancy, jež přečkala střet s úsměvem na tváři Samuel P. Huntington STŘET CIVILIZACÍ BOJ KULTUR A PROMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU Nancy, jež přečkala střet s úsměvem na tváři Střízlivé proroctví Samuela Huntingtona Když v roce 1993 vyšel v nejprestižnějším

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Teorie a metody sociální práce PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Obsahové zaměření předmětu: Cílem je vymezení a porozumění základním pojmům

Více

Psychologie davů. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomie a sociálních věd. Bakalářská práce. Filatova Svetlana.

Psychologie davů. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomie a sociálních věd. Bakalářská práce. Filatova Svetlana. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Psychologie davů Bakalářská práce Autor: Filatova Svetlana Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. Praha

Více

12 září 2000 POKOJ A DOBRO. List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi

12 září 2000 POKOJ A DOBRO. List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi 12 září 2000 POKOJ A DOBRO List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 2 POKOJ A DOBRO List k sociálním

Více