MOŽNÉ ZMĚNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNÉ ZMĚNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO"

Transkript

1 71. ZVZ KUTNÁ HORA MOŽNÉ ZMĚNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO KLIMATU ZÁPADNÍ A ČESKÉ SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S TERORISTICKÝMI ÚTOKY NA SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ A STŘEDNĚDOBÝM GEOPOLITICKÝM VÝVOJEM AUTOR: MGR. Daniel Štrobl, vojenský psycholog 71 zvz Kutná Hora V Praze, březen 2002

2 Motto: Krize je stav, nebo situace, většinou s jasným časovým omezením, kdy naše myšlenky a prostředky nedostačují nastoleným požadavkům, kdy se věci obracejí nepředpokládaným směrem a náš plánovaný postup se dostává do stavu ohrožení. Mudr. Radkin Honzák 2

3 Obsah str. Úvod 4 1. Krize postmoderny 6 2. Dnešní člověk a společnost pohledem různých vědních systémů Filosofie Teologie Antropologie Psychologie Sociologie Možný vývoj euroamerické společnosti Možný vývoj české společnosti v souvislosti s krizí západního světa Reakce české společnosti na existenciální krizi západní společnost Postoj české společnosti k AČR Závěr 31 Použitá literatura a prameny 34 3

4 ÚVOD Ať již teroristické útoky na Spojené státy americké znamenaly pro svět počátku třetího tisíciletí cokoli, jedno je jisté - společně s věžemi Světového obchodního centra byla nabourána ona základní hodnota nezbytná pro život nejen jedince, ale též společnosti, totiž jistota v tom nejširším a nejobecnějším slova smyslu. Je zcela nepodstatné, zda útoky fanatických islamistů byly důsledkem dlouhodobé americké politiky charakteristické římským mottem "divide et impera" 1, bezohledností globalizovaného, na volný trh orientovaného světa, či nebezpečností islámu a střetu civilizací. Tato a podobná vysvětlení ve své podstatě nic neřeší, neboť nejdou ke kořenům celého problému, vnímají svět jen jako plošný komplex, kde se potkávají a střetávají jednotlivé názorové, zájmové a myšlenkové skupiny a zcela opomíjí onen základní parametr, kterým je člověk odlišný od jiných živočišných druhů a tím je neustálé hledání smyslu lidské existence. I přesto, že se může zdát být takovýto záběr pojetí této práce příliš široký, v následujícím pojednání dokážeme, že bez pochopení právě oné vertikály lidského bytí, není možné stávající situaci pochopit a není ani možné anticipovat možný celospolečenský vývoj. Bez zamyšlení nad smyslem naší pozemské existence je pak naprosto nemyslitelné hledat východiska z krize, do které se současný svět dostal, respektive, která zde byla již dlouho, nejméně od konce devatenáctého století, latentně přítomna. Není třeba zdůrazňovat výrok Winstona Churchilla, že "kdo zná svou minulost, chápe též svou přítomnost a může ovládat svou budoucnost". Stávající situace je sice z pohledu života jedince zcela nová, nicméně v dějinách lidstva už k podobným krizím došlo a právě odtud je možné čerpat inspiraci k úvahám o dění budoucím a možných východiscích. Západoevropská společnost totiž ztrátou Světového obchodního centra, jeho zranitelností a pomíjivostí, zažívá zcela zásadní otřes, jenž je možné vnímat jako jednu z vážných existenciálních krizí, ke kterým však již v minulosti několikrát došlo. Reakce jedinců i lidských skupin jsou na takovouto událost sice po stránce obsahu vždy navzájem odlišné, v rovině formy však zůstávají většinou stejné, a tak je možné usuzovat i na krátko či střednědobý vývoj. 1 rozděluj a panuj 4

5 Tato práce si však neklade za cíl pouze analyzovat obecný stav židokřesťanské civilizace, ale snaží se najít možnou variantu nastávajících změn v konkrétní, v našem případě české společnosti. Je jasné, že celá řada procesů bude společná pro celou euroamerickou společnost, nicméně každý národ má svá specifika daná svým vlastním individuálním vývojem, který patrně nejlépe popsal T.G. Masaryk ve svém pojetí "problému malého národa" 2. Jedině systematickým, induktivním přístupem k celé situaci, je možné sestavit nástin komplikovanosti dnešních dní, získat orientaci v hybných mechanismech, které hrají a budou hrát v naší společnosti klíčovou úlohu a konečně dospět k hypotézám o možných změnách psychosociálního klimatu české společnosti v souvislosti s teroristickými útoky na Spojené státy americké a střednědobými geopolitickými změnami. 2 Masaryk, T., G.: Světová revoluce za války a ve válce. V Demokracie a humanita, Čin a Orbis, Praha,

6 1. KRIZE POSTMODERNY Současná západní společnost a její dlouhodobý vývoj je typický neustálým vytvářením nových hodnot, což může být chápáno jako jistě zcela správné dění, avšak přinejmenším od dob průmyslové revoluce se toto nikdy nekončící hromadění stalo nikoli prostředkem ke kvalitnějšímu životu, ale cílem, jenž stojí sám o sobě. Marxisté by jistě hovořili o hromadění kapitálu, zatímco psychoanalýza by charakter dnešní euroamerické společnosti nazvala patrně análně-hromadícím, s výraznými rysy narcismu. Právě ona záměna prostředku za cíl, je nejvíce patrná v dnešní době. Výhled na geopolitické změny v příští dekádě dává dost argumentů pro tvrzení, že tento styl života již nebude nadále udržitelný. Západní civilizace bude dříve či později konfrontována s faktem, že to co považovala za hlavní smysl své existence, již není nadále možné aplikovat, ekonomicky růst není nekonečný a vysoká životní úroveň obyvatel západní polokoule je vážně ohrožena. Celá tato civilizace se tak ocitá v hluboké existenciální krizi. Teroristické útoky na Spojené státy americké završily, či spíše potvrdily, dlouhodobý vývoj, který je možné z filosofického a kulturního hlediska vnímat jako výraznou krizi postmoderny. Tento společenský styl, jenž započal po druhé světové válce, je typický naprostou relativizací kolektivních společenských hodnot, mravních principů a dlouhodobých kulturních paradigmat. Jediným měřítkem správnosti myšlení, cítění a chtění je v tomto systému jedinec a jeho individuální svoboda a odpovědnost. I přesto, že skutečné kořeny postmoderny sahají až ke konci devatenáctého století, do období moderny, skutečnou podobu dostal až v padesátých, respektive šedesátých letech století dvacátého. Moderna, směr reagující na lavinu vědeckých objevů průmyslové revoluce, však nemohl vzniknout bez patrně nejzávažnější události minulého tisíciletí, kterým je reformační hnutí v západní křesťanské církvi. Srovnáme-li svět vrcholného středověku a ranného novověku, zjistíme, že zde v rovině jedince existuje zcela zásadní rozdíl. Člověk před renesancí a reformací byl sice výrazně svázán množstvím církevních předpisů, zvyků a zákonů, ale měl jistotu, že dodržováním příslušných nařízení získá smysl svého bytí, jímž byla konečná spása v eschatách. Reformace tento sice těsný, nicméně bezpečný svět zbořila. Pád jistoty ve vyšší autoritu (církev) a vzestup odpovědnosti konkrétního jedince na jeho životním příběhu přinesl sice onu, pro dnešní západní svět stěžejní, osobní svobodu jednotlivce, nicméně vložil na jeho bedra velmi 6

7 těžkou zkoušku, kterou každý z nás prožívá dennodenně a která se nazývá svědomitým rozhodováním. V období zejména vrcholného a pozdního středověku lze sledovat zajímavý jev, totiž, že i přes religiosní různost jednotlivých myšlenkových systémů (západní křesťanství, pravoslaví, judaismus a islám) si byl život lidí na euroasijském kontinentu velmi blízký právě ve společném a jasně definovaném smyslu bytí, jímž byla boží spása zaručená tím či oním učením. I z tohoto hlediska lze chápat tehdejší, z dnešního pohledu až nepochopitelnou, toleranci jednotlivých konfesí navzájem. Připomeňme, že násilné převádění na víru je charakteristické jen pro západní formu křesťanství a to navíc jen v určitých obdobích spojených s konkrétním pontifikátem. Naproti tomu byly zejména v Evropě oblasti, kde odlišná vyznání koexistovala ve vzájemné toleranci a dokonce spolupráci, což je snad nejvýrazněji patrné na příkladu středověkého Španělska nebo Balkánu. Reformace, jež je typická pouze pro západní křesťanství, oddálila naši společnost fundamentalistickým a myšlenkově rigidním systémům, opírajících se zejména o tradici. Mezi ně je možné počítat právě islám, ale též ortodoxní křesťanství. Naopak již výše zmíněný akcent na jedince přiblížil reformovanou Evropu paradoxně judaismu, kde hrál konkrétní člověk odjakživa hlavní úlohu na své cestě ke spáse. Na rozdíl od hebrejců, kde míra svobody jednotlivce je jasně vymezená Písmem a má neměnné směřování, pokračoval proces individuace křesťanského člověka i za hranice vymezené biblí a v souvislosti s řadou dalších celospolečenských dějů, se začal postupně sekularizovat. Jinými slovy - zatímco renesanční člověk svůj smysl života zná, avšak hledá způsob, jak ho dosáhnout, člověk konce devatenáctého a zejména dvacátého století již tápe i v tom základním, totiž v samotném smyslu své pozemské existence. Právě moderna je charakteristická značnou krizí onoho vertikálního rozměru lidského života a konečně postmoderna se zabývá téměř výhradně horizontálou. Toto oslabení a krizi, do které se západní civilizace ztrátou neměnného, spolehlivého a společného smyslu své existence dostala, se snažily a snaží ideově řešit myšlenkové systémy, které lze společně nazývat vědou. Byť se jednotlivé formy vědy snaží různě definovat, mají přesto jedno společné, a tím je snaha popsat svět, ve kterém žijeme a najít opěrný bod, který vysvětlí jeho řád. Byla to právě renesance, jež osvobodila filosofii od scholastické teologie a vrátila jí suverénní postavení, které tato věda měla v době antiky. Zámořské objevy a rozvoj námořní plavby pak způsobily značný rozkvět matematiky, fyziky a astronomie a konečně osmnácté, ale zejména devatenácté století završilo proces atonomizace přírodních a společenských věd v podobě 7

8 osvícenectví. Není divu, že člověk předminulého století prožívající v pravém slova smyslu smršť různých vynálezů a objevů, mohl velmi snadno propadnout dojmu, že Bůh již není potřeba. Tento trend navíc podporovala sama církev, a to bez ohledu na protestanty či katolíky tím, že nebyla schopna pružně reagovat na okolní dění a zatímco ve středověku byla nositelkou vzdělanosti, již v době osvícenectví znamenala spíše brzdu na cestě k pokroku. V tomto ideovém ovzduší tápání vstupují na scénu přírodní vědy o člověku (antropologie, medicína, biologie člověka, psychologie), které však celý proces individuace jedince podporují svým přístupem. Zatímco teologie a filosofie vnímají lidskou bytost jako subjekt, který se vztahuje ke světu a samotnému bytí v něm, vědy zabývající se člověkem jej zaměnily za objekt svého zájmu a okolní svět vztahují k němu samotnému. Lze říci, že člověk počátku dvacátého století stál v omnipotentním postavení skutečného pána tvorstva v domnění, že svět je zde pro něj a on je zde pro to, aby získal ze světa vše, co mu může dát. Tímto postojem velmi výrazně otřásla První světová válka, která byla patrně nejvýraznější existenciální krizí dvacátého století. Tato katastrofa nabourala do té doby samozřejmý názor, že technický pokrok je zde pro člověka a v něm tkví naděje budoucí doby. V rachotu bubnové palby a tankových pásů se tento bezpečný svět rozpadl, avšak nebylo zde nic, co by jej mohlo nahradit. Bůh byl již od dob Nietzscheho mrtev a západní civilizace se poprvé od dob renesance ocitla ve skutečně vážné krizi. Reakce euroamerické společnosti na tuto událost byly v mnoha ohledech chaotické, zkratkovité či přinejmenším řešící pouze zástupné problémy. Jedině tak se mohlo stát, že se Rusko a Německo ocitly v bouři sociálních revolucí, nástupnické státy předválečných monarchií se upnuly na svou národnostní otázku, zatímco velmoci se uzavřely do sebe a snažily se zachránit to, co z jejich světa zbylo. Druhá světová válka nebyla tragédií, která stála sama o sobě, ale samozřejmým důsledkem tohoto neudržitelného stavu. Frustrace poražených na jedné straně a tiché sebeuspokojení vítězů na straně druhé logicky vedly k největšímu konfliktu minulého století. Proti válce první zde však byl jeden podstatný rozdíl. Zatímco bojující strany v roce 1914 zastávaly stejné či alespoň podobné názory, čímž se tyto hodnoty dostaly do existenciální krize, válka druhá byla v pravém slova smyslu skutečným střetem idejí. Není snadné vidět za řáděním nacistů vůli po novém a lepším světě a hledání smyslu svého bytí, ale bylo tomu skutečně tak. Německo ztělesňovalo pojmy civilizace, která neměla vztah k naší. Celý konflikt byl pak o tom, zda-li zvítězí pohled humanistický či v nacismu zvrácený pohled magický. Soužití křesťanství a islámu je možné, podobně jako koexistence marxismu a liberalismu neboť oba směry náboženské či myšlenkové stojí na stejných základech, 8

9 nacismus však nemůže koexistovat s ničím. Přestože se to zdá být nadnesené, pravda je, že Druhá světová válka byla skutečným střetem civilizací 3. Její konec a potvrzení ideálů humanismu tedy nevyvolalo tak pronikavou krizi, jako zážitek z války předchozí. Po roce 1945 se západní svět ubíral dál v narcistické ilusi vlastní dokonalosti, postmoderna vrcholila v šedesátých letech na poli intelektuálním i společenském a jen málokdo si připouštěl možnost, že by tomu mohlo být jinak. A přesto, právě narůstání sociálního napjetí v demokratických státech Evropy a Ameriky, hnutí za lidská práva, studentské bouře ve Francii a americká "kocovina" z prohrané války ve Vietnamu poukazovaly na stále obtížněji vytěsňovatelný fakt, že celá západní civilizace kráčí do slepé uličky neustále opakovanými a zdůrazňovanými odpověďmi na otázku "jak", zatímco zcela chybí základní odpověď na otázku "proč". Sekularizace společnosti dostoupila úrovně, kdy nejenže nemáme na tuto otázku odpověď, ale stále méně lidí a společenských směrů si tuto otázku klade. Zde je třeba hledat pravý kořen odlišnosti mezi Západem a Východem. Stejně jako pro středověkého Evropana, tak i pro pravověrného Muslima, je existenciální nejistota zcela nepochopitelná, paradoxní a ve své podstatě i nebezpečná. Euroamerická, i přes statistické počty věřících a roli církví na správě věcí veřejných, vpravdě ateistická civilizace se nutně musí lidem fundamentálně (což zde není míněno pejorativně) věřícím zdát dekadentní, prohnilá ba dokonce ďábelská. Není to křesťanství, ale právě jeho pomíjivost, co nahání strach muslimskému světu a způsobuje u něj dle klasické teorie stresu buď stažení (zde tendence k isolacionismu) či boj (terorismus). Je zřejmé, že toto vysvětlení není v žádném případě vyčerpávající, každý konflikt má obvykle multifaktorální důvody, avšak zcela jistě problém možné ztráty smyslu vlastní existence stojí v pozadí řady obranných či útočných postojů, kterými se muslimský svět navenek projevuje. Křesťanství či islám nejsou pouhými kulturními pilíři, to by bylo zcela cynické snižování těchto teologických systémů, oba směry jsou v první a poslední řadě náboženstvími a ty nemohou být bez vyznání víry k bohu. Již výše bylo řečeno, že křesťanství může, a historie je toho důkazem, existovat vedle islámu, avšak dnešní západní civilizace již není křesťanská v pravém slova smyslu. To co pravověrné muslimy děsí na naší společnosti je právě ateistický charakter, který západní civilizace má. Nejde o to, zda-li je naše společnost svobodnější než společnost islámu. Svoboda je velmi relativní pojem, a není důvodu pochybovat o tom, zda-li se muslim může cítit být svobodný i přes mnohdy tvrdé režimy, které v islámských zemích 3 Bergier, J., Pauwels, L.: Jitro kouzelníků, Svoboda, Praha,

10 panují. Je třeba si uvědomit, že pojetí svobody je diametrálně odlišné právě v závislosti na sakrálním či sekulárním charakteru sociálního klimatu. Nejlépe je to možné dokumentovat na jednom ze základním kamenů západního pojetí svobody, kterými jsou Čtyři svobody amerického presidenta Franklina Delano Roosevelta 4. Připomeňme, že dvě z těchto svobod hovoří o svobodě "od". To je pro věřícího člověka (a to bez ohledu na konfesi) zcela nemyslitelný postoj. Všechna světová náboženství hovoří výhradně o svobodě "k", což znamená zcela podstatný rozdíl. Zatímco v prvním případě je zdůrazněna zcela neotřesitelná moc a autonomie člověka, který je vnímán jako objekt, v případě druhém stojí jedinec v rovině subjektu, který je vztažen ke svrchované moci vyšší autority. Zde nejde o to kritizovat jeden či druhý úhel pohledu, podstatné je, že tyto dva přístupy se vzájemně vylučují, a proto je soužití současné podoby západní demokracie a pravověrného islámu prakticky vyloučené. Otázka zdali teroristický útok na americká velkoměsta znamenal střet civilizací je bezpředmětná. Tento konflikt zde již dlouho latentně existuje a ani jedna strana zatím nedělala nic, aby jej v pravém slova smyslu vyřešila. Navíc, pravá podstata celého problému netkví v jakémsi konkurenčním boji jednoho či druhého přístupu. Jde o to, že oba směry si musí nejprve vyřešit své vlastní problémy a přestat být samolibě okouzleny svou dokonalostí. Západní svět nutí útoky na Spojené státy a symbolika s tím spojená velmi důrazně znovu zvážit, co je společnými, pevnými a neměnnými stavebními kameny, na kterých židokřesťanská civilizace stojí, hodnotami, jež byly napadeny a za které stojí, či spíše je nezbytné, bojovat. Tento proces je však možný pouze poté, kdy opět zazní ona fundamentální otázka po smyslu existence demokracie a limitech, kam až je možno v uplatňování osobní svobody zajít. Islám čeká podobný ideový boj, který by jej měl změnit z rigidně ustrnulého a o tradici se opírajícího náboženství, v pravém slova smyslu moderní a otevřený religiosní systém. Probíhající východo-západní konflikt je tedy veden ve třech rovinách: 1. uvnitř západní civilizace za znovunalezení smyslu své existence 2. uvnitř východní (v našem případě muslimské) civilizace za vyrovnání se s hrozbou ztráty onoho smyslu bytí 3. navzájem mezi těmito dvěma myšlenkovými systémy 4 1. Svoboda slova, 2. Svoboda vyznání, 3. Svoboda od nedostatku, 4. Svoboda od strachu 10

11 Je možné, že všechny tyto procesy budou probíhat v jednotném čase, nicméně na obou stranách je nutná sebereflexe a ta bývá tím nejtěžším okamžikem v řešení každé krize. Zároveň je nezbytné, aby byly vyřešeny alespoň první dva konflikty, neboť zarputilost a arogance jednoho či druhého směru musí nutně vést k vzájemné konfrontaci. I přesto, že hrůznost teroristického útoku na WTC a Pentagon je neodiskutovatelná, možnosti vývoje kýženým směrem jsou spíše viditelné právě ve světě islámu, než v židokřesťanské společnosti. Řadě muslimských zemí se s úspěchem daří kombinovat liberalismus s náboženstvím, jak je tomu například v Turecku, Kuvajtu a dalších zemí Blízkého a Středního východu, zatímco volání po vyšších, na skutečných idejích stojících limitech demokracie a volného trhu jsou z euroamerické oblasti slyšet stále velmi málo. Řada dějinných krizí byla započata zcela neospraveditelným činem. Upálení Mistra Jana Husa nijak neomluví fakt, že jeho smrt rozhýbala českou a konečně i evropskou reformaci. Založení státu Izrael nemůže vyvážit smrt šesti milionů umučených židů v koncentračních táborech a příchod demokracie do východní Evropy na sklonku osmdesátých let minulého století nikdy neodčiní věznění a smrt milionů popravených odpůrců komunismu. Podobně 11. září 2001, které proces sebereflexe v západní civilizaci paradoxně uspíšilo a dalo mu nový prvek, nemůže zůstat nepotrestaným a promlčeným činem. Podaří-li se však naší společnosti tímto zápasem o smysl vlastní existence projít, nebyly oběti tohoto hrůzného činu zbytečné a nesmírná tragédie, která postihla demokratický svět, přestane mít onen osudový a definitivní charakter a stane se spíše krizí, která, je-li správně uchopena a pochopena, vede ke konečnému zlepšení a zkvalitnění předchozího života. 11

12 2. DNEŠNÍ ČLOVĚK A SPOLEČNOST POHLEDEM RŮZNÝCH VĚDNÍCH SYSTÉMŮ Abychom mohli nalézt alespoň přibližnou odpověď na otázku po možných reakcích nejen české, ale též západní společnosti na teroristické útoky z 11. září 2001, je nezbytné stanovit limity, kam sahají možnosti jednotlivých humanitních věd. V předchozí kapitole byla nastíněna nesmírná složitost a závažnost celé krize, v které se svět po staletí svého vývoje ocitl. Je jasné, že tato situace zasáhne svým způsobem do vývoje společností, národů, velkých, středních i malých sociálních skupin a konečně i do života člověka jako jedince v tom nejširším slova smyslu. Ke slovu zde tedy přicházejí všechny humanitní vědy, zejména pak filosofie, teologie, antropologie, psychologie, sociologie a sociální psychologie, resp. psychosociální vědy 2.1. Filosofie Podle René Descarta je filosofie snahou o moudrost 5 a G. W. F. Hegel dodává, že úkolem filosofie je "pochopit co jest, neboť to, co jest, je rozum. Co se týče individua, je beztoho každé synem své doby; tak je také filosofie svou dobou v myšlenkách pochopenou" 6. Je tedy zřejmé, že filosofie má co říci k současnému dění a jejím úkolem je přinést, či alespoň vrátit současné společnosti ideje a smysl její existence. Problémem je však velké vzdálení se současné filosofie realitě běžného člověka, a tak její myšlenky většinou nedojdou k jeho sluchu. Filosofie se stala jakýmsi uzavřeným "klubem" pro hrstku intelektuálů a její ideový zápas je běžnému člověk zcela vzdálen. Tento jev však není způsoben přílišnou neuchopitelností a nepochopitelností moderní filosofie, daleko spíše je důsledkem uzavřenosti a ignorace západní společnosti, která se zabývá téměř výhradně problémem kvality svého života (tedy otázkou jak), než smyslem svého bytí (otázkou proč). Tázání se po smyslu života je totiž natolik komplikované, že většina lidí jej ze svého vědomí vytěsňuje, nebo si na něj odpovídá pouze biologicky ("jsem tu pro své děti") či materialisticky ("jsem tu pro budování kariéry"), obecně tedy řečeno individualisticky, bez ohledu na celek. Na druhou stranu je však možné v druhé polovině dvacátého století sledovat selhávání tohoto přístupu k životu a hledání oné vertikály bytí i v 5 Descarta, R.: Principia WW IX, 2 6 Hegel, G., W., F.: Základy filosofie práva, WW 7, 35n 12

13 rámci společenských hnutí. Nejvýrazněji byla tato tendence patrná v šedesátých letech, kdy zejména mladá generace vyjadřovala jasnou nespokojenost se stylem života svých rodičů, avšak ani jí se nepodařilo nalézt smysluplné vysvětlení své existence a až na několik výjimek se vrátila ke konzumnímu stylu života. Dnešní doba je více než kdy jindy příznivá k opětovnému tázání se po smyslu lidského bytí, avšak může filosofie dát člověku odpověď na tuto otázku? Západní filosofie je nesmírně členitá a lze bez nadsázky říci, že co filosof, to názor. Takováto nejednotnost však jen těžko může oslovit širší masy a budeme-li hledat společné prvky všech filosofických směrů naší kultury, zjistíme, že jsou stále jen dva - odkaz antiky a křesťanství. Antika se však zřítila právě ze stejných důvodů, jaké způsobují dnešní krizi, totiž z existenciálního tápání a názorové roztříštěnosti. Druhým pilířem tedy zůstává křesťanství Teologie I teologie řeší otázku smyslu lidského bytí, avšak na rozdíl od filosofie je její odpověď dána zjevením. Smyslem lidské existence je vztah člověka k bohu. Jedinci jsou dány větší či menší svobody k rozhodování o způsobu, jakým bude s bohem existovat a komunikovat, ale problém účelu lidského bytí je zde jasně zodpovězen. Od dob osvícenectví se však teologie dostává do stále větší a větší krize, neboť naděje, kterou v podobě boží spásy přináší, je pro současného člověka příliš vágní a i přes usilovné snahy předních teologů i vzdálená dnešní společnosti. Aniž bychom se zde chtěli dotknout upřímně věřících, je nutné konstatovat, že současná forma praktikování víry, se pro většinu západních křesťanů stala pouhým rituálem založeným na zvyku a tradici, jehož obsah je pouze v rovině etické a mravní. Tento stav je však dlouhodobě neživotaschopný a nutně vede k poklesu zájmu západní společnosti o křesťanskou víru jako takovou. Zde je na místě zmínit zajímavý paradox. Zatímco reformace stála u pokroku, jenž přinesl světu renesanci, právě akcent protestantů na tradici zakonzervoval myšlení nekatolických teologů natolik, že dnes je to spíše katolická církev, která nabízí liberální myšlení a pluralitu názorů a je tedy pro současného člověka přijatelnější, než církve protestantské. To se nejlépe projevilo v závěrech z II. vatikánského koncilu v první polovině šedesátých let dvacátého století. 13

14 Budeme-li tedy zvažovat, zda může dnešní církev dát současnému světu znovu naději a oslovit jej, závěrem patrně bude, že to budou zejména katoličtí myslitelé, kteří mohou získat zájem širších mas a přispět k celospolečenskému dění. Dnešní svět je charakteristický potenciální či již reálnou hrozbou násilí. Abychom se mohli nad tímto stavem hlouběji zamyslet, je třeba položit si otázku po kořenech lidské agresivity Antropologie Antropologie, jako věda o člověku, se snaží již několik desítek, resp. stovek let zodpovědět velmi podstatnou otázku, jaký vlastně člověk, jako živočišný druh, je. Dobrý či zlý? V každé dějinné epoše se objevovali zastánci člověka - anděla a člověka ďábla. Mezi stěžejní díla reagující na tento problém patří bezesporu kniha Konrada Lorenze Takzvané zlo 7, která, ač stojí na poli etologie a sociální psychologie, přesto s antropologií úzce souvisí a není náhodou, že si ve své době získala nesmírnou popularitu a významně ovlivnila i pozdější udělení Nobelovy ceny svému autorovi. Důvod oné popularity je nasnadě. Především je to velmi čtivá kniha, která je schopna zaujmout i laické čtenáře, ale především oslovuje ty, kteří chtějí věřit, že k násilí a jaderným konfliktům směřujeme kvůli své biologické podstatě, kterou nemůžeme ovládat. Je to samozřejmě pohodlnější postoj, než si přiznat, že svou situaci jsme si způsobili sami, sociálními, kulturními, politickými a ekonomickými podmínkami, jež jsme si vytvořili. Pro Lorenze není agrese primární reakcí na vnější podněty, ale vrozeným vnitřním stavem vybuzenosti, který hledá způsob uvolnění a projeví se bez ohledu, zda vnější podnět je či není přiměřený. Tento hydraulický pojem agrese je jedním z pilířů, na kterých spočívá Lorenzova teorie; týká se mechanismu, kterým agrese vzniká. Druhým pilířem je myšlenka, že agrese vlastně slouží životu a prozpívá přežití jedince jako druhu. Lorenz, který aplikoval své závěry získané z pozorování chování zvířat na člověka, ale dále tvrdí, že tento instinkt je u člověka "groteskně přehnaný" a "zdivočelý". Agrese se v evoluci přeměnila v hrozbu a nepůsobí už v zájmu přežití. Lorenz tedy ve své teorii spojil dva prvky. Prvním je předpoklad, že zvířata i člověk jsou vybaveni vrozenou agresivitou, která slouží k přežití jedince a druhu. Druhým prvkem je hydraulický charakter hromadící se agrese. Ten Lorenz používá ke zdůvodnění krutých a 14

15 vražedných pohnutek, které se u člověka objevují. Zahrnuje však ničivou a obrannou agresi do jedné kategorie a tím dostává celá jeho teorie povážlivé trhliny. Lorenz nevysvětluje jak je možné, že ačkoli tvrdí, že agresivní chování zvířat a lidí je způsobováno stejnými, a jenom, instinkty, člověk je jediný živočišný druh, ve kterém se vyskytují masoví vrazi, jediný není přizpůsoben své vlastní společnosti. Zastánci teorie vrozené a destruktivní agrese dále tvrdí, že důkazem jejich tvrzení je již samotná podstata prehistorického člověka, který byl lovcem a tedy predátorem. Z prací předních antropologů však vyplívá zcela zásadní a klíčový rozdíl mezi destruktivními zločinci a prehistorickými lovci, totiž radost a někdy až extatický stav, ke kterému při ničení novodobými tyrany dochází. Toto téma podrobně rozebral William S. Laughlin, který sice tvrdí, že "lov je převládající vzor chování lidského druhu", avšak nezmiňuje se o radosti ze zabíjení nebo z krutosti jako o součásti chování při lovu. Místo toho říká, že "při lovu je nejdůležitější vynalézavost a schopnost řešit problémy. Kdo problémy nevyřeší, je potrestán. Proto lov tolik přizpěl k rozvoji lidského druhu a jeho soudržnosti" 8.Motivem primitivního lovce zkrátka nebylo potěšení ze zabíjení, ale přání učit se a optimálně využít různé dovednosti, to znamená, že motivem byl vývoj samotného člověka. Konečně, lov podporoval jeden, zcela základní rys člověka, totiž chuť spolupracovat a sdílet dobré i zlé. Dokonce (nebo právě) i ve válce můžeme najít pozoruhodnou míru spolupráce a schopnosti se dělit. Zatímco většina lidí v běžném životě nenasazuje život za jiného člověka, ani se s ním nedělí o potravu, ve válce je to doslova na denním pořádku. Snad bychom mohli zajít ještě dál a uvažovat o tom, zda jedním z faktorů přitažlivosti války není právě možnost projevit hluboko skryté lidské podněty, které naše společnost považuje v dobách míru za pošetilé..moderní antropologie tedy vážně otřásá Lorenzovou představou lidstvu vrozené zhoubné agresivity, a tak můžeme přijmout tvrzení, které je sice velmi nepříjemné, ale patrně správné, totiž, že zhoubně agresivní chování není člověku dáno instinktem, ale je plodem pouze jeho vyšších nervových funkcí, tedy myšlení. To je na jednu stranu velmi optimisticky znějící závěr, který poukazuje na fakt, že člověk není od přírody zlý, naproti tomu však vrací 7 Lorenz, K.: Takzvané zlo, Mladá Fronta, Praha, Laughlin, W., S.: Hunting An Integrating Behaviour System and Its Evolutionary Importance. V 'Man, the Hunter', ed. R. B. Lee & I. De Vore, Aldine, Chicago

16 každému jedinci (s výjimkou psychicky nemocných) plnou odpovědnost za veškeré jeho činy a odnímá mu příjemnou "výmluvu", že veškeré násilí je člověku předem dáno a tedy jej nemůže ovlivnit vlastní vůlí a rozumem Psychologie Psychologie stojí na faktu, že člověk se zcela jistě nerodí jako tabula rasa, jeho osobnost budou celý život ovlivňovat instinkty, jejichž povaha je však na základě předchozích závěrů spíše neutrální, a dědičné vlastnosti jeho předků. K těmto faktorům se v průběhu života připojí naučené, tedy prostředím a výchovou získané, vlastnosti a utvoří v psychologickém smyslu slova osobnost jedince. V souvislosti s tématem a dosavadními závěry této práce je třeba položit si dvě základní otázky: 1. jaký je člověk z pohledu psychologie? 2. jak reaguje v krizových situacích, zejména pokud se jedná a o krizi dlouhodobou či existenciální povahy? ad 1. Podobně jako ve filosofii, i v psychologii platí, co psycholog to názor. Ve dvacátém století se plně projevily dva základní směry psychologie - behaviorální a psychoanalytický. Od těchto proudů se v průběhu let odštěpily řady škol, které odkaz těchto učení rozvíjely či na ně volně navazovaly, avšak základní premisy zůstávaly stále stejné. Behaviorismus prakticky otázku povahy člověka neřeší. Tato teorie odmítá každý pokus hovořit o "přirozenosti" člověka, nebo konstruovat model člověka nebo analyzovat různé vášně, které motivují lidské chování. Behavioristé se velmi blíží Pavlovovu učení o prostém podmiňování. Hlavní akcent behaviorismu je tedy kladen na hledání účinných mechanismů k manipulaci člověka a vytvářením správných posilujících faktorů pro povzbuzení žádoucího chování. Pohled behaviorismu na agresivní chování je důležitý nejen pro aktuální naléhavost tohoto problému, ale též proto, že většina badatelů, kteří se agresí zabývají ve Spojených státech, je bevioristicky orientována. Zjednodušeně řečeno, podle behaviorismu platí, že pokud malý chlapec zjistí, že mu agresivní chování přináší efekt, začne mít k němu sklony. To samé pak platí pro naopak submisivní, láskyplné, nebo odvážné chování. 16

17 Ačkoli se zdá být tento postřeh správný, je třeba vznést vážnou námitku. Ačkoli se kvalitativně stejné jednání může navenek jevit jako totožné, realita je mnohem složitější. Pro dokreslení tohoto tvrzení poslouží jednoduchý příklad: Dvě matky trestají naprosto stejným způsobem své dítě, avšak jedna je matka milující, zatímco druhá je sadistická. Není třeba tento příklad dále rozvádět, každému je zřejmé, že mezi oběma případy je snadno postřehnutelný rozdíl. Je tedy jasné, že behaviorismus nám odpověď po povaze člověka a jeho možných reakcích na stávající situaci podá sice navenek přesně, avšak při bližším ohledání zjistíme, že behaviorální závěry mohou být zkreslené, neúplné a opomíjející řadu závažných faktorů, které v konkrétní reakci daného jedince budou hrát neopominutelnou roli. I proto je behaviorismus považován řadou, zejména evropských psychologů, za překonaný směr a jeho závěry se využívají jen v konkrétních odvětvích, kde však hrají významnou a mnohdy i pozitivní roli (pedagogika, public relations, či též např. PSYOPS). Psychoanalýza vnímá člověka jako mnohem komplikovanější jednotku, než tomu bylo u behaviorismu. Rozsah a pojetí této práce nedovoluje obsáhlejší pojednání o psychoanalytickém pojetí osobnosti, avšak lze říci, že tento směr v sobě slučuje jak pojetí instinktivistické (vliv vrozených pudů a instinktů), tak behavioristické (vliv prostředí). Tyto faktory se v průběhu života navzájem ovlivňují, a tak vzhledem k neopakovatelnosti "životního příběhu" každého jedince, je výsledná osobnost vždy unikátní a ve svých vnějších projevech neopakovatelná. Přesto zde však existují společné plochy, které existují v nejhlubších rovinách psychiky, tedy pudy. Ačkoliv bývá učení zakladatele psychoanalýzy, Sigmunda Freuda, mnohdy redukováno jen na teorii vzájemného soupeření libida (sexuální pud) a pudu sebezáchovy, pozdní díla tohoto psychologa zmiňují pro naši práci velmi významný objev tzv. pudu smrti (thanatos) 9. Zjednodušeně lze tyto pudy popsat následovně: Pud sebezáchovy je patrně nejsnáze pochopitelný, neboť již svým názvem ukazuje na své určení. Brání jedinci v chování, které by jej mohlo ohrozit, ublížit mu či jej zahubit. Libido (též později nazývané eros) je sexuální pud, který však není možné zužovat jen na tendenci k biologickému plození. Díky tomuto pudu jsme tvořiví a odtud v přeneseném slova 9 Freud, S.: Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv. 13. V Mimo princip slasti, Psychoanalytické nakladatelství, Praha,

18 významu skutečně plodní. Libido má sklon věci dělat složitými, vytvářet nové hodnoty, díky nimž se okolní svět stává bohatším a pestřejším. Konečně thanatos je pud smrti. Oproti libidu má thanatos sklon věci zjednodušovat, z živého vytvářet neživé a organické hmotě vracet její anorganický charakter. Vzájemný boj těchto tendencí, uspokojování jednoho a naopak frustrace druhého vytvářejí výsledný charakter jednotlivce. Není příliš těžké rozpoznat, které pudy převažovaly u největších světových tyranů a agresorů. Freudův pohled na příčiny lidské agrese velmi dobře rozpracoval a v mnohém rozhodně překonal jeho žák Erich Fromm ve své "Anatomii lidské destruktivity" 10. Zřejmě nejcennější je na tomto díle ucelené a v mnohém vyčerpávající vysvětlení lidské agresivity a její rozdělení na tzv. "benigní", tedy nezhoubnou - obranná agrese či agrese jako prostředek k dosažení pro život důležitých cílů - a tzv. "maligní", tedy zhoubnou - agrese útočná, destruktivní, sadistická, tedy taková, která je cílem sama o sobě. Fromm rozhodně odmítá vrozený a instinkty daný sklon člověka k destruktivitě a násilí. I přesto, že podíl pudů na zhoubně agresivním jednání jedince nepodceňuje, přesto jasně ukazuje, že příčiny takovéhoto jednání jsou především ve výchově a vlivu prostředí, které podporuje vznik destruktivního charakteru jedince. Na druhou stranu snáší přesvědčivé důkazy a z celého jeho díla jasně vyplívá, že lidé jako Hitler, Stalin, Himmler, Heydrich a další lidské zrůdy nejsou jen ojedinělým jevem, ale i dnes žijí mezi námi. Doba a prozatímní, relativně stabilní demokratické mechanismy jim však neumožňují výrazněji zasahovat do života společnosti. Lze tedy tvrdit, že stejně jako antropologie, také moderní psychologie nepřisuzuje člověku primárně destruktivní či zhoubně agresivní charakter, avšak upozorňuje na faktory, které ničivou povahu jedince způsobují a na možná nebezpečí s tím spojená. ad 2. Existenciální krize, tedy nejistota spojená se ztrátou vlastní existence není chorobou, naopak, je výrazem zcela zdravé a normální osobnosti, avšak je pro psychiku velmi nebezpečná a může vést k vážným problémům. V této souvislosti stojí za to připomenout longitudinální, výzkum Rolfa von Eckartsberga z Departmentu Sociálních vztahů Hravrdské university, který v horizontu dvaceti let zkoumal bývalé harvardské studenty. Mimo jiné se zjistilo, že "25% respondentů vypovídalo zcela spontánně o vážné krizi ve svém životě, která 10 Fromm, E.: Anatomie lidské destruktivity. Lidové noviny, Praha,

19 se vztahovala na otázku po smyslu jejich života. Jakkoli byli většinou velmi úspěšní ve svém povolání a velmi dobře vydělávali, přece si ztěžovali, že pociťují nedostatek zvláštního úkolu, činnosti, ve které by mohli osvědčit jedinečný a nenahraditelný přínos. Hledají poslání a osobní nosné hodnoty" 11. Existenciální krizí, jako svébytným psychickým stavem jedince se zabývá logoterapie a existenciální analýza. Její zakladatel, další Freudův žák, vídeňský psycholog a psychiatr Viktor Emanuel Frankl, se snažil ve svém celoživotním díle dát psychologům do ruky nástroj, kterým by byli schopni pomoci klientům trpícím existenciální krizí v nalezení smyslu svého života, utrpení, kterým musí procházet, nemoci či smrti svých blízkých. On sám byl ovlivněn extrémní osobní zkušeností, neboť byl vězněm koncentračního tábora Osvětim a své existenciální tápání dokázal reflektovat a popsat mechanismy, které udrží člověka na živu i v takto hrůzné situaci. Frankl zjistil a na svém vlastním příkladu dokázal, že právě nalezení smyslu i v tak extrémní situaci, jakou je postavení vězně v koncentračním táboře, je možné a dokonce, společně s nezbytnou dávkou nesmírného štěstí, i určující pro vlastní přežití 12. Pro zdravého dospělého jedince je příznačné, že musí mít vytvořeno Ego (tedy vědomí Já). Přínos Frankla pro pochopení existenciální nejistoty tkví v tom, že podmínil vznik a plné rozvinutí ega vztahem. "Já se stává Já teprve prostřednictvím Ty" 13. Paradoxně však zmasovění industriální společnosti přináší s sebou osamění, které stupňuje potřebu výpovědi. Tím se tedy dostáváme k odpovědi na položenou otázku - podle existenciální analýzy nalezne člověk smysl svého bytí pouze ve vztahu k druhému, což se však může dít zdravým či naopak patologickým způsobem. Na existenciální krizi reaguje každý jedinec různě, podle charakteru své osobnosti. Melancholičtí a flegmatičtí jedinci mohou propadat depresím či úzkostem a v extrémních případech končí až sebevraždou, zatímco sangvinici a cholerici, ve snaze tento smysl nalézt, mohou upadat do neurotických stavů či vytvářet jakési bludné kruhy, v kterých má jedinec dojem, že nyní konečně pochopil svůj životní úkol, aby však po čase o tuto ilusi přišel a začal celý koloběh nanovo. Je jasné, že tento stav povede dříve či později k frustraci, která může přerůst až do patologických stavů. 11 Frankl, V., E.: Lékařská péče o duši. Cesta, Brno, Frankl, V. E.: A přesto říci životu ano. Cesta, Brno, Frankl, V., E.: Lékařská péče o duši. Cesta, Brno,

20 Vůle k nalezení smyslu je velmi silná, a tak není divu právě jedinci trpící nejistotou o smyslu své existence jsou velmi náchylní k manipulaci a zneužití. Zatímco melancholik může propadnout vlivu např. sekt, které mu za pouhou "účast" slíbí vyřešení jeho problémů, sangvinik či cholerik může sklouznout k učení destruktivních či jinak zhoubných ideologií, jež ho dovedou přesvědčit o tom, že právě ten či onen čin, který on vykoná, je smyslem jeho pozemské existence a naplněním jeho života. Zde je třeba hledat klíč k pochopení často velmi neuvěřitelných osudů jinak zcela zdravých a normálních jedinců, kteří se stali obětí např. hromadných sebevražd některých zvrácených kultů, či se naopak podíleli na činech kriminálních, mnohdy nesmírně brutálních a destruktivních Sociální vědy Tím se již dostáváme na pole sociálních věd, studujících chování skupin, či jedince ve společnosti. S jistou opatrností lze tvrdit, že společnost je taková, jací jsou její členové. 14 Bude-li tedy převládající emocí většiny členů určité společnosti řekněme hněv, je logické, že hněv bude hlavní znakem celé skupiny. Jako příklad tohoto tvrzení poslouží německá společnost dvacátých a třicátých let minulého století. Frustrace jednotlivých Němců z prohrané války, zlost na vítěze a potřeba tuto hanbu smýt vedla k celospolečenskému dění, které bylo završeno Druhou světovou válkou. Je jasné, že ne všichni Němci byli frustrováni, ne každý měl zlost a jen někteří si přáli revizi celého procesu, avšak tyto emoce a afekty byly dominantní, a tak vtiskly svůj charakter celému Německu. Podobně lze mluvit o Československu osmdesátých let dvacátého století. Vyčerpanost komunistické ideologie způsobila v obecné rovině podobné emoce, jaké se objevily v Německu šedesát let před tím, tedy frustraci, zlost atd. Otázka však zní, jak je možné, že zatímco první případ skončil tragicky, ten druhý přinesl společnosti svobodu. Je nesporné, že mezi oběma událostmi je nesmírné množství zcela zásadních rozdílů historické, filosofické, dějinné a sociální povahy, pro naši potřebu však zmíníme onen podstatný prvek, který nasměruje dění ve společnosti žádoucím směrem. Tím jsou především ideje, které nabídnou společnosti vysvětlení jejího stavu společně s možným řešením. Tyto ideje však musí někdo ztělesňovat, a tak dochází k zrození vůdce. Ideje a vůdce jsou si obvykle velmi 14 Tento výrok lze vztáhnout na jakoukoli malou, střední či velkou skupinu s výjimkou davu. Ten má svou vlastní dynamiku a strukturu, jejíž analýza však není předmětem této práce. 20

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy prima Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury sám hledá a uvede příklady užitečnosti dějepisných znalostí rozlišuje základní druhy zdrojů informací o

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti I. Základy lidské společnosti - dokončení II. Sociální vztahy a pospolitosti Rekapitulace Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti Základy lidské společnosti - dokončení Kultura jako

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová V rámci teorií sp považovány oba směry za humanistické. Soustředění na člověka jako autonomní osobnost, která má hodnotu za všech okolností. Zaměření na vnitřní

Více

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí Filozofie 06 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených charakteristikách a tezích týkajících se moderní filosofie doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín či slovo. Otázka číslo: 1 MARTIN HEIDEGGER

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Česká republika po roce Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU

Česká republika po roce Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU Česká republika po roce 1989 Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU Revoluce v roce 1989 Nové vymezení vztahu vůči náboženství Bude mít nový politický řád morální rozměr? Náboženství = tradiční skupiny

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ Psychologie výchovy a vzdělávání Úkoly pedagogické psychologie vysvětlovat, ovlivňovat, projektovat. Hlavním poslání oboru tedy není objevovat věci jaké jsou,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona: VY_32_INOVACE

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Otázka 1 Jan Patočka je představitelem: a. pragmatismu b. existencialismu c. fenomenologie Otázka 2 Korán a

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Tisková zpráva Praha, 24. dubna 2014 Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který je napsal v roce 1941 během exilového pobytu ve Spojených

Více

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 Filosofie novověk Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: leden 2014 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Viktor Emil Frankl. Základy logoterapie

Viktor Emil Frankl. Základy logoterapie Viktor Emil Frankl Základy logoterapie ŽIVOT (1905 1997) Rodiče pocházeli z Čech, Frankl z Vídně Nadaný (kontakty s Freudem a Adlerem) Neurolog, psychiatr Židovská rodina transport Rukopis zničen, ale

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie * 12.5.1914 Dallas - + 1994 Studovala: Přírodní vědy na University of Tennessee bc.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA OBSAH Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA Obyvatelstvo a využívání půdy 23 Světová populace 23 Využívání půdy 27 Získávání nové půdy a kolonizace 27 Intenzifikace využívání půdy 32 Zavádění nových,

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A - 1. Jaká jsou základní historická vývojová stadia personálního řízení? a) Personální administrativa, strategické personální řízení, řízení intelektuálního kapitálu, řízení mobility zaměstnanců. b) Personální

Více

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE Mgr. Pavel Moravec 25. 10. 2013 Kojenec (do 1 roku) První půlrok žije človíček v symbióze s matkou, nerozlišuje ji od sebe Matka je pečující osoba, opora človíček získává

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Humanistický proud v psychologii

Humanistický proud v psychologii Humanistický proud v psychologii Humanistická psychologie Tzv. třetí síla v psychologii (k behaviorismu a psychoanalýze). Člověk není determinovaný, je schopen svobodné volby a účelného, tvořivého jednání.

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 9. ročník Kuklík, J., Kocián, J.: Dějepis Nejnovější dějiny (SPN 2000) Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20.století (Kartografie Praha 2001)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více