VEREJNA VYHLASKA OBECN(O~AD. MESTSKY URAD VITKOV oosrc ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ C.I vy tj. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEREJNA VYHLASKA OBECN(O~AD. MESTSKY URAD VITKOV oosrc - 8-12- 2011 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ C.I vy tj. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 SPIS. ZN.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: " ", " VEREJNA VYHLASKA OBECN(O~AD c~r'l,, ", Vt=T~KOVICE MESTSKY URAD VITKOV oosrc ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ C.I vy tj. náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov Výst ILu MUVI 59619/2011 Lukašíková Pfn.. ---_..- DLE ROZDĚLOVNÍKU T/ 1 UIc1.znalc Jlo :-'~<:,:.~I!,..: DATUM: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Vítkov - odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písmo fl zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podali Ing. Martin Glauder, nar , Větřkovice 19,74743 Větřkovice, Ing. Eva Glauderová, nar , Větřkovice 19,74743 Větřkovice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby Novostavba rodinného domu, samostatné garáže, přípojka vody, zpevněné plochy, čistírnu odpadních vod se vsakováním a kanalizace a vsak dešt'ových vod, oplocení (dále jen "stavba") na pozemcích parc. Č. 520/3 (orná půda), 520/5 (orná půda) a 1539/1 (ostatní plocha) v katastrálním území V ětřkovice u V ítkova. Druh a účel umisťované stavby: Novostavba rodinného domu zastavěné plochy 110,687 m 2 a výšky 6,71 m a bude sloužit k trvalému rodinnému bydlení. Garáž půdorysných rozměrů 6,8 m x 9,95 m a výšky 3,7 m. Stavba bude obsahovat stání pro dva osobní automobily a technickou místnost. Přípojka vody z PE 100 RC D 32/3 délky 34,0 m napojená na stávající vodovodní řád D 100 PVc. Přípojka bude sloužit pro přívod vody pro novostavbu rodinného domu Vsakovací galerie z tvarovek pro odvod dešťových vod z rodinného domu a garáže o rozměrech 1,0 m x 6,0 m a výšky 0,4 m s šachtami a potrubím dešťové kanalizace celkové délky 46,0 m. Zpevněné plochy 87,83 m 2 včetně sjezdu z místní komunikace.

2 Č.j. MUVI 59619/2011 str. 2 Čistírnu odpadních vod pro odkanalizování odpadních vod z rodinného domu, splašková kanalizace z trubek PVC KG ON 150 celkové délky 15,0 m, zemní filtr určený k dočišťování odpadních vod, šachta a napojení na vsakovací prostor. Oplocení pozemku celkové délky cca 154,67 m. Umístění stavby na pozemku: Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.č.520/3 v kat.úz. Větřkovice u Vítkova. Severovýchodní nároží domu bude ve vzdálenosti 9,02 m od hranice s pozemkem parc.č.520/l (parc.č.1540 parcela ve ZE - přídělový plán); západní nároží domu bude ve vzdálenosti 16,155 m od hranice s pozemkem parc.č.1539/1 a jižní nároží domu bude ve vzdálenosti 8,245 m od hranice s pozemkem parc.č.520/4 k.ú.větřkovice u Vítkova. Garáž bude umístěna na pozemku parc.č. 520/3 v kat.úz.větřkovice u Vítkova ve vzdálenosti 2,0 m od hranice s pozemkem parc.č. 520/1 (parc.č.1540 parcela ve ZE - přídělový plán); severní nároží garáže bude ve vzdálenosti 13,285 m od hranice s pozemkem parc.č.1539/l a ve vzdálenosti cca 5,0 m od novostavby rodinného domu. Vodovodní přípojka bude vedena od hlavního řádu umístěného na pozemku parc.č.1539/l přes pozemek parc.č.520/5 a 520/3 k novostavbě rodinného domu, kde bude ukončena. Přípojka bude vedena od vodovodního řádu rovnoběžně s pozemkovou hranicí k rodinnému domu. Vodoměrná sestava bude umístěna za obvodovou zdí v I.NP rodinného domu. Vsakovací galerie s šachtami a potrubí dešťové kanalizace bude umístěna na pozemku parc.č. 520/3 v kat.úz.větřkovice u Vítkova. Vsakovací tvarovky budou umístěny ve vzdálenosti 6,392 od východní strany rodinného doma a ve vzdálenosti 5,012 m od pozemkové hranice s pozemkem parc.č.520/4. Šachty budou umístěny na potrubí dešťové kanalizace, která bude vedena od garáže a rodinného domu. Zpevněná plocha a sjezd z místní komunikace budou umístěny na pozemku parc.č. 520/3, 520/5 v kat.úz.v ětřkovice u Vítkova. Čistírna odpadních vod bude umístěna na pozemku parc.č. 520/3 v kat.úz.větřkovice u Vítkova. Osa ČOV bude umístěna ve vzdálenosti 3,0 m od severní strany a severovýchodního nároží novostavby rodinného domu. Kanalizační splašková přípojka bude umístěna na pozemku parc.č. 520/3 v kat.úz.větřkovice u Vítkova od rodinného domu přes ČOV a dále pak ve vzdálenosti 5,0 m od severní strany novostavby rodinného domu do vsakovacího prostoru. Vsak bude umístěn na pozemku parc.č. 520/3 v kat.úz.větřkovice u Vítkova ve vzdálenosti 4,889 m a 4,984 m od hranice s pozemkem parc.č.520/l (parc.č.1540 parcela ve ZE - přídělový plán). Oplocení bude umístěno na pozemku parc.č.520/3 podél hranice s pozemky parc.č. 520/4, 520/1, 1540, a 520/5 v kat.území Větřkovice u Vítkova. Staveniště bude umístěno na pozemcích stavby parc.č.520/3 a 520/5 v katastrálním území Větřkovice u Vítkova. Určení prostorového řešení stavby: Novostavba rodinného domu bude jednopodlažní, nepodsklepený o zastavěné ploše 116,8 m zastřešená sedlo vou střechou a výšky v hřebenu střechy 6,68 m od úrovně podlahy I.NP (±O,OOO)a ve výšce 7,18 m. Stanovená výšková kóta je vztažena ke komunikaci parc.č.2689/l k.ú.klokočov u Vítkova (-0,500). Garáž s hobby dílnou bude jednopodlažní, nepodsklepená a zastavěné ploše 48 m 2 zastřešená sedlovou střechou a výšky v hřebenu střechy 5,8 m od úrovně podlahy I.NP(±O,OOO) a ve výšce 6,3 m. Stanovená výšková kóta je vztažena ke komunikaci parc.č.2689/l k.ú.klokočov u Vítkova (- 0,500). Vsakovací galerie z tvarovek o rozměrech 1,2 m x 5,6 m a výšky 0,3 m bude uložena v zemi v min. hloubce uložení 2,5 m až 3,0 m. Potrubí dešťové kanalizace bude vedeno v zemi. Součástí potrubí bude kontrolní revizní a dosedimentační šachta umístěna před vsakovacím systémem. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby uložené do štěrkopískového lože a spádovány na pozemek stavebníka. Čistírnu odpadních vod půdorysné velikosti 1,2 m x 1,2 m a hloubky 2,0 m bude tvořit čtyři funkční prostory - usazovací, dva anaerobní a zemní filtr. Nádrže budou uzavřeny víky. Zemní filtr délky 18,0 m a drenážní potrubí délky 19,0 m bude vedeno v zemi v hloubce min. 2,5 m 3,0 m. Vnitřní rozvod splaškové kanalizace bude zaústěna do domovní ČOV, odpadní kanalizace vedena z ČOV

3 Č.j. MUVI 59619/2011 str. 3 bude zaústěna zemního filtru a drenážního potrubí pro zasakování a dočištění předčištěných Součástí je revizní šachta. Oplocení na jižní a západní straně bude výšky 1,8 m a délky 79,84 m; nosné sloupky ve vzdálenosti 3,35 m od sebe a podezdívka bude vyzděná ze štípaných tvarovek s dřevěnou výplní. Oplocení východní a severní strany pozemku bude výšky 1,8 m a délky 74,83 m; nosné sloupky budou z ocelových trubek ve vzdálenosti 3,005 m od sebe s výplní z poplastovaného pletiva. Součástí oplocení na západní straně pozemku bude vstupní branka šířky 1,0 m a brána šířky 3,75 m. Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Stavbou budou dotčeny pozemky pod stavbou parc. č. 520/3, 520/5 a 1539/1 v katastrálním území Větřkovice u Vítkova, včetně všech bezprostředně sousedících nemovitostí (pozemků a staveb na nich). Stavební úřad v souladu s ustanovením 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, stanoví podmínky pro umístění stavby a pro zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení: I. Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace pro územní řízení autorizované, autorizovaným stavitelem pro pozemní stavby Radimem Víchou (ČKAIT ). 2. Z DSŘ musí být zřejmé, že realizací záměru a následným užíváním stavby nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod. 3. apojení na elektrickou energii - přípojka NN ukončena v HDS v oplocení bude předmětem samostatného povolení rozhodnutí o umístění stavby. 4. Projektová dokumentace pro stavební řízení (dále jen "DSŘ") bude zpracována v souladu s podmínkami dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury. V DSŘ bude zakreslena veškerá technická infrastruktura, která se na stavbou dotčených pozemcích nachází, včetně přípojek a ochranných pásem. 5. Vsakovací systém pro přečištěné splaškové vody a dešťové vody bude proveden v s souladu s hydrogeologickým posudkem. 6. Stavba rodinného domu bude navržena v souladu s vypracovaným měřením radonového indexu. 7. V DSŘ bude zapracováno jakým způsobem bylo povoleno napojení novostavby rodinného domu na elektrickou energii. Bez povolení napojení objektu na elektrickou energii nelze podat žádost o užívání stavby. 8. Nutno dodržet podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu Městského úřadu Vítkov, odboru životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle 13 a 15 písmo f) zákona Č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ZPF"), a II odst. I písmo a) zákona Č Sb., správní řád, ze dne pod čj. MUVI 45800/2011, kterým je souhlas k trvalému odnětí pozemku parc.č. 520/3 a 520/5 k.ú.větřkovice u Vítkova, odnímaná výměra je 0,027 ha: a) Hranice záboru budou v terénu viditelně vyznačeny, a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací. b) Budou dodrženy zásady ochrany ZPF dle ustanovení 4 a 8 zákona o ochraně ZPF. Podmínky pro provádění staveb, které nepodléhají povolení ani ohlášení: 9. Před zahájením stavby budou vytýčena všechna existující podzemní vedení a práce v jejich blízkosti budou prováděny dle pokynů jejich správců. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky. V případě poškození budou narušená podzemní vedení opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení. 10. Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. 11. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami. 12. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré vod.

4 Č.j. MUVI str. 4 negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi okolí a na bezpečnost budoucího užívání stavby. Účastníci řízení dle ustanovení 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): Ing. Martin Glauder, nar , Větřkovice 19,74743 Větřkovice Ing. Eva Glauderová, nar , Větřkovice 19 Odůvodnění: Dne podal žadatel oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu k umístění výše uvedených staveb na pozemcích parc. č. 520/3, 520/5 a 1539/1 v katastrálním území Větřkovice u Vítkova v souladu s ustanovení 96 stavebního zákona. Stavební úřad posoudil podané oznámení o záměru podle 79, 96 a 90 stavebního zákona a stavebníkovi oznámil dne II usnesením čj. MUVI 46083/20 I I, že na základě tohoto posouzení rozhodl podle 96 odst. 4 stavebního zákona projednat záměr v územním řízení, jelikož žadatel doložil závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s podmínkami pro zjištění ochrany ZPF. Opatřením ze dne bylo oznámeno zahájení územní řízení podle 87 odst. I stavebního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad oznámil opatřením ze dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, zároveň stanovil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Oznámení bylo v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona doručeno účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce, včetně zařízení umožňujícího dálkový přístup. K projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den Současně ve smyslu ustanovení 36 odst. 3 správního řádu, dal stavební úřad možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to do 3 pracovních dnů po skončení ústního jednání. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol. V průběhu řízení i veřejného ústního jednání nebyla uplatněna žádná další závazná stanoviska dotčených orgánů ani žádné námitky účastníků a připomínky veřejnosti. Stavební úřad zjistil, že žadatel splnil informační povinnost, vyplývající z ust. 87 odst. 2 stavebního zákona. Zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o územní rozhodnutí včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemků na nichž se má záměr uskutečnit, a to doby veřejného ústního jednání. Doklad o splnění informačních povinnosti žadatele je součástí spisu. V ustanovení 4 odst. I zákona č Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., se za větu první vkládá věta "Pokud je spolu se stavbou hlavní predmětem žádosti nebo ohlášeni soubor staveb, stavební úřad všechny projedná v režimu stavby hlavní" Stavebník podal žádost o umístění stavby rodinného domu, samostatné garáže, přípojka vody, zpevněné plochy včetně sjezdu z komunikace, čistírnu odpadních vod se vsakováním a kanalizace a vsak dešťových vod, oplocení. Projednání umístění staveb je v režimu stavby hlavní, kterou je v tomto případě rodinný dům. Stavba zpevněné plochy je stavba dle ustanovení 103 odst. I písmo f) bod 3 stavebního zákona. Tato stavba nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a nebudou vyžadovat další povolení. Stavba čistírny odpadních vod se vsakovánim a kanalizaci je vodním dílem a příslušný k vydání povolení je vodoprávní úřad. Stavba vodovodní piipojky je stavba dle ustanovení 103 odst. I písm.b) bod 8 stavebního zákona. Tato stavba nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a nebudou vyžadovat další povolení.

5 Č.j. MUVI str. 5 Stavba plotu je stavba podle ustanovení 103 písm.d) bod 6 stavebního zákona. Tato stavba nevyžaduj í stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a nebudou vyžadovat další povoleni. Stavby, v tomto případě rodinný dům do 150 m 2, garáž, vsak dešťových vod lze povolit na základě ohlášení v režimu stavby hlavni tj. rodinný dům. Stavba přípojky pro rodinný dům bude povolena samostatně na základě uzavřené smlouvy s ČEZ Distribucí, a.s., která řeší připojení nového odběrného mis ta a veškeré projekční a stavební práce na napojení na síť N. Okruh účastníků byl vymezen následovně: podle 85 odst. 1 stavebního zákona: a) žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Ing. Martin Glauber, Ing. Eva Glauderová, Obec Větřkovice podle 85 odst. 2 stavebního zákona: b) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno Účastníci řízení - další dotčené osoby: Jiří Groda, Gabriela Grodová, Milan Bria, Alžběta Briová, Bohuslav Groda, Ludmila Grodová, Jaroslava Machovská Vlastnictví ani jiná práva k dalším pozemkům nemohou být tímto rozhodnutím vzhledem k charakteru stavby přímo dotčena. Za účastníky řízení stavební úřad označil vlastníka pozemku na kterém má být stavba umistěna a vlastníky pozemků, které přímo sousedí s těmito pozemky. Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito podklady a doklady: stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů (včetně zdůvodnění zapracování podminek do výroku rozhodnutí): rozhodnutí Obecního úřadu Větřkovice, jako příslušný správní orgán dle zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů o povolení připojení sousedící nemovitosti sjezdem na mistní komunikaci par.č.1539/1 v kat.území Větřkovice u Vítkova ze dne 25.1O.201l. rozhodnutí Obecního úřadu V ětřkovice, jako příslušný správní orgán dle zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů o povolení zvláštního užívání místní komunikace parc.č.1539/1 v kat.území V ětřkovice u Vítkova pro umistění inženýrských sítí ze dne závazné stanovisko Městského úřadu ve Vítkově - odboru životního prostředí (souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu) ze dne II pod čj. MUVI 45800/20 II. vyjádření vlastníků a správců veřejné infrastruktury (včetně zdůvodnění zapracování podmínek do výroku rozhodnutí): vyjádřením k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne zn (v záj movém území se zařízení spol. ČEZ nenachází) smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě ČEZ Distribuce Č vyjádřením Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. k existenci inženýrských sítí pod ZTI.9773N004293/201l/CH ze dne , sdělením pod zn. 9773/VOI3180/2011lCH ze dne , stanoviskem pro vydání územního rozhodnutí pod.zn.9773noi5919/201l/ch ze dne II (umistěním rodinného domu nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením; stavbou vodovodní přípojky je nutné respektovat vodovodní řád DN 100 PVC) Vyjádřením RWE Distribuční služby ze dne pod zn (v zájmovém území nejsou umistěna žádná stávající plynárenská zařízení) Vyjádření spol. Telefónica 02 Czech Republic, a.s. č.j /11 ze dne o existenci sítě elektronických komunikací (nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací) další vyjádření:

6 Č.j. MUVI 59619/2011 str. 6 vyjádření MěÚ Vítkov - odboru výstavby a územního plánování z hlediska územního plánu ze dne spis.zn.výst.5949/201l/0r. Dále byla doložena 3 x projektová dokumentace pro územní řízení vypracována autorizovanou osobou - Radimem Víchou (ČKAIT ). Vlastnictví pozemku ověřil stavební úřad dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. Ve spisu jsou doloženy výpis z katastru nemovitostí. Pozemky, na kterých je stavba umísťována, jsou ve vlastnictví: žadatele a pozemek parc.č.1539/l v kat. území V ětřkovice u Vítkova je zapsaný na LV Č. 348 je ve vlastnictví Obce V ětřkovice. Žadatel doložil stavebnímu úřadu souhlas s umístěním stavby a přípojek na pozemku parc.č.1539/l v kat.území V ětřkovice u Vítkova. Z hledisek uvedených v ustanovení 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto: Umístění stavby je v souladu: se schválenou územně plánovací dokumentací - Pro katastrální území obce Větřkovice byl schválen Zastupitelstvem obce Větřkovice územní plán obce na jeho zasedání dne usnesením Č. 2/2001-W3. Obecně závazná vyhláška Č. 12 ze dne o závazné části a užívání územního plánu obce Větřkovice nabyla účinnosti dne I.Výše uvedené pozemky jsou v územním vedeny v urbanizované zóně v zastavitelném území bydlení venkovského typu. Tento typ zástavby v obci převažuje, součástí bydlení je odpovídající zázemí užitkových zahrad a hospodářských budov. Z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR Č, 929, ze dne 20. července 2009, nevyplývají pro danou plochu žádné požadavky. Zásady územního rozvoje vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 16. zasedání dne usnesením Č. 16/1426 jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 7 odst. 2 písmo a) stavebního zákona, za použití ustanovení 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením 171 až 174 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"). Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne Ze zásad územního rozvoje pro danou plochu rovněž nevyplývají žádné požadavky. s cíli a úkoly územního plánování ze)mena charakterem území s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území - zejména charakterem území s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Architektonické řešení stavby je navrženo s ohledem na charakter stávající zástavby obce Větřkovice. Jedná se o okrajovou část obce, kde se pozemky v současnosti užívájí jako orná půda. Okolní pozemky jsou z části zastavěny a to řadovými garážemi a rodinným domem. Stavba je navržena tak aby požárně nebezpečný prostor nezasahoval na cizí pozemky. s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost je v souladu s 86 stavebního zákona, 3 vyhlášky Č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce. Umístění stavby je posouzeno v souladu s požadavky na vymezování a využívání pozemků podle 20 a 21 a s obecnými požadavky na umisťování staveb podle 23 odst. I a 2 a 25 odst.2 a 5 vyhlášky Č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a posouzení je zřejmé z dokumentace. s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu - stavba vyžaduje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Bude provedeno nové připojení nemovitosti sjezdem na místní komunikaci a napojení na vodovodní řád vodovodní přípojkou. Elektro přípojka, která bude povolena samostatným rozhodnutím o umístění stavby (územní souhlas). Stavba respektuje stávající dopravní a technickou infrastrukturu. s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - MěÚ Vítkov, odbor životního prostředí vydal souhlas k trvalému odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků technické a dopravní infrastruktury a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek rozhodnutí.

7 Č.j. MUVI 59619/2011 str. 7 Vsakovací systém je umístěn v souladu s hydrogeologickým posudkem č.0911 HGP 6377, vypracovaný Ing.Jindřichem Pruskem. Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z příslušných právních předpisů a ty podmínky, které jsou k vlastnímu stavebně-technickému provedení stavby, zemním pracím a dalším činnostem souvisejících s vlastní realizací stavby, které budou následně projednány v ohlášení stavby příslušným stavebním úřadem. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost neuplatnila připomínky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Poučení účastníků o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. epodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Další poučení: Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno, anebo byla-ii podána žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí byla-li realizace záměru již zahájena. Projektová dokumentace pro stavební řízení pro povolení staveb vodního díla podle vodního zákona bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyhláškou č.432/2001 Sb. o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle stavebního zákona bude zpracována v souladu s vyhláškou Č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavebník při provádění stavby musí dodržovat povinnosti stanovené v ustanovení 152 stavebního zákona. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

8 Č.j. MUVI 59619/2011 str. 8 Stavebník musí dodržet povinnosti vyplývající ze zákona Č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména povinnosti vyplývající z jeho ustanovení 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předáni potřebných podkladů koordinátorovi). "otisk úředního razítka" Poplatek: Andrea Lukašíková referent odboru výstavby a ÚP Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. Obdrží: Účastníci územního řízení podle 85 odst. I stavebního zákona (doručuje se jednotlivě): a) žadatel Ing. Martin Glauder, Větřkovice č.p. 19, Větřkovice u Vítkova Ing. Eva Glauderová, Větřkovice č.p. 19, Větřkovice u Vítkova b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Obec Větřkovice, Větřkovice č.p. 197,74743 Větřkovice u Vítkova Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-ii sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě(pozemek parc.č.1539/1 v kat.úz.větřkovice u Vítkova) : Obec V ětřkovice, IDDS: i27bjnh b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: (sousední pozemky a stavby jsou nemovitosti: parc.č. 1540,520/2, 129/12,227,228,253, 129/6, 520/1 v kat.úz.větřkovice u Vítkova) - účastníky řízení dle výše uvedeného písmo b) jsou: Jiří Groda, Větřkovice č.p. 196,74743 Větřkovice u Vítkova Gabriela Grodová, Větřkovice č.p. 196,74743 Větřkovice u Vítkova Milan Bria, Větřkovice č.p. 193, Větřkovice u Vítkova Alžběta Briová, Větřkovice č.p. 193,74743 Větřkovice u Vítkova Bohuslav Groda, Větřkovice č.p. 195, Větřkovice u Vítkova Ludmila Grodová, Větřkovice č.p. 195, Větřkovice u Vítkova Jaroslava Machovská, Větřkovice č.p. 196,74743 Větřkovice u Vítkova Obec Větřkovice, IDDS: i27bjnh Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, jedná se o vlastníky pozemků parc.č.520/l v kat.území Větřkovice u Vítkova (pozemky nejsou zapsané na LV, nejde zjistit vlastníky). Účastníkům územního řízení určeným podle 85 odst. 2 stavebního zákona se podle 87 odst. 1 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou. Dotčené orgány (doručuje se jednotlivě): Městský úřad Vítkov, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, orgán ochrany ZPF, náměstí Jana Zaj íce č.p. 7, Vítkov 1

9 Č.j. MUVI 59619/2011 str. 9 Dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů (včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup) a následné vrácení na stavební úřad: MěÚ Vítkov (odd. kultury) Obecní úřad Větřkovice Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Vítkov, na úřední desce Obecního úřadu Větřkovice se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. Potvrzení o vyvěšení na úřední desce, včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: Razítko a podpis. Razítko a podpis.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/3172/2012/Lon Nový Bydžov, dne 9. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j:výst/169018369/0/2011/Še - 7/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 18.7.2011 Vyřizuje: Libor Šedivý E-mail: libor.sedivy@mupisek.cz Telefon:

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1611/2012/Br Železný Brod, dne : 17.10.2012 Čj.: SÚ-11538/2012-BRYI-870/128 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2012/7289/V/CER

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 160 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.07.2014 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/147135/2014/Pro

Více

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství T.G. Masaryka čp. 1, 357 33 Loket tel. 352 684 004, fax 352 684 208 Spis. značka:

Více

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 2468/OST/12 Kal V Rokycanech: 24.8.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 7127/OST/12

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 150/2013/IČa Č.J.: LIT 23730/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 19.12.2013 Ing. Čamková - oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Doporučeně VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MěÚT/14438/2014/SŘaÚP/Ves Karla Bujoková Vendryně 361 739 94

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/472/2014/STAV Nový Knín, dne 2.2.2015 Č.j.: MUNK/288/2015/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 4161/2012 ÚPaSŘ Ze dne : 25.10.2012 Č.j. METR 5483/2012MaPe

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

Městský úřad Holice *00162493*

Městský úřad Holice *00162493* Městský úřad Holice *00162493* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04912/2012/ŽPSÚ/Hi Holice 16.5.2012 Č.j.: MUHO/06611/2012

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Spisová značka: STP/05865/2012/MAL Číslo jednací: MCLISEN 09821/2012/2700/M AL Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./02212/08/2 Č.j. : 02624/08

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL odbor výstavby a územního plánování Nádražní 20, 792 01 Bruntál

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL odbor výstavby a územního plánování Nádražní 20, 792 01 Bruntál MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL odbor výstavby a územního plánování Nádražní 20, 792 01 Bruntál Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: Výst. 1560/2009/poh VUP/8420-10/1560-2009/poh

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0735/2011/Bi Č. J.: 1528/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

Č.j.: MUVS-S6515/2008OÚPSŘ-328/Fi-11 5.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S6515/2008OÚPSŘ-328/Fi-11 5.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S6515/2008OÚPSŘ-328/Fi-11 5.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst./494/2012 Ing. Jitka Frýdlová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Všetaty: 12.11.2012

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2347/2010/Ka Č. J.: 3104/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst.1631/2011-2012/sle/330/5-5. Bakov nad Jizerou, dne: 7.2.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ odbor tavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): 375/0 T/12 Kal V Rokycanech: 24.2.2012 C J dokumentu Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: I55210ST/12

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.03.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/18906/2013/Pro

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 19426/1064/4/08-UR Vyřizuje: Konvalinová Dne

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 1005/12 Vrdy, dne: 15. 6. 2012 Spis zn: Vyřizuje: Tel.: Mob: E-mail: IDS: 222/2011mar Martinec J. 327 397 221, kl.27 603

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/15129/2011/SÚ Lipník nad Bečvou, dne 13.10. 2011 Č.j.: MU/19587/2011/ Skartační znak:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/18/2016/STAV Nový Knín, dne 28.4.2016 Č.j.: MUNK/906/2016/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201142907/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL: bkristofikova@mukrnov.cz

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1184/1185/11-Z V Nové Bystřici dne 2.5.2011 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/7174/2010/SÚ MP/9800/2010/SÚ/Pu Puchar Pavel 461 723 817 puchar@policka.org

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem UZEMNI ROZHODNUTI

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem UZEMNI ROZHODNUTI Městský Čj.: MUSPRJ5310/2012 Sp.zn.: 169/12-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Rozhodnutí nabylo právní moci dne. úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily Č. j.: SÚ/53/16 Spis. značka: SÚ 3297/15-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273, 607 033 454 Fax: 481 629 209 E-mail: suchardova@mu.semily.cz Datum: 11.01.2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 132/2015-ESH v Hodonicích dne 12.06.2015 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 15.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 4.7.2012 podal pan Petr Pelikán, nar.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně Spis.zn. S OÚDL 0908/2015/05 Babinski Henryk a Sychrová Bohumila čj. OÚDL 1292/2015 Příčná 136 Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

M stský ú ad Bru perk

M stský ú ad Bru perk M stský ú ad Bru perk K Nám stí 22, 739 44 Bru perk stavební ú ad.j. SÚ/330/720/2011/Fa vy izuje: Anna Fafaláková e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz datum: 24.6.2011 R O Z H O D N U T Í M stský ú ad Bru

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín DOPAS - Dobrovolný, s.r.o. IČ 60717173 tř. Osvobození 463/17 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V ODRÁCH

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.1.2012 NAŠE ZN.: Mukrn/201202230/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O S L A V odbor výstavby a životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O S L A V odbor výstavby a životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O S L A V odbor výstavby a životního prostředí Nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav SPIS. zn.: Číslo jednací.: Oprávněná úř.osoba: Tel.: E-mail: Fax: SPIS/0400/2012-OL 0951/2012-OL

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-1776/2016 Č.j.: MeDO-14992/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 20986/91-A/2010/H Trhové Sviny, dne 23.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 24825/10/Hoh Telefon : 386 301 426 Keblany

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79. 236/2010/Sú ROZHODNUTÍ

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79. 236/2010/Sú ROZHODNUTÍ Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba pro podepisování: email: Spis. znak: skart.

Více

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 53932/2013 Naše Sp. Zn.: Odbor: 51768/2013 VYS/HEUR odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX0195E0N* Datum: 1.7.2013 INFORMACE O

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz

Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j. Výst.330-28/164/2009 Dolní Kralovice dne 25.5.2009 Miroslav Škrabánek Sklenská

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 426/15/V/Sp Ve Kdyni, dne 4.2.2016 Vyřizuje: E-mail: Spěváková, 379 413 529 spevakova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/149625/STAV/SU/PR

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: 1314/2015-330 Klobouky u Brna 10.8.2015 Č.J.: 1818/2015 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: Ing. Jana Baturná

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001lpvj MUVRX001LPVJ Č.j. : MUVR 2967/2008 Sp.Zn. : SPIS 446/2008/VAŽP42 7 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/232/12/OSVO/Le Č.J.: MK/232/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Lekešová TEL.: 541422314 E-MAIL: lekesova@radnice.kurim.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice SPIS. ZN.: STU.179/2013/HMR Č.J.: KON 9147/2015 VYŘIZUJE: Petr Hamerka TEL.:

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/735/2012/St Bc. Kristýna Kovalčíková MUDr. Jozef Kovalčík vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Ahepjukova 2802/13 tel. : 558

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 3497/2012 OÚPasŘ Ze dne 18.09.2012 Č.j. METR 4554/2012 GrPe

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0012M6Y* MVOTX0012M6Y Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 18724/2012/VÝST-Še 16601/2012/VÝST-Še

Více

R O Z H O D N U T Í. Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. náměstí Svobody 800, Buchlovice

R O Z H O D N U T Í. Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. náměstí Svobody 800, Buchlovice Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby náměstí Svobody 800, Buchlovice str. 1-1585/2012-5-S-Rozh Č.j.: 1585/2012-5-S-Rozh Buchlovice, dne: 13.2.2013 Spis. zn.: 1585/2012 Vyřizuje: Ing. Miroslav Smatana

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004sddh* MUBLX004SDDH Petr Chvátal Autodoprava Blatná Chlumská 1355 388

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 18244/12-NoL Sp.zn.: VYST/3122/2012-NoL Vlašim, dne 24. října 2012 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003NBDJ* MUHTX003NBDJ SPIS.ZN.: OVÚP/9592/2012/Šp Č.J.: MUHT 10818/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Stavebn í úřad Masarykovo nám. 137,76861 Bystřice pod Hostýnem Sp.zn.: SÚ328/324/201 0-Hb-6/ÚR-527 Bystřice pod Hostýnem, dne 12. srpna 2010 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, dne 21. listopadu 2012 Č.j.: SÚ 7044/12-1327/2012-Ka Spis.znač.: 1327/2012-Ka Oprávněná úřední osoba: Jakub

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 7819/413/5/09 Vyřizuje: Konvalinová Dne 10. 9.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Opatovice, stavební úřad Hlavní 170, 753 56 Opatovice Č.j: St.ú.158/733/2007-328-A/5-Bu/185-18 Opatovice, dne: 2.11.2007 E-mail: stavebni@opatovice.cz Telefon: 581 621 209 Navrhovatel: Obec

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/158/2013-7 Pelhřimov, dne: 6.3.2013 Žadatelé: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2327/12/VYS/Va V Sušici dne: 20.8.2012 Č.j.: 17170/12/VYS,

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 1055/11 Vrdy, dne: 16. 9. 2011 Spis zn: Vyřizuje: Tel.: Mob: E-mail: IDS: 162/2011mar Martinec J. 327 397 221, kl.27 603

Více

Novostavba rodinného domu, garáž a zahradní domek

Novostavba rodinného domu, garáž a zahradní domek S00RP00GPI0L S00RX00IV2NU Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělenf stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 73542/2011 OSŘOŽÚ/VI-328 Břeclav, dne 02.01.2012 C.J.: MUBR 36/2012

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚNystl14932120l21Hr Č.j. dokumentu: MěÚ-RpR/25727/20J2 Vyřizuje: oprávněná

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-6108/2012/Ko MUBN-0765/2013/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

ROZHODNUTÍ. povoluje

ROZHODNUTÍ. povoluje MĚSTSKÝ URAD PLUMLOV stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Č.j. : Vyřizuje: výst./o 1805/09/2 02951/09

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.01.2016 ČJ.: MUMI 690/2016 SP.ZN. 68/2016 OV VYŘIZUJE: Jiří Jech

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7.

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7.2012 Žadatel: Pavlína Okrouhlá (nar. 29.6.1984), Ondřejov 30, 393 01 Pelhřimov V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-4311/2015 Č.j.: MeDO-41159/2015-Aul-DS Vyřizuje: Aulická, tel.: 379719263 Datum:

Více

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 28651/131-A/2011/Kr Trhové Sviny, dne 19.12.2011 Vyřizuje : František Kříha 34716/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno. Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.cz Spis.znač. stu 520-328/2012 Č.j.: stu 520-328/2012-56 Vyřizuje: Miroslav Gros

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 03.03.2014 63/2014/MěÚSP-7 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ÚZEMNÍ

Více

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819 Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 16. září 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 232/2013-ESH v Hodonicích dne 18.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Číslo spisu: 2010/19977 Číslo jednací: 2010/2649/OV/JUS/5 Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Eva Justová, referentka

Více