TIBOR NOVOTNÝ TAJEMSTVÍ A ZÁHADY. aneb PROÈ ŽIJEME? Eko konzult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TIBOR NOVOTNÝ TAJEMSTVÍ A ZÁHADY. aneb PROÈ ŽIJEME? Eko konzult"

Transkript

1 TIBOR NOVOTNÝ TAJEMSTVÍ A ZÁHADY aneb PROÈ ŽIJEME? Eko konzult

2 Vážení ètenáøi! Obracím se na Vás s touto prosbou. Máte nìjakou zkušenost s paranormálními jevy? Zažili jste nìjakou pøíhodu, kterou si neumíte vysvìtlit bìžnými normami a zpùsoby? Byli jste svìdky zvláštních pøíhod, úkazù nebo jevù? Máte sami nìjaké zvláštní schopnosti, které se vymykají našim školním poznatkùm? V èem se Vám nelíbila kniha, kterou jste právì doèetli? Napište mi! Rád Vaše názory a zkušenosti použiji pøi napsání nové knížky. Budete-li si to pøát, pozmìním Vaše jméno a ostatní údaje. Pøedem Vám za Vaši dùvìru dìkuji. Pište na adresu: Nedakonice, Tibor Novotný Box Nedakonice Èeská republika Tibor Novotný, 1999 Eko-konzult, 1999 Translation, Dr. M. Holièková, 1999 ISBN Autor Pøedmluva autora Tato malá knížka nemá dìj. Jejím úèelem nemá být zkrácení nudného èasu. Mnozí nebudou chápat poslání tìchto øádkù. Nevadí. Knížku odložte a vra te se k ní po urèité dobì. Jsem pøesvìdèený, že jednou si každý položí otázku: Proè vlastnì žijeme tento náš pozemský život? U nìkoho to bude v mladším vìku, pøedpokládám však, že tato otázka bude u každého ètenáøe nastolená až vìkem, s pøibývajícími šedinami. Zdánlivì neuspoøádané a nesouvisející kapitoly by mìly ètenáøe pøivést aspoò k zamyšlení nad smyslem života. Naše pozemská pou má nepochybnì svùj smysl a úèel. Domnívám se, že tuto otázku by si mìl každý èlovìk položit a hledat na ni odpovìï, hned jak dozraje. Zralost však neztotožòuji s dospìlostí. Znám dospìlé, kteøí mají do zralosti velmi daleko. Ba ani staøecký vìk nemusí být pøedpokladem zralosti. Naopak. Nìkterý èlovìk už v mladém vìku mùže dosáhnout úplné zralosti. Rád chodívám na høbitovy. Je tam zvláštní klid a atmosféra vhodná na takové zamyšlení. Èasto tam potkávám postarší i starce, chodí tam témìø pravidelnì a rádi. Myslím, že to jsou jedni z tìch, kteøí si už otázku smyslu života položili. Jednou jsem se jedné staøenky zeptal: Co je to život a co smrt? Dostalo se mi této odpovìdi: Co se narodilo, musí zemøít. Náš život je jako život housenky, pøipoutané ke svému stromu. Dále nevidí, protože nemùže. Když její stromový život skonèí, stane se motýlem a ten pozná krásu života z výš- 3

3 ky. Mùže si letìt na rùzné stromy, poznat více krás pozemského života, než mìl jako housenka. A tak je to s lidmi, chlapèe, odpovìdìla mi staøenka. Odpovìdí jsem byl ohromený. Odpovìdìla mi tak pøesvìdèivì, až mne to zarazilo. Po minutách uvažování jsem se k ní vrátil a zeptal jsem se, proè si to mysli. Øekla, že si to nemyslí, ona to ví. Zase tak rozhodnì a pøesvìdèivì. Na høbitov si prý chodí povídat se svou dávno zemøelou maminkou a nebohým manželem. Odcházel jsem se zvláštním pocitem, ale babku jsem proto nepokládal za blázna. Naopak, zaèal jsem o její odpovìdi intenzivnì pøemýšlet. Dobøe vím, že když nìèemu nerozumím, nebo se o nìèem nemohu pøesvìdèit z jiného zdroje, neznamená to, že to nemá opodstatnìní, nebo že to neexistuje. Vìru, co se stane po naší fyzické smrti? Všechno konèí? Nebo zaèíná znovu? Kdo ví? V duchu hledám odpovìï už nìkolik let. Našel jsem ji? Jestliže ano, kdo mi potvrdí její správnost? Ano, tato knížka je plná otazníkù. Ale i tvrzení. Tato tvrzení však nikoho nemají svést z jeho víry a pøesvìdèení. Nikomu nechci sahat na jeho víru nebo ateismus. To nepovažuji za ú- èel této knížky. Chci jen ètenáøe posunout blíže k tomu, aby si položil otázku: Proè žijeme tento pozemský život, co je jeho pravým dùvodem? A co bude po životì? Jsem pøesvìdèený, že èlovìk by se mìl nad tímto problémem zamýšlet, klást si otázky a hledat na nì odpovìdi. Vždy Bible nás utvrzuje v tom, že kdo hledá, najde. A najde jen ten, kdo chce najít a ví, kde hledat. Nìco mi napovídá, že hledat tøeba nejprve v sobì. Mám takové tušení, že odpovìï na každou otázku nosíme v sobì, v našem podvìdomí. Nevìøíte? Nevidìli jste ještì podvìdomí? Ani já ne! Ale nevidìl jsem ještì ani Jižní pól, a pøece vìøím, že existuje. Mnoho vìcí neumím pochopit èi zatøídit, a pøece je nezatracuji. Nevidìl jsem ani jeden zázrak, a pøece vìøím v zázraky. Nikdy jsem na vlastní oèi nevidìl U O, a pøece vìøím, že tento fenomén existuje. Ale jsou i takoví lidé, kteøí neuvìøí, že v lebce mají mozek, ani když jim rozbijí hlavu a svùj mozek 4 Pøedmluva autora uvidí. Neuvìøí, protože nechtìjí. Ale v životì nastane okamžik, i když v jeho poslední minutì a èlovìk se zamyslí a uvìøí. A uvìøí rád a tehdy zjistí, že svùj život jaksi promarnil, nežil ho správnì. Zjistí, že nejvíce pozornosti vìnoval tomu nejménì podstatnému. Tak jako motýl, když opustí kuklu, si vzdychneme: Proè jsme se tolik starali o tu povrchní kuklu, kterou z motýlího pohledu vidíme jako zbyteèné pozlátko a pro motýlí život zcela nepodstatné? Zamysleme se proto spolu nad skuteèným dùvodem našeho pozemského života. Klaïme si otázky a hledejme na nì odpovìdi. Nestojí to ani haléø a okolí nic neví. Autor. 5

4 Informace, zkušenost a vìda IN ORMACE, ZKUŠENOST A VÌDA I když si toho nejsme vìdomí, každá, i nepatrná informace má svoji cenu. I tu platí zákon relativity. Ne každá informace má cenu pro každého, ne vždy a ne na každém místì. Jsou dokonce informace, které jsou cennìjší než peníze. Pøedstavme si, že se støetnou dva kupující. Oba mají v penìžence sto korun, které si vymìní. Když se rozcházejí, každý z nich má zase jen sto korun. Jestliže napøíklad jeden z kupujících ví, že rajèata jsou za 10 korun, a druhý zase ví, že papriky stojí 15 korun, po výmìnì informací bude každý bohatší o jednu informaci. Toto je bìžná životní zkušenost, která nám ani nepøijde cenná. Když napøíklad nìkdo vidìl U O a byl sám, málokdo mu uvìøí. Mùže se dušovat, jak chce. Je to informace, které se jaksi nechce vìøit, i když každý z nás už o U O aspoò slyšel nebo èetl. Vìda v rámci novovìku sesbírala, prozkoumala a zatøídila neuvìøitelné množství zkušeností a informací. Je vždy pøedvojem ve vývoji lidstva. Není v silách jedince zvládnout ani zlomek informací ze všech vìdních oborù. Jsou však vìdci, kteøí jsou vynikajícími znalci v úzkém oboru své specializace. Vìda však není ani zdaleka vševìdoucí a neomylná. Vìda spolu s církví kdysi uèily, že naše Zemì je plochá a nìkde existuje i kraj svìta. Pozdìji se upustilo od teorie ploché Zemì a nejuèenìjší muži svìta tvrdili, že Zemì je kulatá, je centrem vesmíru a všechny planety, Slunce i hvìzdy se toèí kolem ní. Tehdy to byla berná mince, které mnozí vìøili. Kdo nevìøil a neuznával tuto teorii veøejnì, mohl být i upálený. Dìjiny to zaznamenaly. Potom padla i teorie o tom, že Zemì je støedem vesmíru, a pøijala se heliocentrická teorie. Ta platí i dnes a s vysokou pravdìpodobností bude platit i nadále. 6 7

5 Tedy vìda, nositelka pokroku lidstva, byla už vícekrát na scestí, ba i na vyloženì slepé cestì, ale v dané dobì se vìøilo, že uèenci mají pravdu. Zkuste dnešnímu vìdci povìdìt nìco o vìštìní, pøenosu myšlenek, vidìní do budoucnosti nebo reinkarnaci. Stroze Vás odmítne. Jestliže je pøístupnìjší, otoèí se nìkolikrát na každou stranu, zda není v blízkosti jeho vìdecký kolega, a potom možná nìco rezervovanì vyslechne, snad dokonce i nìco pøipustí. Bojí se zesmìšnìní ze strany ortodoxnìjších, uèených kolegù. Vìdomosti mu nedovolí pøipustit nìco, co se neuèil ve škole, co není možné najít v uznávaných publikacích, co nepotvrdí tabulky, vìty a pouèky. Kdyby byla na svìtì otevøena jedna jediná fakulta paranormálních a okultních vìd, možná by náš vìdec pøipustil, že nìkde se tím prý už zabývají, ale tento vìdní smìr ještì nemá plnou vìdeckou platnost. A hotovo! Vìdec je opatrný a opatrný musíte být i Vy k vìdci. Pøitom zdaleka není možné tvrdit, že vìda a vìdci jsou odpùrci pokroku, nových myšlenek. Vìda se jen opírá o ovìøené a mnohokrát potvrzené fakty. Dnešní vìda nechce hlásat bludy jako její støedovìká kolegynì, a proto je velmi opatrná. Jestliže moderní vìda neuznává reinkarnaci (pøevtìlení), musí mne to nutnì pøesvìdèit, že reinkarnace neexistuje? Jestliže vìda neuznává pojem duše jako souèásti našeho pozemského života, myslíte si, že duše tím pádem opravdu není realitou? Nech to ètenáø ráèí zvážit sám. Jedno je však jisté. Informace byly a také budou pøedmìtem utajování. Vždy už biblický Mojžíš, nalezený v košíku a osvojený královnou, by nemìl pøístup do egyptských knihoven, k tajným poznatkùm tehdejšího svìta, kdyby ho našla a osvojila žena z prostého lidu. Už tehdy se dìlaly tajnosti s vìdìním. Informace mìly vždy moc a byly vždy peèlivì støeženy. Ani dnešní archivy BI, CIA nebo KGB nejsou bìžnì pøístupné. A ukrývají vìru nejedno zajímavé tajemství, hodné celosvìtového zveøejnìní. 8 Informace, zkušenost a vìda I dnes novodobí faraoni urèí, kdo mùže být tím dnešním Mojžíšem a smí nahlédnout. Š astlivec je potom pøísahou zavázaný k bezvýhradní mlèenlivosti. V pøípadì úniku informací se národùm a svìtu pøedkládají mistrovské dezinformace, popírání nebo hrobové mlèení. A tak se informace o U O, mimozemských civilizacích, o pùvodu èlovìka, vzniku vesmíru, pracnì nasbírané za peníze daòových poplatníkù, utajují ve prospìch hrstky vyvolených. Špièkoví vìdci v utajení pracují na projektech fantastického významu. Hitler tajil výrobu atomové bomby, technologii raket V-1, V-2. Nic platné, špionáž udìlala svoje. Potom tajili výrobu zbraní hromadného nièení Amerièané, Britové a po nich i tehdejší Sovìtský svaz. Podezírali jeden druhého, každý chtìl mít na protivníka silnìjší trumf. V roce 1947 zaèala éra létajících talíøù U O. Velmoci se navzájem podezíraly a obávaly se, že je to technologie superzbraní toho druhého. Sbírala se svìdectví o výskytu létajících talíøù, svìdkùm potom bylo doporuèeno mlèet o tom, co vidìli! Byly vytvoøeny specielní komise s rozsáhlými pravomocemi sbírat a vyhodnocovat informace o U O. Havarovaná U O byla podrobována výzkumùm na odhalení jejich zázraèného pohonu. Pøitom se všechno popíralo. Kosmonauti z USA i z Ruska byli svìdky støetnutí s U O bìhem letu. Zase pøišel zákaz zveøejòování a kosmonauti byli zavázáni mlèenlivostí. Americký kosmonaut Aldrin se po zážitku s U O stáhl do soukromí, stal se z nìho podivín, jak tvrdí jeho kolegové z NASA. Nìco jím otøáslo. Možná to, že nesmìl øíci pravdu o tom, co vidìl. Kdo ví? Mnoho svìdkù pøeletu èi pøistání U O v USA se divilo, že to, co pøed jejich oèima letìlo velmi nízko, zvláštnì svítilo a manévrovalo fantastickým zpùsobem, bylo po prozkoumání odborníky oznaèeno jako Venuše, kulový blesk nebo padající a v atmosféøe hoøící stupeò rakety. Zkrátka utajování, dezinformace, zahalování. Tak se to dìlalo vždy s informacemi a vìdomostmi. araoni všech dob se drželi hesla: všechno je 9

6 pro mne a nìco i pro ty druhé, jimž vládnu. Pojïme ale dále, buïme konkrétnìjší. Ve druhé kapitole se budeme zabývat nejrozšíøenìjší knihou na Zemi Biblí. Je to kniha hodná povšimnutí z každé strany. Nebudeme mít po ruce asi pùvodní Bibli, málo co pùvodního se zachovalo, a co se zachovalo, to je peèlivì zamknuté ve Vatikánu. Pus me se tedy do té Bible, která je dostupná, která je nám pøedkládaná. Bude to zajímavé. Mnoho vìcí nám v Bibli urèitì ušlo. BIBLE, KNIHA KNIH Nejrozšíøenìjší knihou na svìtì je bezpochyby Bible. Tato kniha je pozoruhodná z mnoha aspektù. Autora jako jeden z prvních upoutal ten fakt, že Bible je pro ètoucího laiky pomìrnì tìžko pochopitelná. Je v ní vsunuto mnoho vysvìtlivek, které mají zøejmì víckrát redigovaný text doplnit a vysvìtlit. Nabízí se vysvìtlení, že Bible byla pùvodnì napsána jako souvislé dílo s lehce pochopitelným významem. Dnes nelze už urèit, zda je Bible dílem jednoho, nebo více autorù. Kdyby tuto knihu dostal do rukou ztroskotanec na pustém ostrovu, který nikdy nic neslyšel o náboženství, asi by se køes anem nestal. Knihu by jednoduše nepochopil. Musel by mu teolog jako odborník vysvìtlit kopu vìcí, podat pøímo na lopatì. A to by náš ztroskotanec musel opravdu velmi chtít pochopit vysvìtlované. Zøejmì by mu jediné pøeètení Bible ani nestaèilo. Bible je psána rùznými styly, èeho si jazykovìdec urèitì všimne. Budí to dojem, že knihu skuteènì psalo více autorù. 10 Bible, kniha knih Spíš by bylo pøijatelnìjší vysvìtlení, že jedno dílo má jen jednoho autora, zatímco pøekladatelù, opisovaèù, cenzorù bylo více. Bible s jistotou nabádá ètenáøe k síle víry, modlitby a rozjímání. Vìøte, že všechno, oè v modlitbì prosíte, je Vám dané a budete to mít. Tolik citát. Všimnìte si zvláštní uspoøádání èasù, jimiž nás evangelista vyzývá k modlení: Vìøte nyní, hned, bez výhrad, že všechno, oè v modlitbì prosíte modlením tedy mùžeme prosit o cokoliv, je Vám dané už nyní, hned, a budete to mít vlastnit nìco potom. Poukazuje se tu zkrátka na význam a sílu modlitby. Vždy i sám Ježíš Kristus kázal: Klepte a bude Vám otevøeno, hledejte a najdete, proste a bude Vám dáno. Tato slova mají velmi hluboký význam. Chceš poznat, tak hledej, a když vytrváš, tak opravdu najdeš a poznáš. Málo si v životì uvìdomujeme pravdivost a sílu tìchto slov! Modlení ale není dùležité mechanické drmolení slov. Nejdùležitìjší je odpoutání se od reality i od sebe. Modlící se se musí naladit na zvláštní frekvenci. Jeho tìlo, nervy, aura i duše musejí dosáhnout zvláštní vibrace, kdy je modlitba pøijatá. Tady je bezpodmíneèná, bezvýhradná víra! Vždy Ježíš, když chtìl nìkoho uzdravit, se nejprve ptal: Vìøíš, že tak mohu uèinit? Jestliže dotyèný pochyboval nebo nevìøil, zázrak se nekonal. Víru nikomu není možné vnutit, k víøe se každý musí dopracovat sám! Vìøit v nìco musíme chtít jen my. Bible o víøe píše se samozøejmostí faktu. Pøi ètení Starého zákona si všimneme, že popisuje to, co bylo. Popisuje historii vzniku lidské bytosti. Doèteme se tu, kdo byl èí otec nebo syn a koho si vzal za ženu, kolik mìli dìtí. Starý zákon byl pro tehdejší lidi jakýmsi dìjepisem. Bùh, nebo nìkdo božský, mìl tehdy zájem na tom, aby lidé vìdìli, kdo jsou, odkud pocházejí. Bible obsahuje v pøirovnáních i praktické rady, jak se tøeba zachovat v rùzných situacích. Bible tehdejším lidem oznamovala i budoucnost. A narodí se Mesiáš a Vykupitel. Bude soudný den. To jsou kon- 11

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kryon Kniha 2 Translation from the English language edition: Don t Think Like a Human! Channelled answers to basic questions Copyright 1994

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tuto knihu vìnuji svìtlé památce vzácného a moudrého pøítele, profesora Jana Hellera (1925 2008). Jaro Køivohlavý prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc.

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL Lidé jsou zlí, ale èlovìk je dobrý. Lion Feuchtwanger Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

M. E. Carterová, W. A. McGarey. Pøíbìhy nemocných a jejich takøka neuvìøitelné vyléèení. Eko konzult

M. E. Carterová, W. A. McGarey. Pøíbìhy nemocných a jejich takøka neuvìøitelné vyléèení. Eko konzult M. E. Carterová, W. A. McGarey Pøíbìhy nemocných a jejich takøka neuvìøitelné vyléèení Eko konzult Dìjiny parapsychologie 20. století patrnì Edgara Cayceho zaøadí mezi senzibily a lidové léèitele, kteøí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Roèník II. èisto 5 záøí 2000

Roèník II. èisto 5 záøí 2000 Roèník II èisto 5 záøí 2000 Pfsmo svaté nám ølká: "Kdo nechce pracovat a nejl." Vaši rodièe pracuji, aby Vám mohli dávat co podva bratøi Leander a Izidor. Starši Leander se uèil velmi dobøe a pomáhal v

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Miloš Brom. Eko konzult

Miloš Brom. Eko konzult Miloš Brom Eko konzult Úvodem Lidstvo se nespornì vyvíjí od jednoduchého ke stále složitìjšímu. Duchovnì však lidstvo nepokroèilo vùbec nikam a zùstává na stejném stupni jako pøed tisíci lety. U èlovìka

Více

Pište o tom, jak systémy fungují èi nefungují, hledejte systémové problémy. page 4. Zpracujte alespoò minimální téma a uète se od kolegù.

Pište o tom, jak systémy fungují èi nefungují, hledejte systémové problémy. page 4. Zpracujte alespoò minimální téma a uète se od kolegù. Obsah Úvod page 3 1. 2. 3. krok - Rozšiøte definici. Pište o tom, jak systémy fungují èi nefungují, hledejte systémové problémy. page 4 krok - Získejte institucionální podporu pro svùj projekt. Zpracujte

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám.

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI.

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI. BYLO ZRUŠENO MNOHO ZÁKONÙ A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. CO MI ZPÙSOBUJE SMUTEK OBZVLÁŠTÌ, JE PODÁVÁNÍ MÉ SVATÉ EUCHARISTIE LAIKY. NEDOSTATEK ÚCTY KE MNÌ A K MÉMU VÌÈNÉMU OTCI ZAVEDENÍM NOVÝCH

Více

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil,

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil, R: Dá se čekat, že se krize podobné té současné budou i nadále objevovat? A že ekonomie jako vědní disciplína, respektive matematika, kterou používá, bude jedním z důvodů? D: Myslím si, že matematika vždy

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE Urèeno pacientùm s mnohoèetným myelomem po relapsu Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Praha, záøí 2010 Tato publikace byla vydána s laskavou podporou spoleènosti Celgene

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Já, pražský nevìøící Žid, stal jsem se vìøícím a zmìnil jsem svùj svìtový názor. Svatý Václav, plod ducha doby a výraz nadìje 10. století v Èechách, je také mùj svatý Václav

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA Eko konzult 2 3 PØEDMLUVA Láska je, jsme-li svìtlem lásky pro druhé a vše kolem nás. Kvìtiny milují tuto bytost, nebo ona miluje kvìtiny. Jen málo kvìtin zahyne

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HIVAIDS. P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ

HIVAIDS. P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ HIVAIDS P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ Autoři: RNDr. Marie Brůčková, CSc MUDr. Miloslava Březovská MUDr. Karel Hampl, CSc. MUDr. Anna Kubátová PhDr. Hana Malinová, CSc. Mgr. Blanka Petrošová MUDr. Ivo Procházka,

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Kevin Todeschi E D G A R C A Y C E Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Eko konzult Cayce lidem èasto øíkal, že dokud nejsou schopni spatøit jiskru Stvoøitele v tìch, jež nemají rádi, nezaèali

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Kapitola 31. Ten starý dobrý poèítaè

Kapitola 31. Ten starý dobrý poèítaè 771 Kapitola 31 Ten starý dobrý poèítaè 772 Ten starý dobrý poèítaè Úvod S poèítaèi pracuji už desítky let. Mìl jsem tak pøíležitost poznat, jak se poèítaèe postupnì vyvíjely; od gigantických monster,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù

VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù 2. konference Človìk a média VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha - Vinoø 26. 4. 2003 STRANA 1 OBSAH Média jsme my, aneb od informací k in-formaci, Alexandra Ma k o vièk o vá...3 Násilí

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z 11.1.2011) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PhDr. Tomáš Novák MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ STRES Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234

Více

Blackjack STŮL BLACKJACKU

Blackjack STŮL BLACKJACKU KAPITOLA 3 Ve všech soudobých kasinech od Benátek po Las Vegas, ve všech velkých i v tìch úplnì zapadlých kasinech, najdete stoly pro blackjack, kolem kterých se rojí spousta mizerných hráèù. Ale byly

Více