TIBOR NOVOTNÝ TAJEMSTVÍ A ZÁHADY. aneb PROÈ ŽIJEME? Eko konzult

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TIBOR NOVOTNÝ TAJEMSTVÍ A ZÁHADY. aneb PROÈ ŽIJEME? Eko konzult"

Transkript

1 TIBOR NOVOTNÝ TAJEMSTVÍ A ZÁHADY aneb PROÈ ŽIJEME? Eko konzult

2 Vážení ètenáøi! Obracím se na Vás s touto prosbou. Máte nìjakou zkušenost s paranormálními jevy? Zažili jste nìjakou pøíhodu, kterou si neumíte vysvìtlit bìžnými normami a zpùsoby? Byli jste svìdky zvláštních pøíhod, úkazù nebo jevù? Máte sami nìjaké zvláštní schopnosti, které se vymykají našim školním poznatkùm? V èem se Vám nelíbila kniha, kterou jste právì doèetli? Napište mi! Rád Vaše názory a zkušenosti použiji pøi napsání nové knížky. Budete-li si to pøát, pozmìním Vaše jméno a ostatní údaje. Pøedem Vám za Vaši dùvìru dìkuji. Pište na adresu: Nedakonice, Tibor Novotný Box Nedakonice Èeská republika Tibor Novotný, 1999 Eko-konzult, 1999 Translation, Dr. M. Holièková, 1999 ISBN Autor Pøedmluva autora Tato malá knížka nemá dìj. Jejím úèelem nemá být zkrácení nudného èasu. Mnozí nebudou chápat poslání tìchto øádkù. Nevadí. Knížku odložte a vra te se k ní po urèité dobì. Jsem pøesvìdèený, že jednou si každý položí otázku: Proè vlastnì žijeme tento náš pozemský život? U nìkoho to bude v mladším vìku, pøedpokládám však, že tato otázka bude u každého ètenáøe nastolená až vìkem, s pøibývajícími šedinami. Zdánlivì neuspoøádané a nesouvisející kapitoly by mìly ètenáøe pøivést aspoò k zamyšlení nad smyslem života. Naše pozemská pou má nepochybnì svùj smysl a úèel. Domnívám se, že tuto otázku by si mìl každý èlovìk položit a hledat na ni odpovìï, hned jak dozraje. Zralost však neztotožòuji s dospìlostí. Znám dospìlé, kteøí mají do zralosti velmi daleko. Ba ani staøecký vìk nemusí být pøedpokladem zralosti. Naopak. Nìkterý èlovìk už v mladém vìku mùže dosáhnout úplné zralosti. Rád chodívám na høbitovy. Je tam zvláštní klid a atmosféra vhodná na takové zamyšlení. Èasto tam potkávám postarší i starce, chodí tam témìø pravidelnì a rádi. Myslím, že to jsou jedni z tìch, kteøí si už otázku smyslu života položili. Jednou jsem se jedné staøenky zeptal: Co je to život a co smrt? Dostalo se mi této odpovìdi: Co se narodilo, musí zemøít. Náš život je jako život housenky, pøipoutané ke svému stromu. Dále nevidí, protože nemùže. Když její stromový život skonèí, stane se motýlem a ten pozná krásu života z výš- 3

3 ky. Mùže si letìt na rùzné stromy, poznat více krás pozemského života, než mìl jako housenka. A tak je to s lidmi, chlapèe, odpovìdìla mi staøenka. Odpovìdí jsem byl ohromený. Odpovìdìla mi tak pøesvìdèivì, až mne to zarazilo. Po minutách uvažování jsem se k ní vrátil a zeptal jsem se, proè si to mysli. Øekla, že si to nemyslí, ona to ví. Zase tak rozhodnì a pøesvìdèivì. Na høbitov si prý chodí povídat se svou dávno zemøelou maminkou a nebohým manželem. Odcházel jsem se zvláštním pocitem, ale babku jsem proto nepokládal za blázna. Naopak, zaèal jsem o její odpovìdi intenzivnì pøemýšlet. Dobøe vím, že když nìèemu nerozumím, nebo se o nìèem nemohu pøesvìdèit z jiného zdroje, neznamená to, že to nemá opodstatnìní, nebo že to neexistuje. Vìru, co se stane po naší fyzické smrti? Všechno konèí? Nebo zaèíná znovu? Kdo ví? V duchu hledám odpovìï už nìkolik let. Našel jsem ji? Jestliže ano, kdo mi potvrdí její správnost? Ano, tato knížka je plná otazníkù. Ale i tvrzení. Tato tvrzení však nikoho nemají svést z jeho víry a pøesvìdèení. Nikomu nechci sahat na jeho víru nebo ateismus. To nepovažuji za ú- èel této knížky. Chci jen ètenáøe posunout blíže k tomu, aby si položil otázku: Proè žijeme tento pozemský život, co je jeho pravým dùvodem? A co bude po životì? Jsem pøesvìdèený, že èlovìk by se mìl nad tímto problémem zamýšlet, klást si otázky a hledat na nì odpovìdi. Vždy Bible nás utvrzuje v tom, že kdo hledá, najde. A najde jen ten, kdo chce najít a ví, kde hledat. Nìco mi napovídá, že hledat tøeba nejprve v sobì. Mám takové tušení, že odpovìï na každou otázku nosíme v sobì, v našem podvìdomí. Nevìøíte? Nevidìli jste ještì podvìdomí? Ani já ne! Ale nevidìl jsem ještì ani Jižní pól, a pøece vìøím, že existuje. Mnoho vìcí neumím pochopit èi zatøídit, a pøece je nezatracuji. Nevidìl jsem ani jeden zázrak, a pøece vìøím v zázraky. Nikdy jsem na vlastní oèi nevidìl U O, a pøece vìøím, že tento fenomén existuje. Ale jsou i takoví lidé, kteøí neuvìøí, že v lebce mají mozek, ani když jim rozbijí hlavu a svùj mozek 4 Pøedmluva autora uvidí. Neuvìøí, protože nechtìjí. Ale v životì nastane okamžik, i když v jeho poslední minutì a èlovìk se zamyslí a uvìøí. A uvìøí rád a tehdy zjistí, že svùj život jaksi promarnil, nežil ho správnì. Zjistí, že nejvíce pozornosti vìnoval tomu nejménì podstatnému. Tak jako motýl, když opustí kuklu, si vzdychneme: Proè jsme se tolik starali o tu povrchní kuklu, kterou z motýlího pohledu vidíme jako zbyteèné pozlátko a pro motýlí život zcela nepodstatné? Zamysleme se proto spolu nad skuteèným dùvodem našeho pozemského života. Klaïme si otázky a hledejme na nì odpovìdi. Nestojí to ani haléø a okolí nic neví. Autor. 5

4 Informace, zkušenost a vìda IN ORMACE, ZKUŠENOST A VÌDA I když si toho nejsme vìdomí, každá, i nepatrná informace má svoji cenu. I tu platí zákon relativity. Ne každá informace má cenu pro každého, ne vždy a ne na každém místì. Jsou dokonce informace, které jsou cennìjší než peníze. Pøedstavme si, že se støetnou dva kupující. Oba mají v penìžence sto korun, které si vymìní. Když se rozcházejí, každý z nich má zase jen sto korun. Jestliže napøíklad jeden z kupujících ví, že rajèata jsou za 10 korun, a druhý zase ví, že papriky stojí 15 korun, po výmìnì informací bude každý bohatší o jednu informaci. Toto je bìžná životní zkušenost, která nám ani nepøijde cenná. Když napøíklad nìkdo vidìl U O a byl sám, málokdo mu uvìøí. Mùže se dušovat, jak chce. Je to informace, které se jaksi nechce vìøit, i když každý z nás už o U O aspoò slyšel nebo èetl. Vìda v rámci novovìku sesbírala, prozkoumala a zatøídila neuvìøitelné množství zkušeností a informací. Je vždy pøedvojem ve vývoji lidstva. Není v silách jedince zvládnout ani zlomek informací ze všech vìdních oborù. Jsou však vìdci, kteøí jsou vynikajícími znalci v úzkém oboru své specializace. Vìda však není ani zdaleka vševìdoucí a neomylná. Vìda spolu s církví kdysi uèily, že naše Zemì je plochá a nìkde existuje i kraj svìta. Pozdìji se upustilo od teorie ploché Zemì a nejuèenìjší muži svìta tvrdili, že Zemì je kulatá, je centrem vesmíru a všechny planety, Slunce i hvìzdy se toèí kolem ní. Tehdy to byla berná mince, které mnozí vìøili. Kdo nevìøil a neuznával tuto teorii veøejnì, mohl být i upálený. Dìjiny to zaznamenaly. Potom padla i teorie o tom, že Zemì je støedem vesmíru, a pøijala se heliocentrická teorie. Ta platí i dnes a s vysokou pravdìpodobností bude platit i nadále. 6 7

5 Tedy vìda, nositelka pokroku lidstva, byla už vícekrát na scestí, ba i na vyloženì slepé cestì, ale v dané dobì se vìøilo, že uèenci mají pravdu. Zkuste dnešnímu vìdci povìdìt nìco o vìštìní, pøenosu myšlenek, vidìní do budoucnosti nebo reinkarnaci. Stroze Vás odmítne. Jestliže je pøístupnìjší, otoèí se nìkolikrát na každou stranu, zda není v blízkosti jeho vìdecký kolega, a potom možná nìco rezervovanì vyslechne, snad dokonce i nìco pøipustí. Bojí se zesmìšnìní ze strany ortodoxnìjších, uèených kolegù. Vìdomosti mu nedovolí pøipustit nìco, co se neuèil ve škole, co není možné najít v uznávaných publikacích, co nepotvrdí tabulky, vìty a pouèky. Kdyby byla na svìtì otevøena jedna jediná fakulta paranormálních a okultních vìd, možná by náš vìdec pøipustil, že nìkde se tím prý už zabývají, ale tento vìdní smìr ještì nemá plnou vìdeckou platnost. A hotovo! Vìdec je opatrný a opatrný musíte být i Vy k vìdci. Pøitom zdaleka není možné tvrdit, že vìda a vìdci jsou odpùrci pokroku, nových myšlenek. Vìda se jen opírá o ovìøené a mnohokrát potvrzené fakty. Dnešní vìda nechce hlásat bludy jako její støedovìká kolegynì, a proto je velmi opatrná. Jestliže moderní vìda neuznává reinkarnaci (pøevtìlení), musí mne to nutnì pøesvìdèit, že reinkarnace neexistuje? Jestliže vìda neuznává pojem duše jako souèásti našeho pozemského života, myslíte si, že duše tím pádem opravdu není realitou? Nech to ètenáø ráèí zvážit sám. Jedno je však jisté. Informace byly a také budou pøedmìtem utajování. Vždy už biblický Mojžíš, nalezený v košíku a osvojený královnou, by nemìl pøístup do egyptských knihoven, k tajným poznatkùm tehdejšího svìta, kdyby ho našla a osvojila žena z prostého lidu. Už tehdy se dìlaly tajnosti s vìdìním. Informace mìly vždy moc a byly vždy peèlivì støeženy. Ani dnešní archivy BI, CIA nebo KGB nejsou bìžnì pøístupné. A ukrývají vìru nejedno zajímavé tajemství, hodné celosvìtového zveøejnìní. 8 Informace, zkušenost a vìda I dnes novodobí faraoni urèí, kdo mùže být tím dnešním Mojžíšem a smí nahlédnout. Š astlivec je potom pøísahou zavázaný k bezvýhradní mlèenlivosti. V pøípadì úniku informací se národùm a svìtu pøedkládají mistrovské dezinformace, popírání nebo hrobové mlèení. A tak se informace o U O, mimozemských civilizacích, o pùvodu èlovìka, vzniku vesmíru, pracnì nasbírané za peníze daòových poplatníkù, utajují ve prospìch hrstky vyvolených. Špièkoví vìdci v utajení pracují na projektech fantastického významu. Hitler tajil výrobu atomové bomby, technologii raket V-1, V-2. Nic platné, špionáž udìlala svoje. Potom tajili výrobu zbraní hromadného nièení Amerièané, Britové a po nich i tehdejší Sovìtský svaz. Podezírali jeden druhého, každý chtìl mít na protivníka silnìjší trumf. V roce 1947 zaèala éra létajících talíøù U O. Velmoci se navzájem podezíraly a obávaly se, že je to technologie superzbraní toho druhého. Sbírala se svìdectví o výskytu létajících talíøù, svìdkùm potom bylo doporuèeno mlèet o tom, co vidìli! Byly vytvoøeny specielní komise s rozsáhlými pravomocemi sbírat a vyhodnocovat informace o U O. Havarovaná U O byla podrobována výzkumùm na odhalení jejich zázraèného pohonu. Pøitom se všechno popíralo. Kosmonauti z USA i z Ruska byli svìdky støetnutí s U O bìhem letu. Zase pøišel zákaz zveøejòování a kosmonauti byli zavázáni mlèenlivostí. Americký kosmonaut Aldrin se po zážitku s U O stáhl do soukromí, stal se z nìho podivín, jak tvrdí jeho kolegové z NASA. Nìco jím otøáslo. Možná to, že nesmìl øíci pravdu o tom, co vidìl. Kdo ví? Mnoho svìdkù pøeletu èi pøistání U O v USA se divilo, že to, co pøed jejich oèima letìlo velmi nízko, zvláštnì svítilo a manévrovalo fantastickým zpùsobem, bylo po prozkoumání odborníky oznaèeno jako Venuše, kulový blesk nebo padající a v atmosféøe hoøící stupeò rakety. Zkrátka utajování, dezinformace, zahalování. Tak se to dìlalo vždy s informacemi a vìdomostmi. araoni všech dob se drželi hesla: všechno je 9

6 pro mne a nìco i pro ty druhé, jimž vládnu. Pojïme ale dále, buïme konkrétnìjší. Ve druhé kapitole se budeme zabývat nejrozšíøenìjší knihou na Zemi Biblí. Je to kniha hodná povšimnutí z každé strany. Nebudeme mít po ruce asi pùvodní Bibli, málo co pùvodního se zachovalo, a co se zachovalo, to je peèlivì zamknuté ve Vatikánu. Pus me se tedy do té Bible, která je dostupná, která je nám pøedkládaná. Bude to zajímavé. Mnoho vìcí nám v Bibli urèitì ušlo. BIBLE, KNIHA KNIH Nejrozšíøenìjší knihou na svìtì je bezpochyby Bible. Tato kniha je pozoruhodná z mnoha aspektù. Autora jako jeden z prvních upoutal ten fakt, že Bible je pro ètoucího laiky pomìrnì tìžko pochopitelná. Je v ní vsunuto mnoho vysvìtlivek, které mají zøejmì víckrát redigovaný text doplnit a vysvìtlit. Nabízí se vysvìtlení, že Bible byla pùvodnì napsána jako souvislé dílo s lehce pochopitelným významem. Dnes nelze už urèit, zda je Bible dílem jednoho, nebo více autorù. Kdyby tuto knihu dostal do rukou ztroskotanec na pustém ostrovu, který nikdy nic neslyšel o náboženství, asi by se køes anem nestal. Knihu by jednoduše nepochopil. Musel by mu teolog jako odborník vysvìtlit kopu vìcí, podat pøímo na lopatì. A to by náš ztroskotanec musel opravdu velmi chtít pochopit vysvìtlované. Zøejmì by mu jediné pøeètení Bible ani nestaèilo. Bible je psána rùznými styly, èeho si jazykovìdec urèitì všimne. Budí to dojem, že knihu skuteènì psalo více autorù. 10 Bible, kniha knih Spíš by bylo pøijatelnìjší vysvìtlení, že jedno dílo má jen jednoho autora, zatímco pøekladatelù, opisovaèù, cenzorù bylo více. Bible s jistotou nabádá ètenáøe k síle víry, modlitby a rozjímání. Vìøte, že všechno, oè v modlitbì prosíte, je Vám dané a budete to mít. Tolik citát. Všimnìte si zvláštní uspoøádání èasù, jimiž nás evangelista vyzývá k modlení: Vìøte nyní, hned, bez výhrad, že všechno, oè v modlitbì prosíte modlením tedy mùžeme prosit o cokoliv, je Vám dané už nyní, hned, a budete to mít vlastnit nìco potom. Poukazuje se tu zkrátka na význam a sílu modlitby. Vždy i sám Ježíš Kristus kázal: Klepte a bude Vám otevøeno, hledejte a najdete, proste a bude Vám dáno. Tato slova mají velmi hluboký význam. Chceš poznat, tak hledej, a když vytrváš, tak opravdu najdeš a poznáš. Málo si v životì uvìdomujeme pravdivost a sílu tìchto slov! Modlení ale není dùležité mechanické drmolení slov. Nejdùležitìjší je odpoutání se od reality i od sebe. Modlící se se musí naladit na zvláštní frekvenci. Jeho tìlo, nervy, aura i duše musejí dosáhnout zvláštní vibrace, kdy je modlitba pøijatá. Tady je bezpodmíneèná, bezvýhradná víra! Vždy Ježíš, když chtìl nìkoho uzdravit, se nejprve ptal: Vìøíš, že tak mohu uèinit? Jestliže dotyèný pochyboval nebo nevìøil, zázrak se nekonal. Víru nikomu není možné vnutit, k víøe se každý musí dopracovat sám! Vìøit v nìco musíme chtít jen my. Bible o víøe píše se samozøejmostí faktu. Pøi ètení Starého zákona si všimneme, že popisuje to, co bylo. Popisuje historii vzniku lidské bytosti. Doèteme se tu, kdo byl èí otec nebo syn a koho si vzal za ženu, kolik mìli dìtí. Starý zákon byl pro tehdejší lidi jakýmsi dìjepisem. Bùh, nebo nìkdo božský, mìl tehdy zájem na tom, aby lidé vìdìli, kdo jsou, odkud pocházejí. Bible obsahuje v pøirovnáních i praktické rady, jak se tøeba zachovat v rùzných situacích. Bible tehdejším lidem oznamovala i budoucnost. A narodí se Mesiáš a Vykupitel. Bude soudný den. To jsou kon- 11

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

BRIAN L. WEISS. Jedna. duše. Pøeložila Drahomíra Michnová. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

BRIAN L. WEISS. Jedna. duše. Pøeložila Drahomíra Michnová. Ukázka knihy z internetového knihkupectví BRIAN L. WEISS Jedna duše mnoho Tìl Pøeložila Drahomíra Michnová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright 2004 by Weiss Family Limited Partnership 1, LLP Translation Drahomíra

Více

Alchymie lidského ducha Prùvodce pro pøechod èlovìka do nového vìku Kryon Kniha 3 Translation from the English language edition: Alchemy of The Human Spirit A guide to human transition into the New Age

Více

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv Pøekroèení milníku Pochopení energie nového milénia Kryon Kniha 8 Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ 6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ Slova Ježíše Krista Moje království není z tohoto svìta nám jasnì dokazují, že celá naše víra se opírá o skuteènost, že za tímto svìtem, který známe, za hvìzdami a planetami,

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nejvìtší americký mystik a senzibil hovoøí o zdraví, reinkarnaci, telepatii, automatickém psaní, psychoanalýze a našem vztahu k Bohu.

Nejvìtší americký mystik a senzibil hovoøí o zdraví, reinkarnaci, telepatii, automatickém psaní, psychoanalýze a našem vztahu k Bohu. Nejvìtší americký mystik a senzibil hovoøí o zdraví, reinkarnaci, telepatii, automatickém psaní, psychoanalýze a našem vztahu k Bohu Eko konzult K naší definici psychických èi paranormálních sil se mùžeme

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc.

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Knihu autorky vìnují svému sportovnímu vzoru doc. MUDr. Pavlu Stejskalovi, CSc. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firmy NADAÈNÍ

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Igor Saveljev. Eko konzult

Igor Saveljev. Eko konzult Igor Saveljev Eko konzult Úvod Kolem nás i v nás samotných se skrývá ohromná síla kosmickobioenergetického potenciálu. Pokud tento fakt pochopíme, pokud se uvedenou energii nauèíme využívat, potom dokážeme

Více

Komandor Edgar Armond

Komandor Edgar Armond Komandor Edgar Armond Tato knížeèka je výsledkem snahy o historicko-spirituální obnovu svìta, podloženou inspirací, tedy z duchovního svìta telepaticky získanou myšlenkou. A lidstvo chce nebo ne, svìtlo

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tuto knihu vìnuji svìtlé památce vzácného a moudrého pøítele, profesora Jana Hellera (1925 2008). Jaro Køivohlavý prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová, CSc.

Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová, CSc. Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová, CSc. Grada Publishing, a.s., 2004 Cover Photo profimedia.cz/corbis,

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL Lidé jsou zlí, ale èlovìk je dobrý. Lion Feuchtwanger Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c

Více

Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kryon Kniha 2 Translation from the English language edition: Don t Think Like a Human! Channelled answers to basic questions Copyright 1994

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

INFORMACE A VNITØNÍ STRUKTURA VESMÍRU Prùzkum v informaèní fyzice Tom Stonier Praha 2002 Professor Tom Stonier, BA, MSc, PhD, FRSA University of Bradford West Yorkshire, DB7 1DP, UK Translation from the

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

M. E. Carterová, W. A. McGarey. Pøíbìhy nemocných a jejich takøka neuvìøitelné vyléèení. Eko konzult

M. E. Carterová, W. A. McGarey. Pøíbìhy nemocných a jejich takøka neuvìøitelné vyléèení. Eko konzult M. E. Carterová, W. A. McGarey Pøíbìhy nemocných a jejich takøka neuvìøitelné vyléèení Eko konzult Dìjiny parapsychologie 20. století patrnì Edgara Cayceho zaøadí mezi senzibily a lidové léèitele, kteøí

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

BRIAN L. WEISS. Jedna. duše. Pøeložila Drahomíra Michnová

BRIAN L. WEISS. Jedna. duše. Pøeložila Drahomíra Michnová BRIAN L. WEISS Jedna duše mnoho Tìl Pøeložila Drahomíra Michnová Copyright 2004 by Weiss Family Limited Partnership 1, LLP Translation Drahomíra Michnová, 2005, 2009, 2012, 2013 All rights reserved ISBN

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více