TIBOR NOVOTNÝ TAJEMSTVÍ A ZÁHADY. aneb PROÈ ŽIJEME? Eko konzult

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TIBOR NOVOTNÝ TAJEMSTVÍ A ZÁHADY. aneb PROÈ ŽIJEME? Eko konzult"

Transkript

1 TIBOR NOVOTNÝ TAJEMSTVÍ A ZÁHADY aneb PROÈ ŽIJEME? Eko konzult

2 Vážení ètenáøi! Obracím se na Vás s touto prosbou. Máte nìjakou zkušenost s paranormálními jevy? Zažili jste nìjakou pøíhodu, kterou si neumíte vysvìtlit bìžnými normami a zpùsoby? Byli jste svìdky zvláštních pøíhod, úkazù nebo jevù? Máte sami nìjaké zvláštní schopnosti, které se vymykají našim školním poznatkùm? V èem se Vám nelíbila kniha, kterou jste právì doèetli? Napište mi! Rád Vaše názory a zkušenosti použiji pøi napsání nové knížky. Budete-li si to pøát, pozmìním Vaše jméno a ostatní údaje. Pøedem Vám za Vaši dùvìru dìkuji. Pište na adresu: Nedakonice, Tibor Novotný Box Nedakonice Èeská republika Tibor Novotný, 1999 Eko-konzult, 1999 Translation, Dr. M. Holièková, 1999 ISBN Autor Pøedmluva autora Tato malá knížka nemá dìj. Jejím úèelem nemá být zkrácení nudného èasu. Mnozí nebudou chápat poslání tìchto øádkù. Nevadí. Knížku odložte a vra te se k ní po urèité dobì. Jsem pøesvìdèený, že jednou si každý položí otázku: Proè vlastnì žijeme tento náš pozemský život? U nìkoho to bude v mladším vìku, pøedpokládám však, že tato otázka bude u každého ètenáøe nastolená až vìkem, s pøibývajícími šedinami. Zdánlivì neuspoøádané a nesouvisející kapitoly by mìly ètenáøe pøivést aspoò k zamyšlení nad smyslem života. Naše pozemská pou má nepochybnì svùj smysl a úèel. Domnívám se, že tuto otázku by si mìl každý èlovìk položit a hledat na ni odpovìï, hned jak dozraje. Zralost však neztotožòuji s dospìlostí. Znám dospìlé, kteøí mají do zralosti velmi daleko. Ba ani staøecký vìk nemusí být pøedpokladem zralosti. Naopak. Nìkterý èlovìk už v mladém vìku mùže dosáhnout úplné zralosti. Rád chodívám na høbitovy. Je tam zvláštní klid a atmosféra vhodná na takové zamyšlení. Èasto tam potkávám postarší i starce, chodí tam témìø pravidelnì a rádi. Myslím, že to jsou jedni z tìch, kteøí si už otázku smyslu života položili. Jednou jsem se jedné staøenky zeptal: Co je to život a co smrt? Dostalo se mi této odpovìdi: Co se narodilo, musí zemøít. Náš život je jako život housenky, pøipoutané ke svému stromu. Dále nevidí, protože nemùže. Když její stromový život skonèí, stane se motýlem a ten pozná krásu života z výš- 3

3 ky. Mùže si letìt na rùzné stromy, poznat více krás pozemského života, než mìl jako housenka. A tak je to s lidmi, chlapèe, odpovìdìla mi staøenka. Odpovìdí jsem byl ohromený. Odpovìdìla mi tak pøesvìdèivì, až mne to zarazilo. Po minutách uvažování jsem se k ní vrátil a zeptal jsem se, proè si to mysli. Øekla, že si to nemyslí, ona to ví. Zase tak rozhodnì a pøesvìdèivì. Na høbitov si prý chodí povídat se svou dávno zemøelou maminkou a nebohým manželem. Odcházel jsem se zvláštním pocitem, ale babku jsem proto nepokládal za blázna. Naopak, zaèal jsem o její odpovìdi intenzivnì pøemýšlet. Dobøe vím, že když nìèemu nerozumím, nebo se o nìèem nemohu pøesvìdèit z jiného zdroje, neznamená to, že to nemá opodstatnìní, nebo že to neexistuje. Vìru, co se stane po naší fyzické smrti? Všechno konèí? Nebo zaèíná znovu? Kdo ví? V duchu hledám odpovìï už nìkolik let. Našel jsem ji? Jestliže ano, kdo mi potvrdí její správnost? Ano, tato knížka je plná otazníkù. Ale i tvrzení. Tato tvrzení však nikoho nemají svést z jeho víry a pøesvìdèení. Nikomu nechci sahat na jeho víru nebo ateismus. To nepovažuji za ú- èel této knížky. Chci jen ètenáøe posunout blíže k tomu, aby si položil otázku: Proè žijeme tento pozemský život, co je jeho pravým dùvodem? A co bude po životì? Jsem pøesvìdèený, že èlovìk by se mìl nad tímto problémem zamýšlet, klást si otázky a hledat na nì odpovìdi. Vždy Bible nás utvrzuje v tom, že kdo hledá, najde. A najde jen ten, kdo chce najít a ví, kde hledat. Nìco mi napovídá, že hledat tøeba nejprve v sobì. Mám takové tušení, že odpovìï na každou otázku nosíme v sobì, v našem podvìdomí. Nevìøíte? Nevidìli jste ještì podvìdomí? Ani já ne! Ale nevidìl jsem ještì ani Jižní pól, a pøece vìøím, že existuje. Mnoho vìcí neumím pochopit èi zatøídit, a pøece je nezatracuji. Nevidìl jsem ani jeden zázrak, a pøece vìøím v zázraky. Nikdy jsem na vlastní oèi nevidìl U O, a pøece vìøím, že tento fenomén existuje. Ale jsou i takoví lidé, kteøí neuvìøí, že v lebce mají mozek, ani když jim rozbijí hlavu a svùj mozek 4 Pøedmluva autora uvidí. Neuvìøí, protože nechtìjí. Ale v životì nastane okamžik, i když v jeho poslední minutì a èlovìk se zamyslí a uvìøí. A uvìøí rád a tehdy zjistí, že svùj život jaksi promarnil, nežil ho správnì. Zjistí, že nejvíce pozornosti vìnoval tomu nejménì podstatnému. Tak jako motýl, když opustí kuklu, si vzdychneme: Proè jsme se tolik starali o tu povrchní kuklu, kterou z motýlího pohledu vidíme jako zbyteèné pozlátko a pro motýlí život zcela nepodstatné? Zamysleme se proto spolu nad skuteèným dùvodem našeho pozemského života. Klaïme si otázky a hledejme na nì odpovìdi. Nestojí to ani haléø a okolí nic neví. Autor. 5

4 Informace, zkušenost a vìda IN ORMACE, ZKUŠENOST A VÌDA I když si toho nejsme vìdomí, každá, i nepatrná informace má svoji cenu. I tu platí zákon relativity. Ne každá informace má cenu pro každého, ne vždy a ne na každém místì. Jsou dokonce informace, které jsou cennìjší než peníze. Pøedstavme si, že se støetnou dva kupující. Oba mají v penìžence sto korun, které si vymìní. Když se rozcházejí, každý z nich má zase jen sto korun. Jestliže napøíklad jeden z kupujících ví, že rajèata jsou za 10 korun, a druhý zase ví, že papriky stojí 15 korun, po výmìnì informací bude každý bohatší o jednu informaci. Toto je bìžná životní zkušenost, která nám ani nepøijde cenná. Když napøíklad nìkdo vidìl U O a byl sám, málokdo mu uvìøí. Mùže se dušovat, jak chce. Je to informace, které se jaksi nechce vìøit, i když každý z nás už o U O aspoò slyšel nebo èetl. Vìda v rámci novovìku sesbírala, prozkoumala a zatøídila neuvìøitelné množství zkušeností a informací. Je vždy pøedvojem ve vývoji lidstva. Není v silách jedince zvládnout ani zlomek informací ze všech vìdních oborù. Jsou však vìdci, kteøí jsou vynikajícími znalci v úzkém oboru své specializace. Vìda však není ani zdaleka vševìdoucí a neomylná. Vìda spolu s církví kdysi uèily, že naše Zemì je plochá a nìkde existuje i kraj svìta. Pozdìji se upustilo od teorie ploché Zemì a nejuèenìjší muži svìta tvrdili, že Zemì je kulatá, je centrem vesmíru a všechny planety, Slunce i hvìzdy se toèí kolem ní. Tehdy to byla berná mince, které mnozí vìøili. Kdo nevìøil a neuznával tuto teorii veøejnì, mohl být i upálený. Dìjiny to zaznamenaly. Potom padla i teorie o tom, že Zemì je støedem vesmíru, a pøijala se heliocentrická teorie. Ta platí i dnes a s vysokou pravdìpodobností bude platit i nadále. 6 7

5 Tedy vìda, nositelka pokroku lidstva, byla už vícekrát na scestí, ba i na vyloženì slepé cestì, ale v dané dobì se vìøilo, že uèenci mají pravdu. Zkuste dnešnímu vìdci povìdìt nìco o vìštìní, pøenosu myšlenek, vidìní do budoucnosti nebo reinkarnaci. Stroze Vás odmítne. Jestliže je pøístupnìjší, otoèí se nìkolikrát na každou stranu, zda není v blízkosti jeho vìdecký kolega, a potom možná nìco rezervovanì vyslechne, snad dokonce i nìco pøipustí. Bojí se zesmìšnìní ze strany ortodoxnìjších, uèených kolegù. Vìdomosti mu nedovolí pøipustit nìco, co se neuèil ve škole, co není možné najít v uznávaných publikacích, co nepotvrdí tabulky, vìty a pouèky. Kdyby byla na svìtì otevøena jedna jediná fakulta paranormálních a okultních vìd, možná by náš vìdec pøipustil, že nìkde se tím prý už zabývají, ale tento vìdní smìr ještì nemá plnou vìdeckou platnost. A hotovo! Vìdec je opatrný a opatrný musíte být i Vy k vìdci. Pøitom zdaleka není možné tvrdit, že vìda a vìdci jsou odpùrci pokroku, nových myšlenek. Vìda se jen opírá o ovìøené a mnohokrát potvrzené fakty. Dnešní vìda nechce hlásat bludy jako její støedovìká kolegynì, a proto je velmi opatrná. Jestliže moderní vìda neuznává reinkarnaci (pøevtìlení), musí mne to nutnì pøesvìdèit, že reinkarnace neexistuje? Jestliže vìda neuznává pojem duše jako souèásti našeho pozemského života, myslíte si, že duše tím pádem opravdu není realitou? Nech to ètenáø ráèí zvážit sám. Jedno je však jisté. Informace byly a také budou pøedmìtem utajování. Vždy už biblický Mojžíš, nalezený v košíku a osvojený královnou, by nemìl pøístup do egyptských knihoven, k tajným poznatkùm tehdejšího svìta, kdyby ho našla a osvojila žena z prostého lidu. Už tehdy se dìlaly tajnosti s vìdìním. Informace mìly vždy moc a byly vždy peèlivì støeženy. Ani dnešní archivy BI, CIA nebo KGB nejsou bìžnì pøístupné. A ukrývají vìru nejedno zajímavé tajemství, hodné celosvìtového zveøejnìní. 8 Informace, zkušenost a vìda I dnes novodobí faraoni urèí, kdo mùže být tím dnešním Mojžíšem a smí nahlédnout. Š astlivec je potom pøísahou zavázaný k bezvýhradní mlèenlivosti. V pøípadì úniku informací se národùm a svìtu pøedkládají mistrovské dezinformace, popírání nebo hrobové mlèení. A tak se informace o U O, mimozemských civilizacích, o pùvodu èlovìka, vzniku vesmíru, pracnì nasbírané za peníze daòových poplatníkù, utajují ve prospìch hrstky vyvolených. Špièkoví vìdci v utajení pracují na projektech fantastického významu. Hitler tajil výrobu atomové bomby, technologii raket V-1, V-2. Nic platné, špionáž udìlala svoje. Potom tajili výrobu zbraní hromadného nièení Amerièané, Britové a po nich i tehdejší Sovìtský svaz. Podezírali jeden druhého, každý chtìl mít na protivníka silnìjší trumf. V roce 1947 zaèala éra létajících talíøù U O. Velmoci se navzájem podezíraly a obávaly se, že je to technologie superzbraní toho druhého. Sbírala se svìdectví o výskytu létajících talíøù, svìdkùm potom bylo doporuèeno mlèet o tom, co vidìli! Byly vytvoøeny specielní komise s rozsáhlými pravomocemi sbírat a vyhodnocovat informace o U O. Havarovaná U O byla podrobována výzkumùm na odhalení jejich zázraèného pohonu. Pøitom se všechno popíralo. Kosmonauti z USA i z Ruska byli svìdky støetnutí s U O bìhem letu. Zase pøišel zákaz zveøejòování a kosmonauti byli zavázáni mlèenlivostí. Americký kosmonaut Aldrin se po zážitku s U O stáhl do soukromí, stal se z nìho podivín, jak tvrdí jeho kolegové z NASA. Nìco jím otøáslo. Možná to, že nesmìl øíci pravdu o tom, co vidìl. Kdo ví? Mnoho svìdkù pøeletu èi pøistání U O v USA se divilo, že to, co pøed jejich oèima letìlo velmi nízko, zvláštnì svítilo a manévrovalo fantastickým zpùsobem, bylo po prozkoumání odborníky oznaèeno jako Venuše, kulový blesk nebo padající a v atmosféøe hoøící stupeò rakety. Zkrátka utajování, dezinformace, zahalování. Tak se to dìlalo vždy s informacemi a vìdomostmi. araoni všech dob se drželi hesla: všechno je 9

6 pro mne a nìco i pro ty druhé, jimž vládnu. Pojïme ale dále, buïme konkrétnìjší. Ve druhé kapitole se budeme zabývat nejrozšíøenìjší knihou na Zemi Biblí. Je to kniha hodná povšimnutí z každé strany. Nebudeme mít po ruce asi pùvodní Bibli, málo co pùvodního se zachovalo, a co se zachovalo, to je peèlivì zamknuté ve Vatikánu. Pus me se tedy do té Bible, která je dostupná, která je nám pøedkládaná. Bude to zajímavé. Mnoho vìcí nám v Bibli urèitì ušlo. BIBLE, KNIHA KNIH Nejrozšíøenìjší knihou na svìtì je bezpochyby Bible. Tato kniha je pozoruhodná z mnoha aspektù. Autora jako jeden z prvních upoutal ten fakt, že Bible je pro ètoucího laiky pomìrnì tìžko pochopitelná. Je v ní vsunuto mnoho vysvìtlivek, které mají zøejmì víckrát redigovaný text doplnit a vysvìtlit. Nabízí se vysvìtlení, že Bible byla pùvodnì napsána jako souvislé dílo s lehce pochopitelným významem. Dnes nelze už urèit, zda je Bible dílem jednoho, nebo více autorù. Kdyby tuto knihu dostal do rukou ztroskotanec na pustém ostrovu, který nikdy nic neslyšel o náboženství, asi by se køes anem nestal. Knihu by jednoduše nepochopil. Musel by mu teolog jako odborník vysvìtlit kopu vìcí, podat pøímo na lopatì. A to by náš ztroskotanec musel opravdu velmi chtít pochopit vysvìtlované. Zøejmì by mu jediné pøeètení Bible ani nestaèilo. Bible je psána rùznými styly, èeho si jazykovìdec urèitì všimne. Budí to dojem, že knihu skuteènì psalo více autorù. 10 Bible, kniha knih Spíš by bylo pøijatelnìjší vysvìtlení, že jedno dílo má jen jednoho autora, zatímco pøekladatelù, opisovaèù, cenzorù bylo více. Bible s jistotou nabádá ètenáøe k síle víry, modlitby a rozjímání. Vìøte, že všechno, oè v modlitbì prosíte, je Vám dané a budete to mít. Tolik citát. Všimnìte si zvláštní uspoøádání èasù, jimiž nás evangelista vyzývá k modlení: Vìøte nyní, hned, bez výhrad, že všechno, oè v modlitbì prosíte modlením tedy mùžeme prosit o cokoliv, je Vám dané už nyní, hned, a budete to mít vlastnit nìco potom. Poukazuje se tu zkrátka na význam a sílu modlitby. Vždy i sám Ježíš Kristus kázal: Klepte a bude Vám otevøeno, hledejte a najdete, proste a bude Vám dáno. Tato slova mají velmi hluboký význam. Chceš poznat, tak hledej, a když vytrváš, tak opravdu najdeš a poznáš. Málo si v životì uvìdomujeme pravdivost a sílu tìchto slov! Modlení ale není dùležité mechanické drmolení slov. Nejdùležitìjší je odpoutání se od reality i od sebe. Modlící se se musí naladit na zvláštní frekvenci. Jeho tìlo, nervy, aura i duše musejí dosáhnout zvláštní vibrace, kdy je modlitba pøijatá. Tady je bezpodmíneèná, bezvýhradná víra! Vždy Ježíš, když chtìl nìkoho uzdravit, se nejprve ptal: Vìøíš, že tak mohu uèinit? Jestliže dotyèný pochyboval nebo nevìøil, zázrak se nekonal. Víru nikomu není možné vnutit, k víøe se každý musí dopracovat sám! Vìøit v nìco musíme chtít jen my. Bible o víøe píše se samozøejmostí faktu. Pøi ètení Starého zákona si všimneme, že popisuje to, co bylo. Popisuje historii vzniku lidské bytosti. Doèteme se tu, kdo byl èí otec nebo syn a koho si vzal za ženu, kolik mìli dìtí. Starý zákon byl pro tehdejší lidi jakýmsi dìjepisem. Bùh, nebo nìkdo božský, mìl tehdy zájem na tom, aby lidé vìdìli, kdo jsou, odkud pocházejí. Bible obsahuje v pøirovnáních i praktické rady, jak se tøeba zachovat v rùzných situacích. Bible tehdejším lidem oznamovala i budoucnost. A narodí se Mesiáš a Vykupitel. Bude soudný den. To jsou kon- 11

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 3 Roèník VIII. Øíjen 2002 Nepøehlédnìte! 24. øíjna od 17.00 hod. v budovì AV na Národní tøídì (v místnosti 206) se bude po

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE

JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE ULICE V LONDÝNÌ pohle d n a luxusní obcho dní dùm - HARR OD S JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE Ètvrtého ledna 2014 jsme dostali zajímavé poselství skrze Marii Divine Mercy, kde stojí,

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z 11.1.2011) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kryon Kniha 2 Translation from the English language edition: Don t Think Like a Human! Channelled answers to basic questions Copyright 1994

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Zemìpisná olympiáda školní kolo V únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ /

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / ÚVAHY-J.MATOUŠEK, V.DVOØÁK / SPISOVNÁ ØEÈ TOHOTO KONCA / / STAVÌNÍ Z HLÍNY / ASTOLOGIE-M.KONÈITÍKOVÁ

Více

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM PRVNÍ LIST KORINTSKÝM DRUHÝ LIST KORINTSKÝM PRVNÍ LIST KORINTSKÝM Kapitola 1 (1. list) =Vstupní pozdrav a díkùvzdání 1,1-9= 1:Pavel, z vùle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes 2:církvi

Více

Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY. Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly. Autorka doplòku Dr.

Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY. Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly. Autorka doplòku Dr. Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly Autorka doplòku Dr. Evženie Klouèková Èást první ŽENA PØÍRODNÍ ÚVOD O ŽENÌ VŠEOBECNÌ Ve svìtle antropologicko-etnologického,

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2001 První sníh. Foto Ing. Petr Kokeš JAKÝ BYL ROK 2001 Není asi nic zvláštního na tom, že vždy s koncem kalendáøního roku, tou tradièní

Více

Richard David Bach. Racek

Richard David Bach. Racek Richard David Bach Racek I. Rozednilo se a svìží slunce zlatì pableskovalo po mírnì zvlnìném moøi. Míli od bøehu èeøila vodu rybáøská loï a vzduchem se nesl køik svolávající hejno k snídani. Nakonec se

Více

VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù

VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù 2. konference Človìk a média VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha - Vinoø 26. 4. 2003 STRANA 1 OBSAH Média jsme my, aneb od informací k in-formaci, Alexandra Ma k o vièk o vá...3 Násilí

Více

PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ

PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ NOVÁ DOBA PORODNÍ PØIROZENÝ POROD JAKO CESTA KE SPOLEÈNOSTI BEZ NÁSILÍ Pøipravujeme MEDITACE NÁVOD NA

Více

C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE

C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE OLOMOUC 1999 Vychází se souhlasem vyšších øeholních pøedstavených MATICE CYRILOMETODÌJSKÁ s. r. o. ISBN 80-7266-005-5 2 Mé sestøe 4 Janì

Více

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH Pùvod zla 29. Pùvod zla Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proè existuje zlo. Vidí, jak zlo pùsobí, jaké pøináší strašné následky - utrpení a zkázu -

Více