Být knězem církve v krizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Být knězem církve v krizi"

Transkript

1 Být knězem církve v krizi PATRICK ROYANNAIS 1. Mluvili jste o krizi? Získávat formaci v církvi, která je v krizi, tak znělo téma zasedání GFU 1 v srpnu Toto téma neztratilo nic ze své aktuality. Takřka denně jsem s touto krizí konfrontován, ať už při formaci budoucích kněží, nebo v životě kněží, a zvlášť ve svém vlastním. Samozřejmě je možné zakázat si o mluvit tom, že je církev v krizi. Protože si je jista příslibem věčného života, není tím, kdo je v krizi, ona, ale pouze společnost. Církvi by pak stačilo držet s rozhodností víry kormidlo své lodi a jejím posláním by bylo uklidňovat rozbouřený oceán světa, který ztratil záchytný bod. Můžeme však uvažovat o církvi bez světa a společnosti nebo proti nim? Není její loďka nesena oceánem světa, jehož otřesy otřásají nutně i církví? Můžeme samozřejmě mluvit o krizi dospívání a dívat se na situaci církve v našich starých křesťanských zemích jen jako na přechodný okamžik, slibující už jinou budoucnost. Ostatně jsou zde i viditelná znamení obrody, jako nárůst počtu katechumenů či věrohodné odhodlání tolika biřmovanců, o kterém svědčí jejich dopisy biskupům. Neodvažujeme se však již položit si otázku, co se děje s touto budoucností církve už pouhý rok od udělení iniciačních svátostí... Ještě větší váhu má argument, podle něhož je už tak dlouho církev v krizi, že to slovo ani není na místě. To, co žijeme, není krize, ale bud normální způsob života církve, nebo je tento život sám nevyhnutelně krizí, i kdyby tomu tak bylo jen kvůli tomu, že na sobě církev nese světu soud Ukřižovaného. Následující řádky souhlasí s tím, že je to dlouhodobý fenomén, ale nabízejí poněkud odlišná hodnocení. Nebudu se zde vracet k analýze krize 2, které už bylo dávno učiněno zadost. Někteří označují za příčinu této krize 70. léta; jsou to často neo-konzervativci, lidé naladění proti fenoménu šedesátého osmého roku, často plní nevraživosti vůči Druhému vatikánskému koncilu; jiní vidí problém v dlouhých letech odcizení církve a světa, počínaje Syllabem; koncil, stejně jako rok 68, pro ně představuje osvobození, které by mělo pokračovat. Těch, kdo chápou situaci církve podle modelu krize, ať je jejich analýza jakákoli, je tedy mnoho. Tato krize není dílem statistik či intelektuálních konstrukcí. Nikoli, křesťané a mezi nimi seminaristé i kněží ji zakoušejí dnes a denně. Pro kněze, vzhledem k nasazení celého jejich bytí v těsném vztahu k církevní instituci, nabírá krize existenciální rozměr, snad strašnější než pro ostatní pokřtěné. 1 Groupes de Formation Universitaires (Univerzitní kroužky vzdělávání) nabízejí studentům první cyklus semináře v návaznosti na jejich vysokoškolská studia a pravidelná setkávání (společné zamyšlení nad životem, duchovní doprovázení, intelektuální formace, zapojení v pastoraci) zejména v rámci Studentské misie (Mission Etudiante). Tato formace, zaštiťovaná francouzskou biskupskou konferencí a uznávaná příslušnou autoritou v Římě, trvá zhruba šest let. Zasedání během srpnového sjezdu umožňují seminaristům i těm, kdo je mají na starost, a dalším přizvaným diskutovat o tématu, které se těsně dotýká formace ke kněžství, studentského světa a křesťanského života 2 Z množství děl odkazuji zejména na knihy D. PELLETIER, La crise catholique, Payot, Paris 2002; J.-L. SOULETIE, La crise, una chance pour la foi, Editions de l Atelier, Paris 2002; na studii J. MOINGT, Actualité des ministéres, RSR 9O/2 (2002), s , která shrnuje a komentuje dvě díla: Des ministéres pour l Eglise, ed.j. DORE a M. VIDAL, Centurion, Cerf, Fleurus-Mame, Paris 2002 a H. SIMON, Libres ďetre prérres, Edition de l Atelier, Paris 2001.

2 2. Několik příkladů Seminaristé přerušují formaci, což je normální, ovšem nízký počet uchazečů o kněžský úřad tato přerušení občas velmi ztěžuje. Kněží opouštějí svůj úřad. To není nic nového, ovšem v situaci krize působí tyto odchody jako zběhnutí. Nejde o to soudit lidi, ale vyjádřit, co asi cítí ti, na něž to doléhá. Neopouštějí loď, do které teče? Účinek je o to ničivější, jedná-li se o kněze známého svým nasazením a svým mládím, který má na starosti důležité úřady (formaci kněží, práci se studenty atd.). To pak jako by se do lodi hrnula voda ze všech stran. 3 Musí tedy být člověk tradicionalista, aby vytrval? - takto odmítavým způsobem komentoval nedávno jeden člověk odchod jednoho kněze. Nesmíme si představovat, že všichni kněží, kteří zůstanou věrní svému povolání, jsou nutně křečovití staří mládenci, teologicky rigidní 4 atd. Můžeme zde však zaslechnout i bolest, která není až tak špatně vyjádřena, Vzpomínám si na slova jednoho seminaristy z prvního cyklu: Ještě že je tu Kristus! Byl si vědom náročného vztahu mezi kněžími a laiky, a snad ještě více obtíží se získáváním laiků, stejně jako kněží. Průměrný věk kněží - a zároveň i praktikujících - je o čtyřicet let vyšší než věk seminaristy či právě začínajícího kněze, který se tak v církvi setkává především s generací svých prarodičů! Tváří v tvář úpadku církevní sítě je jediná možnost vložit všechnu naději v Krista. To je na jednu stranu krásné, zároveň však tragicky dvojstranné! Je možné takto oddělovat Krista od jeho církve? Je možné počítat s podporou od Krista jinde než v jeho církvi? Nedávno jsem mluvil s člověkem pověřeným v diecézi formací seminaristů. Svou největší starost vidí v tom, jak probudit u seminaristů chuť k apoštolátu. Zájem o duchovní život mají a o upřímnosti tohoto zájmu není třeba pochybovat, i když se budou muset naučit většímu realismu, například bude třeba překročit již zmiňovaný protiklad Kristus-církev. Na slavení liturgie a svátostí velmi lpějí a často právě v duchovním životě a v prožívání liturgie objevili touhu po kněžství. Z řízení či organizace křesťanského společenství nemají strach, jsou připraveni převzít zodpovědnost za společenství, pokud ovšem společenství uzná jejich místo kněze, přičemž si mnozí stěžují na to, že tomu tak již není. Dožadují se navštěvování nemocných a zvlášť starých lidí jako nezbytné apoštolské služby, kterou podle nich kněží se svými přeplněnými diáři příliš často zanedbávají. Ale kam se poděl pohyb, touha, která vede k lásce ke společenství jako Tělu Kristovu, které budou snad jednoho dne pozdvihovat ve svých rukou? Jak je tomu s touto někdy radostnou, často soucitnou láskou ke všem mužům a ženám, kteří žijí na území farnosti, do které jsou vysláni? Styl předchozích řádků se někomu může zdát tendenční, někomu jinému zase tak přiléhavý, že se mu rovná jen pseudo-evidence jeho vlastního způsobu četby. Ať je tomu jakkoli, konstatování krize církve, včetně takového, které pouze klade vedle sebe příklady, je záhy konfrontováno s určitým postojem, s ideologií těch či oněch, s rozdílnými a někdy přímo protikladnými pojetími role církve v dnešním světě. Ani já se tomu nevyhnu. S ohledem na tuto skutečnost je třeba vyzdvihnout jeden vůbec ne nepodstatný rozměr krize: rozpory, někdy dokonce ideologické opozice v církvi. Každé království vnitřně rozdělené... Tuto potíž ještě umocňuje relativismus, převládající povšechně ve společnosti, 3 Srov. J-L. BLAISE, Etre prétre dans les conditions d aujourd hui, Des mninisteres pour 1 Eglise, s Čtyři části příspěvku jsou na zvány: Voda stoupá..., Vědí vůbec, že voda stoupá?, Zažíváte církev na pozadí smrti (H. de Lavalctte), Vzkříšení? 4 Nejde o to vymalovat obraz v co nejčernějších barvách, ale můžeme přece jen odkázat na knihu D. COZZENS, Le nouveau visage des prétres (2000), Bayard, Paris 2002

3 jímž jsou poznamenáni seminaristé, mladí kněží, ale i mnozí další. Na jedné straně si tedy projevy protiřečí, střetávají se, nacházejí oporu v tom či onom biskupovi či římském textu proti tomu, co navrhuje ten či onen biskup či jiná odpovědná osoba. Na druhou stranu, když jde o to vstoupit do diskuse, zdůrazňuje se, že každý má právo na vlastní názor, ale chtít jej prosazovat je příliš diktátorské. Relativismus pustoší i oblasti, o kterých jsme se domnívali, že jsou chráněny silnou dogmatickou vazbou. Toto rozdělení má často své kořeny ve společenských či politických štěpeních, jejichž roli bychom neměli podceňovat, právě dnes, kdy zohledňovat společenská prostředí při hodnocení pastoračních situací není zrovna v módě. Jako ilustrace se symbolickou platností, určující pro formaci budoucích kněží, nám může snadno posloužit mapa rozmístění seminářů ve Francii. Koncentrace seminářů v některých oblastech a jejich téměř úplná absence v jiných regionech v nás vzbuzuje pocit, že se biskupům nedaří dohodnout se na formaci budoucích kněží a že oni, jejichž posláním je společenství mezi jednotlivými církvemi, se neshodují v zásadních otázkách. 5 Jsou-li tyto rozpory zjevné i v rámci jednoho episkopátu 6 a v jednotlivých společenstvích, není divu, že to znejišťuje a ztěžuje přípravu na řeholní život nebo kněžství. 3. Dva návrhy Tváří v tvář krizi církve se tedy setkáváme s mnoha různými, i protikladnými názory. Některé strategie, jak z ní vystoupit, se rýsují celkem jasně. Zastavím se u dvou. Samozřejmě si od nich zachovám určitý odstup, protože kritický tón analýzy může snadno sklouznout k souzení. 7 Chtěl bych zdůraznit, že můj článek nemá zpochybňovat opodstatněnost nových řešení v naší církvi. Svobodné sdružování Božích dětí je vzácná hodnota a jeho dějiny vykazují velké bohatství. Rozmanitost je vždycky příležitostí. Jisté je, že mnozí nacházejí v těchto řešeních autentický způsob, jak být učedníkem. Mám však, jak ještě ukážu, pochybnosti o tom, že by bylo možné vyjít z krize jen novým uspořádáním či proměnou pastorace. Domnívám se naopak, že se momentálně nacházíme v situaci krize proto, že se v současné kultuře - jako možná v každé jiné kultuře, nás zde ale zajímá ta po slední - evangelium a společnost vzájemně uvádějí do krize. Pro novou evangelizaci a nové komunity je kritika církve ze 70. let v podstatě vyřešená, ovšem hluboce tradiční podklad nabízených řešení, zejména jejich antropologická a teologická udržitelnost, jsou často na pováženou. Připouštím, že našim křesťanským komunitám často chybí bratrský duch. Jak často sedíme ve společenství vedle někoho, o kom nic nevíme a kdo nic neví o nás? 5 Mám dojem, že Jan Pavel II. ve svém projevu k biskupům ze západních provincií Francie při návštěvě ad limina vyzývá k větší soudržnosti právě ve vztahu k problematice seminářů. Tento projev také zdůrazňuje, že interdiecézní seminaristé vyjadřují diskrétně a účinně shodu mezi biskupy. 6 Mohli bychom připomenout ně kolik událostí podzimu 2006: špatně načasované vystoupení avignonského arcibiskupa k problému katolického školství a reakci jeho spolubratrů, kteří v téže chvíli toto téma zpracovávali. Krátce předtím návrhy motu proprio o možnosti sloužit mši podle misálu z roku 1962 a známou reakci arcibiskupa z Bordeaux, předsedy biskupské konference. Dále tu byla aféra kolem postoje k bioctické problematice v téléthonu (televizním maratonu) v toulonské diecézi, na niž navázalo pařížské arcibiskupství. Nemůžeme zejména tuto poslední věc chápat jako strategii radikalizace katolické pozice, jakoby násilím vnucované křesťanům? 7 V řečtině se pro kritizování a souzení používá totéž slovo jako pro krizi

4 Ano, nové komunity skutečně uspěly v tom, čím jsou: společenstvími. 8 A to se stává opravdu naléhavým úkolem v době, kdy se sociální vztahy v naší společnosti rozpadají. Našly prostředky, jak pomoci lidem k modlitbě. 9 Posíleny touto dvojí zkušeností, zkušeností společenství a zkušeností modlitby, s výhodou své novosti shromažďují nové komunity lidi všech věkových kategorií, takže jejich věková pyramida vzbuzuje u leckoho závist. Ale to, v čem jsou úspěšné, není řešení krize, protože důvodem krize není na prvním místě špatná pastorace. K tomu, abychom se dostali z krize, nestačí změnit pastoraci. 10 Pokud jde o evangelizaci, ta je z definice vždy nová. 11 S hlásáním evangelia je třeba začínat stále znovu a vychovatel ví, že na tomto díle, které je třeba neustále obnovovat, není nic beznadějného. Novost evangelizace je táž jako provždy neslýchaná novost evangelia. Tato novost je tedy od počátku církve značně stará! 12 To, co jsem pochopil z nové evangelizace, spočívá v explicitním hlásání evangelia. Ale existovala kdy evangelizace, která nedospěla toho či onoho dne k explicitnímu ve jménu Ježíše, jediného, skrze něhož máme být spaseni? Evangelium není záležitost sdělování. Evangelizaci nebrání na prvním místě nedostatek komunikace - to, že by církev selhávala v práci s novými médii - protože evangelium se ohlašuje jako tajemství lásky. Je třeba milovat, totiž souhlasit s tím, aby druhý byl šťastný z toho, že dává. Jestliže je evangelium opravdu tím nejkrásnějším dárkem, který můžeme dát našim bratřím, může být darováno jedině ve sdílení lásky. Evangelium hlásáme jedině tak, že milujeme. Evangelium Boží, Ježíš Kristus, milovalo svět až do krajnosti. Nejde o reklamní kampaň, která nadělá z našich bratří křesťany. Nejde ani o svědectví v dnešním smyslu, už vůbec ne o mučednictví, ale o osobitou výpověď zkušenosti, která bude ztotožněna s přítomností Boží jako dvě a dvě jsou čtyři. Písmo je v tomto ohledu diskrétnější, s Bohem se člověk setkává ve snu nebo si to uvědomuje až zpětně. Setkání s Bohem nikdy není podáno jako reportáž nebo jako popis. Písmo předkládá vyznání víry, nikoli demonstraci síly. Svědectví - vrchol slabosti! - slabost víry či tyranie pocitů a emocí? Neriskujeme, že uděláme z evangelizace reality-show? K vidění je i druhá, ne nutně protichůdná strategie: strategie zanoření se do vlastní identity. Je pochopitelná čistě sociologickými nástroji a není třeba se u ní dlouho zdržovat. 13 To, že někdo může vidět původ krize v tom, že křesťané sami dali stranou evangelium, vychází ze soudu, který nemá žádnou úctu ke generacím křesťanů, které musely hledat nové 8 8. Měli bychom zde po znamenat, že v církvi existují různé formy společenství a že idealizace jednoho modelu, například monastického, brání vidět, co z bratrství křesťanského společenství vyjadřují jiné, méně výrazné formy. Mohli bychom mluvit o formačním společenství, jímž je seminář, o farních společenstvích. 9 K některým prostředkům, které mají vést k modlitbě, zvlášť k teologii unylých meditací a překvapivě útěšnému, často sladkobolnému hudebnímu stylu, mám značné výhrady. Ačkoli nejde o nějaké definitivní překážky, protože se nikdy nebudeme umět správně modlit, pastorace a katecheze se nemohou vzdát své výchovné role. 10 Nejde o to hájit jeden typ pastorace před jiným, ale o to hledat vhodnou pastoraci ve vztahu k samotným příčinám krize 11 Jan Pavel II. to během 25 let svého pontifikátu neustále zdůrazňoval, zvlášť staré křesťanské Evropě 12 Jediné, co je zde paradoxní, je paradox evangelia a přikázání našeho Pána: Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píšu přikázání nové. 1Jan 2, s Nedomnívám se však, jak to zde také rozvíjím, že by se krize povolání dala vysvětlit tím, že nám nebylo předkládáno evangelium (cit. tamtéž, předmluva Mgr. Marcuse, s. 8) Požadavek identity může být chápán i psychologicky: nemůžeme na sobě pracovat, aniž bychom věděli, kým jsme. Protože je opravdu zjevné, že došlo k přetržení tradice předávání křesťanství, bylo by třeba nastolit správnou strategii, jak si ji znovu osvojit. To je strukturní tematika analýzy H. SIMONA, op. cit. s Nedomnívám se však, jak to zde také rozvíjím, že by se krize povolání dala vysvětlit tím, že nám nebylo předkládáno evangelium (cit. tamtéž, předmluva Mgr. Marcuse, s. 8).

5 způsoby, jak být křesťany. Jistěže se svými omezenostmi, ale i tyto pokusy byly zastávkami ve štafetě předávání evangelia. V obou případech je jako bolestivé a problematické vnímáno minoritní postavení církve. 14 Když jsou ve třídě na gymnáziu jenom dva věřící, není jednoduché žít z víry. Pomůžeme těmto mladým křesťanům výše popsanými reakcemi, aby zůstali učedníky Krista, nebo dokonce aby mohli uvažovat o povolání v církvi? a třetí Zkrátka, utvrzování křesťanského dogmatu a zviditelňování křesťanské identity nejsou řešení pro krizi církve, jestliže, jak ještě jednou zdůrazňuji, krize není na prvním místě spojena s určitým typem pastorace, ale se stavem vzájemné krize, kterou u sebe vzájemně vyvolává současná společnost a evangelium. Jestliže je naše společnost čím dál bohatší a nechává zbytek planety čím dál tím chudší, pak evangelijní nemožnost, aby velbloud prošel uchem jehly, nikdy neplatila tolik jako dnes. Evangelium je společností uváděno do krize, protože v našem světě zakoušíme, že lidé mohou žít velmi dobře bez Boha. Mezi našimi přáteli, mezi těmi, které máme rádi, v našich rodinách žijí mnozí dobře i bez Krista. 15 Nemůžeme je již nálepkovat jako nepřátele pravdy, lidi, kteří žijí v omylu nebo nepoctivě. Společnost je uváděna do krize evangeliem, což je pro ně bezpochyby paradoxní příležitostí. Evangelium se zdá být vydáno své nemístnosti. 16 Christianizace společnosti mohla vyvolat dojem, že evangeliu se jednou provždy podařilo proniknout celou kulturu. Byla to iluze. Hříšná iluze - protože jak bychom si mohli myslet, že evangelium zůstává ještě samo sebou, jestliže už nevyvolává krizi? Je Kristus ještě Pánem, není-li scandalon, 17 kámen úrazu a skála pádu, kámen, který stavitelé zavrhli? Jistěže je také kamenem nárožním, ale kamenem Království, které neustále přichází. Můžeme si představit formaci budoucích kněží a kněžský život jinak než v nových komunitách - které, jak se zdá, zatím nepřebírají úřad diecézních kněží -nebo jinak než uzavření se do vlastní identity? 18 Jak žít dobře život kněze, diecézního kněze, v této církvi, která žije na pozadí smrti? A jak, což je ještě podstatnější, žít v této církvi jako křesťané? Například knihy A. Roueta otevírají určité cesty. La chance d un christianisme fragile (Výhoda křehkého křesťanství) 14 Církev se všude stala více či méně církví diaspory v moderním světě, a tuto situaci diaspory, která je její běžnou situací, (...) má církev poslušně přijmout jako dějinný okamžik, který pro ni připravil Pán. V určitém smyslu je tato situace přiměřenější tomu, čím církev je, než situace, ve které se církev a společnost překrývají. Z této perspektivy představuje středověk spíš výjimku než normu a pravidlo. W KASPER, La théologie et l Eglise, Cerf, Paris 1990, s To není nic nového. Již kněží deportovaní STO (Service du Travail Obligatoire, totálně nasazení za Hitlera) zažili podobnou zkušenost při setkání se svými komunistickými kolegy, v nichž odhalili s ohromením, které nám dnes připadá naivní, přímé a poctivé lidi. Možnost být člověkem bez Boha rozvíjí z teologického hlediska a z hlediska učení církve E.JÜNGELv knize Dieu mystere monde, Fondement de la théologie du crucifie dans le débat entre thésime et athéisme (1977), Cerf, Paris Mohli bychom se ptát po důvodech toho, že toto konstatování, když je otevřeně formulováno, ještě překvapuje: člověk může žít dobře bez Boha, není méně člověkem, nevěří-li v Boha.. 16 Ježíš cituje proroka Izaiáše - u synoptiků v kontextu podobenství (Mk 4,12), u Jana v kontextu znamení (12,40): Oslepil jim oči a zatvrdil jim srdce, takže neuvidí očima a srdcem nepochopí, neobrátí se a já je neuzdravím! 17 Srov. Řím 9,33; Gal 5,11; lpetr 2,8 18 Existují ijiné představy (funkcionář, Poslední Mohykán, Zorro či Don Quijotte), ale je zřejmé, že nemohou obstát, že se nemohou stát základem celého života. 19. A. ROUET, La chance d un christianismej5 Bayard, Paris Uvedu zde, s dovolením, i vlastní text: M. de Certeau, l anthropologie du croire et la théologie de ia faiblesse de croire, RSR 91/4 (2003), s

6 není příležitostný spis, který by měl za úkol uklidnit krásnými slovy, ale znovuuvedení do jádra víry a její křehkosti. 19 Slabost je podmínkou možnosti evangelia, protože je tím, co si Bůh vyvolil (srov. 1 Kor 1,27). Jakkoli jsme odhodlaní hlásat vzkříšení, není možné obejít se bez kříže. Domnívám se, že celý úkol formace budoucích kněží, všechna práce kněží v křesťanských společenstvích, práce všech, kdo pracují v církvi na tom, aby posílili víru svých bratří nebo aby víru nabídli, spočívá v nezbytnosti lásky k této slabé církvi. Jak se naučit milovat tuto slabou církev, aniž bychom sklouzli k miserabilismu? Jak obdivovat krásu slabosti, aniž bychom padli do rány nietzschovské kritice proměny hodnot? 20 Jak objevit to, co nás život neustále učí: že právě tehdy, když jsme slabí, jsme silní? Boží evangelium je dobrá zpráva pro tento svět, ne jako úspěch americké nadprodukce, ale jako krása přátelství, lásky. Pozvání, to znamená povolání, k určité evangelijní radikalitě nebo přinejmenším k přilnutí k evangeliu proti úspěšným modelům světa. Rozumějte dobře, nejde o to klást proti sobě evangelium a svět. Jde o to odhalit, co ideál všemocného úspěchu staví jako smysl člověka a civilizace. Jde o to zpochybnit model úspěšnosti, který zasahuje i náš křesťanský život. 21 Je třeba odhalit tuto iluzi, vyhlásit válku modlám. Nietzsche by se pak možná nenacházel na té straně barikády, kde bychom čekali. Mnoho seminaristů, pocházejících z nezávislých prostředí, má představu úspěšnosti formovanou prostředím, z něhož vzešlo. V tomto kontextu nemá kněžství patřičnou vážnost. Když jsem tyto své postřehy sděloval paní Balmary, pověděla mi následující anekdotu. No to excell is forbidden, dočetl se Jean Vanier na jednom kanadském college, kam přijel přednášet. Co na to mohl říct, on, který strávil celý svůj život s lidmi, kteří nemohli excelovat? Když člověk vyroste, má tendenci číst jako vy nebo já knihy jako: Jaksi získat přátele, Uspět v životě či Překonat ostych. (...) Mnoho lidí si dnes myslí, že našlo smysl svého života (nebo aspoň udržují tuto iluzi), ale když se jich zeptám, většinou mi nejsou schopní přesně vysvětlit, jaký smysl je míněn. 22 (...) Musím se opravit. Říci, že chybí smysl života, neznamená, že život nemá smysl. Ale na otázku, jaký je smysl života, nenacházíme odpověď. Můžu jak chci hledat po kapsách, nemám u sebe žádný papír, který by dokazoval smysl mého života. Možná s výjimkou studené noci zapomnění. Zmrzlé papíry. 23 Již jsem zmínil, že mluvit o slabosti evangelia a církve neznamená stavět proti sobě Krista a církev. Existují ovšem způsoby, v tomto ohledu úplně protikladné, jak prožívat eucharistii bez církve, která je zde přitom přítomna ve shromážděném společenství. Otec Jourjon zachytil komentář děkana Jouassarda k de Lubacově knize Corpus mysticum: Teď už nemohu po přijímání vzdávat díky se zavřenýma očima a tváří skrytou v dlaních. Tělem Kristovým je také společenství, v němž sloužím mši. Jestliže je slavení eucharistie zdrojem 19 A. ROUET, La chance d un christianisme fragile Bayard, Paris Uvedu zde, s dovolením, i vlastní text: M. de Certeau, l anthropologie du croire et la théologie de la faiblesse de croire, RSR 91/4 (2003), s Srov. např. E NIETZSCHE, Genealogie morálky, I, 13: jestliže si utlačení, ušlápnutí, znásilnění z pomstychtivé lstivosti své bezmoci říkají: Buďme jiní, než jsou zlí, totiž dobří! (...) neznamená to nic než: My, slabí, jsme prostě slabí; je dobré, jestliže nečiníme nic, k čemu nemáme dost sil. Ale tato trpká realita (...) se oděla do skvostného hávu odříkavé, tiché, trpělivé ctnosti, jako by snad sama slabost slabocha (...) byla dobrovolným výkonem, čímsi chtěným, čímsi zvoleným, činem, zásluhou. Český překlad Věra Koubová, in: F. NIETZSCHE, Genealogie morálky Aurora Praha 2002,s Přednedávnem jeden mladý biřmovanec z maturitního ročníku označil za čiré bláznovství chtít následovat Krista: jaký model úspěšnosti nabízí? Umřít ve třiatřicíti? Ze strany tohoto mladého člověka, ostatně velmi angažovaného ve víře, určitě nešlo o provokaci. 22 Byl by Platón řekl něco jiného? 23 F. BOYER, Patraque, POL, Paris 2006, s. 37, 18, 22. Na našich nočních stolcích by určitě neměla chybět druhá kapitola knihy Kazatel: Shledal jsem, že moudrost nese víc užitku než pomatenost, jako světlo dává větší užitek než tma. Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě. Avšak i to jsem poznal, že týž úděl potká oba dva. V srdci jsem si řekl: Co potkává hlupáka, potká i mne. Nač jsem tedy byl tak nadmíru moudrý? A v srdci jsem usoudil, že i to je pomíjivost.

7 křesťanského života a jeho vrcholem, pak tato poznámka není nikterak okrajová. Láska k církvi v její slabosti prochází také napravením určitých druhů eucharistické zbožnosti. Podobně jako ostatní věci, ani vlna eucharistických adorací nepřinese řešení, protože nejde o projekt, v němž bychom měli uspět, ať už jde o život nebo obrácení národů, ale o to projít bytím - opportet transire, jak říkal Mistr Eckhart. Spíš je to poslání, které nás střeží, než že bychom my byli jeho strážci. Často, aniž by si toho byli vědomi, jsou to lidé, kdo nás udržuje ve věrnosti Kristu. Není Krista bez jeho těla. Jak pomoci objevit tuto lásku ke společenství, tuto lásku k církvi, slabé v její službě lidskému společenství? Když dojde na prostředky, ukazuje se nemožnost - protože jak naučit milovat? Žádný úspěch není zaručen, a je to úplně normální, protože jde o lásku, o lásku ke Kristu, o lásku k církvi. Dobře víme, že uvedení do apoštolské práce nestačí, protože může mít za následek opačné reakce, které oddělují, nebo dokonce staví proti sobě Krista a církev. Bylo by zapotřebí historické práce, která by zpracovala misijní činnost v naší zemi za poslední století, abychom mohli pochopit, k čemu došlo. Ale ani to nestačí. Ostatně, neučíme se milovat tak, že milujeme? Takže jeden z úkolů, který dnes stojí před těmi, kdo mají na starosti formaci seminaristů - stejně jako kněží a vůbec všech křesťanů - je nadchnout pro lásku k církvi. Milovat církev, která je nám daná, tak jak je, s jejími omezenostmi, zraněními, ale také s její krásou. Naučit se v ní vidět na prvním místě milost. Jako dospělí, to znamená bez chvastounství a bez zoufalství. 5. Dvě teologie kněžské služby Zdá se mi také, že je třeba rozvíjet teologii a křesťanskou praxi svátostného rozměru církve. Ani úspěšnost, ani efektivita totiž nemohou být tím, oč v evangelizaci jde, stejně jako také pochopitelně nejde o vyhledávání neefektivnosti jako důkazu evangelijního charakteru misie. Měli bychom opustit kauzalistickou teologii a obrátit se k teologii a praxi svátostí. Evangelium není ani nezbytné, ani zbytné. To naše technicistní inteligence nechce pochopit. Binární systematizace informatiky nám to neumožňuje myslet. Evangelium nepřichází na konci naše ho života jako jeho završení. Ještě jednou zdůrazňuji, můžeme být úplně klidně člověkem a prostě nevěřit. Evangelium nezavršuje naše bytí tak, že by dalo smysl všem otázkám, které zůstaly bez odpovědi. Evangelium nemá vlastní slova, nemá ani vlastní gramatiku. Půjčuje si slova z běžného života. Je třeba, aby naše životy, včetně absence smyslu zla a absurdity, měly smysl, aby v našich životech mohl najít vyjádření jiný život. Evangelium je celé podobenstvím. Tedy ani historický popis, ani pouhá alegorie. Jeho obsahem je originální skutečnost, kterou popis neumí zachytit a jíž nemůže stačit alegorie. Evangelium je vyznání víry, proto mluví v podobenstvích. Podmínkou hlásání evangelia Ukřižovaného je uznat tento pravdivý status: status vyznání víry, nikoli popis uchopitelný jako důkaz, ani účinek smyslu jako v mýtu či pohádce. Nevím, jestli je toto hlásání poklidné; ale Golgota určitě nebyla místem odpočinku, ani pro ty, kdo spali. Ale vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Poslední koncil vyzdvihuje výsostnou důstojnost křestního kněžství a ukazuje, že ke svatosti není nutné být knězem. To již bylo řečeno dříve: během staletí se v církvi proměnily modely svatosti: po mučedníkovi a řeholníkovi, od 16. století do Druhého vatikánského koncilu, je nejčastější figurou svatosti kněžství. Že tomu tak již nemůže nadále být, je dnes tak zřejmé, že se již těžko hledá, k čemu je být knězem, chybí tu nová teologie kněžství. Je jasné, že krize církve se zdá být dvojnásobná pro kněze a pro ty, kdo se na kněžství připravují.

8 Ve světle koncilních textů můžeme kněžství chápat jako tři munera: vést, učit, posvěcovat. 24 Takto se kněží jeví jako pastýři, hlavy společenství. Mohli bychom na jednu stranu poznamenat, že jakkoli tato funkcionalistická definice poslání kněží udržuje určitý odstup k jejich konkrétním činnostem, přece zůstává spojena s určitou představou výkonnosti, která je v posledku málo svátostná. Kromě toho představit povolání kněze jako pastýře s sebou nese mnoho otázek. 25 Měli bychom si připomenout, že ani v biblické tradici, ani u církevních Otců nebyli kněží nikdy nazýváni pastýři. Zdá se, že Nový zákon dělá vše pro to, aby vyhradil pojem pastýře pro Krista, a u církevních otců jsou pastýři biskupové. Je pravda, že Petrovi Ježíš říká: Pas mé ovce. Chápeme, že jde o metaforu. Máme ji chápat jako metaforu odpovědnosti organizačního typu či instituční autoritu? To není tak jisté. Za prvé Petr není nikdy nazván pastýřem 26, za druhé je zřejmé, že je učedníkem stejně jako ostatní: povolaný k tornu, aby poznával hlas dobrého pastýře. Nevidím ani nic, co by opravňovalo vyhradit tento text pro jednu kategorii křesťanů, totiž vysvěcených kněží. Není udržitelné, aby některé verše byly jakoby vyhrazeny pro určité křesťany. Kromě toho: není model kněze jako šéfa společenství svázán s určitým do konkrétní doby zasazeným životním stylem konkrétní církve, který možná přestává být aktuální? Zkušenost kněží z různých hnutí alespoň ukazuje, že je možné žít kněžství jinak než jako šéf či představený společenství. Jiným způsobem, který se od předešlého výslovně liší, můžeme chápat kněžství jako Boží volbu. 27 Je to Boží volba, nikoli funkce, co ze mě dělá kněze, zdarma dané povolání. Přidržím se nefunkcionalistického rázu této teologie kněžské služby, ale ve dvou bodech bych byl zdrženlivější. Na jedné straně taková teologie umožňuje oproti poslednímu koncilu nově myslet kněze jako jednotlivce, a ne jen kněze jakož to presbyterium. Na druhé straně se domnívám, že Bůh má na práci jiné věci než volat mě ke kněžství, že Bůh má na práci jiné věci než organizovat svou církev. Církev je organizovaná ve věrnosti svému Pánu k tomu, aby byla věrná svému Pánu nikoliv lineárním vývoji, a uvažujeme-li o otázce kněžství, nemůžeme obejít její roli prostředníka. 28 Teologie Boží volby obchází prostřednictví církve a riskuje arbitrárnost milosti: umožňuje založit oprávněnost oddělení Krista a církve. Mohla by nás zarazit inflace teologie subjektivního povolání, k níž dochází i u biskupů, zatímco ještě Pius XI. hájil objektivní povolání. 29 Vidím zde čím dál silnější kontaminaci teologie a spirituality současným individualismem, který přitom tíž preláti tolik pranýřují. 24 Viz např. Les prétres diocésains, leur ministére et son avenir cn France (Diecézní kněží, jejich služba a její budoucnost ve Francii), Bureau d Etudes et de Recherche de la Compagnie des Prétres de Saint-Sulpice, Provincc de France, Documents Episcopat, 4-5 (březen 1999) Pokud se nemýlím, musel Jan Pavel II. pro titul své apoštolské exhortace Pastores dabo vobis sáhnout do Starého zákona, což je jistě po chopitelné, ovšem přece jen zvláštní, mluvíme-li o těch, kdo nejsou hiereus (sacerdotes), ale presb starší nové smlouvy. 26 V 21. kapitole Janova evangelia není užito podstatného jména pastýř. Na začátku evangelia je Petr rybář a v metafoře uvedené v textu se stává rybářem lidí. Ale o kněžích se neříká nikdy, že jsou rybáři! Jak by tedy mohlo označovat službu kněží podstatné jméno pastýř, kterého nebylo pro Petra nikdy užito! 27 Viz např. J-M. LUSTIGER, Les pretres que Dien donne (Kněží, které dává Bůh), DDB, Paris Nebyla-li modernistická krize k ničemu, víme, že Ježíš neustanovil svátost kněžství, ačkoli služba kněží není pochopitelně v rozporu s tím, co Ježíš říká o Božím království, když právě tato služba umožňuje z království Božího účinně žít. Z historického a exegetického hlediska viz C. PERROT, Apres Jésus, le ministere chez les premiers chrétiens (Po Ježíšovi, kněžská služba u prvních křesťanů), Editions de l Atelier, Paris Kromě toho by bylo na místě se ptát, co znamená Boží povolání pro každého. Nezdá se mi, že by slovník povolání umožňoval domnívat se, že Bůh má s mým životním stavem jasný záměr. Bůh povolává k životu ním, což je možné uskutečnit různým způsobem. Tento slovník ukazuje první místo Boha, který si nás první zamiloval, a volba životního stavu, to, že přijmeme stát se členem presbyteria, přichází vždy až potom, jako odpověď. 29 K tomu viz článek o povolání (vocation) ve slovníku spirituality: Dictionnaire de spiritualité Beauchesne, Paris a M. VIDAL, De l usage du terme vocation, Jeunes é vocations, 102 (2001), s Spécificités de la vocation des prétres, Pre tresdiocésains, 1380 (říjen 2000), s

9 6. Kněžská služba není nezbytná Kdyby bylo na mně, abych navrhl řešení, vrátil bych se ke svému staršímu článku. 30 Je třeba překročit úvahy o nezbytnosti kněží, otázky typu: K čemu je kněz dobrý? Abychom z nich rozhodně vystoupili, mám vždycky chuť odpovědět K ničemu! Neexistují snad křesťané, kteří žijí svou víru věrohodně bez kněží? Význam kněžské služby je sakramentální. Ani nezbytný, ani fakultativní. V církevním společenství jsou muži (prozatím výhradně), kteří nejsou k ničemu. Všichni mohou dělat to, co dělají. 31 A právě tím, že nejsou nezbytní, vyjadřují něco naprosto neodmyslitelného: církev je odpovědí na svolání Pánem. Samozřejmě to dávno víme, stejně jako víme, že nás Bůh miluje, ale nebrání to tomu, aby to bylo prohlášeno při křtu, a tato proklamace dokonce uskutečňuje, co říká, tak jako láska, kterou si vyjadřují manželé, buduje jejich lásku. Kněžská služba vyjadřuje církev jako svolané společenství a umožňuje jí to žít, i když to tam či onde může být prožíváno jinak. V kněžství je obsaženo to, že svým způsobem není nezbytné vzhledem k tomu, jak je chápána efektivita v moderním světě, čehož obětí jsou i křesťané se svými přeplněnými diáři. Stejně jako ostatní jsou i oni nespokojení ze svého převráceného týdne a pořádají i svůj víkend podle frenetického rytmu týdne, a podobně vychovávají i své děti. Z tohoto hlediska se mi přeplněné kalendáře kněží zdají být špatným svědectvím. Všichni křesťané mohou svědčit o této zbytnosti. Kněžství ji vepisuje do samotného ustavení církve, která takto není cestou k úspěšnosti v tom smyslu, v jakém jsem naznačil výše. 32 Měli bychom říci Ano nedostatku, i když je to bolestné, i když to není v módě. Nebýt vším a nemoci se z toho uzdravit, především žádným osobním rozvojem, protože to, o co jde, nejsou drobné radosti světa, první či poslední doušek piva, hedonismus zúžený na to, jak omezené jsou možnosti. Souhlasit s žitím na dluh, být dlužníkem. Odpusť nám naše dluhy, ne proto, abychom si s tebou byli kvit, aby se na to už nemusela přivést řeč, ale proto, abychom mohli žít na dluh, aniž by nás to zdrtilo, aby život na dluh byl naším pozvednutím. Nekonečnost či možná jen nevyjádřitelnost touhy otevírá nedostatek a určuje jeho rozměry a jeho bolest. Nemusíme ani říkat, že zde nachází své opodstatnění kněžský celibát, ačkoli církevní praxe zná a uznává také možnost kněžského sňatku a založení rodiny. 33 Právě toto by měl být skutečně úspěšný život. Souhlasit s Prozřetelností. Přijmout, že Bůh dává, znamená vztáhnout ruce jako žebrák, ať je den jak chce těžký, aniž bychom si dělali starost o zítřek, ne z lehkomyslnosti, ale protože mana se uchovává jedině na sabat. Prozřetelnost, která nás osvobozuje od starosti o to, zda je náš život úspěšný, ale vyzývá nás k tomu, abychom se vydávali v tom, co přichází, protože v jejích očích v žádném případě není nic ztraceno. Vepsat tuto zkušenost do samotné struktury církve, ze stejného titulu jako službu diakonátu a biskupské otcovství, právě to může načrtnout rysy jedné teologie kněžství. Je-li tomu tak, je krize církve pro kněze a budoucí kněze tvrdá: jsou povolání ke slabosti, neslouží ničemu... pokud ovšem nevěří v účinnost svátostí, která uskutečňuje to, co slaví. Tato chudoba vzhledem k nezbytnosti je neodmyslitelným bohatstvím života církve. 30 Spécificités de la vocation des prétres, Pretres diocésains, 1380 (říjen 2000), s Vysluhování svátostí není pochopitelně to, co dělají, ale je zdrojem toho, čím jsou. 32 Což není model úspěšnosti církve popsán v Dostojevského legendě o Velkém inkvizitorovi? 33 Právě uvnitř katolické církve je možné, aby se kněží oženili: není tře ba mluvit nejdřív o konvertitech z anglikánské církve nebo z protestantismu, ale obecněji o východních ritech.

10 Je rozumné chtít vysvětlit smysl kněžské služby a klást takový důraz na to, že nejsou k ničemu? Tento výrok je samozřejmě hyperbolický, jde mi jen o to, vyjít z logiky nutnosti, ukázat její marnost. Zároveň jej chci podržet jako výraz slabosti evangelia a církve, zdroje kněžství. Myslím na přeplněné diáře kněží, které nemohu nechápat jako důkaz užitečnosti. Myslím na jejich humanitární štědrost, která má rovněž sloužit tomu, aby se jejich služba ukázala jako společensky užitečná, jako psychologická pomoc atd. Ne, pro slabost evangelia a církve neukazuje nic význam kněžské služby, i když ji samozřejmě umožňuje žít mnoho aktivit. Ačkoli nám i lidské úspěchy umožňují žít, evangelizace by se neměla směšovat s humanistickým projektem, ačkoli nemůžeme evangelizovat, aniž bychom humanizovali. 34 Avšak tváří v tvář lidskému neúspěchu - nemoci, smrti, hříchu a nenávisti - je tak často nemožné dostat se z toho, najít řešení, uspět. Lidský život má tak málokdy happy end, a ani vzkříšení nelze chápat jako tento typ šťastného konce. Prázdný hrob je antipodem holywoodských komedií. Nemá kněžská služba dost smyslu pro to, aby jí člověk věnoval život, právě ve své bezmocnosti a právě skrze ni, ve jménu křehkosti evangelia a církve, která nalézá své vyjádření jedině jako podobenství ve slabosti lidského života? Ze společenství církve, shromáždění silnějšího než rozptýlení hříchu a smrti, společenství svolané ho ke spáse, a ze služby tomuto společenství je třeba kněžskou službu chápat. Svátost svolání, nijak užitečná, pouze svátost. Proč nemluvit o tom, že je kněžská služba zdarma daná, a klást takový důraz na to, že není nutná? Jistě ze studu. Kdo z nás kněží, kdo z nás může veřejně napsat, svěřit jinak než jako důvěrnost, čemu se odevzdává bez nároku na odměnu? Jak neklopýtnout o hřích, který protiřečí tomu, co chceme žít? Výraz zdarma dané nadto patří do zbožného slovníku, k němuž nemám důvěru, protože tento slovník nic nevysvětluje. Příliš často se domníváme, že jsme něco vysvětlili, a přitom jen označujeme to, co se nedá vysvětlit. To se může snadno stát slovem zakrývajícím bídu. Myslím, že jsem dal přednost tomuto nebýt užitečným jako ozvěně evangelia, které mluví ke všem učedníkům, ale také k těm, kteří jsou kněžími, jako o služebnících neužitečných. 35 Tato zbytnost, zbytnost milosti, 36 je nepostradatelná a zaslouží, aby jí bylo slouženo v kněžství. Konečně, nenařizuje nám tento důraz na prvenství svátostí radikalitu slabosti proto, abychom i přes historické konstatování u kořene odřízli zneužívání moci klérem, který tvrdí, že ví, a proto může řídit církev bez svých bratří a někdy i proti nim? Bulletin ET (časopis Evropské společnosti pro katolickou teologii 2/2006 Přeložila Klára Jelínková. Autor je kněz a profesor působící na Katolické univerzitě v Lyonu. TT 2/ Srov. H. SIMON, op cit. s. 29: Budeme-li jednostranně dokazovat význam zasvěceného života její viditelnou službou společnosti, nutně dospějeme k těmto posunům, totiž znovu zahrnutí těchto služeb pod zodpovědnost státu či různých asociací, a tedy posun církevních rekrutů pro tyto úkoly k civilní společnosti. H. Simon uvažuje ve své analýze o oborech (zdravotnictví, výchova, mezinárodní spolupráce, kulturní osvěta), které byly pro církev 19. století velmi důležité a dnes ve francouzské církvi prakticky vymizely. 35 Lk 17,10. Můžeme ostatně odkázat na potíže s překladem tohoto adjektiva. Poznámky k překladům jsou v tomto ohledu výmluvné. Ještě jednou se tu vracím k již citovaném Jüngelovu textu, který, když mluví o Bohu, ukazuje nezbytnost a zbytnost jako dvě strany téhož. Bůh je víc než nezbytný. Ale musím říci, že mám problém užívat stejná slova o Bohu a o kněžství! 36 Lépe než slovo bezplatný (gratuite), by vyjádřilo tuto zbytnost, která proměňuje svět, zbytnost milosti, slovo spanilý (gracieux) - jako usmívající se anděl na katedrále v Remeši.

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Homilie na mši při svěcení olejů 2002

Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě! Chci dnes mluvit především k vám, protože toto je vaše mše sv. Sestry a bratři, kteří se zde shromáždili, aby tu byli

Více

Katolická biblická federace Sedmé plenární zasedání, Dar es Salaam, 24. června 3. července 2008

Katolická biblická federace Sedmé plenární zasedání, Dar es Salaam, 24. června 3. července 2008 Katolická biblická federace Sedmé plenární zasedání, Dar es Salaam, 24. června 3. července 2008 Závěrečné prohlášení Boží slovo zdroj smíření, spravedlnosti a míru I. Kontext sedmého plenárního zasedání

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství)

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství) KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 7. KOINONIA, LEITURGIA 2 Činnosti církve MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví,

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Proč jsem se zdráhal vydat se jim napospas

Proč jsem se zdráhal vydat se jim napospas Proč jsem se zdráhal vydat se jim napospas J. E. arcibiskup Marcel Lefebvre v rozhovoru pro časopis Controverses Kardinál Ratzinger několikrát opakoval: Monsignore, je pouze jedna Církev, nemůže existovat

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 20 SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 A. OBECNÉ ZÁSADY

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT?

27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT? 27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT? Co se chápe pod mimořádnými skutečnostmi? V tomto pojednání, když mluvíme o mimořádných skutečnostech, máme záměr zahrnout

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ Úvod Niterná povaha církve [Intima Ecclesiae natura] se vyjadřuje v trojí službě: zvěstování Božího slova (kérygma martyria), slavení

Více

RŮŽENEC za oblátská povolání 2015 21. 29. květen

RŮŽENEC za oblátská povolání 2015 21. 29. květen RŮŽENEC za oblátská povolání 2015 21. 29. květen ČTVRTEK 21. KVĚTNA SVATÝ EVŽEN DE MAZENOD Slibuji svou absolutní podporu, stejně jako podporu centrálního vedení naší kongregace a vůbec celé generální

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Francouzský jazyk. Septima

Francouzský jazyk. Septima Francouzský jazyk Povinná výuka dalšího cizího jazyka je pojata jako šestiletý cyklus - začíná v tercii a pokračuje až do maturitního ročníku. Studenti PORGu mohou z 2. cizího jazyka maturovat, a to buď

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA BŮH NÁM POSLAL SVÉHO SYNA O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA Pracovní verze metodiky pro Královéhradeckou diecézi Celoroční program pro systematickou katechezi dětí ve věku přibližně kolem devíti let nebo

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Katechetické středisko je orgánem, kterým biskup, hlava společenství a učitel nauky, řídí všechno katechetické působení v diecézi a předsedá mu. 1 Věnuje se

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více