Být knězem církve v krizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Být knězem církve v krizi"

Transkript

1 Být knězem církve v krizi PATRICK ROYANNAIS 1. Mluvili jste o krizi? Získávat formaci v církvi, která je v krizi, tak znělo téma zasedání GFU 1 v srpnu Toto téma neztratilo nic ze své aktuality. Takřka denně jsem s touto krizí konfrontován, ať už při formaci budoucích kněží, nebo v životě kněží, a zvlášť ve svém vlastním. Samozřejmě je možné zakázat si o mluvit tom, že je církev v krizi. Protože si je jista příslibem věčného života, není tím, kdo je v krizi, ona, ale pouze společnost. Církvi by pak stačilo držet s rozhodností víry kormidlo své lodi a jejím posláním by bylo uklidňovat rozbouřený oceán světa, který ztratil záchytný bod. Můžeme však uvažovat o církvi bez světa a společnosti nebo proti nim? Není její loďka nesena oceánem světa, jehož otřesy otřásají nutně i církví? Můžeme samozřejmě mluvit o krizi dospívání a dívat se na situaci církve v našich starých křesťanských zemích jen jako na přechodný okamžik, slibující už jinou budoucnost. Ostatně jsou zde i viditelná znamení obrody, jako nárůst počtu katechumenů či věrohodné odhodlání tolika biřmovanců, o kterém svědčí jejich dopisy biskupům. Neodvažujeme se však již položit si otázku, co se děje s touto budoucností církve už pouhý rok od udělení iniciačních svátostí... Ještě větší váhu má argument, podle něhož je už tak dlouho církev v krizi, že to slovo ani není na místě. To, co žijeme, není krize, ale bud normální způsob života církve, nebo je tento život sám nevyhnutelně krizí, i kdyby tomu tak bylo jen kvůli tomu, že na sobě církev nese světu soud Ukřižovaného. Následující řádky souhlasí s tím, že je to dlouhodobý fenomén, ale nabízejí poněkud odlišná hodnocení. Nebudu se zde vracet k analýze krize 2, které už bylo dávno učiněno zadost. Někteří označují za příčinu této krize 70. léta; jsou to často neo-konzervativci, lidé naladění proti fenoménu šedesátého osmého roku, často plní nevraživosti vůči Druhému vatikánskému koncilu; jiní vidí problém v dlouhých letech odcizení církve a světa, počínaje Syllabem; koncil, stejně jako rok 68, pro ně představuje osvobození, které by mělo pokračovat. Těch, kdo chápou situaci církve podle modelu krize, ať je jejich analýza jakákoli, je tedy mnoho. Tato krize není dílem statistik či intelektuálních konstrukcí. Nikoli, křesťané a mezi nimi seminaristé i kněží ji zakoušejí dnes a denně. Pro kněze, vzhledem k nasazení celého jejich bytí v těsném vztahu k církevní instituci, nabírá krize existenciální rozměr, snad strašnější než pro ostatní pokřtěné. 1 Groupes de Formation Universitaires (Univerzitní kroužky vzdělávání) nabízejí studentům první cyklus semináře v návaznosti na jejich vysokoškolská studia a pravidelná setkávání (společné zamyšlení nad životem, duchovní doprovázení, intelektuální formace, zapojení v pastoraci) zejména v rámci Studentské misie (Mission Etudiante). Tato formace, zaštiťovaná francouzskou biskupskou konferencí a uznávaná příslušnou autoritou v Římě, trvá zhruba šest let. Zasedání během srpnového sjezdu umožňují seminaristům i těm, kdo je mají na starost, a dalším přizvaným diskutovat o tématu, které se těsně dotýká formace ke kněžství, studentského světa a křesťanského života 2 Z množství děl odkazuji zejména na knihy D. PELLETIER, La crise catholique, Payot, Paris 2002; J.-L. SOULETIE, La crise, una chance pour la foi, Editions de l Atelier, Paris 2002; na studii J. MOINGT, Actualité des ministéres, RSR 9O/2 (2002), s , která shrnuje a komentuje dvě díla: Des ministéres pour l Eglise, ed.j. DORE a M. VIDAL, Centurion, Cerf, Fleurus-Mame, Paris 2002 a H. SIMON, Libres ďetre prérres, Edition de l Atelier, Paris 2001.

2 2. Několik příkladů Seminaristé přerušují formaci, což je normální, ovšem nízký počet uchazečů o kněžský úřad tato přerušení občas velmi ztěžuje. Kněží opouštějí svůj úřad. To není nic nového, ovšem v situaci krize působí tyto odchody jako zběhnutí. Nejde o to soudit lidi, ale vyjádřit, co asi cítí ti, na něž to doléhá. Neopouštějí loď, do které teče? Účinek je o to ničivější, jedná-li se o kněze známého svým nasazením a svým mládím, který má na starosti důležité úřady (formaci kněží, práci se studenty atd.). To pak jako by se do lodi hrnula voda ze všech stran. 3 Musí tedy být člověk tradicionalista, aby vytrval? - takto odmítavým způsobem komentoval nedávno jeden člověk odchod jednoho kněze. Nesmíme si představovat, že všichni kněží, kteří zůstanou věrní svému povolání, jsou nutně křečovití staří mládenci, teologicky rigidní 4 atd. Můžeme zde však zaslechnout i bolest, která není až tak špatně vyjádřena, Vzpomínám si na slova jednoho seminaristy z prvního cyklu: Ještě že je tu Kristus! Byl si vědom náročného vztahu mezi kněžími a laiky, a snad ještě více obtíží se získáváním laiků, stejně jako kněží. Průměrný věk kněží - a zároveň i praktikujících - je o čtyřicet let vyšší než věk seminaristy či právě začínajícího kněze, který se tak v církvi setkává především s generací svých prarodičů! Tváří v tvář úpadku církevní sítě je jediná možnost vložit všechnu naději v Krista. To je na jednu stranu krásné, zároveň však tragicky dvojstranné! Je možné takto oddělovat Krista od jeho církve? Je možné počítat s podporou od Krista jinde než v jeho církvi? Nedávno jsem mluvil s člověkem pověřeným v diecézi formací seminaristů. Svou největší starost vidí v tom, jak probudit u seminaristů chuť k apoštolátu. Zájem o duchovní život mají a o upřímnosti tohoto zájmu není třeba pochybovat, i když se budou muset naučit většímu realismu, například bude třeba překročit již zmiňovaný protiklad Kristus-církev. Na slavení liturgie a svátostí velmi lpějí a často právě v duchovním životě a v prožívání liturgie objevili touhu po kněžství. Z řízení či organizace křesťanského společenství nemají strach, jsou připraveni převzít zodpovědnost za společenství, pokud ovšem společenství uzná jejich místo kněze, přičemž si mnozí stěžují na to, že tomu tak již není. Dožadují se navštěvování nemocných a zvlášť starých lidí jako nezbytné apoštolské služby, kterou podle nich kněží se svými přeplněnými diáři příliš často zanedbávají. Ale kam se poděl pohyb, touha, která vede k lásce ke společenství jako Tělu Kristovu, které budou snad jednoho dne pozdvihovat ve svých rukou? Jak je tomu s touto někdy radostnou, často soucitnou láskou ke všem mužům a ženám, kteří žijí na území farnosti, do které jsou vysláni? Styl předchozích řádků se někomu může zdát tendenční, někomu jinému zase tak přiléhavý, že se mu rovná jen pseudo-evidence jeho vlastního způsobu četby. Ať je tomu jakkoli, konstatování krize církve, včetně takového, které pouze klade vedle sebe příklady, je záhy konfrontováno s určitým postojem, s ideologií těch či oněch, s rozdílnými a někdy přímo protikladnými pojetími role církve v dnešním světě. Ani já se tomu nevyhnu. S ohledem na tuto skutečnost je třeba vyzdvihnout jeden vůbec ne nepodstatný rozměr krize: rozpory, někdy dokonce ideologické opozice v církvi. Každé království vnitřně rozdělené... Tuto potíž ještě umocňuje relativismus, převládající povšechně ve společnosti, 3 Srov. J-L. BLAISE, Etre prétre dans les conditions d aujourd hui, Des mninisteres pour 1 Eglise, s Čtyři části příspěvku jsou na zvány: Voda stoupá..., Vědí vůbec, že voda stoupá?, Zažíváte církev na pozadí smrti (H. de Lavalctte), Vzkříšení? 4 Nejde o to vymalovat obraz v co nejčernějších barvách, ale můžeme přece jen odkázat na knihu D. COZZENS, Le nouveau visage des prétres (2000), Bayard, Paris 2002

3 jímž jsou poznamenáni seminaristé, mladí kněží, ale i mnozí další. Na jedné straně si tedy projevy protiřečí, střetávají se, nacházejí oporu v tom či onom biskupovi či římském textu proti tomu, co navrhuje ten či onen biskup či jiná odpovědná osoba. Na druhou stranu, když jde o to vstoupit do diskuse, zdůrazňuje se, že každý má právo na vlastní názor, ale chtít jej prosazovat je příliš diktátorské. Relativismus pustoší i oblasti, o kterých jsme se domnívali, že jsou chráněny silnou dogmatickou vazbou. Toto rozdělení má často své kořeny ve společenských či politických štěpeních, jejichž roli bychom neměli podceňovat, právě dnes, kdy zohledňovat společenská prostředí při hodnocení pastoračních situací není zrovna v módě. Jako ilustrace se symbolickou platností, určující pro formaci budoucích kněží, nám může snadno posloužit mapa rozmístění seminářů ve Francii. Koncentrace seminářů v některých oblastech a jejich téměř úplná absence v jiných regionech v nás vzbuzuje pocit, že se biskupům nedaří dohodnout se na formaci budoucích kněží a že oni, jejichž posláním je společenství mezi jednotlivými církvemi, se neshodují v zásadních otázkách. 5 Jsou-li tyto rozpory zjevné i v rámci jednoho episkopátu 6 a v jednotlivých společenstvích, není divu, že to znejišťuje a ztěžuje přípravu na řeholní život nebo kněžství. 3. Dva návrhy Tváří v tvář krizi církve se tedy setkáváme s mnoha různými, i protikladnými názory. Některé strategie, jak z ní vystoupit, se rýsují celkem jasně. Zastavím se u dvou. Samozřejmě si od nich zachovám určitý odstup, protože kritický tón analýzy může snadno sklouznout k souzení. 7 Chtěl bych zdůraznit, že můj článek nemá zpochybňovat opodstatněnost nových řešení v naší církvi. Svobodné sdružování Božích dětí je vzácná hodnota a jeho dějiny vykazují velké bohatství. Rozmanitost je vždycky příležitostí. Jisté je, že mnozí nacházejí v těchto řešeních autentický způsob, jak být učedníkem. Mám však, jak ještě ukážu, pochybnosti o tom, že by bylo možné vyjít z krize jen novým uspořádáním či proměnou pastorace. Domnívám se naopak, že se momentálně nacházíme v situaci krize proto, že se v současné kultuře - jako možná v každé jiné kultuře, nás zde ale zajímá ta po slední - evangelium a společnost vzájemně uvádějí do krize. Pro novou evangelizaci a nové komunity je kritika církve ze 70. let v podstatě vyřešená, ovšem hluboce tradiční podklad nabízených řešení, zejména jejich antropologická a teologická udržitelnost, jsou často na pováženou. Připouštím, že našim křesťanským komunitám často chybí bratrský duch. Jak často sedíme ve společenství vedle někoho, o kom nic nevíme a kdo nic neví o nás? 5 Mám dojem, že Jan Pavel II. ve svém projevu k biskupům ze západních provincií Francie při návštěvě ad limina vyzývá k větší soudržnosti právě ve vztahu k problematice seminářů. Tento projev také zdůrazňuje, že interdiecézní seminaristé vyjadřují diskrétně a účinně shodu mezi biskupy. 6 Mohli bychom připomenout ně kolik událostí podzimu 2006: špatně načasované vystoupení avignonského arcibiskupa k problému katolického školství a reakci jeho spolubratrů, kteří v téže chvíli toto téma zpracovávali. Krátce předtím návrhy motu proprio o možnosti sloužit mši podle misálu z roku 1962 a známou reakci arcibiskupa z Bordeaux, předsedy biskupské konference. Dále tu byla aféra kolem postoje k bioctické problematice v téléthonu (televizním maratonu) v toulonské diecézi, na niž navázalo pařížské arcibiskupství. Nemůžeme zejména tuto poslední věc chápat jako strategii radikalizace katolické pozice, jakoby násilím vnucované křesťanům? 7 V řečtině se pro kritizování a souzení používá totéž slovo jako pro krizi

4 Ano, nové komunity skutečně uspěly v tom, čím jsou: společenstvími. 8 A to se stává opravdu naléhavým úkolem v době, kdy se sociální vztahy v naší společnosti rozpadají. Našly prostředky, jak pomoci lidem k modlitbě. 9 Posíleny touto dvojí zkušeností, zkušeností společenství a zkušeností modlitby, s výhodou své novosti shromažďují nové komunity lidi všech věkových kategorií, takže jejich věková pyramida vzbuzuje u leckoho závist. Ale to, v čem jsou úspěšné, není řešení krize, protože důvodem krize není na prvním místě špatná pastorace. K tomu, abychom se dostali z krize, nestačí změnit pastoraci. 10 Pokud jde o evangelizaci, ta je z definice vždy nová. 11 S hlásáním evangelia je třeba začínat stále znovu a vychovatel ví, že na tomto díle, které je třeba neustále obnovovat, není nic beznadějného. Novost evangelizace je táž jako provždy neslýchaná novost evangelia. Tato novost je tedy od počátku církve značně stará! 12 To, co jsem pochopil z nové evangelizace, spočívá v explicitním hlásání evangelia. Ale existovala kdy evangelizace, která nedospěla toho či onoho dne k explicitnímu ve jménu Ježíše, jediného, skrze něhož máme být spaseni? Evangelium není záležitost sdělování. Evangelizaci nebrání na prvním místě nedostatek komunikace - to, že by církev selhávala v práci s novými médii - protože evangelium se ohlašuje jako tajemství lásky. Je třeba milovat, totiž souhlasit s tím, aby druhý byl šťastný z toho, že dává. Jestliže je evangelium opravdu tím nejkrásnějším dárkem, který můžeme dát našim bratřím, může být darováno jedině ve sdílení lásky. Evangelium hlásáme jedině tak, že milujeme. Evangelium Boží, Ježíš Kristus, milovalo svět až do krajnosti. Nejde o reklamní kampaň, která nadělá z našich bratří křesťany. Nejde ani o svědectví v dnešním smyslu, už vůbec ne o mučednictví, ale o osobitou výpověď zkušenosti, která bude ztotožněna s přítomností Boží jako dvě a dvě jsou čtyři. Písmo je v tomto ohledu diskrétnější, s Bohem se člověk setkává ve snu nebo si to uvědomuje až zpětně. Setkání s Bohem nikdy není podáno jako reportáž nebo jako popis. Písmo předkládá vyznání víry, nikoli demonstraci síly. Svědectví - vrchol slabosti! - slabost víry či tyranie pocitů a emocí? Neriskujeme, že uděláme z evangelizace reality-show? K vidění je i druhá, ne nutně protichůdná strategie: strategie zanoření se do vlastní identity. Je pochopitelná čistě sociologickými nástroji a není třeba se u ní dlouho zdržovat. 13 To, že někdo může vidět původ krize v tom, že křesťané sami dali stranou evangelium, vychází ze soudu, který nemá žádnou úctu ke generacím křesťanů, které musely hledat nové 8 8. Měli bychom zde po znamenat, že v církvi existují různé formy společenství a že idealizace jednoho modelu, například monastického, brání vidět, co z bratrství křesťanského společenství vyjadřují jiné, méně výrazné formy. Mohli bychom mluvit o formačním společenství, jímž je seminář, o farních společenstvích. 9 K některým prostředkům, které mají vést k modlitbě, zvlášť k teologii unylých meditací a překvapivě útěšnému, často sladkobolnému hudebnímu stylu, mám značné výhrady. Ačkoli nejde o nějaké definitivní překážky, protože se nikdy nebudeme umět správně modlit, pastorace a katecheze se nemohou vzdát své výchovné role. 10 Nejde o to hájit jeden typ pastorace před jiným, ale o to hledat vhodnou pastoraci ve vztahu k samotným příčinám krize 11 Jan Pavel II. to během 25 let svého pontifikátu neustále zdůrazňoval, zvlášť staré křesťanské Evropě 12 Jediné, co je zde paradoxní, je paradox evangelia a přikázání našeho Pána: Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píšu přikázání nové. 1Jan 2, s Nedomnívám se však, jak to zde také rozvíjím, že by se krize povolání dala vysvětlit tím, že nám nebylo předkládáno evangelium (cit. tamtéž, předmluva Mgr. Marcuse, s. 8) Požadavek identity může být chápán i psychologicky: nemůžeme na sobě pracovat, aniž bychom věděli, kým jsme. Protože je opravdu zjevné, že došlo k přetržení tradice předávání křesťanství, bylo by třeba nastolit správnou strategii, jak si ji znovu osvojit. To je strukturní tematika analýzy H. SIMONA, op. cit. s Nedomnívám se však, jak to zde také rozvíjím, že by se krize povolání dala vysvětlit tím, že nám nebylo předkládáno evangelium (cit. tamtéž, předmluva Mgr. Marcuse, s. 8).

5 způsoby, jak být křesťany. Jistěže se svými omezenostmi, ale i tyto pokusy byly zastávkami ve štafetě předávání evangelia. V obou případech je jako bolestivé a problematické vnímáno minoritní postavení církve. 14 Když jsou ve třídě na gymnáziu jenom dva věřící, není jednoduché žít z víry. Pomůžeme těmto mladým křesťanům výše popsanými reakcemi, aby zůstali učedníky Krista, nebo dokonce aby mohli uvažovat o povolání v církvi? a třetí Zkrátka, utvrzování křesťanského dogmatu a zviditelňování křesťanské identity nejsou řešení pro krizi církve, jestliže, jak ještě jednou zdůrazňuji, krize není na prvním místě spojena s určitým typem pastorace, ale se stavem vzájemné krize, kterou u sebe vzájemně vyvolává současná společnost a evangelium. Jestliže je naše společnost čím dál bohatší a nechává zbytek planety čím dál tím chudší, pak evangelijní nemožnost, aby velbloud prošel uchem jehly, nikdy neplatila tolik jako dnes. Evangelium je společností uváděno do krize, protože v našem světě zakoušíme, že lidé mohou žít velmi dobře bez Boha. Mezi našimi přáteli, mezi těmi, které máme rádi, v našich rodinách žijí mnozí dobře i bez Krista. 15 Nemůžeme je již nálepkovat jako nepřátele pravdy, lidi, kteří žijí v omylu nebo nepoctivě. Společnost je uváděna do krize evangeliem, což je pro ně bezpochyby paradoxní příležitostí. Evangelium se zdá být vydáno své nemístnosti. 16 Christianizace společnosti mohla vyvolat dojem, že evangeliu se jednou provždy podařilo proniknout celou kulturu. Byla to iluze. Hříšná iluze - protože jak bychom si mohli myslet, že evangelium zůstává ještě samo sebou, jestliže už nevyvolává krizi? Je Kristus ještě Pánem, není-li scandalon, 17 kámen úrazu a skála pádu, kámen, který stavitelé zavrhli? Jistěže je také kamenem nárožním, ale kamenem Království, které neustále přichází. Můžeme si představit formaci budoucích kněží a kněžský život jinak než v nových komunitách - které, jak se zdá, zatím nepřebírají úřad diecézních kněží -nebo jinak než uzavření se do vlastní identity? 18 Jak žít dobře život kněze, diecézního kněze, v této církvi, která žije na pozadí smrti? A jak, což je ještě podstatnější, žít v této církvi jako křesťané? Například knihy A. Roueta otevírají určité cesty. La chance d un christianisme fragile (Výhoda křehkého křesťanství) 14 Církev se všude stala více či méně církví diaspory v moderním světě, a tuto situaci diaspory, která je její běžnou situací, (...) má církev poslušně přijmout jako dějinný okamžik, který pro ni připravil Pán. V určitém smyslu je tato situace přiměřenější tomu, čím církev je, než situace, ve které se církev a společnost překrývají. Z této perspektivy představuje středověk spíš výjimku než normu a pravidlo. W KASPER, La théologie et l Eglise, Cerf, Paris 1990, s To není nic nového. Již kněží deportovaní STO (Service du Travail Obligatoire, totálně nasazení za Hitlera) zažili podobnou zkušenost při setkání se svými komunistickými kolegy, v nichž odhalili s ohromením, které nám dnes připadá naivní, přímé a poctivé lidi. Možnost být člověkem bez Boha rozvíjí z teologického hlediska a z hlediska učení církve E.JÜNGELv knize Dieu mystere monde, Fondement de la théologie du crucifie dans le débat entre thésime et athéisme (1977), Cerf, Paris Mohli bychom se ptát po důvodech toho, že toto konstatování, když je otevřeně formulováno, ještě překvapuje: člověk může žít dobře bez Boha, není méně člověkem, nevěří-li v Boha.. 16 Ježíš cituje proroka Izaiáše - u synoptiků v kontextu podobenství (Mk 4,12), u Jana v kontextu znamení (12,40): Oslepil jim oči a zatvrdil jim srdce, takže neuvidí očima a srdcem nepochopí, neobrátí se a já je neuzdravím! 17 Srov. Řím 9,33; Gal 5,11; lpetr 2,8 18 Existují ijiné představy (funkcionář, Poslední Mohykán, Zorro či Don Quijotte), ale je zřejmé, že nemohou obstát, že se nemohou stát základem celého života. 19. A. ROUET, La chance d un christianismej5 Bayard, Paris Uvedu zde, s dovolením, i vlastní text: M. de Certeau, l anthropologie du croire et la théologie de ia faiblesse de croire, RSR 91/4 (2003), s

6 není příležitostný spis, který by měl za úkol uklidnit krásnými slovy, ale znovuuvedení do jádra víry a její křehkosti. 19 Slabost je podmínkou možnosti evangelia, protože je tím, co si Bůh vyvolil (srov. 1 Kor 1,27). Jakkoli jsme odhodlaní hlásat vzkříšení, není možné obejít se bez kříže. Domnívám se, že celý úkol formace budoucích kněží, všechna práce kněží v křesťanských společenstvích, práce všech, kdo pracují v církvi na tom, aby posílili víru svých bratří nebo aby víru nabídli, spočívá v nezbytnosti lásky k této slabé církvi. Jak se naučit milovat tuto slabou církev, aniž bychom sklouzli k miserabilismu? Jak obdivovat krásu slabosti, aniž bychom padli do rány nietzschovské kritice proměny hodnot? 20 Jak objevit to, co nás život neustále učí: že právě tehdy, když jsme slabí, jsme silní? Boží evangelium je dobrá zpráva pro tento svět, ne jako úspěch americké nadprodukce, ale jako krása přátelství, lásky. Pozvání, to znamená povolání, k určité evangelijní radikalitě nebo přinejmenším k přilnutí k evangeliu proti úspěšným modelům světa. Rozumějte dobře, nejde o to klást proti sobě evangelium a svět. Jde o to odhalit, co ideál všemocného úspěchu staví jako smysl člověka a civilizace. Jde o to zpochybnit model úspěšnosti, který zasahuje i náš křesťanský život. 21 Je třeba odhalit tuto iluzi, vyhlásit válku modlám. Nietzsche by se pak možná nenacházel na té straně barikády, kde bychom čekali. Mnoho seminaristů, pocházejících z nezávislých prostředí, má představu úspěšnosti formovanou prostředím, z něhož vzešlo. V tomto kontextu nemá kněžství patřičnou vážnost. Když jsem tyto své postřehy sděloval paní Balmary, pověděla mi následující anekdotu. No to excell is forbidden, dočetl se Jean Vanier na jednom kanadském college, kam přijel přednášet. Co na to mohl říct, on, který strávil celý svůj život s lidmi, kteří nemohli excelovat? Když člověk vyroste, má tendenci číst jako vy nebo já knihy jako: Jaksi získat přátele, Uspět v životě či Překonat ostych. (...) Mnoho lidí si dnes myslí, že našlo smysl svého života (nebo aspoň udržují tuto iluzi), ale když se jich zeptám, většinou mi nejsou schopní přesně vysvětlit, jaký smysl je míněn. 22 (...) Musím se opravit. Říci, že chybí smysl života, neznamená, že život nemá smysl. Ale na otázku, jaký je smysl života, nenacházíme odpověď. Můžu jak chci hledat po kapsách, nemám u sebe žádný papír, který by dokazoval smysl mého života. Možná s výjimkou studené noci zapomnění. Zmrzlé papíry. 23 Již jsem zmínil, že mluvit o slabosti evangelia a církve neznamená stavět proti sobě Krista a církev. Existují ovšem způsoby, v tomto ohledu úplně protikladné, jak prožívat eucharistii bez církve, která je zde přitom přítomna ve shromážděném společenství. Otec Jourjon zachytil komentář děkana Jouassarda k de Lubacově knize Corpus mysticum: Teď už nemohu po přijímání vzdávat díky se zavřenýma očima a tváří skrytou v dlaních. Tělem Kristovým je také společenství, v němž sloužím mši. Jestliže je slavení eucharistie zdrojem 19 A. ROUET, La chance d un christianisme fragile Bayard, Paris Uvedu zde, s dovolením, i vlastní text: M. de Certeau, l anthropologie du croire et la théologie de la faiblesse de croire, RSR 91/4 (2003), s Srov. např. E NIETZSCHE, Genealogie morálky, I, 13: jestliže si utlačení, ušlápnutí, znásilnění z pomstychtivé lstivosti své bezmoci říkají: Buďme jiní, než jsou zlí, totiž dobří! (...) neznamená to nic než: My, slabí, jsme prostě slabí; je dobré, jestliže nečiníme nic, k čemu nemáme dost sil. Ale tato trpká realita (...) se oděla do skvostného hávu odříkavé, tiché, trpělivé ctnosti, jako by snad sama slabost slabocha (...) byla dobrovolným výkonem, čímsi chtěným, čímsi zvoleným, činem, zásluhou. Český překlad Věra Koubová, in: F. NIETZSCHE, Genealogie morálky Aurora Praha 2002,s Přednedávnem jeden mladý biřmovanec z maturitního ročníku označil za čiré bláznovství chtít následovat Krista: jaký model úspěšnosti nabízí? Umřít ve třiatřicíti? Ze strany tohoto mladého člověka, ostatně velmi angažovaného ve víře, určitě nešlo o provokaci. 22 Byl by Platón řekl něco jiného? 23 F. BOYER, Patraque, POL, Paris 2006, s. 37, 18, 22. Na našich nočních stolcích by určitě neměla chybět druhá kapitola knihy Kazatel: Shledal jsem, že moudrost nese víc užitku než pomatenost, jako světlo dává větší užitek než tma. Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě. Avšak i to jsem poznal, že týž úděl potká oba dva. V srdci jsem si řekl: Co potkává hlupáka, potká i mne. Nač jsem tedy byl tak nadmíru moudrý? A v srdci jsem usoudil, že i to je pomíjivost.

7 křesťanského života a jeho vrcholem, pak tato poznámka není nikterak okrajová. Láska k církvi v její slabosti prochází také napravením určitých druhů eucharistické zbožnosti. Podobně jako ostatní věci, ani vlna eucharistických adorací nepřinese řešení, protože nejde o projekt, v němž bychom měli uspět, ať už jde o život nebo obrácení národů, ale o to projít bytím - opportet transire, jak říkal Mistr Eckhart. Spíš je to poslání, které nás střeží, než že bychom my byli jeho strážci. Často, aniž by si toho byli vědomi, jsou to lidé, kdo nás udržuje ve věrnosti Kristu. Není Krista bez jeho těla. Jak pomoci objevit tuto lásku ke společenství, tuto lásku k církvi, slabé v její službě lidskému společenství? Když dojde na prostředky, ukazuje se nemožnost - protože jak naučit milovat? Žádný úspěch není zaručen, a je to úplně normální, protože jde o lásku, o lásku ke Kristu, o lásku k církvi. Dobře víme, že uvedení do apoštolské práce nestačí, protože může mít za následek opačné reakce, které oddělují, nebo dokonce staví proti sobě Krista a církev. Bylo by zapotřebí historické práce, která by zpracovala misijní činnost v naší zemi za poslední století, abychom mohli pochopit, k čemu došlo. Ale ani to nestačí. Ostatně, neučíme se milovat tak, že milujeme? Takže jeden z úkolů, který dnes stojí před těmi, kdo mají na starosti formaci seminaristů - stejně jako kněží a vůbec všech křesťanů - je nadchnout pro lásku k církvi. Milovat církev, která je nám daná, tak jak je, s jejími omezenostmi, zraněními, ale také s její krásou. Naučit se v ní vidět na prvním místě milost. Jako dospělí, to znamená bez chvastounství a bez zoufalství. 5. Dvě teologie kněžské služby Zdá se mi také, že je třeba rozvíjet teologii a křesťanskou praxi svátostného rozměru církve. Ani úspěšnost, ani efektivita totiž nemohou být tím, oč v evangelizaci jde, stejně jako také pochopitelně nejde o vyhledávání neefektivnosti jako důkazu evangelijního charakteru misie. Měli bychom opustit kauzalistickou teologii a obrátit se k teologii a praxi svátostí. Evangelium není ani nezbytné, ani zbytné. To naše technicistní inteligence nechce pochopit. Binární systematizace informatiky nám to neumožňuje myslet. Evangelium nepřichází na konci naše ho života jako jeho završení. Ještě jednou zdůrazňuji, můžeme být úplně klidně člověkem a prostě nevěřit. Evangelium nezavršuje naše bytí tak, že by dalo smysl všem otázkám, které zůstaly bez odpovědi. Evangelium nemá vlastní slova, nemá ani vlastní gramatiku. Půjčuje si slova z běžného života. Je třeba, aby naše životy, včetně absence smyslu zla a absurdity, měly smysl, aby v našich životech mohl najít vyjádření jiný život. Evangelium je celé podobenstvím. Tedy ani historický popis, ani pouhá alegorie. Jeho obsahem je originální skutečnost, kterou popis neumí zachytit a jíž nemůže stačit alegorie. Evangelium je vyznání víry, proto mluví v podobenstvích. Podmínkou hlásání evangelia Ukřižovaného je uznat tento pravdivý status: status vyznání víry, nikoli popis uchopitelný jako důkaz, ani účinek smyslu jako v mýtu či pohádce. Nevím, jestli je toto hlásání poklidné; ale Golgota určitě nebyla místem odpočinku, ani pro ty, kdo spali. Ale vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Poslední koncil vyzdvihuje výsostnou důstojnost křestního kněžství a ukazuje, že ke svatosti není nutné být knězem. To již bylo řečeno dříve: během staletí se v církvi proměnily modely svatosti: po mučedníkovi a řeholníkovi, od 16. století do Druhého vatikánského koncilu, je nejčastější figurou svatosti kněžství. Že tomu tak již nemůže nadále být, je dnes tak zřejmé, že se již těžko hledá, k čemu je být knězem, chybí tu nová teologie kněžství. Je jasné, že krize církve se zdá být dvojnásobná pro kněze a pro ty, kdo se na kněžství připravují.

8 Ve světle koncilních textů můžeme kněžství chápat jako tři munera: vést, učit, posvěcovat. 24 Takto se kněží jeví jako pastýři, hlavy společenství. Mohli bychom na jednu stranu poznamenat, že jakkoli tato funkcionalistická definice poslání kněží udržuje určitý odstup k jejich konkrétním činnostem, přece zůstává spojena s určitou představou výkonnosti, která je v posledku málo svátostná. Kromě toho představit povolání kněze jako pastýře s sebou nese mnoho otázek. 25 Měli bychom si připomenout, že ani v biblické tradici, ani u církevních Otců nebyli kněží nikdy nazýváni pastýři. Zdá se, že Nový zákon dělá vše pro to, aby vyhradil pojem pastýře pro Krista, a u církevních otců jsou pastýři biskupové. Je pravda, že Petrovi Ježíš říká: Pas mé ovce. Chápeme, že jde o metaforu. Máme ji chápat jako metaforu odpovědnosti organizačního typu či instituční autoritu? To není tak jisté. Za prvé Petr není nikdy nazván pastýřem 26, za druhé je zřejmé, že je učedníkem stejně jako ostatní: povolaný k tornu, aby poznával hlas dobrého pastýře. Nevidím ani nic, co by opravňovalo vyhradit tento text pro jednu kategorii křesťanů, totiž vysvěcených kněží. Není udržitelné, aby některé verše byly jakoby vyhrazeny pro určité křesťany. Kromě toho: není model kněze jako šéfa společenství svázán s určitým do konkrétní doby zasazeným životním stylem konkrétní církve, který možná přestává být aktuální? Zkušenost kněží z různých hnutí alespoň ukazuje, že je možné žít kněžství jinak než jako šéf či představený společenství. Jiným způsobem, který se od předešlého výslovně liší, můžeme chápat kněžství jako Boží volbu. 27 Je to Boží volba, nikoli funkce, co ze mě dělá kněze, zdarma dané povolání. Přidržím se nefunkcionalistického rázu této teologie kněžské služby, ale ve dvou bodech bych byl zdrženlivější. Na jedné straně taková teologie umožňuje oproti poslednímu koncilu nově myslet kněze jako jednotlivce, a ne jen kněze jakož to presbyterium. Na druhé straně se domnívám, že Bůh má na práci jiné věci než volat mě ke kněžství, že Bůh má na práci jiné věci než organizovat svou církev. Církev je organizovaná ve věrnosti svému Pánu k tomu, aby byla věrná svému Pánu nikoliv lineárním vývoji, a uvažujeme-li o otázce kněžství, nemůžeme obejít její roli prostředníka. 28 Teologie Boží volby obchází prostřednictví církve a riskuje arbitrárnost milosti: umožňuje založit oprávněnost oddělení Krista a církve. Mohla by nás zarazit inflace teologie subjektivního povolání, k níž dochází i u biskupů, zatímco ještě Pius XI. hájil objektivní povolání. 29 Vidím zde čím dál silnější kontaminaci teologie a spirituality současným individualismem, který přitom tíž preláti tolik pranýřují. 24 Viz např. Les prétres diocésains, leur ministére et son avenir cn France (Diecézní kněží, jejich služba a její budoucnost ve Francii), Bureau d Etudes et de Recherche de la Compagnie des Prétres de Saint-Sulpice, Provincc de France, Documents Episcopat, 4-5 (březen 1999) Pokud se nemýlím, musel Jan Pavel II. pro titul své apoštolské exhortace Pastores dabo vobis sáhnout do Starého zákona, což je jistě po chopitelné, ovšem přece jen zvláštní, mluvíme-li o těch, kdo nejsou hiereus (sacerdotes), ale presb starší nové smlouvy. 26 V 21. kapitole Janova evangelia není užito podstatného jména pastýř. Na začátku evangelia je Petr rybář a v metafoře uvedené v textu se stává rybářem lidí. Ale o kněžích se neříká nikdy, že jsou rybáři! Jak by tedy mohlo označovat službu kněží podstatné jméno pastýř, kterého nebylo pro Petra nikdy užito! 27 Viz např. J-M. LUSTIGER, Les pretres que Dien donne (Kněží, které dává Bůh), DDB, Paris Nebyla-li modernistická krize k ničemu, víme, že Ježíš neustanovil svátost kněžství, ačkoli služba kněží není pochopitelně v rozporu s tím, co Ježíš říká o Božím království, když právě tato služba umožňuje z království Božího účinně žít. Z historického a exegetického hlediska viz C. PERROT, Apres Jésus, le ministere chez les premiers chrétiens (Po Ježíšovi, kněžská služba u prvních křesťanů), Editions de l Atelier, Paris Kromě toho by bylo na místě se ptát, co znamená Boží povolání pro každého. Nezdá se mi, že by slovník povolání umožňoval domnívat se, že Bůh má s mým životním stavem jasný záměr. Bůh povolává k životu ním, což je možné uskutečnit různým způsobem. Tento slovník ukazuje první místo Boha, který si nás první zamiloval, a volba životního stavu, to, že přijmeme stát se členem presbyteria, přichází vždy až potom, jako odpověď. 29 K tomu viz článek o povolání (vocation) ve slovníku spirituality: Dictionnaire de spiritualité Beauchesne, Paris a M. VIDAL, De l usage du terme vocation, Jeunes é vocations, 102 (2001), s Spécificités de la vocation des prétres, Pre tresdiocésains, 1380 (říjen 2000), s

9 6. Kněžská služba není nezbytná Kdyby bylo na mně, abych navrhl řešení, vrátil bych se ke svému staršímu článku. 30 Je třeba překročit úvahy o nezbytnosti kněží, otázky typu: K čemu je kněz dobrý? Abychom z nich rozhodně vystoupili, mám vždycky chuť odpovědět K ničemu! Neexistují snad křesťané, kteří žijí svou víru věrohodně bez kněží? Význam kněžské služby je sakramentální. Ani nezbytný, ani fakultativní. V církevním společenství jsou muži (prozatím výhradně), kteří nejsou k ničemu. Všichni mohou dělat to, co dělají. 31 A právě tím, že nejsou nezbytní, vyjadřují něco naprosto neodmyslitelného: církev je odpovědí na svolání Pánem. Samozřejmě to dávno víme, stejně jako víme, že nás Bůh miluje, ale nebrání to tomu, aby to bylo prohlášeno při křtu, a tato proklamace dokonce uskutečňuje, co říká, tak jako láska, kterou si vyjadřují manželé, buduje jejich lásku. Kněžská služba vyjadřuje církev jako svolané společenství a umožňuje jí to žít, i když to tam či onde může být prožíváno jinak. V kněžství je obsaženo to, že svým způsobem není nezbytné vzhledem k tomu, jak je chápána efektivita v moderním světě, čehož obětí jsou i křesťané se svými přeplněnými diáři. Stejně jako ostatní jsou i oni nespokojení ze svého převráceného týdne a pořádají i svůj víkend podle frenetického rytmu týdne, a podobně vychovávají i své děti. Z tohoto hlediska se mi přeplněné kalendáře kněží zdají být špatným svědectvím. Všichni křesťané mohou svědčit o této zbytnosti. Kněžství ji vepisuje do samotného ustavení církve, která takto není cestou k úspěšnosti v tom smyslu, v jakém jsem naznačil výše. 32 Měli bychom říci Ano nedostatku, i když je to bolestné, i když to není v módě. Nebýt vším a nemoci se z toho uzdravit, především žádným osobním rozvojem, protože to, o co jde, nejsou drobné radosti světa, první či poslední doušek piva, hedonismus zúžený na to, jak omezené jsou možnosti. Souhlasit s žitím na dluh, být dlužníkem. Odpusť nám naše dluhy, ne proto, abychom si s tebou byli kvit, aby se na to už nemusela přivést řeč, ale proto, abychom mohli žít na dluh, aniž by nás to zdrtilo, aby život na dluh byl naším pozvednutím. Nekonečnost či možná jen nevyjádřitelnost touhy otevírá nedostatek a určuje jeho rozměry a jeho bolest. Nemusíme ani říkat, že zde nachází své opodstatnění kněžský celibát, ačkoli církevní praxe zná a uznává také možnost kněžského sňatku a založení rodiny. 33 Právě toto by měl být skutečně úspěšný život. Souhlasit s Prozřetelností. Přijmout, že Bůh dává, znamená vztáhnout ruce jako žebrák, ať je den jak chce těžký, aniž bychom si dělali starost o zítřek, ne z lehkomyslnosti, ale protože mana se uchovává jedině na sabat. Prozřetelnost, která nás osvobozuje od starosti o to, zda je náš život úspěšný, ale vyzývá nás k tomu, abychom se vydávali v tom, co přichází, protože v jejích očích v žádném případě není nic ztraceno. Vepsat tuto zkušenost do samotné struktury církve, ze stejného titulu jako službu diakonátu a biskupské otcovství, právě to může načrtnout rysy jedné teologie kněžství. Je-li tomu tak, je krize církve pro kněze a budoucí kněze tvrdá: jsou povolání ke slabosti, neslouží ničemu... pokud ovšem nevěří v účinnost svátostí, která uskutečňuje to, co slaví. Tato chudoba vzhledem k nezbytnosti je neodmyslitelným bohatstvím života církve. 30 Spécificités de la vocation des prétres, Pretres diocésains, 1380 (říjen 2000), s Vysluhování svátostí není pochopitelně to, co dělají, ale je zdrojem toho, čím jsou. 32 Což není model úspěšnosti církve popsán v Dostojevského legendě o Velkém inkvizitorovi? 33 Právě uvnitř katolické církve je možné, aby se kněží oženili: není tře ba mluvit nejdřív o konvertitech z anglikánské církve nebo z protestantismu, ale obecněji o východních ritech.

10 Je rozumné chtít vysvětlit smysl kněžské služby a klást takový důraz na to, že nejsou k ničemu? Tento výrok je samozřejmě hyperbolický, jde mi jen o to, vyjít z logiky nutnosti, ukázat její marnost. Zároveň jej chci podržet jako výraz slabosti evangelia a církve, zdroje kněžství. Myslím na přeplněné diáře kněží, které nemohu nechápat jako důkaz užitečnosti. Myslím na jejich humanitární štědrost, která má rovněž sloužit tomu, aby se jejich služba ukázala jako společensky užitečná, jako psychologická pomoc atd. Ne, pro slabost evangelia a církve neukazuje nic význam kněžské služby, i když ji samozřejmě umožňuje žít mnoho aktivit. Ačkoli nám i lidské úspěchy umožňují žít, evangelizace by se neměla směšovat s humanistickým projektem, ačkoli nemůžeme evangelizovat, aniž bychom humanizovali. 34 Avšak tváří v tvář lidskému neúspěchu - nemoci, smrti, hříchu a nenávisti - je tak často nemožné dostat se z toho, najít řešení, uspět. Lidský život má tak málokdy happy end, a ani vzkříšení nelze chápat jako tento typ šťastného konce. Prázdný hrob je antipodem holywoodských komedií. Nemá kněžská služba dost smyslu pro to, aby jí člověk věnoval život, právě ve své bezmocnosti a právě skrze ni, ve jménu křehkosti evangelia a církve, která nalézá své vyjádření jedině jako podobenství ve slabosti lidského života? Ze společenství církve, shromáždění silnějšího než rozptýlení hříchu a smrti, společenství svolané ho ke spáse, a ze služby tomuto společenství je třeba kněžskou službu chápat. Svátost svolání, nijak užitečná, pouze svátost. Proč nemluvit o tom, že je kněžská služba zdarma daná, a klást takový důraz na to, že není nutná? Jistě ze studu. Kdo z nás kněží, kdo z nás může veřejně napsat, svěřit jinak než jako důvěrnost, čemu se odevzdává bez nároku na odměnu? Jak neklopýtnout o hřích, který protiřečí tomu, co chceme žít? Výraz zdarma dané nadto patří do zbožného slovníku, k němuž nemám důvěru, protože tento slovník nic nevysvětluje. Příliš často se domníváme, že jsme něco vysvětlili, a přitom jen označujeme to, co se nedá vysvětlit. To se může snadno stát slovem zakrývajícím bídu. Myslím, že jsem dal přednost tomuto nebýt užitečným jako ozvěně evangelia, které mluví ke všem učedníkům, ale také k těm, kteří jsou kněžími, jako o služebnících neužitečných. 35 Tato zbytnost, zbytnost milosti, 36 je nepostradatelná a zaslouží, aby jí bylo slouženo v kněžství. Konečně, nenařizuje nám tento důraz na prvenství svátostí radikalitu slabosti proto, abychom i přes historické konstatování u kořene odřízli zneužívání moci klérem, který tvrdí, že ví, a proto může řídit církev bez svých bratří a někdy i proti nim? Bulletin ET (časopis Evropské společnosti pro katolickou teologii 2/2006 Přeložila Klára Jelínková. Autor je kněz a profesor působící na Katolické univerzitě v Lyonu. TT 2/ Srov. H. SIMON, op cit. s. 29: Budeme-li jednostranně dokazovat význam zasvěceného života její viditelnou službou společnosti, nutně dospějeme k těmto posunům, totiž znovu zahrnutí těchto služeb pod zodpovědnost státu či různých asociací, a tedy posun církevních rekrutů pro tyto úkoly k civilní společnosti. H. Simon uvažuje ve své analýze o oborech (zdravotnictví, výchova, mezinárodní spolupráce, kulturní osvěta), které byly pro církev 19. století velmi důležité a dnes ve francouzské církvi prakticky vymizely. 35 Lk 17,10. Můžeme ostatně odkázat na potíže s překladem tohoto adjektiva. Poznámky k překladům jsou v tomto ohledu výmluvné. Ještě jednou se tu vracím k již citovaném Jüngelovu textu, který, když mluví o Bohu, ukazuje nezbytnost a zbytnost jako dvě strany téhož. Bůh je víc než nezbytný. Ale musím říci, že mám problém užívat stejná slova o Bohu a o kněžství! 36 Lépe než slovo bezplatný (gratuite), by vyjádřilo tuto zbytnost, která proměňuje svět, zbytnost milosti, slovo spanilý (gracieux) - jako usmívající se anděl na katedrále v Remeši.

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný?

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Kapitola 8 1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Matematika Tento široce rozšířený mýtus je založen na chybné představě o povaze matematického nadání. Lidé si s oblibou představují matematiky

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XIII. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 2005

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XIII. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 2005 97 8. září 2004 POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XIII. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 2005 VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE PRAHA 2005 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 Kristus, naděje pro Afriku 1. V roce 2005,

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Jak sladit rodinný a pracovní život 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Vaše témata Nejčastější problémy: Mám hodně práce, kterou nestíhám ve vymezeném čase Nemám volný čas pro sebe a na odpočinek

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

Dekret o exorcismech

Dekret o exorcismech Dekret o exorcismech DIECÉZNÍ DEKRET O EXORCISMECH A O MODLITBÁCH ZA OSVOBOZENÍ (Č.j. 190/2010) Předmět: Diecézní dekret o exorcismech a o modlitbách za osvobození A Úvodní poznámky V úvodu nového Rituálu

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více