Být knězem církve v krizi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Být knězem církve v krizi"

Transkript

1 Být knězem církve v krizi PATRICK ROYANNAIS 1. Mluvili jste o krizi? Získávat formaci v církvi, která je v krizi, tak znělo téma zasedání GFU 1 v srpnu Toto téma neztratilo nic ze své aktuality. Takřka denně jsem s touto krizí konfrontován, ať už při formaci budoucích kněží, nebo v životě kněží, a zvlášť ve svém vlastním. Samozřejmě je možné zakázat si o mluvit tom, že je církev v krizi. Protože si je jista příslibem věčného života, není tím, kdo je v krizi, ona, ale pouze společnost. Církvi by pak stačilo držet s rozhodností víry kormidlo své lodi a jejím posláním by bylo uklidňovat rozbouřený oceán světa, který ztratil záchytný bod. Můžeme však uvažovat o církvi bez světa a společnosti nebo proti nim? Není její loďka nesena oceánem světa, jehož otřesy otřásají nutně i církví? Můžeme samozřejmě mluvit o krizi dospívání a dívat se na situaci církve v našich starých křesťanských zemích jen jako na přechodný okamžik, slibující už jinou budoucnost. Ostatně jsou zde i viditelná znamení obrody, jako nárůst počtu katechumenů či věrohodné odhodlání tolika biřmovanců, o kterém svědčí jejich dopisy biskupům. Neodvažujeme se však již položit si otázku, co se děje s touto budoucností církve už pouhý rok od udělení iniciačních svátostí... Ještě větší váhu má argument, podle něhož je už tak dlouho církev v krizi, že to slovo ani není na místě. To, co žijeme, není krize, ale bud normální způsob života církve, nebo je tento život sám nevyhnutelně krizí, i kdyby tomu tak bylo jen kvůli tomu, že na sobě církev nese světu soud Ukřižovaného. Následující řádky souhlasí s tím, že je to dlouhodobý fenomén, ale nabízejí poněkud odlišná hodnocení. Nebudu se zde vracet k analýze krize 2, které už bylo dávno učiněno zadost. Někteří označují za příčinu této krize 70. léta; jsou to často neo-konzervativci, lidé naladění proti fenoménu šedesátého osmého roku, často plní nevraživosti vůči Druhému vatikánskému koncilu; jiní vidí problém v dlouhých letech odcizení církve a světa, počínaje Syllabem; koncil, stejně jako rok 68, pro ně představuje osvobození, které by mělo pokračovat. Těch, kdo chápou situaci církve podle modelu krize, ať je jejich analýza jakákoli, je tedy mnoho. Tato krize není dílem statistik či intelektuálních konstrukcí. Nikoli, křesťané a mezi nimi seminaristé i kněží ji zakoušejí dnes a denně. Pro kněze, vzhledem k nasazení celého jejich bytí v těsném vztahu k církevní instituci, nabírá krize existenciální rozměr, snad strašnější než pro ostatní pokřtěné. 1 Groupes de Formation Universitaires (Univerzitní kroužky vzdělávání) nabízejí studentům první cyklus semináře v návaznosti na jejich vysokoškolská studia a pravidelná setkávání (společné zamyšlení nad životem, duchovní doprovázení, intelektuální formace, zapojení v pastoraci) zejména v rámci Studentské misie (Mission Etudiante). Tato formace, zaštiťovaná francouzskou biskupskou konferencí a uznávaná příslušnou autoritou v Římě, trvá zhruba šest let. Zasedání během srpnového sjezdu umožňují seminaristům i těm, kdo je mají na starost, a dalším přizvaným diskutovat o tématu, které se těsně dotýká formace ke kněžství, studentského světa a křesťanského života 2 Z množství děl odkazuji zejména na knihy D. PELLETIER, La crise catholique, Payot, Paris 2002; J.-L. SOULETIE, La crise, una chance pour la foi, Editions de l Atelier, Paris 2002; na studii J. MOINGT, Actualité des ministéres, RSR 9O/2 (2002), s , která shrnuje a komentuje dvě díla: Des ministéres pour l Eglise, ed.j. DORE a M. VIDAL, Centurion, Cerf, Fleurus-Mame, Paris 2002 a H. SIMON, Libres ďetre prérres, Edition de l Atelier, Paris 2001.

2 2. Několik příkladů Seminaristé přerušují formaci, což je normální, ovšem nízký počet uchazečů o kněžský úřad tato přerušení občas velmi ztěžuje. Kněží opouštějí svůj úřad. To není nic nového, ovšem v situaci krize působí tyto odchody jako zběhnutí. Nejde o to soudit lidi, ale vyjádřit, co asi cítí ti, na něž to doléhá. Neopouštějí loď, do které teče? Účinek je o to ničivější, jedná-li se o kněze známého svým nasazením a svým mládím, který má na starosti důležité úřady (formaci kněží, práci se studenty atd.). To pak jako by se do lodi hrnula voda ze všech stran. 3 Musí tedy být člověk tradicionalista, aby vytrval? - takto odmítavým způsobem komentoval nedávno jeden člověk odchod jednoho kněze. Nesmíme si představovat, že všichni kněží, kteří zůstanou věrní svému povolání, jsou nutně křečovití staří mládenci, teologicky rigidní 4 atd. Můžeme zde však zaslechnout i bolest, která není až tak špatně vyjádřena, Vzpomínám si na slova jednoho seminaristy z prvního cyklu: Ještě že je tu Kristus! Byl si vědom náročného vztahu mezi kněžími a laiky, a snad ještě více obtíží se získáváním laiků, stejně jako kněží. Průměrný věk kněží - a zároveň i praktikujících - je o čtyřicet let vyšší než věk seminaristy či právě začínajícího kněze, který se tak v církvi setkává především s generací svých prarodičů! Tváří v tvář úpadku církevní sítě je jediná možnost vložit všechnu naději v Krista. To je na jednu stranu krásné, zároveň však tragicky dvojstranné! Je možné takto oddělovat Krista od jeho církve? Je možné počítat s podporou od Krista jinde než v jeho církvi? Nedávno jsem mluvil s člověkem pověřeným v diecézi formací seminaristů. Svou největší starost vidí v tom, jak probudit u seminaristů chuť k apoštolátu. Zájem o duchovní život mají a o upřímnosti tohoto zájmu není třeba pochybovat, i když se budou muset naučit většímu realismu, například bude třeba překročit již zmiňovaný protiklad Kristus-církev. Na slavení liturgie a svátostí velmi lpějí a často právě v duchovním životě a v prožívání liturgie objevili touhu po kněžství. Z řízení či organizace křesťanského společenství nemají strach, jsou připraveni převzít zodpovědnost za společenství, pokud ovšem společenství uzná jejich místo kněze, přičemž si mnozí stěžují na to, že tomu tak již není. Dožadují se navštěvování nemocných a zvlášť starých lidí jako nezbytné apoštolské služby, kterou podle nich kněží se svými přeplněnými diáři příliš často zanedbávají. Ale kam se poděl pohyb, touha, která vede k lásce ke společenství jako Tělu Kristovu, které budou snad jednoho dne pozdvihovat ve svých rukou? Jak je tomu s touto někdy radostnou, často soucitnou láskou ke všem mužům a ženám, kteří žijí na území farnosti, do které jsou vysláni? Styl předchozích řádků se někomu může zdát tendenční, někomu jinému zase tak přiléhavý, že se mu rovná jen pseudo-evidence jeho vlastního způsobu četby. Ať je tomu jakkoli, konstatování krize církve, včetně takového, které pouze klade vedle sebe příklady, je záhy konfrontováno s určitým postojem, s ideologií těch či oněch, s rozdílnými a někdy přímo protikladnými pojetími role církve v dnešním světě. Ani já se tomu nevyhnu. S ohledem na tuto skutečnost je třeba vyzdvihnout jeden vůbec ne nepodstatný rozměr krize: rozpory, někdy dokonce ideologické opozice v církvi. Každé království vnitřně rozdělené... Tuto potíž ještě umocňuje relativismus, převládající povšechně ve společnosti, 3 Srov. J-L. BLAISE, Etre prétre dans les conditions d aujourd hui, Des mninisteres pour 1 Eglise, s Čtyři části příspěvku jsou na zvány: Voda stoupá..., Vědí vůbec, že voda stoupá?, Zažíváte církev na pozadí smrti (H. de Lavalctte), Vzkříšení? 4 Nejde o to vymalovat obraz v co nejčernějších barvách, ale můžeme přece jen odkázat na knihu D. COZZENS, Le nouveau visage des prétres (2000), Bayard, Paris 2002

3 jímž jsou poznamenáni seminaristé, mladí kněží, ale i mnozí další. Na jedné straně si tedy projevy protiřečí, střetávají se, nacházejí oporu v tom či onom biskupovi či římském textu proti tomu, co navrhuje ten či onen biskup či jiná odpovědná osoba. Na druhou stranu, když jde o to vstoupit do diskuse, zdůrazňuje se, že každý má právo na vlastní názor, ale chtít jej prosazovat je příliš diktátorské. Relativismus pustoší i oblasti, o kterých jsme se domnívali, že jsou chráněny silnou dogmatickou vazbou. Toto rozdělení má často své kořeny ve společenských či politických štěpeních, jejichž roli bychom neměli podceňovat, právě dnes, kdy zohledňovat společenská prostředí při hodnocení pastoračních situací není zrovna v módě. Jako ilustrace se symbolickou platností, určující pro formaci budoucích kněží, nám může snadno posloužit mapa rozmístění seminářů ve Francii. Koncentrace seminářů v některých oblastech a jejich téměř úplná absence v jiných regionech v nás vzbuzuje pocit, že se biskupům nedaří dohodnout se na formaci budoucích kněží a že oni, jejichž posláním je společenství mezi jednotlivými církvemi, se neshodují v zásadních otázkách. 5 Jsou-li tyto rozpory zjevné i v rámci jednoho episkopátu 6 a v jednotlivých společenstvích, není divu, že to znejišťuje a ztěžuje přípravu na řeholní život nebo kněžství. 3. Dva návrhy Tváří v tvář krizi církve se tedy setkáváme s mnoha různými, i protikladnými názory. Některé strategie, jak z ní vystoupit, se rýsují celkem jasně. Zastavím se u dvou. Samozřejmě si od nich zachovám určitý odstup, protože kritický tón analýzy může snadno sklouznout k souzení. 7 Chtěl bych zdůraznit, že můj článek nemá zpochybňovat opodstatněnost nových řešení v naší církvi. Svobodné sdružování Božích dětí je vzácná hodnota a jeho dějiny vykazují velké bohatství. Rozmanitost je vždycky příležitostí. Jisté je, že mnozí nacházejí v těchto řešeních autentický způsob, jak být učedníkem. Mám však, jak ještě ukážu, pochybnosti o tom, že by bylo možné vyjít z krize jen novým uspořádáním či proměnou pastorace. Domnívám se naopak, že se momentálně nacházíme v situaci krize proto, že se v současné kultuře - jako možná v každé jiné kultuře, nás zde ale zajímá ta po slední - evangelium a společnost vzájemně uvádějí do krize. Pro novou evangelizaci a nové komunity je kritika církve ze 70. let v podstatě vyřešená, ovšem hluboce tradiční podklad nabízených řešení, zejména jejich antropologická a teologická udržitelnost, jsou často na pováženou. Připouštím, že našim křesťanským komunitám často chybí bratrský duch. Jak často sedíme ve společenství vedle někoho, o kom nic nevíme a kdo nic neví o nás? 5 Mám dojem, že Jan Pavel II. ve svém projevu k biskupům ze západních provincií Francie při návštěvě ad limina vyzývá k větší soudržnosti právě ve vztahu k problematice seminářů. Tento projev také zdůrazňuje, že interdiecézní seminaristé vyjadřují diskrétně a účinně shodu mezi biskupy. 6 Mohli bychom připomenout ně kolik událostí podzimu 2006: špatně načasované vystoupení avignonského arcibiskupa k problému katolického školství a reakci jeho spolubratrů, kteří v téže chvíli toto téma zpracovávali. Krátce předtím návrhy motu proprio o možnosti sloužit mši podle misálu z roku 1962 a známou reakci arcibiskupa z Bordeaux, předsedy biskupské konference. Dále tu byla aféra kolem postoje k bioctické problematice v téléthonu (televizním maratonu) v toulonské diecézi, na niž navázalo pařížské arcibiskupství. Nemůžeme zejména tuto poslední věc chápat jako strategii radikalizace katolické pozice, jakoby násilím vnucované křesťanům? 7 V řečtině se pro kritizování a souzení používá totéž slovo jako pro krizi

4 Ano, nové komunity skutečně uspěly v tom, čím jsou: společenstvími. 8 A to se stává opravdu naléhavým úkolem v době, kdy se sociální vztahy v naší společnosti rozpadají. Našly prostředky, jak pomoci lidem k modlitbě. 9 Posíleny touto dvojí zkušeností, zkušeností společenství a zkušeností modlitby, s výhodou své novosti shromažďují nové komunity lidi všech věkových kategorií, takže jejich věková pyramida vzbuzuje u leckoho závist. Ale to, v čem jsou úspěšné, není řešení krize, protože důvodem krize není na prvním místě špatná pastorace. K tomu, abychom se dostali z krize, nestačí změnit pastoraci. 10 Pokud jde o evangelizaci, ta je z definice vždy nová. 11 S hlásáním evangelia je třeba začínat stále znovu a vychovatel ví, že na tomto díle, které je třeba neustále obnovovat, není nic beznadějného. Novost evangelizace je táž jako provždy neslýchaná novost evangelia. Tato novost je tedy od počátku církve značně stará! 12 To, co jsem pochopil z nové evangelizace, spočívá v explicitním hlásání evangelia. Ale existovala kdy evangelizace, která nedospěla toho či onoho dne k explicitnímu ve jménu Ježíše, jediného, skrze něhož máme být spaseni? Evangelium není záležitost sdělování. Evangelizaci nebrání na prvním místě nedostatek komunikace - to, že by církev selhávala v práci s novými médii - protože evangelium se ohlašuje jako tajemství lásky. Je třeba milovat, totiž souhlasit s tím, aby druhý byl šťastný z toho, že dává. Jestliže je evangelium opravdu tím nejkrásnějším dárkem, který můžeme dát našim bratřím, může být darováno jedině ve sdílení lásky. Evangelium hlásáme jedině tak, že milujeme. Evangelium Boží, Ježíš Kristus, milovalo svět až do krajnosti. Nejde o reklamní kampaň, která nadělá z našich bratří křesťany. Nejde ani o svědectví v dnešním smyslu, už vůbec ne o mučednictví, ale o osobitou výpověď zkušenosti, která bude ztotožněna s přítomností Boží jako dvě a dvě jsou čtyři. Písmo je v tomto ohledu diskrétnější, s Bohem se člověk setkává ve snu nebo si to uvědomuje až zpětně. Setkání s Bohem nikdy není podáno jako reportáž nebo jako popis. Písmo předkládá vyznání víry, nikoli demonstraci síly. Svědectví - vrchol slabosti! - slabost víry či tyranie pocitů a emocí? Neriskujeme, že uděláme z evangelizace reality-show? K vidění je i druhá, ne nutně protichůdná strategie: strategie zanoření se do vlastní identity. Je pochopitelná čistě sociologickými nástroji a není třeba se u ní dlouho zdržovat. 13 To, že někdo může vidět původ krize v tom, že křesťané sami dali stranou evangelium, vychází ze soudu, který nemá žádnou úctu ke generacím křesťanů, které musely hledat nové 8 8. Měli bychom zde po znamenat, že v církvi existují různé formy společenství a že idealizace jednoho modelu, například monastického, brání vidět, co z bratrství křesťanského společenství vyjadřují jiné, méně výrazné formy. Mohli bychom mluvit o formačním společenství, jímž je seminář, o farních společenstvích. 9 K některým prostředkům, které mají vést k modlitbě, zvlášť k teologii unylých meditací a překvapivě útěšnému, často sladkobolnému hudebnímu stylu, mám značné výhrady. Ačkoli nejde o nějaké definitivní překážky, protože se nikdy nebudeme umět správně modlit, pastorace a katecheze se nemohou vzdát své výchovné role. 10 Nejde o to hájit jeden typ pastorace před jiným, ale o to hledat vhodnou pastoraci ve vztahu k samotným příčinám krize 11 Jan Pavel II. to během 25 let svého pontifikátu neustále zdůrazňoval, zvlášť staré křesťanské Evropě 12 Jediné, co je zde paradoxní, je paradox evangelia a přikázání našeho Pána: Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píšu přikázání nové. 1Jan 2, s Nedomnívám se však, jak to zde také rozvíjím, že by se krize povolání dala vysvětlit tím, že nám nebylo předkládáno evangelium (cit. tamtéž, předmluva Mgr. Marcuse, s. 8) Požadavek identity může být chápán i psychologicky: nemůžeme na sobě pracovat, aniž bychom věděli, kým jsme. Protože je opravdu zjevné, že došlo k přetržení tradice předávání křesťanství, bylo by třeba nastolit správnou strategii, jak si ji znovu osvojit. To je strukturní tematika analýzy H. SIMONA, op. cit. s Nedomnívám se však, jak to zde také rozvíjím, že by se krize povolání dala vysvětlit tím, že nám nebylo předkládáno evangelium (cit. tamtéž, předmluva Mgr. Marcuse, s. 8).

5 způsoby, jak být křesťany. Jistěže se svými omezenostmi, ale i tyto pokusy byly zastávkami ve štafetě předávání evangelia. V obou případech je jako bolestivé a problematické vnímáno minoritní postavení církve. 14 Když jsou ve třídě na gymnáziu jenom dva věřící, není jednoduché žít z víry. Pomůžeme těmto mladým křesťanům výše popsanými reakcemi, aby zůstali učedníky Krista, nebo dokonce aby mohli uvažovat o povolání v církvi? a třetí Zkrátka, utvrzování křesťanského dogmatu a zviditelňování křesťanské identity nejsou řešení pro krizi církve, jestliže, jak ještě jednou zdůrazňuji, krize není na prvním místě spojena s určitým typem pastorace, ale se stavem vzájemné krize, kterou u sebe vzájemně vyvolává současná společnost a evangelium. Jestliže je naše společnost čím dál bohatší a nechává zbytek planety čím dál tím chudší, pak evangelijní nemožnost, aby velbloud prošel uchem jehly, nikdy neplatila tolik jako dnes. Evangelium je společností uváděno do krize, protože v našem světě zakoušíme, že lidé mohou žít velmi dobře bez Boha. Mezi našimi přáteli, mezi těmi, které máme rádi, v našich rodinách žijí mnozí dobře i bez Krista. 15 Nemůžeme je již nálepkovat jako nepřátele pravdy, lidi, kteří žijí v omylu nebo nepoctivě. Společnost je uváděna do krize evangeliem, což je pro ně bezpochyby paradoxní příležitostí. Evangelium se zdá být vydáno své nemístnosti. 16 Christianizace společnosti mohla vyvolat dojem, že evangeliu se jednou provždy podařilo proniknout celou kulturu. Byla to iluze. Hříšná iluze - protože jak bychom si mohli myslet, že evangelium zůstává ještě samo sebou, jestliže už nevyvolává krizi? Je Kristus ještě Pánem, není-li scandalon, 17 kámen úrazu a skála pádu, kámen, který stavitelé zavrhli? Jistěže je také kamenem nárožním, ale kamenem Království, které neustále přichází. Můžeme si představit formaci budoucích kněží a kněžský život jinak než v nových komunitách - které, jak se zdá, zatím nepřebírají úřad diecézních kněží -nebo jinak než uzavření se do vlastní identity? 18 Jak žít dobře život kněze, diecézního kněze, v této církvi, která žije na pozadí smrti? A jak, což je ještě podstatnější, žít v této církvi jako křesťané? Například knihy A. Roueta otevírají určité cesty. La chance d un christianisme fragile (Výhoda křehkého křesťanství) 14 Církev se všude stala více či méně církví diaspory v moderním světě, a tuto situaci diaspory, která je její běžnou situací, (...) má církev poslušně přijmout jako dějinný okamžik, který pro ni připravil Pán. V určitém smyslu je tato situace přiměřenější tomu, čím církev je, než situace, ve které se církev a společnost překrývají. Z této perspektivy představuje středověk spíš výjimku než normu a pravidlo. W KASPER, La théologie et l Eglise, Cerf, Paris 1990, s To není nic nového. Již kněží deportovaní STO (Service du Travail Obligatoire, totálně nasazení za Hitlera) zažili podobnou zkušenost při setkání se svými komunistickými kolegy, v nichž odhalili s ohromením, které nám dnes připadá naivní, přímé a poctivé lidi. Možnost být člověkem bez Boha rozvíjí z teologického hlediska a z hlediska učení církve E.JÜNGELv knize Dieu mystere monde, Fondement de la théologie du crucifie dans le débat entre thésime et athéisme (1977), Cerf, Paris Mohli bychom se ptát po důvodech toho, že toto konstatování, když je otevřeně formulováno, ještě překvapuje: člověk může žít dobře bez Boha, není méně člověkem, nevěří-li v Boha.. 16 Ježíš cituje proroka Izaiáše - u synoptiků v kontextu podobenství (Mk 4,12), u Jana v kontextu znamení (12,40): Oslepil jim oči a zatvrdil jim srdce, takže neuvidí očima a srdcem nepochopí, neobrátí se a já je neuzdravím! 17 Srov. Řím 9,33; Gal 5,11; lpetr 2,8 18 Existují ijiné představy (funkcionář, Poslední Mohykán, Zorro či Don Quijotte), ale je zřejmé, že nemohou obstát, že se nemohou stát základem celého života. 19. A. ROUET, La chance d un christianismej5 Bayard, Paris Uvedu zde, s dovolením, i vlastní text: M. de Certeau, l anthropologie du croire et la théologie de ia faiblesse de croire, RSR 91/4 (2003), s

6 není příležitostný spis, který by měl za úkol uklidnit krásnými slovy, ale znovuuvedení do jádra víry a její křehkosti. 19 Slabost je podmínkou možnosti evangelia, protože je tím, co si Bůh vyvolil (srov. 1 Kor 1,27). Jakkoli jsme odhodlaní hlásat vzkříšení, není možné obejít se bez kříže. Domnívám se, že celý úkol formace budoucích kněží, všechna práce kněží v křesťanských společenstvích, práce všech, kdo pracují v církvi na tom, aby posílili víru svých bratří nebo aby víru nabídli, spočívá v nezbytnosti lásky k této slabé církvi. Jak se naučit milovat tuto slabou církev, aniž bychom sklouzli k miserabilismu? Jak obdivovat krásu slabosti, aniž bychom padli do rány nietzschovské kritice proměny hodnot? 20 Jak objevit to, co nás život neustále učí: že právě tehdy, když jsme slabí, jsme silní? Boží evangelium je dobrá zpráva pro tento svět, ne jako úspěch americké nadprodukce, ale jako krása přátelství, lásky. Pozvání, to znamená povolání, k určité evangelijní radikalitě nebo přinejmenším k přilnutí k evangeliu proti úspěšným modelům světa. Rozumějte dobře, nejde o to klást proti sobě evangelium a svět. Jde o to odhalit, co ideál všemocného úspěchu staví jako smysl člověka a civilizace. Jde o to zpochybnit model úspěšnosti, který zasahuje i náš křesťanský život. 21 Je třeba odhalit tuto iluzi, vyhlásit válku modlám. Nietzsche by se pak možná nenacházel na té straně barikády, kde bychom čekali. Mnoho seminaristů, pocházejících z nezávislých prostředí, má představu úspěšnosti formovanou prostředím, z něhož vzešlo. V tomto kontextu nemá kněžství patřičnou vážnost. Když jsem tyto své postřehy sděloval paní Balmary, pověděla mi následující anekdotu. No to excell is forbidden, dočetl se Jean Vanier na jednom kanadském college, kam přijel přednášet. Co na to mohl říct, on, který strávil celý svůj život s lidmi, kteří nemohli excelovat? Když člověk vyroste, má tendenci číst jako vy nebo já knihy jako: Jaksi získat přátele, Uspět v životě či Překonat ostych. (...) Mnoho lidí si dnes myslí, že našlo smysl svého života (nebo aspoň udržují tuto iluzi), ale když se jich zeptám, většinou mi nejsou schopní přesně vysvětlit, jaký smysl je míněn. 22 (...) Musím se opravit. Říci, že chybí smysl života, neznamená, že život nemá smysl. Ale na otázku, jaký je smysl života, nenacházíme odpověď. Můžu jak chci hledat po kapsách, nemám u sebe žádný papír, který by dokazoval smysl mého života. Možná s výjimkou studené noci zapomnění. Zmrzlé papíry. 23 Již jsem zmínil, že mluvit o slabosti evangelia a církve neznamená stavět proti sobě Krista a církev. Existují ovšem způsoby, v tomto ohledu úplně protikladné, jak prožívat eucharistii bez církve, která je zde přitom přítomna ve shromážděném společenství. Otec Jourjon zachytil komentář děkana Jouassarda k de Lubacově knize Corpus mysticum: Teď už nemohu po přijímání vzdávat díky se zavřenýma očima a tváří skrytou v dlaních. Tělem Kristovým je také společenství, v němž sloužím mši. Jestliže je slavení eucharistie zdrojem 19 A. ROUET, La chance d un christianisme fragile Bayard, Paris Uvedu zde, s dovolením, i vlastní text: M. de Certeau, l anthropologie du croire et la théologie de la faiblesse de croire, RSR 91/4 (2003), s Srov. např. E NIETZSCHE, Genealogie morálky, I, 13: jestliže si utlačení, ušlápnutí, znásilnění z pomstychtivé lstivosti své bezmoci říkají: Buďme jiní, než jsou zlí, totiž dobří! (...) neznamená to nic než: My, slabí, jsme prostě slabí; je dobré, jestliže nečiníme nic, k čemu nemáme dost sil. Ale tato trpká realita (...) se oděla do skvostného hávu odříkavé, tiché, trpělivé ctnosti, jako by snad sama slabost slabocha (...) byla dobrovolným výkonem, čímsi chtěným, čímsi zvoleným, činem, zásluhou. Český překlad Věra Koubová, in: F. NIETZSCHE, Genealogie morálky Aurora Praha 2002,s Přednedávnem jeden mladý biřmovanec z maturitního ročníku označil za čiré bláznovství chtít následovat Krista: jaký model úspěšnosti nabízí? Umřít ve třiatřicíti? Ze strany tohoto mladého člověka, ostatně velmi angažovaného ve víře, určitě nešlo o provokaci. 22 Byl by Platón řekl něco jiného? 23 F. BOYER, Patraque, POL, Paris 2006, s. 37, 18, 22. Na našich nočních stolcích by určitě neměla chybět druhá kapitola knihy Kazatel: Shledal jsem, že moudrost nese víc užitku než pomatenost, jako světlo dává větší užitek než tma. Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě. Avšak i to jsem poznal, že týž úděl potká oba dva. V srdci jsem si řekl: Co potkává hlupáka, potká i mne. Nač jsem tedy byl tak nadmíru moudrý? A v srdci jsem usoudil, že i to je pomíjivost.

7 křesťanského života a jeho vrcholem, pak tato poznámka není nikterak okrajová. Láska k církvi v její slabosti prochází také napravením určitých druhů eucharistické zbožnosti. Podobně jako ostatní věci, ani vlna eucharistických adorací nepřinese řešení, protože nejde o projekt, v němž bychom měli uspět, ať už jde o život nebo obrácení národů, ale o to projít bytím - opportet transire, jak říkal Mistr Eckhart. Spíš je to poslání, které nás střeží, než že bychom my byli jeho strážci. Často, aniž by si toho byli vědomi, jsou to lidé, kdo nás udržuje ve věrnosti Kristu. Není Krista bez jeho těla. Jak pomoci objevit tuto lásku ke společenství, tuto lásku k církvi, slabé v její službě lidskému společenství? Když dojde na prostředky, ukazuje se nemožnost - protože jak naučit milovat? Žádný úspěch není zaručen, a je to úplně normální, protože jde o lásku, o lásku ke Kristu, o lásku k církvi. Dobře víme, že uvedení do apoštolské práce nestačí, protože může mít za následek opačné reakce, které oddělují, nebo dokonce staví proti sobě Krista a církev. Bylo by zapotřebí historické práce, která by zpracovala misijní činnost v naší zemi za poslední století, abychom mohli pochopit, k čemu došlo. Ale ani to nestačí. Ostatně, neučíme se milovat tak, že milujeme? Takže jeden z úkolů, který dnes stojí před těmi, kdo mají na starosti formaci seminaristů - stejně jako kněží a vůbec všech křesťanů - je nadchnout pro lásku k církvi. Milovat církev, která je nám daná, tak jak je, s jejími omezenostmi, zraněními, ale také s její krásou. Naučit se v ní vidět na prvním místě milost. Jako dospělí, to znamená bez chvastounství a bez zoufalství. 5. Dvě teologie kněžské služby Zdá se mi také, že je třeba rozvíjet teologii a křesťanskou praxi svátostného rozměru církve. Ani úspěšnost, ani efektivita totiž nemohou být tím, oč v evangelizaci jde, stejně jako také pochopitelně nejde o vyhledávání neefektivnosti jako důkazu evangelijního charakteru misie. Měli bychom opustit kauzalistickou teologii a obrátit se k teologii a praxi svátostí. Evangelium není ani nezbytné, ani zbytné. To naše technicistní inteligence nechce pochopit. Binární systematizace informatiky nám to neumožňuje myslet. Evangelium nepřichází na konci naše ho života jako jeho završení. Ještě jednou zdůrazňuji, můžeme být úplně klidně člověkem a prostě nevěřit. Evangelium nezavršuje naše bytí tak, že by dalo smysl všem otázkám, které zůstaly bez odpovědi. Evangelium nemá vlastní slova, nemá ani vlastní gramatiku. Půjčuje si slova z běžného života. Je třeba, aby naše životy, včetně absence smyslu zla a absurdity, měly smysl, aby v našich životech mohl najít vyjádření jiný život. Evangelium je celé podobenstvím. Tedy ani historický popis, ani pouhá alegorie. Jeho obsahem je originální skutečnost, kterou popis neumí zachytit a jíž nemůže stačit alegorie. Evangelium je vyznání víry, proto mluví v podobenstvích. Podmínkou hlásání evangelia Ukřižovaného je uznat tento pravdivý status: status vyznání víry, nikoli popis uchopitelný jako důkaz, ani účinek smyslu jako v mýtu či pohádce. Nevím, jestli je toto hlásání poklidné; ale Golgota určitě nebyla místem odpočinku, ani pro ty, kdo spali. Ale vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Poslední koncil vyzdvihuje výsostnou důstojnost křestního kněžství a ukazuje, že ke svatosti není nutné být knězem. To již bylo řečeno dříve: během staletí se v církvi proměnily modely svatosti: po mučedníkovi a řeholníkovi, od 16. století do Druhého vatikánského koncilu, je nejčastější figurou svatosti kněžství. Že tomu tak již nemůže nadále být, je dnes tak zřejmé, že se již těžko hledá, k čemu je být knězem, chybí tu nová teologie kněžství. Je jasné, že krize církve se zdá být dvojnásobná pro kněze a pro ty, kdo se na kněžství připravují.

8 Ve světle koncilních textů můžeme kněžství chápat jako tři munera: vést, učit, posvěcovat. 24 Takto se kněží jeví jako pastýři, hlavy společenství. Mohli bychom na jednu stranu poznamenat, že jakkoli tato funkcionalistická definice poslání kněží udržuje určitý odstup k jejich konkrétním činnostem, přece zůstává spojena s určitou představou výkonnosti, která je v posledku málo svátostná. Kromě toho představit povolání kněze jako pastýře s sebou nese mnoho otázek. 25 Měli bychom si připomenout, že ani v biblické tradici, ani u církevních Otců nebyli kněží nikdy nazýváni pastýři. Zdá se, že Nový zákon dělá vše pro to, aby vyhradil pojem pastýře pro Krista, a u církevních otců jsou pastýři biskupové. Je pravda, že Petrovi Ježíš říká: Pas mé ovce. Chápeme, že jde o metaforu. Máme ji chápat jako metaforu odpovědnosti organizačního typu či instituční autoritu? To není tak jisté. Za prvé Petr není nikdy nazván pastýřem 26, za druhé je zřejmé, že je učedníkem stejně jako ostatní: povolaný k tornu, aby poznával hlas dobrého pastýře. Nevidím ani nic, co by opravňovalo vyhradit tento text pro jednu kategorii křesťanů, totiž vysvěcených kněží. Není udržitelné, aby některé verše byly jakoby vyhrazeny pro určité křesťany. Kromě toho: není model kněze jako šéfa společenství svázán s určitým do konkrétní doby zasazeným životním stylem konkrétní církve, který možná přestává být aktuální? Zkušenost kněží z různých hnutí alespoň ukazuje, že je možné žít kněžství jinak než jako šéf či představený společenství. Jiným způsobem, který se od předešlého výslovně liší, můžeme chápat kněžství jako Boží volbu. 27 Je to Boží volba, nikoli funkce, co ze mě dělá kněze, zdarma dané povolání. Přidržím se nefunkcionalistického rázu této teologie kněžské služby, ale ve dvou bodech bych byl zdrženlivější. Na jedné straně taková teologie umožňuje oproti poslednímu koncilu nově myslet kněze jako jednotlivce, a ne jen kněze jakož to presbyterium. Na druhé straně se domnívám, že Bůh má na práci jiné věci než volat mě ke kněžství, že Bůh má na práci jiné věci než organizovat svou církev. Církev je organizovaná ve věrnosti svému Pánu k tomu, aby byla věrná svému Pánu nikoliv lineárním vývoji, a uvažujeme-li o otázce kněžství, nemůžeme obejít její roli prostředníka. 28 Teologie Boží volby obchází prostřednictví církve a riskuje arbitrárnost milosti: umožňuje založit oprávněnost oddělení Krista a církve. Mohla by nás zarazit inflace teologie subjektivního povolání, k níž dochází i u biskupů, zatímco ještě Pius XI. hájil objektivní povolání. 29 Vidím zde čím dál silnější kontaminaci teologie a spirituality současným individualismem, který přitom tíž preláti tolik pranýřují. 24 Viz např. Les prétres diocésains, leur ministére et son avenir cn France (Diecézní kněží, jejich služba a její budoucnost ve Francii), Bureau d Etudes et de Recherche de la Compagnie des Prétres de Saint-Sulpice, Provincc de France, Documents Episcopat, 4-5 (březen 1999) Pokud se nemýlím, musel Jan Pavel II. pro titul své apoštolské exhortace Pastores dabo vobis sáhnout do Starého zákona, což je jistě po chopitelné, ovšem přece jen zvláštní, mluvíme-li o těch, kdo nejsou hiereus (sacerdotes), ale presb starší nové smlouvy. 26 V 21. kapitole Janova evangelia není užito podstatného jména pastýř. Na začátku evangelia je Petr rybář a v metafoře uvedené v textu se stává rybářem lidí. Ale o kněžích se neříká nikdy, že jsou rybáři! Jak by tedy mohlo označovat službu kněží podstatné jméno pastýř, kterého nebylo pro Petra nikdy užito! 27 Viz např. J-M. LUSTIGER, Les pretres que Dien donne (Kněží, které dává Bůh), DDB, Paris Nebyla-li modernistická krize k ničemu, víme, že Ježíš neustanovil svátost kněžství, ačkoli služba kněží není pochopitelně v rozporu s tím, co Ježíš říká o Božím království, když právě tato služba umožňuje z království Božího účinně žít. Z historického a exegetického hlediska viz C. PERROT, Apres Jésus, le ministere chez les premiers chrétiens (Po Ježíšovi, kněžská služba u prvních křesťanů), Editions de l Atelier, Paris Kromě toho by bylo na místě se ptát, co znamená Boží povolání pro každého. Nezdá se mi, že by slovník povolání umožňoval domnívat se, že Bůh má s mým životním stavem jasný záměr. Bůh povolává k životu ním, což je možné uskutečnit různým způsobem. Tento slovník ukazuje první místo Boha, který si nás první zamiloval, a volba životního stavu, to, že přijmeme stát se členem presbyteria, přichází vždy až potom, jako odpověď. 29 K tomu viz článek o povolání (vocation) ve slovníku spirituality: Dictionnaire de spiritualité Beauchesne, Paris a M. VIDAL, De l usage du terme vocation, Jeunes é vocations, 102 (2001), s Spécificités de la vocation des prétres, Pre tresdiocésains, 1380 (říjen 2000), s

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA 82 28. června 2003 ECCLESIA IN EUROPA Posynodální apoštolská exhortace Jana Pavla II. biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje

Více

3-4. Budoucnost církve

3-4. Budoucnost církve Budoucnost církve Formovat mládež - prioritní poslání pro církev (P. Fabio Attard SDB) Nové způsoby bytí církve v kontextu současnosti (P. Klaus Hofstetter) Sociologický pohled na mladé dle sčítání účastníků

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

MONITOR. Res Claritatis. Pán dějin TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Poselství naděje pro Evropu. Promluva papeže Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Pán dějin TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Poselství naděje pro Evropu. Promluva papeže Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 23 7. 12. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Poselství naděje pro Evropu. Promluva papeže Františka 04 Někteří biskupové se nechali zaslepit.

Více

Posynodální apoštolská exhortace

Posynodální apoštolská exhortace Posynodální apoštolská exhortace SACRAMENTUM CARITATIS Papeže Benedikta XVI. O EUCHARISTII, ZDROJI A VRCHOLU ŽIVOTA A POSLÁNÍ CÍRKVE ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské

Více

Opravdového života v Bohu

Opravdového života v Bohu Vyjasnění situace Opravdového života v Bohu dle Kongregace pro nauku víry 3 4 Kancelář arcibiskupa Arcidiecéze Lipa San Lorenzo Drive 4217 Lipa City, Filipíny tel. (043) 756-2573 Fax (043) 756-2964 E-mail:

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

Jde o spojení protikladů. Úvodní slovo

Jde o spojení protikladů. Úvodní slovo Úvodní slovo Jde o spojení protikladů O tvořivé věrnosti mluvíme, když máme dojem, že bychom měli dělat věci jinak, nově, a přitom zachovat jejich podstatu. Jakým obdobným obrazem to vyjádřit? Pružná pevnost,

Více

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 20. 4. 2008 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. MODLITBA RŮŽENCE SVĚTLA PŘED SLAVENÍM EUCHARISTIE V KRYPTÁCH BAZILIKY SV. MARKA V

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum Téma čísla: MISIE A UZDRAVOVÁNÍ (B. Baštecká, P. Pokorný, P. Hynek, A. Eglin, J. Tomčániová,

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny.

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny. Duchovní zamyšlení Texty k adoracím Základní obsah křesťanské nauky Mše svatá Svátost pokání O církvi Poslední věci člověka Bůh je Trojjediný Panna Maria jako služebnice Páně Za církev, zvláště za kněze

Více

SACRAMENTUM CARITATIS

SACRAMENTUM CARITATIS SACRAMENTUM CARITATIS Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu ÚVOD 1. Svátost lásky[1]: Nejsvětější svátost je darem, kterým Ježíš Kristus dává sám sebe tím, že zjevuje nekonečnou

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. FARNÍ INFORMÁTOR 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ŘÍJNA 2008 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Peregrinatio ad Immaculatam Conceptionem, u křtitelnice farního kostela. Zde byla pokřtěna

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více